2.. Kvartal DELÅRSRAPPORT. Landbruksforsikring. Landkreditt Forsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.. Kvartal DELÅRSRAPPORT. Landbruksforsikring. Landkreditt Forsikring"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 2.. Kvartal 2019 Landbruksforsikring Landkreditt Forsikring

2 LANDKREDITT FORSIKRING Beretning 2. kvartal 2019 Resultat før skatt i 2. kvartal 2019 er på 2,4 millioner mot 2,1 millioner i samme periode i Selskapet har pr. juni 2019 et resultat etter skatt på 13,5 millioner kroner (-5,9 millioner kroner). Resultatet hittil i år er positivt påvirket av god finansavkastning og negativt påvirket av høy skadeprosent. Det pågår et arbeid for å bedre det tekniske resultatet slik at dette bidrar til å sikre en stabil god inntjening i selskapet. Forfalte bruttopremier viser god økning hittil i år sammenlignet mot Dette til tross for at det foregår et opprydningsarbeid hvor vi avvikler kunder som har objekter med for høy risiko. Landbruk er nå for første gang vårt største segment, noe som er i henhold til selskapets strategi. Det er planlagt med fortsatt god vekst i Tiltak for å øke salget vil være på plass i løpet av 3. kvartal. Brutto skadeprosent i 2. kvartal 2019 havnet på 95 mot 177 i samme periode i Fjorårstallet var påvirket av en betydelig storskade. Skadeprosenten i 2. kvartal 2019 er påvirket av flere storskader og fortsatt høy frekvens på gruppeliv. Selskapet har pr. juni 2019 en brutto skadeprosent på 75,5 mot 143,3 på samme tid i fjor. Skadeprosent for egen regning utgjør 96,8 prosent (95,5 prosent). Forsikringsrelaterte driftkostnader utgjør på 9,1 millioner i 2. kvartal, ned fra 11,8 millioner i samme periode i Dette skyldes i stor grad høyere inntektsprovisjoner fra reassurandører. Hvis vi ser bort fra provisjoner fra reassurandører og provisjoner til agenter, har driftskostnadene økt med ca. 2,6 millioner fra Det er forventet en nedgang i inntektsprovisjoner i andre halvår grunnet lavere provsisjonssatser på 2019 årgangen. Inntektene fra investeringene har vært positive i Q De ga et bidrag til resultatet på 9,2 millioner. Aksjemarkedene hadde et fall mot slutten av Dette fallet ble reversert i begynnelsen 2019, og har vist en postiv trend videre utover i året. Også rentepapirene hadde en god avkastning i kvartalet. Balansen (fovaltningskapitalen) viser en nedgang fra millioner kroner pr til millioner kroner ved utgangen av 2. kvartal Eiendelene består i hovedsak av godt diversifiserte rente-, aksje- og eiendomsfond (727 millioner kroner), fordringer på reassurandører (367 millioner kroner) og fordringer på forsikringstagere (209 millioner kroner). Egenkapital- og gjeldssiden består i det alt vesentlige av egenkapital (274 millioner kroner), ansvarlig lånekapital (80 millioner kroner) og avsetning til forsikringsforpliktelser (800 millioner kroner). Kapitaldekningen pr. 2. kvartal 2019 er på 188,1 prosent opp fra 170,1 prosent forrige kvartal og 165,1 prosent pr Oppgangen i kapitaldekningen hittil i år skyldes i hovedsak positive kvartalsresultater, og nedjustering av en storskade fra 2. kvartal Det ble i 2. kvartal 2018 foretatt en økning i ansvarlig lån fra 20 millioner til 80 millioner. Dette gir et postivt bidrag til kapitaldekningen, og fører til at selskapet et godt rustet for en videre vekst. Landkreditt Forsikring har som mål og fortsette den gode veksten kombinert med en forbedret lønnsomhet. Nå som selskapet har blitt en del av Landkreditt jobbes det målrettet for å oppfylle formålet til konsernet, som er å tilby gode finansielle produkter og tjenester til medlemmene og kundene. Samtidig vil vi jobbe med å øke vår evne til å konvertere og styre våre kunder inn til selvbetjente prosesser, som er avgjørende for å øke vår effektiviteten. Dette gjelder også automatisering av våre interne arbeidsprosesser. Det planlegges for fortsatt god vekst i selskapet både innen landbruk og personmarkedet i samsvar med vedtatte planer. Oslo, 30. juni august Delårsrapport Landkreditt Forsikring 2. kvartal 2019

3 RESULTATREGNSKAP TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING 2. KVARTAL 2. KVARTAL 1. HALVÅR 1. HALVÅR PREMIEINNTEKTER NOTE Opptjente bruttopremier Gjenforsikringsandel av opptjente bruttopremier Sum premieinntekter for egen regning Andre forsikringsrelaterte inntekter ERSTATNINGSKOSTNADER Brutto erstatningskostnader Gjenforsikringsandel av brutto erstatningskostnader Sum erstatningskostnader for egen regning FORSIKRINGSRELATERTE DRIFTSKOSTNADER Salgskostnader Forsikringsrel. adm.kost. inkl. prov. for mottatt gjenforsikring Mottatte prov.for avgitt gjenforsikring og gevinstavtaler Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte driftskostnader RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP IKKE-TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING NETTO INNTEKTER FRA INVESTERINGER Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Administrasjonskostnader knyttet til investeringer Sum netto inntekter fra investeringer Andre inntekter Andre kostnader RESULTAT AV IKKE TEKNISK REGNSKAP RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad RESULTAT FØR ANDRE RESULTATKOMPONENTER TOTALRESULTAT Delårsrapport Landkreditt Forsikring 2. kvartal 2019

4 BALANSE EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER NOTE Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler INVESTERINGER Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 5,6, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 5,6, Sum investeringer GJENFORSIKRINGSANDEL AV BRUTTO FORSIKRINGSFORPLIKTELSER Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser FORDRINGER Forsikringstakere Fordringer i forbindelse med gjenforsikring Andre fordringer Sum fordringer ANDRE EIENDELER Anlegg og utstyr Kasse, bank Sum andre eiendeler FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER Forskuddsbetalte direkte salgskostnader Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER Delårsrapport Landkreditt Forsikring 2. kvartal 2019

5 BALANSE EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital ( aksjer a NOK 1.000) Overkurs Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Avsetning til naturskadefondet Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital ANSVARLIG LÅNEKAPITAL MV. Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvalig lånekapital mv FORSIKRINGSFORPLIKTELSER BRUTTO Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Sum brutto forsikringsforpliktelser AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Forpliktelser ved periodeskatt Forpliktelser ved utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser FORPLIKTELSER Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Andre forpliktelser Sum forpliktelser PÅLØPTE KOSTNADER OG MOTTATTE IKKE OPPTJENTE INNTEKTER Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Delårsrapport Landkreditt Forsikring 2. kvartal 2019

6 ENDRING I EGENKAPITALEN AVSETNING AVSETNING ANNEN AKSJE- OVER- TIL NATUR- TIL GARANTI- OPPTJENT KAPITAL KURS SKADEFOND ORDNING EGENKAP. SUM Egenkapital Totalresultat kvartal Endring i avsetning til naturskadefond Endring i avsetning til garantiordningen Egenkapital Totalresultat kvartal Endring i avsetning til naturskadefond Endring i avsetning til garantiordningen Egenkapital Totalresultat kvartal Endring i avsetning til naturskadefond Endring i avsetning til garantiordningen Egenkapital Aksjekapitalen er NOK som består av aksjer à NOK KONTANTSTRØMOPPSTILLING OPERASJONELLE AKTIVITETER Operasjonelle aktiviteter Innbetalte premier etc Betalte reassuransepremier Betalte erstatninger Reassurandørenes andel erstatninger Betalte administrasjonskostnader Netto kontantstrøm til/fra finansinvesteringer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i inventar og immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetaling av ansvarlig lånekapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i perioden Bankbeholdning ved periodens begynnelse Bankbeholdning ved periodens slutt Delårsrapport Landkreditt Forsikring 2. kvartal 2019

7 NOTER 1. GENERELL INFORMASJON Landkreditt Forsikring AS ble stiftet , med innbetaling av aksjekapital 20 millioner kroner. Landkreditt Forsikring AS er et skadeforsikrings- selskap eid av tre aksjonærer innen landbrukssamvirket, og har konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet i alle skadeforsikringsbransjer. Selskapet er et datterselskap av Landkreditt SA og driver sin virksomhet i Norge. Selskapet skal primært selge forsikringer til landbrukssamvirket og bonden, men selger også i andre markedssegmenter. 2. REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet med tilhørende noter er satt opp etter Lov om årsregnskap m.v. av 17. Juli 1998 og Forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak av 18. desember Delårsregnskapet for 2. kvartal 2019 er for øvrig avlagt etter de samme prinsipper som årsregnskapet for Delårsregnskapet er ikke revidert. Det er tilgjengelig på landkreditt.no. Regnskapet presenteres i tusen kroner (NOK), hvis ikke annet beskrevet. 3. FINANSIELLE NØKKELTALL (Tall i millioner kroner) 2. KV. 1. KV. 4. KV. 3. KV. 2. KV. 1. KV. 4. KV. 3. KV. Resultat før skattekostnad 2,4 11,9-20,8 12,9 2,1-14,0 7,0 11,0 Resultat av teknisk regnskap -5,5-3,2-10,2 3,7-7,3-12,6-4,7 1,9 Forfalte bruttopremier 124,3 196,1 184,3 69,0 103,5 201,0 78,9 63,2 Opptjent bruttopremie 141,7 136,4 138,3 137,5 133,5 128,9 90,4 87,3 Premieinntekt for egen regning 62,3 59,1 58,0 65,9 62,6 62,0 51,8 47,5 Erstatningskostnader brutto 134,6 75,5 97,3 79,9 236,3 139,7 78,4 62,9 Erstatningskostnader for egen regning 60,3 51,4 46,3 47,0 59,7 61,6 45,1 34,5 Forsikringsrelaterte kostnader for egen regning 9,1 13,0 22,9 16,3 11,8 14,9 12,1 12,0 Forvaltningskapital 1 352, , , , , , , ,8 Investeringer 726,6 744,8 746,3 732,0 746,9 687,7 663,9 627,3 Egenkapital 274,5 271,8 261,0 282,7 271,4 268,1 277,3 274,8 (Tall i prosent) Skadeprosent brutto 95,0 55,3 70,3 58,1 177,0 108,4 86,8 72,0 Skadeprosent for egen regning 96,8 87,0 79,7 71,3 95,5 99,3 87,0 72,5 Kostnadsprosent brutto 18,1 21,7 25,6 22,5 19,1 21,2 22,4 22,8 Kostnadsprosent for egen regning 14,6 22,1 39,5 24,8 18,9 24,0 23,3 25,2 Combined brutto 113,1 77,0 95,9 80,6 196,1 129,6 109,1 94,8 Combined for egen regning 111,4 109,0 119,2 96,0 114,4 123,3 110,3 97,7 Solvenskapitaldekning i prosent 188,1 170,1 163,9 174,4 165,1 144,9 151,5 150,4 7 Delårsrapport Landkreditt Forsikring 2. kvartal 2019

8 4. TEKNISK REGNSKAP DIREKTE FORSIKRING EIENDOM EIENDOM EIENDOM MOTOR- YRKES- GRUPPE- APR-JUN 2019 PRIVAT INDUSTRI LANDBRUK VOGN SKADE ULYKKE UFØRE LIV ANSVAR ANDRE TOTALT Opptjent brutto premie Påløpt gjenforsikringspremie Sum premieinntekter f.e.r Brutto erstatninger Gjenfors. andel erstatninger Sum erstatningskost. f.e.r Skaderes. f.e.r. pr. bransje Skadeprosent brutto 112,8 139,4 122,5 71,0 144,6 93,0-23,5 133,1 84,7 68,2 95,0 Skadeprosent f.e.r. 116,1 152,0 120,0 78,8 216,8 115,7-91,1 136,5 88,3 73,6 96,8 APR-JUN 2018 Opptjent brutto premie Påløpt gjenforsikringspremie Sum premieinntekter f.e.r Brutto erstatninger Gjenfors. andel erstaninger Sum erstatningskost. f.e.r Skaderes. f.e.r. pr. bransje Skadeprosent brutto 85,4 1221,7 245,5 90,9 64,1 199,3 21,8 48,7 47,2 79,4 177,0 Skadeprosent f.e.r. 83,2 297,6 181,6 97,8 53,5 197,1-160,8 49,1 46,2 76,6 95,5 JAN-JUN 2019 Opptjent brutto premie Påløpt gjenforsikringspremie Sum premieinntekter f.e.r Brutto erstatninger Gjenfors. andel erstatninger Sum erstatningskost. f.e.r Skaderes. f.e.r. pr. bransje Skadeprosent brutto 104,7-122,7 106,5 77,0 93,0 69,2 27,8 132,0 107,0 73,5 75,5 Skadeprosent f.e.r. 115,9 93,8 101,6 86,1 104,9 81,5-37,0 134,8 111,7 83,7 92,0 8 Delårsrapport Landkreditt Forsikring 2. kvartal 2019

9 EIENDOM EIENDOM EIENDOM MOTOR- YRKES- GRUPPE- JAN-JUN 2019 PRIVAT INDUSTRI LANDBRUK VOGN SKADE ULYKKE UFØRE LIV ANSVAR ANDRE TOTALT Opptjent brutto premie Påløpt gjenforsikringspremie Sum premieinntekter f.e.r Brutto erstatninger Gjenfors. andel erstatninger Sum erstatningskost. f.e.r Skaderes. f.e.r. pr. bransje Skadeprosent brutto 114,1 678,4 199,1 106,8 53,8 111,0 107,8 76,0 33,7 81,1 143,3 Skadeprosent f.e.r. 117,0 195,8 166,5 120,5 33,1 89,9 110,2 68,6 33,9 75,9 97,4 JAN-DES 2018 Opptjent brutto premie Påløpt gjenforsikringspremie Sum premieinntekter f.e.r Brutto erstatninger Gjenfors. andel erstaninger Sum erstatningskost. f.e.r Skaderes. f.e.r. pr. bransje Skadeprosent brutto 100,6 280,4 136,2 93,9 43,3 100,2 103,7 80,6 26,7 76,2 102,8 Skadeprosent f.e.r. 106,9 114,7 121,5 104,5 2,3 91,0 85,4 78,2 51,1 78,1 86,3 9 Delårsrapport Landkreditt Forsikring 2. kvartal 2019

10 5. VERDSETTING AV FINANSIELLE EIENDELER Landkreditt Forsikring kategoriserer sine investeringer som finansielle eiendeler som verdsettes til virkelig verdi over resultatet. Andeler i aksje-, eiendoms- og rentefond, samt obligasjoner er således bokført til markedsverdi. 6. KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 SUM Eiendomsfond Norske aksjefond Utenlandske aksjefond Obligasjoner og rentefond Sum NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 SUM Eiendomsfond Norske aksjefond Utenlandske aksjefond Obligasjoner og rentefond Sum NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 SUM Eiendomsfond Norske aksjefond Utenlandske aksjefond Obligasjoner og rentefond Sum Nivå 1 inneholder poster med observerbare priser i et aktivt marked Nivå 2 inneholder poster med verdier avledet av observerbare priser i et aktivt marked Nivå 3 innholder priser med verdier basert på ikke observerbare markedspriser 7. UREALISERT GEVINST/TAP PÅ FINANSIELLE EIENDELER UREALISERT ENDRING ANSKAFF- OPPTJENTE UREALISERT MARKEDS- TAP/GEVINST PR ELSESKOST RENTER TAP/GEVINST VERDI Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer Sum investeringer UREALISERT ENDRING ANSKAFF- OPPTJENTE UREALISERT MARKEDS- TAP/GEVINST PR ELSESKOST RENTER TAP/GEVINST VERDI Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer Sum investeringer UREALISERT ENDRING ANSKAFF- OPPTJENTE UREALISERT MARKEDS- TAP/GEVINST PR ELSESKOST RENTER TAP/GEVINST VERDI Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer Sum investeringer Markedsverdien er inkludert opptjente renter. 10 Delårsrapport Landkreditt Forsikring 2. kvartal 2019

11 8. KAPITALDEKNING DELKAPITALKRAV Delkapitalkrav: Markedsrisiko Skadeforsikringsrisiko Helseforsikringsrisiko Motpartsrisiko Operasjonell risiko Diversifiseringseffekt Risikoreduserende effekter av utsatt skatt Sum solvenskapitalkrav Minstekapitalkrav Minstekapitalkrav etter justering BASISKAPITAL Innskutt egenkapital Annen opptjent egenkapital Immaterielle eiendeler Verdiforskjeller mellom Solvens II og regnskap Kapitalgruppe Ansvarlig lån Avsetning til naturskadefond Kapitalgruppe Eiendeler ved skatt Kapitalgruppe Basiskapital Basiskapital til dekning av solvenskapitalkrav Basiskapital til dekning av minstekapitalkrav Solvenskapitaldekning i prosent 188,1 165,1 163,9 Minstekapitaldekning i prosent 370,1 371,8 379,9 Finansforetakslovens 14-9 sier at et forsikringsforetak skal til enhver tid ha ansvarlig kapital som minst er tilstrekkelig til å dekke et solvenskapitalkrav og et minstekapitalkrav. 11 Delårsrapport Landkreditt Forsikring 2. kvartal 2019

12

3. Kvartal DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Forsikring

3. Kvartal DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Forsikring 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Forsikring 2019 Høydepunkter 3. kvartal (Q3) og hittil i 2019 (H1) (Tall i millioner kroner) TEKNISK REGNSKAP Q3: 3,8 H1: -5,0 SUM NETTO INNTEKTER FRA INVESTERINGER

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2018

Delårsregnskap 2. kvartal 2018 Delårsregnskap 2. kvartal 2018 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2018 2017 2018 2017 2017 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landbruksforsikring. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landbruksforsikring. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landbruksforsikring 3. Kvartal 2018 LANDBRUKSFORSIKRING Beretning 3. kvartal 2018 Resultatet i 3. kvartal 2018 er på 11,3 millioner mot 5,4 millioner samme periode i 2017. Etter 3. kvartal

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2018

Delårsregnskap 1. kvartal 2018 Delårsregnskap 1. kvartal 2018 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2018 2017 2017 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

1. Kvartal DELÅRSRAPPORT. Landbruksforsikring

1. Kvartal DELÅRSRAPPORT. Landbruksforsikring 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landbruksforsikring Landkreditt Forsikring 2019 LANDKREDITT FORSIKRING Beretning 1. kvartal 2019 Resultat før skatt i 1. kvartal 2019 er på 11,9 millioner mot minus 14,4 millioner

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2017

Delårsregnskap 3. kvartal 2017 Delårsregnskap 3. kvartal 2017 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2017 2016 2017 2016 2016 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2017

Delårsregnskap 2. kvartal 2017 Delårsregnskap 2. kvartal 2017 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2017 2016 2017 2016 2016 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2017

Delårsregnskap 1. kvartal 2017 Delårsregnskap 1. kvartal 2017 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2017 2016 2016 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal 2016

Delårsregnskap 4. kvartal 2016 Delårsregnskap 4. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12 01.01-31.12 01.01-31.12

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 3. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q4 2014 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2014 2013 2014 2013 Tall i tusen kroner Note 30.09-31.12 30.09-31.12 01.01-31.12 01.01-31.12

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q3 2014 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2014 2013 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

Ly Forsikring ASA RESULTATREGNSKAP Q Q ÅRET 2018

Ly Forsikring ASA RESULTATREGNSKAP Q Q ÅRET 2018 Delårsregnskap 1.kvartal 2019 RESULTATREGNSKAP Q1 2019 Q1 2018 ÅRET 2018 TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente bruttopremier 52 734 366 45 859 072 188 618 846 Avgitte gjenforsikringspremier -33 143

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap tredje kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q3 2017 Q3 2016 01.01.- 30.09.2017 01.01.- 30.09.2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap 3.kvartal 2018 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q3 2018 Q3 2017 01.01.- 30.09.2018 01.01.- 30.09.2017 ÅRET 2017 TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente bruttopremier 48 527 952 40 702

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap 2.kvartal 2018 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q2 2018 Q2 2017 01.01.- 30.06.2018 01.01.- 30.06.2017 ÅRET 2017 TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente bruttopremier 49 763 953 38 737

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap 2.kvartal 2019 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q2 2019 Q2 2018 01.01.- 30.06.2019 01.01.- 30.06.2018 ÅRET 2018 TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente bruttopremier 55 814 541 49 763

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap andre kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q2 2017 Q2 2016 01.01.- 30.06.2017 01.01.- 30.06.2016 ÅRET 2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter

Detaljer

Ly Forsikring ASA RESULTATREGNSKAP Q Q ÅRET 2017

Ly Forsikring ASA RESULTATREGNSKAP Q Q ÅRET 2017 Delårsregnskap 1.kvartal 2018 RESULTATREGNSKAP Q1 2018 Q1 2017 ÅRET 2017 TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente bruttopremier 45 859 072 35 526 167 157 628 280 Avgitte gjenforsikringspremier -32 300

Detaljer

GIEK Kredittforsikring AS

GIEK Kredittforsikring AS GIEK Kredittforsikring AS Rapport for 2. kvartal 2018 GIEK Kredittforsikring AS hadde i 2. kvartal et resultat etter skatt på -1,1 mill. kroner mot -4,3 mill. kroner i samme periode i fjor. Selskapets

Detaljer

GIEK Kredittforsikring AS

GIEK Kredittforsikring AS GIEK Kredittforsikring AS Rapport for 2. kvartal 2019 GIEK Kredittforsikring AS hadde i 2. kvartal et totalresultat på 6,0 mill. kroner mot -1,1 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapets

Detaljer

GIEK Kredittforsikring AS

GIEK Kredittforsikring AS GIEK Kredittforsikring AS Rapport for 1. kvartal 2018 GIEK Kredittforsikring AS hadde i 1. kvartal et resultat etter skatt på 1,5 mill. kroner. Resultatet er på linje med samme periode i fjor (1,1 mill.

Detaljer

GIEK Kredittforsikring AS

GIEK Kredittforsikring AS GIEK Kredittforsikring AS Rapport for 3. kvartal 2017 GIEK Kredittforsikring AS hadde i 3. kvartal, et resultat etter skatt på -6,1 mill. kroner. Resultatet er svakere enn for samme periode i fjor (-0,7

Detaljer

GIEK Kredittforsikring AS

GIEK Kredittforsikring AS GIEK Kredittforsikring AS Rapport for 1. kvartal 2017 GIEK Kredittforsikring AS hadde i 1. kvartal, et resultat etter skatt på 1,1 mill. kroner. Resultatet er bedre enn for samme periode i fjor (-0,7 mill.

Detaljer

GIEK Kredittforsikring AS

GIEK Kredittforsikring AS GIEK Kredittforsikring AS Rapport for 3. kvartal 2018 GIEK Kredittforsikring AS hadde i 3. kvartal et totalresultat på -2,8 mill. kroner mot -6,1 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapets

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Resultat av teknisk regnskap Andre inntekter Resultat av ikke teknisk regnskap

Resultat av teknisk regnskap Andre inntekter Resultat av ikke teknisk regnskap Statoil Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 01.01-31.03.2018 2018 2017 2017 (Beløp i NOK 1000) 31.03.2018 31.03.2017 31.12.2017 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter mv. Opptjente bruttopremier

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.09.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP Resultatregnskap Note 1.kvartal 2017 1.kvartal 2016 2016 TEKNISK REGNSKAP TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente bruttopremier 35 526 167 20 470 811 107 653 588 - Gjenforsikringsandel av opptjente

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017

STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017 2. kvartal 2017 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017 Finse Forsikring AS er et skadeforsikringsselskap eiet av NSB AS. Selskapet opererer som egenforsikringsselskap for NSB konsernet, ble etablert 8.11.2001

Detaljer

KVARTALSRAPPORT RESULTAT... 6 BALANSE EIENDELER... 8 BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD... 9 REGNSKAPSPRINSIPPER... 10

KVARTALSRAPPORT RESULTAT... 6 BALANSE EIENDELER... 8 BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD... 9 REGNSKAPSPRINSIPPER... 10 3.KVARTAL 2018 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.09.2018... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen... 4 Eiendeler... 4 Egenkapital og forpliktelser...

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 56 807 676 52 172 847 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 431 382-1 591

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Resultat av teknisk regnskap

Resultat av teknisk regnskap Statoil Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 01.01-30.06.2017 2017 2016 2016 (Beløp i NOK 1000) 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter mv. Opptjente bruttopremier

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2018 (tall i NOK 1000) 6 6 3 4 3 Knif Trygghet Forsikring AS Note Act QTD Q3 2018 Act QTD Q3 2017 Act YTD Q3 2018 Act YTD Q3 2017 Act YTD Q4 2017 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport - 1/2018

Kvartalsrapport - 1/2018 Kvartalsrapport - 1/2018 u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endring i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet 1.kv 2018 4.kv 2017 3.kv 2017 2.kv 2017

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 2015 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 173 717 137 421 584 585 Avgitte gjenforsikringspremier -134 133-104 061-436 526 Forfalt

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2019 (tall i NOK 1000) (tall i NOK 1000) 3 3 3 3 3 Knif Trygghet Forsikring AS Act Q1 2019 Act Q1 2018 Act YTD Q1 2019 Act YTD Q1 2018 Act 2018 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2019 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2019... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2019 (tall i NOK 1000) Knif Trygghet Forsikring AS Act QTD Q2 2019 Act QTD Q2 2018 Act YTD Q2 2019 Act YTD Q2 2018 Act Year 2018 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 1.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Eiendeler= 434 mill.kr

Eiendeler= 434 mill.kr 3. kvartal 2015 Eiendeler= 434 mill.kr Egenkapital Aksjefond Korte renterplasseringer Andre fordringer Sikkerhetsavsetning Premieavsetning Erstatningsavsetning Andre forpliktelser 2 Srvners BeneTNING FOR

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2017

Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2017

Kvartalsrapport - 3/2017 Kvartalsrapport - 3/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER TREDJE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport - 2/2019

Kvartalsrapport - 2/2019 Kvartalsrapport - 2/2019 u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endring i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2019 Resultater

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q2 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q3 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Eiendeler= 459 mill.kr

Eiendeler= 459 mill.kr 2. kvartal 2015 Eiendeler= 459 mill.kr Egenkapital Aksjefond Korte renter Andre fordringer Sikkerhetsavsetning Premieavsetning Erstatningsavsetning Andre forpliktelser 2 Sryners BeneTNING FOR 2. KVARTAL

Detaljer

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS Delårsregnskap Q4 2016 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Resultatrapport per 3. kvartal 2017

Resultatrapport per 3. kvartal 2017 Resultatrapport per 3. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Srvners BENCTNING FOR I. KVARTAL 2017

Srvners BENCTNING FOR I. KVARTAL 2017 1. kvartal 2017 2 Srvners BENCTNING FOR I. KVARTAL 2017 Finse Forsikring AS er et skadeforsikringsselskap eiet av NSB AS. Selskapet opererer som egenforsikringsselskap for NSB konsernet, ble etablert 8.11.2001

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q2 2018 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Kvartalsrapport - 2/2017

Kvartalsrapport - 2/2017 Kvartalsrapport - 2/2017 u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endring i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2017 Resultater

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2018

Resultatrapport per 1. kvartal 2018 Resultatrapport per 1. kvartal 2018 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2018. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Kvartalsrapport - 2/2018

Kvartalsrapport - 2/2018 Kvartalsrapport - 2/2018 u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endring i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2018 Resultater

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2018

Kvartalsrapport - 3/2018 Kvartalsrapport - 3/2018 u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endring i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet RAPPORT ETTER TREDJE KVARTAL 2018 Resultater

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2016 YTD Q2 2015 QTD Q2 2016 QTD Q2 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 775 990 1 037 525 384 917 492 203

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2016 YTD Q1 2015 QTD Q1 2016 QTD Q1 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 391 073 545 322 391 073 545 322 1

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse 30.06.2010 30.06.2009 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 19 089 089 20 654 274 1.2. - Avgitte gjenforsikringspremier 1.3. Endring i avsetning

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 2.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) I 2017 tegner selskapet forsikringer på egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil konsernet fremdeles ha hoveddelen

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2019 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer