KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren"

Transkript

1 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren Anskaffelsens nummer: 2014/00380 Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi

2 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Oppdragsgiver Anskaffelsens formål og omfang Viktige datoer Kontrakt Kontraktsperiode Opsjoner Kontraktsbestemmelser Forbud mot sosial dumping Elektronisk faktura Krav til leverandør Generelt om kvalifikasjonskrav Obligatoriske og ufravikelige krav Andre kvalifikasjonskrav Krav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Krav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle stilling Krav knyttet til leverandørens tekniske/faglige kvalifikasjoner Krav til ytelsen Kravspesifikasjon Målsetting og tilnærming Målgruppene for programmet Faglige krav til leveransen - Programmets læringsmål Krav til tekniske innrettinger, eierskap, drift og andre krav Tildelingskriteriene Tildelingskriteriet Kvalitet Tildelingskriteriet Prosjektgjennomføring/Leveringssikkerhet Tildelingskriteriet Pris Regler for gjennomføring av konkurransen Generelle regler Prosedyre Tilleggsopplysninger Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Opplysningsplikt Taushetsplikt Offentlighet Registrering og åpning av tilbud Forbehold Tildeling av kontrakt, begrunnelse og klageadgang Spesielle regler Kunngjøring Tilbudsbefaring/tilbudskonferanse Deltilbud Alternative tilbud og minstekrav Innlevering av tilbud Ønsket presentasjonsform Tilbudsfrist Tilbudsåpning Oppdragsgivers kontaktperson VEDLEGG Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 2

3 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1.1 Oppdragsgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er statens sentrale fagmiljø for utvikling av de menneskelige ressursene i forvaltningen. Difi skal identifisere felles kompetansebehov i staten og ha kunnskap om løpende tiltak. Direktoratet skal være et knutepunkt og en pådriver som bidrar til økt kompetansedeling, gjenbruk av læringstiltak mellom statlige virksomheter og mer strategisk kompetanseutvikling i virksomhetene. Videre vil direktoratet videreutvikle tilbudet av sentrale digitale læringstiltak og verktøy til bruk i virksomhetene, tilpasset deres egne behov, mål og læringskultur. I endring til Prop. 1 S( ) Statsbudsjettet 2014 er det bevilget ekstra midler til Digital læringsplattform. For å styrke og samordne kompetanseutviklingen i staten og forbedre ressursbruken, skal det etableres en digital læringsplattform til bruk for alle virksomheter og deres ansatte. Læringsplattformen skal inneholde digitale læringsprogrammer og verktøy for strategisk kompetansestyring. Tradisjonelle kurs/opplæringstiltak skal konverteres til digitale læringsprogrammer når emnet, pedagogiske hensyn og antall potensielle brukere tilsier dette. Statlige virksomheter bruker i dag anslagsvis 2 mrd. kroner årlig på kompetanseutvikling. Det er derfor et stort potensial for kostnadseffektivisering ved å satse på felles kompetanseutvikling i form av e-læring og gjenbruk og deling av tiltak. Det vil bli utlyst flere konkurranser om elæringskurs i tiden fremover. 1.2 Anskaffelsens formål og omfang Prosjektveiviseren er Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter, se nærmere informasjon på Målsettingen med den nettbaserte veilederen er å bidra til mer vellykkede digitaliseringsprosjekter. Difi tilbyr klasseromskurs i Prosjektveiviseren med egne ressurser og ved hjelp av eksterne ressurser. Kursene er populære og som regel fullbooket. Mange offentlige virksomheter arrangerer også egne opplæringstiltak på dette området. Difi innbyr til anbudskonkurranse om leveranse av et e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren. Anskaffelsen gjelder utvikling og ferdigstillelse av e-læringsprogram. E-læringsprogrammet skal bidra til god prosjektstyring, prosjektgjennomføring og prosjekteierstyring i offentlig sektor. Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 3

4 1.3 Viktige datoer Planlagt Dato/uke Anskaffelsesprosessen Kunngjøring av konkurranse på DOFFIN og TEDdatabasen Siste frist for spørsmål knyttet til anbudsprosessen kl Tilbudsfrist Tilbudsåpning Uke 26 Tilbudsevaluering og valg av tilbud ca Utsendelse av meddelelsesbrev ca dagers klagefrist ca Kontraktsinngåelse og oppstart av prosjekt Vedståelsesfrist. Leverandøren er bundet av tilbudet til Tabell 1. Viktige datoer Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er veiledende. Det tas forbehold om eventuelle endringer i fremdriftsplanen. 1.4 Kontrakt Kontraktsperiode Oppdraget har oppstart med kontraktsignering. Oppdraget skal være ferdig innen utgangen av januar Opsjoner Oppdragsgiver ønsker en opsjon på faglig oppdatering, videreutvikling og eventuell tilrettelegging av elæringsprogrammet. Dette skal oppgis som en timepris, og skal ikke overstige en ramme på kr ,- eks. mva totalt over en fem årsperiode. Opsjonen skal kunne tas ut etter behov over en periode på fem år, og etter av hovedleveransen er produsert. Eventuell utløsning av opsjon vil basere seg på SSA-O eller SSA-B Kontraktsbestemmelser Avtaleforholdet vil bli regulert av SSA Oppdragsavtalen, med endringer til avtaleteksten som håndterer krav til testing og dokumentasjon Forbud mot sosial dumping Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår, jf. reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Elektronisk faktura Leverandøren må kunne levere elektronisk faktura til DFØs fakturamottak i Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 4

5 Leveranse av elektroniske fakturaer skal skje på den av DFØs til enhver tid valgte kommunikasjonsmetode. Ved endring av kommunikasjonsmetode vil leverandøren bli varslet seks måneder før nødvendig endring finner sted. Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader leveranse av elektronisk faktura måtte medføre for denne. Fakturaadresse Difi: Difi mottar elektroniske fakturaer i samsvar med standarden EHF. Elektronisk adresse er 9908: Fakturaen skal merkes HNI 2 KRAV TIL LEVERANDØR 2.1 Generelt om kvalifikasjonskrav Det stilles krav til leverandørens tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra innlevert dokumentasjon. Det er kun leverandører som er funnet kvalifisert som vil få sine tilbud evaluert Obligatoriske og ufravikelige krav Krav Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling Dokumentasjonskrav Skatteattest (skatteattest for skatt utstedes av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244)) som ikke er mer enn 6 måneder gammel. Merverdiavgiftsattest (attest for betalt merverdiavgift utstedes av skattefogden (skjema RF-1244)) som ikke er mer enn 6 måneder gammel. Leverandøren skal stå inne for at foretaket arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved at de tilfredsstiller internkontrollforskriften. Leverandør skal videre bekrefte at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter, og skal akseptere at Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske. Signert HMS egenerklæring. (Se vedlegg 2) Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 5

6 Krav oppdragsgiver blir gitt rett til å gjennomgå og verifisere foretakets system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dokumentasjonskrav Ved bruk av underleverandører vil overnevnte krav også gjelde for disse, samt krav Dersom en eller flere leverandører ikke har levert HMS-egenerklæring og/eller skatte- /merverdiavgiftsattest eller offentlig tilgjengelig dokumentasjon innen fristens utløp, kan oppdragsgiver fastsette en kort tilleggsfrist for ettersendelse. Det samme gjelder dersom leverandøren har sendt inn skatte-/merverdiavgiftsattest som er eldre enn 6 måneder regnet fra utløp av frist for forespørsel om deltakelse. Leverandøren har ikke krav på at oppdragsgiver benytter denne retten Andre kvalifikasjonskrav Oppfyllelse av de obligatoriske kravene ovenfor og kvalifikasjonskravene nedenfor er en forutsetning for videre deltakelse i konkurransen Krav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Krav Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak Dokumentasjonskrav Norske selskaper: Firmaattest Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert Krav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle stilling Krav Leverandøren skal ha tilstrekkelig finansiell styre til å oppfylle kontrakten. Kredittverdig uten krav til sikkerhetsstillelse vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet. Dokumentasjonskrav Kredittvurdering fra en anerkjent kredittvurderingsinstitusjon, som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 6

7 2.1.5 Krav knyttet til leverandørens tekniske/faglige kvalifikasjoner Krav Leverandøren skal vise til erfaring fra utvikling av e- læringsprogram Kompetanse på tilbudt personell innenfor e-læring, bl.a. nettpedagogisk kompetanse og teknisk kompetanse. Kompetanse på tilbudt personell innenfor prosjektledelse / prosjektstyring innen digitalisering av offentlig tjenester. Det er ønskelig at tilbudt personell er sertifisert som Prince 2 Practitionar og/eller PMI eller tilsvarende) Tilbudt personell må ha erfaring som kursholder i prosjektledelse. Dokumentasjonskrav Leverandørens tre viktigste leveranser de siste tre årene med kort beskrivelse av oppdraget, kostnadsramme, oppdragsgiver og tidsramme for oppdraget, ansvarlig hos leverandøren, oppdragsgivers kontaktperson og kontaktinfo. Dokumentasjon om utdanning, faglige kvalifikasjoner og erfaring som er relevant for de som skal utføre oppdraget. Dokumentasjon om utdanning, faglige kvalifikasjoner og erfaring som er relevant for de som skal utføre oppdraget. 3 KRAV TIL YTELSEN Følgende delkapittel (kapittel 3.1 Kravspesifikasjon) skal inngå som bilag 1 til kontrakten som Kundens beskrivelse av Oppdraget. Konsulentens spesifikasjon av Oppdraget inngår som bilag 2 til kontrakten. 3.1 Kravspesifikasjon Målsetting og tilnærming Denne anskaffelsen gjelder leveranse av et e-læringsprogram om prosjektledelse basert på Prosjektveiviseren, se nærmere info på Målsettingen med e-læringsprogrammet er å løfte kompetansen innen prosjektstyring, prosjektgjennomføring og prosjekteierstyring samt bidra til utbredelse av prosjektveiviseren. Ved å tilby grunnleggende kunnskap om prosjektstyring og prosjektledelse ønsker vi at programmet skal bidra til utvikling av ønsket kunnskap, ferdigheter og holdninger hos prosjektledere og prosjekteiere Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 7

8 Programmet skal være modulært oppbygget slik at det kan gjennomføres basert på prosjektets faser og roller alternativt temabasert. Med bruk av e-læring har vi mulighetene til å tilby alle et kompetanseutviklingstiltak som er fleksibelt i tid og sted. E-læringsprogrammet skal kunne stå alene som helhet eller i moduler. Hele kurset eller den enkelte ressurs skal også kunne brukes som et supplement til virksomhetsinterne opplæringstiltak innenfor prosjektledelse (blended learning) E-læringskurset skal dekke det grunnleggende kompetansebehovet innenfor prosjektstyring, prosjektgjennomføring og prosjekteierstyring for hele offentlig sektor. E-læringskurset skal oppfylle de krav konkurransegrunnlaget setter i punkt Målgruppene for programmet De primære målgruppene for programmet er ansatte i forvaltningen som i forbindelse med digitaliseringsprosjekter er eller som vurderer å ta på seg rolle som prosjekteier eller prosjektleder i offentlig sektor. Andre som deltar i prosjekter vil også kunne ha nytte av programmet. Målgruppene for programmet kan presiseres som følger: Prosjekteieren er personen som blir utpekt som overordnet ansvarlig for at prosjektet når sine mål og leverer de forventede gevinster. Hvor et prosjekt skal forankres, og hvem som skal være prosjekteier, avhenger av innholdet i prosjektet, mål og fokus. Ofte, men ikke nødvendigvis, er prosjekteier en ansvarlig leder for et område i virksomheten. o Prosjekteier har behov for forståelse av fordelene ved å følge en strukturert prosjektstyringsmetodikk og hvordan Prosjektveiviseren kan benyttes for styring av prosjektet. o Prosjekteier har behov for å forstå sin rolle og betydningen av å styre prosjektet. Prosjektlederen har myndighet og ansvar til å lede prosjektet og levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av prosjekteier. o Prosjektlederen har behov for forståelse for rolle og å kunne utøve rollen som prosjektleder i relasjon til prosjekteier, samt kunne etablere nødvendige dokumenter og styringsprosesser. Tilbudet skal tydelig vise hvordan løsningen er tilpasset den enkelte målgruppe og samspillet mellom disse. Til orientering vil det kunne være aktuelt å bruke hele eller deler av e-læringsprogrammet som deler av Difis øvrige kurstilbud eller i aktiviteter innen høyere utdanning og sertifisering Faglige krav til leveransen - Programmets læringsmål Følgende faglige tema og læringsmål skal dekkes av programmet. I oppstarten kan det bli gjort justeringer og prioritering av innholdet i samarbeid med valgt leverandør. Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 8

9 Tema/Innhold Kunnskapsmål Ferdighetsmål Holdningsmål Overordnet om Prosjektveiviseren Formålet med prosjektveiviseren Vite hva som er formålet med prosjektveiviseren Kunne forklare for andre hvorfor det er lurt å bruke prosjektveiviseren. Se verdien av å bruke prosjektveiviseren Hva er prosjekt- og linjeoppgave Kjenne til forskjellen på en linjeoppgave og et prosjekt, og at disse styres på ulik måte Kunne skille i praksis mellom linjeog prosjektoppgaver i virksomheten, slik at disse kan bli fulgt opp på egnet måte Hva er et digitaliserings- Prosjekt/ Strategisk bruk av IKT for å nå virksomhetenes mål Forstå hvordan virksomheten kan jobbe med digitalisering som et virkemiddel for å understøtte virksomhetens mål. Forstå at et digitaliseringsprosjekt er et endringsprosjekt/ OU-prosjekt: det innebærer endring av organisering, prosesser og IKT Kunne forklare sammenhengen mellom digitale tiltak og utvikling av tjenester Digitalisering i samfunnet Kjennskap til hvordan digitalisering kan bidra til bedre tjenester og en mer effektiv forvaltning. Være bevisst at samfunnet utvikler seg i retning av digitale tjenester, som gir en enklere hverdag for borgere og næringsliv. Hvordan bruke Prosjektveiviseren i praksis Struktur og oppbygging av Prosjektveiviseren Forstå hvordan Prosjektveiviseren er bygget opp, og kunne navigere enkelt på alle Kunne anvende Prosjektveiviseren i sitt daglige arbeid Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 9

10 Tema/Innhold Kunnskapsmål Ferdighetsmål Holdningsmål nivåer Sammenhengen mellom prosjektveiviseren og annen beste praksis prosjektmetodikk Forstå at prosjektveiviseren må suppleres med annen metodikk og verktøy (eks smidig, verktøy for usikkerhetsanalys e, interessentanalyse mv.) Grunnleggende prinsipper i Prosjektveiviseren (God praksis for prosjektstyring) Kunnskap om sentrale prinsipper, og hvordan disse synliggjøres i Prosjektveiviseren Kunne bruke prinsippene i styring og gjennomføring av digitaliseringsprosje kter Organisering: hvordan sette sammen en prosjektgruppe med hensiktsmessige roller og ansvar Vite hva som kjennetegner en god prosjektorganiseri ng Kunne etablere et prosjekt med hensiktsmessige roller og ansvar Rolleforståelse som prosjekteier og prosjektleder Forstå sin rolle som hhv prosjekteier og prosjektleder i et digitaliseringsprosjekt Kunne utøve rollen som hhv prosjektleder og prosjekteier i praksis Prosessforståelse; faser og beslutningspunkter Forstå sammenhengen mellom faser og beslutningspunkter og vite hva som er den sentrale styringsdokumentasjonen i prosessen Beslutningspunkt særlig viktig for prosjekteier Vite hva et beslutningspunkt er og kjenne til Kunne beslutte hvorvidt et prosjekt skal få gå videre til Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 10

11 Tema/Innhold Kunnskapsmål Ferdighetsmål Holdningsmål formålet med alle beslutningspunktene neste fase, om det må innhentes mer dokumentasjon, eller om prosjektet skal avsluttes Fase særlig viktig for prosjektleder Vite hva en fase er og kjenne til formålet med alle fasene Kunne gi eksempler på de mest sentrale aktivitetene som skal gjennomføres i den enkelte fase Prosjektprodukter Vite hva et prosjektprodukt er, og hvilke som er beskrevet i Prosjektveiviseren Kunne forklare hva prosjektprodukter er for andre. Prosjektveiviserens maler Vite hvilke maler som finnes i Prosjektveiviseren, hvor i prosjektet disse utarbeides og hvorfor de er viktige Kunne bruke malene i prosjektveiviseren Terminologi Forstå betydningen av felles begrepsbruk knyttet til prosjektstyring og gjennomføring. Gevinstrealisering (tverrgående tema) Forstå hva som må gjøres i hver fase og hvert beslutningspunkt for å realisere forventede gevinster av prosjektet Kjenne til relevant veiledningsmateri ell Kunne gi eksempler på sentrale aktiviteter som må gjennomføres i fasene for å øke sannsynligheten for at forventede gevinster blir realisert Ta ansvar for at gevinstrealisering gjennomsyrer prosjektgjennomføringen Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 11

12 Tema/Innhold Kunnskapsmål Ferdighetsmål Holdningsmål Usikkerhetsstyring (tverrgående tema) Forstå hva som må gjøres i hver fase og hvert beslutningspunkt for å håndtere usikkerhet i prosjektet Kunne stille relevante spørsmål som har til hensikt å avklare usikkerhet. Ta ansvar for at usikkerhetsstyring gjennomsyrer prosjektgjennomf øringen Vite at DFØ har en veileder i usikkerhetsstyring («styring av usikkerhet») Ledelse av endringsprosesser (endringsledelse) Kjenne til endringsledelse og forstå på hvilken måte endringsledelse er en sentral del av/ et viktig suksesskriterium for prosjektgjennomf øringen. Samfunnsøkonomisk analyse/kostnyttevurderinger (DFØ) Kjenne til hensikten med nytte/kostvurderinger/samfu nnsøkonomiske analyser, og hvor man kan finne mer informasjon om dette. Kunne argumentere for og begrunne samfunnsøkonomisk analyse Krav til tekniske innrettinger, eierskap, drift og andre krav Kravene er spesifisert i tabell nedenfor. Hvert punkt skal beskrives i svartabellen som er lagt ved som vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget. Dersom dette ikke blir gjort, vil det føre til avvisning av tilbud. Leverandøren står fritt til å beskrive kravene nærmere i egne vedlegg. Dette skal tydelig fremkomme av svartabellen, og vedleggene må inneholde referanse med nummer på det kravet det relaterer seg til. Den utfylte svartabellen, med eventuelle vedlegg skal inngå som bilag 2 til kontrakten. Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 12

13 Vi presiserer at skal-krav er absolutte krav som må tilfredsstilles. Disse er ikke gjenstand for poengvurdering ved tildelingen. Krav Tekniske krav til leveransen nr. 1. e-læringsprogrammet skal leveres etter spesifikasjonen Sharable Content Object Reference Model (SCORM ) Kurset skal testes med gjeldende versjon av SCORM Conformance Test Suite og dokumentasjon av godkjent testresultatet overleveres Difi. Difi vil også gjennomføre denne testen selv på eget miljø. 2. Alle læringsobjekter SCO skal merkes med MetaData ved bruk av IEEE Learning Object Metadata (LOM) standarden. 3. Alle elementer skal kunne presenteres i en nettleser og være tilrettelagt for bruk over mobile og faste datanettverk. Tilbyder skal beskrive hvordan dette blir ivaretatt for elementer som video og audio. 4. Alle elementer i løsningen skal baseres på standarddokumenter (t.d. XHTML) og standard programvare. Tilbyder skal beskrive hvilke standarder og krav som blir satt til nettklienten utover standard vanlig installasjon, deriblant RIA (Rich Internet Application) elementer som video og audio. Leverandøren kan med fordel benytte HTML5 standarden. 5. Alle elementer i løsningen skal levers både i produksjon og editerings ("rådata") form. Dette omfatter også RIA elementer som video (avi eller tilsvarende) og audio (wav eller tilsvarende). 6. Løsningen skal leveres på minnepinne og i tillegg skal den kunne leveres for installasjon på andre systemer (portaler, evt. andre frittstående servere) slik at det kan nå alle i målgruppen. 7. Løsningen skal fungere feilfritt i de mest brukte nettlesere for PC og Mac som Internet Explorer 7 og nyere, Firefox 19 og nyere, Safari 5 og nyere, Chrome versjon 25 og nyere, Opera 12 og oppover. 8. Løsningen skal fungere feilfritt også på smarttelefoner og nettbrett som kjører Android, ios og Windows. 9. Læringsobjektene skal kunne vises i en skjermoppløsning på 1024x768 pixler uten at bruker må scrolle. 10. Designet skal ta utgangspunkt i Difis designprofil som er basert på et responsivt design. Se og Dersom leverandør foreslår en løsning som ikke er basert på responsivt design så må dette begrunnes. 11. Når e-bruker jobber med oppgaver og dilemmaer i programmet, skal det være mulig å kunne lagre disse og skrive de ut. Det skal være mulig å gå tilbake der man var sist i programmet, og slippe å begynne på nytt. Brukerdata skal mao. kunne huskes mellom hver gang man er inne i kurset. Dette skal være knyttet til en identifikator fra Difis brukerhåndtering Felles brukerhåndtering i Difi. (Innlogging til Difis øvrige e-læringstilbud ligger her) 12. e-læringsprogrammet skal følge Referansekatalogens krav til it-standarder der det er relevant. Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 13

14 UNIVERSELL UTFORMING 13. Alle relevante elementer skal tilfredsstille kravene i W3C WAI WCAG 2.0 AA (alle kriterier merket A og AA i standarden - Løsningen skal testes i henhold til WCAG, og leverandøren skal dokumentere hvordan de har testet og at kravene er ivaretatt i løsningen. Krav til eierskap og drift 14. Oppdragsgiver skal ha full opphavs- og eiendomsrett samt alle andre immaterielle rettigheter til resultatene av arbeidet, herunder også programmet i objekt- og kildekodeform. 15. e-læringsprogrammet skal fritt kunne spres til alle som oppdragsgiver bestemmer. Leverandør skal gi en beskrivelse av mulige måter for hvordan programmet kan distribueres og tilgjengeliggjøres for brukerne i forvaltningen. 16. Det skal være mulig å føre statistikk over bruken av programmet. Andre krav 17. Den endelige leveransen skal inneholde en teaser/elektronisk reklamefilm. Med teaser menes en elektronisk reklamefilm som beskriver og viser programmet på en motiverende måte. Teaseren skal brukes i markedsføringen av programmet. 18. Programmet skal avslutningsvis ha en kort evaluering. Her tenker vi at e- brukeren får mulighet til å mene noe om programmets nytteverdi, måten å lære på med mer. Leverandør bes gi en beskrivelse av hvordan dette kan gjøres. 19. Programmet skal utformes slik at det er fleksibelt i bruksmåte. Det skal kunne brukes både i sin helhet og det skal være lett for den enkelte å gå direkte til enkelttema. Programmet skal kunne stå som et eget selvstendig kurs, men og i kombinasjon med andre opplæringstiltak. 20. Leverandør er ansvarlig for korrekt språk i programmet og brukertesting. 21. Leverandør skal levere en skisse til implementering og markedsføring av det ferdige programmet. 22. Leverandøren skal benytte velegnede pedagogiske virkemidler som f.eks humor, spill, rollespill, visualisering, film, bilder osv TILDELINGSKRITERIENE Bare tilbud som er kvalifisert vil bli vurdert i forhold til tildelingskriteriene. Det økonomisk mest fordelaktige tilbud velges etter en total vurdering, basert på følgende tildelingskriterier: TILDELINGSKRITERIUM VEKT TILBUDETS SCORE Kvalitet- Forventet kvalitet på ytelsen på bakgrunn av leverandørens løsningsforslag, se punkt % (score 1-10) Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 14

15 Prosjektgjennomføring/Leveringssikkerhet 30 % (score 1-10) se punkt Pris, se punkt % (score 1-10) Økonomisk mest fordelaktig er tilbudet som oppnår størst total scoringssum (summen av tilbudets vektede scoringer). Scoringsskalaen går fra 1 (minst gunstig / lavest verdi) til 10 (mest gunstig / høyeste verdi). Følgende punkter Kvalitet, Prosjektgjennomføring og Pris gir en nærmere presisering av hva som legges i tildelingskriteriene Tildelingskriteriet Kvalitet Tilbudet må inneholde tilbyders løsningsforslag som beskriver og viser helheten i programmet, virkemiddelbruk og design. Løsningsforslaget skal vise hvordan tilbyder presenterer det faglige innholdet med eksempler, se KR.1. For å forenkle sammenlikning av tilbudene skal løsningsforslaget inneholde forslag til hvordan temaområdet struktur og oppbygging av Prosjektveiviseren og tilhørende læringsmål kan løses. Tilbyder skal også vise e-læringsprogrammets design og konseptløsning basert på en demo, skjermdump, etc. Se KR 2. Forventet kvalitet på ytelsen vil bli vurdert med bakgrunn i tilbyders løsningsforslag og demo. I nedenstående tabell er det angitt hvordan de ulike vurderingskriteriene blir vektlagt i evalueringen: Tildelingskriteriet kvalitet: KR 1. Det må fremgå av løsningsforslaget hvordan tilbyder vil presentere det faglige innholdet i et slikt program. Vurdering blir gjort ut i fra i hvilken grad løsningsforslaget: - viser at leverandør har forstått oppdraget og har en helhetlig faglig forståelse og tilnærming - er praksisnært og tilpasset målgruppen - kombinerer prosjektfaglig og pedagogisk kompetanse på en overbevisende måte mht. faglig forståelse og bruk av pedagogiske virkemidler i løsningen av tema struktur og oppbygging av Prosjektveiviseren - er motiverende og inspirerende, har variasjon i oppgavetyper og stimulerer til læring og refleksjon KR 2. Vurdering av demo som viser hvordan tilbyder ser for seg e- læringsprogrammets design og konseptløsning. 80 % 20 % Tildelingskriteriet Prosjektgjennomføring/Leveringssikkerhet Basert på leverandørens utviklingsmetode, vil vi ha en utfyllende gjennomføringsplan, med tilpassede milepæler. Milepælene må ivareta oppdragsgivers behov for kontroll med fremdrift og innhold. Gjennomføringsplanen skal ta hensyn til behovet for justering og fastsetting av Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 15

16 endelige læringsmål og at dette må gjøres i samvirke mellom leverandøren og oppdragsgiver. Oppdragsgiver har behov for kontroll og kvalitetssikring på utvalg av temaer og behandling av innhold til e-læringsprogrammet. Basert på tidligere erfaring vet vi at det er behov for jevnlige avklaringer i leverandørens produksjonsfase. Dette vil oppdragsgiver ivareta ved å ha tilgjengelige ressurser avsatt til dette. Leverandøren skal anslå nødvendig ressursinnsats hos oppdragsgiver. Det vil også opprettes en referansegruppe med representanter fra ulike forvaltningsorganer, for å bidra med erfaringer og styrke relevans i forhold til målgruppens behov. Leverandør skal planlegge med å bidra i tre halvdagsmøter med referansegruppen. Leverandørens gjennomføringsplan må ivareta disse behovene med passende prosesser, for eks ved milepæler. Leverandøren skal rapportere om fremdriften i prosjektet iht. en milepælsplan. Milepælsplanen skal gå fra kontraktsignering til Difi har akseptert leveransen og løsningen er klar til bruk. Prosjektgjennomføring vil bli vurdert ut i fra hvilken grad det oppfyller følgende kriterier: Kriterier KR 3. Vurdering blir gjort ut i fra i hvilken grad gjennomføringsplanen viser: - hvordan tilbyder har planlagt prosjektets ulike faser - hvilke personalressurser, herunder evt. underleverandører, leverandør vil bruke i de ulike aktivitetene i prosjektet - hvordan leverandør tenker seg prosessen rundt utformingen av programmets endelige læringsmål, jf programmets læringsmål - hvordan rutiner for kvalitetssikring er beskrevet I vurderingen av leveringssikkerhet på tilbudt personell, vil vi vurdere realismen i gjennomføringsplan/milepælsplan og kvalitet og hensiktsmessighet i de beskrevne prosessene Tildelingskriteriet Pris Difi vil presisere at pris er en konkurransefaktor, og at dette vektlegges i vurderingen av den mest økonomisk fordelaktige løsningen. Den samlede pris for oppdraget (eksklusiv opsjoner) skal ikke overstige rammen på 1,2 mill. kroner eks. mva. Kriterier KR 3. Pris på oppdraget, eksklusiv opsjoner, vil telle 70 %. KR 4. Pris på opsjon om faglig oppdatering, videreutvikling og eventuell tilrettelegging av elæringsprogrammet. Dette skal oppgis som en timepris. Opsjonen vil telle 30 % i Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 16

17 vurderingen, og vil ha en varighet på minimum fem år. 5 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 5.1 Generelle regler Prosedyre Konkurransen gjennomføres i henhold til lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402, samt de bestemmelser som framgår av dette konkurransegrunnlaget. Konkurransen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. Ved denne prosedyreformen kan alle interesserte leverandører levere tilbud. Forhandlinger er ikke tillatt Tilleggsopplysninger Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson. Skriftlig henvendelse om uklarheter i konkurransegrunnlaget merkes Tilleggsopplysning i konkurranse om kjøp av e-læringsprogram basert på prosjektveiviseren, anskaffelsesnummer 2014/00380, og sendes til oppdragsgivers kontaktperson. Siste frist for spørsmål. Se tabell 1. Viktige datoer for dato og klokkeslett Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Innen innleveringsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer skal umiddelbart sendes til alle som har mottatt/lastet ned konkurransegrunnlaget. Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres i DOFFIN og TED Opplysningsplikt Oppdragsgiver vil gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom leverandør eller tilbud avvises, samtlige tilbud forkastes eller konkurransen avlyses Taushetsplikt Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven 13. Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 17

18 5.1.6 Offentlighet Leverandørene skal levere en kopi av tilbudet hvor det som anses å være forretningshemmeligheter og andre opplysninger omfattet av FOA 3-6 om taushetsplikt (opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde) er sladdet. Ved begjæring om innsyn skal oppdragsgiver uavhengig av dette vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet Registrering og åpning av tilbud Innleveringstidspunkt skal påføres tilbudene etter hvert som de kommer inn. Leverandøren har krav på skriftlig bekreftelse på at tilbudet er innlevert Forbehold Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget (forbehold mot grunnleggende elementer). Tilbud som inneholder slike vesentlige forbehold vil bli avvist. Andre forbehold skal være presise og entydige, slik at oppdragsgiver kan vurdere å prise disse uten kontakt med leverandøren. Forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i tilbudet forbeholdet framkommer (sidetall og punktnummer). Tilbud som inneholder forbehold som medfører at tilbudet ikke lar seg sammenligne med øvrige tilbud, vil bli avvist. Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser Tildeling av kontrakt, begrunnelse og klageadgang Alle leverandører som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om hvem oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og begrunnelse for valget, samt en frist for å påklage beslutningen. 5.2 Spesielle regler Kunngjøring Konkurransen er sendt til kunngjøring i DOFFIN og TED-databasen, se tabell 1 Viktige datoer for tidspresisering Tilbudsbefaring/tilbudskonferanse Det vil ikke bli avholdt tilbudskonferanse/tilbudsbefaring Deltilbud Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 18

19 5.2.4 Alternative tilbud og minstekrav Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud Innlevering av tilbud Tilbudet skal være skriftlig og undertegnet av person(er) som har fullmakt til å forplikte leverandøren. Tilbudet skal avgis i anonym lukket forsendelse og være merket elæringsprogram om prosjektveiviseren, saksnummer 2014/ Tilbudet skal være på norsk og leveres i 1 original samt 2 kopier. I tillegg skal det leveres en utgave av tilbudet hvor leverandøren har sladdet det som anses å være forretningshemmeligheter. Tilbudet skal også leveres på USB stick. Tilbudet skal leveres i resepsjonen i Difi eller per post: Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo Navn: Adresse: Direktoratet for forvaltning og IKT Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo Ønsket presentasjonsform Tilbudet skal leveres i A4-format, innsatt i ringperm med inndeling i vedlegg som beskrevet nedenfor. A Signert tilbudsbrev Forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i tilbudet forbeholdet framkommer (sidetall og punktnummer) B Dokumentasjon krav til leverandør C Leverandørens besvarelse på tabell til punkt i Bilag 2. D Leverandørs løsningsbeskrivelse i vedlegg 1 til Bilag 2 E Leverandørs plan for prosjektgjennomføring/milepælsplan i Bilag 3 F Utfylling av Bilag 4 administrative bestemmelser G Fullstendig utfylt prisskjema i henhold til Bilag 5 H Sladdet utgave av tilbudet Manglende innlevering av dokumentasjon kan medføre avvisning Tilbudsfrist Siste frist for innlevering av tilbud, se tabell 1. Viktige datoer under punkt 1.3 for tidspresisering. Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma, etc.) Tilbudsåpning Tilbudsåpning vil finne sted umiddelbart etter tilbudsfristens utløp. Leverandørene får ikke være tilstede ved åpningen. Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 19

20 5.2.9 Oppdragsgivers kontaktperson Navn : Herman Valen E-postadresse : Eventuelle spørsmål skal kun rettes til kontaktpersonen per e-post. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver enn nevnte kontaktperson. 4 VEDLEGG Vedlegg 1: SSA-O - Bilag 1 Kundens beskrivelse av oppdraget - Bilag 2 (Skal fylles ut av tilbyder) - Bilag 3 Prosjekt og fremdriftsplan (skal fylles ut av tilbyder) - Bilag 4 Administrative bestemmelser (skal fylles ut av tilbyder) - Bilag 5 Pris og prisbestemmelser (skal fylles ut av tilbyder) - Bilag 6 Endringer i den generelle avtaleteksten - Bilag 7 Endringer i ytelsen etter avtaleinngåelsen Vedlegg 2: HMS-egenerklæring Vedlegg 3: Kontraktsbestemmelser SSA-B bistandsavtale eller SSA-O oppdragsavtalen, som blir kontrakts underlag ved eventuelt utløsning av opsjon. Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi 20

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 101-BYM-2013 Rammeavtale for skadedyrbekjempelse For Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Renovasjonsetaten INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR Frognerparken barnepark - Levering av to nye hytter riving to gamle hytter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV LEIEKONTRAKTER OG KONTRAKTER FOR BASISTJENESTER I OMSORG+ INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer For levering til Difi Saksnummer: 13/0110 Konkurransegrunnlag Sak 13/0110 Kurs til statsforvaltningen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG Åpen anbudskonkuranse FOR KJØP AV Verdivurdering/taksering og søk etter/kartlegging av næringseiendom 2015/782 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 OM KUNDEN... 3 1.2 ANSKAFFELSENS

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG Åpen anbudskonkuranse FOR KJØP AV Pensjonsrådgivning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 OM KUNDEN... 3 1.2 ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.3 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGGING...

Detaljer

Konsulentbistand, QlikView

Konsulentbistand, QlikView KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand, QlikView Anskaffelse 21/2014 Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer: Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for prosjektering av nye krise- og beredskapslokaler Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer:

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. 124-BYM-2014 Anskaffelse- Drift og skjøtsel parker i region Nord

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. 124-BYM-2014 Anskaffelse- Drift og skjøtsel parker i region Nord KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 124-BYM-2014 Anskaffelse- Drift og skjøtsel parker i region Nord INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om konsulentbistand Saksnr. 1205420 Tilbudsfrist: 06.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 for levering til Profilgruppa sammen med Midt-Troms regionråd Tilbudsfrist

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av regnskap- og lønnstjenester

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av regnskap- og lønnstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av regnskap- og lønnstjenester Innholdsfortegnelse 1. Generell beskrivelse... 2 1.1 Oppdragsgiver... 2 1.2 Anskaffelsen

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV. ISO sertifisering: Re-sertifisering og revisjon

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV. ISO sertifisering: Re-sertifisering og revisjon KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV ISO sertifisering: Re-sertifisering og revisjon Sak 2015/958 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. OM KUNDEN... 3 1.2. ANSKAFFELSENS OMFANG... 3 1.3. KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746 KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET Saksnummer 13/03746 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II)

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II) Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/4567 24.06.2013 Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med evaluering av effekten av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Konkurransegrunnlag

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013 Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video Doculivenr. 201100121 Juni 2013 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 12/470 04.05.2012 Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA [2006] Del II) Sak (12/470)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV ANTENNE- /PARABOLANLEGG FOR LEVERING AV TV-SIGNALER SLOTTSBERGET 59-69 OG SLOTTSBERGET 74

KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV ANTENNE- /PARABOLANLEGG FOR LEVERING AV TV-SIGNALER SLOTTSBERGET 59-69 OG SLOTTSBERGET 74 KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV ANTENNE- /PARABOLANLEGG FOR LEVERING AV TV-SIGNALER SLOTTSBERGET 59-69 OG SLOTTSBERGET 74 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3 1.1 Informasjon om oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering. 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering.) for anskaffelse av utredningsoppdrag om Ildsjelenes rolle,

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. «Bolig og levekår»

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. «Bolig og levekår» Konkurransegrunnlag for kjøp av «Bolig og levekår» For levering til Husbanken 1 INVITASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Prosedyre... 3 1.4 Kontrakt... 3 1.5 Kunngjøring...

Detaljer

Konsekvenser for Norge av en TTIP-avtale og norske veivalg

Konsekvenser for Norge av en TTIP-avtale og norske veivalg Til tilbydere Vår dato 25.11.2015 Konsekvenser for Norge av en TTIP-avtale og norske veivalg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og III) Sak 15/5797 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Saksnummer: 201500664 KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Standard programvare for sak-, arkiv- og

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgivningstjenester innenfor Økonomi og regnskap Virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgivningstjenester innenfor Økonomi og regnskap Virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: STAB-00330-2010 Rådgivningstjenester innenfor Økonomi og regnskap Virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse over EØS-terskelverdi

Detaljer

Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder

Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/46912234.aspx Ekstern udbuds ID 2014-113477 Ajour nummer 14/05117 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Digitale kinoprojektorer Saksnr. 2011/398 Tilbudsfrist: 17.10.2011 kl. 12.00

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

11/00769. Side 1 av 9

11/00769. Side 1 av 9 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av DVDD boks - Ambassadepakker, Norsk filminstitutt Anskaffelsesnr. 11/00769 Kunngjøring: Konkurransen er kunngjort

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG:

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG: KVALIFIKASJONSGRUNNLAG: Konkurranse med forhandlinger etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi) for kjøp av for levering til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) Saksnr. 200801702

Detaljer

Utredning av markedspotensialet knyttet til viderebruk av offentlige data

Utredning av markedspotensialet knyttet til viderebruk av offentlige data Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Utredning av markedspotensialet knyttet

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Elektronisk personal- og lederhåndbok. Saksnummer: 2012/02023. Side 1 av 12

KONKURRANSEGRUNNLAG. Elektronisk personal- og lederhåndbok. Saksnummer: 2012/02023. Side 1 av 12 KONKURRANSEGRUNNLAG Elektronisk personal- og lederhåndbok Saksnummer: 2012/02023 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KONTAKTPERSON 3 1.3 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Tilbudsfrist: 23.01.2013 kl 11:00

Tilbudsfrist: 23.01.2013 kl 11:00 Konkurransegrunnlag Bytte av duk og HEPA filter i tak på operasjonssaler på Rikshospitalet Oslo universitetssykehus HF Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III Tilbudsfrist: 23.01.2013

Detaljer

Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for. leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl.

Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for. leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl. Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl. 12:00 Avtaleperiode: 01.07.12-30.06.17 1 INFORMASJON OM KONKURRANSEN

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Anbudskonkurranse med forhandling Network Operation Center (NOC) tjenester til norske kinoer 2/9 DEL I: GENERELL INFORMASJON 1 GENERELT OM ANSKAFFELSEN 1.1 Kort om anskaffelsen Film

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilpremier til Flax

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilpremier til Flax KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: HANDL-00100-2010 Bilpremier til Flax Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse over EØS-terskelverdi INNHOLDSFORTEGNELSE Konkurransegrunnlag HANDL-00100-2010 1 INNLEDNING... 3 2

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV RAMMEAVTALE FOR. Tømrer- og snekkerarbeid

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV RAMMEAVTALE FOR. Tømrer- og snekkerarbeid KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV RAMMEAVTALE FOR Tømrer- og snekkerarbeid 2012-2014 (med opsjon på forlenging i ytterligere 1 + 1 år) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 4 1.1

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE.

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE. TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE ( LEASING ) AV 5 TJENESTEBILER TIL VIRKSOMHET BARN OG UNGE I TØNSBERG KOMMUNE. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Kunngjort på DOFFIN 08.05.2013 hamh Side 1 av 6 1. INNLEDNING 1.1 Kommunens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 08/2267 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For oppdragsgiver Tromsø 3.11.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Per Bjerre HMS leder 1 OPPDRAGET... 1 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Vår referanse: 2013/38 Vår dato: 07.06.2013. Rammeavtale filmproduksjon. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III)

Vår referanse: 2013/38 Vår dato: 07.06.2013. Rammeavtale filmproduksjon. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Til interesserte tilbudsgivere Vår referanse: 2013/38 Vår dato: 07.06.2013 Rammeavtale filmproduksjon Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Saksnummer: 2013/38 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

L_6287451_V1 16.06.15 508535-030

L_6287451_V1 16.06.15 508535-030 Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av avtale om levering av sertifikattjenester til offentlig sektor - eid på mobile enheter - Saksnr 15/00328 L_6287451_V1 16.06.15 508535-030 2/20

Detaljer

Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - forskningsoppdrag

Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - forskningsoppdrag Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 31.10.2013 Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - Konkurransegrunnlag

Detaljer

Kjøp av Massasjetjenester

Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Massasjetjenester Side 1 av 13 Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 20.11.2012 kl 1200 Postboks 4065, 2306 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks 62 54 37 02 e-post: post@hias.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet. Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 14/4843

Justis- og beredskapsdepartementet. Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 14/4843 Justis- og beredskapsdepartementet Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 14/4843 Kjøp av konsulenttjenester for kartlegging av det somaliske diasporamiljøet i Norge og muligheter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Ministudie av samordning og deling

Detaljer

Saksnr. 15/118794. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO

Saksnr. 15/118794. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO Konkurransegrunnlag Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12 Konsulentbistand IKT V1.12 1 INNLEDNING... 3 2 OM OPPDRAGSGIVER... 3 3 OPPDRAGETS OMFANG... 3 4 LOVANVENDELSE... 4 5 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING... 4 6 KONTRAKTENS VARIGHET... 4 7 FRISTER FOR ANBUDSGJENNOMFØRING...

Detaljer

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen TILBUDSINNBYDELSE FORPROSJEKT Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Tilbudsfrist 05.10.2011 kl. 12.00 Kongsbergregionen inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av konsulenttjenester/prosjektledelse

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer