Modulteksten: Vurdering som en del av lærerens undervisningspraksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modulteksten: Vurdering som en del av lærerens undervisningspraksis"

Transkript

1 Modulteksten: Vurdering som en del av lærerens undervisningspraksis Vurdering FOR læring i et godt læringsmiljø er en fortsettelse av fjorårets tema om RELASJONSBASERT KLASSELEDELSE. En av de viktigste kompetansene innen klasseledelse er å kunne lede et undervisningsforløp eller elevenes læringsprosess. Vurderingselementet er en viktig del av denne prosessen. Nasjonalt er det satt i gang flere prosjekter som handler om å utvikle skolens og lærernes vurderingspraksis. Tidligere forskning (Dale og Wærness, 2006) har blant annet pekt på at en stor andel elever ikke er gjort kjent med målene eller hva som vektlegges i vurderingen. Satsingen i det nasjonale prosjektet Vurdering for læring ( ) vektlegger særlig fire prinsipper: Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling På bakgrunn av forskning og de fire prinsippene omhandler denne modulen omhandler hvordan man kan jobbe med vurderingsverktøyet Mål, kriterier og kjennetegn på måloppnåelse. I dette arbeidet blir det viktig å definere klare læringsmål, sikre at elevene forstår hvilke læringsmål de skal oppnå og hva som vektlegges i vurderingen, samt hvordan man underveis gir gode former for tilbakemelding som hjelper eleven til å nå målet. 1

2 Målet med modul 3 vil derfor være Å skape en bevissthet hos lærerne om hvordan man som leder av et undervisningsforløp kan jobbe med mål, kriterier og kjennetegn på måloppnåelse som et vurderingsverktøy. Å utveksle erfaringer og ideer (både fra litteraturen og kollegaer) som kan bidra til å styrke egen undervisningspraksis. Å planlegge og lede et undervisningsforløp Undervisning kan beskrives som de aktivitetene en lærer utfører for at elevene skal nå målene i læreplanen. For å sjekke at en aktivitet du planlegger kan fremme læring, kan du stille deg spørsmål som (Slemmen 2010): - Hvordan vil denne aktiviteten støtte elevenes læring? - Hva vil elevene lære av denne aktiviteten? God undervisning vil alltid inneholde noen sentrale elementer. Klarhet og struktur er to av dem, og henger tydelig sammen med klasseledelse. Brophy (2006) fremmer læringsforventninger og konsistent undervisningsinnhold som viktige faktorer for å fremme læring. - Læringsforventninger: gjennom å tydeliggjøre hvilke resultater eller mål som skal nås og hvilke læringsstrategier elevene kan bruke for å oppnå disse. - Konsistent undervisningsinnhold: innholdet må forklares tydelig, der man er særlig oppmerksom på strukturer og sammenhenger. Dette støttes av andre forskere som trekker frem at tydelige læringsmål har en positiv effekt på elevenes læring (Hattie, 2009; Black og William 1998, Nordenbo m.fl 2008). Planlegging av et undervisningsforløp skaper behov for å vurdere mange ulike faktorer. Den didaktiske relasjonsmodellen (se kap 3.2 i vurderingsheftet) er ett redskap man kan benytte seg av. Der relateres arbeidsmåtene til blant annet innholdet og målet. Videre må man planlegge hvordan man skal gi tilbakemelding til elevene og hvordan elevene skal involveres i vurderingsprosessen. Skjemaet under er et eksempel på et 2

3 redskap for undervisningsplanlegging, der vurdering er en tydelig del av denne planleggingen. Forklaring på de ulike momentene følger i kapitlene etter skjemaet. SKJEMA FOR UNDERVISNINGSPLANLEGGING Undervisningsplanlegging Kompetansemål Mål for en periode Mål for en eller flere timer i perioden Konkretisering Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Målformulering for et tema i en periode. Denne målformuleringen kan stå på klassens ukeplan eller på tavla. Konkret beskrivelse av hva elevene skal lære den enkelte timen for å nå målet for perioden. Elevinvolvering knyttet til utvikling av mål - Hvordan sikrer jeg at elevene har forstått målformuleringene? Vurderingskriterier - Hva blir eleven vurdert ut i fra? For at det skal skje læring må elevene forstå hva de skal lære og hva de må gjøre for å tilegne seg læringen. Beskriv hvordan du vil sikre elevenes forståelse. En beskrivelse av vurderingskriteriene. (se eksempelet for leserinnlegg) Dette må være kriterier eleven lett kan forstå. 3

4 Kjennetegn på måloppnåelse - I hvilken grad møter elevens arbeid kriteriene for målformuleringen? - Hvordan støtte læringen til de elevene som ikke når opp på laveste nivå? En beskrivelse av hva som kjennetegner de ulike nivåene på veien mot oppnåelse av målformuleringen. Barnetrinnet: Du har kommet langt - Du er på god vei - Du er i gang Ungdomstrinnet: Karakteren 5 og 6 karakteren 4 og 3 karakteren 2 Elevinvolvering knyttet til vurderingskriteriene En beskrivelse av hvordan elevene skal involveres i utarbeidelsen av vurderingskriteriene - Hvordan skal jeg involvere elevene? Elevaktivitet/læringsaktivitet - Hva skal elevene gjøre for å vise sin læring? Elevens vurdering - Hvordan skal jeg involvere elevene i egen læringsprosess? Muntlig fremlegg, rollespill, skriftlig innlevering, skriftlig/muntlig prøve, veggavis, plakat osv Eks: egenvurdering, kameratvurdering, responsgrupper, samarbeid i grupper osv. Beskrivelse av hvilke aktiviteter du har valgt. Formativ lærervurdering - Hvilke vurderingsverktøy skal anvendes underveis? Eks: Elevsamtale, samtale om faglig utvikling, tilbakemelding, prosessvurdering (1.utkast, 2.utkast osv) Viktige spørsmål å ha med seg: -Hvordan gi tilbakemeldinger som forteller elevene om kvaliteten på 4

5 arbeidet eller prestasjonen? -Hvordan gi elevene råd om hvordan de kan forbedre seg? Summativ lærervurdering - Hvordan skal jeg kommunisere den summative vurderingen til eleven og eventuelt foresatte? Vurderingsskjema, halvårsvurdering, muntlig, skriftlig på innleveringen, vurderingsbok, digitalt, karakter (på ungdomstrinnet) - Hva skal jeg gjøre for å fokusere på læring, progresjon og fremgang? (Få summative vurderingsformer til å brukes som vurdering FOR læring) Evaluering av planleggingen og utprøvingen Utvikling av lærerens egen praksis Konkretisering Beskrivelse av mulige tiltak - Hvordan kan jeg bruke resultatene fra elevvurderingen til å videreutvikle egen undervisningspraksis? - Hvilke erfaringer må jeg ta med meg videre? (Dette skjemaet er videreutviklet fra Slemmen, 2010 s 92) 5

6 Nå følger en nærmere beskrivelse av hvordan man kan arbeide med de ulike punktene i planleggingsskjemaet. 1. Hvordan arbeide med målformuleringer? For å vite hvordan du skal vurdere, må du først vite hva elevene skal lære. For at elevene skal kunne lære, må de vite og forstå hva de skal lære. I norsk skole er det kompetansemålene i Kunnskapsløftet som gir klare føringer for elevens læring. Men disse målene må brytes ned til mer presise delmål. Det er noen hovedprinsipper det vil være viktig å følge når man skal formulere læringsmål for undervisningen: - Målene skal være tydelige, konkrete og forståelige både for lærer, elever og foresatte. - Målformuleringene skal kunne danne et grunnlag for dialog mellom de tre nevnte partene. - Målformuleringen må gi rom for at elevene kan bruke ulike veier for å nå målet. - Målet må være målbart, slik at man kan vurdere om eleven har nådd målet. Mange lærere er ofte mer fokusert på hva elevene skal gjøre, enn hva de skal lære. Det er viktig at man da planlegger for læring, og ikke for aktivitet (Slemmen 2010). Videre er det helt avgjørende å lage oppgaver som gjør elevene i stand til å nå læringsmålet, for så å vurdere om målet er nådd. Du kan lese mer om emnet i Kapittel 8 i Vurdering for læring i klasserommet av Trude Slemmen (2010) beskriver nærmere hvordan man kan arbeide med mål og hvordan man kan involvere arbeidet med elevene i dette. 6

7 2. Hvordan utvikle kriterier og kjennetegn på måloppnåelse? Elevene kan bare nå et læringsmål hvis de har forståelse av målet og kan vurdere hva de må gjøre for å nå det (Black m.fl 2006, Hattie 2009). Vi kan bevisstgjøre elevene om de krav og forventninger som stilles ved å: o o utvikle og angi kriterier for hvilke områder de vil bli vurdert i. Kriteriene hjelper elevene til å holde fokus på det som er sentralt i stoffet denne gangen og hva vurderingen vil fokusere på. utvikle konkrete kjennetegn på hvor langt elevene har kommet i arbeid mot målet/delmålet innenfor de kriteriene som er valgt. Kjennetegn på måloppnåelse er altså en beskrivelse av kvaliteten på det eleven mestrer i forhold til kompetansemål i læreplanen (Prosjektet Bedre vurderingspraksis). Det er ulike måter å utvikle kriterier og kjennetegn på måloppnåelse på. Noen ganger vil læreren gjøre dette i forkant av undervisningen, andre ganger vil dette gjøres i samarbeid med elevene. Hvor mange nivåer man ønsker å dele kjennetegnene inn i, er også en diskusjon. Noen ganger kan to være nok, særlig på småskoletrinnet. Hvilken benevnelse de ulike nivåene skal ha, er det heller ingen klare nasjonale føringer på. Noen bruker lav middels høy, andre bruker er i gang på vei kommet langt. Det finnes også flere eksempler. I veiledningene til Kunnskapsløftet står det blant annet: Hvis du har definert kjenneteikn for kva det vil seie å nå eit læringmål, bør du la vurderinga ta utgangspunkt i desse kjenneteikna. Kjenneteikna må gjerast kjende for elevane og vere synlege i klasserommet, til dømes på ein plakat eller ei sjekkliste. Du må gå munnleg igjennom med elevane kva kjenneteikna er. I tillegg kan elevane få kjenneteikna utdelt, til dømes på vekeplan og periodeplan slik at foreldra kan ta del i arbeidet. Kjenneteikn kan vere eit godt grunnlag for utviklingssamtalar mellom lærar og elev. Skjemaet kan inngå i arbeidet med skriftleg dokumentasjon av kompetansen til kvar enkelt elev, til dømes som dokumentasjon i halvårsvurderinga til jul eller sommar. 7

8 Skjemaet under er et eksempel på hvordan mål, kriterier for måloppnåelse og kjennetegn på måloppnåelse kan settes opp. KOMPETANSEMÅL 9.trinn (Tolkende opplesing): - gjennomføre enkle presentasjoner, tolkende opplesning, rollespill og dramatisering Vurderings Kjennetegn på lav Kjennetegn på middels Kjennetegn høy vekt kriterier måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse Innlevelse Dårlig forberedt Prøver å få tonefall i replikker Variert tonefall 40% Ingen innlevelse Litt innlevelse ellers God innlevelse Flyt Stopper ofte opp Ujevn kvalitet, enkelte Kan teksten godt har 40% Må begynne på samme ord/setning flere ganger setninger flyter godt Stopper opp på vanskelige ord god flyt ( passe tempo) Snakker tydelig Tid For langt eller kort Ligger rundt 2 min Ligger rundt 2 min 10% Innhold Ingen replikker Dialoger og spenning Dialoger, spenning og fine skildringer 10% I dette eksemplet har læreren også valgt å vekte hvor mye hver del teller. Du kan les mer om emnet i I veiledningene til Kunnskapsløftet finner dere eksempler innenfor hvert undervisningsfag: 8

9 3. Hvordan involvere elevene i å lage kriterier? Her viser vi til materiellet som ligger på Vurdering for læring. Ta utgangspunkt i filmen fra Hasle skole: I denne filmen får vi gode eksempler på hvordan man kan involvere elevene i å utarbeide kriterier og kjennetegn på måloppnåelse innenfor brevsjangeren. I oppsettet under har man forsøkt å dele prosessen inn i fire faser (Slemmen, 2010 s.106 og Vurdering for læring-sidene hos Udir): 1. Idémyldring: Spør elevene hva som kjennetegner et brev. Be dem om å fortelle hva de mener bør være med i et brev. La elevene diskutere dette to og to før du ber dem om å komme med forslag. Skriv ned alle forslagene på tavlen, slik at elevene kan se ideene samlet. Legg gjerne til ord selv, dersom det er noe elevene har glemt. Husk at det er du som styrer denne prosessen. Det er viktig at du på forhånd har tenkt igjennom forslag til kriterier. 2. Sortering og kategorisering: Gå igjennom alle punktene og kategoriser dem i grupper. Spør elevene først om det er noen av ideene som betyr det samme. Eksempler på dette kan være: tittel og overskrift eller navn og signatur. 3. Utarbeid en oversikt: Du kan så lage en oversikt der vurderingskriteriene settes opp, slik at elevene kan se resultatet. 4. Legg til og gjør om: Dersom det er noe elevene har glemt, kan du ta det med til slutt. Den ferdige oversikten med kriterier altså hva som skal vurderes - kan så siden brukes for å vurdere elevene og de kan bruke kriteriene til å vurdere seg selv eller vurdere hverandre (Gregory mfl. 1997). 9

10 4. Hvordan involvere elevene i vurderingsarbeidet? Forskrift til opplæringsloven gir elevene rett til å vurdere eget arbeid, egen faglige utvikling og egen kompetanse (jf. 3-12). Å hjelpe elevene til å snakke sammen om læring og gi tilbakemeldinger på hverandres arbeid kan bidra til at elevene lærer å reflektere rundt hva som er godt arbeid og hva som bør jobbes mer med. De lærer å jobbe sammen og ha tillit til hverandre ved å skape et felles vurderingsspråk. Samtidig kan de lære hva de skal se etter og bli flinkere til å gi konstruktive tilbakemeldinger (jf. Black mfl. 2006). Fra veiledningene til Kunnskapsløftet står det: Når elevane kjenner læringsmåla og kjenneteikna på måloppnåing, kan dei delta i vurderinga av sine eigne strategiar. Dei kan da fylle ut eit registreringsskjema for lesestrategiar, der alle læringsmåla er dekka. Dette må skje med større eller mindre grad av støtte frå deg. Skjemaet er då grunnlaget for kjenneteikna: Læringsmål Du har kome langt Du er på god veg Du er i gang Nytte utvalde lesestrategiar målretta Eg har nytta dei fleste lesestrategiane og tenkt gjennom korfor eg har nytta dei. Eg har nytta fleire av dei aktuelle lesestrategiane. Eg har nytta nokre av dei aktuelle lesestrategiane Om man skal videreføre eksempelet fra Hasle skole og kriteriene for brev, så er dette en måte å involvere elevene til å drive egen vurdering på: 10

11 Mål: Du skriver brev med riktig brevoppsett Vurderingskriterier det skal vurderes om Din Lærerens vurdering vurdering vurdering Du skriver hvem det er til på riktig sted. Du skriver hvem det er fra på riktig sted. Du skriver sted og dato til høyre på riktig sted. Du skriver en innledning hvor du forteller hva brevet skal handle om. Du deler opp i avsnitt der det passer. Du argumenterer for din sak og begrunner dine meninger. Du avslutter brevet hvor du oppsummerer saken. (Eksempelet er hentet fra: rier_brev.pdf) Du kan lese mer om emnet i Les i heftet Vurdering for læring på side Se også tekst og eksempler på nettsiden til Vurdering for læring : Kapittel 12 i Vurdering for læring i klasserommet av Trude Slemmen (2010) beskriver nærmere hvordan egenvurdering kan fremme refleksjon og læring, samt at det gis ulike eksempler på egenvurdering. Kapittel 13 i Vurdering for læring i klasserommet av Trude Slemmen (2010) beskriver nærmere hvordan man kan bruke hverandrevurdering på en læringseffektiv måte. 11

12 5. Hvordan videreutvikle egen undervisningspraksis? Innholdet i kapittel 3 (s ) i heftet, som dere har lest i forbindelse med modul 2, dreier seg akkurat om dette. Den informasjonen du får gjennom vurderingsarbeidet bør også brukes til å rette blikket mot egen praksis. Både figuren på s. 37 og den didaktiske relasjonsmodellen på s. 43 gir konkrete innholdskomponenter man kan belyse i egen praksis og vurdere. Er det noe i min undervisningspraksis jeg bør videreutvikle for å skape en enda bedre mulighet for læring for mine elever? Her vil det være viktig å både se på de didaktiske elementene (i den didaktiske relasjonsmodellen kapittel 3.2) og elementene som ligger innenfor læringsmiljøkategorien (som relasjoner, klasseledelse, skole-hjem, forventninger til elevene osv i kapittel 3.1) Du kan lese mer om emnet i Kapittel 3 i heftet Vurdering for læring Kapittel 17 i Vurdering for læring i klasserommet av Trude Slemmen (2010) beskriver nærmere hvordan du kan få tilbakemelding på din egen praksis og hvilken betydning erfaringsdeling har for vurdering for læring. 12

13 Litteratur: Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. og Wiliam, D. (2006): Assessment for learning: putting it into practice. Open University Press. Black, P. og Wiliam, D. (1998). Inside the Black box. Raising Standards Through Classroom Assessment. Brophy, J. (2006). Observational Research on Generic Aspects of Classroom Teaching. In: P.A. Alexander og P.H.Winne (red): Handbook of educational Psychology. New Jersey Dale, E.L. og Wærness J.I. (2006). Vurdering og læring i en elevaktiv skole. Oslo: Universitetsforlaget Gregory, K., Cameron, C. og Davies, A. (1997): Setting and using criteria. For use in middle and secondary classrooms. British Colombia: Connections Publishing. Hattie, J. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routeledge Nordenbo, S. E., Søgaard Larsen, M., Tifkikci, N., Wendt R.E. & Østergaard, S. (2008). Lærerkompetanser og elevers læring i barnehage og skole : et systematisk review utført for Kunnskapsdepartementet, Oslo (2. opl. ed.). [København]: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Slemmen, T (2010). Vurdering for læring i klasserommet. Oslo: yldendal norsk forlag AS. 13

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Sakprosa Trinn: 7.trinn Tidsramme: Uke 5 og 6 ----------------------------------------------------------------------------- Skole: Jaren Lærernavn: Hilde Gustavsen

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: SLS Astrid Lindgren Trinn: 6. klasse Tidsramme: Fire uker ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Naturfag Tema:Verdensrommet Trinn:6. Tidsramme: 5 undervisningsøkter (ca 5 x 45 min) Trintom Gro Sk Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål Mål for en periode

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Forfatterverk sted Trinn:4 Tidsramme: 2t. x 4 ganger ----------------------------------------------------------------------------- Skole: Lunner barneskole Lærernavn:Marit

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Kroppsøving Tema: Skøyter og ishockey Trinn: 8. trinn Tidsramme: Uke 2 5 ( 4 uker) ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster Vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster Trinn: 7.klasse Tidsramme: 6 skoletimer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse ikke så vanskelig som en skulle tro. Grete Sevje

Kjennetegn på måloppnåelse ikke så vanskelig som en skulle tro. Grete Sevje Kjennetegn på måloppnåelse ikke så vanskelig som en skulle tro Grete Sevje 1 Innhold Kurset starter med en generell introduksjon om vurdering i forhold til Læreplanen Kursholder viser eksempler på kjennetegn

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: En grunnleggende ferdighet som skal inn i alle fag. Jeg bruker dette opplegget i samfunnsfag der tema er vikingtida. Tema: Å lese en fagtekst. Trinn:6 Tidsramme: ca 2 skoletimer

Detaljer

Vurdering for læring. John Vinge. Pedagogdagene Norges musikkhøgskole

Vurdering for læring. John Vinge. Pedagogdagene Norges musikkhøgskole Vurdering for læring John Vinge Pedagogdagene 180816 - Norges musikkhøgskole John Vinge John Vinge Elevvurdering har fått økt internasjonalt fokus på 2000-tallet og preger nå norsk skole på mange måter.

Detaljer

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 1 PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 Bakgrunn for prosjektet: Ringsaker kommune søker å finne effektive tiltak for å øke læringsutbyttet til elevene. Internasjonale studier

Detaljer

Grunnlagsdokument. Satsingen Vurdering for læring 2010-2014

Grunnlagsdokument. Satsingen Vurdering for læring 2010-2014 Grunnlagsdokument Satsingen Vurdering for læring 2010-2014 Side 2 av 7 Innledning Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hvilke prinsipper som ligger til grunn for den nasjonale satsingen Vurdering

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag Vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Sannsynlighet Trinn: 10 Tidsramme: 10 12 timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland -----------------------------------------------------------------------------

Læringsmiljø Hadeland ----------------------------------------------------------------------------- Fag: Norsk Tema: Fortelling: Slik gikk det til - Avsnitt Trinn: 3. Tidsramme: uke 6 ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: For og imot Trinn: 4 Tidsramme: 4 timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål

Detaljer

Skjema for undervisningsplanlegging

Skjema for undervisningsplanlegging Skjema for undervisningsplanlegging 2. trinn Naturfag fra vann til is Opplegget skal foregå over to økter, med en totaltid på 3,5 timer. Det vil være 14 dagers mellom øktene. Dette kan være en utfordring,

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Hamar 04.02.13 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Engelsk Tema: Biografi Trinn: 7. Tidsramme: 2 uker ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Engelsk Tema: The body Trinn: 1.trinn Tidsramme:4 undervisningstimer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Mat & helse Tema: Kunne følge en oppskrift Trinn: 6. trinn Tidsramme: 2 ½ økt ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurdering

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurdering Vurdering Fag: Norsk Tema: Å skrive fortelling Trinn: 5.trinn Tidsramme: 4 uker ------------------------------------------------------------------------ Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag:Naturfag Tema: Energi Trinn: 7 Tidsramme: 8-10 timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering Mål

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Geometri og målinger Trinn: 9, lita gruppe. ----------------------------------------------------- Skole: Lunner ungdomsskole Lærernavn: Sigrid Heier E-postadresse:

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring 09.10.13 Ny GIV Akershus v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag. Elevforutsetninger/rammefktorer: gruppe på 15 elever på skolekjøkken. Skal kunne de ulike matlagingsmetodene som gjærdeig,

Mal for vurderingsbidrag. Elevforutsetninger/rammefktorer: gruppe på 15 elever på skolekjøkken. Skal kunne de ulike matlagingsmetodene som gjærdeig, Mal for vurderingsbidrag Fag: Tema: Mat og helse Bakeprøve Trinn: 9 Tidsramme: 4x30 min. Elevforutsetninger/rammefktorer: gruppe på 15 elever på skolekjøkken. -----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vurdering for læring. Oktober 2013 Læringsdagene i Alta. Line Tyrdal

Vurdering for læring. Oktober 2013 Læringsdagene i Alta. Line Tyrdal Vurdering for læring Oktober 2013 Læringsdagene i Alta Line Tyrdal Line Tyrdal 2013 Sarah Hva gjør Sarah i stand til å snakke slik hun gjør? Hvilke elementer fra vurdering for læring kjenner dere igjen

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Tysk Tema: Tverrfaglig tema Samarbeid og konflikt, for faget tysk: Berlin Trinn: 10.trinn Tidsramme: Uke 6 8 + 10, framføring uke 11 og 12 -----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Arbeidslivsfag Tema: HMS Trinn: 8 Tidsramme: 8 uker (Undervisningen pr uke er lagt opp slik at elevene har en undervisningstime 45 min i klasserom, og tre praktiske undervisningstimer

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Konjunksjoner, subjunksjoner, leddsetninger og helsetninger. Trinn: 7.trinn Tidsramme: 4 uker -----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole Oppdatert august 2014 Helhetlig regneplan Olsvik skole Å regne Skolens er en strategier basis for for livslang å få gode, læring. funksjonelle elever i regning. 1 Vi på Olsvik skole tror at eleven ønsker

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Læringsmiljø Hadeland Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker Mal for vurderingsbidrag Fag: RLE Tema: Norsk religionshistorie Trinn: 8 Tidsramme: 5x45min -----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vurdering som en del av lærerens undervisningspraksis

Vurdering som en del av lærerens undervisningspraksis Arbeidet i lærergruppene: Vurdering som en del av lærerens undervisningspraksis Til modul 3 er det i tillegg til heftet Vurdering for læring utarbeidet en egen modultekst som går mer spesifikt inn på hvordan

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk/naturfag temabasert undervisning. Tema: Fremføring av sammensatt tekst (plakat). (Teknologi og design med fokus på plast som materiale) Trinn: 8.trinn Tidsramme: To

Detaljer

God formativ vurdering = God undervisningspraksis? Oslo 12 mars 2011 Maria Sánchez Olsen

God formativ vurdering = God undervisningspraksis? Oslo 12 mars 2011 Maria Sánchez Olsen God formativ vurdering = God undervisningspraksis? Oslo 12 mars 2011 Maria Sánchez Olsen Kompetansemål Hva sier vurderingsforskriftene? Sentrale begreper i vurderingsarbeidet Mål som beskriver hva eleven

Detaljer

Vurdering FOR læring. Fra mål og kriterier til refleksjon og læring. Line Tyrdal. 24.september

Vurdering FOR læring. Fra mål og kriterier til refleksjon og læring. Line Tyrdal. 24.september Vurdering FOR læring Fra mål og kriterier til refleksjon og læring Line Tyrdal 24.september Sarah Hva gjør Sarah i stand til å snakke slik hun gjør? Hvordan? Når? Hvem? VURDERINGS- KULTUR Hvorfor? Hvordan

Detaljer

Vurdering for læring

Vurdering for læring Vurdering for læring 09.09.13 Lørenskog kommune Line Tyrdal Agenda 09.09 Hvorfor vurdering for læring ( VFL)? Hva VFL er ( og hva det ikke er...) Vurderingskultur Elevinvolvering og egenvurdering Sarah

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Rettskriving Trinn: 5.trinn Tidsramme: 2-3.uker ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering

Detaljer

Vurdering; fra vurdering for læring til eksamen med praktisk innslag i arbeidslivsfaget. trine.gustafson@aschehoug.no

Vurdering; fra vurdering for læring til eksamen med praktisk innslag i arbeidslivsfaget. trine.gustafson@aschehoug.no Vurdering; fra vurdering for læring til eksamen med praktisk innslag i arbeidslivsfaget trine.gustafson@aschehoug.no 1 Innhold Hva skal elevene lære i Arbeidslivsfag Læringsmål Vurderingskriterier Kjennetegn

Detaljer

Vurdering for læring. John Vinge, Norges musikkhøgskole. Kulturskoledagene Øst, Larvik

Vurdering for læring. John Vinge, Norges musikkhøgskole. Kulturskoledagene Øst, Larvik Vurdering for læring John Vinge, Norges musikkhøgskole Kulturskoledagene Øst, Larvik 010217 John Vinge John Vinge Elevvurdering har fått økt internasjonalt fokus på 2000-tallet og preger nå norsk skole

Detaljer

Identitet; Opprettet; Utarbeidet av Godkjent av; Utgave nr; Dato: Ls-r-01 01.01.2013 PL OK-sjef 2 01.08.2014

Identitet; Opprettet; Utarbeidet av Godkjent av; Utgave nr; Dato: Ls-r-01 01.01.2013 PL OK-sjef 2 01.08.2014 Ls-r-01 01.01.2013 PL OK-sjef 2 01.0.2014 Innhold HENSIKT... 2 OMFANG... 2 GRUNNLAGSINFORMASJON... 2 Underveisvurdering... 2 Underveis- og sluttvurdering i... 2 ARBEIDSBESKRIVELSE... 3 Ansvar... 3 Arbeidets

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Forfatterverksted - fortellinger Trinn: 4. trinn Tidsramme: 4 uker (uke 5-8). ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Speilsymmetri Trinn: 3. trinn Tidsramme: 3-4 timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Revidert august 2015 RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

Revidert august 2015 RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS 1 FORORD Retningslinjer for vurdering bygger på kapittel 3 i forskrift til friskolelova og gjelder hele løpet i videregående opplæring.

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag Vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Tegneserier Trinn:4 Tidsramme: To uker ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål

Detaljer

Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse

Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse Oslo Kongressenter, Oslo, 26.08.2014 «God sosial og faglig læring»: Læringsledelse og læringskultur En av kjernekompetansene Gjenkjenne god pedagogisk praksis

Detaljer

Vurdering for læring. Oktober 2014 Læringsdagene i Alta. Line Tyrdal

Vurdering for læring. Oktober 2014 Læringsdagene i Alta. Line Tyrdal Vurdering for læring Oktober 2014 Læringsdagene i Alta Line Tyrdal Sarah Hva gjør Sarah i stand til å snakke slik hun gjør? Hvilke elementer fra vurdering for læring kjenner dere igjen her? Mål Tenkning,

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Kunst og håndverk Tema: Design bruksform Trinn: 10.kl Tidsramme: 7 x 135 minutter ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding

Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding SKJEMA FOR UNDERVISNINGSPLANLEGGING 8. trinn fransk Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding Mål for en periode kunne bøye

Detaljer

Vurdering FOR læring Å LEDE LÆRING. Gyldendal/Duesund 1

Vurdering FOR læring Å LEDE LÆRING. Gyldendal/Duesund 1 Vurdering FOR læring Å LEDE LÆRING Gyldendal/Duesund 1 (Forankring i forskning, begrepsavklaring og Udirs fire prinsipper) Vurdering for læring i klasserommet (barnetrinnet) Faglige og sosiale forventninger

Detaljer

Vurdering for læring

Vurdering for læring Vurdering for læring Implementering og eksempler fra praksis v/ Kari Tho og Grete Etholm, teamledere og Wenche Engebretsen, rektor. Heddal ungdomsskole mars 2014 Heddal ungdomsskole Ca.130 elever To klasser

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag Vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Lesing, skriftlige tekster Trinn: 1.trinn Tidsramme: 1 måned ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Film Trinn: 10. trinn Tidsramme: 3-4 uker. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR VURDERING FOR LÆRING

HANDLINGSPLAN FOR VURDERING FOR LÆRING 2012/2013 HANDLINGSPLAN FOR VURDERING FOR LÆRING Mosvik skole Inderøy kommune Målsetting Mosvik skole skal videreutvikle den vurderingskulturen som gjelder i dag, til en vurderingspraksis med læring som

Detaljer

SKJEMA FOR UNDERVISNINGSPLANLEGGING: Tema: Matematikk 7. trinn.

SKJEMA FOR UNDERVISNINGSPLANLEGGING: Tema: Matematikk 7. trinn. Eksempel på utfylling av skjema for undervisningsplanlegging og innsending av eksempler på konkrete vurderingsopplegg. Eksemplene er et UNDERVEISPRODUKT og er ikke tenkt som fasit verken på hva som er

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Multiplikasjon Trinn: 3 Tidsramme: Ca. 15 min. økt, gjentatte ganger over en ukesperiode -----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vurderingsbidrag -----------------------------------------------------------------------------

Vurderingsbidrag ----------------------------------------------------------------------------- Vurderingsbidrag Fag: Tema: Trinn: Norsk Lese høyt med størst mulig het 4. og 5. trinn Tidsramme: ----------------------------------------------------------------------------- Skole: Trintom skole Lærernavn:

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring 29.08.2013 Ny GIV Aust-Agder v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Akershus 20.03.14 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

Vurdering for læring. 2.desember 2013. Kongsvinger. Line Tyrdal

Vurdering for læring. 2.desember 2013. Kongsvinger. Line Tyrdal Vurdering for læring 2.desember 2013 Kongsvinger Line Tyrdal Agenda 2. og 3. desember Dag 1 Hva og hvorfor vfl? Gode mål Sjekklister, kriterier og kjennetegn Dag 2 Vurderingsformer Oppgavetyper og spørsmål

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag:NORSK Tema:Intervju/ avis Trinn:6 Tidsramme: 1 uke ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Naturfag Tema: Tar for seg følgende i lærerplanen. Beskrive oppbygningen av dyreceller. Gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv. Temaet brukes ofte som

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag Vurderingsbidrag Fag: samfunnsfag og norsk Tema: Fylkene på Østlandet Trinn: 5.klasse Tidsramme: 8 timer ----------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål

Detaljer

Samling for ressurspersoner i Vurdering for læring 30.11.10

Samling for ressurspersoner i Vurdering for læring 30.11.10 Samling for ressurspersoner i Vurdering for læring 30.11.10 Fire prinsipper for god underveisvurdering 1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Mat og helse Tema: Lære å lese og følge en oppskrift Trinn: 6.klasse Tidsramme: ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse - en del av lærerens vurderingskompetanse

Kjennetegn på måloppnåelse - en del av lærerens vurderingskompetanse Kjennetegn på måloppnåelse - en del av lærerens vurderingskompetanse Vurderingskonferanse 10.09.2009 Grete Sevje 1 Innhold Vurderingskompetanse i praksis Å arbeide med et undervisningsforløp Planlegging

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: norsk Tema: innlæring av stavskriftbokstav Trinn: 2. klasse Tidsramme: vårsemesteret 2012 ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Kunst og håndverk Tema: Brobygging - byggkonstruksjon Trinn: 4. trinn Tidsramme: 2-3 uker à 2 timer pr uke -----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse

Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse Oslo, 10.10.2014 Innhold Hva fremmer (hemmer) god pedagogisk praksis og god undervisning Relasjonsorientert klasseledelse fordi det fremmer læring Kultur for felles

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Engelsk Tema: Klær Trinn: 2. Tidsramme: ca. 4 uker 4-5 timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Underveisvurdering og utvikling av elevenes læringsmiljø. Nils Ole Nilsen førstelektor Høgskolen i Bodø

Underveisvurdering og utvikling av elevenes læringsmiljø. Nils Ole Nilsen førstelektor Høgskolen i Bodø Underveisvurdering og utvikling av elevenes læringsmiljø Nils Ole Nilsen førstelektor Høgskolen i Bodø Undervurdering og utvikling av elevenes læringsmiljø Første utkast til program Dette skal jeg snakke

Detaljer

Vurdering for læring. Viggja Oppvekstsenter

Vurdering for læring. Viggja Oppvekstsenter Vurdering for læring Viggja Oppvekstsenter Det er særlig fire prinsipper som er sentrale i vurderingsarbeid som har til formål å fremme læring. Elevenes forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:

Detaljer

Veiledning til læreplan i norsk Sammensatte tekster, 5. 7. årstrinn

Veiledning til læreplan i norsk Sammensatte tekster, 5. 7. årstrinn side 1 Veiledning til læreplan i norsk Sammensatte tekster, 5. 7. årstrinn Om veiledningen... 2 Vurdering og kjennetegn på måloppnåelse... 4 Eksempler på undervisningsopplegg... 5 5. årstrinn... 5 6. årstrinn...

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Samfunnsfag (historie) Tema: 2. verdenskrig Trinn: 9. trinn Tidsramme: ca. 3 uker ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Vurdering for læring ved St. Sunniva skole. Presentasjon for VFL pulje 4 27. november 2013

Vurdering for læring ved St. Sunniva skole. Presentasjon for VFL pulje 4 27. november 2013 Vurdering for læring ved St. Sunniva skole Presentasjon for VFL pulje 4 27. november 2013 St. Sunniva skole Katolsk privatskole midt i Oslo sentrum 1865 Kunnskapsløftet med egen plan i Kristendom 1.-10.

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag Vurderingsbidrag Fag: Engelsk Tema: Avisartikkel Trinn: 7.trinn Tidsramme: 2 uker ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Kompetansemål Konkretisering

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Foto: Elever ved Møvig skole Fotograf: Helge Dyrholm Begreper: Vurdering for Vurdering læring for læring De fire prinsippene Læringsmål De fire

Detaljer

PROSJEKTPLAN ATLANTEN UNGDOMSSKOLE

PROSJEKTPLAN ATLANTEN UNGDOMSSKOLE PROSJEKTPLAN ATLANTEN UNGDOMSSKOLE Planen er utarbeidet av Trine Borøchstein og Bjørn Sørli Side 1 av 9 Innledning Atlanten ungdomsskole er en av deltakerne i nettverket Vurdering for læring Nordmøre skoleåret

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag:RLE Tema: Fedrehistorien Trinn: 5. 7. trinn Tidsramme: 6 uker ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering

Detaljer

TEMAPLAN SKOLE 2015-2019. Mål og satsingsområder

TEMAPLAN SKOLE 2015-2019. Mål og satsingsområder TEMAPLAN SKOLE 2015-2019 Mål og satsingsområder 1 Mål for Askøyskolen I Askøyskolen skal alle elevene ha et positivt læringsmiljø. Gjennom grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring, skal de utvikle

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag Vurderingsbidrag Fag: Kunst og håndverk Tema: Bli kjent med leira Trinn: 5.klasse Tidsramme: ca. 5 uker á 2 klokketimer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

En bedre vurderingspraksis

En bedre vurderingspraksis En bedre vurderingspraksis Av Therese N. Hopfenbeck, Inger Throndsen, Svein Lie og Erling Lars Dale Et landsomfattende program har undersøkt hvordan ulike modeller og bruk av kjennetegn på måloppnåelse

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag Vurderingsbidrag Fag: Samfunnsfag med IKT og norsk Tema: Geografi - verdensdelene Trinn: 7. Tidsramme: 2-3 uker (ca.7-8 timer) -----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Med blyant og tastatur Trinn: 5. Tidsramme: 3uker (9timer) Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål -skrive sammenhengende med personlig og funksjonell

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING OG SELVREGULERING

VURDERING FOR LÆRING OG SELVREGULERING VURDERING FOR LÆRING OG SELVREGULERING M E T T E B U N T I N G O G Å S H I L D V. W Å L E H Ø G S K O L E N I T E L E M A R K DU SKA LEDE ARBEIDET Forskrift til opplæringsloven gir elevene rett til å vurdere

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Periodelekse, valgfri sjanger. Trinn: 7.-trinn Tidsramme: Over en periode på 7.uker -----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Klassisk ungdomslitteratur SLS Bokmelding m/ forfatterbiografi Trinn: Tidsramme: 8.trinn 4 uker -----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Underveisvurdering i fag. Lære mer og bedre hvilken betydning har læreres vurderingspraksis?

Underveisvurdering i fag. Lære mer og bedre hvilken betydning har læreres vurderingspraksis? Underveisvurdering i fag Lære mer og bedre hvilken betydning har læreres vurderingspraksis? Underveisvurdering i fag Forskning viser at vurderingskultur og læreres vurderingspraksis har stor betydning

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Akershus februar 2014 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Samf.fag Tema: Fascisme og nazisme Trinn:9 Tidsramme: 2 uker ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Kompetansemål

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring 18.09.13 Ny GIV Akershus v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Vurdering FOR læring. 30.01.2012 Charlotte Duesund

Vurdering FOR læring. 30.01.2012 Charlotte Duesund Vurdering FOR læring MÅL FOR DAGEN: Jeg kan skape liv i læringsmålene Jeg kan utarbeide kriterier på ulike måter Jeg kan gi ulike former for tilbakemelding Jeg kan bruke den informasjonen jeg får i videre

Detaljer

Ny giv 03.10.2011. v/ Line Tyrdal

Ny giv 03.10.2011. v/ Line Tyrdal Vurdering FOR læringelevmedvirkning og egenvurdering Ny giv 03.10.2011 v/ Line Tyrdal Line Tyrdal 2011 Bakgrunnen for et internasjonalt fokus på vurdering FOR læring Inside the Black Box Line Tyrdal 28.01.11

Detaljer