SWOT-ORGANISASJON. Student-TV, Studentradion, Under Dusken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SWOT-ORGANISASJON. Student-TV, Studentradion, Under Dusken"

Transkript

1 SWOT-ORGANISASJON Student-TV, Studentradion, Under Dusken 1. STRUKTUR...oppbygningen av organisasjonen, både internt og eksternt(i forhold til styret og eierne) 1.2 Styre og eiere: Redaktør og økonomiansvarlig er de som holder kontakt med Mediastudstyret. Mediastudstyret er lite involvert. Forholdet til eierne er i all hovedsak gjennom Mediastudstyret. Dette er hensiktsmessig i og med dagens situasjon med Mediastud som pengefordeler og lite annet. Autonomi i enhetene. Resten av redaksjonsmedlemmene i de tre mediene vet lite om Mediastuds virke og funksjon. Men er dette et problem? Uutnyttet kompetanse, nettverk, overblikk, eksternt blikk....hierarkiet i enheten. Demokrati? Autoritet? Delt lederskap? 1.3 Demokrati: Mer aktivt Mediastudstyre. Positivt med hensyn til svakheten. Mer aktivt styre med tanke på eiernes innstilling til mediene. Redaktør og økonomisjef kan treffe avgjørelser og gjøre prioriteringer som ikke er til mediets beste. Svekkelse av organisasjonens autonomi i enhetene, demotivering Generelt STV og Allmøtet er mediets øverste instans, bortsett fra i personalsaker. Allmøtet velger styret. Alle har Terskelen for å bringe saker inn for allmøtet er generelt lav. Innsyn og involvering for folket. Trege beslutningsprosesser. Mindre mulighet for en valgt redaktør til å stake ut sin redaksjonelle kurs og til å få igjennom sine prioriteringer. Potensielt lange allmøter. Mange er uansett uintresserte. Endre regler til mindre byråkratiske beslutningsprosesser. Styringseffektiviteten i STV og Radion kan forbedres. Bør redaktøren ha større makt når hun/han har en visjon for sitt styre? Ved reglendring kan man få mindre involvering og tilhørighet fra alle i organisasjonen. Avgjørelser fattes av få, kan bli raskere,

2 forslagsrett og talerett på allmøtet. UD: Redaktøren er øverste instans, velger selv sin redaksjon iht. Statutter. Kan i prinsippet kaste hele redaksjonen, når som helst. Velger sitt styre, beslutter i samråd med dem. Allmøtet er rådgivende instans, alle har talerett. Redaktøren med sitt styre kan drive gjennom saker de er valgt på, legge opp organisasjon og produksjon tettere opp mot det. Kan være en effektiv styringsstruktur. UD har svakere demokratiske tradisjoner, hva gjør dette med organisasjonen? Med mindre medbestemmelsesrett i viktige saker kan medlemmene føle mindre tilhørighet til organisasjonen. Raskere, men potensielt dårligere avgjørelser. Redaktøren og styret har tradisjon for å ta med resten av redaksjonen på råd i viktige saker som angår alle, og undergrupper på råd i saker som angår dem. Fortsette med denne praksisen, og kanskje utvide bruken av den. men dårligere beslutninger. Må sikre at folk i en frivillig organisasjon føler at de har en viss innvirkning på resultatet Styre. Valg og sammensetning (Styrets sammensetning står beskrevet i 1.1.) Redaktør: STV og Ansvarlig redaktør (-kandidat) velges av allmøtet ved absolutt flertall. UD: Ansvarlig redaktør (-kandidat) velges av allmøtet med simpelt flertall. Daglig leder: STV og Sikrer at den interne redaktørkandidaten har organisasjonen i ryggen. Sikrer at flere kan stille internt, men at redaksjonen står samlet bak den som får flertall. UD: Har en redaktørkandidat tilstrekkelig støtte med kun simpelt flertall. UD: Innføre internvalg med krav om absolutt flertall. UD: Endre på noe som fungerer i dag. Sjelden problemer knyttet til valgene. Daglig leder velges av allmøtet ved absolutt flertall. Flertallet i gjengen avgjør hvem som skal være daglig Ansvarlig redaktør har ingen offisiell innflytelse på Å bytte til Radions ordning er

3 leder. valg av sin nærmeste medarbeider. aktuelt Daglig leder innstilles av valgt ansvarlig redaktør og godkjennes av allmøtet. Valgt ansvarlig redaktør får selv velge hvem hun/han vil samarbeide med, og organisasjonen får medbestemmelsesrett. Allmøtet kan potensielt forkaste redaktørens kandidat. UD: Ansvarlig redaktør velger selv ny daglig leder, etter utlysning og søknadsprosess. Underredaktører, redaksjonsledere, andre sjefer: Velges ved simpelt flertall av allmøtet, foruten økonomiansvarlig, som innstilles av ansv.red. og godkjennes av allmøtet. Velges med absolutt flertall av allmøtet. UD: Velges av ansvarlig redaktør. Allmøtet har ingen formell medbestemmelsesrett. Styrets størrelse og beslutningsdyktighet UD: Grunnlaget for samarbeid mellom ansvarlig redaktør og daglig leder blir best mulig. Folket setter antagelig pris på den direkte innflytelsen over hvem som skal lede dem. Alle redaksjonsmedlemmene har organisasjonen fullt i ryggen. UD: Redaksjonen har ikke medbestemmelsesrett. Redaktøren har ingen formell innflytelse på styrets sammensetning. Allmøtet er ikke alltid den beste til å se hvem som kommer til å gjøre den beste jobben Alle innstilles av redaktør og godkjennes av allmøtet Økt distanse mellom ledelse og medarbeidere Man kan ende opp med en sammensetning som ikke fungerer sammen. Ansv.red., daglig leder, teknisk sjef, markedssjef, øk.ansv., Underred. (3 stk.: Samfundet, Magasinet, Underholdning), Red.ledere (5 stk.: Dokumentar, Kultur, Musikk, Nyhet, Produksjonssjef i underholdning). Styret inkluderer redaksjonslederne, som er i ukentlig direkte kontakt med hvert enkelt medlem. Hver del fra produksjonen er representert. Styret er stort og uoversiktlig. Gruppen blir ineffektiv og vanskelig å samle. Redaktørens makt og handlingsrom innskrenkes. Skille ut møtene: Ett administrativt, og ett redaksjonelt. Begrense redaksjonell representasjon til underred. Økt distanse mellom ledelse og fotsoldat.

4 Ansv. Red, daglig leder, økonomisjef, programred, musikkred, teknisk sjef Styret inkluderer redaksjonslederne, som er i ukentlig direkte kontakt med hvert enkelt medlem. Hver del fra produksjonen er representert. En passende størrelse til å gjøre organisasjonen effektiv. UD: Ansv. red., daglig leder, underred. (Nyhet, reportasje, kultur), fotosjef, layoutsjef, datasjef, annonsesjef, økonomisjef. Siv.arb. har møterett. UD: Styret inkluderer redaksjonslederne, som er i ukentlig direkte kontakt med hvert enkelt medlem. Hver del fra produksjonen er representert. UD: Ikke alle i styret er like interessert i alt. UD: Spikre de redaksjonelle møtene til tidligere på dagen mandag, for bedre evaluering og gjennomgang utenom det administrative Opptak 1. Hele styret deltar, direkte opptak. Redaktøren sitter som meglingsmann. 1.Redaksjonslederne setter selv sammen sitt team, og kjenner vanligvis gruppedynamikken best. 1. Be søkere om å prioritere i søknadene, slik at kun de aktuelle ledere er til stede 2. Alle som søker intervjues 2. Alle får sjansen, man går ikke glipp av gode folk med dårlig søknad Tidkrevende. Avskrekkende for søkere i intervjusituasjon, mange får kanskje ikke vist hva de er gode for. 2. Tidkrevende 2. Luke ut folk før intervju. Kreve fyldige søknader. 1. Søkere kan falle mellom stoler eller søke på feil redaksjon pga uopplysthet og ikke komme med/ komme feil sted. 2. Går glipp av gullkorn (som ikke gidder å skrive en skikkelig side om seg selv?) 1. Hele styret deltar, direkte opptak. Redaktøren sitter som meglingsmann. Med hele styret i denne fasen, optimerer sjansene for å treffe de beste valgene. Alle får sjansen, man går Tidkrevende og sliter på styret slik at de riktige valgene uteblir på slutten av Stille større krav til skriftlig søknad med arbeidsprøver. Går glipp av de som har liten erfaring med å skrive søknader, men

5 2. Alle som søker intervjues ikke glipp av gode folk med dårlig søknad intervjudagene. er gode søkere. UD: Ansv. red. og daglig leder intervjuer alle, sammen med den/de aktuelle sjefen(e). F.eks.: Ansv.red., daglig leder og fotosjef ved en fotosøker. UD: Sparer de sjefene som ikke har direkte tilknytning til søkeren for mye tidsbruk og bry. UD: Fortsatt svært tidkrevende og utmattende for de som sitter på flest intervjuer. UD: Sile mer ved opptaket. Informere tydligerer om at kun de med fullgode søknader blir kalt inn til intervju, og kall inn kun de som ser lovende ut på papiret. UD: Kan miste gode søkere som misforstår søknadsprosess og/eller gjør dårlig inntrykk på papiret Autoritet og delt lederskap: Hvem er sjefen? Ansvarlig redaktør er øverste leder. Alle viktige avgjørelser må gjennom redaktøren. Trygghet i å ha én sterk leder Redaktøren har stor autoritet, daglig leder stilles i skyggen, Redaktør får unødig mange henvendelser. Mer ansvar til daglig leder, bedre informasjon til medlemmene om ansvarsfordeling. Tydelige stillingsinstrukser. Allmøtet er øverste organ, styret i personal/disiplinærsaker, samtidig er redaktøren leder for disse forumene. En leder å forholde seg til, samtidig som alle føler de er med å bestemmer. Avgjørelser kan bli ineffektive. Mer makt til ansv. Red. og styret. Viktige muligheter kan gå til spille pågrunn av ineffektivitet. UD: Alle viktige avgjørelser tas enten av ansvarlig redaktør eller i samråd med ansvarlig redaktør. UD: Lett å forholde seg til at én person bestemmer, samt at den valgte lederen får kontroll over beslutningene. UD: Kan lett bli oppfattet slik at daglig leder ikke har særlig makt. Ansvarlig redaktør får for mye ansvar, går ut over primæropggaven. UD: Klarere rollefordeling mellom daglig leder og ansvarlig redaktør. Bedre stillingsinstrukser.. UD: Ved større rolle til daglig leder kan det bli rot i forhold til hvem som faktisk er sjef.

6 Beslutninger Redaktøren forhører seg sedvanlig med styret i STV om det aller meste, og i enkelte saker med allmøtet. Demokratisk. Tidvis ineffektivt. Allmøtet krever mye innsyn og deltagelse i tråd med demokratisk tradisjon. Styret blir organisasjonens høyeste instans. Viktige beslutninger tar i allmøte eller i de redaksjonsvise allmøtene. Demokratisk. De som kjenner beslutningenes resultater gjør valgene. Ineffektivt. UD: Redaktøren forhører seg direkte med den aktuelle sjefen (data, foto etc.), og med styret. I noen få saker med allmøtet. UD: Raske beslutningsprosesser. Det som skal ordnes, ordnes raskt. Samtidig viktig å involvere folk i beslutninger, så de forstår at det angår dem. Samfundet Daglig leder er gjengsjef overfor Samfundet Dette letter byrden til redaktør betraktelig. Daglig leders autoritet ivaretas Skaper forvirring på Samfundet om hvem som egentlig er sjef, da alle andre som sitter i GSK er øverste sjef i sin gjeng. Svekker potensielt samarbeidet mellom Mediastudenhetene og gjengene på Samfundet. Ansvarlig redaktør og daglig leder kan gå sammen til GSK en gang per semester for å klargjøre hvem som har ansvaret for hva. Slik får også ansvarlig redaktør se hvordan GSK fungerer. Alle enheter:

7 Redaktørens innholdsmessige innflytelse Det er ingen tradisjon for påtvunget redaksjonelt innhold, redaksjonsmedlemmene står stort sett fritt til å lage det de måtte ønske. Redaktør kommer med innholdsmessige forslag, oftest uten krav om at dette tas til følge, og setter iblant foten ned der saker ikke fungerer eller havner i en gal kontekst. Det er ingen tradisjon for påtvunget redaksjonelt innhold, redaksjonsmedlemmene står stort sett fritt til å lage det de måtte ønske. Redaktør kommer med innholdsmessige forslag, oftest uten krav om at dette tas til følge, og setter iblant foten ned der saker ikke fungerer eller havner i en gal kontekst. UD: Hver redaksjon (hvert år og hvert nye redaktørkollegie) setter ned nokså strenge rammer for redaksjonelt innhold. Disse er ofte nedarvet fra forrige redaksjons tradisjoner. Papiravis (med supplerende nettsider) med faste spalter og retningslinjer for spaltene, holdt i hevd av Medlemmene motiveres (uttrykt) av en stor frihet til å tenke ut sakene selv Medlemmene motiveres (uttrykt) av en stor frihet til å tenke ut sakene selv UD: Alt innhold skal ha vært gjennom flere ledds vurdering, faglig og etisk, før det settes på trykk eller legges på nett. Lettere å unngå tabber. Helhetlig resultat og klarere redaksjonell linje i tråd med ansvarlig redaktørs målsetninger. Skaper gjenkjennbart produkt for leserne. Lav terskel for innspill til tross for i utgangspunktet strenge rammer. Mindre enhetlig innhold. Systemet legger dårlig til rette for en redaksjonell linje. Mindre enhetlig innhold. Systemet legger dårlig til rette for en redaksjonell linje. UD: Noe selvkonservativ linje, kan kanskje oppfattes som lite nyskapende. Kan gi mindre rom for kreativitet hvis ikke alle er inneforstått med at det skal være en lav terskel for innspill. Flere saker å velge mellom, press om flere idéer som tas med fra hver hver enkelt redaksjon til redaksjonelt styremøte. Dette velger de beste sakene som redaksjonene har kommet opp med, og ber om at disse produseres. Altså et kompromiss mellom frihet og styring ovenfra. Ansv. Red får mindre administrerende ansvar og får tid til å følge opp alle programmer og medlemmer, og de kan bruke redaktøren som ressurs. UD: Ha enda lavere terskel for innspill, endringer og selvkritisk /selvreflekterende diskusjon.

8 journalister, underredaktører og ansvarlig redaktør i fellesskap. Alt innhold som skal med må klareres i undergruppene, med underredaktør og ansvarlig redaktør på møter....ansvarsfordelingen mellom leder og mellomledere. Har leder for mye makt? Delegerer han/hun nok ansvar? 1.5 Makt og delegering Makt: Leder, dvs redaktør, har i STV passelig makt i de fleste STV-medlemmers øyne. De fleste reflekterer imidlertid lite rundt akkurat dette. Som til dels foreslått i dette skriv, kan det være hensiktsmessig å utvide fullmaktene noe gjennom endret reglement ifht styresammensetning og valgprosedyre. Delegering: Det som er viktig er at organisasjonens struktur ivaretar relativt gode muligheter for å delegere. Det gjør den i dag, men ansvarsfordelingen mellom redaktør og daglig leder kan med fordel klargjøres og oppfølges ytterligere i STV. Se for øvrig SAMARBEID...informasjonsflyten a) internt i enheten og b) mellom enhetene og styret. Internt (referater fra styre- og allmøter) sender alltid ut Stort sett informative referater. Ingen leser dem. sender alltid ut UD: Dusken sender ut hvis nødvendig fra allmøter og som regel fra UD: Greit å ikke sende ut referater hvis det ikke er spesielt viktig informasjon. Alt for detaljerte referater som ingen leser. UD: Noen ganger kan medlemmer gå glipp av viktig informasjon (men det er deres egen feil at Droppe refereringen og referere når det er viktige saker man BØR lese. UD: Bli bedre på å sende ut korte referater til alle kjapt UD:

9 styremøter. de ikke møter opp på møtene ) etter møtetid. Mellom enhetene og styret Mediastudmøter med innkallinger og referater. Ansvarlig redaktør og økonomisjef deltar fra enhetene, ansvarlig redaktør informerer til enhetene på allmøter. Den relevante informasjonen for medlemmene kommer stort sett fram til dem via ansvarlig redaktør. Styret er for lite informert om hva som rører seg i enhetene. Tradisjonelt manglende interesse begge veier. Konsekvens: styret er lite involvert. Negativt/positivt? Styret kan ta en mer grundig innføring og gjennomgang med enhetene for eksempel ved hvert mediastud-seminar, slik at folk vet hva og hvem Mediastudstyret er....kommunikasjonen mellom redaktørene. Redaktørene i enhetene blir kjent så tidlig som mulig i redaktøråret, og har faste møter. Jevnlige, uformelle møter. Lav terskel for å ta kontakt. Er tidsbruken verdt resultatet? Hva er resultatet av en god tone? Nødvendig? Redaktører bør benytte kontaktpersoner på tvers av mediene mer aktivt, og gi kontaktpersonene ansvar og rapporteringsplikt. Slik kan samarbeid gå mer ubyråkratisk og raskere i dybden, nærmest mulig medlemmene. Tidsbruken, ansv.red. må delegere mer vekk som andre, ikke like dedikerte medlemmer skal ta seg av. Oppfølgingsarbeid tar tid....organisasjonen som mellomledd mellom skole og arbeid. Enhetene er semiprofesjonelle medier, basert på frivillig studentarbeid. Ingen får betalt, og det forventes at studiene Enhetene forblir studentmedier, og ikke rene utklekkingsanstalter for journalistspirer. Det skal være mulig for studenter på svært Organisasjonsarbeidet går ut over studiene. Studiene gir (blant annet) penger, dårlig studieprogresjon kan lett skape bekymringer. Bekymrede Hardere prioriteringer fra ansvarlige redaktører på hva enhetene skal drive med og ikke. Vurdere mer nøye hva de Sier du stopp, kan folks lyst til å være med minke.

10 gjennomføres samtidig. arbeidsintensive studier å være med, og bidra til å lage gode studentmedier. medarbeidere er umotiverte medarbeidere. Kan risikere enda færre studenter på arbeidsintensive studier. skal bruke tid på, og hvordan. Bli flinkere til å følge opp at folk ikke faller ut av studiene, og legge til rette for at alle flinke studenter faktisk kan være med hvis de ønsker. Vurdere ulike kompensasjonsordinger for ledere og andre som jobber ekstra mye. Lønn er vanskelig med dagens modell, annen kompensasj on (studiepoen g) bør foretrekkes. 3. SAMLOKALISERING Muligheter og trusler ved......redaksjonelt samarbeid. Mulighet Trussel Samarbeid om redaksjonelt innhold gir tap av selvstendig kredibilitet. Avsender vil etter hvert, ved omfattende samarbeid, kunne oppfattes som Mediastud, ikke den individuelle enhet. På et eller annet tidspunkt vil dette ultimat sett bety samkjøring av grafisk profil og valg av én Mediastudredaktør som velger sine tre underredaktører i enhetene, med mulighet til å plassere saker i det mediet som er mest tilfredsstillende osv. DETTE ER IKKE NØDVENDIGVIS EN

11 Større ressurser kan settes inn på samme sak; Bredere og dypere dekning Større gjennomslagskraft Økt fleksibilitet hos medarbeiderne Større utnyttelse av medienes egenart; økt bevissthet på hvilke saker som passer hvor TRUSSEL, men er en idé som må modnes LENGE før den i en fjern fremtid eventuelt blir aktuell. I dag vil de fleste nok se på dette som en trussel som gjør at man vil reservere seg mot for omfattende redaksjonelt samarbeid. Diffusjon av organisasjonskultur vil dessuten oppstå i forbindelse med en eventuell sammenslåing. Det byr også på vesentlige utfordringer å ivareta den enkelte underavdelings styrker i et slik scenario. Tap av spesialisering...samkjøring av drift. Mulighet Færre gjengmedlemmer og økt effektivitet gjennom sammenslåing av Markedsgrupper, Datadriftsgrupper, Teknikere (særlig STV og Radion), Grafikere, Webdesign Trussel Tap av gjengtilhørighet for de sammenslåtte (dersom gjengene fortsatt eksisterer separat) 4. ORGANISASJONENS HUKOMMELSE Styrker og svakheter ved......kompetanseoverføringen. Bindingstid 2 års bindingstid. Sanksjon: ingen attest ved tidlig slutt. Ifølge organisasjonen selv, en passende bindingstid i skjæringen Søkere blir skremt av bindingstiden. Evt. De fleste overholder ikke bindingstiden likevel.

12 mellom avskrekkende lenge og for kort til å lære noe skikkelig. 2 år UD: Ett år Lederopplæring Kontinuitet og læringskurve. UD: Gir søkerne fleksibilitet. Skape kultur for å bli i organisasjonen lengre uten å forlenge bindingstiden. UD: Øke til 1 ½ eller 2 år UD: Vil kunne avskrekke enkelte dyktige folk? Opplæring For lite fokus på lederopplæring generelt. Korte redaktørperioder er problematisk i forhold til lederkompetanse. Flere kurs for alle ledere, bedre retningslinjer og stillingsbeskrivelser for alle stillinger, obligatoriske erfaringsskriv. Tett oppfølging fra avtroppende redaktør i ett semester. Manglende fokus på dette området gir dårlig styring av enhetene med dårligere motivasjon og produkt som mulige konsekvenser. Enukes intensivkurs for nye. Noen kurs i semesteret. Enukes intensivkurs for nye, samt semesterlige For lite etteropplæring For lite motiverende og inspirerende kurs for alle medlemmene. Utdanningsfunk.

13 kurs. UD: Innføringskurs. Diverse kurs for alle i løpet av semesteret. UD: Kursene for de nye har en tendens til å komme for sent eller ikke i det heile. ARBEID OG MOTIVASJON Styrker og svakheter ved...

14 ...forventet arbeidsmengde 15 timer i uka, 20 for funksjonærer. Håndheves svært løselig (ingen teller timer med mindre noen gjør svært mye mindre enn dette). Alle enheter: Balanserer greit mellom håpløst mye og motsatsen, som er at folk gjør så lite at ingen lærer noe særlig. Det er misnøye med at en mindre gruppe drar mye av lasset i organisasjonen. Bedre lederutdanning/ kompetanseoverføring vil gi bedre oppfølging av den enkeltes arbeidsinnsats. Man kan også i vanskelige tilfeller ta i bruk utkastelse oftere enn nær sagt aldri! Utdanningsreformer som vil kreve ytterligere oppmøte og innleveringer på universitetet. (Ikke å forvente i nær fremtid)...ambisjonsnivået i enheten Hva: Styrker Svakheter Muligheter Trusler Generelt Høyt ambisjonsnivå Ledelsen har som utgangspunkt at organisasjonen kan og skal forbedres Et høyt ambisjonsnivå kan lett gi inntrykk av at ledelsen er misfornøyd med det som produseres. Økt fokus på positiv tilbakemelding og belønning i form av ros. Dette er ikke håpløst i dag, men kan bedres. Reformvilje: Stor ovenfra, middels nedenfra Stadig vilje til endring. Organisasjonen får ikke satt seg, men er stadig i flyt, noe som gjør det vanskeligere å innarbeide det nye skikkelig. Ledelsen er mer progressiv enn En dypere gjennomgang, a la SWOT, av hva man har å tjene på å gå hvor, for så å gjennomføre (evt drastiske) endringer. Det er imidlertid en noe

15 store deler av organisasjonen, som av ledelsen oppfattes som tungrodd. overflatisk analyse vi nå gjør, i alle fall på et så stort tema som organisasjon....organisasjonens størrelse (antall medlemmer). Det første gjelder for alle de tre gjengene: Vi er stk, vi har over årene stadig blitt flere og bekymringen har til enhver tid vært der over at man blir så mange (også da man økte til eksempelvis 30 stk for flere år siden). Spørsmålet er derfor: fungerer det noe dårligere i dag? Er det grunn til å si at miljøet har blitt svekket? Det er vanskelig å sammenligne, men man kan i alle fall fastslå at det er et godt miljø i organisasjonene fortsatt, selv om man kan anta at det er mindre intime familier enn i gamle dager. Organisasjonene tåler, i mine øyne, ytterligere bemanningsøkninger dersom organisasjons- og ledelsesstrukturen er på plass til å ivareta dette. Sammen med økonomi og ambisjoner som krever økt bemanning, selvsagt. Slik ambisjonsnivået er i dag i STV, er det tilfredsstillende med i underkant av 70 stk. Det er et mål for sittende redaktør å unngå å heve dette antallet i løpet av perioden, heller senke, da et miljø der de fleste kjenner hverandre er å foretrekke. Slitasje på utstyr.

Vervbeskrivelser i Mediastud

Vervbeskrivelser i Mediastud Vervbeskrivelser i Mediastud Stilling: Ansvarlig redaktør i Radio Revolt Ansvarlig redaktør har myndighet til å lede den redaksjonelle virksomheten til Radio Revolt. Ansvarlig redaktør har endelig instruksjons-

Detaljer

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet.

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Bakgrunn: Gjengsekretariat ved Studentersamfundet har utarbeidet et forslag til nye instrukser for gjengene. I den sammenheng omfattes også Under Dusken, Studenradio

Detaljer

INSTRUKS FOR RADIO REVOLT. a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning.

INSTRUKS FOR RADIO REVOLT. a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning. INSTRUKS FOR RADIO REVOLT 1. FORMÅL a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning. 2. SAMMENSETNING a) Radio Revolt består av 90 gjengmedlemmer,

Detaljer

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås:

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Det redaksjonelle innholdet i selskapets medier skal primært fokusere

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT.

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. RETNINGSLINJER FOR VSAiT 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT sin offisielle logo: 3: FORMÅL VSAiT

Detaljer

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: media@stud.ntnu.no Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Som kjent sitter redaktøren for Under Dusken i stillingen ett år av gangen, med Styret må dermed

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Lederstil Motivasjon

Lederstil Motivasjon Lederstil og Motivasjon Lederstilene: Autoritær Krever umiddelbar aksept Visjonær I stand til å forklare det store bildet Mellommenneskelig Skape harmoni, unngår negativ tilbakemeldinger og konfrontasjoner

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim

Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim 1 2 Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Formål Formålet med dette forslaget er å: Gjøre

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger?

Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger? Kronikk Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger? Ulla Schmidt, forsker Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) og professor II Det teologiske fakultet, Univ. i Oslo. Et utvalg er i gang med arbeidet med

Detaljer

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Brukerstyringen er et overordnet prinsipp.

Detaljer

Skoleledelse for fremtiden i Bergen

Skoleledelse for fremtiden i Bergen Bergen kommune Skoleledelse for fremtiden i Bergen Vedtatt i Bergen bystyre mandag 25 januar 2010 BAKGRUNN * Byrådet ønsker å styrke skoleledelsen * Bystyret har bestilt en sak om ledelse i skolen * Forskning

Detaljer

REGIONAL LEDERSAMLING HELSE NORD 25. - 26. FEBRUAR

REGIONAL LEDERSAMLING HELSE NORD 25. - 26. FEBRUAR REGIONAL LEDERSAMLING HELSE NORD 25. - 26. FEBRUAR 2009 En presentasjon av svarene fra summetema - prosessen, etter Lars Vorland sitt innlegg; Oppdrag 2009. Vi har gruppert oppsummeringen av spm.1 og spm.2

Detaljer

Modul 5- Roller, krav og ansvar

Modul 5- Roller, krav og ansvar Modul 5- Roller, krav og ansvar Her er det lederen som skal arbeide med seg selv og sitt eget arbeid som leder. Det blir fokusert på egenrefleksjon over ulike roller enhver kan ta som leder i en studentforening,

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21.

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21. Kulturdepartementet Høringsnotat Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk Høringsfrist 21. november 2013 1 Innledning Store strukturelle endringer har preget mediebransjen de

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Bakgrunn: Student-TV ønsker å erstatte sin eksisterende flerkamerarigg med en nyere utgave. Den totale kostnaden av investeringen er 235.000,- NOK. Student-TV

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Fagledelse i Sterilsentralen - Sett fra et overordnet nivå

Fagledelse i Sterilsentralen - Sett fra et overordnet nivå Fagledelse i Sterilsentralen - Sett fra et overordnet nivå Aina Hauge Avdelingssjef Operasjonsavdelingen Kirurgisk Klinikk Stavanger Universitetssjukehus Lederutfordringer på overordnet nivå Felles mål

Detaljer

ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14

ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14 ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14 Agenda Velge møteleder og referent Studentdemokrati - trenger vi det? Studentdemokratiet ved Psypro i dag Forslag til ny organisering Gjennomgang av vedtekter Universitetsloven

Detaljer

Reformer, ledelse og organisasjon Forskning om organisasjon og ledelse i helsetjenestene Solstrand 29-30. oktober, 2008

Reformer, ledelse og organisasjon Forskning om organisasjon og ledelse i helsetjenestene Solstrand 29-30. oktober, 2008 Reformer, ledelse og organisasjon Forskning om organisasjon og ledelse i helsetjenestene Solstrand 29-30. oktober, 2008 Ivar Bleiklie Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Regimeendring

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

Ledelse som gir effekt!

Ledelse som gir effekt! Ledelse som gir effekt! Et dykk i den faglige plattformen i LUP Kjellaug Tørstad Ledelse har betydning 90% mener at ledelse har stor innflytelse på resultatene i en organisasjon (Strand 2001) Nærmeste

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning

Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning Appell Kolbotn menighetsråd vil innstendig råde besluttende organer til å prioritere våre prester og vårt viktigste grunnlag for kirke og

Detaljer

1 NAVN OG TILKNYTNING

1 NAVN OG TILKNYTNING YATA Bergen vedtekter Utarbeidet i tråd med sentralstyret YATA Norway sine vedtekter. Vedtatt av YATA Bergen på årsmøtet 2014. (Sist oppdatert 10.09.2014) 1 NAVN OG TILKNYTNING 2 FORMÅL 3 ORGANISASJON

Detaljer

Kommunikasjon og mediehåndtering

Kommunikasjon og mediehåndtering Kommunikasjon og mediehåndtering 26. jan 2011 Magne Lerø Ukeavisen Ledelse Disposisjon 1. Kommunikasjon og lederskap 2. Lojalitet og åpenhet 3. Taushetsplikt og varsling 4. Utviklingstrekk i mediene 5.

Detaljer

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011 Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim April 0 Svar fordelt på studiested: NTNU Gløshaugen: NTNU Dragvoll: NTNU annet: HiST: BI: Uspesifisert: Total: Undersøkelsen

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT

RETNINGSLINJER FOR VSAiT RETNINGSLINJER FOR VSAiT revidert dato: 29. mars 2015 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, herunder VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening.

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1 Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. II. FORENINGENS FORMÅL FORENINGENS FORMÅL: 2 a) Å sørge

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

God tannhelsetjeneste og godt arbeidsmiljø Oppsummering - Molde tannhelsedistrikt februar 2012. Fylkestannlegen i Møre og Romsdal

God tannhelsetjeneste og godt arbeidsmiljø Oppsummering - Molde tannhelsedistrikt februar 2012. Fylkestannlegen i Møre og Romsdal God tannhelsetjeneste og godt arbeidsmiljø Oppsummering - Molde tannhelsedistrikt februar 2012 Fylkestannlegen i Møre og Romsdal Plenum hva er det viktigste bevaringsområdet? God kommunikasjon. Får faglig

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

KUNNSKAPSLEDELSE. Empowerment Nettverk - Lederteam HIVE, april 2009 Lars U. Kobro LARS U KOBRO. Telemarksforsking

KUNNSKAPSLEDELSE. Empowerment Nettverk - Lederteam HIVE, april 2009 Lars U. Kobro LARS U KOBRO. Telemarksforsking KUNNSKAPSLEDELSE Empowerment Nettverk - Lederteam HIVE, april 2009 Lars U. Kobro LARS UELAND EMPOWERMENT Myndiggjørelse, bemyndigelse, brukermakt Opprinnelig og oftest brukt i sosialpolitisk og sosialfaglig

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Plan for gjennomføring av 24/7

Plan for gjennomføring av 24/7 Plan for gjennomføring av 24/7 Fra 1.januar 2009 går Studentradion i Trondheim på lufta kontinuerlig. Dette krever en økt grad av profesjonalitet fra organisasjonen. Det er visse krav som er lagt av Medietilsynet,

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 overordnet visjon Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest! Målsetning HMS Vi skal være den mest attraktive og kundeorienterte bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) Innhold 1. Innledning..3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede dokumenter... 3 1.3 Ansvar... 3 2. Visjon og mål... 4 2.1 Visjon... 4

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Organisasjonsundersøkelsen fra resultater til forbedring. Resultater fra organisasjonsundersøkelsen (OHI) November 2014

Organisasjonsundersøkelsen fra resultater til forbedring. Resultater fra organisasjonsundersøkelsen (OHI) November 2014 Organisasjonsundersøkelsen fra resultater til forbedring Resultater fra organisasjonsundersøkelsen (OHI) November 2014 Et balansert perspektiv er kritisk for å lykkes med endringsprosesser Organisasjonens

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer