UNIVERSITETET I BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I BERGEN"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 66/ Dato: Arkivsaksnr: 2017/12743 Etatsstyringsmøte Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet Henvisning til bakgrunnsdokumenter Sak 4/18: Tildelingsbrev for 2018 Sak 18/19: Årsrapport 2018 Saken gjelder: Kunnskapsdepartementet hadde etatsstyringsmøte med Universitetet i Bergen 6. juni På bakgrunn av dialogen i møte, årsrapport 2018, tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren 2019, resultatrapporteringen til DBH og nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2019, har departementet gitt sin tilbakemelding til UiB. (vedlagt). Departementet viser i sin tilbakemelding spesielt til temaer som regjeringen er særlig opptatt av. Dette gjelder kvalitet i høyere utdanning og forskning, samarbeid med omverden, digitalisering og effektiv ressursbruk og forvaltning. Departementet berømmer UiB for sitt internasjonale engasjement og spesielt for å ha påtatt seg et lederansvar med FNs bærekraftsmål 14. Departementet noterer seg videre at UiB har evnet å inkludere bærekraftsmålene og forståelse av disse i emner og studieprogrammer. Etter departementets oppfatning er UiBs deltakelse i Arqus European University Alliance i tråd med målsettinger som ligger til grunn for arbeidet med stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet som legges frem i 2020, og andre overordnede prioriteringer for norsk utdannings- og forskningspolitikk. Departementet er også positive til at UiB har utarbeidet en egen Kina-strategi. Departementet er tilfreds med at de faglige resultatene i stor grad viser en positiv utvikling. Samtidig forventes fortsatt systematisk og målrettet innsats for å realisere ambisjonene i den reviderte strategien. Når det gjelder resultater i Horisont 2020 oppfordrer departementet UiB om å UiB sammenligne seg med nordiske universitet. Etter departementets oppfatning jobber UiB godt med målene i utviklingsavtalen. Departementet framhever følgende punkter hvor resultatene bør bedres: - Andel bachelorkandidater som gjennomførte på normert tid, - Kandidattall innenfor tannpleierutdanningen, - Bruk av rekrutteringsstillinger til MNT er lav i forhold til tildelte stillinger - Bruk av midlertidige stillinger - Antall lærlinger - Studentmobilitet Side 1 av 2

2 Departementet forventer videre at UiB har stor oppmerksomhet på kravene som følge av Plan S og at UiB prioriterer å etterleve gjeldende krav for informasjonssikkerhet og personvern. Universitetsdirektørens kommentarer: Det forventes at UiB iverksetter nødvendige tiltak for å følge opp tilbakemeldingene fra departementet. I sin tilbakemelding trekker departementet flere ganger fram den dårlige gjennomføringen på normert tid innenfor bachelorstudiene. Det trekkes fram at problemene med lav gjennomføring på bachelor har vedvart over flere år, til tross for igangsatte tiltak. Departementet ber derfor om at det utarbeides en nærmere problembeskrivelse/analyse som kan legges til grunn både for UiBs utvikling av tiltak og den videre etatsstyringsdialogen om temaet. På dette grunnlag er det satt i gang et utredningsarbeid som både skal gi en over sikt over arbeidet som er gjort de siste årene og evaluering av disse. I tillegg skal behovet for nye tiltak vurderes. Styret vil få seg forelagt resultatet av dette arbeidet i løpet av høsten I perioden er UiB tildelt 49 rekrutteringsstillinger øremerket MNT satsingen. KD peker på at de ikke kan se en tilsvarende økning i antall tilsettinger ved UiB. KD har her lagt til grunn utviklingen ved MN, fakultetet, SARS senteret og De naturhistoriske samlingen ved UM. Dette er en noe snevrere definisjonen enn det UiB har brukt i den intern fordelingen, der også medisin og deler av psykologi inngår som MNT enheter. I tillegg hadde UiB et høyt antall rekrutteringsstillinger i 2013 og 2014 som følge av betydelige overføringer ved fakultetene. Totalt overoppfyller UiB KDs måltall for rekrutteringsstillinger, også for En eventuell refordeling av rekrutteringsstillinger vil bli lagt fram for styret i forbindelse med budsjettfordelingssaken for 2020 (oktober). Her vil det også gis status for fakultetenes utnyttelse av rekrutteringsstillinger for Universitetets arbeid for reduksjon av midlertidige tilsatte vil legges fram for styret i septembermøtet. En samlet status over universitetets oppfølging av tilbakemeldingene fra etatsstyringsmøtet gis forbindelse med utarbeidelse av universitetets årsrapport for Vedtak: Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding til orientering. Kjell Bernstrøm universitetsdirektør /Steinar Vestad Vedlegg: Tilbakemelding fra KD 2

3 Universitetet i Bergen Postboks BERGEN Deres ref Vår ref 19/31-41 Dato 14. juni 2019 Etatsstyring Tilbakemelding til Universitetet i Bergen Vi viser til etatsstyringsmøtet mellom UiB og Kunnskapsdepartementet 6. juni Vedlagt er departementets skriftlige tilbakemelding. Den er utarbeidet på bakgrunn av årsrapport til UiB for 2018, Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019, Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2019, resultatrapporteringen til DBH og dialogen i etatsstyringsmøtet. Departementet forventer at UiB setter i verk nødvendige tiltak for å følge opp tilbakemeldingen. Informasjon om etatsstyring i 2020 formidles i tildelingsbrevet for Med hilsen Knut Børve (e.f.) ekspedisjonssjef Siri Waalen Bogen seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer Kopi Riksrevisjonen Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Kirkeg Telefon* Org.nr Avdeling Saksbehandler Siri Waalen Bogen

4 Etatsstyring 2019 Tilbakemelding til Universitetet i Bergen Etatsstyringsmøtet Dato og tid 6. juni 2019 kl. 10:00-12:00 Sted Universitetet i Bergen, Media City Bergen Møtedeltakelse fra institusjonen Dag Rune Olsen, rektor og styreleder Kjersti Fløttum, styremedlem Sofie Marhaug, styremedlem Jørgen Melve, styremedlem Erlend Grønvold, styremedlem Sausan Hussein, styremedlem Bjørn K. Haugland, styremedlem Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør Møtedeltakelse fra departementet Knut Børve, ekspedisjonssjef Rolf L. Larsen, avdelingsdirektør Siri W. Bogen, seniorrådgiver Vidar Grøtta, seniorrådgiver Guri B. Skoklefald, seniorrådgiver Christoffer Wiig, seniorrådgiver Profil og utviklingsstrategi Universitetet i Bergen (UiB) er et anerkjent universitet med stor faglig bredde. UiB har sterke miljøer innenfor sine strategiske satsingsområder marin, klima og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer. UiB har revidert sin strategi "Kunnskap som former samfunnet" hvor de strategiske satsingene er beholdt. UiB har ambisjon om å være et internasjonalt orientert forskningsuniversitet og vil utvikle flere fremragende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle fakulteter ha fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer av høy internasjonal standard. Strategien har videre tydelig mål om å utdanne attraktive kandidater og bli enda bedre på forskning. Departementet forventer derfor at universitetet fortsetter sin systematiske og målrettede innsats for å realisere ambisjonene i den reviderte strategien. Departementet er tilfreds med at de faglige resultatene i stor grad viser en positiv utvikling. Imidlertid må det igjen pekes på den vedvarende utfordringen med lav gjennomstrømming hos bachelor-studentene. Departementet ser positivt på den ledende rollen UiB har tatt i hvordan UH-sektoren kan bidra for å nå FNs bærekraftsmål både i utdanning og forskning. Videre har departementet notert seg at UiB er tildelt en internasjonal rolle i arbeidet med bærekraftsmål 14, Liv under vann, på vegne av United Nations Academic Impact og International Association of Universities. 1

5 Utviklingsavtalen UiB har inngått utviklingsavtale med departementet. Avtaleperioden er 1. januar mars UiB skal sluttrapportere på avtalen i mars UiB har laget en grundig orientering om status for utviklingsavtalen i årsrapporten for UiB peker i årsrapporten på utfordringer med å nå enkelte mål/måleparametre. Det er særlig gjennomstrømmingen i studieprogrammene som fortsatt er en utfordring. UiB skriver at de har igangsatt tiltak for å øke gjennomstrømningen i 2018, men mener at dette først vil få effekt noen år frem i tid. Imidlertid tror UiB på en bedring innen utgangen av Departementet mener at UiB generelt jobber godt med målene i avtalen. Resultater og måloppnåelse Kvalitet i høyere utdanning Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning lanserte flere viktige tiltak for å styrke utdanningsoppdraget ved universitetene og høyskolene, herunder en meritteringsordning for undervisning og nye krav til utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk på institusjonene. Bestemmelsen om krav til utdanningsfaglig kompetanse trer i kraft 1. september Som oppfølging av meldingen er det også etablert søknadsbaserte kvalitetsprogrammer for utdanning som administreres av Diku. Departementet forventer at UiB bidrar til å realisere målsettingene med disse og øvrige tiltak fra Kvalitetsmeldingen. KD merker seg at studieprogrammene ved UiB har relativt god søkning, med 2,3 primærsøkere per studieplass i gjennomsnitt, og at det har vært en vekst i studentmassen. Imidlertid har det i lang tid vært for lav andel av bachelorstudentene som gjennomfører på normert tid. I tillegg kommer en svært høy andel frafall på bachelornivået. Departementet ba i tilbakemeldingsdokumentet for 2018 om at neste årsrapport skulle legge "ekstra vekt på problembeskrivelse/analyse og målrettede tiltak som er iverksatt for å bedre studiegjennomføringen". I årsrapporten for 2018 er det redegjort for flere tiltak som er iverksatt for å bedre gjennomføringen, og UiB oppgir at man forventer effekter av disse fra Gitt at problemene med lav gjennomføring på bachelor har vedvart så lenge, vil departementet be om at universitetet utarbeider en nærmere problembeskrivelse/analyse som kan legges til grunn både for UiBs utvikling av tiltak og den videre etatsstyringsdialogen om temaet. Departementet har merket seg at UiB alt i alt ligger relativt godt an når det gjelder studier med kandidatmåltall. Det er grunn til å trekke frem meget gode tall for den integrerte lektorutdanningen. UiB har meldt inn et ønske om å omdisponere studieplasser fra PPU til lektorprogrammet for inneværende år i lys av endringer i søkergrunnlaget pga nye opptakskrav til PPU. Departementet mener dette er fornuftig omdisponering. Samtidig ber departementet om at UiB arbeider videre for å sikre et best mulig søkergrunnlag for PPU, som fortsatt vil være en viktig form for lærerutdanning. Departementet vil se nærmere på de fastsatte måltallene for PPU. 2

6 Departementet forventer også at UiB vurderer særskilte tiltak for å øke kandidatproduksjonen i tannpleierutdanningen, hvor resultatet for 2018 ligger betydelig under måltallet. Departementet er opptatt av studentenes faglige tidsbruk, særlig på lærer- og pedagogikkutdanningene siden data fra Studiebarometeret viser at disse studentene bruker mindre tid på studiene enn andre. Kvalitet i forskning UiB leverer gode resultater på forskningsområdet sammenlignet med de statlige UHinstitusjonene. UiB lykkes også godt i Horisont 2020, hvor kun UiO og NTNU ligger høyere på prosjektdeltakelser. Når vi sammenligner med andre nordiske universiteter, kan imidlertid UiB gjøre det enda bedre. Departementet oppfordrer UiB til å sammenlikne seg med nordiske universiteter når det gjelder resultater i Horisont Antall publiseringspoeng pr faglig årsverk ligger over gjennomsnittet for statlige institusjoner og har økt det siste året. Bidragsinntekter fra Forskningsrådet pr faglig årsverk er også over gjennomsnittet, dog på samme nominelle nivå som tidligere år. EU-midler pr faglig stilling er på samme nivå i 2018 som 2017, også dette godt over gjennomsnittet og høyere enn både NTNU og UiO. Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk har økt med over 60 % fra 2017 til Det er gode resultater. Når det gjelder kvaliteten på forskningen har UiB høy andel publisering på nivå 2, den har ligget på prosent de siste årene. De har også høy andel internasjonal sampublisering. Andelen ligger godt over gjennomsnittet for statlige institusjoner og har økt de siste årene. UiB ligger høyest av de norske universitetene på siteringsindeksen i indikatorrapporten for Det er positive resultater. Åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data er en sentral forskningspolitisk målsetting. UiB har et forbedringspotensial her siden andelen artikler publisert uten åpen tilgang var over 40% i 2018 og i perioden Departementet forventer at UiB har stor oppmerksomhet på arbeidet for å være forberedt på kravene som følge av Plan S som Forskningsrådet har sluttet seg til gjennom en internasjonal koalisjon av forskningsfinansiører, coalition S. Departementet har øremerket deler av de nye rekrutteringsstillingene etter 2013 til matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT-fag). Dette ut fra behovsanalyser som påpekte særskilte behov for opptrapping av rekrutteringsstillinger til disse fagene. Det negative avviket ble påpekt i tilbakemeldingsrapporten til UiB i Tabellen nedenfor viser differansen mellom tilvekst målt mot de øremerkede stillingene. Institusjon Årsverk i rekrutteringsstillinger, MNT-enheter* Øremerkede MNT-stillinger Tilvekst i MNTårsverk Differanse, tilvekst - øremerkede Underoppfylling UiB 179,0 203, ,65-24,35 3

7 * UiB-MNT = MN-fak. + Univ.museet, Nat.hist.saml. + Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologisk forskning. (Årsverk: 188, ) Vi viser til dialogen i etatsstyringsmøtet hvor UiB mente at har økt MNT-årsverk ved Medisinsk fakultet og Psykologisk fakultet. Etter møtet har departementet sjekket dataene i DBH. Antall årsverk i stipendiat- og postdoktorstillinger ved Medisinsk fakultet og Psykologisk fakultet har økt med hhv. 15,5 og 1,5 årsverk fra 2013 til 2018, mao. mindre enn det negative avviket i tabellen over. Dessuten har veksten i hovedsak kommet ved kliniske enheter, og det er derfor vanskelig å verifisere at dette er vekst i MNT-årsverk. Departementet forventer derfor at UiB setter inn tiltak for å øke antall MNT-årsverk i tråd med tildelte rekrutteringsstillinger. Som en oppfølging av humaniorastrategien vil UiB styrke satsingen på humaniora. Blant annet vil UiB inngå avtale med UiO, etablere et senter for humaniora og få flere humanister til å søke midler fra Forskningsrådet og Horisont Departementet ser frem til effektene av UiBs satsinger og samarbeidet med UiO. Samarbeid med omverden UiB viser i årsrapporten til et veletablert samarbeid med samfunns- og arbeidsliv i regionen. UiB har i samarbeid med HVL integrert Råd for samarbeid med arbeidslivet og Regionalt kompetanseforum for arbeide for å løse sitt regionale samfunnsoppdrag. Kunnskapsklyngene er også et viktig element i samarbeidet med regionalt arbeids- og næringsliv. Departementet ser frem til resultatene av UiBs arbeid med etablering av kunnskapsklynger på en rekke sentrale fagområder som er viktig for innovasjon, næringsutvikling og omstilling i offentlig sektor. Disse vil ha stor betydning for innovasjonskraft og næringsutvikling i regionen. Regjeringen arbeider med en ny kompetansereform som skal legge til rette for læring hele livet. Samtidig er det satt i gang arbeid med en stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning. En viktig begrunnelse for begge prosessene er fremtidig omstillingsbehov som følge av digitalisering, automatisering, det grønne skiftet og demografiske endringer. Det er viktig at institusjonene styrker det strategiske og langsiktige samarbeidet med arbeidslivet på institusjons-, program- og fagnivå. Departementet har notert seg at UiB i 2018 har vedtatt handlingsplaner for etter- og videreutdanning, og en handlingsplan for innovasjon. Departementet ser også positivt på at UiB har et velfungerende etter- og videreutdanningstilbud innenfor realfag og helsefag. Departementet har forventninger til at etableringen av forskningsinstituttet NORCE skal ha positive effekter på forskning og innovasjon på Sør- og Vestlandet og at etableringen gir økt samarbeid mellom forskningsmiljøene og eierinstitusjonene UiA, UiB, UiS og UiT. Internasjonalt samarbeid UiB har høye ambisjoner om å være internasjonalt ledende innenfor forskning og utdanning og lykkes med dette i stor grad på en rekke områder og har lykkes spesielt godt med forskningsformidling nasjonalt og internasjonalt. 4

8 Departementet berømmer UiB for sitt internasjonale engasjement og spesielt for å ha påtatt seg et lederansvar med FNs bærekraftsmål 14. Departementet noterer seg videre at UiB har evnet å inkludere bærekraftsmålene og forståelse av disse i emner og studieprogrammer. KD ser positivt på at UiB har utarbeidet en egen Kina-strategi. Kunnskapsdepartementet har ambisiøse mål for norsk deltakelse i Erasmus+. Målet for inneværende programperiode er at innen programperiodens slutt deltar norske på utvekling gjennom Erasmus+. Dette målet er innenfor rekkevidde, og departementet forventer at UiB vektlegger økt bruk av Erasmus+ frem mot Andelen utreisende studenter gjennom Erasmus+ og andre ordninger har økt de siste årene. Sett i lys av UiBs tunge internasjonale engasjement innenfor forskning og ulike typer samarbeidsprosjekter internasjonalt, mener departementet at UiB har et potensial for å øke studentmobiliteten ytterligere. Til orientering har regjeringen satt i gang et arbeid med en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet, og meldingen legges frem for stortinget i årsskiftet 2019/2020. KD ser positivt på UiBs deltakelse i Arqus European University Alliance. Prosjektet er i tråd med målsettinger som ligger til grunn for arbeidet med stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet som legges frem i 2020, og andre overordnede prioriteringer for norsk utdannings- og forskningspolitikk. Norge har støttet EU-kommisjonens forslag om å etablere nettverk av europeiske universiteter i Erasmus+. Disse nettverkene er i tråd med norsk høyere utdanning for et bærekraftig, langsiktig universitetssamarbeid. Det er ikke avsatt egne midler over statsbudsjettet for å støtte initiativet. Digitalisering Departementet forventer at UiB bidrar til å realisere "Digitaliseringsstrategi for universitetsog høyskolesektoren". Strategien konkretiseres gjennom handlingsplaner som Unit har ansvar for å utarbeide i samarbeid med sektoren. KD forventer at tiltak som egner seg som fellesløsninger også realiseres som fellesløsninger. Departementet konstaterer at UiB arbeider målrettet med ulike digitaliseringstiltak og ser det som positivt at det er utarbeidet en egen strategi med vekt på digitaliseringens betydning for utvikling av institusjonen. I strategien legges det opp til utvikling av digital kompetanse gjennom en tverrfaglige tilnærming ved å integrere digital kompetanse i alle studier. Gjennom DigUiB-prosjektet legges det opp til en gjennomgående digitalisering av UiBs tjenester og innhold. Dette arbeidet støtter opp om digitaliseringsstrategien for universitetsog høyskolesektoren. Kunnskapsdepartementet fastsatte i januar 2019 en ny styringsmodell for informasjonssikkerhet. Unit har ansvar for å følge opp denne. Departementet forutsetter at UiB prioriterer å etterleve gjeldende krav for informasjonssikkerhet og personvern. UiB må ha tilstrekkelig oversikt over risiko til å kunne håndtere denne på en helhetlig og systematisk måte, og at vedtatte tiltak faktisk har effekt. Departementet forventer at styret har en særskilt oppmerksomhet om oppfølgingen av risikostyringen og informasjonssikkerheten. 5

9 God ressursbruk og forvaltning Andelen midlertidige årsverk i saksbehandler- og utrederstillinger ved UiB er blant den laveste i UH-sektoren og godt under gjennomsnittet for sektoren (12,5 %), med en andel på 6,7 % (50,6 årsverk). Andelen i undervisnings- og forskningsstillinger i 2018 var derimot på over gjennomsnittet for sektoren (16,8 %), med en andel på 17,8 % (230,6 årsverk). Departementet er fornøyd med den betydelige reduksjonen i andelen midlertidige årsverk (ned 3,2 prosentpoeng i begge disse kategoriene fra 2017) og anerkjenner arbeidet som er gjort for å redusere midlertidighet. Departementet vil understreke betydningen av å redusere midlertidigheten i UH-sektoren og har en forventning om at UiB fortsetter å redusere midlertidigheten ved institusjonen. Krav om redusert midlertidighet vil bli formidlet i tildelingsbrevene for Andelen kvinner i dosent- og professorstillinger var i 2017 og 2018 på henholdsvis 27,3 % og 28,5 %. Dette er litt under gjennomsnittet for sektoren (31 % i 2018). Departementet er fornøyd med målet om å øke kvinneandelen i alle vitenskapelige stillinger ved UiB og at det er en økende trend i kvinneandelen de seneste årene. Departementet vil følge opp dette fremover. I tildelingsbrevet for 2018 er det uttrykt en forventning om at antall lærlinger i 2018 skal være minst like mange som i Departementet er derfor ikke fornøyd med den betydelige reduksjonen i antall lærlinger fra 33 i 2017 til 25 i Departementet merker seg at UiB gjennom flere år har gjort et betydelig arbeid med å utvikle og effektivisere administrative oppgaver, gjennom bruk av digitale løsninger. Departementet ser det som positivt at dette arbeidet videreføres gjennom Digitaliseringsprogrammet (DigUiB) og Prosjekt for Tjenesteutvikling. Regjeringen ønsker forpliktende gevinstrealiseringsplaner for alle store offentlige prosjekter, herunder strukturreformen i UH-sektoren. Departementet skal rapportere tilbake til regjeringen på arbeidet med gevinstrealiseringsplanen, og på måltallene som skal fastsettes på de identifiserte indikatorene. Departementet viser for øvrig til brev av 14. mars Departementet er fornøyd med at det er skjedd en vesentlig forbedring av tilstanden til samlingene i Universitetsmuseet og understreker viktigheten av prosjektet «Flytt 22», slik at en i 2022 vil være i en situasjon der museets samlinger er ivaretatte og med ingen/liten risiko for vannskader eller andre risikofaktorer. Flere av parameterne som inngår i andelen tilfredsstillende sikrede magasinarealer ved universitetsmuseet viser en økning fra fjoråret (skallsikring, tyverisikring og vannskaderisiko). Parameteret "Rutiner og beredskap" har derimot ligget stabilt på 50 % siden 2016 og departementet forventer at UiB har oppmerksomhet på dette fremover. 6

10 Øvrige tilbakemeldinger Norsk som fagspråk Kunnskapsdepartementet viser til tildelingsbrevet for 2019 som understreker UHinstitusjonenes lovpålagte ansvar for norsk som fagspråk. UiB har et særlig ansvar for å ta vare på det norske språket. Departementet forventer at UiB følger utviklingen nøye og vurderer behovet for å iverksette tiltak. 7

Etatsstyring uten møte. Tilbakemelding til Høgskulen i Volda

Etatsstyring uten møte. Tilbakemelding til Høgskulen i Volda Etatsstyring 2019 - uten møte Tilbakemelding til Høgskulen i Volda Profil og utviklingsstrategi Høgskulen i Volda (HVO) legger særlig vekt på nynorsk, fleksibel utdanning, yrkesrettet medieutdanning og

Detaljer

Etatsstyring Tilbakemelding til Universitetet i Agder

Etatsstyring Tilbakemelding til Universitetet i Agder Universitetet i Agder Serviceboks 422 4604 KRISTIANSAND S Deres ref Vår ref 17/242 Dato 23. juni 2017 Etatsstyring 2017 - Tilbakemelding til Universitetet i Agder Vi viser til tildelingsbrevet for 2017,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 87/16 25.08.2016 Dato: 04.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/10614 Etatsstyring 2016 departementets tilbakemelding Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 71/19 29.08.2019 Dato: 23.08.2019 Arkivsaksnr: 2019/4945 Innspill til høringsuttalelse - stortingsmelding om arbeidsrelevans Henvisning

Detaljer

Etatsstyring 2018 Tilbakemelding til Universitetet i Bergen

Etatsstyring 2018 Tilbakemelding til Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN Deres ref Vår ref 18/37-57 Dato 29. juni 2018 Etatsstyring 2018 Tilbakemelding til Universitetet i Bergen Vi viser til tildelingsbrevet for 2018, kap. 5.3

Detaljer

Etatsstyring Tilbakemelding til Universitetet i Stavanger. Etatsstyringsmøtet Dato og tid kl Sted

Etatsstyring Tilbakemelding til Universitetet i Stavanger. Etatsstyringsmøtet Dato og tid kl Sted Etatsstyring 2019 Tilbakemelding til Universitetet i Stavanger Etatsstyringsmøtet Dato og tid 11.06.2019 kl.12.00 14.00 Sted Kunnskapsdepartementet Møtedeltakelse fra institusjonen Marit Boyesen, rektor

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 73/18 30.08.2018 Dato: 10.07.2018 Arkivsaksnr: 2016/10694 Etatsstyring 2018. Tilbakemelding til Universitetet i Bergen Henvisning til

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Deres ref Vår ref Dato 13/285-19.06.13 Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Vi viser til tildelingsbrevet

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Møtedeltakelse fra institusjonen

Kunnskapsdepartementet Møtedeltakelse fra institusjonen Etatsstyring 2019 Tilbakemelding til OsloMet storbyuniversitetet Etatsstyringsmøtet Dato og tid 16. 05. 2019 kl.10.00 12.00 Sted Kunnskapsdepartementet Møtedeltakelse fra institusjonen Trine Syvertsen,

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Orientering - styringsmøter med museene Tilbakemelding til UiB

Orientering - styringsmøter med museene Tilbakemelding til UiB UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 50/16 28.04.2016 Dato: 15.04.2016 Arkivsaksnr: 2010/13962 Orientering - styringsmøter med museene 2015 - Tilbakemelding til UiB Saken

Detaljer

Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for Norgesuniversitetet

Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for Norgesuniversitetet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9037 TROMSØ Norgesuniversitetet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9037 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 16/7406-21.12.2016 Statsbudsjettet

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 63/17 01.06.2017 Dato: 12.05.2017 Arkivsaksnr: 2017/314 Forskningsmelding 2016 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Fakultetenes

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 7 Møtenr.: 4/2015 Møtedato: 23. juni 2015 Notatdato: 1. januar

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21/17 Møtedato: 19.06.17 Notatdato: 06.06.17 Saksbehandler: Jarle Nygard Sakstittel:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/4572-10 Dato 16. januar Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2018 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 82/17 24.08.2017 Dato: 08.08.2017 08.08.2017 Arkivsaksnr: 2016/121262016/12126 Universitetsstyret 1.8.2017-31.7.2021 - konstituering

Detaljer

Felles tilbakemelding til private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler

Felles tilbakemelding til private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler Westerdals - Oslo School of Arts, Communication and Technolgy Maridalsveien 17D 0178 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1569-14.09.2015 Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology - Tilbakemelding

Detaljer

Deres ref 16/

Deres ref 16/ Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 OSLO CERES Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Vår ref Dato Deres ref 16/7406 21.12.2016 Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for CERES 1.

Detaljer

Realfag og teknologi mot 2030 (Diskusjonsdokument)

Realfag og teknologi mot 2030 (Diskusjonsdokument) Realfag og teknologi mot 2030 (Diskusjonsdokument) Dette er et diskusjonsdokument utarbeidet i forbindelse med oppstarten av arbeidet med utvikling av ny strategi for Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 87/15 24.09.2015 Dato: 09.09.2015 Arkivsaksnr: 2013/11603 Referat fra etatsstyringsmøte 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet hadde etatsstyringsmøte

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 23/18 12.04.2018 Dato: 04.04.2018 Arkivsaksnr: 2018/4164 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 15.2.2018 Forslag til

Detaljer

Regler om behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Regler om behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 39/16 28.04.2016 Dato: 30.03.2016 Arkivsaksnr: 2008/7421 Regler om behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Saken

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 97/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Etatsstyring 2017 - departementets tilbakemelding Henvisning

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus

Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus Etatsstyring 2016 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus Etatsstyringsmøtet Dato og tid: 24. mai 2016 kl. 09.00-11.00 Sted: Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, Oslo Møtedeltakelse fra institusjonen:

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 63/16 02.06.2016 Dato: 18.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/13355 Utdanningsmelding 2015 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Utdanningsmelding

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

I. STYRETS BERETNING... 4 II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 8 III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 11

I. STYRETS BERETNING... 4 II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 8 III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 11 I. STYRETS BERETNING... 4 INNLEDNING... 4 STYRETS OVERORDNEDE VURDERING AV SAMLEDE RESULTATER, RESSURSBRUK OG MÅLOPPNÅELSE FOR 2017... 4 DE VIKTIGSTE PRIORITERINGENE FOR 2018... 5 STYRETS OVERORDNEDE VURDERING

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 144/17 30.11.2017 Dato: 17.11.2017 Arkivsaksnr: 2017/14290 Gjennomføring i studiene - oppfølging av styresak 124/15 Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

Årsrapport [Institusjonsnavn]

Årsrapport [Institusjonsnavn] Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 III. Årets aktiviteter og resultater... 4 IV. Styring og kontroll i virksomheten... 6 V. Vurdering av framtidsutsikter...

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Tildelingsbrev tillegg 04/18 endringer som følge av revidert nasjonalbudsjett og nye oppdrag

Statsbudsjettet 2018 Tildelingsbrev tillegg 04/18 endringer som følge av revidert nasjonalbudsjett og nye oppdrag Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 17/4925-24 Dato 27. juni 2018 Statsbudsjettet 2018 Tildelingsbrev tillegg 04/18 endringer som følge av revidert nasjonalbudsjett og nye

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 41/19 29.05.2019 Dato: 21.05.2019 Arkivsaksnr: 2018/4164 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 11.4.2019 Forslag til

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 12.02.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00 15:00. Til stede fra Universitetsstyret: Katharina Wolff, Joakim Palme, Synnøve

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 86/16 25.08.2016 Dato: 28.06.2016 Arkivsaksnr: 2015/11379 Prosess for overdragelse av Kunst- og designhøgskolen til UiB Henvisning til

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 91/18 27.09.2018 Dato: 13.09.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per 2. tertial 2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Østfold

Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Østfold Etatsstyring 2018 Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Østfold Etatsstyringsmøtet Dato og tid 28.05. 2018 kl.1000-1200 Sted Rom 226 Møtedeltakelse fra institusjonen Hans Blom, rektor

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 114/18 29.11.2018 Dato: 21.11.2018 Arkivsaksnr: 2018/4164 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 25.10.2018 Forslag

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 104/18 25.10.2018 Dato: 12.10.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per september 2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 140/17 30.11.2017 Dato: 17.11.2017 Arkivsaksnr: 2015/3683 Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet Henvisning til

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2019 TILDELINGSBREV TIL NORGES FORSKNINGSRÅD

STATSBUDSJETTET 2019 TILDELINGSBREV TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato 18/2588 24.01.2019 STATSBUDSJETTET 2019 TILDELINGSBREV TIL NORGES FORSKNINGSRÅD 1. INNLEDNING Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 8/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/624 EST003/ Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 35/16 Utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - utkast til avtale Saksnr: 16/00664-7 Saksansvarlig: Kristofer

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR 22.12.2017 Tildelingsbrev Norges forskningsråd 2018 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

Statsbudsjettet Norges forskningsråd - tildelingsbrev

Statsbudsjettet Norges forskningsråd - tildelingsbrev Norges forskningsråd postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 18/4002-4 20.12.2018 Statsbudsjettet 2019 - Norges forskningsråd - tildelingsbrev 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

Saksnr.: 2019/1830 Møte: 12. april 2019

Saksnr.: 2019/1830 Møte: 12. april 2019 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Sak: 12 Saksnr.: 2019/1830 Møte: 12. april 2019 Nøkkeltall og fastsetting av måltall Bakgrunn Tidligere har fastsetting av

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Etatsstyring 2018 Tilbakemelding til Universitetet i Oslo

Etatsstyring 2018 Tilbakemelding til Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Deres ref Vår ref 18/37 Dato 18.06. 2018 Etatsstyring 2018 Tilbakemelding til Universitetet i Oslo Vi viser til etatsstyringsmøtet mellom Universitetet i Oslo og Kunnskapsdepartementet

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT Norges forskningsråd Pb.564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/4363- Dato 2. februar 2018 Statsbudsjettet 2018 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Innspill til høring om forenkling av sektorens målstruktur

Innspill til høring om forenkling av sektorens målstruktur 1 av 5 Rektor Notat Til: Kunnskapsdepartementet Kopi til: Fra: NTNU v/rektor Gunnar Bovim Signatur: Innspill til høring om forenkling av sektorens målstruktur Vi viser til brev av 6. mars 2018, der Kunnskapsdepartementet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 103/18 25.10.2018 Dato: 17.10.2018 Arkivsaksnr: 2018/4164 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 27.09.2018 Forslag

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 153/16 01.12.2016 Dato: 11.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/12126 Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 valg og oppnevning Henvisning

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 4 Møtenr.: 3/2019 Møtedato: 12. mars 2019 Notatdato: 21. februar 2019

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i universitetsstyret 21.2.2019. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 15:00 og fra 15.35 16.00 Til stede fra universitetsstyret:

Detaljer

Mål 1, 2 og 3 ovenfor er særlig relevante for Finansdepartementets tildelinger til Forskningsrådet.

Mål 1, 2 og 3 ovenfor er særlig relevante for Finansdepartementets tildelinger til Forskningsrådet. Norges forskningsråd postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/4568-4 06.01.2017 Tildelingsbrev Norges Forskningsråd 2017 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i universitetsstyret 29.5.2019. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1, og varte fra kl. 10.00 15:40 Til stede fra universitetsstyret: Dag Rune Olsen,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 37/18 12.04.2018 Dato: 03.04.2018 Arkivsaksnr: 2017/11804 Internrevisjonsrapport - midlertidige ansettelser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Oppdrag til UiO, UiB, NTNU og UiT: Innspill til nasjonal/nordisk koordinering av humanistiske fag

Oppdrag til UiO, UiB, NTNU og UiT: Innspill til nasjonal/nordisk koordinering av humanistiske fag Ifølge liste Deres ref Vår ref 16/2145 Dato 22.09.2016 Oppdrag til UiO, UiB, NTNU og UiT: Innspill til nasjonal/nordisk koordinering av humanistiske fag Regjeringen skal som kjent legge frem en stortingsmelding

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for 2018

Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for 2018 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Postboks 212 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 18/1592-44 Dato 16. november 2018 Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Etatsstyring 2017 Tilbakemelding til Universitetet i Oslo

Etatsstyring 2017 Tilbakemelding til Universitetet i Oslo Etatsstyring 2017 Tilbakemelding til Universitetet i Oslo Profil og utviklingsstrategi Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre kunnskapens grenser og gi den enkelte og samfunnet innsikt

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 8/17 23.02.2017 Dato: 10.02.2017 Arkivsaksnr: 2014/11859 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

US 77/2015 Kunnskapsdepartementets etatsstyringsbrev 2015

US 77/2015 Kunnskapsdepartementets etatsstyringsbrev 2015 US 77/2015 Kunnskapsdepartementets etatsstyringsbrev 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/03322 Vedlegg: 1. Status- og oppfølgingsmatrise for Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

STYLE seminar 4. mars 2016

STYLE seminar 4. mars 2016 STYLE seminar 4. mars 2016 Strategi 2020: UiO skal tilby landets beste lærerutdanning og øke rekrutteringen av gode studenter innenfor realfag (s.8). Lektorutdanningen skal heves til internasjonalt nivå.

Detaljer

Studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall oppfølging av styresak 124/15

Studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall oppfølging av styresak 124/15 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: 15/ 12488 Sak 44/16, kandidatproduksjon og frafall oppfølging av styresak 124/15 Orienteringssak Notat fra Studieadministrativ avdeling 1

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i universitetsstyret 27.9.2018. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplassen 1 og varte fra kl. 10.00 15.35 Til stede fra universitetsstyret: Dag Rune Olsen,

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Bjørn Haugstad Akademikernes topplederkonferanse 22. Januar 2015 Syv punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning 1. Gjennomgang av

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 69/18 30.08.2018 Dato: 21.08.2018 Arkivsaksnr: 2018/4164 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 31.5.2018 Forslag til

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET I møte 12. september

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Norsk lokalhistorisk institutt Postboks 8045 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/985-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2016

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Se vedlagt adresseliste Deres ref Vår ref Dato 15/3130-31.08.2015 Høring - Forslag om endring i forskrifter om rammeplan for barnehagelærerutdanning, lektorutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET

HANDLINGSPLAN FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET HANDLINGSPLAN FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET HANDLINGSPLAN // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET // UNIVERSITETET I BERGEN 2 3 SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET Universitetet

Detaljer