Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl 12:00-16:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus, Ipark Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Erling Brox /EB Innkalling til styremøte 5. desember 2012 Dette er det siste styremøtet før jul, og det markerer vi ved å starte med en julelunsj på Gastronomisk Institutt. Yttertøy og møtedokumenter kan legges i det vanlige møterommet før vi går opp trappene til Gastronomisk Institutt. Etter lunsjen foregår den formelle delen av møtet på møterommet fram til kl. 16. Sak Godkjenning av protokoller fra styremøtet Sak Sak Sak Styrets møteplan for 2013 (ettersendes) Orientering om drift og økonomisk status før årsoppgjøret (direktøren orienterer muntlig på møtet) Strategisk næringsplan førstegangsbehandling Sak Handlingsplan for Greater Stavanger for 2013 Sak Budsjett 2013 Sak Verdens Energibyer (WECP) årsmøte 2012 Sak Sak Delegasjonsreise til Brasil Regional strategi for energi- og varmeløsninger sluttbehandling Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Christine Sagen Helgø Styrets leder Jan Soppeland Daglig leder 1 srn.møteinnkalling.doc

2 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Godkjenning av protokoller fra styremøtet Forslag til vedtak: 1. Protokoll fra åpent styremøte 6. september 2012 godkjennes. 2. Protokoll fra lukket styremøte 6. september 2012 godkjennes. Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Protokollforslagene 2

3 Protokoll Til stede Dessuten møtte Christine Sagen Helgø, Stanley Wirak, Cecilie Jan Soppeland, Ola Saua Førland, May Bjelland, Per A. Thorbjørnsen, Tove Frantzen, Ole Endresen, Tone Grindland Gustafsson, Ueland, Ellen Solheim, Bjørn Kahrs, Ane Mari Braut Svein Arild Holmen, Erling Brox (ref.) Nese, Reinert Kverneland Møtedato Forfall , Ole Tom Guse Kl. 09:30 12:30 Møtested Dato skrevet Side Måltidets Hus, Ipark av 4 Protokoll fra styremøte 6. september 2012 Sak Godkjenning av protokoll fra møtet Vedtak: Protokoll fra styremøte 6. juni 2012 godkjennes. Sak Tertialrapport for andre tertial Direktøren redegjorde for regnskapsstatus per 31. august. Økonomirapporten vedlegges ved utsending av protokollen. I diskusjonen ble det stilt spørsmål om overføringen fra Næringsparken nå er avklart. Direktøren opplyste at dette er under utredning i Næringsparken. Flere framholdt at det er viktig å arbeide med omdømmeproblematikken. Fornybarsatsingen kan synliggjøres mer. Det ble minnet om at en bør vise aktsomhet i arbeidet med samfunnspåvirkning, bl.a. ved sammensettingen av ressursgruppen, som arbeider for å fremme regionens omforente synspunkter i saker av nasjonal karakter. Betydningen av å komme tidlig i inngrep med energirelaterte selskaper som kan tenkes å etablere seg i regionen ble understreket. Styret påpekte at kommunepolitikerne bør orienteres og involveres mht. arbeidet i helseteknologiprosjektet. Gruppens forslag til strategidokument oversendes nå partnerkommunene til oppfølging. Det ble gjort oppmerksom på at Næringsdepartementet har stilt midler til rådighet som kan være aktuelle ved etablering av forsknings- og utviklingsfond. Dette vil bli fulgt opp av administrasjonen. Flere var opptatt av bolig- og rekrutteringssituasjonen i regionen. Styret var tilfreds med planene om videreføring av ruteutviklingsforum, herunder samarbeidet med Nord-Norge. Satsingen i Kina forsøkes holdt i gang på tross av de noe anspente holdningene på nasjonalt nivå. 3

4 Protokoll Side 2 av 4 Flere var opptatt av at Greater Stavanger fortsatt bør ha oppmerksomhet mot bolig- og rekrutteringssituasjonen i regionen, som en del av det strategiske næringsarbeidet. Styrets medlemmer ga uttrykk på at rapporteringen har en god form, som gir grunnlag for gode diskusjoner. Rapportens kommunale behandling har vært gjenstand for diskusjon i Stavanger mht. styremedlemmenes habilititet. Stavanger lager egen sak om dette, som sendes de øvrige partnekommunene. Vedtak: Tertialrapporten tas til orientering. Sak Rapport om ubebygde næringsarealer i Stavanger-regionen Ola Saua Førland orienterte om arbeidet og hovedpunkter i rapporten. Styret ga uttrykk for at dette er et viktig arbeid, og at tidspunktet for framlegging av rapporten passer svært godt mht. framdriften i kommunenes og fylkeskommunens planarbeid. Særlig Ryfastforbindelsen vil øke betydningen av at det legges til rette for mer næringsareal i Ryfylke. Samtidig må det avsettes hensiktsmessige arealer også sørover. I framtidige rapporter/oversikter bør en også ta inn mulige fortettingsarealer, for å synliggjøre potensialet bl.a. i sentrumsområdene. Fra Randabergs side ble det uttrykt ønske om støtte fra GS og fra omkringliggende kommuner til å få omgjort kategoriseringen av Mekjarvik fra kategori 3 til 2. Randaberg viste også til at noen av tallene fra Randaberg må korrigeres. Debatten konkluderte med at GS bør være varsom med å legge føringer på arealkategoriseringene, bl.a. fordi dette har økonomiske konsekvenser for kommunene i et spørsmål der det kan være både interne og eksterne interessemotsetninger. Vedtak: 1. Styret vurderer rapporten «Stavanger-regionens reserver av ubebygde næringsarealer» som et strategisk viktig dokument for å overvåke at regionen har en robust arealberedskap på kort og lang sikt. Videre ser styret det som viktig at arealsituasjonen overvåkes jevnlig. 2. Rapporten oversendes Rogaland fylkeskommune og kommunene i Stavanger-regionen for å kunne inngå som grunnlagsdokument i arbeidet med fylkesdelplan for langsiktig byutvikling, og for kommunenes areal- og transportplanlegging. 3. Styret ser behovet for en oppdatert strategi for regionale næringsområder og ber direktøren om en orientering om hvordan dette vil bli ivaretatt. 4. Styret ber administrasjonen vurdere hvordan framtidige rapporter kan omfatte også transformasjonsområder og fortettingspotensialer, og hvor alle arealkategoriene inngår. 4 sak 30 vedlegg 1 protokoll 6sept2012

5 Protokoll Side 3 av 4 Sak Høringsuttalelse til regional plan for byutvikling på Jæren Etter samråd med styrelederen valgte direktøren å trekke denne saken fra sakskartet. Årsaken var at det inntil videre er uavklart om styrebehandling av høringssaker som dette vil gjøre styremedlemmene inhabile når sakene senere kommer til behandling i egen kommune. Adminstrasjonen oversender synspunktene slik de framkommer i saken til partnerne, i fall noen kan ha nytte av vurderingene til egen høringsuttalelse. Sak Strategisk næringsplan status og framdrift Direktøren redegjorde for arbeidet i gruppene, og for møtet som ble arrangert i samarbeid med Næringsforeningen. Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Sak Greater Stavangers aktiviteter under ONS Saken var ettersendt i egen ekspedisjon. Det ble gitt uttrykk for at standen fungerte svært bra som møteplass, og at oppleggene for partnerne og for besøkende regioner var blitt meget godt mottatt. Det er viktig for de øvrige kommunene at Stavangerordføreren/styrelederen ivaretar og inkluderer hele regionen dette fungerte utmerket. Enkelte møtekollisjoner har oppstått, men dette er umulig å unngå fullstendig med så omfattende og parallelle programmer. Vedtak: Saken tas til orientering. Sak Orientering om vårens lønnsoppgjør Vedtak: Saken tas til orientering. Orienteringssaker: Etablering av Norgeskontor for Scottish Development International, i kontorfellesskap med Greater Stavanger. Kommunene/ordførerne vil få tilsendt spørreskjema i forbindelse med direktørens masteroppgave. 5 sak 30 vedlegg 1 protokoll 6sept2012

6 Protokoll Side 4 av 4 Stavanger sak 30 vedlegg 1 protokoll 6sept2012

7 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Strategisk næringsplan førstegangsbehandling 1. Bakgrunn for saken Strategisk næringsplan for det som i dag defineres som Stavanger-regionen, ble første gang vedtatt i Planen ble revidert i Den foreliggende rulleringen representerer dermed tredje plangenerasjon for dette politikkområdet. Den lange erfaringen med felles næringsplan er et uttrykk for regionens samling om felles mål og strategier for samfunnsutvikling og økt verdiskaping. Det er en åpenbar styrke at en på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivå, næringer og bedrifter har maktet å danne en felles forståelse om regionens utfordringer og muligheter på det næringspolitiske området. Ved at regionen har vært enig om å holde fast på hovedsatsingene over tid, har man oppnådd en slagkraft og en retning i arbeidet som med all sannsynlighet ville manglet dersom de 15 kommunene i den funksjonelle storbyregionen skulle utarbeidet sine næringsplaner hver for seg. 2. Planprosessen Det forrige og det nåværende styret la til grunn at den eksisterende planen skulle oppdateres gjennom en rullering, til forskjell fra en full revisjon. Dette innebar at planens oppbygging, visjon og hovedmålsettinger skulle ligge fast. På flere områder ble det etablert grupper med ekstern representasjon, på enkelte andre ble oppdateringen gjennomført uten slik bistand. Direktøren viser til tidligere styresak for en gjennomgang av arbeidet i gruppene. Greater Stavangers styre har vært styringsgruppe for planarbeidet, og har behandlet opplegg og framdrift i hvert styremøte etter oppstarten i februar. Greater Stavangers forum for kommunenes næringsansvarlige har fungert som referansegruppe, og har hatt planarbeidet til behandling på fire møter. Da styret hadde vedtatt planprogrammet, ble det sendt kommunene med oppfordring om framlegging til politisk behandling både for å gi planarbeidet en bred kommunal forankring, og for å gi tilbakespill til planarbeidet. En del kommuner fulgte oppfordringen. Arbeidet med næringsplanen var tema på et samarbeidsmøte med Næringsforeningen i august, med over 60 frammøtte de fleste fra næringslivet. Temaer fra planen var også i fokus på høstens årskonferanse, hvor 215 personer deltok. Et første utkast til næringsplan var 8

8 Sak Strategisk næringsplan førstegangsbehandling eneste tema for høstens utvidete rådsmøte 1 med selskapets partnere, der 62 deltakere var med. På dette møtet ble de temaene som ble fornyet ved internt arbeid i Greater Stavanger gjenstand for gruppearbeid, for på den måten å sikre tilbakemelding fra partnerne. Alle møtene har resultert i viktige bidrag til planarbeidet. Arbeidet i de enkelte arbeids-/temagruppene har gått parallelt med møtene nevnt foran. Representasjonen fra regionens organisasjoner, virksomheter og institusjoner har favnet vidt: Fylkeskommunens næringsavdeling, Næringsforeningen, kommunene Sandnes, Time og Gjesdal samt Region Stavanger, Turistforeningen, Ipark, UiS, Innovasjon Norge, Ipark Jæren, Ewos, Weatherford, Ullrigg, NHO, LO, KS Rogaland, Statoil, Norsk olje & gass, Måltidets Hus, Samarbeidsrådet for landbruket, Senter for innovasjon, Blue Planet, Ipax, Fatland Jæren og andre enkeltbedrifter. Også andre organisasjoner, bedrifter og kommuner har vært gitt anledning til å delta. Selv om planforslaget som nå foreligger er resultat av en mindre omfattende prosess enn revisjonen for fire år siden, opplever direktøren at den regionale forankringen er i tråd med de forutsetningene styret la til grunn ved oppstart av arbeidet. 3. Videre behandlingsprosess Forutsatt at styret beslutter at planforslaget kan sendes relevante mottakere til uttalelse, vil direktøren gjennomgå dokumentet på ny med tanke på språkmessige og eventuelt andre mindre justeringer. Videre vil vi la et byrå omdanne tekstdokumentet til et mer presentabelt plandokument i elektronisk format (med bilder og tekstoppsett), egnet til utsendelse. Partene bør få god tid til å vurdere planforslaget, gjerne fram til midten av mai. Et bearbeidet planforslag kan da legges fram for styret til sluttbehandling og vedtak i juni. Etter endelig styrevedtak trykkes plandokumentet. 4. Gjennomføring og oppfølging Strategisk næringsplan må betraktes som et regionalt felleseie. Det innebærer bl.a. at ansvaret for å gjennomføre planen er delt på mange parter. For Greater Stavanger sin del vil oppfølgingen komme til uttrykk gjennom de årlige handlingsplaner og budsjett. Gjennom bl.a. samråd og drøftinger med de næringsansvarlige vil vi bistå partnerkommunene og fylkeskommunen i å finne hensiktsmessige prioriteringer og tiltak for den enkelte partner i samarbeidet. Framdrift og omfang vil nødvendigvis bestemmes av partnerne selv næringsplanen representerer et frivillig samarbeid uten juridisk forankring. 1 Hver partnerkommune/-fylkeskommune ble invitert til å møte med ordfører, to øvrige politikere, rådmann og næringsansvarlig 9 sak 33 strategisk næringsplan

9 Sak Strategisk næringsplan førstegangsbehandling Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at forslag til Strategisk næringsplan, med de justeringene som framkom ved styrebehandlingen, sendes partnerskapskommunene, fylkeskommunen, Næringsforeningen og andre relevante parter til uttalelse. 2. Styret ber om at næringsplanen legges fram for ny styrebehandling før sommeren 2013, med de nødvendige justeringer som følger av høringen. Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Forslag til Strategisk næringsplan sak 33 strategisk næringsplan

10 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox Sak Handlingsplan for Greater Stavanger for 2013 Handlingsplanen utgjør Greater Stavanger sitt arbeidsprogram for det kommende året. Dette dokumentet inneholder de viktigste prosjektene selskapet vil være involvert i. Hovedutgangspunktet er Strategisk næringsplan med sine visjoner, målsettinger og strategiske grep. Det er også gitt verdifulle innspill fra partnerne under drøftinger på rådsmøtene, de faste møtene med kommunenes næringsansvarlige, osv. Styrets signaler gjennom diskusjonene på styremøtene har selvsagt også vært viktige premisser for innretningen av prosjektene. I forrige handlingsplan hadde direktøren lagt vekt på en spissing av selskapets aktiviteter. Denne prosessen er videreført i det foreliggende planforslaget, noe som også kommer til uttrykk i budsjettforslaget. Gjennomføring av en så ambisiøs handlingsplan krever betydelige økonomiske ressurser, og de to sakene må derfor ses i sammenheng. Handlingsplanen viser hvordan organisasjonen vil arbeide for å realisere næringsplanen, og gir dermed en god oversikt over aktiviteten i selskapet i året som kommer. Planen viser også hvordan Greater Stavanger gjennom analyser, utredninger og nettverksarbeid forsøker å fange opp regionens næringspolitiske behov og utfordringer. Disse løses ved hjelp av oppstart, koordinering og gjennomføring av målrettede prosjekter. Direktøren har sett behov for å justere innsatsen og virkemiddelbruken på enkelte områder. Det foreslås for eksempel ressurser til et prosjekt som skal kartlegge muligheter for å utvikle nye næringsklynger fra dagens olje- og gassindustri. På kompetanseområdet vil vi særlig fokusere på samhandlingsmuligheter mellom næringsliv og skole. For å gi våre partnere og regionen som helhet et forbedret diskusjons- og beslutningsgrunnlag vil vi i 2013 også gjennomføre en analyse av boligarealsituasjonen. Denne skal reflektere sammenhenger mellom forventet behov, tilgjengelige arealer, infrastruktur og offentlige tjenester (eksisterende og innfasing av ny kapasitet) samt sannsynlig lokaliseringsmønster for arbeidsplasser i regionen. For et antall år siden brukte organisasjonen store ressurser på omdømmebygging og markedsføring av regionen i et rekrutteringsperspektiv. Dette ble i samråd med det forrige styret betydelig redusert i forrige og inneværende år, og informasjonsmateriellet er etter hvert blitt utdatert. Området er foreslått styrket noe i 2013, men med en slik innretning at Greater Stavanger tar ansvar for utforming og produksjon av kommunikasjonsmateriell, som så gjøres tilgjengelig for fri bruk av alle aktører i regionen. 11

11 Sak Handlingsplan for Greater Stavanger for 2013 Tiltakene i handlingsplanen vil i første rekke forplikte Greater Stavanger. Det ligger imidlertid også en gjensidig forpliktelse for partnerne til å bidra til gjennomføringen av de aktiviteter som regionen samler seg om. Til framstillingen skal det bemerkes at mål og strategier er hentet fra den sist vedtatte næringsplanen, dvs. ikke fra planforslaget som ligger til førstegangsbehandling i dette møtet (sak 33). Når det gjelder oppdragsløsningen, har Greater Stavangers operative arbeid med prosjektene hittil vært inndelt i samsvar med satsingsområdene i Strategisk næringsplan. For å styrke samhandlingen internt og øke samspillseffekter mellom prosjekter, ønsker direktøren nå å organisere organisasjonens arbeid med prosjektene i tre programområder: Talent, Infrastruktur og Relasjoner. Sorteringen av prosjekter både i forhold til strategisk næringsplan og arbeidsprogrammet framkommer i Handlingsplanen for Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslag til handlingsplan for Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Forslag til handlingsplan 12 sak 34 handlingsplan

12 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Budsjett 2013 Direktøren legger med dette fram forslag til budsjett for Greater Stavanger for Budsjettet har som det vil framgå en total kostnadsramme på kr Det er lagt til grunn en nominell budsjettreduksjon på ca. 1,6 mill. kr samlet sett, eller 5,2 prosent, sammenliknet med opprinnelig vedtatt budsjett for Mye av dette skyldes fjorårets optimistiske budsjettering av ekstern medfinansiering av enkelte prosjekter. Vi fikk imidlertid som året før bare en liten uttelling mht. våre RUP-søknader, og har ikke lagt inn forutsetninger om RUP-tilskudd for Den største enkeltposten på inntektssiden består av avtaleregulerte inntekter fra partnerskapskommunene og fylkeskommunen, til sammen kr , som innebærer en vekst på 1,4 prosent fra Veksten skyldes utelukkende at regionens folketall vokser, da per capitabeløpene ikke er indeksregulert. Beløpene for hele perioden er kr 60 for Stavanger, kr 30 for øvrige kommuner inkludert kr 5 som overføres til Stavangerregionens Europakontor. Inntekter fra eksterne samarbeidspartnere i konkrete prosjekter er for eksempel bidrag fra SRbank og Innovasjon Norge til vertskapskontoret, fra Stavanger kommune og fylkeskommunen til Délice-prosjektet. Videre er det en betydelig egenbetaling fra deltakerne i forbindelse med internasjonale delegasjonsreiser som til OTC Houston. Det største eksterne enkeltbidraget er 1,1 mill. kr fra Statoil til samarbeidsprosjektet Stavanger Harstad. Det skal bemerkes spesielt at når det gjelder Vertskapskontoret, har vi ennå ikke lyktes med å få på plass med de siste kr i medfinansiering fra regionale partnere. Arbeidet med dette fortsetter i desember. Dersom dette mislykkes, vil aktiviteten reduseres tilsvarende. Greater Stavanger er et heleid datterselskap av Forus Næringspark, som igjen eies av kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Det er en forståelse mellom selskapene at Forus Næringspark stiller inntil 9 mill. kr til disposisjon for Greater Stavanger hvert år. Regnskapsteknisk gjøres dette opp i forbindelse med regnskapsavslutningen for begge selskap. Det er dette forholdet som forklarer at budsjettet ikke legges fram med balanse mellom inntekter og kostnader. Ved inngangen av året disponerer selskapet 9,7 årsverk i faste stillinger. I tillegg kommer varierende timekjøp fra konsulenter. Dette reduseres noe neste år intern konsulentbruk er i løpet av 2012 delvis erstattet gjennom deltidsansettelser. Utover dette vil de interne ressursene suppleres med kjøp av konsulenttjenester der det er hensiktsmessig. Selskapets konsulentbruk er underlagt anbudsinnhenting etter gjeldende regler. 13

13 Sak Budsjett 2013 I tillegg vil de tilgjengelige ressursene som tidligere bestå av avtalte bidrag fra partnerskapskommunenes næringsansvarlige og ufakturert innsats fra samarbeidspartnere i forbindelse med fellesprosjekter. I all hovedsak er budsjettmidlene disponert. Unntaket er et begrenset beløp, om lag 1 mill. kr, som representerer direktørens reservekonto for å kunne møte avvik og behov som måtte oppstå. Eventuelle nye prosjekter som går utover denne rammen må finansieres gjennom effektivisering og omprioriteringer, eventuelt gjennom framskaffelse av nye inntekter. Av større, prioriterte enkeltprosjekter i kommende budsjettår kan spesielt nevnes: Bidrag til Stavanger-regionens Europa-kontor Konjunkturbarometeret Smartkommuneprosjektet Dialogmøter Stavanger Harstad BOGC-prosjektet Energistrategisk Forum Vertskapskontoret Informasjons- og rekrutteringsmateriell Boligarealutredning Bedriftstilflytting og kontakt energibransjen kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Etter at de to kulturnæringsutredningene er ekspedert til kommunene, har vi ikke lenger noen prosjekter innen livskvalitetsområdet. Oversikten under viser forslag til budsjett for selskapet, fordelt på hovedområdene i Strategisk næringsplan. Brutto kostnad Felleskostnader og lønn Samfunnskontakt Energi Mat Kompetanse Infrastruktur samferdsel Nyskaping Livskvalitet 0 Offentlige tjenester Internasjonalisering Totalt budsjett En alternativ fordeling kan settes opp slik: Brutto kostnad Infrastruktur generelt Utvikling/talent Nettverk Felleskostnader og lønn Totalt budsjett sak 35 budsjett 2013

14 Sak Budsjett 2013 På møtet vil direktøren orientere muntlig om detaljene i budsjettet. Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslag til budsjett for Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler 15 sak 35 budsjett 2013

15 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. May Endresen /ME Sak Verdens Energibyer (WECP) årsmøte Hva saken gjelder Årsmøte for verdens energibyer (WECP) ble avholdt i St. John s, Newfoundland, Canada fra oktober Saken redegjør for sentrale resultat av årsmøte og tilstøtende møter med norske firma etablert i St. John s og det regionale universitetet (Memorial University) 2. Bakgrunn WECP avholder vanligvis to møter i året. Det er arbeidsmøte i Houston i mai under OTC og årsmøte som går på rundgang blant medlemsbyene. I år var årsmøte lagt til St. John s på Newfoundland. Stavanger var representert ved varaordfører Bjørg Tysdal Moe og sekretariatet i Greater Stavanger. Årsmøtet var lagt i etterkant av en større konferanse om sikkerhet i arktiske områder (Ocean Innovation Conference). Det var flere norske aktører som deltok på konferansen, bl.a. Norsk Olje og Energi og flere opplæringsbedrifter for oljeindustrien. Greater Stavanger var til stede på deler av konferansen. St. John s er senter for canadisk offshoreindustri. Byen opplever etter flere år med lav aktivitet en rask vekst som oljehovedstad. Områdene der utbygging offshore foregår, er særlig kjent for sterke vinder, høye bølger og er i kanten av drivissonen. Industrien har således spesielt høy kompetanse innenfor utbygging i krevende farvann, og mange likehetstrekk med norsk oljeindustri. Newfoundland og Labrador har tre utbygde offshore områder (Hibernia, Terra Nova og White Rose) og ett område under etablering (Hebron). Statoil er partner og/eller operatør i flere lisenser, og flere norske underleverandør er allerede etablert i St. John s. Antallet har økt de siste årene. Det ble derfor lagt vekt på å få i stand møter med flere av de norske selskapene som er etablert i området, med tanke på kunnskapsoppbygging og mulige koblinger med ytterligere leverandørbedrifter fra Stavanger-regionen. INTSOK sin lokale representant bisto Stavanger-delegasjonen med å legge til rette for disse bedriftsbesøkene. UiS har hatt noe kontakt med Memorial University i St. John s, og ønsket å delta på delegasjonsreisen for å utvide og konkretisere et mulig samarbeid. 16

16 Sak Verdens Energibyer (WECP) årsmøte Resultater fra årsmøtet På årsmøtet deltok 14 av organisasjonens 19 medlemsbyer. Tema for møtet var «Energy exchange: Sharing intelligence and building connections». Den første dagen var avsatt til presentasjoner og dialog omkring ulike aspekt knyttet til oljeog gassindustrien i WECP-byer som vertskapsbyer. Innleggene ble gitt både fra industrien selv representert ved Chevron Ltd, fra universitetsmiljø med fokus på samfunnsansvar og fra et byperspektiv representert ved Aberdeen som hadde fokus på integrert planlegging. Stavanger ga en orientering om oljeserviceanalysen som blir gjennomført for Stavanger-regionen og Norge hvert år i samarbeid med Ernst & Young. Hensikten var å presentere et verktøy som gir data om industrien hva angår størrelse, kompleksitet og utvikling over tid. For å kunne legge til rette for en mer systematisk erfaringsutveksling mellom byene, ble det vedtatt to oppfølgingstiltak. Det første er et arbeid som skal identifisere hvilke parametere som er mest sentrale for utvikling i energihovedstedene til tross for de ulike nasjonale rammebetingelsene man befinner seg innenfor. Stavanger har tatt initiativ til å delta i den gruppen som vil utforme oppdragsbeskrivelsen for dette arbeidet. Det andre oppfølgingstiltaket er en revitalisering av WECP sin arbeidsgruppe for økonomisk utvikling. Målsettingen er å ha en mindre gruppe som kan jobbe mer konkret med tilrettelegging for erfaringsoverføring. Aberdeen vil lede dette arbeidet, og Stavanger vil delta i gruppen sammen med blant annet Calgary. I forbindelse med ONS 2012 ble Stavanger kontaktet av Esbjerg med ønske om deltakelse i WECP-nettverket. Esbjerg har over 2/3 av Danmarks offshore-arbeidsplasser. I tillegg til å være oljehovedstad i Danmark, er Esbjerg også senter for fornybar energi. Vind- og bølgeenergiutvikling er lokalisert her. Esbjerg er også en havneby, der ca. 80 % av Europas offshore vindmøller skipes ut fra. Kombinasjonen av å være både en tradisjonell oljeby og samtidig vokse til et senter for fornybar energi, er en erfaring som kan ha stor interesse og overføringsverdi til andre WECP byer. På årsmøtet anbefalte derfor Stavanger at Esbjerg ble invitert som observatør til neste WECP-møte i Houston i mai, med tanke på mulig medlemskap i organisasjonen. Forslaget ble vedtatt, og vennskapsforbindelsen mellom Stavanger og Esbjerg er derved utvidet til også å være et energiby-samarbeid. Neste årsmøte i WECP vil finne sted i Dongying (Kina) høsten Bedriftskontakter I tett samarbeid med INTSOK sin lokale representant i St. Jonh s ble det tilrettelagt for besøk hos Sandnes-firmaet SFF sitt kanadiske selskap CFF (Canadian Fittings and Flanges), hos Malthus som leverer modulbygg til blant annet Hebron-utbyggerne, og til Statoil. Vi traff også representanter for IKM, Subsea 7, Seadrill, ExxonMobil og Aker Solutions. ExxonMobil er utbygger og operatør på Hebronfeltet, der det er betongunderstell som er valgt til plattformen og en rekke norske selskaper er allerede tildelt kontrakter. De teknologiske utfordringene ved utbygging i canadiske og norske farvann har mange likehetstrekk. Antall selskap fra vår region som får oppdrag og etablerer seg på Newfoundland er økende, og området representerer et interessant marked for mange aktører fra Rogaland. Det er derfor viktig å være oppdatert om utviklingen som del av regionens internasjonale satsing. Norges kompetanse på økt utvinning fra etablert felt synes også å vekke særlig interesse på Newfoundland og kan bli et satsingsområde. Regelverket på Newfoundland og Labrador er slik at 0,5 % av olje- og energibedriftenes omsetning må investeres i forskning og utvikling lokalt. Dette gjelder også internasjonale firma 17 sak 36 wecp

17 Sak Verdens Energibyer (WECP) årsmøte 2012 som f.eks. Statoil. I vårt arbeid med å utvide og styrke kunnskapsmiljøenes allianser med internasjonale partnere, er dette en viktig rammebetingelse som kan påvirke f.eks. muligheter for universitetene til å ha felles prosjekt knyttet til konkrete utfordringer. 5. Universitetssamarbeid Det har vært en uttalt målsetting å knytte universitetene i WECP-byene sammen. UiS har hatt en ledende rolle i dette arbeidet, og har på professornivå knyttet bånd med blant annet Robert Gordon University i Aberdeen. Som kjent inngikk UiS en samarbeidsavtale med University of Houston nå i november UiS har jobbet for å etablere et vitenskapelig/akademisk partnerskap mellom UiS og Memorial University og C-Core Centre for Arctic Resource Development i St. John s med hovedfokus på petroleumsvirksomhet i arktiske strøk. Dette har blitt særlig aktualisert som del av UiS sitt arbeid med å bli del av et norsk nasjonalt senter for petroleumsvirksomhet i Arktis som er under etablering. En slikt senter vil søke internasjonale støttespillere, og universitets- og forskningsmiljøet på Newfoundland er da av stor interesse. Under oppholdet i St. John s ble det avholdt møte med representanter for Memorial University, Faculty of Engineering and Applied Science og Bruneau Centre for Research and Innovation. Universitetene har flere områder der det kan være hensiktsmessig å samarbeide, og UiS jobber nå med å videreføre kontakten til konkrete avtaler og prosjekter. Greater Stavanger vil arbeide videre for å få til et nettverksmøte mellom UiS og University of Houston, Robert Gordon University og Aalborg Universitet/avdeling Esbjerg under WECP-møtet i Houston i mai med tanke på konkretisering av videre samarbeid. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Jan Soppeland Adm. dir May Endresen Mulighetsutvikler 18 sak 36 wecp

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Rådmannssamling på Utstein kloster 14. januar 2016 Erling Brox, Greater Stavanger «a nation financed by God» I så fall

Detaljer

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler Greater Stavanger 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune 182.000 sysselsatte 323.000 innbyggere per 1. juli 2015 Én region med felles bo-, arbeids-

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Kommunestruktur på Nord-Jæren 2. dialogmøte 8. januar 2016 mellom ordførere og andre oppnevnte folkevalgte

Kommunestruktur på Nord-Jæren 2. dialogmøte 8. januar 2016 mellom ordførere og andre oppnevnte folkevalgte Kommunestruktur på Nord-Jæren 2. dialogmøte 8. januar 2016 mellom ordførere og andre oppnevnte folkevalgte Møtereferat Dato: 08.01.2016 Kl: 11.30 15.30 Sted: Tou scene, Stavanger Sola: Ole Ueland (ordfører),

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Helhetlig samfunnsanalyse. Utviklingsprogrammet for byregioner Begrenset anbudskonkurranse

Helhetlig samfunnsanalyse. Utviklingsprogrammet for byregioner Begrenset anbudskonkurranse BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KLIMA OG MILJØ Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556/55566275 Telefaks 55566330 klima.miljo.byutvikling@bergen.kommune.no Helhetlig samfunnsanalyse. Utviklingsprogrammet

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 20.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-5 Direkte innvalg: Løpenr. 25309/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 08/4197 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - ENERGIPLAN FOR SANDEFJORD KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: S02 Saksnr.: Utvalg Møtedato 128/09 Formannskapet 16.09.2009

Detaljer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Korrigering vedr. sak 110/08: Best på service i Norge Fredrikstad, 20.06.2008

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet ved UiS Rektor (leder), Universitetsdirektør,

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Onsdag 10.september 2013 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

Onsdag 10.september 2013 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen REFERAT FRA MØTE 7/13 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 10.september 2013 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:00 11:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre, Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI RENNESØY KOMMUNE PLANPROGRAM Høringsfrist: 30.04.2011 SAMMENDRAG Rennesøy kommune skal utvikle en kommunedelplan for klima og energi, - med sentrale mål og planer for

Detaljer

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1.

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. NOTAT Detaljplan for felt S og KBA1, Lura bydelssenter ENERGIFORSYNING Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. 1. Konsesjonsområde for fjernvarme

Detaljer

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI ArkivsakID.: 15/3087 Arkivkode: FE-130, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/15 Næring-, miljø- og teknikkomiteen 02.09.2015 098/15 Formannskapet 09.09.2015 HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG

Detaljer

Regional næringsarealstrategi for Stavanger- regionen

Regional næringsarealstrategi for Stavanger- regionen Regional næringsarealstrategi for Stavanger- regionen Oppdatering og videreutvikling av regional næringsarealstrategi Bakgrunn Bestilling fra kommunene Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger Noen viktige

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Framtidens bygder 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund 3. Søknadsbeløp: Kr.1.955.000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. november 2010 Referat fra styremøte i ØRU 05. november

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 102-2008 ORIENTERINGSSAK: ENERGIØKONOMISERING OG ENERGILEDELSE I HELSE SØR- ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 102-2008 ORIENTERINGSSAK: ENERGIØKONOMISERING OG ENERGILEDELSE I HELSE SØR- ØST Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 102-2008 ORIENTERINGSSAK: ENERGIØKONOMISERING OG ENERGILEDELSE I HELSE SØR- ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010 Lyses strategi for bruk av gass Gasskonferansen i Bergen 2010 Innhold 1. Lyse 2. Regional verdiskaping 3. Biogass 4. Transportsektoren 5. Fjernvarme 6. LNG Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Informasjon om planprosess for kommunedelplan for energi- og vassdragskommunen Odda

Informasjon om planprosess for kommunedelplan for energi- og vassdragskommunen Odda Notat Informasjon om planprosess for kommunedelplan for energi- og vassdragskommunen Odda Vedtaket i kommunestyret 19.12.2006: Planprogram for kommunedelplan for energi- og vassdrag i Odda kommune blir

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av kommunens næringsarbeid Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/3272 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må Fra: Postmottak Sendt: 11. september 2015 08:33 Til: VFK-FADM-FIRMAPOST Kopi: Postmottak BYR - Byrådsavdelingene; Silja Bjerke Vestre; Kristin Antonsen Brenna; Arild Pettersen;

Detaljer

Regional strategi for energi- og varmeløsninger

Regional strategi for energi- og varmeløsninger Regional strategi for energi- og varmeløsninger Strategien omfatter følgende kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Klepp og Time. Rogaland fylkeskommune, Lyse Energi AS, IVAR, Rambøll

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 4. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Forskning og innovasjonsarbeid i kommunenes helse- og velferdstjenester

Forskning og innovasjonsarbeid i kommunenes helse- og velferdstjenester Forskning og innovasjonsarbeid i kommunenes helse- og velferdstjenester Interkommunalt nettverksmøte for «innovasjon og velferdsteknologi» Sola, 21. januar 2016 Agnes Lea Tvedt, rådgiver KS Fem hovedprioriteringer

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

Stavangerregionen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger For NOFO Norsk Finska Handelskammeret, 26.10.2012

Stavangerregionen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger For NOFO Norsk Finska Handelskammeret, 26.10.2012 Stavangerregionen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger For NOFO Norsk Finska Handelskammeret, 26.10.2012 Her finner du oss Innbyggere Greater Oslo: 1 097 000 Greater Bergen: 353 000

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), Varaordfører t.o.m. sak 20/10 tilbake

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 1/2014 Dato: 280114 Tid: 1730 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Erfaringer med utveksling til Brasil

Erfaringer med utveksling til Brasil Erfaringer med utveksling til Brasil Laila Linde Lossius, Institutt for maskin og marinteknologi, Høgskolen i Bergen Det hele startet vel egentlig med kaffe Herman Friele, ordfører i Bergen by (2003-05)

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Regional plan for klima og energi Forslag til handlingsprogram

Regional plan for klima og energi Forslag til handlingsprogram Regional plan for klima og energi Forslag til handlingsprogram Innsatsområde 1: Mer produksjon av fornybare energiressurser Strategi 1: Støtte teknologiutviklingen : Invitere aktuelle aktører til møte

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi i Sandnes Historikk Miljøplan 1995 Egne mål og tiltak Miljøplan

Detaljer