Årsrapport Næringsbygg Holding III AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Næringsbygg Holding III AS"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Næringsbygg Holding III AS

2

3 Innhold Hovedpunkter Oversikt over Næringsbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Skårersletta kontor/lagerbygg i Norge Wall Street kontorbygg i USA Matrix Financial Center kontorbygg i USA One Alliance Center kontorbygg i USA Arlington hotell i USA Jacobs hoteller i USA Riga kjøpesentre i Latvia Curanum eldreboliger i Tyskland Gävle hotell i Sverige Stella logistikkportefølje i Sverige Alpha kontor/butikker i Finland Styrets årsberetning Resultatregnskap Eiendeler Egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning Årsrapport 2011, Næringsbygg Holding III AS 3

4 Wall Street, New York 4 Årsrapport 2011, Næringsbygg Holding III AS

5 Hovedpunkter 2011 EIENDOMSVERDIENE De underliggende eiendomsverdiene i selskapet hadde totalt sett en fl at utvikling i Spesielt har investeringene i Riga og Arlington hatt en god utvikling gjennom året. Selskapets investeringer i Finland (Alpha), Tyskland (Curanum) samt hotellporteføljen i Ohio har derimot hatt en negativ utvikling. Utsiktene for 2012 er usikre. Gjeldsproblemene i Euro-sonen er fortsatt uavklart, mens utviklingen i USA ser bedre ut. Veksten i BNP forventes å bli svakt positiv i 2012 i de fl este markedene hvor selskapet har investeringer. NY VIKTIG LEIEAVTALE FREMFORHANDLET FOR TOMTEBODA Selskapet har fremforhandlet en ny 25-års leieavtale med en statlig aktør på Tomteboda i Stockholm. Avtalen gjelder innvendige lokaler på ca kvm, samt en utvendig parkeringsplass på ca kvm. Før avtalen kan signeres må den godkjennes av berørte instanser. Godkjennes avtalen er signering forventet innen 30/ med innfl ytting pr. 1/ RIGA - GOD UTVIKLING OG LEIEAVTALE SIGNERT MED H&M De tre kjøpesentrene i Latvia har hatt en god utvikling i 2011 og utsiktene for 2012 er positive. Hennes & Mauritz (H&M) har annonsert sin inntreden i Latvia og det er fremforhandlet en leieavtale på Alfa-sentret for kvm. Åpningsdato er satt til 27/ Dette er en av de tre første butikkene H&M åpner i Baltikum. Det forventes at dette vil bidra til å styrke porteføljen ytterligere. 44 WALL STREET USA I desember 2011 signerte selskapet en 10-års leieavtale med advokatfi rmaet Cullen and Dykman på ca kvm, som er en økning på ca kvm i forhold til den tidligere leieavtalen. Ombyggingsarbeidene for de nye lokalene pågår for fullt og det forventes innfl ytting i løpet av høsten JACOBS - USA På bakgrunn av at låneavtalen på hotell-porteføljen i Ohio løper ut i mai 2012 og fordi det vil kreve betydelig innskudd av egenkapital for å refi nansiere lånet, har selskapets samarbeidspartner i en lengre periode forsøkt å fi nne potensielle kjøpere til porteføljen. I tillegg ville en tilleggsinvestering i denne porteføljen vært risikofylt, og forventet avkastning ville ikke vært tilfredsstillende for aksjonærene i NBN. Salgsarbeidet har nå resultert i en intensjonsavtale om salg av de 18 hotellene i porteføljen. Salgsprisen er på samme nivå som siste takst og det forventes at salget vil bli gjennomført i løpet av andre kvartal UTBETALING FOR 2011 Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i kapitalmarkedene og det er derfor risiko knyttet til fremtidig utvikling på konsernets investeringer samt behovet for likviditet for å sikre aksjonærenes verdier. Styret har på bakgrunn av dette samt avkastningen for 2011 og likviditeten i selskapet foreslått en utbetaling på 20 øre pr. aksje, som tilsvarer 2 % av emisjonskursen i den første emisjonen. Endelig vedtak fattes på generalforsamlingen i mai. Årsrapport 2011, Næringsbygg Holding III AS 5

6 ca aksjonærer i Norge (hovedsakelig privatpersoner) Næringsbygg Holding III AS 63 % Næringsbygg 100 % 80 % 78 % 75 % 49,9 % Skårersletta (Norge) One Alliance (USA) Wall Street (USA) Stella (Sverige) Arlington (USA) Kontor/lager kvm Mars 2006 Kontor kvm Januar 2007 Kontor kvm Mai 2006 Logistikk kvm Februar 2007 Hotell kvm Juni 2006 Prosjektpris MNOK 336 Andel inv. kapital 3,1 % Prosjektpris MNOK Andel inv. kapital 10,9 % Prosjektpris MNOK 509 Andel inv. kapital 5,9 % Prosjektpris MNOK Andel inv. kapital 29,1 % Prosjektpris MNOK 493 Andel inv. kapital 6,2 % Næringsbygg Holding III AS Innledning Årsrapporten inneholder, foruten komplett årsregnskap, informasjon om utviklingen i eiendomsmarkedet og en oppdatering av viktige hendelser i forvaltningen av de investerte porteføljene i Næringsbygg Holding III (NBH III). Struktur og oversikt NBH III er en eiendomsportefølje som består av investeringer i kontorbygg, hotell, lagerbygg og handelseiendommer med sentral beliggenhet og/eller med langsiktige leiekontrakter i EU/EØS området, og eventuelt USA. Investeringene er gjort sammen med det svenske «søsterselskapet» Komersiella Fastigheter Holding III AB (KFH III) via det felles eide selskapet Næringsbygg i Norge III AS (NBN III). Figuren over viser hvilke investeringer som inngår i strukturen. Selskapet har totalt 11 eiendomsinvesteringer der fem er i USA, to i Sverige, en i Finland, en i Tyskland, en i Norge og en i Latvia. Geografi sk er porteføljen spredt samt at investeringene også er diversifi sert på bransje. Inngangspartiet til kontorbygget One Alliance 6 Årsrapport 2011, Næringsbygg Holding III AS

7 ca aksjonærer i Sverige (hovedsakelig privatpersoner) Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB 37 % i Norge III AS 65 % 49 % 100 % 100 % 100 % 100 % Matrix (USA) Jacobs (USA) Alpha (Finland) Curanum (Tyskland) CH Gävle (Sverige) Riga (Latvia) Kontor kvm Desember 2006 Hotell kvm Desember 2006 Kontor/handel kvm Mars 2007 Eldreboliger kvm Desember 2006 Hotell kvm Desember 2006 Handel kvm November 2006 Prosjektpris MNOK 116 Andel inv. kapital 1,5 % Prosjektpris MNOK 577 Andel inv. kapital 8,2 % Prosjektpris MNOK 225 Andel inv. kapital 2,9 % Prosjektpris MNOK Andel inv. kapital 16,6 % Prosjektpris MNOK 141 Andel inv. kapital 1,3 % Prosjektpris MNOK Andel inv. kapital 14,4 % Eiendommer Norge Sverige Finland Tyskland Latvia USA 1. Skårersletta 2. Gävle 4. Alpha 5. Curanum 6. Riga Wall Street 3. Stella 8. Arlington 9. Jacobs Hoteller 10. One Alliance Center 11. Matrix Financial Center Årsrapport 2011, Næringsbygg Holding III AS 7

8 BNP-vekst i Norden 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % Transaksjonsvolum (Mrd EURO) Norge Sverige Finland Danmark Kilde: SEB/Newsec Norge Sverige Finland Danmark 2011 Kilde: Newsec Markedsoppdatering Utvikling av eiendomsmarkedet i Norden Den nordiske økonomien har vist sterk vekst det siste året og synes å ha kommet bedre ut enn andre europeiske økonomier. Sterke eksportindustrier, sterk olje- og gass sektor (Norge), lav statlig gjeld, høyt utdanningsnivå, transparent økonomi og forbrukere med sunn privatøkonomi gir regionen stabilitet og grunnlag for videre positiv utvikling. Eiendomsmarkedet i Norden hadde en god utvikling i første halvår 2011, med økte transaksjonsvolum spesielt i det norske og svenske markedet. Til tross for uroen i de fi nansielle markedene i siste halvdel av 2011 har likviditeten holdt seg på et bra nivå også i andre halvår i Norge og Sverige, mens det var en noe svakere utvikling i Danmark og Finland. Transaksjonsvolumet i 2012 forventes å bli i samme størrelsesorden som i Med andre ord forventes det fortsatt et likvid transaksjonsmarked spesielt for attraktive eiendommer med god beliggenhet. Dette med bakgrunn i sterke fundamentale forhold i økonomien i de Nordiske landene, en stabil banksektor og høy grad av transparens i markedet. Avkastningskravene/yieldene 1 for kontorbygg falt i 2010, mens avkastningskravene for 2011 totalt sett har vært tilnærmet uendret. Avkastningskravene for attraktive eiendommer med god beliggenhet gikk ytterligere ned i For 2012 forventes en fl at utvikling i avkastningskravene i Norden, men fortsatt vekst i leieprisene forventes å bidra til positiv utvikling i eiendomsverdiene Kilder: Newsec, JLL, Akershus Eiendom Makroøkonomisk utvikling i Sverige Sverige har hatt god økonomisk vekst siden midten av 2009, og BNP-veksten var på nesten 6 % i I 2011 var veksten avtagende og samlet var veksten i BNP i overkant av 4 %. I 2012 forventes veksten å avta med en økning i BNP på kun ca. 1 %. Prognosene for svensk økonomi i 2012 er således noe svakere enn tidligere antatt. Dette henger først og fremst sammen med lavere eksport som en følge av den svake utviklingen i Euro-sonen og styrket kronekurs. Svakere utvikling i boligmarkedet i andre halvår av 2011 og den usikkerhet som råder vedrørende fremtidig utvikling forventes å gi utslag i økt sparing for svenske husholdninger. Dette vil trolig medføre at veksten i privat konsum reduseres. Den positive utviklingen i arbeidsmarkedet i Sverige stoppet opp mot slutten av 2011, men ennå synes det ikke som arbeidsmarkedet er svekket i form av fallende sysselsetting. De svekkede konjunkturutsiktene forventes dog og gi effekter i arbeidsmarkedet i tiden fremover. Infl asjonen i Sverige er fortsatt lav og forventes å falle ytterligere i 2012, for så stige igjen i 2013 og Primært skyldes dette at det forventes lavere etterspørsel etter varer og tjenester i Riksbanken økte styringsrenten fra 1,25 % ved inngangen til 2011 til 2 % i juni Deretter ble styringsrenten igjen redusert til 1,5 % i februar Det er ventet at renten vil holde seg uendret gjennom 2012 for så igjen å stige gradvis fra midten av Kilde: Riksbanken Eiendomsmarkedet i Sverige Likviditeten i det svenske eiendomsmarkedet var i 2011 noe lavere enn foregående år. Samlet transaksjonsvolum var ca. SEK 93 milliarder mot SEK 98 milliarder i Andelen utenlandske investorer i markedet ble redusert i siste halvår 2011 som følge av uroen i fi nansmarkedene, og større transaksjoner i siste halvår ble i all hovedsak gjennomført av 1 Direkteavkastning/yield defi neres som driftsnetto (leieinntekter fratrukket driftskostnader) dividert med eiendommens verdi. Gitt uendret driftsnetto vil en yield-økning gi lavere eiendomsverdi, mens en yield-reduksjon vil gi høyere eiendomsverdi. 8 Årsrapport 2011, Næringsbygg Holding III AS

9 Hovednettverket for logistikk i Norden Örebro Helsinki Oslo Stockholm Göteborg Copenhagen Norrköping/Linköping Jönköping Malmö Kilde: ING Real Estate svenske investorer. De største transaksjonene i siste halvår av 2011 var Diös sitt kjøp av Norrvidden for SEK 5,8 milliarder og AMF Fastigheter sitt kjøp av tre kjøpesentre sentralt i Stockholm. Den svake utviklingen i Eurosonen påvirker veksten i Sverige negativt. Derfor forventes eiendommer med eksponering mot innenlandske markeder å ha den sterkeste utvikling i de kommende årene. Boligeiendommer i de fl este store svenske byer vil stige videre i verdi som følge av lave renter, relativt god inntektsvekst, økt befolkning og lav nybygging. Kontoreiendommer på gode lokasjoner antas også å få en god utvikling de kommende årene, da etterspørselen fra investorer for disse eiendommene er høy samt at bankene i større grad ønsker å fi nansiere denne typen investeringer. Utfordringene i bankmarkedet vil trolig medføre at situasjonen med stort avvik i avkastningskravene mellom attraktive eiendommer og mer perifere eiendommer vil vedvare, ettersom finansieringsmulighetene for eiendommer med sekundær beliggenhet fortsatt forventes å være dårlige. Den positive utviklingen for eiendomsmarkedet i Sverige er avhengig av en styrket banksektor. Det forventes lavere tilgjengelighet på kreditt, høyere grad av seleksjon av kunder fra bankenes side og fortsatt relativt høye marginer de kommende år. I Norden forventes det at disse effektene vil bli mer moderate enn i andre deler av Europa. Likevel har situasjonen i banksektoren bedret seg i løpet av første kvartal 2012 og blant annet er kredittmarginene igjen redusert etter en kraftig økning i siste halvår av Det forventes dog at markedet fremover i større grad vil domineres av egenkapitalinvestorer og institusjonelle investorer med god tilgang på kapital. Kilder: CBRE, Newsec Makroøkonomisk utvikling i Norge Den europeiske statsgjeldskrisen har fått konsekvenser også for den norske økonomien. Tross god inntektsvekst i Norge, drevet av høy sysselsetting og gode lønnsoppgjør, er spareraten til norske husholdninger høyere enn tidligere. Det er imidlertid ingen krisestemning i norsk økonomi. I november 2011 rapporterte norske bedrifter om en forventet produksjonsvekst på 2,3 % i første halvdel av I tillegg meldte noen bedrifter om kapasitetsproblemer der de forventet å måtte øke sysselsettingen fremover. Det forventes at oljenæringen fortsatt vil være en viktig bidragsyter i norsk økonomi fremover. Det er gjort fl ere store funn på norsk sokkel i 2011 som vil være viktig for norsk økonomi i årene som kommer. Høy aktivitet i oljerelatert sektor kombinert med lave renter og reallønnsvekst legger grunnlag for forbruksvekst fremover. En sterk norsk krone kan imidlertid dempe veksten i konkurranseutsatt industri og blant annet som en følge av dette besluttet Sentralbanken å kutte styringsrenten med ytterligere 0,25 %, til 1,5 %, i mars Styringsrenten er dermed redusert med 0,75 % siden desember Oppsummert så skiller norsk økonomi seg positivt ut fra den generelle utviklingen i Europa på en rekke områder. BNP veksten var på 2,4 % i 2011 og arbeidsmarkedet er sterkt med økende sysselsetting og en arbeidsledighet i underkant av 3,5 %. Privat forbruk økte med ca. 2,3 % i 2011 og boligprisene stiger i takt med sterk befolkningsvekst, spesielt i de største byene. Disse forholdene, supplert med betydelige verdier i Statens pensjonsfond utland og fortsatt muligheter til å senke styringsrenten ytterligere, gjør at Norge har en unik fi nansiell handlingsfrihet sammenlignet med de fl este andre økonomier. Kilde: DNB Eiendomsmarkedet i Norge ADet var usikkerhet rundt transaksjonsmarkedet gjennom 2011 og de løpende prognosene var preget av høy grad av usikkerhet. Dette gjenspeilet således den generelle økonomiske usikkerheten i Europa forøvrig. Forventningene til 2011 var store ved inngangen til året og estimerte Årsrapport 2011, Næringsbygg Holding III AS 9

10 transaksjonsvolum var NOK 50 milliarder. Den europeiske statsgjeldskrisen endret imidlertid markedet betydelig og usikkerheten fremsto som stor også i det norske eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet ble NOK 35 milliarder, som likevel ble bedre enn mange enn stund fryktet. Det største transaksjonsvolumet er naturlig nok i Stor-Oslo og dette markedet utgjorde 65 % av det totale transaksjonsvolumet. Verdiutviklingen var generelt positiv i første halvår av 2011 med fallende yielder og økende verdier. Etter sommeren snudde denne trenden og markedet ble mer selektivt. Dyrere fi nansiering var hovedårsaken til dette, kombinert med høyere avkastningskrav for egenkapitalen. De beste eiendommene holdt seg imidlertid bra i pris, der de beste eiendommene ble solgt til yieldnivåer rundt 5,25 %. Så langt i 2012 er stemningen bedre enn den var ved utgangen av Risikopåslag og kredittspreader er blitt noe redusert fra fjoråret og internasjonale makrotall ser gjennomgående bedre ut enn ved utgangen av Estimert transaksjonsvolum i 2012 er NOK 40 milliarder. Imidlertid vil nøkkelfaktorer som renteutvikling og generell økonomisk utvikling både i Norge og internasjonalt være avgjørende for aktiviteten i markedet. Aktiviteten ved inngangen av året har vært høy, med blant annet salg av DNB sitt nye hovedkontor i Bjørvika. Pris var NOK 4,8 milliarder, som tilsvarer 5,1 % direkteavkastning På utleiesiden er det generelle bildet at kontorleiemarkedet i Stor-Oslo holder seg bra. Den mest merkbare konsekvensen av de generelle økonomiske urolighetene er at beslutningene tar lenger tid. Det merkes imidlertid en to-deling i norsk økonomi, der det er tydelig at selskaper innen olje og offshore har et økende arealbehov og dermed skiller seg ut fra øvrige segmenter. Den samlede ledigheten i Stor-Oslo har økt fra kvm til kvm i løpet av det siste halvåret. Dette tilsvarer en ledighet på ca. 7 %, som forventes å være stabil i Trenden er at nye, moderne bygg i områder som CBD 2 og Skøyen blir fylt på bekostning av eldre bygg utenfor de mest sentrale kontorområdene. Den økte ledigheten i 2011 kom av tilførsel av nybygg. Leieprisene forventes å ha en fl at til svak positiv utvikling. For de beste objektene i Oslo forventes det at prisene fortsatt vil stige. For kontor har det i fjerde kvartal vært utleiepriser på ca. NOK per kvm for de beste eiendommene. Dette er høyere enn hva som forventes fremover, men det er uansett en indikator på at betalingsvilligheten for bygg med god beliggenhet er høy. Gjennomsnittlig utleiepris i Oslo forventes å ligge rundt per kvm for CBD. For kontorlokaler i Oslo med beliggenhet utenfor CBD ligger utleieprisen i området per kvm per kvm, avhengig av beliggenhet og standard. Kilder: DNB, Colliers Makroøkonomisk utvikling i Finland Den fi nske økonomien viste god vekst gjennom de tre første kvartalene i 2011, men opplevde at veksten avtok i fjerde kvartal. BNP veksten i 2011 ble ca. 2,7 %. For 2012 er det ikke forventet noen vekst i BNP, det antas at veksten først vil tilta i 2013 med 1,8 %. Gjennomsnittlig infl asjon var 3,4 % i 2011, det er forventet at infl asjonen skal falle tilbake til 2,6 % i 2012 og 2,1 % i Rentenivået forventes og ikke å øke igjen før mot slutten av Arbeidsledigheten er 7,8 % og er forventet å øke til 8,1 % i løpet av 2012 til Den fi nske økonomien er drevet av eksport og i overkant av 40 % av BNP er generert i denne sektoren. Eiendomsmarkedet i Finland Transaksjonsnivået i investormarkedet i 2011 var ca. EUR 1,8 milliarder. Det er finske investorer som har vært mest aktive i dette markedet de siste tre årene, men den utenlandske andelen har sakte økt noe. De meste aktive utenlandske investorgruppene kommer fra Tyskland og Sverige. I 2011 kom 25 % av salgsvolumet fra nye prosjekter fra entreprenører. 55 % av disse transaksjonene ble gjennomført av finske investorer som forsikring- og pensjonsfond. Prisnivået har bedret seg noe for de beste lokasjonene, men man forventer at dette nå vil flate ut. Transaksjonsmarkedet har også gått ned igjen etter en bedring gjennom 2010 og første halv år av Usikkerheten om den europeiske økonomien har naturligvis påvirket eiendomsmarkedet i Finland. Bankene har blitt mer forsiktige og marginene har økt. Tilgangen på bankfinansiering vil være en viktig faktor for utviklingen i dette markedet fremover. Låneutmålingen på bankfinansiering av eiendommer utenfor CBD ligger nå rundt 50 %. Det er mange eiendomsporteføljer som skal 2 Central Business District (det mest attraktive forretningsområde i en by) 10 Årsrapport 2011, Næringsbygg Holding III AS

11 BNP-vekst i Tyskland og EU 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % -6 % Tyskland EU refinansieres i løpet av 2012 til 2014 og avviket mellom de nye kravene og faktiske verdier må dekkes. Mange av disse prosjektene ble finansiert i en tid hvor låneutmålingen var vesentlig høyere enn i dag. Kilde: DTZ Makroøkonomisk utvikling i Latvia Den latviske økonomien viste positiv utvikling i 2011 og BNP økte med 5 %. For 2012 forventer SEB at BNP skal vokse med 2,5 %. Budsjettunderskuddet ventes å krympe fra 4 % i 2011 til 2,5 i 2012, dette medfører at Latvia forventes å oppfylle EU/ECBs kriterier for å bli med i Eurosonen fra Veksten i detaljhandelen akselererte gjennom 2011 og var på 7,6 % i november målt mot samme måned året før. Spesielt har konsum av klær og elektriske artikler økt igjen. Kjøpesentrene i Riga opplevde fortsatt redusert ledighet og økt omsetning i Og ledigheten i de beste sentrene i Riga, var sjelden over 2-3 % totalt. Kilde: Newsec, SEB Eiendomsmarkedet i Latvia Fra finanskrisens start og frem til slutten av 2010 var de fleste eiendomstransaksjoner i de baltiske statene drevet av lokale investorer og mindre fond. Interessen fra opportunistiske skandinaviske og russiske investorer har økt gjennom 2011 og har gitt økte transaksjonsvolum selv om det et langt igjen til volumet i Store institusjonelle investorer holder seg fremdeles borte fra dette markedet. Verdiene av eiendommer i den baltiske regionen falt dramatisk gjennom 2008 og 2009, men har vist klar bedring gjennom 2010 og 2011 for gode objekter. Yieldnivåene falt i 2011 som følge av tegn på økonomisk forbedring og vesentlig lavere renter. Det er forventet at risikopremien i dette markedet vil bli redusert etter hvert som veksten tiltar. Men det er usikkerhet knyttet til 2012 og hvor stor effekt den økonomiske utviklingen i Europa generelt vil ha, og også hvordan bankenes finansieringsvilje og mulighet vil utvikle seg. Kilde: Newsec Utviklingen i det europeiske eiendomsmarkedet BNP i eurosonen ble redusert med 0,3 % i fjerde kvartal 2011 sammenlignet med foregående kvartal. På årsbasis steg BNP med 0,7 %, opplyser det statistiske sentralbyrået Eurostat. I 2010 økte BNP med 1,7 %. Ifølge estimatene fra EU forventes det at BNP faller med 0,3 % i Tidligere estimater viste en vekst på 0,5 %. Etter markant fall i eiendomsverdiene i 2008 og 2009 (hhv -11,7 % og -9,6 %) registrerte CB Richard Ellis en vekst på 2,6 % i For 2011 ble det et marginalt fall i eiendomsverdiene. Utviklingen har imidlertid vært forskjellig i de ulike regionene. De nordeuropeiske landene opplevde en verdiøkning på 1,4 %. Transaksjonsvolumet for næringseiendom i Europa økte med 7 %, og endte på EUR 118 milliarder. Kilder: Eurostat, CBRE, DN Makroøkonomisk utvikling i Tyskland i 2011 Tysk økonomi hadde god vekst også i 2011 selv om den var lavere enn BNP økte med 3,1 % i 2011 mot 3,6 % året før. Veksten i 2011 var hovedsakelig forårsaket av innenlandsk etterspørsel. Spesielt var privat konsum viktig for den positive økonomiske utviklingen. Dette økte med 1,5 % i 2011, den sterkeste veksten på fem år. Den positive utviklingen er en følge av redusert arbeidsledighet. Arbeidsledigheten falt til 5,5 % i desember 2011 fra 6,6 % 12 måneder tidligere. Sysselsettingen i Tyskland nå den høyeste noensinne, og med hele 41 millioner sysselsatte i januar 2012 ser den gode trenden ut til å fortsette. Økt eksport bidro også til vekst, denne økte med 11,4 % i løpet av året, mens importen økte med 13,2 %. Kilde: Destatis Årsrapport 2011, Næringsbygg Holding III AS 11

12 Pleiehjem markedet i Tyskland Interessen i investeringsmarkedet for pleiehjem og eldreboliger var stabil i Transaksjonsvolumet var ca. EUR 450 millioner, dette er noe opp sammenlignet med Prisene på pleiehjem økte også litt gjennom Kilde: Axion Consult Makroøkonomisk utvikling i USA Den amerikanske økonomien viste svak vekst i første halvår av 2011 og spesielt andre kvartal var svakt med en årlig vekst på kun 1 %. Gjennom sommeren tiltok uroen i kapitalmarkedene blant annet som en følge av gjeldsproblemene i USA og Europa. Denne usikkerheten la en demper på veksten også i tredje kvartal med en årsvekst på 1,8 %. I fjerde kvartal bedret makroøkonomien seg igjen i USA, godt hjulpet av kvantitative lettelser, og årlig vekst økte til 3,0 %. Totalt sett var BNP-veksten i USA på 1,7 % i 2011 sammenlignet med 2,8 % i For 2012 forventes det en vekst på ca. 2,0 %. Det ble skapt nye arbeidsplasser i USA i februar Dette er tredje måned på rad hvor det blir skapt over nye arbeidsplasser i USA, og veksten har ikke skjedd raskere på mange år. Arbeidsledigheten i USA var pr. februar 2012 på 8,3 %, ned fra over 10 % i begynnelsen av Det private forbruket er en av de viktigste drivkreftene i den amerikanske økonomien. Også her var det en svak utvikling i første halvdel av 2011, men i fjerde kvartal 2011 steg det private forbruket med 2,1 %. Infl asjonen har det siste året vært på 2,9 %. Kilder: U.S. Bureau of Labor Statistics, IMF Kontormarkedet i New York Downtown Manhattan Utleieaktiviteten tok seg opp markant i siste halvdel av 2010 og denne positive utviklingen fortsatte gjennom hele For Downtown Manhattan er ledigheten redusert fra 13,5 % til 10,5 % det siste året. World Trade Center 1-4 er nå under bygging rundt Ground Zero og vil totalt inneholde ca kvm kontorlokaler. Flere store selskaper har allerede signert leieavtaler i byggene som forventes å være ferdigstilt i perioden Det forventes at den positive utviklingen i området også vil påvirke utleiemarkedet positivt ettersom mange nye selskaper forventes å lokalisere seg i området i årene fremover. Leienivåene stabiliserte seg i første halvår av 2011 og i andre halvår har det vært en positiv utvikling. Totalt sett økte leieprisene med ca. 4 % i Downtown Manhattan i Kilder: CBRE, JLL Kontormarkedet i Atlanta Flere nye kontorbygg på totalt ca kvm er ferdigstilt i Atlanta de siste to årene. Omlag halvparten av disse har beliggenhet i Buckhead som er byens fi nansdistrikt. Med et stort tilbud av nye kontorbygg er eiendomsaktørene tvunget til å tilby leietakere attraktive leievilkår. Dette medfører høyere kostnader i forbindelse med leietakertilpasninger, samt at leietakerne krever en leiefri periode for å signere nye avtaler. Lobbyområdet på hotellet i Arlington Ledigheten i Buckhead var på ca. 25 % i første halvdel av 2011, men fra andre kvartal har ledigheten vist en positiv trend og pr. desember 2011 var ledigheten ca. 20 %. Totalt sett har det vært en netto innflytting i utleiemarkedet i 12 Årsrapport 2011, Næringsbygg Holding III AS

13 Kontorleiesyklus i Norden, Q112 Oslo Helsinki Stockholm Göteborg Denver, New York Leievekst avtar Akselererende leievekst Fallende leier Leiene bunner ut Kilde: Jones Lang Lasalle, Newsec Atlanta Buckhead på ca kvm i Det er ikke planlagt noen nye kontorbygg i Buckhead og det forventes at leiemarkedet gradvis vil bedre seg i tiden fremover. Kilder: JLL, Marcus & Millichap Kontormarkedet i Denver (CBD) Nye funn av skiferolje i Colorado gjør at nye og eksisterende olje- og gasselskaper ønsker å etablere seg i Denver. Dette har bidratt positivt til økonomien i Denver det siste året og blant annet er arbeidsledigheten redusert fra ca. 9 % til 7,7 % siste 12 måneder. Kontormarkedet sentralt i Denver stabiliserte seg i 2011, og netto utleie var på ca kvm. Dette gjorde at ledigheten ble redusert til 13,8 % pr. desember 2011 mot 15,2 % ett år tidligere. Leieprisene ser også ut til å ha bunnet ut og det var en positiv utvikling i siste halvdel av I tillegg gis det nå mindre insentiver til leietakere som signerer nye avtaler, og denne utviklingen forventes å fortsette i tiden fremover. Kilder: CBRE, JLL, Marcus & Millichap Hotellmarkedet i USA (Washington) Den negative trenden i hotellmarkedet i USA snudde i andre kvartal 2010 og den positive utviklingen akselererte i andre halvår slik at året totalt sett fikk en vekst i inntektene per tilgjengelige rom (REVPAR 3 ). I 2011 fortsatte denne positive utviklingen med en økning i belegget på ca. 4,4 %. I tillegg har det også vært en økning i inntektene per utleid rom på 3,7 % sammenlignet med Totalt sett betyr dette en økning i inntektene for hotellsektoren i USA med 8,2 % i REVPAR økningen i 2011 var 2,8 % i Washington sammenlignet med Totalt sett for hotellindustrien i USA forventes det en økning i inntektene på 6-8 % pr. år i 2012 og Kilder: Smith Travel Research, Marcus & Millichap One Alliance Center, USA 3 Revenues Per Available Room (inntekter per tilgjengelig rom) Årsrapport 2011, Næringsbygg Holding III AS 13

14 Skårersletta Norge Skårersletta 55 ligger i Lørenskog kommune, i utviklingsaksen mot Gardermoen. Bygget er ca kvm der hoveddelen er lager, mens det resterende er kontor- og butikklokaler. Eiendommen har også en uendelig bruksrett til 141 parkeringsplasser som kan benyttes av byggets leietakere. Gjennomsnittlig løpetid på eksisterende kontrakter er 7,8 år. Aker 150 Kirkeveien Frogner OSLO Nordre Aker Sagene Alna 163 Skjetten Grorud Stovner Lillestrøm Strømmen Lørenskog Rælingen Østre Aker vei Fetveien Gamle Oslo Største leietaker i bygget er Apokjeden, som har i underkant av 8 år igjen av leiekontrakten. Ca. 900 kvm lokaler står pr. i dag ledige. Det ble i løpet av 2011 byttet megler til Real Eiendomsmegling ettersom resultatene fra tidligere megler ikke var tilfredsstillende. Real Eiendomsmegling kjenner lokalmarkedet godt og NBN forventer at dette vil gi resultater. Som ett ledd i en mer proaktiv tilnærming vil lokalene bli presentert til potensielle leietakere i egne møter. De ledige lokalene har god standard og bør kunne leies ut uten store investeringer. ofjorden Nesodden Langøyene Ulvøya Malmøya Mosseveien Ekebergveien E Søndre N d t d Østensjø Andel av årlige leieinntekter 3 % Nøkkeldata Land Norge Prosjekttype Kontor/lager Eierandel 100 % Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2012 MNOK 22 Teknisk og økonomisk forvalter Basale Investeringsår Årsrapport 2011, Næringsbygg Holding III AS

15 1 Wall Street USA 44 Wall Street er en 24 etasjers høy kontorbygning lokalisert ved New York børsen og Trump Center. Beliggenheten er sentral i New Yorks finansdistrikt på nedre del av Manhattan. Bygget består hovedsaklig av kontorarealer, men også noe butikk og lagerlokaler. Bygget ble opprinnelig bygget for The Bank of America i Høye takkonstruksjoner med store vinduer gir attraktive kontorlokaler. NBN III eier bygget sammen med Swig Equities og Baruch som eier ca. 11 % hver, mens NBN III økte sin eierandel fra 75 til 78 % i ABS, som er en av de ledende eiendomsforvalterne på Manhattan, er ansvarlig for utleie og forvaltning av bygget. Ledigheten i bygget er ca. 20 % og prosjektet er avhengig av tilskudd av kapital for å kunne oppgradere og leie ut ledige lokaler. Hovedfokuset i prosjektet er å øke utleiegraden og noen av de ledige lokalene oppgraderes derfor for å gjøre de mer presentable for potensielle leietakere. Det pågår diskusjon med flere nye- og eksisterende leietakere som er interessert i å leie lokaler i bygget. I desember 2011 signerte selskapet en 10-års leieavtale med advokatfirmaet Cullen and Dykman på ca kvm, som er en økning på ca kvm i forhold til den tidligere avtalen. Ombyggingsarbeidene for de nye lokalene pågår for fullt og det forventes at leietaker kan flytte inn i lokalene til høsten. Styret besluttet i 2011 at det skulle investeres USD 2 millioner i samarbeidsselskapet som eier eiendommen. Disse midlene går til å oppgradere lokalene ifm. den nye leieavtalen. For å stabilisere eiendommen forventes det et kapitalbehov på ytterligere ca. USD 13 millioner i løpet av de neste 4 årene. Av dette så dette så inngår kapital til å kunne betale årlige avdrag på lånet på ca USD 1 million pr. år. Styret vil løpende vurdere i hvilken grad NBN skal fortsette å investere i eiendommen basert på den underliggende markedsutviklingen og i hvilken grad NBN i samarbeid med forvalter lykkes med å signere nye leieavtaler. Selskapet samarbeidspartnere i prosjektet har paw Jersey City Liberty State Park Washington Bvd Ellis Island Cl Washin Hoboken Holland Tunnel NEW YORK Governors Joe Dimaggio Hwy Broadway Greewich Village Brooklyn Bridge foreløpig ikke bidratt med sin andel av tilleggsinvesteringen og det forventes heller ikke at de gjør det pga. en svak finansiell stilling. Således vil den nye kapitalen som NBN har skutt inn i praksis øke NBN s eierandel i eiendommen. Nøkkeldata A Hudson St FDR Dr N Canal St 6 th Ave Furman St 3 rd St Broadway Manhattan Bridge 2 nd Ave 1 st. Ave East Broadway 278 Delancey St Brooklyn Franklin D. Roosevelt Dr Fort Greene Land USA Prosjekttype Kontor Eierandel 78,2 % Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2012 MNOK 42 Teknisk og økonomisk forvalter ABS Investeringsår 2006 Gree Williamsburg st W Årsrapport 2011, Næringsbygg Holding III AS 15

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Årsrapport 2010. Næringsbygg Holding III AS

Årsrapport 2010. Næringsbygg Holding III AS Årsrapport 2010 Næringsbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Næringsbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Skårersletta kontor/lagerbygg

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS > 1 200 aksjonærer i Norge > 1 050 aksjonærer i Sverige Global Eiendom Vekst 2007 AS («GEV») Global Fastighet Tillväxt 2007 AB («GFT») 71,5 % 28,5

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Årsrapport 2012 Næringsbygg Holding III AS

Årsrapport 2012 Næringsbygg Holding III AS Årsrapport 2012 Næringsbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Næringsbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Skårersletta kontor/lagerbygg

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 5 600 Aksjonærer i Norge Global Eiendom Utbetaling 2007 AS («GEU») 71 % Global Eiendom Utbetaling 25 % 80 % 80 % Stella (Logistikk Sverige) Waterfront

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport september 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport september 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport mars 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport mars 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no Eiendomsoppdatering Newsec er kilde til verdier og yieldnivåer 1) i tabellene under. Verdivurderingene er oppdatert

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjerkurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q4-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Den tyske økonomiens sterke utvikling i 2017 fortsatte også inn i siste kvartal, med en vekst på ca en halv prosent. På årsbasis

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q2-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel steg til 116,0 Punkter i juli. Dette er den tredje rekorden på rad

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Investorrapport H2 12

Investorrapport H2 12 Investorrapport H2 2012 Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse I tredje kvartal 2012 så vi tendenser til at den negative trenden i det amerikanske markedet kan ha snudd. Fjerde kvartal viste imidlertid

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Investorrapport H1 2013

Investorrapport H1 2013 Investorrapport H1 2013 Dubai Real Development Holding AS Siden sist Positiv markedsutvikling i Dubai, noe tegn til bedring i Abu Dhabi I boligmarkedet i Dubai steg prisene med 16% i løpet av 2012, mens

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Knutepunkt, 1. november 2017 Ragnar Eggen, Akershus Eiendom Makrofaktorer og litt bolig Makrofaktorer og litt bolig Leiemarkedet for kontor i Oslo Transaksjonsmarkedet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport mars 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport mars 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport september 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport september 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Eiendomsoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Generelt om selskapet 7 2

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer