Årsrapport Innovasjon Norge i Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. Innovasjon Norge i Finnmark"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Rapport fra styret Styret har avholdt åtte møter (hvorav to telefonmøter) og behandlet/protokollert 52 saker i Det har vært avviklet møter med Grieg Seafood AS, ProBarents AS, Lebesby kommune, Finnmark Reiseliv AS, ReiselivsArena Finnmark, Ungt Entreprenørskap Finnmark, AS Sydvaranger. Av overordnede saker som har vært behandlet, kan nevnes Innovasjon Norges nye strategier, Handlingsplan 08, Regionreformen, Retningslinjer for finansieringstjenestene, Nasjonal Samarbeidsavtale med Sametinget, Finnmark Reiseliv AS oppgaver og resultater. har fattet vedtak i 351 saker og bevilget totalt kroner i tilskudd og lån til næringsutvikling fra nasjonale og regionale virkemiddelrammer. Av til sammen timeverk er, 20 prosent intern administrasjon, 20 prosent arbeid med tilskuddstjenester og 20 prosent arbeid med lånetjenester. Øvrige 40 prosent er arbeid med rådgivning og pådriverarbeid for økt verdiskaping i privat sektor. Kontorets samlede kostnader på ca. 16 mill kroner, fordeles med 60 prosent personalkostnader, åtte prosent reisekostnader, åtte prosent kontorkostnader, og 16 prosent kjøp av rådgivningstjenester til kunderrettede prosjekter. Styrets medlemmer har deltatt i premissarbeid, blant annet for: Landbrukets muligheter til kjøp av festet landbruksjord Status offentlig innsats for reiselivet i Finnmark og nye innsatsområder Industriutbygging i Finnmark som avgjørende faktor for økt verdiskaping Marin sektors markedsarbeid Flerbruksmuligheter i fiskeflåten Samarbeidet med Sametinget på næringsutvikling Bygdenæringer og samarbeid for å oppnå større marked Samarbeid med kommunene på næringsutvikling Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark og kommun ene i Finnmark er sentrale premissgivere som viser god forståelse for virksomhetens betydning. Styret vil takke for godt samarbeid og felles innsats i dette viktige arbeidet. Uten dyktige, samarbeidsvillige og engasjerte medarbeidere i Finnmark og Innovasjon Norges øvrige apparat, kan ikke Innovasjon Norge levere som forventet. Styret vil takke alle 18 ansatte i administrasjonen i Finnmark og dens kolleger i innog utland for godt utført arbeid i Bjørn Johansen (leder) Hans P Rassmussen Laila K Hagalid Berntsen Yngve Vassmyr Toril Bakken (nestleder) Inga Manndal Sunniva Juhls Hans M Ellingsen Næringslivet i Finnmark Framtidstro, forretningsmuligheter og Finnmarks posisjon i nordområdesatsinga skal bidra til et attraktivt Finnmark for investorer, etablerere og ungdom med kompetanse. Vårt oppdrag er å utløse folk og næringslivs muligheter for å produsere mer verdier i fylket gjennom innovasjon (gjøre noe nytt som er lønnsomt) og internasjonalisering (selge i utlandet, hente varer/tjenester i utlandet). Aktivitetsnivået i næringslivet har også i 2007 vært høyt, spesielt i våre vekstområder Alta, Sør-Varanger og Hammerfest. Om lag 50 prosent av våre finansieringstjenester, og 20 prosent av timeressurser, er benyttet i vekstkommunene. Her har vi prioritert tiltak som gir større markedsmuligheter for bedrift eller fylke. I kommuner med stor fraflytting og synkende verdiskaping i privat sektor, dvs. 13 kommuner langs kysten og i indre Finnmark, er ca. 50 prosent av finansieringstjenestene og 50 prosent av timeressursene benyttet. Her har vi prioritert tiltak som skaper interesse og vilje til å satse på privat verdiskaping. Industriarbeidsplasser vil fortsatt være avgjørende for utviklingen i disse områdene av fylket. I 2007 ble det spesielt arbeidet for nye industriarbeidsplasser i Båtsfjord, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Vardø og Kautokeino. Aktivt pådriverarbeid for å skape ny aktivitet og finansiering av nyetableringer ble prioritert. Det vil være avgjørende å sikre kompetent arbeidskraft og bygge opp nødvendig kompetanse som blir værende i fylket. Utvikling av nye næringskombinasjoner og nye næringer i bygder/byer, som øker bolyst og privat verdiskaping, vil fortsatt være et prioritert tiltak i dette arbeidet.

2 Sjømatnæringen Aktivitetsnivået i sjømatnæringen er stigende etter flere år med kraftig nedbygging/omstrukturering i hvitfisk- og oppdrettsnæringen. Tradisjonell hvitfiskproduksjon er betydelig effektivisert, og baseres nå på sesongproduksjon, ferske produkter, økt produksjon av biprodukter og bifangst samt gode relasjoner til fremmedflåten. Her har vi arbeidet med nystarting av anlegg, biproduktproduksjon og ikke minst, økt markedskunnskap på sjømat gjennom programmet Sjømat fra Finnmark. Oppdrett av nye arter som torsk og røye er under etablering. Innovasjon Norge har her bidratt til at nyetableringene har tilstrekkelig kompetanse og kapital til å være konkurransedyktig i oppstartsfasen. Levendelagring av torsk i merd til fiskeindustrien er et annet innovasjonsforsøk som vi har bidratt til. Oppdrettsnæringen har gjennomgått betydelige omstruktureringer med oppkjøp og effektiviseringer. Det meste av aktiviteten styres nå av større konsern der internasjonale forhold betyr mye for virksomheten i fylket. Næringen er i vekst og vi har i 2007 prioritert markedsarbeid og produktprofilering av laks fra Finnmark. Investeringene i fiskeflåten har økt i Flåten i Finnmark kjennetegnes med få store rederier og høy gjennomsnittsalder på fiskerne. Omsettelige kvoter og muligheter for flere kvoter på ett fartøy, har bidratt til økte investeringer i både fartøy og kvoter. Til tross for dette hadde Finnmark i 2007 flest tilfeller i landet av fiskere som sluttet i yrket. For å øke interessen har vi arbeidet med fire rederier som kombinerer fiskeri og turisme for å øke driftsgrunnlaget sitt i fiskeværene. Bedre finansieringstilbud til kvotekjøp og bedre tilbud til fremmedflåten i fiskeværene, er tiltak som vi mener vil øke rekrutteringen til fiskeriene i fylket. Marin sektor er den/de bransjene som mottok mest lån og tilskudd i Utlån til fiskeflåten var i 2007 på ca. 47 millioner kroner. Reiseliv Reiselivnæringen i fylket er i realiteten en kjede av flere næringer. Her inngår transport, overnatting, reisebyrå, matservering, opplevelser etc. Innsatsen til våre kolleger i utlandet, der de på oppdrag fra fylket markedsfører Finnmark som reisemål, har bidratt til vekst i antall turistdøgn over flere år. I 2007 er det en merkbar nedgang til tross for betydelig innsats i markeder som Tyskland, Sør Europa og Storbritannia. I tillegg viser undersøkelser at vi ikke har utvidet turistsesongen (juni-aug) til tross for betydelig innsats på vintermarkedet. Finnmark som internasjonalt reisemål har ikke økt sine markedsandeler de siste ti årene nevneverdig. Og næringens sysselsettingsandel er ikke stor nok til å erstatte bortfallet av industriarbeidsplasser. Prosjektet ReiselivsArena Finnmark har til hensikt å fremme innovasjon i aktivitetsbedrifter. Her har vi prioritert arbeid for aktører og produktutvikling som vil styrke og øke fylkets samlede konkurransedyktighet i det internasjonale markedet. Her kan nevnes arbeidet sammen med få utvalgte bedrifter som både vil og kan vinne nye markedsandeler i markedet for aktivitetsturisme og naturbasert turisme. Kirkenes opplever en økning i ferie og fritidsmarkedet takket være mange gode aktivitetstilbud. Kongekrabbe og snøhotell i Kirkenes kom på listen da et av verdens mest anerkjente reisetidskrifter, National Geographic Magazine, valgte de 25 mest spektakulære turene i verden for Landbruket og bygdeutvikling Utviklingen i Finnmarksjordbruket går mot færre og større bruk. Næringen domineres av melk- og saueproduksjon. Lønnsomhetsutviklingen i næringen er god sammenliknet med landet forøvrig. Melkeproduksjon er den driftsformen som sysselsetter flest. Utfordringen er å ta vare på dem som har små melkekvoter og nedslitt produksjonsapparat. Investeringsbehovet er fortsatt stort og økte byggekostnader er en stor utfordring i fornyelsen av driftsapparatet. Sauebøndene i Finnmark leverer slakt av svært god kvalitet. Interessen for videreforedling av sauekjøtt er økende. Det er i 2007 underdekning på kjøtt i markedet, noe som fører til bedre priser til primærprodusentene, og det er pågang fra flere som ønsker å øke produksjonen. I 2007 har vi bidratt til ferdigstilling av videreforedlingsanlegg for kjøtt både i Øst- og Vest-Finnmark. Anleggene kan allerede vise til gode omsetningstall og positive resultater. Vi har gjennomført et FRAM-program for matprodusenter og reiselivsanlegg som satser på lokal mat, programmet avsluttes i Innenfor tradisjonelt landbruk har vi blant annet bidratt til utbygging/ modernisering av fem melkebruk og fire driftsbygninger for sau. Vi har bidratt med finansiering til tre generasjonsskifter. 2

3 Kvinnesatsinga Kvinnesatsinga omfatter all vår virksomhet, og er høyt prioritert. Men det har vært en nedgang fra 2006 til 2007 i vår innsats for kvinner, både når det gjelder etablererhjelp og næringsrettede tiltak. Årsaken til dette er at kvinner driver bedrifter som ikke er prioriterte næringer hos oss, for eksempel detaljhandel og omsorgstjenester. Det vil vi endre på i Kompetansehevende tiltak er etter vår vurdering helt avgjørende for flere kvinner i ledelsen av private virksomheter. På våre kurs i styreledelse har vel halvparten av deltakerne vært kvinner, og det har vært lett å rekruttere kvinner til kursene. For å øke kunnskapen om innovasjon og muligheter for kvinner i nye næringer, satte Innovasjon Norge i gang utviklingsprogrammet Antenna. Der deltar 14 kvinner/bedrifter som har som formål å øke kunnskapen om og evnen til innovativ tenkning. Entreprenørskap og nyskapingsarbeid Statistikken viser at det i 2007 ble startet i alt 555 nye foretak i Finnmark, noe som er en nedgang på 4,1 prosent fra For Norge som helhet var nedgangen på 4,7 prosent. Årsaken til dette er sannsynligvis et generelt godt arbeidsmarked. Entreprenørskapsarbeidet i Finnmark er mangfoldig, og består av en rekke offentlige, halvoffentlige og private aktører. Innovasjon Norge tok i 2007 initiativ til en ny organisering under arbeidsnavnet Entrepenørskap i Finnmark. Hensikten var å effektivisere tijenestetilbudet. Kyst Finnmark har over tid hatt negativ utvikling i privat verdiskaping. Innovasjon Norge har prioritert lokal mobilisering og motivasjon for å ta tak i egen utvikling. Arbeidet har hatt spesiell fremgang i Hasvik og Båtsfjord. Næringsliv i skolen og ungt entreprenørskap har vært prioriterte satsinger i flere år. Resultatene i 2007 viser økt interesse og forståelse for privat verdiskaping blant skoleungdom. Nyskaping/innovasjon er et viktig satsingsområde. Finnmark har behov både for nye bedrifter og nye arbeidsplasser. Nærings livet i fylket har tradisjoner for innovasjon og vi har i 2007 prioritert langsiktig arbeid med bedrifter som vil vokse i et internasjonalt marked. Kulturnæring Kulturnæring ble eget satsingsområde i Innovasjon Norge i Kulturnæringen i Finnmark består i all hovedsak av små énpersonsforetak. Antall kulturnæringsbedrifter i Finnmark øker, og Innovasjon Norges innsats har økt betydelig i Som umoden næring er det mye idealisme og utvikling som preger virksomhetene. Undersøkelser og erfaringstall viser svak lønnsomhet og manglende forretningskompetanse og markedsforståelse i mange av bedriftene. Deltakere på bedriftsutviklingsprogrammet Lønnsom kultur i Lakselv, mai 2007 Fordi næringen er umoden og spredt over hele fylket, arbeider vi med å få til samarbeid og nettverk for videreutvikling av næringen, både på forretningskompetanse og markedsmuligheter. Internasjonaliseringsaktiviteten Samlet verdiskaping i privat sektor i fylket er voksende, men fortsatt langt under nivået som bidrar til økt bosetting og endring av flyttestrøm. Bedrifter og arbeidstakere i Finnmark stilles overfor stadig større utfordringer for å være internasjonalt oppdatert. Marin næring, bygg og anlegg, landbruk, gruveindustrien og reiselivsnæringen møter sterk konkurranse fra andre deler av landet og utlandet. Dette kan kun møtes med økt konkurransedyktighet. Internasjonalisering er stadig viktigere for enkeltpersoner, forvaltning og bedrifter i Finnmark. Med internasjonalisering mener vi vår evne til å: selge produkter og tjenester til andre land hente impulser fra andre land samarbeide med bedrifter og organisasjoner i andre land stå imot konkurranse fra andre land Om lag 32 prosent av tiltakene vi har bidratt til, var innenfor internasjonalisering. Eksporten fra Finnmark økte betydelig i 2007, og viser at våre eksportnæringer styrker konkurranseevnen internasjonalt. 3

4 Årsrapport - Innovasjon Norge Nord Trønderlag Sammenliknet med andre fylker er s aktiviteter spesielt utslagsgivende for det distriktspolitiske næringsarbeidet. Kontoret har et godt samarbeid med fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunene i fylket, samt næringsorganisasjoner og -miljøer. Kontorets samlede finansieringsportefølje pr er på vel 1,1 milliarder kroner, hvorav 50 prosent er utlån. Næringsinnsats finansiering Endring Antall foretak registrert i fylket % Kunder i Innovasjon Norge 45 % ca. 45 % 0 % Antall nyetableringer med Innovasjon Norges bistand % Antall årsverk forventet etablert % Beregnet verdiskaping utløst av Innovasjon Norges virkemidler kr - Sum finansiering til vekstkommuner kr kr -12 % Sum finansiering til stagnasjonskommuner kr kr -33 % Sum finansiering til mobiliseringskommuner kr kr -4 % Leveranser etter bestillinger fra Finnmark fylkeskommunes Regionalt Utviklingprogram RUP Sum finansiering til matfylket (2006=sjømatnæringen) kr kr -34 % Sum finansiering til opplevelsesfylket kr kr 3 % Sum finansiering til energifylket kr kr 2 % Sum finansiering til kulturfylket kr - Sum finansiering til eksportfylket kr - Sjømat fra Finnmark Sjømatprodukter fra Finnmark skal være foretrukket i markedet på grunn av sin kvalitet og unike opprinnelse. Dette er visjonen til sjømatprogrammet for Finnmark som Innovasjon Norge satte i gang i 2003 for å fremme lønnsomheten i sjømatnæringen. Prosjektets mål er å identifisere og utvikle varige konkurransefortrinn for sjømatnæringen i Finnmark som skal gi markedsmessige fortrinn og økt lønnsomhet. Sjømatprogrammet jobber med kompetanse- og nettverksbygging, markedsføring og kommunikasjon. Som en del av dette programmet har det vært gjennomført to kurs i strategisk markedsanalyse, med forelesninger blant annet i Paris og Moskva i nært samarbeid med Innvoasjon Norges kontorer i utlandet. Sjømat fra Finnmark presentert på sjømatmessa i Brussel i FOTO: Roger Pedersen Innovasjon Norge 4

5 Omstilling i Finnmark Kommunal utvikling er avgjørende for en god regional utvikling. Det er i kommunene folk lever og bor, og det er i kommunene levedyktige og attraktive lokalsamfunn skapes. I kommunene i Finnmark er veksten og utviklingen relativt ujevnt fordelt og kommunene Båtsfjord, Lebesby, Gamvik og Loppa fikk i 2007 status som utviklingskommuner. I tillegg hadde kommunene Hasvik, Kautokeino og Porsanger omstillingsstatus fra før. Innovasjon Norge har prosjektlederansvar, og dette innebærer at vi skal være med å legge til rette for kompetanseheving, medvirke til nettverksbygging mellom aktørene og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og tilby våre tjenester/konsepter som er utviklet for regional omstilling. Kommunehospitering Kommunene har førstelinjeapparat med kompetanse på utviklingen i egen kommune. Denne kompetansen gjør at kommunen kan spille en avgjørende rolle i lokal samfunnsog næringsutvikling. For å bedre både samarbeid og koordinering innenfor næringsutviklingsarbeidet, har Innovasjon Norge i 2007 hatt 18 næringskonsulenter på to dagers hospitering hvor virkemidler, programmer og satsinger ble gjennomgått. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra hospitantene/ kommunene om at dette har vært et svært nyttig opplegg. Kundebedrifter fra Finnmark Samarbeid gir resultater I 2003 gikk reiselivsaktørene på Sørøya sammen under profilen Sørøya Storfiskens rike et entydig og klart budskap som har vist seg å være svært vellykket. Mens reiselivstallene ellers for Finnmark har hatt en nedgang, ble sommeren 2007 en fantastisk sesong og stort sett alle anlegg var tilnærmet fullbooket. Det har vært en økning på antall gjestedøgn på 20,7 prosent fra 2006 til 2007, og Sørøya har nå over gjestedøgn i perioden april-september. Opplevelsen av å være fisketurist på Sørøya vurderes som topp både når det gjelder fiskeopplevelse og gjestfrihet, noe som gir full uttelling i gjenkjøp. Vi snakker om en gjenkjøpsprosent for hele kommunen på over 80 prosent, for enkelte anlegg opp mot 100 prosent. Også sommersesongen 2008 lover svært godt, og bedriftene melder om at det aller meste er bortbestilt. Innovasjon Norge var en pådriver for satsingen på turistfiske på Sørøya og har også støttet opp investeringene i anlegg, båter, flytebrygger og servicebygg med lån og tilskudd. Oppdrett av røye i Kirkenes Som første selskap i Finnmark satser Kirkenes Charr AS på landbasert oppdrett av røye. Røye er en arktisk ferskvannsart som trives best ved lave temperaturer. Den var den første fisken som vandret opp i våre vassdrag etter siste istid, og i de tre nordligste fylkene foretar røya næringsvandring i sjøen i sommermånedene. Som oppdrettsfisk har røya et stort unyttet potensial. Den ses på som en robust og lettstelt art, og trives i høyere tettheter enn annen laksefisk. Røye er en eksklusiv fisk og har en høy markedspris i Europa. Ut ifra artens naturlige utbredelse er dette en fisk som er spesielt godt egnet som et særegent nordnorsk produkt. Logo og profil for Sørøya- storfiskens rike. FOTO: Remi M.J. Eilertsen/Eier Hasvik kommune Kirkenes Charr AS består av russiske, finske og norske aksjonærer og det satses mot et fremtidig russisk marked. Innovasjon Norge har vært med i finansieringen av både anlegg og utviklingsarbeid ved bedriften, og den er en del av nettverket Inkubator Nord. 5

6 Design i Vadsø Ascella AS, Alta Etter 15 år ute var tiden moden for å vende hjem, Rannveig Mietinen Bjørkås (eier av foto) med logo/design for Pors design som hun sier for å gyte i sin barndomselv, Vestre Jakobselv. Etter barnefødsler var tiden moden for å starte eget designbyrå, det første i Øst-Finnmark. Ascella AS ble etablert i 2005, og har utviklet et mobilt system for entreprenør bransjen, kalt Bjørn Tore Hageberg, daglig leder i Ascella AS på salgsmesse. FOTO: Ascella AS SMARTDOK, som hjelper til med timeregistrering, vareforbruk, verktøyoversikt, internkontroll, kjøretøykontroll osv. Responsen fra kundene har vært svært god og systemet er i dag på det norske markede, og neste steg er det nordiske markedet. Etter 15 år borte vendte Vadsø-jenta Rannveig hjem for å starte design bedrift. Rannveig Mietinen Bjørkås har sin Master in art fra Bergen, Helsinki og København. Etter endte studier jobbet hun som grafisk designer med blant annet webdesign og kommunikasjon i danske kommunikasjonsbyråer. - Design får stadig større betydning i produktutvikling og markeds kommunikasjon, og etterspørselen så langt viser at jeg har satset rett. Mange bedrifter begynner nå å få øynene opp for hva designet kan bidra til, sier Rannveig. Egen kompetansearbeids plass innenfor IT. Etter jobb som høgskolelektor i informatikk ved Høgskolen i Finnmark og utdanning som sivilingeniør i informatikk fra Universitetet i Tromsø, ønsket Bjørn Tore Hagberg å skape sin egen arbeidsplass. Innovasjon Norge har støttet Ascella med inkubatorstipend i utviklings- og etableringsfasen. Bedriften har vært del av nettverket Inkubator Nord. Å legge til rette for finnmarksungdom som har vært ute i verden og skaffet seg kompetanse og erfaring er en ønskedrøm for oss som jobber med næringsutvikling. Rannveig har fått etablerer stipend til oppstarten av sin virksomhet. Leder Ansatte Adresse Vadsø Adresse Alta Internett Stein Mathisen 18 W. Andersensgate 4, Pb. 607, 9811 Vadsø Markveien 26, Pb. 1112, 9504 Alta

Marin næring Innovasjon Norge

Marin næring Innovasjon Norge Marin næring Innovasjon Norge Innovasjon Norge Arktis - Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark - Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et prosjektkontor på Svalbard - Tilpassing til ny tid og

Detaljer

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN - Hasvik i utvikling kf FOTO:EVA HANDLINGSPLAN 2006 INNLEDNING Handlingsplanen er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen skal

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER Seniorrådgiver Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge 06.12.2006 TEKMAR 2006 BRITANNIA,TRONDHEIM Marin sektor - nasjonalt - naturgitte fordeler Verdens nest

Detaljer

HØRING - REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR FINNMARK

HØRING - REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR FINNMARK Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 09.10.2009 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010 Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE Strategi og handlingsplan for 2010 2010 Bakgrunn... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 5 2010 Det store investeringsåret... 5 Strategi... 6 Administrasjon... 6 Stedsutvikling...

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 8/09 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen 10.02.2015

Detaljer

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3657-25 TIH Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer!

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Nord-Norge - Europas framtidige ressurssenter Olje, gass, energi Mineraler Sjømat, fiskeri Marin bioteknologi Reiseliv, natur Norge et politisk

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N 2007 INNLEDNING Handlingsplan for er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

Årsrapport næringsarbeid 2009

Årsrapport næringsarbeid 2009 Båtsfjord kommune v/øyvind Hauken Postboks 610 9991 BÅTSFJORD Årsrapport næringsarbeid 2009 Da var 2009 over og det er tid for å rapportere aktivitet fra kommunens næringsavdeling. Aktiviteten i 2009 har

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Torsken Kommune 9380 Gryllefjord Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted : Torsken

Detaljer

Utviklingsarbeid i Lebesby kommune

Utviklingsarbeid i Lebesby kommune Utviklingsarbeid i LEBESBY I VEKST Prosjektleder Toril Svendsen Foto: Fabrice Milochau Nordkyn på toppen av Norge Råstoff kg Befolkning Antall arbeidsplasser Finnmarkskysten har vært preget av nedgangstider

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status per 2015...

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen

Fisken og folket 2. Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/ Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken og folket del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Referansegruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren» 15/12 2015 Audun Iversen, Edgar Henriksen og John-Roald Isaksen Fisken

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Søknad Søknadsnr. 2017-0005 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Tana Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Kort beskrivelse Visit

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at:

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at: S I D E 3 8 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø 5.1 Visjon Tromsø kommune er en mangfoldig og stor havbrukskommune. Det noe unike gjelder nærheten til FoU miljøer og det faktum at nesten samtlige

Detaljer

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Fisken og folket del 3 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn Styringsgruppemøte i «Økt lønnsomhet i torskesektoren», 9/2 2016 Audun Iversen, Edgar Henriksen og Thomas Nyrud 1 Hvor er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

økt verdiskaping og lønnsomhet.

økt verdiskaping og lønnsomhet. Marint verdiskapingsprogram har vært i gang siden 2006 og var evaluert i 2012. Hovedkonklusjon var at sjømatbedrifter som har deltatt i Marint verdiskapingsprogram og tatt utfordringen om styrket markedsorientering,

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan Omstilling 2016-2022 Sør-Varanger kommune Handlingsplan 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.2 Om handlingsplanen...

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Ressursen, grunneieren og entreprenøren - avgjørende for utviklingen av det landbruksbasert reiselivet. Eksempler fra NMBUs forskning.

Ressursen, grunneieren og entreprenøren - avgjørende for utviklingen av det landbruksbasert reiselivet. Eksempler fra NMBUs forskning. Ressursen, grunneieren og entreprenøren - avgjørende for utviklingen av det landbruksbasert reiselivet. Eksempler fra NMBUs forskning. Innspillsmøte om strategi for landbruksbasert reiseliv 14.09.16 Stian

Detaljer

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø 2018-2022 Avgitt av : Bjørn Arne Pedersen, daglig leder Arctic Storage Facility AS (ASF). Bakgrunn: ASF har siden 2012 jobbet med etablering av datasenternæring

Detaljer

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Agenda: Litt om Innovasjon Norge Våre tjenester Hva er et godt prosjekt for Innovasjon Norge? Statens redskap i næringsutviklingen

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Økte rammer til Innovasjon Norge

Økte rammer til Innovasjon Norge Økte rammer til Innovasjon Norge Økt innovasjon i næringslivet Innovasjon Norge har fått en betydelig økning i sine låne-, tilskudds- og garantirammer til å styrke nyskaping og utvikling i næringslivet

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Tore Bjørkli Landbruksdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva er ei hytte? Hva er fritid?

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2015 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging, inkludert midler

Detaljer

Innovasjon Norge Nordland. Karsten Nestvold, Myre 12.02.2015

Innovasjon Norge Nordland. Karsten Nestvold, Myre 12.02.2015 Innovasjon Norge Nordland Karsten Nestvold, Myre 12.02.2015 Vi gir lokale ideer globale muligheter Innovasjon = å skape ny verdi «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norge hovedkonklusjoner. 16. august 2010 Econ Pöyry, Agenda og Damvad

Evaluering av Innovasjon Norge hovedkonklusjoner. 16. august 2010 Econ Pöyry, Agenda og Damvad Evaluering av Innovasjon Norge hovedkonklusjoner 16. august 2010 Econ Pöyry, Agenda og Damvad Innovasjon Norge forvalter en unik og bred portefølje av virkemidler Etablert 1. januar 2004 som en fusjon

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 15/1154-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 28

Detaljer

Opplegg Samspill mellom fangst- og produksjonsledd

Opplegg Samspill mellom fangst- og produksjonsledd Opplegg Samspill mellom fangst- og produksjonsledd Resultater fra en intervjuundersøkelse i fiskeindustrien To prosjekter Vertikal organisering Frysehoteller Påskjøt innenfor samarbeid og koordinering

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv

Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv Aaraas Gård, 17. januar -2013 Gudbrand Teigen, Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold ENTREPRENØRSKAP Disposisjon Innovasjon Norges budskap

Detaljer

Næring i nord sett i et nasjonalt perspektiv. Adm. Direktør Gunn Ovesen, Innovasjon Norge Finnmarkskonferansen 6. september 2005

Næring i nord sett i et nasjonalt perspektiv. Adm. Direktør Gunn Ovesen, Innovasjon Norge Finnmarkskonferansen 6. september 2005 Næring i nord sett i et nasjonalt perspektiv Adm. Direktør Gunn Ovesen, Innovasjon Norge Finnmarkskonferansen 6. september 2005 Fra jegersamfunn til drømmesamfunn Kilde: www.mindstep.no 2 Etter sol kommer

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland. Ragnar Tveterås

Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland. Ragnar Tveterås Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland Ragnar Tveterås Matstrategisk møte i Måltidets hus 23. august 212 Maksimering av fremtidig verdiskaping (BNP) tilsier at ressurser (arbeidskraft, kapital) bør settes

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Forretningsplan for Invest in Agder

Forretningsplan for Invest in Agder Forretningsplan for Invest in Agder Det er en økende konkurranse mellom land, regioner og byer om å tiltrekke seg de beste folkene, kompetanse, bedrifter og investorer. Globaliseringen gjør at denne attraktivitetskonkurransen

Detaljer

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder v/anne Britt Bjørdal, IN Agder www.innovasjonnorge.no Om oss Én dør inn for næringslivet Viktigste målgruppe: Små og mellomstore bedrifter Nærings-

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring:

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring: Sør-Varanger kommune Forslag til planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027 Vedtatt av utvalg for miljø og næring: 30.01.2017 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Målsetninger med planarbeidet...

Detaljer

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Lokalmatsatsingen i Oppland 2013-2016 Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Innledning: Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge Oppland og Fylkesmannen i Oppland er alle offentlige aktører som har oppgaver

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Foto: Yrjali/Roxrud/Velihavn.no/Andøy VELKOMMEN TIL SEMINARET UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Oslo Plaza, 9. Januar 2018 BAKGRUNNEN FOR

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Satsing på Sjømatnæringen. En lønnsom og forutsigbar sjømatnæring Fra pilotprosjekt til levende bedrift

Satsing på Sjømatnæringen. En lønnsom og forutsigbar sjømatnæring Fra pilotprosjekt til levende bedrift Satsing på Sjømatnæringen En lønnsom og forutsigbar sjømatnæring Fra pilotprosjekt til levende bedrift Styrket markedsorientering Økt verdiskaping og lønnsomhet Forpliktende samarbeid, kompetanseheving

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger

6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 6.4 Delmål 4: IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger 6.4.1 Arbeidsområde 4A - Utvikling og utnyttelse av regionale fortrinn og muligheter IN skal bidra til lokal og regional

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer