Veileder for kravspesifisering. for digitale læringsplattformer og digitale læringsressurser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for kravspesifisering. for digitale læringsplattformer og digitale læringsressurser"

Transkript

1 Veileder for kravspesifisering for digitale læringsplattformer og digitale læringsressurser

2 Kravspesifisering s.2av54 Innholdsfortegnelse KRAVSPESIFISERING...3 BEOVSANALYSE...8 OMFANGSBESKRIVELSE...12 TEKNISKPLATTFORM...14 INTERESSENTANALYSE...15 KONTEKSTDIAGRAM...18 KRAVANALYSE...20 KRAVMODELL...22 BRUKERISTORIER...23 BRUKSTILFELLER...29 KONSEPTPOGDATAMODELLER...36 KRAVUTFORMING...43 KRAVPLØSNING...46 KRAVPGJENNOMFØRING...50 ORDLISTE...53

3 Kravspesifisering Prosess KRAVSPESIFISERING Dereskalanskaffeendigitallæringsplattform(LMS Learning ManagementSystem)ellerendigitallæringsressurs.Idenforbindelse mådufåpåplassenkravspesifikasjon.engodkravspesifikasjoner nødvendigforåsikreatmanfårdetmanharbehovforogforåhindre atmanfårubehageligoverraskelsersomsprekkpåtidogbudsjetti prosjektet.detåutformekraveretegetfag.nårdetteikkeernoeman gjørtildagligogmanharbegrensetmedtidpåseg,kandetværegodt medhjelp.detgirdenneverktøykassen. Verktøykassenbestårav: En prosess for å utarbeide kravspesifikasjonen med hvert trinn beskrevet som egne aktiviteter. For hver aktivitet skal det utarbeides leveranser som enten er en del av sluttproduktet, kravspesifikasjonen, eller er dokumenter som skal brukes i senere aktiviteter. For hver leveranse inneholder verktøykassen maler og eksempler. En aktivitet kan utføres på ulike måter og verktøykassen beskriver noen av disse måtene som verktøy. Til verktøyene er det også ofte maler og eksempler. s.3av54 Input Output Omfangsbeskrivelse s.12 Teknisk plattform s.14 Kravmodell s. 22 Krav - løsning s. 46 Krav - gjennomføring s. 50 Aktiviteter Behovsanalyse s. 8 Kravanalyse s. 20 Kravutforming s. 43

4 Kravspesifisering s.4av54 Aktivitet Behovsanalyse Kravanalyse Kravutforming Leveranser Omfangsbeskrivelse Kravmodell Omfangsbeskrivelse Eksempel Kravmodell Eksempel DLR.docx DLR.docx Omfangsbeskrivelse Eksempel Kravmodell Eksempel LMS.docx LMS.docx Omfangsbeskrivelse Mal DLR.dotx Omfangsrbeskrivelse Mal LMS.dotx Tekniskplattform Teknisk plattform Eksempel.docx Teknisk plattform Mal.dotx Verktøy Delavhelhet Interessentanalyse Interessentanalyse Eksempel DLR.docx Interessentanalyse Eksempel LMS.docx Interessentanalyse Mal DLR.dotx Interessentanalyse Mal LMS.dotx Kontekstdiagram Kontekstdiagram Eksempel DLR.docx Kontekstdiagram Eksempel LMS.docx Kontekstdiagram Mal DLR.dotx Kontekstdiagram Mal LMS.dotx Detåspesifiserekraverendelavenstørrehelhet. Endringsprogram Brukstilfeller Brukerhistorier Konsept1og datamodeller Krav Løsning Krav Gjennomføring Krav Eksempel DLR.docx IT1implementeringsprosjekt Anskaffelse KravspesiUisering Figur1Kravspesifiseringsomdelavenhelhet Figurenovenforviserhvordandetåspesifiserekraverendelaven størrehelhet.umiddelbarterdetåspesifiserekraveneendelav anskaffelsesprosessen.kravspesifikasjonenvilinngåsomendelav

5 Kravspesifisering s.5av54 konkurransegrunnlagetogerdetviktigstekommunikasjonsmiddelet manhartilpotensielleleverandører.kravspesifikasjonenerogså essensiellivurderingavtilbudeneogvilinngåiendelavavtalenmed leverandøren. Mendetstopperikkeder.Kravspesifikasjonenbørværeetlevende dokument,etdokumentsombrukesunderhele implementeringsprosjektet.denkanbrukestilåadministrere anskaffelsen,tilåfølgemedpåatmanblirlevertdetmanblelovetog tilåhåndtereendringer.kravspesifikasjonenerogsågrunnlagetfor godkjenningavleveranser.godkjenningstesterverifisererat løsningentilfredsstillerkravene. Etinformasjonssystemharingenverdiisegselv.Verdienliggeriat detgjørdetmuligåarbeidebedre.sålengedetikkeersnakkomet rentit1drevetsystemskifte,børderforetit1implementeringsprosjekt inngåsomendelietstørreendringsprogramdermanogsåserpå organisasjonsutviklingforåoppnågevinstenemanønskerseg. Envelprøvdprosess Kravspesifiseringeretprosjektisegselv.Deterflereaktivitetersom måutføresogdeharennaturligrekkefølge.figurennedenforviserde trestegeneiprosessen. Figur2Prosessforkravspesifisering Ihvertavdissestegeneerdetflereuliketingsomgjøres,mende gjøresgjerneiparallell. Værmålrettet,startmedbehovene Førstestegerbehovsanalysen.Førmangraversegnedidetaljenefor hvordanlæringsplattformenellerlæringsressursenskalvære,bør manløfteblikketogstartemedbehoveneforløsningen,hvilken kontekstdenskalinngåiogpåeventueltandreføringersomgjelder forløsningen. Behoveneerkanskjeallerededefinertietendringsprogram,hvisikke, kanmanutføreenenkelinteressentanalyse.vempåvirkesav innføringenavløsningen?vilkemål,forhåpningerogbekymringer hardisse?interessentererikkebarebrukerneavsystemet,som eleveroglærere,menogsåandresomskoleledereog1eieresomhar eninteresseavhvordanundervisningenfungerer.deterher nødvendigåværesværtpragmatisk.determyemankunneønskeseg, Behovsanalyse Kravanalyse Kravutforming

6 Kravspesifisering s.6av54 mensomlikevelikkeerverdtdenødvendigeinvesteringene.alle interessentenesbehovmåkommefremiinteressentanalysenogder manvelgeråikketahøydefornoenavdisse,skaldetteeksplisitt kommefremiomfangsbeskrivelsentilprosjektet.dettehindrer senereskuffelserogdiskusjoneromhvasomskalværemedi prosjektetellerikke. Løsningenskalpasseinnienkontekst.Deflesteskolerharflere systemerogdetnyemåpasseinnidenporteføljenmanharoghelst væreintegrertslikatmanslipperdobbeltregistreringerog inkonsistenser.etkontekstdiagramviserhvordanløsningenpasser innsammenmedomliggendesystemer. Deterføringerforhvordanløsningenkanvære.Noenavdisseer lovpålagtegjennomforeksempelopplæringslovenogspråkloven, andreeroffentligeogbransjestandarderdeterhensiktsmessigå forholdesegtil,ellerinterneretningslinjerforeksempelforvalgav tekniskplattform. Komplett,konsistent,klarogkorrekt Andrestegerkravanalysen.Vigårnåethakklengerned,frahvordan systemetskalpasseinnivirksomhetentilhvordandetskalfungere. Vianbefaleråbrukemodellersombelysersystemetfraulikevinkler. Detteeretviktigkvalitetssikringstiltak.Modellererenklereåsjekke forkompletthet,konsistensogkorrekthetennfriformprosaellerlange listermedkrav.degjørdetogsåenklereforossselvogenleverandør åfåoversiktogforståinnholdet. Ikravanalysenservipåfølgende: Begreper Brukere Regler endelser vordan systemet skal fungere va systemet skal kunne gi oss innsikt i (rapporteringsbehov) ViserbådepåmodelleringvedhjelpavstandardenUMLogpånoen andreteknikkersomerpopulæreblantdemsombrukersmidige prosjektmetoder. Grunnlagforvurdering Sistestegerkravutformingen.Detgårutpååtadeninnsiktenvinå harfåttogspesifiseredisseietmålbartformatslikatmankan vurderetilbudeneogsenereåverifisereatmanharfåttdetmanbad om.dettegjelderbådekravtilfunksjonalitet,ikke1funksjonellekrav ogkravtilprosjektgjennomføringen. Kravenemåutformesslikatdetkommertydeligfremhvasomer styrkeneogsvakheteneveddetilbudteløsningene,samtidigsomde

7 Kravspesifisering s.7av54 tillateratviutviserskjønnogatdeikkeunødvendigdiskvalifiserer godetilbud. Ikkepåbarbakke Verktøykassenerikkebareenbeskrivelseavenprosess,menogsået settmedheltellerdelvisutfyltemalersomgiretgodtutgangspunkt forkravspesifiseringavenlæringsplattform.maleneerblantannet basertpåettitallskravspesifikasjonerforlæringsplattformerfra kommunerogfylkerinorge,samtnoefraandreland. Dissemaleneerbareetutgangspunkt.Deterviktigatderestrykerog tilførermedhardhånd.ikkebeomnoedereikkehartenkttilåbruke, detførerbaretilatløsningeneblirunødvendigdyre.

8 Kravspesifisering s.8av54 Aktivitet BEOVSANALYSE Dereskalanskaffeendigitallæringsplattform(LMS Learning ManagementSystem)ellerendigitallæringsressurs.Idenforbindelse mådufåpåplassenkravspesifikasjon.engodkravspesifikasjon sikreratmanfårvalutaforpengene. Idetmansetterigangarbeidetmedåspesifiserekrav,vetmanikke alltidhvamanønskeråoppnå.ikkealleit1anskaffelserharsin opprinnelseietendringsprogrammedtydeligegevinstmåloget veldefinertmandat.kanskjeerdetikkepedagogiskehensynsomhar utløstbehovet,mensnarereit1ogavtalemessigehensyn.dettekan væreateksisterendesystembyggerpåutdatertteknologi,etønske omkostnadsreduksjongjennomkonsolideringavsystemerellerat avtalerforeksisterendesystemerløperut. Forålykkesmedetprosjekt,mådethaklaremål.Manmåvitehva suksesserforåkunneoppnådet.klaremålforprosjektetvilhjelpei arbeidetmedkravene.degjøratmankansikreatdeertilstrekkelige foråoppnåmålene.degjørogsåatmanunngårunødvendige kostnadervedådroppeunødvendigekrav. Formåletvedprosjekteterogsåviktigeianskaffelsenogiavtalen.De hjelperitolkningenavkravene.deterderfordegjernetasmedførsti bilag1 kundenskravspesifikasjonistatensstandardavtaler(ssa) 1. Skullemanværesåuheldigatmankommeroppienkonfliktmed leverandøren,såfinnesdetrettspraksispåatkundensformålved anskaffelsenskaltilleggesvekt. Itilleggtilformålet,erdetogsåannenbakgrunnsinformasjonsom manmåhamed.detteerblantannettekniskplattform(somskalmed ibilag3 kundenstekniskeplattformhvismanbrukerstatens standardavtaler),andresystemerogintegrasjoneroghvasom eventueltskalerstattesiprosjektet. Behovsanalysenkangjøresitrestegsomskissertifigurennedenfor. Prosess Kravspesifisering s. 3 Input Output Omfangsbeskrivelse s. 12 Teknisk plattform s. 14 Verktøy Interessentanalyse s. 15 Kontekstdiagram s. 18 Kartlegge ønsker DeUinér målene Dokumenter kontekst Figur3Stegeneienbehovsanalyse 1

9 Kravspesifisering s.9av54 Kartleggeønsker Førstestegeråfinneuthvilkebehovsomfinnes.Engreimåteågjøre dettepåeråforetaeninteressentanalyse.finnuthvemsomblir berørtavprosjektet,interessentene,ogkartlegghvilkeinteresser dissefaktiskhar.interessentenekanbådeværebrukereogandre, bådeinterneogeksterne.ønskenedukartleggerhereroverordnede forretningsmessigeønsker,ikkedetaljertekravtilløsningen. Definérmålene Etteratmanharidentifisertinteressenteneogkartlagtderes interesser,kanmangåvidereogdefineremåleneogføringene. Måleneerdetviønskeråoppnå,mensføringererbegrensningeri hvordanvikanoppnådissemålene. Dukanikketilfredsstilleallefullstendig.Noeerrettogslettikkemulig åfåtil,annetkostermerenndetsmaker.eteksempelpådetsistekan væreetønskehosenbrukeromenegenskapsomvilspare vedkommendeformyearbeid,mensomvilkostemeråutvikleog vedlikeholdeenndetmanvilsparevedåfrigjøredenansattetilandre oppgaver.iandretilfellerharmanmotstridendeinteresseråhanskes med.dettegjelderbådemellominteressenterogogsåhosdeneneog sammeinteressenten.detsistekanforeksempelskjevedatenbruker ønskersegstatistikkerogoversikter,mensamtidigikkeønskerå bruketidpåregistrereunderlagsmaterialet. Dumåprioritere.Iogmedatdetikkeermuligåtilfredsstillealle ønskenetilinteressentenemåduprioriteremellomdem.noenganger harmanikkenoevalg;noeerlovpålagt.eksemplerpådettekanvære atmanikkeharanledningtilåeksporterepersonopplysningertilhvor somhelstiverdenogatløsningenmåværeuniverseltutformethvis manåpnerforbrukereutenforskolensomelevenesforesatte.slike føringerkanogsåværeinterne,foreksempelenstandardiseringpåen bestemttypedatabasestyringssystem. Derduharetvalg,børduværepragmatisk.Dumåveiedeulike måleneutifra: nytte (helst målbar) kost risiko tid det man kan få til tidlig er å foretrekke fremfor det som tar lang tid å få på plass grad av nyvinning dette henger sammen med risiko, tenker man nytt er det større risiko for at noe ikke vil virke slik man ser det for seg eller at det vil koste mer enn man tror. Målenemåforankresogdakandethendeatdumågidegogginoe høyereprioritetennvurderingenovertilsier.noeninteressenterhar

10 Kravspesifisering s.10av54 såmyemaktoginnflytelseatprosjektetikkevillaseggjøreutenatde fårmedsineønsker. Værtydelig.Nårmanslitermedåforankretmåleneogåoppnå konsensus,kandetværefristendeåtytilknepfradiplomatietogla tingværevageslikatalleredderansiktogkansiatdeharvunnet frem.ikkegjørdet.systemerblirkonkreteførellersenereogaltman oppnåreråutsettekonflikten. Detåværetydeligbeståriåeksplisittsihvasomermed,oghvasom ikkeerdet.detteerenviktigdelavforventningsstyring.tydelighet betyrogsåatmåleneermålbare,atmankategoriskkanfastslåom manharnådddemellerikke.målomhvasystemetskaltilbybrukerne avfunksjonalitetkanforeksempeldokumenteresiethøynivå brukstilfellediagram. Dokumenterkontekst Deterikkebaremålogføringersomernyttigbakgrunnsinformasjon tilkravene.itilleggkommerblantannetbeskrivelseavnå1 situasjonen,tekniskplattformoghvilkeandresystemerløsningenmå forholdesegtil. Nåsituasjonen,foreksempelhvilkesystemermanskalerstatte,eren faktormantahøydefor.vabrukerneervanttilidagharbetydning forhvaslagsopplæringsomeventueltblirnødvendigmedinnføring avleverandørensløsning.dagenssystemsierogsånoeomhvordanen eventuellkonverteringavdatamågjøres. Leverandørenharogsåbehovforåvitenoeomkundenstekniske plattform.istatensstandardavtalerorienteresdetomdetteibilag3.i tilleggvilmansomregelstillekravtilatløsningenfungereridenne plattformen,noesomgjøresibilag1. Medtekniskplattformmenesutstyrogprogramvarebådepåklient1 ogtjenersiden.påklientsidenvildettetypiskværehvaslags personligedatamaskiner,smarttelefoner,nettbrettogskrivereman har.relevantinformasjonvilværeskjermstørrelse,hvorraske prosessoreneer,hvormyeprimærminneoglagringsplassdeer utstyrtmedogoperativsystem.itilleggkommerprogramvaredeer utstyrtmedsomnettleserogkontorprogrammer(epost, tekstbehandling,regnearkogpresentasjon). Påtjenersidenharmaninfrastruktur(maskinvare,nettverk, operativsystem,sentralisertedatahallerellerdistribuertetjenere)og plattform(databasestyringssystem,applikasjonstjenereogannen mellomvare). ModerneIT1systemerforventesåfungeresammenmedandre systemer.demåintegreresogintegrasjonerkrevendeogfordyrende. Detteskyldesatmangedetgjerneermangeparterinvolvertogat

11 Kravspesifisering s.11av54 arbeidmåkoordinerespåtvers.etkontekstdiagramerengodmåteå gienoversiktoverdenødvendigeintegrasjonene.etkontekstdiagram erethøynivådataflytdiagramsomviserdataflytmellometsystemog omverdenen.

12 Kravspesifisering Leveranse OMFANGSBESKRIVELSE Omfangsbeskrivelsenerdenviktigsteleveransenfrabehovsanalysen. Dengirenoversiktoverproduktetsomskalleverespåetoverordnet, forretningsmessignivå.omfangsbeskrivelsendannergrunnlagfor kravanalysen,ogtasgjernemedførstibilag1 kundens kravspesifikasjonistatensstandardavtaler(ssa) 2. Omfangsbeskrivelsenbeståravfølgende: Formål Leveranser Føringer Forutsetninger Formåleterdetviønskeråoppnåmedprosjektet,grunnentilatdet harblittsattigang.godemålerkonkreteogdetermuligåobjektiv slåfastommanharnådddemellerikke. Leveransererhvavimenerprosjektetmålevereforatviskalkunne oppnåmålene.likeviktigerdetåværeklarpåhvasomikkeskal leveres.deterviktigbådeforåholdekostnadenenedeogistyringav forventninger.godemåteråuttrykkehvasomermedogikkeer brukstilfellediagrammedoverordnedebrukstilfellerfor sluttbrukerrettetfunksjonalitetogkontekstdiagramforintegrasjonav systemer. Føringererbegrensningerihvordanprosjektetkanutforme løsningen.dettekankommefralovpålagtekrav,standarderman ønskeråforholdesegtilellerstrategiskevalgmanhargjorti organisasjonen,foreksempelatmanønskeråstandardiserepåen bestemttekniskplattform. Iplanleggingmåmangjøreenrekkeforutsetninger,beslutningerom hvamantrorertilfellet.deterikkealltidmulig,elleriallefallfordyrt åtidkrevendetilåslåfastomnoefaktiskertilfellet.detkanvære betydeligrisikoknyttettilhvorvidtforutsetningeneholderellerikke, ogdeterderforåviktigatdissekommerklartfrem.iprosjektplanen børmanhaenoversiktoverrisikoogstrategiforhåndteringavde ulikerisikoene. s.12av54 Inputtil Kravanalyse s. 20 Outputfra Behovsanalyse s. 8 Filer Fil Omfangsbeskrivelse EksempelLMS.docx Type Eksempel 2

13 Kravspesifisering s.13av54 Omfangsbeskrivelse EksempelDLR.docx Omfangsbeskrivelse MalLMS.docx Omfangsbeskrivelse MalDLR.docx Eksempel Mal Mal Omfangsbeskrivelse - Eksempel LMS.docx Omfangsbeskrivelse - Eksempel DLR.docx Omfangsbeskrivelse - Mal LMS.dotx Omfangsbeskrivelse - Mal DLR.dotx

14 Kravspesifisering Leveranse TEKNISK'PLATTFORM Dentekniskeplattformenerviktigbakgrunnsinformasjon.Den dannergrunnlagforendelikke1funksjonellekravogtasmedtil orienteringtilleverandørenibilag3 kundenstekniskeplattformi Statensstandardavtaler(SSA) 3. Dentekniskeplattformenbeskriverhvilketutstyrmanhar,bådepå tjenersidenogpåklientsiden,bådemaskinvareogprogramvare,både organisasjonensegetutstyrogeventueltegetutstyrbrukernekan kommetilåbruke. Påtjenersidenbørmanbeskriveinfrastrukturogplattform. Infrastrukturvilsi: tjenere for lagring, applikasjoner og database hvordan de er lokalisert i for eksempel datasentre nettverk, internt og eksternt operativsystem Plattformerdatabaseogmellomvaremanbenyttersomblantannet: databasestyringssystem applikasjonstjenere brukeradministrativt system Påklientsidenbeskrivermanpersonligedatamaskineroghåndholdte enhetermedoperativsystem,nettlesereogprogramvarefor kontorstøtte.visbrukerneharanledningtilåbrukeegneenheter, børmanogsåbeskrivehvamankanforventeatdeharavutstyr. s.14av54 Inputtil Kravanalyse s. 20 Outputfra Behovsanalyse s. 8 Filer Fil Tekniskplattform Eksempel.docx Tekniskplattform Mal.dotx Type Eksempel Mal Teknisk plattform - Eksempel.docx Teknisk plattform - Mal.dotx 3

15 Kravspesifisering s.15av54 Verktøy INTERESSENTANALYSE Duerheltistartenmedarbeidetmedenkravspesifikasjonogskal finneuthvilkebehovsomfinnes.engreimåteågjøredettepåerå foretaeninteressentanalyse.finnuthvemsomblirberørtav prosjektet,interessentene,ogkartlegghvilkeinteresserdissefaktisk har. Identifisérinteressentene Viønskeråoppnåverdioghvisnoeerverdifullt,såerdetverdifullt fornoen.interessentererdefinertsomdemsompåetellerannetvis blirberørtavprosjektet.detkanværedesomblirberørtavmålet, produktetellertjenestenprosjektetskalprodusere.detkanogså væredesomblirpåvirketavreisen,selveutførelsenavprosjektet.et eksempelpådetsisteerdesommåavståmedressursertilprosjektet. Dufinnerfremtilinteressentenevedålesedegoppogsnakkemed folk.typiskekildererprosjektmandatet,styrendedokumenterfor skolenogskoleeier,loverogregler,standarderogdokumentasjonfra tidligereprosjekter.restenkandufinnevedåsnakkemedfagfolkog deinteressenteneduharfunnetsålangt. Brukerneeropplagteinteressenter.Mendeterikkebaresluttbrukere somerbrukere.sluttbrukereerdesomskalbrukeløsningenisitt arbeid.forenlæringsplattformvildettetypiskværefaglærere,elever, fagledere,kontaktlærereogforesatte.støttebrukerederimoterde somhardetsomsittarbeidatløsningenkanbrukes.detteer systemadministratorerogpersonellsomdrivermeddriftog forvaltningavsystemet.voreffektivtsystemeteråarbeidemedfor disseharmyeåsifordrifts1ogvedlikeholdskostnadene. Itilleggtilbrukereerdetogsåandresomerlegitimeinteressenter. Detkanværebrukereavandresystemersomerintegrertmed læringsplattformen.itilleggerdetofteslikatvirksomhetssystemer snarereharverdifordemsomønskerarbeidetutførtennfordem somskalutføredet.interessentenekanværeinterne.detkanfor eksempelværeskoleledelsen,administrativtpersonellogit1 avdelingen.interessentenekanværeeksterne.dettekanforeksempel væreskoleeiere,myndighetermedansvarforskole,ellerandre myndighetermedansvarforannetsliksompersonvernogbrukav informasjonsteknologiioffentligsektor,innholdsleverandørerog borgerneiområdetellerilandetsomhelhet. Kartlegginteressene Nårduskalkartleggeinteressene,erdetenrekkespørsmåldutrenger svarpåforhveravdem: Brukti Behovsanalyse s. 8

16 Kravspesifisering s.16av54 vem er du? Dette er en beskrivelse av interessentene. va slags stilling de har og hva de har ansvar for. vordan berøres du? Dette er hvordan interessentene vil bli berørt av prosjektet. Kommer de til å bruke sluttproduktet? Vil de bli involvert i arbeidet med å få det frem? Vil det koste dem noe? vor interessert er du? Dette angir hvor interessert de er i prosjektet, noe prosjektledelsen vil bruke i planleggingen av kommunikasjonen i prosjektet. va ønsker du? Dette er målene interessentene ønsker seg ut fra prosjektet. va forventer du? Ofte er det slik at forventninger og ønsker ikke er de samme. Man tror gjerne ikke at man kommer til å få alt man ønsker seg. va bekymrer deg? Dette er uheldige konsekvenser man er redd for at prosjektet vil medføre. Deterforskjelligemåteråkommefremtilsvarenepådisse spørsmåleneogmanmågjernebrukeforskjelligeteknikkerfor forskjelligeinteressenter: Forskning. Det finnes mye forskning på hvordan man arbeider i skolen og hvordan man lærer. Det finnes for eksempler flere studier på hva lærere bruker tid på og hva som blir betraktet som administrative byrder. Lover, regler, standarder. Dette er spesielt relevant når interessentene er myndighetene og bransjeaktører. Disse er det ikke alltid så lett å intervjue, men hva de ønsker er gjerne dokumentert i lover, regler og standarder. Spørreundersøkelser. Dette er en grei måte å nå mange på, men den har sine begrensninger i hvor dypt man kan gå og i at man må tenke seg frem til alle spørsmålene før man gjør undersøkelsen. Intervjuer og fokusgrupper. Dette er en grei måte å gå mer i dybden, men det er begrenset hvor mange man kan snakke med. Observasjoner. Dette er en god måte å undersøke hvordan man arbeider i dag. Med perspektiv fra en utenfra kan man se muligheter for forbedringer brukerne ikke er klar over selv. Målinger. Ingen ting er bedre enn konkrete tall når man ønsker å gi konkrete mål for forbedringer. Målingene kan gjøres ved hjelp av observasjoner i felt eller i laboratorium, gjennom egenrapportering i spørreundersøkelser eller ved hjelp av instrumentering av eksisterende systemer som for eksempel logging av feilsituasjoner, hvor lang tid tar osv. Forbrukerneerdetikkenødvendigågåveldiglangtidybdenidenne fasen,barenoktilåfåpåplassdeviktigstemålene.mankommertilå gåmyemeridetaljikravanalysen. Filer

17 Kravspesifisering s.17av54 Fil Interessentanalyse EksempelLMS.docx Interessentanalyse EksempelDLR.docx Interessentanalyse MalLMS.doct Interessentanalyse MalDLR.doct Type Eksempel Eksempel Mal Mal Interessentanalyse - Eksempel LMS.docx Interessentanalyse - Eksempel DLR.docx Interessentanalyse - Mal DLR.dotx Interessentanalyse - Mal DLR.dotx

18 Kravspesifisering s.18av54 Verktøy KONTEKSTDIAGRAM ModerneIT1systemerforventesåfungeresammenmedandre systemer;demåintegreres.deterviktigåfåengodoversiktover dettearbeidettidlig.arbeidmedintegrasjonerisinnaturkomplekst. Detgårpåtversavsystemerogdetergjerneflereulikeparter involvertidet.integrasjonenegårpåtversavsystemer,noesombetyr atmangjerneharbehovforulikkompetanse.itilleggkandetvære vanskeligåfåtilentestpåtversavsystemeneunderutvikling,noe somkangiubehageligeoverraskelsersenere.normaltkanmanheller ikkeforventeatdeeksisterendesystemeneforvaltesavdesomtilbyr detnyesystemet,ogmanvilmåtteinvolvereflereparteriarbeidet medintegrasjonene.detteøkerbehovetforkoordinering. Etkontekstdiagramgirengodoversiktoverdenødvendige integrasjonene.detviserdataflytmellometsystemogomverdenen. Determedandreordetsværthøynivådataflytdiagramsomikkeviser interndataflytisystemet.kontekstdiagrammeteretgodtsupplement tilbrukstilfellediagram.detsistefokusererpåsluttbrukeresbrukav systemet,mensdetførstefokusererpåsamhandlingmellom systemenesomikkeisegselvharverdiforbrukerne. Ikontekstdiagrammetervårtsystemavbildetsomenovalellersirkel imidtenavdiagrammet.systemenedetskalintegreresmedtegnes somomkringliggenderektangler.selvedataflyteneertegnetsom piler.tegnbarelogiskdataflyt,ikkedataflytkunknyttettil protokollenesystemenebrukeriintegrasjonen. Figur4Eksempelpåkontekstdiagram. Figur4ovenforvisereteksempelpåetkontekstdiagram.ereren læringsplattformintegrertmedfeide,brukeradministrativtsystemog skoleadministrativtsystem.læringsplattformenfårinformasjonom enbrukersidentitetfrafeide,oghvilkenrollebrukerenharfra brukeradministrativtsystem.fradetskoleadministrativesystemet kommerskoleåretsfag,medtilhørendefaglærerogelever,mens karaktererogfraværgårdenandreveien. Supplérmedtekst.Kontekstdiagrammetisegselvgirengodoversikt integrasjonene,mendetsierikkesåmyeomhvadeulikesystemene Læringsplattform Skoleadministrativt system Brukeradministrativt system Feide Rolle Identitet Fag Karakter Fravær Brukti Behovsanalyse s. 8

19 Kravspesifisering s.19av54 eroghvaslagsdatadetegentligersombevegersegmellom systemene.derforbørmanleggetiltotabeller,etmednavnog beskrivelsepåsystemenesommanskalintegreresegmotogetmed navnogbeskrivelsepådeuliketypedatasomskalflytemellom systemene. Filer Fil Kontekstdiagram EksempelLMS.docx Kontekstdiagram EksempelDLR.docx Kontekstdiagram MalLMS.docx Kontekstdiagram MalDLR.docx Type Eksempel Eksempel Mal Mal Kontekstdiagram - Kontekstdiagram - Eksempel LMS.docx Eksempel DLR.docx Kontekstdiagram - Mal LMS.dotx Kontekstdiagram - Mal DLR.dotx

20 Kravspesifisering Aktivitet KRAVANALYSE Dereskalanskaffeendigitallæringsplattform(LMS Learning ManagementSystem)ellerendigitallæringsressurs.Etter behovsanalysenvetduhvorforduharbehovforløsningenoghvilke kravdenmåtilfredsstilleforatduskaloppnåmålenedine. IT1systemkanværekomplekse.Foråkunnegiethelhetligbilde,bør mansepådetfraulikeperspektiv.zachman1rammeverketangirseks ulike,somgirsvarpådevanligstespørreordenevåre: vem? vordan? va? Når? vorfor? vor? Behovsanalysenkangjøresitrestegsomskissertifigurenovenfor. 1. Modellér adferd s.20av54 Prosess Kravspesifisering s. 3 Input Omfangsbeskrivelse s. 12 Teknisk plattform s. 14 Output Kravmodell s. 22 Verktøy Brukstilfeller s. 29 Brukerhistorier s. 23 Konsept- og datamodeller s. 36 Lesmer «User Stories Applied» av Mike Cohn. Addison-Wesley Professional; 2004; 304 sider. «Writing Effective Use Cases» av Alistair Cockburn. Addison-Wesley Professional; 2000; 304 sider. «Applying UML and Patterns» av Craig Larman. 3. utgave. Prentice all; 2004; 736 sider. «Business Rules Applied: Building Better Systems Using the Business Rules Approach» av Babara von alle. Wiley; 2001; 592 sider. 3.Beskriv andre aspekter 2. Modellér begreper Figur5Kravanalyse Ipraksisarbeidermanideulikeperspektivenesamtidig.Vedåsepå systemetietperspektiv,oppdagermantingåbeskriveideandre perspektivene. Modelléradferd Førstesteggirsvarpådetoførstespørsmålene:hvembruker systemetoghvordanskaldebrukedet?topopulæremåterågjøre detpåerbrukstilfellerogbrukerhistorier.visduskalforetaen fullstendigkravanalyse,erbrukstilfellerdetbestealternativet.ønsker duderimotåbrukesmidigemetoder,åutsettedendetaljerteanalysen tilimplementeringstidspunktet,erbrukerhistorieretgodtalternativ.

21 Kravspesifisering s.21av54 Modellérbegreper Andresteggirsvarpåhva,begrepeneogdataenesomskalhåndteres avsystemet.detgirendefinisjonavbegrepeneogbeskriverhvordan dehengersammen. Beskrivandreaspekter Sistesteggirsvarpådesistetreperspektivene: Når skal systemet brukes? endelser som utløser handling. vorfor? Forretningsregler. vor? Lokasjoner der systemet skal brukes hvis relevante forskjeller. endelserhengersammenmedadferdogdata.endelserkanutløse etbrukstilfelleoghengeroftesammenmedentilstandsendringfor data.endelsererspesieltinteressantevedautomatisering,derting skalskjeisystemetutenatdetinitieresavenbruker. Forretningsreglerbliroftebeskrevetsomendelavsystemadferden, mendeterbedreåbeskrivedemseparat.påsammemåtesomen begrepsmodellgjøratmanikketrengerådefinerebegrepenepånytti hvertbrukstilfelle,kanmanslippeåbeskrivedensamme forretningsregelenflereganger.forretningsreglerbeskriverfor eksempelberegningellerhvordanbeslutningerskalgjøres.den vanligstemåtenåbeskriveforretningsreglerervedhjelpavpresis norskellerbeslutningstabeller. Lokasjonererhvorsystemetskalbrukes,foreksempelhvaslagstype enhetbrukernebrukerideulikebrukstilfelleneelleromdebefinner seginnenforellerutenforintranettet.foreksempelkandetværeat detåleseogspilleavundervisningsmateriellskalkunnegjørespå nettbrett,mendetåredigerebaretrengeråkunnegjørespåenpc.

22 Kravspesifisering Leveranse KRAVMODELL Kravmodellenerdenviktigsteleveransenfrakravanalysen.Deteren modellavulikeaspektervedløsningensomskalanskaffes. Kravmodellentasmedibilag1 kundenskravspesifikasjonistatens standardavtaler(ssa) 4. Kravmodellenbeståravdetfølgende: Adferdsmodell som beskriver brukere og bruk av systemet Begreps- eller datamodell som beskriver begrepene, dataene og hvordan de relaterer seg til hverandre Forretningsregler, hendelser og lokasjoner s.22av54 Inputtil Kravutforming s. 43 Outputfra Kravanalyse s. 20 Filer Fil Kravmodell EksempelLMS.docx Kravmodell EksempelDLR.docx Type Eksempel Eksempel Kravmodell - Eksempel LMS.docx Kravmodell - Eksempel DLR.docx 4

23 Kravspesifisering Verktøy BRUKERISTORIER Duskalutarbeideenkravspesifikasjonsomskalbrukestilåanskaffe enløsningsomskalutviklesvedhjelpavensmidigellerleanmetode. Kravspesifikasjonenvilbliendelavavtalenogdeterviktigatden utformetpåenmåtesompassergodtmedhvordanmanskalarbeide. Brukerhistoriererenmyebenyttetmetodeforåangiarbeidetsom skalutføresismidigeprosjekter. s.23av54 Brukti Kravanalyse s. 20 Lesmer «User Stories Applied» av Mike Cohn. Addison- Wesley Professional; 2004; 304 sider. Brukerhistoriererennedbrytningavarbeidet Utifranavneterdetikkemyesomskillerenbrukerhistoriefraet brukstilfelle.deharogsånoeheltsentralttilfelles:deuttrykkerbegge målbrukereønskeråoppnåvedbrukavløsningen.likeveldreierdet segomnoeheltforskjellig.brukstilfellergirdegdokumentasjonav adferdentiletsystem;brukerhistoriererpåminnelseromhvilket arbeidsomskalgjøresiprosjektet.setabellennedenforforflere forskjeller. Brukstilfeller Brukerhistorier Modelleringsverktøysombrukes tilåanalysereogdokumentere adferdentiletsystem. Grupperingavbeslektet funksjonalitet. Kanbeskrivesstrukturertog kontrolleresforkonsistensog kompletthet. Livssyklusdokumentasjon. Nedbrytningavarbeidetsom skalutføresiprosjektet. Enenkeltegenskapsomskal utvikles. Alltiduformell. Påminnelseomarbeidog samtalersommåholdes. Tabell1Forskjellerbrukerhistorierogbrukstilfeller Passerforinkrementellutvikling Ismidigemetoderskalmanhahyppigeleveranseravetpotensielt leveringsklartprodukt.ileanskalmanhadetkontinuerlig.produktet leveresiinkrementeristedetforsamlettilslutt.detteharnaturlig nokkonsekvenserforhvordanmanbryternedarbeidetiprosjektet. Entradisjonellnedbrytningifaserettertypearbeid(analyse,design, utvikling,test )erikkehensiktsmessig. Nedbrytningenbøristedetskjeetteregenskaperiproduktetog inkluderealtarbeidsomskaltilforåleveredenegenskapeniet inkrement.enbrukerhistorieernettoppenslikarbeidspakke.

24 Kravspesifisering s.24av54 Brukesiplanlegging Brukerhistorierbrukestilplanleggingavetprosjekt.Debrukestilå estimereinnsatsensomernødvendigogtilåleggearbeidetutitid.i smidigeprosjektergjøresdetteiterativt.manharulike planleggingshorisonter,arbeidetsomskalutføresidennærmeste fremtiderspesifisertidetalj,mensarbeidsomskalutføreslenger fremitidharmankunoversiktoverpåetoverordnetnivå. Dettekanløsesvedåhabrukerhistorieravulikestørrelser.Eposer brukerhistoriersomangirenstordelavsluttproduktet.enenkelt brukerhistorieernoeavrettstørrelsetilåleveresforseg.et eksempelpåeteposkanvære: «Somenfaglærerønskerjegåkunnelagearbeidsplanerslikatjegog elevenevethvadeskalgjørehverukegjennomåreneforåoppnå læringsmåleneidenlokalelæreplanen.» Eteksempelpåenenkeltbrukerhistoriekanvære: «Somenfaglærerønskerjegåkunneleggetiletemneienarbeidsplan slikatdeterlettåfåoversiktoverarbeidetsomskalgjøres.» Etterhvertsommanprosjektetstigerfremvilmanpleieproduktkøen medallebrukerhistorienogblantannetforetaengradvisutdypning avomfangetvedåbrytestoreeposnedimindreeposognedtil individuellebrukerhistorier.iscrum,ensmidigmetode,vilman typiskvedoppstartenavensprintbrytenedbrukerhistorienesom skalimplementeresnedienkelteoppgaver. Enpåminnelseomfremtidigesamtaler Enbrukerhistorieermerenpåminnelseomsamtalermanmåhai fremtidenenndokumentasjon.dettebetyratbrukerhistoriererbest egnetderkundenellerprodukteierertilgjengeligforutviklerneog harmulighettilrasktåkommemedavklaringerogbeslutninger.selve dokumentasjonenavkravenetilløsningenliggeritestenesomskal kjøresforågodkjenneden,akseptansekriteriene. Sliklagerdubrukerhistorier Begynnmedbrukerne Detmanbegynnermederåidentifiserebrukerne.Dettegjørmansom regelvedåibeskriveroller.eksemplerpåmuligerolleriskolener: Elev Faglærer Fagleder Kontaktlærer Foresatt Systemadministrator

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1050 Eksamensdag: 2. juni 2014 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

Den innholdsstyrte utviklingsprosessen

Den innholdsstyrte utviklingsprosessen Den innholdsstyrte utviklingsprosessen Av Nina Furu, Webkvalitet AS, www.webkvalitet.no Dette dokumentet beskriver hvordan vi jobber med nyutvikling og forbedring av websider i konsulentselskapet Webkvalitet.

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse VEILEDER FOR FORELDRE OG FORESATTE NÅR ELEVENE STARTER MED IKT I SKOLEN Om veilederen Denne veilederen er ment som en informasjon til foreldre og foresatte når eleven tar i bruk IKT i skolen. Veilederen

Detaljer

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1019 Objektorientert systemutvikling 1. Om prosesser Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Semantisk annotering av læringsmateriale

Semantisk annotering av læringsmateriale Semantisk annotering av læringsmateriale Hvordan gjenbruk av ressurser i diskusjonsforumer hjelper studenter i deres kollaborative læringsprosess Masteroppgave for Richard Persen Institutt for informasjons-

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Presentasjon 1, Requirement engineering process

Presentasjon 1, Requirement engineering process Presentasjon 1, Requirement ing process Prosessodeller Hvorfor bruke prosessmodeller? En prosessmodell er en forenklet beskrivelse av en prosess En prosessmodell er vanligvis lagd ut fra et bestemt perspektiv

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Studenter og digitale tekster

Studenter og digitale tekster Studenter og digitale tekster Sluttrapport for prosjektet Ragnvald Sannes og Dagmar Langeggen Handelshøyskolen BI 2014 Prosjektet er delfinansiert av Nasjonalbiblioteket, prosjektreferanser Søknad med

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer