KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft"

Transkript

1 KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

2 Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk utviklet i UK Innføring i Prosjektveiviseren.no Tilbakemeldinger på utkast til Prosjektveiviseren 2.0 og utbredelsesstrategi Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Agenda 1. Hvorfor Prosjektveiviser 1.0 og 2.0? v/ difi 2. Prosjektfaglige rammeverk med fokus på PRINCE2 v/metier Summegrupper/oppgave 3. Prosjektveiviseren 2.0 presentasjon av faser og beslutningspunkter v/difi Summegrupper/oppgave Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Sentrale grep de siste årene for bedre ITstyring og samordning? Januar

5 Nytte MÅLENE REALISERES GJENNOM PROSJEKTER prosjekter i offentlig sektor? Ledelsens strategiske mål Nåsituasjon Målgrupperettet kommunikasjon Individuelt tilpasset kommunikasjon (Vertikal integrasjon) Samhandling med andre virksomheter (Horisontal integrasjon) Enkel informasjon på Internet Kompleksitet Direktoratet for forvaltning og IKT

6 HVORFOR HAR VI UTARBEIDET EN FELLES PROSJEKTMODELL FOR OFFENTLIG SEKTOR? 1. Det er et mål å få flere vellykkede IT-prosjekter (jf Gjørven-rapporten). En prosjektmodell er et sentralt virkemiddel som bidrar til dette. 2. Det er ikke hensiktsmessig at alle offentlige virksomheter etablerer ulike prosjektmodeller med ulikt språk og begrepsbruk. Felles modell gir mulighet for felles erfaring og læring på tvers i offentlig sektor Direktoratet for forvaltning og IKT

7 HVORFOR HAR VI UTARBEIDET EN FELLES PROSJEKTMODELL FOR OFFENTLIG SEKTOR? 3. En prosjektmodell i regi av det offentlige, bidrar til å ivareta IT-politiske føringer (Digitaliseringsrundskrivet) og eksisterende veiledere integreres i modellen. 4. En felles prosjektmodell i offentlig sektor, legger til rette for mer effektivt samarbeid med leverandør- og konsulentmiljøene. Direktoratet for forvaltning og IKT

8 HVA HAR DIFI LAGT VEKT PÅ? Baseres på beste praksis innen prosjektledelse nasjonalt og internasjonalt Hente inspirasjon fra andre virksomheter og kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt Minst mulig egenutvikling Helhetlig modell som dekker alt fra innledende prioritering til etterfølgende gevinstrealisering Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

9 HVA HAR DIFI LAGT VEKT PÅ? (2) Modellen må innholde en klar struktur Faseinndelt Beskrivelse av aktiviteter i hver fase Innholde beslutningspunkter Maler Ledelsesprodukter Modellen må ha klart definerte roller og ansvar Beskrivelse av prosjektorganisasjon Rollebeskrivelser Tydelig relasjonen mellom linjeorganisasjon og prosjektet Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

10 Prince2 - Metier 1. gjennomgang v/erik 2. summegrupper: Har dere en egen prosjektmodell i deres virksomhet? I hvilken grad blir denne etterlevd? Hvilke erfaringer har dere med prosjektmodeller i deres egen virksomhet, både innhold og innføring av disse Direktoratet for forvaltning og IKT

11 PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 REVIDERT MODELL Virksomhetsledelse Eierstyring Gjennomføringsfaser Konseptfasen 2 Planleggings-fasen 3 Avslutning Realisering 6 Beslutte Utredning av ide Beslutte Prosjektplanlegging Beslutte Prosjektgjennomføring Beslutte Start avslutning Beslutte Avslutte prosjekt Beslutte evt. videre realiseringstiltak Roller og ansvar

12 BP1- BESLUTTE UTREDNING AV IDÉ Formål Ansvar Beslutte om foreslåtte idebeskrivelse skal utredes nærmere i en Konseptfase Virksomhetsledelsen eller programledelsen Beskrivelse - Vurdere idebeskrivelsen opp mot identifiserte mål og behov - Beslutte om Konseptfasen skal starte, og hvis ja; - Utnevne leder for Konseptfasen Sjekkliste Er det en tydelig definert problemstilling som identifiserer et behov for å utrede mulighetsrommet for et prosjekt? Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres? Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et prosjekt eller som en linjeoppgave? Er tiltaket i henhold til forretningsstrategien? Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning? Er det tydeliggjort hvilke IT -politiske føringer som gjelder for og må tas hensyn til i utredningen? Side 12

13 BP2 BESLUTTE PROSJEKTPLANLEGGING Formål Ansvar Beslutte om prosjektforslaget skal detaljeres videre i en planleggingsfase Prosjekteier/styringsgruppen Beskrivelse - Vurdere beslutningsgrunnlaget (Prosjektforslaget, Faseplanen) - Vurdere om prosjektet understøtter selskapets mål og strategier - Beslutte om planleggingsfasen skal starte, og hvis ja; - Utnevne leder for planleggingsfasen Sjekkliste Er prosjektet realistisk og gjennomførbart? Er prosjekteier/styringsgruppe etablert? Støtter Prosjektforslaget opp under virksomhetens mål og strategier? Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for å sikre at Prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av kost/nytte for hvert alternativ? Er nøkkelressurser allokert? Side 13

14 BP3 BESLUTTE PROSJEKTGJENNOMFØRING Formål Ansvar Beslutte om oppstart av prosjektgjennomføringsfasen Prosjekteier/styringsgruppen Beskrivelse - Vurdere om beslutningsgrunnlaget (Styringsdokument, Business Case, Gevinstrealiseringsplan, Faseplan for neste fase) er tilstrekkelig til å starte gjennomføringen - Beslutte om gjennomføringsfasen skal starte, og hvis ja; - Utnevne prosjektleder for gjennomføringsfasen Sjekkliste Er det noen endringer i forutsetningene og er prosjektet fortsatt ønskelig? Er det utarbeidet en helhetlig og konsistent plan? Er det utarbeidet nødvendige strategier for gjennomføring? Er tid, kost og kvalitet godt nok dokumentert? Er konsekvenser ved å gjennomføre/ikke gjennomføre vurdert? Er prosjektorganisasjon tydelig definert med roller og ansvar, og er det ressurser til å gjennomføre prosjektet? Er det etablert prosedyrer for endrings- og avvikshåndtering? Er usikkerhetsanalyse blitt uført og er usikkerheten akseptabel? Er kritiske suksessfaktorer identifisert? Er det utarbeidet en gevinstrealiseringsplan? Er linjeorganisasjonens kapasitet til å realisere de planlagte gevinster blitt vurdert? Er det vurdert om resultatmålene vil møte effektmålene? Side 14

15 BP4 BESLUTTE START AVSLUTNINGSFASE Formål Ansvar Beskrivelse Beslutte om avslutningsaktivitetene kan starte og om produkter (leveranser) og overleveringsdokumentene kan godkjennes Prosjekteier/styringsgruppen Prosjektets samlede resultater skal godkjennes og prosjekteier /styringsgruppen skal foreta en endelig avstemming av prosjektets resultat mot resultatmålene og de definerte kravene til omfang beskrevet i prosjektplanen. Godkjenningen innebærer at ansvar for løsningen, inkludert gevinstrealisering overføres til linjeorganisasjonen. Dersom resultatene ikke godkjennes kan prosjektet pålegges ytterligere arbeid. Sjekkliste Er prosjektets leveranser i overensstemmelse med definerte resultatmål? Er kvaliteten på prosjektets leveranser i henhold til definerte akseptansekrav? Foreligger den noen feil- og mangelliste og er ansvar for evt. oppfølging fordelt? Er leveranser dokumentert og på plass i henhold til plan? Er det noe utestående arbeide som prosjektet skal ha ansvar for å avslutte? Er opplæring gjennomført i henhold til prosjektplan? Er nødvendige prosedyrer utarbeidet/oppdater (f.eks. brukerveiledninger, driftsrutiner)? Er det klart hvem som skal følge opp og rapportere effekter (iht. Gevinstrealiseringsplan), og til hvem? Er det klart hvem i linjeorganisasjonen som har ansvar for forvaltning/drift? Er avtaler med leverandører og eventuelle samarbeidspartnere inngått? Side 15

16 BP5 BESLUTTE AVSLUTNING AV PROSJEKTET Formål Ansvar Beskrivelse Beslutte om prosjektet kan avsluttes Prosjekteier/Styringsgruppen Det skal tas en avgjørelse om prosjektet formelt kan avsluttes og Prosjektgruppen oppløses. En sluttrapport skal foreligge som beslutningsunderlag. Sluttrapporten bør inneholde hovedresultater, økonomisk beregning og evaluering av prosjektet. En evaluering av positive og negative erfaringer fra prosjektet vil sikre overføring av erfaringer til nye prosjekter. Sjekkliste Er utestående arbeid tilfredsstillende lukket evt. akseptert overført til linjen? Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av prosjektets ytelse opp mot initielle mål og planer? Er prosjektets hovedresultat (produkt, kost, tid, kvalitet, ressursbruk) dokumentert? Er positive og negative erfaringer dokumentert for erfaringsoverføring? Er prosjektdokumentene forsvarlig arkivert? Er alle prosjektkontrakter avsluttet? Er alle relevante interessenter blitt informert om avslutning av prosjektet? Er Gevinstrealiseringsplan oppdatert? Side 16

17 BP6 BESLUTTE VIDERE TILTAK FOR ØKT GEVINSTREALISERING Formål Evaluere gevinstrealiseringsplan og beslutte videre tiltak for videre gevinstrealisering Ansvar Beskrivelse Virksomhetsledelsen Oppnådde gevinster vurderes opp mot mål i gevinstrealiseringsplanen. Ved behov besluttes ytterligere tiltak for å sikre at planlagte gevinster kan realiseres. Godkjenne tiltaksplan for videre gevinstrealisering Sikre oppfølging av tiltaksplanen Sjekkliste Er planlagte målinger og tiltak gjennomført? Er forventede gevinster oppnådd eller er det behov for ytterligere tiltak? I så fall er det utarbeidet en tiltaksplan? Side 17

18 FASE 1 KONSEPTFASEN Formål Utvikle idebeskrivelsen, identifisere og vurdere ulike konsepter (investerings-alternativer), anbefale konsept og beskrive dette i form av et prosjektforslag Ansvar Leder av arbeidet i Konseptfasen Produkter inn Hovedaktiviteter Produkter ut Idébeskrivelse - Identifisere og vurdere ulike alternative konsepter evt. for større prosjekter utarbeide Samfunnsøkonomisk analyse - Beskrive anbefalt konsept som Prosjektforslag - Utarbeide Faseplan for planleggingsfasen - Avklare hvilke IT-politiske føringer som gjelder - Etablere Erfaringslogg Prosjektforslag med grovt Business case Faseplan for planleggingsfasen

19 FASE 2 PLANLEGGINGSFASEN Formål Etablere et styringsgrunnlag som skal være et tilstrekkelig grunnlag til å beslutte oppstart gjennomføring, og et tilstrekkelig grunnlag til å kunne styre prosjektet i gjennomføringsfasen Ansvar Prosjektleder Produkt inn Hovedaktiviteter Produkt ut Prosjektforslag med grovt Business case Faseplan for Planleggingsfasen - Etablere plan for prosjektet - Utarbeide Funksjonell løsningsbeskrivelse - Utarbeide Teknisk løsningsbeskrivelse - Utarbeide Gjennomføringsstrategi - Sammenstille alle ledelsesprodukter som planleggingsfasen har etablert i form av prosjektets Styringsdokument - Etablere Gevinstrealiseringsplan - Oppdatere Business case - Utarbeide Faseplan for første gjennomføringsfase Styringsdokument med bla oppdatert business case, gevinstrealiseringsplan Oppdatert Business Case Gevinstrealiseringsplan Faseplan for (første) gjennomføringsfase

20 FASE 3 GJENNOMFØRINGSFASER Formål Gjennomføre faser i henhold til Styringsdokumentet Ansvar Prosjektleder Produkter inn Hovedaktiviteter Produkter ut Godkjent Styringsdokument og Business Case Gevinstrealiseringsplan Faseplan for første gjennomføringsfase Gjennomføre anskaffelser, inngå kontrakter Utføre detaljert analyse & design Utvikle, teste og levere fasens produkter Styre prosjektet Opplæring, innføringsaktivitet, evt. prøvedrift Overlevere ferdige produkter til linjen Oppdatere evt. Business Case og Gevinstrealiseringsplan Evaluere arbeidet i fasen og oppdater Erfaringslogg Etablere Faseplan for neste fase I smidig gjennomføring: Kontinuerlig vedlikeholde produktkøen Godkjente produkter Overleveringsdokumentasjon Faseplan for neste gjennomføringsfase Evt. oppdatert Business Case og oppdatert Gevinstrealiseringsplan Evt. oppdateringer av Styringsdokument Oppdatert Erfaringslogg

21 FASE 4 AVSLUTNING Formål Sikre at avsluttende prosjektaktiviteter får tilstrekkelig oppmerksomhet, at erfaringsdata struktureres og lagres hensiktsmessig for gjenbruk og at planverk og ansvar for gevinstrealisering er oppdatert og kommunisert. Ansvar Prosjektleder Produkter inn Hovedaktiviteter Produkter ut Fullmakter for gjennomføring av fasen Gevinstrealiseringsplan Godkjent overleveringsdokumentasjon Komplettere evt. restanseliste og overlevere til linjen. Støtte til innføring av prosjektets produkter i linjeorganisasjonen Formell avslutting av kontrakter Oppdatere og lukke prosjektregnskap Dokumentere og overlevere evt. nye idéer og prosjektforslag til linjen Avslutte og arkivere prosjektdokumentasjon Oppdatere Gevinstrealiseringsplan ved behov Prosjektevaluering Utarbeide Sluttrapport Oppløsning av prosjektorganisasjonen I smidig gjennomføring: klargjøre produkt kø for forvaltning. Sluttrapport oppdatert Gevinstrealiseringsplan

22 FASE 5 REALISERING Formål Realisere gevinster og vurdere oppnåelse av effektmål. Her ligger også forvaltning av systemet. Ansvar Linjeorganisasjonen Produkter inn Hovedaktiviteter Produkter ut Prosjektprodukter Gevinstrealiseringsplan - Løpende forvalte produkter - Overvåke og styre gevinstrealisering - Konseptevaluering - Etablere tiltaksplan for videre gevinstrealiseringstiltak. Konseptevalueringsrapport Tiltaksplan (evt.)

23 UTFØRE SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE Formål: Å komme frem til et grunnlag for å rangere ulike alternative konsepter og vurdere i hvilken grad disse er samfunnsøkonomisk lønnsomme Oppgaver: Identifisere interessenter og behov Identifiser det prosjektutløsende behov Formulere effektmål og relasjon til og virksomhetsmål og samfunnsmål Formulere overordnede krav (skal-krav, bør-krav). Evt. rangere bør-krav. Dette inkluderer krav gitt i relevante IT-politiske føringer. Identifisere konseptuelle prosjektalternativ Analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av alternativer inkludert nullalternativet Søke å benytte erfaringsinformasjon fra tidligere, sammenlignbare prosjekter Drøfting av resultater, anbefaling av ett konseptuelt prosjektalternativ Se flere detaljer om samfunnsøkonomisk analyse i DFØs veiledere eller i Finansdepartements veiledere for KS ordningen Page 23

24 NIVÅ 3 - BUSINESS CASE Et Business Case brukes for å dokumentere grunnlaget for å sette i gang prosjektet, basert på kostnader (på utvikling, implementering og inkrementelle løpende drifts- og vedlikeholdskostnader) opp mot gevinster som skal oppnås. Den første versjonen av Business Caset utledes fra den samfunnsøkonomiske analysen og utarbeides for det valgte prosjekt og inngår i prosjektforslaget. Den forfines i planleggingsfasen og gjennomgås og evt. revideres ved hver faseovergang. Se produktbeskrivelsen for Business Case for mer informasjon Page 24

25 NIVÅ 3 - IT-POLITISKE FØRINGER Page 25 Virksomhetsledelsen må beslutte hvilke IT-politiske føringene som skal legges til grunn: Krav knyttet til å benytte fellesløsninger (Altinn og eid) Krav knyttet til samordning med andre virksomheter; Der saken direkte berører eller har indirekte, vesentlige konsekvenser for andre forvaltnings-organers ansvarsområder, skal virksomheten konsekvens vurdere i samråd med berørte forvaltningsorganer. Krav knyttet til gjenbruk av tidligere IKT-investeringer; Virksomheten skal vurdere gjenbruk av løsnings-komponenter og offentlig informasjon/ grunndata, både i egen virksomhet og hos eksterne aktører. Krav knyttet til IKT-sikkerhet; nasjonale retningslinjer Arkitekturprinsippene er et krav i statlig sektor (det er obligatorisk for statlige virksomheter å bruke prinsippene ved utvikling av nye IT-løsninger eller ved vesentlige endringer av eksisterende løsninger. Standardiseringsforskriften som inneholder standarder som er obligatorisk å benytte ved elektronisk samhandling mellom

26 STYRINGSDOKUMENT Et styringsdokument skal gi en oversikt over alle sentrale forhold i et prosjekt, på en måte som virker retningsgivende og avklarende for alle interne aktører, oppdragsgiver og relevante eksterne interessenter Styringsdokumentet er en sammenstilling av ledelsesprodukter etablert i planleggingsfasen Styringsdokumentet kan omfatte en beskrivelse av prosjektets: Overordnede rammer (Hensikt, krav og hovedkonsept, Prosjektmål, Kritiske suksessfaktorer, Rammebetingelser, Grensesnitt ) Gjennomføringsstrategi (Usikkerhetsstrategi, Kommunikasjonsstrategi, Kvalitetsstrategi, Konfigurasjonsstrategi, Kontraktstrategi) Prosjektplan (Arbeidsomfang, Produktnedbrytingsstruktur, Kostnadsoverslag, Budsjett og investeringsplan, Tidsplan, Organisering og ansvarsdeling) Styringsdokumentet bør oppdateres løpende med vedtatte endringer Page 26

27 PROSJEKTFORSLAG Det anbefalte alternativet skal beskrives i form av et prosjektforslag Ledelsesproduktet Business Case kan inngå som en del av prosjektforslaget For smidig gjennomføring bør det i prosjektforslaget beskrives en initiell Produktkø med overordnede behov og effektmål Se produktbeskrivelsen for Prosjektforslag for mer informasjon Page 27

28 Nivå 3 - Prosjektplan En plan uttrykker hvordan og når mål skal oppnås, ved å vise de viktigste produktene, aktivitetene og ressursene som kreves for å levere omfanget av planen. En Prosjektplan leverer planlagte kostnader til Business Case og identifiserer ledelsesfasene og andre viktige kontrollpunkter. Den blir brukt av Prosjektstyret som en baseline som prosjektfremdriften skal måles opp mot. En plan bør ikke bare dekke aktivitetene for å opprette produktene, men også aktiviteter for å styre produktopprettelse inklusive aktiviteter for sikring, kvalitetsstyring, usikkerhetsstyring, konfigurasjonsstyring, kommunikasjon og all annen prosjektledelse som kreves. Se produktbeskrivelsen for Prosjektplan for mer informasjon Prosjektet kan utføres smidig, da er blant annet produktene representert i en Produktkø, og de er planlagt realisert ihht antall faser. Se Smidig Prosjektplan Page 30

29 Nivå 3 - Smidig prosjektplan Produktkøen består av Epos som alle har estimerte kostnader og nytteverdier knyttet til seg Planen viser hvilke Epos som skal leveres i hvilke Faser Prioriteringen av produktkøen gir et periodisert budsjett Nytteverdiene skal være relatert til effektmålene Page

30 EIERSTYRING Formål Prosjektleder skal i prosjektperioden ha en overordnet Prosjekteier som skal sørge for at viktige avgjørelser tas og at det utøves tilstrekkelig overordnet overvåkning, styring og hjelp til prosjektleder som har det daglige, operative ledelsesansvaret i prosjektet Oppgaver Benytte ledelsesproduktene fra prosjektet til å autorisere prosjektarbeid fase for fase med ledelsesansvar tydelig delegert til prosjektleder Være virksomhetsledelsens bindeledd mot prosjektet og bidra til den kontinuerlige forretningsmessige forankring av investeringen Påse relasjonen mellom prosjektet og den nødvendige endringsledelse i virksomheten forøvrig som realisering av prosjektets gevinster forutsetter Sikre avtalt ressurstilgang jf. prosjektplan og tilstrekkelig rådgiving og støtte fra ledelsen til at prosjektleder kan utøve sin rolle Utgjør en beslutningspunkt/eskaleringspunkt for endringsanmodninger, usikkerheter, avvik eller andre problemer Se også rollebeskrivelser for prosjekteier og styringsgruppe.

31 ROLLER OG ANSVAR Prosjektveiviseren gir en beskrivelse av følgende roller og deres ansvar i IKT prosjekter: Prosjekteier Prosjektleder Prosjektstøtte Teamleder Teknisk ansvarlig Funksjonelt ansvarlige Testleder Opplæringsansvarlig Konfigurasjonsansvarlig Roller i smidige prosjekt Produkteier Scrum-leder - Styringsgruppen - Referansegruppen Page 34

32 Summegruppe Sett dere sammen i grupper på 3-4, og oppsummer kurset Hvordan svarte kurset til forventningene innledningsvis? Har dere kommentarer til prosjektmodellen? Direktoratet for forvaltning og IKT

33 Veien videre Difi lanserer Prosjektveiviseren 2.0 i desember (19.12?) Vi etablerer en beta-versjon, som det er mulig å få tilgang til ved å sende e-post til 2013; kurs, e-læring, formaliserte nettverk?? Vi ønsker tilbakemeldinger på deres behov Direktoratet for forvaltning og IKT

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Veien gjennom KS2. Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Håndbok. 2. utgave

Veien gjennom KS2. Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Håndbok. 2. utgave Veien gjennom KS2 Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter Håndbok 2. utgave Copyright 2008 Norsk senter for prosjektledelse Norsk senter for prosjektledelse er et løpende forskningsprogram

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Finansdepartementet Kvalitetssikring av kostnadsoverslag, herunder risikoanalyse for store statlige investeringer KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Veiledning Kvalitetssikrere: Dovre International

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

concept Konseptutvikling og evaluering i store statlige investeringsprosjekter

concept Konseptutvikling og evaluering i store statlige investeringsprosjekter concept Hege Gry Solheim, Erik Dammen, Håvard O. Skaldebø, Eystein Myking, Elisabeth Krogh Svendsen, Paul Torgersen Konseptutvikling og evaluering i store statlige investeringsprosjekter Concept rapport

Detaljer

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET 2. utgave 2008 2. utgave 2008 Page 2 Henvendelse vedrørende PRINSIX og Forsvarets metode for håndtering av usikkerhet kan rettes til PRINSIX sekretariatet. Copyright

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer