Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport"

Transkript

1 1 / 53 Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forprosjektrapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato

2 2 / 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DOKUMENTHISTORIKK HENSIKTEN MED DOKUMENTET OPPSUMMERING OG ANBEFALING BAKGRUNN ØNSKET ARBEIDSPROSESS VED PASIENTREISEKONTORENE LØSNINGSALTERNATIVER OG MÅLBILDE ØKONOMI ANSKAFFELSESTRATEGI TILNÆRMING TIL KRAVSPESIFIKASJONEN PROSJEKTETS ANBEFALINGER PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRINGSFASE RISIKOER OG TILTAK AVHENGIGHETER... 50

3 3 / 53 FIGURLISTE Figur 1: Overordnet prosjektmetodikk... 5 Figur 2: Overordnede målsettinger for forprosjektet... 9 Figur 3: Avgrensning av forprosjektets omfang Figur 4: Prosjektorganisering i forprosjektfasen Figur 5: Aktivitets- og milepælsplan Figur 6: Ønsket arbeidsprosess i åpningstid Figur 7: Ønsket arbeidsprosess utenfor åpningstid Figur 8: Manuell planlegging av pasienttransport i planleggingsmodulen i NISSY Figur 9: Teknisk målbilde for planleggings- og optimaliseringsløsning Figur 10: Fremtidig målbilde for IKT arkitektur Figur 11: Organisering av funksjonelle krav Figur 12: Organisering av tekniske krav Figur 13: Overordnet fremdriftsplan for anskaffelsesfasen Figur 14: Prosjektorganisering i anskaffelsesfasen Figur 15: Tentativ fremdriftsplan for implementeringsfasen Figur 16: Prosjektorganisering i implementeringsfasen Figur 17: Tentativ plan for nasjonal utrulling Figur 18: Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter - Prosjektveiviseren Figur 19: Manuell registrering: Ca. 50 % av alle erekvisisjoner opprettes av pasientreisekontorene TABELLISTE Tabell 1: Mulige nøkkelindikatorer for måling av effekten av planleggings- og optimaliseringsløsning... 9 Tabell 2: Kanaler for ekstern kommunikasjon Tabell 3: Vurdering av løsningsalternativer Tabell 4: Investeringskostnader Tabell 5: Samkjøring ved bruk av taxi Tabell 6: Usikkerheter i estimater Tabell 7: Aktuelle konkurranseformer for anskaffelsen Tabell 8: Funksjonelle krav for planlegging- og optimaliseringsløsningen Tabell 9: Risikoelementer identifisert i foranalysefasen Tabell 10: Risikomatrise Tabell 11: Tiltak for å redusere identifiserte risikoer... 49

4 4 / 53 1 DOKUMENTHISTORIKK 1.1 Referanser til andre dokumenter Nr. Dokumentnavn 1 Foranalyserapport 2 Foranalyserapport Alternativ transportørløsning 3 Utvidet foranalyserapport Oppgjørskontroll 4 Mandat 5 Forstudie samkjøring anbefaling av tiltak for optimalisering av samkjøring 6 Alternativ transportløsning for mottak og håndtering av pasientbestillinger 1.2 Vedlegg til forprosjektrapport Nr. Dokumentnavn 1 Funksjonelle krav til løsning 2 Brukertilfeller 3 Tekniske krav 4 Vedlegg til brukertilfeller og funksjonelle krav 5 Anskaffelsesstrategi 6 IKT-vedlegg 7 Samsvar med arkitekturprinsipper 8 Kommunikasjonsplan 9 Tiltaksliste for å bedre kvaliteten på inndata 10 Protokoll

5 5 / 53 2 HENSIKTEN MED DOKUMENTET Hensikten med dette dokumentet er å gi en beskrivelse av arbeidet som er gjennomført i forbindelse med forprosjektet for "", som har pågått Endelig mandat for foranalysen ble behandlet og godkjent av styringsgruppen 31. mars Forprosjektrapporten bygger på foranalyserapporten som ble ferdigstilt , og har som formål å gi styret i Pasientreiser ANS et dekkende grunnlag for å beslutte om prosjektet skal videreføres med en gjennomføringsfase (beslutningspunkt B4). Som en del av dette arbeidet har prosjektet blant annet: Designet ønsket arbeidsprosess ved pasientreisekontorene Formulert anskaffelsesstrategi Laget en kravspesifikasjon for ny planleggings- og optimaliseringsløsning og alternativ bestillerløsning Utarbeidet prosjektplan for gjennomføringsfasen Oppdatert prosjektets risikobilde og identifisert risikoreduserende tiltak Figur 1: Overordnet prosjektmetodikk

6 6 / 53 3 OPPSUMMERING OG ANBEFALING Forprosjektet "" har videreført arbeidet som ble gjennomført i prosjektets foranalyse. De mest sentrale leveransene i denne fasen inkluderer: Designet ønsket arbeidsprosess ved pasientreisekontorene Formulert anskaffelsesstrategi Laget en kravspesifikasjon for ny planleggings- og optimaliseringsløsning og alternativ bestillerløsning Utarbeidet prosjektplan for gjennomføringsfasen Oppdatert prosjektets risikobilde og identifisert risikoreduserende tiltak Prosjektgruppen anbefaler å videreføre prosjektet til en gjennomføringsfase, der neste beslutningspunkt vil være i forkant av eventuell avtaleinngåelse med ny leverandør. Konkurranse med forhandlinger, inkludert prekvalifisering, anses å være den mest hensiktsmessige anskaffelsesformen. Prosjektgruppen har vurdert ulike funksjonelle og tekniske målbilder, og har basert på en helhetsvurdering valgt å anbefale en løsning som inkluderer planleggings- og optimaliseringsfunksjonalitet, som gir reiseplanleggerne mulighet til å redigere og opprette rekvisisjoner (herunder delreiser), og som i tillegg tilrettelegger for omvendt fakturering. For å sikre fleksibilitet med tanke på endelig omfang av løsningen bør funksjonalitet knyttet til opprettelse av rekvisisjoner på pasientreisekontorene behandles som en opsjon i anbudet. Opsjon anses også å være den mest hensiktsmessige løsningen for alternativ bestillerløsning 1. I tillegg anbefaler forprosjektet at systemeier NISSY innhenter løsningsforslag fra eksisterende leverandør av NISSY for utvikling av alternativ bestillerløsning, og at disse initiativene koordineres fremover. For å realisere det fulle potensialet av en planleggings- og optimaliseringsløsning anbefaler prosjektgruppen videre at det igangsettes to konseptfaser som går utover dette prosjektets mandat: Konseptfase vedrørende rekvirent- og pasientleddet. Rekvirentleddet er i denne omgang ikke omfattet av anbefalte løsning. Prosjektgruppen anbefaler at det i tillegg til planlagte NISSYendringer igangsettes en konseptfase innen rekvirent- og pasientleddet, da gevinstpotensialet for den nye løsningen vil øke ved høyere datakvalitet på rekvisisjoner. Konseptfase vedrørende transportøravtaler. Dagens transportøravtaler, deres prismodeller og kostnadselementer kan gi klare begrensninger på hvor effektivt en planleggings- og optimaliseringsløsning vil fungere. Prosjektgruppens anbefaling er at det igangsettes en konseptfase for å utarbeide et nasjonalt rammeverk/parametersett for transportøravtaler som understøtter og sikrer at den nye løsningens gevinstpotensial hentes ut. Samtidig må en slik konseptfase ta hensyn til pasientreisekontorenes lokale behov, slik at en eventuell innføring av et nasjonalt rammeverk/parametersett ikke har en prisdrivende effekt på transportøravtalene. 1 Med alternativ bestillerløsning menes en oppdragsterminal i form av en applikasjon på nettbrett/mobil som sikrer god toveis kommunikasjon med transportører. Løsningen kan både brukes som en selvstendig oppdragsterminal og som et tillegg til taksameter. Alternativ bestillerløsning antas å være rimeligere og enklere å benytte enn eksisterende oppdragsterminaler. Dersom innføringen av alternativ bestillerløsning fører til flere aktuelle tilbydere av transportørtjenester vil dette stimulere til høyere konkurranse i transportørleddet.

7 7 / 53 4 BAKGRUNN 4.1 OPPSUMMERING AV TIDLIGERE RAPPORTER Forprosjektet bygger på to foranalyserapporter, som kort blir beskrevet i det følgende. Forprosjektet har benyttet seg av funn og evalueringer fra disse foranalysene der det er funnet hensiktsmessig Foranalyserapport 1: Alternativ transportørløsning for mottak og håndtering av pasientreisebestillinger Foranalyserapporten «Alternativ transportørløsning for mottak og håndtering av pasientreisebestillinger» ble ferdigstilt den Denne rapporten ble utarbeidet på bakgrunn av et udekket behov for en enkel og rimelig elektronisk løsning for mottak og håndtering av pasientreisebestillinger for transportører (alternativ transportørløsning ble senere omdøpt til alternativ bestillerløsning). Det ble vist til at reiser med drosjer stod for mellom 85 og 95 % av alle rekvirerte pasientreiser nasjonalt. Årsaken til dette er sammensatt, og inkluderer: Store investeringskostnader forbundet ved alternativer til taksameter PDA-løsningen (Personal Digital Assistant) skal fases ut Enkelte løsninger (eksempelvis e-post) tilfredsstiller ikke krav til personvern og behandling av sensitivt informasjon Enkelte løsninger (eksempelvis e-post) har ingen funksjon for automatisk innrapportering av egenandel- og frikortbeløp Rapporten konkluderte med at det er behov for en alternativ elektronisk transportørløsning for mottak og håndtering av pasientreisebestillinger (alternativ bestillerløsning) som må kunne fungere uavhengig av type transportmiddel. For en fullstendig oversikt over foranalysen henvises det til rapporten i sin helhet Foranalyserapport 2: Foranalyserapporten "" ble ferdigstilt Denne foranalysen skulle gi styringsgruppen et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å kunne prioritere tiltak knyttet til "", herunder kartlegge eksisterende utfordringer, beskrive ønsket fremtidig målbilde, kartlegge eksisterende optimaliseringsløsninger i markedet samt tilknyttede bestillerløsninger. Nåværende forprosjekt ble besluttet igangsatt på bakgrunn av anbefalingene i denne foranalysen. For en fullstendig oversikt over foranalysen henvises det til rapporten i sin helhet. Nedenfor gjengis oppsummering og anbefaling som beskrevet i foranalyserapportens kapittel 3:

8 8 / 53 Oppsummeringer og anbefalinger fra foranalyserapporten «Foranalysen har kartlagt dagens utfordringer relatert til planlegging og samkjøring av reiser med rekvisisjon. Dagens løsning gir liten systemstøtte til planleggerne ved pasientreisekontorene. Pasientreisekontorene er samstemte i forhold til målbildet for en fremtidig systemløsning. Foranalysen har bekreftet at det finnes leverandører på markedet som leverer optimaliseringssystemer som kan bidra til å løse dagens utfordringer. En hypotese om at mange av disse leverandørene også leverer alternativ bestillerløsning til transportør i form av smarttelefon og nettbrett har blitt verifisert. Prosjektgruppen anbefaler å gå videre med et forprosjekt for å anskaffe en optimaliseringsmotor for å forbedre planleggingen av pasientreiser. Prosjektgruppen anser også at anskaffelsen av en alternativ bestillerløsning til transportør bør håndteres og planlegges i samme forprosjekt som anskaffelse av en optimaliseringsmotor. Under kartleggingen av mulige systemleverandører av optimaliseringsmotorer ble vi introdusert for leverandører som leverer helhetlige integrerte systemløsninger for offentlig betalt transport. Prosjektgruppen velger å inkludere disse observasjonene avslutningsvis i foranalyserapporten, for å informere styringsgruppen om løsninger prosjektgruppen har fått innblikk i, selv om disse systemløsningene går utover mandatet til foranalysen. ( ) Disse helintegrerte systemene tilbyr gode og enkle løsninger for både pasienter, rekvirenter, planleggere og transportører.» 4.2 FORPROSJEKTETS LEVERANSER OG MÅLSETTINGER LEVERANSER I henhold til mandat godkjent skal forprosjektet dekke følgende leveranser: Designe detaljerte arbeidsprosesser for ny løsning Utarbeide detaljert kravspesifikasjon for optimaliseringsmotor og alternativ bestillerløsning. Sikre at det tas høyde for omvendt fakturering ved anskaffelse av optimaliseringsmotor Lage plan for anbud og anbudsprosess Tiltaksplan for å håndtere risikoene som ble identifisert under foranalysen og eventuelt nye risikoer som identifiseres i løpet av forprosjektet Lage detaljert plan for gjennomføringsfasen implementering av prosess og løsning o Anskaffelse o Implementering/integrering med dagens system 2 o Opplæring 2 o Utrulling/pilotering 2 o Plan for overføring til drift 2 o Gevinstrealiseringsplan 2 o Budsjetter (prosjektkostnader, investering, finansiering) o Interessentanalyse kommunikasjonsplan 2 o Plan for fortløpende risikovurdering av systemimplementering og utrulling 2 Forprosjektrapport med anbefaling for veien videre 2 Kommenteres i forprosjektrapporten, men må detaljeres nærmere i anbuds- og gjennomføringsfasen. Dette skyldes blant annet at nærmere konkretisering krever kjennskap til valg av leverandør.

9 9 / MÅLSETTINGER På bakgrunn av mandat og foranalyserapport har prosjektet kommet frem til følgende fem overordnede målsettinger: Figur 2: Overordnede målsettinger for forprosjektet Disse målsettingene ligger til grunn for utarbeidelsen av forprosjektrapporten. I neste fase bør disse målsettingene knyttet opp mot spesifikke nøkkelindikatorer («key performance indexes»). Disse vil danne grunnlaget for å måle effekten av anskaffet løsning. Tabellen under viser forslag til nøkkelindikatorer som kan støtte de ulike målsettingene: Gi systemstøtte ved planlegging av pasientreiser Forutsigbarhet og kvalitet for pasient Redusere transportkostnader Stimulere til høyere konkurranse i transportørleddet Bedre forutsetninger for oppgjørskontroll Andel pasientreiser som kan optimaliseres Andel som blir hentet og levert i tide Transportkostnader per pasientreisekontor Andel turer som går via alternativ bestillerløsning Differanse mellom faktisk og beregnet pris Andel av løsningens forslag som må manuelt korrigeres Andel bomturer Samkjøringsgrad Spørreundersøkelse Spørreundersøkelse Tabell 1: Mulige nøkkelindikatorer for måling av effekten av planleggings- og optimaliseringsløsning

10 10 / AVGRENSNINGER Avgrensninger prosess Figuren under illustrerer prosessen for gjennomføring av pasientreiser med rekvisisjon. Forprosjektet tar i henhold til mandatet kun for seg planleggingsprosessen ved pasientreisekontorene (uthevet med blå ramme i figuren under). Denne avgrensningen er lik avgrensningen gjort i foranalysen. Selv om mandatet er avgrenset til prosessene ved pasientreisekontorene, påpeker prosjektgruppen viktigheten av også å fokusere på pasient- og rekvirentleddet, og å se hele prosessen i sammenheng. Dette diskuteres videre i kapittel 13 (Avhengigheter). Figur 3: Avgrensning av forprosjektets omfang Avgrensninger hyllevare versus egenutviklet løsning I foranalysen ble det gjort en kartlegging av dagens marked for å se på eksisterende planleggings- og optimaliseringsløsninger. Kartleggingen bekreftet at det finnes leverandører som leverer løsninger som kan bidra til å løse pasientreiseområdets utfordringer. En hypotese om at mange av disse leverandørene også leverer alternativ bestillerløsning til transportører i form av kommunikasjonsløsning («app») for smarttelefoner og nettbrett ble verifisert. På bakgrunn av denne kartleggingen og føringer i mandatet, har forprosjektet arbeidet videre med hypotesen om at det finnes eksisterende hyllevarer på markedet som oppfyller pasientreisers behov. Derfor har ikke forprosjektgruppen utredet muligheten for å anskaffe en skreddersydd, egenutviklet løsning. Det vil likevel være nødvendig med tilpasninger av eksisterende hyllevarer, eksempelvis for å sikre at valgte løsning tar hensyn til pasientreisers spesifikke virkeområde. Forprosjektet gjør samtidig oppmerksom på at det å velge en kommersiell hyllevare kan medføre at ikke alle aspekter ved ønsket målbilde oppnås. 4.4 PROSJEKTSAMMENSETNING OG GJENNOMFØRING Prosjektgjennomføringen har blitt ledet av Pasientreiser ANS, som også er prosjekteier. For å sikre en god prosess og kommunikasjon med pasientreisekontorene, ble det før forprosjektets oppstart utnevnt to representanter fra Helse Sør-Øst og en representant fra de øvrige helseregionene. Bakgrunnen for dette var et ønske om å sikre tilstrekkelig fag- og lokalkompetanse i prosjektgruppa, og samtidig at de

11 11 / 53 regionale representantene skulle fungere som et kommunikasjonsledd ut til pasientreisekontorene. Arbeidet i forprosjektet har vært organisert på følgende måte: Figur 4: Prosjektorganisering i forprosjektfasen Prosjektstøtte/stab har inkludert ressurser fra ulike fagområder som systemeier NISSY, systemadministrator, testleder, arkitekter, kommunikasjonsansvarlig, juridisk rådgiver, anskaffelsesressurs og prosjektstøtte. Prosjektet ble gjennomført over en seks måneders periode (juli er ikke medregnet), fra 1. mai til 1. desember Prosjektet har hatt en iterativ tilnærming, og ble gjennomført i henhold til følgende aktivitetsoversikt: Figur 5: Aktivitets- og milepælsplan

12 12 / 53 Prosjektgruppen har jobbet etter prosjektmetodikken til Helse Sør-Øst. 4.5 INTERESSENTER OG KOMMUNIKASJON God og riktig kommunikasjon til målgruppene er viktig. I forprosjektfasen ble de viktigste interessenter identifisert og det ble utarbeidet en kommunikasjonsplan som støttet opp under aktivitetsplanen. Planen har endret seg underveis i prosjektfasen etter behov. Oppdatert kommunikasjonsplan for forprosjektfasen er vedlagt. Kommunikasjon med prosjektets interessenter har foregått i følgende former: Kommunikasjon Intranett Nyhetsbrev E-poster Møter Rapporthøring Erfaringsutveksling med eksterne aktører Beskrivelse Pasientreisers intranett har vært prosjektets fremste kanal for informasjon til medarbeidere innen pasientreiseområdet. Prosjektet har siden foranalysefasen hatt en egen prosjektside på intranett med oppdatert informasjon om prosjektets arbeid, referater fra møter, relevante dokumenter, kontaktinformasjon etc. Det er også jevnlig publisert nyhetssaker på intranett om prosjektets arbeid. I Pasientreiser ANS månedlige nyhetsbrev inkluderes siste måneds nyhetssaker fra prosjekt for samkjøring og alternativ bestillerløsning. Nyhetsbrevet går ut til de fleste medarbeidere innen pasientreiseområdet (524 mottakere per oktober 2014). Det er i perioden sendt ut e-poster med status for prosjektets fremdrift til både styringsgruppen og ledere ved pasientreisekontorene. Forprosjektet avholdt i september samarbeidsmøter med pasientreisekontorene der lederne, regionale representanter og enkelte medarbeidere deltok. Målet med samarbeidsmøtene var å informere om prosjektgruppens arbeid og å få gode innspill til videre arbeid. Møtene ble gjennomført med gode diskusjoner og mye engasjement. Både fysiske og telefoniske møter med styringsgruppen har vært avholdt ved behov i prosjektperioden. Ledergruppen til Pasientreiser ANS og styret i Pasientreiser ANS har fått informasjon om prosjektene gjennom statusmøter. Rapport ble sendt på høring til pasientreisekontorlederne, FA NISSY og ledergruppa i Pasientreiser ANS den [Innspill vil bli innarbeidet]. Prosjektgruppen har i løpet av forprosjektfasen også møtt henholdsvis Konsentra (heleid datterselskap av Ruter) og Velferdsetaten Oslo kommune som er direkte og indirekte brukere av helhetlige planleggings- og optimaliseringsløsninger. Begge aktører har gjennomført offentlig anskaffelsesprosess og har gjort ulike erfaringer med både leverandører og systemløsninger. Eksisterende systemleverandører som Locus AS og Norsk Helsenett SF har hatt en rådgivende rolle i prosjektet. Tabell 2: Kanaler for ekstern kommunikasjon I tillegg til dette har regionale representanter fungert som bindeledd mellom prosjektet og pasientreisekontorene.

13 13 / 53 5 ØNSKET ARBEIDSPROSESS VED PASIENTREISEKONTORENE Dette kapitlet illustrerer prosjektgruppens anbefaling til ønsket prosess ved pasientreisekontorene. Figurene er utarbeidet på et konseptuelt nivå, og manuelle steg er markert i gult. Ønsket prosess legger føringer for det videre arbeidet i rapporten, deriblant kravspesifikasjonen. Prosessen er delt i to: planlegging av pasientreiser i åpningstid, og planlegging utenfor åpningstid. Den viktigste forskjellen mellom prosessene er at prosessen utenfor åpningstid er helautomatisert, mens reiseplanleggerne bidrar til økt kvalitet på pasientreisene i åpningstid gjennom manuelle aktiviteter Ønsket arbeidsprosess i åpningstid Ønsket arbeidsprosess: Håndtering av pasientreiser med rekvisisjon ved pasientreisekontorene i åpningstid Aktivitet 1 Utarbeide rekvisisjon 2 Korrekt data? Nei Ja 3 Korrigere rekvisisjon* 4 Optimaliseres i «motor»? Nei 5 Manuell planlegging Ja 6 Optimalisere pasientreiser og beregne turkostnad 7 Manuelt kvalitetssikre resultat 8 Akseptabelt resultat? Nei Ja 9 Manuelt overstyre resultat 10 Sende bestilling til transportør 11 Turoppdrag 12 Utveksle statusmeldinger med transportør *Dersom datakvaliteten er utilstrekkelig for optimaliseringsmotor (eksempelvis grunnet ikke-eksisterende GEO-koordinater) antas det at pasientreisen må planlegges manuelt Figur 6: Ønsket arbeidsprosess i åpningstid Ønsket arbeidsprosess utenfor åpningstid Ønsket arbeidsprosess: Håndtering av pasientreiser med rekvisisjon ved pasientreisekontorene utenfor åpningstid Nei Tildel direkte til transportør Aktivitet Utarbeide rekvisisjon Korrekt data? Ja Nei Optimaliseres i «motor»? Ja Optimalisere pasientreiser og beregne turkostnad Sende bestilling til transportør Turoppdrag Utveksle statusmeldinger med transportør Figur 7: Ønsket arbeidsprosess utenfor åpningstid

14 14 / Beskrivelse av ønsket prosess Ønsket prosess i og utenfor åpningstid inneholder i hovedtrekk de samme stegene, men fordi pasientreisekontorene er ubemannede utenfor åpningstid, er de manuelle stegene kun relevante for planlegging av pasientreiser i åpningstid. Utenfor åpningstid vil rekvisisjoner som oppfyller krav til optimalisering bli automatisk planlagt og utsendt av ny løsning, mens rekvisisjoner som ikke oppfyller kravene (eksempelvis grunnet utilstrekkelig datakvalitet) sendes direkte til transportør uten å optimaliseres/samkjøres 3. I dette delkapitlet beskrives stegene i ønsket arbeidsprosess i åpningstid. 1: Utarbeide rekvisisjon Utgangspunktet for prosessen er at rekvisisjon opprettes. I dag opprettes om lag 50 % av alle rekvisisjoner av eksterne rekvirenter enten direkte i NISSY eller via journalsystemer. Resterende rekvisisjoner opprettes av pasientreisekontorene på medisinsk grunnlag (etter telefonisk henvendelse og faksbestillinger fra rekvirenter) eller trafikalt grunnlag. 2: Korrekt data? I dette steget skal det sikres at rekvisisjonen innehar nødvendig informasjon for å kunne optimalisere pasientreisen. Nødvendig informasjon henviser til at rekvisisjon er korrekt registrert. Det er ønskelig med systemstøtte (filter/varsling) for å identifisere rekvisisjoner der data ikke er korrekt. 3: Korrigere rekvisisjon Dersom det er behov for korrigering av rekvisisjonsdata gjennomfører reiseplanleggerne nødvendige endringer manuelt. Dersom det ikke er mulig å korrigere rekvisisjon på en tilfredsstillende måte, eksempelvis grunnet at pasients henteadresse ikke kan kobles mot gyldige GEO-koordinater (geografiske koordinater i et kart), vil rekvisisjonen måtte planlegges manuelt. 4: Optimaliseres i «motor»? Dette steget innebærer muligheten til å selektere hvilke rekvisisjoner som skal optimaliseres, og hvilke rekvisisjoner som skal planlegges manuelt. Eksempler på relevante filtreringsmuligheter inkluderer postnummer, avtaleområder, tidspunkter, transportmiddel og spesielle behov. På lengre sikt er det ønskelig at alle rekvisisjoner planlegges av optimaliseringsløsningen. 5: Manuell planlegging: Manuell planlegging av pasientreiser er aktuelt i to tilfeller: 1) Når datakvaliteten på rekvisisjoner er utilstrekkelig, eksempelvis fordi det ikke eksisterer gyldige GEO-koordinater for pasientens henteadresse. 2) I de tilfellene der pasientreisekontorene ønsker å planlegge enkelte typer rekvisisjoner manuelt. For eksempel kan det tenkes at et pasientreisekontor ønsker å planlegge et geografisk område manuelt grunnet lokale forhold. På lengre sikt er det ønskelig at alle rekvisisjoner optimaliseres (med manuell kvalitetssikring). 3 Rekvisisjoner som blir registrert i NISSY utenfor åpningstid, men som skal gjennomføres lengre frem i tid, faller inn under ønsket arbeidsprosess i åpningstid.

15 15 / 53 6: Optimalisere pasientreiser og beregne turkostnad I ønsket arbeidsprosess gir optimaliseringsløsningen beslutningsstøtte til saksbehandlerne ved automatisk å finne forslag til samkjørte turer for pasientreiser med rekvisisjon. Løsningen tar hensyn til flere variabler i planleggingen: 1) Forhåndsdefinerte serviceparametere 2) Rekvisisjonsinformasjon 3) Transportøravtaler 4) Statusmeldinger fra transportørene Løsningen vil beregne den mest kostnadseffektive kombinasjonen av pasientreiser, innenfor de kravene som settes til pasientreisekvalitet. Estimering av turkostnader vil brukes som grunnlag for omvendt fakturering. 7: Manuelt kvalitetssikre resultat Det er sterkt ønskelig at optimaliseringsløsningens genererte forslag kan kvalitetssikres og godkjennes av reiseplanleggerne før planlagte turer oversendes til transportør. Dette vil være spesielt viktig i innkjøringsfasen av optimaliseringsmotoren, og er et viktig virkemiddel for å redusere risiko knyttet til optimaliseringsfeil. 8: Akseptabelt resultat? Som et resultat av den manuelle kvalitetssikringen beslutter reiseplanleggerne om løsningens forslag er akseptable, eller om det er nødvendig å gjøre korrigeringer. Det vil være aktuelt å sette opp noen områder hvor resultatet av optimaliseringen sendes direkte til transportør uten manuell godkjenning. Eksempelvis kan dette gjelde kommuneinterne turoppdrag i områder hvor det ikke er ønskelig å bruke ressurser på manuell styring på grunn av lav aktivitet. 9: Manuelt overstyre resultat Dersom optimaliseringsløsningens forslag til samkjørte turer ikke blir ansett å være akseptable av reiseplanlegger vil det i ønsket prosess være mulig å manuelt overstyre/korrigere det automatisk genererte forslaget. 10: Sende bestilling og turkostnad til transportør I ønsket arbeidsprosess sendes bestillinger i SUTI 4 -protokoll, og presenteres for transportørene i Sonic 5. Toveiskommunikasjon opprettes mellom pasientreisekontor og transportør. Denne oversendelsen er identisk med dagens prosess. I tillegg til dagens bestillingsløsninger (taksameter, PDA og spesial-pc) er det ønsket at rekvirerte pasientreiser skal kunne oversendes til transportører via en alternativ bestillerløsning på mobile enheter. Alternativ bestillerløsning er nærmere beskrevet i kapittel 6 (Løsningsalternativer og målbilde). 11: Turoppdrag Transportørene gjennomfører pasientreisene i tråd med bestillingen. 12: Utveksle statusmeldinger med transportør Transportørene utveksler statusmeldinger med pasientreisekontorene. Dette er viktig for å sikre nødvendig oversikt over transportressurser og gjennomføring av pasientreiser. Videre er tilstrekkelig lagring av statusmeldinger viktig for å sikre god oppgjørskontroll. 4 Standard for utveksling av trafikkinformasjon mellom IKT-systemer 5 Sonic Enterprise Service Bus (ESB) er en programvarearkitektur som muliggjør applikasjonsintegrasjon ved bruk av meldingsruting. Et typisk ESB-produkt har mange ulike funksjoner, bl.a. det å overvåke og kontrollere ruting av meldinger mellom tjenester, distribusjon/versjonskontroll av tjenester og håndtering av sikkerhet med mer.

16 16 / 53 6 LØSNINGSALTERNATIVER OG MÅLBILDE Foranalysen fremhevet følgende sentrale observasjoner om de ulike systemene i markedet etter presentasjoner og dialog med systemleverandører: Systemleverandørene leverer både helhetlige løsninger som dekker hele prosessen fra rekvirering til oppgjør, samt frittstående systemer som leverer spesialiserte optimaliseringssystemer/motorer. Flere av optimaliseringssystemene innehar frittstående kommunikasjonsløsninger via smarttelefoner og nettbrett (alternative bestillerløsninger) mot transportører som alternativ til eksempelvis taksameter. Flere av optimaliseringssystemene understøtter forhåndsprising og tilbyr funksjonalitet for å lage avregninger til transportør (omvendt fakturering). I dette kapitlet vil alternative målbilder for optimaliseringsløsningen presenteres. Krav til alternativ bestillerløsning og funksjonalitet for forhåndsprising vil være uavhengig av valgt løsningsalternativ og er følgelig ikke en del av vurderingskriteriene. Derfor diskuteres alternativ bestillerløsning og omvendt fakturering i egne delkapitler (henholdsvis 6.3 og 6.4). 6.1 Optimaliseringsmotor versus helhetlig planleggings- og optimaliseringsløsning Prosjektgruppens opprinnelige mandat omfattet endringer i planleggingsmodulen, jamfør kapittel 4.3. Foranalysen omtaler mulighetsrommet på følgende måte: "Optimaliseringsmotoren kan være skjult for bruker av systemet eller kan ha et brukergrensesnitt som erstatter dagens planleggingsbilde i NISSY." Mandatet er utledet med bakgrunn i at dagens systemløsning innenfor pasientreiseområdet, NISSY, består av moduler som håndterer ulike prosesser knyttet til eksempelvis rekvirering og planlegging. Videre arbeid i forprosjektet har dog avdekket at de ulike modulene i NISSY er mindre selvstendige enn først antatt og at endringer utført i én modul vil ha konsekvenser for de øvrige. Gjøres det endringer i planleggingsmodulen vil dette derfor ha følger for de andre modulene. I tillegg har prosjektgruppen erfart at de ulike systemløsningene på markedet ikke nødvendigvis har tilsvarende modulinndeling som NISSY. Eksempelvis er funksjonalitet knyttet til rekvirering (søk, rediger og slett) del av kjernefunksjonaliteten til flere av de eksisterende planleggings- og optimaliseringsløsningene. I styringsgruppemøte den ga styringsgruppen forprosjektet tillatelse til også å vurdere om det er hensiktsmessig at funksjonalitet knyttet til rekvirering også bør inngå som krav i anskaffelsen. Det understrekes at funksjonaliteten kun er tiltenkt brukere på pasientreisekontorene, ikke eksterne rekvirenter (se avgrensninger i kapittel 4.3). Statistikk viser at om lag halvparten av alle rekvisisjoner årlig opprettes av planleggerne på pasientreisekontorene. Prosjektgruppen har definert ulike løsningsalternativer og vurdert disse. A0: Dagens situasjon Alternativet representerer dagens løsning hvor samkjøring av pasientreiser utføres manuelt av planlegger. Dette alternativet innebærer ingen endring av dagens systemløsning. Alternativet ble i

17 17 / 53 foranalysen ikke anbefalt, men er presentert her for at de ulike alternativene kan ha et sammenligningsgrunnlag. Figur 8: Manuell planlegging av pasienttransport i planleggingsmodulen i NISSY. A1: Anskaffe en ren optimaliseringsmotor (samkjøringshjelp) Alternativet omhandler en frittstående optimaliseringsmotor integrert med NISSY. Motoren vil foreslå samkjøringer for planleggerne basert på innsendte rekvisisjoner. Planleggeren vil arbeide i dagens planleggingsbilde i NISSY. A2: Anskaffe en helhetlig planleggings- og optimaliseringsløsning med redigeringsfunksjonalitet, men uten mulighet for opprettelse av rekvisisjoner Alternativet omhandler en helhetlig systemløsning som ivaretar hele prosessen ved pasientreisekontorene fra mottak av en rekvisisjon og frem til utsendelse av bestilling til transportør. Løsningen bør følgelig inkludere funksjonalitet for: - Planlegging og optimalisering/samkjøring - Arbeid med rekvisisjoner (inkluderer redigering, søk og slett) Planleggingen og optimaliseringen av de rekvirerte reisene vil utføres i ny løsning, mens opprettelse av rekvisisjoner ved pasientreisekontoret vil utføres i eksisterende rekvirentmodul i NISSY. A3: Anskaffe en helhetlig planleggings- og optimaliseringsløsning med redigeringsfunksjonalitet, som i tillegg inkluderer mulighet for opprettelse av rekvisisjoner Alternativet omhandler en helhetlig systemløsning som ivaretar hele prosessen ved pasientreisekontorene, fra opprettelse av en rekvisisjon og frem til utsendelse av bestilling til transportør. Løsningen bør følgelig inkludere funksjonalitet for: - Planlegging og optimalisering/samkjøring - Arbeid med rekvisisjoner (inkluderer redigering, søk og slett og opprettelse) Planleggere på pasientreisekontorent vil forholde seg til ny løsning for alle oppgaver relatert til rekvirering og planlegging. Eksterne rekvirenter vil fremdeles benytte eksisterende rekvirentmodul i NISSY.

18 18 / Vurdering av alternativene Prosjektgruppen har vurdert alternativene opp mot hverandre med vekt på kriteriene arbeidsprosess, teknologi, økonomi og tid. Arbeidsprosess Bruksopplevelse - løsning vil øke reiseplanleggernes totale brukeropplevelse Løsning tilbyr nyttig merfunksjonalitet utover samkjøringshjelp A0 A1 A2 A3: Lavt behov for systemopplæring Lite merarbeid knyttet til opprettelse og korrigering av rekvisisjoner Teknologi Enkel integrasjon med eksisterende arkitektur Systemet er tilpasset fremtiden Lavt behov for skreddersøm / spesialtilpasninger 6 Understøtter vedtatte arkitekturprinsipper Økonomi Løsning bidrar til å redusere transportkostnader Lave anskaffelseskostnader Lave tilpasnings- og videreutviklingskostnader Tilrettelegger for omvendt fakturering Tid Kan tas raskt i bruk Oppsummering Oppfyller kriteriet: Tabell 3: Vurdering av løsningsalternativer 6 Det er utfordrende å estimere behov for skreddersøm/spesialtilpasninger før forhandlinger med leverandør.

19 19 / Anbefalt løsningsalternativ Prosjektgruppen anbefaler alternativ A3 som det mest hensiktsmessige og brukervennlige alternativet. Alternativet omhandler en helhetlig planleggings- og optimaliseringsløsning der planleggerne på pasientreisekontoret kan utføre alle arbeidsoppgaver knyttet til planlegging og rekvirering i samme løsning. Arbeidsprosess Prosjektgruppen anser A3 som det beste alternativet med hensyn til funksjonalitet og brukskvalitet. Planleggerne på pasientreisekontorene vil i dette alternativet forholde seg til en enhetlig brukerflate for alle arbeidsoppgaver relatert til rekvirering og planlegging av transport. På denne måten vil planleggerne unngå å måtte jobbe i ulike brukergrensesnitt og systemer, noe som vil være tilfellet i alternativ A2. I tråd med Pasientreiser ANS arkitekturprinsipper vil gjenkjenningsnytten være større og feilhåndteringen enhetlig. Teknologi Både alternativ A2 og A3 vil overordnet ha det samme målbildet for arkitektur der en fellestjeneste med rekvirentinformasjon etablert på mellomvaren Sonic ESB 7 vil knytte NISSY sammen med den nye løsningen. Alternativ A3 fremstår likevel som mindre kompleks da behovet for utvikling og tilpasninger av både NISSY og ny løsning reduseres. Både felles påloggingsfunksjonalitet (SSO- Single Sign On) mellom rekvirentmodul og ny løsning, samt utvikling av funksjonalitet for opprettelse av delreiser/splitt av rekvisisjoner (utføres i dagens planleggingsmodul) vil kunne unngås. Enhetlig brukerflate samt fellestjenesten med rekvisisjonsinformasjon etablert på Sonic gjør at dette alternativet best understøtter etablerte arkitekturprinsipper. Alternativ A1 anses som det mest komplekse alternativet. En optimaliseringsmotor integrert med eksisterende planleggingsmodul i NISSY vil kreve store endringer i hele NISSY for å oppnå tilsvarende funksjonalitet som finnes i helhetlige planleggingssystemer. Det er i dag forbundet stor kompleksitet og risiko med endringer i planleggingsmodulen. Dagens tekniske rammeverk er ikke egnet for større endringer og arbeidsflaten/brukergrensesnittet er tilpasset en manuell arbeidsprosess. Økonomi Foruten å understøtte planleggerne i å velge de beste forslagene for å redusere transportkostnader (bedre systemstøtte i A3 leder til bedre beslutninger), antas det anbefalte alternativet å ha mindre behov for skreddersøm, integrasjoner og videreutvikling og på denne måten å ha positiv effekt på kostnader forbundet med løsningen. I tillegg forventes det reduksjon av vedlikeholdskostnader til Locus ettersom eksisterende planleggingsmodul i NISSY vil fases ut og rekvirentmodulen kun vil benyttes av de eksterne rekvirentene. En slik reduksjon må forhandles frem med Locus i gjennomføringsfasen. Selv om A3 ikke skiller seg nevneverdig fra A2 fra et teknisk perspektiv, er ikke de prismessige implikasjonene av å kravstille funksjonalitet for opprettelse av rekvisisjoner endelig avklart. Av denne grunn anbefales det å håndtere funksjonalitet for opprettelse av rekvisisjoner som en opsjon se kapitlet Anskaffelsesstrategi. 7 Sonic Enterprise Service Bus (ESB) er en programvarearkitektur som muliggjør applikasjonsintegrasjon ved bruk av meldingsruting. Et typisk ESB-produkt har mange ulike funksjoner, bl.a. det å overvåke og kontrollere ruting av meldinger mellom tjenester, distribusjon/versjonkontroll av tjenester og håndtering av sikkerhet med mer.

20 20 / 53 Tid Prosjektgruppen vurderer både A2 og A3 som alternativene som raskest vil kunne tas i bruk grunnet mindre behov for tilpasninger og integrasjoner. Det vil også trolig være mindre tidkrevende å utvikle og gjennomføre opplæring av planleggerne på pasientreisekontorene da opplæringen vil omhandle en systemløsning Teknisk målbilde Teknisk målbilde beskriver på konseptnivå hvordan anskaffet løsning tenkes integrert i eksisterende IKT arkitektur. Målbildet danner grunnlag for de tekniske kravene i kravspesifikasjonen. Endelig målbilde og plan for fremtidig IKT arkitektur vil utarbeides i samarbeid med eksisterende og valgt leverandør etter anbudsfasen. Følgende overordnede prinsipp er lagt til grunn for utarbeidelse av teknisk målbilde og kravspesifikasjon: Foreslått arkitektur skal være i tråd med Pasientreiser ANS arkitekturprinsipper (se Vedlegg 7). Arkitekturprinsippene er utledet fra de overordnende IKT arkitekturprinsippene utarbeidet av Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI). Disse er obligatoriske å benytte for statlige virksomheter ved utvikling av nye IKT-løsninger, eller ved vesentlige endringer av eksisterende løsninger. I vedlegg 7 dokumenteres målbildet og teknisk kravspesifikasjon mot gjeldende arkitekturprinsipper. Pasientreiser ANS vil som en del av kvalifikasjonsgrunnlaget også vurdere leverandørens foreslåtte løsning mot disse Beskrivelse av målbilde for IKT-arkitektur Figur 9: Teknisk målbilde for planleggings- og optimaliseringsløsning 8 Planlegger vil fortsatt supportere rekvirenter som benytter rekvirentmodulen i NISSY.

21 21 / Etablering av fellestjeneste på Sonic med rekvisisjonsinformasjon Skissen illustrerer en overordnet, mulig IKT arkitektur der ny løsning (markert i oransje) er integrert med eksisterende NISSY (markert i blått) via en fellestjeneste med rekvisisjonsinformasjon etablert på Sonic (markert i oransje). Rekvisisjonstjenesten vil være grensesnittet mellom eksisterende NISSY og ny planleggings- og optimaliseringsløsning og skal sikre synkronisering av all rekvisisjonsinformasjon 9. Rekvisisjonstjenesten bør tilbys som en fellestjeneste på mellomvaren Sonic. På denne måten vil de nevnte arkitekturprinsipper samt eventuelle fremtidige behov knyttet til selvbetjeningstjenester innenfor området reiser med rekvisisjon kunne ivaretas. I forbindelse med forprosjektet Mine pasientreiser er utvikling av en rekvisisjonstjeneste som sikrer visning av en innbyggers rekvisisjoner allerede planlagt og forventes tilgjengelig på Helsenorge.no fra Denne tjenesten må bygges ut for å sikre ivaretakelse av krav utledet i dette forprosjektet. Forprosjektet har via forprosjektet Mine pasientreiser og virksomhetsarkitekt i Pasientreiser ANS etablert kontakt med leverandøren av fellestjenester på Sonic, Avella, for å spesifisere og estimere en slik utvidet tjeneste. Dette løpet må videreføres og konkretiseres i gjennomføringsfasen Gjenbruk av NISSY moduler, funksjonalitet og registre Ønsket målbilde legger opp til å benytte eksisterende NISSY moduler, funksjonalitet og registre der dette er hensiktsmessig. Eksempler på dette er: Moduler: o Infoskjermmodul o Administratormodul o Rekvirentmodul (for eksterne rekvirenter) o SMS Funksjonalitet mot eksterne parter o Frikort/egenandelsinnrapportering til HELFO Pasientreiser ANS ønsker å etablere dette som en fellestjeneste for NISSY og PRO på Sonic o Utsendelse av oppdrag til transportør Registre o Behandlingsstedsregister Vil erstattes av nasjonalt virksomhetsregister i 2016, tilgjengeliggjort via Sonic o Personregister/NHN folkeregister o HELFOs frikortregister for sjekk av frikortstatus Endelig arkitektur vil besluttes i samarbeid med ny og eksisterende leverandører i gjennomføringsfasen. 9 Revisjonstjenesten er en teknisk tjeneste som skal brukes til å synkronisere rekvisisjonsinformasjon mellom løsninger, og brukes ikke direkte av reiseplanlegger.

22 22 / Fremtidig mulighetsrom som følge av rekvisisjonstjeneste Ønsket målbilde for IKT arkitektur muliggjør ulike tjenester for også rekvirent- og pasientleddet. Figur 10: Fremtidig målbilde for IKT arkitektur I forbindelse med forprosjektet Mine Pasientreiser er utvikling av en rekvisisjonstjeneste som muliggjør visning av en innbyggers rekvisisjoner allerede planlagt. Ved at denne rekvisisjonstjenesten bygges ut med krav utledet i dette forprosjektet vil denne totalt sett kunne muliggjøre flere tjenester innenfor pasient- og rekvirentleddet: Mulighet for at pasient kan se egne rekvisisjoner (Mine Pasientreiser) Mulighet for at pasient kan bekrefte/avkrefte eller velge mellom ulike transportalternativer Mulighet for at rekvirent kan rekvirere direkte fra eget elektronisk pasientjournalsystem. I dag sendes rekvirenten over i NISSY en-sides rekvirentmodul Mulighet for at rekvirenter som ikke er tilkoblet Norsk Helsenett (eksempelvis fysioterapeuter) kan rekvirere via Helsenorge.no Mulighet for å tilby funksjonalitet til EPJ/PAS system for å vise planlagte turer innenfor et tidsrom slik at innkallinger kan koordineres med tilgjengelig kapasitet Mulighetsrommet og tjenestene nevnt over bør vurderes i egen konseptfase 10 som vurderer tiltak innenfor rekvirent og pasientleddet. Dette omtales nærmere i kapittel 13 (Avhengigheter). 10 Konseptfasen (ide, behov og mål) er første fase i Prosjektveiviseren som er Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. Pasientreiser ANS skal fra oktober 2014 gjennomføre prosjekter etter denne prosjektmodellen.

23 23 / Helhetlig integrert løsning Under erfaringsturen i foranalysen fikk prosjektgruppen presentert helhetlige løsninger som ivaretar god kvalitet og effektiv ressursbruk i alle ledd innenfor offentlig betalt transport. Systemleverandører (og systembrukere som ble besøkt) hadde bygd opp ulike løsninger over lengre tid, men alle hadde til felles at de benyttet seg av helhetlige integrerte systemer som tok seg av hele prosessen fra behovet for reise oppstod til en transportør var betalt og eventuelt en rekvirent var fakturert for kostnaden som var utløst i forbindelse med reisen. Disse helintegrerte systemene tilbyr gode og enkle løsninger for både pasienter, rekvirenter, planleggere og transportører. Et slikt helintegrert system kan sees på som en mulig fremtidig løsning også i Norge. 6.2 Alternativ bestillerløsning Med alternativ bestillerløsning menes en oppdragsterminal i form av en applikasjon på nettbrett/mobil som sikrer god toveis kommunikasjon med transportører. Løsningen kan både brukes som: En frittstående oppdragsterminal, eksempelvis som et alternativ til dagens Helsemodul (spesial-pc) som benyttes av helseekspressene, eller til bruk i turvogner med prismodeller som kan håndteres av løsningen (fastpris, timespris o.l.) Et tillegg til taksameter, for bostedsløyver eller andre tilbydere i transportørmarkedet uten tilknytning til sentral Alternativ bestillerløsning antas å være rimeligere og enklere å benytte enn eksisterende oppdragsterminaler. Dersom innføringen av alternativ bestillerløsning fører til flere aktuelle tilbydere av transportørtjenester vil dette stimulere til høyere konkurranse i transportørleddet. Løsningen skal tilbys på ulike plattformer/operativsystemer som for eksempel Windows, Mac OS og Android og tilbys som en nedlastbar software (app) for mobile enheter (nettbrett, mobiltelefon etc.). Med løsningen vil transportørene på en enkel måte motta og akseptere turer, oppdatere status på turen, se endringer i tidsplanen samt kunne ha kontinuerlig kontakt med pasientreisekontoret via sin mobile enhet. Sentral funksjonalitet inkluderer blant annet: Sikker toveiskommunikasjon mellom pasientreisekontor og transportør, både direkte til transportør og via sentral (via SUTI-standard på Sonic eller tilsvarende) Korrekt håndtering av frikort- og egenandeler Eksport av ønsket grunnlagsdata/statistikk Nødvendige feilhåndteringer 6.3 Omvendt fakturering Ønsket målbilde inkluderer også funksjonalitet for omvendt fakturering. Omvendt fakturering vil si at pasientreisekontorene utarbeider fakturagrunnlaget basert på bestillingen som oversendes transportøren. Transportører mottar betaling basert på forhåndsberegnet pris. Prisen blir beregnet ut fra avtalene som foreligger med transportørene. Avtaleprisene ligger i optimaliseringsløsningen og pris på bestilling blir beregnet på grunnlag av tidsbruk og/ eller distanse. Det blir transportørs ansvar å melde inn eventuelle avvik i forhold til bestilling og få dette korrigert. Slik vil omvendt fakturering sikre kontroll og forutsigbarhet over transportørkostnadene, og dermed gi bedre forutsetning for oppgjørskontroll.

24 24 / 53 Omvendt fakturering fordrer at pasientreisekontorene benytter prismodeller som lar seg forhåndsberegne, og at det er avtalefestet at en kan benytte seg av omvendt fakturering. Dette er med og forsterker behovet for en konseptfase som utreder muligheten for et nasjonalt rammeverk/parametersett for transportøravtaler. Dette omtales nærmere i kapittel 13 (Avhengigheter).

25 25 / 53 7 ØKONOMI 7.1 Innledning Tentative estimater for investerings- og driftskostnader, samt tilhørende nåverdibetraktninger, ble utarbeidet i foranalysen. I forprosjektet har prosjektgruppen brutt ned kostnadene i kostnadselementer, for å få bedre oversikt over investerings- og driftskostnader. Oppdatert oversikt over kostnadsestimat, basert på tilgjengelig informasjon, følger. Prosjektgruppen baserer seg på erfaringstall, samt informasjonen innhentet i foranalysen. Det knytter seg usikkerhet til priser og estimeringen dette omtales nærmere i kapittel Investerings- og driftskostnader Ved siden av brukergevinster for pasientreisekontorene og samfunnsøkonomiske gevinster, forventes prosjektet å gi en direkte økonomisk gevinst for Helseforetakene gjennom reduserte transportkostnader. Gevinstene skal samtidig bære økte kostnader til avskrivninger og økte driftskostnader for Pasientreiser ANS knyttet til ny løsning. Det er lagt til grunn en samlet investering i ny teknologi på ca. 10,2 millioner kroner. Endelig kostnad for investeringen vil først bli kjent etter gjennomføring av anskaffelseskonkurransen. Endelig omfang av investeringen må sees i sammenheng med tilgjengelig investeringsramme. Investeringskostnader ,- Lisens- og implementeringskostnad ny løsning (2015) ,- Implementeringskostnad ny løsning (2016) ,- Utvikling integrasjoner og bistand Locus ,- Utvikling av rekvisisjonstjeneste (Avella) ,- Årlige drifts- og avskrivningskostnader ,- Avskrivningskostnader teknologisk løsning (lineær årlig avskrivning over 5 år) ,- Økte kostnader til drift og vedlikehold for eksisterende leverandører (årlig) ,- Økt lisenskostnad ny leverandør ,- Økte vedlikeholdskostnader ny leverandør ,- Tabell 4: Investeringskostnader Prosjektkostnader kommer i tillegg, og er foreløpig estimert til 2 millioner kroner for hele Dette inkluderer møte- og reisevirksomhet, samt ekstern bistand. 7.3 Løsningens gevinstpotensial Investeringens nullpunkt Transportkostnader for 2013, ekskludert pasientenes egenandel, var 1,463 milliarder norske kroner. Dersom ny løsning medfører økte årlige drifts- og avskrivningskostnader på 4,84 millioner kroner, som forespeilet over, vil løsningen være avhengig av å oppnå en årlig gevinst på 0,33 % av dagens kostnadsbase for å balansere de økte kostnadene. Løsningens gevinstpotensial ligger i å øke samkjøringsgraden for pasientreisekontorene. Gjennomsnittlig kostnad per gjennomførte tur var 412 kroner i Med denne gjennomsnittlige kostnaden til grunn, må man samkjøre pasienter, som ellers ville ha reist alene, for å oppnå en gevinst på 4,84 millioner kroner. Dette tilsvarer 691 samkjørte turer per pasientreisekontorer per år, eller cirka 3 samkjørte turer per pasientreisekontor per arbeidsdag. Sett i lys av at det ble gjennomført totalt over

26 26 / 53 3,5 millioner turer i 2013 er dette relativt små tall. Beregningene gir kun et forenklet bilde av virkeligheten for eksempel er ikke turkostnaden lik for alle turer, og kostnaden per tur vil øke ved at flere pasienter samkjøres. Dersom besparelsen i realiteten blir på 1 % av dagens kostnadsbase vil årlige gevinster overstige økningene i drifts- og avskrivningskostnader med 9,8 millioner kroner Erfaringer fra sammenlignbare selskaper Prosessen for å samkjøre pasienter gjennomføres manuelt på pasientreisekontorene i dag dette betyr at dagens utgangspunkt gjenspeiler en situasjon med manuell samkjøring, men uten systemstøtte. Prosjektets hypotese er at det finnes et ytterligere gevinstpotensial, som kan oppnås ved å gi reiseplanleggerne systemstøtte som genererer forslag til optimal gjennomføring av pasientreiser. I foranalysen ble det innhentet resultater og simuleringer fra andre aktører for å danne seg et bilde av mulige besparelser i transportkostnader. Det ble også gjennomført en utvidet test med en leverandør som har avtale med Pasientreiser i Oslo & Akershus. Funnene fra foranalysen gjengis kort i dette delkapitlet. Det henvises til foranalyserapportens kapittel for en bredere gjennomgang av resultatene. Selv om testene det henvises til ikke nødvendigvis er direkte overførbare til pasientreisers kontekst og virkeområde, tydeliggjør testene gevinstpotensialet i å anskaffe en optimaliseringsløsning. Konsentra er et datterselskap av Ruter og leverer tjenester innenfor automatisk planlegging og formidling av persontransport. Pasientreiser Oslo og Akershus har i dag en avtale med Konsentra hvor de planlegger vognløp med biler på timeleie. Pasientreisekontoret på Lørenskog sendte over datagrunnlag som besto av 3327 faktiske rekvisisjoner, noe som samsvarer godt med det rekvisisjonsgrunnlaget som de normalt har på en dag. Dette dannet så grunnlaget for en simulering som ble foretatt i februar Resultatet av samkjøringstesten er vist i tabellen under: Samkjøring ved bruk av taxi: Scenario Rekvisisjoner Kilometer kjørt % Antall turer % Forenklet kostnadsbilde (20 kr/km) Taxi u/samkjøring % % kr Taxi m/samkjøring % % kr Differanse % % kr Tabell 5: Samkjøring ved bruk av taxi Testen Konsentra gjennomførte viser et betydelig besparingspotensial ved økt samkjøring av pasienter. En besparelse på 6170 km gir en direkte økonomisk besparelse (mot en situasjon uten noe samkjøring) på cirka kroner. Dette utgjør en besparelse på ca. 15 %. I en virkelig situasjon ville kjørekontoret samkjørt noen av rekvisisjonene manuelt og den faktiske besparelsen av optimaliseringsløsningen vil derfor ha vært noe lavere. Spesielle behov som vil redusere mulighetene for samkjøring av pasienter er ikke tatt hensyn til i denne forenklede testen. Andre resultater inkluderer: Pasientreiser Innlandet benyttet seg av en optimaliseringsmotor i perioden Bakgrunnen for at Pasientreiser Innlandet ikke fortsatte å benytte optimaliseringssystemet var overgang til elektronisk bestilling via NISSY. Resultatene fra denne perioden sammenlignet med dagens situasjon viser en potensiell transportbesparelse på mellom % ved å benytte seg av et optimaliseringssystem som understøtter pasientreisene på Innlandet.

27 27 / 53 Frogne AS er et dansk privat eid selskap som utvikler og leverer blant annet optimaliseringssystem til drosjer og kollektivtrafikk. En uavhengig simulering gjort av Frogne AS, på oppdrag fra fem kommuner i Danmark, viser helt klart et potensial for høyere samkjøring og store besparelser. Fire samkjøringssimuleringer, med ulike forutsetninger, resulterte i en reduksjon i samlet distanse på % sammenlignet med enkeltkjøring uten noen form for samkjøring. Movia er et offentlig eid trafikkselskap som administrer kollektivtransporten for Region Hovedstaden og andre områder i Sjælland, i Danmark. De har i tillegg ansvaret for gjennomføringen av pasientreiser på vegne av kommuner, fylker og sykehus i de samme områdene. En analyse fra Movia, som administrerer Flextrafikk (offentlig betalt transport) i store deler av Sjælland, viser at 10 kommuner sparer 17 % av transportutgiftene ved å benytte seg av et optimaliseringssystem, sammenlignet med enkeltturer uten noen form for samkjøring. Sydtrafikk er et annet offentlig eid trafikkselskap som overtok ansvaret for pasientreiser i Sør Jylland i Danmark i januar Etter ett driftsår ble de totale transportkostnadene redusert med 15 % sammenlignet med da regionen selv håndterte pasientreisene manuelt. Analysene konkluderer med at optimaliseringsmotoren står for cirka 10 % av besparelsene sammenlignet med transportkostnadene i Usikkerhet i estimater Det er usikkerhet knyttet til kostnadsestimatene. Av denne grunn har prosjektgruppen forsøkt å illustrere investeringskostnader, samt økning i årlige drifts- og avskrivningskostnader for et høyt og et lavt kostnadsestimat. Lavt estimat Høyt estimat Investeringskostnader , ,- Lisens- og implementeringskostnad ny løsning (2015) , ,- Implementeringskostnad ny løsning (2016) , ,- Utvikling integrasjoner og bistand Locus , ,- Utvikling av rekvisisjonstjeneste (Avella) , ,- Årlige drifts- og avskrivningskostnader , ,- Avskrivningskostnader teknologisk løsning (lineær årlig , ,- avskrivning over 5 år) Økte kostnader til drift og vedlikehold for eksisterende , ,- leverandører (årlig) Økt lisenskostnad ny leverandør , ,- Økte vedlikeholdskostnader ny leverandør , ,- Tabell 6: Usikkerheter i estimater For henholdsvis det lave og høye estimatet vil det være nødvendig å oppnå en årlig besparelse på 0,22 % og 0,48 % av dagens kostnadsbase for å balansere økningen i drifts- og avskrivningskostnader.

28 28 / 53 8 ANSKAFFELSESTRATEGI En av forprosjektets oppgaver i henhold til mandatet er å utarbeide anskaffelsesstrategi. Gruppen har vurdert problemstillingen på følgende måte: Juridisk vurdering av eksisterende rammeavtale med Locus AS, for å avdekke om anskaffelse av en nytt planleggings- og optimaliseringsløsning og alternativ bestillerløsning er innenfor rammeavtalen. Løsningene er vurdert separat. Vurdering av ulike anskaffelsesformer i henhold til Lov om Offentlige Anskaffelser. Vurdering av kontraktsstrategi. Dette kapitlet viser kun til konklusjonene som er trukket på bakgrunn av utredningene som nevnes over. Se vedlegg for vurderingene i sin helhet. 8.1 Mulighet for avrop på rammeavtale Kjøp av hyllevare faller klart utenfor dagens avtaler siden rammeavtalene med Locus AS gjelder utvikling av programvare, ikke kjøp av ferdigutviklet programvare. Det antas ikke at det vil være åpning for å endre dagens avtaler til å omfatte kjøp av hyllevare siden dette mest sannsynlig innebærer en vesentlig endring av kontrakt. Prosjektgruppen har arbeidet ut fra en hypotese om at det eksisterer hyllevarer på markedet som tilfredsstiller pasientreisekontorenes behov dermed anses anskaffelse av en helhetlig planleggings- og optimaliseringsløsning å være utenfor eksisterende rammeavtale med Locus AS. Leverandøren er informert om at Pasientreiser ANS anser at en anskaffelse vil være utenfor eksisterende rammeavtale, og at det vil bli igangsatt en anbudskonkurranse. Locus AS har bekreftet at de ikke har noen motforestillinger mot dette, som dokumentert i et skriftlig referat fra møtet. Utvikling av alternativ bestillerløsning anses å falle innenfor dagens avtaler med Locus AS da denne understøtter eksisterende dataflyt i den eksisterende løsningen. 8.2 Tilnærming planleggings- og optimaliseringsløsning Følgende fire konkurranseformer er aktuelle for denne anskaffelsen: Tabell 7: Aktuelle konkurranseformer for anskaffelsen

29 29 / 53 Hensikten med anbudet er å anskaffe et standardsystem for planlegging og optimalisering av pasientreiser. Det vil være et visst behov for kjøp av tjenester, i form av tilpasninger av systemet, samt utvikling av integrasjoner. Kjøp av slike tjenester innebærer ikke at kravspesifikasjonene av tjenestene er gitt, og vil ikke kunne være så presise at de er egnet for å sammenligne tilbud gjennom reglene for åpen eller begrenset anbudskonkurranse. Det vil være mulighet for tolkning av både kravene og tilbudene. Det er spesielt usikkerhet knyttet til samspill mellom rekvisisjons-, planleggings- og samkjøringsløsning og hvordan løsningen kan integreres med øvrig applikasjonsportefølje innenfor pasientreiseområdet og med leverandører av transporttjenester. Uten at leverandører og oppdragsgiver har felles forståelse av kravene og tilbudene, vil oppdragsgiver ikke være i stand til å avgjøre hva som er det beste tilbudet. I tillegg til kompleksiteten i løsningsarkitekturen vil det være ulike måter og modeller for gjennomføringen av tjenesten. Pasientreiser ser for seg en pilotimplementering med en påfølgende sekvensiell utrulling. Hensiktsmessigheten av ulike strategier vil avhenge av utformingen av den funksjonelle og tekniske løsningen, samt kapasitet og gjennomføringsevnen i organisasjonen. Dette forholdet vil gjøre det utfordrende å sammenligne tilbud gjennom reglene for åpen eller begrenset anbudskonkurranse uten forhandlinger. På bakgrunn av disse vurderingene anbefaler prosjektgruppen å benytte konkurranse med forhandling (inkludert prekvalifisering) som anskaffelsesform. Etter at planleggings- og optimaliseringsløsningen er installert og integrert med pasientreisers øvrige systemer vil det mest sannsynlig være behov for vedlikehold av løsningen. Vedlikeholdsbehovet kan dekkes på to alternative måter. Første alternativ er at vedlikehold dekkes gjennom egen kontrakt. I så fall anbefales det at leverandøren av systemet også ivaretar vedlikeholdet, og dette løses best ved at anskaffelsen inneholder opsjon på vedlikeholdskontrakt. Andre alternativ er at vedlikeholdet dekkes gjennom generell rammeavtale for IKT konsulenter, som Pasientreiser ANS skal inngå i løpet av Hvilket alternativ som benyttes tas det endelig stilling til i gjennomføringsfasen. 8.3 Tilnærming opprettelse av rekvisisjoner på pasientreisekontorene Som tidligere beskrevet anser prosjektgruppen det som hensiktsmessig at optimaliserings- og planleggingsløsningen inneholder funksjonalitet for opprettelse av rekvisisjoner (kun til bruk på pasientreisekontorene). Dette anbefales både på bakgrunn av et teknisk og funksjonelt perspektiv De prismessige konsekvensene av å la løsningen inneholde funksjonalitet for opprettelse av rekvisisjoner er ikke endelig avklart. For å sikre fleksibilitet med tanke på endelig omfang av løsningen, anbefales det å håndtere funksjonalitet knyttet til opprettelse av rekvisisjoner som en opsjon i anbudet. Dette kan være hensiktsmessig dersom denne funksjonaliteten tilbys i en selvstendig modul. En annen fordel med dette er at en opsjon kan innløses på et senere tidspunkt. 8.4 Tilnærming alternativ bestillerløsning I henhold til den juridiske vurderingen faller utvikling av en alternativ bestillerløsning innenfor rammeavtalen med Locus. Samtidig erfarte prosjektgruppen i foranalysen at flere av planleggings- og optimaliseringsløsningene på markedet også tilbyr en alternativ bestillerløsning. Med dette som bakgrunn anbefaler prosjektgruppen to parallelle initiativer. 1) Prosjektgruppen anbefaler at det arbeides i linjen med å innhente løsningsforslag på alternativ bestillerløsning fra Locus AS, inkludert estimert omfang og prisanslag. 2) I tillegg anbefaler prosjektgruppen å inkludere alternativ bestillerløsning som opsjon i anbudet av planleggings- og optimaliseringsløsningen.

30 30 / 53 Disse initiativene må løpende koordineres i det videre arbeidet. 8.5 Kontraktsstrategi Pasientreiser har erfaring med bruk av standardavtaler utgitt av Difi (direktoratet for forvaltning og IKT). Følgelig er DIFI SSA avtaleportefølje og bruksområder lagt til grunn ved anbefaling av kontraktsstrategi. Tilpasningsavtalen (SSA-T) regulerer kjøp av standardsystem med tilpasninger som er spesielt utviklet/tilpasset kunden samt andre tilhørende ytelser og tjenester som spesifisert under kjøpsavtalen. Prosjektet anser tilpasningsbehov innenfor følgende områder som vesentlig for vurderingen: Integrasjon med øvrige fagsystemer Inputvariabler Avtalestruktur Ivaretakelse av særskilte regionale og lokale behov Prosjektet vurderer tilpasningsbehovene innenfor disse områdene som vesentlige, og er derfor av den oppfatningen at Tilpasningsavtalen (SSA-T) vil være den mest hensiktsmessige avtaleformen for denne anskaffelsen. I tillegg bør det inngås en vedlikeholdsavtale for å regulere vedlikehold, brukerstøtte og feilhåndtering knyttet til løsningen. (SSA-V) er vurdert til å være den mest hensiktsmessige avtalen for vedlikehold.

31 31 / 53 9 TILNÆRMING TIL KRAVSPESIFIKASJONEN En av forprosjektgruppens viktigste leveranse er en kravspesifikasjon for den nye løsningen, til bruk i det endelige anbudsdokumentet. En kravspesifikasjon skal sikre riktig behovsdekning til lavest mulig kostnad og risiko. Det er mange måter å utforme en kravspesifikasjon på. Prosjektgruppen har i dette tilfellet valgt å benytte en tilnærming som kombinerer brukertilfeller med funksjonelle og tekniske krav i kravspesifikasjonen. Generelle krav (krav til leverandør, opplæring, support etc.) vil utarbeides i gjennomføringsfasen i forbindelse med ferdigstillelse av anbudsdokumentasjon. 9.1 Brukertilfeller Brukertilfellene beskriver sentrale oppgaver som brukeren vil utføre ved hjelp av løsningen. Brukertilfellene beskriver hvilken oppgave som skal løses og ikke hvordan oppgaven skal løses - dette skal leverandørene beskrive. En slik tilnærming gir leverandørene en god innsikt i pasientreisers behov, problemstillinger og kontekst. Tilnærmingen gir også leverandørene frihet til selv å avdekke og forklare hvordan deres løsning kan tilfredsstille pasientreisers behov. Prosjektgruppen har valgt å beskrive følgende, overordnede brukertilfeller: Opprettelse av rekvisisjoner Redigering og sletting av rekvisisjoner Planlegging av pasientreiser i fremtid Planlegging av pasientreiser i nåtid Løpende endringer Alternativ bestillerløsning Disse brukertilfellene kan leses i sin helhet i vedlegg. 9.2 Funksjonelle krav Prosjektet har utarbeidet funksjonelle krav, som er en beskrivelse av hva systemet skal utføre eller ta hensyn til i bestemte situasjoner. Kravene er organisert i henhold til figuren under. Opsjoner i anbudet er markert i gult. Figur 11: Organisering av funksjonelle krav

32 32 / 53 Som figuren viser er det utarbeidet funksjonelle krav for planleggings- og optimaliseringsløsningen, samt den alternative bestillerløsningen. De ulike kravområdene for planleggings- og optimaliseringsløsningen er beskrevet under: Kravområde Inputvariabler til optimalisering Serviceparametere Transportøravtaler Rekvisisjonsinformasjon Statusmeldinger Krav til funksjonalitet Reiseplanlegging Ressurskontroll Statistikk og rapportering Håndtering av personopplysning Beskrivelse Optimaliseringsløsningen er avhengig av mange forskjellige "inputs" for å finne den mest kostnadseffektive kombinasjonen av turer, som samtidig holder tilfredsstillende pasientreisekvalitet. Retningslinjer som stilles til kvaliteten på planlagte pasientreiser. Skal sikre målsettingen om forutsigbarhet og god kvalitet på alle pasientreiser. For å finne den mest kostnadseffektive kombinasjonen av turer må optimaliseringsløsningen ha oversikt over pasientreisekontorenes transportøravtaler og tilhørende prismodeller. Informasjon fra selve rekvisisjonen er helt nødvendig for å kunne frakte pasient fra rett hente- og leveringssted på en tilfredsstillende måte. Optimaliseringsløsningen er avhengig av statusmeldinger fra transportør for å ha god ressursoversikt, og for å kunne overvåke når det oppstår uventede hendelser (eksempelvis om transportør er forsinket). For å sikre en løsning som dekker pasientreisekontorenes behov stilles det en rekke krav til funksjonalitet for den nye løsningen. Krav som stilles knyttet til selve reiseplanleggingen. Krav som stilles til reiseplanleggernes oversikt over ressurser/transportører. Krav som stilles til statistikk og rapportering (inkludert omvendt fakturering). Løsningen må ivareta krav til bruk av personopplysninger i Direkteoppgjørsregisteret. Tabell 8: Funksjonelle krav for planlegging- og optimaliseringsløsningen 9.3 Vedlegg til brukertilfeller og krav For å komplettere brukertilfellene og de funksjonelle kravene er det utarbeidet et vedlegg som beskriver pasientreiseområdet, samt relevante problemstillinger, som aktuelle tilbydere må ta hensyn til i sine besvarelser. Vedlegget omfatter: 1) Beskrivelse av pasientreiser 2) Rekvisisjonsinformasjon 3) Spesielle behov 4) Eksisterende avtalestruktur 5) Løyvebestemmelser 6) Statusmeldinger 7) Nøkkeltall 8) Ønsket prosess ved pasientreisekontorene

33 33 / Tekniske krav Teknisk kravspesifikasjon beskriver krav til hvordan anskaffet løsning skal være bygget, samt hvordan systemet bør integreres med allerede eksisterende systeminfrastruktur. Formålet med de tekniske kravene er følgende: Muliggjøre en arkitektur der systemet kan tilpasses endringer i brukernes krav og regelverk, ikke omvendt. Muliggjøre en arkitektur som kan implementeres i helsenettet og i de ulike regionale helseforetak og helseforetak, og kommunisere mellom disse nettverksgrensene. Muliggjøre høy grad av samarbeid på tvers av pasientreisekontorer og regioner. Oppnå nødvendig integrasjon med interne og eksterne systemer. Oppnå uavhengighet til enkeltleverandører gjennom en modulær oppbygging som baserer seg på åpne standarder. Gjenbruke eksisterende funksjonalitet i NISSY der dette er hensiktsmessig. De tekniske kravene er organisert på følgende måte for planleggings- og optimeringsløsningen samt alternativ bestillerløsning: Figur 12: Organisering av tekniske krav 9.5 Vedlegg til tekniske krav Det er utarbeidet et vedlegg til de tekniske kravene, som inneholder beskrivelse av tekniske plattform og arkitekturprinsipper.

34 34 / PROSJEKTETS ANBEFALINGER Prosjektgruppen anbefaler styringsgruppen videreføring av prosjektet til en gjennomføringsfase. Hensikten er å anskaffe en systemløsning med formål å oppnå følgende målsettinger: 1. Gi systemstøtte ved planlegging av pasientreiser 2. Forutsigbarhet og god kvalitet på pasientreiser 3. Redusere transportkostnader 4. Stimulere til høyere konkurranse i transportørleddet 5. Bedre forutsetninger for oppgjørskontroll Dersom ny løsning medfører økte årlige drifts- og avskrivningskostnader på 4,84 millioner kroner, som prosjektet har estimert, vil løsningen være avhengig av å oppnå en årlig gevinst på 0,33 % av dagens kostnadsbase for å balansere de økte kostnadene. Erfaringer fra andre, sammenlignbare selskaper viser at det er realistisk å oppnå større besparelser enn dette. Prosjektgruppen anbefaler anskaffelse av en løsning som inkluderer planleggings- og optimaliseringsfunksjonalitet, gir reiseplanleggerne mulighet til å redigere og opprette rekvisisjoner (herunder delreiser) og tilrettelegger for omvendt fakturering. Anbefalingen er basert på et bredt ønske om høy brukervennlighet for reiseplanleggerne, og anses samtidig som den mest hensiktsmessige løsningen fra et teknisk perspektiv. I foranalysen ble det avdekket at det finnes hyllevarer på markedet som tilbyr funksjonalitet som dekker behovene pasientreisekontorene har til en slik løsning. Prosjektet gjør oppmerksom på at anskaffelse av hyllevare kan føre til at ikke alle aspekter ved ønsket målbilde oppnås. Prosjektgruppen anbefaler at det gjennomføres offentlig anskaffelse av en planleggings- og optimaliseringsløsning i form av en hyllevare, med et visst behov for tilpasninger. Anskaffelsen anbefales videre gjennomført som en konkurranse med forhandlinger, inkludert prekvalifisering. For å sikre fleksibilitet med tanke på endelig omfang av løsningen, bør funksjonalitet knyttet til opprettelse av rekvisisjoner på pasientreisekontorene behandles som en opsjon i anbudet. Utvikling av alternativ bestillerløsning er vurdert til å ligge innenfor dagens rammeavtale med Locus. Prosjektgruppen anbefaler at systemeier NISSY innhenter løsningsforslag fra Locus, inkludert estimert omfang og prisanslag. I tillegg anbefales det å inkludere alternativ bestillerløsning som opsjon i anbudet av planleggings- og optimaliseringsløsningen. Disse to initiativene må koordineres internt i fortsettelsen. For å realisere det fulle potensialet av en planleggings- og optimaliseringsløsning anbefaler prosjektgruppen videre at det igangsettes to konseptfaser som går utover dette prosjektets mandat: Konseptfase vedrørende rekvirent- og pasientleddet. Rekvirentleddet er i denne omgang ikke omfattet av anbefalte løsning. Prosjektgruppen anbefaler at det i tillegg til planlagte NISSYendringer igangsettes en konseptfase innen rekvirent- og pasientleddet, da gevinstpotensialet for den nye løsningen vil øke ved høyere datakvalitet på rekvisisjoner. Konseptfase vedrørende transportøravtaler. Dagens transportøravtaler, deres prismodeller og kostnadselementer kan gi klare begrensninger på hvor effektivt en planleggings- og optimaliseringsløsning vil fungere. Prosjektgruppens anbefaling er at det igangsettes en konseptfase for å utarbeide et nasjonalt rammeverk/parametersett for transportøravtaler som understøtter og sikrer at den nye løsningens gevinstpotensial hentes ut. Samtidig må en slik konseptfase ta hensyn til pasientreisekontorenes lokale behov, slik at en eventuell innføring av et nasjonalt rammeverk/parametersett ikke har en prisdrivende effekt på transportøravtalene.

35 35 / PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRINGSFASE Gjennomføringsfasen for prosjektet kan deles inn i tre: Anskaffelse gjennomføring av konkurranse med forhandlinger, inkludert prekvalifisering Implementering design og implementering av løsning, samt pilotering Utrulling nasjonal utrulling av løsning (driftsettelse) I dette kapitlet detaljeres de ulike delfasene nærmere. Det gis også en oversikt over valgt prosjektmetodikk samt kommunikasjonsplan- og interessentanalyse og opplæringsplan for gjennomføringsfasen Anskaffelse Fremdriftsplan Anskaffelsesfasen er delt inn i fire: Prekvalifisering, anbud, evaluering/forhandlinger samt kunngjøring og kontrakt. Denne inndelingen er basert på valgte anskaffelsesstrategi. Prosjektgruppen anbefaler følgende fremdriftsplan for neste fase: Figur 13: Overordnet fremdriftsplan for anskaffelsesfasen Følgende forutsetninger ligger til grunn for denne fremdriftsplanen: Styret tar avgjørelse om å fortsette med gjennomføringsfase i oppsatt møte 15. desember Styret tar avgjørelse om endelig anskaffelse og investeringsramme før inngåelse av kontrakt Anskaffelsesform: Konkurranse med forhandlinger, inkludert prekvalifisering Et dedikert team med nødvendig kompetanse og kapasitet, som foreskrevet i neste delkapittel

36 36 / Prosjektorganisering I anskaffelsesfasen (januar juni) er følgende prosjektorganisering hensiktsmessig, for å sikre fremdrift og leveranser i henhold til plan: Figur 14: Prosjektorganisering i anskaffelsesfasen Delprosjektenes ansvarsområder i denne fasen inkluderer: Arbeidsprosess og endring: Ansvar for funksjonelt innhold i prekvalifisering og konkurransegrunnlag Ansvar for å evaluere tilbudene, og å bistå i forhandlingene ved forhandlinger på funksjonelle krav og løsningsforslag Ansvar for å sikre at ønsket arbeidsprosess ved pasientreisekontorene blir ivaretatt Ansvar for krav knyttet til opplæring og brukerdokumentasjon, samt sikre plan for test og utrulling som er hensiktsmessig for pasientreisekontorene Ansvar for forankring og samarbeid med ressurser fra pasientreisekontorene Teknologi: Ansvar for å planlegge tilpasning og integrasjon med eksisterende systemer, og å utarbeide modell for systemforvaltning og drift Ansvar for teknisk kravspesifikasjon og tilhørende dokumenter, samt å evaluere tilbydernes tekniske løsningsforslag Ansvar for å utarbeide løsningsforslag for fellestjeneste på Sonic med rekvisisjonsinformasjon (se kapittel ) Ansvar for koordinering av kompetansegruppe Teknologi og andre eksterne teknologiaktører Ansvar for overordnet teststrategi

37 37 / 53 Videre følger en beskrivelse av prosjektstillingene: Kravområde Prosjektstyre Prosjekteier Prosjektleder Juridisk ansvarlig Prosjektstøtte Anskaffelsesressurs Forhandlingsleder Kommunikasjonsansvarlig Virksomhetsarkitekt Delprosjektleder Teknologi Løsningsarkitekt Funksjonelt ansvarlig /delprosjektleder Beskrivelse Overordnet ansvarlig for prosjektets resultat. Gi enhetlig rettledning til prosjektet. Gi synlig og vedvarende støtte til Prosjektleder. Sammen og hver for seg bidra til integrering mellom prosjektet og eierorganisasjonen. Fremskaffe ressurser og andre virkemidler og sørge for at dette forblir disponibelt for prosjektet jf. de planer som vedtas. Sikre effektiv beslutningstaking, herunder også etablere forståelse for prosjektmodellen og ansvar som tilligger hvert beslutningspunkt der. Sikre effektiv kommunikasjon både innenfor gruppen, mot prosjektet og ut mot eksterne interessenter. Prosjekteier skal sikre at prosjektet opprettholder gevinstfokus, at ansvar og myndighet er klarlagt, og at prosjektet styres etter «beste praksis». Prosjekteier utnevner og er leder av prosjektstyret, representerer kunden og er ansvarlig for business-caset i prosjektet. Prosjekteier skal følge opp prosjektets fremdrift og resultater, støtte prosjektleder og prosjektteamet i deres gjennomføring av prosjektet, samt bidra til å sikre hensiktsmessig overføring av prosjektet til drift og forvaltning i linjeorganisasjonen. Overordnet plan-, fremdrifts- og risikostyringsansvar. Disponerer prosjektressurser og har gjennomføringsansvar for anskaffelsen på vegne av pasientreiser. Rapporterer til prosjekteier. Ansvarlig for håndtering av merkantil prosess. Kvalitetssikre at lov om offentlige anskaffelser til enhver tid blir fulgt. Sikre konsistens og sammenheng i konkurransedokumentene. Juridisk ansvarlig for håndtering av kontrakt samt reforhandling av eksisterende avtaler. Juridisk ansvarlig for å sikre at IKT-løsningene til en hver tid tilfredsstiller gjeldende regelverk. Støtter prosjektleder i utarbeidelse og oppfølging av planer. Avlaster prosjektleder med fasiliterings- og dokumentasjonsoppgaver. Fagekspert med erfaring fra gjennomføring av IKT-anskaffelser i offentlig sektor. Bidrar med rådgivning og kvalitetssikring av sentrale leveranser (prekvalifisering, konkurransegrunnlag, forhandlinger). Ansvar for å lede forhandlingene med aktuelle leverandører. Ansvarlig for intern kommunikasjon gjennom anskaffelsesperioden. Kommunikasjon av viktige milepæler, kritiske leveranser og beslutningspunkter. Ansvar for å sikre at de ulike interessentene har tilgang til relevant informasjon til enhver tid. Rådgiver til prosjektet og bidra til at løsningen i sin helhet er i tråd med strategi, arkitekturprinsipper og øvrig system- og applikasjonsarkitektur. Overordnet leveranseansvar for delprosjekt Teknologi. Har løpende dialog med, og oppfølging av, kompetansegruppe Teknologi. Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av tekniske krav. Ansvar for integrasjon mellom ny løsning og eksisterende løsningsplattform. Ansvar for å utarbeide løsningsforslag for fellestjeneste på Sonic med rekvisisjonsinformasjon. Overordnet leveranseansvar for delprosjekt Arbeidsprosess og endring. Ansvar for å sikre at ønsket arbeidsprosess blir ivaretatt. Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av funksjonelle krav og brukertilfeller. Koordinerer funksjonell løsning på vegne av regionale representanter. For å sikre kontinuitet mellom fasene bør denne ressursen ha deltatt i tidligere faser av prosjektet.

38 38 / 53 Regionale representanter Kompetansegruppe Teknologi Oppfølging av funksjonelle krav og funksjonell løsning (konkurransegrunnlag, evaluering, forhandling). Produksjon av relevant dokumentasjon på eksisterende prosess og løsning (konkurransegrunnlag, regionale/lokale særbehov, etc.). Sikre forankring av relevante leveranser hos pasientreisekontorene. Bør inkluderer regionale representanter fra tidligere faser av prosjektet, og representanter fra funksjonell arbeidsgruppe NISSY (FA NISSY). Består av interne ressurser (testleder og systemadministrator) og eksterne leverandører (Locus, Avella og Norsk Helsenett). Interne ressurser er ansvarlig for koordinering og oppfølging av tekniske krav og teknisk løsning (konkurransegrunnlag, evaluering, forhandling), samt produksjon av relevant dokumentasjon vedrørende eksisterende løsning/teknologiplattform. Eksterne leverandører gir nødvendig rådgivning og kvalitetsikrer arbeid og produsert dokumentasjon. Tabell 8: Beskrivelse av prosjektstillingene 11.2 Implementeringsfase Endelig prosjektplan for implementeringsfasen kan ikke ferdigstilles på dette tidspunkt, da endelig gjennomføringsstrategi for implementering og utrulling, fremdriftsplan, aktiviteter og prosjektorganisering vil fremforhandles gjennom anskaffelsen. Prosjektgruppen har likevel beskrevet et foreløpig forslag til prosjektplan, som det må arbeides videre med i anskaffelsesfasen Tentativ fremdriftsplan Figur 15: Tentativ fremdriftsplan for implementeringsfasen Som et risikoreduserende tiltak anbefaler prosjektgruppen pilotering på ett eller flere av pasientreisekontorene før løsningen rulles ut nasjonalt. Dersom tidsplan for gjennomføringsfasen følges vil denne piloten foregå i desember Det finnes ulike måter denne piloten kan gjennomføres på, der ett alternativ er å velge ett pasientreisekontor per region, for å sikre at løsningen testes ut i en kontekst som er representativ for alle pasientreisekontorer. Valg av pilotform bør utredes nærmere i neste fase.

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2014 SAK NR 25-2014 Status, handlingsplan systemforvaltning Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Strategiplan 2015 2017

Strategiplan 2015 2017 Strategiplan 2015 2017 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Bakgrunn og mål for strategien side 3 1.2. Sentrale føringer side 6 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet side

Detaljer

Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører

Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører Gevinstberegninger Samkjøring Gevinstberegninger for Samkjøring baserer seg på pasientreisekontorenes egne forventninger

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 SAK NR 50-2013 Anskaffelse av portalløsning for styringsinformasjon Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1

Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1 Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1 Agenda Anskaffelse av et felles skoleadministrativt system (SAS) Bakgrunn Forstudie Gjennomført arbeid Funn Analyserte alternativer Anbefaling Veien videre

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 48-2013 Handlingsplan systemforvaltning 2014-1015 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 09-2014 Nærmere vurdering av utfordringer og tiltak i tilknytning til støttesystemer

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Hvilke vurderinger gjør helseforetakene ved inngåelse av avtaler med transportører.

Hvilke vurderinger gjør helseforetakene ved inngåelse av avtaler med transportører. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvilke vurderinger gjør helseforetakene

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn:

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 012 2015/193 Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet

Detaljer

... Viktige momenter for strategidokumentet

... Viktige momenter for strategidokumentet Viktige momenter for strategidokumentet Rammebetingelser Strategiplanen er et styrende dokument. Den er retningsgivende og overordnet, og beskriver målsetninger og tiltak som skal iverksettes i planperioden.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Pasientreise i seminar, Hurtigruten

Pasientreise i seminar, Hurtigruten Pasientreise i seminar, Hurtigruten t Systemeier NISSY 11. mars 2010 Agenda Ny lov og forskrift Frikortløsningen Egenandelsinnrapportering Etterregistreringsmoduler E-rekvirering Status SUTI Ny y funksjonalitet

Detaljer

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon Vedlegg til orienteringssak SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon SAMMENDRAG Overtakelsen av oppgaver fra

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Viseadm. direktør Steinar Marthinsen

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Viseadm. direktør Steinar Marthinsen Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 17. desember Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 10. desember Saksbehandlende RHF: Pasientreiser ANS Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak, Vedtakssak) Orienteringssak

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET

SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET Tilbydere som har meldt interesse på Doffin Deres ref.: Vår ref.: 2009/01313-9/416/ Røstøen Dato: 16.09.2009 SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET Viser

Detaljer

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/ SAK NR 23- Virksomhetsrapportering per 31. mars Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 SAK NR 102-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS PROSJEKT PASIENTREISER Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om status

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Saksnummer 46/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. Opplæringsportalen finner du på intranettet til www.pasientreiser.no

OPPLÆRINGSPLAN. Opplæringsportalen finner du på intranettet til www.pasientreiser.no Opplæringsplan OPPLÆRINGSPLAN Pasientreiser ANS tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram. Målet er å bidra til å sikre lik praksis og utvikle gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e-læring, kurs og fagsamlinger.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene Notat Prosjekt: Til: Kopi: Fra: Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Fylkeskommunene Prosjektledere Visma Flyt Skole Vigo IKS v/brynjulf Bøen, daglig leder Dato: 7. desember 2015 Sak: Status

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00189-210 Forhøyet egenandel for behandling utenfor egen helseregion Fritt sykehusvalg Pasientreiser Innlandet - kjørekontor Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18&currentorg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Tilbakeblikk på Anbudsprosess Sykesignalanlegg. Heidi Sivertsen

Tilbakeblikk på Anbudsprosess Sykesignalanlegg. Heidi Sivertsen Tilbakeblikk på Anbudsprosess Sykesignalanlegg Kunnskap fra forprosjektet Kjennskap til markedet/tekniske løsninger Kjennskap til dagens sykesignalanlegg Kjennskap til brukernes, medarbeidere, og organisasjonenes

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00213-24 Signert del tre til tjenesteleveranseavtale - Pasientreiser Helgelandssykehuset HF Kontrakt - Del tre til tjenesteleveranseavtale Helgelandssykehuset

Detaljer

Erfaringer fra offentlige anskaffelser

Erfaringer fra offentlige anskaffelser Erfaringer fra offentlige r Oddrun Lyslo Kristiansen og Bjørn Børresen 15.03.2012 20.03.2012 www.a-2.as Om A-2 Oddrun Lyslo Kristiansen, seniorkonsulent, A-2 Bjørn Børresen, seniorkonsulent, A-2 Forretningsområder

Detaljer

Strategiplan 2013 2015. Pasientreiser ANS

Strategiplan 2013 2015. Pasientreiser ANS Strategiplan 2013 2015 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Formål med revisjon av strategiplanen side 3 1.2. Strategiprosessen 2013 side 4 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Om Statsbygg Anskaffelse av nytt digitalt FM verktøy Prosessen Kravspesifikasjon Kriterier for valg Noen viktige erfaringer!

Om Statsbygg Anskaffelse av nytt digitalt FM verktøy Prosessen Kravspesifikasjon Kriterier for valg Noen viktige erfaringer! FM KONFERANSE 2012 Anskaffelse av nytt digitalt FM verktøy Steinar Olsen, Statsbygg AGENDA Om Statsbygg Anskaffelse av nytt digitalt FM verktøy Prosessen Kravspesifikasjon Kriterier for valg Noen viktige

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013

Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013 Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-106 N Dok.dato: 18.04.2013 Jour.dato: 19.04.2013 IKT Fagavdeling

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/2012 SAK NR 56-2012 Budsjett for 2013 Forslag til vedtak: Styret godkjenner drifts- og investeringsbudsjett

Detaljer

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011 Click to edit Master title style Pasientreiser ANS Rikshospitalet, 13. oktober 2011 2 440 000 000 Mål Når har pasient rett til dekning av utgifter til og fra behandling? Når skal det rekvireres transport

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Notat til AD-møtet. Til : AD-møtet 25.01.2016 Fra : Pasientreiser ANS Dato : 09.01.2016

Notat til AD-møtet. Til : AD-møtet 25.01.2016 Fra : Pasientreiser ANS Dato : 09.01.2016 AD-møtesak 000-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon fremtidig organisering etter innføring av ny løsning Hva saken omhandler i korte trekk Dagens ordning for refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon oppleves

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010. Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt. Hurtigruta 11. mars 2010

Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010. Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt. Hurtigruta 11. mars 2010 Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010 Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt Bernt Nerberg, UNN HF Hurtigruta 11. mars 2010 1 Agenda Om automatisk frikort Innrapportering av egenandeler fra pasientreiser

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16. SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16. SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16 SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11. 1. Styret tar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11. 1. Styret tar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11 SAK NR 013-2011 Styringsindikatorer 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar forslagene til

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Endringer i denne versjon Tiltaket felles løsning for «Innrapportering for frivillig sektor» er ferdig utviklet og er tatt ut av planen. Tiltaket «Løsning

Detaljer

Årsrapport Digitalt førstevalg 2013

Årsrapport Digitalt førstevalg 2013 Årsrapport Digitalt førstevalg 2013 Programleders vurdering 2013 har vært det første prøveåret for programområdet digitalt førstevalg. Det har vært givende samtidig som det har vært krevende. Alt i alt

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012. Budsjettestimat for 2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012. Budsjettestimat for 2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012 Budsjettestimat for 2013 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Sak: Til: Fra: Møtedato: Ombygging A-fløya, omlokalisering av kjørekontoret Direktørens ledergruppe UNN HF Økonomisjef Grethe Andersen og avdelingsleder Bernt Nerberg 5.mai Sammendrag og anbefaling Sammendrag

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/12 SAK NR 52-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.10.12 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14-02-2013-14-02-2013

Offentlig journal Periode: 14-02-2013-14-02-2013 Offentlig journal Periode: 14-02-2013-14-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00194-19 U Dok.dato: 06.02.2013 Jour.dato: 14.02.2013 Pasientreiser

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Møte DRG. Torsdag 12. mars

Møte DRG. Torsdag 12. mars Møte DRG Torsdag 12. mars Målbilde for automatisk frikort 1. Bruker betaler egenandel 2. Samhandlere sender informasjon om egenandeler Apotek 3. Egenandeler samles i teller. Samhandlere blir fulgt opp

Detaljer

Generisk modell for gevinstrealisering

Generisk modell for gevinstrealisering Generisk modell for gevinstrealisering Knut Hellwege Prosjektleder/Spesialrådgiver IKT Helse Sør-Øst RHF knut.hellwege@helse-sorost.no, Mobil:934-01665 K. Hellwege, HelsIT-07, lysbilde 1 Formålet med gevinstrealiseringsmodellen

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

Kort om anskaffelsesgrunnlag for nytt fagsystem for digital

Kort om anskaffelsesgrunnlag for nytt fagsystem for digital Kort om anskaffelsesgrunnlag for nytt fagsystem for digital cm byggesaksbehandling Versjon 1.0 2015 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Dokumenthistorikk

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-03-2014-18-03-2014

Offentlig journal Periode: 18-03-2014-18-03-2014 Offentlig journal Periode: 18-03-2014-18-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-14 I Dok.dato: 14.03.2014 Jour.dato: 18.03.2014 Tilg. kode:

Detaljer

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013 Møtedato: 27. mars 214 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 75 51 29 81 Bodø, 14.3.214 Styresak 38-214 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 21 til 212 samt forventet utvikling i 213

Detaljer