Innsigelse mot norsk patent NO B1: Rensesystem for flytende boreavfall og fremgangsmåte for bruk av samme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innsigelse mot norsk patent NO B1: Rensesystem for flytende boreavfall og fremgangsmåte for bruk av samme"

Transkript

1 Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 15. august 2017 Vår ref: P NO00M CCS/IFO Patentsøknad/registrering nr.: Søker(e): Innsigelse mot norsk patent NO B1: Rensesystem for flytende boreavfall og fremgangsmåte for bruk av samme I samsvar med Patentlovens 24, og på vegne av Offshore Technical Services AS [OTS], NorSea base building 104, NO-4056 Tananger, vil vi, Zacco Norway AS, Haakon VII gt. 2, Box 2003 Vika, 0125 Oslo, herved nedlegge innsigelse mot norsk patent [Patentet], heretter kalt patentet, tilhørende Soiltech AS, Hammaren 23, NO-4056 Tananger. Innsigelsen begrunnes med at patentet er meddelt til tross for at Patentlovens 2, som angir at oppfinnelsen skal være ny i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skal skille seg vesentlig fra dette, ikke er oppfylt (Patentlovens 25, 1. ledd, nr. 1). Innsigelsen begrunnes videre med at patentet er meddelt til tross for at Patentlovens 8, om at oppfinnelsen skal være så tydelig beskrevet at en fagmann kan utøve den på grunnlag av beskrivelsen, ikke er oppfylt (Patentlovens 25, 1. ledd, nr. 2) samt gjeldende praksis i Norge og Case Law fra EPO. Ovenstående norske patent ble innlevert som patentsøknad den 3. juli 2015 uten krav om tidligere prioritet og fikk søknadsnummer [Søknaden]. Patentsøknaden ble meddelt som norsk patent Zacco Norway AS Haakon VII s gate 2 P.O. Box 2003 Vika NO-0125 Oslo, Norway Tel.: Fax: CVR No: NO MVA European patent and trademark attorneys

2 Fristen for å innlevere en innsigelse i henhold til PL 24 er innen ni måneder fra den dag patentet ble meddelt, således 28. august Innsigelsen må dermed anses rettidig innkommet. I Norge ble Søknaden gransket og umiddelbart positivt vurdert den 4. februar Søknaden ble videre forsøkt videreført gjennom PCT, med samme kravsordlyd, innen prioritetsårets utløp. Søknadens behandling i PCT resulterte i en «Written Opinion of the International Searching Authority» som var negativ. Patentets selvstendige krav 1 lyder: For øvrig omfatter kravsettet 16 krav, hvorav kravene 2-9 er uselvstendige systemkrav (under krav 1), krav 10 er et selvstendig fremgangsmåtekrav og kravene er uselvstendige fremgangsmåtekrav. 2/9

3 Fremgangsmåtekravene synes ikke å omhandle eller omfatte noe utover det systemkravene gjør. Krav 1 kan oppsummeres på følgende måte: Et system bestående av to separatortrinn, hvorav den første er en dekanter, med målepunkter før, mellom og etter separatorene. Det utføres målinger av vannfasen etter første separatortrinn. Målingene utføres automatisk ved hjelp av en «analyseenhet 32». På grunnlag av målingene etter første separatortrinn sendes vannfasen enten tilbake til første separatortrinn eller videreføres til neste separatortrinn. Patentet angir ikke noe sted, verken i kravene eller beskrivelsen, hvordan automatiseringen skal oppnås eller foretas. Det eneste man finner er generell ordlyd som: Det er vedlagt en kopi av Søknaden omfattende markeringer og kommentarer som mer inngående gjennomgår Søknadens innhold for å illustrere dette poenget. I nyhetsgranskningen fant det norske patentstyret frem til følgende mothold: -DE A1, -US2014/166576A1, og 3/9

4 -US PCT International Searching Authority [PCT ISA] trakk frem de samme tre motholdene, men i tillegg også: -US B1 [PCT D2] PCT D2 synes å være det mest relevante motholdet. Om PCT D2 skriver PCT ISA: PCT ISA er altså av den oppfatning at Patents nyhet ligger i at «analyseinnretningen (3) omfatter en første analyseenhet (31) anbrakt oppstrøms for innløpet (21) til rensesystemets (1) dekanter (2) for bestemmelse av det flytende boreavfalls innhold av fast stoff og olje», men at det å inkludere en slik oppstrøms første analyseenhet (31) helt og holdent vil være åpenbart for fagmannen. I dette henseende referer granskeren til kolonne 2, linjene 3-23, kolonne 2, linje 58 til kolonne 3, linje 20, kolonne 3, linje 46 til kolonne 4, linje 3 og kolonne 4, linjene samt fig. 1 i beskrivelsen til PCT D2. Innsigeren ønsker å peke på en viktig detalj i figuren (fig. 1) vedlagt PCT D2 som PCT ISA muligens har oversett: 4/9

5 Ser man i den røde, markerte boksen, så finner man henvisning til PLC 13 («TO PLC») og «RETURN TO SKIMMER», dvs. at PCT D2 også viser en analyseenhet anbrakt oppstrøms for innløpet. I PCT D2 beskrivelsens kolonne 3, linje 64 til kolonne 4, linje 3 står det beskrevet: «The Phase III condition is initiated when the oil in water content is exceeded at sampling points 110 and 111 [vår understrekning]. In this condition, the prosess flow is diverted back into the upstream separator 2 to prevent an undesirable level og contaminants to discharge overboard. This could also mean a shut-in of the process until the root cause of the upset condition can be adressed». Ved en nyhetsvurdering må Patentets krav 1 må tolkes i sin fulle bredde, og den dekker denne «Phase III» som PCT D2 beskriver. Dette frarøver Patentet all nyhet. 5/9

6 Patentmyndighetene har for øvrig ikke vurdert annet enn patentlitteratur, noe som i og for seg ikke er uvanlig, men innsigeren ønsker å påpeke at det finnes et utall eksempler på beskrevne og/eller handelstilgjengelige rensesystemer som i prinsippet er identisk med/likner på det system Patentet beskriver og forsøker å verne. Ett eksempel er illustrert på bildet nedenfor: Dette er en del av et vannrensesystem presentert av Hach-Lange i et datablad datert 15. april 2014, dvs. i god tid før prioritetsdatoen til Patentet. Databladet er vedlagt. (På hjemmesiden til Hach-Lange finnes for øvrig en rekke interessante daterte eksempler på styre- og behandlingssystemer som må være å anse som relevante i denne saken) 6/9

7 Databladet/bildet viser et system bestående av et separatortrinn med målepunkter før og etter separatoren. Målingene utføres automatisk og i real-time og måleresultatene behandles ved hjelp av en analyseenhet, en PLC, idet: «The RTC-ST module is preprogrammed with algorithms that adjust polymer and sludge flow rate to maintain your desired solids concentration». Det databladet eventuelt ikke viser er et andre separatortrinn. Det må imidlertid anses for å være fagmessig. Fagmannen vil alltid forstå at dersom ett behandlingstrinn ikke gir tilstrekkelig godt resultat, så må oppholdstiden i trinnet justeres, trinnet gjentas ved at fluidet tilbakeføres til det første trinnet eller det må gjennomgå en videre rensing i et påfølgende separatortrinn. Andre eksempler på kjent teknikk som ikke har blitt vurdert under granskningen er f.eks. et system som OTS (innsigeren) har markedsført og solgt i en årrekke. Dette systemet kan beskrives på følgende måte: Et system bestående av to separatortrinn, hvorav den første er en dekanter, med målepunkter før, mellom og etter separatorene. Det utføres målinger av vannfasen etter første separatortrinn. Målingene utføres manuelt. De manuelle målingene består grovt sett at man fyller et glass med væske og analyserer denne i et lokalt «laboratorium». På grunnlag av de manuelle målingene justeres ulike parametere i separator(ene), f.eks. hastighet, oppholdstid osv. Differansen mellom OTS-systemet og systemet som beskrives i Patentet består kun i et uttrykt ønske om å automatisere systemet. Dette er å betrakte som et oppgavemessig ønskemål alle fagpersoner i størst mulig grad forsøker å oppnå. Henvisninger til et datasystem (PLC), analyseenheter, kommunikasjon mellom enheter osv. er også fagmessige all den tid intet nærmere eller detaljert er beskrevet. Det er per dags dato ingen andre måter å få til automasjon på enn å anvende slike generiske elementer. Søknaden er helt taus på detaljer og løsninger som kunne hjelpe en fagmann å løse eventuelle problemer som hindrer han i å oppnå en større grad av automasjon i denne spesielle applikasjonen (Det skal ikke 7/9

8 underslås at slike hindringer/problemer eksisterer, men de er hverken nevnt eller foreslått løst i Patentet). Patentkravet fremstår derfor som oppgavemessig og det finnes ingen støtte eller forklaring i beskrivelsen som angir detaljer på hvordan automasjonen skal utføres (utover det åpenbare). Det finnes for øvrig egen case law i EPO som tar for seg automasjon som et patentbegrunnende trekk: Man finner ovennevnte tekst på følgende nettside: Nettsiden omhandler «Case Law of the Boards of Appeal» under «Examples of lack of inventive step (mangel på oppfinnelseshøyde). De individuelle avgjørelsene kan finnes ved å åpne nettsiden og klikke på lenkene (f.eks. T 775/90). 8/9

9 Det skulle derfor være klart at Patentet mangler nyhet. Dersom det mot formodning skulle anses å inneha nyhet, så skulle det være klart at Patentet mangler oppfinnelseshøyde. I ethvert tilfelle er Patentet oppgavemessig formulert og i strid med gjeldende patentpraksis i både Norge og EPO. I lys av det overstående er det innsigerens klare oppfatning at patent NO må kjennes ugyldig i den form den har nå. Innsigeren kan heller ikke se at patentet kan begrenses eller endres på en slik måte at det kan bli stående, hverken ved å se hen til de avhengige krav eller beskrivelsen. Dersom patentinnehaveren skulle forsøke å begrense/presisere/endre patentvernet ved å innlemme trekk fra uselvstendige krav eller fra beskrivelsen, så vil innsigeren be om mulighet til å kommentere en slik eventuell begrensning senere. Med vennlig hilsen Zacco Norway AS Claus Christian Schmidt Vedlegg: RTC113 ST-Module real-time sludge thickening solution Patentsøknad med kommentarer 9/9

Begjæring om administrativ overprøving av norsk patent

Begjæring om administrativ overprøving av norsk patent Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 12. april 2017 Vår ref: P61700755NO00O Deres ref: Begjæring om administrativ

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av Innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av Innsigelse Oslo, 2018.11.15 Vår ref.: OP2017/00304 Patentnr: 339348 Søknadsnr.: 20150867 Innehaver: Soiltech AS Innehavers fullmektig: HÅMSØ PATENTBYRÅ AS Innsiger: Offshore Technical Services AS Innsigers fullmektig:

Detaljer

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO.

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO. Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 9. november 2016 Vår ref: E31787 SAA/SAA Patentsøknad/registrering nr.: 20034282

Detaljer

Vedlagt følger sammenlikningsdata A2 og A3 samt en presentasjon som redegjør for krav til bevisførsel for teknisk effekt.

Vedlagt følger sammenlikningsdata A2 og A3 samt en presentasjon som redegjør for krav til bevisførsel for teknisk effekt. Patentstyret Postboks 8160 Dept 0033 Oslo Patentavdelingen Dato 8. oktober 2013 Deres ref. NO330244 Vår ref. P61103399NO00M Norge Innsigelse mot NO330244 Vi viser til Patentstyrets skriv datert henholdsvis

Detaljer

ALTINN. Patentstyret Postboks 8160 Dep OSLO

ALTINN. Patentstyret Postboks 8160 Dep OSLO ALTINN Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Patent, varemerke og design Etablert 1950 Fagpersonell med medlemskap i Norske Patentingeniørers Forening Den Norske Advokatforening Fédération Internationale

Detaljer

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr Acapo AS Postboks 1880 Nordnes 5817 BERGEN Oslo, 2012.10.16 Deres referanse:p15731no00 Svarfrist: 2013.04.18 Søknadsnr.: 20120311 (må oppgis ved svar) 1 Søker: Leiv Vidar AS, Bjarne Johnsen AS Realitetsuttalelse

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mai 2014 Sak PAT 13/001. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mai 2014 Sak PAT 13/001. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mai 2014 Sak PAT 13/001 Klager: Diehl Defence Land Systems GmbH Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Arild Tofting, Arvid

Detaljer

Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer 20072798) FMC Kongsberg Subsea AS

Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer 20072798) FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 9. oktober 2012 Vår ref.: P20801NO00 / HLA Håvard Larsen Deres ref.: Vedr. innsigelse mot norsk Patent nr. 330761 (søknadsnummer

Detaljer

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 6. oktober 2014 Vår ref.: P22021NO00 / GLA Håvard Larsen Deres ref.:op2014/00168 Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea

Detaljer

patentet oppheves i sin helhet.

patentet oppheves i sin helhet. Patentstyret Postboks 8160 Dept 0033 Oslo Patentavdelingen Dato 20. mars 2014 Deres ref. Vår ref. P61400383NO00O Innsigelse mot norsk patent no. 333479 På vegne av Plany AS Haugsbygda 6082 Gursken, og

Detaljer

Innsigelse mot patentnummer Innsigers kommentarer til endret kravsett Patenthaver: RO Solutions AS Innsiger: 3M Innovative Properties Company

Innsigelse mot patentnummer Innsigers kommentarer til endret kravsett Patenthaver: RO Solutions AS Innsiger: 3M Innovative Properties Company Patentstyret Styret for det industrielle rettsvern Postboks 4863 Nydalen 0422 Oslo Oslo, 9. november 2018 Deres ref.: OP2017/00438 Vår ref.: 129838/MWW/MWW Innsigelse mot patentnummer 340028 Innsigers

Detaljer

19/ august Soiltech AS Håmsø Patentbyrå AS. Offshore Technical Services AS Zacco Norway AS

19/ august Soiltech AS Håmsø Patentbyrå AS. Offshore Technical Services AS Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 19/00016 19. august 2019 Klager: Representert ved: Soiltech AS Håmsø Patentbyrå AS Innklaget: Representert ved: Offshore Technical Services AS Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo

PROTOKOLL. Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7620 Patentsøknad nr. 1998 2862 Søker: Joti VVS AS, Etterstad, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 6. september 2007 Foreliggende

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009 Klager: Baker Hughes Incorporated Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger

Detaljer

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 10. mai 2016 PAT 15/004 Klager: Selantic AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Inger Berg Ørstavik har kommet frem til

Detaljer

AVGJØRELSE. Det meddelte patentet har 11 patentkrav hvorav patentkrav 1 og 5 er selvstendige krav. De selvstendige patentkrav har følgende ordlyd:

AVGJØRELSE. Det meddelte patentet har 11 patentkrav hvorav patentkrav 1 og 5 er selvstendige krav. De selvstendige patentkrav har følgende ordlyd: AVGJØRELSE Vår ref.: OP2016/00035 Patentnr.: 336587 Søknadsnr.: 20150199 Innehaver: First Process AS Innehavers Acapo AS fullmektig: Innsiger: OptimarStette AS Innsigers fullmektig: Adviso Advokatfirma

Detaljer

Vi viser til patenthavers tilsvar til innsigelsen, datert 6. oktober 2014, og vil i det følgende gi våre kommentarer til dette.

Vi viser til patenthavers tilsvar til innsigelsen, datert 6. oktober 2014, og vil i det følgende gi våre kommentarer til dette. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo Oslo, 16. oktober 2014 Deres ref.: 20092684 Vår ref.: O1082NO00-KM Innsigelse mot norsk patent nr. 333597 Vi viser til patenthavers tilsvar til innsigelsen, datert

Detaljer

Norge Innsigelse mot varemerkeregistrering nr TEACH FOR NORWAY

Norge Innsigelse mot varemerkeregistrering nr TEACH FOR NORWAY Patentstyret Postboks 8160 Dept 0033 Oslo Varemerkeavdelingen Dato 5 april 2016 Deres ref. 283277 Vår ref. T61402814NO00O KKA/VLO Norge Innsigelse mot varemerkeregistrering nr. 283277 TEACH FOR NORWAY

Detaljer

Elisabeth Ohm, Gunnar Nilsen Søndersrød og Tove Aas Helge

Elisabeth Ohm, Gunnar Nilsen Søndersrød og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 18/00066 Dato: 8. mars 2019 Klager: Representert ved: Aker Solutions AS Zacco Norway AS Innklaget: Representert ved: SubseaDesign AS Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 867 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E21B 21/06 (06.01) E21B 43/40 (06.01) B01D 21/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 867 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 1.07.03 (8)

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.14 12:21:00 Tittel Status Detaljstatus Europeisk (EP) publiserings nummer Fjærpatron for skibinding

Detaljer

Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m.

Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m. G602.doc Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no Oslo, 12. februar 2014 Vår ref.: G10000NO141 / SAH Lars-Fredrik Urang Deres ref.: 2013/1641 Høring tilslutning

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2014 PAT 13/026 Klager: Invacare International Sàrl Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Søker: Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 30. juli

Detaljer

AVGJØRELSE 23. februar 2015 Sak PAT 14/005. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. februar 2015 Sak PAT 14/005. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. februar 2015 Sak PAT 14/005 Klager: Naturtorv AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Johannes Hope og

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse AVGJØRELSE Vår ref.: OP2011/00230 Patentnr.: 330105 Søknadsnr.: 20082957 Innehaver: Aker Subsea AS Innehavers Protector Intellectual Property Consultants AS fullmektig: Innsiger: Apply Nemo AS Innsigers

Detaljer

Patentstyret Postboks 8160 Dept 0033 Oslo Patentavdelingen. Norge Innsigelse mot NO330244

Patentstyret Postboks 8160 Dept 0033 Oslo Patentavdelingen. Norge Innsigelse mot NO330244 Patentstyret Postboks 8160 Dept 0033 Oslo Patentavdelingen Dato 28. november 2012 Deres ref. NO330244 Vår ref. P61103399NO00M KAB Norge Innsigelse mot NO330244 Vi viser til Patentstyrets skriv datert 29.

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

P28007NO00-LB/LB

P28007NO00-LB/LB Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 2015-01-22 Vår referanse Vår tidligere ref. P28007NO00-LB/LB 172326 Patentsøknad 20044478 Deutsche Exide Standby GmbH Det vises til Patentstyrets uttalelse av

Detaljer

Patent i Norge nr FMC Kongsberg Subsea AS

Patent i Norge nr FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 16. januar 2015 Vår ref.: P22021NO00 / GLA Håvard Larsen Deres ref.: Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS Vi viser

Detaljer

AVGJØRELSE. Patentstyrets avgjørelse av innsigelse. Saksfremstilling:

AVGJØRELSE. Patentstyrets avgjørelse av innsigelse. Saksfremstilling: AVGJØRELSE Vår ref.: OP2016/00182 Patentnr.: 337255 Søknadsnr.: 20140025 Innehaver: Arges AS Innehavers Bryn Aarflot AS fullmektig: Innsiger: Hallingplast AS, Haplast AS Innsigers fullmektig: Protector

Detaljer

Vi henviser til Patentstyrets uttalelse av 28. september 2012.

Vi henviser til Patentstyrets uttalelse av 28. september 2012. Patentstyret Første avdeling Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo Oslo, 20. desember 2012 Deres ref.: 2009 2521 Vår ref.: P3596NO00-EH Patentsøknad i Norge nr.: 2009 2521 Tittel: Turbomaskin og impeller Søker:

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Det vedlegges et nytt kravsett som ønskes lagt til grunn for søknadens videre behandling.

Det vedlegges et nytt kravsett som ønskes lagt til grunn for søknadens videre behandling. Patentstyret Postboks 8160 Dept 0033 Oslo Patentavdelingen Dato 26. mars 2014 Deres ref. 200031183 Vår ref. E29031 TFU/MJU Norsk patentsøknad nr. 20031183 Vaksine - SmithKline Beecham Biologicals SA Det

Detaljer

NCE MARITIME CLEANTECH

NCE MARITIME CLEANTECH NCE MARITIME CLEANTECH SEMINAR 26. JANUAR 2017 Egen virksomhet i relasjon til andres immaterielle rettigheter En kort innføring i patentrettigheter som kan legge begrensninger på egen forretningsutøvelse,

Detaljer

Hasylerte polypeptider, spesielt hasylerte erytropoietin Ikke i kraft Trukket Trukket (sjekk også detaljer i saken)

Hasylerte polypeptider, spesielt hasylerte erytropoietin Ikke i kraft Trukket Trukket (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 11:58:00 Tittel Status Detaljstatus Søknadsnummer 20051419 Inngitt 2005.03.17 Prioritet Sakstype

Detaljer

Tilsvar til innsigelse etter Patentlovens 24

Tilsvar til innsigelse etter Patentlovens 24 Patentstyret Styret for det industrielle rettsvern Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo Oslo, 22. august 2019 Deres ref.: OP2019/00193 Vår ref.: 125867/HT/HT Patenthaver: Tilsvar til innsigelse etter Patentlovens

Detaljer

AVGJØRELSE 3. oktober 2014 Sak PAT 13/023. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 3. oktober 2014 Sak PAT 13/023. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 3. oktober 2014 Sak PAT 13/023 Klager: I-Tec AS Representert ved: Bryn Aarflot AS Innklaget: Evald Holstad Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.01.14 11:50:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Europeisk (EP) publiserings nummer Fremgangsmåter

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121478 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (2006.01) F28F 1/32 (2006.01) F2B 39/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr Protector Intellectual Property Consultants AS Oscarsgate 20 0352 OSLO Oslo, 2014.04.22 Deres referanse:p4415no00-kbb Svarfrist: 2014.10.24 Søknadsnr.: 20131233 (må oppgis ved svar) 1 Søker: Aker Subsea

Detaljer

AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak PAT 14/003. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak PAT 14/003. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak PAT 14/003 Klager: Biogen Idec Inc Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tom Kristensen

Detaljer

Fremgangsmåte for fjerning av oppløst organisk karbon fra vann Ikke i kraft Patent opphørt Ikke betalt årsavgift

Fremgangsmåte for fjerning av oppløst organisk karbon fra vann Ikke i kraft Patent opphørt Ikke betalt årsavgift Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 217.7.22 11:38: Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 317851 Søknadsnummer 1997133 Inngitt 1997.3.6

Detaljer

Det vises til Patentstyrets skriv av 6. juni 2014 i ovenfor nevnte patentsøknad.

Det vises til Patentstyrets skriv av 6. juni 2014 i ovenfor nevnte patentsøknad. Patentstyret Postboks 8160 Dept 0033 Oslo Patentavdelingen Dato 3. september 2014 Deres ref. 20031183 Vår ref. E29031 KOH/HBA Norsk patentsøknad nr. 20031183 Vaksine - SmithKline Beecham Biologicals SA

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

AVGJØRELSE 21. april 2016 Sak PAT 14/002. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 21. april 2016 Sak PAT 14/002. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 21. april 2016 Sak PAT 14/002 Klager: Aker Subsea AS Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: FMC Kongsberg Subsea AS Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.31 05:15:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 341009 Søknadsnummer 20151391 Inngitt

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 INNFØRING I IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR) Hva er immaterielle rettigheter (IPR)? IPR er en forkortelse

Detaljer

Tilsvar til Innsigelse mot patent nr av 9. september 2016

Tilsvar til Innsigelse mot patent nr av 9. september 2016 Patentstyret Styret for det industrielle rettsvern Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo Oslo, 12. desember 2016 Deres ref.: OP2016/00182 Vår ref.: 122704/HT/HT AD: Patenthaver: Tilsvar til Innsigelse mot patent

Detaljer

AVGJØRELSE 20. mai 2014 Sak PAT 13/008. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. mai 2014 Sak PAT 13/008. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. mai 2014 Sak PAT 13/008 Klager: Novartis AG Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tom Kristensen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Innhold. Forord til tredje utgave... 5

Innhold. Forord til tredje utgave... 5 Forord til tredje utgave... 5 I. I Innledning... 13 1. Patentrett og immaterialrett... 13 2. Patentsystemets opprinnelse og begrunnelse... 16 3. Noen patentrettslige prinsipper... 26 4. Patenterbarhetsvilkårene...

Detaljer

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi)

Om ulike muligheter for å angripe patenter. Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike muligheter for å angripe patenter Partner og advokat Inga Kaasen Dr. philos. (bioteknologi) Om ulike måter for å angripe patenter Angripe patentet- én av flere muligheter Muligheter under søknadsbehandlingen

Detaljer

16/ oktober Mood Harvest AS Oslo Patentkontor AS. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

16/ oktober Mood Harvest AS Oslo Patentkontor AS. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00168 29. oktober 2018 Klager: Representert ved: Mood Harvest AS Oslo Patentkontor AS Innklaget: Representert ved: Jens Christian Holst, Ola Sveen, Stein Harald Schie Acapo AS

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020 Klager: Schering Corporation et al. Representert ved: Tandbergs patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Kontaktinfo Her angis kontaktperson hos søker eller søkers fullmektig vedrørende denne søknaden. Se fullstendig veiledning under Om skjema.

Kontaktinfo Her angis kontaktperson hos søker eller søkers fullmektig vedrørende denne søknaden. Se fullstendig veiledning under Om skjema. Det gis patent på oppfinnelser. Et patent gir deg enerett til å utnytte din oppfinnelse kommersielt for et begrenset tidsrom. I denne perioden kan du hindre andre i å produsere, importere eller selge oppfinnelsen

Detaljer

Patentstyret Boks 8160 Dep 0033 Oslo. Patentavdelingen. Deres ref.: OP2014/ februar 2015

Patentstyret Boks 8160 Dep 0033 Oslo. Patentavdelingen. Deres ref.: OP2014/ februar 2015 Patentstyret Boks 8160 Dep 0033 Oslo Patentavdelingen Deres ref.: OP2014/00315 Trondheim-office: Industriveien 53 N - 7080 Heimdal Norway Phone +47 7285 7300 Fax + 47 7285 7301 curo@curo.no www.curo.no

Detaljer

Hvordan bruke tilbakemeldinger fra brukere i klarspråksarbeidet?

Hvordan bruke tilbakemeldinger fra brukere i klarspråksarbeidet? Hvordan bruke tilbakemeldinger fra brukere i klarspråksarbeidet? Difi frokostmøte 9.9.2014 Lillian E. Jakobsen, Patentstyret Om Patentstyret Behandler søknader om patent, varemerke- og designregistrering

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

HØRINGSNOTAT ENDRINGER I PATENTFORSKRIFTEN SAMARBEID MELLOM PATENTMYNDIGHETER OM UTNYTTELSE AV PATENTERBARHETSVURDERINGER

HØRINGSNOTAT ENDRINGER I PATENTFORSKRIFTEN SAMARBEID MELLOM PATENTMYNDIGHETER OM UTNYTTELSE AV PATENTERBARHETSVURDERINGER HØRINGSNOTAT Patentstyret Februar 2011 ENDRINGER I PATENTFORSKRIFTEN SAMARBEID MELLOM PATENTMYNDIGHETER OM UTNYTTELSE AV PATENTERBARHETSVURDERINGER 1. Hovedinnholdet i høringsnotatet I notatet foreslås

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Abgenix Inc., Fremont, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A47J 43/28 (06.01) A47J 36/00 (06.01) A47J 47/16 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1409 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.08.01 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Tank for transport og lagring av flytende gass. I kraft Meddelt Patent meddelt (B1)

Tank for transport og lagring av flytende gass. I kraft Meddelt Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.29 12:13:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Tank for transport og lagring av flytende gass I

Detaljer

Elisabeth Ohm, Turid Helene Tronbøl og Tove Aas Helge

Elisabeth Ohm, Turid Helene Tronbøl og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00182 Dato: 15. mai 2017 Klager: APX Systems AS Innklaget: Representert ved: Profectum AS Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 331285 Søknadsnummer 20092309 2017.10.07 12:06:00 Inngitt 2009.06.15

Detaljer

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00064 Dato: 7. mars 2017 Klager: Representert ved: FMC Kongsberg Subsea AS Onsagers AS Innklaget: Representert ved: Aker Oilfield Services Operation AS Protector Intellectual Property

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336628 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (06.01) F28F 1/32 (06.01) F2B 39/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.12.07

Detaljer

Patent prosecution highway - prioritert behandling en oversikt over eksisterende regelverk

Patent prosecution highway - prioritert behandling en oversikt over eksisterende regelverk Patent prosecution highway - prioritert behandling en oversikt over eksisterende regelverk Sjefsingeniør Inger Rabben Patentstyret Norsk Biotekforum 2011.10.04 1 Hva er PPH? Bilaterale avtaler mellom nasjonale

Detaljer

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069

Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 From: Post To: mottak@universitetsforlaget.no Subject: Avgjørelse i klagesak 16/00069 Attachments: Avgjørelse 1600069.pdf Vennlig hilsen Klagenemnda for industrielle rettigheter Lilly Eikeland Wedøe kontorleder

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 334027 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 33/02 (06.01) E21B 33/038 (06.01) E21B 33/06 (06.01) E21B 33/068 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1483 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22)

Detaljer

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

AVGJØRELSE 26. august 2014 Sak PAT 13/021

AVGJØRELSE 26. august 2014 Sak PAT 13/021 AVGJØRELSE 26. august 2014 Sak PAT 13/021 Klager: Bennex AS Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Teledyne ODI Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av

Detaljer

Gjør ideer til verdier

Gjør ideer til verdier Patentstyret Gjør ideer til verdier Jostein Sandvik Seniorrådgiver, Juridisk og internasjonal stab jostein.sandvik@patentstyret.no Oslo, 25. november 2011 Vår hensikt Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Amund Brede Svendsen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Amund Brede Svendsen AVGJØRELSE Sak: 17/00184 Dato: 18. september 2017 Klager: Svela Solutions AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Amund Brede Svendsen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. juni 2019 kl. 17.35 PDF-versjon 21. juni 2019 21.06.2019 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

AVGJØRELSE 25. november 2014 Sak PAT 13/039. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 25. november 2014 Sak PAT 13/039. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 25. november 2014 Sak PAT 13/039 Klager: O.B. Wiik AS Representert ved: Oslo Patentkontor AS Innklaget: Rubb International AS Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Arvid Øvrebø og Johannes Hope

Lill Anita Grimstad, Arvid Øvrebø og Johannes Hope AVGJØRELSE Sak: 16/00054 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Rolls-Royce Marine AS Acapo AS Innklaget: SmartMotor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010 Klager: Sepracor Inc Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tom Kristensen

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 2015.03.20 administrativ overprøving

Patentstyrets avgjørelse av 2015.03.20 administrativ overprøving AVGJØRELSE Vår ref.: OP2014/00485 Registreringsnr..: 083756 Søknadsnr.: Design: 20120786 Babypose Innehaver: Hilde J Widding Innehavers fullmektig: Kravstiller: Easygrow AS Kravstillers fullmektig: Bull

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av innsigelse AVGJØRELSE Vår ref.: OP2011/00225 Patentnr.: 329741 Søknadsnr.: 20092934 Innehaver: Aker Oilfield Services Operation AS Innehavers Protector Intellectual Property Consultants AS fullmektig: Innsiger: FMC

Detaljer

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00066 Dato: 25. april 2017 Klager: Representert ved: Vendolocus AB Bryn Aarflot AS Innklaget: Representert ved: IDT AS Protector Intellectual Property Consultants AS Klagenemnda for

Detaljer

16/ mai EntroMission AS Ikke representert ved fullmektig. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

16/ mai EntroMission AS Ikke representert ved fullmektig. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00212 2. mai 2017 Klager: Representert ved: EntroMission AS Ikke representert ved fullmektig Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. november 2014 PAT 14/006 Klager: Companybook AS Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling omfattet søknaden følgende 13 krav, inngitt den 11. juni 2009:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets første avdeling omfattet søknaden følgende 13 krav, inngitt den 11. juni 2009: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8049 Patentsøknad nr. 20014678 Søknadsdato: 2001.09.26 PCT-nummer: PCT/EP00/02455 (2000.03.21) Prioritetskrav: 1999.03.27 - DE19914066 Patentsøker: Celanese

Detaljer

Oslo, 2012.06.26. Krav om administrativ overprøving av designregistrering i henhold til designloven 25. Klagesak nr. 082457 (20100303).

Oslo, 2012.06.26. Krav om administrativ overprøving av designregistrering i henhold til designloven 25. Klagesak nr. 082457 (20100303). Oslo, 2012.06.26 Deres ref.: Reg. nr.: 082457 Søknadsnr: 20100303 Innehaver: Kjersti Prestkvern Krav om administrativ overprøving av designregistrering i henhold til designloven 25. Klagesak nr. 082457

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Turid Tronbøl og Jonny Roaldsøy

Lill Anita Grimstad, Turid Tronbøl og Jonny Roaldsøy AVGJØRELSE Sak: 16/00068 Dato: 13. juni 2017 Klager: Representert ved: Robotic Drilling Systems Håmsø Patentbyrå ANS Innklaget: Representert ved: West Group Protector Intellectual Property Consultants

Detaljer

Høring forslag til endringer i lov om studentsamskipnader. Vi viser til nevnte høringssak, datert

Høring forslag til endringer i lov om studentsamskipnader. Vi viser til nevnte høringssak, datert Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 201002618 Vår ref.: 201003025-2 Arkivkode: 008 Dato: 03.09.2010 Høring forslag til endringer i lov om studentsamskipnader Vi viser til nevnte

Detaljer

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg til Telenor om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg til Telenor om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1103505-123 - 411.9 Vår dato: 21.10.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. august 2015 Sak PAT 13/020 Klager: Schering Corporation et al. Representert ved: Tandbergs patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer