Statusrapport. Prosjektutvikling i InnoMed

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport. Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010"

Transkript

1 Statusrapport Prosjektutvikling i InnoMed

2

3 InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon: InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. InnoMed, som er godt forankret i helsesektoren, er etablert og eid av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Innovasjon Norge er en sentral samarbeidspartner og bidragsyter for InnoMeds virksomhet. InnoMeds rolle er å fasilitere behovsdrevet innovasjon i helsesektoren og har som mål å bidra til økt kvalitet og effektivitet i sektoren gjennom utvikling og implementering av nye løsninger. Disse løsningene skal være forankret i nasjonale behov og ha internasjonale markedsmuligheter. InnoMeds virksomhet omfatter både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. InnoMeds 3 prioriterte hovedoppgaver: Stimulere og forankre behovsdrevet innovasjon i helsesektoren gjennom oppsøkende virksomhet og møteplasser. Identifisere og iverksette behovsdrevne innovasjonsprosjekter gjennom møteplasser, forstudier og forprosjekter i tidlig fase med mål om å etablere nye viktige innovasjonsprosjekter i form av OFU-/ hovedprosjekter. Være et kompetansemiljø for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. Gjennom systematisk utprøving og utvikling av metoder og verktøy, skal det utvikles ny kunnskap som formidles til helsesektoren som støtte til behovsdrevet innovasjonsarbeid. Finansiering - Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Helsedirektoratet og Innovasjon Norge finansierer InnoMeds virksomhet knyttet til møteplasser, forstudier og forprosjekter. Dette er forankret i regjeringens nasjonale satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Helsedirektoratet finansierer InnoMeds virksomhet gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Innovasjon Norge bevilger årlig midler til konkrete aktiviteter innenfor rammen av forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) ut fra målet om å øke antall OFU-prosjekter innen helsesektoren.

4 Behovsdrevet innovasjon: I behovsdrevet innovasjon handler det om å kartlegge og forstå behovseiernes erkjente og ikke-erkjente behov, for deretter å bruke kunnskapen som grunnlag for utvikling av nye produkter, tjenester og organisasjonsformer. Behovsdrevet innovasjon handler om å treffe markedet riktig og om å minimere forretningsrisikoen. Tre viktige forutsetninger for å lykkes med behovsdrevet innovasjon er: Identifisere erkjente og ikke-erkjente behov fra alle interessenter. Finne teknologi og bedrifter som kan dekke det faktiske behovet. Etablere kunnskap om produktets / tjenestens levedyktighet i forhold till markedets størrelse. Behovsdrevet prosjektutvikling i regi av InnoMed: InnoMed har gjennom sin satsing på behovsdrevet innovasjon, utviklet en prosess for eget innovasjonsarbeid i sektoren. Illustrasjon: Behovsdrevet prosjektutvikling i regi av InnoMed Forstudier Innovasjonsrådgiverne og innleide prosjektledere har tett dialog med behovseierne i helsesektoren. Sammen identifiseres og prioriteres nye sentrale behovsområder som grunnlag for gjennomføring av forstudier. I forstudien skal man sikre en god forståelse av alle behovene innenfor området og evaluere behovets størrelse, finne mulige prosjekteiere, identifisere aktuelle bedrifter, kartlegge mulige samarbeidspartnere, nasjonale kompetansesentre, FoU-miljø, etc. Forstudien skal resultere i konkrete forslag til nye forprosjekter som legges frem for InnoMeds styringsgruppe for kvalifisering. Med bakgrunn i en grundig kvalifiseringsprosess i styringsgruppen og påfølgende beslutningsprosess om finansiering i Helsedirektoratet og Innovasjon Norge, kan nye forprosjekter iverksettes. Forprosjekt I forprosjektene har man valgt ut et viktig behov innenfor et område, hvor man i prosjektet går grundigere inn i behovsområdet for å finne ytterligere grunnlag for innovasjon. Viktige aktiviteter er en grundigere vurdering av behov og marked, finne partnere som kan videreføre prosjektet, utvikle idéer som innfrir behovene, bistå bedriftene i kontakt mot virkemiddel apparatet og i etablering av OFU-/ hovedprosjekt. Helseforetak og kommuner er prosjekteiere i forprosjektene og tar en krevende rolle gjennom god forankring i ledelsen og setter av ressurser til aktiv deltakelse i prosjektene.

5 Resultater Prosjektutvikling i InnoMed Prosjektporteføljen 65 innovasjonsprosjekter: InnoMed har i perioden generert en prosjektportefølje på 65 innovasjonsprosjekter, hvorav 31 hovedprosjekter og 34 forprosjekter. Av 31 hovedprosjekter (17 OFU-prosjekter) er 8 ferdigstilt og resultert i realiserte innovasjoner og implementerte løsninger i helsesektoren og 23 hovedprosjekter er under gjennomføring. Av 34 forprosjekter er 13 ferdigstilt og det jobbes med videreføring gjennom etablering av OFU-/ hovedprosjekter og 17 er under gjennomføring. 4 forprosjekter er skrinlagt da man ikke har funnet grunnlag for videreføring gjennom OFU-/ hovedprosjekt. I tillegg har det vært gjennomført flere større behovskartlegginger gjennom forstudier som eksempel innen fokusområdene Demens, Slag, Hørselshemming; Lårbeinsbrudd og Fremtidens eldreboliger. Prosjekttilfanget: InnoMeds rolle i forprosjektene varierer i forhold til type prosjekter som deles inn i 5 kategorier: Behovsdrevet prosjekt i regi av InnoMed: InnoMed er driver og gjennomfører behovskartlegging og en første markedsvurdering i forstudier på store behovsområder. Potensielle innovasjons-prosjekter som avdekkes tas videre gjennom forprosjekter. Helsepersonell er viktige bidragsytere og deltar aktivt i hele prosessen. Behovsdrevet prosjekt i regi av helsesektoren: Helsesektoren spiller inn behov og er selv driver i innovasjonsprosjektene. InnoMeds rolle er å bistå med finansiering, kartlegging av behov fra andre interessenter, sikre bred forankring i helsesektoren, kartlegge markedssituasjonen, bistå med å finne industrielle partnere og kontakt med virkemiddelapparatet. Behovsdrevet prosjekt gjennom kommersialisering av FoU: Noen av prosjektene har sitt utspring fra forskningsaktivitet/-resultater i helseforetakene og skal videreføres gjennom utvikling og kommersialisering. InnoMeds rolle er å sikre bred forankring i helsesektoren, bistå med kontakt mot bedrift (er) og virkemiddelapparat. Behovsdrevet prosjekt i regi av bedrift: en er driveren og har et konkret prosjektforslag basert på et avdekket behovsområde i helsesektoren. InnoMeds rolle er å bistå med forankring i helsesektoren, verifisering av behovet, kontakt mot virkemiddelapparatet og hjelp til etablering av OFU-/ hovedprosjekt. Idémottak: InnoMed mottar idé fra helsesektor, bedrift eller fra enkeltpersoner. InnoMeds rolle er å gjøre en vurdering av idéens potensial i forhold til behovet i sektoren, andre eksisterende løsninger og sikre forankring i sektoren.

6 Prosjektporteføljens sammensetning Region Helseregion Nord Helseregion Midt Helseregion Vest Helseregion Sør-Øst 11 Sektor Spesialisthelsetjenesten Kommunehelsetjenesten Samhandling Begge sektorer IKT løsning Medisinsk teknologi Ny organisering Teknisk hjelpemiddel Tjeneste/service

7 Erfaringer/Læring InnoMed har systematisk arbeidet med behovsdrevet innovasjon i helse- sektoren siden Med en prosjektportefølje på 65 prosjekter, har InnoMed bidratt til iverksetting av en betydelig innovasjonsaktivitet innenfor sentrale behovsområder i helsesektoren. Når en oppsummerer InnoMeds erfaringer med behovsdrevet prosjektutvikling, er hovedinntrykket så langt: InnoMed som innovasjonsfasilitator i helsesektoren InnoMed har en viktig rolle Vi opplever, gjennom de tilbakemeldingene vi får fra myndigheter, helsesektor og bedrifter, at InnoMed har en viktig rolle som fasilitator for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. Mange bedrifter opplever at det er vanskelig å komme inn i helsesektoren, fordi de er kommersielle aktører, og helsesektoren på sin side kan oppleve det som vanskelig å la enkelte bedrifter få innpass. InnoMed er en nøytral aktør og vi har fått mange tilbakemeldinger på at InnoMed har en viktig rolle i å skape trygghet og fasilitere samarbeid mellom de ulike aktørene. Samtidig er det viktig at vi er tydelig på InnoMed virkemiddelet hva er rollen vår, hva kan vi bidra med og hvordan samarbeider vi med andre nøkkelaktører i innovasjonssystemet. Dette for å unngå urealistiske forventninger og samtidig sikre at vi ikke tråkker i andre sine bed. Behovsdrevet innovasjon Behovsdrevet innovasjon blir veldig godt mottatt i helsesektoren InnoMeds virksomhet med behovsdrevet innovasjon blir veldig godt mottatt i helsesektoren. I kontakt med pasientgrupper, brukerorganisasjoner, helseforetak, kommuner og sykehjem er tilbakemeldingene at informantene synes dette er en viktig, spennende og lærerik prosess. Informantene får anledning til å tenke gjennom utfordringene som de møter i hverdagen, og de synes det er spennende å være del av en innovasjonsprosess. Dette virker på flere som en inspirasjon til å se nye muligheter. En behovsdrevet prosess blir svært godt mottatt, hvor det oppleves som positivt at noen er interessert i deres utfordringer. Involvering av informanter er nyttig både i kartlegging av behov, men også i evaluering av nye idéer. Workshops med nøkkelpersonell oppleves som utbytterikt i forhold til å verifisere og forankre konklusjoner fra behovskartleggingen. Behovsdrevet innovasjon mer tid og ressurser i tidlig fase minimerer forretningsrisikoen Den behovsdrevne innretningen krever mer tid og ressurser i tidlig fase. Veien fra kartlegging av behov til løsningsutvikling, kan ofte være lang, men allikevel realistisk. Det er derfor viktig å ha is i magen i forhold til medgått tid før iverksetting av hovedprosjekt. InnoMeds hypotese er at ved å bruke lengre tid på tidlig fase av innovasjonsarbeidet vil man kunne sikre en raskere gjennomføring av utviklingsprosessen ved at man slipper unødvendige og feilaktige iterasjoner i hovedprosjektet. InnoMed har stor tro på at denne innretningen bidrar til økt grad av innovasjon, som i større grad treffer markedet riktig og minimerer forretningsrisikoen. Dette er også uttalt fra NHS (National Institute of Health) i Storbritannia som viser til forskning på området. I hovedprosjektene må det også sikres samarbeid med brukerne og behovseierne slik at ferdige produkt/løsninger fungerer ihht. behov. Kvalitetssikring av InnoMeds behovsdrevne innovasjonsprosess InnoMed har ved flere anledninger publisert eget arbeid på nasjonale, nordiske og internasjonale konferanser, for å synliggjøre InnoMed men også for å kvalitetssikre den behovsdrevne innovasjonsprosessen. Vi vurderer at InnoMed rent metodisk ikke står noe tilbake, sammenlignet med andre innovasjonsaktører. Vi har svært mange nyttige erfaringer og har mye å lære bort. Likevel har vi som et levende kompetansenettverk, en ambisjon om kontinuerlig læring. InnoMed vil derfor videreføre kunnskapsutviklings- /formidlingsaktiviteten, og forsøke å etablere samarbeidsprosjekter med flere utenlandske aktører.

8 Prosjektinitiering Identifisering av forprosjekter utgangspunkt i viktige behovsområde som helsesektoren selv prioriterer og som det er mulig å gjøre noe med Det er viktig at InnoMed tar tak i behovsområder som helsesektoren selv prioriterer og setter av ressurser til og hvor løsningene vil kunne ha stor nytte for brukermiljøene. Dette må sikres gjennom god kontakt med kommunehelsetjenesten og de regionale helseforetakene (RHFene). Samtidig må man vurdere hvilke behovsområder man har mulighet til å gjøre noe med, d.v.s. om man har relevant næringsliv, FoU-miljø, nødvendige rammebetingelser osv. Trenden både nasjonalt og internasjonalt er satsing på forebygging og å utføre stadig større del av helse- og omsorgstjenestene i hjemmet og i førstelinje-tjenesten. Dette gjenspeiles også i prosjektporteføljen og legger føringer for innovasjonsvirksomheten. Etablering av forprosjekter fra kvalifisering til finansiering er tidkrevende Våre erfaringer er at prosjektetableringen - fra kvalifisering av forprosjektene til finansiering av forprosjektene er på plass - ofte tar mye lenger tid enn planlagt. Dette har vi tatt tak i og fått på plass gode rutiner i et godt samarbeid med Innovasjon Norge. Innovasjonsrådgiverne jobber nå tettere på finansiørene gjennom å orientere og involvere saksbehandlerne i Helsedirektoratet og Innovasjon Norge tidlig i prosjektutviklingsfasen og sikre nødvendig eierskap og forankring. Vi har forpliktende og engasjerte prosjekteiere Helsesektoren er prosjekteiere i forstudier og forprosjekter. Helseforetakene, NAV og kommuner tar en forpliktende og krevende rolle i prosjektene gjennom god forankring i ledelsen og setter av ressurser til aktiv deltakelse i innovasjonsprosjektene. God forankring i helsesektoren må etableres tidlig i prosjektet Det er viktig å få på plass bred nasjonal forankring og engasjement fra helsesektoren tidlig i prosessen gjennom prosjektgrupper, fokusgrupper etc. For noen prosjekter kan forankring på myndighetsnivå være helt nødvendig. Slike prosjekter må utvikles sammen med representanter for myndighetene hvor myndighetene må være forberedt på å ta rolle som en av partnerne. Allokering av ressurser i helsesektoren På tross av god forankring hos prosjekteier ved prosjektstart oppstår det i blant forsinkelser grunnet omorganiseringer og forflytting av nøkkelpersoner som påvirker prosjektet. Det oppleves også som krevende å frigjøre fagfolk fra daglige oppgaver til deltakelse i innovasjonsarbeid Prosjektgjennomføring ene bør koples inn tidlig i forprosjektet er som kan være aktuelle for å ta forprosjektene videre i hovedprosjekter, må kartlegges og det bør etableres kontakt så tidlig som mulig. ene bør involveres før man starter utviklingen av nye konsepter, slik at bedriftenes kunnskap blir nyttiggjort og at bedriftene får eierskap til resultatene. Innovasjonsprosjekter som fordrer nye rammebetingelser er krevende Innovasjon som fordrer nye rammebetingelser, som for eksempel nye refusjonsordninger eller utvikling av nye standarder, er prosjekter som tar lang tid og som er svært krevende å få realisert. I slike prosjekter vil det være av avgjørende betydning med engasjement og forpliktelse fra myndighetenes side tidlig i prosessen. Det kan også være aktuelt å utvikle nye prosjekter gjennom flere år etter hvert som området utvikler seg, som eksempel innenfor den akuttmedisinske kjeden. Ofte kan uklare etiske retningslinjer forsinke utvikling av nye og anvendelse av eksisterende produkter og tjenester. Forretningsmodellen Forretningsmodellen hvem etterspør løsningen og hvem betaler for løsningen er viktig å belyse i forprosjektet. Dette er generelt en utfordring i helsesektoren i de tilfeller der de som drar nytte av løsningen er andre enn dem som må ta kostnadene. I særdeleshet er dette en utfordring i samhandlingsprosjekter hvor en endring i eksempelvis kommunesektoren, fører til en besparelse i spesialisthelsetjenesten. Erfaringer fra flere IKT-prosjekter, som feks. WebChoice viser at det har vært en utfordring å sannsynliggjøre en forretningsmodell som gjør at bedrifter ser et kommersielt marked. Troverdig forretningsmodellering krever betydelig andel av prosjektressursene for å oppnå et godt resultat.

9 Organisasjonsendringer og sparetiltak i helsesektoren forsinker prosjektene Store organisasjonsendringer og sparetiltak i helsesektoren kan stoppe eller forsinke påbegynte prosjekter. Ofte kan utviklingen av et nytt produkt eller tjeneste føre til at det må gjøres endringer i organisasjonen for å hente ut de positive effektene. Endringer i organisasjonen er ofte en tyngre og overordnet prosess som tar tid og effekten av det nye produktet eller tjenesten blir dermed forsinket. Større prosjekter som kombinerer utvikling av både organisasjon, tjenester og produkter Større innovasjonsprosjekter som kombinerer utvikling av både organisasjon, tjeneste og produkter, hvor flere aktører er involvert, er betydelig mer krevende, tar lenger tid og krever mer finansiering enn man kanskje forventer. Dette er viktig å ta høyde for i planlegging og finansiering av slike forprosjekter. Risikoavlastning for helsesektoren - midler til frikjøp Vi erfarer veldig stort engasjement og vilje til å delta i innovasjonsprosesser og ta i bruk nye løsninger i kommuner og helseforetak, på tross av hverdagen til ansatte er preget av stort tidspress. Dette er nytt for de fleste og inspirerende. Utfordringene kommer når løsningene skal testes ut i tillegg til vanlig drift og daglige oppgaver. Det er viktig å få på plass gode finansieringsordninger og risikoavlastning også for helsesektoren i innovasjonsprosjekt. Kapasitetsproblemer i nettverket Noen prosjekter er blitt forsinket grunnet interne kapasitetsproblemer blant InnoMeds samarbeidspartnere. Det er vesentlig at miljøene med ansvar for gjennomføringen av prosjektene, har tilstrekkelig bemanning til å løse oppgaven. Dette må gjelde uavhengig om prosjektlederne som engasjeres inn kommer fra FoU-miljø, bedrifter eller fra helsesektoren. Behov for eksterne prosjektledere Det er viktig at forprosjekter i regi av InnoMed til en hver tid bemannes med best mulig kompetanse og kapasitet. Bred erfaring med gjennomføring av behovskartleggings - / og konseptutviklingsprosesser er viktig. Det kan ofte være hensiktsmessig å engasjere eksterne prosjektledere til gjennomføring av forprosjektene i regi av InnoMed. Det er derfor viktig at nettverket, i tillegg til innovasjonsrådgiverne, utvides med flere kompetansemiljø og dyktige personer for prosjektledelse eller prosjektbistand. Så langt har vi gode erfaringer med å knytte til oss FoU-miljø og designbedrifter som SINTEF, NST, Thelma, live work, Kadabra, RO, etc. Innovasjonsrådgiverne har en viktig rolle som ansvarlige for forprosjektene på vegne av InnoMed. Fra forprosjekt til OFU-/Hovedprosjekt Å få videreført forprosjektene gjennom etablering av OFU-/hovedprosjekter, krever ofte mer tid og noen også mer ressurser enn planlagt. Det kan være en utfordring å få kunden på plass og finne bedrifter som har ressurser til å gå inn i nye prosjekter. Det at det tar så lang tid i denne fasen skyldes også at et OFU- /hovedprosjekt ofte krever at vi må vente i over et år før vi kan jobbe videre med å få iverksatt prosjekt. (Dette gjelder særlig i år der sykehus fokuserer sterkt på innsparing, da kan prosjektet også bli utsatt til neste budsjettperiode.) Det er flere aksjoner som er iverksatt for å møte denne utfordringen som; å få på plass risikoavlastning til sykehusene /kommuner, engasjere bedriftene tidligere og kople inn finansiørene tidligere. Det er nærliggende å kople inn bedrifter som allerede har beslektede produkter, men det er svært krevende dersom produkt/løsningen som skal utvikles influerer negativt på produkter som bedriften har innarbeidet i markedet. Møteplasser er et viktig verktøy Våre erfaringer med gjennomføring av møteplasser for myndigheter, helsepersonell, FoU-miljø, bedrifter og virkemiddelaktører, er at dette er et nyttig verktøy for InnoMeds virksomhet. På denne måten får en kunnskap om og løftet frem behovsområder, skaper engasjement og forankring, etablerer nettverk og kontakt mellom nøkkelaktører, samt identifiserer konkrete innovasjonsprosjekter. Det er imidlertid svært viktig at møteplassene er godt planlagt gjennom en bevisst målsetting, målgruppe, resultater og plan for oppfølging. Vi har også erfart at det er viktig å sjekke ut på forhånd hvordan møtefasilitetene fungerer. Når målsettingen med møteplassene er identifisering av nye innovasjonsprosjekter, bør workshops være en viktig del av arrangementet med deltakelse av alle nøkkelaktørene for innovasjon; helse, industri, FoU og virkemiddelapparat. Og det bør engasjeres dyktige prosessledere (kaospiloter) til å lede workshopene. Det bør også legges opp til at aktørene kan få snakket sammen uformelt, gjerne ved at det settes av tid og ressurser til en hyggelig middag eller tilsvarende.

10 OFU-/Hovedprosjekter Navn Gjennomføring Innovasjon 1 Inn på tunet - Aktivitetstilbud for personer med demens 2 Maestro - Et hørselsteknisk hjelpemiddel 3 Integra - Pasientløfter integrert i innredning 4 Mobil røntgen 5 PaCentric - Web basert kommunikasjonsløsning for overføring av røntgenbilder 6 IKT behandlingsstøtte innen psykiatrien 7 Vel møtt til poliklinikken 8 Lavtrykk vanntåkeannlegg 9 WebChoice 10 Datastyrt medisinutlevering til pasient 11 Sykepleiehåndbok for smarttelefon 12 Hjemmebasert behandling av KOLS-pasienter 13 Hørselstekniske hjelpemidler 14 Brannalarm for hørselshemmede i publikumsbygg 15 EEG Beskrivelsesprogram 16 Det digitale sykehuset 17 Bondens verdier - livet ut 18 Kvalitetsforbedring i eldreomsorgen basert på The Eden Alternative 19 Hev- og senkbart toalett 20 Ultralydutstyr til diagnostikk og overvåking av hjerneslag 21 Konsept for baderom på sykehus 22 GPS for trygghet og helse 23 Ressursstyring i akuttmottak og den prehospitale kjeden

11 Forprosjekter Navn 1 Behovsbasert bemanningsplan 2 Desentralisert hjerteovervåkning 3 Elektronisk helsekort for gravide 4 Ganghjelpemiddel mot fysisk forfall 5 Gjenfinning og sporing av effekter 6 Hjemmedialyse av nyresviktpasienter 7 Informasjonsflyt i den akuttmedisinske kjeden 8 KOLS Hjelpemidler 9 Næringsmidler tilpasset personer med svelgevansker 10 Pasientinformasjon 11 Prehospital isolasjonshåndtering av hypotermiske pasienter 12 Ståheis for aktiv oppreising og stabil forflytning 13 Vanlig mat som sondenæring 14 Bevegelsesforstyrrelser 15 Individtilpassende aktivitetstjenester for personer med demens 16 Levende samtykke 17 Pasientforståelig sykehusjournal 18 Tilgang til sykehusjournal via internett (nasjonal journaltilgang) 19 Sosial kontakt og kommunikasjon 20 Verktøy for "ompakking" og visualisering av helsebygg 21 Bioaktive komponenter i forebyggende helse 22 Sykehusinfeksjoner 23 Forebygging av skader ved fall blant eldre 24 Forebygging av livsstilssykdommer 25 Nye konsepter for forebygging av slitasjegikt i knær 26 Nasjonalt on-line verktøy for behandlingslinjer, fagprosedyrer og samhandling 27 Fagprosjekt: Enhetlig registrering av data i den akuttmedisinske kjeden 28 Veiledning og overvåking av medisinering for eldre 29 Inkontinens - Forebygging og reduksjon av ulemper 30 Benchmarking av intensivavdelinger 31 Forebygging av diabetesfotsår 32 Mønstergjenkjenning av journallesing for å oppdage missbruk og tilpasse tilganger 33 Samhandling med pasient innen rus og psykisk helsevern Gjennomføring Annen prosjektaktivitet med bistand fra InnoMed Navn Gjennomføring Innovasjon 1 Interaktive røntgenhenvisninger 2 GiLab - Interaktiv rekvirering av prøver fra laboratoriet på UNN 3 E-læring for lungepasienter 4 Gi-Alt - Medisinske bestillings- og beslutningsprosesser 5 Sikkerhetsløsninger fra Oljesektoren anvendt i helsesektoren for å hindre pasientskader 6 Elektronisk kompetansedokumentasjon for helsesektoren 7 Nye legemidler til kreftbehandling 8 Varslingssystem for utrykningskjøretøy 9 Webbasert undervisningssystem for ufaglærte

12

13 Hovedprosjekter

14 Inn på tunet - Aktivitetstilbud for personer med demens Statusrapport for hovedprosjekt I 2009 ble det gjennomført et forprosjekt der målsettingen var å utvikle et aktivitetstilbud for personer med demens på gårder på Fosen-halvøya. Prosjektet var et samarbeid mellom Fosen DMS som nav i tilbudet og gårder som driver Inn på tunet - virksomhet. Det ble tidlig klart at man ikke kan sette i gang kortsiktige tiltak overfor denne sårbare brukergruppen. Det ble derfor jobbet målbevisst med å etablere dette som et mer permanent tilbud. Det ble etablert et aktivitetstilbud på to gårder på Fosen: Bjørnehiet i Rissa og Vivre gård i Bjugn. Tilbudene fungerer godt. Ett tiltak for å øke rekrutteringen til tilbudene har vært å unngå ordet demens. I stedet brukes ord som glemsk. naust, vedlikehold av båt, sesongbetont arbeid som å hugge ved, gjerding, maling, se til dyra på beite, mekking og/eller kjøring med traktor etc., hagearbeid, natursti, lesing i aviser og bøker, historiefortelling, musikk, dans og sang. Aktivitetene i forprosjektet er i dag videreutviklet til et permanent tilbud. Prosjektet har ført til en innovasjon Eksempler på aktiviteter er: Stell og kos med dyrene, baking og matlaging også med råvarer fra gården, håndarbeid, turer til lavvo, fisking i fersk- og saltvann, Kontaktperson Espen H. Aspnes (SINTEF) Gårdsbruk på Fosen Tjeneste/service Oktober 2008 Partner i HS Fosen DMS ( til forprosjektet) Eldreomsorg Desember % gjennomført

15 Statusrapport for hovedprosjekt Maestro - Et hørselsteknisk hjelpemiddel Videreutvikling av Maestro -konseptet, et hjelpemiddel for hørselshemmede fra COMMidt AS som består av en mottaker som via en halsslynge (som fungerer som teleslynge) forsterker signal fra opptil 8 enheter som samtale, telefon, TV/radio, MP3, PC og varslingsanlegg inn på høreapparat eller CI. Signaloverføringen skjer trådløst via bluetooth eller via ledning. Prosjektet ble gjennomført som et OFU-prosjekt med NAV som offentlig partner. InnoMeds forstudie ifbm hørselsteknologiske hjelpemidler inngikk i OFU-prosjektsøknaden. prognosene for det nye produktet er svært lovende med internasjonale kunder der tydelig etterspør produktet. Prosjektet har ført til en innovasjon Prosjektet er ferdig og produktet er svært godt mottatt i markedet. en har i prosjektet samarbeidet med forkningsmiljø i Danmark som er langt fremme innen hørselsteknologi. SINTEF ble brukt i forbindelse med vurdering av materialkvalitet fra underleverandør i Kina. Produksjonen i Kina har for øvrig bydd på store utfordringer som man nå håper er overvunnet. Salgs- Kontaktperson Espen H. Aspnes (SINTEF) COMMidt AS Teknisk hjelpemiddel Desember 2007 Partner i HS NAV Hjelpemidler og tilrettelegging OFU Hørselshemming Desember % gjennomført

16 Statusrapport for hovedprosjekt Integra - Pasientløfter integrert i innredning en Integra Care Products AS introduserte idé til en pasientløfter som er integrert i innredning. Dette samsvarte med behov avdekket i prosjektet Fremtidens eldreboliger der brukerne klart har uttrykt at de ikke ønsker å omgi seg med tekniske hjelpemidler som er svært synlige. Samtidig er det viktig for brukere og hjelpepersonell å ha slike hjelpemidler lett tilgjengelige ved behov. og salg i markedet er i gang. en har utviklet kreative websider som presenterer produktet, og interessen rundt en informasjonsvideo om konseptet som er lagt ut på YouTube er meget stor. Prosjektet har ført til en innovasjon Det ble foreslått et OFU forprosjekt, men bedriften valgte å gå rett over i et selvfinansiert hovedprosjekt. SINTEF har på oppdrag for Trondheim kommune gjennomført en vurdering av to alternativ for takmonterte pasientløftere. Resultatet har hatt betydning for Integra Care Products AS. InnoMed har bidratt med kontakter for utprøving og implementering i markedet. Hovedprosjektet er fullført Kontaktperson Espen H. Aspnes (SINTEF) Integra Care Products AS Teknisk hjelpemiddel 2008 Partner i HS Nordlandssykehuset HF ( til forprosjektet) Fremtidens eldreboliger % gjennomført

17 Statusrapport for hovedprosjekt Mobil røntgen Foto: Unni Skoglund For eldre pasienter på institusjon vil det ofte være bedre at helsetjenestene kommer til institusjonen enn at pasienten transporteres til helsetjenesten. Et eksempel på dette er røntgen. Dersom det er mistanke om at en pasient på et sykehjem har brukket noe, er det gunstigere at det kommer en person med et mobilt røntgenapparat og tar røntgenbilde av pasienten på sykehjemmet, fremfor at pasienten må fraktes til og fra et sykehus/røntgeninstitutt. I mange områder av landet vil dette også være det mest kostnadseffektive. Tilsvarende kan man tenke seg kontroll av syn, hørsel, analyser av blodprøver, tannlegebehandling osv. kommune- og primærhelsetjenesten, har det vist seg å være vanskelig å finansiere ordningen på tross av de besparelser den medfører. Ordningen er i drift per i dag, men er inntil videre ikke blitt utbredt til resten av Norge. En viktig erfaring er at nye helsetjenester trenger nye refusjonsordninger hvilket har vist seg å være svært vanskelig å få innført. Prosjektet har ført til en innovasjon Oslo kommune og Oslo universitetssykehus har gjennomført et prosjekt med en mobil røntgenenhet. Erfaringene fra prosjektet var så positive at ordningen er innført som en permanent tjeneste i Oslo-regionen. Denne tjeneste har nå vært i aksjon mere enn 3000 ganger. Da tjenesten opererer i grensen mellom Kontaktperson Jan Solberg (Inven2) Tjeneste/service Desember 2008 Partner i HS Oslo Universitetssykehus HF og Oslo kommune ( til forprosjektet) Samhandling Desember % gjennomført

18 Statusrapport for hovedprosjekt PaCentric - Web basert kommunikasjonsløsning for overføring av røntgenbilder I mange sammenhenger har en radiolog behov for en second opinion når det gjelder tolkningen av røntgenbilder. Det er med andre ord behov for en løsning som på en enkel måte kan åpne for å sende røntgenbilder via internett til en annen radiolog. en Fimreite software har utviklet produktet PaCentric for å dekke dette behovet. Det er en webbasert kommunikasjonsløsning for overføring av røntgenbilder. Løsningen dekker et kommunikasjonsbehov i både offentlig og privat helsevesen. Forprosjektet hadde som mål å gjennomføre en realistisk utprøving av løsningen blant annet ved Ringerike sykehus. Forprosjektet er ferdig gjennomført. Resultatene fra forprosjektet er så gode at Fimreite Software nå har fått kontakt med Curato røntgen. De har kjøpt løsningen for kommunikasjon mot en utenlandsk samarbeidspartner. PaCentric ble offisielt sluppet 1. mars I dag er Fimreite Software AS partner med Norsk Helsenett og tilbyr et system som støtter 15 forskjellige språk. Prosjektet har ført til en innovasjon Forprosjektet viste at det kan være lettere å få aksept for et nytt produkt hos enn privat aktør enn i det offentlige. Dette bunner sannsynligvis i at beslutningsveiene er kortere i det private og at de finansielle mekanismene er enklere. Kontaktperson Jan Solberg (Inven2) Fimreite software IKT løsning Mars 2009 Partner i HS Ringerike sykehus HF ( til forprosjektet) Samhandling Mars % gjennomført

19 Statusrapport for hovedprosjekt IKT behandlingsstøtte innen psykiatrien Foto: Unni Skoglund I forprosjektet har det i regi av InnoMed vært en møteplass for å få på plass forankring av prosjektet i helsesektoren og konkretisere prosjektet med interessentene. Møteplassen var utløsende for beslutning om OFU-prosjekt. InnoMed har videre bistått i utarbeidelsen av OFU-søknaden. solgt sin smertepakke til flere ulike kunder rundt om i landet. Prosjektet har ført til en innovasjon Den komplette testpakken som ble utviklet i prosjektet fokuserte på kartlegging av diffuse smertelidelser. Systemet håndterer administrasjon av tester, ulike skreddersydde tilgangsnivåer for ulikt personell, system for logging av bruk og kommunikasjonssystem for brukere og behandlere. Prosjektets omfang, innhold og fokus forandret seg etter hvert som det ble avdekket hva som var teknologisk mulig og hva markedet var klar til å ta i bruk. OFU-prosjektet er avsluttet og Checkware AS har nå Kontaktperson Wenche Poppe (TTO Nord) Checkware AS IKT løsning April 2007 Partner i HS St. Olavs hospital HF OFU ( til forprosjektet) Psykiatri, samhandling April % gjennomført

20 Statusrapport for hovedprosjekt Vel møtt til poliklinikken Det at pasienten ikke møter til avtalt tid representerer et stort problem for sykehusene. Kostnadene er proporsjonal med hvor ressurskrevende undersøkelsen/inngrepet er. Ikke-møtt prosenten varierer, men kan være så høy som % på enkelte poliklinikker. Den årlige kostnaden knyttet til at pasienten ikke møter til avtalt tid er anslått til over 1 mill. kroner ved Medisinsk klinikk, Sykehuset Buskerud. Det ble derfor utviklet et IT system for å redusere ikke møtt andelen for de som har fått time til poliklinikken. Det ble gjennomført et prosjekt for å teste ut systemet og for å finne en industripartner som var interessert i å industrialisere løsningen og tilby den til sykehusene. Prosjektet viste meget gode resultater. IT-plattform, b) Videreutvikle, markedsføre, selge, implementere og supportere IT-programmet ved norske helseforetak og c) Introdusere IT-programmet på det internasjonale markedet. Prosjektet er gjennomført og det er inngått en lisensavtale med bedriften Prediktor der de påtar seg å videreutvikle, markedsføre, selge, implementere og supportere IT-løsningen Vel Møtt. Inntil videre har Prediktor ikke prioritert dette produktet og løsningen er derfor ikke blitt implementert andre steder i landet. Gjennom prosjektet er det erfart at selv om man har en god IKT-løsning å tilby, så er det krevende å finne en industripartner som er villig til å inngå et forpliktende samarbeid om å: a) Skrive programmet på en industriell Kontaktperson Jan Solberg (Inven2) Prediktor AS IKT løsning November 2009 Partner i HS Sykehuset Buskerud HF ( til forprosjektet) Samhandling November % gjennomført

Prosjekter i InnoMed 2006-2014

Prosjekter i InnoMed 2006-2014 Prosjekter i InnoMed 2006-2014 InnoMeds styringsgruppe har representanter fra følgende organisasjoner Helsedirektoratet Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helseforetakenes

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

InnoMeds prosjektportefølje 2009

InnoMeds prosjektportefølje 2009 InnoMeds prosjektportefølje 2009 Møteplasser Møteplasser i 2009 Innovasjonskonferansen 09, Oslo Workshop om The Eden Alternative, Trondheim Møteplass om fall og lårhalsbrudd, Gardermoen Riktig ernæring,

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON

BEHOVSDREVET INNOVASJON BEHOVSDREVET INNOVASJON 10 steg til innovasjon i helsesektoren Innhold 3 Introduksjon... 4 Hvem er dette ment for? 6 Hvorfor behovsdrevet innovasjon? 7 Dimensjoner innen behovsdrevet innovasjon 8 Ulike

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen)

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen) Velferdsteknologi IS-1990 Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Forprosjekt Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Hva bør en trygghetspakke inneholde for å hjelpe den enkelte til å bo trygt i egen bolig? 20. juni 2012.. Prosjekttittel: Trygghetspakken - behovskartlegging

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter. 15. november 2011

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter. 15. november 2011 1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter 15. november 2011 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef Helse, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47

Detaljer

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21 d:mag ET MAGASIN FRA DIPS ASA Nye Ahus får helautomatisk MEDISIN- MASKIN Pasientene ved Nye Ahus vil få sin medisin levert i slike endosepakker, direkte fra en maskin. Sykehuset er først i verden med helautomatisk

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer