CR-rapport I Pitney Bowes er bedriftens samfunnsansvar hver enkelts ansvar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CR-rapport 2009. I Pitney Bowes er bedriftens samfunnsansvar hver enkelts ansvar."

Transkript

1 CR-rapport 2009 I Pitney Bowes er bedriftens samfunnsansvar hver enkelts ansvar. Innovasjon og samfunnsansvar preger hvert aspekt av virksomheten vår. Det driverresultatene våre og definereross som selskap. Vår forretningspraksis Miljøet Mangfold Våre medarbeidere Kunder og leverandører Samfunnet Every connection is a new opportunity

2 Vår forretningspraksis Vi har et rammeverk av verdier og standarder som ligger til grunn for hele virksomheten, og som sikrer at selskapets suksess er et resultat av en ærlig og rettferdig praksis. Rammeverket støttes av solide rutiner som beskytter selskapet mot forretningsrisiko og ivaretar de ansattes personvern. Verdier og etikk Våre verdier viser hvem vi er, både på individ- og selskapsnivå. Vi har lagt oss på en høy etisk standard og gir våre ansatte en opplæring som skal bidra til at de alltid opptrer på en ærlig og pålitelig måte. Risiko og forretningskontinuitet Etter vårt syn har vi et ansvar overfor både medarbeidere og kunder for å sikre kontinuitet i virksomheten gjennom vanskelige perioder. Vi har utviklet solide rutiner for å kartlegge, vurdere og redusere så vel økonomisk som miljømessig risiko. Personvern Vi har forpliktet oss til å ivareta personvernet med hensyn til personlige og sensitive opplysninger. Vi har rutiner som ivaretar både personvern og informasjonssikkerhet, og som sørger for at alle sensitive opplysninger om våre ansatte behandles konfidensielt. CR-rapport 2009: Vår forretningspraksis Every connection is a new opportunity

3 Verdier Vår innfallsvinkel til selskapets samfunnsansvar er tuftet på et felles verdigrunnlag. Våre verdier har vært en styrke for selskapet gjennom flere generasjoner selv om måten vi beskriver dem på, har forandret seg noe. Vår styreleder og administrerende direktør, Murray Martin, tok i 2007/2008 initiativet til en spørreundersøkelse blant våre ansatte. Tilbakemeldingene vi fikk, ble brukt til å omdefinere verdiene våre på en klar og konsis måte. De er som følger: Kunden vår viktigste ressurs Vi fokuserer på kundens nytteverdi Vi reagerer raskt overfor kundene Vi skaper innovative løsninger Samarbeid Vi er inkluderende og behandler alle ansatte med respekt og verdighet. Vi samarbeider med hverandre og med kundene våre Vi oppfordrer til og verdsetter ulike synspunkter Vi støtter lokalsamfunnet Vis engasjement Vi er iherdige Vi er resultatorienterte og feirer suksess Vi prioriterer innovasjon for å levere unike verdier Vær ansvarlig Vi holder det vi lover og det vi forplikter oss til Vi setter utfordrende mål, analyserer resultatene og belønner suksess Vær pålitelig Vi viser omtanke Vi tar de riktige valgene Vi tenker før vi handler Vi fremmer verdiene våre gjennom en rekke interne utsendelser. I 2009 utvidet vi vår globale utstrekning. Retningslinjene ble oversatt til åtte språk, og vi innførte nye opplæringsprogrammer i Asia/Stillehavsområdet. Verdens mest etiske selskaper Tidlig i 2010 ble Pitney Bowes inkludert på Ethisphere Institutes liste over verdens mest etiske selskaper for fjerde år på rad. Ethisphere er en ledende internasjonal tankesmie som arbeider med beste praksis i forretningsetikk, bedriftens samfunnsansvar, antikorrupsjon og bærekraftighet. Årets 100 vinnere kom fra over 12 land. Verdier i praksis Hver uke ser vi nye eksempler på verdier i praksis for Pitney Bowes-medarbeidere verden rundt på selskapets intranettoppdatering, Inside PB. Disse førstehåndshistoriene favner vidt, men de har alle samme formål: å vise at i Pitney Bowes er ikke bare verdier noe som finnes i teorien de er grunnlaget for alt vi gjør. CR-rapport 2009: Vår forretningspraksis 3

4 Etikk Vi tar alle etiske avgjørelser hver eneste dag. Vi ønsker å være tydelige med hensyn til hva vi forventer av våre medarbeidere, og å gi dem konkrete ressurser som kan hjelpe dem å forstå hvilke forpliktelser de har, og hvordan de kan opptre på en måte som gjenspeiler Pitney Bowes' policy og regelverk, både i og utenfor arbeidstiden. Atferdskodeks Vår atferdskodeks, Pitney Bowes' retningslinjer for forretningspraksis, beskriver og illustrerer etiske og juridiske forhold som påvirker våre ansatte, kunder, forretningspartnere og lokalsamfunnene der vi holder til. For å understreke vårt engasjement for etisk atferd og respekt for lover og regler har vi knyttet den etiske standarden til de ansattes årlige evaluerings- og lønnsfastsettelsesprosess. Som en del av den årlige evalueringen vurderes de ansatte ut fra i hvor stor grad de utøver etisk lederskap. De ansatte får i tillegg anledning til å komme med synspunkter på den etiske standarden hos sine nærmeste overordnede og ledelsen for øvrig, i den årlige motivasjonsundersøkelsen. Opplæring. Våre ansatte må hvert år gjennomgå opplæring i selskapets retningslinjer og praksis samt juridiske emner som hemmelighold, antitrust og antikorrupsjon. Vi bruker mange ulike analytiske verktøy for å kartlegge risikoområder, deretter utarbeider vi programmer for å redusere risikoene. Vi tilbyr opplæring gjennom seminarer, Internett og via Webex, samt gjennom andre kanaler for medarbeidere som ikke har tilgang til datamaskin. Kanaler for rådgivning og rapportering. Vi oppfordrer våre medarbeidere til å søke råd om hvordan de skal håndtere etiske dilemmaer, og å melde fra dersom de har mistanke om at det foregår noe galt. Selskapet har en døgnåpen etikktelefon, som drives av en tredjepart, hvor ansatte kan melde fra om forseelser anonymt og på praktisk talt alle språk, uten å måtte frykte ubehagelige konsekvenser. Ansatte kan også kontakte avdelingen Global Ethics & Business Practices personlig eller anonymt per brev eller telefon, eller på e-post som kan sendes til en egen e-postadresse. Ethvert påstått brudd på selskapets regler eller retningslinjer blir vurdert og om nødvendig gransket. Hvis det viser seg å være hold i påstanden, blir den fulgt opp med nødvendige disiplinærtiltak. Kriterier. Vi overvåker kontinuerlig etikk- og samsvarsprogrammene slik at vi kan gjøre dem enda mer effektive. Pitney Bowes er et fremstående medlem av FTSE4Good Index, indeksen for ansvarlige investeringer som sponses av FTSEkonsernet. FTSEs evaluering av potensielle kandidater baseres hovedsakelig på policyer og praksis med hensyn til bestikkelser og korrupsjon. CR-rapport 2009: Vår forretningspraksis 4

5 Risiko Vi har en strukturert, enhetlig og kontinuerlig prosedyre for risikostyring, som omfatter hele organisasjonen. Selskapets system for risikostyring identifiserer og rangerer potensiell forretningsrisiko av økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig art. Risikofaktorene vurderes med hensyn til hvor sannsynlige de er, hvor alvorlige de er, og selskapets beredskapsplaner. De identifiserte risikofaktorene blir vurdert av et særskilt utvalg av toppledere i samarbeid med selskapets styre. Prosedyren for risikostyring er gjenstand for en uavhengig vurdering av styrets revisjonsutvalg. Resultatet er en strategisk tilnærming til risiko. Ved å fokusere på de sakene som kan påvirke våre langsiktige mål, blir ledelsen i stand til å foreta en god og helhetlig vurdering av risiko veid opp mot mulighetene for å lykkes. Dette styrker og samkjører ytterligere ledelsens, de ansattes og aksjonærenes interesser. Kommunikasjon og en forståelse av risiko blir en del av bedriftskulturen, og får en offensiv, og ikke bare en defensiv, funksjon. Business Continuity Business Continuity-programmet er samordnet med risikostyringsprosessen. Hovedformålet med programmet er å støtte pågående beredskapsplanlegging for å evaluere virkningen av hendelser som kan få negative følger for kunder, eiendeler eller medarbeidere. Vi har etablert prosedyrer for å sikre virksomhetens kontinuitet i krisetider. Ved hjelp av en kjernebemanning og engasjement på forretningsenhetsnivå kan vi reagere hensiktsmessig om det skulle oppstå problemer. Vi gir også våre medarbeidere opplæring, kjører simuleringsøvelser og evaluerer programmet med tanke på mulige forbedringer hvert år. Personvern Vi håndterer sensitive og personlige opplysninger, og mange av våre kunder benytter seg av våre produkter i sin behandling av personopplysninger. Vi har formelle styringsrutiner, opplæringsprogrammer, policyer og vurderingsrutiner i forbindelse med personvern og informasjonssikkerhet. Våre globale policyer, prosedyrer og standarder omfatter personvern og datasikkerhet, informasjonssikkerhet og akseptabel bruk. Det er utarbeidet særskilte retningslinjer for medarbeidere som har tilgang til spesielt sensitiv informasjon. Det finnes også prosedyrer for hvordan man skal granske og utbedre potensielle eller faktiske brudd på de gjeldende retningslinjene. CR-rapport 2009: Vår forretningspraksis 5

6 Miljøet Vi arbeider for å redusere miljøbelastningen som følger av selskapets globale virksomhet, produkter og tjenester. Vi har vært ledende i å ta i bruk energibesparende teknologier, gjenvinne brukte produkter og oppfordre til miljøansvar blant kunder og leverandører Produktene og tjenestene våre forbedrer effektiviteten og reduserer avfall gjennom hele kommunikasjonslivssyklusen, fra markedsanalyse til dokumentproduksjon og levering Vi deltar på en rekke fora for å korrigere misoppfatninger om miljøkonsekvensene ved post, spesielt sammenlignet med andre forbrukeraktiviteter Vi samarbeider med andre selskaper, bransjeorganisasjoner og leverandører av posttjenester om å støtte opp om miljøforskning, og å fremme en mest mulig miljøvennlig praksis. Bærekraftig kommunikasjon Virksomheten vår har som mål å hjelpe selskaper med å vokse gjennom mer effektiv kundekommunikasjon. Vi tilbyr mange produkter og tjenester som optimaliserer bruken av post som kommunikasjonskanal, reduserer andelen ikke-leverbar post, reduserer papirforbruket og integrerer fysisk post med digitale medier til flerkanals kommunikasjonsløsninger. Vi utformer også våre produkter med sikte på redusert energiforbruk og minst mulig miljøbelastning på alle trinn, fra produksjon og distribusjon til retur og gjenvinning. Energisparing Vi arbeider kontinuerlig for å redusere energiforbruket i alle våre prosesser. Vi måler selskapets CO2-utslipp og prøver å finne måter å redusere det på. Vi støtter en miljøvennlig fremstilling av papir og trykksaker. Resultat 2009 Selskapets CO2-utslipp, produktforvaltning og gjenvinningsvolum er gjenstand for rapportering. CR-rapport 2009: Miljøet Every connection is a new opportunity

7 Bærekraftig kommunikasjon I 90 år har Pitney Bowes hatt som mål å hjelpe selskaper med å vokse gjennom mer effektiv kundekommunikasjon, hovedsakelig gjennom post, men også i stadig økende grad gjennom flere kanaler, for eksempel bedriftskommunikasjon, nettbasert kommunikasjon og mobil kommunikasjon. I løpet av de siste årene har miljømessig bæredyktighet blitt en viktig suksessfaktor for selskaper over hele verden. Vi har hjulpet kundene med å oppfylle dette miljøansvaret gjennom en voksende serie innovative produkter og tjenester som optimaliserer bruken av post, og integrerer den med bredere kommunikasjonsstrategier. Med produktene våre kan kundene kartlegge sine beste utsikter, effektivisere utviklingen og produksjonen av materiell, øke avkastningen, styre kostnadene, minimere andelen ikke-leverbar post og redusere det totale papirforbruket. Vi har også vært en pioner innen utviklingen av systemer som integrerer fysisk post med digitale medier, forenkler sikre Internett-transaksjoner, reduserer behovene for dokumentlagring og muliggjør en papirfri arbeidsflyt i organisasjoner av alle størrelser. Opplæring til markedsførere Vi benytter oss av mange ulike måter når vi skal informere virksomheter, myndigheter og forbrukere om miljøvennlig markedsføring og postpraksis. Denne brosjyren fra Pitney Bowes Australia inneholder praktiske tips til hvordan virksomheter kan få en mereffektiv markedsføring samtidig som de reduserer miljøbelastningen. Årsrapporten for 2009 fremhevet flere nylig lanserte produkter som både oppfyller forretnings- og miljømål. Blant annet: Med vårt IntelliJet -utskriftssystem, som er laget i samarbeid med HP, kan kundene skrive ut skreddersydde, personlige markedsføringsmeldinger rett på transaksjonsutskrifter, slik at det ikke trengs bilag. Det kan også integreres med Pitney Bowes' postsystemer, slik at det kan spares plass sammenlignet med separate utskrifts- og postsystemer. Vår AddressRightNow nettbaserte listebehandlingstjeneste oppdaterer adresser i sanntid for å redusere andelen ikke-leverbar post og bidra til at post kommer frem til riktig person. Vår bildebehandlings- og arbeidsflytløsning bruker Kodak-teknologi for å hjelpe selskaper med å redusere papirvolumet og øke produktiviteten gjennom digitalisering av innholdet. Den inngår i en omfattende Pitney Bowes-pakke for register- og informasjonsbehandling som gir raskere tilgang til data, bidrar til å sikre immaterielle rettigheter og reduserer miljøbelastningen av informasjonsarkiver. Våre løsninger for lokaliseringsintelligens kombinerer geografisk og demografisk informasjon med forutsigbar analyse, slik at selskaper kan samordne produktutvikling, markedsføring og butikkplassering med behov og interesser på best mulig måte. Design for miljøkvalitet Uansett bruksområde utformer vi våre produkter med sikte på minst mulig miljøbelastning på alle trinn, fra produksjon og distribusjon til retur og gjenvinning. I tråd med vårt program Design for Environmental Quality (DfEQ), som ble opprettet i 1991, kommer hensynet til miljøet inn så tidlig som mulig i prosessen med å utforme nye produkter. Clean Up Australia Day Hvert år samles flere hundre tusen australiere for å plukke opp søppel og rydde på Clean Up Australia Day. Blant de frivillige som deltok i år, var det team fra Pitney Bowes Business Insight-avdelinger i Sydney og Brisbane samt Melbournegruppen som vises på bildet. I løpet av de siste 20 årene har deltakerne i programmet arbeidet i over 24 millioner timer og plukket over tonn søppel. CR-rapport 2009: Miljøet 7

8 Siden vi kontaktet amerikanske miljøvernmyndigheter, EPA, i 1996 for å få opprettet en ny Energy Star-kategori for utstyr til bildebehandling, har Pitney Bowes tilbudt en rekke postsystemer som er Energy Star-merket. EPA hevet standardene i 2009, og med utgangspunkt i de nye kravene har vi laget nye produktutforminger, for eksempel Pitney Bowes Connect+ som nettopp er lansert. DfEQ har også vært vår rettesnor i arbeidet med å overholde andre amerikanske og internasjonale forskrifter, og med å fjerne farlige stoffer fra våre produkter. Ifølge DfEQ må elektriske artikler oppfylle kravene i EUs direktiv med forbud mot farlige stoffer (RoHS) og direktiv for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Og siden 2008 har vi hatt en dialog med leverandører og kunder om å etterkomme EUs direktiv om kjemikalier (REACH). Retur og gjenvinning av produkter Pitney Bowes har en lang tradisjon for gjenvinning og gjenbruk av sine produkter. Over 95 prosent av alle komponentene i vårt postbehandlingsutstyr er skapt med tanke på gjenvinning, og nesten samtlige frankeringsmaskiner og rundt 85 % av alle postbehandlingsprodukter sendes til gjenvinning. I 2009 ble materialer for over 6,5 millioner pund gjenvunnet, inkludert kobber, aluminium, stål, plast, papp og papir, gjennom vår returordning (USA og Canada). Returnert utstyr som ikke kan gjenbrukes, blir sendt til godkjente partnere for ressursgjenvinning. Bransjeleder Når det gjelder miljøansvar, regnes vi som ledende innenfor postbransjen. Vi samarbeider med andre selskaper, bransjeorganisasjoner og leverandører av posttjenester om å støtte opp om miljøforskning, og å utvikle og fremme en mest mulig miljøvennlig praksis. Vi publiserer regelmessig undersøkelser og deltar på fora for å informere kunder og forbrukere om miljøbelastningen av post. Vi korrigerer misoppfatninger om hva som er situasjonen for post sammenlignet med andre forbrukeraktiviteter. Dette er noen av våre publikasjoner: The Truth About Green, en rapport som viser hvordan avsendere kan beskytte miljøet og bransjen The Environmental Impact of Mail: A Baseline The Greening of Government White Paper Vi har også hatt en ledende rolle i aktiviteter innen bransjen den siste tiden, blant annet det amerikanske postvesenets arbeidsgruppe Greening of the Mail, Direct Marketing Association Committee for Environment and Social Responsibility, postfora og postkundeorganisasjoner. Energisparing Vi utformer våre produkter med sikte på redusert energiforbruk og minst mulig miljøbelastning på alle trinn, fra produksjon og distribusjon til retur og gjenvinning. Vi arbeider hele tiden med å redusere energiforbruket på våre anlegg og prosesser. Vi måler selskapets CO2-utslipp og prøver å finne måter å redusere det på. Vi støtter en miljøvennlig fremstilling av papir og trykksaker. CO2-utslipp I 2007 kartla vi selskapets CO2-utslipp i henhold til standarden som er utarbeidet av World Resources Institute (verdens ressursinstitutt). Vi publiserer informasjon om selskapets CO2-utslipp gjennom det internasjonale CDP-prosjektet (Carbon Disclosure Project). Vi samarbeider dessuten med en ekstern konsulent som vurderer og validerer metodene vi bruker for innhenting og rapportering av informasjon om CO2-utslipp. Vi forventer at denne prosessen fullføres i tredje kvartal av Pitney Bowes hjelper Earthsense med å rangere de grønneste delstatene Ved bruk av analytiske verktøy fra Pitney Bowes Business Insight har Earthsense, som er basert i Syracuse i New York, opprettet en årlig rangering av de 10 beste delstatene i USA når det gjelder hvor miljøvennlige innbyggerne er. Earthsense sier at selskapets Eco- Insights-undersøkelse kan hjelpe selskaper med å få bedre fokus i produktutviklingen og markedsføre miljøvennlige produkter og tjenester mer effektivt. Pitney Bowes' tidslinje for innovasjon på miljøområdet 1944 Returprogram 1991 Design for miljøkvalitet 2000 Green Power Market Development Group 2007 WasteWise Hall of Fame, Carbon Disclosure Project 2008 Eco-Patent Commons, WHQ green renovation 2009 Bedriftens samfunnsansvar Rapport og måleverdier Coalition for Energy and Environmental Leadership in Leased Space Tidlig i 2010 dannet Pitney Bowes en koalisjon med DuPont, IBM, Fluor og Switzer Group for å jobbe for større tilgjengelighet av leasinglokaler til konkurransedyktige priser samtidig som de også er energieffektive og oppfyller miljøkrav. Gruppen har opprettet en miljøsjekkliste og kommet til enighet om å bruke den som en standard del av fremtidig leasing og forhandling om leasingfornyelse. Deltakerne i koalisjonen har til sammen over 25 millioner kvadratfot kommersielle lokaler i bare USA. CR-rapport 2009: Miljøet 8

9 Redusere forbruket Pitney Bowes har som mål å gjøre alle selskapets prosesser grønnere og mer effektive. Vår energiinnsats går på tvers av avdelinger og har økt medarbeidernes kunnskap om energisparing samtidig som det har redusert strømforbruket betydelig. I 2009 reduserte vi strømforbruket med over 8 millioner kilowattimer sammenlignet med forbruket i Vi sparte USD 1,4 millioner og reduserte CO 2 -utslippet med 4862 tonn. Energisparingstiltakene har omfattet bedre belysningssystemer, bedre systemer for oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering, mer effektive kjøle-, transport- og datasystemer, og bruk av bevegelsessensorer som slår av lyset i rom der ingen oppholder seg. Vi er en av grunnleggerne av Green Power Market Development Group, en bransjesammenslutning med amerikanske miljøvernmyndigheter (EPA), som har til formål å utvikle og kjøpe alternativ energi. Siden 2003 har vi kjøpt klimakvoter for fornybar energi som en støtte til satsingen på grønne energiformer som sol- og vindkraft og biobrensel. Så langt har våre klimakvoter ført til en reduksjon av CO 2 - utslippene på over tonn. I 2009 kjøpte vi Green-e -sertifiserte klimakvoter som bidro til å redusere utslippet av CO 2 med 5070 tonn. Pitney Bowes Norge Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn-programmet er finansiert av Miljøverndepartementet i Norge og skal hjelpe selskaper i Norge med å redusere miljøbelastningen, redusere kostnader og få fordeler av sin status som et miljøansvarlig selskap gjennom industrispesifikk sertifisering og testing. I 2009 ble Pitney Bowes Norway sertifisert som et miljøfyrtårn på grunn av sine praktiske, brukervennlige og miljøvennlige løsninger. Avfallshåndtering og -gjenvinning Pitney Bowes har siden 1996 deltatt i EPAs WasteWise Initiative, et frivillig program som har til formål å redusere produksjonen av avfall, øke gjenvinningsraten og fremme produksjon og innkjøp av gjenvinningsprodukter. Vi deltar nå med alle våre viktigste avdelinger i USA, våre to største avdelinger i Canada og hovedkontoret i Harlow, Storbritannia. I årenes løp har vi mottatt ni priser fra EPA, deriblant programmets Champion-pris og Årets partner. I 2008 ble vi innlemmet i WasteWise-programmets Hall of Fame for å ha gått i bresjen for gjenvinning. Innkjøp av produkter fra skog og bærekraftig skogsforvaltning Som et ledende selskap innen post- og dokumentbehandling tar vi ansvar for å bruke papir og papp på en måte som bevarer verdens naturressurser. Vi støtter programmer for bærekraftig skogsforvaltning og miljøsertifisering gjennom organer som Forest Stewardship Council (FSC), Sustainable Forestry Institute (SFI), Canadian Standards Association og Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Internt har vi fullført en baseline-analyse av bruken av bærekraftige og gjenvinnbare materialer, og vi er i ferd med å opprette måleverdier for å sikre økt bruk av papir og papp fra selskaper som har forpliktet seg til en ansvarlig ressursforvaltning. All utsendt litteratur, kataloger og direktepost fra oss er merket med en gjenvinningslogo. Globalt styringssystem for helse, miljø og sikkerhet Vi har en erkjennelse av at et solid styringssystem for helse, miljø og sikkerhet (HMS) må bygges på klare definerte retningslinjer med utgangspunkt i våre kjerneverdier. I 2009 utarbeidet vi en ny integrert, global HMS-policy som i større grad ansvarliggjør ledelsen i HMS-saker, og dreier seg om atskillig mer enn å følge lover og regler. På den måten vil vi oppfordre alle i selskapet til å ta ansvar for HMS-saker i selskapet. Ifølge vår nye policy er vi forpliktet til å gjøre belastningen på miljøet minst mulig for alle våre produkter og aktiviteter. Vi mener videre at alle personskader kan forebygges, og vi holder hver enkelt medarbeider ansvarlig for å følge de aktuelle prosedyrene for helse, miljø og sikkerhet. Ved utgangen av 2009 hadde vi også publisert eller oppdatert 34 tekniske globale standarder som støttet opp under de nye retningslinjene. CR-rapport 2009: Miljøet 9

10 Resultat 2009 Direkte og indirekte utslipp av karbondioksid (MTCE) * Samarbeid, anerkjennelse og priser World Environmental Center, Eco-Patent Commons Carbon Disclosure Project Greening the Mail Task Force Direkte utslipp av CO 2 e / inntekter i millioner USD 4,56 3,67 7,65* Indirekte utslipp av CO 2 e / inntekter i millioner USD 12,12 11,8 14,6 Utslipp av drivhusgasser per enhet gulvplass (tonn CO 2 / ft 2 ) 0,01 0,01 0,02 Gjenvunnet/forhindret avfall pund årlig (bare USA) Gjenvunnet/forhindret avfall årlig mengde MTCE unngått Gjenvunnet/forhindret avfall årlig mengde MTCE unngått / inntekter i millioner USD Produktgjenvinning akkumulert mengde i pund (bare USA og Canada) 3 783,24 0, , ** 4, * Den forbedrede innhentingen av data fra våre internasjonale kontorer har resultert i en økning av karbonutslipp i område 1 og område 2 for selskapet. Disse dataene blir en del av valideringen av tredjeparten i prosessen, som skal fullføres tidlig i oktober * * økning i MTCE unngått hovedsakelig på grunn av en betydelig økning i andelen papir som gjenvinnes Connecticut Green Business Award I januar 2010 kåret Connecticut Business News Journal Pitney Bowes til vinner av Connecticut Green Business Award i kategorien Corporate Achievement. De fremhevet selskapet langvarige forpliktelse til miljøforvaltning og imponerende reduksjon av strømforbruk. (MTCE = Metric Tons of Carbon Equivalents (karbondioksidekvivalenter i metriske tonn)) (CO 2 e = karbondioksidekvivalenter) CR-rapport 2009: Miljøet 10

11 Mangfold Mangfold og inkludering Fra et inkluderende ståsted er mangfold en ressurs som skaper et klima for engasjement, respekt og tilhørighet, og åpner for at ideer og erfaringer kan utfolde seg fritt og omsettes til verdiskapning. Mangfold hjelper oss å forstå markedsendringer, og å forholde oss til vårt globale kundegrunnlag, utvikle innovative løsninger og tiltrekke oss og holde på de mest talentfulle medarbeiderne. Vi har en strategisk tilnærming til ledelse og mangfold, med det overordnede ansvaret på administrerende direktør- og styrenivå. Toppledelsen i hver enkelt forretningsenhet og deres nærmeste underordnede har ansvaret for i hvilken grad tiltak for å øke mangfoldet lykkes i deres enheter. Hvert enkelt foretak utvikler sine egne planer og mål for hvordan mangfoldet kan utnyttes på best mulig måte. Disse planene skal i sin tur kobles opp mot prestasjonsmålene som danner grunnlaget for hvordan forretningsenheten vurderes av administrerende direktør og styret. Avlønningen av topplederne er knyttet opp mot i hvilken grad målene for mangfold blir oppfylt. Mangfold og inkludering ligger nedfelt i vår kultur. Mangfoldet hjelper oss å forstå endringer i markedsforholdene og å forholde oss til vårt globale kundegrunnlag, utvikle innovative løsninger og tiltrekke oss og holde på de mest talentfulle medarbeiderne og de beste leverandørene. Denne tilnærmingen har fire dimensjoner: Representasjon: Vi følger nøye med på sammensetningen av arbeidsstyrken og søker å gjenspeile mangfoldet i den tilgjengelige arbeidskraften der vi har våre avdelinger. Rekruttering: Vi samarbeider med eksterne partnere, blant annet interesseorganisasjoner for kvinnelige eller svarte arbeidstakere, for å rekruttere medarbeidere som vil bidra til å styrke mangfoldet i selskapet Liten gjennomtrekk av ansatte: Vi tilbyr nettbaserte seminarer, nettverkssamarbeid, foredrag og konferanser for å bidra til at talentfulle medarbeidere får mangfoldige utviklingsmuligheter. Ledelsen: Våre toppsjefer spiller en aktiv rolle i seminarene og nettverkssamarbeidet. Vi har et program for utvikling av mangfoldig lederskap rettet mot kvinner og fargede personer i nøkkelposisjoner, for at de kan få hjelp til å videreutvikle sin kompetanse, skaffe seg erfaring på tvers av avdelinger og arbeidsområder og bli mer synlige som ledere på høyt nivå Det internasjonale rådet for mangfold og inkludering Rådet ble dannet i 2007 og består av representanter fra alle våre forretningsenheter og land. De samarbeider for å skape et mer inkluderende arbeidsmiljø gjennom opplæring, anerkjennelse, kommunikasjon og ledelse der ledere går foran med et godt eksempel. CR-rapport 2009: Mangfold Every connection is a new opportunity

12 Her er noen av arrangementene rådet hadde i 2009: En konferanse for kvinner som omhandlet de doble forventningene som stilles til kvinner om å oppnå resultater både hjemme og på jobb. Foredragsholderne og deltakerne omfattet kvinnelige ledere i Pitney Bowes, kvinnelige ledere fra Europa og representanter fra Catalyst Organisation Opplæring i mangfold for 536 deltakere i Harlow i Storbritannia, etterfulgt av en undersøkelse om mangfold. Bygger på et vellykket program som ble lansert i Frankrike i Internasjonal diamantpris for lederskap på området mangfold og inkludering I år var det 6 vinnere fra 3 land, og det var 45 nominerte fra 10 land. Rådet gikk også gjennom rundt 12 internasjonale PB Impact Award 2009-nominasjoner for arbeid innen mangfold og inkludering Regionale briefinger for virksomhetssjefer om resultater fra medarbeiderundersøkelse om mangfold og inkludering, som viser hvordan andre regioner og virksomheter håndterer utfordringer med mangfold og inkludering En serie medarbeiderfora om mangfold og inkludering i Norden Priser og anerkjennelse I 2009 fikk Pitney Bowes og selskapets medarbeidere anerkjennelse fra en rekke eksterne organisasjoner for fremragende innsats for mangfold og inkludering. Blant annet: Best of the Best, Black EOE Journal, Professional Woman s Magazine og Hispanic Network Magazine Top 50 Employers for People with Disabilities, Careers & the disabled Magazine Top 50 Companies for Diverse Managers to Work, DiversityMBA Magazine Top 40 Best Companies for Diversity, Black Enterprise Top 100 Companies to Work For, Savoy Professional Best Diversity Company, Diversity/Careers in Engineeering & Information Technology Excellence in Innovation, Profiles in Diversity Journal I tillegg fikk fem Pitney Bowes-medarbeidere individuell anerkjennelse fra Hispanic National Bar Association, National Urban Fellows, DiversityMBAmagasinet, Women of Color-magasinet og Hispanic Association of Corporate Responsibility INROADS kompetanseutvikling Siden 1987 har Pitney Bowes samarbeidet med INROADS, Inc. for å nå målene våre om kompetanse og mangfold ved å utvikle minoritetsungdom med stort potensial og forberede dem til lederstillinger i selskaper og lokalsamfunnet. Elever søker seg til INROADS mellom første året på high school og andre året på college. De som tas opp, får karriereveiledning, opplæring og praksisplass om sommeren med sikte på fulltidsjobb etter fullført skolegang. INROADS-programmet i Pitney Bowes har gitt karrieremuligheter til praktikanter på områdene finans, markedsføring, kommunikasjon, ingeniørvitenskap, IT og HR. De siste tre årene har Pitney Bowes sponset mer enn 50 collegeelever. I 2010 forventer vi at over halvparten av sommerpraktikantene ansettes i fulltidsstillinger. Webseminar om kvinnelige ledere Med utgangspunkt i konferansen om kvinnelige lederei 2008 har vi utført en serie på tre webseminarer i 2009 med kvinnelige ledere både i Pitney Bowes og en rekke eksterne partnerorganisasjoner. I hver timeslange økt kunne medarbeidere i hele selskapet delta i gruppediskusjoner, bygge fagbaserte nettverk og utforske arenaer for karriereutvikling. I 2009 var det over 800 som deltok. PB Lets Me Be Me fikk FAN-pris Vårt PB Lets Me Be Me-program ble kåret til beste program for HR og bærekraftig utvikling på FAN 2009-messen i Paris. FAN (Forums des Acteurs du Numérique) er en ledende internasjonal bransjemesse for alle som jobber med dokumentbehandling. PB Lets Me Be Me, som ble lansert i 2007, er et globalt program for å skape økt bevissthet om mangfold. Det ledes av vårt internasjonale råd for mangfold og inkludering. CR-rapport 2009: Mangfold 12

Ta det personlig. CR-rapport 2010

Ta det personlig. CR-rapport 2010 CR-rapport 2010 Ta det personlig "Vi tar virksomhetens ansvar personlig hos Pitney Bowes. Innovasjon, integritet og service er grunnleggende for vår suksess. Jeg vet at de er det for meg." Oscar Drift

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4 Etiske retningslinjer Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012 Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012 canon-europe.com OM Canon Europa Canon Europa N.V. er et heleid datterselskap av Canon Inc. Japan og er ansvarlig for salg og markedsføring

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Bærekraftighetsrapport for Canon Europe 2011 12

Bærekraftighetsrapport for Canon Europe 2011 12 Bærekraftighetsrapport for Canon Europe 2011 12 canon-europe.com Bærekraftighet = Miljø, samfunn og virksomhet For å forbedre tilgjengeligheten har vi omstrukturert vår rapportering om bærekraft inn i

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006. Innhold. For dagene som kommer

KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006. Innhold. For dagene som kommer KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006 For dagene som kommer INNHOLD STYRELEDERS INNLEDNING 5 UTGANGSPUNKTET FOR DAGLIGE HANDLINGER 6 HANDLINGPLAN 2007 8 RAPPORT 2006 10 - Økonomi 12 - Samfunn 16 - Miljø 20 UTVALGE

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 6/04 Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Janka Jelstad Rappor t Program for forskning

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen GRØNNERE LEVERANSEKJEDER Rapport til UD/KOMPaktgruppen 1 Sammendrag... 3 Tiltak 1: Sikre konsistens mellom offentlige anskaffelser og private innkjøp... 3 Tiltak 2: Etablere og drifte et nettsted for kompetanse,

Detaljer