Statusrapport. Prosjektutvikling i InnoMed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport. Prosjektutvikling i InnoMed 2006-2010"

Transkript

1 Statusrapport Prosjektutvikling i InnoMed

2

3 InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon: InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. InnoMed, som er godt forankret i helsesektoren, er etablert og eid av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Innovasjon Norge er en sentral samarbeidspartner og bidragsyter for InnoMeds virksomhet. InnoMeds rolle er å fasilitere behovsdrevet innovasjon i helsesektoren og har som mål å bidra til økt kvalitet og effektivitet i sektoren gjennom utvikling og implementering av nye løsninger. Disse løsningene skal være forankret i nasjonale behov og ha internasjonale markedsmuligheter. InnoMeds virksomhet omfatter både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. InnoMeds 3 prioriterte hovedoppgaver: Stimulere og forankre behovsdrevet innovasjon i helsesektoren gjennom oppsøkende virksomhet og møteplasser. Identifisere og iverksette behovsdrevne innovasjonsprosjekter gjennom møteplasser, forstudier og forprosjekter i tidlig fase med mål om å etablere nye viktige innovasjonsprosjekter i form av OFU-/ hovedprosjekter. Være et kompetansemiljø for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. Gjennom systematisk utprøving og utvikling av metoder og verktøy, skal det utvikles ny kunnskap som formidles til helsesektoren som støtte til behovsdrevet innovasjonsarbeid. Finansiering - Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Helsedirektoratet og Innovasjon Norge finansierer InnoMeds virksomhet knyttet til møteplasser, forstudier og forprosjekter. Dette er forankret i regjeringens nasjonale satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Helsedirektoratet finansierer InnoMeds virksomhet gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Innovasjon Norge bevilger årlig midler til konkrete aktiviteter innenfor rammen av forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) ut fra målet om å øke antall OFU-prosjekter innen helsesektoren.

4 Behovsdrevet innovasjon: I behovsdrevet innovasjon handler det om å kartlegge og forstå behovseiernes erkjente og ikke-erkjente behov, for deretter å bruke kunnskapen som grunnlag for utvikling av nye produkter, tjenester og organisasjonsformer. Behovsdrevet innovasjon handler om å treffe markedet riktig og om å minimere forretningsrisikoen. Tre viktige forutsetninger for å lykkes med behovsdrevet innovasjon er: Identifisere erkjente og ikke-erkjente behov fra alle interessenter. Finne teknologi og bedrifter som kan dekke det faktiske behovet. Etablere kunnskap om produktets / tjenestens levedyktighet i forhold till markedets størrelse. Behovsdrevet prosjektutvikling i regi av InnoMed: InnoMed har gjennom sin satsing på behovsdrevet innovasjon, utviklet en prosess for eget innovasjonsarbeid i sektoren. Illustrasjon: Behovsdrevet prosjektutvikling i regi av InnoMed Forstudier Innovasjonsrådgiverne og innleide prosjektledere har tett dialog med behovseierne i helsesektoren. Sammen identifiseres og prioriteres nye sentrale behovsområder som grunnlag for gjennomføring av forstudier. I forstudien skal man sikre en god forståelse av alle behovene innenfor området og evaluere behovets størrelse, finne mulige prosjekteiere, identifisere aktuelle bedrifter, kartlegge mulige samarbeidspartnere, nasjonale kompetansesentre, FoU-miljø, etc. Forstudien skal resultere i konkrete forslag til nye forprosjekter som legges frem for InnoMeds styringsgruppe for kvalifisering. Med bakgrunn i en grundig kvalifiseringsprosess i styringsgruppen og påfølgende beslutningsprosess om finansiering i Helsedirektoratet og Innovasjon Norge, kan nye forprosjekter iverksettes. Forprosjekt I forprosjektene har man valgt ut et viktig behov innenfor et område, hvor man i prosjektet går grundigere inn i behovsområdet for å finne ytterligere grunnlag for innovasjon. Viktige aktiviteter er en grundigere vurdering av behov og marked, finne partnere som kan videreføre prosjektet, utvikle idéer som innfrir behovene, bistå bedriftene i kontakt mot virkemiddel apparatet og i etablering av OFU-/ hovedprosjekt. Helseforetak og kommuner er prosjekteiere i forprosjektene og tar en krevende rolle gjennom god forankring i ledelsen og setter av ressurser til aktiv deltakelse i prosjektene.

5 Resultater Prosjektutvikling i InnoMed Prosjektporteføljen 65 innovasjonsprosjekter: InnoMed har i perioden generert en prosjektportefølje på 65 innovasjonsprosjekter, hvorav 31 hovedprosjekter og 34 forprosjekter. Av 31 hovedprosjekter (17 OFU-prosjekter) er 8 ferdigstilt og resultert i realiserte innovasjoner og implementerte løsninger i helsesektoren og 23 hovedprosjekter er under gjennomføring. Av 34 forprosjekter er 13 ferdigstilt og det jobbes med videreføring gjennom etablering av OFU-/ hovedprosjekter og 17 er under gjennomføring. 4 forprosjekter er skrinlagt da man ikke har funnet grunnlag for videreføring gjennom OFU-/ hovedprosjekt. I tillegg har det vært gjennomført flere større behovskartlegginger gjennom forstudier som eksempel innen fokusområdene Demens, Slag, Hørselshemming; Lårbeinsbrudd og Fremtidens eldreboliger. Prosjekttilfanget: InnoMeds rolle i forprosjektene varierer i forhold til type prosjekter som deles inn i 5 kategorier: Behovsdrevet prosjekt i regi av InnoMed: InnoMed er driver og gjennomfører behovskartlegging og en første markedsvurdering i forstudier på store behovsområder. Potensielle innovasjons-prosjekter som avdekkes tas videre gjennom forprosjekter. Helsepersonell er viktige bidragsytere og deltar aktivt i hele prosessen. Behovsdrevet prosjekt i regi av helsesektoren: Helsesektoren spiller inn behov og er selv driver i innovasjonsprosjektene. InnoMeds rolle er å bistå med finansiering, kartlegging av behov fra andre interessenter, sikre bred forankring i helsesektoren, kartlegge markedssituasjonen, bistå med å finne industrielle partnere og kontakt med virkemiddelapparatet. Behovsdrevet prosjekt gjennom kommersialisering av FoU: Noen av prosjektene har sitt utspring fra forskningsaktivitet/-resultater i helseforetakene og skal videreføres gjennom utvikling og kommersialisering. InnoMeds rolle er å sikre bred forankring i helsesektoren, bistå med kontakt mot bedrift (er) og virkemiddelapparat. Behovsdrevet prosjekt i regi av bedrift: en er driveren og har et konkret prosjektforslag basert på et avdekket behovsområde i helsesektoren. InnoMeds rolle er å bistå med forankring i helsesektoren, verifisering av behovet, kontakt mot virkemiddelapparatet og hjelp til etablering av OFU-/ hovedprosjekt. Idémottak: InnoMed mottar idé fra helsesektor, bedrift eller fra enkeltpersoner. InnoMeds rolle er å gjøre en vurdering av idéens potensial i forhold til behovet i sektoren, andre eksisterende løsninger og sikre forankring i sektoren.

6 Prosjektporteføljens sammensetning Region Helseregion Nord Helseregion Midt Helseregion Vest Helseregion Sør-Øst 11 Sektor Spesialisthelsetjenesten Kommunehelsetjenesten Samhandling Begge sektorer IKT løsning Medisinsk teknologi Ny organisering Teknisk hjelpemiddel Tjeneste/service

7 Erfaringer/Læring InnoMed har systematisk arbeidet med behovsdrevet innovasjon i helse- sektoren siden Med en prosjektportefølje på 65 prosjekter, har InnoMed bidratt til iverksetting av en betydelig innovasjonsaktivitet innenfor sentrale behovsområder i helsesektoren. Når en oppsummerer InnoMeds erfaringer med behovsdrevet prosjektutvikling, er hovedinntrykket så langt: InnoMed som innovasjonsfasilitator i helsesektoren InnoMed har en viktig rolle Vi opplever, gjennom de tilbakemeldingene vi får fra myndigheter, helsesektor og bedrifter, at InnoMed har en viktig rolle som fasilitator for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. Mange bedrifter opplever at det er vanskelig å komme inn i helsesektoren, fordi de er kommersielle aktører, og helsesektoren på sin side kan oppleve det som vanskelig å la enkelte bedrifter få innpass. InnoMed er en nøytral aktør og vi har fått mange tilbakemeldinger på at InnoMed har en viktig rolle i å skape trygghet og fasilitere samarbeid mellom de ulike aktørene. Samtidig er det viktig at vi er tydelig på InnoMed virkemiddelet hva er rollen vår, hva kan vi bidra med og hvordan samarbeider vi med andre nøkkelaktører i innovasjonssystemet. Dette for å unngå urealistiske forventninger og samtidig sikre at vi ikke tråkker i andre sine bed. Behovsdrevet innovasjon Behovsdrevet innovasjon blir veldig godt mottatt i helsesektoren InnoMeds virksomhet med behovsdrevet innovasjon blir veldig godt mottatt i helsesektoren. I kontakt med pasientgrupper, brukerorganisasjoner, helseforetak, kommuner og sykehjem er tilbakemeldingene at informantene synes dette er en viktig, spennende og lærerik prosess. Informantene får anledning til å tenke gjennom utfordringene som de møter i hverdagen, og de synes det er spennende å være del av en innovasjonsprosess. Dette virker på flere som en inspirasjon til å se nye muligheter. En behovsdrevet prosess blir svært godt mottatt, hvor det oppleves som positivt at noen er interessert i deres utfordringer. Involvering av informanter er nyttig både i kartlegging av behov, men også i evaluering av nye idéer. Workshops med nøkkelpersonell oppleves som utbytterikt i forhold til å verifisere og forankre konklusjoner fra behovskartleggingen. Behovsdrevet innovasjon mer tid og ressurser i tidlig fase minimerer forretningsrisikoen Den behovsdrevne innretningen krever mer tid og ressurser i tidlig fase. Veien fra kartlegging av behov til løsningsutvikling, kan ofte være lang, men allikevel realistisk. Det er derfor viktig å ha is i magen i forhold til medgått tid før iverksetting av hovedprosjekt. InnoMeds hypotese er at ved å bruke lengre tid på tidlig fase av innovasjonsarbeidet vil man kunne sikre en raskere gjennomføring av utviklingsprosessen ved at man slipper unødvendige og feilaktige iterasjoner i hovedprosjektet. InnoMed har stor tro på at denne innretningen bidrar til økt grad av innovasjon, som i større grad treffer markedet riktig og minimerer forretningsrisikoen. Dette er også uttalt fra NHS (National Institute of Health) i Storbritannia som viser til forskning på området. I hovedprosjektene må det også sikres samarbeid med brukerne og behovseierne slik at ferdige produkt/løsninger fungerer ihht. behov. Kvalitetssikring av InnoMeds behovsdrevne innovasjonsprosess InnoMed har ved flere anledninger publisert eget arbeid på nasjonale, nordiske og internasjonale konferanser, for å synliggjøre InnoMed men også for å kvalitetssikre den behovsdrevne innovasjonsprosessen. Vi vurderer at InnoMed rent metodisk ikke står noe tilbake, sammenlignet med andre innovasjonsaktører. Vi har svært mange nyttige erfaringer og har mye å lære bort. Likevel har vi som et levende kompetansenettverk, en ambisjon om kontinuerlig læring. InnoMed vil derfor videreføre kunnskapsutviklings- /formidlingsaktiviteten, og forsøke å etablere samarbeidsprosjekter med flere utenlandske aktører.

8 Prosjektinitiering Identifisering av forprosjekter utgangspunkt i viktige behovsområde som helsesektoren selv prioriterer og som det er mulig å gjøre noe med Det er viktig at InnoMed tar tak i behovsområder som helsesektoren selv prioriterer og setter av ressurser til og hvor løsningene vil kunne ha stor nytte for brukermiljøene. Dette må sikres gjennom god kontakt med kommunehelsetjenesten og de regionale helseforetakene (RHFene). Samtidig må man vurdere hvilke behovsområder man har mulighet til å gjøre noe med, d.v.s. om man har relevant næringsliv, FoU-miljø, nødvendige rammebetingelser osv. Trenden både nasjonalt og internasjonalt er satsing på forebygging og å utføre stadig større del av helse- og omsorgstjenestene i hjemmet og i førstelinje-tjenesten. Dette gjenspeiles også i prosjektporteføljen og legger føringer for innovasjonsvirksomheten. Etablering av forprosjekter fra kvalifisering til finansiering er tidkrevende Våre erfaringer er at prosjektetableringen - fra kvalifisering av forprosjektene til finansiering av forprosjektene er på plass - ofte tar mye lenger tid enn planlagt. Dette har vi tatt tak i og fått på plass gode rutiner i et godt samarbeid med Innovasjon Norge. Innovasjonsrådgiverne jobber nå tettere på finansiørene gjennom å orientere og involvere saksbehandlerne i Helsedirektoratet og Innovasjon Norge tidlig i prosjektutviklingsfasen og sikre nødvendig eierskap og forankring. Vi har forpliktende og engasjerte prosjekteiere Helsesektoren er prosjekteiere i forstudier og forprosjekter. Helseforetakene, NAV og kommuner tar en forpliktende og krevende rolle i prosjektene gjennom god forankring i ledelsen og setter av ressurser til aktiv deltakelse i innovasjonsprosjektene. God forankring i helsesektoren må etableres tidlig i prosjektet Det er viktig å få på plass bred nasjonal forankring og engasjement fra helsesektoren tidlig i prosessen gjennom prosjektgrupper, fokusgrupper etc. For noen prosjekter kan forankring på myndighetsnivå være helt nødvendig. Slike prosjekter må utvikles sammen med representanter for myndighetene hvor myndighetene må være forberedt på å ta rolle som en av partnerne. Allokering av ressurser i helsesektoren På tross av god forankring hos prosjekteier ved prosjektstart oppstår det i blant forsinkelser grunnet omorganiseringer og forflytting av nøkkelpersoner som påvirker prosjektet. Det oppleves også som krevende å frigjøre fagfolk fra daglige oppgaver til deltakelse i innovasjonsarbeid Prosjektgjennomføring ene bør koples inn tidlig i forprosjektet er som kan være aktuelle for å ta forprosjektene videre i hovedprosjekter, må kartlegges og det bør etableres kontakt så tidlig som mulig. ene bør involveres før man starter utviklingen av nye konsepter, slik at bedriftenes kunnskap blir nyttiggjort og at bedriftene får eierskap til resultatene. Innovasjonsprosjekter som fordrer nye rammebetingelser er krevende Innovasjon som fordrer nye rammebetingelser, som for eksempel nye refusjonsordninger eller utvikling av nye standarder, er prosjekter som tar lang tid og som er svært krevende å få realisert. I slike prosjekter vil det være av avgjørende betydning med engasjement og forpliktelse fra myndighetenes side tidlig i prosessen. Det kan også være aktuelt å utvikle nye prosjekter gjennom flere år etter hvert som området utvikler seg, som eksempel innenfor den akuttmedisinske kjeden. Ofte kan uklare etiske retningslinjer forsinke utvikling av nye og anvendelse av eksisterende produkter og tjenester. Forretningsmodellen Forretningsmodellen hvem etterspør løsningen og hvem betaler for løsningen er viktig å belyse i forprosjektet. Dette er generelt en utfordring i helsesektoren i de tilfeller der de som drar nytte av løsningen er andre enn dem som må ta kostnadene. I særdeleshet er dette en utfordring i samhandlingsprosjekter hvor en endring i eksempelvis kommunesektoren, fører til en besparelse i spesialisthelsetjenesten. Erfaringer fra flere IKT-prosjekter, som feks. WebChoice viser at det har vært en utfordring å sannsynliggjøre en forretningsmodell som gjør at bedrifter ser et kommersielt marked. Troverdig forretningsmodellering krever betydelig andel av prosjektressursene for å oppnå et godt resultat.

9 Organisasjonsendringer og sparetiltak i helsesektoren forsinker prosjektene Store organisasjonsendringer og sparetiltak i helsesektoren kan stoppe eller forsinke påbegynte prosjekter. Ofte kan utviklingen av et nytt produkt eller tjeneste føre til at det må gjøres endringer i organisasjonen for å hente ut de positive effektene. Endringer i organisasjonen er ofte en tyngre og overordnet prosess som tar tid og effekten av det nye produktet eller tjenesten blir dermed forsinket. Større prosjekter som kombinerer utvikling av både organisasjon, tjenester og produkter Større innovasjonsprosjekter som kombinerer utvikling av både organisasjon, tjeneste og produkter, hvor flere aktører er involvert, er betydelig mer krevende, tar lenger tid og krever mer finansiering enn man kanskje forventer. Dette er viktig å ta høyde for i planlegging og finansiering av slike forprosjekter. Risikoavlastning for helsesektoren - midler til frikjøp Vi erfarer veldig stort engasjement og vilje til å delta i innovasjonsprosesser og ta i bruk nye løsninger i kommuner og helseforetak, på tross av hverdagen til ansatte er preget av stort tidspress. Dette er nytt for de fleste og inspirerende. Utfordringene kommer når løsningene skal testes ut i tillegg til vanlig drift og daglige oppgaver. Det er viktig å få på plass gode finansieringsordninger og risikoavlastning også for helsesektoren i innovasjonsprosjekt. Kapasitetsproblemer i nettverket Noen prosjekter er blitt forsinket grunnet interne kapasitetsproblemer blant InnoMeds samarbeidspartnere. Det er vesentlig at miljøene med ansvar for gjennomføringen av prosjektene, har tilstrekkelig bemanning til å løse oppgaven. Dette må gjelde uavhengig om prosjektlederne som engasjeres inn kommer fra FoU-miljø, bedrifter eller fra helsesektoren. Behov for eksterne prosjektledere Det er viktig at forprosjekter i regi av InnoMed til en hver tid bemannes med best mulig kompetanse og kapasitet. Bred erfaring med gjennomføring av behovskartleggings - / og konseptutviklingsprosesser er viktig. Det kan ofte være hensiktsmessig å engasjere eksterne prosjektledere til gjennomføring av forprosjektene i regi av InnoMed. Det er derfor viktig at nettverket, i tillegg til innovasjonsrådgiverne, utvides med flere kompetansemiljø og dyktige personer for prosjektledelse eller prosjektbistand. Så langt har vi gode erfaringer med å knytte til oss FoU-miljø og designbedrifter som SINTEF, NST, Thelma, live work, Kadabra, RO, etc. Innovasjonsrådgiverne har en viktig rolle som ansvarlige for forprosjektene på vegne av InnoMed. Fra forprosjekt til OFU-/Hovedprosjekt Å få videreført forprosjektene gjennom etablering av OFU-/hovedprosjekter, krever ofte mer tid og noen også mer ressurser enn planlagt. Det kan være en utfordring å få kunden på plass og finne bedrifter som har ressurser til å gå inn i nye prosjekter. Det at det tar så lang tid i denne fasen skyldes også at et OFU- /hovedprosjekt ofte krever at vi må vente i over et år før vi kan jobbe videre med å få iverksatt prosjekt. (Dette gjelder særlig i år der sykehus fokuserer sterkt på innsparing, da kan prosjektet også bli utsatt til neste budsjettperiode.) Det er flere aksjoner som er iverksatt for å møte denne utfordringen som; å få på plass risikoavlastning til sykehusene /kommuner, engasjere bedriftene tidligere og kople inn finansiørene tidligere. Det er nærliggende å kople inn bedrifter som allerede har beslektede produkter, men det er svært krevende dersom produkt/løsningen som skal utvikles influerer negativt på produkter som bedriften har innarbeidet i markedet. Møteplasser er et viktig verktøy Våre erfaringer med gjennomføring av møteplasser for myndigheter, helsepersonell, FoU-miljø, bedrifter og virkemiddelaktører, er at dette er et nyttig verktøy for InnoMeds virksomhet. På denne måten får en kunnskap om og løftet frem behovsområder, skaper engasjement og forankring, etablerer nettverk og kontakt mellom nøkkelaktører, samt identifiserer konkrete innovasjonsprosjekter. Det er imidlertid svært viktig at møteplassene er godt planlagt gjennom en bevisst målsetting, målgruppe, resultater og plan for oppfølging. Vi har også erfart at det er viktig å sjekke ut på forhånd hvordan møtefasilitetene fungerer. Når målsettingen med møteplassene er identifisering av nye innovasjonsprosjekter, bør workshops være en viktig del av arrangementet med deltakelse av alle nøkkelaktørene for innovasjon; helse, industri, FoU og virkemiddelapparat. Og det bør engasjeres dyktige prosessledere (kaospiloter) til å lede workshopene. Det bør også legges opp til at aktørene kan få snakket sammen uformelt, gjerne ved at det settes av tid og ressurser til en hyggelig middag eller tilsvarende.

10 OFU-/Hovedprosjekter Navn Gjennomføring Innovasjon 1 Inn på tunet - Aktivitetstilbud for personer med demens 2 Maestro - Et hørselsteknisk hjelpemiddel 3 Integra - Pasientløfter integrert i innredning 4 Mobil røntgen 5 PaCentric - Web basert kommunikasjonsløsning for overføring av røntgenbilder 6 IKT behandlingsstøtte innen psykiatrien 7 Vel møtt til poliklinikken 8 Lavtrykk vanntåkeannlegg 9 WebChoice 10 Datastyrt medisinutlevering til pasient 11 Sykepleiehåndbok for smarttelefon 12 Hjemmebasert behandling av KOLS-pasienter 13 Hørselstekniske hjelpemidler 14 Brannalarm for hørselshemmede i publikumsbygg 15 EEG Beskrivelsesprogram 16 Det digitale sykehuset 17 Bondens verdier - livet ut 18 Kvalitetsforbedring i eldreomsorgen basert på The Eden Alternative 19 Hev- og senkbart toalett 20 Ultralydutstyr til diagnostikk og overvåking av hjerneslag 21 Konsept for baderom på sykehus 22 GPS for trygghet og helse 23 Ressursstyring i akuttmottak og den prehospitale kjeden

11 Forprosjekter Navn 1 Behovsbasert bemanningsplan 2 Desentralisert hjerteovervåkning 3 Elektronisk helsekort for gravide 4 Ganghjelpemiddel mot fysisk forfall 5 Gjenfinning og sporing av effekter 6 Hjemmedialyse av nyresviktpasienter 7 Informasjonsflyt i den akuttmedisinske kjeden 8 KOLS Hjelpemidler 9 Næringsmidler tilpasset personer med svelgevansker 10 Pasientinformasjon 11 Prehospital isolasjonshåndtering av hypotermiske pasienter 12 Ståheis for aktiv oppreising og stabil forflytning 13 Vanlig mat som sondenæring 14 Bevegelsesforstyrrelser 15 Individtilpassende aktivitetstjenester for personer med demens 16 Levende samtykke 17 Pasientforståelig sykehusjournal 18 Tilgang til sykehusjournal via internett (nasjonal journaltilgang) 19 Sosial kontakt og kommunikasjon 20 Verktøy for "ompakking" og visualisering av helsebygg 21 Bioaktive komponenter i forebyggende helse 22 Sykehusinfeksjoner 23 Forebygging av skader ved fall blant eldre 24 Forebygging av livsstilssykdommer 25 Nye konsepter for forebygging av slitasjegikt i knær 26 Nasjonalt on-line verktøy for behandlingslinjer, fagprosedyrer og samhandling 27 Fagprosjekt: Enhetlig registrering av data i den akuttmedisinske kjeden 28 Veiledning og overvåking av medisinering for eldre 29 Inkontinens - Forebygging og reduksjon av ulemper 30 Benchmarking av intensivavdelinger 31 Forebygging av diabetesfotsår 32 Mønstergjenkjenning av journallesing for å oppdage missbruk og tilpasse tilganger 33 Samhandling med pasient innen rus og psykisk helsevern Gjennomføring Annen prosjektaktivitet med bistand fra InnoMed Navn Gjennomføring Innovasjon 1 Interaktive røntgenhenvisninger 2 GiLab - Interaktiv rekvirering av prøver fra laboratoriet på UNN 3 E-læring for lungepasienter 4 Gi-Alt - Medisinske bestillings- og beslutningsprosesser 5 Sikkerhetsløsninger fra Oljesektoren anvendt i helsesektoren for å hindre pasientskader 6 Elektronisk kompetansedokumentasjon for helsesektoren 7 Nye legemidler til kreftbehandling 8 Varslingssystem for utrykningskjøretøy 9 Webbasert undervisningssystem for ufaglærte

12

13 Hovedprosjekter

14 Inn på tunet - Aktivitetstilbud for personer med demens Statusrapport for hovedprosjekt I 2009 ble det gjennomført et forprosjekt der målsettingen var å utvikle et aktivitetstilbud for personer med demens på gårder på Fosen-halvøya. Prosjektet var et samarbeid mellom Fosen DMS som nav i tilbudet og gårder som driver Inn på tunet - virksomhet. Det ble tidlig klart at man ikke kan sette i gang kortsiktige tiltak overfor denne sårbare brukergruppen. Det ble derfor jobbet målbevisst med å etablere dette som et mer permanent tilbud. Det ble etablert et aktivitetstilbud på to gårder på Fosen: Bjørnehiet i Rissa og Vivre gård i Bjugn. Tilbudene fungerer godt. Ett tiltak for å øke rekrutteringen til tilbudene har vært å unngå ordet demens. I stedet brukes ord som glemsk. naust, vedlikehold av båt, sesongbetont arbeid som å hugge ved, gjerding, maling, se til dyra på beite, mekking og/eller kjøring med traktor etc., hagearbeid, natursti, lesing i aviser og bøker, historiefortelling, musikk, dans og sang. Aktivitetene i forprosjektet er i dag videreutviklet til et permanent tilbud. Prosjektet har ført til en innovasjon Eksempler på aktiviteter er: Stell og kos med dyrene, baking og matlaging også med råvarer fra gården, håndarbeid, turer til lavvo, fisking i fersk- og saltvann, Kontaktperson Espen H. Aspnes (SINTEF) Gårdsbruk på Fosen Tjeneste/service Oktober 2008 Partner i HS Fosen DMS ( til forprosjektet) Eldreomsorg Desember % gjennomført

15 Statusrapport for hovedprosjekt Maestro - Et hørselsteknisk hjelpemiddel Videreutvikling av Maestro -konseptet, et hjelpemiddel for hørselshemmede fra COMMidt AS som består av en mottaker som via en halsslynge (som fungerer som teleslynge) forsterker signal fra opptil 8 enheter som samtale, telefon, TV/radio, MP3, PC og varslingsanlegg inn på høreapparat eller CI. Signaloverføringen skjer trådløst via bluetooth eller via ledning. Prosjektet ble gjennomført som et OFU-prosjekt med NAV som offentlig partner. InnoMeds forstudie ifbm hørselsteknologiske hjelpemidler inngikk i OFU-prosjektsøknaden. prognosene for det nye produktet er svært lovende med internasjonale kunder der tydelig etterspør produktet. Prosjektet har ført til en innovasjon Prosjektet er ferdig og produktet er svært godt mottatt i markedet. en har i prosjektet samarbeidet med forkningsmiljø i Danmark som er langt fremme innen hørselsteknologi. SINTEF ble brukt i forbindelse med vurdering av materialkvalitet fra underleverandør i Kina. Produksjonen i Kina har for øvrig bydd på store utfordringer som man nå håper er overvunnet. Salgs- Kontaktperson Espen H. Aspnes (SINTEF) COMMidt AS Teknisk hjelpemiddel Desember 2007 Partner i HS NAV Hjelpemidler og tilrettelegging OFU Hørselshemming Desember % gjennomført

16 Statusrapport for hovedprosjekt Integra - Pasientløfter integrert i innredning en Integra Care Products AS introduserte idé til en pasientløfter som er integrert i innredning. Dette samsvarte med behov avdekket i prosjektet Fremtidens eldreboliger der brukerne klart har uttrykt at de ikke ønsker å omgi seg med tekniske hjelpemidler som er svært synlige. Samtidig er det viktig for brukere og hjelpepersonell å ha slike hjelpemidler lett tilgjengelige ved behov. og salg i markedet er i gang. en har utviklet kreative websider som presenterer produktet, og interessen rundt en informasjonsvideo om konseptet som er lagt ut på YouTube er meget stor. Prosjektet har ført til en innovasjon Det ble foreslått et OFU forprosjekt, men bedriften valgte å gå rett over i et selvfinansiert hovedprosjekt. SINTEF har på oppdrag for Trondheim kommune gjennomført en vurdering av to alternativ for takmonterte pasientløftere. Resultatet har hatt betydning for Integra Care Products AS. InnoMed har bidratt med kontakter for utprøving og implementering i markedet. Hovedprosjektet er fullført Kontaktperson Espen H. Aspnes (SINTEF) Integra Care Products AS Teknisk hjelpemiddel 2008 Partner i HS Nordlandssykehuset HF ( til forprosjektet) Fremtidens eldreboliger % gjennomført

17 Statusrapport for hovedprosjekt Mobil røntgen Foto: Unni Skoglund For eldre pasienter på institusjon vil det ofte være bedre at helsetjenestene kommer til institusjonen enn at pasienten transporteres til helsetjenesten. Et eksempel på dette er røntgen. Dersom det er mistanke om at en pasient på et sykehjem har brukket noe, er det gunstigere at det kommer en person med et mobilt røntgenapparat og tar røntgenbilde av pasienten på sykehjemmet, fremfor at pasienten må fraktes til og fra et sykehus/røntgeninstitutt. I mange områder av landet vil dette også være det mest kostnadseffektive. Tilsvarende kan man tenke seg kontroll av syn, hørsel, analyser av blodprøver, tannlegebehandling osv. kommune- og primærhelsetjenesten, har det vist seg å være vanskelig å finansiere ordningen på tross av de besparelser den medfører. Ordningen er i drift per i dag, men er inntil videre ikke blitt utbredt til resten av Norge. En viktig erfaring er at nye helsetjenester trenger nye refusjonsordninger hvilket har vist seg å være svært vanskelig å få innført. Prosjektet har ført til en innovasjon Oslo kommune og Oslo universitetssykehus har gjennomført et prosjekt med en mobil røntgenenhet. Erfaringene fra prosjektet var så positive at ordningen er innført som en permanent tjeneste i Oslo-regionen. Denne tjeneste har nå vært i aksjon mere enn 3000 ganger. Da tjenesten opererer i grensen mellom Kontaktperson Jan Solberg (Inven2) Tjeneste/service Desember 2008 Partner i HS Oslo Universitetssykehus HF og Oslo kommune ( til forprosjektet) Samhandling Desember % gjennomført

18 Statusrapport for hovedprosjekt PaCentric - Web basert kommunikasjonsløsning for overføring av røntgenbilder I mange sammenhenger har en radiolog behov for en second opinion når det gjelder tolkningen av røntgenbilder. Det er med andre ord behov for en løsning som på en enkel måte kan åpne for å sende røntgenbilder via internett til en annen radiolog. en Fimreite software har utviklet produktet PaCentric for å dekke dette behovet. Det er en webbasert kommunikasjonsløsning for overføring av røntgenbilder. Løsningen dekker et kommunikasjonsbehov i både offentlig og privat helsevesen. Forprosjektet hadde som mål å gjennomføre en realistisk utprøving av løsningen blant annet ved Ringerike sykehus. Forprosjektet er ferdig gjennomført. Resultatene fra forprosjektet er så gode at Fimreite Software nå har fått kontakt med Curato røntgen. De har kjøpt løsningen for kommunikasjon mot en utenlandsk samarbeidspartner. PaCentric ble offisielt sluppet 1. mars I dag er Fimreite Software AS partner med Norsk Helsenett og tilbyr et system som støtter 15 forskjellige språk. Prosjektet har ført til en innovasjon Forprosjektet viste at det kan være lettere å få aksept for et nytt produkt hos enn privat aktør enn i det offentlige. Dette bunner sannsynligvis i at beslutningsveiene er kortere i det private og at de finansielle mekanismene er enklere. Kontaktperson Jan Solberg (Inven2) Fimreite software IKT løsning Mars 2009 Partner i HS Ringerike sykehus HF ( til forprosjektet) Samhandling Mars % gjennomført

19 Statusrapport for hovedprosjekt IKT behandlingsstøtte innen psykiatrien Foto: Unni Skoglund I forprosjektet har det i regi av InnoMed vært en møteplass for å få på plass forankring av prosjektet i helsesektoren og konkretisere prosjektet med interessentene. Møteplassen var utløsende for beslutning om OFU-prosjekt. InnoMed har videre bistått i utarbeidelsen av OFU-søknaden. solgt sin smertepakke til flere ulike kunder rundt om i landet. Prosjektet har ført til en innovasjon Den komplette testpakken som ble utviklet i prosjektet fokuserte på kartlegging av diffuse smertelidelser. Systemet håndterer administrasjon av tester, ulike skreddersydde tilgangsnivåer for ulikt personell, system for logging av bruk og kommunikasjonssystem for brukere og behandlere. Prosjektets omfang, innhold og fokus forandret seg etter hvert som det ble avdekket hva som var teknologisk mulig og hva markedet var klar til å ta i bruk. OFU-prosjektet er avsluttet og Checkware AS har nå Kontaktperson Wenche Poppe (TTO Nord) Checkware AS IKT løsning April 2007 Partner i HS St. Olavs hospital HF OFU ( til forprosjektet) Psykiatri, samhandling April % gjennomført

20 Statusrapport for hovedprosjekt Vel møtt til poliklinikken Det at pasienten ikke møter til avtalt tid representerer et stort problem for sykehusene. Kostnadene er proporsjonal med hvor ressurskrevende undersøkelsen/inngrepet er. Ikke-møtt prosenten varierer, men kan være så høy som % på enkelte poliklinikker. Den årlige kostnaden knyttet til at pasienten ikke møter til avtalt tid er anslått til over 1 mill. kroner ved Medisinsk klinikk, Sykehuset Buskerud. Det ble derfor utviklet et IT system for å redusere ikke møtt andelen for de som har fått time til poliklinikken. Det ble gjennomført et prosjekt for å teste ut systemet og for å finne en industripartner som var interessert i å industrialisere løsningen og tilby den til sykehusene. Prosjektet viste meget gode resultater. IT-plattform, b) Videreutvikle, markedsføre, selge, implementere og supportere IT-programmet ved norske helseforetak og c) Introdusere IT-programmet på det internasjonale markedet. Prosjektet er gjennomført og det er inngått en lisensavtale med bedriften Prediktor der de påtar seg å videreutvikle, markedsføre, selge, implementere og supportere IT-løsningen Vel Møtt. Inntil videre har Prediktor ikke prioritert dette produktet og løsningen er derfor ikke blitt implementert andre steder i landet. Gjennom prosjektet er det erfart at selv om man har en god IKT-løsning å tilby, så er det krevende å finne en industripartner som er villig til å inngå et forpliktende samarbeid om å: a) Skrive programmet på en industriell Kontaktperson Jan Solberg (Inven2) Prediktor AS IKT løsning November 2009 Partner i HS Sykehuset Buskerud HF ( til forprosjektet) Samhandling November % gjennomført

Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN

Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN Wenche Poppe, Innomed 2009 Wenche Poppe og Merete Rørvik INNOMED Nasjonalt nettverk for behovsdrevet

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

InnoMeds prosjektportefølje 2009

InnoMeds prosjektportefølje 2009 InnoMeds prosjektportefølje 2009 Møteplasser Møteplasser i 2009 Innovasjonskonferansen 09, Oslo Workshop om The Eden Alternative, Trondheim Møteplass om fall og lårhalsbrudd, Gardermoen Riktig ernæring,

Detaljer

InnoMeds strategi

InnoMeds strategi InnoMeds strategi 2015-2017 Dette er InnoMed: Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren. InnoMeds oppdrag: Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet:

Detaljer

Møteplass Stavanger Anne Cathrin Østebø

Møteplass Stavanger Anne Cathrin Østebø Møteplass Stavanger Anne Cathrin Østebø Statsråd Anne-Grete Strøm Erichsens utfordring Satt på spissen: Levere verdens beste helse- og omsorgstjenester på budsjett MANGEL PÅ SAMHANDLING - ER PEKT PÅ SOM

Detaljer

FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR. Røros, 23 januar 2015. PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET. Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF

FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR. Røros, 23 januar 2015. PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET. Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR Røros, 23 januar 2015 PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF HVEM ER INNOMED? HVA GJØR INNOMED? HVOR GÅR VI? Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver

Detaljer

VELKOMMEN TIL FAGDAG I INNOMED INTRODUKSJON MÅL MED DAGEN

VELKOMMEN TIL FAGDAG I INNOMED INTRODUKSJON MÅL MED DAGEN VELKOMMEN TIL FAGDAG I INNOMED INTRODUKSJON MÅL MED DAGEN Merete Rørvik Nasjonal ledelse Langsiktig satsing på Innovasjon Samarbeid mellom Helse og Næring Myndighetene har iverksatt 10 årig behovsdrevet

Detaljer

RAPPORT Forprosjekt: WebChoice et unikt webbasert støttesystem for pasienter med kroniske sykdommer 27. november 2008

RAPPORT Forprosjekt: WebChoice et unikt webbasert støttesystem for pasienter med kroniske sykdommer 27. november 2008 RAPPORT Forprosjekt: WebChoice et unikt webbasert støttesystem for pasienter med kroniske sykdommer 27. november 2008 InnoMed, Helse Midt-Norge v/christoffer Ellingsen, Medinnova AS, Rikshospitalet 0027

Detaljer

MØTEPLASS Fall og Lårhalsbrudd

MØTEPLASS Fall og Lårhalsbrudd MØTEPLASS Fall og Lårhalsbrudd INTRODUKSJON TIL DAGEN Bjørn Grønli Innovasjonsansvarlig i Helse Sør-Øst RHF Medlem i styringsgruppen for InnoMed Statsråd Bjarne Håkon Hansens utfordring Satt litt på spissen:

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Sikker legemiddelhåndtering for den aldrende befolkning

Sikker legemiddelhåndtering for den aldrende befolkning Sikker legemiddelhåndtering for den aldrende befolkning Jarl Reitan, Forskningsleder, produktdesigner,, Avdeling Helse, Gruppe innovasjon og helseteknologi Ansvarlig for kunnskapsutvikling i InnoMed Agenda

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet?

BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet? BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet? Kristine Holbø, Forsker/Siv.ing. Industridesign SINTEF Helse - Arbeidsfysiologi SmartWear Fysisk aktivitet Helse og arbeid Produktutvikling

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

HelsaMi. "A new health service for integrated care at home" Et samhandlingsprosjekt for hjemmebasert oppfølging og behandling av kronisk syke

HelsaMi. A new health service for integrated care at home Et samhandlingsprosjekt for hjemmebasert oppfølging og behandling av kronisk syke "A new health service for integrated care at home" HelsaMi Et samhandlingsprosjekt for hjemmebasert oppfølging og behandling av kronisk syke Trondheim kommune, St. Olavs Hospital og SINTEF Jarl Reitan,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

INNOVASJON I HELSEFORETAKENE HVA VET VI? HVA GJØR VI?

INNOVASJON I HELSEFORETAKENE HVA VET VI? HVA GJØR VI? INNOVASJON I HELSEFORETAKENE HVA VET VI? HVA GJØR VI? MØTE I PARTNERFORUM Oslo, 10. mars 2009 Merete Rørvik Sekretariatsleder i InnoMed INNOM ED Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren

Detaljer

Interaktiv kommunikasjon om innovasjon mellom helseforetakene

Interaktiv kommunikasjon om innovasjon mellom helseforetakene Interaktiv kommunikasjon om innovasjon mellom helseforetakene Innovasjonsnettverket HSØ, 10. april 2013 Christoffer Ellingsen, Idépoliklinikken Hvordan samarbeide om innovasjon? Det er behov for å vurdere

Detaljer

Prosjekter i InnoMed 2006-2012

Prosjekter i InnoMed 2006-2012 Prosjekter i InnoMed 2006-2012 Prosjektoversikt Innovasjoner Navn Virkemiddel* 1 Checkware - Behandlingsstøtte innen psykiatri IN 2 Det digitale sykehuset (2) IN 3 Epluss - Nye næringstette produkter

Detaljer

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør 2 Er vi for lite flinke til å utnytte og videreutvikle ny teknologi i forhold til andre land og næringer? Paradoksene Vi jobber i en hverdag av

Detaljer

Om sykehusenes rolle for utvikling av life science

Om sykehusenes rolle for utvikling av life science Om sykehusenes rolle for utvikling av life science Bjørn Erikstein Ekspedisjonssjef 27.09.2010 217 mrd kr Store utfordringer i sektoren Stort potensial for innovasjon 2 Helse- og omsorgsdepartementet Utfordring:

Detaljer

BEHOVSDREVET. 01:INTRODUKSJON 1. utgave

BEHOVSDREVET. 01:INTRODUKSJON 1. utgave BEHOVSDREVET INNOVASJON 01:INTRODUKSJON 1. utgave 0:INTRODUKSJON 1:HVEM ER DETTE MENT FOR? 2:HVORFOR BEHOVSDREVET INNOVASJON? 3:DIMENSJONER INNEN BEHOVSDREVET INNOVASJON 4:ULIKE MÅTER FOR Å INVOLVERE BRUKERE

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF 1 Sunnaas sykehus er en vei videre! SunHF er En vei videre for pasienter, pårørende, ansatte og alle andre interessenter

Detaljer

Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens

Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Trygge spor - forstudie GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Trygge spor - bakgrunn og samarbeidspartnere Personer med demens er en stor diagnosegruppe blant brukerne av de

Detaljer

HEALTHGUIDE. Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren

HEALTHGUIDE. Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HEALTHGUIDE Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HEALTHGUIDE Et effektivt verktøy for opplæring og individuell egenmestring For å tilrettelegge for best mulig læring for pasientene

Detaljer

Ny vår for innovasjon i offentlig sektor?

Ny vår for innovasjon i offentlig sektor? Ny vår for innovasjon i offentlig sektor? Trond Knudsen, Forskningsrådet Vannforsk: FoU: Behov og strategi innen vannsektoren, Oslo 19.4.2012 Forskningsrådet har en nøkkelrolle i det nasjonale forsknings-

Detaljer

InnoMed. Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren

InnoMed. Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren Hva er InnoMed? InnoMed er helsesektorens kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon, og er etablert på oppdrag fra

Detaljer

Prosjekt: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Lyngbakken sykehjem Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling

Prosjekt: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Lyngbakken sykehjem Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling Prosjekt: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Lyngbakken sykehjem Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling Regionalt program for leverandørutvikling Telemark Bakgrunn og formål

Detaljer

1 InnoMed Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren

1 InnoMed Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren STRATEGI 2009 2011 1 InnoMed Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren 1.1 Visjon Helsebasert verdiskaping til beste for pasientene og samfunnet. 1.2 Formål - Verdiskaping InnoMed

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET

VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET Astrid Nyeng Prosjektleder/ass programleder nasjonalt velferdsteknologiprogram Helsedirektoratet E-Helseuka 2015 Juni 2015 3 NASJONALE VELFERDSTEKNOLOGISKE

Detaljer

Velferdsteknologi for oppfølging av KOLS-pasienter i hjemmet

Velferdsteknologi for oppfølging av KOLS-pasienter i hjemmet Parallellsesjon 3C: Velferdsteknologi Velferdsteknologi for oppfølging av KOLS-pasienter i hjemmet HelsIT 2011, Trondheim, 29. september 2011 Jarl Reitan, Forskningsleder, produktdesigner, SINTEF Teknologi

Detaljer

Innovasjon hva er kriteriene?

Innovasjon hva er kriteriene? Innovasjon hva er kriteriene? Gunnar Sivertsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 «Utvikle og lage en vektet indeks av

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremme innovasjon og innovative løsninger

Detaljer

Sluttrapport fra Innomed møteplass om medisinering og eldre

Sluttrapport fra Innomed møteplass om medisinering og eldre Møteplass Sluttrapport fra Innomed møteplass om medisinering og eldre 1. mars 2012. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 1 2 Rapport... 1 2.1 Planlegging... 1 2.2 Formål og program... 2 2.3 Gjennomføring...

Detaljer

Strategisk samarbeid vedrørende kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling knyttet til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren

Strategisk samarbeid vedrørende kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling knyttet til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren Strategisk samarbeid vedrørende kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling knyttet til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren et samarbeidsprosjekt mellom InnoMed v/helsedirektoratet, Helse Midt-Norge

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON Innovasjonsprosesser i SINTEF Helse. Kristine Holbø, Forsker/Siv.ing. Industridesign

BEHOVSDREVET INNOVASJON Innovasjonsprosesser i SINTEF Helse. Kristine Holbø, Forsker/Siv.ing. Industridesign BEHOVSDREVET INNOVASJON Innovasjonsprosesser i SINTEF Helse Kristine Holbø, Forsker/Siv.ing. Industridesign Hva er Innovasjon? Innovasjon kan forstås som et nytt produkt, en ny tjeneste, ny produksjonsprosess,

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Behovsdrevet innovasjon i helsesektoren Muligheter og forventninger

Behovsdrevet innovasjon i helsesektoren Muligheter og forventninger Behovsdrevet innovasjon i helsesektoren Muligheter og forventninger Innovasjonskonferansen 2008, Sola Strand Hotell Maiken Engelstad PH.D, MPH underdirektør Innovasjon skal vi drive med det? Innovare (fornye):

Detaljer

ansatte i helse- og omsorgstjenesten stort potensial for innovasjon hvordan dra nytte av det?

ansatte i helse- og omsorgstjenesten stort potensial for innovasjon hvordan dra nytte av det? Foto: Johnér Bildbyrå AB 235 000 ansatte i helse- og omsorgstjenesten stort potensial for innovasjon hvordan dra nytte av det? Helsedirektør Bjørn Guldvog, Trondheim 20.11. Hva er innovasjon - for oss?

Detaljer

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester Felles arena for utvikling av helsetjenester 7 Fosenkommuner Fosen DMS IKS St. Olavs Hospital Bedre tjenester for store pasientgrupper Bedre utnytting av helseressurser/ samfunnsressurser Bedre samlet

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning LMI, 25. mai 2010 Wenche Reed Seksjonsleder Biobank og registerstøtte Oslo universitetssykehus UUS OUS Aker v i k Radiumhospitalet Rikshospitalet v Helse

Detaljer

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Store utfordringer.. - 2020 perspektivet Sterk vekst i behovet for

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Visjoner for utvikling av IKTsystemer i Helse-Norge fram mot år 2030 Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi 2030?? Difficult to see. Always

Detaljer

Helse, Innovasjon, Teknologi

Helse, Innovasjon, Teknologi Helse, Innovasjon, Teknologi -erfaringer med næringsutvikling knyttet til IKT i helse og omsorg gunn-hilde.rotvold@telemed.no Nasjonalt Senter for Telemedisin Kompetansesenter for telemedisin i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Prehospital isolasjonshåndtering av hypoterme pasienter -Fagdag InnoMed. 30.03.2011 Tore Chr. Storholmen

Prehospital isolasjonshåndtering av hypoterme pasienter -Fagdag InnoMed. 30.03.2011 Tore Chr. Storholmen Prehospital isolasjonshåndtering av hypoterme pasienter -Fagdag InnoMed 30.03.2011 Tore Chr. Storholmen InnoMed forprosjekt - Prehospital isolasjonshåndtering av hypotermiske pasienter Behovet - Det utføres

Detaljer

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Hemit betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune

SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune Innledning I Trondheim kommune er det 30 helse- og velferdssenter. De nye helse- og velferdssenterne er komplekse bygg

Detaljer

Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ) Nasjonal tiltaksplan x

Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ) Nasjonal tiltaksplan x Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren (2007-2017) Nasjonal tiltaksplan x Presentasjon for Helse Midt-Norge RHF, styremøte 3/3-2011 Ved Arild Pedersen Regjeringens

Detaljer

Lenger i eget liv. 8.juni 2011. Helsenettverk Lister

Lenger i eget liv. 8.juni 2011. Helsenettverk Lister Lenger i eget liv 8.juni 2011 Formål Å legge til rette for behovsdrevet innovasjon innen helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet tar sikte på å kartlegge hvilke behov de som mottar tjenester i kommunene,

Detaljer

Helse og velferdsteknologi i Trondheim kommune

Helse og velferdsteknologi i Trondheim kommune Klara Borgen Rådgiver Trondheim kommune Helse og velferdsteknologi i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson E-kommune 2011 11.mai Hva tenker og hva gjør Trondheim kommune når det gjelder velferdsteknologiog

Detaljer

Varslings- og lokaliseringsteknologi

Varslings- og lokaliseringsteknologi Varslings- og lokaliseringsteknologi Gro Anita Fosse Fagkoordinator velferdsteknologi, utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Kristiansand/Vest-Agder 03.06. 2015 Samspill Høsten 2013 godkjente

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte!

Velkommen til nettverksmøte! Wireless life science Testbed and Network WTN Trådløs pasient Velkommen til nettverksmøte! SINTEF, Oslo, 7. desember 2006 Dag Ausen SINTEF IKT Prosjektleder WTN Dag.Ausen@sintef.no Mob: 930 59 316 Agenda

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

Helsevakt telefon i Trondheim kommune

Helsevakt telefon i Trondheim kommune Klara Borgen Rådgiver Helsevakt telefon i Foto: Carl-Erik Eriksson Alta-2011 174 000 innbyggere + 30 000 studenter Unikt kompetansemiljø Langt fremme i samhandling Mange satsnings områder MÅL for velferdsteknologi

Detaljer

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Møte med LFH 30. november 2012 Møte med LFH - 30. november 2012 1 Nasjonal helseog omsorgsplan (2011-2015) Oppdrag til aktørene 2011

Detaljer

Innovasjon i praksis. For folk og med folk.

Innovasjon i praksis. For folk og med folk. Innovasjon i praksis. For folk og med folk. Fylkesmannssamling i Vest-Agder mars 2015 INNOVERE ELLER BLI INNOVERT? HVA ER INNOVASJON? 3 ULIKE FORMER FOR OFFENTLIG INNOVASJON Tjenesteinnovasjon Prosessinnovasjon

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Innovasjon i offentlig sektor RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Forskningsrådet har ønsket KUNNSKAPSOVERSIKT AKTØRDIALOG Regionale møter med forskere og forskningsbrukere POLICYDOKUMENT

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Nasjonal plattform for ledelse i helseforetakene

Nasjonal plattform for ledelse i helseforetakene Nasjonal plattform for ledelse i helseforetakene Oppdraget fra HOD De fire RHF-ene fikk, gjennom Styringsgruppen for Nasjonal ledelsesutvikling, i oppdrag å arbeide for fastsetting og forankring av en

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Hvordan kan Helse Sør-Øst bidra til næringsutvikling? Kjetil Storvik, Innovasjonssjef, Helse Sør-Øst RHF

Hvordan kan Helse Sør-Øst bidra til næringsutvikling? Kjetil Storvik, Innovasjonssjef, Helse Sør-Øst RHF Hvordan kan Helse Sør-Øst bidra til næringsutvikling? Kjetil Storvik, Innovasjonssjef, Helse Sør-Øst RHF HelseOmsorg21 Forventer at helsesektoren skal bidra til næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Velferdsteknologi i Trondheim kommune

Velferdsteknologi i Trondheim kommune Klara Borgen KS Agenda 27.11.2013 Velferdsteknologi i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommune 180 000 innbyggere + 30 000 studenter Trondheimsområdet 230 000 Unikt sammensatt kompetansemiljø

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

InnoMeds strategi 2012-2014. 1. januar 2012

InnoMeds strategi 2012-2014. 1. januar 2012 InnoMeds strategi 2012-2014 1. januar 2012 2 1. Bakgrunn 1.1 Innovasjon - Begrepsforståelse Innovasjon kan defineres på en rekke ulike måter og det foreligger et utall av definisjoner fra enkeltland, akademiske

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Implementering av lokaliseringsteknologi (GPS). Morten Thorgersen, Oslo kommune, Helseetaten Tone Øderud, SINTEF Drammen

Implementering av lokaliseringsteknologi (GPS). Morten Thorgersen, Oslo kommune, Helseetaten Tone Øderud, SINTEF Drammen Implementering av lokaliseringsteknologi (GPS). Morten Thorgersen, Oslo kommune, Helseetaten Tone Øderud, SINTEF Drammen 16.01.18 Om Samspill prosjekt: "Samspill - Samhandling og tjenesteutforming ved

Detaljer

RAPPORT Forprosjekt: Pasientforståelig sykehusjournal

RAPPORT Forprosjekt: Pasientforståelig sykehusjournal RAPPORT Forprosjekt: Pasientforståelig sykehusjournal 22. desember 2010 RAPPORT - Forstudie Prosjekttittel: Pasientforståelig sykehusjournal Prosjektområde: IKT Dato: 22.12.2010 Utarbeidet av: Karl Øyri,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010

VIRKSOMHETSPLAN 2010 VIRKSOMHETSPLAN 2010 1 Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoen 1.1 Helsedirektoratet - Eier og oppdragsgiver På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), er videreført som

Detaljer