Veileder for kravspesifisering. for digitale læringsplattformer og digitale læringsressurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for kravspesifisering. for digitale læringsplattformer og digitale læringsressurser"

Transkript

1 Veileder for kravspesifisering for digitale læringsplattformer og digitale læringsressurser

2 Kravspesifisering s.2av54 Innholdsfortegnelse KRAVSPESIFISERING...3 BEOVSANALYSE...8 OMFANGSBESKRIVELSE...12 TEKNISKPLATTFORM...14 INTERESSENTANALYSE...15 KONTEKSTDIAGRAM...18 KRAVANALYSE...20 KRAVMODELL...22 BRUKERISTORIER...23 BRUKSTILFELLER...29 KONSEPTPOGDATAMODELLER...36 KRAVUTFORMING...43 KRAVPLØSNING...46 KRAVPGJENNOMFØRING...50 ORDLISTE...53

3 Kravspesifisering Prosess KRAVSPESIFISERING Dereskalanskaffeendigitallæringsplattform(LMS Learning ManagementSystem)ellerendigitallæringsressurs.Idenforbindelse mådufåpåplassenkravspesifikasjon.engodkravspesifikasjoner nødvendigforåsikreatmanfårdetmanharbehovforogforåhindre atmanfårubehageligoverraskelsersomsprekkpåtidogbudsjetti prosjektet.detåutformekraveretegetfag.nårdetteikkeernoeman gjørtildagligogmanharbegrensetmedtidpåseg,kandetværegodt medhjelp.detgirdenneverktøykassen. Verktøykassenbestårav: En prosess for å utarbeide kravspesifikasjonen med hvert trinn beskrevet som egne aktiviteter. For hver aktivitet skal det utarbeides leveranser som enten er en del av sluttproduktet, kravspesifikasjonen, eller er dokumenter som skal brukes i senere aktiviteter. For hver leveranse inneholder verktøykassen maler og eksempler. En aktivitet kan utføres på ulike måter og verktøykassen beskriver noen av disse måtene som verktøy. Til verktøyene er det også ofte maler og eksempler. s.3av54 Input Output Omfangsbeskrivelse s.12 Teknisk plattform s.14 Kravmodell s. 22 Krav - løsning s. 46 Krav - gjennomføring s. 50 Aktiviteter Behovsanalyse s. 8 Kravanalyse s. 20 Kravutforming s. 43

4 Kravspesifisering s.4av54 Aktivitet Behovsanalyse Kravanalyse Kravutforming Leveranser Omfangsbeskrivelse Kravmodell Omfangsbeskrivelse Eksempel Kravmodell Eksempel DLR.docx DLR.docx Omfangsbeskrivelse Eksempel Kravmodell Eksempel LMS.docx LMS.docx Omfangsbeskrivelse Mal DLR.dotx Omfangsrbeskrivelse Mal LMS.dotx Tekniskplattform Teknisk plattform Eksempel.docx Teknisk plattform Mal.dotx Verktøy Delavhelhet Interessentanalyse Interessentanalyse Eksempel DLR.docx Interessentanalyse Eksempel LMS.docx Interessentanalyse Mal DLR.dotx Interessentanalyse Mal LMS.dotx Kontekstdiagram Kontekstdiagram Eksempel DLR.docx Kontekstdiagram Eksempel LMS.docx Kontekstdiagram Mal DLR.dotx Kontekstdiagram Mal LMS.dotx Detåspesifiserekraverendelavenstørrehelhet. Endringsprogram Brukstilfeller Brukerhistorier Konsept1og datamodeller Krav Løsning Krav Gjennomføring Krav Eksempel DLR.docx IT1implementeringsprosjekt Anskaffelse KravspesiUisering Figur1Kravspesifiseringsomdelavenhelhet Figurenovenforviserhvordandetåspesifiserekraverendelaven størrehelhet.umiddelbarterdetåspesifiserekraveneendelav anskaffelsesprosessen.kravspesifikasjonenvilinngåsomendelav

5 Kravspesifisering s.5av54 konkurransegrunnlagetogerdetviktigstekommunikasjonsmiddelet manhartilpotensielleleverandører.kravspesifikasjonenerogså essensiellivurderingavtilbudeneogvilinngåiendelavavtalenmed leverandøren. Mendetstopperikkeder.Kravspesifikasjonenbørværeetlevende dokument,etdokumentsombrukesunderhele implementeringsprosjektet.denkanbrukestilåadministrere anskaffelsen,tilåfølgemedpåatmanblirlevertdetmanblelovetog tilåhåndtereendringer.kravspesifikasjonenerogsågrunnlagetfor godkjenningavleveranser.godkjenningstesterverifisererat løsningentilfredsstillerkravene. Etinformasjonssystemharingenverdiisegselv.Verdienliggeriat detgjørdetmuligåarbeidebedre.sålengedetikkeersnakkomet rentit1drevetsystemskifte,børderforetit1implementeringsprosjekt inngåsomendelietstørreendringsprogramdermanogsåserpå organisasjonsutviklingforåoppnågevinstenemanønskerseg. Envelprøvdprosess Kravspesifiseringeretprosjektisegselv.Deterflereaktivitetersom måutføresogdeharennaturligrekkefølge.figurennedenforviserde trestegeneiprosessen. Figur2Prosessforkravspesifisering Ihvertavdissestegeneerdetflereuliketingsomgjøres,mende gjøresgjerneiparallell. Værmålrettet,startmedbehovene Førstestegerbehovsanalysen.Førmangraversegnedidetaljenefor hvordanlæringsplattformenellerlæringsressursenskalvære,bør manløfteblikketogstartemedbehoveneforløsningen,hvilken kontekstdenskalinngåiogpåeventueltandreføringersomgjelder forløsningen. Behoveneerkanskjeallerededefinertietendringsprogram,hvisikke, kanmanutføreenenkelinteressentanalyse.vempåvirkesav innføringenavløsningen?vilkemål,forhåpningerogbekymringer hardisse?interessentererikkebarebrukerneavsystemet,som eleveroglærere,menogsåandresomskoleledereog1eieresomhar eninteresseavhvordanundervisningenfungerer.deterher nødvendigåværesværtpragmatisk.determyemankunneønskeseg, Behovsanalyse Kravanalyse Kravutforming

6 Kravspesifisering s.6av54 mensomlikevelikkeerverdtdenødvendigeinvesteringene.alle interessentenesbehovmåkommefremiinteressentanalysenogder manvelgeråikketahøydefornoenavdisse,skaldetteeksplisitt kommefremiomfangsbeskrivelsentilprosjektet.dettehindrer senereskuffelserogdiskusjoneromhvasomskalværemedi prosjektetellerikke. Løsningenskalpasseinnienkontekst.Deflesteskolerharflere systemerogdetnyemåpasseinnidenporteføljenmanharoghelst væreintegrertslikatmanslipperdobbeltregistreringerog inkonsistenser.etkontekstdiagramviserhvordanløsningenpasser innsammenmedomliggendesystemer. Deterføringerforhvordanløsningenkanvære.Noenavdisseer lovpålagtegjennomforeksempelopplæringslovenogspråkloven, andreeroffentligeogbransjestandarderdeterhensiktsmessigå forholdesegtil,ellerinterneretningslinjerforeksempelforvalgav tekniskplattform. Komplett,konsistent,klarogkorrekt Andrestegerkravanalysen.Vigårnåethakklengerned,frahvordan systemetskalpasseinnivirksomhetentilhvordandetskalfungere. Vianbefaleråbrukemodellersombelysersystemetfraulikevinkler. Detteeretviktigkvalitetssikringstiltak.Modellererenklereåsjekke forkompletthet,konsistensogkorrekthetennfriformprosaellerlange listermedkrav.degjørdetogsåenklereforossselvogenleverandør åfåoversiktogforståinnholdet. Ikravanalysenservipåfølgende: Begreper Brukere Regler endelser vordan systemet skal fungere va systemet skal kunne gi oss innsikt i (rapporteringsbehov) ViserbådepåmodelleringvedhjelpavstandardenUMLogpånoen andreteknikkersomerpopulæreblantdemsombrukersmidige prosjektmetoder. Grunnlagforvurdering Sistestegerkravutformingen.Detgårutpååtadeninnsiktenvinå harfåttogspesifiseredisseietmålbartformatslikatmankan vurderetilbudeneogsenereåverifisereatmanharfåttdetmanbad om.dettegjelderbådekravtilfunksjonalitet,ikke1funksjonellekrav ogkravtilprosjektgjennomføringen. Kravenemåutformesslikatdetkommertydeligfremhvasomer styrkeneogsvakheteneveddetilbudteløsningene,samtidigsomde

7 Kravspesifisering s.7av54 tillateratviutviserskjønnogatdeikkeunødvendigdiskvalifiserer godetilbud. Ikkepåbarbakke Verktøykassenerikkebareenbeskrivelseavenprosess,menogsået settmedheltellerdelvisutfyltemalersomgiretgodtutgangspunkt forkravspesifiseringavenlæringsplattform.maleneerblantannet basertpåettitallskravspesifikasjonerforlæringsplattformerfra kommunerogfylkerinorge,samtnoefraandreland. Dissemaleneerbareetutgangspunkt.Deterviktigatderestrykerog tilførermedhardhånd.ikkebeomnoedereikkehartenkttilåbruke, detførerbaretilatløsningeneblirunødvendigdyre.

8 Kravspesifisering s.8av54 Aktivitet BEOVSANALYSE Dereskalanskaffeendigitallæringsplattform(LMS Learning ManagementSystem)ellerendigitallæringsressurs.Idenforbindelse mådufåpåplassenkravspesifikasjon.engodkravspesifikasjon sikreratmanfårvalutaforpengene. Idetmansetterigangarbeidetmedåspesifiserekrav,vetmanikke alltidhvamanønskeråoppnå.ikkealleit1anskaffelserharsin opprinnelseietendringsprogrammedtydeligegevinstmåloget veldefinertmandat.kanskjeerdetikkepedagogiskehensynsomhar utløstbehovet,mensnarereit1ogavtalemessigehensyn.dettekan væreateksisterendesystembyggerpåutdatertteknologi,etønske omkostnadsreduksjongjennomkonsolideringavsystemerellerat avtalerforeksisterendesystemerløperut. Forålykkesmedetprosjekt,mådethaklaremål.Manmåvitehva suksesserforåkunneoppnådet.klaremålforprosjektetvilhjelpei arbeidetmedkravene.degjøratmankansikreatdeertilstrekkelige foråoppnåmålene.degjørogsåatmanunngårunødvendige kostnadervedådroppeunødvendigekrav. Formåletvedprosjekteterogsåviktigeianskaffelsenogiavtalen.De hjelperitolkningenavkravene.deterderfordegjernetasmedførsti bilag1 kundenskravspesifikasjonistatensstandardavtaler(ssa) 1. Skullemanværesåuheldigatmankommeroppienkonfliktmed leverandøren,såfinnesdetrettspraksispåatkundensformålved anskaffelsenskaltilleggesvekt. Itilleggtilformålet,erdetogsåannenbakgrunnsinformasjonsom manmåhamed.detteerblantannettekniskplattform(somskalmed ibilag3 kundenstekniskeplattformhvismanbrukerstatens standardavtaler),andresystemerogintegrasjoneroghvasom eventueltskalerstattesiprosjektet. Behovsanalysenkangjøresitrestegsomskissertifigurennedenfor. Prosess Kravspesifisering s. 3 Input Output Omfangsbeskrivelse s. 12 Teknisk plattform s. 14 Verktøy Interessentanalyse s. 15 Kontekstdiagram s. 18 Kartlegge ønsker DeUinér målene Dokumenter kontekst Figur3Stegeneienbehovsanalyse 1

9 Kravspesifisering s.9av54 Kartleggeønsker Førstestegeråfinneuthvilkebehovsomfinnes.Engreimåteågjøre dettepåeråforetaeninteressentanalyse.finnuthvemsomblir berørtavprosjektet,interessentene,ogkartlegghvilkeinteresser dissefaktiskhar.interessentenekanbådeværebrukereogandre, bådeinterneogeksterne.ønskenedukartleggerhereroverordnede forretningsmessigeønsker,ikkedetaljertekravtilløsningen. Definérmålene Etteratmanharidentifisertinteressenteneogkartlagtderes interesser,kanmangåvidereogdefineremåleneogføringene. Måleneerdetviønskeråoppnå,mensføringererbegrensningeri hvordanvikanoppnådissemålene. Dukanikketilfredsstilleallefullstendig.Noeerrettogslettikkemulig åfåtil,annetkostermerenndetsmaker.eteksempelpådetsistekan væreetønskehosenbrukeromenegenskapsomvilspare vedkommendeformyearbeid,mensomvilkostemeråutvikleog vedlikeholdeenndetmanvilsparevedåfrigjøredenansattetilandre oppgaver.iandretilfellerharmanmotstridendeinteresseråhanskes med.dettegjelderbådemellominteressenterogogsåhosdeneneog sammeinteressenten.detsistekanforeksempelskjevedatenbruker ønskersegstatistikkerogoversikter,mensamtidigikkeønskerå bruketidpåregistrereunderlagsmaterialet. Dumåprioritere.Iogmedatdetikkeermuligåtilfredsstillealle ønskenetilinteressentenemåduprioriteremellomdem.noenganger harmanikkenoevalg;noeerlovpålagt.eksemplerpådettekanvære atmanikkeharanledningtilåeksporterepersonopplysningertilhvor somhelstiverdenogatløsningenmåværeuniverseltutformethvis manåpnerforbrukereutenforskolensomelevenesforesatte.slike føringerkanogsåværeinterne,foreksempelenstandardiseringpåen bestemttypedatabasestyringssystem. Derduharetvalg,børduværepragmatisk.Dumåveiedeulike måleneutifra: nytte (helst målbar) kost risiko tid det man kan få til tidlig er å foretrekke fremfor det som tar lang tid å få på plass grad av nyvinning dette henger sammen med risiko, tenker man nytt er det større risiko for at noe ikke vil virke slik man ser det for seg eller at det vil koste mer enn man tror. Målenemåforankresogdakandethendeatdumågidegogginoe høyereprioritetennvurderingenovertilsier.noeninteressenterhar

10 Kravspesifisering s.10av54 såmyemaktoginnflytelseatprosjektetikkevillaseggjøreutenatde fårmedsineønsker. Værtydelig.Nårmanslitermedåforankretmåleneogåoppnå konsensus,kandetværefristendeåtytilknepfradiplomatietogla tingværevageslikatalleredderansiktogkansiatdeharvunnet frem.ikkegjørdet.systemerblirkonkreteførellersenereogaltman oppnåreråutsettekonflikten. Detåværetydeligbeståriåeksplisittsihvasomermed,oghvasom ikkeerdet.detteerenviktigdelavforventningsstyring.tydelighet betyrogsåatmåleneermålbare,atmankategoriskkanfastslåom manharnådddemellerikke.målomhvasystemetskaltilbybrukerne avfunksjonalitetkanforeksempeldokumenteresiethøynivå brukstilfellediagram. Dokumenterkontekst Deterikkebaremålogføringersomernyttigbakgrunnsinformasjon tilkravene.itilleggkommerblantannetbeskrivelseavnå1 situasjonen,tekniskplattformoghvilkeandresystemerløsningenmå forholdesegtil. Nåsituasjonen,foreksempelhvilkesystemermanskalerstatte,eren faktormantahøydefor.vabrukerneervanttilidagharbetydning forhvaslagsopplæringsomeventueltblirnødvendigmedinnføring avleverandørensløsning.dagenssystemsierogsånoeomhvordanen eventuellkonverteringavdatamågjøres. Leverandørenharogsåbehovforåvitenoeomkundenstekniske plattform.istatensstandardavtalerorienteresdetomdetteibilag3.i tilleggvilmansomregelstillekravtilatløsningenfungereridenne plattformen,noesomgjøresibilag1. Medtekniskplattformmenesutstyrogprogramvarebådepåklient1 ogtjenersiden.påklientsidenvildettetypiskværehvaslags personligedatamaskiner,smarttelefoner,nettbrettogskrivereman har.relevantinformasjonvilværeskjermstørrelse,hvorraske prosessoreneer,hvormyeprimærminneoglagringsplassdeer utstyrtmedogoperativsystem.itilleggkommerprogramvaredeer utstyrtmedsomnettleserogkontorprogrammer(epost, tekstbehandling,regnearkogpresentasjon). Påtjenersidenharmaninfrastruktur(maskinvare,nettverk, operativsystem,sentralisertedatahallerellerdistribuertetjenere)og plattform(databasestyringssystem,applikasjonstjenereogannen mellomvare). ModerneIT1systemerforventesåfungeresammenmedandre systemer.demåintegreresogintegrasjonerkrevendeogfordyrende. Detteskyldesatmangedetgjerneermangeparterinvolvertogat

11 Kravspesifisering s.11av54 arbeidmåkoordinerespåtvers.etkontekstdiagramerengodmåteå gienoversiktoverdenødvendigeintegrasjonene.etkontekstdiagram erethøynivådataflytdiagramsomviserdataflytmellometsystemog omverdenen.

12 Kravspesifisering Leveranse OMFANGSBESKRIVELSE Omfangsbeskrivelsenerdenviktigsteleveransenfrabehovsanalysen. Dengirenoversiktoverproduktetsomskalleverespåetoverordnet, forretningsmessignivå.omfangsbeskrivelsendannergrunnlagfor kravanalysen,ogtasgjernemedførstibilag1 kundens kravspesifikasjonistatensstandardavtaler(ssa) 2. Omfangsbeskrivelsenbeståravfølgende: Formål Leveranser Føringer Forutsetninger Formåleterdetviønskeråoppnåmedprosjektet,grunnentilatdet harblittsattigang.godemålerkonkreteogdetermuligåobjektiv slåfastommanharnådddemellerikke. Leveransererhvavimenerprosjektetmålevereforatviskalkunne oppnåmålene.likeviktigerdetåværeklarpåhvasomikkeskal leveres.deterviktigbådeforåholdekostnadenenedeogistyringav forventninger.godemåteråuttrykkehvasomermedogikkeer brukstilfellediagrammedoverordnedebrukstilfellerfor sluttbrukerrettetfunksjonalitetogkontekstdiagramforintegrasjonav systemer. Føringererbegrensningerihvordanprosjektetkanutforme løsningen.dettekankommefralovpålagtekrav,standarderman ønskeråforholdesegtilellerstrategiskevalgmanhargjorti organisasjonen,foreksempelatmanønskeråstandardiserepåen bestemttekniskplattform. Iplanleggingmåmangjøreenrekkeforutsetninger,beslutningerom hvamantrorertilfellet.deterikkealltidmulig,elleriallefallfordyrt åtidkrevendetilåslåfastomnoefaktiskertilfellet.detkanvære betydeligrisikoknyttettilhvorvidtforutsetningeneholderellerikke, ogdeterderforåviktigatdissekommerklartfrem.iprosjektplanen børmanhaenoversiktoverrisikoogstrategiforhåndteringavde ulikerisikoene. s.12av54 Inputtil Kravanalyse s. 20 Outputfra Behovsanalyse s. 8 Filer Fil Omfangsbeskrivelse EksempelLMS.docx Type Eksempel 2

13 Kravspesifisering s.13av54 Omfangsbeskrivelse EksempelDLR.docx Omfangsbeskrivelse MalLMS.docx Omfangsbeskrivelse MalDLR.docx Eksempel Mal Mal Omfangsbeskrivelse - Eksempel LMS.docx Omfangsbeskrivelse - Eksempel DLR.docx Omfangsbeskrivelse - Mal LMS.dotx Omfangsbeskrivelse - Mal DLR.dotx

14 Kravspesifisering Leveranse TEKNISK'PLATTFORM Dentekniskeplattformenerviktigbakgrunnsinformasjon.Den dannergrunnlagforendelikke1funksjonellekravogtasmedtil orienteringtilleverandørenibilag3 kundenstekniskeplattformi Statensstandardavtaler(SSA) 3. Dentekniskeplattformenbeskriverhvilketutstyrmanhar,bådepå tjenersidenogpåklientsiden,bådemaskinvareogprogramvare,både organisasjonensegetutstyrogeventueltegetutstyrbrukernekan kommetilåbruke. Påtjenersidenbørmanbeskriveinfrastrukturogplattform. Infrastrukturvilsi: tjenere for lagring, applikasjoner og database hvordan de er lokalisert i for eksempel datasentre nettverk, internt og eksternt operativsystem Plattformerdatabaseogmellomvaremanbenyttersomblantannet: databasestyringssystem applikasjonstjenere brukeradministrativt system Påklientsidenbeskrivermanpersonligedatamaskineroghåndholdte enhetermedoperativsystem,nettlesereogprogramvarefor kontorstøtte.visbrukerneharanledningtilåbrukeegneenheter, børmanogsåbeskrivehvamankanforventeatdeharavutstyr. s.14av54 Inputtil Kravanalyse s. 20 Outputfra Behovsanalyse s. 8 Filer Fil Tekniskplattform Eksempel.docx Tekniskplattform Mal.dotx Type Eksempel Mal Teknisk plattform - Eksempel.docx Teknisk plattform - Mal.dotx 3

15 Kravspesifisering s.15av54 Verktøy INTERESSENTANALYSE Duerheltistartenmedarbeidetmedenkravspesifikasjonogskal finneuthvilkebehovsomfinnes.engreimåteågjøredettepåerå foretaeninteressentanalyse.finnuthvemsomblirberørtav prosjektet,interessentene,ogkartlegghvilkeinteresserdissefaktisk har. Identifisérinteressentene Viønskeråoppnåverdioghvisnoeerverdifullt,såerdetverdifullt fornoen.interessentererdefinertsomdemsompåetellerannetvis blirberørtavprosjektet.detkanværedesomblirberørtavmålet, produktetellertjenestenprosjektetskalprodusere.detkanogså væredesomblirpåvirketavreisen,selveutførelsenavprosjektet.et eksempelpådetsisteerdesommåavståmedressursertilprosjektet. Dufinnerfremtilinteressentenevedålesedegoppogsnakkemed folk.typiskekildererprosjektmandatet,styrendedokumenterfor skolenogskoleeier,loverogregler,standarderogdokumentasjonfra tidligereprosjekter.restenkandufinnevedåsnakkemedfagfolkog deinteressenteneduharfunnetsålangt. Brukerneeropplagteinteressenter.Mendeterikkebaresluttbrukere somerbrukere.sluttbrukereerdesomskalbrukeløsningenisitt arbeid.forenlæringsplattformvildettetypiskværefaglærere,elever, fagledere,kontaktlærereogforesatte.støttebrukerederimoterde somhardetsomsittarbeidatløsningenkanbrukes.detteer systemadministratorerogpersonellsomdrivermeddriftog forvaltningavsystemet.voreffektivtsystemeteråarbeidemedfor disseharmyeåsifordrifts1ogvedlikeholdskostnadene. Itilleggtilbrukereerdetogsåandresomerlegitimeinteressenter. Detkanværebrukereavandresystemersomerintegrertmed læringsplattformen.itilleggerdetofteslikatvirksomhetssystemer snarereharverdifordemsomønskerarbeidetutførtennfordem somskalutføredet.interessentenekanværeinterne.detkanfor eksempelværeskoleledelsen,administrativtpersonellogit1 avdelingen.interessentenekanværeeksterne.dettekanforeksempel væreskoleeiere,myndighetermedansvarforskole,ellerandre myndighetermedansvarforannetsliksompersonvernogbrukav informasjonsteknologiioffentligsektor,innholdsleverandørerog borgerneiområdetellerilandetsomhelhet. Kartlegginteressene Nårduskalkartleggeinteressene,erdetenrekkespørsmåldutrenger svarpåforhveravdem: Brukti Behovsanalyse s. 8

16 Kravspesifisering s.16av54 vem er du? Dette er en beskrivelse av interessentene. va slags stilling de har og hva de har ansvar for. vordan berøres du? Dette er hvordan interessentene vil bli berørt av prosjektet. Kommer de til å bruke sluttproduktet? Vil de bli involvert i arbeidet med å få det frem? Vil det koste dem noe? vor interessert er du? Dette angir hvor interessert de er i prosjektet, noe prosjektledelsen vil bruke i planleggingen av kommunikasjonen i prosjektet. va ønsker du? Dette er målene interessentene ønsker seg ut fra prosjektet. va forventer du? Ofte er det slik at forventninger og ønsker ikke er de samme. Man tror gjerne ikke at man kommer til å få alt man ønsker seg. va bekymrer deg? Dette er uheldige konsekvenser man er redd for at prosjektet vil medføre. Deterforskjelligemåteråkommefremtilsvarenepådisse spørsmåleneogmanmågjernebrukeforskjelligeteknikkerfor forskjelligeinteressenter: Forskning. Det finnes mye forskning på hvordan man arbeider i skolen og hvordan man lærer. Det finnes for eksempler flere studier på hva lærere bruker tid på og hva som blir betraktet som administrative byrder. Lover, regler, standarder. Dette er spesielt relevant når interessentene er myndighetene og bransjeaktører. Disse er det ikke alltid så lett å intervjue, men hva de ønsker er gjerne dokumentert i lover, regler og standarder. Spørreundersøkelser. Dette er en grei måte å nå mange på, men den har sine begrensninger i hvor dypt man kan gå og i at man må tenke seg frem til alle spørsmålene før man gjør undersøkelsen. Intervjuer og fokusgrupper. Dette er en grei måte å gå mer i dybden, men det er begrenset hvor mange man kan snakke med. Observasjoner. Dette er en god måte å undersøke hvordan man arbeider i dag. Med perspektiv fra en utenfra kan man se muligheter for forbedringer brukerne ikke er klar over selv. Målinger. Ingen ting er bedre enn konkrete tall når man ønsker å gi konkrete mål for forbedringer. Målingene kan gjøres ved hjelp av observasjoner i felt eller i laboratorium, gjennom egenrapportering i spørreundersøkelser eller ved hjelp av instrumentering av eksisterende systemer som for eksempel logging av feilsituasjoner, hvor lang tid tar osv. Forbrukerneerdetikkenødvendigågåveldiglangtidybdenidenne fasen,barenoktilåfåpåplassdeviktigstemålene.mankommertilå gåmyemeridetaljikravanalysen. Filer

17 Kravspesifisering s.17av54 Fil Interessentanalyse EksempelLMS.docx Interessentanalyse EksempelDLR.docx Interessentanalyse MalLMS.doct Interessentanalyse MalDLR.doct Type Eksempel Eksempel Mal Mal Interessentanalyse - Eksempel LMS.docx Interessentanalyse - Eksempel DLR.docx Interessentanalyse - Mal DLR.dotx Interessentanalyse - Mal DLR.dotx

18 Kravspesifisering s.18av54 Verktøy KONTEKSTDIAGRAM ModerneIT1systemerforventesåfungeresammenmedandre systemer;demåintegreres.deterviktigåfåengodoversiktover dettearbeidettidlig.arbeidmedintegrasjonerisinnaturkomplekst. Detgårpåtversavsystemerogdetergjerneflereulikeparter involvertidet.integrasjonenegårpåtversavsystemer,noesombetyr atmangjerneharbehovforulikkompetanse.itilleggkandetvære vanskeligåfåtilentestpåtversavsystemeneunderutvikling,noe somkangiubehageligeoverraskelsersenere.normaltkanmanheller ikkeforventeatdeeksisterendesystemeneforvaltesavdesomtilbyr detnyesystemet,ogmanvilmåtteinvolvereflereparteriarbeidet medintegrasjonene.detteøkerbehovetforkoordinering. Etkontekstdiagramgirengodoversiktoverdenødvendige integrasjonene.detviserdataflytmellometsystemogomverdenen. Determedandreordetsværthøynivådataflytdiagramsomikkeviser interndataflytisystemet.kontekstdiagrammeteretgodtsupplement tilbrukstilfellediagram.detsistefokusererpåsluttbrukeresbrukav systemet,mensdetførstefokusererpåsamhandlingmellom systemenesomikkeisegselvharverdiforbrukerne. Ikontekstdiagrammetervårtsystemavbildetsomenovalellersirkel imidtenavdiagrammet.systemenedetskalintegreresmedtegnes somomkringliggenderektangler.selvedataflyteneertegnetsom piler.tegnbarelogiskdataflyt,ikkedataflytkunknyttettil protokollenesystemenebrukeriintegrasjonen. Figur4Eksempelpåkontekstdiagram. Figur4ovenforvisereteksempelpåetkontekstdiagram.ereren læringsplattformintegrertmedfeide,brukeradministrativtsystemog skoleadministrativtsystem.læringsplattformenfårinformasjonom enbrukersidentitetfrafeide,oghvilkenrollebrukerenharfra brukeradministrativtsystem.fradetskoleadministrativesystemet kommerskoleåretsfag,medtilhørendefaglærerogelever,mens karaktererogfraværgårdenandreveien. Supplérmedtekst.Kontekstdiagrammetisegselvgirengodoversikt integrasjonene,mendetsierikkesåmyeomhvadeulikesystemene Læringsplattform Skoleadministrativt system Brukeradministrativt system Feide Rolle Identitet Fag Karakter Fravær Brukti Behovsanalyse s. 8

19 Kravspesifisering s.19av54 eroghvaslagsdatadetegentligersombevegersegmellom systemene.derforbørmanleggetiltotabeller,etmednavnog beskrivelsepåsystemenesommanskalintegreresegmotogetmed navnogbeskrivelsepådeuliketypedatasomskalflytemellom systemene. Filer Fil Kontekstdiagram EksempelLMS.docx Kontekstdiagram EksempelDLR.docx Kontekstdiagram MalLMS.docx Kontekstdiagram MalDLR.docx Type Eksempel Eksempel Mal Mal Kontekstdiagram - Kontekstdiagram - Eksempel LMS.docx Eksempel DLR.docx Kontekstdiagram - Mal LMS.dotx Kontekstdiagram - Mal DLR.dotx

20 Kravspesifisering Aktivitet KRAVANALYSE Dereskalanskaffeendigitallæringsplattform(LMS Learning ManagementSystem)ellerendigitallæringsressurs.Etter behovsanalysenvetduhvorforduharbehovforløsningenoghvilke kravdenmåtilfredsstilleforatduskaloppnåmålenedine. IT1systemkanværekomplekse.Foråkunnegiethelhetligbilde,bør mansepådetfraulikeperspektiv.zachman1rammeverketangirseks ulike,somgirsvarpådevanligstespørreordenevåre: vem? vordan? va? Når? vorfor? vor? Behovsanalysenkangjøresitrestegsomskissertifigurenovenfor. 1. Modellér adferd s.20av54 Prosess Kravspesifisering s. 3 Input Omfangsbeskrivelse s. 12 Teknisk plattform s. 14 Output Kravmodell s. 22 Verktøy Brukstilfeller s. 29 Brukerhistorier s. 23 Konsept- og datamodeller s. 36 Lesmer «User Stories Applied» av Mike Cohn. Addison-Wesley Professional; 2004; 304 sider. «Writing Effective Use Cases» av Alistair Cockburn. Addison-Wesley Professional; 2000; 304 sider. «Applying UML and Patterns» av Craig Larman. 3. utgave. Prentice all; 2004; 736 sider. «Business Rules Applied: Building Better Systems Using the Business Rules Approach» av Babara von alle. Wiley; 2001; 592 sider. 3.Beskriv andre aspekter 2. Modellér begreper Figur5Kravanalyse Ipraksisarbeidermanideulikeperspektivenesamtidig.Vedåsepå systemetietperspektiv,oppdagermantingåbeskriveideandre perspektivene. Modelléradferd Førstesteggirsvarpådetoførstespørsmålene:hvembruker systemetoghvordanskaldebrukedet?topopulæremåterågjøre detpåerbrukstilfellerogbrukerhistorier.visduskalforetaen fullstendigkravanalyse,erbrukstilfellerdetbestealternativet.ønsker duderimotåbrukesmidigemetoder,åutsettedendetaljerteanalysen tilimplementeringstidspunktet,erbrukerhistorieretgodtalternativ.

21 Kravspesifisering s.21av54 Modellérbegreper Andresteggirsvarpåhva,begrepeneogdataenesomskalhåndteres avsystemet.detgirendefinisjonavbegrepeneogbeskriverhvordan dehengersammen. Beskrivandreaspekter Sistesteggirsvarpådesistetreperspektivene: Når skal systemet brukes? endelser som utløser handling. vorfor? Forretningsregler. vor? Lokasjoner der systemet skal brukes hvis relevante forskjeller. endelserhengersammenmedadferdogdata.endelserkanutløse etbrukstilfelleoghengeroftesammenmedentilstandsendringfor data.endelsererspesieltinteressantevedautomatisering,derting skalskjeisystemetutenatdetinitieresavenbruker. Forretningsreglerbliroftebeskrevetsomendelavsystemadferden, mendeterbedreåbeskrivedemseparat.påsammemåtesomen begrepsmodellgjøratmanikketrengerådefinerebegrepenepånytti hvertbrukstilfelle,kanmanslippeåbeskrivedensamme forretningsregelenflereganger.forretningsreglerbeskriverfor eksempelberegningellerhvordanbeslutningerskalgjøres.den vanligstemåtenåbeskriveforretningsreglerervedhjelpavpresis norskellerbeslutningstabeller. Lokasjonererhvorsystemetskalbrukes,foreksempelhvaslagstype enhetbrukernebrukerideulikebrukstilfelleneelleromdebefinner seginnenforellerutenforintranettet.foreksempelkandetværeat detåleseogspilleavundervisningsmateriellskalkunnegjørespå nettbrett,mendetåredigerebaretrengeråkunnegjørespåenpc.

22 Kravspesifisering Leveranse KRAVMODELL Kravmodellenerdenviktigsteleveransenfrakravanalysen.Deteren modellavulikeaspektervedløsningensomskalanskaffes. Kravmodellentasmedibilag1 kundenskravspesifikasjonistatens standardavtaler(ssa) 4. Kravmodellenbeståravdetfølgende: Adferdsmodell som beskriver brukere og bruk av systemet Begreps- eller datamodell som beskriver begrepene, dataene og hvordan de relaterer seg til hverandre Forretningsregler, hendelser og lokasjoner s.22av54 Inputtil Kravutforming s. 43 Outputfra Kravanalyse s. 20 Filer Fil Kravmodell EksempelLMS.docx Kravmodell EksempelDLR.docx Type Eksempel Eksempel Kravmodell - Eksempel LMS.docx Kravmodell - Eksempel DLR.docx 4

23 Kravspesifisering Verktøy BRUKERISTORIER Duskalutarbeideenkravspesifikasjonsomskalbrukestilåanskaffe enløsningsomskalutviklesvedhjelpavensmidigellerleanmetode. Kravspesifikasjonenvilbliendelavavtalenogdeterviktigatden utformetpåenmåtesompassergodtmedhvordanmanskalarbeide. Brukerhistoriererenmyebenyttetmetodeforåangiarbeidetsom skalutføresismidigeprosjekter. s.23av54 Brukti Kravanalyse s. 20 Lesmer «User Stories Applied» av Mike Cohn. Addison- Wesley Professional; 2004; 304 sider. Brukerhistoriererennedbrytningavarbeidet Utifranavneterdetikkemyesomskillerenbrukerhistoriefraet brukstilfelle.deharogsånoeheltsentralttilfelles:deuttrykkerbegge målbrukereønskeråoppnåvedbrukavløsningen.likeveldreierdet segomnoeheltforskjellig.brukstilfellergirdegdokumentasjonav adferdentiletsystem;brukerhistoriererpåminnelseromhvilket arbeidsomskalgjøresiprosjektet.setabellennedenforforflere forskjeller. Brukstilfeller Brukerhistorier Modelleringsverktøysombrukes tilåanalysereogdokumentere adferdentiletsystem. Grupperingavbeslektet funksjonalitet. Kanbeskrivesstrukturertog kontrolleresforkonsistensog kompletthet. Livssyklusdokumentasjon. Nedbrytningavarbeidetsom skalutføresiprosjektet. Enenkeltegenskapsomskal utvikles. Alltiduformell. Påminnelseomarbeidog samtalersommåholdes. Tabell1Forskjellerbrukerhistorierogbrukstilfeller Passerforinkrementellutvikling Ismidigemetoderskalmanhahyppigeleveranseravetpotensielt leveringsklartprodukt.ileanskalmanhadetkontinuerlig.produktet leveresiinkrementeristedetforsamlettilslutt.detteharnaturlig nokkonsekvenserforhvordanmanbryternedarbeidetiprosjektet. Entradisjonellnedbrytningifaserettertypearbeid(analyse,design, utvikling,test )erikkehensiktsmessig. Nedbrytningenbøristedetskjeetteregenskaperiproduktetog inkluderealtarbeidsomskaltilforåleveredenegenskapeniet inkrement.enbrukerhistorieernettoppenslikarbeidspakke.

24 Kravspesifisering s.24av54 Brukesiplanlegging Brukerhistorierbrukestilplanleggingavetprosjekt.Debrukestilå estimereinnsatsensomernødvendigogtilåleggearbeidetutitid.i smidigeprosjektergjøresdetteiterativt.manharulike planleggingshorisonter,arbeidetsomskalutføresidennærmeste fremtiderspesifisertidetalj,mensarbeidsomskalutføreslenger fremitidharmankunoversiktoverpåetoverordnetnivå. Dettekanløsesvedåhabrukerhistorieravulikestørrelser.Eposer brukerhistoriersomangirenstordelavsluttproduktet.enenkelt brukerhistorieernoeavrettstørrelsetilåleveresforseg.et eksempelpåeteposkanvære: «Somenfaglærerønskerjegåkunnelagearbeidsplanerslikatjegog elevenevethvadeskalgjørehverukegjennomåreneforåoppnå læringsmåleneidenlokalelæreplanen.» Eteksempelpåenenkeltbrukerhistoriekanvære: «Somenfaglærerønskerjegåkunneleggetiletemneienarbeidsplan slikatdeterlettåfåoversiktoverarbeidetsomskalgjøres.» Etterhvertsommanprosjektetstigerfremvilmanpleieproduktkøen medallebrukerhistorienogblantannetforetaengradvisutdypning avomfangetvedåbrytestoreeposnedimindreeposognedtil individuellebrukerhistorier.iscrum,ensmidigmetode,vilman typiskvedoppstartenavensprintbrytenedbrukerhistorienesom skalimplementeresnedienkelteoppgaver. Enpåminnelseomfremtidigesamtaler Enbrukerhistorieermerenpåminnelseomsamtalermanmåhai fremtidenenndokumentasjon.dettebetyratbrukerhistoriererbest egnetderkundenellerprodukteierertilgjengeligforutviklerneog harmulighettilrasktåkommemedavklaringerogbeslutninger.selve dokumentasjonenavkravenetilløsningenliggeritestenesomskal kjøresforågodkjenneden,akseptansekriteriene. Sliklagerdubrukerhistorier Begynnmedbrukerne Detmanbegynnermederåidentifiserebrukerne.Dettegjørmansom regelvedåibeskriveroller.eksemplerpåmuligerolleriskolener: Elev Faglærer Fagleder Kontaktlærer Foresatt Systemadministrator

I dag UML. Domenemodell visualisering av konsepter. Eksempel. Hvordan finne domeneklasser?

I dag UML. Domenemodell visualisering av konsepter. Eksempel. Hvordan finne domeneklasser? UML Use case drevet analyse og design 31.01.2005 Kirsten Ribu I dag Domenemodell (forløper til klassediagram) Interaksjonsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram 1 2 Domenemodell visualisering

Detaljer

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015 Modellering av krav Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050 ->Systemutvikling-> Modellering av krav / Yngve Lindsjørn 1 Temaer i dagens forelesning Modellering

Detaljer

Tom Røise 26.02.2007. IMT2243 : Systemutvikling 1. IMT2243 Systemutvikling 26. februar 2007. Klassediagrammet. Klasse

Tom Røise 26.02.2007. IMT2243 : Systemutvikling 1. IMT2243 Systemutvikling 26. februar 2007. Klassediagrammet. Klasse IMT2243 Systemutvikling 26. februar 2007 Tema : Domenemodellering og Kravspeken - Repetisjon konseptuelle klassediagram - Eksempler - konseptuelle klassediagram (IHID løsningen og OL-Veiviseren) - Maler

Detaljer

Vurdering av læringsplattformer

Vurdering av læringsplattformer Vurdering av læringsplattformer Bruk av ulike læringsplattformer er nok kommet for å bli. Flere og flere kommuner arbeider aktivt for bruk læringsplattformer i skolene. Ofte er et også kommunene som bestemmer

Detaljer

UML 1. Use case drevet analyse og design. 20.01.2004 Kirsten Ribu

UML 1. Use case drevet analyse og design. 20.01.2004 Kirsten Ribu UML 1 Use case drevet analyse og design 20.01.2004 Kirsten Ribu 1 I dag Domenemodell (forløper til klassediagram) Interaksjonsdiagrammer Sekvensdiagram Kollaborasjonsdiagram 2 Domenemodell visualisering

Detaljer

Bruk av Fronter i vurderingsarbeidet. Ann Kathrin B Aasen og Geir Kristiansen, Veggli skole

Bruk av Fronter i vurderingsarbeidet. Ann Kathrin B Aasen og Geir Kristiansen, Veggli skole Bruk av Fronter i vurderingsarbeidet VEGGLI SKOLE er en 1-10 skole SFO 159 elever 26 lærere 5 assistenter Alle elever på alle trinn har egen pc Smartboard i alle klasserom Trådløst nett på hele skolen

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kirsten Ribu beskriver kravene til systemet,

Detaljer

John-Kjell.Hoset@Stretch.no 9513 5625 EN INNFØRING I BPM

John-Kjell.Hoset@Stretch.no 9513 5625 EN INNFØRING I BPM John-Kjell.Hoset@Stretch.no 9513 5625 EN INNFØRING I BPM 1 AGENDA DEL1 HVA ER BPM Hva er BPM Utfordringen Gruppearbeid DEL2 PRAKTISK MODELLERING OG DEMO MED BIZAGI Hva er BPMN BPMN modellering verktøy

Detaljer

Introduksjon til fagfeltet

Introduksjon til fagfeltet LC238D http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ Introduksjon til fagfeltet Datafiler side 2 Databasesystemer side 3-5 Databasearkitektur ANSI/SPARC side 6-7 Datamodeller side 8 Flerbruker databasesystem side

Detaljer

Kan bruk av Learning Managment System differensiere undervisningen og øke elevenes læringsutbytte? Prosjekt: Presentasjon Av Elin Blikra

Kan bruk av Learning Managment System differensiere undervisningen og øke elevenes læringsutbytte? Prosjekt: Presentasjon Av Elin Blikra Kan bruk av Learning Managment System differensiere undervisningen og øke elevenes læringsutbytte? Prosjekt: Presentasjon Av Elin Blikra Videreutdanning i databehandling Hovedprosjekt Nettstudie Høgskolen

Detaljer

Kravspesifikasjon med UML use case modellering. Erik Arisholm 25.02.2009

Kravspesifikasjon med UML use case modellering. Erik Arisholm 25.02.2009 Kravspesifikasjon med UML use case modellering Erik Arisholm 25.02.2009 Unified Modeling Language (UML) Notasjon som støtter opp under modellbasert systemutvikling objektorientert analyse ( hva systemet

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

ARK 2014 Arkitekturfaget - observasjon fra en tjenesteleverandør

ARK 2014 Arkitekturfaget - observasjon fra en tjenesteleverandør ARK 2014 Arkitekturfaget - observasjon fra en tjenesteleverandør www.steria.com Stein Aarum Leder for arkitekturfagområdet Steria www.steria.com Innhold Hva vi mener med arkitektur Vår viktigste rolle

Detaljer

SWOT for skoleeier. En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov

SWOT for skoleeier. En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov 1 SWOT for skoleeier En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov 2 1 Aktivt skoleeierskap og kvalitetsvurdering Nasjonal, kommunal og skolebasert vurdering gir skole- og kommunenivået forholdsvis

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

Løsningsforslag til Case. (Analysen)

Løsningsforslag til Case. (Analysen) Løsningsforslag til Case (Analysen) Dette er en skisse til løsning av Case et med bussinformasjonssystemet. Jeg kaller det en skisse fordi det på den ene siden ikke er noe fasitsvar og fordi løsningen

Detaljer

Hva gjøres i design? 19. september 2002, Tore Berg Hansen, TISIP

Hva gjøres i design? 19. september 2002, Tore Berg Hansen, TISIP Hva gjøres i design? 19. september 2002, Tore Berg Hansen, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å

Detaljer

Obligatorisk oppgave 1: Foranalyse og Kravhåndtering Lars- Martin Hejll 5611 Systemutvikling

Obligatorisk oppgave 1: Foranalyse og Kravhåndtering Lars- Martin Hejll 5611 Systemutvikling Obligatorisk oppgave 1: Foranalyse og Kravhåndtering LarsMartin Hejll 5611 Systemutvikling Høgskolen i Telemark Oppgave 1: Bakgrunn for systemet LarsMartin Hejll A) Ved å sentralisere bookingsystemet til

Detaljer

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter Regning i alle fag Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Tom Røise 18. Februar 2009

Tom Røise 18. Februar 2009 Forelesning IMT2243 18. Februar 2009 Tema : Kravspesifisering : litt mer om prosessen Viewpoint en myk tilnærming Use Case en scenariebasert teknikk innen metoden Objektorientert Analyse brukes til å avklare

Detaljer

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27 SOSI versjon 5.0 Morten Borrebæk Kartverket En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering (fra forretningsprosesser til tjenestemodeller)

Detaljer

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Forskningsbasert evaluering av rådgivingstjenesten i hele grunnopplæringen i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Bemanning Trond Buland, NTNU, prosjektleder

Detaljer

Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole

Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole Kari Skjølberg Daglig leder i FOT Hva er FOT? Samarbeid mellom 6 fylkeskommuner o Finnmark fylkeskommune o Nord-Trøndelag

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case?

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? 1/15/2004 1 Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kapittel 8 i Gurholt og Hasle Kirsten

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Titanite Spiseopplevelse i Naturen

Titanite Spiseopplevelse i Naturen Spiseopplevelse i Naturen DEFINERE FOKUS Innledning Teknologien til Mentum AS gjør overflater selvrensende. Sammen med EGGS Design tok de steget fra teknologisk nyvinning til en kommersiell idé som kan

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse av NOARK system

Utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse av NOARK system Utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse av NOARK system Mars 2013 Astrid Øksenvåg Om EKOR Konsulenthus spesialisert på informasjonsforvaltning Bistår kunder med: Behovskartlegging Kravspesifisering

Detaljer

Vurdering FOR læring. 30.01.2012 Charlotte Duesund

Vurdering FOR læring. 30.01.2012 Charlotte Duesund Vurdering FOR læring MÅL FOR DAGEN: Jeg kan skape liv i læringsmålene Jeg kan utarbeide kriterier på ulike måter Jeg kan gi ulike former for tilbakemelding Jeg kan bruke den informasjonen jeg får i videre

Detaljer

Nasjonale aktiviteter. Oslo, 04.12.2007

Nasjonale aktiviteter. Oslo, 04.12.2007 Nasjonale aktiviteter Dagsorden Metadata for læringsressurser - NORLOM Norsk deltakelse i IMS Planlagt utredning om deling av digitale læremidler Levende læreplaner: grep Personinformasjonsflyt i utdanningen:

Detaljer

Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning

Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning Trond Svendsen, rådgiver Hansnes skole, Karlsøy kommune Torill Sommerlund, skolefaglig rådgiver Tromsø kommune Hindre frafall i videregående opplæring

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring RAMNESMODELLEN Vedtatt i SU 06.03.12 Ramnes skole har fokus på trivsel og læring OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Trygghet for alle, både elever og ansatte. Høyt faglig trykk/nivå slik at elevene får utnyttet

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no RAPPORT FOR 2011 - utprøving i faget utdanningsvalg aase.bergmann@bergen.kommune.no Rapport for 2011 INNHOLD: 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Målsetting for prosjektet 3. Aktiviteter for å oppnå målsetting

Detaljer

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1.Introduksjon... 2 1.1 Medlemmer:... 2 1.2 Oppdragsgiver:... 2 1.3 Kontaktsperson hos Retriever:... 2 1.4 Veileder:... 2 1.5 Bakgrunn... 3 2. Om Kravspesifikasjonen...

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Generell Feide-arkitektur

Generell Feide-arkitektur Generell Feide-arkitektur Introduksjon Feide er i stor grad innført i universitets- og høgskolesektoren, og blir nå innført i grunnopplæringen. Samtlige fylkeskommuner er enten ferdige eller godt i gang

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap)

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap) PROSJEKTBESKRIVELSE Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon (BIM for landskap) Innhold Bakgrunn... 2 Hovedoppgave... 2 Omfang og krav til leveranse... 4 Fremdrift... 4 Økonomi...

Detaljer

INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2

INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2 INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2 Vigdis Bye Kampenes Stein Grimstad Gruppe 26 INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2... 1 1 Business model... 2 Innledende kommentarer... 2 Andre avgrensninger... 2 Scoping

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i August 2009 VURDERING FOR LÆRING Plan for underveisvurdering i HASVIK KOMMUNE INNEHOLDER Oversikt over forskriften til opplæringsloven Plan for underveisvurdering Intensjonsplan for den planlagte læringssamtalen(

Detaljer

BRIDGE- prosjektet. Nye løsninger for krisehåndtering og samhandling. Jan Håvard Skjetne. Skandinavisk Aku3medisin 2015 17.

BRIDGE- prosjektet. Nye løsninger for krisehåndtering og samhandling. Jan Håvard Skjetne. Skandinavisk Aku3medisin 2015 17. BRIDGE- prosjektet Nye løsninger for krisehåndtering og samhandling Jan Håvard Skjetne Skandinavisk Aku3medisin 2015 17. mars 2015 Bridging resources and agencies in large- scale emergency management Startet

Detaljer

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming Kategorier og kriterier Løsningen/prosjektet vil bli vurdert basert på et helhetlig kvalitetsperspektiv, sentrale aspekter vil være; materialvalg,

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Anne Berit Fossberg, Bærum kommune Espen Joris Gottschal, Skien kommune Dag Ausen og

Detaljer

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver Avanserte databaser (øving 9, 10, 11 & 12) Tore Mallaug 25.01.2008 Opphavsrett:Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO326D Avanserte Databaser INNLEVERINGSFRISTER (Obligatorisk

Detaljer

Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid?

Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid? NBEFs Styresamling i Longyearbyen 4.-6. desember 2012 «Service og kvalitetsstyring» v/olav Egil Sæbøe Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid? Du ringer, hvor fort venter du at

Detaljer

Kontrakter og test i smidige prosjekter. Fagmøte Dataforeningen i Trondheim 12.Mars 2012

Kontrakter og test i smidige prosjekter. Fagmøte Dataforeningen i Trondheim 12.Mars 2012 Kontrakter og test i smidige prosjekter Fagmøte Dataforeningen i Trondheim 12.Mars 2012 Agenda Smidige manifest Smidige prosjekter og testing Samarbeid og tillit teori Hva er en kontrakt Gjennomgang av

Detaljer

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp:

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: 1. Hva som karakteriserer de som lykkes i å oppnå lønnsomhet med Digitalisering hvordan de styrer retningen

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Hva er en metode? En metode er et redskap, en fremgangsmåte for å løse utfordringer og finne ny kunnskap Metode kommer fra gresk, methodos:

Detaljer

Presentasjon 1, Requirement engineering process

Presentasjon 1, Requirement engineering process Presentasjon 1, Requirement ing process Prosessodeller Hvorfor bruke prosessmodeller? En prosessmodell er en forenklet beskrivelse av en prosess En prosessmodell er vanligvis lagd ut fra et bestemt perspektiv

Detaljer

Use case drevet design med UML

Use case drevet design med UML Use case drevet design med UML Bente Anda 26.09.2005 23.09.04 INF3120 1 I dag Domenemodeller System sekvensdiagrammer Operasjonskontrakter GRASP patterns Designmodeller med sekvens- og klassediagram 26.09.05

Detaljer

OM DATABASER DATABASESYSTEMER

OM DATABASER DATABASESYSTEMER OM DATABASER DATABASESYSTEMER Begrepet database brukes på flere måter, og det er ikke uvanlig å bruke det for å angi en total samling av data (i dette tilfellet lagrede opplysninger) uavhengig av hvordan

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) UNINETT ABC har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa Hva er Feide?

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter Utarbeid design Tjenesten designes. Dette er en samling av tre use case: Endre designdokument, Lag nytt designdokument, Last opp designdokument. Designet kan

Detaljer

EKSAMEN 05HBINDA, 05HBINFA, 05HBISA, 05HBMETEA, 06HBINFA. Tom Røise. INNFØRING MED PENN, evt. trykkblyant som gir gjennomslag

EKSAMEN 05HBINDA, 05HBINFA, 05HBISA, 05HBMETEA, 06HBINFA. Tom Røise. INNFØRING MED PENN, evt. trykkblyant som gir gjennomslag LØSNINGSMOMENTER FOR : EKSAMEN FAGNAVN: FAGNUMMER: SYSTEMUTVIKLING IMT2243 EKSAMENSDATO: 4. juni 2007 KLASSE: 05HBINDA, 05HBINFA, 05HBISA, 05HBMETEA, 06HBINFA TID: 0900-1200 FAGLÆRER: Tom Røise ANTALL

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

DEN DIGITALE ARBEIDS- PLASSEN ANNO 2015

DEN DIGITALE ARBEIDS- PLASSEN ANNO 2015 VELKOMMEN DEN DIGITALE ARBEIDS- PLASSEN ANNO 2015 DIGITALE ARBEIDSPLASSER CASE: DEN NORSKE KIRKENS INTRANETT PAUSE 10 MIN INNGÅ AVTALE MED IT-ADVOKATBYRÅ HVA TENKTE VI PÅ!!? CASE: ADVOKATFIRMAET FØYENS

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

SPPR Software Project Progress Report Uke 42-43

SPPR Software Project Progress Report Uke 42-43 SPPR Software Project Progress Report Uke 42-43 Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold

Detaljer

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Personvern og CAT Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Agenda 1. Visma Proplan CAT 2. Personvernproblematikk 3. Hvordan angripe Personvernproblematikk i CAT?

Detaljer

1. Modellering av objektorienterte systemer

1. Modellering av objektorienterte systemer Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modellering av objektorienterte systemer Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD Objektorientert systemutvikling 1. Modellering

Detaljer

sosiale medier Servicekonferansen, Trondheim 27. oktober 2011 Ingrid Stranger-Thorsen Direktoratet for forvaltning og IKT

sosiale medier Servicekonferansen, Trondheim 27. oktober 2011 Ingrid Stranger-Thorsen Direktoratet for forvaltning og IKT Forvaltningens bruk av sosiale medier Ingrid Stranger-Thorsen Direktoratet for forvaltning og IKT Agenda Hva er sosiale medier for forvaltningen? Utfordringer for forvaltningen ved bruk av sosiale medier

Detaljer

Referansearkitektur sikkerhet

Referansearkitektur sikkerhet NAV IKT Styring/Arkitektur Referansearkitektur sikkerhet Senior sikkerhetsarkitekt Robert Knudsen Webinar Den Norske Dataforening 22. Mai 2013 Agenda Har vi felles forståelse og oversikt på sikkerhetsområdet?

Detaljer

Rammeavtale framtidsrettet pasientvarsling. Erfaringer fra dialogfasen Namsos 18.03.2015 Ingebjørg Riise

Rammeavtale framtidsrettet pasientvarsling. Erfaringer fra dialogfasen Namsos 18.03.2015 Ingebjørg Riise Rammeavtale framtidsrettet pasientvarsling Erfaringer fra dialogfasen Namsos 18.03.2015 Ingebjørg Riise 1 Framtidige utbyggingsplaner for helse og omsorg Agenda - med fokus på dialogfasen Bakgrunn Formål

Detaljer

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Norsk standardisering i samarbeid med EU Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) OFFENTLIG SEKTOR SOM PÅDRIVER FOR STANDARDISERING OG DIGITALISERING Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Vurdering for Læring - Lofoten. Arne Kvendseth, ressursperson Lofoten Udir samling pulje 4, 26.11.2013

Vurdering for Læring - Lofoten. Arne Kvendseth, ressursperson Lofoten Udir samling pulje 4, 26.11.2013 Vurdering for Læring - Lofoten Arne Kvendseth, ressursperson Lofoten Udir samling pulje 4, 26.11.2013 ~ region fast -Lofoten ~ - Flakstad kommune 2 skoler - Moskenes kommune 1 skole - Vestvågøy skole 8

Detaljer

Kommende Trender Innenfor Test

Kommende Trender Innenfor Test Kommende Trender Innenfor Test Jennifer Blechar, Sopra Steria April 2015 Trondheim Test Conference Jennifer Blechar Studerte matematikk i USA, mastergrad fra London School of Economics, doktorgrad fra

Detaljer

Skoleleder og skoleeiers grep i det lokale læreplanarbeidet med læreplaner og vurdering

Skoleleder og skoleeiers grep i det lokale læreplanarbeidet med læreplaner og vurdering Skoleleder og skoleeiers grep i det lokale læreplanarbeidet med læreplaner og vurdering Oslo kommune v/ Tonje Hellstrøm, Utdanningsadministrasjonen Siv Lande, rektor Bjørnsletta skole Osloskolen 2014:

Detaljer

IKT-servicefaget. o Direktemelding: Skype/MSN etc. o IP-telefoni. o Nye former. Fillagring. Brukerstøtte/helpdesk. Utskriftstjenester

IKT-servicefaget. o Direktemelding: Skype/MSN etc. o IP-telefoni. o Nye former. Fillagring. Brukerstøtte/helpdesk. Utskriftstjenester IKT-servicefaget Systemdrift og systemovervåking Hovedområdet omfatter systemdrift i henhold til avtaler om leveranse av IKTtjenester og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Oppsett av arbeidsplass

Detaljer

Vedlegg til kravspesifikasjon ebyggesaksbehandling Standardiserte saksbehandlingsprosesser

Vedlegg til kravspesifikasjon ebyggesaksbehandling Standardiserte saksbehandlingsprosesser Vedlegg til kravspesifikasjon ebyggesaksbehandling Standardiserte saksbehandlingsprosesser Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Standardiserte saksbehandlingsprosesser... 3 3. Eksempel

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand 1 Kartleggingsverktøyet er gratis og tilgjengelig på nettet. Last ned

Detaljer

INF5120 - Oblig 2. Hour Registration System (HRS)

INF5120 - Oblig 2. Hour Registration System (HRS) INF5120 - Oblig 2 Hour Registration System (HRS) 1 av 40 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innholdsfortegnelse for figurer... 3 3 Hour Registration System (HRS)... 4 3.1 Introduksjon...

Detaljer

Nettpartner AS. Magnus Johansen Sjef for markedsføring og foretningsutvikling

Nettpartner AS. Magnus Johansen Sjef for markedsføring og foretningsutvikling Nettpartner AS Magnus Johansen Sjef for markedsføring og foretningsutvikling Nettpartners erfaringer og muligheter med anskaffelse, implementering, integrasjon og bruk av håndholdte terminaler. 1 .men

Detaljer

Kirsten Ribu - Høgskolen i Oslo 05.05.04

Kirsten Ribu - Høgskolen i Oslo 05.05.04 Prosessmodellering Strukturert analyse og design et overblikk Gurholt & Hasle, kapittel 10 Kirsten Ribu - Høgskolen i Oslo 05.05.04 1 Perspektiver på modellering Datamodellering var lenge den mest brukte

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Innhold. Login. Påvirkningskraft som kvalitetskriterium Forskjeller mellom evalueringsmetoder? En til? Kanskje litt vanskeligere denne

Innhold. Login. Påvirkningskraft som kvalitetskriterium Forskjeller mellom evalueringsmetoder? En til? Kanskje litt vanskeligere denne Innhold Login - og en til Påvirkningskraft som kvalitetskriterium Forskjeller mellom evalueringsmetoder? Asbjørn Følstad EFFIN fagseminar SINTEF 6. juni 2007 Brukerproblemenes livsløp Expert walkthrough

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1050 Eksamensdag: 2. juni 2014 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Krav. Beskriver tjenestene produktet skal håndtere Kravene kan testes

Krav. Beskriver tjenestene produktet skal håndtere Kravene kan testes Krav og terminologi Krav Et utsagn som gjelder produktet vi skal teste og evaluere. Vi skal vurdere graden av sannhet i kravet opp mot funksjonen i produktet Funksjonelle krav Beskriver tjenestene produktet

Detaljer

Saksfremlegg. Hovedutvalg for Barn- og unge tar orienteringen til etteretning

Saksfremlegg. Hovedutvalg for Barn- og unge tar orienteringen til etteretning Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 09/324-1 B65 Ole Johansen ORIENTERING NASJONALE PRØVER 2008 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer