2. kvartal 2019 Urevidert delårsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. kvartal 2019 Urevidert delårsrapport"

Transkript

1 2. kvartal 2019 Urevidert delårsrapport

2 Hovedtall konsern Resultat (Belø p i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 2. kv kv Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto renteinntekter 320 1, , , , ,70 Netto provisjons- og andre driftsinntekter 55 0, , , , ,30 Netto avkastning på finansielle investeringer 23 0, , , , ,06 Sum inntekter 398 2, , , , ,06 Sum driftskostnader 160 0, , , , ,87 Resultat fø r tap 238 1, , , , ,19 Tap på utlån, garantier m.v 6 0, , , , ,02 Resultat fø r skatt 232 1, , , , ,17 Skattekostnad 53 0, , , , ,29 Resultat for perioden 179 0, , , , ,88 Balanse (Mill. kroner) Endring hittil i 2019 i % Endring siste 12 mnd. i % Forvaltningskapital 5) , , Gjennomsnittlig forvaltningskapital 5) , , Utlån til kunder , , Brutto utlån til personkunder , , Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor , , Innskudd fra kunder , , Innskudd fra personkunder , , Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor , , SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 2

3 Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM) 2. kvartal kvartal Egenkapitalforrentning (annualisert) 4) 5) 12,0 12,3 11,5 11,2 10,6 Kostnader i prosent av inntekter 5) 40,0 40,6 40,7 42,1 42,3 Tap i % av utlån (annualisert) 5) 0,04-0,03 0,06-0,01 0,03 Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier 1,56 0,57 1,56 0,57 0,62 Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier 1,19 0,41 1,19 0,41 0,46 Innskuddsdekning i % 5) 59,7 58,2 59,7 58,2 57,0 Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR) Utlånsvekst i % 5) 3,6 3,5 6,2 5,0 6,1 Innskuddsvekst i % 5) 8,5 4,4 9,0 2,2 4,9 Ansvarlig kapital 1) 2) 19,1 19,1 19,1 19,1 19,6 Kjernekapital (T 1) i % 1) 2) 17,1 17,1 17,1 17,1 17,6 Ren kjernekapital (CET 1) i % 1) 2) 15,1 15,5 15,1 15,5 16,0 Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 2) 7,9 8,0 7,9 8,0 8,1 Årsverk Egenkapitalbevis (EKB) Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 3) 16,80 15,45 29,80 27,70 28,80 25,25 Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 3) 20,35 18,40 28,35 27,00 29,85 25,70 Egenkapitalbevisbrø ken i % 1.1 (morbank) 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner) 988,70 988,70 988,70 988,70 988,70 988,70 Kurs på Oslo Bø rs Bø rsverdi (mill. kroner) Egenkapital pr EKB (konsern, inkl. avsatt utbytte) 5) Utbytte pr EKB 15,50 14,00 15,50 14,00 14,00 11,50 Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert) 9,5 8,8 9,5 9,4 8,8 7,3 Pris/Bokfø rt verdi (P/B) (konsern) 3) 5) 1,04 0,95 0,93 0,91 0,93 0,73 1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m ) Inkl. 50 % av periodens totalresultat. 3) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. 4) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. 5) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til kvartalsrapport. SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 3

4 Kvartalsberetning fra styret Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering. RESULTAT 1. HALVÅR 2019 Sparebanken Møres resultat før skatt etter første halvår 2019 ble 443 mill. kroner mot 415 mill. kroner etter første halvår Sum inntekter var 68 mill. kroner høyere enn for samme periode i Rentenettoen er økt med 44 mill. kroner og andre inntekter er økt med 24 mill. kroner. Kursgevinst fra obligasjonsbeholdningen utgjør 3 mill. kroner mot et tap på 2 mill. kroner i første halvår Kursgevinst på aksjer utgjør 12 mill. kroner mot 13 mill. kroner i 1. halvår Inntekter fra øvrige finansielle investeringer viser en økning på 15 mill. kroner sammenlignet med 1.halvår Kostnadene er 18 mill. kroner høyere i første halvår 2019 enn i Personalkostnadene er 5 mill. kroner høyere enn i fjor og finansskatten i form av økt arbeidsgiveravgift utgjør 6 mill. kroner, det samme som i Øvrige kostnader viser en økning på 13 mill. kroner i samme periode. Tap på utlån og garantier utgjør 19 mill. kroner og er 22 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor. Kostnader i forhold til inntekter utgjør etter første halvår i år 40,7 %. Dette er en reduksjon i forhold til samme periode i 2018 med 1,4 p.e. Resultat etter skatt på 341 mill. kroner er 26 mill. kroner høyere enn for samme periode i Årets halvårsresultat gir en egenkapitalrentabilitet på 11,5 % omregnet til årsbasis, mot 11,2 % etter første halvår Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 16,80 (15,45) for konsernet og kroner 20,35 (18,40) for morbanken. Styret er fornøyd med resultatet etter første halvår RESULTAT I 2. KVARTAL 2019 Resultat etter skatt i 2. kvartal 2019 utgjorde 17 9 mill. kroner, 0,98 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 17 4 mill. kroner og 1,00 % i tilsvarende kvartal i fjor. Egenkapitalrentabiliteten i 2. kvartal 2019 ble 12,0 %, mot 12,3 % i 2. kvartal Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 8,85 (8,50) for konsernet og kroner 6,20 (6,40) for morbanken. Rentenetto Netto renteinntekter på 320 mill. kroner er 29 mill. kroner høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,7 5 %, som er 0,07 p.e. høyere enn i 2. kvartal Et stigende rentenivå har gitt økte fundingkostnader og reduserte marginer på utlån, men samtidig høyere marginer på innskudd sammenlignet med 2. kvartal I sum har dette redusert rentenettoen i kroner. På den andre siden har høyere utlåns- og innskuddsvolum, samt bedre rentebidrag fra bankens egenkapital, gitt økt rentenetto i kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden og redusert risiko i utlånsporteføljen har bidratt til press nedover på rentenettoen i prosent. Banken har gjennomført en renteendring med virkning fra 10. mai hvor både utlåns- og innskuddsrenter er økt med inntil 0,25 prosentpoeng. Det er varslet en tilsvarende renteendring med virkning fra 9.august. SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 4

5 Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter ble 7 8 mill. kroner i kvartalet, det samme som i 2. kvartal i fjor. Andre inntekter utenom finansielle instrumenter viser en økning på 3 mill. kroner i forhold til 2. kvartal Verdiendring på obligasjonsporteføljen og aksjer utgjør en kursgevinst på 4 mill. kroner i kvartalet, mot en kursgevinst på 10 mill. kroner i 2. kvartal Verdivurdering av andre finansielle derivat viser en økning på 3 mill. kroner. Kostnader Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 160 mill. kroner, som er 10 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er 3 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 88 mill. kroner. Bemanningen er økt med 2 årsverk de siste 12 månedene og utgjør 358 årsverk. Andre kostnader er økt med 7 mill. kroner fra samme periode i fjor. Kostnader som andel av inntekter utgjorde 40,0 % i 2. kvartal 2019, som er en reduksjon på 0,6 p.e. sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Tapsnedskrivning og mislighold Kvartalsregnskapet er belastet med 6 mill. kroner i tap på utlån og garantier (inntektsført 5 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor). Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,03 % (-0,03 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tap innen næringslivssegmentet er økt med 6 mill. kroner i kvartalet, og det er ikke bokført tap innen personkundesegmentet. Pr utgangen av 2. kvartal 2019 utgjør totalt forventet tap 355 mill. kroner, tilsvarende 0,55 % av utlån og garantier (335 mill. kroner og 0,55 %). Av de individuelt vurderte engasjementene er 11 mill. kroner av nedskrivningene knyttet til betalingsmislighold over 90 dager (5 mill. kroner), noe som utgjør 0,02 % av utlån og garantier (0,01 %). 225 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (93 mill. kroner), tilsvarende 0,37 % av brutto utlån og garantier (0,15 %). Netto tapsutsatte engasjement (engasjement med betalingsmislighold over 90 dager og øvrige tapsutsatte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en økning på 514 mill. kroner som følge av individuell nedskrivning på engasjement som tidligere lå i steg 3 i konsernets ECL-modell. Pr utgangen av 2. kvartal 2019 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 7 00 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 61 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 1,19 % av brutto utlån og garantier (0,41 %). Utlån til kunder Ved utgangen av 2. kvartal 2019 utgjorde utlån til kunder mill. kroner ( mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt mill. kroner, tilsvarende 6,2 %. Utlån til personkunder økte med 6,2 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 6,2 % siste 12 måneder. I 2. kvartal 2019 er det en økning i utlån til næringslivskunder på 1,7 % og en økning på 2,1 % til personkunder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 2. kvartal 2019 på 69,3 % (69,0 %). Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 9,0 %. Ved utgangen av 2. kvartal 2019 utgjør innskuddene mill. kroner ( mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 5,1 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 15,7 % og innskudd fra det offentlige har økt med 6,1 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 58,7 % (60,9 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 39,1 % (36,9 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,2 % (2,2 %). Innskudd som andel av utlån utgjør 59,7 % ved utgangen av 2. kvartal 2019 (58,2 %). KAPITALDEKNING Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 2. kvartal 2019 ligger over de regulatoriske kapitalkravene og internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 19,1 % (19,1 %), kjernekapital utgjør 17,1 % (17,1 %) og ren kjernekapital utgjør 15,1 % (15,5 %). Kvartalets reduksjon i ren kjernekapital skyldes hovedsakelig at det er foretatt individuell nedskrivning på engasjement som tidligere lå i steg 3 i konsernets ECL-modell. Sparebanken Møre har ikke kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 2. kvartal Beregningsgrunnlaget på mill. kroner er 309 mill. kroner høyere enn beregnet Basel I-gulv. DATTERSELSKAPER Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 99 mill. kroner etter skatt i første halvår 2019 (92 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 2. kvartal 2019 netto utstående obligasjoner for 22,3 milliarder kroner i markedet, om lag 25 % av innlånene er i annen valuta enn NOK. Selskapet har gitt 97 mill. kroner i resultatbidrag i første halvår 2019 (90 mill. kroner). SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 5

6 Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 0,9 mill. kroner i første halvår 2019 (0,3 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 13 årsverk i selskapet. Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 0,7 mill. kroner i første halvår 2019 (2 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapet. EGENKAPITALBEVIS Ved utgangen av 2. kvartal 2019 var det eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 11 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. Pr 30. juni 2019 eide banken egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs. UTSIKTENE FRAMOVER Det ligger an til en moderat oppgang i produksjon og etterspørsel i fylket framover. Rentenivået er fortsatt lavt, kronekursen holder seg svak og oppgangen i oljeinvesteringene har positive ringvirkninger for store deler av det øvrige næringsliv. Geopolitisk usikkerhet, Brexit og handelskonflikten mellom USA og Kina bidrar imidlertid til å dempe veksten på våre eksportmarkeder. Arbeidsledigheten i fylket har falt kraftig de siste årene. Ikke minst gjelder dette i oljerelaterte områder. I følge NAV utgjorde den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene i Møre og Romsdal 2,0 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av juni. Dette var lavere enn for landet som helhet. Arbeidsledigheten vil trolig stabilisere seg rundt dagens nivå gjennom resten av inneværende år. Kredittveksten i Norge, både til husholdninger og til næringslivet, har endret seg lite så langt i år. Sparebanken Møre opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet, både for utlån og innskudd. Banken er konkurransedyktig og registrerer god og tiltakende veksttakt i lån til personkundemarkedet. For utlån til næringslivsmarkedet har vi også sett en økning i veksttakten i andre kvartal Innskuddsveksten er svært god og innskuddsdekningen er høy, spesielt i næringslivsmarkedet. Det forventes at utlånsveksten innenfor både personmarkedet og næringslivsmarkedet vil ligge på om lag 5-6 prosent i Dette innebærer en vekst på eller over markedsveksten. Fokus er hele tiden å ha god drift og økt lønnsomhet. Banken vil fortsatt være en sterk og engasjert støttespiller for næringslivet på Nordvestlandet. Sparebanken Møre har en målsetting om kostnadseffektiv drift der kostnadsandelen i strategiperioden skal komme under 40 prosent. Det forventes at tapene i Sparebanken Møre vil være på et lavt nivå også i Totalt sett forventes det et godt resultat for Bankens strategiske målsetting er at egenkapitalrentabiliteten skal passere 11 prosent i strategiperioden Ålesund, 30. juni august 2019 I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE LEIF-ARNE LANGØY, styreleder ROY REITE, styrets nestleder RAGNA BRENNE BJERKESET HENRIK GRUNG JILL AASEN ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK HELGE KARSTEN KNUDSEN MARIE REKDAL HIDE TROND LARS NYDAL, adm.direktør SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 6

7 Resultat konsern RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT (Mill. kroner) Note 2. kv kv Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre driftsinntekter Utbytte Netto verdiendring på finansielle instrumenter Netto avkastning på finansielle investeringer Sum inntekter Kostnader ved ytelser til ansatte Administrasjonskostnader Avskrivninger og avsetninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat fø r tap Tap på utlån, garantier m.v Resultat fø r skatt Skattekostnad Resultat for perioden Tilordnet egenkapitaleiere Tilordnet fondsobligasjonseiere Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 8,85 8,50 16,80 15,45 29,80 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 8,85 8,50 16,80 15,45 29,80 Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 15,50 0,00 15,50 0,00 14,00 SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 7

8 UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT (Mill. kroner) 2. kv kv Resultat for perioden Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat: Verdiendring basisspreader Skatteeffekt av verdiendring basisspreader Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat: Estimatavvik pensjon Skatteeffekt av estimatavvik pensjon Totalresultat for perioden Tilordnet egenkapitaleiere Tilordnet fondsobligasjonseiere ) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne. SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 8

9 Balanse konsern EIENDELER - SAMMENDRATT (Mill. kroner) Note Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Finansielle derivater Aksjer og andre verdipapirer Eiendel ved utsatt skatt Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT (Mill. kroner) Note Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Utstedte sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Andre forpliktelser Pålø pte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre avsetninger og forpliktelser Fondsobligasjoner Ansvarlige lån Sum forpliktelser Egenkapitalbevis Beholdning av egne egenkapitalbevis Overkurs Fondsobligasjoner Innskutt egenkapital Grunnfondskapital Gavefond Utjevningsfond Annen egenkapital Totalresultat for perioden Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum forpliktelser og egenkapital SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 9

10 Egenkapitaloppstilling konsern KONSERN Sum egenkapital Egenkapitalbevis Overkurs Fondsobligasjon Grunnfond Gavefond Utjevningsfond Verdireguleringsfond Annen egenkapital Egenkapital pr Endring egen egenkapitalbevis 1 1 Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet Utstedt fondsobligasjon Renter på utstedt fondsobligasjon -6-6 Totalresultat for perioden Egenkapital pr KONSERN Sum egenkapital Egenkapitalbevis Overkurs Fondsobligasjon Grunnfond Gavefond Utjevningsfond Verdireguleringsfond Annen egenkapital Egenkapital pr Effekt av implementering av IFRS *) Egenkapital pr Endring egen egenkapitalbevis Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet Renter på utstedt fondsobligasjon -7-7 Totalresultat for perioden Egenkapital pr SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 10

11 KONSERN Sum egenkapital Egenkapitalbevis Overkurs Fondsobligasjon Grunnfond Gavefond Utjevningsfond Verdireguleringsfond Annen egenkapital Egenkapital pr Effekt av implementering av IFRS *) Egenkapital pr Endring egne egenkapitalbevis Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet Renter på utstedt fondsobligasjon Egenkapital fø r årets resultatdisponering Tilfø rt grunnfondet Tilfø rt utjevningsfondet Tilfø rt fondsobligasjonseiere Tilfø rt annen egenkapital Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet Resultat for regnskapsåret Verdiendring basisspreader Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 4 4 Estimatavvik pensjoner Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat Totalresultat for perioden Egenkapital pr *) Se årsrapporten for 2018 for spesifikasjon av implementeringseffektene. SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 11

12 Kontantstrømoppstilling (Mill. kroner) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer Innbetalinger av utbytte Driftsutbetalinger Utbetalinger av skatt Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder Netto kontantstrø m fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer Utbetaling ved kjø p av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v Netto inn-/utbetaling av ø vrige eiendeler Netto kontantstrø m fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld Utbetaling ved innlø sning av verdipapirgjeld Utbetalinger av utbytte Netto inn-/utbetaling av ø vrig gjeld Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon Betalte renter på utstedt fondsobligasjon Netto kontantstrø mmer av finansieringsaktiviteter Netto endring likvider Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning 30.06/ SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 12

13 Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2018, med unntak av IFRS 16 som trådte i kraft Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst. IFRS 16 Leieavtaler trådte i kraft Denne standarden erstattet IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietager innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra tidligere prinsipper. Den regnskapsmessige behandlingen for utleier er uforandret. Sparebanken Møre har valgt å benytte seg av modifisert retrospektiv metode ved implementeringen av IFRS 16. Dette medfører at sammenligningstall for 2018 ikke blir omarbeidet. I hovedsak er det konsernets ordinære husleieavtaler som blir omfattet av IFRS 16. Diskonteringsrenten som er benyttet utgjør 2,4 %. Bruksrett presenteres i balansen under regnskapslinjen «Varige driftsmidler», mens tilhørende leieforpliktelse presenteres under regnskapslinjen «Andre forpliktelser». Ved implementeringen av IFRS 16 pr ble bruksrett og tilhørende leieforpliktelse innregnet med 90 mill. kroner. Implementeringen medførte en reduksjon i ren kjernekapital på 0,04 %. Som en konsekvens av de nye reglene er konsernets husleiekostnad redusert med 6,3 mill. kroner i første halvår av 2019, mens rentekostnaden er økt med 0,8 mill. kroner og avskrivingene er økt med 5,7 mill. kroner. Overgangen til IFRS 16 har altså gitt en marginal kostnadsøkning for konsernet på 0,2 mill. kroner i første halvår av SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 13

14 Note 2 UTLÅN OG INNSKUDD ETTER SEKTOR OG NÆRING KONSERN Utlån Sektor/næring Jordbruk og skogbruk Fiske og fangst Industri Bygg og anlegg Varehandel og hotell Supply/Offshore Eiendomsdrift Faglig/finansiell tjenesteytelse Transport, privat/offentlig tjenesteytelse Offentlig forvaltning Utlandet Sum næringsliv/offentlig Personkunder Verdijustering utlån til virkelig verdi Sum brutto utlån og fordringer på kunder Forventet tap (ECL) - Steg Forventet tap (ECL) - Steg Forventet tap (ECL) - Steg Individuelle nedskrivninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Herav utlån med flytende rente (amortisert kost) Herav utlån med fast rente (virkelig verdi) SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 14

15 KONSERN Innskudd Sektor/næring Jordbruk og skogbruk Fiske og fangst Industri Bygg og anlegg Varehandel og hotell Eiendomsdrift Transport, privat/offentlig tjenesteytelse Offentlig forvaltning Utlandet Andre Sum næringsliv/offentlig Personkunder Sum innskudd fra kunder SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 15

16 Note 3 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier er gjennomført i tråd med IFRS 9. For å beregne forventet kredittap fordeler Sparebanken Møre engasjementene i tre steg: Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap. Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig uten at det foreligger objektive bevis på tap skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Steg 3: Hvis kredittrisikoen økes ytterligere og det foreligger objektive bevis på tap eller det er foretatt individuell nedskrivning, blir engasjementet overført til steg 3. Forventet tap på utlån er i balansen presentert som reduksjon av «Utlån til og fordringer på kunder» og forventet tap på garantier fremkommer på linjen «Andre avsetninger og forpliktelser». Benyttet metodikk for måling av forventet kredittap (ECL) i henhold til IFRS 9 er redegjort for i note 6 i årsrapporten for Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier KONSERN 2. kv kv Endring i ECL Steg Endring i ECL Steg Endring i ECL Steg Økning i eksisterende individuelle nedskrivninger Nye individuelle nedskrivninger Konstaterte tap dekket av tidligere individuelle nedskrivninger Reversering av tidligere individuelle nedskrivninger Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er avsatt for individuelle nedskrivninger Inngang på tidligere konstaterte tap Tap på utlån og garantier Endring i balanseførte tapsavsetninger/ecl i perioden KONSERN Steg 1 Steg 2 Steg 3 Sum ECL Tilgang av nye engasjement Avgang av engasjement og overfø ring til individuell tapsvurdering Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert Migrering til steg Migrering til steg Migrering til steg Endring i individuelle tapsnedskrivninger ECL herav forventet tap på utlån herav forventet tap på garantier SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 16

17 KONSERN Steg 1 Steg 2 Steg 3 Sum Totale nedskrivinger pr ihht IAS Effekt av endring av regler ifbm overgang til IFRS 9-1 ECL ihht IFRS Tilgang av nye engasjement Avgang av engasjement og overfø ring til individuell tapsvurdering Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert Migrering til steg Migrering til steg Migrering til steg Endring i individuelle tapsnedskrivninger ECL herav forventet tap på utlån herav forventet tap på garantier KONSERN Steg 1 Steg 2 Steg 3 Sum Totale nedskrivninger pr ihht IAS Effekt av endring av regler ifbm overgang til IFRS 9-1 ECL ihht IFRS Tilgang av nye engasjement Avgang av engasjement og overfø ring til individuell tapsvurdering Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert Migrering til steg Migrering til steg Migrering til steg Endring i individuelle tapsnedskrivninger ECL herav forventet tap på utlån herav forventet tap på garantier SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 17

18 Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold KONSERN Steg 1 Steg 2 Steg 3 Sum Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %) Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %) Hø y risikoklasse (3 % - <100 %) Misligholdte/tapsutsatte engasjement Sum brutto engasjement Forventet tap (ECL) Sum netto engasjement *) KONSERN Steg 1 Steg 2 Steg 3 Sum Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %) Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %) Hø y risikoklasse (3 % - <100 %) Misligholdte/tapsutsatte engasjement Sum brutto engasjement Forventet tap (ECL) Sum netto engasjement *) KONSERN Steg 1 Steg 2 Steg 3 Sum Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %) Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %) Hø y risikoklasse (3 % - <100 %) Misligholdte/tapsutsatte engasjement Sum brutto engasjement Forventet tap (ECL) Sum netto engasjement *) *) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering på rapporteringstidspunktet og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen. SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 18

19 Note 4 TAPSUTSATTE ENGASJEMENT Sum av engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd. og ø vrige tapsutsatte engasjement (engasjement uten betalingsmislighold med individuell nedskrivning) KONSERN Sum PM NL Sum PM NL Sum PM NL Brutto engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd Brutto ø vrige tapsutsatte engasjement Sum brutto tapsutsatte engasjement Individuell nedskrivning på engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd Individuell nedskrivning på ø vrige tapsutsatte engasjement Sum individuelle nedskrivninger Netto engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd Netto ø vrige tapsutsatte engasjement Netto tapsutsatte engasjement Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier 1,56 0,17 4,43 0,57 0,17 1,38 0,62 0,17 1,54 Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier 1,19 0,14 3,36 0,41 0,15 0,93 0,46 0,15 1,09 SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 19

20 Note 5 KLASSIFIKASJON AV FINANSIELLE INSTRUMENT Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt. KLASSIFISERING OG MÅLING Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier: virkelig verdi med verdiendringer over resultatet amortisert kost Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer: formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt: eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid. Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden. Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, basert på selskapets forretningsmodell. Porteføljen holdes ikke utelukkende for å motta renter og avdrag. Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper. Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld. Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår. NIVÅER Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument. Nivå 1 Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt obligasjoner og sertifikater på LCRnivå 1 som omsettes i aktive markeder. Nivå 2 Verdsettelse basert på observerbare markedsdata I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1. Nivå 3 Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til og innskudd fra kunder, samt aksjer. SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 20

21 KONSERN Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet Finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost Sum bokført verdi Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andre verdipapirer Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Finansielle derivater Verdipapirgjeld Ansvarlige lån og fondsobligasjoner Sum finansielle forpliktelser KONSERN Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet Finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost Sum bokført verdi Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andre verdipapirer Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Finansielle derivater Verdipapirgjeld Ansvarlige lån og fondsobligasjoner Sum finansielle forpliktelser SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 21

22 KONSERN Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet Finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost Sum bokført verdi Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andre verdipapirer Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Finansielle derivater Verdipapirgjeld Ansvarlige lån og fondsobligasjoner Sum finansielle forpliktelser Netto verdiendring på finansielle instrumenter 2. kv kv Sertifikater og obligasjoner Aksjer Valutahandel (for kunder) Rentehandel (for kunder) Finansielle derivat Netto verdiendring og gevinst /tap på finansielle instrumenter SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 22

23 Note 6 FINANSIELLE INSTRUMENT TIL AMORTISERT KOST KONSERN Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sum finansielle eiendeler Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Ansvarlige lån og fondsobligasjoner Sum finansielle forpliktelser KONSERN Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sum finansielle eiendeler Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Ansvarlige lån og fondsobligasjoner Sum finansielle forpliktelser SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 23

24 KONSERN Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sum finansielle eiendeler Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Ansvarlige lån og fondsobligasjoner Sum finansielle forpliktelser KONSERN Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sum finansielle eiendeler Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Ansvarlige lån og fondsobligasjoner Sum finansielle forpliktelser SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 24

25 Note 7 FINANSIELLE INSTRUMENT TIL VIRKELIG VERDI En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 9 mill. kroner på fastrenteutlånene. KONSERN Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Kontanter og fordringer på Norges Bank - Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andre verdipapirer Finansielle derivat Sum finansielle eiendeler Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner - Innskudd fra kunder - Verdipapirgjeld - Ansvarlige lån og fondsobligasjoner - Finansielle derivat Sum finansielle forpliktelser KONSERN Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Kontanter og fordringer på Norges Bank - Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andre verdipapirer Finansielle derivat Sum finansielle eiendeler Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Ansvarlige lån og fondsobligasjoner Finansielle derivat Sum finansielle forpliktelser SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 25

26 KONSERN Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Kontanter og fordringer på Norges Bank - Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer Finansielle derivat Sum finansielle eiendeler Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner - Innskudd fra kunder - Verdipapirgjeld - Ansvarlige lån og fondsobligasjoner - Finansielle derivat Sum finansielle forpliktelser Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden KONSERN Utlån til og fordringer på kunder Aksjer Balansefø rt verdi pr Kjø p/ø kning Salg/reduksjon Overfø rt til Nivå 3 Overfø ring ut av Nivå 3 Gevinst/tap i perioden Balansefø rt verdi pr KONSERN Utlån til og fordringer på kunder Aksjer Balansefø rt verdi pr Kjø p/ø kning Salg/reduksjon Overfø rt til Nivå 3 Overfø ring ut av Nivå Gevinst/tap i perioden Balansefø rt verdi pr SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 26

27 Note 8 UTSTEDTE OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT Konsernets verdipapirgjeld består utstedte obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i norske kroner og i Euro utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i norske kroner utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet ISIN Valuta Nominell verdi Rente Utstedt Forfall NO NOK fast NOK 4,75 % NO NOK - 3 mnd Nibor + 0,65 % NO NOK - 3 mnd Nibor + 0,47 % XS EUR 25 fast EUR 2,81 % XS EUR 30 6 mnd Euribor + 0,20 % NO NOK mnd Nibor + 0,45 % NO NOK mnd Nibor + 0,24 % NO NOK fast NOK 1,50 % NO NOK mnd Nibor + 0,58 % XS EUR 250 fast EUR 0,125 % NO NOK mnd Nibor + 0,42 % XS EUR 250 fast EUR 0,375 % NO NOK fast NOK 2,75 % NO NOK mnd Nibor + 0,37 % Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Mø re Boligkreditt AS Pr eide Sparebanken Møre ingen OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS (2 214 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS hadde pr ingen egenbeholdning (0 mill. kroner). SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 27

28 Note 9 DRIFTSSEGMENTER Resultat - 2. kvartal 2019 Konsern Elimineringer/annet Næringsliv Personmarked 1) Eiendomsmegling Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Resultat fø r tap Tap på utlån Resultat fø r skatt Skattekostnad 53 Resultat for perioden 179 Resultat Konsern Elimineringer/annet Næringsliv Personmarked 1) Eiendomsmegling Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Resultat fø r tap Tap på utlån Resultat fø r skatt Skattekostnad 102 Resultat for perioden 341 Nøkkeltall Konsern Elimineringer/annet Næringsliv Personmarked 1) Eiendomsmegling Utlån til kunder 1) Innskudd fra kunder 1) Garantiforpliktelser Innskuddsdekning 59,7 68,9 70,0 54,9 0 Antall årsverk SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 28

29 Resultat - 2. kvartal 2018 Konsern Elimineringer/annet Næringsliv Personmarked 1) Eiendomsmegling Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Resultat fø r tap Tap på utlån Resultat fø r skatt Skattekostnad 50 Resultat for perioden 174 Resultat Konsern Elimineringer/annet Næringsliv Personmarked 1) Eiendomsmegling Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Resultat fø r tap Tap på utlån Resultat fø r skatt Skattekostnad 100 Resultat for perioden 315 Nøkkeltall Konsern Elimineringer/annet Næringsliv Personmarked 1) Eiendomsmegling Utlån til kunder 1) Innskudd fra kunder 1) Garantiforpliktelser Innskuddsdekning 58,2 63,6 64,3 55,3 0 Antall årsverk Resultat Konsern Elimineringer/annet Næringsliv Personmarked 1) Eiendomsmegling Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Resultat fø r tap Tap på utlån Resultat fø r skatt Skattekostnad 203 Resultat etter skatt 605 SBM konsern 2. kvartal 2019, urevidert 29

urevidert delårsrapport 1. kvartal 2019

urevidert delårsrapport 1. kvartal 2019 urevidert delårsrapport 1. kvartal 2019 Hovedtall konsern Resultat 1. kv. 2019 1. kv. 2018 2018 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto renteinntekter 304 1,69 289 1,73 1 179 1,70 Netto provisjons-

Detaljer

urevidert delårsrapport 3. kvartal 2018

urevidert delårsrapport 3. kvartal 2018 urevidert delårsrapport 3. kvartal 2018 FOTO: TONE MOLNES Hovedtall konsern Resultat 3. kv. 2018 3. kv. 2017 30.09.2018 30.09.2017 2017 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill.

Detaljer

urevidert delårsrapport 2. kvartal 2018

urevidert delårsrapport 2. kvartal 2018 urevidert delårsrapport 2. kvartal 2018 Hovedtall konsern Resultat 2. kv. 2018 2. kv. 2017 30.06.2018 30.06.2017 2017 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto renteinntekter

Detaljer

urevidert delårsrapport 4. kvartal 2018

urevidert delårsrapport 4. kvartal 2018 urevidert delårsrapport 4. kvartal 2018 Hovedtall konsern Resultat 4. kv. 2018 4. kv. 2017 2018 2017 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto renteinntekter 309 1,76 290 1,76 1

Detaljer

urevidert delårsrapport 1. kvartal 2016

urevidert delårsrapport 1. kvartal 2016 urevidert delårsrapport 1. kvartal 2016 Hovedtall konsern Resultat 1. kv. 2016 1. kv. 2015 2015 Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Netto renteinntekter 250 1,67 255 1,80

Detaljer

urevidert delårsrapport 1. k va r ta l 2017

urevidert delårsrapport 1. k va r ta l 2017 urevidert delårsrapport 1. k va r ta l 2017 Hovedtall konsern Resultat 1. kv. 2017 1. kv. 2016 2016 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto renteinntekter 261 1,69 270 1,80 1 082 1,79 Netto

Detaljer

urevidert delårsrapport 2. k va r ta l 2017

urevidert delårsrapport 2. k va r ta l 2017 urevidert delårsrapport 2. k va r ta l 2017 Hovedtall konsern Resultat 2. kv. 2017 2. kv. 2016 30.06.2017 30.06.2016 2016 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto

Detaljer

urevidert delårsrapport 3. k va r ta l 2017

urevidert delårsrapport 3. k va r ta l 2017 urevidert delårsrapport 3. k va r ta l 2017 Hovedtall konsern Resultat 3. kv. 2017 3. kv. 2016 30.09.2017 30.09.2016 2016 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto

Detaljer

urevidert delårsrapport 3. kvartal 2016

urevidert delårsrapport 3. kvartal 2016 urevidert delårsrapport 3. kvartal 2016 Hovedtall konsern Resultat 3. kv. 2016 3. kv. 2015 30.09.2016 30.09.2015 2015 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto renteinntekter

Detaljer

urevidert delårsrapport 4. kvartal 2016

urevidert delårsrapport 4. kvartal 2016 urevidert delårsrapport 4. kvartal 2016 Hovedtall konsern Resultat 4. kv. 2016 4. kv. 2015 2016 2015 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto renteinntekter 279 1,83 285 1,91 1

Detaljer

urevidert delårsrapport 3. kvartal

urevidert delårsrapport 3. kvartal urevidert delårsrapport 3. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 3. kv. 2015 3. kv. 2014 30.09.2015 30.09.2014 2014 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto renteinntekter

Detaljer

urevidert delårsrapport 2. k va r ta l 2016

urevidert delårsrapport 2. k va r ta l 2016 urevidert delårsrapport 2. k va r ta l 2016 Hovedtall konsern Resultat 2. kv. 2016 2. kv. 2015 30.06.2016 30.06.2015 2015 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto

Detaljer

urevidert delårsrapport 4. k va r ta l 2017

urevidert delårsrapport 4. k va r ta l 2017 urevidert delårsrapport 4. k va r ta l 2017 Hovedtall konsern Resultat 4. kv. 2017 4. kv. 2016 2017 2016 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto renteinntekter 290 1,76 273 1,79

Detaljer

urevidert delårsrapport 1. kvartal

urevidert delårsrapport 1. kvartal urevidert delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 1. kv. 2015 1. kv. 2014 2014 Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Netto renteinntekter 273 1,93 269 1,98

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

urevidert delårsrapport 4. kvartal

urevidert delårsrapport 4. kvartal urevidert delårsrapport 4. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 4. kv. 2015 4. kv. 2014 2015 2014 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto renteinntekter 279 1,87 282 2,03 1

Detaljer

urevidert delårsrapport 2. kvartal

urevidert delårsrapport 2. kvartal urevidert delårsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 2. kv. 2015 2. kv. 2014 30.06.2015 30.06.2014 2014 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 69,9 millioner (68,3) Rentenetto: 97,0 millioner (87,0) tilsvarende 1,52 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2018 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2017) Resultat før skatt: 18,2 millioner (19,4) Rentenetto: 32,3 millioner (30,9) tilsvarende 1,46 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2018 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2017) Resultat før skatt: 29,0 millioner (47,6) Rentenetto: 65,5 millioner (63,2) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 3.6.219 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 218) Resultat før skatt: 49,4 millioner (29,) Rentenetto: 69,5 millioner (65,5) tilsvarende 1,5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2018 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2017) Resultat før skatt: 49,8 millioner (69,9) Rentenetto: 99,4 millioner (97,0) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 65,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Delårsrapport 2. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2013. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

NEWTON MØRE. urevidert delårsrapport 1. kvartal 2018

NEWTON MØRE. urevidert delårsrapport 1. kvartal 2018 NEWTON MØRE urevidert delårsrapport 1. kvartal 2018 Hovedtall konsern Resultat 1. kv. 2018 1. kv. 2017 2017 Mill. kroner % Mill. kroner % Mill. kroner % Netto renteinntekter 289 1,73 261 1,69 1 100 1,72

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 18,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 43,3

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2014 Resultatregnskap Noter - 31/03-14 - 31/03-13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 477 933 377 615 1 659 093 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2013. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2011 Resultatregnskap Noter 30/9-11 30/9-10 31/12-10 Renteinntekter

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Foto Rauland turist. Foreløpig årsregnskap 2017

Foto Rauland turist. Foreløpig årsregnskap 2017 Foto Rauland turist Foreløpig årsregnskap 2017 Foreløpig årsregnskap 2017 Banken har besluttet å avlegge årsregnskapet etter IFRS fra og med årsregnskapet for 2017 Effekten av overgangen vil bli presentert

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap Noter 31/3-11 31/3-10 31/12-10 Renteinntekter

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap Noter 30/6-11 30/6-10 31/12-10 Renteinntekter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året LCR LCR RESULTAT Morbank Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 62.475 50.630 228.422 Rentekostnader og lignende kostnader 14.580 11.478 51.172 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2012 Resultatregnskap Noter 31/3-12 31/3-11 31/12-11 Renteinntekter

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q3 2015 Resultatregnskap Noter - 31/09-15 - 31/09-14 Q3 2015 Q3 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 1 259 220 1 431 572 394 258 470 031 1 914 945

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES KYTE NÆRINGSMEGLING SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport Q1 2010 Resultatregnskap IKKE REVIDERT Noter 31/3-10 31/3-09 31/12-09 Renteinntekter

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. Cultura Sparebank. 1. kvartal 2018

Kvartalsrapport. Cultura Sparebank. 1. kvartal 2018 Kvartalsrapport Cultura Sparebank 1. kvartal 2018 Innhold RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2018... 2 REGNSKAP... 4 Resultatregnskap... 4 Balanse... 5 Resultater fra kvartalsregnskapene... 6 Nøkkeltall... 7 NOTER

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter 30/9-09 3. Q 2009 31/12-08 Renteinntekter og lignende inntekter 286.343 91.254 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 222.629 63.018 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal,

Delårsrapport 2. kvartal, Delårsrapport 2. kvartal, 30.06.2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 2. Kvartalsrapport 2013 Utlån Selskapet har økt utlånene med 248 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 30.06 på 1 873

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2018 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2018 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,5 mill. mot 22,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer