Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre."

Transkript

1 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid: 16. februar 2011, kl 16:00 20:00 Sted: SAS Radisson Hotell, Gardermoen (konferanseavdelingen i underetasjen) Telefonmøte på telefon med pinkode #. Telefon benyttes fra utlandet. Til sak 03/11 er Marta Ebbing og Sverre Engelschiøn invitert for å orientere om arbeidet med Nasjonalt hjerte- og karregister. Vel møtt! På vegne av sekretariatet - vennlig hilsen Trine Magnus Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Nord RHF / UNN HF / UiT Tlf / Side 1

2 SAKSLISTE INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Møte 16.februar 2011 Saksnr Saksinnhold Side 01/2011 Godkjenning innkalling og saksliste 3 02/2011 Referat fra forrige møte 4 03/2011 Orientering om etablering av nasjonalt register for hjerte- 9 og karlidelser 04/2011 Årsregnskap og årsrapport Nasjonalt servicemiljø /2011 Finansieringsbehov for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 11 06/2011 Felles infrastrukturmidler forslag til fordeling for /2011 Samarbeid Hemit - IKT nodefunkjson 17 08/2011 Statusrapport for teknisk utvikling av kvalitetsregistre 23 09/2011 Rapport prosjektprogresjon Biologiske legemidler 34 10/2011 Eventuelt 36 Side 2

3 Saksframlegg Møtedato Saksnr 01/11 Saksbehandler Tittel Godkjenning innkalling og saksliste Forslag til vedtak Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. Side 3

4 Saksframlegg Møtedato Saksnr 02/11 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Tittel Referat fra forrige møte Forslag til vedtak Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte Vedlegg 1: Referat styringsgruppemøte Side 4

5 Sak 02/11 vedlegg 1 Referat styringsgruppemøte Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Saksframlegg Møtedato Saksnr 03/11 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Tittel Orientering om etablering av nasjonalt register for hjerte- og karlidelser Bakgrunn for saken Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser ble av Stortinget vedtatt hjemlet i helseregisterloven den 22.mars Marta Ebbing, prosjektleder for Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser i Folkehelseinstituttet gir en muntlig orientering om etableringen av registeret. Sverre Engelschiøn, - og omsorgsdepartementet gir en muntlig orientering om arbeidet med forskriften i forbindelse med etablering av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Forslag til vedtak Styringsgruppen tar orienteringen til etterretning. Side 9

10 Saksframlegg Møtedato Saksnr 04/11 Saksbehandler Gøril Nordgård, SKDE Tittel Årsregnskap og årsrapport Nasjonalt servicemiljø 2010 Bakgrunn for saken De regionale helseforetakenes (RHFenes) ansvar for, og arbeid med nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2010 er hjemlet i Statsbudsjettet (St.prp. nr. 1 ( )) og i Oppdragsdokument Oppdraget er videreført fra 2009 og begrunnet med at nasjonale medisinske kvalitetsregistre er et viktig verktøy for å dokumentere og evaluere behandlingsresultater for pasientene. - og omsorgsdepartementet har øremerket midler til dette arbeidet i en nasjonal modell hvor RHFene har et juridisk, økonomisk og driftsmessig ansvar for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Nord RHF har et særskilt oppdrag med å etablere og drifte et felles nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Midt-Norge RHF ved Midt Norge IKT (Hemit), er tildelt oppgaven med å etablere tekniske fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre i de regionale helseforetakene. Arbeidet skal sees i sammenheng med Nasjonalt helseregisterprosjekt og det skal utvikles et strukturert samarbeid mellom SKDE og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Det samlede servicemiljøet skal yte råd og veiledning på alle områder hva gjelder etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre, bidra til utvikling av fellsløsninger for registerdrift, finansiering, teknologi etc. slik at kvalitetsregistre blir pålitelige kunnskapskilder og ressursmessig kosteffektive for alle berørte aktører. Kunnskap om hensiktsmessig registerdrift skal formidles til fagmiljøer som vil utvikle eksisterende registre eller etablere ny registre. Vedlagt er Nasjonalt servicemiljøs rapport om organisering av arbeidet, aktivitet og regnskap for 2010 (vedlegg 2). Forslag til vedtak Styringsgruppen tar årsregnskap og årsrapport til orientering. Vedlegg 2: Årsregnskap og årsrapport Nasjonalt servicemiljø 2010 vedlegges saksframlegg i eget dokument pga dokumentets størrelse Side 10

11 Saksframlegg Møtedato Saksnr 05/11 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Tittel Finansieringsbehov for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Bakgrunn for saken Under behandling av sak om fordeling av felles infrastrukturmidler, ba styringsgruppen om å få seg forelagt en egen sak om finansielle løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, som dekker alle relevante områder av arbeidet. Ad kostnader knyttet til nasjonale medisinske kvalitetsregistre Kostnader ved utvikling og drift av medisinske kvalitetsregistre er knyttet til Planlegging av formål, innhold og utforming av registeret (Fase 1 - utforming av protokoll) Design, oppbygging / utprøving av registeret i en egnet teknisk løsning (Fase 2 implementering) Drift - innregistrering av data i planlagt omfang, kvalitetssikring av data, etablering av analyserbare datasett, rapportering av resultater i hht registerets formål. Lønnsmidler til faglige registeransvarlige, til innregistrering og kvalitetssikring av data, samt til drift og vedlikehold av IKT-systemene, utgjør en vesentlig andel av de varige driftskostnadene. I den svenske utredningen fra 2010, «Guldgruvan i helso- och sjukvården Forslag til gemensam satsning », er det beregnet at utgiftene knyttet til utvikling og drift av Sveriges noe over 70 nasjonale kvalitetsregistre er på minst 500 mill kroner per år, og at ca 180 mill kroner av dette er kostnader knyttet direkte til innregistrering av data (kap 10, s 270). Fordelt per register betyr dette en beregnet kostnad på ca 2,5 mill knyttet til registrering og drift, og totale kostnader på ca 7 mill per nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Det antas å være store muligheter for besparelser knyttet til bedre IKT-systemer og til samordning av infrastruktur for gruppe av registre, men understrekes samtidig at behovet for betydelige og forutsigbare investeringer er til stede. I Norge er det svært ulikt hvor langt de 19 etablerte nasjonale medisinske kvalitetsregistre er kommet i utviklingen og hvordan de hittil har vært finansiert innen eget RHF. De øremerkete, regionale fellesmidlene benyttes til felles infrastruktur for informasjon, veiledning, tilrettelegging, organisering og IKT-utvikling innenfor Side 11

12 rammene av oppdraget til RHFene fra HOD og mandatet fra RHFene til den interregionale styringsgruppen. Det er etablert et interregionalt nettverk såkalte nodefunksjoner finansiert innenfor oppdraget/midlene til Nord RHF / SKDE, og tilsvarende nettverk for IKT-funksjonen (IKT-noder) planlegges finansiert av midlene til fordeling mellom RHFene (16,5 mill i 2011). Nedenfor er oppgaver, ansvarsforhold og ressursbehov ved registerutvikling og drift skjematisk skissert: Tabell 1. Aktivitet, ansvarsforhold og ressursbehov ved registerutvikling og -drift Aktivitet Ansvarlig Ressursbehov Fase 1: Oppstartfase, fram til ferdig protokoll Planlegging av registeret Utforming av protokoll Rådgivning og veiledning Registeransvarlig Nasjonalt servicemiljø - SKDE og regional Tidsbruk / lønn faglig registeransvarlige På etterspørsel nodefunksjon Fase 2: Utviklings- og implementeringsfase Design teknisk løsning Hemit / IKT-node** ca 150 timeverk Utvikling og testing av teknisk løsning Implementering av teknisk løsning Medisinsk faglig registerledelse Hemit / IKT-node** Hemit / IKT-node** Registeransvarlig ca 400 timeverk Varierende Tidsbruk / lønn for faglig registeransvarlige Rådgivning og veiledning Nasjonalt servicemiljø - SKDE og regional nodefunksjon Fase 3: Driftsfase Faglig ledelse og drift, inkl rapportering og analyse Sekretærfunksjoner, registrering /kvalitetssikring Faglig nasjonalt utviklingsarbeid Infrastruktur (IT-utstyr og - program, lokaler m.v.) Rapportering og analyse veiledning og bistand Medisinsk faglig ansvarlige i HF med databehandlingsansvar for registeret Sekretariat /registerorganisasjon i ansvarlig HF Registeransvarlig Registeransvarlig Nasjonalt servicemiljø (SKDE / regionale noder) På etterspørsel 50% % overlegestilling * 50% - 75% stilling * Opplæring, møtevirksomhet, reiser Ca kroner / år* Ca kroner/ år* På etterspørsel Lokal IKT-drift (drift av MRSplattform, evt andre program, drift av hvert enkelt register) Regional IKT-node, Side 12

13 Sentral drift Hemit / Nord IKT / Norsk nett*** Sentral drift MRS-løsning (Hemit): 2000 timer / 1,1 mill kroner per år. I tillegg drift av felles driftsmiljø (HN-IKT / Norsk nett) 2000 timer (?) * Etter beregninger utarbeidet av Fagsenteret i Vest ** Ansvars- og arbeidsfordeling Hemit / regional IKT-node ikke endelig avklart *** Endelig modell ikke utformet Dersom modellen med regionale IKT-noder etableres og utvikles som foreslått av styringsgruppen, vil det i et funksjonelt og effektivt samarbeid mellom Hemit, Nord IKT og regionale IKT-noder være både kompetanse og kapasitet til å sørge for generell IKT-infrastruktur (registerplattformer og felles driftsløsning), samt etablering av IKT-løsninger for enkeltregistre. Av økonomiske ressurser er det for dette systemet til disposisjon følgende i 2011 ut over basisfinansieringen av Hemit på 5 mill kroner per år: 8.3 mill utlyst som utviklingsmidler for enkeltregistre. Kilde: 5,3 mill overskudd SKDE fra 2009, 3 mill regionale fellesmidler fra ,35 mill tjenester fra Hemit til enkeltregistre med nasjonal status. Kilde: 2,35 mill overskudd Hemit 2009, 1 mill regionale fellesmidler fra I tillegg kommer 3 mill i hhv 2010, 2011 og 2012 til utvikling av felles driftsmiljø (eget prosjekt), samt midler til drift av regionale IKT-noder (1 mill til hver region i 2010, foreslås økt i 2011 kfr sak xx/11). Utfordringen i denne modellen er at ansvar og beslutningsmyndighet er fordelt på flere aktører og at ingen har et enhetlig ledelsesansvar for hele prosessen. De regionale fellesmidlene finansierer ikke faglig ledelse og drift av enkeltregistre. Dette er i dag et ansvar for registeransvarlig RHF. Det er behov for å utvikle en omforent framtidig modell også på dette punktet, både hva gjelder kostnadsramme og finansieringskilde. Ad kostnadsramme: I Vest er det beregnet at faglig ledelse og drift av et nasjonale medisinsk kvalitetsregister koster mellom 1 og 1,5 mill kroner per år (kfr tabell 1). I Sverige er kostnadsanslaget ca 2,5 mill (kfr utredningen fra 2010 omtalt ovenfor). I Vest arbeider man med å etablere en ordning der status som nasjonalt kvalitetsregister utløser regionale driftsmidler mellom 1 og 1,5 mill kroner (ikke endelig vedtatt). Dersom de øvrige regionene gjorde tilsvarende beslutninger, ville man oppnå et felles nasjonalt system for finansiering av faglig ledelse og drift. Videre kan det være et tema hvorvidt også midler til faglig ledelse og drift bør trekkes ut fra RHFenes felles inntektsramme og øremerkes, på samme måte som det er gjort med midler til infrastruktur. På den måten vil det bli ytterligere understreket at drift av et nasjonalt kvalitetsregister er en oppgave man påtar seg på vegne av alle RHF, og man unngår at enkelte RHF blir «straffet» økonomisk ved å påta seg slikt ansvar. Side 13

14 Forslag til vedtak 1. Styringsgruppen viser til tabell 1 i saksframlegget som oversikt over oppgaver og ansvarsforhold knyttet til utvikling og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2. Styringsgruppen anbefaler at regionale IKT-noder etableres i alle regioner, og at modellen for IKT-support av nasjonale medisinske kvalitetsregistre videreutvikles som foreslått i denne sak. Noen utfordringer knyttet til ansvarsforhold og ledelse av felles disponible ressurser må finne sin løsning. 3. Styringsgruppen erkjenner at de nasjonale fellesmidlene til IKT- infrastruktur inntil videre synes å dekke behovet for utvikling og drift både regionalt og sentralt, dette innebærer at midler også benyttes til drift. Det er databehandlingsansvarlig som har ansvar for å finansiere den tekniske driften av kvalitetsregistrene, 4. Det er behov for å etablere et forutsigbart system for finansiering av klinisk ledelse og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Modellen som er under utarbeidelse i Vest RHF foreslås lagt til grunn. 5. Styringsgruppen foreslår at det i framtida etableres et system med felles, øremerkete midler som bidrag til kostnader ved klinisk faglig ledelse og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Side 14

15 Saksframlegg Møtedato Saksnr 06/11 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Tittel Felles infrastrukturmidler forslag til fordeling for Bakgrunn for saken - og omsorgsdepartementet har varslet at felles infrastrukturmidler til fordeling mellom RHFene vil bli utbetalt tidlig i 2011 (brev av , vedlagt). Styringsgruppen behandlet i sak en foreløpig plan for fordeling av disse midlene. I denne saken er planen konkretisert i hht styringsgruppas tidligere behandling, og legges fram for styringsgruppa som anbefaling til AD-møtet. Om forslaget Forslaget følger opp tidligere vedtak om en treårig finansiering av prosjekt felles tekniske løsninger (felles driftsmiljø) med 3 mill kroner per år. Videre er oppbyggingen av regionale IKT-miljø dedikert arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre (kalt IKT-noder) prioritert. Dette anses som en viktig suksessfaktor for å få framdrift i det konkrete arbeidet med å få både etablerte og framtidige registre i landsdekkende funksjon på en omforent IKT-plattform. I årets forslag er satsningen forsterket, og foreslås ujevnt fordelt mellom RHFene. Sør-Øst foreslås tildelt 3,5 mill. Begrunnelsen for dette er at det til forskjell fra de øvrige regionene ikke tidligere er etablert en slik funksjon innen Sør-Øst og at det nasjonale fellesskapet vil være avhengig av at modellen fungerer også i Sør-Øst. Det forutsettes da at Sør-Øst etablerer en dedikert og langsiktig funksjon for dette formålet, med samordnet og felles strategi for alle kvalitetsregistrene i Sør-Øst. Forslaget om 2 mill til Vest og 1 mill til hhv Midt og Nord, er begrunnet med at Vest har flertallet av de nasjonale registrene mens Midt og Nord i sitt arbeid i noen grad kan støtte seg på de etablerte nasjonale funksjonene i Hemit og SKDE. 4 mill foreslås som prosjektmidler til de særskilte utfordringene i hhv Sør-Øst og Midt med kvalitetsregistrene tilhørende Kreftregisteret og det nasjonale Hjertekarregisteret, og 1 mill til prosjekt register for biologiske legemidler. Prosess med å ansette prosjektleder til sistnevnte er i gang, og midlene foreslås utbetalt til det RHF der prosjektleder blir ansatt (se sak 9/2011). Til slutt ønsket styringsgruppen en sum til disposisjon for uforutsette behov som oppstår underveis og i årets løp. Det er foreslått 1 mill til dette formål. Det anbefales at AD-møtet delegerer til styringsgruppen å avgjøre bruk av midlene innenfor formålet. Side 15

16 Nedenfor er det samlete forslaget satt opp i tabellform: Forslag til fordeling av felles regionale infrastrukturmidler for Oppgave Beløp Ansvarlig Utbetales til Prosjekt felles tekniske 3 mill Hemit Midt RHF løsninger Regionale IKT noder Prosjektmidler Nasjonalt Hjerte og karregister Prosjektmidler teknisk løsning Kreftregisteret Prosjektmidler register for biologiske legemidler Diverse HSØ: HV: HMidt: HN: Sum: 3,5 mill 2 mill 1 mill, 1 mill. 7,5 mill Hvert RHF Hvert RHF 2 mill Midt Midt RHF 2 mill SØ Sør Øst RHF 1 mill 1 mill Avh av ansettelse av prosjektleder Interregional styringsgruppe RHF der prosjektleder er ansatt Nord RHF Til sammen 16,5 mill Nord RHF Forslag til vedtak Styringsgruppen anbefaler overfor AD-møtet at felles infrastrukturmidler 2011 til arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre fordeles som foreslått i denne sak. Side 16

17 Saksframlegg Møtedato Saksnr 07/11 Saksbehandler Are Edvardsen, SKDE Per Haug, Hemit Tittel Samarbeid Hemit - IKT nodefunkjson Bakgrunn for saken I løpet av høsten 2010 ble det klart at en regional IKT-nodefunksjon knyttet til servicemiljøet skulle innføres som et tiltak for å øke kapasiteten på etablering av tekniske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre og som et viktig element for at utviklingen skal foregå så nært registermiljøet som mulig. IKT-nodefunksjonen er godt etablert i Vest, under etablering i Midt og Nord og under planlegging i Sør-Øst. Det er viktig at det finnes en god beskrivelse av grenseoppgangen for Hemit sin rolle og node funksjonen sin rolle i registerutviklingen. På bakgrunn av tidligere vedtak i styringsgruppen om å etablere IKT-noder i de ulike regionene, ble Hemit og SKDE gitt i oppdrag å beskrive funksjonen til IKT-nodene i henhold til vedtakspunkt 4,sak Følgende skulle beskrives: Arbeidsoppgaver, herunder - samarbeid med kliniske miljøer/enkeltregistre - samarbeid og arbeidsfordeling i forhold til Hemit - deling av kildekode Ansvarsfordeling Hemit/ RHF-nodefunkjson Krav til kompetanse Organisering Finansiering Under fellesmøte for nasjonalt servicemiljø i Tromsø 7. desember 2010 la Hemit fram et notat (vedlegg 3) som et forslag til beskrivelse av IKT-nodefunksjonen. Endelig forslag er basert på tilbakemeldinger fra det møtet. Om forslaget Notatet gir en beskrivelse av organisering, arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling mellom Hemit og IKT-nodene samt krav til kompetanse. I tillegg er det lagt inn en beskrivelse av nødvendig Infrastruktur for å kunne drive systemutvikling. Foreslått organisering baserer seg spesifikt på metoden smidig systemutvikling (Scrum) og nodemiljøene må derfor kjenne til og kunne denne. Opplæring i dette er en del av Hemit sin plan for kompetansebygging på nodene og er gjennomført for node i Vest. Ansvars- og rollefordeling mellom Hemit og IKT-nodene vil i grove trekk være slik at IKT-nodene står for utvikling av enkeltregistre i tett samarbeid med registermiljøet med bistand fra Hemit. Hemit har ansvar for kjerne(felles)funksjonalitet Side 17

18 i MRS med tilpasninger i tråd med det som dukker for det enkelte register. Hemit gjennomfører kvalitetskontroll og godkjenning. Forslaget er basert på den modellen som nå benyttes i Vest for utvikling av registrene der og har så langt gitt gode resultater. Erfaringer fra dette må også bringes videre i forhold til Nord og Sør Øst. Kommentarer til forslaget I januar 2011 laget servicemiljøet node i HSØ et notat (vedlegg b) med kommentarer til forslaget der en utredning av alternative modeller etterspørres, samt at finansieringsmodell og IKT-messig styring bør avklares nærmere. Hemit anbefaler at disse temaene blir en del av fellesprosjekt tekniske løsninger som styringsgruppen tidligere har godkjent (sak ), der NIKT er referansegruppe. Den beskrivelse som foreligger nå omhandler utvikling av registre, men ikke problemstillinger knyttet til drift og forvaltning som er en annen del av det totale konseptet for felles teknisk løsning. Det må også jobbes videre med forholdet mellom Hemit, node, registermiljø, SKDE og IKT driftsorganisasjon spesielt knyttet til dette med innføring av registre. Forslag til vedtak 1. Styringsgruppen understreker behovet for å få etablert IKT-nodefunksjoner i alle regioner og anbefaler at dette skjer snarest mulig i tråd med vedlagt notat. 2. Styringsgruppen ber om at Hemit videreutvikler og tydeliggjør samarbeidsformen mellom Hemit og IKT nodene løpende i tråd med erfaringer fra arbeidet og legger fram nytt forslag når det foreligger utvidelser. 3. Styringsgruppen ber om at samarbeidet mellom IKT-noder og Hemit evalueres og legges fram for styringsgruppen på nytt innen årsslutt Vedlegg 3: Notat «Beskrivelse av IKT nodefunksjonen» Side 18

19 Sak 7/ 11: vedlegg 3: Notat «Beskrivelse av IKT nodefunksjonen» Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Saksframlegg Møtedato Saksnr 08/11 Saksbehandler Per Olav Skjesol. Hemit Tittel Statusrapport for teknisk utvikling av kvalitetsregistre. Bakgrunn for saken I henhold til tidligere vedtak så skal det legges fram statusrapport på den tekniske utviklingen av kvalitetsregistre. Sakens innhold 1 Generell status Samarbeid med kreftregisteret Etablering av driftsløsning Bemanning i Hemit Erfaringer fra utvikling av enkeltregistre så langt Videre arbeidet med enkeltregistre Status milepæler Status hovedaktiviteter Økonomi Risiko Gantdiagram Side 23

24 1 Generell status Siden forrige styringsgruppemøte har utviklingsarbeidet gått som planlagt. Det er produksjonssatt registre i Vest og Midt på ny felles plattform. Utviklingsarbeidet har fungert godt og spesielt har den tekniske noden i Vest nå kommet godt i gang. Her jobbes det godt i fellesskap med Hemit og det produseres løsninger i henhold til planer. Arbeidet med utvikling av registrene i HSØ går også etter planen og man forventer også det videre. Før jul ble det jobbet godt og intenst sammen med Nord IKT for å få etablert en felles driftsplattform. Denne kom på plass i siste uke før jul slik at man også fikk installert de løsningene som man skulle i produksjon med til 1.1. Dette er en midlertidig plattform som skal oppgraderes på et senere tidspunkt. I den forbindelse er det også opprettet driftsavtaler mellom Nord IKT og Vest IKT, tilsvarende avtale skal på plass med Midt, samt at det jobbes med en avtale mellom Midt og Nord IKT knyttet til øvrige forhold rundt plattformen. Det var en klar målsetting at 3 registre i Vest og 2 i Midt skulle være klar for dataregistrering Dette målet ble nådd. Etter oppstart oppstod det noen mindre problemer. Dette var knyttet til manglende FRESH koder i det nasjonale registeret for, noe som gjorde det vanskelig for enkelte brukere å logge seg på løsningen. Dette ble løst av Nord IKT gjennom at data ble korrigert. Det har også vært problemer knyttet til pasientsøk som førte til at man måtte gå til et annet skjermbilde for å søke opp pasientene enn det som opprinnelig var tenkt dette er nå rettet. Enkelte steder har det også vært noen praktiske problemer i forhold til å kunne bruke mobiltelefon og SMS for tildeling av passord. 1.1 Samarbeid med kreftregisteret. Samarbeidet med kreftregister fungerer godt og man ser ut til å kunne oppnå gode løsninger med MRS som innregistreringsløsning. Det gjenstår fortsatt noen avklaringer i HSØ på det endelige valget for løsning. 1.2 Etablering av driftsløsning Som tidligere nevnt så første versjon av driftsløsningen hos Nord IKT etablert. Denne plattformen skal oppjusteres i henhold til sak Dette arbeidet er Nord IKT i gang med, men det er noe usikkerhet på når denne vil bli ferdigstilt. Det er også mangler knyttet til testmiljø som må utbedres for at man skal få testet nye registre i et riktig miljø før produksjonssetting, samt nye versjoner og feilrettinger. Det siste er viktig for å sikre at når man gjør endringer i produksjonsmiljøet så er det feilfritt og uten ekstra bry for de som skal registrere. Pr. dato ser det ut til at den største utfordringen er å sikre at Nord IKT har ressurser til å følge opp dette. Det har også vært noen diskusjoner knyttet til hvordan de bevilgede midlene til Nord IKT skal styres. Det er også gjennomført innledende møter med Norsk nett (NHN) forhold til den framtidige driftsløsningen. Dette er nå høyt forankret i NHN sin strategi og arbeidet har så langt vært konstruktivt. Side 24

25 1.3 Bemanning i Hemit Hemit har siden forrige møte jobbet med rekruttering av nytt personell. Det er nå rekruttert 2 nye personer og man jobber med å få inn 2 til. Dette for å ta ned den eksterne innleien. Siden utviklingen nå ser ut til å gå raskere en tidligere estimert er bemanningen ikke kritisk i forhold til å opprettholde planlagt framdrift. 1.4 Erfaringer fra utvikling av enkeltregistre så langt Erfaringene med utviklingsmodellen med distribuerte noder er at dette er mulig å få til å fungere. Noder trenger noe opplæring for å komme i gang, men etter hvert fungerer dette godt. Dette viser erfaringene fra Vest. I Sør så gjennomføres utviklingen nå gjennom at Hemit har personell utplassert i HSØ. Erfaringene med dette er også gode og er en noe enklere modell i forhold til Hemit for å komme rakst i gang, men en er avhengig av at Hemit ressurs flyttes ut slik at den er nært registermiljøet. Utviklingen av enkeltregistre går klart raskest når registermiljøet har jobbet godt med variablene i forkant og er sikker på definisjonene. Det er noe mer krevende å komme i gang med selve utviklingen når definisjonene ikke er like klar, men erfaringen viser at det også er raskt å lande dette når man jobber systematisk og man er beslutningsdyktig i registermiljøet. Bruken av noder fører til at Hemit i noen tilfeller kommer for langt unna registermiljøet. Dette har vist seg etter produksjonsstart av nye registre i forhold til å bli informert rakst nok om problemer. Henvendelser har en tendens til å gå lange runder før de kommer fram til Hemit. En ønsker derfor fra Hemit å være tettere på registrene spesielt rundt oppstart av registrering for raskt å korrigere feil eller bistå på andre måter. Det viser seg også at de forskjellige registrene angriper bredding av sin løsning ut til alle brukere på litt forskjellige måter og at man her kunne trenge noe mer bistand fra servicemiljøet. 1.5 Videre arbeidet med enkeltregistre. Det er nå klart for å starte arbeidet med 6 nye registre i Vest i henhold til planen. Dette passer bra i forhold til Hemit sin utviklingskapasitet og siden registerutviklingen nå også går veldig bra sammen med Vest er det viktig å komme videre med dette. Imidlertid er det signalisert muntlig til Hemit fra Vest at man ønsker å utsette denne implementering til senere på året og inn mot En slik forskyvning av planen vil være svært uheldig på nåværende tidspunkt, da det er her man har planlagt å fokusere innsatsen nå. Hvis dette skyldes ressursproblemer hos Vest så ønsker vi å gå inn med større ressurser her for å sikre framdrift. Det vil være fullt ut forsvarlig sett ut fra dagens ressurstilgang. Hvis man nå kommer i gang i Vest vil dette være de siste registrene som har fått nasjonal status som man starter utvikling på. Det er derfor viktig at man nå løfter nye registre opp til nasjonal status slik at dette er avklart før man starter videre utvikling. Side 25

26 2 Status milepæler 2.1 Status hovedaktiviteter Ansvarlig Navn på register Status Kommentarer Vest Norsk MS register og bio-bank I test Startet utvikling i samarbeid med node i vest på MRS plattform. Vest Vest Vest Vest Vest Vest Vest Vest Vest Vest Vest Nasjonalt korsbåndregister Nasjonalt hoftebruddsregister Nasjonalt register for leddproteser I arbeid Uavklart Uavklart Planlagt produksjonssatt til Startet utvikling i samarbeid med node vest på MRS plattform. Planlagt produksjonssatt til Vest har signalisert at de ønsker utsettelse. Dette er ikkje ønskelig fra Hemit da man nå er kommet i godt i gang med produksjon av register og har et velfungerende samarbeid med node i HV Vest har signalisert at de ønsker utsettelse. Dette er ikkje ønskelig fra Hemit da man nå er kommet i godt i gang med produksjon av register og har et velfungerende samarbeid med node i HV KOLS I produksjon Stabilisering i jan Pr. dato ingen produksjonshindrende feil Intensivregisteret I Stabilisering i jan Pr. dato produksjon ingen produksjonshindrende feil Leppe Kjeve Gane I arbeid Produksjonssettes i uke 6. Utsatt etter eget ønske fra registeret. Diabetesregister for I Stabilisering i jan Pr. dato voksne produksjon ingen produksjonshindrende feil Norsk porfyriregister Uavklart Vest har signalisert at de ønsker utsettelse. Dette er ikkje ønskelig fra Hemit da man nå er kommet i godt i gang med produksjon av register og har et velfungerende samarbeid med node i HV Register for hjemmerespiratorbehandling Nasjonalt register for autoimmune sykdommer Nasjonalt register for invasiv kardiologi Uavklart Uavklart Uavklart Vest har signalisert at de ønsker utsettelse. Dette er ikkje ønskelig fra Hemit da man nå er kommet i godt i gang med produksjon av register og har et velfungerende samarbeid med node i HV Vest har signalisert at de ønsker utsettelse. Dette er ikkje ønskelig fra Hemit da man nå er kommet i godt i gang med produksjon av register og har et velfungerende samarbeid med node i HV Vest har signalisert at de ønsker utsettelse. Dette er ikkje Side 26

27 Ansvarlig Navn på register Status Kommentarer ønskelig fra Hemit da man nå er kommet i godt i gang med produksjon av register og har et velfungerende samarbeid med node i HV Nord Nord Nord SØ SØ SØ SØ SØ SØ SØ SØ Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi Nasjonalt register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Nordisk kvalitetsregister for hidradenitis suppurativa, ferdig utviklet teknisk løsning Traumeregister Cerebral parese register Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt register for prostatakreft Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft I drift Avventer I drift Test/utvikling I drift Test/utvikling Avventer Avventer Etablert register på teknisk løsning tilbudt igjennom helseregister.no, ikke på felles teknisk løsning Veldig lite register (få pasienter) og er i dag på papir. Ingen kjente konkrete planer for å gjøre dette tilgjengelig gjennom sentral elektronisk innregistrering på MRS. Open Q-reg-løsning er utviklet og er for øyeblikket i test. Utvikling ferdigstilles i uke 6. I henhold til plan. Har etablert fungerende teknisk løsning. Ikke del av felles teknisk løsning. Utvikling ferdigstilles i uke 6 i henhold til plan. Inngår i kreftregisterprosjektet, må planlegges som egen aktivitet i samarbeid med kreftregisterprosjektet. Vil imidlertid påvirke ressursbruk. Inngår i kreftregisterprosjektet, må planlegges som egen aktivitet i samarbeid med kreftregisterprosjektet. Vil imidlertid påvirke ressursbruk. Gastronet (inkl. ERCP) Avventer Ikke etablert / godkjent som nasjonalt register. Inngår i kreftregisterprosjektet, må planlegges som egen aktivitet i samarbeid med kreftregisterprosjektet. Vil imidlertid påvirke ressursbruk. Norsk register for døvblinde Avventer Ikke etablert / godkjent som nasjonalt register. Del av nasjonalt kompetansesenter Har i dag sentral innregistrering og har ikke planer om å etablere felles Side 27

Saksframlegg. Statusrapport for teknisk utvikling av kvalitetsregistre.

Saksframlegg. Statusrapport for teknisk utvikling av kvalitetsregistre. Saksframle Møtedato 13.12.2010 Saksnr 46/10 Saksbehandler Per Olav Skjesol, Tittel: Statusrapport for teknisk utviklin av kvalitetsreistre. Bakrunn for saken: I henhold til tidliere vedtak så skal det

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 20.10.2010 Møtenr. 04-10 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 20. oktober 2010 Tid Kl 17.00 20.00 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat På

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Overordnet målsetting Utvikle en teknisk løsning som er Brukervennlig Gir god datakvalitet

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8.desember 2010 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 11.desember 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT Sak 50/2013 Status ikt prosjekter Esben Andre Henriksen - HEMIT «Helse Midt-Norge RHF tildeles 5 mill. kroner til HEMIT for å sikre at de nasjonale medisinske kvalitetsregistre får tatt i bruk tekniske

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 30.09.2015 Møtenr. 05-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. september 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Gardermoen Olav Røise (leder),

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Gøril Nordgård og Philip A. Skau 13. februar 2012 I Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi er dokumentasjon og analyser av kliniske resultater ett av fire

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 7.april 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Hvilke styringsindikatorer og målsettinger skal settes for 2012? Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 89/2011 Ståle Langvik Christiansen Beslutning.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8.juni 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 12.06.13 Møtenr. 03-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 12. juni 2013 Tid Kl. 09.30 14.45 Sted Deltakere Observatører Fraværende Fra sekretariat

Detaljer

MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre.

MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre. MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre. HEMIT skal etablere felles tekniske løsninger I Hovedsak innebærer dette: Videreutvikle MRS som en felles nasjonal plattform Etablere registre

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Hjertekarregisteret Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Historikk

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt topplederprogram Eva Stensland Tromsø 30.03.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn: Medisinske

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8. desember 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF

Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 06.12.2012 Møtenr. 05-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Torsdag 6. desember 2012 Tid Kl 10.00 14.00 Sted. Deltakere Fraværende Gardermoen Bent Indredavik

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.oktober 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 11.12.13 Møtenr. 05-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 11. desember 2013 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Deltakere Observatører Gjester Fra sekretariat

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 04.03.2015. Møtenr. 01-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 04.03.2015. Møtenr. 01-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 04.03.2015 Møtenr. 01-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 04. mars 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Vara Observatører Gjester Fra FMK

Detaljer

Avtale med Norsk Helsenett. Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit

Avtale med Norsk Helsenett. Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit Avtale med Norsk Helsenett Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit Bakgrunn Jan 2009 Oppdragsdok.H else Midt Norge Nov 2010 Programdirektiv for teknisk gruppe April 2011 Oppstartsmøte Des 2011 Sak

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 3.juni 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

I samråd med styringsgruppens leder innkalles det herved til styringsgruppemøte for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

I samråd med styringsgruppens leder innkalles det herved til styringsgruppemøte for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Styringsgruppens medlemmer Fagdirektør Helse Nord RHF, Jan Norum Dekan Arnfinn Sundsfjord, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Torsdag 27.09.12 INNKALLING TIL STYRINGSGRUPPEMØTE I SKDE I samråd med styringsgruppens

Detaljer

Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt. -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil

Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt. -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil John Petter Skjetne - Produktansvarlig MRS Norsk hjerteinfarktregister

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Saksframlegg Tittel: Bakgrunn for saken: Sammendrag

Saksframlegg Tittel: Bakgrunn for saken: Sammendrag Saksframlegg Møtedato 07.05. Saksnr /20 Saksbehandler Esben Andre Henriksen, Hemit Tittel: Status IKT-prosjekter og prioriteringer av det videre arbeidet Bakgrunn for saken: I henhold til tidligere vedtak

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8. juni 2016 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. august 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Erfaringer fra Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL) Bjørn-Yngvar Nordvåg

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 2.februar 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Trondheim 15. mai 2006 Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette er en fellesuttalelse fra Norsk Hjerteinfarktregister

Detaljer

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF Målet med kvalitetsregisterarbeidet Få kunnskap om forekomst

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 24. september 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen.

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland !! Program!12.desember!2014!Radisson!Blu!Hotel!Plaza,!Oslo!! Tid! Tema! Foredragsholder! 10:00% 10:05! Velkommen! Eva!Stensland!

Detaljer

Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift

Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift Sverre Engelschiøn Kvalitetsregisterseminar - Et nasjonalt hjerte- og karregister Drøftet i fagmiljøet siden

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 18. november 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1

Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1 Årsrapport 2011Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1 Innholdsfortegnelse Side 1 Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre 3 2 De regionale helseforetakenes organisering

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til?

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hovedpunkter Innledning Hva er et kvalitetsregister vs andre registre? Nye initiativ: Nasjonalt

Detaljer

Årsrapport 2013. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Årsrapport 2013. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Årsrapport 2013 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Innhold Årsrapport 2013... 1 1 Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre... 2 2 De regionale

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 9. juni 2015 kl. 9:30 15:00 Sted: Møterom 20, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Tom Christensen (prosjektdirektør, avd.

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 25.februar 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø

Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø Hovedpunkter Hva? Nasjonal satsning Hvorfor registre? Sjeldne diagnoser og tilstander?

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 20.september 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Norsk hjertestansregister forventninger

Norsk hjertestansregister forventninger Norsk hjertestansregister forventninger Åpning Norsk hjertestansregister 16. mars 2015 Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 16. mars 2015 Pleiestiftelsen for

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Hjerte- og karregisteret

Hjerte- og karregisteret Hjerte- og karregisteret Marta Ebbing, spesialist i hjertesykdommer, ph.d., avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Takk til alle gode kolleger! Hjerte- og karsykdom 2012-2013*

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 3. september 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

UTKAST 3. Strategi og handlingsplan 2012-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

UTKAST 3. Strategi og handlingsplan 2012-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox UTKAST 3 Strategi og handlingsplan 2012-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse Innledning 3 Visjon 4 Sammendrag 4 1 Bakgrunn 6 1.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 6 1.2 Hva er et medisinsk

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Nasjonalt helseregisterprosjekt

Nasjonalt helseregisterprosjekt Nasjonalt helseregisterprosjekt Kvalitetsregisterkonferansen 2012-04-19 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Nasjonalt helseregisterprosjekt En tiårig strategi for modernisering

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 41-2015 Opplæringskonsept i driftsfasen Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 30.mai 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Informasjonsmøte om kvalitetsregister Teknisk plattform. Bernt Olav Økland, Helse Vest IKT

Informasjonsmøte om kvalitetsregister Teknisk plattform. Bernt Olav Økland, Helse Vest IKT Informasjonsmøte om kvalitetsregister Teknisk plattform Bernt Olav Økland, Helse Vest IKT Teknisk plattform for kvalitetsregistre Kvalitetsregisterserver MRS Medisinsk Registreringssystem Kvalitetsregisterserver

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Revisjonsdato: 18. desember 2014 Rapportdato: 6. mars 2015 (utkast), 25. mars 2015 (endelig, godkjent versjon)

Revisjonsdato: 18. desember 2014 Rapportdato: 6. mars 2015 (utkast), 25. mars 2015 (endelig, godkjent versjon) Rapport fra intern revisjon av nasjonale medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs Hospital HF tilknyttet Hjerte- og karregisteret ved Folkehelseinstituttet Revisjonsdato: 18. desember 2014 Rapportdato:

Detaljer