Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl 12:00-16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus, Ipark Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Erling Brox /EB Innkalling til styremøte 5. desember 2012 Dette er det siste styremøtet før jul, og det markerer vi ved å starte med en julelunsj på Gastronomisk Institutt. Yttertøy og møtedokumenter kan legges i det vanlige møterommet før vi går opp trappene til Gastronomisk Institutt. Etter lunsjen foregår den formelle delen av møtet på møterommet fram til kl. 16. Sak Godkjenning av protokoller fra styremøtet Sak Sak Sak Styrets møteplan for 2013 (ettersendes) Orientering om drift og økonomisk status før årsoppgjøret (direktøren orienterer muntlig på møtet) Strategisk næringsplan førstegangsbehandling Sak Handlingsplan for Greater Stavanger for 2013 Sak Budsjett 2013 Sak Verdens Energibyer (WECP) årsmøte 2012 Sak Sak Delegasjonsreise til Brasil Regional strategi for energi- og varmeløsninger sluttbehandling Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Christine Sagen Helgø Styrets leder Jan Soppeland Daglig leder 1 srn.møteinnkalling.doc

2 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Godkjenning av protokoller fra styremøtet Forslag til vedtak: 1. Protokoll fra åpent styremøte 6. september 2012 godkjennes. 2. Protokoll fra lukket styremøte 6. september 2012 godkjennes. Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Protokollforslagene 2

3 Protokoll Til stede Dessuten møtte Christine Sagen Helgø, Stanley Wirak, Cecilie Jan Soppeland, Ola Saua Førland, May Bjelland, Per A. Thorbjørnsen, Tove Frantzen, Ole Endresen, Tone Grindland Gustafsson, Ueland, Ellen Solheim, Bjørn Kahrs, Ane Mari Braut Svein Arild Holmen, Erling Brox (ref.) Nese, Reinert Kverneland Møtedato Forfall , Ole Tom Guse Kl. 09:30 12:30 Møtested Dato skrevet Side Måltidets Hus, Ipark av 4 Protokoll fra styremøte 6. september 2012 Sak Godkjenning av protokoll fra møtet Vedtak: Protokoll fra styremøte 6. juni 2012 godkjennes. Sak Tertialrapport for andre tertial Direktøren redegjorde for regnskapsstatus per 31. august. Økonomirapporten vedlegges ved utsending av protokollen. I diskusjonen ble det stilt spørsmål om overføringen fra Næringsparken nå er avklart. Direktøren opplyste at dette er under utredning i Næringsparken. Flere framholdt at det er viktig å arbeide med omdømmeproblematikken. Fornybarsatsingen kan synliggjøres mer. Det ble minnet om at en bør vise aktsomhet i arbeidet med samfunnspåvirkning, bl.a. ved sammensettingen av ressursgruppen, som arbeider for å fremme regionens omforente synspunkter i saker av nasjonal karakter. Betydningen av å komme tidlig i inngrep med energirelaterte selskaper som kan tenkes å etablere seg i regionen ble understreket. Styret påpekte at kommunepolitikerne bør orienteres og involveres mht. arbeidet i helseteknologiprosjektet. Gruppens forslag til strategidokument oversendes nå partnerkommunene til oppfølging. Det ble gjort oppmerksom på at Næringsdepartementet har stilt midler til rådighet som kan være aktuelle ved etablering av forsknings- og utviklingsfond. Dette vil bli fulgt opp av administrasjonen. Flere var opptatt av bolig- og rekrutteringssituasjonen i regionen. Styret var tilfreds med planene om videreføring av ruteutviklingsforum, herunder samarbeidet med Nord-Norge. Satsingen i Kina forsøkes holdt i gang på tross av de noe anspente holdningene på nasjonalt nivå. 3

4 Protokoll Side 2 av 4 Flere var opptatt av at Greater Stavanger fortsatt bør ha oppmerksomhet mot bolig- og rekrutteringssituasjonen i regionen, som en del av det strategiske næringsarbeidet. Styrets medlemmer ga uttrykk på at rapporteringen har en god form, som gir grunnlag for gode diskusjoner. Rapportens kommunale behandling har vært gjenstand for diskusjon i Stavanger mht. styremedlemmenes habilititet. Stavanger lager egen sak om dette, som sendes de øvrige partnekommunene. Vedtak: Tertialrapporten tas til orientering. Sak Rapport om ubebygde næringsarealer i Stavanger-regionen Ola Saua Førland orienterte om arbeidet og hovedpunkter i rapporten. Styret ga uttrykk for at dette er et viktig arbeid, og at tidspunktet for framlegging av rapporten passer svært godt mht. framdriften i kommunenes og fylkeskommunens planarbeid. Særlig Ryfastforbindelsen vil øke betydningen av at det legges til rette for mer næringsareal i Ryfylke. Samtidig må det avsettes hensiktsmessige arealer også sørover. I framtidige rapporter/oversikter bør en også ta inn mulige fortettingsarealer, for å synliggjøre potensialet bl.a. i sentrumsområdene. Fra Randabergs side ble det uttrykt ønske om støtte fra GS og fra omkringliggende kommuner til å få omgjort kategoriseringen av Mekjarvik fra kategori 3 til 2. Randaberg viste også til at noen av tallene fra Randaberg må korrigeres. Debatten konkluderte med at GS bør være varsom med å legge føringer på arealkategoriseringene, bl.a. fordi dette har økonomiske konsekvenser for kommunene i et spørsmål der det kan være både interne og eksterne interessemotsetninger. Vedtak: 1. Styret vurderer rapporten «Stavanger-regionens reserver av ubebygde næringsarealer» som et strategisk viktig dokument for å overvåke at regionen har en robust arealberedskap på kort og lang sikt. Videre ser styret det som viktig at arealsituasjonen overvåkes jevnlig. 2. Rapporten oversendes Rogaland fylkeskommune og kommunene i Stavanger-regionen for å kunne inngå som grunnlagsdokument i arbeidet med fylkesdelplan for langsiktig byutvikling, og for kommunenes areal- og transportplanlegging. 3. Styret ser behovet for en oppdatert strategi for regionale næringsområder og ber direktøren om en orientering om hvordan dette vil bli ivaretatt. 4. Styret ber administrasjonen vurdere hvordan framtidige rapporter kan omfatte også transformasjonsområder og fortettingspotensialer, og hvor alle arealkategoriene inngår. 4 sak 30 vedlegg 1 protokoll 6sept2012

5 Protokoll Side 3 av 4 Sak Høringsuttalelse til regional plan for byutvikling på Jæren Etter samråd med styrelederen valgte direktøren å trekke denne saken fra sakskartet. Årsaken var at det inntil videre er uavklart om styrebehandling av høringssaker som dette vil gjøre styremedlemmene inhabile når sakene senere kommer til behandling i egen kommune. Adminstrasjonen oversender synspunktene slik de framkommer i saken til partnerne, i fall noen kan ha nytte av vurderingene til egen høringsuttalelse. Sak Strategisk næringsplan status og framdrift Direktøren redegjorde for arbeidet i gruppene, og for møtet som ble arrangert i samarbeid med Næringsforeningen. Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Sak Greater Stavangers aktiviteter under ONS Saken var ettersendt i egen ekspedisjon. Det ble gitt uttrykk for at standen fungerte svært bra som møteplass, og at oppleggene for partnerne og for besøkende regioner var blitt meget godt mottatt. Det er viktig for de øvrige kommunene at Stavangerordføreren/styrelederen ivaretar og inkluderer hele regionen dette fungerte utmerket. Enkelte møtekollisjoner har oppstått, men dette er umulig å unngå fullstendig med så omfattende og parallelle programmer. Vedtak: Saken tas til orientering. Sak Orientering om vårens lønnsoppgjør Vedtak: Saken tas til orientering. Orienteringssaker: Etablering av Norgeskontor for Scottish Development International, i kontorfellesskap med Greater Stavanger. Kommunene/ordførerne vil få tilsendt spørreskjema i forbindelse med direktørens masteroppgave. 5 sak 30 vedlegg 1 protokoll 6sept2012

6 Protokoll Side 4 av 4 Stavanger sak 30 vedlegg 1 protokoll 6sept2012

7 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Strategisk næringsplan førstegangsbehandling 1. Bakgrunn for saken Strategisk næringsplan for det som i dag defineres som Stavanger-regionen, ble første gang vedtatt i Planen ble revidert i Den foreliggende rulleringen representerer dermed tredje plangenerasjon for dette politikkområdet. Den lange erfaringen med felles næringsplan er et uttrykk for regionens samling om felles mål og strategier for samfunnsutvikling og økt verdiskaping. Det er en åpenbar styrke at en på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivå, næringer og bedrifter har maktet å danne en felles forståelse om regionens utfordringer og muligheter på det næringspolitiske området. Ved at regionen har vært enig om å holde fast på hovedsatsingene over tid, har man oppnådd en slagkraft og en retning i arbeidet som med all sannsynlighet ville manglet dersom de 15 kommunene i den funksjonelle storbyregionen skulle utarbeidet sine næringsplaner hver for seg. 2. Planprosessen Det forrige og det nåværende styret la til grunn at den eksisterende planen skulle oppdateres gjennom en rullering, til forskjell fra en full revisjon. Dette innebar at planens oppbygging, visjon og hovedmålsettinger skulle ligge fast. På flere områder ble det etablert grupper med ekstern representasjon, på enkelte andre ble oppdateringen gjennomført uten slik bistand. Direktøren viser til tidligere styresak for en gjennomgang av arbeidet i gruppene. Greater Stavangers styre har vært styringsgruppe for planarbeidet, og har behandlet opplegg og framdrift i hvert styremøte etter oppstarten i februar. Greater Stavangers forum for kommunenes næringsansvarlige har fungert som referansegruppe, og har hatt planarbeidet til behandling på fire møter. Da styret hadde vedtatt planprogrammet, ble det sendt kommunene med oppfordring om framlegging til politisk behandling både for å gi planarbeidet en bred kommunal forankring, og for å gi tilbakespill til planarbeidet. En del kommuner fulgte oppfordringen. Arbeidet med næringsplanen var tema på et samarbeidsmøte med Næringsforeningen i august, med over 60 frammøtte de fleste fra næringslivet. Temaer fra planen var også i fokus på høstens årskonferanse, hvor 215 personer deltok. Et første utkast til næringsplan var 8

8 Sak Strategisk næringsplan førstegangsbehandling eneste tema for høstens utvidete rådsmøte 1 med selskapets partnere, der 62 deltakere var med. På dette møtet ble de temaene som ble fornyet ved internt arbeid i Greater Stavanger gjenstand for gruppearbeid, for på den måten å sikre tilbakemelding fra partnerne. Alle møtene har resultert i viktige bidrag til planarbeidet. Arbeidet i de enkelte arbeids-/temagruppene har gått parallelt med møtene nevnt foran. Representasjonen fra regionens organisasjoner, virksomheter og institusjoner har favnet vidt: Fylkeskommunens næringsavdeling, Næringsforeningen, kommunene Sandnes, Time og Gjesdal samt Region Stavanger, Turistforeningen, Ipark, UiS, Innovasjon Norge, Ipark Jæren, Ewos, Weatherford, Ullrigg, NHO, LO, KS Rogaland, Statoil, Norsk olje & gass, Måltidets Hus, Samarbeidsrådet for landbruket, Senter for innovasjon, Blue Planet, Ipax, Fatland Jæren og andre enkeltbedrifter. Også andre organisasjoner, bedrifter og kommuner har vært gitt anledning til å delta. Selv om planforslaget som nå foreligger er resultat av en mindre omfattende prosess enn revisjonen for fire år siden, opplever direktøren at den regionale forankringen er i tråd med de forutsetningene styret la til grunn ved oppstart av arbeidet. 3. Videre behandlingsprosess Forutsatt at styret beslutter at planforslaget kan sendes relevante mottakere til uttalelse, vil direktøren gjennomgå dokumentet på ny med tanke på språkmessige og eventuelt andre mindre justeringer. Videre vil vi la et byrå omdanne tekstdokumentet til et mer presentabelt plandokument i elektronisk format (med bilder og tekstoppsett), egnet til utsendelse. Partene bør få god tid til å vurdere planforslaget, gjerne fram til midten av mai. Et bearbeidet planforslag kan da legges fram for styret til sluttbehandling og vedtak i juni. Etter endelig styrevedtak trykkes plandokumentet. 4. Gjennomføring og oppfølging Strategisk næringsplan må betraktes som et regionalt felleseie. Det innebærer bl.a. at ansvaret for å gjennomføre planen er delt på mange parter. For Greater Stavanger sin del vil oppfølgingen komme til uttrykk gjennom de årlige handlingsplaner og budsjett. Gjennom bl.a. samråd og drøftinger med de næringsansvarlige vil vi bistå partnerkommunene og fylkeskommunen i å finne hensiktsmessige prioriteringer og tiltak for den enkelte partner i samarbeidet. Framdrift og omfang vil nødvendigvis bestemmes av partnerne selv næringsplanen representerer et frivillig samarbeid uten juridisk forankring. 1 Hver partnerkommune/-fylkeskommune ble invitert til å møte med ordfører, to øvrige politikere, rådmann og næringsansvarlig 9 sak 33 strategisk næringsplan

9 Sak Strategisk næringsplan førstegangsbehandling Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at forslag til Strategisk næringsplan, med de justeringene som framkom ved styrebehandlingen, sendes partnerskapskommunene, fylkeskommunen, Næringsforeningen og andre relevante parter til uttalelse. 2. Styret ber om at næringsplanen legges fram for ny styrebehandling før sommeren 2013, med de nødvendige justeringer som følger av høringen. Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Forslag til Strategisk næringsplan sak 33 strategisk næringsplan

10 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox Sak Handlingsplan for Greater Stavanger for 2013 Handlingsplanen utgjør Greater Stavanger sitt arbeidsprogram for det kommende året. Dette dokumentet inneholder de viktigste prosjektene selskapet vil være involvert i. Hovedutgangspunktet er Strategisk næringsplan med sine visjoner, målsettinger og strategiske grep. Det er også gitt verdifulle innspill fra partnerne under drøftinger på rådsmøtene, de faste møtene med kommunenes næringsansvarlige, osv. Styrets signaler gjennom diskusjonene på styremøtene har selvsagt også vært viktige premisser for innretningen av prosjektene. I forrige handlingsplan hadde direktøren lagt vekt på en spissing av selskapets aktiviteter. Denne prosessen er videreført i det foreliggende planforslaget, noe som også kommer til uttrykk i budsjettforslaget. Gjennomføring av en så ambisiøs handlingsplan krever betydelige økonomiske ressurser, og de to sakene må derfor ses i sammenheng. Handlingsplanen viser hvordan organisasjonen vil arbeide for å realisere næringsplanen, og gir dermed en god oversikt over aktiviteten i selskapet i året som kommer. Planen viser også hvordan Greater Stavanger gjennom analyser, utredninger og nettverksarbeid forsøker å fange opp regionens næringspolitiske behov og utfordringer. Disse løses ved hjelp av oppstart, koordinering og gjennomføring av målrettede prosjekter. Direktøren har sett behov for å justere innsatsen og virkemiddelbruken på enkelte områder. Det foreslås for eksempel ressurser til et prosjekt som skal kartlegge muligheter for å utvikle nye næringsklynger fra dagens olje- og gassindustri. På kompetanseområdet vil vi særlig fokusere på samhandlingsmuligheter mellom næringsliv og skole. For å gi våre partnere og regionen som helhet et forbedret diskusjons- og beslutningsgrunnlag vil vi i 2013 også gjennomføre en analyse av boligarealsituasjonen. Denne skal reflektere sammenhenger mellom forventet behov, tilgjengelige arealer, infrastruktur og offentlige tjenester (eksisterende og innfasing av ny kapasitet) samt sannsynlig lokaliseringsmønster for arbeidsplasser i regionen. For et antall år siden brukte organisasjonen store ressurser på omdømmebygging og markedsføring av regionen i et rekrutteringsperspektiv. Dette ble i samråd med det forrige styret betydelig redusert i forrige og inneværende år, og informasjonsmateriellet er etter hvert blitt utdatert. Området er foreslått styrket noe i 2013, men med en slik innretning at Greater Stavanger tar ansvar for utforming og produksjon av kommunikasjonsmateriell, som så gjøres tilgjengelig for fri bruk av alle aktører i regionen. 11

11 Sak Handlingsplan for Greater Stavanger for 2013 Tiltakene i handlingsplanen vil i første rekke forplikte Greater Stavanger. Det ligger imidlertid også en gjensidig forpliktelse for partnerne til å bidra til gjennomføringen av de aktiviteter som regionen samler seg om. Til framstillingen skal det bemerkes at mål og strategier er hentet fra den sist vedtatte næringsplanen, dvs. ikke fra planforslaget som ligger til førstegangsbehandling i dette møtet (sak 33). Når det gjelder oppdragsløsningen, har Greater Stavangers operative arbeid med prosjektene hittil vært inndelt i samsvar med satsingsområdene i Strategisk næringsplan. For å styrke samhandlingen internt og øke samspillseffekter mellom prosjekter, ønsker direktøren nå å organisere organisasjonens arbeid med prosjektene i tre programområder: Talent, Infrastruktur og Relasjoner. Sorteringen av prosjekter både i forhold til strategisk næringsplan og arbeidsprogrammet framkommer i Handlingsplanen for Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslag til handlingsplan for Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Forslag til handlingsplan 12 sak 34 handlingsplan

12 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Budsjett 2013 Direktøren legger med dette fram forslag til budsjett for Greater Stavanger for Budsjettet har som det vil framgå en total kostnadsramme på kr Det er lagt til grunn en nominell budsjettreduksjon på ca. 1,6 mill. kr samlet sett, eller 5,2 prosent, sammenliknet med opprinnelig vedtatt budsjett for Mye av dette skyldes fjorårets optimistiske budsjettering av ekstern medfinansiering av enkelte prosjekter. Vi fikk imidlertid som året før bare en liten uttelling mht. våre RUP-søknader, og har ikke lagt inn forutsetninger om RUP-tilskudd for Den største enkeltposten på inntektssiden består av avtaleregulerte inntekter fra partnerskapskommunene og fylkeskommunen, til sammen kr , som innebærer en vekst på 1,4 prosent fra Veksten skyldes utelukkende at regionens folketall vokser, da per capitabeløpene ikke er indeksregulert. Beløpene for hele perioden er kr 60 for Stavanger, kr 30 for øvrige kommuner inkludert kr 5 som overføres til Stavangerregionens Europakontor. Inntekter fra eksterne samarbeidspartnere i konkrete prosjekter er for eksempel bidrag fra SRbank og Innovasjon Norge til vertskapskontoret, fra Stavanger kommune og fylkeskommunen til Délice-prosjektet. Videre er det en betydelig egenbetaling fra deltakerne i forbindelse med internasjonale delegasjonsreiser som til OTC Houston. Det største eksterne enkeltbidraget er 1,1 mill. kr fra Statoil til samarbeidsprosjektet Stavanger Harstad. Det skal bemerkes spesielt at når det gjelder Vertskapskontoret, har vi ennå ikke lyktes med å få på plass med de siste kr i medfinansiering fra regionale partnere. Arbeidet med dette fortsetter i desember. Dersom dette mislykkes, vil aktiviteten reduseres tilsvarende. Greater Stavanger er et heleid datterselskap av Forus Næringspark, som igjen eies av kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Det er en forståelse mellom selskapene at Forus Næringspark stiller inntil 9 mill. kr til disposisjon for Greater Stavanger hvert år. Regnskapsteknisk gjøres dette opp i forbindelse med regnskapsavslutningen for begge selskap. Det er dette forholdet som forklarer at budsjettet ikke legges fram med balanse mellom inntekter og kostnader. Ved inngangen av året disponerer selskapet 9,7 årsverk i faste stillinger. I tillegg kommer varierende timekjøp fra konsulenter. Dette reduseres noe neste år intern konsulentbruk er i løpet av 2012 delvis erstattet gjennom deltidsansettelser. Utover dette vil de interne ressursene suppleres med kjøp av konsulenttjenester der det er hensiktsmessig. Selskapets konsulentbruk er underlagt anbudsinnhenting etter gjeldende regler. 13

13 Sak Budsjett 2013 I tillegg vil de tilgjengelige ressursene som tidligere bestå av avtalte bidrag fra partnerskapskommunenes næringsansvarlige og ufakturert innsats fra samarbeidspartnere i forbindelse med fellesprosjekter. I all hovedsak er budsjettmidlene disponert. Unntaket er et begrenset beløp, om lag 1 mill. kr, som representerer direktørens reservekonto for å kunne møte avvik og behov som måtte oppstå. Eventuelle nye prosjekter som går utover denne rammen må finansieres gjennom effektivisering og omprioriteringer, eventuelt gjennom framskaffelse av nye inntekter. Av større, prioriterte enkeltprosjekter i kommende budsjettår kan spesielt nevnes: Bidrag til Stavanger-regionens Europa-kontor Konjunkturbarometeret Smartkommuneprosjektet Dialogmøter Stavanger Harstad BOGC-prosjektet Energistrategisk Forum Vertskapskontoret Informasjons- og rekrutteringsmateriell Boligarealutredning Bedriftstilflytting og kontakt energibransjen kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Etter at de to kulturnæringsutredningene er ekspedert til kommunene, har vi ikke lenger noen prosjekter innen livskvalitetsområdet. Oversikten under viser forslag til budsjett for selskapet, fordelt på hovedområdene i Strategisk næringsplan. Brutto kostnad Felleskostnader og lønn Samfunnskontakt Energi Mat Kompetanse Infrastruktur samferdsel Nyskaping Livskvalitet 0 Offentlige tjenester Internasjonalisering Totalt budsjett En alternativ fordeling kan settes opp slik: Brutto kostnad Infrastruktur generelt Utvikling/talent Nettverk Felleskostnader og lønn Totalt budsjett sak 35 budsjett 2013

14 Sak Budsjett 2013 På møtet vil direktøren orientere muntlig om detaljene i budsjettet. Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslag til budsjett for Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler 15 sak 35 budsjett 2013

15 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. May Endresen /ME Sak Verdens Energibyer (WECP) årsmøte Hva saken gjelder Årsmøte for verdens energibyer (WECP) ble avholdt i St. John s, Newfoundland, Canada fra oktober Saken redegjør for sentrale resultat av årsmøte og tilstøtende møter med norske firma etablert i St. John s og det regionale universitetet (Memorial University) 2. Bakgrunn WECP avholder vanligvis to møter i året. Det er arbeidsmøte i Houston i mai under OTC og årsmøte som går på rundgang blant medlemsbyene. I år var årsmøte lagt til St. John s på Newfoundland. Stavanger var representert ved varaordfører Bjørg Tysdal Moe og sekretariatet i Greater Stavanger. Årsmøtet var lagt i etterkant av en større konferanse om sikkerhet i arktiske områder (Ocean Innovation Conference). Det var flere norske aktører som deltok på konferansen, bl.a. Norsk Olje og Energi og flere opplæringsbedrifter for oljeindustrien. Greater Stavanger var til stede på deler av konferansen. St. John s er senter for canadisk offshoreindustri. Byen opplever etter flere år med lav aktivitet en rask vekst som oljehovedstad. Områdene der utbygging offshore foregår, er særlig kjent for sterke vinder, høye bølger og er i kanten av drivissonen. Industrien har således spesielt høy kompetanse innenfor utbygging i krevende farvann, og mange likehetstrekk med norsk oljeindustri. Newfoundland og Labrador har tre utbygde offshore områder (Hibernia, Terra Nova og White Rose) og ett område under etablering (Hebron). Statoil er partner og/eller operatør i flere lisenser, og flere norske underleverandør er allerede etablert i St. John s. Antallet har økt de siste årene. Det ble derfor lagt vekt på å få i stand møter med flere av de norske selskapene som er etablert i området, med tanke på kunnskapsoppbygging og mulige koblinger med ytterligere leverandørbedrifter fra Stavanger-regionen. INTSOK sin lokale representant bisto Stavanger-delegasjonen med å legge til rette for disse bedriftsbesøkene. UiS har hatt noe kontakt med Memorial University i St. John s, og ønsket å delta på delegasjonsreisen for å utvide og konkretisere et mulig samarbeid. 16

16 Sak Verdens Energibyer (WECP) årsmøte Resultater fra årsmøtet På årsmøtet deltok 14 av organisasjonens 19 medlemsbyer. Tema for møtet var «Energy exchange: Sharing intelligence and building connections». Den første dagen var avsatt til presentasjoner og dialog omkring ulike aspekt knyttet til oljeog gassindustrien i WECP-byer som vertskapsbyer. Innleggene ble gitt både fra industrien selv representert ved Chevron Ltd, fra universitetsmiljø med fokus på samfunnsansvar og fra et byperspektiv representert ved Aberdeen som hadde fokus på integrert planlegging. Stavanger ga en orientering om oljeserviceanalysen som blir gjennomført for Stavanger-regionen og Norge hvert år i samarbeid med Ernst & Young. Hensikten var å presentere et verktøy som gir data om industrien hva angår størrelse, kompleksitet og utvikling over tid. For å kunne legge til rette for en mer systematisk erfaringsutveksling mellom byene, ble det vedtatt to oppfølgingstiltak. Det første er et arbeid som skal identifisere hvilke parametere som er mest sentrale for utvikling i energihovedstedene til tross for de ulike nasjonale rammebetingelsene man befinner seg innenfor. Stavanger har tatt initiativ til å delta i den gruppen som vil utforme oppdragsbeskrivelsen for dette arbeidet. Det andre oppfølgingstiltaket er en revitalisering av WECP sin arbeidsgruppe for økonomisk utvikling. Målsettingen er å ha en mindre gruppe som kan jobbe mer konkret med tilrettelegging for erfaringsoverføring. Aberdeen vil lede dette arbeidet, og Stavanger vil delta i gruppen sammen med blant annet Calgary. I forbindelse med ONS 2012 ble Stavanger kontaktet av Esbjerg med ønske om deltakelse i WECP-nettverket. Esbjerg har over 2/3 av Danmarks offshore-arbeidsplasser. I tillegg til å være oljehovedstad i Danmark, er Esbjerg også senter for fornybar energi. Vind- og bølgeenergiutvikling er lokalisert her. Esbjerg er også en havneby, der ca. 80 % av Europas offshore vindmøller skipes ut fra. Kombinasjonen av å være både en tradisjonell oljeby og samtidig vokse til et senter for fornybar energi, er en erfaring som kan ha stor interesse og overføringsverdi til andre WECP byer. På årsmøtet anbefalte derfor Stavanger at Esbjerg ble invitert som observatør til neste WECP-møte i Houston i mai, med tanke på mulig medlemskap i organisasjonen. Forslaget ble vedtatt, og vennskapsforbindelsen mellom Stavanger og Esbjerg er derved utvidet til også å være et energiby-samarbeid. Neste årsmøte i WECP vil finne sted i Dongying (Kina) høsten Bedriftskontakter I tett samarbeid med INTSOK sin lokale representant i St. Jonh s ble det tilrettelagt for besøk hos Sandnes-firmaet SFF sitt kanadiske selskap CFF (Canadian Fittings and Flanges), hos Malthus som leverer modulbygg til blant annet Hebron-utbyggerne, og til Statoil. Vi traff også representanter for IKM, Subsea 7, Seadrill, ExxonMobil og Aker Solutions. ExxonMobil er utbygger og operatør på Hebronfeltet, der det er betongunderstell som er valgt til plattformen og en rekke norske selskaper er allerede tildelt kontrakter. De teknologiske utfordringene ved utbygging i canadiske og norske farvann har mange likehetstrekk. Antall selskap fra vår region som får oppdrag og etablerer seg på Newfoundland er økende, og området representerer et interessant marked for mange aktører fra Rogaland. Det er derfor viktig å være oppdatert om utviklingen som del av regionens internasjonale satsing. Norges kompetanse på økt utvinning fra etablert felt synes også å vekke særlig interesse på Newfoundland og kan bli et satsingsområde. Regelverket på Newfoundland og Labrador er slik at 0,5 % av olje- og energibedriftenes omsetning må investeres i forskning og utvikling lokalt. Dette gjelder også internasjonale firma 17 sak 36 wecp

17 Sak Verdens Energibyer (WECP) årsmøte 2012 som f.eks. Statoil. I vårt arbeid med å utvide og styrke kunnskapsmiljøenes allianser med internasjonale partnere, er dette en viktig rammebetingelse som kan påvirke f.eks. muligheter for universitetene til å ha felles prosjekt knyttet til konkrete utfordringer. 5. Universitetssamarbeid Det har vært en uttalt målsetting å knytte universitetene i WECP-byene sammen. UiS har hatt en ledende rolle i dette arbeidet, og har på professornivå knyttet bånd med blant annet Robert Gordon University i Aberdeen. Som kjent inngikk UiS en samarbeidsavtale med University of Houston nå i november UiS har jobbet for å etablere et vitenskapelig/akademisk partnerskap mellom UiS og Memorial University og C-Core Centre for Arctic Resource Development i St. John s med hovedfokus på petroleumsvirksomhet i arktiske strøk. Dette har blitt særlig aktualisert som del av UiS sitt arbeid med å bli del av et norsk nasjonalt senter for petroleumsvirksomhet i Arktis som er under etablering. En slikt senter vil søke internasjonale støttespillere, og universitets- og forskningsmiljøet på Newfoundland er da av stor interesse. Under oppholdet i St. John s ble det avholdt møte med representanter for Memorial University, Faculty of Engineering and Applied Science og Bruneau Centre for Research and Innovation. Universitetene har flere områder der det kan være hensiktsmessig å samarbeide, og UiS jobber nå med å videreføre kontakten til konkrete avtaler og prosjekter. Greater Stavanger vil arbeide videre for å få til et nettverksmøte mellom UiS og University of Houston, Robert Gordon University og Aalborg Universitet/avdeling Esbjerg under WECP-møtet i Houston i mai med tanke på konkretisering av videre samarbeid. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Jan Soppeland Adm. dir May Endresen Mulighetsutvikler 18 sak 36 wecp

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Rådmannssamling på Utstein kloster 14. januar 2016 Erling Brox, Greater Stavanger «a nation financed by God» I så fall

Detaljer

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler Greater Stavanger 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune 182.000 sysselsatte 323.000 innbyggere per 1. juli 2015 Én region med felles bo-, arbeids-

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

INNKALLING. Torsdag 13.februar 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING. Torsdag 13.februar 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 1 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 13.februar 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Representantskap for RBR IKS. Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: Tid: 12:00-14:00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Representantskap for RBR IKS. Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: Tid: 12:00-14:00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Representantskap for RBR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: 14.11.2016 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Forfall: Reinert Kverneland (Time kommune)

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

2. FORMÅL OG ENDRINGER SIDEN FORRIGE PLAN

2. FORMÅL OG ENDRINGER SIDEN FORRIGE PLAN 1. INNLEDNING Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen verden står overfor. Kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015 Møtetidspunkt Møtested Møterom Mandag 11. mai 2015 09:30-11:00 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall Statens

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 07:30 10:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FORELØPIG UTKAST

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FORELØPIG UTKAST Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TBWE-11/11795-33 27660/12 30.04.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalutvalget 22.05.2012 Kommunalstyret

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Kommunestruktur på Nord-Jæren 2. dialogmøte 8. januar 2016 mellom ordførere og andre oppnevnte folkevalgte

Kommunestruktur på Nord-Jæren 2. dialogmøte 8. januar 2016 mellom ordførere og andre oppnevnte folkevalgte Kommunestruktur på Nord-Jæren 2. dialogmøte 8. januar 2016 mellom ordførere og andre oppnevnte folkevalgte Møtereferat Dato: 08.01.2016 Kl: 11.30 15.30 Sted: Tou scene, Stavanger Sola: Ole Ueland (ordfører),

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-14/012 Bodø, 14.2.2014 Styresak 25-2014/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

BYUTVIKLINGSKONFERANSEN

BYUTVIKLINGSKONFERANSEN BYUTVIKLINGSKONFERANSEN 2009 Byutvikling, næring og klima - offentlig og privat samarbeid i praksis ILL : 3RW arkitekter Bergen kommune skal gå foran og sørge for at Bergensregionen fremstår som en region

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2217-6 Arknr.: 121 &13 Saksbehandler: Hans Vestre BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 25/16 25.08.2016 Kommuneplanutvalget 10/16 31.08.2016 HØRING - REGIONAL

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for nærings, drift og miljø vedtar oppstart av arbeidet med næringspolitisk handlingsplan basert på følgende rammer:

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for nærings, drift og miljø vedtar oppstart av arbeidet med næringspolitisk handlingsplan basert på følgende rammer: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/758-1 Arkiv: U01 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NÆRINGSPOLITISK HANDLINGSPLAN Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø. Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd Tid: 7. april 2017 kl. 0830 1400 Sted: Scandic Hotel Kristiansund 0830 0845 Velkommen - Ordfører og AU-leder 0845 0915 Del 1: Formalia 0915 1130

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Regional plan for klima og energi Verdiskaping Vestfold 11. mars 2015

Regional plan for klima og energi Verdiskaping Vestfold 11. mars 2015 Regional plan for klima og energi Verdiskaping Vestfold 11. mars 2015 Nærings- og miljøsjef Svein Almedal Program Kort om bakgrunn Hovedpunkter fra PK 15 Innspill fra arbeidsgruppene Overordnede perspektiver

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2016/3028-19 Saksbehandler: Gro Sæten Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.08.2017 Rådmannens innstilling

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 20.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-5 Direkte innvalg: Løpenr. 25309/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 08/4197 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - ENERGIPLAN FOR SANDEFJORD KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: S02 Saksnr.: Utvalg Møtedato 128/09 Formannskapet 16.09.2009

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

OG21 s future. TTA1 seminar AC Gjerdseth

OG21 s future. TTA1 seminar AC Gjerdseth OG21 s future TTA1 seminar 22.04.08 AC Gjerdseth OG21 Handlingsplan TTA1 seminar 22.04.08 ACGjerdseth Hovedmål for OG21 Den nasjonale teknologistrategien fokuserer på to hovedmål: 1) Økt produksjon fra

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NY REGIONAL PLANSTRATEGI - FORELØPIG BEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/32161

Saksframlegg. Trondheim kommune. NY REGIONAL PLANSTRATEGI - FORELØPIG BEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/32161 Saksframlegg NY REGIONAL PLANSTRATEGI - FORELØPIG BEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/32161 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til beskrivelsen av regionens

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Hovedpunkt i revisjonen

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Hovedpunkt i revisjonen Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Hovedpunkt i revisjonen Konferanse om regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Stavanger Forum, 11. 12. mai 2011 Ingrid Nordbø Regionalplansjef

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 08.12.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934

Detaljer

Saksnr: 10/766-2 Arkiv: 140. for Kommuneplanens samfunnsdel Informasjon og arbeidsopplegg

Saksnr: 10/766-2 Arkiv: 140. for Kommuneplanens samfunnsdel Informasjon og arbeidsopplegg KOMMUNEPLANMELDING 2010 for Kommuneplanens samfunnsdel 2007 2019 Informasjon og arbeidsopplegg GRAN KOMMUNE 1 KOMMUNEPLANMELDING (SF) 2010 Innhold 1.0 Kommuneplanens samfunnsdel... 3 2.0 Tema som bør drøftes

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2016

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2016 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2016 Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 7. september 2016 09.00-11.00 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument Bjugn KOMMUNE Arkiv: 026 Dato: 22.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune 11.02.2014 Saksbehandler: Arnt-Ivar Kverndal Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 Saksframlegg UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til Utviklingsplan

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Markedsmuligheter innen energieffektiv bygging

Markedsmuligheter innen energieffektiv bygging Miljøvernsjef Olav Stav, Stavanger kommune Markedsmuligheter innen energieffektiv bygging Møte 17.02.10 Nasjonale og regionale premisser og prosjektplaner Utfordringer og muligheter må vurderes ut fra:

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, D-329 Tid: 09.12.2014, kl. 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering Tilbudskonferanse 17. mars 2014 Øyvind Såtvedt Osloregionens sekretariat 1 Samarbeidsalliansen Osloregionen - en frivillig sammenslutning

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/1769 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Saksbehandler: Hanne Mari Nyhus Arkiv: 144 X Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/13 Kommuneplanutvalget 19.11.2013 Utredning: Vedlegg:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Representantskap for RBR IKS. Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: Tid: 09: Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Representantskap for RBR IKS. Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: Tid: 09: Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Representantskap for RBR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: 19.04.2017 Tid: 09:30 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Reinert Kverneland (Time kommune) Faruk Brahimi (Sandnes

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13 16. Fredag 24. oktober 2014 kl. 9 12. Sted: Brussel (studietur) Hovedstyret: Petter Aaslestad Stig Ove Hjelmevoll Jan Hongslo

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Vedlegg Regional plan for verdiskaping og innovasjon Forslag til Handlingsprogram 2017 2018 Bakgrunn. Om selve planen Verdiskapingen i Vestfold er lav og har vært fallende de siste 20 år sammenlignet med

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 102-2008 ORIENTERINGSSAK: ENERGIØKONOMISERING OG ENERGILEDELSE I HELSE SØR- ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 102-2008 ORIENTERINGSSAK: ENERGIØKONOMISERING OG ENERGILEDELSE I HELSE SØR- ØST Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 102-2008 ORIENTERINGSSAK: ENERGIØKONOMISERING OG ENERGILEDELSE I HELSE SØR- ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet ved UiS Rektor (leder), Universitetsdirektør,

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 12. mai 2016

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 12. mai 2016 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 12. mai 2016 Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 12. mai 2016 10.30-12.30 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall Statens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer