Rapport: Program for energieffektivisering i industrien PFE. Program for energieffektivisering i industrien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport: Program for energieffektivisering i industrien PFE. Program for energieffektivisering i industrien 2004-2014"

Transkript

1 Rapport: Program for energieffektivisering i industrien PFE Til: Fra: Ansvarlig: Dato: Saksnr.: Arkiv: Kopi: Olje- og energidepartementet NVE Anne Vera Skrivarhaug off. Program for energieffektivisering i industrien Sammendrag Program for energieffektivisering i industrien (PFE) hadde som formål å spare elektrisk energi i treforedlingsindustrien. Programperioden var 10 år med start i bedrifter har deltatt i programmet, men flere av disse har av ulike årsaker som nedleggelse, konkurs eller andre forhold trådt ut av programmet. Ved programslutt deltok 10 bedrifter. Sum spart elektrisk energi i programperioden var ca. 525 GWh fordelt på alle bedriftene som har vært med i programmet. Gevinsten for de 10 bedriftene som var med ved programslutt har vært ca. 271 mill. NOK, eller ca. 27 mill. NOK per bedrift. Samholder en spart mengde elektrisk energi med avgiftsfritaket ca. 182 mill. NOK blir prisen for spare elektrisk energi i gjennomsnitt for programperioden ca. 35 øre/kwh.

2 Program for energieffektivisering i industrien rapport etter 5 år i Hovedbolk 2, perioden Innledning Program for energieffektivisering i industrien (PFE) har som formål å spare elektrisk energi i treforedlingsindustrien. Utfyllende informasjon om programmet finnes på De bedriftene som søker og blir med i programmet får fritak for elavgift, lav sats 0,45 øre/kwh mot at bedriftene som motytelse: 1. Etablerer energiledelse ihht. ISO og 2. Kartlegger eleffektiviserende tiltak og 3. Gjennomfører alle tiltak under 2) med tilbakebetalingstid mindre enn tre år. Programmet startet 1. juli 2004 og ble avsluttet 1. juli Selve programmet er delt i to Hovedbolker, hver med varighet 5 år. Hovedbolk 1 startet 1. juli 2004 og ble avsluttet 1. juli De av bedriftene som hadde gjennomført Hovedbolk 1 kunne da søke NVE om å få være med i Hovedbolk 2 gjeldende fra 1. juli 2009 til 1. juli Det var også mulig å søke deltakelse i programmet selv om bedriftene ikke hadde vært med tidligere. Siste frist for å kunne søke om å delta i Hovedbolk 2 var 1. juli Denne rapporten omhandler Hovedbolk 2 (5 år). Hovedbolk 1: 1. juli 2004 til 1. juli 2009 Hovedbolk 2: 1. juli 2009 til 1. juli 2014 Hver av de to Hovedbolkene er delt inn i to faser. Hovedbolk Startet Etter 2 år Rapport til NVE Etter 5 år Sluttrapport til NVE År Fase 1 Fase 2 År 0-2 (Fase 1) Energikartlegging Innføring av energiledelse Rutiner for innkjøp og prosjektering År 3 5 (Fase 2) Tillempe energiledelse Tillempe rutiner Gjennomføre tiltak Spareeffekter som følge av endrede rutiner

3 I løpet av de to første årene (Fase 1) av en Hovedbolk skal bedriftene: 1. Etablere energiledelse ihht. ISO og 2. Kartlegge eleffektiviserende tiltak I løpet av de tre siste årene (Fase 2) av en Hovedbolk skal bedriftene: 1. Gjennomføre alle eleffektiviserende tiltak med tilbakebetalingstid mindre enn tre år. 2. Programmet i korte trekk Energiintensiv treforedlingsindustri kan søke om å delta i et program for energieffektivisering og på den måten få fritak fra el-avgiften på 0,45 øre pr. kwh for all elektrisitet anvendt til produksjonsprosessene. Foretak regnes som energiintensive dersom enten innkjøpskostnaden av energivarer inklusiv elektrisitet utgjør minst 3 pst. av produksjonsverdien, eller at energiavgifter utgjør minst 0,5 pst. av bearbeidingsverdien. PFE er nedfelt i individuelle avtaler mellom tilsynsmyndighet og den aktuelle bedrift. Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) inkluderer en ansvarsbestemmelse Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2011 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter 1., i forskrift 11. desember 2001 nr om særavgifter første ledd lyder: Elektrisk kraft som leveres energiintensive foretak i treforedlingsindustrien som deltar i godkjent energieffektiviseringsprogram underlagt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), er fritatt for avgift. Fritaket omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen, jf lyder: Dokumentasjon for fritak (1) Fritaksberettigede foretak må fremlegge følgende dokumentasjon for nettselskapet: a) Foretak som bruker elektrisk kraft til kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser må legge frem egenerklæring knyttet til faktisk bruk, b) Foretak som deltar i godkjent energieffektiviseringsprogram må fremlegge bekreftelse på deltakelse fra NVE. Deltakelse i programmet skjer i to Hovedbolker, hver på fem år. Hver Hovedbolk deles inn i to faser. I løpet av Fase 1 på to år skal foretakene sette i verk flere tiltak, bl.a. innføre en energiplan til bruk for ledelsen og vurdere energibruk med sikte på energieffektivisering. 3

4 Etter Fase 1 skal foretaket overfor NVEe gjøre rede for programtidens første to år og ha identifisert energieffektiviserende tiltak som innebærer en vesentlig effektivisering av foretakets bruk av elektrisk energi. Foretakene skal etter to år anvende et standardisert energiledelsessystem (ISO 50001) som skal være sertifisert av et akkreditert sertifiseringsorgan. Under forutsetning av at NVE aksepterer foretakets redegjørelse, skal foretaket i løpet av Fase 2 på tre år gjennomføre de identifiserte effektiviseringstiltakene i Fase 1. Etter utløpet av Fase 2, dvs. ved avslutningen av en Hovedbolk skal foretaket avlevere en endelig redegjørelse til NVE. Redegjørelsen for Hovedbolk 2 skulle foreligge hos NVE senest innen utgangen av september Basert på søknad fra den enkelte bedriften, fatter NVE som tilsynsmyndighet enkeltvedtak som bekrefter at bedriften er godkjent som deltager i programmet. NVEs oppgave er å forvalte ordningen med PFE hvor hovedfokus er eleffektivisering. Alle tiltak som har tilbakebetalingstid 1 på tre år eller mindre skal gjennomføres. EFTA Surveillance Authority (ESA) har godkjent PFE-ordningen, og har i sitt vedtak lagt til grunn at bedrifter som mottar PFE-støtte ikke mottar støtte for de samme "eligible costs" under andre offentlige støtteordninger 2. Av ESA Decision 22. juni 2005, hvor den norske PFE ordningen er godkjent, fremgår det av punkt 6 at: "The Norwegian Government states that the support cannot be cumulated with aid received from other local, regional, national or European Community schemes covering the same eligible costs. " Det vises i denne forbindelse til fotnote 13, hvor det fremgår at: "This was in particular emphasised with regard to the Energy Fund system, which is equally notified to the Authority and which also covers the support for energy saving measures. " Gjennom PFE- ordningen gis det støtte til energiintensive bedrifter i treforedlingsindustrien. Støtten gis i form av redusert elavgift til gjennomføring av visse energieffektiviserende tiltak. Samtidig kan også Energifondet (Enova SF) gi investeringsstøtte til blant annet energieffektiviserende tiltak i industrien. For Hovedbolk 1 (de første 5 årene) mottok 10 av 12 deltakerbedrifter støtte fra Enova SF. 1 Hvis betingelsen spart (el i kwh x elpris) = sum spart NOK for årene 1, 2 og 3 er større enn investeringen skal tiltaket gjennomføres. Sparebeløpene skal ikke neddiskonteres. 2 Med "eligible costs" antas ESA å sikte til de "kvalifiserende" kostnader som ligger til grunn for utmåling av støtten. 4

5 Av de 8 deltakerbedriftene i PFE i Hovedbolk 2 mottar trolig også et antall av disse bedriftene støtte til energieffektivisering fra Enova SF. Det er ikke gjort undersøkelser for å avklare hvilke bedrifter dette eventuelt kan gjelde for. 3. NVEs forvaltning av PFE - søknad om deltakelse i programmet I brev av informerte NVE 41 treforedlingsbedrifter i næringsgruppe 21 at de kunne søke om å delta i PFE. Kravene for å bli godkjent som deltakerbedrift er beskrevet i dokumenter tilgjengelig på : Avtale energibruk energiintensiv industri Vedlegg til avtale om energibruk energiintensiv industri Rundskriv nr. 10/2005 S Forbruksavgift el 2005 Informasjon fra ESA om fritak el-avgift Veiledning til søknad til PFE Rapportering 2 år PFE Skjema for innrapportering PFE Bedriftene måtte, for begge Hovedbolkene, benytte et «elektronisk søknadsskjema» for å søke NVE om deltakelse i programmet. Disse bedriftene var med i programmet ved programslutt: Borregaard Industrier AS Sarpsborg, Norske Skogindustrier ASA Halden, Norske Skogindustrier ASA Skogn, Peterson Linerboard AS Ranheim, Huntonit AS Vennesla, Hunton Fiber AS Gjøvik, Hellefoss Paper AS Hokksund, Vafos Pulp AS Kragerø. Disse bedriftene har trådt ut av programmet enten i Hovedbolk 1 eller Hovedbolk 2: Hunsfos Fabrikker AS Vennesla, Vafos AS Kragerø, Hellefoss AS Hokksund, Södra Cell Folla AS Follafoss, Södra Cell Tofte AS Tofte, Peterson Linerboard AS Moss, Norske Skogindustrier ASA Hønefoss, SCA Tissue Norway Drammen, Larvik Cell AS Larvik og Rygene-Smith & Thommesen AS Rygene. 4. Planlagte besparelser Treforedlingsindustrien inngår i definisjonen kraftintensiv industri (næringsgruppe 17.1, 20.1, 24.1 og 24.4) som står for hele 80 prosent av strømforbruket og i underkant av 70 prosent av total energibruk i industrien. Energibruken i kraftintensiv industri var på GWh i 2013, omtrent uendret fra 2012 til Også strømforbruket på GWh var omtrent uendret fra I følge Regjeringen.no arbeider, sitat; «2% av de sysselsatte i næringslivet i den kraftkrevende industrien». Energibruken i produksjonen av papirmasse, papir og papp var GWh i 2013, en reduksjon på hele 13,5 prosent fra Dette skyldes i hovedsak nedleggelser. For papirmasse, papir og papp økte strømprisen fra 2012 til 2013 med 7,9 prosent til 31,4 øre/kwh. Strømpris er prisen for elektrisk kraft inkludert nettleie, men ekskludert avgifter. For annen industri var den gjennomsnittlige prisen 51,6 øre/kwh i 2013, en oppgang på 7,2 prosent. 5

6 I rapportene fra de 8 deltakerbedriftene fremgår det et spenn i oppgitt strømpris for deltakerbedriftene hvor høyeste strømpris er ca. 30 øre per kwh. I beregningen for sparte kostnader som resultat av gjennomførte tiltak har NVE satt strømprisen til 30 øre per kwh. Provenytapet / avgiftstapet for staten har i Hovedbolk 2 i gjennomsnitt vært ca. 13 mill. NOK per år. I sum uten neddiskontering blir provenytapet 65 mill. NOK. I prosjektets Hovedbolk 2, Fase 2 skulle bedriftene spare ca. 69,9 GWh/år el i hhv. år 3, 4 og 5, dvs. sum ca. 210 GWh elektrisk energi. Beregning av sparte kostnader for bedriften som følge av avgiftsfritaket på 0,45 øre/kwh fremkommer som et produkt av avgiftsfritaksbeløpet og oppgitt bruk av elektrisk energi når bedriftene søkte om deltakelse i Hovedbolk 2, samt produktet av beregnet spart elektrisk energi og avgiftsfritaksbeløpet. oooooooo 6

Rapportering av de to første årene i PFE Program for energieffektivisering i industrien

Rapportering av de to første årene i PFE Program for energieffektivisering i industrien 1 Rapportering av de to første årene i PFE Program for energieffektivisering i industrien www.nve.no/pfe Sist endret: 19.09.2006 (nowebedt) 2 Program for energieffektivisering i industrien Rapportering

Detaljer

ELEKTRISK KRAFT 2005

ELEKTRISK KRAFT 2005 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2005 Rundskriv nr. 10/2005 S Oslo 28. desember 2004 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall Hvordan kan lønnsomheten i norske anlegg forbedres? Arbeidsgruppe for energiutnyttelse

Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall Hvordan kan lønnsomheten i norske anlegg forbedres? Arbeidsgruppe for energiutnyttelse Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall Hvordan kan lønnsomheten i norske anlegg forbedres? Arbeidsgruppe for energiutnyttelse Rapport nr 3/2011 April 2011 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: Dato: Revidert:

Detaljer

Forskrift om elsertifikater

Forskrift om elsertifikater Forskrift om elsertifikater Fastsatt av Olje- og energidepartementet den 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 30, jf.

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009

Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009 Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009 9. november 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... X Content la ad enibh

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Differensiert el-avgift

Differensiert el-avgift (Foreløpig utgave) Norges offentlige utredninger NOU 2004: 8 Differensiert el-avgift Utredning fra et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet 26.09.2003. Avgitt til Finansdepartementet 30. mars 2004. 1

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Innst. 296 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:82 S (2010 2011)

Innst. 296 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:82 S (2010 2011) Innst. 296 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:82 S (2010 2011) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer