Læreplan for boreriggoperatør.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læreplan for boreriggoperatør."

Transkript

1 Læreplan for boreriggoperatør. 1. Generelt Fagskolestudiet for boreriggoperatør har et omfang på 60 fagskolepoeng. Studiet kan som nettstøttet deltid. Studiet er organisert i moduler med både teoretisk og praktisk opplæring. Hver enkelt modul består av et eller flere fagområder. Teoretisk del av opplæringa skal ha et omfang på 40 fagskolepoeng. Total studiebelastning for student er 1500 timer. Den praktiske delen av opplæring skal ha et omfang på 20 fagskolepoeng og skal foregå i bedrift der en vesentlig del av aktiviteten er boring. Opplæringa skal skje i godkjent/sertifisert bedrift, med bruk av praksisveileder. Denne delen av opplæringa vil være spesialisert innenfor et av følgende tre områder: 1. Fundamentering 2. Boring for bergsprengning 3. Brønnboring Studenten velger selv hvilket område som skal være spesialisert. Som dokumentasjon på tilegnet kompetanse i den praktiske delen skal det benyttes opplæringsbok som føres av studenten selv og verifiseres av ansvarlig person i aktuell bedrift. Den praktiske delen av studiet skal gjennomføres etter at den teoretiske delen er gjennomført og bestått/godkjent. Dette er nærmere beskrevet senere i denne planen. Den teoretiske delen av opplæringa skal gjennomføres i skole med bruk av tradisjonelle undervisnings/opplæringsmetoder. 2. MÅL 2.1. Overordnet mål - Læringsutbytte. Etter endt utdanning skal studenten ha: Kunnskaper: som er nødvendig for å kunne velge riktig boremetode for landbasert boring i grunn etter aktuelle forhold, lover og forskrifter, samt kunne velge riktig utstyr i og til borehull, som for eksempel borekrone, borestreng, foringsrør eller spylemedium. Ferdigheter: Godkjent av styret dato/sign Side 1 av 15

2 som er nødvendig for å kunne planlegge, utføre og dokumentere ulike typer landbasert boring i grunn med egnet borerigg på en forsvarlig måte som ivaretar helse miljø og sikkerhet, aktuelle lover og forskrifter, samt kunne montere aktuelt utstyr relatert til type boring, som for eksempel sirkulasjonspumpe for energibærer og riktig kuldemedium. Kompetanse: Studenten skal ha nødvendig kompetanse for å kunne operere og vedlikeholde ulike typer borerigg for landbasert boring, og vurdere, velge og montere aktuelt utstyr tilknyttet boring over jord Beskrivelse av Modulene: Felles for alle tre spesialiseringer. Maskiner og utstyr (Motorer og drivverk, Boreutstyr, Boremetoder, Materiallære) Anvendt geologi (Berggrunnsgeologi, Løsmassegeologi og geoteknikk) Kvalitetssikring og HMS (Lover og regelverk, Standarder og kontrakter). Kommunikasjon (Borerapporter, arbeidsprosedyrer, sjekklister) Landmåling (Koordinater og høyder, utsetting og innmåling av punkter) 2.3. Vurdering. Karakterskalaen A-F med beskrivelse av hvert trinn skal benyttes for den teoretiske delen av opplæringa. For den praktiske delen av opplæringa, spesialisering, skal det benyttes karakteren bestått/ikke bestått. Trinn/symbol Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A B C D E Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten har svært gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Meget god prestasjon. Studenten har meget gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten har gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten har nokså gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten har oppfylt minimumskravene som stilles til kunnskaper, ferdigheter Godkjent av styret dato/sign Side 2 av 15

3 og holdninger. F Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten har ikke bestått på grunn av vesentlige mangler når det gjelder kunnskaper, ferdigheter eller holdninger. Mappevurdering benyttes som underveis-vurdering og som grunnlag for sluttvurdering i moduler som ikke trekkes til eksamen. Studenten skal etter uttrekk gjennomføre eksamen i minst en av modulene. Eksamensform: skriftlig eller muntlig. For den praktiske delen, spesialisering, skal det benyttes opplæringsbok som dokumenterer at studenten har fått opplæring i og selvstendig har gjennomført aktuelle aktiviteter/arbeidsoperasjoner under tilsyn, der tilsynet har godkjent utførelsen. Opplæringsbok skal dokumentere at studenten har fått opplæring i den praktiske delen av studiet samt selvstendig gjennomført aktuelle arbeidsoperasjoner i hht læreplan. Studenten fører selv logg og oversikt over antall timer i trening på de ulike områdene/målene i opplæringsboka. Studenten er selv ansvarlig for å få nødvendig signatur av praksisveileder ved hvert delmål i opplæringsboka. Studenten må dokumentere at alle mål er signert som bestått av praksisveileder før eksamen i praktisk del kan avlegges. Godkjent fagperson i opplæringsbedriften skal signere for gjennomført opplæring og for vurdering med bestått eller ikke bestått. Avsluttende vurdering i den praktiske delen av opplæringa gjennomføres i bedriften når studenten har fått opplæring som dekker alle målene i praktisk del av læreplan. Avsluttende vurdering gjennomføres som en muntlig høring i utvalgte deler av læreplan for praktisk del. Høringen skal vare i minimum en time og maksimum tre timer. Denne høringen/eksaminasjonen skal ledes av godkjent fagperson/sensor fra ekstern bedrift skal omfatte at studenten utfører praktiske demonstrasjoner med eller på aktuelt utstyr i bedriften. 2.4 Praksis i bedrift. Studenten kan selv velge bedrift for utplassering i praksis, men skolen må godkjenne bedriften som praksisbedrift. Der studenten selv ikke velger praksisbedrift vil skolen avtale med praksisbedrift som tilfredsstiller skolens krav. Skolen vil stille følgende krav til praksisbedrifter: Bedriften må ha nødvendig maskinelt utstyr/maskinpark i forhold til valgt spesialisering, ref plan for praksisdelen for aktuell spesialisering. Godkjent av styret dato/sign Side 3 av 15

4 Bedriften må ha sentral eller lokal godkjenning i tiltaksklasse 1 innenfor fagområdet og må tidligere ha gjennomført prosjekt basert på aktuell sentral eller lokal godkjenning. Bedriften må ha minst en person med nødvendig kompetanse som faglig leder/praksisveileder. Kompetansen må kunne dokumenteres overfor skolen. Bedriften må ha dokumenterte prosedyrer, rutiner og utstyr inkludert lokaliteter som tilfredsstillerkravene i Arbeidsmiljøloven og aktuelle tilhørende forskrifter. Bedriften må være åpen for tilsyn fra skolen før avtale om utplassering undertegnes. Godkjent av styret dato/sign Side 4 av 15

5 GENERELL DEL Generell, del består av følgende moduler: 2.5 Maskiner og utstyr (9 fagskolepoeng) 2.6 Geofag (9 fagskolepoeng) 2.7 Kvalitetssikring og HMS (5 fagskolepoeng) 2.8 Kommunikasjon (3 fagskolepoeng) 2.9 Landmåling (5 fagskolepoeng) 2.10 Tverrfaglig hovedprosjekt (9 fagskolepoeng) 2.5. Maskiner og utstyr Motorer og drivverk kunne gjøre rede for oppbygging, funksjon og vedlikehold av dieselmotorer og systemer for kraftoverføring i anleggsmaskiner og borerigger. kunne forklare fordeler og ulemper med forebyggende og korrektivt vedlikehold. kunne angi de mest vanlige årsakene til driftsproblem på borerigger og anleggsmaskiner og forklare hvordan de kan unngås. kunne gjøre rede for sikkerhetssystemer på borerigger kunne gjøre rede for daglig drift og vedlikehold av aktuelle typer beltedrift. kunne forklare prinsipp og virkemåte for hydrauliske systemer og trykkluftsystemer, spesielt rettet mot borerigger og farene forbundet med arbeid på slike systemer. kunne gjøre rede for helsefare relatert til støv fra boring og metoder for støvdemping/støvbehandling på borerigger Godkjent av styret dato/sign Side 5 av 15

6 Materialer kunne gjøre rede for materialegenskapene hos stål og andre metalliske materialer som inngår i borerigger og boreutstyr, herunder kvalitet på foringsrør, og hvordan egenskapene endres i ulike miljø og ved aktuelle varmebehandlinger Borerigger og boremetoder kunne gjøre rede for borerigger som er aktuelle for forskjellige typer boringer; boring for bergsprengning, brønnboring i berg og løsmasse, undersøkelsesboringer og fundamentering/forankring. kunne gjøre rede for de mest brukte boremetoder og deres anvendelsesområder ved forskjellige typer boring og grunnforhold. kunne å bruke riktig spylemedium og gjennomføre prøvetaking under boring kunne gjøre rede for hvordan borehullsplasseringen påvirker sprengningsresultatet ved pallsprengning over jord, og kjenne mulige konsekvenser ved avvik fra planlagt boremønster Bore- og peleutsyr kunne gjøre rede for borstål og borkroner til forskjellige typer boring kunne gjøre rede for borslitasje og sliping av borkroner kunne angi forskjellige typer peler og prinsipper for pelefundamentering kunne angi forskjellige typer stag og prinsipper for forankring Godkjent av styret dato/sign Side 6 av 15

7 2.6. Geofag Berggrunnsgeologi kunne identifisere og navngi de viktigste bergartsdannende mineraler kunne identifisere og navngi de vanligste bergartene, og gjøre rede for materialtekniske egenskaper som har betydning for boring. kunne gjøre rede for ytre geologiske prosesser som forvitring, erosjon, transport og avsetning. kunne gjøre rede for indre geologiske prosesser som vulkanisme, jordskjelv og platetektonikk kunne observere sprekker og andre strukturer i bergmassen og gjøre rede for hvordan de påvirker bergets egenskaper med hensyn til boring kunne gjøre rede for grunnvannsdannelse og strømning av vann i berg kunne lese og tolke geologiske kart og profiler Løsmassegeologi og geoteknikk kunne redegjøre for dannelsesmåte og sammensetning av de vanligste løsmassetyper. kunne identifisere og klassifisere løsmasser kunne gjøre rede for de spesielle materialegenskaper for leire, herunder kvikkleire, og hvordan dette må tas hensyn til i forbindelse med boring og graving kunne gjøre rede for strømning av vann i løsmasser Godkjent av styret dato/sign Side 7 av 15

8 kunne lese og tolke geologisk og geotekniske kart og profiler, samt borprofiler og andre data fra grunnundersøkelser kunne gjøre rede for drenerte og udrenerte masser 2.7. Kvalitetssikring og HMS Lover og regelverk kunne gjøre rede for Arbeidsmiljøloven og de forskrifter, herunder maskinforskriften, som har størst relevans for borearbeid ha god kunnskap og gode holdninger om HMS- og vernearbeid i planlegging og utførelse av boreoppdrag kunne gjøre rede for lovverk som angår påvirkning av omgivelser og ytre miljø med hensyn til støy, støv, vibrasjoner og utslipp til luft og vann kunne gjøre rede for krav til boreoperatør Standarder og kontrakter kunne angi de viktigste juridiske og tekniske standarder og kontrakter som gjelder i forholdet mellom byggherre, hovedentreprenør og underentreprenør i anleggsprosjekter kunne gjøre rede for anbudsregler og oppgjørsregler i anleggsprosjekter kunne forstå og anvende kvalitets- og HMS-systemer på aktuelle prosjekter 2.8. Kommunikasjon. Godkjent av styret dato/sign Side 8 av 15

9 kunne utarbeide borerapporter ha god forståelse av HMS- og kvalitetssystemer, og aktivt kunne bruke prosedyrer, rapporteringsskjema og sjekklister i tilknytning til systemene kunne skrive avviksmeldinger kunne skrive dagbok/logg fra utført arbeid kunne kommunisere med berørte parter 2.9 Landmåling kunne gjøre rede for like typer landmålingsinstrumenter, deres anvendelsesområder og nøyaktighet kunne gjøre rede for koordinater og høyder på kart, og referansesystemer for disse. kunne utføre enkle beregninger av koordinater og høyder kunne sette ut og måle inn punkter med nivellerkikkert og GNSS Prosjektarbeid Før den praktiske delen av opplæringa avsluttes skal studenten gjennomføre et prosjektarbeid. Prosjektarbeidet skal ta utgangspunkt i en eller flere problemstillinger knyttet til bedriftens borevirksomhet og ligge innenfor rammen av modulene i den teoretiske delen av opplæringa (Målene i pkt ). Prosjektarbeidet skal dokumenteres i en sluttrapport. Sluttrapporten skal vurderes av fagskolen. Godkjent av styret dato/sign Side 9 av 15

10 4. PRAKTISK DEL Læreplanmål. 4.1 Felles læreplanmål for alle områder: Etter endt utdanning skal studenten: kunne betjene ulike typer borerigger innenfor sin spesialisering. kunne gjennomføre daglig rengjøring og inspeksjon, korrekt smøring og tiltrekking av skrueforbindelser på borerigger. kunne gjennomføre periodisk vedlikehold på borerigg i henhold til aktuelle planer. kunne bytte ut aktuelle slitedeler på borerigg 4.2 Læreplanmål for området Fundamentering: Etter endt utdanning skal studenten: kunne lage en plan for aktuelle arbeidsoppgaver for neste dag og neste uke sammen med prosjektleder kunne bruke og vedlikeholde en senkhammer kunne slipe borekroner for senkhammer ha kjennskap til topphammer for fundamentering kunne utføre arbeider med vanntapsmåler- og injeksjonsutstyr ha kjennskap til arbeider med oppspenningsjekker kunne utføre lekkasjekontroll, injisering og oppboring kunne utføre ulike typer forankring i aktuelle løsmasser. kunne utføre jordnagling. Godkjent av styret dato/sign Side 10 av 15

11 4.3 Læreplanmål for området Bergboring for sprengning: Etter endt utdanning skal studenten: kunne velge riktig boremetode kunne utføre boring av pallsalve etter oppgitt boremønster, og sikre plassering gjennom nøyaktig avsett, innretting og boredybde. kunne velge avviksmetode og gjennomføre avviksmåling for et spesifikt oppdrag. kunne planlegge og gjennomføre sømboring og konturhullsboring kunne utføre sikring med bolter over jord. 4.4 Læreplanmål for området Brønnboring: Etter endt utdanning skal studenten: kunne ta masseprøver, for videre undersøkelse kunne utføre blåseprøver og prøver med sandfanger og ågerskrue kunne utføre boring av vannbrønner og energibrønner med riktig valgt boreteknikk og produksjonsmetode kunne utføre desinfisering av vannbrønn etter gjeldende regler kunne utføre montering av pumpeanlegg i brønn kunne utføre montering av energikollektor med håndtering av kuldemedium og kunne måle og dokumentere frysepunkt i kuldemediet. kunne bedømme og velge effektiv lengde av brønnen i forhold til beregnet energiuttak kunne utføre Tiltak mot uønsket vann ned til aktuell borehullsdybde kunne utføre injisering og faststøping av foringsrør i borehull kunne utføre filtertiltrekking / blåsing Godkjent av styret dato/sign Side 11 av 15

12 kunne utføre kapasitetsøkning av brønn etter angitt metode. 5. Læremidler 3.2 Maskiner og utstyr ISBN Vedlikehold - Hallvard G. Bjørkli Utdrag fra boka Arbeidsmaskiner - Paul Inge Nordland, Erik Sollerud Utdrag fra NS/ISO Vedlikehold - terminologi Manualer fra maskinleverandører Boring/boremetoder NFF-publikasjoner: Teknisk rapport nr 3 Sikker sprengning i dagen Teknisk rapport nr 6 Sikker boring gjennom sylte. Teknisk rapport nr 11 Nøyaktig boring Utdrag fra: Drilling The manual of methods, applications, and management. CRC Press Atlas Copco Surface drilling 4. Utgave Geofag ISBN Haakon Fossen Geologi, 2008, Fagbokforlaget Olav R. Aarhaug Geoteknikk, 1992, NKI. S 21-49, Godkjent av styret dato/sign Side 12 av 15

13 Nettsider: NGU Universitetet i Tromsø Geologi på web. 3.4 Kvalitetssikring og HMS ISBN Torill Evy Thune Kvalitetssikring og Internkontroll i bygg og anlegg, 2009, Byggenæringens forlag Nettsteder: Arbeidstilsynet Maskinentreprenørenes forbund 3.5 Kommunikasjon ISBN Marion Federl og Arve Hoel Norsk for fagskolen, 2011, NKI. s 12-19, 43-51, 80-85, skritt mot et bedre naboskap Landmåling ISBN Jan Karlsen Geomatikkboka 1, 2011, s 49-60, , , , Godkjent av styret dato/sign Side 13 av 15

14 6. Samlingsplan - deltid Detaljplan for boreriggoperatør. Generell del Total studiebelastning: 60 p/ 1500 timer Generell del: 40 p/680 underv.timer heltid Spesialisering: 20 p/342 undervisn.timer heltid På samlingene (Med unntak av samling 5) vil det være teoriundervisning/forelesninger med noe oppgaveløsning enkeltvis og i grupper. Hver samling skal avsluttes med en skriftlig individuell prøve. Samlinger Samling 1 og 2. (3 + 4 dager) Timer Samling 4-7 dager. Timer Kommunikasjon (IKT) 8 Maskiner og utstyr 30 -It's learning -Motorer og drivverk -Tekstbehandling -Materialer -Regneark -Borerigger og boremetoder Geofag 40 Kvalitetssikring og HMS 18 -Berggrunnsgeologi -SJA, vernerunder etc -Løsmassegeologi og geoteknikk -Regelverk -Kvalitetssikring Sum Samling 3-7 dager Samling 5 4 dager Maskiner og utstyr 12 Landmåling -Bore- og peleutstyr -Praktiske øvinger 24 Kommunikasjon 8 -Borrapporter etc -IKT Landmåling, teori 10 -Kart, koordinater, høyder -Landmålingsutstyr Kvalitetssikring og HMS Godkjent av styret dato/sign Side 14 av 15

15 -Kvalitetssikring 18 Sum Mellom samlingene skal studentene arbeide med innsendingsoppgaver. Besvarelsene vurderes og inngår i vurderingen av studentene Godkjent av styret dato/sign Side 15 av 15

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET LÆREPLAN FOR FEIERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

LÆREPLAN FOR MALERFAGET

LÆREPLAN FOR MALERFAGET LÆREPLAN FOR MALERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 31. januar 2013 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant

Detaljer

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015 tisip Innhold FORSIDE... 1 PRAKTISK INFORMASJON... 3 Kontaktinformasjon...3 Lånekassen...3 Obligatorisk oppmøte...4 Undervisning og eksamen...4 Sensurfrister...4

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. 10.10.2014 Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid Studieplan Park- og hagedrift Treårig fagskoleutdanning på deltid Forord Dette dokumentet er. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Studieretning for tekniske byggfag Første års opplæring i bedrift Glassfagene felles for glassfaget, blyglassmesterfaget, glassliperfaget Særløp Oslo, mai 1995 Kirke-,

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer