Møtebok. Forfall/møtte ikkje Frå Følgjande varamedlem møtte Frå Solveig Lien Gusdal SP Ingen Jan Asle Rustøen H Dagfinn Kaspar Nyhammer H

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. Forfall/møtte ikkje Frå Følgjande varamedlem møtte Frå Solveig Lien Gusdal SP Ingen Jan Asle Rustøen H Dagfinn Kaspar Nyhammer H"

Transkript

1 Gloppen kommune Utval MULTEK-utvalet Møtestad Gloppen heradshus Dato Tid Kl. 09:00-12:00 Møtebok Følgjande medlemar møtte Arnar Hans Kvernevik Audun Mundal Kent Øystein Hjelle Edgar Roald Kvernevik Mariel Eikeset Koren Frå AP UAH SP SD MDG Forfall/møtte ikkje Frå Følgjande varamedlem møtte Frå Solveig Lien Gusdal SP Ingen Jan Asle Rustøen H Dagfinn Kaspar Nyhammer H Andre som møtte Bjørn Aurlien, avdelingsingeniør i sakene 48/19-50/19 Kjell Petter Solhaug, teknisk sjef Trine Alme, landbrukssjef i sakene 41/19-43/19 Ugilde Sak Følgjande varamedl. Merknad møtte Edgar Roald Kvernevik 050/19 Ingen Heimelen for inhabilitet er 6, 2. ledd i forvaltningslova. Møteleiar: Arnar Hans Kvernevik Underskrift: Arnar Kvernevik

2 Sakliste Sak nr. Sakstittel 039/19 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste 040/19 Referat og orienteringssaker 041/19 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - ny strategi /19 Tildeling av fellingsløyve - vald utan bestandsplanar 043/19 Søknad om konsesjon for ikkje å flytte til eigedomen 044/19 Støtte til sanitæranlegg på Myra 045/19 Søknad om støtte til Sofjo Pride /19 Trivselsskogen SA: Støtte til utkikksplattform på Holvikfossen - ny behandling 047/19 Nytt gebyrregulativ for arbeid etter plan- og bygningslova 048/19 Detaljreguleringsplan for Søreide skuleområde - sluttbehandling etter mekling 049/19 Detaljreguleringsplan for Sande industriområde 050/19 Områdereguleringsplan for Sandane sentrum - behandling av merknader og ny utlegging 051/19 Investeringar for 2019 på kommunale vegar, bruer og gatelys Side 2

3 Gloppen kommune Arkiv: FE-033 JournalpostID: 19/7966 Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Saksnr. Utval Møtedato 039/19 MULTEK-utvalet Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste Vedlegg i saka: Protokoll - MULTEK-utvalet Utvalsleiar si tilråding: 1. MULTEK-utvalet godkjenner møteboka frå sitt møte den 29. mai MULTEK-utvalet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 6. juni Møteboka frå siste møtet blir lagt fram til godkjenning. Samstundes ber utvalsleiar om godkjenning av innkallinga og saklista til dette møtet. MULTEK-utvalet Behandling KULT- 039/19 Vedtak 1. MULTEK-utvalet godkjenner møteboka frå sitt møte den 29. mai MULTEK-utvalet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 6. juni Vedtaket var samrøystes. Side 3

4 Gloppen kommune Arkiv: FE-033 JournalpostID: 19/7971 Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Saksnr. Utval Møtedato 040/19 MULTEK-utvalet Referat og orienteringssaker Rådmannen legg ikkje fram tilråding i saka. Referatsaker Tittel Løyve til tiltak - oppføring av garasje - gbnr. 74/222 Søknad om løyve til tiltak - oppføring av veranda Avsendar/mottakar Leif-Petter Solli Mats Gjørven Som vanleg ber rådmannen om at eventuelle spørsmål til referatsakene blir stlte på førehand. Orienteringssaker: Kort gjennomgang av økonomisk status for MULTEK-utvalet sitt budsjettområde. Ordet fritt... MULTEK-utvalet Behandling Teknisk sjef ga ei munnleg orientering om økonomisk status for MULTEK sitt ansvarsområde. Under ordert fritt... Mariel Eikeset Koren (MDG): Finst det nokre overordna føringar knytt til kjeldeesortering i kommunale bygg? Kent Øystein Hjelle (Sp): Etterlyser arbeidet med rullering av klima- og miljøplan. KULT- 040/19 Vedtak Det vart ikkje gjort vedtak i saka. Side 4

5 Gloppen kommune Arkiv: FE-233, FA-V70 JournalpostID: 19/6590 Saksbehandlar: Anne Berit Hauge Saksnr. Utval Møtedato 041/19 MULTEK-utvalet Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - ny strategi Vedlegg i saka: Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket Rådmannen si tilråding MULTEK-utvalet godkjenner tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket slik han ligg føre. Saksutgreiing Bakgrunn for saka Kommunen må fornye tiltaksstrategien for nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Dette er ei tilskotsordning som skal stimulere til auka verdiskaping i skogbruket. Midlane vert tildelt årleg av Fylkesmannen, og skal fordelast etter ein lokal fireårig strategi. Fakta i saka Framlegg til ny strategi ligg ved saka. Framlegget har vore sendt til uttale til Fylkesmannen i Vestland, Gloppen skogeigarlag og Vestskog. Gloppen skogeigarlag har gjeve tilbakemelding om at dei er nøgde med strategien. Vi har ikkje fått kommentarar frå Fylkesmannen eller Vestskog. Vi har kontakta Norskog for å avklare om dei har medlemer i Gloppen, og det har dei ikkje. Framlegget har difor ikkje vore sendt dit. I 2020 kjem det store endringar i ordninga, og vi må rekne med å oppdatere strategien då. Vi må likevel vedta ein strategi i år for å kunne tildele tilskot. Økonomiske konsekvensar for kommunen Ingen tilskotsmidlane i ordninga er statlege. Rådmannen si vurdering Det er ikkje store endringar i strategien samanlikna med tidlegare år, men rådmannen har prøvd å forenkle og samle ordningane på færre satsar. Vidare har rådmannen prioritert samarbeidstiltak og ungskogpleie noko høgare enn før, etter tilråding frå Fylkesmannen. MULTEK-utvalet Behandling Landbrukssjef Trine Alme var til stades under behandling av saka. KULT- 041/19 Vedtak Side 5

6 MULTEK-utvalet godkjenner tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket slik han ligg føre. Vedtaket var samrøystes. Side 6

7 Gloppen kommune Arkiv: FA-K46 JournalpostID: 19/7754 Saksbehandlar: Trine Alme Saksnr. Utval Møtedato 042/19 MULTEK-utvalet Tildeling av fellingsløyve - vald utan bestandsplanar Rådmannen si tilråding Med heimel i 18 i forskrift om forvaltning av hjortevilt tildeler MULTEK-utvalet fylgjande fellingsløyve for hjort for jaktsesongen i 2019: Vald nr. Vald Kalv Vaksne hodyr Beinhonnel Eldre hanndyr 1445V0016 Hunskår V0017 Dale og Kåle V0025 Hetle-Reed-Fløtre V0026 Kyrkjeteigane V0031 Ryssdal V0012 Skjerdal V0028 Grenda Storvald Saksutgreiing Side 7 Sum tildeling Bakgrunn for saka Kommunen skal kvart år innan den 15. juni, og utan årleg søknad, tildele fellingsløyve for hjort til godkjende vald som ikkje har godkjend bestandsplan/avskytingsavtale med kommunen. Fakta i saka Tildeling av fellingsløyve til vald som ikkje har godkjend bestandsplan skjer med heimel i forskrift om forvaltning av hjortevilt 18. Tildelinga skal vere målretta i kategoriane kalv, vaksne hodyr, spissbukk og eldre bukk. Kalv kan fellast i staden for vaksne dyr av begge kjønn. Denne sak gjeld målretta tildeling av fellingsløyve etter 18 til fylgjande vald: 1445V0016 Hunskår 1445V0017 Dale og Kåle 1445V0025 Hetle-Reed-Fløtre 1445V0026 Kyrkjeteigane 1445V0031 Ryssdal 1445V0012 Skjerdal 1445V0028 Grenda Storvald Fellinga i dei einskilde vald som skal ha målretta tildeling har i den siste 3 års periode vore såleis: 1445V0016 Hunskår Kalv 1,5 år 2,5 år og eldre I alt Tal % Tal % Tal % Tal Hanndyr 5 15,6 % 6 18,75% 6 18,75 % 17 Hodyr 4 12,5 % 6 18,75 % 5 15,6 % 15

8 I alt 9 28,1 % 12 37,5 % 11 34,4 % V0017 Dale og Kåle Kalv 1,5 år 2,5 år og eldre I alt Tal % Tal % Tal % Tal Hanndyr 4 12,5 % 6 18,75 % 5 15,6 % 15 Hodyr 6 18,75 % 8 25,0 % 3 9,4 % 17 I alt 10 31,3 % 14 43,8 % 8 25,0 % V0025 Hetle-Reed-Fløtre Kalv 1,5 år 2,5 år og eldre I alt Tal % Tal % Tal % Tal Hanndyr 8 12,1 % 18 27,3 % 5 7,6 % 31 Hodyr 9 13,6 % 15 22,7 % 11 16,7 % 35 I alt 17 25,8 % 33 50,0 % 16 24,2 % V0026 Kyrkjeteigane Kalv 1,5 år 2,5 år og eldre I alt Tal % Tal % Tal % Tal Hanndyr 1 25,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 Hodyr 1 25,0 % 0 0,0 % 2 50,0 % 3 I alt 2 50,0 % 0 0,0 % 2 50,0 % V0031 Ryssdal Kalv 1,5 år 2,5 år og eldre I alt Tal % Tal % Tal % Tal Hanndyr 6 13,6 % 8 18,2 % 8 18,2 % 22 Hodyr 5 11,4 % 9 20,5 % 8 18,2 % 22 I alt 11 25,0 % 17 38,6 % 16 36,4 % V0012 Skjerdal Kalv 1,5 år 2,5 år og eldre I alt Tal % Tal % Tal % Tal Hanndyr 8 11,3 % 5 7,0 % 19 26,8 % 32 Hodyr 13 18,3 % 0 0,0 % 26 36,6 % 39 I alt 21 29,6 % 5 7,0 % 45 63,4 % V0028 Grenda Storvald Kalv 1,5 år 2,5 år og eldre I alt Tal % Tal % Tal % Tal Hanndyr 8 13,8 % 13 22,4 % 11 19,0 % 32 Hodyr 7 12,1 % 7 12,1 % 12 20,7 % 26 I alt 15 25,9 % 20 34,5 % 23 39,7 % 58 Valda har i den siste 3-årsperioden lege på denne fellingsprosent: Tildelt 2018 Fellingsprosent 2018 Fellingsprosent Hunskår % 84 % Dale og Kåle % 100 % Hetle-Reed-Fløtre % 92 % Side 8

9 Kyrkjeteigane 5 0 % 28 % Ryssdal % 100 % Skjerdal % 84 % Grenda Storvald % 74 % Ryssdal melde seg ut av Gloppen Sør viltlag før jakta 2017, fellingsprosenten i kolonna gjeld for dei to åra Økonomiske konsekvensar for kommunen Ingen. Rådmannen si vurdering Godkjenning av bestandsplanar og målretta tildeling av fellingsløyve etter 18 må skje i samsvar med retningslinene i den kommunale forvaltningsplan: Kjønnsbalansert uttak av vaksne dyr (1,5 og eldre) Maks % eldre dyr i avskytinga Fellingsprosent på minimum 75 %. Målet er å oppnå ei balansert avskyting som tek ut dyr i alle aldersgrupper og av begge kjønn, men med ein liten overvekt av kalv og yngre dyr i uttaket. Dette er i tråd med den kommunale forvaltningsplanen for hjort som blant anna har som mål å auke del eldre dyr i bestandet og bremse nedgangen i slaktevekt på sikt. Ei tildeling med fordeling tilnærma 30 % kalv, 35 % fjorkolle og eldre kolle i ein samla kategori, 20 % beinhonnel og 15 % eldre bukk er i tråd med desse måla, samt følger måla innanfor dei forskjellige årsleveområda til hjorten. Med målretta avskyting får valda tildelt ein kvote dei kan skyte. Om dei ikkje fyller heile kvoten og tek ut færre dyr i ein kategori, kan ein risikere at avskytinga avviker frå intensjonen som låg til grunn for den fordelinga som kvoten var tildelt etter. Skjer det same over fleire år, vil ein få ein uønskt avskyting. Så sjølv om den kommunale forvaltningsplan set opp overordna retningsliner for avskytinga, vil det likevel brukast ein stor del skjønn i vurderingane for å korrigere for tidlegare års felling. I forhold til tildeling av fellingsløyve er vurderingane under gjort for kvart einskild vald. Då mange av valda har relativt små kvoter og det kan førekome store endringar frå år til år i både avskyting og bestand, er vurderingane gjort på bakgrunn av 3 årsperioden Hunskår Hunskår har i dei siste tre åra hatt ei god fordeling mellom alder og kjønn, ein liten overvekt av hanndyr i uttaket. Valdet har hatt avgrensa uttak av eldre dyr og større uttak av yngre årsklasser. Valdet har hatt ein høg fellingsprosent, som gjekk noko ned siste treårsperiode. Ut frå dette og på grunnlag av råmene rundt minsteareal og tildeling av løyve, blir det tildelt 13 dyr totalt. Dale og Kåle Valdet har dei siste 3 åra teke ut litt meir hodyr enn hanndyr. Dei har skote 100 % av kvota kvart år. Fordelinga har vore etter dei kvotane som vart gitt. Dale og Kåle ligg nær maks tal løyve som kan gjevast innanfor rammene rundt minsteareal og tildeling av løyve. Tal dyr vart auka før jakta 2017, om trykket fortsett like høgt dei neste åra kan det gis 1 ekstra løyve på sikt. For 2019 vil det likevel tildelast 11 dyr total. Hetle Reed Fløtre I dei siste tre åra har det vore ei grei fordeling mellom kjønn med ein liten overvekt av hokjønn. Uttaket av eldre dyr ligg kring 25 % i treårsperioden. Fellingsprosenten for perioden er på 92 %, som er høgare enn kommunens mål om 75 %. Om fellingsprosenten fortsett å vere høg dei neste åra, vil Side 9

10 det truleg vere rom for ein liten auke i tildelte løyve. Tildelinga for 2019 blir lik tildelinga for Kyrkjeteigane Fellingstala frå Kyrkjeteigane er vanskelege å seie noko om for siste 3-årsperiode, då det er veldig låge tal. Sett i ein lengre periode har det prosentvis vore stort uttak av eldre dyr. Det blir derfor lagt vekt på uttak av yngre dyr ved tildelinga. Tildelinga hald fram som for Ryssdal Ryssdal er eit område med mykje hjort, noko som både syner igjen i felling, sett hjort og vårteljing. Då Ryssdal berre har vore eit eige vald sidan før jakta 2017, er det ikkje like mye talmateriale tilgjengeleg for dette valdet. Rådmannen er kjent med at Ryssdal har hatt ein veldig høg fellingsprosent, både i 2017 og I 2018 var den 100 %. Ryssdal er sterkt plaga med skadar på innmark som følgje av ein stor hjortebestand. Gloppen kommune har hovudansvaret for hjorteforvaltninga og er forplikta til å ta omsyn til andre samfunnsinteresser ved tildeling, deriblant skader på landbruket. Dette ligg også som eit punkt i den kommunale forvaltningsplan som er vedtatt av kommunestyret. Samanlikna med andre vald der har stor konsentrasjon av hjort, har Ryssdal hatt ei tildeling som har langt større areal pr. løyve. At Ryssdal skal ligge på same nivået er ikkje mål i seg sjølv, då det kan vere store variasjonar også innanfor kommunen. Ved vurdering av kva nivå tildeling av fellingsløyve skal ligge på, er det ein stor grad av skjønn. Vurdering av tidlegare høge fellingsprosent og at Ryssdal har eit nivå på sett hjort/jegerdag som er 3 gangar så høgt som snittet for kommunen, samt det faktum at Gloppen kommune er forplikta til å ivareta landbruksnæringa ved tildeling, låg til grunn for tildelinga før jakta i Sjølv om valdet hadde ein høg fellingsprosent i 2017 og 2018, er det ønskeleg å sjå utviklinga av fellingsprosenten over fleire år før ein gjer eventuelle vidare justeringar på tal løyve.for å få ned stammen og på den måten få midre hjorteskade i området, er det ikkje nok at Ryssdal fyller kvoten, det må og tilgrensande vald vere med på og arbeidde for å få ei god, høg avskyting. Rådmannen tilrår difor ein tildeling på 22 dyr. Med vedvarande høge hjorteskadar må vi halde fram å sjå på korleis problemet kan løysast. Tildeling av skadeløyve etter søknad, kan vere ei løysing. Skjerdal Skjerdalen er tradisjonelt eit område med mykje dyr og høg felling. Fellingsprosenten dei siste 3 åra har vore på 84 %, noko som er over det kommunale målet på 75 %. Løyvet var oppjustert i 2017 og det er ønskeleg å sjå utviklinga av fellingsprosenten over fleire år før ein gjer eventuelle vidare justeringar på tal løyve. Fellingstala syner ei skeiv utvikling fordelt på alderskategoriane som bør rettast opp. Valdet har skote ein overvekt av vaksne dyr og har difor ein høg del eldre dyr i avskytinga. Med det som grunnlag har det vore tildelt fleir løyve for kalv og ungdyr. Om valdet hald fram å skyte berre eldre hodyr i kategorien for hodyr og lite unge hanndyr, må kommunen vurdere å auke del kalv og ungdyr for å styre den ujamne fordelinga betre. Kjønnsfordelinga er litt meir hodyr enn hanndyr. Det vert tildelt 50/50 hann/ho for Grenda storvald Grenda storvald hadde i 2015 og 2016 ein låg fellingsprosent. Løyvet blei redusert i 2017, og valdet felte fleire dyr. Fellingsprosent gjekk opp til 96. For 2018 var fellingsprosenten 74. Det er ønskeleg å sjå utviklinga av fellingsprosenten over fleire år før ein gjer eventuelle vidare justeringar på tal løyve. Den gjennomsnittlege aldersmessige fordelinga dei siste tre åra er grei, og ligg i øvste delen i kategorien eldre dyr. Den kjønnsmessige fordelinga har ei overvekt av hanndyr. Rådmannen tilrår ei fordeling med likt tal løyve som tidlegare, men med ei overvekt av hodyr, yngre dyr. Med den tildeling som er skissert under, blir areal pr. løyve følgjande: Side 10

11 Vald Godkjent areal Dekar/løyve Hunskår dekar 262 Dale og Kåle dekar 273 Hetle-Reed-Fløtre dekar 394 Kyrkjeteigane dekar 620 Ryssdal dekar 332 Skjerdal dekar 377 Grenda Storvald dekar 354 Etter den lokale forskrifta om minsteareal i Gloppen kommune har valda i denne saka eit minsteareal på 500 dekar. Kommunen kan fråvike minstearealet med inntil 50 % ved tildeling. Tildelinga som tilrådinga legg opp til her, ligg innanfor råmene i forskrift om jakt etter hjort og minsteareal, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane. MULTEK-utvalet Behandling Landbrukssjef Trine Alme var til stades under behandling av saka. Framlegg frå Arnar Kvernevik (Ap) om å auke årleg kvote med følgjande: - 7 dyr Ryssdal til totalt 29 dyr, nytt minsteareal 250 % - 1 dyr Dale Kåle til totalt 12 dyr, nytt minsteareal 250 %. Framlegg frå Kent Øystein Hjelle (Sp) om å auke årleg kvote med følgjande: - 2 dyr Ryssdal til totalt 24, nytt minsteareal 304 % - 1 dyr Dale Kåle til totalt 12 dyr, nytt minsteareal 250 %. Grunngjeving for begge forslaga er å ivareta landbruksinteressene med tilhøyrande beiteskader, legge til grunn den historiske avskytinga (100 %) som har vore dei siste åra, og at kommunen nyttar den moglegheita som ligg i kommunal forvaltningsplan knytt til minstearealet pr. dyr. I vedteken kommunal forvaltningsplan er minstearealet satt til 500 dekar/per dyr, med ein moglegheit med ein variasjon på +/-50%. Den auka tildelinga skal ha ei fordeling som er i samsvar med kommunal forvaltningsplan. Det vart røysta slik: 1. Rådmannen si tilråding, som fekk ei røyst 2. Alternativt mellom - framlegget til Arnar Kvernevik, som fekk tre røyster og - framlegget frå Kent Øystein Hjelle, som fekk tre røyster. Saka vart dermed avgjort med utvalsleiar si dobbeltrøyst. KULT- 042/19 Vedtak Med heimel i 18 i forskrift om forvaltning av hjortevilt tildeler MULTEK-utvalet fylgjande fellingsløyve for hjort for jaktsesongen i 2019: Vald nr. Vald Kalv Vaksne hodyr Beinhonnel Eldre hanndyr 1445V0016 Hunskår V0017 Dale og Kåle V0025 Hetle-Reed-Fløtre V0026 Kyrkjeteigane V0031 Ryssdal Sum tildeling Side 11

12 1445V0012 Skjerdal V0028 Grenda Storvald Vedtaket var samrøystes, med unnatak av tildelinga til Ryssdal, som vart avgjort med leiaren si dobbeltrøyst. Side 12

13 Gloppen kommune Arkiv: GBNR-103/1, FA-V62 JournalpostID: 18/13239 Saksbehandlar: Trine Alme Saksnr. Utval Møtedato 043/19 MULTEK-utvalet Søknad om konsesjon for ikkje å flytte til eigedomen Rådmannen si tilråding I medhald av konsesjonslova 2 og 9 gjev MULTEK-utvalet Jan Roar Fløttre konsesjon for overtaking av gnr. 103 bnr. 1 «Breihaugen» i Gloppen utan krav om buplikt i si eigartid. Saksutgreiing Bakgrunn for saka Jan Roar Fløttre fekk heimel på garden gnr. 103 bnr. 1 den 2. juli I konsesjonssøknaden i 2011 var han open om at han ikkje hadde tenkt å flytte til eigedomen. Kommunen gav likevel konsesjon med fem års utsett buplikt, fram til 2. juli Kommunen varsla også at han ikkje kunne rekne med vidare fritak frå buplika etter at fritaksperioden er over. Jan Roar Fløttre har innan fristen søkt om ny konsesjon og fritak frå buplikta. Fakta i saka Konsesjonseigedomen: Formål: Arealoppgåve etter gardskart Gnr. 103 bnr. 1 Fløttre i Gloppen Ferie- og fritidsformål, bortleige av jordbruksarealet 87 daa fulldyrka, 51 daa innmarksbeite, 9 daa produktiv skog og 6 daa anna areal. Totalt 152 daa. Eigedomen ligg sentralt til vest for Byrkjelo i eit viktig jordbruksområde. Husdyrhald er dominerande i området. Eigedomen har god arrondering, med mesteparten av den dyrka jorda samla i to store teigar. Tunet ligg i grensa mellom dyrka jord og innmarksbeite. Bruket vil eigne seg godt for mellom anna husdyrhald, sjølv om det må påreknast oppgraderingar i bygningsmassen. Eigedomen har over 35 daa dyrka jord, og er difor omfatta av buplikt etter konsesjonslova 5. Frå ei verdivurdering som låg ved konsesjonssøknaden i 2011 vart husa på eigedomen skildra som følgjer: Driftsbygningen og våningshuset er av eldre dato, men godt vedlikehaldne. Våningshuset (ca 90 m2), sist restaurert 1970, har stove, kjøken, soverom og bad. Kjøkenet og badet vart modernisert i Kjellaren er kaldkjellar utan innreiing. Loftsetasjen er på ca 60 m2. Totalt er standarden til våningshuset grei, med det ein kan kalle eit hyttepreg, då huset i mange år har vore nytta til fritidsformål. Driftsbygningen på ca 120 m2, er frå 1930 og har ikkje vore i bruk sidan 1950, då drifta blei nedlagt. Fjøsdelen er ominnreidd med tanke på meir sosiale samlingar. Ny drift vil krevje større påkostnad. Elles er der stabbur og ei hytte/leikestove på bruket. Eigedomen har beiterett, jaktrett, støylsrett, samt fiskerett og fallrett i Storelva. Jan Roar Fløttre er no pensjonert, men ynskjer ikkje å flytte til garden. Han bur i Bærum og brukar huset til feriebustad. Han tok over eigedomen på odel etter far sin, som også leigde ut jorda i si tid. Eigedomen har i fleire tiår vore brukt til feriebustad. Då Jan Roar Fløttre tok over opplyste han at han ikkje hadde erfaring med jordbruksdrift, og at det ikkje kom til å bli endringar i korkje bruk, busetting eller drift når han overtok. Vidare fekk far hans bruksrett ut si levetid. Han er no gått bort. Side 13

14 Søknaden om konsesjon i 2018 vart diverre forlagt, og det har teke tid før den vart behandla. Eg er lei for dette. I søknaden er bygningane klassifisert som i dårleg teknisk stand, men unnatak av hytta/stabburet som er i middel stand. Søkjar har i tillegg lagt fram personleg tilknyting til eigedomen. Økonomiske konsekvensar for kommunen Ingen direkte. Ved at søkjar ikkje bur i kommunen får ikkje kommunen skatteinntekter, men har heller ikkje utgifter på andre område. Rådmannen si vurdering Søknaden vert behandla etter konsesjonslova 9, der det står: «Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.» Punkt 3 skal ikkje vurderast i saker der nær slekt søkjer konsesjon fordi dei ikkje skal oppfylle buplikt. I slike saker skal det i tillegg til første ledd nr. 1, 2 og 4 mellom anna leggjast vekt på kor stor egedomen er, kva avkastingsevne han har og kva hus der er. Søkjaren sin livssituasjon og tilknyting til eigedomen kan brukast som eit korrigerende moment. Vidare skal kommunen ikkje gjennomføre priskontroll etter 9a. Å gje konsesjon i denne saka ivaretek ikkje omsynet til busetting i området. Byrkjelo grunnkrins er ikkje av dei mest utsette, men det er likevel eit politisk ønskje at det skal bu folk i husa i Gloppen. Bruket har gode ressursar og ligg sentrumsnært til i eit av våre viktigaste jordbruksområde. Det er eit uheldig signal å la slike gardsbruk stå som feriebustad. I staden kunne eigedomen vere selt vidare til nokon som ønskjer å bu og drive. Ei god handheving av konsesjonslova er heilt avgjerande for å sleppe til dei som ynskjer å bu og drive på gardsbruk. Den driftsmessige løysinga vert vurdert som god. Arealet er leigd bort, og leigeavtalen er godkjend av kommunen. Driveplikta etter jordlova 8 er dermed oppfylt. Så lenge areala er i drift legg rådmannen til grunn at eigedomen sine arealressursar og kulturlandskap også vert tekne vare på. Eigedomen er ikkje av dei største, men eit godt brukande gardsbruk med god arrondering og korte driftsvegar. Huset krev nok oppgraderingar for å tilfredsstille dagens standard, men rådmannen vurderer det likevel ikkje som ubrukeleg i konsesjonssamanheng. Huset blir teke vare på og halde i relativt god stand, men truleg ikkje etter den standard vi har i dag til eit nytt hus. Det er heller ikkje uvanleg at bustadhus blir pussa opp når neste generasjon overtek. Fløttre bur ein del i huset i løpet av året. Søkjaren sin livssituasjon skal berre leggjast vekt på som korrigerande. Søkjaren er ikkje oppvaksen på eigedomen, men har tilknyting til staden gjennom bruk i ferie og fritid. Ei slik tilknyting kan ikkje kommunen leggje mykje vekt på sett opp mot dei andre omsyna i lova. Søkjaren har blitt pensjonist, og å starte eiga drift på bruket er ikkje aktuelt no. Han har heller ikkje ynskje om å flytte til eigedomen han har ei sterkare tilknyting til staden der han no bur. I utgangspunktet meiner rådmannen det er lite grunn til å gje fritak frå buplikta. Å ta over ein landbrukseigedom forpliktar. Dersom ein ikkje ynskjer å oppfylle desse pliktene, bør andre få sleppe til. Kommunen kan avslå søknaden om konsesjon. Då må eigaren selje garden vidare til nokon som kan få konsesjon eller ikkje treng konsesjon. Side 14

15 Då Jan Roar Fløttre søkte konsesjon fyrste gong i 2011, var han tydeleg på at han ikkje hadde planar om å flytte til eigedomen eller drive han sjølv. Kommunen gav likevel konsesjon med fem års utsett frist for tilflytting. Dette var uheldig. Når søkjaren ikkje har planar eller ønskje om å flytte til eigedomen, må kommunen vurdere varig fritak eller avslå søknaden. Truleg burde søknaden ha vore avslått. I staden vart problemet utsett. I mellomtida har Jan Roar Fløttre innordna seg på eigedomen og fått ei sterkare tilknyting til staden. Han var i kontakt med kommunen i god tid før fristen gjekk ut for å vurdere vegen vidare. Han ønskjer framleis å bruke eigedomen i Gloppen til feriebustad, og leige ut jorda. Kommunen må ta litt av ansvaret for at ein i utgangspunktet gav konsesjon med eit vilkår som vi visste søkjaren ikkje ville innfri. Om kommunen skulle avslå søknaden, burde vi ha gjort det med ein gong, i staden for å la søkjaren leve i uvissa i fem ekstra år. Rådmannen vil under tvil tilrå at søkjaren, som no er pensjonist, får konsesjon utan krav om buplikt ut si eigartid. Vedtaket vil då rydde opp i ei litt uheldig sak, men må ikkje føre til ein praksis der det blir lettare å få fritak frå buplikt. MULTEK-utvalet Behandling Avslag på søknad om konsesjon, framlegg frå Kent Øystein Hjelle, Senterpartiet I medhald av konsesjonslova av og 9 avslår MULTEK-utvalet søknad om konsesjon frå Jan Roar Fløttre, gnr. 103 bnr. 1 «Breihaugen» i Gloppen. Med heimel i 18 i konsesjonslova må eigar innan 1. oktober 2019 flytte til eigedomen, eller syte for at eigedomen vert overført anten til noko som kan få konsesjon, eller til nokon som ikkje treng konsesjon. Grunngjevinga for avslaget er omsynet til busetnad på eigedomen. Landbrukssjef Trine Alme var til stades under behandling av saka. Framlegget frå Kent Øystein Hjelle vart samrøystes vedteke. KULT- 043/19 Vedtak I medhald av konsesjonslova av og 9 avslår MULTEK-utvalet søknad om konsesjon frå Jan Roar Fløttre, gnr. 103 bnr. 1 «Breihaugen» i Gloppen. Med heimel i 18 i konsesjonslova må eigar innan 1. oktober 2019 flytte til eigedomen, eller syte for at eigedomen vert overført anten til noko som kan få konsesjon, eller til nokon som ikkje treng konsesjon. Grunngjevinga for avslaget er omsynet til busetnad på eigedomen. Vedtaket var samrøystes. Side 15

16 Gloppen kommune Arkiv: FE-223 JournalpostID: 19/4875 Saksbehandlar: Knut Roger Berge Nesdal Saksnr. Utval Møtedato 044/19 MULTEK-utvalet Støtte til sanitæranlegg på Myra Rådmannen si tilråding MULTEK-utvalet løyver kr til Åsen Vel til bruk av bygging av sanitæranlegg. Beløpet vert dekka av teneste andre kulturaktivitetar Saksutgreiing Bakgrunn for saka Myra er eit mykje besøkt nærturområde i Åsen, Sandane. I 2018 bygde Åsen Vel ei grillhytte i området som er svært mykje nytta av barnehagane og skulane. Andre brukarar er familiar som feirar fødselsdagar m.m. Med mykje besøk, har det meldt seg behov for toalett i området. Åsen Vel søker Gloppen kommune om ,- til sanitæranlegg på Myra. Fakta i saka Åsen Vel har sett i gang bygging av kombinert sanitæranlegg og lager. Næringslivet (ved Bano), har stilt opp med baderomsmodul som har spart Åsen Vel for mykje pengar og arbeid. Sanitæranlegget vil bli kopla på kommunen sitt leidningsnett. Kommunen vil grave avløp frå Lyngvegen til kanten av trimløypa. Resten av gravinga og nedlegging av rør inn til sanitæranlegget, vil Åsen Vel ta sjølve. Økonomiske konsekvensar for kommunen Midlar til tiltaket kan takast frå kulturbudsjettet innanfor ramma kommunestyret har løyvd til MULTEK-utvalet. Rådmannen si vurdering Rådmannen meiner dette er eit flott tiltaket og ser at det er lagt ned mykje dugnadsarbeid i området over tid. Området er verdifullt for skulane og ålmenta og rådmannen ser at det er nødvendig med ei toalettløysing i området. Med avgrensa midlar vil ikkje rådmannen tilrå å løyve heile det omsøkte beløpet. MULTEK-utvalet Behandling Spørsmål frå Dagfinn Nyhammer knytt til hans habilitet, grunna at han er sterkt engasjert i bygging av dette bygget. Ved avstemming vart det samrøystes vedteke at Dagfinn Nyhammer er habil i saka. KULT- 044/19 Vedtak MULTEK-utvalet løyver kr ,- til Åsen Vel til bruk av bygging av sanitæranlegg. Side 16

17 Beløpet vert dekka av teneste andre kulturaktivitetar. Vedtaket var samrøystes. Side 17

18 Gloppen kommune Arkiv: FE-223 JournalpostID: 19/7970 Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Saksnr. Utval Møtedato 045/19 MULTEK-utvalet Søknad om støtte til Sofjo Pride 2019 Rådmannen si tilråding MULTEK-utvalet viser til rådmannen si vurdering av søknaden, og avslår søknaden frå Sofjo Pride om støtte til Pride Sogn og Fjordane Saksutgreiing Bakgrunn for saka Sofjo Pride søkjer Gloppen kommune om kr i tilskot til Pride Sogn og Fjordane i Førde frå 14. til 16. juni i år. Sofjo Pride er ei forening som skal ha ansvar for arrangering og gjennomføring av Pride festival i Sogn og Fjordane. Fakta i saka Sofjo Pride skriv i søknaden: «For å markere og feire at kjærleiken og identitetar er ulike, ynskjer vi å lage ein stor folkefest. Det blir eit bredt program, og for å sikre at alle har moglegheit til å delta uansett økonomisk bakgrunn, treng vi økonomiske bidrag, gåverog sponsorar. Stadig fleire LHBT+ menneske flyttar frå distriktet og Sogn og Fjordane for å kunne vere den dei er og elske den dei ynskjer. Målet for Sofjo Pride 2019 vil vere å motvirke dette, det vil gje meir vekst i fylket vårt. Vi let oss inspirere av Bygdepride i Volda, som var ein stor suksess. Dei, og andre har vist at det går å få det til. Ein fersk rapport frå institutt for samfunnsforskning og barne-og familiedirektoratet syner til at heile 23 prosent av LHBT-personar har blitt utsatt for hets og truslar. Dette er dobbelt såmykje som befolkninga ellers. Hovudarrangementet vert i Førde, men heile fylket vert invitert, Programmet vil innehalde panelsamtalar og debattar, konsertar, parade, quiz, konkurransar og mykje meir! Vi sjølve vil stå for mykje av dette, men vi har allereie samarbeidspartar som vil stå for nokre av arrangementa. Vi treng då økonomisk stønad for å realisere fleire av desse prosjekta. Målet er å lage ein folkefest der ein uansett bakgrunn, aldersgruppe eller økonomiske midlar kan delta på lik linje, lære noko nytt og feire saman.» Arrangementet har eit totalbudsjett på ,-. Økonomiske konsekvensar for kommunen Side 18

19 Søknaden er altså på kr Eit eventuelt tilskot må dekkast innanfor MULTEK-utvalet sitt budsjett, t.d. på teneste Andre kulturaktivitetar og tilskot. Rådmannen si vurdering I den økonomiske situasjonen Gloppen kommune er i, må vi etter rådmannen sitt syn prioritere arrangement i eigen kommunen. Rådmannen tilrår derfor ikkje å støtte søknaden, sjølv om formålet både er godt og prisverdig. MULTEK-utvalet Behandling Framlgg frå Dagfinn Nyhammer (H) om å støtte tiltaket med kr 3.000,-. Famlegget vart samrøystes vedteke. KULT- 045/19 Vedtak MULTEK-utvalet løyver kr 3.000,- til Sofjo Pride Beløpet vert dekka av teneste andre kulturaktivitetar. Vedtaket var samrøystes. Side 19

20 Gloppen kommune Arkiv: FE-223 JournalpostID: 19/7860 Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Saksnr. Utval Møtedato 046/19 MULTEK-utvalet /19 Formannskapet Kommunestyret Trivselsskogen SA: Støtte til utkikksplattform på Holvikfossen - ny behandling Vedlegg i saka: Søknad om støtte til Fosseteater Rådmannen si tilråding Kommunestyret viser til rådmannen si saksutgreiing og vedtek at Gloppen kommune kjøper andelar i Trivselsskogen SA for inn til kr Inntektene frå andelane skal brukast til fullfinansiering av utkikksplattforma på Holvikfossen. Kjøpet blir dekka av avsette midlar på prosjekt i 2019-budsjettet. Saksutgreiing Frå tidlegare behandling av saka: Bakgrunn for saka 3. august i fjor søkte Trivselsskogen SA om eit kommunalt tilskot på kroner til å bygge ei utkikksplattform «eit fosseteater» på Holvikfossen ovanfor Sandane sentrum. Fakta i saka Rådmannen la først til grunn å behandle denne som ein del av 2019-budsjettet, men det vart ikkje gjort. Årsaka var dei store utfordringane vi hadde med å få i hop budsjettet. Trivselsskogen SA har sjølvsagt krav på å få behandla søknaden sin, og rådmannen seier seg lei for at det har gått så lenge før saka blir lagt fram. Rådmannen legg til grunn at også dei folkevalde i Gloppen har god kjennskap til Trivsesskogen på Sandane. Trivselsskogen vart utpeika til fylket sin kandidat i kåringa av Norges beste tursti. Dette vart markert i kommunestyret på julemøtet i fjor. Ved den endelege kåringa no i vår, kom Trivselsskogen til superfinalen (var mellom dei fem beste), men nådde ikkje heilt til topps. Dette viser at Trivselsskogen har markert seg langt utover kommunegrensene, og anlegget blir trekt fram og får rosande omtale i mange samanhengar. Søknaden om tilskot til «Fosseteater» er omfattande, og inneheld også ein omtale av heile Trivselsskog-prosjektet. Søknaden følgjer saka. Om «Fosseteateret» skriv Trivselsskogen: «Trivselsskogen SA har jobba mykje med å tilrettelegge stiane med tanke på å gjere dei trygge. Det som gjenstår, er sikring i form av ei rampe med tilstøytande rekkverk på toppen av Holvikfossen som skal hindre personar i å falle ut for fossen. Denne sikringsinstallasjonen er og tenkt som eit Side 20

21 utkikksplatå. Dette vil bli ein ny og spanande turist- og reiselivsattraksjon i Gloppen. I dag er sikringa mot 70 meter fall i fossen små bjørketre. ( ) Rampen «Fosseteater» vi søkjer støtte til vil sluttføre arbeidet i Trivselsskogen, og er kostnadsrekna til ca. kr ,-. Vi søkjer med dette om støtte frå Gloppen kommune til halvparten av denne summen, dvs kr ,-. Installasjonen «Fosseteater» vil ikkje medføre store naturinngrep på Holvikfossen og ein vil ikkje røre sjølve fossen. Installasjonen vil ligge på venstre side framover mot kanten der ein i dag går for å kome ut på kanten. Den består av stålramme med gitter i golvet og glasrekkverk rundt. Det skal kun støypast 2 fundament som rampen skal ligge på. Denne skal fraktast på plass med helikopter. Det er Norconsult AS i Sogndal som prosjekterer, og Veidekke Entreprenør AS som vil utføre arbeidet med Fosseteateret. ( ) Budsjett Aktivitet Beløp Prosjektering Rampe/innstallasjon Fundamentering/montering Totalt Målet vårt er at både fastbuande og turistar skal nytte turområdet, og vi håper på besøkande pr år når dei to utsiktspunkta på Utsikten og Holvikfossen står ferdig.» Utsiktspunktet på Utsikten er nesten gjort ferdig etter at søknaden vart skriven. Meininga er at lokalt næringsliv skal dekke halvparten av kostnaden med «Fosseteateret», altså også på dei. Arbeidet med å samle inn desse pengane er i gang. Økonomiske konsekvensar for kommunen Søknaden gjeld kroner. Frå før av har Gloppen kommune støtta Trivselsskogen med frå næringsfondet. Rådmannen si vurdering Til liks med alle andre er rådmannen imponert over kva «gjengen» som står bak Trivselsskogen SA har fått til. Kommunen sitt bidrag så langt har vore lite når vi ser på kor mykje arbeid og kapital som er lagt ned. Rådmannen meiner derfor at vi bør prøve å imøtekome søknaden. Trivselshagen SA er eit samvirkeføretak med andelar. Eit kommunalt bidrag kan derfor vere kjøp av andelar, noko som opnar for at bidraget kan finansierast utanom drifta. Rådmannen sitt framlegg er derfor to-delt: 1. Kommunen kjøper andelar i Trivselsskogen SA for finansiert av ubunde investeringsfond 2. Formannskapet gjev tilsegn om frå næringsfondet i 2019 til «Fosseteateret». Det ubundne investeringsfondet til kommunen er ved årsskiftet 2018/2019 vel 1,3 mill. Vi har då dekka inn den ikkje-finansierte delen av aksjekjøpet i SFE i 2017 på nesten 5,7 mill. Rådmannen si tilråding Til formannskapet: 1. Formannskapet gjev Trivselsskogen SA tilsegn om kr frå næringsfondet i 2019 til bygging av «Fosseteater» ved Holvikfossen Side 21

22 2. Formannskapet tilrår kommunestyret å løyve kroner frå ubunde investeringsfond til kjøp av andelar i Trivselsskogen SA. Innbetalinga frå andelane skal brukast til bygging av «Fosseteater» ved Holvikfossen. Rådmannen får fullmakt til å gjere nødvendige budsjettendringar. Til kommunestyret: Kommunestyret løyver kroner frå ubunde investeringsfond til kjøp av andelar i Trivselsskogen SA. Innbetalinga frå andelane skal brukast til bygging av «Fosseteater» ved Holvikfossen. Rådmannen får fullmakt til å gjere nødvendige budsjettendringar. Formannskapet si behandling Framlegg frå Venstre, framlegg frå Bjarte Gangeskar, Venstre Søknad om kommunal støtte vert avslått. Støtte frå næringsfondet vert ikkje vurdert før det ligg føre eit gyldig byggjeløyve og ei realistisk finansieringsplan. Framlegg frå SD, framlegg frå Gunnvor Sunde, Samfunnsdemokratane Søknad om kommunal støtte til Trivsesskogen blir avslegen med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i Gloppen. Revidert framlegg frå Bjarte Gangeskar (V) og Gunnvor Sunde (SD): Søknaden om kommunal støtte til Trivselsskogen blir avslegen med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i Gloppen Støtte frå næringsfondet vert ikkje vurdert før det ligg føre ein realistisk finansieringsplan. Det var gruppemøte. Framlegg frå Arnfinn Brekke og Leidulf Rygg Bogstad (Krf), Bernt Reed (Sp) og Audun Mundal (uavhengig): Formannskapet gjev Trivselsskogen SA tilsegn om kr frå næringsfondet i 2019 til bygging av «Fosseteater» ved Holvikfossen. Det vart røysta slik: 1. Pkt 1 i framlegget frå Bjarte Gangeskar og Gunnvor Sunde, som vart samrøystes vedteke. 2. Alternativt mellom - pkt 2 i framlegget frå Bjarte Gangeskar og Gunnvor Sunde som fekk 5 røyster og - framlegget frå Arnfinn Brekke m/fl. som fekk 4 røyster. Formannskapet sitt vedtak f-sak 29/19 1. Søknaden om kommunal støtte til Trivselsskogen blir avslegen med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i Gloppen 2. Støtte frå næringsfondet vert ikkje vurdert før det ligg føre ein realistisk finansieringsplan. Pkt 1 vart samrøystes vedteke, medan pkt 2 vart vedteke med fem røyster. --- Ny behandling av saka Etter avslaget i formannskapet har Trivselshagen SA arbeidd med alternativ finansiering av prosjektet og greidd å skaffe kroner frå næringslivet og privatpersonar. Med ein kostnad på mellom 1,2 og 1,3 mill. kroner, manglar då om lag på fullfinansiering av dette vil Trivselsskogen skaffe med ytterlegare bidrag frå private. Side 22

23 Den reviderte søknaden til kommunen er no på kr ,-. Rådmannen si vurdering Rådmannen er framleis positiv til å støtte prosjektet, og vil tilrå at kommunen løyver midlane det er søkt om. I investeringsbudsjettet er det på prosjekt småprosjekt kultur og næring sett av , med denne omtalen: «Midlane er tenkt til m.a. inventar til biblioteket på Byrkjelo, nye informasjonstavler på vegane inn mot Gloppen, Trivselskogen og andre mindre tiltak som er i grenseland mellom drift og investering. Løyvinga er ein rund sum som kultur- og næringssektoren disponerer.» Sidan dette er investeringsmidlar, kan desse ikkje gjevast som tilskot, men det kan kjøpast andelar for midlane. For Trivselsskogen SA blir dette «ett fett». Rådmannen tilrår at kommunen kjøper andelar i Trivselsskogen SA for inntil , og at midlane blir øyremerka til bygging av utkikksplattforma på Holvikfossen. MULTEK-utvalet Behandling Framlegg frå Kent Øystein Hjelle (Sp) om at støtta blir halvert til kr ,-. Framlegget fekk to røyster og fall. KULT- 046/19 Vedtak MULTEK-utvalet er samd i tilrådinga. Vedtaket vart gjort mot to røyster. Side 23

24 Gloppen kommune Arkiv: FE-231 JournalpostID: 19/7967 Saksbehandlar: Kjell Petter Solhaug Saksnr. Utval Møtedato 047/19 MULTEK-utvalet Kommunestyret Nytt gebyrregulativ for arbeid etter plan- og bygningslova Vedlegg i saka: Forslag til nytt gebyrregulativ Gjeldane gebyrregulativ for 2019 Rådmannen si tilråding Kommunestyret godkjenner vedlagde framlegg til nytt gebyrregulativ for arbeid etter plan- og bygningslova og lov om eigarseksjonar. Regulativet gjeld frå 1. juli 2019, og frå same dato blir dagens regulativ oppheva. Saksutgreiing Frå tidlegare behandling av saka: Bakgrunn for saka Arbeid etter plan- og bygningslova (pbl) er eit sjølvkostområde og då skal utgifter og (inntekter) gebyr gå i balanse. Gjennomgang av dette sjølvkostområdet syner ein ubalanse, og denne saka omhandlar eit revidert gebyrregulativ for å justere på denne skeivheita. Gjennomgangen av regulativet er også varsla i budsjettarbeidet for Fakta i saka Gloppen kommune har i dag eit omfattande (6 sider) gebyrregulativ for arbeid etter pbl. Etterkalkyler syner at dekning for oppmålingsarbeid er på 39 % og for byggesaker er dekninga på 38,6 %. Det ligg ikkje føre eit kommunestyrevedtak om kva inndekning kommunen skal ha på disse sjølvkostområda, men uansett syner etterkalkylen at talla er for lave. Gjeldane gebyrregulativ er omfattande og detaljert bygd opp. I dette ligg det at regulativet er delt på type bygningar (t.d. bustadbygging, andre nybygg, andre tiltak industri/lagerbygg, kontor og forretningsbygg osv.) og så der det vidare delt opp i ulike tiltaksklassar (1-3). Det er for detaljert på enkelte område, samtidig som det ikkje tar opp i seg det ekstraarbeidet som er ved enkelte type saker, t.d. dispensasjonssaker. Forslaget til nytt gebyrregulativ er forenkla og mykje bygd opp rundt kvadratmeter BRA. I tillegg er det gjort eit førearbeid, slik det er rekna ut enkelte stykkprisar på ulike tiltak. Økonomiske konsekvensar for kommunen Denne endringa av gebyr vil bidra til auka inntekter for kommunen, men det er ikkje råd å talfeste dette då omfanget av byggesaker er uvist. Rådmannen si vurdering Side 24

25 Rådmannen har ikkje gjort noko arbeid med å samanlikne byggesaksgebyra for våre nabokommunar. Dette fordi at etterkalkyla syner at det ikkje er samsvar mellom utgifter og inntekter (gebyr) og at det må settast i verk tiltak. I budsjettet for 2019 er det også tatt høgde for at gebyrregulativet skal justerast slik at det blir auka gebyrinntekter. Som nemnt tidlegare ligg det ikkje føre eit kommunestyrevedtak som seier kva inndekningsgrad disse sjølvkostområda skal ha. Slik rådmannen kjenner til er dette opp til kvar enkelt kommune å bestemme, men fram til ei slikt vedtak er på plass blir det sikta inn mot 100 % inndekning. Sidan inntektene heng saman med tal saker som kjem inn, og dette varierer frå år til år, må denne tilpassinga gå over nokre år. Tabellen under syner endringane mellom gamalt og nytt regulativ på eit utval av saker, og tabellen syner at det blir foreslått både auke og reduksjon av gebyr. Kolonne1 Gamal Ny Endring Liten einebustad 150 m Stor einebustad, 250 m Tomannsbolig, 250 m Bruksendring frå kontor til bustad, 300 m2 (1 eining) av 400 m2. 3 etasjar Bruksendring frå kontor til bustad, 300 m2 (4 einingar) av 1000 m2. 1 etasje Landbruksbyggning, 500 m Landbruksbyggning, 100 m Bustadblokk, 12 bueiningar, 4 etasjar, 1000 m Kontorbygg, 1000 m2, Tiltaksklasse Forslaget til nytt gebyrregulativ er bygd opp rundt eit rekneark, slik at kvar enkelt brukar kan lettare få fram ei samla oversikt over gebyr. Strukturen i reknearket ligg ved denne saka. Rådmannen konkluderer med at sidan dette er eit sjølvkostområde og inntektene er lågare enn utgiftene, har kommunen ikkje noko val i høve til å auke gebyra fram til eit ev. kommunestyrevedtak seier noko anna. Rådmannen si tilråding MULTEK-utvalet syner til rådmannen si saksutgreiing og legg endra gebyrregulativ for arbeid etter plan- og bygningslova og lov om eigarseksjonar ut på høyring. Høyringsfristen blir sett til 27. mai Vedtak i MULTEK-utvalet , sak 33/19 MULTEK-utvalet syner til rådmannen si saksutgreiing og legg endra gebyrregulativ for arbeid etter plan- og bygningslova og lov om eigarseksjonar ut på høyring. Høyringsfristen blir sett til 27. mai Vedtaket var samrøystes. Vidare behandling av saka Side 25

26 Det kom ikkje inn merknader under høyringa. Rådmannen tilrår derfor at det utlagde framlegget til nytt regulativ blir vedteke, og at dette skal gjelde frå 1. juli MULTEK-utvalet Behandling KULT- 047/19 Vedtak Rådmannen si tilråding vart samrøystes innstilt. Side 26

27 Gloppen kommune Arkiv: FA-L12, HIST-16/886 JournalpostID: 19/6978 Saksbehandlar: Bjørn Aurlien Saksnr. Utval Møtedato 048/19 MULTEK-utvalet Kommunestyret Detaljreguleringsplan for Søreide skuleområde - sluttbehandling etter mekling Vedlegg i saka: Føresegner - Søreide - revisjon B Plankart - revisjon B Planomtale - Søreide - revisjon B Meklingsmøte - Gloppen - Søreide skuleområde - detaljregulering Kort samandrag av saka Planen for omregulering av delar av tidlegare Søreide skuleområde til bustadformål vart behandla i MULTEK-utvalet i september 2018, etter den lovpålagte høyringsperioden. På grunn av motsegn frå fylkesmannen har det ikkje vore mogleg å legge planforslaget fram for sluttbehandling tidlegare. Motsegnene er nå trekte, og rådmannen legg planforslaget fram til godkjenning. Det er vist til nokre mindre vesentlege dokument i planomtalen som er tilgjengelege på saka, men som ikkje er lagde ved denne saksutgreiinga. Endringar i tekstdel og føresegner etter offentleg utlegging er vist med raud skrift. Rådmannen si tilråding Gloppen kommunestyre vedtek reguleringsplan for del av Søreide skuleområde med plankart, tekstdel og føresegner datert Tidlegare behandling av saka: Bakgrunn for saka LEO4 har utarbeidd framlegg til reguleringsplan for del av Søreide skuleområde. Formålet er omregulering til bustad, eventuelt kombinert med næring. Planen har ligge ute til offentleg gjennomsyn. Denne saka gjeld behandling av merknader og endringar av planframlegget fram mot endeleg godkjenning. Fakta i saka I samband med utlegging av planforslaget mottok kommunen følgjande merknader: Tore Gimmestad Dei ser positivt på utbygging av området, men meiner at utbygginga er for omfattande. Tjuavegen er ikkje dimensjonert for noko særleg større mengde biltrafikk enn det som alt er der i dag. Barna som bur i Tjuavegen brukar vegen til og frå skule og fritidsaktivitetar, og til leik og sykling på fritida. Meir trafikk vil føre til større fare for barna i området. Skal skogområdet bak Tjuavegen byggast ut, må det få eigen vegtilkomst. Dei ønskjer heller ikkje høge hus i området, då det vil føre til at dei mister sollys og utsikt. Side 27

28 Dei er også redde for trafikkkaos på fv. 696 om fleire bilar og folk skal bruke vegen. Det er alt for mykje trafikk på denne vegen i dag, og den er definert som farleg skuleveg. Mjuke trafikantar må gå denne vegen for å kome til Sandane der både barne-, ungdomsskule og vidaregåande skule er, i tillegg til fritids- og aktivitetstilbod. Andre alternativ til å kome seg til Sandane er der ikkje, utan at det vert lange omvegar. Bebuarane i Tjuavegen, Kenneth Kirkhorn, Jørn Roar Klokset, Finn Elvebakk, Åge Elvebakk, Randi Honningsvåg, Oddvar Bjørlo, Tore Gimmestad, Tore Støylen, Janne og Jan-Inge Sætre Dei er kritiske til trafikkanalysen og til vurderinga av barn og unge sine interesser i tekstdelen til planen. Merknaden er vedlagt. Oddvar Bjørlo Han er sterkt kritisk til trafikkvurderingane i plandokumenta og peiker på: i tillegg til Olav Hjelmeset sin aktivitet i grustaket på øvre Søreide er det stor trafikk frå steinbrotet på indre Søreide gjennom det farlege og uoversiktlege krysset ved Evebøfossen. Her er på- og avstiging for skulebussen, og det kan vere nestenulukker kvar dag i området. Her er mange som syklar og går på tur. Meir trafikk frå nye bueiningar vil gi større fare for alvorlege ulukker vegen frå skuleområdet er smal, og det er vanskeleg for to bilar å møtest. Situasjonen blir verre med auka biltrafikk og mange fleire syklande og gåande. Vegen blir ikkje breiare eller tryggare med fartsdump eller nedsett fartsgrense han meiner ein ikkje kan legge til grunn at private avkøyrsler skal kunne nyttast som møteplassar, slik det er argumentert for i plandokumentet når det gjeld Elvavegen snarvegane opp i Åsen som er lagt til grunn i plandokumentet meiner han i praksis ikkje kan reknast med. Dei eksisterer knapt nok, der er gjerde, ein må gjennom hagar og tun. Dette er private område Tjuavegen er altfor smal til å sette meir trafikk inn på. Han meiner vegen ikkje kan ta imot meir trafikk enn dei om lag 20 bilane som nyttar vegen i dag. Han peiker også på at vegen er nytta til leik og aktivitet for ungane i området, og for Nygård barnehage støy og trafikk frå store bilar, maskiner og arbeidsfolk i ein byggeperiode som er heilt uvisst kor lenge vil vare. Det blir krevjande for alle som bur i området. Elles meiner han omtalen av friområdet som blir foreslått omregulert er feil. Synfaring er gjennomført på tidspunkt då borna var i barnehage eller på skule. Utanom desse tidene er området mykje brukt. Han stiller spørsmål ved kor borna skal leike dersom dette området blir bygd ned, og meiner leikeområdet i planen er altfor lite. Han er også kritisk til nye hus på tre etasjar, når dei som bur i området frå før har stramme føringar på høgde og utsjånad. Eventuelle nybygg bør ha maks to etasjar, og byggast i same stil som øvrig bygningsmasse. Statens vegvesen Dei har ingen kommentarar til trafikkvurderinga som konkluderer med at krysset mellom fv. 696 og kommunal veg har tilfredsstillande utforming, men meiner nedsett fartsgrense på kommunevegen må supplerast med fysiske tiltak, som t.d. fartshumper. Fylkesvegen har ikkje gang- og sykkeltilbod, og er i tillegg så smal at den ikkje er eigna for å gå eller sykle. Dei meiner difor at det er svært viktig at det blir lagt opp til at skulevegen blir basert på skuleskyss. Det må då leggjast til rette for at det er eigna plassar for bussen å stoppe, samt for reisande å vente. Det må difor setjast rekkjefølgjekrav om at før det vert gjeve løyve til å bygge nye bygg i reguleringsområdet må det vere etablert haldeplass for buss på begge sider av fylkesveg 696. Haldeplassen skal vere i samsvar med handbok N100 «Veg og gateutforming». Det er også aktuelt med ei gjennomføringsavtale her. Side 28

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: MULTEK-utvalet Møtestad: Gloppen heradshus Dato: Tid: Kl. 09:00

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: MULTEK-utvalet Møtestad: Gloppen heradshus Dato: Tid: Kl. 09:00 Gloppen kommune Møteinnkalling Utval: MULTEK-utvalet Møtestad: Gloppen heradshus Dato: 06.06.2019 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er

Detaljer

Møtebok. Forfall/møtte ikkje Frå Følgjande varamedlem møtte Frå Mariel Eikeset Koren MDG Ingen

Møtebok. Forfall/møtte ikkje Frå Følgjande varamedlem møtte Frå Mariel Eikeset Koren MDG Ingen Utval MULTEK-utvalet Møtestad Nordfjord folkehøgskule Dato 28.02.2018 Tid Kl. 16:00-16:30 Møtebok Følgjande medlemar møtte Arnar Hans Kvernevik Audun Mundal Kent Øystein Hjelle Solveig Lien Gusdal Edgar

Detaljer

Bestandsplan xxxxxxxx årsleveområde for hjort Vedteken på skipingsmøte

Bestandsplan xxxxxxxx årsleveområde for hjort Vedteken på skipingsmøte Bestandsplan xxxxxxxx årsleveområde for hjort 217-22 Vedteken på skipingsmøte. 217. 1 Føreord Dette er bestandplanen for Bestandsplanområde i kommunane Naustdal, Flora, deler av Bremanger og deler vav

Detaljer

Møteinnkalling. Lista over arbeidsgruppa sine framlegg til driftsendringar, vedlegg til sak 3/18, var ikkje klar då denne saklista vart sett opp.

Møteinnkalling. Lista over arbeidsgruppa sine framlegg til driftsendringar, vedlegg til sak 3/18, var ikkje klar då denne saklista vart sett opp. Møteinnkalling Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: 17.01.2018 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88 38 00

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Formannskapet Møtestad Gloppen ungdomsskule - GU-salen Dato Tid Kl. 12:45-12:50. Følgjande medlemar møtte

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Formannskapet Møtestad Gloppen ungdomsskule - GU-salen Dato Tid Kl. 12:45-12:50. Følgjande medlemar møtte Møtebok Utval Formannskapet Møtestad Gloppen ungdomsskule - GU-salen Dato 24.04.2017 Tid Kl. 12:45-12:50 Følgjande medlemar møtte Leidulf Gloppestad Arnar Hans Kvernevik Bjarte Gangeskar Svein-Ottar Sandal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

Bestandsplan Sogndal og Luster årsleveområde for hjort

Bestandsplan Sogndal og Luster årsleveområde for hjort Bestandsplan Sogndal og Luster årsleveområde for hjort 2016-2018 Vedteken på skipingsmøte 25 april 2016. Per Ivar Lomheim per.ivar.lomheim@sfj.no Områdeavgrensing Det har gjennom prosjektarbeid med arbeidsmøter

Detaljer

Møteinnkalling. Møtestart blir rett etter kommunestyremøtet. Klokkeslettet er derfor usikkert.

Møteinnkalling. Møtestart blir rett etter kommunestyremøtet. Klokkeslettet er derfor usikkert. Møteinnkalling Utval: MULTEK-utvalet Møtestad: Nordfjord folkehøgskule Dato: 28.02.2018 Tid: Ca kl. 15:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf.

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar Hege Lothe

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar Hege Lothe VALSTYRET MØTEBOK Møtedato: 23.05.2016 Møtetid: Kl. 08:30 08:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 003/16-005/16 Desse medlemmene møtte: Magni Aa Berge Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 29.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: Tid: Kl. 09:00

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: Tid: Kl. 09:00 Møteinnkalling Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: 08.03.2017 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88 38 00

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke VALSTYRET MØTEBOK Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: Kl. 12:00 12:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 004/15-006/15 Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Parti Sp Sp SD Krf Forfall/møtte

Detaljer

HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT

HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 15.12.2014 Saksnr.: 2014/1893 Løpenr.: 35062/2014 Arkiv: V00 Sakshandsamar: Anne Berit Hauge HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT Saksnr Utval Møtedato 6/15

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 11.11.2014 Møtetid: Kl. 13:00 14:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 043/14-046/14 Desse medlemmene møtte: Sjur Atle Austrheim Sølvi Anne Espeland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Nemnd for vilt, fiske og friluft. Landbrukskontoret, Dato: Tid: 17:00 18:30

MØTEPROTOKOLL. Nemnd for vilt, fiske og friluft. Landbrukskontoret, Dato: Tid: 17:00 18:30 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Nemnd for vilt, fiske og friluft. Landbrukskontoret, Dato: 30.05.2018 Tid: 17:00 18:30 Medlemer som møtte: Sigurd Voldsund Nygard Leder H Knut Tandberg Nestleder H Bente Storvik

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda Saka gjeld: GNR/BNR 155/3 OG 153/13 - SØKNAD OM KONSESJON,

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Forvaltningsstyret - Planutval /18

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Forvaltningsstyret - Planutval /18 SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Forvaltningsstyret - Planutval 18.06.2018 079/18 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Mona Rabben GNR - 2/7, GNR - 2/8, N - 17/1764-504 Gnr. 2

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Audun Mundal Kent Øystein Hjelle Solveig Lien Gusdal Edgar Kvernevik Jan Asle Rustøen Mariel Eikeset Koren

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Audun Mundal Kent Øystein Hjelle Solveig Lien Gusdal Edgar Kvernevik Jan Asle Rustøen Mariel Eikeset Koren GLOPPEN KOMMUNE MULTEK-UTVALET MØTEBOK Møtedato: 14.12.2015 Møtetid: Kl. 15:30 16:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/15-036/15 Desse medlemmene møtte: Arnar Kvernevik Audun Mundal Kent Øystein Hjelle

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 09:30 15:45 Møtestad: Nordfjord Hotell - Nordfjordeid Saksnr.: 093/14-094/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr.

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr. MØTEPROTOKOLL Utval Plan- og forvaltningsstyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2016 Start kl.: 13.00 Slutt kl.: 15.00 Til stades på møtet Medl.: Knut Hauge, Anja Hilleren, Emma Nyløy, Per Steinar Sviggum,

Detaljer

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com BESTANDSPLAN Øvre Guddal Storvald 2011 2013 Innhaldsliste: Del 1: Innleiing...3 Planområde...3 Areal...3 Medlemmar...3 Planperiode...4 Hovudmål og delmål...4 Del 2: Status og vurderingar...5 Hjorteviltstammens

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Valstyret Møtestad: I Trivselshagen på Sandane (kulturdelen) Dato: Tid: Kl.

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Valstyret Møtestad: I Trivselshagen på Sandane (kulturdelen) Dato: Tid: Kl. Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: I Trivselshagen på Sandane (kulturdelen) Dato: 08.05.2017 Tid: Kl. 12:30 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold

Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold Konsesjonsjonslova Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold Lova sitt utgangspunkt: - trengst løyve for å overta fast eigedom - lova gjer sjølv mange unntak ): dei fleste overtakingar

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, i

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, i SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.10.2014 Møtetid: 15:00-19.00 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: Kl. 09:00 10:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 019/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 09:00-10:10. Følgjande medlemar møtte

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 09:00-10:10. Følgjande medlemar møtte Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato 08.03.2017 Tid Kl. 09:00-10:10 Møtebok Følgjande medlemar møtte Bernt Reed Gunnvor Sunde Hege Lothe Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Jostein Arne Røyrvik

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Hege Lothe Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar Sandal Gunnvor Sunde

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Hege Lothe Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar Sandal Gunnvor Sunde OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 19.12.2016 Møtetid: Kl. 16:45 17:00 Møtestad: Gloppen ungdomsskule Saksnr.: 046/16-048/16 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Hege Lothe Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 13/297-2 Løpenummer: 13/7157 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 13/297-2 Løpenummer: 13/7157 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 13/297-2 Løpenummer: 13/7157 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 28.11.2013 Tid: Kl. 16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 31/2019 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2019 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 31/2019 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2019 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 31/2019 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 29.05.2019 34/2019 Kommunestyret PS 17.06.2019 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Tore Henrik Øye FA-K40, TI-&00

Detaljer

Bestandsplan Ytre Sogn og Sunnfjord årsleveområde for hjort

Bestandsplan Ytre Sogn og Sunnfjord årsleveområde for hjort Bestandsplan Ytre Sogn og Sunnfjord årsleveområde for hjort 2016-2018 Vedteken på skipingsmøte 4 april 2016 Leiar :Morten Torvund morten.torvund@hoyanger.kommune.no Områdeavgrensing Bestandsplanen har

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 23.08.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 04.06.2015 047/15 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 DETALJREGULERING FOR HOLMEN NY 1. GONGS

Detaljer

Høyringsuttale frå Time kommune - lov om endring av konsesjonslova, jordlova m.fl.

Høyringsuttale frå Time kommune - lov om endring av konsesjonslova, jordlova m.fl. Landbruk miljø- og kulturvern Landbruks- og matdepartementet Dato: 05.10.2016 Arkiv: K2 - S05, K3 - &13 Vår ref (saksnr.): 16/1731-5 Journalpostid.: 16/29520 Dykkar ref.: Høyringsuttale frå Time kommune

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 09:00-11:15. Følgjande medlemar møtte

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 09:00-11:15. Følgjande medlemar møtte Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato 17.01.2018 Tid Kl. 09:00-11:15 Møtebok Følgjande medlemar møtte Bernt Reed Hege Lothe Jeffrey Elliott Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar Sandal Venke

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Særutskrift - 112/17 - deling av eigedom - Dimmelsvik - Per Harald Lunde

Særutskrift - 112/17 - deling av eigedom - Dimmelsvik - Per Harald Lunde Politisk og administrativt sekretariat Per Harald Lunde Fetvegen 14 5464 DIMMELSVIK Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato 2017/2773-3 15.09.2017 Særutskrift - 112/17 - deling av eigedom

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 22.11.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:35 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT

BESTANDSPLAN FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT INSTEDALEN STORVALD 1 INNHALDSLISTE DEL 1 INNLEIING 1.1 Planområde.3 1.2 Planperiode.3 1.3 Hovudmål og delmål...3 DEL 2 STATUS OG VURDERINGAR 2.1 Hjorteviltstammas utbreisle og trekkforhold...3

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 10.07.2015 Møtetid: Kl. 11:00 11:45 Møtestad: Telefonmøte Saksnr.: 077/15-080/15 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.06.2008 Kl: 12.30 15.00

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.06.2008 Kl: 12.30 15.00 MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.06.2008 Kl: 12.30 15.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Knut Thue, leiar Britt Kvam Gabriel Slørdal Råmund

Detaljer

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Fellessekretariatet Landbruks- og matdepartementet Pb 8007 Dep 0030 OSLO Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1777 V62 FEL / HS 19.12.2014 K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 008/18 Plan- og. PS samfunnsutvalet 015/18 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 008/18 Plan- og. PS samfunnsutvalet 015/18 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 008/18 Plan- og PS 06.03.2018 samfunnsutvalet 015/18 Bystyret PS 24.04.2018 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20150107, K2 - L12 15/1503 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Marianne Aadland Sandvik Gbnr-38/71, FA-L42 19/1236 Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 Klage - GBNR 38/71- Klage på avslag

Detaljer

Bestandsplan søre Kvinnherad og Åkrafjorden årsleveområde for hjort

Bestandsplan søre Kvinnherad og Åkrafjorden årsleveområde for hjort Bestandsplan søre Kvinnherad og Åkrafjorden årsleveområde for hjort 2016-2018 Vedteken på skipingsmøte Rosendal 25 april 2016 Lars Børge Sæberg leiar for bestandsplanområdet lbs@knett.no Områdeavgrensing

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Audun Mundal Kent Øystein Hjelle Edgar Kvernevik Jan Asle Rustøen Mariel Eikeset Koren

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Audun Mundal Kent Øystein Hjelle Edgar Kvernevik Jan Asle Rustøen Mariel Eikeset Koren GLOPPEN KOMMUNE KULT-UTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: Kl. 09:00 10:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/15-004/15 Desse medlemmene møtte: Arnar Kvernevik Audun Mundal Kent Øystein Hjelle

Detaljer

38/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning /15 Kommunestyret

38/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning /15 Kommunestyret Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-46 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 38/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 04.09.2015 80/15 Kommunestyret 27.10.2015 Endring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Kl: 12.30 14.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Knut Thue, leiar Råmund Nyhamar Britt Kvam Kjetil

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/787-3 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 19:00

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 12/158 Løpenummer:12/6361-6 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: 16:00 19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet 26.01.2017 008/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. 13/734-56 Ny forskrift om skulekrinsane/opptaksområde

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Viltnemnda Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2016 Møtetid: 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Saklista, med saksutgreiing og rådmannen sine tilrådingar, ligg også på kommunen si heimeside: gloppen.kommune.no. Gloppen kommune 10.

Saklista, med saksutgreiing og rådmannen sine tilrådingar, ligg også på kommunen si heimeside: gloppen.kommune.no. Gloppen kommune 10. MULTEK-UTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 14.12.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: ca kl. 15:00 rett etter kommunestyremøtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 003/18 Plan- og. PS samfunnsutvalet 003/18 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 003/18 Plan- og. PS samfunnsutvalet 003/18 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 003/18 Plan- og PS 30.01.2018 samfunnsutvalet 003/18 Bystyret PS 13.02.2018 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Viltnemnda

Austevoll kommune. Møteprotokoll Viltnemnda Austevoll kommune Møteprotokoll Viltnemnda Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2014 Møtetid: 13:00-15:30 Sak nr: 010 012/14 Følgjande medlemmar møtte Olav Jarnes Eidvin Haveland Marte Kalve Klepsvik

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling 24.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/135-12 K2-L12, K3-&21 Jan Olav Møller, 57 63

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan - Trafikkplan Vik, Jondal

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan - Trafikkplan Vik, Jondal Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 21.01.2014 005/14 Kommunestyret 05.02.2014 003/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Helse- og omsorgsutvalet Møtestad Gloppen heradshus Dato Tid Kl. 09:00-12:00. Følgjande medlemar møtte

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Helse- og omsorgsutvalet Møtestad Gloppen heradshus Dato Tid Kl. 09:00-12:00. Følgjande medlemar møtte Utval Helse- og omsorgsutvalet Møtestad Gloppen heradshus Dato 07.11.2018 Tid Kl. 09:00-12:00 Møtebok Følgjande medlemar møtte Arnfinn Jørgen Brekke Olaf Sigurd Gundersen Marit Straume Vidar Sandal Per

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 12:00 12:55 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/16-013/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Kristin Sælen Tone

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Saksnr til og frå: 001/12-007/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 01.11.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad Synfaring Sandane skule kl 09 / Heradshuset etterpå Dato Tid Kl.

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad Synfaring Sandane skule kl 09 / Heradshuset etterpå Dato Tid Kl. Møtebok Utval Oppvekstutvalet Møtestad Synfaring Sandane skule kl 09 / Heradshuset etterpå Dato 07.11.2018 Tid Kl. 09:00-13:30 Følgjande medlemar møtte Bernt Reed (p) Hege Lothe Jeffrey Elliott Thomas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 20.10.04 Tid: 15.00 19.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal ELDRERÅDET MØTEBOK Møtedato: 10.11.2014 Møtetid: Kl. 13:00 13:50 Møtestad: Gloppen heradhus Saksnr.: 018/14-020/14 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd Møtestad: Gamlekantina Møtedato: 22.04.2016 Tid: 08:30-10:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/25 Ungdomsmedverknad i kommunereforma

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Lars Peder Barstad Sindre Kvangarsnes FRP

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Lars Peder Barstad Sindre Kvangarsnes FRP Utval: Forvaltningsutvalet Møtestad: Voldsfjorden i 1. etg., Rådhuset Dato: 06.06.2017 Tid: 13:05 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Magnar Sunde Leiar AP Øyvind Festø

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 018/16 Formannskapet /16 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 018/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 018/16 Formannskapet 28.01.2016 003/16 Kommunestyret 11.02.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 15/46-23 Detaljreguleringsplan

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Ordførarens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 24.10.2017 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:40. Møtet var innkalla ved utsend sakliste

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 18.04.2013 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 004/13-006/13 Desse medlemmene møtte: Ivar Halland Lene Jordanger Majken Gøransson Rygg

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 26.11.2015 Møtetid: Kl. 08:30 09:40 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 020/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bjarte Gangeskar Per Rune Vereide Leidulf Rygg Bogstad

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

Side 2 av 20 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 050/16 16/628 GBNR. 33/7 m.fl. - Handsaming av søknad om konse

Side 2 av 20 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 050/16 16/628 GBNR. 33/7 m.fl. - Handsaming av søknad om konse SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 20 TILLEGGS-MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 06.09.2016 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID Arkivsaksnr: 16/32 17/1049

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID Arkivsaksnr: 16/32 17/1049 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID - 2016000032 Arkivsaksnr: 16/32 17/1049 Detaljregulering for gnr 74 bnr 21 og 29 Utval: Møtedato: Saksnr.: Det faste utvalet for plansaker

Detaljer

Linda Nyvoll Antonsen

Linda Nyvoll Antonsen Postmottaket Fra: Linda Nyvoll Antonsen [Iindaantonsen@solund.kommufle.flOi Sendt: Til: 9. desember 2003 11:39 Postmottaket Emne: Høyringsuttale frå Solund kommune - sak 2003 02997 i 200300324&150L O.doc

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Viltnemnda

Austevoll kommune. Møteprotokoll Viltnemnda Austevoll kommune Møteprotokoll Viltnemnda Møtestad: Brannstasjonen Møtedato: 12.05.2016 Møtetid: 16.30 Sak nr: 004 010/16 Følgjande medlemmar møtte Eidvin Haveland John Inge Vik Jannicke Vassnes Parti

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet /15

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet /15 å SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 22.06.2015 050/15 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Knut Ove Ekren N - 21 1 15/1094 - HØYRING - FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGAR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll VILTNEMNDA. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Austevoll kommune. Møteprotokoll VILTNEMNDA. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Austevoll kommune Møteprotokoll VILTNEMNDA Møtedato: 27.06.2013 Møtetid: Kl. 16:00 17.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 005/13-010/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.10.2010 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato Møtetid: Kl. 17:55-19:15 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato Møtetid: Kl. 17:55-19:15 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtedato 22.02.2018 Møtetid: Kl. 17:55-19:15 Møtestad: Kommunehuset MØTEPROTOKOLL Av 9 medlemmer møtte 9, inkludert varamedlemmer. Medlemmer møtte: Aadland, Nils

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: 14.00 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer