ÅRSBERETNING OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 22. JANUAR MARS 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 22. JANUAR 2013 3. MARS 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 22. JANUAR MARS 2014 Oslo Sámiid Searvi Oslo Sameforening (OSS) ble opprettet i 1948, og er den største sameforeningen i Oslo. Foreningens formål er å fremme det samiske folks rettigheter sosialt, kulturelt og økonomisk, samt arbeide aktivt for å sikre representanter til Sametinget. Vi arbeider for respekt og forståelse mellom ulike kulturer, og alle kan bli medlemmer hos oss! OSS har alltid vært en pådriver for arbeidet med å etablere et samisk hus i Oslo, som endelig ble en realitet i desember I 2012 flyttet Samisk Hus til nye lokaler i på Grünerløkka (Trondheimsveien 2), hvor OSS nå er lokalisert. Årsmøtet er OSS høyeste organ. Mellom disse er det medlemsmøtene som avgjør spørsmål. OSSstyret har ansvaret for den daglige driften, og i tillegg finnes det et kultur- og studieutvalg som står for et vidt spekter av kulturarrangementer, duodjikurs, samiskkurs og annen opplæring. OSS er tilsluttet Norske Samers Riksforbund (NSR). OSS er et stort lokallag og sender mange representanter til NSR-landsmøtet, og har gjennom årene vært en pådriver i mange viktige saker. Mange kjente samer som f.eks. Ole Henrik Magga, Hans Ragnar Mathisen og Ragnhild Nystad er alle tidligere ledere av OSS. I 2013 ble alle NSRs tre første kandidater i valgkrets Sør-Norge valgt inn på Sametinget.

2 HOVEDSTYRET 2013 HAR BESTÅTT AV Økonomiansvarlig/ styremedlem Kajsa Sogn Balto Arve Nordland, økonomiansvarlig i 2012, har fungert som økonomiansvarlig også i 2013 grunnet nettbanktilgang Per Inge Østmoen Marit Danielsen Silje Solaas Stigo Holm Ikke deltatt 1. vara Ester Grossman 2. vara Ingrid Jåma 3. vara Arve Nordland KULTURUTVALGET 2013 HAR BESTÅTT AV Leder Kjersti Grut Lisbeth Somby Raisa Porsanger Per Inge Østmoen Siri Beate Persen Trakk seg fra vervet 1. vara Lars Petter Paulsen 2. vara Fred Rene Øvergård Buljo Trakk seg fra vervet 3. vara Tina Tinken Lines

3 STUDIEUTVALGET 2013 HAR BESTÅTT AV Rauni West Frode Tveterås Berit Kristine Guvsam 1. vara Henry Ulvenes 2. vara Hanne Biti VALGKOMITEEN 2013 HAR BESTÅTT AV Leder Dag Monsen Arve Nordland 1. vara Henry Ulvenes REVISORER Revisor Dag Monsen 2. Revisor Jonar Barrock

4 Styret ble gitt fullmakt til å finne medlemmer til kretsvalgstyret, representanter til styret for Samisk Hus samt representanter til 6. februar komiteen. Styret konstituerte følgende: KRETSTYRET 2013 Berit Kristine Guvsam Raisa Porsanger Silje Solaas REPRESENTANTER TIL STYRET I SAMISK HUS 2013 Styreleder Arve Nordland Per Inge Østmoen MEDLEMMER Til 6. FEBRUAR KOMITEEN 2013 Kajsa Sogn Balto Kjersti Grut Per Inge Østmoen

5 STYRETS BERETNING 2013 mer OSS hadde i medlemmer, mot 101 medlemmer i Styret har gjennomgått rutiner for innmelding av nye medlemmer, og fra og med 2014 vil alle nye innmeldinger gå via NSR sentralt (innmelding via eller pr post). Styrets arbeid OSS har i 2013 valgt et styre med 5 medlemmer uten en styreleder. Styret har gjennomført 10 styremøter på Samisk Hus, og styrearbeidet har fungert godt. Styret vil likevel anbefale at det som hovedregel bør konstitueres en styreleder, da lederfunksjonen er viktig både for styrearbeidet generelt og med tanke på det praktiske (fullmakter, signaturer etc). Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende og styret har ikke sett det som nødvendig å iverksette tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. Styret består av 3 kvinner og 2 menn, og OSS er bevisste på at det skal være likestilling mellom kjønnene. OSS s virksomhet har ingen forurensende effekt på ytre miljø. Styrets hovedfokus har i 2013 vært på følgende områder: Samarbeid med Samisk Hus OSS har bidratt med utforming og gjennomføring av kulturarrangementer på Samisk Hus, i tillegg til deltagelse i 6. februar komiteen. OSS har hatt to representanter i Samisk Hus sitt styre (Arve Nordland, styreleder og Per Inge Østmoen, styremedlem). Sametingsvalget Oslo Sámiid Searvi har bidratt i valgkampen og profilerte NSR og særlig NRS kandidater i valgkrets Sør-Norge via sosiale medier og hjemmeside. OSS var også involvert i gjennomføringen av valgkampåpningen lørdag 15. juni og valgkampdebatten lørdag 31. august på Samisk Hus. Her stilte listetoppene fra de 8 partiene i valgkrets 7 (Samefolkets Parti, Norske Samers Riksforbund, Samisk Sosialdemokratisk Forening, Àrja, Samer Sørpå, Høyre, Nordkalottfolket og Fremskrittspartiet) til debatt. NSRs tre første kandidater i Sør-Norge ble alle valgt inn på Sametinget, og OSS er svært fornøyde med resultatet av valgkampen. Samisk språkopplæring SAAL 1 ble arrangert på Samisk Hus for første gang høsten 2013 som et samarbeid mellom Sámi Allaskuvla og Samisk Hus. Kurset ble gjennomført som seks helgesamlinger, og kursdeltagerne kunne ta 15 studiepoeng ved bestått eksamen. OSS bidro i gjennomføringen av prosjektet med Arve Nordland som prosjektansvarlig og Kajsa Balto og Per Inge Østmoen som prosjektmedarbeidere. Per Inge Østmoen var også kurskoordinator under hele kurset og sørget blant annet for at lokalene i Samisk Hus ble låst opp om morgenene de helgene da kurset pågikk. Frode Tveterås og Henry Ulvenes deltok som hjelpelærere på hver kurssamling, og var også delaktige i tilretteleggingen av ekskursjoner til blant annet Bogstad gård og havneområdet i Drøbak hvor studentene fikk anledning til å praktisere språket i naturtro situasjoner med varierte aktiviteter og gjøremål som er karakteristiske for samisk kultur. Både arbeid på gård og i fjøs og fiske i sjø var således temaer som ble gjennomgått. Deltakerne ble i tillegg plassert på grupper som fikk hvert sitt prosjektarbeide med et fordypningstema å forberede seg spesielt på. SAAL 1 er i stor grad muntlig lagt opp, og bruk av språket i realistiske situasjoner vektlegges. Det målbare resultatet av kurset var at i alt åtte kandidater gikk opp til eksamen etter endt kurs. Samtlige av disse åtte besto sin SAAL 1-eksamen den , og dette var både studentene selv, lærerkreftene og tilretteleggerne svært fornøyd med. OSS arrangererte også Davvin-kurs (nordsamisk) på Samisk Hus høsten 2013 fra og med uke 37. Planen var å starte med nivå 1 og 2 på onsdager og nivå 3 og 4 på torsdager. På grunn av manglende deltakere på nivå 3 og 4 i 2013, ble imidlertid bare nivå 1 og 2 satt i gang. Frode Tveterås og Henry Ulvenes ledet kursene. OSS arrangerer disse kursene i samarbeid med Samisk

6 Studieutvalg/Sámi oahppolávdegoddi SOL. Davvin-kursene har lang tradisjon i OSS, og har alltid vært et grunnelement i vår samiske språkopplæring. Davvin-kursene gir ingen formelle studiepoeng, men våre samiskkyndige lærerkrefter leder studentene på en god måte til ferdigheter i og beherskelse av samisk. Mange har gjennom årene hatt Davvin-kursene som sin vei inn til samisk språkkompetanse, og hvert av disse kursene har hvert semester typisk 5-8 deltakere som på grunn av små grupper og tett oppfølging fra lærerne får en solid innføring i samisk. I de små gruppene er det rom og tid for å ta opp og gå grundig inn i språklige og kulturelle detaljer i tilknytning til språket. Davvin-kursene bygger på lærebøker som inneholder mye grammatikk og setningsbygning, og kan sies å gi den motiverte student et meget bra utgangspunkt for å lære å forstå og bruke særlig skriftlig samisk. OSS v/ Tveterås og Ulvenes har også regelmessig gjennomført samiske språkbad i forbindelse med lørdagskafeen på Samisk Hus. Informasjonsarbeid Styret har prioritert å rydde opp i medlemsregisteret i samarbeid med NSRs sekretariat. Styret har sendt ut jevnlige nyhetsbrev pr epost og post til medlemmer gjennom året, i tillegg til å dele nyheter av samisk interesse via sosiale medier og hjemmesider. OSS sine følgere på facebook har økt fra 364 i 2012 til 459 i 2013, og det er styret som administrerer denne siden. I tillegg har OSS en intern facebookgruppe for våre tillitsvalgte, hvor vi deler informasjon av intern karakter. Styret vedtok å slette OSS sin Twitter-konto, da det var lite gunstig med en konto som sjelden var i bruk. Nye nettsider Det har i flere år vært et problem at OSS s hjemmeside ikke lar seg oppdatere (www.samer.no). En hjemmeside med gamle nyheter og utdatert design er lite interessefremmende, og styret vedtok derfor å utarbeide nye hjemmesider til OSS. 2rsvold Webdesign fikk oppdraget med å utarbeide nye hjemmesider i tråd med styrets ønsker om brukervennlighet og design, og styret kan nå selv oppdatere hjemmesiden og sørge for at den til en hver tid er aktuell. Økte driftsmidler Styret har arbeidet for å øke driftsmidlene til OSS ved å bl.a. rekruttere nye medlemmer, forsøke å ivareta eksisterende medlemmer, synliggjøre OSS som organisasjon og informere om grasrotandelen hvor det er mulig å gi sin grasrotandel til OSS. Tiltakene har vært vellykket. Ekstraordinære årsmøter 2013 OSS måtte avholde to ekstraordinære årsmøter i 2013: 1) 18. november: ekstraordinært årsmøte i OSS i forbindelse med organisering av Samisk Hus og valg av kandidater til deres nye styre. 2) 13. mars: ekstraordinært årsmøte i OSS i forbindelse med mulig listesamarbeid med Samefolkets Parti (Sámeálbmot bellodat) i tilknytning til Sametingsvalget. Årsmøtet bestemte at OSS skal gå inn for dette. Det ble også foretatt valg av nominasjonsdelegater ved Sametingsvalget. Videre måtte Oslo Sámiid Searvi som partner i Samisk Hus, ta stilling til hvorvidt OSS skal gå inn for at organisasjonsformen for Samisk Hus skal være et A/S, hvorav årsmøtet gikk inn for å støtte forslaget om omorganiseringen til et A/S. Omorganisering av Samisk Hus Samisk Hus i Oslo har i 2013 vært i en omorganiseringsprosess. Den gamle foreningen Samisk Hus i Oslo legges ned, mens det opprettes et nytt Samisk Hus A/S. I løpet av høsten ble avklart at Sametinget går inn som partner, i tillegg til OSS, Samefolkets Parti og Samisk Sosialdemokratisk Forum. OSS får ett styremedlem i det nye styret f.o.m. 2014, og Dag Monsen ble valgt som vår representant på stiftelsesmøtet i desember 2013.

7 Samarbeidspartnere 2013 Norske Samers Riksforbund Samisk Hus Samefolkets Parti Samisk Sosialdemokratisk Forum Riksscenen Frivillighet Norge Norsk Folkemusem Kvinnerettsjubileet 2013 Åarjelhsaemien Teatere AS Samisk myteknuser (Brukergruppa Samisk hus, Antirasistisk senter og Jurddabeassi) TV-aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelse «Ingen tid å miste» Norsk filminstitutt (NFI) Mira-senteret Oslo, Kajsa Sogn Balto Per Inge Østmoen

8 KULTUR- OG STUDIEUTVALGETS BERETNING 2013 Kultur- og studieutvalgets arbeid Kultur- og studieutvalget slo seg sammen i april 2013 for å få en stor nok gruppe til å jobbe med aktiviteter. Møtefrekvensen er 1 gang i måneden, med unntak av sommerferien, og det er gjennomført 9 møter. Arbeidet har fungert godt ut fra at det er en kjerne på 3-6 personer som har deltatt i møter og aktiviteter. Omfanget av aktiviteter har allikevel begrenset seg noe på grunn av perioder med varierende deltakelse og at 3 personer trakk seg fra verv i disse to utvalgene. Leder i kulturutvalget har deltatt i OSS styremøter ved et par anledninger, og kulturutvalget vil anbefale at dette gjøres fast for å sikre koordinering av OSS sine egne aktiviteter og aktiviteter i samarbeid med Samisk hus AS. Kulturprogrammet til Samisk hus Det at deltakerne i kulturutvalget i hovedsak var nye, og at det derfor var svak kontinuitet fra tidligere utvalg, har preget utvalgets arbeid. Det har blitt utarbeidet et forslag til et tematisk orientert kulturprogram i 2013 for Samisk hus som var grunnlag for Samisk hus sine søknader til Sametinget og Oslo kommune. Det er lagt en del innsats inn i programmering og forespørsler til aktuelle artister, kunstnere og andre bidragsytere, og oppfølging av disse. Søknadene ble sendt i mai 2013 og Samisk hus mottok i september ,- kr fra Oslo kommune og i oktober ,- kr fra Sametinget. Støtten fra Sametinget har i sin helhet blitt overført til Samisk hus as for Det er også utarbeidet en oversikt over søknadsfrister fra aktuelle organisasjoner som kan gi tilskudd til våre aktiviteter. Informasjonsstrategi Kultur- og studieutvalget utarbeidet en informasjonsstrategi for å sikre god informasjon ut om aktivitetene våre. Hovedvekten er på sosiale medier, både OSS og Samisk hus sine facebook og hjemmesider samt OSS sitt nyhetsbrev. Ved større arrangementer har vi også har dekning på NRK sami radio og Ságat. Vi ser at stadig flere organisasjoner er interessert i tilgang på våre kanaler på facebook. Vi anbefaler derfor at det ferdigstilles en informasjonsstrategi, lages en forvaltningsplan av tilgangsrettighetene til de aktuelle sosiale mediene og at OSS budsjetterer med trykkeriutgifter til plakater og løpesedler. Kultur- og studieutvalget mottar og behandler e-poster fra adressene og som er oppgitt på vår hjemmeside Aktiviteter Gjennom hele 2013 har Ester Grossmann stått ansvarlig for å drive og rekruttere frivillige til å holde lørdagskafeen åpen på Samisk hus fra Det er til tider vanskelig å skaffe frivillige, og åpningstiden forkortes derfor i Kulturutvalget var representert i 6.2-februarkomiteen. Programmet for dagen var frokost på Rådhuset, fakkeltog til Samisk hus, barneaktiviteter inne og ut, åpning av Gjert Rognlis fotoutstilling, matservering og konserter med Irja Løset Keskitalo m.fl og Torgeir Vassvik på Samisk hus. MiRA dag på nasjonalmuseet «Vi smykker oss» den Lisbeth Somby stilte opp på for å vise samisk kofte og smykker til utstillingen. Norsk filminstitutt (NFI) på Filmens hus inviterte OSS til to filmvisninger på Eurodok-festivalen den , og vi deltok på Stein Bjørns «Biekka Fábmu» og Yvonne Thomassens «Familiebildet», sistnevnte vinner av publikumsprisen.

9 Samisk dag på Folkemuseet den ble gjennomført med et stemplingsverksted for barn og serverte kaffe i lavvuen. Samisk dag er en fast aktivitet i samarbeidet med Folkemuseet. Nettsiden Samisk myteknuser (www.samiskmyteknuser.no) ble lansert på Samisk hus den Initiativet kom fra brukergruppa til Samisk hus, Antirasistisk senter og Jurddabeassi ved Universitetet i Tromsø. Vi bidro med praktisk tilretteleggingen, sørget for deltakelse fra Kampen skole og ungdomsdeltakelse i paneldebatten og Kajsa Balto sang. Det var stor deltakelse og mange nye fjes på arrangementet. I mai hadde kulturutvalget og styreleder i Samisk hus et møte med Riksscenen om mulig samarbeid. På grunn av manglende økonomiske midler til å gjennomføre kulturprogrammet resulterte dette ikke i noen konserter i Vi anbefaler å vurdere samarbeidet på nytt i 2013 for arrangering av større konserter. Første quiz på Samisk hus ble arrangert av kultur- og studieutvalget i forbindelse med lørdagskafeen Det var god deltakelse og ønske om gjentakelse. Det ble ikke fulgt på grunn av manglende kapasitet i Sámi stoahkamat/ Samiske leker for ungdom i alderen ble arrangert i samarbeid med Samisk hus på Sognsvann Målet var å samle samisk ungdom og andre som interesserer seg for samisk kultur og språk. Lekene var arrangert som en stasjons-løype for lagkonkurranse med både fysiske og språklige aktiviteter som er dokumentert på Samisk hus sine facebooksider. Til tross for bred informasjon med plakater, epost til samisk-elever på Kampen skole, bruk av sosiale medier og forhåndsomtale i Ságat og NRK Sámi radio, uteble ungdommene. De 6 instruktørene testet ut opplegget sammen med familier som besøkte Sognsvann den dagen. Vi tror at den viktigste årsaken til det manglende oppmøtet var at dette er et nytt konsept og at målgruppen var for smal. Kultur- og studieutvalget vil anbefale å ta initiativ til denne aktiviteten igjen, men med en bredere målgruppe som inkluderer alle aldre. Vi vil også presisere at det er aktiviteter som passer for barn. For å tiltrekke oss ungdom er det dessuten viktig å ha med en fra målgruppen i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet, f.eks. noen fra Oslo Noereh! Det kan også være aktuelt å samarbeide tettere med Kampen skole. Utstillingen «Oaivemozit/madness/galskap» av Máret Ánne Sara arrangert av Samisk hus og åpnet Vi deltok på åpningen. Valgdebatt og konsert med Mikkel Gaups band ble arrangert av Samisk hus den , og vi bidro til gjennomføringen. TV-aksjonen som i år gikk til Nasjonalforeningen for folkehelse «Ingen tid å miste» hadde et samarbeid med Samisk hus for rekruttering av bøssebærere Nasjonalforeningen holdt foredrag om demens, Ellen-Astri Lundbys film «Min mors hemmelighet» ble vist og Arnhild Haagensen utstilling «Mitt hjertes hjem en reise gjennom lys og mørke» ble åpnet. Vi bidro til gjennomføringen. Kvinnerettsjubileet 2013 ble feiret på Samisk hus Da Samisk kvinnegruppe så seg i stand til å gjennomføre arrangementet, tok kultur- og studieutvalget over samarbeidet rundt Åarjelhsaemien Teatere As forestillingen «Elsa Laula» på Riksscenen. Vi bidro til rigging av scenen, arrangerte foredrag av Ada Einmo Jürgensen om Elsa Laula Renberg i forkant av forestillingen og arrangerte en godt besøkt konsert med Marja Helena Fjellheim Mortensson på Samisk hus etter forestillingen. Høstfest ble arrangert av Samisk hus med en forestilling av og Sarakka Gaup og konsert med Niko Valkepää. Vi bidro til gjennomføringen.

10 Samisk bytte- og markedsdag ble arrangert av kultur- og studieutvalget på lørdagskafeen den Det var 3 stands og inntektene på 600,- kr gikk til Samisk hus. Selv om lørdagskafeen var godt besøkt ble det lite salg. Vi anbefaler å gjøre dette igjen, men være tydeligere på hva som kan byttes og selges. Foredrag v/ Leif Pareli: "Mange slags samer: om samisk identitet i storbyen" ble arrangert av oss på lørdagskafeen Foredraget var godt besøkt, og vi anbefaler å arrangere flere lørdagsforedrag. På julemarked på Folkemuseet de to første helgene i desember serverte vi kaffe i lavvuen og lærte bort lassokasting. Dette er også en fast aktivitet i samarbeidet med Folkemuseet. Kultur- og studieutvalget vil anbefale å bruke denne arenaen mer aktivt til å selge mat eller andre ting som er inntektsgivende. Kultur- og studieutvalget behandler løpende forespørsler som kommer til foreningen på epost. Det kan være forespørsler om å opptre på Samisk hus, behov for samiskspråklige personer til arrangementer eller annet. VENSTRE: Samisk myteknuser ; Kari Helene Partapouli (Antirasistisk senter), Vibeke Larsen (Ap), Mikkel Berg- Nordlie (Brukergruppa til Samisk hus), Dávvet Solbakk (Sametingets ungdomspolitiske utvalg - SUPU), Lena Haddal (Kampen skole). HØYRE: Sami stoakhamat ; Andreas Vangseng Becken (Brukergruppa til Samisk hus), Heike Ravna Finbog (SaB), Tina Tinken Lines,Henry Ulvenes (OSS). VENSTRE: Fra Samisk Bytte- og Markedsdag på Samisk Hus, 2. november HØYRE: Fra oppriggingen av Elsa Laula, Åarjelhsaemien Teatere, 12. oktober 2013 Oslo, Kjersti Grut Leder, Kulturutvalget

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet.

Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Nytt styre som ble valgt: Leder: Daniel Mekki (valgt for

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer