Sammendrag innkomne innspill KDP Nordre Frogn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag innkomne innspill KDP Nordre Frogn"

Transkript

1 Sammendrag innkomne innspill KDP Nordre Frogn 1. Frognmarkas Venner, jp.101 a) Frogn kommunes høringsforslag til «Kommuneplan for Nordre Frogn» har ikke tatt hensyn til vedtatt «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.» I del fire i planbeskrivelsen står det at planen antas vedtatt i slutten av Dette må rettes opp. Planen ble vedtatt i desember 2015 Frogn kommune har ikke utført oppgaven med å revurdere sin vekst for å bringe den i tråd med føringene i planen. b) Planområdet har foreslåtte nye områder med mulighet for 400 nye boliger. For å oppnå mål om 100 elever på Dal skole trengs ca boliger. c) Foreslåtte feltutbygginger er i strid med vedtatt regional plan. Det er heller ikke behov for områdene for å oppnå utvikling rundt Dal/Brevik. d) Område 47-1 Brevik sørvest på 100da med plass til ca. 250boliger har overordnede myndigheter levert innsigelse på ved behandlingen av gjeldende kommuneplan. Området må tas ut av planen. e) Område 49-1 Garder øst på 200da med plass til ca. 500 boliger må tas ut av planen. f) Frognmarkas Venner støtter tunnel for FV156 Ny hovedadkomst til nordre Frogn og Nesodden. Nåværende forslag til kryssområde ved Tusse har store følger for friluftslivet og må flyttes. a. Første punkt: innspill tas til orientering, planbeskrivelsen er rettet opp. Andre punkt: Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet innsigelser til planen angående dette. Det ble holdt et dialogmøte med innsigelsesmyndighetene og Rådmannen gjorde endringer i planen for å imøtegå disse. Revidert planforslag innebærer at Garder øst tas ut av planen, samt at Svenneløkka og Flaggstangåsen endrer formål til kombinert bolig og fritid. Boligutviklingen skal først og fremst skje i nærheten av Dal skole. b. Innspill tas til orientering. Rådmannen viser til svar a, andre punkt. c. Innspill tas til orientering. Rådmannen viser til svar a, andre punkt. d. Hovedpoenget med kommunedelplanen er å avklare de områdene som ligger uten rettsvirkning i gjeldende kommuneplan. Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde innsigelser til ulike områder i kommunedelplanen, men revidert planforslag har ført til at alle innsigelsene er trukket. Brevik sørvest opprettholdes i revidert planforslag. e. Innspill er tatt til følge, på bakgrunn av innsigelse fra Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. f. Innspill tas til orientering. Statens vegvesen arbeider med et planprogram for fv. 156 Bråtan- Tusse. Som en del av arbeidet med planprogrammet jobber Statens vegvesen videre med å optimalisere veglinjer innenfor korridoren Bråtan-Tusse som skal legges til grunn for konsekvensutredning og regulering. 2. Kystverket sørøst, jp. 102 For å ivareta muligheten til å etablere navigasjonsinstallasjoner i planområdet ber Kystverket om at følgende tekst tas med i planbestemmelsene: Det tillates nyetablering og vedlikehold av anlegg til navigasjonsmessig bruk innenfor planområdet, jf. plan- og bygningsloven 1-8, 4. ledd og nr. 4.

2 Innspill tas til følge. 3. Mattilsynet, jp.103 a) Mattilsynet peker særlig på de nasjonale mål som ble vedtatt av regjeringen 22. mai 2014, i dokumentet «Nasjonale mål vann og helse». Dette dokumentet, sammen med «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» av 24. juni 2011, «forskrift om vannforsyning og drikkevann», forskrift om rammer for vannforvaltningen» og «lov om kommunale vass- og avløpsanlegg» angir de viktigste retningslinjene og hjemlene for Mattilsynets arbeid med drikkevannsforvaltning. b) Mattilsynet mener at kommunen må ta inn dokumentet i planbeskrivelsen som et av de dokumenter som nevnes i kommuneplanen og i kommunedelplanene under kapittelet 4.1 «Statlige føringer». c) Mattilsynet påpeker at nye boligområder skal ha en trygg og sikker drikkevannsforsyning. Frogn kommune bør derfor i planarbeidet sikre at det ikke etableres nye boligområder eller fortetting i eksisterende områder, dersom ikke disse knyttes til en godkjent drikkevannsforsyning. Det samme gjelder ved omgjøring av fritidsboliger til helårsboliger. Dette er viktig i et folkehelseperspektiv. d) Mattilsynet anbefaler at det også ved Fuglesangåsen tilrettelegges for offentlig vann og avløp, eller at det stilles krav til utbygger om godkjent drikkvannløsning før endring av området tillates. e) Mattilsynet ser det som svært viktig ut i fra et folkehelseperspektiv at Nordre Frogn og spesielt Dal/Brevik-området tilknyttes en offentlig vann- og avløpsordning. Dette vil også være i tråd med de nasjonale målene for vann og helse. Mattilsynet råder derfor kommunen om ikke å vedta en kommunedelplan for Nordre Frogn, hvor det tilrettelegges for utbygging av nye boliger, fritidseiendommer og næringsaktivitet, uten at det i planen tilrettelegges for godkjente fellesløsninger for drikkevann. f) Mattilsynet er også kjent med at det er noe usikkerhet rundt dagens vannleveranser til kommunen og at det ikke finnes en fullgod reservevannløsning. Frogn kommune bør derfor se på valg av løsning for drikkevannsforsyningen til Nordre Frogn i sammenheng med forsyningssikkerheten i kommunen forøvrig. a. Ingen kommentar. b. Innspill tas til følge. c. Rådmannen er enig med Mattilsynet. Dette ivaretas av plan- og bygningsloven d. Rådmannen er enig med Mattilsynet. Dette ivaretas av plan- og bygningsloven e. Det er i utgangspunktet en prisverdig og riktig holdning, men det er en kostnad å hensynta her. I et notat fra Rådmannen fra desember 2016, fremkommer det at ved eksempelvis 1500 nye innbyggere vil det medføre en kostnad på anslagsvis 40 millioner bare på VA-biten og 90 millioner på veg. Disse to tallene må sees i sammenheng.

3 Når kommunedelplanen er vedtatt vil Rådmannen legge frem en sak hvor spørsmål om kommunal vann- og avløpsløsning er tema. Inntil videre forholder vi oss til gjeldende vedtak om desentraliserte løsninger. f. Det er et follosamarbeid rundt reservevannløsning for kommunen. Frogn kommune ser på muligheter for å hente vann fra MOVAR via Vestby og fra Oslo via Ås. For Nordre Frogn har Ås kommune tidligere uttalt at det kan være mulighet for å hente vann ved Nesset. 4. Hafslund nett, jp.104 HN viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeid. Nettselskapet er tilfreds med at kommunen har imøtekommet våre innspill, og har ingen ytterligere bemerkninger til planen. Innspill tas til orientering. 5. Solbukta båtforening, jp.105 Solbukta Båtforening ber om at nødvendig ekstra areal for småbåthavn for økningen av lengden på bryggen til 90 meter tas inn i kommunedelplanen for Nordre Frogn. Bryggeanlegget bør kunne utvides fra det antall plasser det har i dag til ca. 70 plasser. Dette innebærer at de båtene som ligger på bøye kan bli lagt til bryggen og de som står på venteliste får plass. Planforslaget åpner for en utvidelse av brygga i den utstrekning båtforeningen har spilt inn i planarbeidet. Per dags dato er det ikke tillatt med parkering ved småbåthavna i Solbukta. Parkeringskravene i kommunedelplan vil derimot slå inn ved en eventuell søknad om utvidelse. Etablering av parkeringsplass for småbåthavna vil der utløse krav til regulering. 6. Blylaget vel, jp.106 Vi mener at deler av Nordre Frogn, altså begge deler av Blylaget og Solbukta opp til Glennekrysset bør overføres til Nesodden kommune. Blylaget Vel mener prosessen med kommunedelplanen må legges på is inntil en justering av kommunegrensen er foretatt. Deretter bør det lages en helhetlig plan. a) Blylaget vel mener Frogn kommune selv må utarbeide en felles reguleringsplan for Frognsiden av Blylaget, på samme måte som Nesodden kommune har gjort for flere år siden. b) Snekkerstranda er den viktigste badestranda på Blylaget for barn. De siste årene har grunneieren stengt stranda fysisk og jaget bort folk som ønsker å bade der. Det er ikke nok å legge ut området som LNF. Blylaget Vel mener området må legges ut som offentlig friområde i kommunedelplanen og deretter erverves av kommunen for å sikre allmennhetens langsiktige bruk av stranda. Hos Miljødirektoratet kan kommunen enkelt søke om tilskudd til slikt erverv.

4 c) Trasé for kyststi bør avklares i detalj og legges inn på det juridiske plankartet. Dette vil lette arbeidet med å få gjennomført kyststien i framtiden. d) Frogn kommune bør gå ut med pålegg om oppgradering av alle private anlegg. Deretter bør vannforsyningen i området kartlegges med tanke på vannkvaliteten. Den er i dag ikke tilfredsstillende, og mengdene varierer. I dette området er det to vannkilder; brønner og borrevann. Vannet har dårlig eller lav kvalitet og ofte dårlig smak. Det er sterkt kalkholdig, med innslag av jern, mangan og andre stoffer. Det ødelegger maskiner og rør. De private renseanleggene løser bare delvis problemene. Ecoli forekommer, for et par år siden i så mange som 48 av 54 vannprøver. Felles forsyning av rent drikkevann må sikres. I Bomansvik skal det i nær framtid bygges mange boliger som blir tilknyttet ledningsnettet på Nesodden. De mener at eiendommene på Blylaget og i Solbukta må tilknyttes denne ledningen. e) Nordre Frogns strømforsyning er dessverre lite pålitelig. Området er plaget av hyppige strømstanser, både varslede og uforutsette. Hafslund gir lite informative tilbakemeldinger og varsler. Med borrevann og balansert ventilasjon osv, er husene døde. Uten strøm står vi uten toalett, vann, varme. De mener at Hafslund ikke ivaretar samfunns-sikkerheten på en god nok måte. Nettleverandøren på Nesodden-siden ivaretar sikkerhetskravet langt bedre. Erfaringen viser at beboerklager til Hafslund ikke er nok. Det trenges en kommunal dialog med Hafslund for å sikre normal strømforsyning. f) En buss i timen er lite. Mange busser snur på Jaer og står der og venter i like lang tid som det tar å kjøre hele runden via Glenneveien. Det er det ikke lett å forstå. a) Forslaget til grensejustering mellom Nesodden og Frogn ble skrinlagt i forbindelse med debatten om en eventuell kommunesammenslåing og følges ikke videre opp fra Frogn kommune. En kommunedelplan skal ivareta den helhetlige planleggingen for området. Kommunen har ikke avsatt ressurser til å regulere private eiendommer. Vedtatt planstrategi angir hvilke egne planarbeid (områderegulering, detaljregulering) kommunestyret har prioritert. b) Snekkerstranda og strandlinja videre sørover er foreslått angitt som LNF-område i høringsforslaget. I gjeldende kommuneplan er området angitt som byggeområde for bolig. Eiendommen har ikke vært vurdert for sikring i tidligere oversikter som kommunene i Follo har utarbeidet for sikring, både av bebygde og ubebygde eiendommer langs Oslofjorden. Rådmannen deler vurderingen av at området har kvaliteter som tilsier avsetting til friområde, men kommunen har ikke avsatt midler til erverv av nye friområder, og har i liten grad midler til drift av eksisterende friområder. Rådmannen anbefaler derfor at arealformål opprettholdes som LNF. Eiendommen har vært lagt ut for salg og fått ny eier. Ny eier er klar over konflikten som har vært, og ønsket ikke å bidra til opprettholde denne. Folk er velkommen til å benytte området, men må opptre hensynsfullt og varsomt, slik det følger av friluftslovens 11. c) Planbeskrivelsen gir bare et grovt lokaliseringsforslag av kyststi. For å fastsette en endelig trasé må ulike verdier og hensyn kartlegges og vurderes nærmere. Plassering må eksempelvis vurderes etter Naturmangfoldloven 8-12, ref. høringsuttalelse fra NOF OA. Dette arbeidet er ikke gjennomført, og detaljert trasé kan dermed ikke legges inn i planen. Det kan også være viktig å bruke mer tid på å finne best mulig plassering. Angivelse av kyststi i en

5 kommunedelplan gir ikke hjemmel til etablering og skilting. Dette krever uansett avtale med grunneier. d) Frogn kommune ser på muligheter å etablere offentlig vannforsyning i Nordre Frogn, prioritert til Dal Brevikområdet. En eventuell tilknytning av Blylaget og andre områder i Nordre Frogn vil trolig ligge mange år frem i tid. Det er viktig med rent drikkevann og arbeidet med opprydding i VA-løsningene må videreføres. Ved lokale løsninger er det den enkelte huseier som har ansvar for at drikkevannet er av tilfredsstillende kvalitet. For boliger er dette også hjemlet i plan- og bygningsloven. e) Strømforsyning er utenfor kommunens ansvarsområde og følges opp av Norges vassdrag- og energidirektorat. Utfordringer med strømforsyning må derfor tas med rett myndighet. f) Det er fylkeskommunen v/ Ruter som fastsetter bussruter, plassering av stopp og frekvenser. Kommunen har dialog med Ruter og melder årlig inn ønskede behov gjennom innspill til regional plan for samferdsel. 7. Brevik vel, jp.107 og 120 a) Boligformål - Planforslaget legger opp til en urimelig stor vekst i området i forhold til behovene. Brevik vel støtter det opprinnelige forslaget fra administrasjonen, og ønsker ikke omfattende utbygging i ubebygde naturområder som f.eks. Gnr. 41 Bnr 1 Brevik syd. Vi er positive til forslagene om utbygging tilknyttet Dal Svenneløkka og Kjøya, samt utbygging av kommunens eiendom ved Dalbanen og omgjøring av hytter til boligformål nær Brevik brygge. b) Småbåthavn - Det er nødvendig å rydde opp i alle de ulovlige bøyene både i Brevikbukta og i Åsebukta. Planforslaget legger derfor opp til at det tilrettelegges for småbåthavn først og fremst for hytteeiere i Kjøyakollen langs Kjøyakollveien. Det har tidligere vært fremmet et forslag om båthavn i det samme området som vekket en god del bekymring både p.gr. av omfanget, av hensyn til friluftslivsinteressene tilknyttet badestranden og økt trafikk for beboerne langs veien. Det er derfor viktig at det ikke legges opp til et anlegg som vil bidra til slike konflikter og utbyggingen bør underlegges strenge regler: - Maksimumsstørrelse for båter - Ikke tillatt med seilbåter (som lager støy) - Regler for hvem som kan disponere plassene. Disse bør knyttes til eiendommene i nærområdet. - Forbud mot bilkjøring fram til båtene og forbud mot parkering langs veien. c) Dal skole - Vi støtter forslagene tilknyttet Dal skole og anser det som viktig at det settes av nok areal til skoleformål, ikke minst gode uteoppholdsarealer. d) Alpinanlegg Knardalsåsen - Brevik vel støtter ikke utbygging av alpinanlegg i Knardalsåsen. Dette er et stort inngrep i et sammenhengende grøntareal. Sommerbruk til terrengsykling som er vanlig i slike anlegg vil kunne føre til uønsket terrengsykling i vårt nærfriluftsområde. Vi finner det dessuten ulogisk at samtidig som kommunen er opptatt av å presse beboerne sammen i et konsentrert utbyggingsmønster bl.a. for å ikke bidra til økte CO2- utslipp, så skal det tilrettelegges for et fullstendig bilbasert idrettsanlegg langt fra der folk bor. Folkehelsegevinsten ved et slikt anlegg tror vi er minimal sammenlignet med andre tiltak som kan fremme idrett og fysisk aktivitet. e) Fuglesangområdet inkludert veiframføring til Berglund - Vi synes det er positivt at det ryddes opp i Fuglesangområdet og støtter med noen forbehold elektromontørenes ønsker om endring. Dette er et viktig nærfriluftsområde for befolkningen i Dal Brevik og det er viktig at videreutvikling tar hensyn til friluftslivsinteressene. Vi forutsette at vann og avløp sikres på forsvarlig måte, og at det stilles strenge krav til utbygging i dette vakre

6 kulturlandskapet. Brevik vel støtter imidlertid ikke forslaget om småbåthavn fordi vi er redd for at dette på sikt kan føre til krav om veiforbindelse noe som ikke er forenlig hverken med friluftslivet, naturvern eller landskapsestetikk. Av samme grunn er vi sterkt imot at planen legger opp til at det kan arbeides videre med veiforbindelse fra Fuglesang til Berglund vel. Veitraseer på tvers i dette landskapet er uakseptabelt, og bryter med intensjonene som ligger bak å sikre 100 metersbeltet langs vann og vassdrag der nettopp friluftsliv er sentralt å ivareta. f) Trafikksikkerhet / veger - Det er viktig at trafikksikkerheten langs Brevikveien forbedres, og det er mange gode grunner til å etablere gang- og sykkelvei her især når folketallet øker. Det er imidlertid også motforestillinger mot å prioritere dette prosjektet. Det kan bl.a. føre til at hastighetene øker. Det vil gå på bekostning av dyrket mark. Det fører til at gang/sykkelvei fram til Nesoddens grense utsettes ytterligere. Kommunen bør derfor utrede alternative forslag til tiltak som leder til hastighetsreduksjon. I dag er det dessuten uklart hvilken fartsgrense som gjelder, og uansett om det bygges gang- sykkelvei, må farten reduseres betraktelig. g) Fylkesvei 156 Bonn Tusse - Det er viktig for området vårt at hovedveiforbindelsen forbedres, og vi støtter den foreslåtte løsningen med tunnel. h) Vann og avløp - Brevik vel håper at det kommer fortgang i arbeidet med å løse vann- og avløpssituasjonen i området, og ser det som positivt at en nå vurderer en offentlig løsning. Det er allerede nedlagt mye arbeid og investert store beløp bl.a. av hytteeierne i Kjøyakollen. Det er urimelig at de skal vente særlig mye lenger nå. Vi finner det også svært urimelig at de av oss som lojalt har fulgt opp kommunens pålegg om å etablere desentraliserte løsninger, skal avkreves ytterligere påkoblingsavgift. Det oppfatter vi som en straff for at kommunen i sin tid valgte så kortsiktige løsninger. i) 100 metersbeltet - Brevik er allerede i dag og må i fremtiden betraktes som tettbygd område. Vi ser det derfor som urimelig at eiendommer som ligger i eksisterende eller fremtidige boligområder fortsatt skal ligge innenfor 100 metersbeltet. Dette fører til unødvendig saksbehandling for fylkesmyndighetene, mer byråkrati for oss, og ikke minst økte kostnader. Det må derfor settes en formell byggegrense i kommunedelplanen slik at det generelle byggeforbudet ikke skal gjelde i Brevik. j) Kommentarer til bestemmelsene Kravet om reguleringsplan for enkelteiendommer der en ønsker deling av eiendommer og for bruksendring til helårsbolig finner vi svært byråkratisk og kostnadskrevende for den enkelte. Vi forstår at formålet er å se endringene i sin større plansammenheng, men etter vår oppfatning viser denne typen krav at det er behov for en langt mer helhetlig områdeplanlegging i kommunal regi. Dette er vanlig i andre kommuner der en ønsker økt utbygging, men der insitamentene er svake. Vi tror dessuten at denne typen krav også er med på å dempe lysten til å bygge tettere på fornuftige steder. Kravene til utearealer antar vi er foreslått nettopp for å sikre denne typen helhetlig tenking, men slik de er fremsatt nå som krav til regulering av enkeltomter fremstår de nærmest som absurde. Det er dessuten vanskelig å forstå hvordan de er tenkt håndhevet i et område av vår type. De synes i hovedsak å være tilpasset større område-/detaljreguleringer. Utbyggingsavtaler. For å få til utvikling i området bør kommunen i minst mulig grad benyttes seg av kostnadskrevende utbyggingsavtaler. a. Rådmannen har fremforhandlet et faglig forankret forslag i tråd med mandatet som ble gitt av HMPB i møte Det legges opp til en boligvekst tett på Dal skole. b. Det er krav til regulering for å etablere småbåtanlegg. Rådmannen anbefaler at føringer for dette legges inn i planinitiativet. Rådmannen har for øvrig en plikt til å følge opp eventuelle ulovlige tiltak, men har per i dag prioritert å behandle byggesaker innenfor gjeldende frister.

7 c. Ingen kommentar. d. Ligger i gjeldende kommuneplan, Rådmannen ser ingen grunn til å endre på formål. e. En eventuell veiforbindelse til båthavn vil utløse krav om regulering. Topografien i området gjør det meget krevende å få til en god veiløsning uten at det gir store sår i landskapet. Rådmannen legger til grunn at ferdsel til båthavna skal være til fots. f. I tråd med kommunestyrets vedtak har Rådmannen spilt inn til Akershus fylkeskommune at Frogn kommune ber om at det settes av midler til planlegging av gang- og sykkelvei langs Brevikveien. I tillegg er Rådmannen i jevnlig dialog med Statens vegvesen om skilting av denne veien. g. Ingen kommentar. h. Når kommunedelplanen er vedtatt vil Rådmannen legge frem en sak hvor spørsmål om kommunal vann- og avløpsløsning er tema. Inntil videre forholder vi oss til gjeldende vedtak om desentraliserte løsninger. i. 100-metersbeltet er foreslått flyttet i planforslaget, slik at det følger i hovedsak formålsgrensen for bebyggelse. j. Bestemmelsene følger av gjeldende kommuneplan, og gjelder for hele kommunen, ikke bare innenfor kommunedelplanen. Krav om regulering er viktig for å kunne styre boligutviklingen i kommunen. Vi er forpliktet til å følge opp regional plan for areal og transport og da legge veksten tett på Dal skole. Gjennom et slikt arbeid får man avklart vei-, vann- og avløpskapasitet, konsekvenser for ulike hensyn etc. Hensynssone for felles planlegging ved Glenne/Blylaget, Svenneløkka og Lindskau/Flaggstangåsen tas bort. Planen åpner dermed for enklere å kunne søke om gjennomføring av tiltak på enkeltstående hus/hytter. Krav til utearealer følger av behovet for god bokvalitet. Per i dag er det få opparbeidede lekeplasser i nordre Frogn og krav til uteoppholdsareal er derfor viktig. Krav til lekeplass gjelder ikke for regulering av enkelteiendommer. Utbyggingsavtaler kan være nødvendig for å få utført ulike tiltak, og Rådmannen ser behov for å ha den muligheten. 8. Fiskeridirektoratet, jp.108 Fiskeridirektoratet region Sør ser det positive i å få brygge- og fortøyningsforhold for småbåter i ordnede former. Det er videre absolutt viktig med plankrav før oppføring av nye brygger og småbåtanlegg. Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at planforslaget vil berøre fiskeriinteressene i nevneverdig grad. Når det eventuelt blir aktuelt å utarbeide reguleringsplaner for brygger/småbåthavner vil Fiskeridirektoratet motta disse for høringsuttalelse. Innspill tas til orientering. 9. Lisbeth og Arne Sørby, jp.109 Området sør for Hasla, bestående av bebyggelse til veiene Haslumbråteveien, Skytterveien, Tyttebærveien, Jettegrytestien og Blåbærveien må få samme status som «nord for Hasla».

8 Det er til sammen 51 boliger i dette området, hvorav 12 er helårsbebodd (blanding av fastboliger og bebodde hytter på helårsbasis). Dette området har samme veistandard som de som sogner til Korsveien nord for Hasla, som driftes helårlig av det samme velorganiserte veilaget. Disse veiene har bevist sin standard ved stor belastning av anleggsmaskiner i forbindelse med byggeprosjekter, etablering av renseanlegg, boring etter vann etc. Det er flere årsaker til at området sør for Hasla ikke har fått kombinert formål, slik som nord for Hasla, i planforslaget. Et punkt er at det er en stor andel fritidsboliger her, nord for Hasla er det mer blandet. Adkomsten er i tillegg i for dårlig stand og dessuten for lang. Statens vegvesen anbefaler en maks lengde på 250m på blindvei med veibredde på 3,5m. Det er heller ikke møteplasser eller muligheter for forbikjøring. Et annet punkt er av hvis kommunen åpner for kombinert formål kan i prinsippet alle fritidsboligene konverteres til bolig. Etter at det kom inn innsigelser mot det totale omfanget av mulige boliger er det derfor enda mindre aktuelt å foreslå flere områder for boligformål eller kombinert formål. 10. Beboerne ved Solbukta, jp.110 Vi vil gå sterkt imot forslaget for utbygging i området mellom Garder og Sagstuen. Deler av skogen er blitt nærmest for urskog å regne. Her er det også mosegrodde steingjerder og tydelige spor av rikt dyreliv. Skogen der utbyggingen er foreslått lagt er svært mye brukt som tur og rekreasjonsområde. Det er det eneste skogområde der befolkningen i området kan gå rett ut i naturen uten å krysse hovedveien eller måtte kjøre bil. Slike områder blir det stadig færre av. Det er viktig å verne om de som er igjen. Hele skogen ned mot Slora bør gå inn under sterkeste vern - Naturreservat. Vi håper at området kan utredes videre for registrering av botanikk og resten av det biologiske mangfoldet. Området mellom Garder og Sagstuen er tatt ut av planforslaget. Uttalelsen tas med inn i arbeid med kartlegging og verdisetting av friluftsområder, og for vurdering av innarbeiding i kommunens kart for biologisk mangfold. Rådmannen har ikke vurdert at dette området eller andre biologisk rike arealer skal avsettes til bevaring el. gjennom planprosessen. Kommunedelplanprosessen er således heller ikke grunnlag for forslag om nye reservater. Utmarksområder avsettes til LNF-formål og hensyn til biologisk mangfold sikres generelt gjennom planbestemmelse 13, tilsvarende bestemmelse i gjeldende kommuneplan. 11. Are Dammann og Elin Leer-Salvesen, jp.111 De støtter Blylaget Vel s høringsuttalelse der det bl.a. foreslås å justere grensa mellom Frogn og Nesodden sørover, men påpeker at det ikke var avstemning i vellets styre om tilknytning til offentlig vann fra den ledningen som legges til Bomannsvik i forbindelse med utbyggingen der. Det hevdes at

9 et stort flertall ønsker lokale VA løsninger. Når oppryddingen i VA løsningene er fullført, kan man ta nye vannprøver hvor man også ser på nitrogeninnholdet i brønnene for å fastslå om evt. forurensning kommer fra avløp eller overflatevann. Hvis heller ikke dette fungerer kan man evt. vurdere andre tiltak som tilførsel av offentlig vann. Forslaget til grensejustering mellom Nesodden og Frogn ble skrinlagt i forbindelse med debatten om en eventuell kommunesammenslåing og følges ikke videre opp fra Frogn kommune. Frogn kommune ser på muligheter å etablere offentlig vannforsyning i Nordre Frogn, prioritert til Dal Brevikområdet. En eventuell tilknytning av Blylaget og andre områder i Nordre Frogn vil trolig ligge mange år frem i tid. Det er viktig med rent drikkevann og arbeidet med opprydding i VA-løsningene må videreføres. Som nevnt over vil Rådmannen legge frem en sak om dette når kommunedelplanen er vedtatt. 12. Ellen Otterstad, jp.112 Otterstad er nærmeste nabo til småbåthavna i Solbukta. Hun er svært kritisk til foreslått utvidelse av småbåthavna som båtforeningen ønsker, da dette vil medføre både forringet livskvalitet og eiendomsverdi. Det hevdes at brygga allerede i dag er lengre enn båtforeningen oppga i høringsinnspillet og at behovet for en utvidelse ikke er tilstede. Solbukta er en av de beste naturlige bukter i Bunnefjorden. En forlengelse av brygga vil i praksis dele Solbukta i to og bukta vil miste mye av sin karakter og av sin betydning som rekreasjonsområde. Planforslaget åpner for en utvidelse av brygga i den utstrekning båtforeningen har spilt inn i planarbeidet. Krav til reguleringsplan stilles i utgangspunktet kun for etablering av nye brygger/småbåtanlegg, men kommunen har mulighet å kreve regulering også for andre tiltak, hvor man ser behov for det. Per dags dato er det ikke tillatt med parkering ved småbåthavna i Solbukta. Parkeringskravene i kommunedelplan vil derimot slå inn ved en eventuell søknad om utvidelse. Etablering av parkeringsplass for småbåthavna vil utløse krav til regulering. 13. Advokat Tore Skar, jp. 113 På vegne av Hanne Kathrine Kristiansen og Nina Christine Mørch Siggerud, som er eiere av eiendommen gbnr 55/7, anmodes det om at området/denne eiendom også legges inn i kommunedelplanen som boligområde. Dette begrunnes med at eiendommen ligger i området Slottet/Garderveien og at utbygging til boligformål vil være med på å videreutvikle et tettsted med utgangspunkt i Dal skole og styrke befolkningsgrunnlaget innen Dal skolekrets. Slottet/Garderveien ligger innenfor den definerte grense for naturlig avstand (minimum 4 km) til nærområde Dal. Det påpekes at Frogn kommune ønsker å øke dagens elevtall på Dal skole, og at det trengs mange flere boliger for å få til dette. Advokat Skar skriver at man vil trenge utbygging av eiendommen for å få mer fart i utbyggingen, og at denne er godt egnet for private utbyggere/entreprenører og vil kunne utvikles med ca boliger. Det vil da kunne være økonomisk forsvarlig å iverksette utbygging med tanke på å få ned infrastrukturkostnadene pr. enhet.

10 Eiendommen er lagt som LNFR-formål i planforslaget. Eiendommen ligger innenfor H540, hensynssone grønnstruktur i gjeldende kommuneplan, som er foreslått videreført i planforslaget. Den definerte grense for naturlig avstand på minimum 4km gjelder krav på skoleskyss, men når skoleveien ikke er trafikksikker har man allikevel krav på dette. Det følger av kommuneplanen at ønsket utvikling av boligområder i utgangspunktet skal skje innenfor 2km gangavstand fra skolen med trygg skolevei, i dette tilfellet på vestsiden av fv Fylkesmannen har kommet med innsigelse til det totale omfanget av boligbygging kommunedelplanen åpner opp for, selv etter at kommunen foreslo å ta det store boligområdet på Garder og det mindre området på Lindskau/Slåttebråtan ut av planen. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å legge eiendommen 55/7 som boligformål. 14. Fylkesmannen, jp. 114 Fylkesmannen ser det som positivt å konsentrere en eventuell utvikling i Nordre Frogn rundt Dal, men en slik utvikling må dimensjoneres i forhold til det totale boligbehovet i kommunen. Utover skole og barnehage er det et svært begrenset tjeneste- og handelstilbudet i området, og det er få arbeidsplasser. Området ligger langt fra nærmeste sted med tjeneste- og handelstilbud. Selv om det er timesavganger med buss til Vinterbro og fem avganger fra Seiersten til Nesoddtangen i rushtiden morgen og kveld er ikke kollektivtilbudet i området tilstrekkelig til å være et alternativ til privatbil på de fleste reiser. All boligbygging i området er derfor å anse som bilavhengig, og vil medføre en fremtidig økning i klimagassutslipp. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til alle de nye boligområdene som er lagt ut i kommunedelplanen. Rådmannen vil i denne sammenheng vise til konklusjon i brev fra Fylkesmannen av «Miljøvernavdelingens vurdering og konklusjon Kommunedelplanforslaget innehar et boligpotensiale som er langt større enn den boligveksten som i henhold til regional plan bør tas utenfor Drøbak som prioritert tettsted. Vi finner at det er svært uheldig at kommunen planlegger i strid med Regional plan for areal og transport, og vil fraråde kommunen å vedta planen slik den foreligger. Vi er imidlertid enige med kommunen i at eventuelle nye boliger i Nordre Frogn bør komme i nærhet til Dal skole, der det også er barnehage og idrettsanlegg. Områdene som er lagt inn som nye boliger i kommunedelplanen er i et areal- og transportplanleggingsperspektiv langt mer egnet for boligvekst enn de tre områdene kommunen vil vurdere å ta ut av kommuneplanen ved neste kommuneplanrullering. Boligpotensialet innenfor kommunedelplanen er også 200 boliger færre enn det kommunen har opplyst tidligere. På bakgrunn av disse opplysningene velger Fylkesmannens miljøvernavdeling å trekke sin innsigelse til kommunedelplan for Nordre Frogn. Fylkesmannen forutsetter at det ikke startes opp reguleringsplanarbeid for Digerud, Hallangsvingen og Skydsrud med tanke på å utvikle disse til boligformål. Vi vil følge opp vurderingen av områder som ikke er i tråd med regional plan for areal og transport strengt ved neste kommuneplanrullering.» Rådmannen anser dette nå som løst.

11 15. Statens vegvesen, jp. 115 Statens vegvesen mener at et nytt boligområde på Garder er i strid med føringene i Regional plan for samordnet areal og transport i Oslo og Akershus, Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, arealog transportplanlegging og medfører betydelig påvirkning for trafikksikkerheten langs fv Statens vegvesen fremmer innsigelse til foreslått boligområde på Garder som sektormyndighet for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og som sektormyndighet for trafikksikkerhet. Det ble avholdt et dialogmøte med innsigelsesmyndighetene Boligområdet på Garder er tatt ut av planen og området er foreslått som LNF. Dermed er innsigelsen tatt til følge. 16. Gro Lund og Dag Barstad, jp.116 a. Bussforbindelsen til Nesoddtangen går nedenom Blylaget- Solbukta hver time. I rushtiden morgen og ettermiddag blir to bussavganger stående på Jaer i stedet for å kjøre runden rundt om Glenne og tilbake til Nesoddtangen. Vi ønsker at vi som bor i dette området skal få et bedre tilbud i rushtiden, dvs at bussen går nedenom Blylaget-Solbukta hvert 20 minutt slik det har gjort tidligere. b. Slora er en offentlig badestrand i Frogn kommune. Kommunen legger ut badebøyer og badeflåte hver sommer, ellers har Solbukta Vel satt grill og benker der nede. Dette er et flott område som bør kunne lages mer tilgjengelig for rullestolbrukere slik at også de kan ha glede av området. Det finnes hverken handicaptoalett der eller rampe ned til vannet og det bør kommunen gjøre noe med. c. I Solbukta legger forslaget i kommunedelplanen opp til at de som bor sør for Hasla ikke får samme mulighet til å omregulere hytte til helårsbolig slik det er tenkt på andre siden av bekken, med begrunnelse med at veien videre er smal og lang. Vi synes dette blir et unaturlig skille og synes det bør være likt for hele området. Hvis kommunen mener de har utfordringer med at folk bor i hytter hele året, så bør det åpnes opp for mulighet for konvertering til helårsbolig slik at de som bor slik kan ordne opp i dette hvis de ønsker. a. Det er fylkeskommunen v/ Ruter som fastsetter bussruter, plassering av stopp og frekvenser. Kommunen har dialog med Ruter og melder årlig inn ønskede behov gjennom innspill til regional plan for samferdsel. b. Kommunedelplanen er et overordnet plandokument, dette detaljnivået inngår derfor ikke her. Innspillet tas til orientering. c. Det er flere årsaker til at området sør for Hasla ikke har fått kombinert formål, slik som nord for Hasla, i planforslaget. En årsak er at det er en stor andel fritidsboliger her, nord for Hasla er det mer blandet. En annen årsak er tilstand på adkomst og en tredje årsak er at det ble fremmet innsigelser mot det totale omfanget av mulige boliger, og derfor er det enda mindre aktuelt å foreslå flere områder for boligformål eller kombinert formål.

12 17. Sivilarkitekt Per Hermann Krøger, jp 117 På vegne av Einar Nerli sendes forslag om en mindre endring for Svenneløkka på Dal. De foreslår å omgjøre en liten del av dagens LNF til boligbebyggelse, slik at de får plass til ny vei. De begrunner dette med at de i sitt reguleringsarbeid har strevd med å forbedre veiføringen til øvre del av Svenneløkka. De trenger mer plass enn det som var vist i høringsutkastet. De ønsker ikke å berøre bekken syd for området, foreslått utvidelse grenser derfor til denne. I revidert planforslag er Svenneløkka redusert til opprinnelig område, og ytterligere utvidelse er ikke tatt med, grunnet fylkesmannens innsigelse. Arealformål for området er foreslått til kombinert formål (bolig og fritidsbolig) istedenfor fremtidig boligbebyggelse, dette for å imøtegå innsigelsen. Derfor ser ikke Rådmannen at det er behov for å utvide veien. Hvis vei skulle være nødvendig i fremtiden er det ingenting i veien for å starte en reguleringsprosess for denne. Rådmannen vil også påpeke at Statens vegvesen krever planfri kryssing over fv. 156 ved boligutbygging på Svenneløkka. Det var en forutsetning for at de trekker innsigelsen, jfr. Brev fra Statens vegvesen a Liv-Berit Fjørde Wierli, jp. 118 Ønsker at reguleringsplan for Kornveien, med plan-id: , skal revurderes opp mot Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, og mener kommunen er forpliktet til å gjøre dette, da Fylkesmannen og privatpersoner ved rullering av kommuneplanen i 2012 oppfordret Frogn kommune til å gjøre dette. Setter spørsmålstegn ved at kommunen flytter 100-metersbeltet. Wierli skriver at Frogn kommune i sin kommuneplan har lagt ut områdene langs Glenneveien en vei som befinner seg innenfor 100 metersbeltet på Solbukta til nåværende og fremtidige boligformål. Ved å unnlate å følge opp de høringsuttalelser som har oppfordret Frogn kommune til å revurdere Kornveien-reguleringen på Solbukta i Nordre Frogn, har kommunen også, slik undertegnede vurderer saken, unnlatt å revurdere om Kornveien-reguleringen er i samsvar med statlige og fylkesregionale innsigelser mot Frogn kommunes generelle boligsatsning i Nordre Frogn. Og ikke nok med det Frogn kommune har i tillegg også i tiden etter at innsigelsene ble fremmet, aktivt satt i gang med nye reguleringssaker i strandsonen innenfor 100 meters grensen mot sjøen og innenfor 100 meters grensen mot vassdrag. Dette gjelder for eksempel en reguleringssak for Haslum/Solbukta- (plan-id ) nord for Kornveien. Etter min oppfatning bør Frogn kommune nå aktivt følge opp Statlige planretningslinjers bestemmelser om en god og ansvarsbevisst forvaltning av strandsonen, slik planretningslinjene pålegger dem å gjøre. I tillegg bør Frogn kommune, etter mitt syn, i tillegg bestrebe seg på å utvikle en arealforvaltning og en arealpolitikk vedrørende nye boligområder som er i tråd med de føringer som er gitt fra statlig og fylkesregionalt hold. Reguleringsplan for Kornveien ble vedtatt , dvs. etter at SPR-strandsonen ble vedtatt i Vedtak av plan, og avklaring med regionale myndigheter gjennom planprosessen, er dermed gjort med vurderinger etter SPR-strandsonen.

13 Det er kun en veldig liten del av Glenneveien som er innenfor 100-metersbeltet, og i planforslaget til kommunedelplanen er det ikke foreslått noen nye boligområder innenfor 100-metersbeltet, verken fremtidig eller nåværende boligbebyggelse. Oppfølging av SPR-strandsonen slik Wierli etterspør er omtalt i kommunens vedtatte planstrategi. Her er det angitt at kommunen vil gå gjennom reguleringsplaner i strandsonen mot slutten av planperioden. Kommuneplanens samfunnsdel , som skal behandles politisk høsten 2018, erstatter kommuneplanen fra side Når det gjelder del 3 «arealverdier/arealutvikling» og prinsipper for utbygging og bevaring så ligger denne fast til vi har revidert arealdelen. Temaer som strandsone og grønn strek er både naturlig og hensiktsmessig å vurdere i rullering av arealdelen til kommuneplanen som er planlagt å starte i Helle Kristensen, jp. 119 Saken gjelder økogrend på småbruket Myrvoll, Slottetveien 31, 1455 Nordre Frogn. Gbnr 50/7. De ønsker å regulere deler av eiendommen om til fritids- og turistformål, og til boligbygging. a. Manglende varsling De ble ikke varslet og fikk ingen informasjon i forbindelse med at reguleringsplanen Kai- Slottet ble utarbeidet i De ble informert av selger da de kjøpte (mai 2010) om at reguleringsarbeidet kun omhandlet omregulering fra fritidsformål til boligformål. Dersom de hadde blitt informert om at det i reguleringsforslaget også var omregulering av flere tomter fra LNF til boligformål ville de vært med på denne planen. b. Økologisk besøkshage og retreat /kurssted. De ønsker å utvikle stedet til en økologisk besøks- og inspirasjonshage med muligheter for inn på tunet -aktiviteter som grønn omsorg, praksisplasser og rekreasjon. De ønsker også å bygge opp et kurs- og seminarsted som kan huse personer, med 8-10 overnattingshytter (små campinghytter), et felleskjøkken og et toalett/dusjbygg. Det er i dag så godt som ingen overnattingsmuligheter på Nesodden og i Nordre Frogn, så det er grunn til å tro at tilbudet vil være av allmenn interesse. Parkeringsplass for biler er tenkt anlagt på en egnet plass på nordsiden av eiendommen, som vist på planskisse. Her er det i dag en parkeringsplass med plass til 3 biler. Denne benyttes ofte av turgåere. Utvidelse av kapasiteten vil kunne føre til at flere turgåere kan bruke området. Økologisk boligbygging/økogrend. I forbindelse med utviklingen av prosjektet ønsker de å skille ut og utvikle fire tomter til boligformål langs Slottetveien på østsiden av eiendommen. Se planskisse. De vil utvikle boligene etter økologiske og bærekraftige prinsipper og legge vekt på bærekraft i detaljreguleringen og utvikling, ved valg av materialer, alternative energikilder som sol, ild og jordvarme. Vi vil sette av arealer til disposisjon for fellesaktiviteter som grønnsakhage, hønsehus, verksted og beiteområder. I tillegg til å finansiere utbygging av kurs- og overnattingssenteret, vil denne økologisk boligdelen bli en del av et helhetlig miljø som sammen med hagen og kursstedet kan bli til en liten økogrend. Et økologisk tilskudd til Nordre Frogn Vi ser for oss at hagen, boligene og kursstedet med overnattingshytter kan berike området

14 og kommunen, fordi de vil by på inspirasjon, kunnskap og opplevelser både for lokale beboere, turgåere og for gjester på kurssenteret. Hagen og senteret vil bli et sted med mange muligheter for aktiviteter for barnehager, skoler, praktikanter, grønn omsorg, kurs, kafé etc. Det kommer allerede praktikanter til stedet fra gartnerlinjen på Natur videregående vår og høst. Produkter fra hagen skal brukes til matlaging når det holdes kurs, og kan selges fra gårdsbutikk i sesong. Stedet vil generere arbeidsplasser i sesong, og aktivisere det fine tur- og rekreasjonsområdet i nærmiljøet. Overnattingshyttene er planlagt utført som en permanent utstilling av spennende arkitektur, og kan være del av natur- og kulturopplevelsen for turgåere og gjester. I de senere årene har flere mennesker med interesse og kunnskap om økologisk byggeri, landbruk og hagebruk etablert seg i Kai - Slottet området. Det drives med økologisk griseoppdrett, og det er planer om geitehold og melkekyr. Her bor dyktige snekkere som har kunnskap om bærekraftig og tradisjonell bygningstradisjon. Det er i ferd med å bygges opp et spennende og allsidig miljø, og vi ønsker å være med å utvikle dette. c. Avstand til Dal skole. Kommunen ønsker ikke boligutbygging av områder mer enn 3 km fra Dal skole fordi det medfører behov for skoleskyss. Det er 4,2 km fra Slottetveien til Dal skole. Det bor i dag flere barn i området som får skoleskyss, og i planene: Områderegulering Kai- Slottet, Plan ID: vedtatt , åpnes det for fradeling av ca 25 nye boligtomter og for konvertering av ca 25 fritidseiendommer til bolig. Dette betyr at området for framtiden vil utgjøre et tettsted med svak vekst. Det vil fortsette å være et sted med behov for skoleskyss i mange år framover. Vi mener derfor at det ikke er riktig å avvise tomtefradeling med henvisning til økt behov for skoleskyss. a. Eiendommen er uregulert og ligger i LNF-område i kommuneplanens arealdel i gjeldende kommuneplan og i forslag til kommunedelplan. Eiendommen ble overdratt til ny eier Planarbeidet for reguleringsplan for Kai- Slottet ble varslet igangsatt , Frogn kommune mottok kopi av varselet , samme dag som eiendommen ble overdratt. Tidligere eier ble varslet direkte. Oppstartsvarselet beskriver at formålet med planen var å legge til rette for utnytting av området til helårsboliger. Kommunen har ikke innsikt i eller ansvar for hvilken informasjon som ble overlevert fra forrige til ny eier i forbindelse med salget. Uavhengig av hva som har skjedd, og om det har skjedd en feil i hvem som ble varslet, så ble planen også varslet i avis og antagelig på kommunens nettside. Dette var såpass tidlig i planprosessen at man siden har hatt mange muligheter til å bli informert og sette seg inn i planen. Planen har også vært på høring, det er holdt åpne møter etc, så dette virker ikke inn på saksbehandlingen. Kommunen mottok ikke innspill fra eiendommen da arbeid med kommunedelplanen ble varslet. b. Etablering av ny boligbebyggelse er i strid med LNF-formål. Rådmannen vil ikke anbefale at det nå legges inn forslag til ny spredt boligbebyggelse i planen og fraråder derfor å ta ønske

15 om å legge fire boligtomter til økologisk boligbygging/ økogrend inn i planen. Dersom grunneier ønsker å få realitetsvurdert forslaget må det sendes anmodning om vurdering av planidé for privat detaljregulering, jf pbl 12-8, ev. innspill i oppstartsfasen av et seinere kommuneplanarbeid. Det følger av meklingen med fylkesmannen at slike planinitiativ må avslås. «Inn på tunet» -aktiviteter kan etableres i område avsatt til LNF-formål, så lenge omfanget er i tråd med arealformålet, jf landbruk pluss. Se lenke under. Kurs og seminarvirksomhet kan i noen grad også vurderes å være innenfor landbruksformålet avhengig av omfang. Etablering av nye overnattingsplasser, eller permanent bruk av eksisterende bebyggelse til overnatting vurderes som hovedregel å være i strid med LNF-formål. Småbrukets ressursgrunnlag og drift er et moment som legges til grunn for vurdering av hva som regnes som stedegen næring og ikke. Konsekvenser av foreslått aktivitet og omfang av aktivitet er også relevant å vurdere. Virksomhet som går ut over LNF-formålet krever regulering til næring, allmennyttig formål el. Rådmannen anbefaler ikke at dette tas inn i kommunedelplanen nå, men at arealformål for området opprettholdes som LNF. Kommunen kan også gi veiledning om oppstart av slikt planarbeid i en forhåndskonferanse. c. Ettersom Fylkesmannen har fremmet innsigelse mot det totale omfanget av boligbygging kommunedelplanen åpner for, er det ikke ønskelig med tomtedeling og økt boligbygging her, uavhengig av skoleskyssbehovet. Boligveksten skal skje tett på skolen. 20. Elisabeth Knardahl, jp. 121 Merknad til Rådmannens anbefaling vedrørende utvikling av Fuglesang 44/1+2. Vedrørende forslag til utvikling av området Fuglesang, skriver Rådmannen at dette "er et spennende prosjekt som kan gi nytt liv til området". Planen er i korte trekk utvikling av lokaler til utleie/konferanse, fritidsbebyggelse, båtbrygge, opparbeidelse av vei, vann, avløp og strøm til hyttene. Fordeler med prosjektet: - Kan medføre økt aktivitet i området og positiv effekt på lokalt næringsliv og arbeidsplasser. - Kunne bidra til nyetablering og næringsutvikling i tilknytning til tradisjonelt landbruk som lokalmatproduksjon og reiseliv. - Utviklingen i dette området vil ha gunstig effekt på folkehelse. - Et offentlig bryggeanlegg vil være gunstig for friluftslivet og være en viktig bidragsyter til rekreasjon for befolkningen i alle aldersgrupper. I tillegg vil opprustingen av avløp, vann, strøm og elanlegg ha positive miljømessige ringvirkninger til omkringliggende hytte- og boligområde. - Den umiddelbare og attraktive nærheten til Dal skole, idrettsbane, turområder og sjøen vil også kunne fremme tilflytting til området.

16 - Fremmer bruk av kollektivtrafikk i området Dal/Brevik med bussforbindelse til Nesodden, Oslo og Vinterbro. Ny skissert adkomstvei vil gå gjennom gammel lauvskog og etter Rådmannens oppfatning "føre til uforholdsmessig stort inngrep i naturen". Videre anbefaler han på dette grunnlaget at den nordlige delen av eiendommen forblir LNFR-område. Fylkesvei 81 til Brevik brygge har "lite streng holdning". Altså er de formelle og tekniske forutsetningen for tilrettelegging av ny, praktisk og trygg vei av god kvalitet til område tilstede. Rådmannen antar at innspillet gjelder vurderingen om at den nordlige delen av eiendommen gbnr 44/1,2 skal forbli LNFR, da Rådmannen var positiv til innspillet angående Fuglesang feriehjem og dette ble tatt til følge. Rådmannen står ved den vurderingen som ble gjort ved 1. gangs behandling. Og ettersom Fylkesmannen har fremmet innsigelse mot det totale omfanget av boligbygging kommunedelplanen åpner for, er det ikke aktuelt å legge inn forslag om boligbebyggelse her. 21. Frogn Bondelag, jp. 122 Frogn Bondelag er tilfreds med at forslaget om nedbygging av 15daa dyrka mark på Dalsbekken er trukket tilbake i det nye forslag til kommunedelplan for Nordre Frogn. Det er imidlertid spilt inn et nytt utbyggingsområde, Garder, gnr. 49 bnr. 1 som berører dyrket mark og som Frogn Bondelag er imot. Ifølge eier består eiendommen av ca. 625daa skog, beliggende på vest- og østsiden av fylkesveien mot Nesodden. Det er også noe innmark, men eier presiserer at denne ikke vil bli berørt fordi han ønsker fortsatt jordbruksdrift på dette området. Likevel ønsker eier å omdisponere hele eiendommen, som i dag er LNFR-område, til boligbygging. Ifølge opplysninger Frogn Bondelag har mottatt vil det omfatte 14daa dyrka mark øst for fylkesvei 156. Frogn Bondelag er imot alle forslag om å omdisponere dyrka mark til boligformål. Et ja til omdisponering vil være i strid med kommunestyrets erklæring om å verne kommunens jordbruksarealer. Vi støtter derfor Rådmannens innstilling om ikke å åpne for boligbygging på Garder, gnr. 49, bnr.1. Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen og Statens vegvesen fremmet innsigelse til boligområdet Garder øst. Det ble i mars 2017 avholdt et dialogmøte med innsigelsesmyndighetene. I juni 2017 anmodet kommunen Fylkesmannen om å trekke sin innsigelse, med begrunnelse i revidert planforslag som imøtegår innsigelsene. I august svarte Fylkesmannen at de opprettholder innsigelsen «til det totale omfanget av boligbygging kommunedelplanen åpner for». Rådmannen mener at det ikke bør åpnes for boligbygging på Garder, gbnr 49/ Solbukta veilag, jp. 123 Merknader til punkt gjeldende mulighet for omregulering fra hytte til helårsbolig i område Korsveien- Haslumbråteveien/Skytterveien. Vi finner det vanskelig å forstå at område sør for Hasla ikke tas med

17 i planen som område med mulighet for omregulering med bakgrunn i veistandarden. Senest i høst var Otto Schacht med 2 mann fra avdelingen på befaring og mente at veistandarden var både bra nok og bred nok. Det ble påpekt noen punkter ang snumuligheter/møteplasser og noen trange kryss. Disse er under utbedring i disse dager. Befaringen var i forbindelse med at Follo Ren mente at veien ikke var bra nok. Vi stiller oss undrende til at veien er bra nok til helårsrenovasjon samt septikbiler, men ikke personbiltrafikk. Vi stiller oss tvilende til at det vil medføre mer trafikk på veien enn i dag. Veilaget bruker mye tid og penger på vedlikehold og utbedring av veinettet. Intensjonen med veilaget er at veien skal holdes farbar til alle årstider, samt utbedringer for at veien skal møte dagens standard. Grunnet innsigelse fra Fylkesmannen som gjelder det «totale omfanget av boligbygging kommunedelplanen åpner opp for», er veistandarden uvesentlig. Rådmannen legger nå opp til utvikling i områdene nær Dal skole for å imøtegå innsigelsene, og derfor er det enda mindre aktuelt å foreslå flere områder for boligformål eller kombinert formål. 23. Oslofjordens friluftsråd, jp. 124 a) OF er positive til en sammenhengende kyststi fra Bonn til kommunegrensen til Nesodden, og anbefaler at man i forbindelse med lokalisering av denne, ser på muligheter for etablere rundløyper. b) OF mener det er viktig og positivt at en ser på løsninger for å utvide parkeringsplassene ved Brevikstranda og Solbukta. De mener også at det er positivt at Solbukta brygge avsettes til formål friområde. c) En bør unngå en privatisering av Snekkerstranda som er mye brukt av barn. OF støtter rådmannens vurdering om at området er utmark etter Friluftsloven. d) En utvikling av eiendommen til de Elektriske montørers feriehjem bør i minst mulig grad få negative konsekvenser for eksisterende stinett og viktige naturverdier. e) I forbindelse med øvrige utbyggingsplaner i planområdet bør en også unngå at eksisterende stier og viktig naturtyper bygges ut. Så vidt OF erfarer er ingen nybygg tenkt oppført direkte i strandsonen. f) Bevaring av eksisterende grøntstruktur og grønne åser ned mot Bunnefjorden må være et viktig mål. g) Når det gjelder bryggeutvidelser og etableringer ved Brevik, Solbukta og Elektriske montørers feriehjem anbefaler vi å avsette noen gjesteplasser. Disse må merkes. Bryggene bør være allment tilgjengelige. En bør søke å ta hensyn til/kartlegge evt. viktige naturtyper i sjø i de aktuelle områdene. OF anser det som positivt at en rydder opp i ulovlige utlagte båter i Brevik. h) Etablering av et kommunalt vann- og avløpssystem i området vil være et viktig miljøtiltak. Dette kan bl.a. bidra til at forurenset gråvann kommer ut i bekker og i sjø.

18 a. Innspill tas til orientering. Ved videre arbeid med lokalisering av kyststi kan rundløyper også vurderes. Skilting av turløyper er i tråd med LNF-formålet. b. Innspillet tas til orientering, men Rådmannen presiserer at det ikke er satt av parkeringsareal i planforslaget. a. Innspill tas til orientering. Kommunen har tidligere tatt stilling til hva som er utmark og hvilke areal allmennheten har rett til ferdsel på i området. Arealet er foreslått avsatt som LNFområde i kommunedelplanen for å tydeliggjøre vurderingen. Se også innspill fra Blylaget vel og vurdering av innspillet, jp. 106, b. b. Innspill tas til orientering. Naturverdier skal vurderes etter naturmangfoldloven 8-12 i forbindelse med ev. videre utvikling av eiendommen. Kommunen arbeider med kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Slik kunnskap vil også legges til grunn ved vurdering av videre utvikling av eiendommen. c. Se vurderinger under punkt d). Tilsvarende gjelder vurdering av all ev. ny utvikling. d. Rådmannen er enig i at bevaring av eksisterende grøntstruktur og grønne åser ned mot Bunnefjorden er viktig. Områdene er i all hovedsak satt av til LNF. e. Uttalelsen tas til orientering. Avsetting av gjesteplasser avklares gjennom detaljregulering/ byggesak. f. Kommunalt vann og avløpssystem er ikke avklart. Se vurdering av emnet i tidligere høringsuttalelser. 24. Akershus fylkeskommune, jp. 125 Fylkesutvalget behandlet ovennevnte sak i møte og gjorde følgende vedtak: 1. Forslag til kommunedelplan for Nordre Frogn åpner for en betydelig boligutbygging som vil gi en høyere vekst enn forutsatt i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, retningslinje R3 og R4, som forutsetter at minimum 80% av veksten skal komme i kommunesenteret Drøbak, og at det i Nordre Frogn kun skal være nødvendig vedlikeholdsvekst. Fylkesutvalget fremmer på denne bakgrunn innsigelse til boligområdet Garder øst, som er i strid med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Området ligger usentralt i forhold til Dal skole

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/ Jochen Caesar Kommunedelplan for Nordre Frogn- anmodning om å trekke innsigelse

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/ Jochen Caesar Kommunedelplan for Nordre Frogn- anmodning om å trekke innsigelse Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Fylkesmannen i Oslo og Akershus Pb. 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00172-142 Jochen Caesar 30.06.2017 Kommunedelplan for Nordre

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Saksutskrift. 2. gangs behandling - Kommunedelplan for Nordre Frogn

Saksutskrift. 2. gangs behandling - Kommunedelplan for Nordre Frogn Saksutskrift 2. gangs behandling - Kommunedelplan for Nordre Frogn Arkivsak-dok. 13/00172-172 Saksbehandler Siri Hannestad Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 2015-2019 27.08.2018 13/18 2 Rådet for personer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Espen Skagen Arkiv: PLAN Arkivsaken.: 16/3096

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Espen Skagen Arkiv: PLAN Arkivsaken.: 16/3096 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Skagen Arkiv: PLAN 1620201712 Arkivsaken.: 16/3096 Saken skal behandles i følgende utvalg: Kommunestyret Kommunestyret SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLANSPLAN- UTTIAN

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 125/16 - Frogn kommune - Kommunedelplan Nordre Frogn

Melding om vedtak i FU-sak 125/16 - Frogn kommune - Kommunedelplan Nordre Frogn FYLKESADMINISTRASJONEN Frogn kommune Postboks 10 1440 DRØBAK Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 23.08.2016 2014/10881-16/112348/2016 EMNE L40 Telefon 22055623 Deres

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Høllebukta vest - 3.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Høllebukta vest - 3.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1305 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14920/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 18.09.2018 68/18 Kommunestyret 25.10.2018 36/18

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2016/3849-24 Arkiv: 023729200 Saksbehandler: Marco Skotti Dato: 19.09.2018 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Kommunedelplan Nordre Frogn

Kommunedelplan Nordre Frogn Kommunedelplan Nordre Frogn Høring av planprogram Åpent møte på Dal 12.mars 2014 Velkommen! Dagens agenda Velkomst og innledning (v/ ordfører Thore Vestby) Presentasjon av planprogrammet (v/ saksbehandler

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Valnesvika, Valnes, Bodø Kommune

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Valnesvika, Valnes, Bodø Kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.09.2014 59084/2014 2013/6897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/53 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/162 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

PLAN KOMMUNEPLAN FOR RENNESØY AREALDELEN, INNSTILLING TIL 1.GANGS BEHANDLING

PLAN KOMMUNEPLAN FOR RENNESØY AREALDELEN, INNSTILLING TIL 1.GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 16/01380-119 Saksbehandler Inger Narvestad Anda Saksgang Møtedato Hovedutvalg for plan, miljø og utvikling 06.06.2018 PLAN 2017001 KOMMUNEPLAN FOR RENNESØY 2017-2030 - AREALDELEN,

Detaljer

Ved kommunestyrets behandling av reguleringsplanen vedtok kommunestyret følgende rekkefølgekrav:

Ved kommunestyrets behandling av reguleringsplanen vedtok kommunestyret følgende rekkefølgekrav: Regionalt Planforum Ski, 15.03.2019 Notat: Rekkefølgebestemmelser Linås 1. Bakgrunn Ski kommunestyre vedtok 13.02.2019 detaljreguleringsplan for Linås, gnr. 121 bnr. 3 m/flere. Reguleringsplanen er utarbeidet

Detaljer

Grunnlag for gode kommuneplaner. Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort?

Grunnlag for gode kommuneplaner. Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort? Grunnlag for gode kommuneplaner Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort? Krav til kunnskapsgrunnlaget Går fram av planprogrammet som ramme for videre planlegging Viktig å få inn best mulige innspill om

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

PLANINITIATIV for reguleringssak: KALAVEIEN 17 A / MOENSKOGEN 17

PLANINITIATIV for reguleringssak: KALAVEIEN 17 A / MOENSKOGEN 17 PLANINITIATIV for reguleringssak: KALAVEIEN 17 A / MOENSKOGEN 17 Dette dokumentet skal synliggjøre viktige hensyn som skal ivaretas gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. Planinitiativet er

Detaljer

Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak: Dispensasjon fra kommuneplanen - klage på vedtak. Saksbehandler: Solveig Viste Saksnr.

Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak: Dispensasjon fra kommuneplanen - klage på vedtak. Saksbehandler: Solveig Viste Saksnr. Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak: Dispensasjon fra kommuneplanen - klage på vedtak Saksbehandler: Solveig Viste Saksnr.: 18/02849-16 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14 Kommunestyret /14

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14 Kommunestyret /14 MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 12.11.2014 066/14 Kommunestyret 13.11.2014 055/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 8460/2017/1630/64/4/8SBA 20.11.2017 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad

Detaljer

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 158A Arkivsaksnr.: 18/911

Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 158A Arkivsaksnr.: 18/911 Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 158A Arkivsaksnr.: 18/911 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - REGPL 158A - STEINMYRHAUGEN Vedlegg: Planprogram datert 13.11.2018. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 45/ Reguleringsplan Kårvåg Vest ved Atlanterhavsvegen. Igangsetting av planprosess.

Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 45/ Reguleringsplan Kårvåg Vest ved Atlanterhavsvegen. Igangsetting av planprosess. Averøy kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2019/1349-1 Saksbehandler: Maxim Galashevskiy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 45/2019 13.06.2019 Reguleringsplan Kårvåg Vest ved Atlanterhavsvegen.

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Arealet er avsatt til fremtidig boligformål i gjeldende kommuneplans areadel ( ) og i høringsutkast til ny kommuneplans arealdel ( ).

Arealet er avsatt til fremtidig boligformål i gjeldende kommuneplans areadel ( ) og i høringsutkast til ny kommuneplans arealdel ( ). PLANINITIATIV LOESHAGEN BOLIGOMRÅDE - Gnr/bnr 132/2 Redegjørelse for planinitiativet: a. Formålet med planen Formålet med planen er å legge til rette for et nytt boligområde med frittliggende, og eller

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Kommuneplan Hurdal kommune. Hurdal kommune

Kommuneplan Hurdal kommune. Hurdal kommune 2018-2040 Kommuneplan Hurdal kommune Hurdal kommune 2018-2040 Kommuneplan Hurdal kommune 1 Under følger en kort oppsummering av politisk styringsgruppes vurdering av nye arealinnspill til kommuneplanen.

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 ( ) - 1. GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 ( ) - 1. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERING FOR HIDRESKOG, DEL AV 060/010 (10372017001) - 1. GANGSBEHANDLING Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372017001 2017/148 16978/2018 Raguvarman Uthayamoorthy Saksnr: Utvalg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

ARCASA arkitekter as Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo

ARCASA arkitekter as Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo ARCASA arkitekter as Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo +47 22 71 70 70. arcasa@arcasa.no. www.arcasa.no Til naboer, hjemmelshavere, offentlige instanser og berørte parter Oslo, den 29.

Detaljer

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 01.06.2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

Innspill til kommuneplanens arealdel, Bergen kommune

Innspill til kommuneplanens arealdel, Bergen kommune opus bergen as Bergen kommune Plan- og bygningsetaten v/ Mette Iversen Deres ref.: 201418880 Vår ref.: p17006 Dato: 9.3.17 Innspill til kommuneplanens arealdel, Bergen kommune Fana, gnr. 41, bnr. 35 1.

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Varsel om oppstart- Detaljregulering Kisatunet

Varsel om oppstart- Detaljregulering Kisatunet Deres ref.: Vår ref.: Dato: 5180584/Brev_Varsel om oppstart av Kisatunet.docx 2018-07-09 Varsel om oppstart- Detaljregulering Kisatunet I henhold til Plan- og bygningslovens 12-8 kunngjøres det herved

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/08881-12 Saksbehandler Ole Ringsby Førland Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

NOTAT Gjennomgang av uttalelse fra:

NOTAT Gjennomgang av uttalelse fra: NOTAT Gjennomgang av uttalelse fra: Fylkesmannen i Østfold, 29.11.2018 Opprettholder innsigelse (1) til hytteområde FN-1 Langvannet, da det ikke er lagt inn bestemmelse om at det i fremtidig reguleringsplan

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.

R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr. R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/01995-14 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/04079-47 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANREVISJONEN I PORSGRUNN KOMMUNE HOLTA

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANREVISJONEN I PORSGRUNN KOMMUNE HOLTA INNSPILL TIL KOMMUNEPLANREVISJONEN I PORSGRUNN KOMMUNE HOLTA 01.09.17 2 (15) 1. INNLEDNING... 3 2. INNSPILL TIL KOMMUNEPLANREVISJONEN... 7 2.1 Tårnfjellvegen... 7 2.2 NRK-eiendommen... 10 2.3 Borgeåsen...

Detaljer

Drangedal kommune. KDP - Toke med Oseidvann - revidert forslag. Høring og offentlig ettersyn

Drangedal kommune. KDP - Toke med Oseidvann - revidert forslag. Høring og offentlig ettersyn Drangedal kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 17/01391-30 Saksbehandler Mona Stenberg Straume KDP - Toke med Oseidvann - revidert forslag. Høring og offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /16 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/02406-7 Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 26.10.2016 8/16 Detaljreguleringsplan for Haftor Jonssons gate

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Innsigelse til forslag til kommuneplan for Nannestad arealdelen

Innsigelse til forslag til kommuneplan for Nannestad arealdelen Nannestad kommune Teiealleen 31 2030 NANNESTAD Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Gyda Viken / 24058289 18/33997-17 2018/331-162 11.10.2018 Innsigelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Arkivsak. Nr.: 2012/2417-14 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Reguleringsplan for Kjerknesvågen Rådmannens forslag til vedtak 1. Hovedutvalg natur

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/04031-24 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 08.03.2018 16/18 Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn- Vurdering av innsigelser

Kommunedelplan for Nordre Frogn- Vurdering av innsigelser Kommunedelplan for Nordre Frogn- Vurdering av innsigelser Saksbehandler: Mari Magnus Saksnr.: 13/00172-132 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-19 Formannskapet

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato. 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato. 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker Nærøy kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2018/209-11 Saksbehandler: Ragnhild W. Melgård Dato: 04.10.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker 11.10.2018 Sak:

Detaljer

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser Innhold Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser... 2 Pkt 1.2 om adkomstforhold... 2 Pkt 1.6 om lekearealer

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2011/210-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 17.11.2011 Godkjenning av planprogram Detaljreguleringsplan for Sildvika gnr. 4 bnr. 30

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Endring av reguleringsplan for: Granittlia - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Endring av reguleringsplan for: Granittlia - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 11670/2016 Arkivnr.: 20160001/L13 Saksnr.: 2016/386 Utvalgssak Endring av reguleringsplan for: Granittlia - politisk behandling

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 132 BNR 53, 535 OG 153 - BREVIKVEIEN 155 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Fra ANS SØK Batchelor Arkitekter

Detaljer

Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel for Bergen kommune i 2017

Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel for Bergen kommune i 2017 Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel for Bergen kommune i 2017 Bergen: 27.12.17 Det vises til kunngjøring for planoppstart av rullering av kommuneplanens arealdel for Bergen kommune (planen

Detaljer

Statens vegvesen. Uttalelse - Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Hitra kommune

Statens vegvesen. Uttalelse - Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Statens vegvesen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Marthe Fjellheim / 45205288

Detaljer

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø HTM-sak 119/13 R-268 Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/05247-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.12.2013 Rådmannens

Detaljer

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan.

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Sak.nr. 201116162 Gbnr: 93/163 Saksbehandler Ronald Kvamme Vedtaksdato: 07.11.2011 Tiltakshaver: Evy Margrethe

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Områdeplan Flaskebekk

Områdeplan Flaskebekk Navn Etternavn Områdeplan Flaskebekk Reguleringsplan for å tilrettelegge for vann- og avløp Navn Etternavn 2/2/2017 Nesodden kommune 2 Hovedplan for drikkevann og vannmiljø Hovedplanen for drikkevann og

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014

Detaljer

Gnr 320 bnr søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling

Gnr 320 bnr søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling Arkivsak. Nr.: 2015/1548-14 Saksbehandler: Gjermund Gomo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Gnr 320 bnr 001 - søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling Rådmannens forslag

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /17 2 Bystyret /17

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /17 2 Bystyret /17 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/02405-30 SaksbehandlerSvein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 30.08.2017 47/17 2 Bystyret 2015-2019 14.09.2017 84/17 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer