KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft"

Transkript

1 KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

2 Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk utviklet i UK Innføring i Prosjektveiviseren.no Tilbakemeldinger på utkast til Prosjektveiviseren 2.0 og utbredelsesstrategi Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Agenda 1. Hvorfor Prosjektveiviser 1.0 og 2.0? v/ difi 2. Prosjektfaglige rammeverk med fokus på PRINCE2 v/metier Summegrupper/oppgave 3. Prosjektveiviseren 2.0 presentasjon av faser og beslutningspunkter v/difi Summegrupper/oppgave Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Sentrale grep de siste årene for bedre ITstyring og samordning? Januar

5 Nytte MÅLENE REALISERES GJENNOM PROSJEKTER prosjekter i offentlig sektor? Ledelsens strategiske mål Nåsituasjon Målgrupperettet kommunikasjon Individuelt tilpasset kommunikasjon (Vertikal integrasjon) Samhandling med andre virksomheter (Horisontal integrasjon) Enkel informasjon på Internet Kompleksitet Direktoratet for forvaltning og IKT

6 HVORFOR HAR VI UTARBEIDET EN FELLES PROSJEKTMODELL FOR OFFENTLIG SEKTOR? 1. Det er et mål å få flere vellykkede IT-prosjekter (jf Gjørven-rapporten). En prosjektmodell er et sentralt virkemiddel som bidrar til dette. 2. Det er ikke hensiktsmessig at alle offentlige virksomheter etablerer ulike prosjektmodeller med ulikt språk og begrepsbruk. Felles modell gir mulighet for felles erfaring og læring på tvers i offentlig sektor Direktoratet for forvaltning og IKT

7 HVORFOR HAR VI UTARBEIDET EN FELLES PROSJEKTMODELL FOR OFFENTLIG SEKTOR? 3. En prosjektmodell i regi av det offentlige, bidrar til å ivareta IT-politiske føringer (Digitaliseringsrundskrivet) og eksisterende veiledere integreres i modellen. 4. En felles prosjektmodell i offentlig sektor, legger til rette for mer effektivt samarbeid med leverandør- og konsulentmiljøene. Direktoratet for forvaltning og IKT

8 HVA HAR DIFI LAGT VEKT PÅ? Baseres på beste praksis innen prosjektledelse nasjonalt og internasjonalt Hente inspirasjon fra andre virksomheter og kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt Minst mulig egenutvikling Helhetlig modell som dekker alt fra innledende prioritering til etterfølgende gevinstrealisering Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

9 HVA HAR DIFI LAGT VEKT PÅ? (2) Modellen må innholde en klar struktur Faseinndelt Beskrivelse av aktiviteter i hver fase Innholde beslutningspunkter Maler Ledelsesprodukter Modellen må ha klart definerte roller og ansvar Beskrivelse av prosjektorganisasjon Rollebeskrivelser Tydelig relasjonen mellom linjeorganisasjon og prosjektet Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

10 Prince2 - Metier 1. gjennomgang v/erik 2. summegrupper: Har dere en egen prosjektmodell i deres virksomhet? I hvilken grad blir denne etterlevd? Hvilke erfaringer har dere med prosjektmodeller i deres egen virksomhet, både innhold og innføring av disse Direktoratet for forvaltning og IKT

11 PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 REVIDERT MODELL Virksomhetsledelse Eierstyring Gjennomføringsfaser Konseptfasen 2 Planleggings-fasen 3 Avslutning Realisering 6 Beslutte Utredning av ide Beslutte Prosjektplanlegging Beslutte Prosjektgjennomføring Beslutte Start avslutning Beslutte Avslutte prosjekt Beslutte evt. videre realiseringstiltak Roller og ansvar

12 BP1- BESLUTTE UTREDNING AV IDÉ Formål Ansvar Beslutte om foreslåtte idebeskrivelse skal utredes nærmere i en Konseptfase Virksomhetsledelsen eller programledelsen Beskrivelse - Vurdere idebeskrivelsen opp mot identifiserte mål og behov - Beslutte om Konseptfasen skal starte, og hvis ja; - Utnevne leder for Konseptfasen Sjekkliste Er det en tydelig definert problemstilling som identifiserer et behov for å utrede mulighetsrommet for et prosjekt? Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres? Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et prosjekt eller som en linjeoppgave? Er tiltaket i henhold til forretningsstrategien? Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning? Er det tydeliggjort hvilke IT -politiske føringer som gjelder for og må tas hensyn til i utredningen? Side 12

13 BP2 BESLUTTE PROSJEKTPLANLEGGING Formål Ansvar Beslutte om prosjektforslaget skal detaljeres videre i en planleggingsfase Prosjekteier/styringsgruppen Beskrivelse - Vurdere beslutningsgrunnlaget (Prosjektforslaget, Faseplanen) - Vurdere om prosjektet understøtter selskapets mål og strategier - Beslutte om planleggingsfasen skal starte, og hvis ja; - Utnevne leder for planleggingsfasen Sjekkliste Er prosjektet realistisk og gjennomførbart? Er prosjekteier/styringsgruppe etablert? Støtter Prosjektforslaget opp under virksomhetens mål og strategier? Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for å sikre at Prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av kost/nytte for hvert alternativ? Er nøkkelressurser allokert? Side 13

14 BP3 BESLUTTE PROSJEKTGJENNOMFØRING Formål Ansvar Beslutte om oppstart av prosjektgjennomføringsfasen Prosjekteier/styringsgruppen Beskrivelse - Vurdere om beslutningsgrunnlaget (Styringsdokument, Business Case, Gevinstrealiseringsplan, Faseplan for neste fase) er tilstrekkelig til å starte gjennomføringen - Beslutte om gjennomføringsfasen skal starte, og hvis ja; - Utnevne prosjektleder for gjennomføringsfasen Sjekkliste Er det noen endringer i forutsetningene og er prosjektet fortsatt ønskelig? Er det utarbeidet en helhetlig og konsistent plan? Er det utarbeidet nødvendige strategier for gjennomføring? Er tid, kost og kvalitet godt nok dokumentert? Er konsekvenser ved å gjennomføre/ikke gjennomføre vurdert? Er prosjektorganisasjon tydelig definert med roller og ansvar, og er det ressurser til å gjennomføre prosjektet? Er det etablert prosedyrer for endrings- og avvikshåndtering? Er usikkerhetsanalyse blitt uført og er usikkerheten akseptabel? Er kritiske suksessfaktorer identifisert? Er det utarbeidet en gevinstrealiseringsplan? Er linjeorganisasjonens kapasitet til å realisere de planlagte gevinster blitt vurdert? Er det vurdert om resultatmålene vil møte effektmålene? Side 14

15 BP4 BESLUTTE START AVSLUTNINGSFASE Formål Ansvar Beskrivelse Beslutte om avslutningsaktivitetene kan starte og om produkter (leveranser) og overleveringsdokumentene kan godkjennes Prosjekteier/styringsgruppen Prosjektets samlede resultater skal godkjennes og prosjekteier /styringsgruppen skal foreta en endelig avstemming av prosjektets resultat mot resultatmålene og de definerte kravene til omfang beskrevet i prosjektplanen. Godkjenningen innebærer at ansvar for løsningen, inkludert gevinstrealisering overføres til linjeorganisasjonen. Dersom resultatene ikke godkjennes kan prosjektet pålegges ytterligere arbeid. Sjekkliste Er prosjektets leveranser i overensstemmelse med definerte resultatmål? Er kvaliteten på prosjektets leveranser i henhold til definerte akseptansekrav? Foreligger den noen feil- og mangelliste og er ansvar for evt. oppfølging fordelt? Er leveranser dokumentert og på plass i henhold til plan? Er det noe utestående arbeide som prosjektet skal ha ansvar for å avslutte? Er opplæring gjennomført i henhold til prosjektplan? Er nødvendige prosedyrer utarbeidet/oppdater (f.eks. brukerveiledninger, driftsrutiner)? Er det klart hvem som skal følge opp og rapportere effekter (iht. Gevinstrealiseringsplan), og til hvem? Er det klart hvem i linjeorganisasjonen som har ansvar for forvaltning/drift? Er avtaler med leverandører og eventuelle samarbeidspartnere inngått? Side 15

16 BP5 BESLUTTE AVSLUTNING AV PROSJEKTET Formål Ansvar Beskrivelse Beslutte om prosjektet kan avsluttes Prosjekteier/Styringsgruppen Det skal tas en avgjørelse om prosjektet formelt kan avsluttes og Prosjektgruppen oppløses. En sluttrapport skal foreligge som beslutningsunderlag. Sluttrapporten bør inneholde hovedresultater, økonomisk beregning og evaluering av prosjektet. En evaluering av positive og negative erfaringer fra prosjektet vil sikre overføring av erfaringer til nye prosjekter. Sjekkliste Er utestående arbeid tilfredsstillende lukket evt. akseptert overført til linjen? Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av prosjektets ytelse opp mot initielle mål og planer? Er prosjektets hovedresultat (produkt, kost, tid, kvalitet, ressursbruk) dokumentert? Er positive og negative erfaringer dokumentert for erfaringsoverføring? Er prosjektdokumentene forsvarlig arkivert? Er alle prosjektkontrakter avsluttet? Er alle relevante interessenter blitt informert om avslutning av prosjektet? Er Gevinstrealiseringsplan oppdatert? Side 16

17 BP6 BESLUTTE VIDERE TILTAK FOR ØKT GEVINSTREALISERING Formål Evaluere gevinstrealiseringsplan og beslutte videre tiltak for videre gevinstrealisering Ansvar Beskrivelse Virksomhetsledelsen Oppnådde gevinster vurderes opp mot mål i gevinstrealiseringsplanen. Ved behov besluttes ytterligere tiltak for å sikre at planlagte gevinster kan realiseres. Godkjenne tiltaksplan for videre gevinstrealisering Sikre oppfølging av tiltaksplanen Sjekkliste Er planlagte målinger og tiltak gjennomført? Er forventede gevinster oppnådd eller er det behov for ytterligere tiltak? I så fall er det utarbeidet en tiltaksplan? Side 17

18 FASE 1 KONSEPTFASEN Formål Utvikle idebeskrivelsen, identifisere og vurdere ulike konsepter (investerings-alternativer), anbefale konsept og beskrive dette i form av et prosjektforslag Ansvar Leder av arbeidet i Konseptfasen Produkter inn Hovedaktiviteter Produkter ut Idébeskrivelse - Identifisere og vurdere ulike alternative konsepter evt. for større prosjekter utarbeide Samfunnsøkonomisk analyse - Beskrive anbefalt konsept som Prosjektforslag - Utarbeide Faseplan for planleggingsfasen - Avklare hvilke IT-politiske føringer som gjelder - Etablere Erfaringslogg Prosjektforslag med grovt Business case Faseplan for planleggingsfasen

19 FASE 2 PLANLEGGINGSFASEN Formål Etablere et styringsgrunnlag som skal være et tilstrekkelig grunnlag til å beslutte oppstart gjennomføring, og et tilstrekkelig grunnlag til å kunne styre prosjektet i gjennomføringsfasen Ansvar Prosjektleder Produkt inn Hovedaktiviteter Produkt ut Prosjektforslag med grovt Business case Faseplan for Planleggingsfasen - Etablere plan for prosjektet - Utarbeide Funksjonell løsningsbeskrivelse - Utarbeide Teknisk løsningsbeskrivelse - Utarbeide Gjennomføringsstrategi - Sammenstille alle ledelsesprodukter som planleggingsfasen har etablert i form av prosjektets Styringsdokument - Etablere Gevinstrealiseringsplan - Oppdatere Business case - Utarbeide Faseplan for første gjennomføringsfase Styringsdokument med bla oppdatert business case, gevinstrealiseringsplan Oppdatert Business Case Gevinstrealiseringsplan Faseplan for (første) gjennomføringsfase

20 FASE 3 GJENNOMFØRINGSFASER Formål Gjennomføre faser i henhold til Styringsdokumentet Ansvar Prosjektleder Produkter inn Hovedaktiviteter Produkter ut Godkjent Styringsdokument og Business Case Gevinstrealiseringsplan Faseplan for første gjennomføringsfase Gjennomføre anskaffelser, inngå kontrakter Utføre detaljert analyse & design Utvikle, teste og levere fasens produkter Styre prosjektet Opplæring, innføringsaktivitet, evt. prøvedrift Overlevere ferdige produkter til linjen Oppdatere evt. Business Case og Gevinstrealiseringsplan Evaluere arbeidet i fasen og oppdater Erfaringslogg Etablere Faseplan for neste fase I smidig gjennomføring: Kontinuerlig vedlikeholde produktkøen Godkjente produkter Overleveringsdokumentasjon Faseplan for neste gjennomføringsfase Evt. oppdatert Business Case og oppdatert Gevinstrealiseringsplan Evt. oppdateringer av Styringsdokument Oppdatert Erfaringslogg

21 FASE 4 AVSLUTNING Formål Sikre at avsluttende prosjektaktiviteter får tilstrekkelig oppmerksomhet, at erfaringsdata struktureres og lagres hensiktsmessig for gjenbruk og at planverk og ansvar for gevinstrealisering er oppdatert og kommunisert. Ansvar Prosjektleder Produkter inn Hovedaktiviteter Produkter ut Fullmakter for gjennomføring av fasen Gevinstrealiseringsplan Godkjent overleveringsdokumentasjon Komplettere evt. restanseliste og overlevere til linjen. Støtte til innføring av prosjektets produkter i linjeorganisasjonen Formell avslutting av kontrakter Oppdatere og lukke prosjektregnskap Dokumentere og overlevere evt. nye idéer og prosjektforslag til linjen Avslutte og arkivere prosjektdokumentasjon Oppdatere Gevinstrealiseringsplan ved behov Prosjektevaluering Utarbeide Sluttrapport Oppløsning av prosjektorganisasjonen I smidig gjennomføring: klargjøre produkt kø for forvaltning. Sluttrapport oppdatert Gevinstrealiseringsplan

22 FASE 5 REALISERING Formål Realisere gevinster og vurdere oppnåelse av effektmål. Her ligger også forvaltning av systemet. Ansvar Linjeorganisasjonen Produkter inn Hovedaktiviteter Produkter ut Prosjektprodukter Gevinstrealiseringsplan - Løpende forvalte produkter - Overvåke og styre gevinstrealisering - Konseptevaluering - Etablere tiltaksplan for videre gevinstrealiseringstiltak. Konseptevalueringsrapport Tiltaksplan (evt.)

23 UTFØRE SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE Formål: Å komme frem til et grunnlag for å rangere ulike alternative konsepter og vurdere i hvilken grad disse er samfunnsøkonomisk lønnsomme Oppgaver: Identifisere interessenter og behov Identifiser det prosjektutløsende behov Formulere effektmål og relasjon til og virksomhetsmål og samfunnsmål Formulere overordnede krav (skal-krav, bør-krav). Evt. rangere bør-krav. Dette inkluderer krav gitt i relevante IT-politiske føringer. Identifisere konseptuelle prosjektalternativ Analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av alternativer inkludert nullalternativet Søke å benytte erfaringsinformasjon fra tidligere, sammenlignbare prosjekter Drøfting av resultater, anbefaling av ett konseptuelt prosjektalternativ Se flere detaljer om samfunnsøkonomisk analyse i DFØs veiledere eller i Finansdepartements veiledere for KS ordningen Page 23

24 NIVÅ 3 - BUSINESS CASE Et Business Case brukes for å dokumentere grunnlaget for å sette i gang prosjektet, basert på kostnader (på utvikling, implementering og inkrementelle løpende drifts- og vedlikeholdskostnader) opp mot gevinster som skal oppnås. Den første versjonen av Business Caset utledes fra den samfunnsøkonomiske analysen og utarbeides for det valgte prosjekt og inngår i prosjektforslaget. Den forfines i planleggingsfasen og gjennomgås og evt. revideres ved hver faseovergang. Se produktbeskrivelsen for Business Case for mer informasjon Page 24

25 NIVÅ 3 - IT-POLITISKE FØRINGER Page 25 Virksomhetsledelsen må beslutte hvilke IT-politiske føringene som skal legges til grunn: Krav knyttet til å benytte fellesløsninger (Altinn og eid) Krav knyttet til samordning med andre virksomheter; Der saken direkte berører eller har indirekte, vesentlige konsekvenser for andre forvaltnings-organers ansvarsområder, skal virksomheten konsekvens vurdere i samråd med berørte forvaltningsorganer. Krav knyttet til gjenbruk av tidligere IKT-investeringer; Virksomheten skal vurdere gjenbruk av løsnings-komponenter og offentlig informasjon/ grunndata, både i egen virksomhet og hos eksterne aktører. Krav knyttet til IKT-sikkerhet; nasjonale retningslinjer Arkitekturprinsippene er et krav i statlig sektor (det er obligatorisk for statlige virksomheter å bruke prinsippene ved utvikling av nye IT-løsninger eller ved vesentlige endringer av eksisterende løsninger. Standardiseringsforskriften som inneholder standarder som er obligatorisk å benytte ved elektronisk samhandling mellom

26 STYRINGSDOKUMENT Et styringsdokument skal gi en oversikt over alle sentrale forhold i et prosjekt, på en måte som virker retningsgivende og avklarende for alle interne aktører, oppdragsgiver og relevante eksterne interessenter Styringsdokumentet er en sammenstilling av ledelsesprodukter etablert i planleggingsfasen Styringsdokumentet kan omfatte en beskrivelse av prosjektets: Overordnede rammer (Hensikt, krav og hovedkonsept, Prosjektmål, Kritiske suksessfaktorer, Rammebetingelser, Grensesnitt ) Gjennomføringsstrategi (Usikkerhetsstrategi, Kommunikasjonsstrategi, Kvalitetsstrategi, Konfigurasjonsstrategi, Kontraktstrategi) Prosjektplan (Arbeidsomfang, Produktnedbrytingsstruktur, Kostnadsoverslag, Budsjett og investeringsplan, Tidsplan, Organisering og ansvarsdeling) Styringsdokumentet bør oppdateres løpende med vedtatte endringer Page 26

27 PROSJEKTFORSLAG Det anbefalte alternativet skal beskrives i form av et prosjektforslag Ledelsesproduktet Business Case kan inngå som en del av prosjektforslaget For smidig gjennomføring bør det i prosjektforslaget beskrives en initiell Produktkø med overordnede behov og effektmål Se produktbeskrivelsen for Prosjektforslag for mer informasjon Page 27

28 Nivå 3 - Prosjektplan En plan uttrykker hvordan og når mål skal oppnås, ved å vise de viktigste produktene, aktivitetene og ressursene som kreves for å levere omfanget av planen. En Prosjektplan leverer planlagte kostnader til Business Case og identifiserer ledelsesfasene og andre viktige kontrollpunkter. Den blir brukt av Prosjektstyret som en baseline som prosjektfremdriften skal måles opp mot. En plan bør ikke bare dekke aktivitetene for å opprette produktene, men også aktiviteter for å styre produktopprettelse inklusive aktiviteter for sikring, kvalitetsstyring, usikkerhetsstyring, konfigurasjonsstyring, kommunikasjon og all annen prosjektledelse som kreves. Se produktbeskrivelsen for Prosjektplan for mer informasjon Prosjektet kan utføres smidig, da er blant annet produktene representert i en Produktkø, og de er planlagt realisert ihht antall faser. Se Smidig Prosjektplan Page 30

29 Nivå 3 - Smidig prosjektplan Produktkøen består av Epos som alle har estimerte kostnader og nytteverdier knyttet til seg Planen viser hvilke Epos som skal leveres i hvilke Faser Prioriteringen av produktkøen gir et periodisert budsjett Nytteverdiene skal være relatert til effektmålene Page

30 EIERSTYRING Formål Prosjektleder skal i prosjektperioden ha en overordnet Prosjekteier som skal sørge for at viktige avgjørelser tas og at det utøves tilstrekkelig overordnet overvåkning, styring og hjelp til prosjektleder som har det daglige, operative ledelsesansvaret i prosjektet Oppgaver Benytte ledelsesproduktene fra prosjektet til å autorisere prosjektarbeid fase for fase med ledelsesansvar tydelig delegert til prosjektleder Være virksomhetsledelsens bindeledd mot prosjektet og bidra til den kontinuerlige forretningsmessige forankring av investeringen Påse relasjonen mellom prosjektet og den nødvendige endringsledelse i virksomheten forøvrig som realisering av prosjektets gevinster forutsetter Sikre avtalt ressurstilgang jf. prosjektplan og tilstrekkelig rådgiving og støtte fra ledelsen til at prosjektleder kan utøve sin rolle Utgjør en beslutningspunkt/eskaleringspunkt for endringsanmodninger, usikkerheter, avvik eller andre problemer Se også rollebeskrivelser for prosjekteier og styringsgruppe.

31 ROLLER OG ANSVAR Prosjektveiviseren gir en beskrivelse av følgende roller og deres ansvar i IKT prosjekter: Prosjekteier Prosjektleder Prosjektstøtte Teamleder Teknisk ansvarlig Funksjonelt ansvarlige Testleder Opplæringsansvarlig Konfigurasjonsansvarlig Roller i smidige prosjekt Produkteier Scrum-leder - Styringsgruppen - Referansegruppen Page 34

32 Summegruppe Sett dere sammen i grupper på 3-4, og oppsummer kurset Hvordan svarte kurset til forventningene innledningsvis? Har dere kommentarer til prosjektmodellen? Direktoratet for forvaltning og IKT

33 Veien videre Difi lanserer Prosjektveiviseren 2.0 i desember (19.12?) Vi etablerer en beta-versjon, som det er mulig å få tilgang til ved å sende e-post til 2013; kurs, e-læring, formaliserte nettverk?? Vi ønsker tilbakemeldinger på deres behov Direktoratet for forvaltning og IKT

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18¤torg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

Statlege IKT-prosjekt: korleis sikre betre gjennomføring? Erfaringer fra Prosjektveiviseren.no Veien videre? Oslo, 29.03.

Statlege IKT-prosjekt: korleis sikre betre gjennomføring? Erfaringer fra Prosjektveiviseren.no Veien videre? Oslo, 29.03. Statlege IKT-prosjekt: korleis sikre betre gjennomføring? Erfaringer fra Prosjektveiviseren.no Veien videre? Oslo, 29.03.2012 Jens Nørve Forventninger til offentlige tjenester Oslo 17/04/09 Direktoratet

Detaljer

Jens Nørve 3 september 2015

Jens Nørve 3 september 2015 DnD 3Ps Jens Nørve 3 september 2015 Virksomhetens kompetansetiltak Formål og tiltak Vellykkede digitaliseringsprosjekter Kurs og kompetansetilbud i markedet Modenhetsundersøkelse Leverandørutviklet verktøystøtte

Detaljer

muligheter og utfordringer

muligheter og utfordringer IT-styring muligheter og utfordringer Nokios 2010 Jens Nørve Utfordringer! Vi vil ha mer effekt av våre IT invistereinger i i Dagens tips; for de som ikke har sett den; SSØ med helt ny; Veileder i gevinstrealisering

Detaljer

Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser

Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 Behov for forbedret prosjektstyring i SSB 1. Utarbeide en samlet oversikt over prosjektstyringsrutiner

Detaljer

Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no

Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no Storsamling difi 29.1. 2013 INNSTILLING FRA KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN OM REPRESENTANTFORSLAG FOR BEDRE KOORDINERING OG STRATEGISK

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve

Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve Rikets tilstand? Felles målbilde? Felles arkitekturmålbilde? Felles syn på felles komponentene? Mange tiltak bidrar til å fremmer gevinstrealisering

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Introduksjon BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

Introduksjon BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE Utvidet foilsett. Settet inneholder foiler som ikke ble benyttet på presentasjonen. Introduksjon NOKIOS 30.10.2012 PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office The Swirl logo is a trade mark

Detaljer

Fornye, forenkle og forbedre

Fornye, forenkle og forbedre Fornye, forenkle og forbedre Standard norgen frokostmøte om prosjektledelse prosjektveiviseren.no 23.09.2014 Jens Nørve Takk Direktoratet for forvaltning og IKT HVA ER NYTT? "FORNYE, FORENKLE OG FORBEDRE"

Detaljer

Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. - prosjektveiviseren.no

Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. - prosjektveiviseren.no Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor - prosjektveiviseren.no Kurs 25.4.2013 VELKOMMEN- MÅL MED KURSET Gi en introduksjon til beste praksis innenfor prosjektmetodikk, med særlig

Detaljer

Prosjektstyring i DFØ. Arbeidet med å etablere et rammeverk

Prosjektstyring i DFØ. Arbeidet med å etablere et rammeverk Prosjektstyring i DFØ Arbeidet med å etablere et rammeverk Direktoratet for økonomistyring Oppdrag: statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter.

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal MANDAT FOR Program for overgang til strukturert journal Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 24.04.15 Førsteutkast 0.8 28.04.15 Gjennomgått mellom Nina, Jan Eirik og Gunnar 0.9 26.05. 15 Revidering etter

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Felles begrepsapparat KS 1

Felles begrepsapparat KS 1 Kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ Felles begrepsapparat KS 1 Versjon 1.0, datert 11.3.2008 Innhold 1. Bakgrunn, og bruk av veilederen

Detaljer

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP )

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) DIFI Gevinstrealiseringsseminar 16/12-14 Ingar Brauti, Fornebu Consulting Geir Graff, Asker kommune Liv Dreierstad, Skatteetaten Grete

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat PLP Prosjektlederprosessen PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

PRINCE2:2009 MANAGING - ORDLISTE (NORSK) (Glossary of Terms Norwegian)

PRINCE2:2009 MANAGING - ORDLISTE (NORSK) (Glossary of Terms Norwegian) akseptere (usikkerhetstiltak) Et tiltak knyttet til en risiko (trussel) hvor beslutningen er å akseptere risikoen uten å iverksette tiltak. Beslutningen tas etter en vurdering hvor man kommer frem til

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN VERSJON 2.0 ANBEFALT PROSJEKTMODELL FOR OFFENTLIG SEKTOR

PROSJEKTVEIVISEREN VERSJON 2.0 ANBEFALT PROSJEKTMODELL FOR OFFENTLIG SEKTOR PROSJEKTVEIVISEREN VERSJON 2.0 ANBEFALT PROSJEKTMODELL FOR OFFENTLIG SEKTOR Oslo,31.5.2012 VELKOMMEN «Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital forvaltning!» Digitaliseringsprogrammet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Gry Hilde Nilsen, NAV Morten Tveit, Fornebu Consulting NAV, 08.03.2011 Side 1 Smidig gjennomføring i NAV Fagportal Individer og samspill framfor prosesser

Detaljer

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor.

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor. PRINCE2 whitepaper PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter. PRINCE2

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet

Detaljer

Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser Sverre Berg, seniorrådgiver DFØ 16.12.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Hvorfor samfunnsøkonomiske analyser? Samfunnets ressurser er knappe Hver off.

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen Prosjektveiviseren og gevinstrealisering v/ Jostein Engen Metoder og veiledningsmateriell Nytt metode- og veiledningsmateriell Tilgjengeliggjøres på www.prosjektveiviseren.no Prosessrammeverk Beste praksis

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Føringer for forprosjektfasen DOKUMENT 6 -KONSEPTVALGSUTRENDING FOR LIVSVITENSKAP VED UNIVERISTETET I OSLO

Føringer for forprosjektfasen DOKUMENT 6 -KONSEPTVALGSUTRENDING FOR LIVSVITENSKAP VED UNIVERISTETET I OSLO Føringer for forprosjektfasen DOKUMENT 6 -KONSEPTVALGSUTRENDING FOR LIVSVITENSKAP VED UNIVERISTETET I OSLO 05.11.2011 Side 2 av 8 6. FØRINGER FOR FORPROSJEKTFASEN På bakgrunn av referansesjekken og usikkerhetsbildet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

20 minutter GEVINSTREALISERING

20 minutter GEVINSTREALISERING 20 minutter GEVINSTREALISERING IT leveranser og gevinst Kilde: The Standish Group s Chaos Study Vellykkede Problemer (avvik fra planer) Mislykkede (100% over budsjett og tidsplan, ufullstendig funksjonalitet

Detaljer

Åpent møte om Prosjektveiviseren 2.0. 1.3.2013 Elin Kristine Fjørtoft og Jens Nørve

Åpent møte om Prosjektveiviseren 2.0. 1.3.2013 Elin Kristine Fjørtoft og Jens Nørve Åpent møte om Prosjektveiviseren 2.0 1.3.2013 Elin Kristine Fjørtoft og Jens Nørve FORVENTNINGER TIL OFFENTLIGE TJENESTER Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT BETYDNINGEN AV DIGITALISERINGEN

Detaljer

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Gevinstrealisering Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Hvem er vi? Etablert 8. august 1995 Sagabygget, UMB Campus Ås Forretningsidé: sikre prosjektkvalitet hos oppdragsgivere. Erfaring fra:

Detaljer

Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter. Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder

Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter. Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Innhold Bakgrunn for tema Hva er gevinstrealisering? Hva er (offentlige)

Detaljer

Prosjektstyring og gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no

Prosjektstyring og gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no Prosjektstyring og gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no Offentlig sektors anbefalte prosjektmodell for digitaliseringsprosjekter Jens Nørve 9 januar 2015 - Trondheim Nytte MÅLBILDET REALISERES OFTE

Detaljer

Fremtidig løsning for deklarering av valuta i Tolletaten (konseptanalyse)

Fremtidig løsning for deklarering av valuta i Tolletaten (konseptanalyse) Tor Gunnar Saakvitne 26.10.2016 Presentasjon for DFØ s nettverk for samfunnsøkonomisk analyse Fremtidig løsning for deklarering av valuta i Tolletaten (konseptanalyse) Innhold 1) Kort om valutadeklarering

Detaljer

Dette kreves for å lykkes med it-prosjekter i det offentlige CIO Forum Prosjektstyring august

Dette kreves for å lykkes med it-prosjekter i det offentlige CIO Forum Prosjektstyring august Dette kreves for å lykkes med it-prosjekter i det offentlige CIO Forum Prosjektstyring - 30. august Hans Christian Holte Direktoratet for forvaltning og IKT Kommisjonens viktigste anbefaling er at ledere

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Difis veiledningsmateriell Jan Sørgård, seniorrådgiver Difi Difi Visjon: Vi utvikler offentlig sektor Digitalisering Anskaffelser Organisering

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com Registrerte varemerker tilhørende

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

Erfaringer fra offentlige anskaffelser

Erfaringer fra offentlige anskaffelser Erfaringer fra offentlige r Oddrun Lyslo Kristiansen og Bjørn Børresen 15.03.2012 20.03.2012 www.a-2.as Om A-2 Oddrun Lyslo Kristiansen, seniorkonsulent, A-2 Bjørn Børresen, seniorkonsulent, A-2 Forretningsområder

Detaljer

Kvalitetssikring i alle ledd

Kvalitetssikring i alle ledd Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Kvalitetssikring i alle ledd Helse Sør-Øst

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

Concept-programmet: Innledning til kvalitetssikring av prosjekter. Knut Samset NTNU

Concept-programmet: Innledning til kvalitetssikring av prosjekter. Knut Samset NTNU Concept-programmet: Innledning til kvalitetssikring av prosjekter Knut Samset NTNU Tidligfase Usikkerhet Informasjon Gjennomføringsfase Beslutning om finansiering Tidligfase Gjennomføringsfase Driftsfase

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor

Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor Utdrag fra Presentasjon for NSP Lysaker 14 desember Ragna Brekke Prosjektporteføljestyring Prinsipper og metoder for prosjekt porteføljestyringen

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Følg nasjonale krav og tilpass til situasjonen

Følg nasjonale krav og tilpass til situasjonen Følg nasjonale krav og tilpass til situasjonen Ellen Strålberg, Difi Seminar 20. august Hovedstadsområdets nettverk for ITledelse og styring (HIT) Offentlige prosjekter som lykkes! Kandidater til årets

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Veiledning til prosjektgjennomføring ved. anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling

Veiledning til prosjektgjennomføring ved. anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling Veiledning til prosjektgjennomføring ved cm anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling Versjon 1.0 2015 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional

Detaljer

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen Felles gevinstmetodikk i SuksIT Kongsbergregionen Alle IKT-prosjekter i Kongsbergregionen skal benytte felles gevinstmetodikk m/ følgende maler: 1. Mal for prosjektvurdering (vurdere om prosjektet skal

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad

eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad Sterkt fokusert fra sentralt hold DFØ Direktoratet for økonomistyring: «Gevinstrealisering

Detaljer

Prosjektseminar for journalister

Prosjektseminar for journalister Prosjektseminar for journalister Theatercafeen 07.05.2013 Agenda Kort om Metier Innholdet i faget og prosjektets ulike faser - Prosjektteori - Hva er KS1 og KS2-analyser Hvorfor sprekker prosjekter så

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

4. Prosjektenes livsløp. 5. Oppsummering. Spørsmål. KMDs nasjonale mål 1. 3. 4.

4. Prosjektenes livsløp. 5. Oppsummering. Spørsmål. KMDs nasjonale mål 1. 3. 4. Gardermoen 16. september 2015. Prosjektarbeid: Planlegging, organisering og rapportering. 1. K2-programmet Overblikk og tilbakeblikk. Om resultatmål og effektmål. Organisering: Roller og ansvar. 4. Prosjektenes

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Styringsmodell KPR Plan, bygg og geodata Oktober 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart... 3 1 Innledning...

Detaljer

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Tittel: Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 HENSIKT... 4 3 PLAN FOR PROSJEKTPERIODEN... 4 3.1 PROSJEKT IKT S&U...

Detaljer

Når prosjektet er transaksjonen mellom behovet og gevinstrealiseringen. Noen refleksjoner

Når prosjektet er transaksjonen mellom behovet og gevinstrealiseringen. Noen refleksjoner Når prosjektet er transaksjonen mellom behovet og gevinstrealiseringen. Noen refleksjoner Nettverk for program- og porteføljestyring Halvard S. Kilde, Adm. dir. Metier 2. mai 2016 All rights reserved -

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Finansdepartementet Kvalitetssikring av kostnadsoverslag, herunder risikoanalyse for store statlige investeringer KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Veiledning Kvalitetssikrere: Dovre International

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Hvordan styre prosjekter frem til suksess Kontraktsformer og metodikk som fungerer Jørgen Petersen 01.12.14 02.12.14 PROMIS AS 1

Hvordan styre prosjekter frem til suksess Kontraktsformer og metodikk som fungerer Jørgen Petersen 01.12.14 02.12.14 PROMIS AS 1 Hvordan styre prosjekter frem til suksess Kontraktsformer og metodikk som fungerer Jørgen Petersen 01.12.14 02.12.14 PROMIS AS 1 PROMIS Tjenester Prosjekt- og programledelse Smidig prosjektgjennomføring

Detaljer

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst -

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter NSP-Temadag 02.09.2003 Elisabeth Krogh Svendsen Hvorfor har vi tatt tak i dette? Økende andel av verdiskapning

Detaljer

Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best

Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best Felles introduksjon til kurs 1A, 1B og 1C Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS NOKIOS kurs tirsdag 29. oktober 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc.

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc. Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er jeg? CGI Norway, Director Consulting EVRY Consulting, Vice President, Governance

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema for foretakets IT-virksomhet forenklet versjon basert på 12 COBIT prosesser Dato: 10.07.2012 Versjon 2.6 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no

Detaljer

Praktisk tilnærming til prosjektplanlegging og -gjennomføring

Praktisk tilnærming til prosjektplanlegging og -gjennomføring Kunnskap for en bedre verden IT for et bedre universitet Praktisk tilnærming til prosjektplanlegging og -gjennomføring Arne Fjerdrumsmoen prosjektleder NTNU IT Spørsmål 1- Hva er prosjekt 2- Hva er prosjektledelse

Detaljer

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering?

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Difi 18 desember 2013 Ingar Brauti, P3M Registered Consultant Med tilpasning og praktisering av

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer