Gode omgivelser for eldre med demens med heldøgns pleiebehov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gode omgivelser for eldre med demens med heldøgns pleiebehov"

Transkript

1 Gode omgivelser for eldre med demens med heldøgns pleiebehov Problemstilling Hvordan kan en digital romsimulator brukes til å innhente kunnskap fra brukere og eksperter i utviklingen av et demensvennlig sykehjem som gjennom utformingen av de fysiske omgivelser bidrar til økt livskvalitet for pleietrengende eldre med demens? Bakgrunn Eldrebølgen vil slå inn for fullt fra 2020, og eldreomsorgen vil være en stor samfunnsutfordring i lang tid fremover. Demens er en aldersrelatert dødelig sykdom som rammer hjernen. De fleste som rammes vil etterhvert ikke kunne klare seg selv og må derfor flytte hjemmefra for å bo trygt og å få den hjelp de trenger. Demens rammer primært hukommelsesevnen, noe som medfører tap av initiativ, vansker i forhold til planlegging og å utføre dagliglivets oppgaver. Det å kunne føre en samtale med andre blir vanskelig, fordi man ikke husker hva som nettopp har blitt sagt. Etter hvert forsvinner også minner og ferdigheter fra et langt liv og fundamentet for identitet, selvfølelse og fungering forringes ytterligere. Demens medfører store funksjonstap, uro og engstelse. Erfaring har vist at det å skape velvære for personer med demens på institusjon er en utfordrende oppgave. Og institusjonalisert eldreomsorg reiser prinsipielle spørsmål knyttet til autonomi, identitet, individualitet og grunnleggende kvaliteter knyttet til det å bo. Endel norske sykehjem synes unødig sterile og sykehuspregede, ofte i skarp kontrast til de personlige og trivelige hjem de fleste av beboerne kommer fra. Allikevel, erfaringer og praksis fra inn- og utland har vist at en stor grad av velvære faktisk er mulig å oppnå også for denne gruppen, ved en tilrettelegging av både pleiefilosofi og de fysiske omgivelser, for eksempel med tanke på; autonomi, kontakt, hjemlighet og meningsfulle hverdager. Omlag 80 % av beboerne på sykehjem har demens og Husbanken krever at alle nybygg tilrettelegges for demens for å gi utbyggingstilskudd til kommunene. Målsetting Gjennom mitt stipendiatprosjekt ønsker jeg å utvikle nyskapende sykehjemskonsepter, som kan bidra til økt livskvalitet for demensrammende på sykehjem. Etisk forhold knyttet til utformingen av sykehjem; ivaretakelse av grunnleggende behov for svekkede eldre Gjennom min masteroppgave i design (Bleken, 2011) og senere refleksjon (Bleken, 2012) ble det tydeligere hvordan det i en institusjonell pleie- og bo-omgivelse kan oppstå konflikter i forhold til en del grunnleggende aspekter ved det å leve og bo, som voksne mennesker vanligvis tar for gitt. Hjemmet og autonomi; selvbestemmelse, frihet, variasjon, kontroll og privatliv Mennesket er uløselig knyttet til sitt hjem, og vi bruker store deler av livet på å bygge det opp - slik vi vil ha det. Hjemmet er en del av vår identitet - her ligger sporene fra våre liv; minnene, tingene. Og det ivaretar en hel rekke grunnleggende behov; ly, et sted å sove, trygghet, matlaging. Det er en rikholdig arena for utfoldelse, for å dyrke interesser, for rekreasjon, samvær og intimitet. Et sted å trives med mange og varierte muligheter; kjøkkenet, hagen, bøkene, TV, hobbyrommet. Hjemme

2 bestemmer vi selv vår hverdag; hva vi vil gjøre, når vi vil spise, hvem vi vil ha inn på livet. Hjemmet ivaretar den enkeltes autonomi vi er «herre i eget hus». Når man så må flytte ut fra sitt eget hjem for å bli «beboer» på et sykehjem, kommer en rekke fremmede mennesker - både andre beboere og pleiere inn i ens private livssfære. Dette innebærer et betydelig tap privatliv, og kan for mange medføre belastning og stress i en allerede svekket tilstand. Institusjonskulturen som synes å prege mange sykehjem medfører i tillegg at de ansatte gjerne ikke anser seg som på «besøk» i en annen person sitt hjem, de ser primært på sykehjemmet sitt arbeidssted et sted hvor de setter agendaen og har mye av kontrollen; når man skal spise og stå opp og hva hverdagen skal bestå av. En avlåst og liten sykehjemsavdeling kan fort bli som et «fengsel» for en person med normalt bevegelses- og variasjonsbehov. Grunnleggende i forhold til autonomi er å kunne gjøre som man selv vil; for eksempel å kunne bevege seg fritt, bestemme selv hvor man vil gå og hvem man vil oppholde seg sammen med. Dagens små og «skjermede» enheter kan begrense denne friheten og livsutfoldelsen i unødig stor grad. I tillegg har sykehjem ofte låste utgangsdører og blir dermed også avsondret fra lokalmiljøet. Hvordan kan man utforme trygge og sikre omgivelser, som samtidig ikke begrenser den enkeltes autonomi og behov for frihet og variasjon? Kan sykehjem ha mer av hjemmets kvaliteter når det gjelder frihet, selvbestemmelse, variasjon og muligheter? Institusjonspreg versus hjemlighet En del sykehjem synes fortsatt å ha sykehusene som forbilde og kan fremstå som unødig sterile og upersonlige; glatte ensfargede dører, linoleum på gulvene, dørterskler i stål, systemhimling, oppslagstavler, rømningslys i taket, brannvarslere, branndører, lysstoffrør i taket, institusjonsmøbler, gardinene. Kan man trives med å bo på et slikt sted over tid? Kravene til rengjøring, stell, effektivitet, rømning og økonomi er riktignok vanskelige å komme utenom, men hvordan kan man samtidig ivareta de gamles behov for et sted å bo som oppleves som et hjem? Ensfargede vegger og lite variasjon i material- og fargebruk kan fort gi et fremmed, understimulert og litt stusselig miljø. I tillegg bidrar lav takhøyde, lange korridorer og mangelfullt dagslys til en innestengt og ufri følelse. Omgivelsene preges ofte av den langsgående «korridoren» og gir få oppholds-muligheter utover stuen, kjøkkenet og rommet. Det savnes steder for aktivitet, utfoldelse, samvær, rekreasjon og mer givende hverdager. I hvilken grad er det mulig å føle seg hjemme i en slik fremmedartet omgivelse? Hvordan kan sykehjemmet i større grad boliggjøres; i retning av mer normale, estetiske og stimulerende miljøer der mennesker kan trives og bo? Meningsfulle hverdager - aktivitet, innhold, stimuli, kropp og sanser Det er vanlig at demensrammede blir passive og uvirksomme. En viktig grunn til dette er at redusert hukommelse gjør at evnen til å planlegge fremover svekkes; det man nettopp tenkte at man hadde lyst til å gjøre, er like fort glemt. Dermed taper man initiativ og er derfor helt avhengig av en tilrettelagt hverdag for å komme i aktivitet. Det å være aktivitet - å bruke kropp og sanser og å gjøre ting vi liker er grunnleggende for god helse og trivsel. Et understimulert miljø og passive hverdager kan medføre raskere forfall hos beboere på sykehjem; ubrukte muskler svinner fort hen, gangfunksjonen svekkes, og tilslutt må man bruke rullestol. Mange havner i stillesittende og inaktiv tilstand preget av apati og søvn.

3 Det er derfor oppløftende å oppleve de mye mer energiske og fornøyde beboerne ved sykehjem hvor mer aktive og deltakende hverdager er i fokus, hvor man får tatt seg selv i bruk, som for eksempel ved Hearthstone på Manhattan (Zeisel, 2009). Uvirksomhet og stillesitting akselererer forfallet, og for å motvirke dette må restevnene oppmuntres, «use it or loose it». Ved å tilrettelegge for størst mulig selvhjelp og deltakelse i dagliglivets aktiviteter, får man tatt seg selv i bruk både kroppslig og mentalt. For eksempel vil et tilrettelagt kjøkken (hev/senk benk, plass til rullestol, skap innen rekkevidde, kjøkken-øy) gjøre at beboerne kan delta i matlaging og oppvask. Hvordan kan sykehjem utformes for stimulering og aktiviteter som bidra til rikere og mer meningsfulle hverdager for skrøpelige eldre som kan motvirke raskt forfall? Et sted der kropp, sinn, sanser og evner tas i bruk; for deltakelse, opplevelser, trim, dans, musikk i tråd med den enkeltes interesser? Kontakt og tilhørighet Det antas at kontakt og nærhet til andre er et helt grunnleggende menneskelig behov og essensielt for trygghet og velvære (Cacioppo, 2009). Demens er fortsatt stigmatisert og skambelagt både for den som rammes og familien rundt. De fleste eldre med demens vil oppleve i og med sin stadig dårligere fungeringsevne og økte avhengighet - et betydelig tap av sosial status, og at de ikke «regnes med» på samme måte som før. Depresjon, isolasjon og ensomhet er vanlig i denne prosessen. Dessuten har eldreomsorgen i det moderne samfunn blitt et institusjonelt ansvar, dette bidrar også til å svekke nærhet og kontakt med familie og venner. Hvordan kan sykehjem tilrettelegges for deltakelse, samvær og å gjøre ting sammen? Kan sykehjemmet bli et mer attraktivt sted å besøke for familie, venner, frivillige og lokalsamfunn? Et sted der man kan gjøre ting sammen? Tilrettelegging for hukommelsestap og alderssvekkelser Tilrettelegging av bomiljø for demens er et omfattende felt og mye er skrevet om dette (Zeisel, 2009), (Brawley, 1997). Jeg vil peke på noen grunnleggende forhold som bør ligge til grunn for all demensvennlig design. Demens gir gradvis økt kognitiv svikt og medfører store funksjonshemninger. Primært fordi evnen til å huske nye ting forsvinner, som gjør at man mister ferdigheter de fleste tar for gitt: evnen til å planlegge, til å følge samtaler, følge tiden, gjenkjenne folk, lage middag, knyte skoene. Derfor vil ethvert tiltak som kan kompensere for manglende korttidshukommelse bidra til økt selvhjelp og redusert frustrasjon for den enkelte. Når man er «dypt glemsk» så blir tilgjengelighet for synssansen essensielt, «out og sight, out of mind». Gode siktlinjer og tydelighet i bomiljøet er derfor viktig for å styrke orienteringsevne og minske forvirring. Potensialet for å øke selvhjelpsgraden er stor på så mange områder. En glassdør i kjøleskapet gjør at man ikke trenger å huske hva som var der, en datastyrt stemme og melding på skjerm kan minne en om at posten er kommet eller at en søster snart kommer på besøk. Demens medfører etter hvert også tap av minner, fordi langtidsminnet eroderes. For mange blir opplevelsen av her og nå forskjøvet, de befinner seg som «i en annen tid». Dette møter man nesten alltid ved besøk på sykehjem; forvirrede beboere som ikke vet hvor de er eller hvorfor de er der. Og de kan bli svært urolige om de ikke får gode forklaringer. Noen mener at man må realitetsorientere dem. Andre mener at man må spille på lag med deres indre verden og gi svar som rimer ut fra

4 deres «verden». Kan bomiljøets utforming bidra til å skape en troverdig illusjon, som gjør at man kan gi et svar som aksepteres? «Det er høstferie, vi er på pensjonat». «Vi skal reise hjem i morgen, og har tatt inn på hotell». Demens og aldring medfører mange funksjonstap og på ulike vis trenger man en «krykke» som kan veie opp for dette. Dette kan være som et samvirke av; et tilrettelagt fysisk miljø, et menneskelig støtteapparat, ulike hjelpemidler og teknologi. Alderssvekkelsene må også tas hensyn til; sansenedsettelser (syn, hørsel), lavere stressterskel, nedsatt bevegelighet, økt fallrisiko med mer. Her vil en tilrettelegging i henhold til prinsippene for Universell Utforming danne grunnlaget for en trygg, fremkommelig, forståelig og stressredusert omgivelse. Et eksempel er kravet til lyshetskontraster, f.eks. mellom vegg og gulv eller mellom dørhåndtak og dør, som gjør omgivelsen lettere å tolke for eldre med kognitiv svikt og dårlig syn. Oppsummering Jeg ønsker at aspektene ovenfor skal utgjøre en grunnleggende ledesnor for min designoppgave. En nedbygging av institusjonskulturens preg med fokus på de gamles behov for et hjem med menneskelig kontakt og meningsfulle hverdager, hvor det er tilrettelagt for aktivitet og deltakelse, og hvor grunnleggende behov knyttet til stimuli, variasjon, bevegelse, frihet og individualitet er ivaretatt. Metode og resultat Brukerorientert design brukerens behov i sentrum Jeg ønsker primært å fokusere på brukernes behov; såkalt brukerorientert design. Og prosjektet skal baseres på kvalitative undersøkelser med utvalgte brukere (1-2 demensrammede eldre) for å finne hvilke hverdagsutfordringer som er vanskeligst for dem og hva man kan gjøre for å avhjelpe det gjennom tilrettelegging av de fysiske omgivelsene for et tenkt sykehjem. Merk: Det kan være en utfordring å benytte demensrammede eldre som informanter i en brukerstyrt designprosess, og derfor vil en utvidet krets av deres nærmeste familie og venner involveres for å få kunnskap om brukerens situasjon og behov. I følge metoden for «Inkluderende Design» (Norwegian Design Council, 2010) vil en løsning designet for en spesifikk person med funksjonsnedsettelser også ha gyldighet for andre i samme situasjon i tillegg til mer funksjonsfriske personer. Dette vil være mitt utgangspunkt; å lage en løsning tilpasset en utvalgt person, men som også vil fungere godt for andre. Videre ønsker jeg å gi designkonseptet en stedstilknytning, trolig en bydel i Bergen. Dette gir tilgang til ressurser og tilbud i nærmiljøet i tillegg til at brukeren kan fortsette med å bo i et kjent område. Det vil også gjøre det mulig å tematisere sykehjemmets rolle i forhold til frivillighet og lokalsamfunn. Avgrensninger: prosjektets fokus vil være på byggets indre utforming og interiørmessige aspekter. Digital romsimulator kunnskapsakvisisjon fra brukere og eksperter En viktig del av min metodiske tilnærming er å ta i bruk en digital romsimulator i designprosessen for å innhente innspill på løsningsforslagene fra pårørende og fageksperter.

5 Den raske utviklingen innen maskinvare, grafikk og Virtual Reality (VR) gjør det nå mulig å skape en spillbasert romsimulator, med høy grad av realisme, som benytter det digital tegningsgrunnlaget til å vise bygget i 3D for en mer intuitiv og realistiske romopplevelse. Slik at man kan bevege oss gjennom det virtuelle bygget i «sanntid», og se alle deler av bygget innvendig - tak, gulv og detaljer ikke bare forhåndsbestemte utsnitt eller rendringer. Da vil pårørende kunne «gå» gjennom det «virtuelle bygget» og gi sine kommentarer og innspill på designforslaget. Og man vil kunne diskutere ulike aspekter ved løsningen, som for eksempel; "Hvordan ville det være å komme på besøk her?", "Hva vil dere like å gjøre mens dere er på besøk?", "Vil din mor trives i denne stuen?" Romsimulatoren skal utvikles som en del av prosjektet. Jeg ønsker å bruke verktøyet til å innhente et bredt og tverrfagligheten kunnskapsgrunnlag for utviklingen av et demensvennlig sykehjem, ved å la relevante fagfolk "informere" bygningskonseptet i forhold til sine ulike fagdisipliner; demensvennlig design, demenspleie, brann/rømning, sanselige miljøer, farger, interiør, akustikk, belysning, rengjøring, omsorgsteknologi m.m. Avgrensning: Det skal kun utvikles en prototype og ikke et polert og ferdig verktøy. Prototypen skal vise teknologiens muligheter og potensiale. Romsimulatoren mulige tilleggsfunksjoner I tillegg til basisfunksjonaliteten i romsimulatoren er det ønskelig å utvikle følgende utvidede muligheter, dersom tid og ressurser tillater det. Realistisk romopplevelse. Realismen i romopplevelse kan økes ved å legge til støtte for; - Retningsbestemt lyd. - Interaksjon med omgivelsen; for eksempel lysbrytere. - Menneskelige skala; vise personer i omgivelsen. - Dagslys; simulere ulike utendørs lysforhold. Simulere funksjonstap og sansenedsettelser For at vi som designere skal kunne utforme bygg universelt - funksjonelt «for alle» - er vi avhengige av å forstå hvordan bygget oppleves for mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser. Romsimulatoren kan bidra til økt brukerforståelse ved å simulere typiske nedsettelser for de i høy alder; for eksempel synssvekkelser (visus), hørselstap, nedsatt stressterskel(lyd oppfattes intens), lysømfintlig (reagere på skarpt lys), krum nakke (ser nedover på grunn av svekket ryggmuskulatur). Når det gjelder bevegelseshemmede så sitter mange beboere på sykehjem i rullestol. Det er derfor ønskelig å utvikle en «rullestolsimulator» slik at man også kan «oppleve» det virtuelle sykehjemmet fra en rullestolbrukers perspektiv, og slik sett kvalitetssikre løsningen med hensyn på fremkommelighet. Referanser Anderzhon, Hughes, Judd, Emi Kiyota, Wijnties "Design for Aging: International Case Studies of Building and Program"

6 Bleken, Erlend "Hjemme bra borte best? Hvordan kan fysisk bomiljø bidra til å øke livskvaliteten for personer med demens i heldøgns pleie?" Masteroppgave ved Avdeling for Design ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. Last ned: Bleken, E. (2012). Artikkel. «Mens vi bygger for Godot» Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 29(4), s Brawley, Elisabeth C «Designing for Alzheimer s Disease. Strategies for creating better care environments. John Wiley & Sons. New York. USA. Cacioppo, John Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection. Zeisel, John I'm Still Here: A New Philosophy of Alzheimer's Care. Avery Trade. Rasmussen, Steen Eiler «Om at opleve arkitektur». Zumthor, Peter «Atmospheres».

Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet

Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Drammen kommune og

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

Spiller det noen rolle?

Spiller det noen rolle? Spiller det noen rolle? om hverdagen på nye og gamle sykehjem av Christian Madsen Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Universitetsforskning i Bergen Juni 2002 Notat 4-2002 Innhold Tabelloversikt...

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig Fire enslige eldres opplevelser og erfaringer med å bo i omsorgsbolig - en kvalitativ studie basert på intervju. Elisabeth Horn Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling for sykepleie og helsefag Institutt

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Rømning av eldre mennesker i private boliger

Rømning av eldre mennesker i private boliger Rømning av eldre mennesker i private boliger Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord / Haugesund. Avdeling Haugesund ingeniørfag Studieretning brann Våren 2011 Mildrid Arianson Kandidatnummer 68 Hilde

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Evaluering av et nytt sykehjem - med fokus på universell utforming og velferdsteknologi

Evaluering av et nytt sykehjem - med fokus på universell utforming og velferdsteknologi NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Petter Halvorsen Myhre Evaluering av et nytt

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende. Forord Demens innebærer funksjonshemming, men personer med demens er i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov. Tekniske hjelpemidler for å støtte opp

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Rusmiddelavhengiges,boligtilbud,,,,,,, på,vei,mot,egen,bolig, Housing,provision,for,drug,addict s,, heading,towards,their,own,home,

Rusmiddelavhengiges,boligtilbud,,,,,,, på,vei,mot,egen,bolig, Housing,provision,for,drug,addict s,, heading,towards,their,own,home, Rusmiddelavhengiges,boligtilbud,,,,,,, på,vei,mot,egen,bolig, Housing,provision,for,drug,addict s,, heading,towards,their,own,home,, Navn%på%bachelorprogrammet:,Vernepleie,2011,,BVP,331, Institutt/program:,Sosialfag,og,Vernepleie,

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem.

En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem. En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem. Inger-Lise Pedersen Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling

Detaljer

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer.

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. SENIORGAMER En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. Innledning Velkommen til denne håndboken! Den er ment både som inspirasjon og en

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt Hva fremmer håp hos eldre pasienter i livets sluttfase og hvordan kan sykepleier være med på å fremme det? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet høgskole Kull 08SYK Kandidatnummer:403

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer