Sønn, far og mann de tre er jeg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sønn, far og mann de tre er jeg"

Transkript

1 Artikel ELIN BERG ABSTRACT Sønn, far og mann de tre er jeg Trenger mannlige stoffmisbrukere med innvandrerbakgrunn en kjønnsspesifikk behandling? Bakgrunn Innenfor behandlingsforskning utføres det mindre forskning på behandling enn på stoffmisbrukere, og flere forskere synes å være mer opptatt av kvinnelige enn mannlige rusmiddelmisbrukere (Ravndal 1993, 1999; Taksdal 1997; Bretteville-Jensen 1998; Lossius & Skute 1996; Duckert 1997). Det hevdes også at behandling i hovedsak har tatt utgangspunkt i forskningsdata om mannlige misbrukere (Lossius 1997) og at behandlingstilbud er best tilpasset menns behov (Duckert 1997). Dette er interessante antagelser som krever nærmere undersøkelser, for derigjennom å få en økt forståelse av kjønn og behandling. Jeg vil i denne artikkelen fokusere på mannlige rusmiddelmisbrukere med innvandrerbakgrunn og hvordan ansattes behandlingstilbud imøtekommer disse mennenes behandlingsbehov. Artikkelen er basert på en studie av interaksjon mellom klienter med innvandrerbakgrunn og ansatte innenfor ulike rusmiddeltiltak i Norge (Berg 2001). Studien omhandler innvandrere som ble definert av ansatte som innvandrere på bakgrunn av mørk hudfarge og/eller fremmedartet navn. Et sentralt funn i under- Do male drug addicts with non- Norwegian ethnic backgrounds need gender specific treatment? AIM This paper focuses on the meaning of gender in the interaction between clinicians and male clients in the context of drug treatment in Norway. METHODS The interaction between clients and clinicians was observed during a six month period of fieldwork. The 20 male clients were adults of varying non- Norwegian ethnic backgrounds, whereas the 61 female and male clinicians were mainly professional social workers and trained nurses with a Norwegian ethnic background. The interaction took place in institutions such as treatment and detoxification centres, special institutions and social security offices. After the fieldwork, interviews were carried out with three of the clients over a period of one year. RESULTS The clinicians did not engage with the clients as men, but as drug addicts. Therefore they expected the clients to participate in a talking cure to quit their drug abuse. The clients refused such treatment and asked for work to fulfil their roles and responsibilities as men in extended families. The clinicians refused to help them find employment and demanded them to participate in the talking cure. For the men, this probably led to a challenge of their masculinities in two ways. Since 43

2 they had grown up in a society with strong segregation between the sexes, they felt devaluated as men when they had to talk intimately with female clinicians about personal problems. Secondly, the lack of employment meant that the men were unable to fulfil their roles within their families. They seemed to regard the treatment as a menace to their manhood and role as pater familias. CONCLUSIONS For the male clients the meaning of gender seemed crucial when they refused the clinicians talking cure. Many ethnic Norwegian male clients, such as the clients in this article, drop out of treatment. Studies by different researchers show that the interpretations in this study can be transferred and thereby have relevance for male clients of Norwegian ethnic background. Since little research work has been done relating to male drug addicts and the treatments they are offered, there should be a stronger focus on this theme. KEYWORDS treatment, drug, ethnicity, gender, masculinity, interaction, drop-out søkelsen er at klientene og de ansatte ikke klarer å etablere kontakt med hverandre. Et annet sentralt funn er at de formidler en dyp uenighet om hva behandling innebærer. Måten de forholder seg til uenigheten, eller ikke forholder seg, bidrar til å forsterke de vanskelige og spente samhandlingssituasjonene. Det at de ikke klarer å samhandle kan omhandle flere forhold. I denne artikkelen tas det utgangspunkt i at det eksisterer en uuttalt uenighet om hvilken av klientenes sosiale statuser som skal gjøres relevant og dermed hva de har å gjøre sammen. Sentrale spørsmålsstillinger som søkes belyst er hvilken betydning familien har for de mannlige klientene og hvilke forventninger de har til behandling. Videre er det interessant å undersøke hvordan ansatte imøtekommer de mannlige klientenes hjelpebehov og i hvilken grad kjønn er en sentral faktor for samhandlingen og deltagernes problemløsninger. Data og metoder Det empiriske materialet er basert på et seks måneders feltarbeid i 1998 der 20 mannlige klienter over 18 år med afrikansk/asiatisk bakgrunn ble observert i samhandling med 61 ansatte fra 16 forskjellige offentlige institusjoner og instanser. Det ble gjennomført feltsamtaler med klientene og de ansatte som ikke var basert på forhåndslagde spørsmål, men tok utgangspunkt i de ulike samhandlingssituasjonene. Etter feltarbeidet, på ulike avrusnings-, utrednings-, behandlingsinstitusjoner og sosialkontor, ble det gjennomført regelmessige samtaler med tre av klientene i og utenfor langtidsbehandlingsinstitusjoner frem til I løpet av feltperioden snakket jeg med og observerte tre av klientene sammen med ulike familiemedlemmer. Med utgangspunkt i feltmetoden deltagende observasjon ble det gjennomført observasjoner av ansatte og klienter sammen i individual- og gruppesamtaler, aktiviteter og arbeidsfellesskap. Videre ble det gjort observasjoner i ansattes møtefellesskap og ulike klientfellesskap. Når jeg samtalte med klientene uttrykte flere av dem redsel for at det kunne være risikofylt for dem å delta i undersøkelsen. Ettersom flere av klientene kom fra samfunn med en streng kjønnssegregering og et autoritært styresett med utstrakt bruk av overvåkning og straff, var deres skepsis til meg forståelig. Jeg benyttet en samtaleform der jeg diskré stilte spørsmål når de 44

3 passet inn i deres fortellinger, fremfor en mer pågående intervjuform som kunne oppfattes som et avhør. Det ble derfor ikke brukt båndspiller i løpet av feltarbeidet, og jeg varierte mellom to måter når jeg noterte observasjoner og feltsamtaler. Der klientene og ansatte aksepterte at jeg skrev mens de snakket med hverandre, noterte jeg flittig underveis i samhandlingssituasjonene. Når ansatte og/eller klientene formidlet at de var utrygge på hva og hvorfor jeg noterte, valgte jeg å skrive et referat i etterkant av disse feltsituasjonene. Disse oppsummerende referatene innebar et omtrentlig referat sammenlignet med de detaljerte prosessreferatene. Som kvinnelig forsker med et mannlig klientutvalg fikk og tok jeg en rolle som en slags selskapsdame, fordi flere av klientene uttrykte at det var hyggelig å snakke med meg. Jeg føler meg alltid så vel etter å ha snakket med deg fordi jeg får snakke om det jeg interesserer meg for, sa en mann og ønsket meg velkommen tilbake til en ny samtale. Utover å være en selskapsdame, ble jeg tildelt en tanterolle. En voksen tante som de kunne snakke fortrolig med over en kopp te, dersom de ønsket det. Jeg opplevde flere av klientene som fortrolige når de fortalte om familiene sine eller gråt fordi de ifølge dem selv var ensomme og hadde ødelagt for familiene med å bruke heroin. Du er den første norske dama jeg har snakket så åpent til, sa flere av mennene på forskjellige måter. Alle samtaler foregikk på norsk, uten tolk og kunne vare opp til flere timer. Jeg observerte tidlig at de ulike samtalene fløt godt så lenge klientene snakket om det de selv ønsket, i motsetning til når jeg stilte spørsmål knyttet til rusmiddelproblemene deres. Da oppsto det ganske ofte taushet i det de unnvek blikket mitt, før de for eksempel kunne svare at de kom fra gode familier, var arbeidsmenn eller at rus var et tilbakelagt problem. Klientutvalget besto av menn som alle med unntak av én fortalte at de sniffet, røykte eller injiserte heroin. De fleste hadde en innvandrer- eller flyktningstatus, mens noen var født og oppvokst i Norge. Klientene hadde tilknytning til Pakistan, Iran, Tyrkia, Marokko, Tunis og Somalia med størst representasjon fra de fire førstnevnte landene. Den yngste var under 20 år og den eldste over 40 år. De fleste var i 30- årene. Ansatte som klientene hadde kontakt med, utgjorde utvalget av ansatte. Utvalget besto særlig av sosionomer og sykepleiere, foruten enkelte psykologer, leger og noen ufaglærte med lang fartstid i arbeidet med stoffmisbrukere. De ansatte var 35 kvinner og 26 menn 1 der de fleste var i alderen år. Dette er ikke en representativ undersøkelse, men en eksplorerende studie med vekt på noen mannlige klienter med innvandrerbakgrunn i samhandling med ulike ansatte i tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere i Norge. Empirien er fortolket i lys av sosiologiske og antropologiske teorier og begreper, samtidig som de fortolkede beskrivelsene er påvirket av at jeg tidligere har arbeidet innenfor rusmiddelfeltet som sosialarbeider. Fortolkningsramme I denne artikkelen gjøres kjønn til et sentralt aspekt ved samhandlingen mellom de ansatte og klientene. Kjønnsperspektivet som legges til grunn er basert på en forståelse av at kjønn er en sosial konstruksjon. Vi er født med et biologisk kjønn, men samfunnet lærer oss hva det innebærer å være kvinne 45

4 eller mann. Den franske filosofen Simone de Beauvoirs (2000, 329) berømte setning om at man fødes ikke som kvinne, man blir det kunne også ha vært skrevet om mannen. Mitt utgangspunkt er interaksjonistisk inspirert, basert på forestillinger om at individer skaper sine sosiale omgivelser og selv blir skapt av dem. Interaksjon mellom individ og omgivelser forstås som en sosial relasjon og prosess, der individer betrakter seg selv i lys av forventninger og holdninger fra sine betydningsfulle andre. Denne perspektivtakingen kan for eksempel foregå gjennom rolleovertagelser (Mead 1967) og selvoppfatninger (Bateson 2000). Ifølge Bateson er det en motsetning mellom den vestlige selvoppfatning der individet betraktes som en selvstendig enhet, og en kybernetisk 2 forståelse av selvet der individet betraktes som en del av en større helhet. Det finnes lite forskning på klienter med innvandrerbakgrunn i rusmiddelbehandling. Det finnes derimot en god del forskning om møter mellom innvandrere og nordmenn generelt. Lien (1991) og Gullestad (1993) har begge kommet med viktige bidrag når det gjelder hvordan konflikter kan oppstå på grunn av ulike oppfatninger om lojalitet og moralske regler. Norsk kultur er sterkt preget av en individualisme knyttet til en likhetstankegang, der likeverd er mer eller mindre synonymt med likhet. I mange sosiale institusjoner kan det dermed være problematisk å håndtere forskjeller. Likhetstanken innebærer en samhandlingsstil der likhetstrekk fremheves, mens forskjeller underkommuniseres (Gullestad 1993, 116-7). Mens likhet og likeverd mellom kjønnene er et ideal i Norge, fremstår komplementaritet 3 mellom kjønnene som sentralt i mange ikkevestlige samfunn. I slektskapsbaserte samfunn utgjør menn og kvinner et hierarkisk familiesystem med gjensidige økonomiske og omsorgsmessige forpliktelser for hverandre (Eriksen & Sørheim 1994). Denne forskjellen i individ- og kollektivorientert tenkning innebærer at ansatte kan forstås i lys av hva Lien (1991) kaller en anonym rettferdighetsmoral der idealet om likebehandling står sterkt. De mannlige klientene med innvandrerbakgrunn kan ifølge hennes teori tolkes å være preget av en lojalitetsmoral som er basert på personlige forpliktelser. Resultater Familiens betydning Samtlige av de mannlige klientene i denne undersøkelsen uttrykte på forskjellige måter at familien var det viktigste for dem. Til meg snakket de uoppfordret om familie og familiemedlemmer, viste bilder av kone, barn eller søsken, og jeg ble invitert til å møte familiene deres. De var opptatt av at det er familien som hjelper det enkelte familiemedlem. Én uttrykte bekymring over å ikke ta ansvar for familien mens han var innlagt i institusjon, fordi innvandrere i Norge har bare familie, ellers ingen. En annen fortalte gråtende at familien avviste ham fordi han brukte narkotika, og at han ikke ville miste familien sin fordi uten familien, ingenting. Det at familien betyr noe annet og langt mer grunnleggende for disse klientene enn hva mange nordmenn er vant med, har som vi skal se betydning for hvilke forventninger de har til behandlingen. Hva vil det si å være en mann i disse klientenes familier? For å si noe om det må vi se nærmere på hvilken betydning kjønn har i ulike samfunn i Midtøsten og Sør- Asia. Flere antropologer beskriver på forskjellige måter at kjønn er en av de aller 46

5 viktigste organiserende faktorer i disse samfunnene. Verden anses som fundamentalt kjønnet og det eksisterer få om noen kjønnsnøytrale felt (Naguib & Thorbjørnsrud 1994; Eriksen & Sørheim 1994; Wikan 1995). Familiemedlemmenes kjønn har videre en viktig betydning for hvilke roller og forpliktelser de har i familien og i samfunnet (Dahl 1992; Eriksen & Sørheim 1994; Wikan 1995). La oss se nærmere på hvilke roller mennene er forventet å oppfylle. Sønn, far og mann En av klientene, Mustafa, som jeg hadde mange samtaler med, snakket ofte om sin far som var skuffet over ham, om konen som han kunne få komme tilbake til dersom han skikket seg og om barna som han tenkte på hele tiden. Sønn, far og mann, de tre er jeg, sa han en dag alvorlig til meg. Flere av klientene formidlet i likhet med Mustafa at de var familiemenn som hadde sviktet sine familier. De fortalte at de var dårlige sønner som ikke behandlet sine foreldre som de burde. De hadde verken giftet seg eller sendt penger og gaver hjem så lenge de hadde bodd i Norge. Over halvparten av mennene (12) hadde giftet seg, og ti av dem fortalte at de levde atskilt fra konene fordi de brukte narkotika. En gråt mens han fortalte at konen hadde gitt ham opp, og derfor ønsket skilsmisse: Narkotika er et helvete. Jeg liker ikke heroin, og jeg ødelegger for hele familien. En annen fortalte at han var en dårlig ektemann som måtte slutte å bruke sosialhjelpen til heroin. Jeg kan ikke det, for jeg må passe familien. En tredje, som sa at han ikke fikk bo hjemme av barnevernet, fortalte at jeg blir ruinert av rusproblemet og er i ferd med å miste kone, barn og familien. Utover å være dårlige ektefeller ga flere av de som hadde barn, uttrykk for å være dårlige fedre når de snakket om barna som de savnet. En av mennene satt med bildet av barna i hendene og sa, mens tårene rant nedover kinnene: Jeg har ikke lov til å ødelegge for barna. En annen som hadde fått plass i en langtidsbehandlingsinstitusjon, fortale meg at han måtte slutte med narkotika ellers mistet han konen, barn og familien. Barna er det viktigste for meg. Dersom jeg ikke tar meg av dem [Pause] Det er skammelig. Jeg kan bli utstøtt av familien. Det at de mannlige klientene uoppfordret formidlet at de var dårlige fedre, sønner og ektefeller kan tolkes som at de er sosialiserte til å bli familiemenn, og det var som mannlige familiemedlemmer de ba om hjelp i møtet med de ansatte. Her behandler vi norske og innvandrere likt Ansatte i avrusnings-, utrednings- og behandlingsinstitusjonene omtalte alle klienter som stoffmisbrukere og tok for gitt at klientene selv betraktet seg som misbrukere. En ansatt, Kåre, formidlet hvor selvfølgelig en slik selvforståelse var da han sjokkert og hoderystende fortalte at en av klientene med innvandrerbakgrunn hadde sagt at han ikke var en stoffmisbruker. Kåre hadde spurt klienten: Hva er du da? og fått til svar: Jeg har et forhold til rus. Da fortalte jeg ham at du må jo skjønne at når du er innlagt her, så er du en misbruker. Vet du hva han svarte? spurte Kåre leende, mens han himlet med øynene: Du er den første som har sagt til meg at jeg er en misbruker. De fleste innvandrerklientene betraktet seg ikke som stoffmisbrukere og stilte seg uforstående til det som fremsto som selvfølgelig for de ansatte, å innse at 47

6 man er en misbruker for å slutte å være det. Ansatte var opptatt av at klientene måtte jobbe med seg selv for å bli rusfrie, noe som innebar å delta i en snakke- og møtekultur der alle temaene er rusrelaterte fordi vi er jo en institusjon for rusproblemer. Med bakgrunn i samtalens sentrale plass i behandlingsprosessen betegner jeg de ansattes behandlingsform som Snakkekuren (Berg 2001). Det er gjennom aktiv deltagelse i snakkekuren at klientene er forventet å skulle forandre seg fra å være stoffmisbrukere til å bli rusfrie, selvstendige personer. Ansatte forventet at alle klientene, uavhengig av kjønn og etnisk bakgrunn, deltok aktivt i dette behandlingsopplegget. Innvandrerklienter som avviste kuren, ble betraktet som umotiverte og lite samarbeidsvillige, og i flere tilfeller ble de vurdert utskrevet. En av innvandrerklientene som nektet å delta i gruppesamtaler, ble diskutert av ansatte. De var enige om at dersom han ikke oppfører seg ordentlig, skal han ut. Her behandler vi norske og innvandrere likt. Innvandrerklientene, som var mest opptatt av hvordan ivareta sine forpliktelser som familiemenn, ga uttrykk for at de ikke ønsket å snakke om et tilbakelagt problem som de forsøkte å glemme. Det oppsto dermed et spenningsforhold mellom de ansatte og innvandrerklientene fordi de ikke ville snakke med ansatte om deres utvalgte rusrelaterte temaer. Dette spenningsforholdet, der mennene ofte inntok en tilskuerrolle, kan handle om at de var uerfarne klienter i behandlingssystemet og dermed ukjent med hva behandling innebar i en norsk behandlingskontekst. Spenningsforholdet kan videre handle om at mennene trolig hadde et annet og for ansatte ukjent løsningsperspektiv. Mennenes ønsker om å glemme rusmiddelproblemet kan forstås som et kulturelt uttrykk fra Midtøsten som handler om å kaste det vonde på Glemselens hav og leve videre med nåtid og det gode. Uttrykket omhandler en tro på at ordene gjenskaper og holder de i det vonde og vanskelige (Berg 2001). Flere av klientene kan synes å ha en forestilling om at ordene befester dem i det problematiske og ikke forløser dem fra det slik ansatte har en tro på. Både de ansatte og klientene tillegger dermed ord makt og kanskje tillegges de mer makt av klientene fordi ord nærmest blir magiske. Ord blir et slags trylleformular som går i oppfyllelse dersom de artikuleres og gjentas. En av klientene formidlet hvilken betydning ord kan ha gjennom et tyrkisk ordtak som sier at dersom du forteller en mann 40 ganger at han er gal, da blir han gal, fordi han tror han er det. Et annet og kompliserende forhold er at disse klientenes taushet også kan handle om samtalepartnerens kjønn. Ettersom klientene er vokst opp i eller har foreldre som kommer fra land med atskilte kvinne- og mannsfelleskap, er det grunn til å anta at de forholder seg ulikt til kvinner og menn. Han snakker ikke om problemene sine til kvinner Ettersom de fleste klientarbeiderne var kvinner, førte det til at mange av klientene fikk tildelt kvinnelige hovedkontakter. Samtlige av mennene jeg spurte om betydningen av at hovedkontakten deres var en kvinne, svarte høflig at det er det samme for meg. Ettersom jeg ikke stilte det samme spørsmålet til mennene som hadde mannlige hovedkontakter, vet jeg ikke om det også var det samme for dem. Forøvrig kan det ha betydning at disse mennene, 48

7 som var uerfarne med klientrollen, trolig ikke visste hva det innebar å ha en kontaktperson. De kunne for eksempel ha en forestilling om at kontaktpersonen var en ansatt som skulle ordne opp i praktiske problemer. Dersom det var slik, er det mulig å tenke seg at det var det samme for dem hvem som var hovedkontakt, og at det ble mer problematisk når de erfarte at kontaktpersonen også var deres sentrale samtalepartner. Jeg observerte at det ikke var likegyldig for flere av disse mannlige klientene om kontaktpersonene var kvinner eller menn. Disse observasjonene baserte seg blant annet på indirekte avvisninger, manglende blikkontakt med meg og kvinnelige ansatte, samt kommentarer fra både ansatte og mannlige innvandrerklienter. Et lite eksempel med Mohammed kan illustrere at det var følelsesmessig vanskelig for han å delta i samtaler med kvinner, samtidig som det kunne være vanskelig å formidle dette til de kvinnelige ansatte. Mohammed svarte på et av mine spørsmål at det var helt greit med to kvinnelige kontaktpersoner. Da de innkalte til et større samarbeidsmøte med ytterligere to kvinnelige sosialarbeidere, fortalte Mohammed meg at han gruet seg til dette møtet, fordi det bare er damer der. Møtet ble gjennomført uten Mohammed som rett før møtestart formidlet til en av kontaktpersonene at han var blitt syk. Mens møtet pågikk observerte jeg en pratsom og lattermild Mohammed sammen med to mannlige klienter i stua. Mohammed formidlet også indirekte at det var følelsesmessig vanskelig å ha samtaler med meg. Han sa uoppfordret at han likte å snakke med meg, men svarte ofte at han var for syk til å snakke når jeg spurte om vi skulle ta en prat. I disse situasjonene tok han heller ofte kontakt med mannlige medklienter i stua for å ta en røyk og/eller spille kort. I motsetning til Mohammed formidlet Akim eksplisitt til en mannlig ansatt at det var vanskelig å snakke med kvinner om personlige problemer. Akim var blitt tildelt hovedkontakten Bjørn, fordi han ifølge Bjørn ikke klarte å snakke med kvinnelige ansatte i løpet av en tidligere innleggelse. Bjørn fortalte at det var vanskelig for Akim å snakke med kvinner, fordi en kvinne ikke skulle se ham i sin elendighet. Han snakker ikke om problemene sine til kvinner fordi kvinner skal ikke se ham sånn eller gråte. Det er han som skal trøste kvinner og ikke omvendt. Da jeg spurte Akim om å få en samtale sa han at det var helt greit, bare vi ventet til han følte seg friskere. Senere passet det sjelden å ha samtaler for Akim, fordi han ikke følte seg bra og derfor ofte ønsket at vi utsatte samtalen til dagen eller uken etter. I utgangspunktet var det også helt greit for Akim at jeg var tilstede i samtalene han skulle ha med Bjørn. Rett før disse samtalene skulle gjennomføres, henvendte Bjørn seg til meg flere ganger med budskapet: Akim har bedt meg om å si at han ikke ønsker at du er med i akkurat denne samtalen. I én av de to samtalene jeg gjennomførte med Akim, spurte jeg om det var vanskelig for ham å snakke med kvinner, noe han avviste, samtidig som han fortalte at han likte å snakke med meg. Det kunne forøvrig synes som om han forsøkte å unngå meg når han diskré forlot et rom jeg kom inn i eller ga uttrykk for at han hadde glemt noe og måtte snu dersom vi møttes i korridoren. Ved et par anledninger ønsket jeg å snakke med ham når han satt alene i stuen og stirret tomt ut i luften. I det jeg nærmet meg bøyde han seg rolig frem og tok opp en avis som 49

8 han begynte å lese konsentrert i. Dagen før Akim skulle reise til en behandlingsinstitusjon, spurte jeg hva han tenkte om å ha en mannlig eller kvinnelig kontaktperson på det nye stedet. Han svarte umiddelbart at han ville ha en mannlig fordi en mann kan ikke vise seg frem for kvinner, vet du. Dette eksemplet kan forstås på flere måter. Jeg velger å tolke det til å omhandle forestillinger knyttet til mannlighet. Mannen Akim, formidler til mannen Bjørn, at det strider mot hans etablerte kjønnsrollemønster å blottstille sin vanskelige livssituasjon for kvinner generelt. Ifølge Akim er det viktig at han som mann ikke viser svakhet for kvinner, noe som innebærer at han ikke gråter i kvinners nærvær eller snakker med dem om problemene sine. Samtidig som Akim fortalte dette til Bjørn, fortalte Akim også om sine mange kvinnelige kjærester, sin forsømmelse av barna og en stor økonomisk gjeld til forskjellige kreditorer. Ved å fortelle dette til Bjørn formidler Akim at det eksisterer en atskilt mannlig og kvinnelig sfære, ettersom han kan snakke med den mannlige ansatte om problemene sine, men ikke med kvinnene. På den annen side ser vi at de to sfærene kan inngå i hverandre så lenge det er mannen som er sterk og kontrollerer situasjonen gjennom å være den som skal trøste kvinner og ikke omvendt. Med utgangspunkt i en slik konstruksjon av maskulinitet kan det synes som om Akim formidler at mannen er kvinnen overordnet gjennom å ta vare på og beskytte henne. Når dette kjønnsrollemønstret blir snudd på hodet, utfordres Akims forestilling om tradisjonelle mannsroller og mannlighet, fordi han snakker ikke om problemene sine til kvinner. Familieoverhodet Ansatte er ikke opptatt av å forstå den spente hjelper klientrelasjonen ut fra dens kjønnssammensetning. De betrakter klientenes taushet som en heftelse isolert ved klientene, når de forklarer klientenes manglende deltagelse med at de ikke kan språket godt nok, har store psykiske problemer eller bare kan snakke sak og ikke om seg selv. Det kan dermed synes som om de mannlige klientene gjør kjønn mer relevant i samhandlingen enn de ansatte. De ansatte synes å ta for gitt at det eksisterer en felles forestilling om likhet og likeverdighet mellom kjønnene. Denne forestillingen synes å være fremmed for flere enn Mohammed og Akim. En av mødrene i utvalget, MorReza, fortalte for eksempel at sønnen som var en ugift ung mann, var oppdratt til å skulle forsørge en kone som stelte for mann og hjem. Et eventuelt ekteskap og barn med en norsk kvinne ville derfor ende med skilsmisse, fordi den norske kvinnen forståelig nok ville kreve likestilling. Skilsmisse ville derfor bli en ny grunn for sønnen til å begynne å ruse seg igjen, ifølge mor. MorReza forteller her at sønnen er oppdratt til at kvinner og menn gifter seg, og at ekteskapet ikke bygger på likestilling mellom kjønnene slik det norske kjønnsrolleideal er, men på ulikhet og komplementaritet. Til hans sett av plikter, svarer hennes sett av rettigheter, og omvendt (Dahl 1992, 121). I samfunn klientene har tilknytning til er ekteskapet den eneste samlivsformen som aksepteres, og alle som er i stand til å gifte seg, har en plikt til å gjøre det (Dahl 1992; Naguib & Thorbjørnsrud 1994; Eriksen & Sørheim 1994). Mannen har det hele og fulle forsørgeransvaret overfor både kone og barn (Wikan 1995; Dahl 1992; Eriksen & 50

9 Sørheim 1994; Vogt 1994), og hans økonomiske forpliktelser gir ham en overordnet stilling i ekteskapet (Dahl 1992). Ektemannen har videre en arbeidsplikt utenfor hjemmet for å oppfylle forsørgelsesplikten ovenfor kone og barn. Sønner er videre foreldrenes økonomiske og omsorgsmessige forsikring i alderdommen, og omsorgsmessig ved at konen flytter inn i hans familie og dermed tilfører husholdet omsorgsressurser (Eriksen & Sørheim 1994). På bakgrunn av de nevnte familieforpliktelsene er det forståelig at MorReza forteller at det er bekymringsfullt at sønnen er i en behandlingsinstitusjon. Ifølge henne skulle han ha vært i arbeid, fordi arbeid er det eneste som kan gi sønnen en kone med samme etniske bakgrunn: Dersom han ikke får seg jobb, får han ingen kone. Ingen ser på han da, sa hun alvorlig. Sønnen, Reza, fortalte at han savnet familien hele tiden, fordi den betydde alt for ham. Det viktigste for muslimske menn er å ha en respektabel jobb, at familien er fornøyd og å få sin egen familie ( ). Jeg vil være vanlig der ute, ikke dasse på et kollektiv. Han ønsket at de ansatte ved institusjonen skulle hjelpe han til å komme i gang med en avbrutt skolegang, slik at han etter hvert fikk et arbeid. Han fortalte at han ville flytte hjem til moren som var enke når han var ferdigbehandlet, for å ta vare på henne når hun ble gammel. De fleste mannlige klientene var i likhet med Reza opptatt av å skaffe seg et arbeid for å bli vanlige, og de uttrykte at mangel på arbeid var et stort problem. I likhet med flyktningene som ble intervjuet av Fafo i en undersøkelse om levekår blant flyktninger i Oslo (Duve & Hagen 1995, 5), svarte flere av innvandrerklientene skaff meg en jobb når de ble spurt om hva som skulle til for å få et bedre liv i Norge. Mye forskning viser at det er vanskelig for mange synlige innvandrere å komme inn på arbeidsmarkedet (Duve & Hagen 1995; Wikan 1995; Rogstad 2000). Mahmood som var en gift mann med kone og to barn, hadde problemer med å oppfylle forsørgelsesplikten 4 som arbeidsløs med et forbruk av heroin på 500 kroner dagen. Han fortalte at konen gråt og skrek til han når han ruset seg, og sa at hun ønsket skilsmisse dersom han ikke sluttet å bruke heroin. I alle samtaler ekteparet hadde på sosialkontoret ba de om at saksbehandleren måtte hjelpe dem å skaffe arbeid, for når han var i arbeid ruset han seg ikke. Mahmood fortalte at han satt hjemme og kjedet seg sammen med konen som passet barn, ordnet klær og laget mat. Det er ikke bra å sitte hjemme, sa han, og fortalte at flere av vennene i hans etniske nettverk hadde arbeid. Ettersom kjønn er den organiserende faktor for arbeidsdelingen i klientenes familier, er det sannsynligvis helt nødvendig for Mahmood å fremstå som en mann, det vil si som maskulin. En tolkning av det maskuline er å være utearbeidende forsørger, og det er derfor rimelig å anta at Mahmood opplever å være devaluert som mann ettersom han verken oppfyller mannens arbeidsplikt eller forsørgelsesplikt. Det at han samtidig er henvist til den kvinnelige sfæren kan føre til at han opplever en kvinneliggjøring som ikke bare truer hans mannlige integritet, men også hans navn og rykte. Dermed står han i fare for å miste sin overordnede posisjon som herre i eget hus, fordi han er ute av stand til å forsørge sin egen familie. Familien står videre i fare for å bli oppløst ettersom konen ønsker skilsmisse og har rett til skilsmisse 5, 51

10 fordi Mahmood ikke oppfyller forsørgelsesplikten. Slik Mahmood står i fare for å bli en skilt mann, står Reza i fare for ikke å bli gift, fordi han er innlagt i en behandlingsinstitusjon og dermed ute av stand til å oppfylle forsørgelsesplikten for en kone. Arbeid fremstår dermed både som en inngangsbillett og en forutsetning for å bli betraktet som et overordnet og fullverdig mannlig medlem av familien. Et medlemskap der han er forventet å oppfylle et mannsideal og en mannsrolle som en viril og potent ektemann med beskytter- og forsørgeransvar for en tregenerasjons familie. Ettersom ingenting av denne mannsrollen kan nås uten arbeid, vil jeg omskrive utsagnet skaff meg en jobb til gi meg en mulighet til å være en mann, hvilket vil si muligheten til å bli et ordentlig menneske, fordi da blir jeg det. Ansatte, som arbeider etter en fasemodell der alt til sin tid synes å være et behandlingsprinsipp, er derimot av den oppfatning at klientene har et rusmiddelproblem som de trenger å bearbeide før de begynner å arbeide. Ettersom klientenes problem- og løsningsforståelser blir overhørt og ansattes forståelse blir gjeldene i hjelperrelasjonen oppstår det trolig et relasjonsbrudd dem i mellom som for mange av mennene ender med at de avbryter behandlingsopplegget. Diskusjon Som det fremgår i denne artikkelen møter klientene og de ansatte hverandre med forskjellige og tilsynelatende motsetningsfulle teorier om hvordan forbedre klientenes vanskelige livssituasjon. Klientene viser motstand mot ansattes endringsteorier som definerer og fortolker dem som stoffmisbrukere. I deres møter med de ansatte er ikke mennene lenger fedre, sønner og ektemenn. Der er de ingen, dersom de ikke vil inngå i ansattes definering av dem selv som misbrukere. Ansatte på den andre siden viser motstand mot klientenes teori basert på endring gjennom praksis og vektlegger i liten grad mennenes kjønn som et sentralt aspekt ved samhandlingen. Det at ansatte bruker den samme situasjonsdefinisjonen på kvinnelige og mannlige klienter gjør det rimelig å anta at de ikke tillegger kjønn noen spesiell betydning for hvilket behandlingstilbud de tilbyr klientene. Det er ifølge Skutle og Lossius (1997) en tradisjon innenfor behandlingsfeltet å innta en kjønnsnøytral referanseramme, der kvinner og menn behandles som en gruppe. For de mannlige innvandrerklientene derimot synes betydningen av kjønn å være avgjørende for om ansattes tilbud kan betraktes som hjelp eller ikke. Dersom behandling skal lykkes er det derfor viktig at det er samsvar mellom klientenes overbevisning og forventninger og ansattes behandlingsteori. One size does not fit all (Duncan & Miller 2000, 169). Kan det være slik at ansattes snakkekur kan oppleves som en trussel for disse mannlige klientene? Det er rimelig å tenke seg at noen mannlige innvandrerklienter opplever å bli devaluert som menn i møter med kvinnelige ansatte, fordi en mann ikke kan vise seg frem for kvinner, vet du. Jeg spurte om det var en del av tunisisk kultur at menn ikke viste seg frem for kvinner? Nei, den arabiske, svarte han raskt, før han ettertenksomt sa at jeg tror forresten at norske menn også tenker sånn. Jeg tror både norske og tunisiske gutter får høre at de er en pyse eller en jente dersom de for eksempel gråter på skolen. Kan et slikt utsagn tol- 52

Jeg vet ikke hva jeg er verdt.

Jeg vet ikke hva jeg er verdt. Jeg vet ikke hva jeg er verdt. En kvalitativ studie av eldre innvandrermenns opplevelse av helse Prosjektemne for studenter ved Tverrfaglige kjønnsstudier Universitetet i Oslo Vår 2010 Oda Stormo, Regina

Detaljer

Barn med to hjem Greta Sviggum

Barn med to hjem Greta Sviggum Barn nr. 3 2001:9-27, ISSN 0800-1669 2001 Norsk senter for barneforskning Barn med to hjem Hvordan opplever og takler barna at mor og far flytter fra hverandre? Blir det stående som en traumatisk hendelse

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen!

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Omsorgspersoners erfaringer og opplevelser i forhold til barn som har en av sine nærmeste i fengsel En beskrivende, fortolkende og kvalitativ studie

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder Arbeid mot tvangsekteskap en veileder Innhold Forord 5 Takk til bidragsyterne 7 Innledning 9 1 1 Bakgrunn 13 1.1 Tvangsekteskap 14 1.2 Ære og vanære 15 1.3 Æresrelatert vold 18 1.4 Individ og kollektiv

Detaljer

Rusmisbruk i et familieperspektiv

Rusmisbruk i et familieperspektiv Rusmisbruk i et familieperspektiv Hvilke utviklingsmessige konsekvenser kan dette få for barn? Av Fagsjef FRID A. HANSEN Borgestadklinikken Skien BORGESTADKLINIKKEN KOMPETANSESENTER ISBN 82-90354-19-3

Detaljer

Hvor ble det av far? Artikkelen er tidligere publisert i Embla 1/2004 og gjengis her med forfatterens og redaksjonens tillatelse

Hvor ble det av far? Artikkelen er tidligere publisert i Embla 1/2004 og gjengis her med forfatterens og redaksjonens tillatelse Hedvig torvik nilsen Hvor ble det av far? Artikkelen er tidligere publisert i Embla 1/2004 og gjengis her med forfatterens og redaksjonens tillatelse Mange barn har ikke kontakt med sin far. Dette gjelder

Detaljer

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Utvalget har bestått av: Guro Fjellanger, (utvalgsleder) selvst. næringsdrivende, politiker Arild Aambø, lege, nestleder

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

Et annerledes og ensomt foreldreskap

Et annerledes og ensomt foreldreskap nøkkelbegreper Barn, funksjonsnedsettelser, familier, stigma, annerledeshet, åpenhet Bente Berg Cand.sociol, rådgiver, Lærings- og mestringssenter for barn, unge og deres familier (LMS-barn) uxbebb2@ous-hf.no

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Marit Borg, Ellinor Haugård og Bengt Karlsson* Ellinor Haugård, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen. Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud,

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET"

KAPITTEL 2A: HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET" _Hun er 14 år eldre enn meg, 14 år! Og hun kan ikke lese. Hun kan til og med ikke skrive navnet sitt! Jeg har alltid kalt henne storesøster, fordi

Detaljer

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Rapport Silje Berggrav Januar 2013 Forord «Du ser det ikke før du tror det!» Men hva skal

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

Å gå over brennende bruer

Å gå over brennende bruer Å gå over brennende bruer En kvalitativ studie av barnevernungdommers overgang til en selvstendig tilværelse Jan Storø Hovedoppgave i sosialt arbeid Hovedfagstudiet ved Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi-,

Detaljer

Anja Bredal Mellom makt og avmakt. Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll

Anja Bredal Mellom makt og avmakt. Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll Anja Bredal Mellom makt og avmakt Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll Institutt for samfunnsforskning Oslo 2011 ISF 2011 Rapport 2011:4 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

Å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner

Å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner May Kristin Lindland Å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner En analyse av samtalepraksiser mellom barnevernsarbeidere og barn i barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo

Detaljer

DE USYNLIGE INNVANDRERNE

DE USYNLIGE INNVANDRERNE DE USYNLIGE INNVANDRERNE En sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet April 2013 1 Innholdsfortegnelse DEL 1-INTRODUKSJON...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge

Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge Temaheft e f r a Ref or m r essur ssent er f or menn Nr 2 (2008) Innhold Innledning 3 Fenomenet 3 Antallet 5 Starten 6 Balansen 8 Nytten 10 Mangfold 12 Brudd

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer