Arsregnskap 2018 for S A. Foretaksnr SiAffi**

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsregnskap 2018 for S A. Foretaksnr SiAffi**"

Transkript

1 Arsregnskap 218 for S A Foretaksnr ffi**

2 Arsberetning 218 Generelt ledes av et styre på 1 medlemmer. Universitetet iagder velger 3, Velferdstinget 5 og de ansatte 2. Styrets funksjonstid er fra l.januar til 31.desember. I 218 hadde styret denne sammensetning: Kjetil Nyjordet (leder), Hilde Hagen (nestleder), Preben Jakobsen Bjørnestad, Rolf Bjarne Larsen, Simen Elstrøm Solberg, Greta Hilding, VeslemØy Rabe, Kjetil Hellang, Mirna Krpo og Mona Holta Holen. Administrerende direktør har vært Pål Harv. Styret hadde 7 møler i 218 og 2 styreseminarer. Revisor var statsautorisert revisor Jostein Håland (BDO). Arten av virksomhet Formålet er hjemlet i lov om studentsamskipnader av 14.L2.2OO7. Etter denne er s oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. Studenttall I henhold til lov om studentsamskipnader skal alle institusjoner som omfattes av universitets- og høyskoleloven være tilknyttet en studentsamskipnad. Departementet avgjør hvilken studentsamskipnad den enkelte institusjon skal være tilknyttet. Fra semesterstart 218 ble Sørlandet Fagskole i Grimstad tilknyttet. Dette ga en tilvekst på 189 studenter. Ved utgangen av 218 var studenter knyttet til, hvorav L2.787 ved Universitetet i Agder, 259 ved NLA Mediehøyskolen Gimlekollen, 318 ved Ansgar Teologiske Høgskole, 171 ved Noroff, 52 ved Folkeuniversitetet Agder, 32 ved Fagskolen i Kristiansand og 189 ved Sørlandets fagskole Grimstad. Gjennomsnittlig studenttallvår-høst var L3.592 (13.7 i2l7l. Budsjettert snitt i 2L8 var L3.265 studenter Virksomhetsområder s hovedkontor er i Kristiansand med avdelinger i Grimstad. driver virksomhet innen velferdsområdene kantine, bolig, barnehage, bokhandel, idrettsanlegg, helsetjeneste, kulturhus, studiestartfestivaler og økonomisk støtte t l studentenes egne organisasjoner ArbeidsmiljØ En anser det indre arbeidsmiljø for godt. har et godt motivert personale, virksomheten har svært liten turnover blant de ansatte. Samarbeidet med utdanningsinstitusjonene og studenter fungerer også svært bra hadde frem til 37.L2.2OL8 samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv der en av forpliktelsene var å ha en handlingsplan for la. Denne har delmål for sykefravær, tilrettelegging for personer med redusert arbeidsevne og for at ansatte skal kunne stå lenger i jobb. la-avtalen ble fra L.L.2O79 erstattet med en generell la-avtale gjeldende for hele arbeidslivet. har avtale om bedriftshelsetjeneste giennom Falck Helse. Det ble også arrangert HMS-dag 218, der ledere, verneombud, medlemmer iamu og hovedtillitsvalgte deltok. er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Vi mener det er viktig å ha en profesjonell tilknytning på arbeidsgiversiden for å sikre en god utvikling i arbeidsmiljø også i fremtiden. Det gjennomføres hvert andre år medarbeiderundersøkelser blant våre ansatte. Undersøkelsen foretatt i 218 viser en totalscore på 5,1 på en

3 Arsberetning 218 skala fra 1-6 (hvor 6 er best). Dette regnes som svært god score ut fra sammensetningen av spørsmålene i undersøkelsen. Sykefravær Sykefraværet i 218 var T,2Tohvorav 5,7 Yovar langtidsfravær. Målsettingen var henholdsvis 4,% o92,5%. Tilsvarende tall i var 5,6 % oe4,2%. Det har ikke vært skader eller ulykker av alvorlig art. Virksomheten beklager en slik økning i sykefravær, men må fastslå at flere ansatte sliter med sykdomsbilder som ikke er relatert til virksomheten. T lrettelegging av arbeidssituasjonen for denne gruppen tilstrebes. Ytre Miljø ønsker å ta miljø- og samfunnsansvar og medvirke til, og være pådriver for bærekraftig utvikling ved å ha en bevisst og langsiktig miljøstrategi. Vi skal redusere den totale miljøbelastningen giennom konkrete tiltak innenfor innkjøp, energiforbruk, avfallsmengder og transport. Å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Dette omfatter et betydel g arbeid for kontinuerlig å forbedre våre rutiner innen innkjøp, avfall, energi og transport. Hvert år, etter 1 april, blir det rapportert t l ansatte og til styret i om hvordan ulike miljøtiltak har endret status på sortert avfallsmengde benyttet transport, energiforbruk og innkjøp. Det har gitt oss positive resultater på flere områder blant annet når det gjelder bevisstgjøring rundt miljøtiltak og rutiner rundt kildesortering og energiforbruk. Siden 216 har vi v ert Miljøfortårnsertifisert med alle avdelingene både i Kristiansand og i Grimstad Sertifiseringen gielder for 3 år og i 219 skal vi arbeide for å resertifiseres med alle avdelinger i begge byer. tikestilling og diskriminering Bedriftens fast ansatte bestod av 118 (1) kvinner og 69 (53) menn, til sammen 1S7 (153). Årsverk i parentes. I tillegg utførte midlertidige ansatte 1 årsverk. Styret for bestod av 5 kvinner og 5 menn. I ledelsen (utvidet ledergruppe) var det i alt 7 kvinner og 11 menn, mens toppledelsen bestod av 2 kvinner og 7 menn. Avtale med arbeidstakerorganisasjonene om likestilling er inngått og våre etiske retningslinjer inneholder bestemmelse med forbud mot enhver form for diskriminering. Likestilling og mangfold handler om å sikre bærekraftig utvikling for. I tillegg handler det om verdier og de signalene vi sender til verden rundt. Det handler om mange dimensjoner - kjønn, etnisitet og religion, alder, nedsatt fun ksjo nsevne og seksuel I orienteri ng. I inngår dette i vårt systematiske HMS arbeid og er nedfelt i retningslinjer for hvordan vi skal arbeide aktivt med likestilling og mangfold. Hovedpunktene i dette arbeidet er: 1. Forankring av likestillings- og mangfolds arbeid ivirksomheten 2. Legge til rette for mangfold og likestilling blant virksomhetens ansatte ved rekruttering og forfremmelser 3. skal ha rom for arbeidstakere som av varige eller midlertidige grunner krever tilrettelegging av arbeidet 4. forebygger og bekjemper diskriminering og seksuell trakassering 5. tilstreber heltid

4 Arsberetning har mål om lik lønn for likeverdig arbeid Sikkerhet og beredskap arbeider systematisk med planer for sikkerhet og beredskap i alle avdelinger og i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) der vi har aktivitet i UiAs lokaler. organiserer sin beredskap etter ansvar- og likhetsprinsippet. Dette innebærer at beredskap i mest mulig grad skal være en del av den daglige organisasjonen og ansvaret følger linjen og tjenestevei. Det skal fremover foretas årlig oppdatering av planer, ROS-analyser og tiltakskort i første kvartal, sammen med miljø og HMS-rapportering, samt avholde beredskapsøvelser Tilbud og oppgaver Det er en sentral oppgave for å sikre en infrastruktur i universitets- og høyskolemiljøet for at studentene kan benytte mest mulig av sin tid til faglig virksomhet og sosial kontakt. Dette kan best gjøres ved å utvikle primærfunksjoner som bolige kafeer, barnehager, kulturhus, bokhandel, m.m. i gangavstand fra universitetets og høyskolenes virksomhetssteder. Den økte kontakt, faglig og sosialt, vil bidra til bedre studiemiljø og en mer effektiv gjennomføring av studiene. Dette er et sentralt mål ved de studiefinansielle ordninger og studentsamskipnadens rolle ligger nettopp her. I tillegg til de nevnte primærfunksjonene er det lagt ned betydelig innsats også innen andre områder: helse- og sosialtjeneste, fadderordning, studiestartfestival og div. sekretariatsfunksjoner. Etter avtale med UiA inngår helsetjenesten i Ressurssenter for Helse og Mestring, hvor også studentprestetjenesten har tilbud. Det ytes tilskudd til studentsosiale lag og foreninger, bl.a. idrettslag kor og orkestre, studentaviser og radioe kristelige lag, linjeforeninger og studentråd, fotoklubb, dykkerklubb, samt en ordning med juridisk assistanse til studenter som får problemer med utleiere i det private boligmarkedet. I Grimstad leíes 25 timer pr. uke i Grimstadhallen. I Kristiansand er det bygget ut et stort idrettsanlegg på Gimlemoen. For å utnytte ledig kapasitet innen boligdriften, drives det ferieleiligheter om sommeren. Denne delen av virksomheten retter seg mot turistmarkedet og genererer inntekter som styrker driften av studentboligene. Driften av ferieleilighetene er satt bort til eksternt firma. Økonomi Studentsamskipnaden har i hovedsak disse inntektskilder: - egne driftsinntekter. - statstilskudd. - semesteravgift. Egne driftsinntekter, inkl. ordinær offentlig støtte til barnehagedrift, utgjør 85% av inntektsgrunnlaget. Dette er i hovedsak husleieinntekter, salg i kantiner, bokhandel, kulturhus, idrettsanlegg og barnehager. Semesteravgiften har vært uendret fra august 2O77 pä 485,- pr semester. Som følge av at vi også tilbyr varer og tjenester til andre enn studenter føres atskilte regnskap for segmentene studenter og andre enn studenter. Segmentregnskap vises i note til regnskapet. Utvikline i resultat oc stilling 218 har vært et svært godt år for, og resultatet ender på 7,3 mill.kroner, mot 6,3 mill.kroner i 2Ot7. Budsjettert resultat for 2OL8 var på 5,5 mill.kr. Vi har gjennom året hatt fokus på vedlikehold av våre boliger,

5 Arsberetning 218 med godt belegg som et resultat. Videre har Trening lykkes med sitt langsiktige arbeid, og har et bra medlemsnivå. Markedsavdelingen har jobbet med ny grafisk profil. Bokførte avskrivninger er 26,3 mill. kr. Periodisk vedlikehold er utført med 13,7 mill. kr. Det er ingen vesentlige endringer i balansen. Langsiktige lån er nedbetalt med 17,8 mill. kroner. Likviditeten er god og vi har tilfredsstillende finansiering. Markeds-, kreditt- oe likviditetsrisiko har 15,7 mill. kroner innestående i bank pr Av våre langsiktige lån er 47,5 mill. kroner sikret i fastrenteavtale med rente på 4,99T"p.a. Bindingstiden utløperapril 223, lånets løpetid utløper i228 (avdras med 5 mill. pr. år). har også fastrenteavtaler på 2/3-deler av våre lån i husbanken. De to største er lån knyttet til Tele studentby og Gimle 2. Begge disse eiendommene er finansiert med lån i husbanken, hver på opprinnelig 111 mill.kroner. Det ene har en fastrente på 1 år pà 3,9% (t l 221), mens vi for det andre lånet inngikk fastrenteavtale for 2 âr til2,97% (til 232). Søkningen til universitetet og de høgskolene vi betjener er god og studenttallet Økte i 218. Vi må allikevel innrømme at vi opererer i markeder med konkurranse, og at den er tøff innen flere av våre områder. Energi kostnader utgjør en stor del for våre avdelinger, Bolig og Spicheren. har inngått fastprisavtaler for perioden 2O18-2O2O for å redusere risikoen for kostnadsoverskridelser. Markeds-, kredit- og likviditetsrisiko vurderes som liten. Fortsatt drift Styret vurderer forutsetningene for videre drift som gode. Styret mener på dette grunnlag at forutsetningen om fortsatt drift kan legges til grunn for regnskapet. Fremover Vedlikehold og modernisering av studentboliger har høyt fokus i og vil fortsatt være det i årene fremover. Vi ser at dette gir økt trivsel og bedre belegg. Planlagt vedlikehold utføres etter egen vedlikeholdsplan med 5 års tidshorisont, men vi har også budsjettert inn ekstra midler til modernisering og oppussing i 2OL9. Arbeidet med å følge opp Universitetsbyplan 24 videreføres. Kristiansand kommune er godt i gang med områderegulering av Lund Torv/Rundingen. har levert inn sitt forslag til hvordan vi kan bygge mellom 25 og 3 studentboliger på Lund Torv. Saken ligger til behandling i kommunen. Studentersomoppleverpsykiskeplagerharøkt. Detteeritrådmedvåreerfaringerogavdengrunnstyrketvi vår studenthelsetjeneste i 215 og i. -Helse finansieres i hovedsak gjennom semesteravgiften. UiA støtter tjenesten med lokaler og noe direkte økonomisk støtte. Fra 219 vil også Helse Sørøst bidra med direkte økonomisk støtte. arbeider for å få etablert et helsesenter med fastleger og andre faginstanser på Campus i Kristiansand. Vi tror dette vil komplettere et allerede godt studenthelsetilbud. ønsker fremover økt fokus på forebyggende tjenester. Nye regler rundt behandling av persondata (GDPR) er en krevende oppgave for, og vi bruker mye ressurser på å tilpasse våre systemer til et nytt regelverk. Dette arbeidet vedvarer i 219. Styret vil benytte anledningen til å takke alle medarbeidere for god nnsats i året som gikk.

6 Arsberetning 218 Kristiansand 2f-.3.tg Styret for Studentsamskipnaden i Agder Jacob Haugmoen Handegard e^ü 9,.8* Rolf Bjarne Larsen MW MM Kq\^ n\snø ra a driksr6d ñ,odnw4;il!;t Mona Cte,.^..,c,J1, o- þ1,*- I Claudia Lygre

7 Resultatregnskap Note 218 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Medlemsskap, kontingenter Husleie fra studenter Andre leieinntekter Offentlige tilskudd lnntektsføring av offentlig tilskudd Semesteravgift Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter I 't ', Driftskostnader Varekostnad Personalkostnader Lokalkostnader Studentsosiale tiltak Avskrivning på varige driftsmidler Nedskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Tap på krav Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT 6,7 I t FINANSIN NTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER I ORDINÆRT RES. FøR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ARSRESULTAT OVERFøRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFøRINGER OG DISPONERINGER Arsregnskap for Organisasjonsnr

8 Balanse pr Note 3't.'t '12. EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Anlegg under utførelse lnventar, utstyr, biler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler lnvesteringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER '1, I I OMLøPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM OMLøPSMIDLER SUM EIENDELER I I 't Arsregnskap for Organisasjonsnr

9 Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL lnnskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Statstilskudd studentboliger Spillemidler Spicheren lnvesteringsfond studenttiltak Kulturfond Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Jacob Haugmoen Handegard illj' % u.9-- Rolf Bjarde Larsen etil 4, , "1O tåot fnkvo& Hilde KajaT,riksrød /Urþb þ/4 A.{1 r,,t ^ -þ^4{+ þø'-' êr e-a-c..^:.- Lnq < ' Veslenløy Rabe' ' - Siri H. P. Nilssen Mona Holta Holen Claudia Lygre Arsregnskap for Organisasjonsnr

10 Noter 218 Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Driftsinntekter lnntektsføring ved salg av varer skjer på realisasjonstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Semesteravgift Semesteravgift inntektsføres når den innbetales Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd har ulike regnskapsmessig behandling. Prinsippene fremgår av note 3 og note 4. Husleieinntekter Husleieinntekter resultatføres i takt med opptjening Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Pensjonsforpliktelse Pensjonsforpliktelsen til er aktuarberegnet i hht NRS6, med veiledende pensjonsforutsetninger pr Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Vedlikehold / påkostning Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt ljøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres mot vedlikeholdsfondet. Det kostnadsføres løpende budsjettert langsiktig vedlikehold, beregnet pr bygg, mot vedlikeholdsfondet. Arlig faktisk utført langsiktig vedlikehold belastes tilsvarende fondet. Utgifter som representerer en standardhevning av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres. Varer Varer er vurdert til kostpris Noter for Organisasjonsnr

11 Noter 218 Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende. Sikring Studentsamskipnaden benytter sikringsinstrumenter for å sikre fremtidige kostnader. Kontantstrømsikringen reflekteres ved at realiserte og urealiserte gevinster og tap på sikringsinstrumentene ikke resultatføres før det underliggende sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Leiekostnader Leiekostnader kostnadsføres som ordinær driftskostnad i henhold til sammenstillingsprinsippet. Noter for Organisasjonsnr

12 Noter 218 Segmentering av regnskapet Segmentregnskapet er basert på vårt driftsregnskap. Vi belaster indirekte kostnader på driftsavdelingene etter bestemte kriterier. lnntekter og kostnader er fordelt mellom segmentene studenter og ikke studenter Hensikten med dette er å vise at offentlig støtte til studentvelferd kun benyttes til studentvelferd, og å vise at Studentsamskipnaden i Agder ikke mottar subsidier innen områder der er i konkurranse med eksterne aktører. 2t8 2L7 Student Andre Student Andre lnntekter :ristasjon L Semesteravgift L )riftstilskudd lci726 loligtilskudd 4 6s Andre offentlige tilskudd L t L L7 99L 478 ialgsinntekter 573r ! Andre inntekter Sum inntekter L s Kostnader y'a rekostnader -25 4t s >e rsonal kostna der -58 s Administrasjon og driftskostnader -7r s t2 464 Avskrivning L \edskrivning lum driftskostnader -L t7ss87 ttl Driftsresu ltat 925t746 8tL Finansinntekter og -kostnader :i na nsinntekter L577 L L L7O TLz L94 61 :i na nskostnader -ro L79-7A L Resultat av finansposter -8U7 64 -t Resultat før skattekostnad lkattekostnad t L7 669 Ärsresultat Noter for Organisasjonsnr

13 Noter 218 Note I - Salgsinntekt Fordeling pr. virksom hetsområde Ar Sia Trening Mat og drikke Barnehager Kultur Sia Bok Andre Sum Salqsinntekt Note 2 - Andre leieinntekter Ar Leieinntekt ferieleiligheter Garasjeutleie Utleie P-plasser Utleie lokaler Trening Annen leieinntekt Sum Andre leieinntekter 2' I Note 3 - Offentlige tilskudd Âr Tilskudd til barnehager Statstilskudd Post 74 Tilskudd fristasjon UiA Andre offentlige tilskudd Sum Offentlise tilskudd Ordinære driftstílskudd inntektsføres i resultatregnskapet. Tilskudd til studentboliger oppføres i balansen som langsiktig forpliktelse. Dette er t lskudd som må tilbakebetales i sin helhet dersom byggene selges eller bruken endres til annet formål. Tilskuddene nntektsføres over byggenes økonomiske levetid (fr. egen note). Spillemidler mottatt i forbindelse med bygging av Spicheren treningssenter (kr. 15..) er klassifisert som fangsikig forplikelse. Tilskudd fristasjon UiA inngikk dagens fristasjonsavtale med UiA i august 21. Prinsippene er at lokaler til bokhandel, kantine, s kontorer og kulturhus på Kampus dekkes av UiA. Beløpet som dekker sine lokalkostnader for nevnte periode fremgår her som Tilskudd fristasjon UiA. Noter for Organisasjonsnr

14 Noter 218 Note 4 - lnntektsføring av offentlig tilskudd til studentboliger BYGG Første driftsår Ferdig inntektsfø l àr GRUNNDATA Antan =1"l5iiar skudd Artig inntektsfør ng AR 2ot8 Statstilskudd lb lnnteksløring Statstilskudd UB BOLIG VEST Kristian lv's gate St Olavsvei Kongsgård Allè 7 Kongsgård Allè I Roligheden ' ' ' U I Gimle studentby byggetrinn 1: Pasif sten Korporalen Brigaderen Gardisten Løytnanten Kapteinen Obersten Generalen il 't Gimle Studentby 2: I Gimle studentby 3: I BOLIG øst G øm Løvås 't Løvåts 2 Tele studentby 1 " I I A 167 -l ' Sum A Statstilskuddet til studentboliger er klassifìsert som langsiktig gjeld/forpliktelse. Statstilskuddet inntektsføres lineært over det aktuelle byggets levetid. Dette i tråd med NRS 4 om offentlige tilskudd. lnntektsføringen fremkommer i egen linje i resultatregnskapet. Kunnskapsdepartementet har pålagt studentsamskipnader å følge denne regnskapspraksis. Kunnskapsdepartementet har imidlertid ikke vært villig til å redusere tilbakebeialingsplikt i samsvar med inntektsføringen. Det vil således være differanse mellom den tilbakebetalingsplikt som måtte oppstå ved salg av en eiendom og bokført forpliktelse i regnskapet.. Tilskuddet til Tele studentby er overlørt'fra Hauglandsheia og Groos, som ble solgt i 2'1 og 215. Noter for Organ sasjonsnr

15 S A Noter 218 Note 5 - Semesteravgift INSTITUSJON Våren 218 Høsten 218 Totalt 218 Våren Høsten Totalt Universitetet i Agder Mediahøgskolen Gimlekollen ' Folkeunivers tetet Sørlandet Fagskolen Kristiansand Noroff Ansgar Teologiske Høgskole Sørlandets fagskole Grimstad l SUM Semesteravgift Gj.snitt Gj.snitt Antall studenter ls Note 6 - Lønnskostnad og yte se til ledende personer har hatt 153 årsverk iregnskapsåret. ltillegg utførte midlertidig ansatte 1 årsverk. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Refusjoner vedr. arbeid Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Styremedlemmer Revisjonshonorar, som består av: Revisjon Andre tjenester Samlet honorar til revisor Noter for Organisasjonsnr

16 Noter 218 Note 7 - Pensjonsforpliktelser er omfattet av kravet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningene i tilfredsstiller kravene i denne lov. I ble ansatte i tilbudt å gå over til en innskuddsordning. Omtrent 1i3-del av våre ansatte fortsetter med ytelsesordningen. AvL Nr ARETS PENSJoNSKOSTNAD Arets pensjonsopptjening + rentekostnad - avkastning på pensjonsmidler = pensjonskostnad før ekstraordinære poster + amortisering av estimatawik tap/(gevinst) + Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad + arbeidsgiveravgift + resultatført aktuarielt tap ' Total pensjonskostnad FINANSIELL STATUS UB (note informasjon) Minsteforpliktelse (ABO) Effekt av fremtidig lønnsvekst - Påløpte pensjonsforpliktelser + Pensjonsmidler (markedsverdi) = Påløpte pensjonsforpliktelser ekskl. AGA + Arbeidsgiveravgift + ikke resu ltatførte estim atawik (tap)/gevinst { Netto pensjonsmidler I økonomiske FORUTSETNINGER Diskonteringsrente Forventet avkastning Lønnsøkning lnflasjon G-regulering Regulering av løpende pensjon Arbeidsgiveravgift - sats 218 2,6/ 4,3% 2,75% 1,5% 2,5%,8% 14,1% 2,4% 4,1% 2,5% 1,5% 2,25%,5% 14j% DEMOGRAFISKE DATA Antall yrkesaktive Gjennomsnittsalder yrkesaktive Antall pensjonister 35 53,5 I 31 53,8 14 Noter for Organisasjonsnr

17 Noter 218 Note I - Lokalkostnader Ar Leie lokaler Leie lokaler fristasjon 1) Vann, kloakk, renovasjon, festeavgift Alarm og vakthold Strøm og fjernvarme Renhold Løpende vedlikehold Andre lokalkostnader Sum lokalkostnader I I Betydelige leieavtaler: Utleier UiA, Kampus Kristiansand UiA, Kampus Grimstad Leiebeløp Leiebeløp Leieavtalens varighet Løpende Løpende 1) sender UiA en fakura på tilskudd, se note 3 Note 9 - Studentsosiale tiltak tu Studentsosiale tilskudd Lokalleie Helsekassa Psykologtjeneste Annet Sum Studentsosiale tiltak s Noter for Organisasjonsnr

18 Noter 218 Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler lnventar og utstyr Anskaffelser Anskaffelser pr. 1.' Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Tomter og bvgg Transportmidler I I Totalt Oppskrivninger Oppskrivninger pr Tilgang - Avgang Oppskrivninger pr. 31.' Av- og nedskrivninger Akk. av- og nedskrivninger Ordinære avskrivninger Avskrivning på oppskrivninger Tilbakeført ved avgang lnntektsføring av investeringstilskudd Akk. av- og nedskrivning er Bokført verdi pr Note 1l - Tap på krav Ar Tap på fordringer Avsatt til tap på fordringer Tap på fordringer (Uni) lnnk. tidl. avskr. fordr.(uni) Tap på krav utveksling (Uni) Sum krav Samlet avsatt til tap fordringer utgjør pr kr 5., Noter for Organisasjonsnr

19 Noter 218 Note l2 - Skattekostnad på ordinært resultat Beregning av skatt 218 Betalbar skaft 23 % inntektsskatt av O,15 % formuesskatt av Betalbar skatt Endring utsatt skatvskattefordel For lmye avsatt skatt i Arets skattekostnad kr kr I Note 13 - Øvrig langsiktig gjeld 218 Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen Vedlikeholdsfond Statstilskudd til studentboliger Spillemidler Spicheren Pensjonsforpl i ktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Totalt Pantesikret gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum gield pantesikret Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier) Roligheden Kristian 4des gate Kongsgård Allé 7 Kongsgård Allé 9 Spicheren Gimle studentby 1 Gimle studentby 2 Hokus Pokus Grimstad Tele studentby Gimle studentby 3 Sum pantsatte eiendeler ' Noter for Organisasjonsnr

20 S A Noter 218 Note l4 - lnvesteringer i aksjer og andeler Spesifikasjonen inneholder alle aksjer der eierandelen er over 1% eller investeringen utgjør mer enn 5% av egenkapitalen iht utgående balansen i år i vårt regnskap. Selskap / forretningskontor Eierandel Balanseført verdi Markedsverdi Andelsinnskudd SIN lnnkjøpssamarbeid Samlet balanseført verdi 5,9% Note l5 - Andre fordringer Andre fordringer har utgangspunkt i to avtaler. Den ene avtalen er avtale om salg av Groos med selgerkreditt pa U.ZqZ.SOO,-. Det er inngått avtale om salg av eiendommen, men avtalen er ikke tinglyst pr Fordringen er sikret med urådighetserklæring. Den andre avtalen er en fordring på kr ,- knyttet til forskuddsleie av Bluebox, kulturhuset på Kampus i Grimstad. Note l6 - Egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pr Fra årets resultat -Til årets resultat +/-Andre transaksjoner:) Pr Note l7 - Gjeld til kredittinstitusjoner fu 2' '8 Husbanklån Lån Nordea 47 5 Sum Øvrig langsiktig gjeld Neste års avdrag på langsiktige lån er klassifisert som kortsiktig gjeld. Utgjør 18,1 mill.kroner. Omklassifiseringen er i sin helhet bokført under Husbanklån. Av våre langsiktige làn er 47,5 mill. kroner sikret i fastrenteavtale med rente på 4,99% p.a. Bindingstidén utløper i april2o23, mens lånets løpetid utløper i 228 (avdras med 5 mill.kroner pr. år). har også fastrenteavtaler på 2/3-deler av våre lån i husbanken. De to største lån er knyttet til Tele Noter for Organisasjonsnr

21 Noter 218 studentby og Gimle 2. Begge disse eiendommene er finansiert med lån i husbanken, hver på opprinnelig mill.kroner. Det ene har en fastrente på 1 âr pä 3,9o/o, mens vi for det andre lånet inngikk en fastrenteavtale for 2 àr lil 2,97%. Note 18 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Bundne bankinnskudd Ar Bundne skattetrekksmidler Noter for

22 Ko nta ntstrømoppsti I I i n g Note 218 Konta ntstrøm mer fra o perasjo ne I le aktivitete r Resultat før skattekostnad + Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler + Ordinære avskrivninger + Nedskrivning anleggsmidler +/- Endring ivarelager +/- Endring i kundefordringer +/- Endring i leverandørgjeld +/- Endringer i pensjonsavsetninger +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter " = Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ko nta ntstrøm mer fra i nvesteri n gsa ktivitete r - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler = Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Konta ntstrøm mer fra f i nans ieri n gsaktivitete r - utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld " = Nto. kontantstrøm fra fi nansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter mv + Beholdning av kontanter 1.1 Sum kontantstrømsanalyse Kontantbeholdning mv framkommer sl k: Kontanter og bankinnskudd pr Skattetrekkinnskudd o.l. pr 3'1.12. = Beholdning av kontanter mv ',17 g',t ' t Kontantstrømoppstilling for Organ isasjonsn r

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SELSKABET DEN GODE HENSIGT. Årsregnskap 2017

SELSKABET DEN GODE HENSIGT. Årsregnskap 2017 SELSKABET DEN GODE HENSIGT Årsregnskap 2017 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2017 2016 Salgsinntekt 1 302 526 1 248 587 Leieinntekter 5 636 200 5 704 562 Andre driftsinntekter 745 304

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjøret KEM - Kunstnernes Eget Materialutsalg SA. Innhold: Resultat Balanse Noter Revisors beretning. Org.

Årsoppgjøret KEM - Kunstnernes Eget Materialutsalg SA. Innhold: Resultat Balanse Noter Revisors beretning. Org. Årsoppgjøret 2017 Innhold: Resultat Balanse Revisors beretning Org.nr: 957 874 142 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016 Salgsinntekt 21 568 140 20 372 229 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjøret KEM - Kunstnernes Eget Materialutsalg SA. Innhold: Resultat Balanse Noter Revisors beretning. Org.

Årsoppgjøret KEM - Kunstnernes Eget Materialutsalg SA. Innhold: Resultat Balanse Noter Revisors beretning. Org. Årsoppgjøret 2018 Innhold: Resultat Balanse Revisors beretning Org.nr: 957 874 142 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017 Salgsinntekt 22 193 437 21 568 140 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2018 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2018 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2018 for Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Sparebank1 Regnskapshuset Nordvest AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 938251878 Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2018 for Karihaug AS

Årsregnskap 2018 for Karihaug AS Årsregnskap 2018 for Organisasjonsnr. 919569352 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Fjeco Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Sentrumsveien 13 8646 KORGEN Organisasjonsnr. 996015505

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2017

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2017 Resultatregnskap Note 2017 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 885 862 7 758 269 Annen driftsinntekt 1 621 194 1 676 805 Offentlige tilskudd 6 406 891 8 284 278 Sum driftsinntekter 15

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2017 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr

Årsregnskap 2017 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr Årsregnskap 2017 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Resultatregnskap Note 2017 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 7 013 446 5 994 999 Annen driftsinntekt 7

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

(org. nr )

(org. nr ) Årsregnskap 2017 (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2017 2016 Salgsinntekt 456 843 235 504 Offentlig støtte 6 1 965 203 2 286 062 Utleieinntekter 127 745 76 338

Detaljer

PINSEVENNENES BARNE OG UNGDOMSUTVALG Org.nr

PINSEVENNENES BARNE OG UNGDOMSUTVALG Org.nr Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 284 684 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Glassverket Idrettsforening 3038 DRAMMEN

Glassverket Idrettsforening 3038 DRAMMEN Årsregnskap for 2018 3038 DRAMMEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2018 Note 2018 2017 Salgsinntekter m.m. Tilskudd Leieinntekter Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 Dalen Vannverk SA

Resultatregnskap for 2012 Dalen Vannverk SA Resultatregnskap for 2012 Dalen Vannverk SA Note 2012 2011 Salgsinntekt 2 044 471 1 910 716 Sum driftsinntekter 2 044 471 1 910 716 Varekostnad 74 110 80 097 Lønnskostnad 389 196 324 695 Avskrivning på

Detaljer

Årsregnskap 2017 for Troms Arbeiderparti

Årsregnskap 2017 for Troms Arbeiderparti Årsregnskap 2017 for Organisasjonsnr 971578076 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordnorge AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer: 851987142 Foretaksnr: 851 987 142 Årsberetning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2018 for Orkladal Næringsforening. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2018 for Orkladal Næringsforening. Organisasjonsnr Årsregnskap 2018 for Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2018 2017 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 225 888 2 226 919 Annen driftsinntekt 1 71 240 296 170

Detaljer

Årsregnskap. Stiftelsen Tennishallen Stabekk. Org.nr.:

Årsregnskap. Stiftelsen Tennishallen Stabekk. Org.nr.: Årsregnskap 2017 Stiftelsen Tennishallen Stabekk Org.nr.:994 740 571 ---- RESULTATREGNSKAP STIFTELSEN TENNISHALLEN STABEKK DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2017 2016 Annen driftsinntekt 1 850 000

Detaljer

Trondhjems Kunstforening. Resultatregnskap

Trondhjems Kunstforening. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2017 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 28 809 87 855 Annen driftsinntekt 1 1 488 979 1 283 546 Sum driftsinntekter 1 517 788 1 371 401 Driftskostnader

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2017 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2017 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2017 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr. 940 702 704 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2017 2016 Medlemskontingent 1 995 215 2

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2017 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2017 Adresse: Bottenveien 5, 3241 SANDEFJORD Org.nr: 981 366 069 MVA Virksomhetens art

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2017 for Orkladal Næringsforening. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2017 for Orkladal Næringsforening. Organisasjonsnr Årsregnskap 2017 for Orkladal Næringsforening Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2017 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 226 919 1 570 973 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Årsrapport for 2017 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Resultatregnskap Note 2017 2016 Driftsinntekter Salgsinntekt 525 097 924 982 Driftskostnader Varekostnad 183

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2018 for Vorma Økonomi og Regnskap SA

Årsregnskap 2018 for Vorma Økonomi og Regnskap SA Årsregnskap 2018 for Organisasjonsnr. 971455012 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Jernbanegata 21A 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012 Resultatregnskap Note 2018 2017 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Troms Arbeiderparti

Årsregnskap 2016 for Troms Arbeiderparti Årsregnskap 2016 for Organisasjonsnr 971578076 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordnorge AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer: 851987142 Foretaksnr: 851 987 142 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2017 Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS

Årsregnskap 2017 Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS Årsregnskap 2017 Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 919 426 918 RESULTATREGNSKAP NORGES CYKLEFORBUNDS KOMPETANSESENTER AS DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2018 Rød Golf AS

Årsregnskap 2018 Rød Golf AS Årsregnskap 2018 Rød Golf AS Resultatregnskap Rød Golf AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017 Utleie av golfbane 4 100 000 4 660 000 Leieinntekter 96 000 96 000 Annen driftsinntekt 35 500

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Phonofile AS Resultatregnskap

Phonofile AS Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 1, 2 140 010 889 115 008 794 Annen driftsinntekt 1 444 672 223 077 Sum driftsinntekter 140 455 561 115 231 871 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Nye Heimen AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Nye Heimen AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Org.nr.:916 062 214 Årsberetning 2015 Virksomhetens art driver allmennyttig virksomhet gjennom utleie av boenheter og andre rom samt velferds- og omsorgstilbud og allmennyttige aktivitetstilbud

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

(org. nr )

(org. nr ) Årsregnskap 2018 (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2018 2017 Salgsinntekt 8 1 723 544 456 843 Offentlig støtte 6 1 487 442 1 965 203 Utleieinntekter 8 228 200 127

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2017 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016 Salgsinntekt 202 407 144 201 Sum driftsinntekter 202

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening Årsregnskap 2018 Holmen Idrettsforening Resultatregnskap Note 2018 2017 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 11 550 458 11 852 947 Sum driftsinntekter 11 550 458 11

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2016 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2016 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2016 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2018 Helgeland Folkehøgskole

Årsregnskap 2018 Helgeland Folkehøgskole Årsregnskap 2018 Helgeland Folkehøgskole Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 970 946 853 RESULTATREGNSKAP HELGELAND FOLKEHØGSKOLE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2018 2017 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2017 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2017 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2017 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2017 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 088 461 2 012 369 Annen driftsinntekt 55

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Stavanger Kunstforening Madlaveien 33, 4009 Stavanger Org.nr

Stavanger Kunstforening Madlaveien 33, 4009 Stavanger Org.nr Årsregnskap for 2018 Stavanger Kunstforening Madlaveien 33, 4009 Stavanger Org.nr. 970 477 245 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Autorisert regnskapsførerselskap Vågsgt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Salgsinntekt 310 440 217 000 Sum driftsinntekter

Detaljer