SUNDE OG KVERNEVIK BYDELSHUS NYTT BYGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUNDE OG KVERNEVIK BYDELSHUS NYTT BYGG"

Transkript

1 Stavanger kommune SUNDE OG KVERNEVIK BYDELSHUS NYTT BYGG ROMPROGRAM STAVANGER EIENDOM - PROSJEKT 2013

2 2 Romprogram for Sunde og Kvernevik bydelshus er laget med utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan og innspill fra ulike brukergrupper i bydelen. Dette prosjektet er et nytt bygg som skal erstatte dagens lokaler. Eksisterende bygg skal rives for å legge til rette for utbygging av Kvernevik lokalsenter. INNHOLD ROMPROGRAM: INNHOLDSFORTEGNELSE A B C D E F G Bakgrunn Tomtesituasjon Fellesareal ute Bygget Kostnader Framdrift Arealoppstilling Stavanger eiendom,

3 3 A. BAKGRUNN Politisk behandling I henhold til foreløpig fremdriftsplan skal bydelshuset oppføres i år Rådmannen utreder om prosjektet skal realiseres som offentlig privat samarbeid (OPS) eller om kommunen skal bygge i egen regi. Kostnadene er derfor ikke avklart. Rådmannen vil fremme sak om kostnad, finansiering m.m. ved årsskiftet 2013/2014. Dette prosjektet vil derfor bli konkretisert ved rullering av handlings- og økonomiplanen. Romprogramkomiteens sammensetning: Politiske representanter: - Sissel Knutsen Hegdal, (H), leder - Per A. Thorbjørnsen (V), nestleder - Terje Rønnevik (Ap) - Kari Nessa Nortun (Ap) Representanter fra administrasjonen: - Atle H. Wold, Fritidsleder Ungdom & fritid, Oppvekst - Per Magne Pedersen / Anita Wirak, Juridisk, BMU - Inger-Lise Faltinsen, Stavanger eiendom prosjekt Brukerrepresentanter: - Kurt Olsen, Teateret Mitt Sunde / Kvernevik Teaterverksted Antall møter: 2 Befaringer: 0

4 4 B. TOMTESITUASJON Oversiktsbilde Kvernevik Oversiktsbilde nærmiljø

5 5 Regulering for Kvernevik lokalsenter (utsnitt av plan 2017) Modellforslag, plan 2017, Kvernevik lokalsenter

6 6 Beskrivelse av tomten og reguleringsmessige forhold Eiendommen er regulert til forsamlingslokale bydelshus i plan 2017, Kvernevik lokalsenter, Madla bydel. Planen er vedtatt i Stavanger bystyre Tomten har et areal på ca 750 m2 og et terrengfall på ca 3m mot vest. Tomten er i dag gresskledd med noe beplantning i randsonen mot nord og øst. I henhold til reguleringsplanen tillates maks 1700 m2 BRA til bydelshus. Maksimal byggehøyde for bydelshuset er satt til kote +35,0. Tilstøtende gatetun har maks kote +25,5. Det tillates ikke bygningsmessige komponenter over maks kotehøyde dersom dette ikke framgår av detaljert plan. Det kreves detaljert reguleringsplan i målestokk 1:500 for bydelshuset og tilknyttede g/s-veier og torg. Det henvises til reguleringsbestemmelsene for plan 2017 for utformingen av bydelshuset og området rundt.

7 7 C. FELLESAREAL UTE Utendørsarealet skal være universelt utformet og lett tilgjengelige for barn, voksne og eldre. Utendørsarealet skal utformes slik at det er lett å orientere seg i, gir gode atkomstforhold, ligger skjermet, innbyr til forskjellige aktiviteter og være trygt å oppholde seg i. Utformingen må sikre muligheten for oppholdsarealer både med sol og skygge, og være tilrettelagt for bruk så mange dager i året som mulig. Det er et spesifikt ønske om å tilrettelegge for en scene i utendørsarealet. Overordnet landskapsplan

8 8 D. BYGGET SAL OG SCENE Sal og scene arealene bør ligge på hovedplanet - tilknyttet kafearealet og hovedinngangen. Flerbrukssal m/ amfi Bydelshusets hovedrom ønskes som flerbrukssal med fleksible løsninger for ulik bruk. Salen skal være tilrettelagt for teater, konserter, dans og konferanser. I tillegg skal den kunne brukes av skolene i området til storsamlinger, kurs for lærere, arbeid med kulturfagene i skolen, SFO og forestillinger i egen regi. Gulvet i salen og scenen skal være flatt og på samme nivå. Salen skal vurderes tilrettelagt for enkel oppdeling i flere seksjoner slik at det er mulig å ha flere aktiviteter samtidig. Et skyveamfi vil øke salens fleksibilitet slik at den enkelt kan gjøres om fra bankettsal til amfi/ auditorium. Med en skyveamfiløsning vil også dybden på scenen bli fleksibel. Salen må ha nødvendig takhøyde for skyveamfiløsning, lys rigg og tekstiler til teater. Himling, lys rigg og tekstiler bør kunne senkes ved behov. Gulvet bør være tilrettelagt for dans. Det er ønskelig med noe daglys inn i salen, men den må kunne blendes av som en blackbox. Salen skal dimensjonens for 500 personer. Sidescene En scene på hver side av hovedscenen for kulisser og utstyr som skal inn på scenen, og plass til sette ting som går av scenen. Greenroom Venteareal, m/toalett, for skuespillere/artister i umiddelbar tilknytting til scenen. Rommet kan også brukes som grupperom. Garderobe For artister og lag som opptrer. Garderobene må ha toalett og dusj, og bør plasseres nær greenroom. Lyd- og lysteknikk / musikkstudio Rom for lyd- og lys tekniker plasseres bakerst i salen, gjerne i 2. etasje og med tilgang til øverste benkerad på skyveamfi. Scenografi-, stol- og bordlager Lager ved flerbrukssalen. KAFEAREAL Kafearealet bør ligge i direkte tilknytning til hovedinngangssonen og med atkomst til flerbrukssalen. Kafearealet, hovedinngangen og flerbrukssalen må sees i en sammenheng.

9 9 Kafe Området er tenkt brukt som eldresenter og kafe for bydelens beboere og besøkende. Det bør vurderes om kafearealet skal kunne åpnes og integreres med flerbrukssalen for å øke fleksibiliteten. Det anbefales at det legges opp til en kafedrift som kan driftes profesjonelt enten av en lokal organisasjon eller av en privat aktør. Kjøkken Kjøkkenet legges i tilknytting til kafeområdet og flerbrukssalen slik at det blir lettvint å håndtere servering/matproduksjon til begge lokalitetene. Kjøkkenet skal lage og selge mat og må tilrettelegges slik at det blir godkjent av Mattilsynet. Anretningskjøkken Det bør legges opp til et lite anretningskjøkken i tillegg til hovedkjøkkenet slik at det er mulighet for å kunne ha flere aktiviteter med matservering samtidig. Leietakere som bare har behov for et kjøkken til å tilberede medbrakt mat kan bruke anretningskjøkkenet samtidig som andre brukere med andre behov kan bruke hovedkjøkkenet. Hvis kafe skal drives av en profesjonell aktør vil en slik drift sette begrensinger for bruk av kjøkken på de øvrige brukerne, noe som gjør det nødvendig med et anretningskjøkken i tillegg. Toaletter Toalettene skal ha en hensiktsmessig plassering i forhold til kafearealet og flerbrukssalen. Det er ikke avsatt eget areal til garderober, dette forutsettes løst i forbindelse med trafikkarealet og i nærheten av toalettene. GRUPPEROM Grupperommene kan plasseres i 2. etasje med god atkomst via trapp og heis fra hovedinngangssonen. Grupperom Rommene har varierende størrelse og skal brukes til møter, arrangementer, gruppeaktiviteter, kurs, seminarer, kulturskole, korps, sameiemøter, teater, bridgeklubb, håndverksgrupper, fremmedkulturelle aktiviteter/undervisning osv. Det største grupperommet bør bygges som et musikkrom med gode akustiske forhold og plasseres inntil musikkrommet. Tanken er å kunne åpne opp mellom disse to rommene slik at de sammen kan fungere som øvingslokale for større grupper, kor og ensembler. Musikkrom Rom som skal brukes til kor- og bandøvelser. Rommet kan også med fordel plasseres i direkte tilknytning til lys- og lydteknikk / musikkstudio slik at disse funksjonsrommene kan ha sambruk ved ulike anledninger. God akustikk og lydisolering må prioriteres i musikkrommet. Lager Det er nødvendig med lager tilknyttet musikk og aktivitetsrommene for brukere som trenger lagerplass for utstyret sitt.

10 10 FRITIDSKLUBB Fritidsklubbarealene må være oversiktlige og kan plasseres i en underetasje - adskilt fra øvrige funksjoner i bydelshuset. Dagslys må tilstrebes løst i flere av rommene. Bandrom Øvingslokaler for ungdomsband. God akustikk og lydisolering må prioriteres i dette rommet. Diskotek / fellesrom Et rom for dans med lyd/lys, speilvegger etc Filmrom En kinosal, med tribune, prosjektor og lerret. Kan også brukes til grupperom/møterom. Spillrom Et eget rom for Playstation-aktiviteter etc Multimedietek Et rom med datautstyr til bruk for ungdommer som liker å jobbe med webdesign, grafisk design, hjemmesider etc. Treningsrom m/ klatrevegg En liten buldrevegg/klatrevegg, matter, enkelt treningsutstyr, apparater. Grupperom Hobbyrom, gruppeaktivitet for ungdom, møter, samtalerom, etc Kafe Et stort allrom, lounge, med plass til kafemøbler og biljardbord, bordtennis etc. Rommet skal ha direkte tilknytning til kjøkken m/ kiosk og lager. Kjøkken m/ kiosk Ordinert kjøkken for enkel matlaging. Rommet skal også fungere som kiosk og må tilrettelegges med åpningsluke og enkel salgsdisk. Kiosken må kunne lukkes og låses. Lager Ordinært laget med hyller for oppbevaring. Kontor fritidsleder Ordinært kontor. Kontor fritidsarbeider Kan kombineres som personalrom/personalkontor. Kontor ungdomsgrupper Kontor til bruk for ungdomsgrupper, organisasjoner, etc

11 11 Toaletter Toalettene skal ha en hensiktsmessig plassering i forhold til driften av fritidsklubben. Det er ikke avsatt eget areal til garderober, dette forutsettes løst i forbindelse med trafikkarealet og i nærheten av toalettene. HCWC Det skal plasseres et hcwc i hver etasje, gjerne i forbindelse med øvrige toaletter og garderobe. ADMINISTRASJONSAREAL Administrasjonsarealet bør være tilknyttet byggets hovedinngangssone lett tilgjengelig for besøkende. Kontor leder Ordinært kontor for fritidsleder som er fulltidsansatt for å drifte huset. Kontor organisasjoner Kontor som stilles til rådighet for lokale organisasjoner, kulturskolens avdelingsleder, uteseksjonen, natteravner osv. Kopi Kopirommet må ha plass til kopimaskin og hyller, og skal kunne fungere som lager for nødvendig kontorrekvisita. Personalgarderobe Garderobe tilrettelagt for de ansatte med skap, toaletter og dusj. DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSTJENESTE Disse arealene kan plasseres i en underetasje eller kjeller, men bør ligge nær, eller med lett atkomst til, heis. Renholdsrom Plass til moppevaskemaskin med lo-kasse, utslagsvask, rengjøringsvogn og gulvvaskemaskin. 3-fase strøm til moppevaskemaskin samt kontakter til å lade gulvvaskemaskin. Det bør være to sluker i gulvet og IKKE gulvvarme (pga fastmontert moppevaskemaskinen). Renholdslager Rommet skal ha hyller og plass til lagring av rengjøringsmaskiner. I tillegg må det være plass til et låsbart stålskap for kjemikalier. Skapet må ha god ventilasjon / avsug. Fjernlager Det bør være tilgjengelig lagerplass for husets faste brukere. Det er ønskelig med et stort felleslager i kjelleren evt. en løsning med flere lager rundt i huset.

12 12 TEKNISKE ROM Ventilasjonsrom, hovedtavle, datarom Teknisk rom for ventilasjonsaggregat, hovedtavle og datarom bør ligge sentralt i forhold til føringsveier i bygget, men plasseres i sekundære arealer som underetasje / kjeller. Disse funksjonene kan ligge samlet eller deles opp. E. KOSTNADER Se punkt A. Bakgrunn, Politisk behandling, side 3. F. FRAMDRIFT Se punkt A. Bakgrunn, Politisk behandling, side 3.

13 13 G. AREALOPPSTILLING

14 14

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

ROMPROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN

ROMPROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN 01.03.2013 GOL KOMMUNE PROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN Gol kommune Ingebjørg By Teigen og Astrid Myro Rust 1 Romprogram Romprogrammet for den nye skolen er laget med tanke på en 1-10 skole for inntil

Detaljer

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe. 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1

Detaljer

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Interne og eksterne utvalg i hht liste Ved henvendelse vennligst oppgi referanse nr 10/6696 Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Vedlagt følger saken om kulturhuset og kulturarenaer

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Trender i nye grunnskolebygg

Trender i nye grunnskolebygg Trender i nye grunnskolebygg Artikkel av Espen Storstrand, Norconsult avd. skoleplanlegging I 2007 skrev Karin Buvik (SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk) artikkelen «Trender innenfor fysisk utforming

Detaljer

Ny Østre Porsgrunn kirke

Ny Østre Porsgrunn kirke Ny Østre Porsgrunn kirke 1 Funksjons - og romprogram Stipulert arealbehov Planutvalg oppnevnt av Porsgrunn kirkelige fellesråd Rapporten levert 24. april 2012 for videre behandling Kristus, konge, du regjerer,

Detaljer

NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER

NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER PROSJEKTGRUPPAS FORSLAG TIL DRIFTSMESSIGE OG FAGLIGE PLANPREMISSER Versjon 020514 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Nasjonale føringer... 5 4 Dag- og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Endrete undervisnings- og arbeidsformer har medført en rekke nye tiltak ved utforming av

Detaljer

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Innvendig atrium Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post:

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il FAUSKE KMMUNE VESTMYRA SKLESENTER BYGGETRINN Il 1 SKISSEPRSJEKT September 2007 FAUSKE KMMUNE Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse. 1 Forord....................................4 2 Sammendrag...........................4

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

REFERAT FRA FOLKEMØTET OG KAFÉDIALOG OM KULTURPLANEN 13.03.2014

REFERAT FRA FOLKEMØTET OG KAFÉDIALOG OM KULTURPLANEN 13.03.2014 REFERAT FRA FOLKEMØTET OG KAFÉDIALOG OM KULTURPLANEN 13.03.2014 Møtet fant sted på Grimstad kulturhus. Det var ca 50 som deltok i dialogen. Det var inndelt med ett bord pr tema i tråd med det vedtatte

Detaljer

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3)

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Utredningsprosjekt Administrasjonsbygg Sykehuset Østfold Kalnes Konseptrapport Dato: 7. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Konseptrapportens hensikt og bakgrunn

Detaljer

Orkdal vidaregåande skole

Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune - skolebruksplan 3 Utviklingsplan Orkdal vidaregåande skole hsø arkitektkontor as 10.09.2008 (foreløpig rapport) Beskrivelse 1. GENERELT Denne rapporten er en delrapport i skolebruksplan

Detaljer

Sentralen. Oslos nye hus for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon

Sentralen. Oslos nye hus for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon Sentralen Oslos nye hus for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon Åpner vinteren 2016 Hva er Sentralen? Kulturbyen Oslo har flere sjangerhus og programmerte kulturscener, og innovasjonsbyen Oslo har flere

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer