Pasientperspektiv på flåttborne sjukdomar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientperspektiv på flåttborne sjukdomar"

Transkript

1 1 Pasientperspektiv på flåttborne sjukdomar Ottar Longva Heidi Sire Berner Gerd Marit Berge (alle Norsk Lyme Borreliose forening) Kragerø,

2 2 Tusen takk for invitasjonen til å bidra på kurset. Eg er glad for at så mange ønskjer å få vite meir om flåttborne sjukdomar, og eg håper at dette kan bidra til at fleire får hjelp. Norsk Lyme Borreliose Forening vart starta i april 2009 av ei gruppe pårørande / sjuke som følte behov for å dele erfaringar og for å få meir realisme og større engasjement rundt sjukdomen i opinion og i helsevesen. Våren 2009 hadde fleire riksmedia store oppslag om pasientar som var hardt ramma av borreliose, og som ikkje fekk hjelp i helsevesenet. Avisene var fulle av påstandar om at det offentlege hadde svikta, og at desse pasientane måtte til utlandet for å få hjelp. Vi såg at trykket kom til å få konsekvensar på politisk nivå, og oppretta pasientorganisasjonen for å få partsrettar i prosessen som følgde. Det var starten på foreninga, og etter kvart vart medlemsarbeidet viktigare. Foreininga er først og fremst ein arena der medlemmane kan dele erfaringar og kontaktnett. Vi gir ikkje medisinske råd, og vi legg oss aldri bort i dialogen mellom lege og pasient. Dette er naturlegvis ikkje til hinder for at vi kan utfordre medisinske miljø når konklusjonar blir tatt på det vi oppfattar som sviktande eller feilaktig grunnlag. Fellesnemnaren er alvorleg langvarig sjukdom med symptom som kan forklarast med Borreliose, og at dei enten ikkje får hjelp, eller får tilbakefall etter behandling. Ofte er det pårørande som tar kontakt. Til nærare sjukdomen kjem, til større blir engasjementet og fortvilelsen, og til mindre viktig blir roller, status og økonomi. Den som har opplevd at barn blir meir og meir invalidisert, med hjelpeapparatet som passiv tilskodar forstår kva eg snakkar om. Langt frå alle som trur dei har borreliose har borreliose. Paradoksalt nok håper vi ofte at vi tar feil, og at det finnes enklare løysingar. I nokre tilfelle kan det også vere nødvendig å akseptere at det ikkje finnes kjent adekvat behandling. Foreningsarbeidet må gå på kveld, natt og helg. Både administrativt arbeid, webdesign, kontakt med myndigheiter, evaluering av fagstoff, pleie av kontakt med fagmiljøa og medlemskontakt blir gjort på dugnadsbasis, utan andre ressursar enn medlemspengar og eigne krefter. Det er ingen av oss som oppfattar dette som hobby, og vi har heller ikkje det privilegiet at vi kan melde oss ut når det ikkje passar lenger. Fleire synes dette er vanskeleg, men alternativet ikkje å delta i debatten og ikkje bidra til å løyse problema slit endå meir.

3 3 A Førebyggande arbeid Det bør vere viktig for alle å bidra til minst mulig ny rekruttering. Bevisstheit på problemet, kompetanse i befolkninga og i primærhelsetenesta er hovudpunkta. Etter vårt skjønn har helsevesenet IKKJE gjort god nok jobb. Fleire innspel i media synes hatt som formål å dempe forventa frykt, gjennom marginalisering og tåkelegging av problemet. Fokuset på kjent flåttbitt er nesten patetisk. Praktisk talt alle med vanleg uteliv i flåttområde får fleire bitt kvart år. Litt forenkla vil eg påstå at bittet kjennes ikkje, det synes ikkje og det er tilfeldig om det blir oppdaga. Risikoen varierer frå dag til dag, avhengig av parameterar som temperatur og luftfuktigheit. Det er på ingen måte uvanleg at bærplukkarar fjernar tjuetals fastsitjande flåttar etter nokre timar i marka. Kor mange dei IKKJE finn får vere eit ope spørsmål. Eg er mest bekymra for tenåringane. Dei er ofte eksponert, dei er for store til at foreldra ser kroppen kvar dag, og sjukdom er berre ei fjern hypotese. Dessutan hadde dei neppe kjent att verken flått eller utslett uansett. Det er IKKJE urimeleg å anta at dette er årsaka til underrepresentasjon av denne gruppa i statistikken. B Pasient med mistanke om tidleg borreliose Den neste gruppa dei som oppsøkjer legekontoret med mistanke om fersk smitte har foreininga overhode IKKJE oppmerksamheit på. Det vil naturlegvis ikkje seie at dei skal ignorerast av deg som lege. Symptoma er ofte klare, og risikoen ved å ha lav terskel for behandling er liten. Erfaringane så langt tyder på at i tidleg fase er fleire behandlingsregimer svært effektive, og nokre få veker med doxycyclin eller penicillin har stort sett løyst problemet varig. Vi ser ingen grunn til å ta del i diskusjonen om tolking av tidleg serologi, preparatval og dosering. Det aller viktigaste synes å vere å gi tidleg behandling. Men som sagt etter mi vurdering er dette godt ivaretatt av helsevesenet. C Pasient med langvarig alvorlig lidelse, der symptoma kan forklarast med Borreliose Det er denne gruppa som bekymrar oss mest. Det er egentleg ingen grunn til at pasientar som ikkje får dei klassiske tidlege symptoma skal mistenke BORRELIOSE, og det er heller ingen grunn til å tru at pasienten får kvalifisert hjelp i tidsnok.

4 4 Når denne gruppa etter kvart ber om hjelp, er det etter månader og år med samansett sjukdomsbilde og utan borreliose som overskrift. Etter lang tid kjem kanskje hypotesa om borreliose opp, og det blir kanskje tatt ei blodprøve for antistofftesting. Det er allment akseptert at serologi berre er støtte for å stille diagnosen Lyme Borreliose, men det har blitt meir eller mindre eit aksiom at alle som har hatt BORRELIOSE over lang tid vil vise positiv serologi. Og omvendt, negativ serologi frå langtidssjuke blir tolka som bevis på at borreliose IKKJE er underliggande årsak. Vi har etter kvart fått god grunn til å utfordre denne praksisen. I utgangspunktet vil eg påstå at eg har ein realist si tilnærming til denne diskusjonen. Eg likar å kunne vise til randomiserte dobbel-blind studiar, men her og no har eg med overlegg valt å fortelje om mi personlege tilnærming, og om erfaringane som har ført meg dit eg står. Så enkelt og så vanskeleg, med samtidig lett å forstå. Husk også at vår rolle er å stille spørsmål, og å utfordre dei etablerte regima der vi meiner at dei står ustøtt. Det er noko heilt anna å stille gode spørsmål enn å forvalte såkalla fakta. Det går eg OGSÅ ut for at forsamlinga forstår og har respekt for. Vi har delt erfaringar med hundretals pasientar over fleire år, men det er nokre av desse eg kjenner svært mykje betre enn andre. Eg kjenner ei heilt vanleg familie, med ein heilt vanleg gut som var rundt femten då denne historia starta. Skuleflink, tilpassa på alle måtar, og fysisk aktiv som ein glad femtenåring skal vere. Det starta etter det foreldra trudde var ei ekstra seig influensa. Symptoma tiltok utover året. Uspesifikt trykk i hovudet, konsentrasjonssvikt, forvrengt romkjensle, alvorlege søvnproblem, veldig lang restitusjonstid etter både fysiske og intellektuelle anstrengelsar og meir. I etterkant av ny uavhengig sjukdomsepisode eskalerte problema. Symptoma vart sterkare og fleire. Sterke autonome avvik, monokulært dobbeltsyn, tap av innøvde motoriske sekvensar. Guten var tidlegare kjapp i replikken, men fekk no vanskeleg for å finne ord. Han måtte ha eit par sekunds tenkepause for å forme setningar. Etter halvanna år måtte han avbryte skulegang, og utviklinga gjekk fort feil veg. Temaet Borreliose var oppe, men dette vart lagt bort etter ei negativ antistoffprøve.

5 5 Etter eit par år med tunge symptom kom det første seriøse forsøket på utgreiing. Både Multippel Sklerose og Myasthenia Gravis vart vurdert og utelukka. Etter at alt var sjekka ut, vart guten overlaten til seg sjølv att. Kurva peika jamt nedover. Det første gjennombrotet var tilfeldig. Som syttenåring hadde guten kviser, og bestemte seg for å løyse i alle fall det problemet. Som kjent får tenåringar med kviser nesten uavgrensa kvanta med tetrasyklin over lang, lang tid. Etter nokre veker med kvisebehandling stoppa nedturen, og litt etter snudde det seg til markert oppsving. Effekten var udiskutabel og det var på tide å hente fram igjen arbeidshypotesen om underliggande infeksjon som årsak. Familien fekk IKKJE hjelp til å ta dette vidare, og med negativ progresjon som bakteppe vart det klart at alternativet til undergang var egen handling. Her er mykje meir å fortelje, her og no held eg meg til overskriftene og dei store linjene. Nokre av erfaringane er gjort over år. Det vart tatt fleire antistoffanalyser for borrelia, både i regi av helsevesenet og administrert av familien. Erfaringane gav familien ein vekkjar. Resultata varierte fleire av prøvene både blod og spinalvæske var klart positive, men endå fleire var i gråsone eller negativ. Eksklusjonen av borreliose eit år tidlegare var gjort på openbart tilfeldig grunnlag. Etter kvart fekk familien fleire indikasjonar på at borrelia var del av sjukdomskomplekset. Borrelia DNA vart påvist 3 x vha PCR ved to ulike laboratorium med to ulike primere. Immunkompleksprøvene som vart gjort i Tønsberg var alltid høge, spirocheter vart påvist vha immunfluoresence mikroskopi. Pasienten responderte markert til dramatisk positivt på antibiotik. Langvarig behandling har løfta guten til eit heilt nytt nivå og mykje meir.. Her og no lukkar eg akkurat dette tilfellet. **-** I etterkant har eg blitt oppmerksam på at denne historia på ingen måte er unik. Tvert om. Det finnes mange rundt omkring med sjukehistorie som er parallell med denne, der infeksjon er utelukka med serologi som begrunnelse. Gunnlaget for å ekskludere borreliose to år tidlegare fantes ikkje. Det var tilfeldig. I dette perspektivet var det naturlegvis spennande å registrere at Strle i rapport frå 2006 kunne fortelje at dei berre unntaksvis klarte å påvise Borelia Afzeeli infeksjon ved serologi basert på spinalveske.

6 6 DEN ANDRE ERFARINGA SOM FEKK MEG TIL Å STANSE OPP. Det dreiar seg om ein kar på min alder. Han hadde vore bygningsmann sidan tenåra, og vart uføretrygda i 1999 med artrose som diagnose. Sjukdomen hadde utvikla seg raskt. Leddsmerter og støyt gjorde at han ikkje kunne bruke reiskapar, og han vart uføretrygda / rehab frå H1999. Etter kvart fekk han fleire og fleire, tilsynelatande uavhengige helseproblem. Synsforstyrrelsar, autonome forstyrrelsar, konsentrasjonssvikt og meir. Han fekk stort sett ei tilleggsdiagnose for kvar ny helseplage. <resten av dette avsnittet er tatt ut, OtLo> LYME BORRELIOSE OG DIFFERENSIALDIAGNOSAR Lyme Borreliose er ein multiorgansjukdom med svært allsidig sjukdomsbilde. Husk at tidlege BORRELIOSE symptom til dels er svært forskjellige frå det som oppstår seinare i forløpet. Dei aller fleste av langtidssjuke deler nokre karakteristiske fellessymptom,; vedvarande fatigue, autonome forstyrrelsar, diffus følelse av trykk i hovudet, og veldig lang restitusjonstid etter både fysiske og intellektuelle anstrengelsar I tillegg til desse fellesnemnarane er det eit breitt tilfang av symptom, der ingen har alt, men mange har fleire. Mellom slike utfall er vandrande leddsmerter, dobbeltsyn og hypersensitivitet for lyd, lys eller andre stimuli. Det blir også hyppig rapportert om kognitive problem og om diffus angstfølelse. Nokre pasientar har dessutan symptom som ofte blir relatert til demyeliniserande lidelse, eksempelvis kribling, elektriske støyt, eller plutselig styrketap med svikt i for eksempel kne. Dette kan naturlegvis få klinikar til å tenkje på andre mulige årsaker til sjukdom. Her vil eg stanse litt opp.

7 7 Eg er kritisk til at så mange hardt ramma pasientar med mulig BORRELIOSE så enkelt blir tuppa over i ei eller anna medisinsk søppelbøtte. Når pasientar med ei slik historie først blir definert som ME/CFS pasient eller nokre andre aktuelle diagnosar fell vedkomande utanfor radaren til helsevesenet. Eg kjenner fleire unge menneske som er sengeliggande år etter år med sterke smerter døgnet rundt, utan noko som helst oppfølging frå helsevesenet. Eg seier på ingen måte at desse pasientane har Lyme Borreliose eg seier at det er fleire indikasjonar på at BORRELIOSE kan vere ein del av komplekset, og eg seier også at eksklusjonen av BORRELIOSE stort sett blir gjort på eit høgst usikkert og diskutabelt grunnlag. LITT OM BEHANDLING BORRELIOSE er samlebetegnelse på sjukdom forårsaka av fleire genetisk svært forskjellige underarter. Pasientgruppa femner om alle frå nylig flåttbitt og EM, til menneske som har vore sengeliggjande i årevis med tunge smerter. Nokre av pasientane har primært leddproblem og kognitive problem, andre har tunge nevrologiske symptom, synsproblem eller forstyrrelsar i autonome funksjonar. Nokre av disse pasientane har ME liknande sjukdomsbilde andre får klinikarar til å tenkje på demyeliniserande sjukdom. Sjukdomen kan angripe fleire organsystem. Likevel er behandlingstilbodet i hovudsak likt for alle. Eg ser ingen logikk i ein slik praksis. For å spisse dette endå meir, så vil eg legge til at vi ikkje kjenner til ein einaste pasient med langvarig tung lidelse som har blitt varig og markert bedre av 2 til 4 veker standard antibiotikabehandling. Dersom vi tar feil, er vi naturlegvis glad for det. Mange klinikarar etterlyser enkle og klare retningslinjer. Etter mitt skjønn er dette meir ein konsekvens av ønsketenking og svakt faktagrunnlag enn av haldbare medisinske argument. Langvarig sjukdom krev langvarig behandling, og det går typisk lengre enn 4 veker før pasienten responderer markert positivt. Hovudregelen for å vurdere behandlingsopplegget bør vere klinisk respons. Fortsatt aktiv infeksjon bør behandlast, og i dette ligg at det er behov for gode verktøy for å vurdere forløpet.

8 8 Pasienten er frisk når symptoma har letta og bakterien er ute av kroppen, - ikkje nødvendigvis når det manglar serologiske indikasjonar på sjukdom. Vi håper også at de som klinikarar kan ta diskusjonen om samtidige infeksjonar meir på alvor. Her er det fleire aktuelle, men eg vil stanse opp ved infeksjon av Anaplasma phagocytophilum, som er relatert til Ehrlichiose. Ut frå det vi veit er det rasjonale for å tenkje at samtidig infeksjon kan ha alvorlege konsekvensar for utvikling av primærinfeksjonen. Eg skal ikkje seie meir om dei humanmedisinske aspekta av dette, berre slå fast at smittetrykket av Anaplasma i vår fauna og i flått - er formidabelt. Veterinærmedisinske studiar har vist eksempel på at heile besetningar av sau er smitta, og PCR analyser av flått viser at samtidig Anaplasma med Borrelia er svært vanleg. Dersom Anaplasma av ein eller annan grunn ikkje likar nordmenn, er dette ikkje eit problem. I motsett fall bør det nøstast meir på denne tråden. OM DÅRLEGE NORSKE TESTAR, TYSKLAND, TILLIT OG FLÅTT Eg veit at diskusjonen om utanlandske testar og utanlandsk helsetilbod av og til går høgt, både mellom pasientar og i helsevesenet. Sannsynlegvis med svært ulike fortegn i ulike miljø. Det mest profilerte tilbodet er etter det eg kan forstå Borreliose Centrum Augsburg. Eg går ut frå at det i dette forumet er forventningar til at eg seier litt om dette, med pasientforeininga sitt perspektiv. Eg vil starte med å fortelje at vi aldri har hatt nokon som helst relasjon til verken BCA eller andre kommersielle aktørar som tilbyr behandling. Vi har aldri anbefalt nokon å kjøpe behandling, vi har heller ikkje argumentert for å kjøpe dei mest omtala analysetenestene. Dette er ein konsekvens av vår rolle, men det reflekterer også vår oppfatning av dei aktuelle tilboda. Så langt vi kan sjå har vi ikkje grunnlag for å anbefale verken CD57 eller LTT Elispot. Dette vil ikkje seie at vi kritiserer den eller dei som vektlegg slike indikasjonar. Den som brukar dette som grunnlag for konklusjon og behandling, må sjølv stå for argumentasjonen. Det er ikkje vår sak. Når dette er sagt, vil eg legge til at mange pasientar uavhengig av oss har kome og fortalt om positive effektar av behandling ved BCA. Dette har naturlegvis ikkje med testsett eller spesielt avansert behandling å gjere. Vi trur at det går på at det grunnleggjande synet på sjukdomen kan vere litt forskjelleg, og at terskelen i BCA for å prøve å hjelpe er lågare enn hos mange andre. Vi HAR anbefalt nokre å få gjort analyser ved kommersielle laboratorium. Dette dreiar seg om saker som openbart har blitt for lettvint avvist, gjerne alvorleg sjuke barn med mange klassiske symptom, og som blir avvist med negativ serologi som begrunnelse. I slike saker har vi utelukkande anbefalt

9 9 immunblot eller PCR. Vi har også anbefalt veldig sterkt å velje anerkjente laboratorium som brukar testsett som er kjent her heime. I praksis betyr dette Western Blot frå Mikrogen. Blodprøvene er naturlegvis tenkt som grunnlag for diskusjon med det fastlege eller spesialist. Eg skal tilstå at eg blir provosert når pasientar kjem tilbake frå legen med beskjed om at han eller ho ikkje vil vurdere tyske upålitelige testar, utan å registrere at det er snakk om anerkjente metodar som immunblot eller PCR. Kanskje aktørane i helsevesenet bør vere litt tilbakehaldne med å latterleggjere fortvila foreldre som blir avvist her heime, og som søkjer hjelp der hjelp kanskje er å finne. Dette dreiar seg naturlegvis ikkje om udokumenterte testar i eitt eller anna land, men om at helsevesenet ikkje tar fortvila pasientar på alvor. Svært mange av desse må bli grundigare utgreidd for borreliose enn kva som er praksis i dag. Vi er uroa over at serologi og særleg tolking av negativ serologi har fått så stor plass som tilfelle er. Vi håper at metodar for direkte påvisning i større grad blir brukt, både sjølvstendig og som kvalitetssikring av serologi. Eg tenkjer både på PCR, dyrking og etter kvart også mikroskopi. Eg vil avslutte med å på nytt takke for høvet til å møte denne forsamlinga. Eg håper at vi kvar på vår måte, kvar for oss og kanskje saman kan bidra til at fleire skal få rett hjelp i tide.

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM En riktig God Jul til alle våre lesere REDAKTØREN HAR ORDET av Jorun Vatland Innboksen på e-posten min er ganske full om dagen - og nå er det også tiden for

Detaljer

Er det ART dei treng?

Er det ART dei treng? Er det ART dei treng? tiltak i skulen for å hjelpe elevar med utfordrande åtferd Forfattaren av denne artikkelen er barnevernpedagog og har jobba mange år med ulike tiltak overfor elevar med utfordrande

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita

Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita Grunnleggande prinsipp i arbeidet med barn med progredierande tilstandar I dag er barn med funksjonsvanskar ein meir naturleg del av fellesskapet

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken NYHETSBREV Juli 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere Torsdag 18. oktober for pasienter og pårørende Fredag 19. oktober for helsepersonell

Detaljer

Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel

Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel fellesskap og frigjering gjennom internettverk Ivar Sognnæs Eimhjellen Internett og moderne kommunikasjonsteknologi er vorte ein viktig del av kvardagen, spesielt

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 En lærende skole Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 Copyright C 2009 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Forord Hva vil det si å være

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

REHAB-INFO Juni 2014. Syn

REHAB-INFO Juni 2014. Syn REHAB-INFO Juni 2014 Syn Teamet har ordet Synet er ein av våre viktigaste sansar. Heile 80 % av sanseinntrykka våre kjem gjennom augene. Me har likevel ein tendens til å ta synet som ein sjølvfølgje. Heilt

Detaljer

Innhald. Vedlegg I. Vedlegg II

Innhald. Vedlegg I. Vedlegg II Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Definering av oppgåva...2 1.2 Begrensingar...3 2 Teoretisk referanseramme...3 2.1 Kognitiv kasusformulering ved rusavhengigheit...3 2.2 Endringsprosessen...5 3 Drøfting bruk

Detaljer

REHAB-INFO. Desember 2013 Lungesjukdommar

REHAB-INFO. Desember 2013 Lungesjukdommar REHAB-INFO Desember 2013 Lungesjukdommar Teamet har ordet Lungesjukdommar og spesielt KOLS er sjukdommar som rammar mange. Førekomsten har vore aukande dei siste åra og kvar femte eldre person i Noreg

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer