nr 20/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 20/ årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Opphør av fullmektigverv Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Kunngjøring vedrørende foretaksnavnet A DEKK AS Kunngjøring vedrørende foretaksnavnet YOUSHAPE Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet SE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Confy Fjord Network AS, Karenslyst Allé 8b, 0278 OSLO, Klasse:38 Møtetjenester i form av telekonferansetjenester for telefon, web og streaming. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Siemens AS, Postboks 1 Alnabru, 0613 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Doskocil Manufacturing Co Inc, 4209 Barnett Boulevard, TX76017 ARLINGTON, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; halsbånd for kjæledyr; regulerbare halsbånd og halslenker for kjæledyr; opplyste eller reflekterende halsbånd for kjæledyr; seletøy for kjæledyr; bånd for trening av kjæledyr; bånd og kobbel for kjæledyr, retraktile bånd og kobbel for kjæledyr; innretninger for å tøyle kjæledyr, nemlig påler, staker og kjetting for binding av kjæledyr utendørs; innretninger for å tøyle kjæledyr, nemlig seletøy og stropper for bruk i biler; innretninger for å tøyle kjæledyr, bestående av påler og staker, metallhasper til forannevnte og metallkabler for å binde kjæledyr utendørs; innretninger for bæring av dyr; ly (husrom) for kjæledyr, nemlig innretninger for bæring av hunder; tilbehør til halsbånd for kjæledyr, nemlig anheng (charms); tilbehør til halsbånd for kjæledyr, nemlig metallklips spesielt tilpasset for å feste anheng og merker til halsbånd og kobbel. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); ikke-metalliske leskur for dyr; modul hundehus; prefabrikkerte hundehus. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; klorestolper for katter; kombinerte klatre-/sitteinnretninger med klorestolper for katter; senger for husdyr; puter for kjæledyr; stoppete underlag for kjæledyr i form av puter for søvn og hvile; bærbare senger for kjæledyr; soveunderlag for kjæledyr i form av madrasser for kjæledyr; kasser for kjæledyr; madrasser for bruk i hundehus og leskur for kjæledyr; ikke-metalliske bærbare trapper for bruk av kjæledyr i husstandsmøbler; møbler for kjæledyr, nemlig plattformer, klatrestativer og klatremøbler; lekehus for kjæledyr; plastlokk for bokser. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); mat- og drikkeskåler for kjæledyr; fat og tallerkener for kjæledyr; fôringsbeholdere for kjæledyr; dyreaktiverte fôringsinnretninger som inkluderer dispensere for utslipp av mat og godbiter for kjæledyr; trykk- og gravitasjonsbaserte vannbeholdere for kjæledyr; gravitasjonsbaserte fôringsinnretninger for kjæledyr; innendørs/utendørs drikkekar eller - beholder bestående av en mekanisk pumpe og vannrenser; lufttilførende vanningssystem for kjæledyr, i hovedsak bestående av drikkekar, vannreservoar, elektronisk motorisert pumpe samt filtre; håndholdte bærbare vanndispensere for kjæledyr, i form av klemmbare flasker solgt tomme som en enhet med bærbare fat; bærbare fôringskar for kjæledyr; fôringskar for bruk i dyrebur og leskur; strøkasser for dyr og tilbehør til strøkasser, nemlig spader for fjerning av dyreavfall, innvendige trekk og innlegg for strøkasser, og filtre for bruk i strøkasser; strøbokser for dyr; innvendige trekk og innlegg for strøbokser; filter for bruk i strøbokser for dyr; tilbehør for kjæledyr, nemlig sett bestående hovedsakelig av lokk til strøkasser og spader for strø og dyreavfall; spade og sikt for fjerning av dyreavfall; husholdningsoppbevaringsbeholdere for kjæledyrfôr; ikke-metalliske beholdere for husholdningsbruk; øser og skjeer for kjæledyrfôr; kombinerte oppbevarings- og fôringsbeholdere av plast for kjæledyrfôr; bur for kjæledyr; hundebur; bærbare bur for kjæledyr; bur med bæreinnretninger; bur for transport av kjæledyr; krukker for oppbevaring av snacks til kjæledyr; vaggel og sittepinner for fugler; kjæledyrhårfjernere i form av børster, ruller med klebestoff og håndholdte innretninger bestående av et gummiblad for fjerning av kjæledyrhår fra tekstiler. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as Sharp Corp), 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, OSAKA, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 LCD-monitorer, LCD-monitorer og multimonitorsystemer for nyheter, reklame og underholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BUDERO SPIROMAX IVAX International BV, Computerweg 10, 3542DR UTRECHT, NL Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Klasse:10 Farmasøytiske preparater og stoffer til bruk for mennesker, alle til behandling av sykdommer i åndedrettssystemet. Kirurgiske, medisinske, odontologiske, veterinære og diagnostiske apparater, innretninger og instrumenter, inhalasjonsinnretninger, inhalatorer, måledoseinhalatorer, tørrpudderinhalatorer, aerosolinhalatorer, vandige inhalatorer, inhalasjonsinnretninger, forstøvere, måledoseinhalatorer, aerosolinhalatorer og vandige inhalatorer, forstøvere, alle til behandling av tilstander eller sykdommer i åndedrettssystemet, deler, komponenter og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DUORESP SPIROMAX IVAX International BV, Computerweg 10, 3542DR UTRECHT, NL Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Klasse:10 Farmasøytiske preparater og stoffer til bruk for mennesker, alle til behandling av sykdommer i åndedrettssystemet. Kirurgiske, medisinske, odontologiske, veterinære og diagnostiske apparater, innretninger og instrumenter, inhalasjonsinnretninger, inhalatorer, måledoseinhalatorer, tørrpudderinhalatorer, aerosolinhalatorer, vandige inhalatorer, inhalasjonsinnretninger, forstøvere, måledoseinhalatorer, aerosolinhalatorer og vandige inhalatorer, forstøvere, alle til behandling av tilstander eller sykdommer i åndedrettssystemet, deler, komponenter og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DUAERO SPIROMAX IVAX International BV, Computerweg 10, 3542DR UTRECHT, NL Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Klasse:10 Farmasøytiske preparater og stoffer til bruk for mennesker, alle til behandling av sykdommer i åndedrettssystemet. Kirurgiske, medisinske, odontologiske, veterinære og diagnostiske apparater, innretninger og instrumenter, inhalasjonsinnretninger, inhalatorer, måledoseinhalatorer, tørrpudderinhalatorer, aerosolinhalatorer, vandige inhalatorer, inhalasjonsinnretninger, forstøvere, måledoseinhalatorer, aerosolinhalatorer og vandige inhalatorer, forstøvere, alle til behandling av tilstander eller sykdommer i åndedrettssystemet, deler, komponenter og tilbehør til alle forannevnte varer. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BIRESP SPIROMAX IVAX International BV, Computerweg 10, 3542DR UTRECHT, NL Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Klasse:10 Farmasøytiske preparater og stoffer til bruk for mennesker, alle til behandling av sykdommer i åndedrettssystemet. Kirurgiske, medisinske, odontologiske, veterinære og diagnostiske apparater, innretninger og instrumenter, inhalasjonsinnretninger, inhalatorer, måledoseinhalatorer, tørrpudderinhalatorer, aerosolinhalatorer, vandige inhalatorer, inhalasjonsinnretninger, forstøvere, måledoseinhalatorer, aerosolinhalatorer og vandige inhalatorer, forstøvere, alle til behandling av tilstander eller sykdommer i åndedrettssystemet, deler, komponenter og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PWC Piping Welding Contrackting AS, Årenesskogen 30, 4400 FLEKKEFJORD, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; sveising av rør, legging av rør. Klasse:40 Bearbeiding av materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HANDIFIGHTER Tour & Andersson AB, LJUNG, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:6 Klasse:9 Klasse:11 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; rør av metall; ventiler av metall (ikke maskindeler); deler av og tilbehør til disse. Brannslukningsapparater; spesielt brannredningsredskap, munnstykker og dyser for brannslanger, brannsprøyter. Apparater for kjøling, dampproduksjon, vanntilførsel og sanitære formål i bygg; kontrollventiler opptatt i denne klassen; deler av og komponenter til forannevnte varer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Du Store Alpakka AS, Kjekstadveien 1, 2750 GRAN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Satinder Vir Singh, Bilitkroken 45, 1279 OSLO, Klasse:18 Skinn, lær og lærimitasjoner. Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DISCOVERY EDUCATION Discovery Communications LLC, One Discovery Place, MD20910 SILVER SPRING, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Innspilte audiovisuelle opptak, lydbånd, videobånd, cd-er med video-opptak, CD-plater, dvd-er, vcd-er, cd-rom; elektroniske opplæringsspill, kassetter til videospill, plater/disker med videospill, plater/disker med computerspill, elektroniske spilleprogrammer, computerspillprogrammer; nedlastbare ringetoner, grafikk, tilbakeringingstoner, animerte ringetoner, videoringetoner og animerte skjermsparere; innspilte videoklipp som kan lastes ned, innspilte lydklipp, tekst og grafikk lagret på elektroniske pc-er og håndholdt trådløst utstyr; magneter; utstyr til visning av stereoskopiske lysbilder samt tilhørende sleider/slides; kalkulatorer; teleskoper, kikkerter, solbriller; motorsykkelbriller; hjelmer (motorsykkelhjelmer og sykkelhjelmer). Bøker, tidsskrifter, nyhetsbrev, bruksavisninger og trykte instruksjons- og undervisningsmateriale; fotografier; skrivesaker; lim til papirvarer og til husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, nemlig pensler til bruk for kunstnere og pastellfarger til bruk for kunstnere; pensler, påføringsutstyr til maling, ruller til påføring av maling, maleruller og tilhørende trekk, instruksjonsbøker og manualer vedrørende istandsettelse av hjemmet samt bolig- og hagedesign; plastmaterialer til emballeringsbruk, nemlig plastposer; trykktyper; klisjeer; plakater; postkort; notatkort; bordkalendere; skrivebordssett; skrivebordsunderlag; trekkpapir; personlige planlegningskalendere; oppslagstavler; lommekalendere og dagbøker; avtalebøker; kulepenner, fyllepenner; blyanter; penalesker; etuier til kulepenner, etuier til fyllepenner; tegnelinjaler; bokmerker; bokomslag; pappmapper; binders, samlepermer; notatbøker; malebøker; notatblokker; viskelær, ikke-elektriske blyantspissere; stensiler; sjablongsett bestående av instruksjoner, sjablonger, film, pensler og maling; mapper til brev- og skrivepapir; konvolutter; samlemapper; gummistempler; sorte tavler; papirposer; plastikkposer til generelle formål; innpakningspapir; samlekort; aktivitetsbøker til barn; aktivitetsbøker til utdannelsesformål; stilhefter; klistermerker; overføringsbilder; papirservietter og -tallerkener; bordduker av papir; dekkeservietter av papir; kalendere, bordkalendere, veggkalendere, dagkalendere; papir herunder skrivepapir, papir til bruk for kunstnere og kunsthåndverkere, konstruksjonspapir; malesett til bruk for kunstnere og kunsthåndverkere; malesett bestående av instruksjoner, tegninger eller bilder, malepregningsverktøy, pensler, lerret/kartong til innramming; esker og beholdere fremstilt av papir, papp og plast; 7

8 registrerte varemerker /11 trykte kunstverk; fargeprint; litografiske trykk; fotografiske trykk; tegneseriestriper; festdekorasjoner av papir; festposer av papir; kart; midlertidige tatoveringer. Klasse:41 Utdannelsestjenester, nemlig utsendelse av undervisningsmateriale via bredbåndsdistribusjon, online web-steder eller via TV-programmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Karriere i Balanse AS, Utsiktsveien 4, 1369 STABEKK, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; coaching og karriererådgivning; Bedriftsledelse (bistand til- ); Evaluering (forretnings-); Formidling (arbeids-); Forretningsledelse (rådgivning for-). Konsultasjoner i personalspørsmål; Personellrekruttering; Personalspørsmål (konsulentvirksomhet vedrørende-); Personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter; Rådgivning for rasjonalisering av forretninger. Klasse:41 Opplæringsvirksomhet; Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; Utdannelse; Utdannelse (informasjon vedrørende-); Veiledning (yrkes-). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POWERBAND Nikken International Inc, 52 Discovery Road, CA92618 IRVINE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:10 Klasse:14 Assessoarer for bruk på håndleddet, armbånd, armringer, ankelringer, anheng og hengende ornamenter for medisinske og terapeutiske formål; magnetiske assessoarer for bruk på håndleddet, armbånd, armringer, ankelringer, anheng og hengende ornamenter for medisinske og terapeutiske formål; fjerninfrarøde energi assessoarer for bruk på håndleddet, armbånd, armringer, ankelringer, anheng og hengende ornamenter for medisinske og terapeutiske formål; deler og komponenter til de forannevnte varer. Juvelervarer; smykker; assessoarer for bruk på håndleddet; armbånd; armringer, ankelringer; anheng, hengende ornamenter; kjeder, lenker; mansjetter; utvidbare armbånd av metall; deler og komponenter til de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RDIC ID MERLIN Nordic ID OY, Myllyojankatu 2A, SALO, FI Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater og systemer for automatisk datainnsamling og -identifisering. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MEDFUSION Smiths Medical ASD, 1265 Grey Fox Road, MN55112 ST.PAUL, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:10 Software for bruk med medisinske infusjonspumper; ingen av de forannevnte varer for bruk i oftalmisk kirurgi. Medisinske infusjonspumper, injeksjonspumper, deler, tilbehør og utstyr til alle de forannevnte varer; ingen av de forannevnte varer for bruk i oftalmisk kirurgi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PERGAMON Magnum Forlag AS, Postboks 3091 Elisenberg, 0207 OSLO, Gille Advokater DA, Postboks 1037 Hoff, 0218 OSLO, Klasse:9 Filmer, bilder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: For alt vi har. Og alt vi er. Forsvaret, Postmottak, 2617 OSLO, Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Klasse:45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av verdier, eiendom og enkeltpersoner. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Harald Toth, c/o art of zolta, Smalgangen 32, 0188 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CARRIER Carrier Corp, One Carrier Place, CT06034 FARMINGTON, US ADVOKATFIRMAET ARKTIS AS, Postboks 1646 Vika, 0119 OSLO, Klasse:11 Klasse:37 Oppvarming-, kjøle-, ventilasjon- og air condition-enheter, ovner og varmepumper, transport kjøleaggregater for lastebiler, trailere og containere, ventilerende vifter for bolig- og kommersiell bruk, aircondition-enheter for bolig- og kommersiell bruk, inneklima produkter, luftfilter for bolig, kommersiell og industriell bruk; kommersielle kuldeanlegg, kjøleskap og nedkjølte kabinett for mat, åpne kjøledisker, strukturelle deler til slike produkter, kjøleanlegg, særlig kompresjon og absorpsjon kjøleanlegg, kjøleskap øyer og nedkjølte øyer med ulike nivåer, kjøleskap og frysere, hurtig frysere, kabinett for frysere, industrielle kjøleskap og frosne varer, kjøleskap kabinett, og deler til nevnte varer. Installasjon, vedlikehold og reparasjon til oppvarming, kjøling, ventilasjon, air condition og kjøleutstyr, Installasjon, reparasjon, vedlikehold og service av varmepumper, energigjenvinning systemer, kondenserende enheter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Procter & Gamble Business Services Canada Co, 1959 Upper Water Street, Suite 800, NSB3J2X2 HALIFAX, CA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:21 Tannbørster; elektriske tannbørster; materialer for børstebinding; ikke-elektriske instrumenter og materialer inkludert i klasse 21, alle for rengjøringsformål; deler og komponenter inkludert i klasse 21 til alle de forannevnte varer; tanntråd, holdere og dispensere for tanntråd, tannpirkere, holdere og dispensere for tannpirkere, børster; holdere og dispensere; alle inkludert i klasse 21; børster for tannprotese, børster for gebiss, interdentale børster; orale og dentale hygieniske produkter i klasse

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CHAOS RINGS Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co, Ltd), , Yoyogi Shibuya-ku TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker, halvleder- ROM-er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker, halvleder- ROM-er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; joysticker; kontroller til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare musikklydopptak; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; dietetiske preparater, ernæringssupplement, kosttilskudd. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; oster; kaviar; spiselige oljer og fett; margarin; smør, dietetisk margarin. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kjøttkraft; søtsaker; majoneser; nudler; pasta, posteier; pateer, puddinger; salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet CA (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CONQUER THE KAIRU Spin Master Ltd, 450 Front Street West, ONM5V1B6 TORONTO, CA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:28 Leker, spill og leketøy. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; produksjon av og utleie av tv-programmer, animerte tegnefillm programmer, kinematografiske filmer og online videospill. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/058,259 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: T2 ALTITUDE Warsaw Orthopedic Inc, 2500 Silveus Crossing, IN46581 WARSAW, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:10 Kirurgiske implantater bestående av kunstig materiale for bruk i spinalkirurgi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke ALPAC AS, Elisenbergveien 6, 0265 OSLO, Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gressvik Marina AS, Postboks 33, 1620 GRESSVIK, Advokat Tomm Berger, Postboks 449, 1502 MOSS, Klasse:6 Båtstøtte i aluminium. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; smørbart søtpålegg hovedsakelig bestående av egg, melk og melkeprodukter. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sjokoladepålegg, nøttepålegg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 KØBENHAVN Ø, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Elektroniske publikasjoner (nedlastbare), herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker, alle i elektronisk format eller distribuert on-line eller via multimedienettverk; CD-er, registrerte og nedlastbare datamaskinprogrammer; videokassettbånd og innspilte DVD-er. Klasse:16 Trykksaker, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøker, plakater; fotografier; samlemapper (kontorrekvisita). Klasse:41 Forlagsvirksomhet, herunder elektronisk forlagsvirksomhet; utgivelse av aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker; klubbvirksomhet (underholdning eller undervisning), bokklubbvirksomhet (underholdning eller undervisning), produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til bruk på datanettverk; produksjon av filmer og programmer lagret på videokassettbånd og DVD-er. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kunnskap er smakt Moestue Grape Selections AS, Hegdehausveien 31, 0352 OSLO, Klasse:30 Klasse:32 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RØD OKSE Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 FUSCHL AM SEE, AT Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker, inkludert forfriskende drikker, energidrikker, drikker basert på myse eller valle, isotoniske, hypertoniske og hypotoniske drikker (for bruk og/eller som krevd av atleter); øl, maltdrikker, maltøl, hveteøl, porter (øl), ale (øl), stout(øl) og pils; ikke-alkoholholdige maltdrikker; mineralvann og kullsyreholdig vann; fruktdrikker og fruktjuicer; saft, essenser og andre preparater for fremstiling av drikker samt brusetabletter og bruspulver for drikker og andre ikke-alkoholholdige cocktailer (drikkevarer). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Nugatti Krønsjy Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; smørbart søtpålegg hovedsakelig bestående av egg, melk og melkeprodukter. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sjokoladepålegg, nøttepålegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Nugatti Air Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; smørbart søtpålegg hovedsakelig bestående av egg, melk og melkeprodukter. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sjokoladepålegg, nøttepålegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HAMILTON PEOPLE Ken Hamilton, Kirkeveien 64 B, 0364 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; arbeidsformidling; bemanningsbyråer; vikarbyråer; konsultasjoner i personalspørsmål; personellrekruttering; HRadministrasjon; utsetting av tjenester (forretningsassistanse). 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: T.T.C. Brothers & Sisters Sverige AB, Box 16142, STOCKHOLM, SE Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Lær og lærirmitasjoner samt varer av disse materialer-, ikke opptatt i andre klasser-, skinn og huder-, kofferter og reisevesker; paraplyer og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BloggShout BOOTSTRAP AS, Schwensens gate 5, 0170 OSLO, Klasse:35 Klasse:38 Klasse:41 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Telekommunikasjonsvirksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Commando Group AS, Karl Johans gate 12 B, 0154 OSLO, Klasse:32 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/181,701 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZEKEWEAR Beardski Operation LLC, 901 Main Street, Suite 3300, TX75202 DALLAS, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg; yttertøy; halsbekledning; skimasker (bekledning). Online engrossalg og detaljhandel samt postordresalg, innen området klær, fottøy og hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Seatronic Invest AS, Peer Gyntsvei 10, 1598 MOSS, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; elektroniske apparater og instrumenter til bruk i båter. Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; båter og dertilhørende deler og utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/181,686 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZEKE BEARDSKI Beardski Operation LLC, 901 Main Street, Suite 3300, TX75202 DALLAS, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; yttertøy; halsbekledning; skimasker (bekledning). Klasse:35 Online engrossalg og detaljhandel samt postordresalg, innen området klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Høgfjellslam BA, c/o Ingebreth D Sandbu, Sandbu 671, 2670 OTTA, Klasse:29 Kjøtt av lam (ferskt/fryst, saltet, bearbeidet). 16

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Høgfjellslam BA, c/o Ingebreth D Sandbu, Sandbu 671, 2670 OTTA, Klasse:29 Kjøtt av lam (ferskt/fryst, saltet, bearbeidet). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEATRONIC Seatronic Invest AS, Peer Gyntsvei 10, 1598 MOSS, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:9 Klasse:12 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; elektroniske apparater og instrumenter til bruk i båter. Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; båter og dertilhørende deler og utstyr. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stabenfeldt AS, Postboks 8054, 4068 STAVANGER, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:16 Trykksaker, bøker, plakater, skrivesaker og papirvarer, pennaler og viskelær Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; salg av bøker, trykksaker, plakater, skrivesaker, pennaler, viskelær, gaveartikler via postordre eller gjennom elektroniske medier, for eksempel via internettsider eller fjernsynskanaler Klasse:41 Klubbvirksomhet for underholdning eller læring; underholdningsvirksomhet; utgivelse av bøker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Feltreir June Wenche Vestad, ØVERBØEN 33, 6411 MOLDE, Klasse:22 Telt, hengekøye, presenning (tak) Klasse:24 Insektsnett 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/089,948 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke L-3 Communications Valmarine AS, Postboks 881 Terminalen, 3007 DRAMMEN, Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS, Postboks 1503 Vika, 0117 OSLO, Klasse:9 Integrert navigasjonssystem for skip. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Philosophy Inc, 3809 East Watkins Street, AZ85034 PHOENIX, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Såpestykker; kroppspudder; kroppsskrubber; kroppssprayer; kosmetiske servietter til ansiktet; kosmetiske pads; kosmetiske blyanter; kosmetiske preparater; hårfjerningsmidler; produkter til ansiktsrens; ansiktsskrubber; dufter og parfymer; hårpleiepreparater; preparater for neglpleie; ikke-medisinske badepreparater; ikke-medisinske preparater for leppepleie; ikkemedisinske hudpleiepreparater; ikke-medisinske pleiepreparater for soling; ikke-medisinske toalettpreparater og -artikler; personlige deodoranter; duftende romsprayer; barberingspreparater. 18

19 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ahlsell Norge AS, Postboks 184, 4065 STAVANGER, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Santex AB, Box 513, HALMSTAD, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:6 Monteringsferdige tilbygg og vinterhager av i hovedsak metall og glass. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke GAP (ITM) Inc, 2 Folsom Street, CA94105 SAN FRANCISCO, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler; hårpleieprodukter og preparater; solpleiepreparater, solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling av huden); badegelé, badeskum, badeperler, badeoljer, badepulver, dusjgelé, sjampo; deodoranter; ansiktsskrubbemidler, fuktighetsmidler for huden, bodylotions, leppebalsam; velluktende preparater for husholdningsbruk, inkludert romspray og potpurri. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og reisevesker; paraplyer, skolevesker, bokvesker, handlevesker, sportsvesker, skipssekker, ryggsekker, håndvesker, portemonéer, punger, lommebøker. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, inkludert benklær, shorts, treningsbukser, treningsgensere, overaller, skjorter, t-skjorter, bluser, jakker, undertrøyer, vester, kåper, regnklær, sko, støvler, tøfler, nattøy, undertøy, badetøy, hansker (bekledning), sokker, belter (bekledning), hatter. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE HOMEMAKER RUG COLLECTION Melrose Textile Co Ltd, Allerton Mills Allerton Road Allerton, BD157QX BRADFORD, WEST YORKSHIRE, GB Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:24 Tepper som inngår i klasse 24. Klasse:27 Gulvbelegg, gulvmatter og gulvtepper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WSOP Caesars Interactive Entertainment Inc, One Caesars Palace Drive, NV89109 LAS VEGAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:28 Klasse:41 Underholdningsspill (automatiske og myntstyrte), spillutstyr og -apparater inkludert spillkortspill, pokersjetonger ("poker chips"), bordfilt, blindsjetonger ("blind buttons") og kortgiversjetonger; kortmarkører og regelbøker solgt som en enhet; håndholdte enheter for spilling av elektroniske spill; håndholdte enheter for spilling av videospill; spillkort; bingokort; stokkemaskiner for spillkort, kortspill. Tilveiebringelse av elektroniske spill; spill-, gambling- og casinotjenester; interaktive spill-, gambling- og casinotjenester; inkludert tilveiebringelse av forannevnte tjenester online fra en computerdatabase eller internett; fjernsynsunderholdningstjenester; organisering og tilveiebringelse av spill og konkurranser for underholdningsformål; informasjons-, konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert til det forannevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Enjoy It Norge AS, Postboks 141, 2026 SKJETTEN, Klasse:35 Rådgivning om bruk av IT-verktøy for organisasjons- og forretningsledelse. Klasse:41 Klasse:42 Data-opplæringsvirksomhet. Konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke AB Electrolux, Sankt Göransgatan 143, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:7 Støvsugere og deler til støvsugere, nemlig slanger, munnstykker, rør, støvposer og filtre. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer