Daglig leder har ordet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Daglig leder har ordet"

Transkript

1 Årsberetning 2006

2 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning på henholdsvis 280 % og 420 %, en økning i antall brukere av nettsiden på 60 % og en tredobling av abonnenter, er det meste sagt om hvorfor. Det som startet som et samarbeid og fortsatte med et oppkjøp av telemarketingselskapet Mahcon Media, er nok den aller største begivenheten det siste året. Et strategisk trekk som har gitt resultater langt utover forventningene. I begge selskap oppleves nå en revitalisering på alle områder og veksten i aksjen dokumenterer at deler av markedet også har fått med seg hva som skjer. Likevel tror vi dette bare er begynnelsen og at langt flere får øynene opp for Gul.no i fremtiden. Kompetansen på salg og markedsføring er styrket gjennom oppkjøpet av Mahcon Media. Når vi om kort tid har fått på plass den kapasiteten vi trenger på IT-siden vil vi være skodd for en vekst og produktutvikling som med stor mulighet vil gjøre 2007 til en ny milepæl. Selskapets nye styreleder Odd Harald Hauge, har med sin inntreden også bidratt til den optimisme som råder organisasjonen. Hauges bakgrunn tilfører oss soliditet, men også en personlighet som preger dem rundt seg på en spesielt positiv måte. Han er en travel mann som i utgangspunktet kun skulle være aktiv på styrearbeid. Hauge har imidlertid funnet et potensiale hos Gul.no som går et godt stykke utover det han først antok, og har derfor vært langt mer aktiv i driften enn planlagt. Det gir meg den gode følelsen og et klart signal til våre aksjonærer; Et meget godt år er tilbakelagt. Nå går vi et spennende år i møte! Even J. Jordal 2

3 Styrets beretning Økonomi Årsregnskapet Virksomheten Fremtidsutsikter Annet Regnskapet for 2006 viser driftsinntekter på kr , mot kr i fjor. En økning i omsetningen på 280 %. Driftsresultat er positivt med kr , mot kr i fjor. Selskapets årsresultat endte på kr , mot kr i fjor. En resultatforbedring på 420 %. Både utviklingen i driftsinntekter og resultat er svært tilfredsstillende og viser at de tiltak selskapet har foretatt på salgs- og innfordringssiden og i CRM-programmet gir meget gode resultater. Av driftsinntektene i år, stammer vel 5,5 mill. kroner fra passive porteføljeinntekter (tidligere kunder som er på løpende avtale, hvor det går ut automatisk faktura hvert år). I fjor lå dette på om lag 3,8 mill. Økningen i porteføljeinntektene var på omlag 45 %. Den andel som passiv porteføljeinntekt utgjør av de totale inntektene, vil med de forutsetninger som ligger til grunn fortsette å øke i årene som kommer. Selskapets resultatgrad for 2006 er på 15,67 %, mot 8,34 % i fjor. Resultatgraden forventes å øke betydelig i Det har i år vært ført en linje hvor kunders påstand om misforståelse ved inngåelse av avtale, i større grad har fått resultere i kansellering av avtalen. Praksisen - som for året utgjorde vel 1,7 mill. kroner har redusert det påregnelige fordringstapet betydelig. Det er likevel foretatt en ytterligere avsetning på 1,15 mill. kroner i årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet, annet enn kjøpet av telemarketingsselskapet Mahcon Media AS som fant sted 1. januar Mahcon Media er et heleid datterselskap, og Gul.no omdannes derfor med virkning fra 1. januar 2007 til et konsern. Oppkjøpet forventes å gi et betydelig positivt bidrag til selskapets resultat allerede i 2007 gjennom en høyere effektivitet og et mer strømlinjeformet konsern ved at Gul.no står for all administrasjon mens hele salgsvirksomheten foregår fra Mahcon Media Selskapets regnskap for 2006 er oppgjort med et overskudd på kr Styret foreslår disponering/ overføringer som følger av regnskapet. Styret foreslår at det ikke deles ut utbytte.

4 Årsresultat siste 7 år: Driftsinntekter siste 7 år:

5 Kapital Selskapets aksjekapital er i løpet av året utvidet fra kr til kr Kapitalutvidelsen kan dels henføres til konvertering av konvertibelt obligasjonslån på 3,1 mill. kroner og dels til erklæring av garantiopsjoner. I forbindelse med kapitalutvidelsen ble det innbetalt kr i overkurs som er tillagt selskapets overkursfond. Opsjoner Ved utgangen av 2006 var det til sammen utestående opsjoner. I løpet av året ble det erklært til sammen opsjoner. Opsjonene må erklæres før den 18. januar Lojalitetsprogram og utvanning Dersom alle abonnenter benytter sin rett til å motta aksjer i henhold til det etablerte lojalitetsprogrammet, vil dette per 22. januar 2007 beløpe seg til kr , hvilket gir en maksimal utvanning på 4,22 %. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for dette ligger både betydelig tilførsel av kapital, et positivt resultat i 2006, positive resultatprognoser for 2007 og positive langsiktige prognoser. Økonomi Virksomheten Fremtidsutsikter Annet Navneendring Selskapet har endret navn fra Lizweb AS til Gul.no AS med virkning fra og med 14. november Begrunnelsen for navneskiftet var hovedsakelig fundert på ønsket om å ha et navn som stod i tettere relasjon til selskapets hovedvirksomhet drift av katalogen Gul.no. Organisasjonen I august 2006 flyttet Gul.no s administrasjon og selgere fra 2.etg. til 4.etg. samme bygg, i Langgaten 87, Sandnes. Her i toppetasjen ligger alt til rette for en økt trivsel med store vindusflater, lyse lokaler, god plass og god standard. I januar 2007 ble det opprettet en ny salgsavdeling i Stavanger. Her vil etter hvert annonseselgerne flyttes over. De

6 fleste av selgerne som til nå har sittet i administrasjonslokalene til Gul.no er flyttet til avdelingen i Stavanger, mens noen flytter til avdelingen på Ålgård. I tillegg til salgsavdelingene i Stavanger og Ålgård, har Mahcon Media en avdeling på Kløfta. Administrasjonen er utvidet med økonomiansvarlig i Frode Ullenes, samt en innfordringsavdeling med 3 stillinger under ledelse av Hilde S. Nielsen. Tidligere daglig leder og forretningsutvikler i Mahcon Media, Jarl-Gunnar Lier og Lennart Ims, er nå engasjert som henholdsvis salgssjef og forretningsutvikler i vår administrasjon. Avdelingen for web-design er utvidet med én medarbeider, Erling Håmsø. Med bakgrunn i det voksende salget erkjennes samtidig behovet for en velfungerende kundeservice. En egen avdeling med to ansatte ble etablert 1. mars Tilførsel av nye og utvidede produkter vil gjøre krav på en større bistand til kundene i fremtiden og avdelingen vil derfor bli utvidet etter behov. Betydningen av en slik kundeservice vil etter styrets oppfatning gi betydelige økonomiske gevinster på mellomlang og lang sikt. Det er totalt 12 medarbeidere i administrasjonen. Produkter og prisnivå Selskapets inntekter har fra starten basert seg på salg av abonnementsoppføringer i bedriftskatalogen. I de siste årene har salget vært konsentrert om salg av den største oppføringen «Gul Ekstra» til en pris oppunder 2000 kroner. Det har vært to rimeligere oppføringsalternativer - «Gul Start» og «Gul Standard». I oppstarten av samarbeidet med Mahcon Media ble det besluttet å gjennomføre et eksperiment for å avdekke om salg etter volumprinsippet kunne være hensiktsmessig. Det er en kjensgjerning at det er lettere å selge mer til eksisterende kunder, enn å få et nytt salg hos en ny kunde. Planen bak eksperimentet var derfor å konsentrere seg om produkter (abonnementsoppføringer) til lav pris og derigjennom skaffe et større antall kunder på kort tid for på et senere tidspunkt å selge en mer verdifull oppføring til disse. For å forenkle salget ble de to minste produktene Start og Standard - slått sammen til ett produkt, under produktnavnet «Gul Standard». Vi hadde dermed kun ett produkt til høy pris og ett til lav pris. Suksessen var avhengig av at innsalget på lavpris fungerte og at volumet ble stort nok. Det skulle vise seg positivt og salgsavdelingene i Mahcon Media konsentrerte seg om salg av lavprisproduktet Gul Standard i hele I skrivende stund har vi gjennomført første oppsalgsrunde (Porteføljesalg) med suksess. De første analysene av porteføljesalget viser at 30 % av dem som kjøper et lavpris-produkt, vil takke ja til et høypris-produkt i løpet av det påfølgende året denne er abonnent. I oktober 2006 ble det gjennomført et testsalg av kundeannonser på Gul.no s egne sider. Annonsene er søkeordstyrte og treffer bare brukere som i øyeblikket søker etter tjenester, produkter eller merkevarer i et gitt geografisk område - det være seg i kommune, fylke, region, landsdel eller nasjonalt. 6

7 Prosjektet lyktes også her og ga en halv million i omsetning på drøye 2 måneder. I dag har vi 1,5 årsverk på 2 faste stillinger med planer om utvide avdelingen til årsverk i løpet av våren I tillegg til salg av oppføringer og annonser omfatter virksomheten webdesign, produksjon av hjemmesider, samt drift av webhotell. Disse produktene gir en liten økonomisk gevinst, men har en positiv innvirkning på kundenes lojalitet og tilbudet vil derfor opprettholdes. Abonnenter Ved utgangen av 2006 hadde Gul.no abonnenter med totalt oppføringer. Det er en økning på 200 % i forhold til Økningen kommer først og fremst som følge av tilført salgskapasitet gjennom Mahcon Media, men også ved at selgerne hos Gul.no har latt seg smitte av den positive tilveksten. Lojalitetsprogram Som et ledd i arbeidet med å øke kundelojaliteten, ble et spesielt bonusprogram innført høsten Dette CRM-tiltaket har resultert i en betydelig økning i antall lojale kunder. Bonusprogrammet går i korte trekk ut på å gjøre kundene til medeiere i selskapet, dersom de er kunder lenger enn 3 år. I tillegg tildeles bonuspoeng etter hvor lenge de har vært kunde bonuspoeng som kan konverteres til avslag på prisen hvor kunden kjøper andre produkter i Gul.no. De første aksjene ble tildelt lojale kunder i oktober Kundene må selv konvertere opptjent bonus til reelle aksjer ved å angi sin VPS-konto på sine servicesider. Økonomi Virksomheten Fremtidsutsikter Annet Merkevaren Gul.no er en forholdsvis ukjent katalogtjeneste, i en bransje hvor mange sliter med troverdighet. Styret har derfor, besluttet å legge ned betydelige midler i å gjøre selskapet og produktet 100 % troverdig. Det skal først og fremst skje gjennom en strategisk markedsføring der vi kun gjør bruk av aktverdige medier og eksponeringer i samkjøring med større og velrenommerte merkenavn. Videre satses det på en tydeliggjøring av vårt kvalitative fokus. I den forbindelse er det nå lansert en ny grafisk profil hvor det er vektlagt at kunden skal oppleve produktet som solid, brukervennlig og gjennomført. Et tredje og like viktig fokus er produktutviklingen. Det gjelder naturligvis videreutvikling av eksisterende produkter, men også utvikling av helt nye, unike og trendsettende produkter. Ved å fokusere på å bli en banebrytende og moderne katalogtjeneste vil kunder, publikum, aksjonærer samt investors innse at vi mener alvor når vi bekjentgjør vårt mål; Gul.no skal bli et ledende merkenavn i bransjen. Selskapets kultur er preget av en mentalitet med klar parallell til Everest-Unarmed - ekspedisjonen som vi er 7

8 hovedsponsor for. Cato Zahl Pedersen skal bestige Mount Everest. Han er overbevist om at det er mulig å nå toppen, noe vi også tror også når det gjelder de veivalg og målsettinger vi har satt oss. Co-branding Selskapets betydelige kundemasse er en egenverdi som gjør Gul.no interessant som strategiske alliansepartner for andre selskaper i tilgrensende forretningsområder. Det har allerede vært innledende samtaler med slike selskap, hvor spesielt to av dem innehar betydelig tyngde i sitt marked og fagmiljø. De positive samtalene gir oss grunn til å tro at det vil skapes minst to betydelige allianser i løpet av første halvår Konkurransekraft Gul.no s fremste markedsfortrinn er lave priser, uten å fremstå som billige. Produktene vi leverer er fullt på høyde med de største i bransjen (hvor vi tar kr for en helsidesoppføring, tar Gulesider kr ). Gul.no har en kontaktpris (treff per krone) som er halvparten av det de nærmeste konkurrentene har. Det norske markedet for bedriftsopplysningstjenester på internett antas å være på omlag 2 milliarder kroner årlig. Det er om lag unike bedrifter i det vi regner som aktuelt marked (800-nummer, kjeder o.l. regnes ikke med her). I dag har vi en andel på 1 % av markedsomsetningen og 5 % av kundegrunnlaget. Ettersom det er lettere å selge mer til en eksisterende kunde enn å selge seg inn til en ny, befinner Gul.no seg dermed i en bedre posisjon enn sine konkurrenter fordi vi allerede har et stort kundegrunnlag som vi kan selge mer til, mens konkurrentene må selge seg inn til nye kunder. Fremtidig fortjeneste Katalogbransjen gir muligheter for svært høye fortjenestemarginer. Internasjonalt har de mest vellykkede katalogselskaper resultatmarginer opp mot 50 prosent. Salg til nye kunder medfører høye salgskostnader, mens fornyelse av årsavtaler fra eksisterende kunder har små eller ingen salgskostnader. I en periode med høy salgsvekst får man ikke et dekkende bilde av fortjenestepotensialet i selskapet, ettersom det store nysalget medfører høye kostnader. Dette gir imidlertid grunnlaget for en fremtidig svært høy fortjeneste. Forventninger salg Vi forventer å selge nye abonnementsavtaler (unike kunder), og selge det dyreste abonnementet til av de eksisterende kundene som i dag har det rimeligste abonnementet. Starten av 2007 viser at vi er i henhold til budsjett, og vi har nå passert unike kunder. Vi har også som mål å selge annonser til av våre kunder i 2007.

9 Økonomi Virksomheten Fremtidsutsikter Annet Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet oppfattes som svært godt. Vi har i selgerstaben et høyt sykefravær, men dette avviker allikevel ikke fra det som er vanlig i telemarketingsselskaper. Administrasjonen har lagt vekk på å tilrettelegge arbeidsforholdene best mulig for spesielt salgsstaben og har blant annet innført en rekke incentivordninger og avholdt kurs og seminar spesielt med henblikk på salgstrening og kundebehandling. Styret finner det ikke nødvendige med spesielle tiltak utover det administrasjonen har lagt opp til. Likestilling I selskapet råder det full likestilling mellom kvinner og menn og det forekommer ikke forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet har søkt å oppmuntre alle aldersgrupper og begge kjønn til å søke stillinger. Av totalt antall ansatte ved årsskiftet, var kvinneandelen ca 65 %. Ytre miljø Selskapet virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Organisasjon Selskapet hadde pr medarbeidere ved hovedkontoret i Sandnes (inkl. telefonsalgssenteret) samt 2 distriktsrepresentanter som jobber på provisjonsbasis. Aksjonærer Aksjonæroversikt er inntatt i årsregnskapet i note 6. Styret Det er foretatt to endringer i styret. Odd Harald Hauge, Oslo, er gått inn som ny styreleder. Jarl-Gunnar Lier er valgt inn i styret som således er utvidet fra 4 til 6 personer. Sandnes, 16. mars 2006 Informasjon Inngående informasjon om selskapet, produktene, salgstall, nyheter mv. er å finne på Sidene oppdateres minst én gang i uken. Odd Harald Hauge (sign) Even J Jordal (sign) Jarl-Gunnar Lier (sign) styreleder Trond Lomsdalen (sign) Stein I Modahl (sign) Leif Bugge Aarøe (sign)

10 Årsregnskap 2006 Resultatregnskap Balanse pr Noter 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Salgsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) (74 243) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Fremføring av udekket tap SUM OVERFØRINGER

11 Resultatregnskap Balanse pr Noter 2006 EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udisponert vinning eller udekket tap 6 ( ) ( ) Sum opptjent egenkapital ( ) ( ) Sum egenkapital ( ) Gjeld Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Odd Harald Hauge (sign) Even J Jordal (sign) Jarl-Gunnar Lier (sign) styreleder Trond Lomsdalen (sign) Stein I Modahl (sign) Leif Bugge Aarøe (sign) 11

12 Resultatregnskap Balanse pr Noter 2006 Note 0 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skattekostnad og utsatt skatt Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt/utsatt skattefordel. Selskapet har av forsiktighetshensyn valgt å ikke bokføre utsatt skattefordel som eiendel i balansen. Driftsinntekter og kostnader Abonnementsinntekter inntektsføres i sin helhet etter hvert som de blir fakturert. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Note 1 Lønnskostnad Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Gjennomsnittlig antall ansatte Det er utbetalt i honorar til aksjeselskap som daglig leder kontrollerer. Dette er ført under posten andre kostnader i regnskapet. Selskapet har tjenestepensjonsordning for ansatte som tilfredstiller kravene i loven. Revisor Honorar til revisor er kostnadsført med kr for revisjon og kr for annen bistand. 12

13 Note 2 Varige driftsmidler Driftsløsøre m.v. Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 3 Annen driftskostnad Andre driftskostnader består av følgende poster: Provisjon og honorar Mahcon salgskostnader Inventar og utstyr mv Tap på fordringer Andre kostnader Sum Når der gjelder tap på fordringer er dette prosentuelt mindre enn foregående år da selskapet i andre halvår 2006 har har innført en ordning med å kansellere fordringer på usikre salg underveis i året etter hvert som det har kommet innsigelser fra kunder. Det kansellerte salget utgjorde i overkant av 1,7 mill. kroner. Posten tap på fordringer inneholder I 2006 et positivt bidrag for innvunnet fra tidligere tapt med kr Note 4 Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjeller 0 + Endring i midlertidige forskjeller Anvendt skattemessig framførbart underskudd = Inntekt 0 13

14 Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat 0 = Ordinær skattekostnad 0 Skattesats Utsatt skatt/utsatt skattefordel Driftsmidler inkl. goodwill Utestående fordringer Skattem. fremf. underskudd som utlignes = Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt 0 0 Negativt grunnlag utsatt skatt = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Selskapet har av forsiktighetshensyn valgt å ikke bokføre utsatt skattefordel som eiendel i balansen. Note 5 Bankinnskudd, kontanter o.l. I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 6 Selskapskapital Aksjekapitalen utgjør kr fordelt på aksjer á kr 0,10. Alle aksjer har like rettigheter. Selskapets største aksjonærer er: Antall Eierandel Even J Jordal (daglig leder + styremedlem) ,1 % Ivar Tollefsen AS ,1 % West Shipping AS (kontrolleres av Even J Jordal) ,6 % Euroclear Bank SA ,4 % Erik Wahlstrøm ,0 % Clearstreaming Banking SA ,0 % Stein M Jåtten ,8 % Bugaro Holding AS (kontrolleres av Leif B Aarøe - styremedlem) ,5 % Tore Gudmestad Steen ,3 % Sirius AS ,2 % Nistad Gruppen AS ,1 % Inco AS (Kontrolleres av Stein I. Modahl - styremedlem) ,0 % Amcar Verksted AS ,0 % Gunnar K Hauge ,0 % Velcon AS ,0 % Buss Invest AS ,7 % Rige 3 Eiendom AS ,7 % Brantenborg AS ,6 % Visento AS ,6 % 14

15 Selskapets største aksjonærer er: Antall Eierandel Svein Erik Ødegård ,6 % Østre Aker Vei 68 AS ,6 % Andre ,9 % Sum ,0 % Endring i egenkapitalen Aksjekapital Annen EK Overkurs Sum Kapital Kapitalforhøyelse Overskudd Kapital Note 7 Konvertible obligasjonslån m.v. Lånene er i 2006 konvertert til aksjekapital iht. avtaler. Note Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger /- Endring i kundefordringer ( ) ( ) +/- Endring i leverandørgjeld (60 875) +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler = Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 (46 324) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter +/- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld ( ) /- Innbetalinger av egenkapital = Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter mv ( ) Beholdning av kontanter = Kontantbeholdning ( ) Kontantbeholdning mv framkommer slik: Kontanter og bankinnskudd pr = Beholdning av kontanter mv

16 Revisjonsberetning

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer