NOU Norges offentlige utredninger 2003: 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOU Norges offentlige utredninger 2003: 12"

Transkript

1 NOU Norges offentlige utredninger 2003: 12 Ny konkurranselov Utredning fra konkurranselovutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. november Avgitt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1. april Statens Forvaltningstjeneste statens trykning Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Oslo 2003

2 ISSN ISBN GAN Grafisk AS, Oslo

3 Til Arbeids- og administrasjonsdepartementet Konkurranselovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. november Etter mandatet skal utvalget foreta en gjennomgang av norsk konkurranselovgivning og fremme forslag om nytt lovverk på området. Utvalget avga NOU 2001: 28 Delinnstilling om endringer i konkurranselovgivningen 6. juli Med dette legger utvalget frem sin endelige innstilling. Utvalget foreslår en ny norsk konkurranselov som inneholder forbud mot konkurransebegrensende samarbeid og utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling etter mønster av EØS-avtalen artikkel 53 og 54. Utvalget foreslår også endringer i reglene om foretakssammenslutninger. Utvalget foreslår helt nye regler om organisering av konkurransemyndighetene for å sikre større grad av uavhengighet i behandlingen av enkeltsaker og nye regler om sanksjoner for brudd på loven. Det er noen dissenser særlig i de spørsmål som knytter seg til organisasjon og saksbehandling. Oslo, 1. april 2003 Hans Petter Graver leder Jan Bjørland Magne Eek Morten Eriksen Arnhild Dordi Gjønnes Eva Hildrum Stein Reegård Elisabeth Roscher Margrethe Slinde Helge Stemshaug Siri Teigum Steinar Undrum Randi Wilhelmsen Thea S. Skaug Berit Ottesen Sigrid Steine-Eriksen

4 NOU 2002:? 4 Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner

5 5 Innhold 1 Innledning Utvalgets oppnevning, sammensetning og mandat Utvalgets oppnevning og sammensetning Utvalgets mandat Utvalgets tilleggsmandat Samordning av tilsyn St.meld. nr. 17 ( ) Om statlige tilsyn Utvalgets arbeid Sammendrag av utredningens hovedinnhold Konkurransepolitikkens utfordringer, oppgaver og formål Fremtidige utfordringer for konkurransepolitikken Utgangspunkt for vurderinger og endringer av konkurranseloven Globalisering av næringslivet Betydningen av internasjonalt samarbeid Harmonisering av konkurransereglene Veksten i tjenestesektoren Offentlig sektor Samarbeid mellom konkurransemyndighetene og andre reguleringsmyndigheter Flere aktiviteter markedsstyres Konkurransemyndighetenes oppgaver i dag Kort om konkurransemyndighetene Departementets oppgaver Konkurransetilsynets oppgaver etter konkurranseloven Innledning Kontroll med lovens forbud og påbud unntak der formålet tilsier det Tilsyn med konkurranseforholdene i markedene inngrepshjemler Iverksette tiltak for å øke markedenes gjennomsiktighet Analyse og påpekning av eventuelle konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak Bistå andre myndigheter med å kontrollere etterlevelse av andre regler Andre oppgaver som er tillagt Konkurransetilsynet Oppgaver knyttet til EØS-avtalen Vurderinger av dagens system fremtidige oppgaver Innledning Håndhevelse av lovens forbudsbestemmelser og kontroll med foretakssammenslutninger Iverksette tiltak for å øke markedenes gjennomsiktighet Innledning Betydningen av prisgjennomsiktighet Prisopplysning og prisundersøkelser Offentlighet om konkurransebegrensninger Pristiltaksloven Offentlige tiltak og reguleringer Utvalgets forslag Alternativ ordning Bistå andre myndigheter Offentlige anskaffelser Tilpasning til ny telelovgivning Internasjonale oppgaver Lovens formål Gjeldende rett Danmark Sverige EU/EØS Mulige konflikter mellom formålsbestemmelsen i gjeldende konkurranselov, forslag til ny konkurranselov og EU/EØS-retten Utvalgets vurderinger Bør formålet være mindre ambisiøst? Begrepet virksom konkurranse Hensynet til forbrukerne Utvalgets konklusjon Forbud mot konkurransebegrensende samarbeid og utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Gjeldende rett Innledning Lovens saklige virkeområde...52

6 Ervervsvirksomhet Unntak for lønns- og arbeidsforhold Konkurranseloven Forbudsbestemmelsene Unntak fra lovens forbudsbestemmelser Konkurranseloven 1-7 EØS-forpliktelser Lovbaserte unntak Konkurranseloven 3-9 (dispensasjon fra lovens forbud) Den generelle inngrepshjemmelen i konkurranseloven EU/EØS, Danmark og Sverige EU/EØS Innledning og anvendelsesområde EØS-avtalen artikkel 53 (forbud mot konkurransebegrensende avtaler og samordnet opptreden mellom foretak) EØS-avtalen artikkel 54 (forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling) Overvåkningsorganenes avgjørelser Danmark Sverige Utvalgets forslag til forbudsbestemmelser Likelydende forslag til forbudsbestemmelser Formålet med EØS-retten og de norske reglene Reglenes anvendelsesområde Innledning Forslag til avgrensning av anvendelsesområdet Generelle unntak fra loven og forbudsbestemmelsene Lovbaserte unntak og gruppefritak etter 3-1 tredje ledd Konsekvenser av avgrensningen Standardkontrakter fremforhandlet med Forbrukerombudet Forholdet til offentlig sektor Nærmere om saksgangen og type vedtak Spørsmål om plikt til å treffe vedtak om at forbudsbestemmelsene ikke er overtrådt Påbud om opphør Generelt Hva påbudet kan gå ut på Midlertidig vedtak Særmerknad behov for egen forskriftshjemmel Kontroll med foretakssammenslutninger Utvalgets mandat Gjeldende rett Innledning Saklig virkeområde Materielle inngrepsvilkår Prosessuelle regler Tilknyttede begrensninger EU/EØS, Danmark, Sverige og Finland EU/EØS Innledning Saklig virkeområde Materielle inngrepsvilkår Prosessuelle regler Tilknyttede begrensninger Forholdet mellom norsk rett og EØS-reglene Danmark Sverige Finland Oversiktsdiagram/sammenligning Utvalgets vurderinger Behovet for å videreføre regler om kontroll med foretakssammenslutninger Hensynet til harmonisering med EU/EØS-reglene Krav til ervervets omfang Forholdet til lovens øvrige bestemmelser Fellesforetak Tilknyttede avtaler Materielle vilkår for inngrep Innledning «Vesentlig» begrensning av konkurransen Fallittbedriftforsvaret Kan- eller skal-bestemmelse Melding av foretakssammenslutninger Bør det innføres meldeplikt? Bør inngrepsfullmakten avgrenses til meldepliktige erverv? Nærmere om meldeplikten Konkurransetilsynets adgang til å pålegge melding Frivillig melding Frister for saksbehandlingen...99

7 Innledning Fase I av saksbehandlingen Fase II av saksbehandlingen Nærmere om fristberegningen Gjennomføringsforbud Innledning Behovet for automatisk gjennomføringsforbud Innholdet i det automatiske gjennomføringsforbudet Varigheten av det automatiske gjennomføringsforbudet Unntak fra det automatiske gjennomføringsforbudet Pålegg om gjennomføringsforbud Innholdet i inngrepsvedtaket Forvalter Behovet for forvalter Oppnevning, oppgaver og fullmakter Behov for særskilt lovbestemmelse om forvalter? Sanksjoner Gjeldende rett Innledning Innskjerping Straff Vinningsavståelse Tvangsmulkt EU/EØS, Danmark, Sverige og Storbritannia EU/EØS Sivilrettslige bøter Tvangsmulkt Danmark Straff Sivilrettslige bøter Tvangsmulkt Sverige Straff Sivilrettslige bøter Tvangsmulkt Storbritannia Enkelte prinsipielle spørsmål Innledning Behovet for reformer av dagens sanksjonssystem Økt vekt på sanksjonering av foretak Valg av sanksjonsform Sivilrettslige bøter Terminologi Området for sivilrettslige bøter Skyldkrav Beviskrav Prosessuelle regler Innledning Forholdet til Den Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) Forholdet til Grunnloven Konklusjon Utmåling av bøter Foreldelse Straff Typer overtredelser Strafferammen Forholdet mellom sivile og strafferettslige bøter Lempning Bør det innføres bestemmelser om lempning? Anvendelsesområdet Lempning i et system med to alternative sanksjonsspor Nærmere om reglenes innhold Vinningsavståelse Tvangsmulkt Bør det være regler om tvangsmulkt? Nærmere om regelens innhold Organisasjonsspørsmål Utvalgets mandat Gjeldende rett Oversikt over Konkurransetilsynets hjemler i første instans Departementets instruksjonsmyndighet Klageordningen EU/EØS, Danmark og Sverige EU/EØS Danmark Sverige Nemnder i andre deler av norsk forvaltning Innledning Prisrådet Forbrukerombudet og Markedsrådet Teleforvaltningen Forslag om klagenemnd for elektronisk kommunikasjon Patentstyrets forslag om en felles klageordning Utvalgets vurderinger Innledning Forslag fra utvalgets flertall Innledning...154

8 Konkurransenemndas kompetanse og saksbehandling Konkurransetilsynets og Konkurransenemndas saksbehandling Særmerknader fra utvalgets mindretall Nærmere om nemndas sammensetning Prøving i henhold til allmenne hensyn Forholdet til andre klageorganer Saksbehandlingsregler Gjeldende rett Innledning Konkurranselovens regler Opplysningsplikt og gransking Bevissikring Undersøkelse på person mv Dokumentinnsyn Generelle forvaltningsrettslige regler Forvaltningens utredning Opplysningsplikt og gransking Dokumentinnsyn Straffeprosessuelle regler Forklaringsplikt Utleveringspålegg, ransaking og beslag Dokumentinnsyn EU/EØS, Danmark og Sverige EU/EØS Innledning Opplysningsplikt Bevissikring Dokumentinnsyn Danmark Opplysningsplikt Bevissikring Dokumentinnsyn Sverige Opplysningsplikt Bevissikring Dokumentinnsyn Enkelte prinsipielle spørsmål Opplysningsplikt Generelt om opplysningsplikt Forklaringsplikten i overtredelsessaker Handlefrihet og tillit som grunnforutsetninger i næringsvirksomhet Forvaltningsstadiet forklaringspliktens begrunnelse Straffesaksstadiet rettigheter som mistenkt etter straffeprosessloven Kollisjonen mellom rett og plikt harmoniseringsproblemet Nærmere om begrensninger som følge av selvinkrimineringsvernet Den nærmere utforming om lovbestemmelser om opplysningsplikt Generelt Hvilke type opplysninger kan innhentes? Unntaket for taushetsbelagt informasjon Form Utleveringsplikt Bevissikring Vilkårene for bevissikring Hvor bevissikring kan gjennomføres Generelt Særlig om bevissikring i private hjem Bevissikringens gjenstand Unntak for taushetsbelagte dokumenter Gjennomføringen av bevissikringen Innledning Beslaglegging og kopiering Nærmere om databeslag Adgang til å ha advokat til stede Kontroll på vegne av annen stats konkurransemyndighet Partsinnsyn Kontradiktoriske rettigheter Behovet for partsinnsyn Den nærmere utformingen av regler om partsinnsyn Tidspunktet for innsyn Unntak fra innsynsretten Nektelse av innsyn kan legges frem for retten Begrensninger i bruken av innsamlede opplysninger Unntak fra offentlighetslovens regler Privatrettslige virkninger Innledning Erstatning...212

9 9 9.3 Ugyldighet Midlertidig sikring Konkurransetilsynets rolle ved private søksmål Innledning Gjeldende rett Offentlighetsloven og konkurranseloven Tvistemålsloven Straffeprosessuelle regler Utvalgets vurderinger Verneting Gjeldende rett Utvalgets vurderinger EØS-forpliktelser og betydningen av rådsforordning 1/ Rådsforordning 1/ Betydningen av rådsforordning 1/2003 i norsk rett Lovforslagets administrative og økonomiske konsekvenser Generelt Konsekvenser for næringslivet Konsekvenser for forvaltningen Merknader til de enkelte paragrafer Utkast til lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger Vedlegg 1 Sivilrettslige aspekter ved konkurranselovgivningen...257

10

11 Forkortelser avtaleloven delinnstillingen domstolloven EMD EMK EF-traktaten EU EØS EØS-avtalen EØS-konkurranseloven forvaltningsloven fusjonsforordningen Lov 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer NOU 2001: 28 Delinnstilling om endringer i konkurranselovgivningen Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene Den europeiske menneskerettsdomstolen Den europeiske menneskerettskonvensjon av 4. november 1950 gjennomført i norsk rett ved lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett Traktat om opprettelsen av Det europeiske fellesskap av 25. mars 1957 med senere endringer Den europeiske union Det europeiske økonomiske samarbeidsområde Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 2. mai 1992 med senere endringer Lov 27. november 1992 nr. 110 om konkurranseregler i EØSavtalen mv. Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker Rådets forordning nr. 4064/89 av 21. desember 1989 om tilsyn med foretakssammenslutninger (EFT L 395/1 av ) med senere endringer EØS-avtalen artikkel 57 gir regler om foretakssammenslutninger. Bestemmelsen utfylles av EØS-avtalen vedlegg XIV, implementert i norsk rett ved forskrift om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen av 4. desember 1992 nr. 964 del III kapittel XIV og ODA protokoll 4 del III kapittel XIII, jf. forskrift om prosessuelle konkurranseregler i EØS-avtalen m.v. av 4. desember 1992 nr. 966 del III kapittel XIII. Disse reglene tilsvarer fusjonsforordningen. forslag til revidert fusjonsforordning Kommisjonens forslag til Rådets forordning om tilsyn med foretakssammenslutninger (EFT C 20/4 av )

12 konkurranseloven markedsføringsloven NOU 1991: 27 ODA offentlighetsloven Ot.prp. nr. 41 ( ) prisloven pristiltaksloven rådsforordning 17/62 Lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet Lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår NOU 1991: 27 Konkurranse for effektiv ressursbruk Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol av 2. mai 1992 med senere endringer Lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen Ot.prp. nr. 41 ( ) Om lov om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) og lov om pristiltak Lov 26. juni 1953 nr. 4 om kontroll og regulering av priser, utbytte og konkurranseforhold (opphevet ved lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet) Lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak Rådets forordning nr. 17/62 av 6. februar 1962 om gjennomføring av konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82 (EFT P 13/204 av ) med senere endringer EFTAs overvåkningsorgans saksbehandlingsregler finnes i ODA protokoll 4 del I kapittel II, implementert i norsk rett ved forskrift om prosessuelle konkurranseregler i EØS-avtalen m.v. av 4. desember 1992 nr. 966 del I kapittel II. Disse reglene tilsvarer rådsforordning 17/62 om gjennomføring av konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82. rådsforordning 1/2003 Rådets forordning nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82 (EFT L 1/1 av ) straffeloven Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 straffeprosessloven tvistemålsloven Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker Lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål

13 NOU 2003: Ny konkurranselov Kapittel 1 Kapittel 1 Innledning 1.1 Utvalgets oppnevning, sammensetning og mandat Utvalgets oppnevning og sammensetning Konkurranselovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. november Professor Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo, ble oppnevnt som leder av utvalget. Utvalget har for øvrig bestått av følgende medlemmer: Ekspedisjonssjef Jan Bjørland, Finansdepartementet, Kontorsjef Magne Eek, Forbrukerombudet, Førstestatsadvokat Morten Eriksen, Økokrim, Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, Næringslivets Hovedorganisasjon, Ekspedisjonssjef Eva Hildrum, Samferdselsdepartementet, Avdelingsleder Stein Reegård, Landsorganisasjonen i Norge, Juridisk direktør Elisabeth Roscher, Konkurransetilsynet, Rådgiver Margrethe Slinde, Olje- og energidepartementet, Advokat Helge Stemshaug, advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen, Advokat Siri Teigum, Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirmaet, Avdelingsdirektør Steinar Undrum, Arbeidsog administrasjonsdepartementet og Avdelingsdirektør Randi Wilhelmsen, Nærings- og handelsdepartementet. Konkurransetilsynet har vært sekretariat for utvalget. Sekretariatet har bestått av følgende personer: Thea S. Skaug (sekretariatsleder), rådgiver, Konkurransetilsynet Berit Ottesen, seniorrådgiver, Konkurransetilsynet og Sigrid Steine-Eriksen, seniorrådgiver, Konkurransetilsynet. Arbeids- og administrasjonsdepartementet, ved Lars Tore Fredriksen og Christina Erichsen, har bistått sekretariatet Utvalgets mandat I utvalgets mandat heter det: «Regjeringen har besluttet å oppnevne et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av norsk konkurranselovgivning og fremme forslag om nytt regelverk på området. Behovet for en bred gjennomgang av norsk konkurranselovgivning er bl.a. begrunnet i erfaringene med den norske konkurranseloven og EØS konkurranseregler, utviklingen i EUs og EØS konkurransepolitikk de senere år, samt signaler fra Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan, ESA, om at nasjonale konkurransemyndigheter i større grad bør håndheve EUs og EØS konkurranseregler (desentralisert håndheving). I. Desentralisert håndheving De siste årene har det vært økt fokus på desentralisert håndheving av EUs og EØS konkurranseregler som virkemiddel for en mer effektiv kontroll med skadelige konkurransereguleringer. Kommisjonen har i flere år oppfordret medlemsstatene i EU til å vedta lovgivning som gir de nasjonale konkurransemyndighetene hjemmel til å håndheve forbudene mot hhv. konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av markedsmakt i EF-traktaten (EF) artikkel 81 og 82. ESA utstedte 22. mai 2000 en kunngjøring der det oppfordrer EØS-EFTAstatene, herunder Norge, til å vedta internrettslig hjemmel for nasjonale konkurransemyndigheter til å håndheve og sanksjonere overtredelser av EØS-avtalens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av markedsmakt, jfr. avtalens artikkel 53 og 54. Kommisjonen fremmet 27. september 2000 forslag til ny rådsforordning om gjennomføring av forbudene mot hhv. konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av markedsmakt i EF artikkel 81 og 82. Forslaget

14 14 NOU 2003: 12 Kapittel 1 Ny konkurranselov innebærer omfattende endringer i forhold til dagens håndhevingsregime og har til formål å effektivisere og modernisere reglene for håndheving av forbudene i EF artikkel 81 og 82. Et sentralt element i moderniseringsforslaget er at også nasjonale konkurransemyndigheter skal håndheve EF artikkel 81 og 82, dvs. at håndhevingen i større grad skal desentraliseres. Regelverket som foreslås revidert er implementert i EØS-avtalen og får dermed betydning både for EØS-avtalen og norsk rett. I henhold til lov 27. november 1992 nr. 110 om konkurranseregler i EØS-avtalen (EØSkonkurranseloven) har Konkurransetilsynet kompetanse til å innhente informasjon og gjennomføre kontroller i forbindelse med håndhevingen av EØS-avtalens konkurranseregler. Norske myndigheter har imidlertid ikke hjemmel til å sanksjonere overtredelser av EØSavtalens forbud mot hhv. konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av markedsmakt. Kompetansen til å innhente informasjon og gjennomføre kontroller i forbindelse med håndhevingen av EØS-avtalens konkurranseregler nyttes derfor i praksis når Konkurransetilsynet bistår ESA i arbeidet med å håndheve EØS konkurranseregler. På bakgrunn av ovennevnte bes utvalget om å: vurdere om det er behov for å gi norske myndigheter kompetanse til å håndheve EØS-avtalens artikkel 53 og 54 fullt ut og utarbeide forslag til lovbestemmelser som vil gi norske myndigheter hjemmel til å forestå en effektiv desentralisert håndheving av EØS konkurranseregler. Utvalget skal legge fram sine vurderinger og forslag i en delinnstilling innen 1. november II. Ny norsk konkurranselov a) Bør en ny norsk konkurranselov i større grad harmoniseres med EØS konkurranseregler? Siden 1994 har vi hatt to sett konkurranseregler som gjelder som norsk lov; lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) og EØS-avtalens konkurranseregler slik disse er gjennomført i norsk lov (lov av 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-loven) og EØS-konkurranseloven med forskrifter). Begge regelsett retter seg direkte mot ervervsdrivende og har til formål å sørge for at ervervsdrivende gjennom sin atferd ikke hindrer eller skader en virksom konkurranse. Videre er det stor grad av overlapp mellom de to regelsettene fordi EØS konkurranseregler vil komme til anvendelse på en rekke konkurransereguleringer iverksatt av og mellom norske næringsdrivende. Mange ervervsdrivende, også de som primært driver virksomhet i Norge, må derfor forholde seg til to sett konkurranseregler. De to regelsettene er imidlertid svært forskjellig utformet. Det gjelder både med hensyn til valg av reguleringsprinsipp, utforming av de materielle og prosessuelle bestemmelsene, sanksjonsreglene og organiseringen av konkurransemyndighetene. Et hovedspørsmål ved utarbeidelse av ny norsk konkurranselov er om det er hensiktsmessig å opprettholde en norsk konkurranselov som er vesentlig forskjellig fra EØS konkurranseregler eller om en ny norsk konkurranselov i større grad bør harmoniseres med EØS-reglene. Problemstillingen aksentueres dersom norske konkurransemyndigheter får kompetanse til å håndheve overtredelser av EØS konkurranseregler fordi samme myndighet da vil kunne kontrollere og sanksjonere samme forhold etter ulikt utformede materielle og prosessuelle bestemmelser i hhv. konkurranseloven og EØS-avtalens konkurranseregler. Det bør vurderes om det er en ønskelig rettssituasjon. Siden gjeldende konkurranselov trådte i kraft har det dessuten skjedd store endringer i konkurranseregelverket til våre viktigste handelspartnere. Både Sverige og Danmark har nå, som de fleste øvrige stater i EU, nasjonal konkurranselovgivning som i stor utstrekning er utformet etter mønster av EF-traktatens konkurranseregler. På bakgrunn av ovenstående bes utvalget om å: vurdere om og eventuelt i hvilken utstrekning en ny norsk konkurranselov bør utformes etter mønster av EØS-avtalens konkurranseregler eller en annen lovmodell og gi en tilråding om dette. Utvalget skal legge fram sine vurderinger og tilrådinger i en delinnstilling innen 1. november b) Utforming av ny konkurranselov Etter behandling av delinnstillingen om harmoniseringsspørsmålet, jf. punkt II a, vil utvalget bli bedt om å fremme forslag til ny norsk lov som enten er utformet etter mønster av EØS-avtalens konkurranseregler for foretak eller en alternativ lovmodell. Uansett valg av lovmodell må en ny norsk konkurranselov utformes under hensyn til våre

15 NOU 2003: Ny konkurranselov Kapittel 1 forpliktelser etter EØS-avtalen. Det er derfor viktig at utvalget, i sitt arbeid med utarbeidelse av ny konkurranselov, følger den pågående moderniseringsprosessen i EU/EØS og tar hensyn til den utviklingen som her finner sted. Dersom utvalget blir bedt om å utforme en ny lov etter mønster av EØS konkurranseregler, skal utvalget vurdere behovet for særbestemmelser og tilpasninger begrunnet i norske behov, og eventuelt fremme forslag om slike bestemmelser. Ved utforming av en ny lov vil erfaringene med gjeldende konkurranselov og EØS konkurranseregler være relevante. I det følgende pekes det på enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende konkurranselov. Relevansen av de ulike problemstillingene vil avhenge av hvilken lovmodell som velges og graden av harmonisering. Det forutsettes at utvalget i nødvendig utstrekning innhenter erfaringer med gjennomføringen av konkurransepolitikken og konkurranselovgivningen fram til i dag. Erfaringer med konkurranseloven har avdekket behov for vesentlige endringer. For det første er rekkevidden av flere av lovens bestemmelser uklar. Dette skaper også uklarheter med hensyn til avgrensningen mellom flere av lovens bestemmelser. Det gjelder særlig forholdet mellom konkurranseloven 3-11 om inngrep mot bedriftserverv og de øvrige materielle bestemmelsene. Det er derfor behov for lovendringer for å klargjøre rettsstillingen og bedre forutberegneligheten for lovens adressater på flere områder. Enkelte av lovens sanksjonsmidler har aldri blitt benyttet og andre er kun benyttet i et fåtall saker. Det bør derfor vurderes om loven inneholder hensiktsmessige virkemidler for å føre en effektiv kontroll med skadelige konkurransereguleringer. Konkurranselovgivningens effektivitet og gjennomslagskraft henger nøye sammen med om bestemmelsene kan håndheves effektivt. Reglenes virkninger beror bl.a. på innholdet i de materielle reglene som skal håndheves, kontroll- og bevissikringsmuligheter, effektive håndhevingsorganer samt tilgang til effektive sanksjonsmidler. Effektive sanksjonsmidler er viktig dersom loven skal virke forebyggende mot overtredelser. Reaksjonen bør oppleves følbar for de som bryter loven. Dette er særlig viktig ved brudd på konkurranselovgivningen, bl.a. fordi oppdagelsesrisikoen ofte er liten, samtidig som fordelen ved overtredelsen kan være meget stor. Sanksjonsmidlene må derfor fremstå som effektive og reelle. Utvalget skal gjennomgå sanksjonsmidlene og redegjøre for hvilke hensyn som skal tillegges vekt ved reaksjonsfastsettelsen. Det klare flertall av Konkurransetilsynets vedtak er dispensasjoner fra lovens forbudsbestemmelser. Få forhold anmeldes årlig, og det treffes relativt få inngrepsvedtak per år. Det gjelder både etter konkurranseloven 3-10 som gir hjemmel til å gripe inn mot konkurransebegrensende atferd og etter konkurranseloven 3-11 om inngrep mot bedriftserverv. Utvalget bør vurdere hva som bør være konkurransemyndighetenes primære oppgaver og om loven bør endres slik at konkurransemyndighetene bedre kan prioritere tilsynet med de mest skadelige konkurransereguleringene. Erfaringene med inngrepshjemlene vil også være av betydning ved utforming av eventuelle nye inngrepshjemler. Videre har deler av gjeldende konkurranselov vært gjenstand for kritikk. Det gjelder i første rekke klageordningen etter konkurranseloven. Stortinget har bedt regjeringen vurdere denne. Konkurransereglene i hoveddelen av EØSavtalen er gjort til norsk rett gjennom EØSloven. Øvrige materielle og prosessuelle konkurranseregler i EØS-avtalen er implementert i norsk rett gjennom EØS-konkurranseloven og forskrifter gitt i medhold av denne lov. Samtidig har vi en egen norsk konkurranselov. Det bør vurderes om gjeldende ordning for implementering av EØS konkurranseregler er hensiktsmessig og om norsk konkurranseregelverk bør samles i et mer enhetlig regelverk. Ved utformingen av ny lov må utvalget dessuten ta i betraktning en del generelle utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt. For det første bør regelverket, så langt mulig, tilpasses den økte globaliseringen av næringslivet for å sikre en effektiv kontroll med og håndheving av grenseoverskridende konkurransereguleringer. Nordiske konkurransemyndigheter har utarbeidet en rapport der det anbefales at statene gjennomfører lovendringer som vil muliggjøre et nærmere samarbeid mellom de nordiske konkurransemyndighetene. En endring i konkurranseloven som ble vedtatt 5. mai 2000 åpner for at norske konkurransemyndigheter i større grad vil kunne samarbeide med andre staters konkurransemyndigheter. Videre er det i Norge en rekke lover og regler der formålet helt eller delvis sammenfaller med formålet bak konkurranselovgivningen. Det gjelder både generelle lover som påvirker og regulerer konkurranseforholdene i flere sektorer, som f.eks. lov 23. desember 1994 nr. 79 om erverv av næringsvirksomhet, lov 27. november 1992 nr. 116 om offentlige anskaffelser m.v. og lov 27. november 1992 nr.

16 16 NOU 2003: 12 Kapittel 1 Ny konkurranselov 117 om offentlig støtte, og lover som påvirker og regulerer konkurranseforholdene innenfor enkeltsektorer som f.eks. telesektoren, finansnæringen og kraftmarkedene. Lovene som påvirker og regulerer konkurranseforholdene innenfor enkeltsektorer er i stor utstrekning et resultat av ulike reguleringsreformer som er gjennomført i løpet av og 90-tallet. Sektorer hvor det er gjennomført reguleringsreformer vil ofte være dominert av én, eventuelt noen få bedrifter. Konkurransemyndighetene spiller derfor en viktig rolle på slike områder, spesielt i perioden rett etter at markedet blir åpnet for konkurranse. I tillegg er reguleringsmyndighetene innenfor disse sektorene tillagt oppgaver med å føre tilsyn med konkurransen innenfor sine sektorer. Det reiser spørsmål om ansvars- og oppgavefordeling mellom konkurransemyndighetene og myndigheter med reguleringsansvar innenfor bestemte næringer. Konkurransetilsynet har inngått uforpliktende samarbeidsavtaler med en rekke sektormyndigheter for å få en best mulig håndtering av konkurransepolitiske problemstillinger. Disse avtalene regulerer imidlertid ikke den overlappende kompetansen mellom konkurransemyndighetene og de enkelte reguleringsmyndighetene. På bakgrunn av ovennevnte bør utvalget vurdere forholdet mellom konkurranseloven og tilgrensende lovverk, herunder forholdet mellom konkurransemyndighetene og andre tilsynsmyndigheter med likeartet virksomhet. Etterspørrerne i nylig deregulerte markeder kan være uvant med å orientere seg om de ulike tilbudene. I slike markeder vil det derfor kunne være behov for å iverksette informasjonstiltak overfor etterspørselsiden for å få konkurransen til å fungere. Konkurransetilsynet har flere virkemidler for å effektivisere etterspørselsiden med sikte på å fremme virksom konkurranse. Prisundersøkelser og påbud om prisopplysning er eksempler på slike virkemidler. Forbrukermyndighetene har liknende oppgaver i forhold til etterspørselsiden, men med særlig vekt på forbrukervern. Det er aktuelt å vurdere om tiltak rettet mot etterspørselsiden fortsatt bør være en del av konkurransemyndighetenes oppgaver eller om disse for eksempel kan overføres til forbrukermyndighetene. Ved utformingen av en ny norsk konkurranselov vil følgende problemstillinger være særlig sentrale: organiseringen av konkurransemyndighetene, herunder beslutningsprosessen og ulike modeller for overprøving og kontroll av myndighetenes vedtak, oppgave- og ansvarsfordeling mellom konkurransemyndighetene og ulike sektormyndigheter og utforming av hensiktsmessige kontroll- og sanksjonsmidler for å sikre en effektiv håndheving og etterlevelse av reglene. På bakgrunn av ovennevnte og under hensyn til våre forpliktelser etter EØS-avtalen, bes utvalget om å: fremme forslag til ny norsk konkurranselov som inneholder hensiktsmessige virkemidler for å føre en effektiv kontroll med skadelige konkurransereguleringer og som samtidig ivaretar hensynet til forutberegnelighet og alminnelige rettssikkerhetsgarantier. III. Lovstruktur Utvalget bes vurdere hvorvidt det norske konkurranseregelverket bør samles i én lov. IV. Økonomiske og administrative konsekvenser Utvalget må utrede de økonomiske og administrative konsekvenser av sine forslag. Utvalget står fritt til å utrede de spørsmål det selv finner hensiktsmessig og nødvendig å ta opp under arbeidets gang. Utvalget skal legge fram sine vurderinger og tilrådinger innen 1. november 2002.» I brev av 22. oktober 2002 ble utvalget innvilget fristutsettelse frem til 1. april Utvalgets tilleggsmandat I brev av 25. januar 2002 ble konkurranselovutvalget gitt et tilleggsmandat der det heter: «Ved kgl. res. av 24. november 2000 ble det oppnevnt et utvalg som skal foreta en gjennomgang av norsk konkurranselovgivning og fremme forslag om nytt lovverk på området. Utvalget leverte 6. juli 2001 en delinnstilling der utvalget blant annet anbefaler at en ny norsk konkurranselov inneholder forbud mot konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling etter mønster av EØS-artikkel 53 og 54. Delinnstillingen ble sendt på høring med frist 31. desember På bakgrunn av ovennevnte og departementets vurderinger, presiseres med dette mandatet som følger: Utvalget bes utarbeide en lovmodell i samsvar med utvalgets anbefalinger i delinnstillingen, dvs basert på EØS-avtalens artikkel 53 og 54. Utvalget bes i denne sammenheng også vurdere om, og tilfelle i hvilken utstrekning,

17 NOU 2003: Ny konkurranselov Kapittel 1 det er hensiktsmessig å harmonisere det prosessuelle regelverket. Utvalget bør i denne sammenheng være oppmerksom på den pågående prosess i EF med endringer av det prosessuelle regelverk under EF artikkel 81 og 82. Utvalget bes videre vurdere spørsmålet om EØS-tilpasning av reglene om bedriftserverv, både med hensyn til materiell og prosessuell harmonisering. Følgende tre forhold bes utredet på selvstendig grunnlag, og uavhengig av om utvalget har andre anbefalinger på disse områder: I forhold til klageordningen bes utvalget utrede et alternativ som innebærer at klageordningen endres slik at departementet som hovedregel ikke skal være klageinstans for Konkurransetilsynets vedtak. Når det gjelder oppgave- og ansvarsfordeling mellom konkurransemyndighetene og ulike sektormyndigheter, bes lovutvalget utrede et alternativ som medfører at tilsynet med konkurransemessige forhold i alle markeder samles i Konkurransetilsynet. Utvalget bes utrede en ordning der ansvarlige myndigheter, innen gitte tidsfrister, må vurdere og redegjøre for forhold som tilsynet tar opp i medhold av tilsynets adgang etter konkurranseloven 2-2 d til å påpeke konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak.» Samordning av tilsyn I tilleggsmandatet bes utvalget som nevnt foran blant annet om å utrede et alternativ for ansvarsog oppgavefordelingen mellom konkurransemyndigheter og ulike sektormyndigheter som medfører at tilsynet med de konkurransemessige forhold i alle markeder samles i Konkurransetilsynet. Utvalget ved formann Hans Petter Graver har i møte med departementet gitt uttrykk for at denne oppgaven kunne innebære en vesentlig økt arbeidsbelastning for utvalget. I brev av 13. mars 2002 presiserte derfor departementet tilleggsmandatet slik: «På denne bakgrunn vil departementet etter 1. juni i år ta opp med utvalget hvordan denne oppgaven skal løses. På dette tidspunktet vil Statskonsult ha levert en mer generell utredning av organisering av statlige tilsyn. Departementet antar at denne utredningen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere innhold og omfang av det oppdrag som det omtalte kulepunkt i tilleggsmandatet vil medføre. For øvrig forutsetter departementet at utvalget vil foreta de vurderinger av samordning mellom konkurransetilsyn og sektortilsyn som angitt i det opprinnelige mandat.» I brev av 25. juli 2002 fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet heter det: «Statskonsults rapport er nå fremlagt. Departementet kan ikke se at rapporten vil lette konkurranselovutvalgets arbeid vesentlig. Videre skal Regjeringen fremme en melding til Stortinget om gjennomgang av statlige tilsyn og organiseringen av disse herunder arbeids- og oppgavefordelingen tilsynene imellom i løpet av Etter dette har departementet besluttet at gjennomgangen og vurderingen av arbeids- og oppgavefordelingen mellom Konkurransetilsynet og andre sektortilsyn herunder spørsmålet om samordning av tilsynet med konkurransemessige forhold i sin helhet tas ut av Konkurranselovutvalgets mandat. På bakgrunn av den pågående prosess i forvaltningen vedrørende organisering av statlige tilsyn, forutsettes imidlertid at forslaget til ny konkurranselov utformes slik at loven ikke vil være til hinder for et regime der tilsynet med konkurransemessige forhold i alle markeder samles i Konkurransetilsynet, eventuelt at utvalget også legger frem et alternativ som ivaretar dette hensyn.» 1.2 St.meld. nr. 17 ( ) Om statlige tilsyn I sluttfasen av uvalgets arbeid la regjeringen frem St.meld. nr. 17 ( ) Om statlige tilsyn. Her trekker regjeringen opp visse hovedprinsipper for organiseringen av statlige tilsyn. Disse hovedprinsippene er blant annet uavhengighet, bruk av klagenemnder og mulighet for regjeringen til å gripe inn i visse saker. Utvalget har ikke hatt anledning til å gå grundig gjennom meldingen og sammenholde den med utvalgets egne forslag. Utvalget har likevel konstatert at det er samsvar mellom de hovedprinsipper som er trukket opp i meldingen og de hovedprinsipper som ligger til grunn for utvalgets forslaget til ny konkurranselov.

18 18 NOU 2003: 12 Kapittel 1 Ny konkurranselov 1.3 Utvalgets arbeid Utvalget startet sitt arbeid 26. januar 2001 og leverte NOU 2001: 28 Delinnstilling om endringer i konkurranselovgivningen 6. juli Utvalget startet arbeidet med ny norsk konkurranselov i august 2001, og fikk endelig avklaring fra departementet med hensyn til hvilke prinsipper som skulle ligge til grunn for loven i januar Utvalget har således brukt ett år og syv måneder på arbeidet med sin avsluttende innstilling. I forbindelse med hovedinnstillingen har utvalget avholdt 19 møter. Seks av møtene gikk over to dager, mens ett møte gikk over tre dager. På møtet den 20. september 2001 inviterte utvalget en rekke representanter fra det offentlige og private til å holde relevante innlegg. Utvalget har innhentet en utredning fra førsteamanuensis dr. juris Olav Kolstad: Harmonisering av konkurransepolitikken gjennom rettsenhet en utredning om konkurransepolitikkens utvikling i utvalgte land. I tillegg har utvalget innhentet en utredning fra universitetsstipendiat Erling Hjelmeng, Senter for europarett, om sivilrettslige aspekter ved konkurranselovgivningen. Denne er inntatt som vedlegg 1 til innstillingen.

19 NOU 2003: Ny konkurranselov Kapittel 2 Kapittel 2 Sammendrag av utredningens hovedinnhold I kapittel 3 foretar utvalget først en gjennomgang av hvilke utfordringer konkurransepolitikken vil stå overfor i fremtiden. Utvalget kartlegger hvilke utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt som særlig har gjort seg gjeldende i tiden etter at nåværende konkurranselov ble utformet tidlig i 1990-årene. Som en del av dette viser utvalget til ulike internasjonale avtaleforpliktelser og annet samarbeid, hvorav forpliktelsene i henhold til EØS-avtalen fremstår som de viktigste. Utvalget foretar også en gjennomgang av hvilke oppgaver konkurransemyndighetene har i dag med sikte på å vurdere hvilke oppgaver som bør videreføres i den nye konkurranseloven. I dette kapittelet er det særlig oppgaver utenfor konkurransepolitikkens kjerneområde, som utvalget ser nærmere på og vurderer om bør overføres til andre myndigheter. Utvalget anbefaler at reglene om prisopplysning overføres til en ny 3 a i markedsføringsloven. Et mindretall er enig i en slik overføring til markedsføringsloven, men mener at konkurransemyndighetene fortsatt bør ha en hjemmel til å pålegge prisopplysninger mv. når det har en konkurransefremmende virkning å øke markedenes gjennomsiktighet. Utvalget går ikke inn for å videreføre eller styrke bestemmelsen i nåværende konkurranselov 2-2 bokstav d, som pålegger konkurransemyndighetene plikter med hensyn til å påpeke konkurransebegrensende virkninger av offentlige tiltak og eventuelt fremme forslag til tiltak. Ettersom det følger uttrykkelig av mandatet, har utvalget utredet en alternativ ordning med en styrking av dagens bestemmelser i 2-2 bokstav d. Utvalget vurderer formålsbestemmelsen i nåværende lov og ønsker å beholde effektiv bruk av samfunnets ressurser som formål med konkurransepolitikken i den nye loven. Utvalget drøfter kort på hvilke områder dagens formålsbestemmelse kan komme i konflikt med tolkningen av de nye forbudsbestemmelsene etter praksis i EF-retten og kommer til at slike konflikter sjelden vil oppstå. Utvalget foreslår likevel en mindre endring i formålsbestemmelsens ordlyd for å bringe den mer i tråd med hva som er realistisk å oppnå med en konkurransepolitikk. Kapittel 4 behandler de foreslåtte forbud mot konkurransebegrensende samarbeid og utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling. Innledningsvis beskrives gjeldende rett i Norge, EU/EØS, Danmark og Sverige. Utvalget anbefalte i delinnstillingen (NOU 2001: 28) at den norske konkurranselovgivningen bør harmoniseres med EØS-avtalen artikkel 53 og 54. Dette innebærer en overgang fra et kombinert forbuds- og inngrepsregime til et rent forbudsregime. Utvalget foreslår på denne bakgrunn i 3-1 et forbud mot konkurransebegrensende avtaler mellom foretak og sammenslutninger av foretak. Forslagets 3-2 er et forbud mot foretaks utilbørlige utnyttelse av dominerende stilling. Desentralisert håndheving er et sentralt element i moderniseringen av reglene for håndheving av EF-traktaten artikkel 81 og 82. Nasjonale konkurransemyndigheter og domstoler gis etter rådsforordning 1/2003 artikkel 5 kompetanse til å anvende EF-traktaten artikkel 81 og artikkel 82. Videre innebærer artikkel 1 at det ikke lenger vil være et notifikasjonssystem med negativattest eller individuelle fritak, men at EF-traktaten artikkel 81 nr. 3 i stedet vil bli et lovbasert unntak fra hovedregelen om at konkurransebegrensende samarbeid er forbudt. Det er foreløpig ikke avklart hvilke konsekvenser den nye forordningen vil få for reglene om håndheving i EØS. I likhet med rådsforordning 1/2003 foreslår utvalget et system med lovbasert unntak ved at forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid på visse vilkår ikke får anvendelse, jf. forslagets 3-1 tredje ledd. Kongen kan ved forskrift fastsette generelle regler, det vil si gruppefritak, for hva som kan gå inn under dette unntaket. Dette gir hjemmel både til å gi tilsvarende fritak i norsk rett som det som er gitt i EØS-reglene og til å gi egne fritak i forhold til de norske forbudene. Utvalget foreslår videre at det i 3-1 fjerde ledd gis en hjemmel til i enkelttilfeller å trekke tilbake fordelen av gruppefritak.

20 20 NOU 2003: 12 Kapittel 2 Ny konkurranselov Der avgrensningen i mindre grad avhenger av skiftninger i konkurransepolitikken, foreslår utvalget at det gjøres unntak direkte i loven. Utvalget foreslår å videreføre dagens regel om at konkurranseloven i sin helhet ikke skal gjelde for lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste hos andre, jf. forslagets 1-3 første ledd. De fleste andre tilfeller hvor det skal gjøres unntak fra lovens forbud ut fra bredere vurderinger, bør etter utvalgets oppfatning kunne løses generelt gjennom forskrifter gitt av Kongen. Utvalget foreslår i 1-3 annet ledd at Kongen ved forskrift kan gjøre unntak fra hele eller deler av loven overfor bestemte markeder eller næringer. Utvalget foreslår at det også kan gjøres unntak fra forbudsbestemmelsene i individuelle tilfeller ut fra allmenne hensyn, jf. forslagets 3-4. Ordningen innebærer at regjeringen kan ta opp en sak av eget tiltak og tillate atferd som er i strid med forbudene i 3-1 og 3-2. Utvalget har vurdert om tilsynet skal ha en plikt til å treffe vedtak om at en atferd ikke er i strid med forbudene i forslagets 3-1 og 3-2, men finner ikke grunn til å innføre en slik regel. Utvalget legger vekt på at Konkurransetilsynet vil være underlagt den alminnelige veiledningsplikten etter forvaltningsloven 11. Konkurransemyndighetene kan også gi forhåndstilsagn eller forhåndsvedtak innenfor de skranker den alminnelige forvaltningsrett setter for dette. Utvalgets flertall foreslår at Konkurransetilsynet eller Konkurransenemnda kan pålegge foretak eller sammenslutninger av foretak som overtrer bestemmelsene i 3-1 og 3-2, å bringe overtredelsen til opphør og alle forpliktelser som er nødvendig for at overtredelsen skal opphøre, jf. forslagets 3-3 første ledd. Strukturelle tiltak kan bare pålegges dersom det ikke finnes like effektive atferdsregulerende forpliktelser, eller dersom en atferdsregulerende forpliktelse vil være mer byrdefull for foretaket. Et mindretall foreslår at det bør presiseres at Konkurransetilsynets kompetanse etter forslagets 3-3 ikke omfatter pålegg om strukturelle forpliktelser. Utvalget foreslår i 3-3 fjerde ledd at der Konkurransetilsynet finner at det er fare for alvorlig og uopprettelig skade for konkurransen, kan tilsynet treffe midlertidig vedtak når det er rimelig grunn til å anta at det foreligger en overtredelse av 3-1 og 3-2. Et mindretall foreslår en hjemmel til å regulere markedene gjennom generelle bestemmelser gitt i forskrift. Bakgrunnen for forslaget er at selv om det saklige virkeområdet for en forbudsbestemmelse tilsvarende EØS-avtalen artikkel 54 i hovedsak vil tilsvare virkeområdet for gjeldende 3-10 i konkurranseloven, så vil 3-10 i enkelte relasjoner gå lenger og være mer fleksibel enn et forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling. I kapittel 5 vurderer utvalget om det er behov for å endre gjeldende regler om inngrep mot bedriftserverv. Hensynet til harmonisering med fusjonsforordningen i EU/EØS gjør seg ikke i samme grad gjeldende for strukturreglene som for atferdsreglene. Utvalget ser likevel hen til reglene i EU/EØS i utformingen av reglene på de områder det anses å være behov for reform. Det er spesielt reglenes anvendelsesområde og de prosessuelle reglene utvalget foreslår å endre. Utvalgets flertall foreslår å endre anvendelsesområdet for reglene om kontroll med foretakssammenslutninger slik at reglene bare omfatter de tilfeller der det oppstår en varig endring av strukturen i markedet. I følge flertallets forslag vil reglene ikke lenger omfatte ethvert bedriftserverv, men det vil stilles krav om kontroll. Kontroll innebærer at ervervet gir mulighet til å utøve avgjørende innflytelse over et foretaks virksomhet. Selv om et slikt krav vil innebære at enkelte erverv ikke omfattes av reglene om foretakssammenslutningskontroll, mener utvalgets flertall at det ikke er behov for særbestemmelser. Sammenslutninger som ikke oppfyller kontrollkravet kan således falle inn under atferdsreglene. Et mindretall mener at Konkurransetilsynet også bør ha adgang til å gripe inn mot minoritetserverv. Utvalget foreslår å videreføre nåværende praksis med å behandle tilknyttede avtaler om konkurransebegrensninger etter reglene om foretakssammenslutninger. Det er foreslått en egen bestemmelse i forslagets 4-1 fjerde ledd om at avtaler som er direkte tilknyttet en foretakssammenslutning ikke er i strid med forbudet om konkurransebegrensende avtaler i 3-1. Utvalget ønsker i hovedsak å videreføre dagens materielle regler for inngrep mot foretakssammenslutninger, og anbefaler ikke en harmonisering med de materielle reglene i EU/EØS. Utvalget foreslår imidlertid å endre regelen slik at dersom vilkårene for inngrep er til stede «skal» Konkurransetilsynet eller Konkurransenemnda gripe inn mot en foretakssammenslutning. Begrunnelsen for dette er å signalisere at Konkurransetilsynet og Konkurransenemnda skal treffe sine vedtak på bakgrunn av konkurransefaglige hensyn. Dersom allmenne hensyn tilsier det, kan regjeringen tillate en foretakssammenslutning

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen Mandat for utvalget Regjeringen har besluttet å oppnevne et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger

Detaljer

Delinnstilling om endringer i konkurranselovgivningen

Delinnstilling om endringer i konkurranselovgivningen Norges offentlige utredninger 2001: 28 Delinnstilling om endringer i konkurranselovgivningen Utredning fra Konkurranselovutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. november 2000. Avgitt til Arbeids-

Detaljer

Høring av delinnstilling av 6. juli 2001 om endringer i konkurranselovgivningen og valg av lovmodell for ny konkurranselov

Høring av delinnstilling av 6. juli 2001 om endringer i konkurranselovgivningen og valg av lovmodell for ny konkurranselov Arbeids- og administrasjonsdepartementet Ved: Jan A. Halvorsen Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 01/4046 E Vår ref.: Saksbeh.: Dato: 31. desember 2001 Saksnr.: Høring av delinnstilling av 6. juli

Detaljer

Høringsuttalelse om NOU 2003: 12 Ny konkurranselov

Høringsuttalelse om NOU 2003: 12 Ny konkurranselov Arbeids- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 200300441 Vår ref.: 2003/357 Saksbeh.: Dato: 3. juli 2003 Høringsuttalelse om NOU 2003: 12 Ny konkurranselov Konkurransetilsynet

Detaljer

Norsk konkurranserett

Norsk konkurranserett Olav Kolstad, Anders Ryssdal, Hans Petter Graver og Erling Hjelmeng Norsk konkurranserett Bind II Prosess og sanksjoner ved Hans Petter Graver og Erling Hjelmeng Universitetsforlaget Innhold Forord 5 1

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven

Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/1094 STAB-JD MAAA 601.2 Dato: 23.02.2009 Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen

Detaljer

Innst. O. nr. 50. ( ) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Ot.prp. nr.

Innst. O. nr. 50. ( ) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Ot.prp. nr. Innst. O. nr. 50 (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 6 (2003-2004) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om A) lov

Detaljer

Besl. O. nr. 56. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 56. Jf. Innst. O. nr. 50 ( ) og Ot.prp. nr. 6 ( )

Besl. O. nr. 56. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 56. Jf. Innst. O. nr. 50 ( ) og Ot.prp. nr. 6 ( ) Besl. O. nr. 56 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 56 Jf. Innst. O. nr. 50 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 6 (2003-2004) År 2004 den 26. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Jan Magne Juul-Langseth, Anders Thue, Per Kristian Bryng, Peder Østbye, Martin Jonassen og Sofia Lazaridis

Jan Magne Juul-Langseth, Anders Thue, Per Kristian Bryng, Peder Østbye, Martin Jonassen og Sofia Lazaridis Forord Det er en utfordring å beskrive hele konkurranseretten i et nøtteskallformat. Området er komplekst, og en fullstendig beskrivelse av konkurranseretten vil også berøre andre rettsområder som forvaltningsrett,

Detaljer

Innst. O. nr. 48 (1999-2000)

Innst. O. nr. 48 (1999-2000) Innst. O. nr. 48 (1999-2000) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) Ot.prp. nr.

Detaljer

A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven

A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Norges Bilbransjeforbunds kalkulasjonsprogram for beregning av verksteders

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige

Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige 1. Granskingskommisjoner oppnevnes av det offentlige for å utrede et bestemt saksforhold.

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 BNP Paribas Postboks 106 0102 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-25 - Avslag på anmodning om å gripe inn mot reduksjon

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elek...nkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf.

Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elek...nkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf. V2001-97 05.11.2001 Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elektroserviceforeningen og Norske Elektroleverandørers Landsforening - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del B nr. 4b (kommisjonsforordning (EU) nr. 461/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9 Haugesunds Avis v/journalist Odd Krisitian Stokka PB 2024 5504 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 200502762-/TMO 14. desember 2005 Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

OVERTREDELSESGEBYR - EN KORT OVERSIKT OVER REGELVERKET OG ERFARINGER FRA KLAGESAKER

OVERTREDELSESGEBYR - EN KORT OVERSIKT OVER REGELVERKET OG ERFARINGER FRA KLAGESAKER OVERTREDELSESGEBYR - EN KORT OVERSIKT OVER REGELVERKET OG ERFARINGER FRA KLAGESAKER TAGE A. T. ERIKSEN, JURIDISK RÅDGIVER 31.05.2013 1 Oversikt over tema Hva er overtredelsesgebyr? Pbl. 32-8 Kort om de

Detaljer

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997.

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997. V1998-107 24.11.98 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. Sammendrag: Vaskeriene

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER

NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER 1 NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER Innledning. I Rt. 2008 s.362 ( Naturbetongdommen ), har høyesteretts flertall

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009 Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009 2015/EØS/51/07 av 26. februar 2009 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

Svar på høring - NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Svar på høring - NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2011/451 MAB SIGR 541.0 Dato: 21.09.2011 Svar på høring - NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Innledning

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del G nr. 10 (rådsforordning (EF) nr. 169/2009), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

Innst. O. nr. 16. ( ) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Ot.prp. nr.

Innst. O. nr. 16. ( ) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Ot.prp. nr. Innst. O. nr. 16 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 94 (2003-2004) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS PCB Sanering Postboks 28 3476 SÆTRE Deres ref. Vår ref. Dato 13/224-18. april 2013 Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN Miljøverndepartementet Avdeling for naturforvaltning Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO e-post: oivind.dannevig@md.dep.no Deres ref: 12/5835 Vår ref: mcg Dato: 18. februar 2013 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO Retningslinjer Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen i NHO Disse retningslinjer er ikke ment å gi et uttømmende bilde av all gjeldende konkurranselovgivning da de ikke er en håndbok,

Detaljer

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36 Kvale & Co Advokatfirma ANS v/advokat Thomas S. Farhang Postboks 1752 Vika 0122 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato tsf/8126 200501012-/TMO 5. desember 2005 Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo?, TV2 AS Oslo, 15. september 2011 Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Det vises til Justisdepartementets høringsnotat

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring Sist endret: 21-01-2015 Trykk her for å lese skipssikkerhetsloven 1. Nærmere om skipssikkerhetsloven (kapittel 7) kapittel 7 redegjør nærmere for utvalgets forslag til ny skipssikkerhetslov. Kapitlet følger

Detaljer

Ringnes AS og ICA Norge AS - konkurranseloven 3-9 jf dispensasjon for prissamarbeid

Ringnes AS og ICA Norge AS - konkurranseloven 3-9 jf dispensasjon for prissamarbeid Offentlig versjon Thommessen Krefting Greve Lund Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2003/588 MA1-M1 MOHE 413.3 Saksbeh.: Dato: 04.02.2004 Ringnes AS og ICA Norge AS - konkurranseloven

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

I brev av 10. februar 1995 fremsatte Deres advokat et forslag til ny formulering av den aktuelle bestemmelse:

I brev av 10. februar 1995 fremsatte Deres advokat et forslag til ny formulering av den aktuelle bestemmelse: V2001-91 22.10.2001 Alminnelige kontraktsbetingelser for reparasjonsarbeider på skip og offshorefartøyer ved norske verksteder - konkurranseloven 3-9 jf. 3-4 og 3-2 Sammendrag: TBL Skip søkte om dispensasjon

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

Sammendrag: Konkurransetilsynet har fastsatt ny frist for gjennomføring av deler av tilsynets vedtak V99-33.

Sammendrag: Konkurransetilsynet har fastsatt ny frist for gjennomføring av deler av tilsynets vedtak V99-33. V1999-88 20.12.99 Omgjøring etter forvaltningsloven 35 av Konkurransetilsynets vedtak V99-33 om inngrep mot TONOs virksomhet - ny tidsfrist for gjennomføring av deler av vedtaket Sammendrag: Konkurransetilsynet

Detaljer

Ot.prp. nr. 91 ( )

Ot.prp. nr. 91 ( ) Ot.prp. nr. 91 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 31. mai 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd : Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3894 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd : Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3894 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd : Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3894 Dato: 09.05.2014 Oppnevning av et utvalg for å vurdere konkrete løsninger for etableringen av et uavhengig

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns.

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns. V1999-21 31.03.99 Betingelser for slakting av høns Sammendrag: Konkurransetilsynet har grepet inn mot Norske Eggsentralers differensierte priser for slakting av høns. Egg- og fjørfesamvirket hadde en praksis

Detaljer

Innst. O. nr. 109 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 109 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 109 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:99 (2002-2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om

Detaljer

Omorganisering av Norsk Kjøttsamvirke BA og betydningen for Konkurransetilsynets vedtak

Omorganisering av Norsk Kjøttsamvirke BA og betydningen for Konkurransetilsynets vedtak V2000-42 05.05.2000 Delvis endring av vedtak V2000-28 - Nord-Norges Salgslag Sammendrag: Konkurransetilsynet fattet 2. mars 2000 (V2000-28) inngrep mot Nord-Norges Salgslag. Tilsynet har i etterkant av

Detaljer

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Page 1 of 5 LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) DATO: LOV-1997-06-13-53 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1997 Nr. 14 IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01

Detaljer

Vedtak V2015-26 - Coop Norge Handel AS - Ica Norge AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet i vedtak V2015-24

Vedtak V2015-26 - Coop Norge Handel AS - Ica Norge AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet i vedtak V2015-24 Mottaker Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Norge Håkon Cosma Størdal Deres ref.: Vår ref.: 2014/0373-426 Saksbehandler: Saksansvarlig: Klikk her for å skrive inn tekst. Magnus Gabrielsen

Detaljer

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S V1998-68 30.09.98 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S Sammendrag: Gjøvik Energiomsetning A/S, Hadeland

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915

Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030Oslo 8. mars 2006 Deres ref: 05/4208 FM

Detaljer

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven 1. Innledning og bakgrunn Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Naturkjeden BA og Brandtzæg AS er 10. desember 1999 innvilget dispensasjon fra konkurranseloven, slik at disse

Detaljer

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Advokatfirmaet Storløkken Drammensveien 97 0273 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/1038 MA1-M2 ALMO 476.2 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1

Detaljer

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 3422197/1 og 3329902/3 14/2676-7 05.09.14 Klage over pålegg om å gi opplysninger etter

Detaljer

Innst. 281 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 75 L ( )

Innst. 281 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 75 L ( ) Innst. 281 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 75 L (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om endringer i konkurranseloven Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Proposisjonens

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b

Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b DIREKTORATET Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b Miljødirektoratet sender med dette ut forslag om ny forskrift om overtredelsesgebyr for visse overtredelser av motorferdselslovgivningen.

Detaljer

Høringsuttalelse Utkast til endringer i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger

Høringsuttalelse Utkast til endringer i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger Mottaker Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Norge Deres ref.: 15/1418 Vår ref.: 2015/0051-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Silje Westlye Fjermestad Karin Stakkestad Laastad Dato:

Detaljer

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet (Konkurranse) sikkerhet et lederansvar Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet Disposisjon Kort om Konkurransetilsynet Overtredelser av Konkurranseloven og mulige følger av dette

Detaljer

NORSK utgave. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1310/97. av 30. juni om endring av forordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger(*)

NORSK utgave. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1310/97. av 30. juni om endring av forordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger(*) Nr. 48/192 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.11.1998 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

Mandat for et lovutvalg til å revidere forvaltningsloven. 1. Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget

Mandat for et lovutvalg til å revidere forvaltningsloven. 1. Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget Mandat for et lovutvalg til å revidere forvaltningsloven 1. Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget Forvaltningsloven var ved sin vedtakelse den første norske loven med alminnelige krav til forvaltningens

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID, SAMORDNING OG OPPGAVEFORDELING MELLOM KONKURRANSETILSYNET OG POST- OG TELETILSYNET

AVTALE OM SAMARBEID, SAMORDNING OG OPPGAVEFORDELING MELLOM KONKURRANSETILSYNET OG POST- OG TELETILSYNET AVTALE OM SAMARBEID, SAMORDNING OG OPPGAVEFORDELING MELLOM KONKURRANSETILSYNET OG POST- OG TELETILSYNET 28. FEBRUAR 2005 Til Moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet Moderniseringsdepartementet

Detaljer

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG PROTOKOLL FRA MØTE DEN 18.02.2015 Tilstede: Forfall: Dessuten møtte: Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

Nr.46/258 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.10.2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/59/EF av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser(*) RÅDET FOR

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato # /2783-TCH

Deres ref. Vår ref. Dato # /2783-TCH BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Harald K. Selte Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato #3554687 12/2783-TCH 07.12.12 Klage fra Nets Norway AS over Konkurransetilsynets

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Deres ref Vår ref Dato 13/2876 30.01.2014 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev 1. Styringsdialogen Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prop.

Detaljer

Karantenebestemmelser og saksforbud for politikere ved overgang fra kommunen til privat virksomhet

Karantenebestemmelser og saksforbud for politikere ved overgang fra kommunen til privat virksomhet Dato: 24. november 2009 Byrådssak 464/09 Byrådet Karantenebestemmelser og saksforbud for politikere ved overgang fra kommunen til privat virksomhet BJOL SARK-032-200917503-3 Hva saken gjelder: I den senere

Detaljer

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Datatilsynet 11. februar 2013 Høyesterett avsa den 31. januar 2013 dom i Avfallsservice-saken (HR-2012-00234-A). Saken for Høyesterett gjaldt krav om oppreisning

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. juli 2000, hvor De søker om dispensasjon for felles annonsering og prissetting.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. juli 2000, hvor De søker om dispensasjon for felles annonsering og prissetting. V2000-124 26.10.2000 Princess Gruppen AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Princess Gruppen AS er gitt dispensasjon fra konkurranseloven, slik at selskapet kan fastsette felles priser

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2014:11 Konkurranseklagenemnda - Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker

Høringsuttalelse NOU 2014:11 Konkurranseklagenemnda - Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker Mottaker Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0422-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Anne Marthe Storetvedt Christine Meyer Dato: 11.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Ot.prp. nr. 85 ( )

Ot.prp. nr. 85 ( ) Ot.prp. nr. 85 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner Tilråding fra Miljøverndepartementet 31. mai 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016000481 Dato: 18.03.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Detaljer

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 Sammendrag: Elektroforeningen (EFO) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens

Detaljer

4. Vurdering etter konkurranseloven 11

4. Vurdering etter konkurranseloven 11 Myhre & Co Advokatfirma AS Robert Myhre Rådhusgt. 9a 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/880 MAB INHS 547 Dato: 14.11.2008 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser?

Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser? Vilkår Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser? Ikke ved lovbundne vedtak, men ved diskresjonære vedtak Forholdet til lovskravet Lovhjemmel for vilkår Taushet i loven om adgangen

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr 1 Innledning bakgrunn for forslaget Fornyings- og administrasjonsdepartementet (nå Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Konkurransetilsynet. Nærings- og Handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO. 1 Bakgrunn

Konkurransetilsynet. Nærings- og Handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO. 1 Bakgrunn Konkurransetilsynet Nærings- og Handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 200801319-2/GBS Vår ref.: 2008/338 MAB RUWI 691 Dato: 16.05.2008 Høringssvar - Forslag til forskrift om berekning

Detaljer

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd.

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd. V1999-84 03.12.99 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf 3-1 første ledd for avtaler mellom Den norske Forleggerforening og henholdsvis Norske Barne- og ungdoms-bok-forfattere og Norsk faglitterær

Detaljer

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge Advokatfirmaet Hjort DA v/amund Fougner Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802102-/POS 14.08.2008 Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven

Detaljer