KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft"

Transkript

1 KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

2 Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk utviklet i UK Innføring i Prosjektveiviseren.no Tilbakemeldinger på utkast til Prosjektveiviseren 2.0 og utbredelsesstrategi Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Agenda 1. Hvorfor Prosjektveiviser 1.0 og 2.0? v/ difi 2. Prosjektfaglige rammeverk med fokus på PRINCE2 v/metier Summegrupper/oppgave 3. Prosjektveiviseren 2.0 presentasjon av faser og beslutningspunkter v/difi Summegrupper/oppgave Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Sentrale grep de siste årene for bedre ITstyring og samordning? Januar

5 Nytte MÅLENE REALISERES GJENNOM PROSJEKTER prosjekter i offentlig sektor? Ledelsens strategiske mål Nåsituasjon Målgrupperettet kommunikasjon Individuelt tilpasset kommunikasjon (Vertikal integrasjon) Samhandling med andre virksomheter (Horisontal integrasjon) Enkel informasjon på Internet Kompleksitet Direktoratet for forvaltning og IKT

6 HVORFOR HAR VI UTARBEIDET EN FELLES PROSJEKTMODELL FOR OFFENTLIG SEKTOR? 1. Det er et mål å få flere vellykkede IT-prosjekter (jf Gjørven-rapporten). En prosjektmodell er et sentralt virkemiddel som bidrar til dette. 2. Det er ikke hensiktsmessig at alle offentlige virksomheter etablerer ulike prosjektmodeller med ulikt språk og begrepsbruk. Felles modell gir mulighet for felles erfaring og læring på tvers i offentlig sektor Direktoratet for forvaltning og IKT

7 HVORFOR HAR VI UTARBEIDET EN FELLES PROSJEKTMODELL FOR OFFENTLIG SEKTOR? 3. En prosjektmodell i regi av det offentlige, bidrar til å ivareta IT-politiske føringer (Digitaliseringsrundskrivet) og eksisterende veiledere integreres i modellen. 4. En felles prosjektmodell i offentlig sektor, legger til rette for mer effektivt samarbeid med leverandør- og konsulentmiljøene. Direktoratet for forvaltning og IKT

8 HVA HAR DIFI LAGT VEKT PÅ? Baseres på beste praksis innen prosjektledelse nasjonalt og internasjonalt Hente inspirasjon fra andre virksomheter og kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt Minst mulig egenutvikling Helhetlig modell som dekker alt fra innledende prioritering til etterfølgende gevinstrealisering Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

9 HVA HAR DIFI LAGT VEKT PÅ? (2) Modellen må innholde en klar struktur Faseinndelt Beskrivelse av aktiviteter i hver fase Innholde beslutningspunkter Maler Ledelsesprodukter Modellen må ha klart definerte roller og ansvar Beskrivelse av prosjektorganisasjon Rollebeskrivelser Tydelig relasjonen mellom linjeorganisasjon og prosjektet Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

10 Prince2 - Metier 1. gjennomgang v/erik 2. summegrupper: Har dere en egen prosjektmodell i deres virksomhet? I hvilken grad blir denne etterlevd? Hvilke erfaringer har dere med prosjektmodeller i deres egen virksomhet, både innhold og innføring av disse Direktoratet for forvaltning og IKT

11 PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 REVIDERT MODELL Virksomhetsledelse Eierstyring Gjennomføringsfaser Konseptfasen 2 Planleggings-fasen 3 Avslutning Realisering 6 Beslutte Utredning av ide Beslutte Prosjektplanlegging Beslutte Prosjektgjennomføring Beslutte Start avslutning Beslutte Avslutte prosjekt Beslutte evt. videre realiseringstiltak Roller og ansvar

12 BP1- BESLUTTE UTREDNING AV IDÉ Formål Ansvar Beslutte om foreslåtte idebeskrivelse skal utredes nærmere i en Konseptfase Virksomhetsledelsen eller programledelsen Beskrivelse - Vurdere idebeskrivelsen opp mot identifiserte mål og behov - Beslutte om Konseptfasen skal starte, og hvis ja; - Utnevne leder for Konseptfasen Sjekkliste Er det en tydelig definert problemstilling som identifiserer et behov for å utrede mulighetsrommet for et prosjekt? Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres? Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et prosjekt eller som en linjeoppgave? Er tiltaket i henhold til forretningsstrategien? Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning? Er det tydeliggjort hvilke IT -politiske føringer som gjelder for og må tas hensyn til i utredningen? Side 12

13 BP2 BESLUTTE PROSJEKTPLANLEGGING Formål Ansvar Beslutte om prosjektforslaget skal detaljeres videre i en planleggingsfase Prosjekteier/styringsgruppen Beskrivelse - Vurdere beslutningsgrunnlaget (Prosjektforslaget, Faseplanen) - Vurdere om prosjektet understøtter selskapets mål og strategier - Beslutte om planleggingsfasen skal starte, og hvis ja; - Utnevne leder for planleggingsfasen Sjekkliste Er prosjektet realistisk og gjennomførbart? Er prosjekteier/styringsgruppe etablert? Støtter Prosjektforslaget opp under virksomhetens mål og strategier? Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for å sikre at Prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av kost/nytte for hvert alternativ? Er nøkkelressurser allokert? Side 13

14 BP3 BESLUTTE PROSJEKTGJENNOMFØRING Formål Ansvar Beslutte om oppstart av prosjektgjennomføringsfasen Prosjekteier/styringsgruppen Beskrivelse - Vurdere om beslutningsgrunnlaget (Styringsdokument, Business Case, Gevinstrealiseringsplan, Faseplan for neste fase) er tilstrekkelig til å starte gjennomføringen - Beslutte om gjennomføringsfasen skal starte, og hvis ja; - Utnevne prosjektleder for gjennomføringsfasen Sjekkliste Er det noen endringer i forutsetningene og er prosjektet fortsatt ønskelig? Er det utarbeidet en helhetlig og konsistent plan? Er det utarbeidet nødvendige strategier for gjennomføring? Er tid, kost og kvalitet godt nok dokumentert? Er konsekvenser ved å gjennomføre/ikke gjennomføre vurdert? Er prosjektorganisasjon tydelig definert med roller og ansvar, og er det ressurser til å gjennomføre prosjektet? Er det etablert prosedyrer for endrings- og avvikshåndtering? Er usikkerhetsanalyse blitt uført og er usikkerheten akseptabel? Er kritiske suksessfaktorer identifisert? Er det utarbeidet en gevinstrealiseringsplan? Er linjeorganisasjonens kapasitet til å realisere de planlagte gevinster blitt vurdert? Er det vurdert om resultatmålene vil møte effektmålene? Side 14

15 BP4 BESLUTTE START AVSLUTNINGSFASE Formål Ansvar Beskrivelse Beslutte om avslutningsaktivitetene kan starte og om produkter (leveranser) og overleveringsdokumentene kan godkjennes Prosjekteier/styringsgruppen Prosjektets samlede resultater skal godkjennes og prosjekteier /styringsgruppen skal foreta en endelig avstemming av prosjektets resultat mot resultatmålene og de definerte kravene til omfang beskrevet i prosjektplanen. Godkjenningen innebærer at ansvar for løsningen, inkludert gevinstrealisering overføres til linjeorganisasjonen. Dersom resultatene ikke godkjennes kan prosjektet pålegges ytterligere arbeid. Sjekkliste Er prosjektets leveranser i overensstemmelse med definerte resultatmål? Er kvaliteten på prosjektets leveranser i henhold til definerte akseptansekrav? Foreligger den noen feil- og mangelliste og er ansvar for evt. oppfølging fordelt? Er leveranser dokumentert og på plass i henhold til plan? Er det noe utestående arbeide som prosjektet skal ha ansvar for å avslutte? Er opplæring gjennomført i henhold til prosjektplan? Er nødvendige prosedyrer utarbeidet/oppdater (f.eks. brukerveiledninger, driftsrutiner)? Er det klart hvem som skal følge opp og rapportere effekter (iht. Gevinstrealiseringsplan), og til hvem? Er det klart hvem i linjeorganisasjonen som har ansvar for forvaltning/drift? Er avtaler med leverandører og eventuelle samarbeidspartnere inngått? Side 15

16 BP5 BESLUTTE AVSLUTNING AV PROSJEKTET Formål Ansvar Beskrivelse Beslutte om prosjektet kan avsluttes Prosjekteier/Styringsgruppen Det skal tas en avgjørelse om prosjektet formelt kan avsluttes og Prosjektgruppen oppløses. En sluttrapport skal foreligge som beslutningsunderlag. Sluttrapporten bør inneholde hovedresultater, økonomisk beregning og evaluering av prosjektet. En evaluering av positive og negative erfaringer fra prosjektet vil sikre overføring av erfaringer til nye prosjekter. Sjekkliste Er utestående arbeid tilfredsstillende lukket evt. akseptert overført til linjen? Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av prosjektets ytelse opp mot initielle mål og planer? Er prosjektets hovedresultat (produkt, kost, tid, kvalitet, ressursbruk) dokumentert? Er positive og negative erfaringer dokumentert for erfaringsoverføring? Er prosjektdokumentene forsvarlig arkivert? Er alle prosjektkontrakter avsluttet? Er alle relevante interessenter blitt informert om avslutning av prosjektet? Er Gevinstrealiseringsplan oppdatert? Side 16

17 BP6 BESLUTTE VIDERE TILTAK FOR ØKT GEVINSTREALISERING Formål Evaluere gevinstrealiseringsplan og beslutte videre tiltak for videre gevinstrealisering Ansvar Beskrivelse Virksomhetsledelsen Oppnådde gevinster vurderes opp mot mål i gevinstrealiseringsplanen. Ved behov besluttes ytterligere tiltak for å sikre at planlagte gevinster kan realiseres. Godkjenne tiltaksplan for videre gevinstrealisering Sikre oppfølging av tiltaksplanen Sjekkliste Er planlagte målinger og tiltak gjennomført? Er forventede gevinster oppnådd eller er det behov for ytterligere tiltak? I så fall er det utarbeidet en tiltaksplan? Side 17

18 FASE 1 KONSEPTFASEN Formål Utvikle idebeskrivelsen, identifisere og vurdere ulike konsepter (investerings-alternativer), anbefale konsept og beskrive dette i form av et prosjektforslag Ansvar Leder av arbeidet i Konseptfasen Produkter inn Hovedaktiviteter Produkter ut Idébeskrivelse - Identifisere og vurdere ulike alternative konsepter evt. for større prosjekter utarbeide Samfunnsøkonomisk analyse - Beskrive anbefalt konsept som Prosjektforslag - Utarbeide Faseplan for planleggingsfasen - Avklare hvilke IT-politiske føringer som gjelder - Etablere Erfaringslogg Prosjektforslag med grovt Business case Faseplan for planleggingsfasen

19 FASE 2 PLANLEGGINGSFASEN Formål Etablere et styringsgrunnlag som skal være et tilstrekkelig grunnlag til å beslutte oppstart gjennomføring, og et tilstrekkelig grunnlag til å kunne styre prosjektet i gjennomføringsfasen Ansvar Prosjektleder Produkt inn Hovedaktiviteter Produkt ut Prosjektforslag med grovt Business case Faseplan for Planleggingsfasen - Etablere plan for prosjektet - Utarbeide Funksjonell løsningsbeskrivelse - Utarbeide Teknisk løsningsbeskrivelse - Utarbeide Gjennomføringsstrategi - Sammenstille alle ledelsesprodukter som planleggingsfasen har etablert i form av prosjektets Styringsdokument - Etablere Gevinstrealiseringsplan - Oppdatere Business case - Utarbeide Faseplan for første gjennomføringsfase Styringsdokument med bla oppdatert business case, gevinstrealiseringsplan Oppdatert Business Case Gevinstrealiseringsplan Faseplan for (første) gjennomføringsfase

20 FASE 3 GJENNOMFØRINGSFASER Formål Gjennomføre faser i henhold til Styringsdokumentet Ansvar Prosjektleder Produkter inn Hovedaktiviteter Produkter ut Godkjent Styringsdokument og Business Case Gevinstrealiseringsplan Faseplan for første gjennomføringsfase Gjennomføre anskaffelser, inngå kontrakter Utføre detaljert analyse & design Utvikle, teste og levere fasens produkter Styre prosjektet Opplæring, innføringsaktivitet, evt. prøvedrift Overlevere ferdige produkter til linjen Oppdatere evt. Business Case og Gevinstrealiseringsplan Evaluere arbeidet i fasen og oppdater Erfaringslogg Etablere Faseplan for neste fase I smidig gjennomføring: Kontinuerlig vedlikeholde produktkøen Godkjente produkter Overleveringsdokumentasjon Faseplan for neste gjennomføringsfase Evt. oppdatert Business Case og oppdatert Gevinstrealiseringsplan Evt. oppdateringer av Styringsdokument Oppdatert Erfaringslogg

21 FASE 4 AVSLUTNING Formål Sikre at avsluttende prosjektaktiviteter får tilstrekkelig oppmerksomhet, at erfaringsdata struktureres og lagres hensiktsmessig for gjenbruk og at planverk og ansvar for gevinstrealisering er oppdatert og kommunisert. Ansvar Prosjektleder Produkter inn Hovedaktiviteter Produkter ut Fullmakter for gjennomføring av fasen Gevinstrealiseringsplan Godkjent overleveringsdokumentasjon Komplettere evt. restanseliste og overlevere til linjen. Støtte til innføring av prosjektets produkter i linjeorganisasjonen Formell avslutting av kontrakter Oppdatere og lukke prosjektregnskap Dokumentere og overlevere evt. nye idéer og prosjektforslag til linjen Avslutte og arkivere prosjektdokumentasjon Oppdatere Gevinstrealiseringsplan ved behov Prosjektevaluering Utarbeide Sluttrapport Oppløsning av prosjektorganisasjonen I smidig gjennomføring: klargjøre produkt kø for forvaltning. Sluttrapport oppdatert Gevinstrealiseringsplan

22 FASE 5 REALISERING Formål Realisere gevinster og vurdere oppnåelse av effektmål. Her ligger også forvaltning av systemet. Ansvar Linjeorganisasjonen Produkter inn Hovedaktiviteter Produkter ut Prosjektprodukter Gevinstrealiseringsplan - Løpende forvalte produkter - Overvåke og styre gevinstrealisering - Konseptevaluering - Etablere tiltaksplan for videre gevinstrealiseringstiltak. Konseptevalueringsrapport Tiltaksplan (evt.)

23 UTFØRE SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE Formål: Å komme frem til et grunnlag for å rangere ulike alternative konsepter og vurdere i hvilken grad disse er samfunnsøkonomisk lønnsomme Oppgaver: Identifisere interessenter og behov Identifiser det prosjektutløsende behov Formulere effektmål og relasjon til og virksomhetsmål og samfunnsmål Formulere overordnede krav (skal-krav, bør-krav). Evt. rangere bør-krav. Dette inkluderer krav gitt i relevante IT-politiske føringer. Identifisere konseptuelle prosjektalternativ Analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av alternativer inkludert nullalternativet Søke å benytte erfaringsinformasjon fra tidligere, sammenlignbare prosjekter Drøfting av resultater, anbefaling av ett konseptuelt prosjektalternativ Se flere detaljer om samfunnsøkonomisk analyse i DFØs veiledere eller i Finansdepartements veiledere for KS ordningen Page 23

24 NIVÅ 3 - BUSINESS CASE Et Business Case brukes for å dokumentere grunnlaget for å sette i gang prosjektet, basert på kostnader (på utvikling, implementering og inkrementelle løpende drifts- og vedlikeholdskostnader) opp mot gevinster som skal oppnås. Den første versjonen av Business Caset utledes fra den samfunnsøkonomiske analysen og utarbeides for det valgte prosjekt og inngår i prosjektforslaget. Den forfines i planleggingsfasen og gjennomgås og evt. revideres ved hver faseovergang. Se produktbeskrivelsen for Business Case for mer informasjon Page 24

25 NIVÅ 3 - IT-POLITISKE FØRINGER Page 25 Virksomhetsledelsen må beslutte hvilke IT-politiske føringene som skal legges til grunn: Krav knyttet til å benytte fellesløsninger (Altinn og eid) Krav knyttet til samordning med andre virksomheter; Der saken direkte berører eller har indirekte, vesentlige konsekvenser for andre forvaltnings-organers ansvarsområder, skal virksomheten konsekvens vurdere i samråd med berørte forvaltningsorganer. Krav knyttet til gjenbruk av tidligere IKT-investeringer; Virksomheten skal vurdere gjenbruk av løsnings-komponenter og offentlig informasjon/ grunndata, både i egen virksomhet og hos eksterne aktører. Krav knyttet til IKT-sikkerhet; nasjonale retningslinjer Arkitekturprinsippene er et krav i statlig sektor (det er obligatorisk for statlige virksomheter å bruke prinsippene ved utvikling av nye IT-løsninger eller ved vesentlige endringer av eksisterende løsninger. Standardiseringsforskriften som inneholder standarder som er obligatorisk å benytte ved elektronisk samhandling mellom

26 STYRINGSDOKUMENT Et styringsdokument skal gi en oversikt over alle sentrale forhold i et prosjekt, på en måte som virker retningsgivende og avklarende for alle interne aktører, oppdragsgiver og relevante eksterne interessenter Styringsdokumentet er en sammenstilling av ledelsesprodukter etablert i planleggingsfasen Styringsdokumentet kan omfatte en beskrivelse av prosjektets: Overordnede rammer (Hensikt, krav og hovedkonsept, Prosjektmål, Kritiske suksessfaktorer, Rammebetingelser, Grensesnitt ) Gjennomføringsstrategi (Usikkerhetsstrategi, Kommunikasjonsstrategi, Kvalitetsstrategi, Konfigurasjonsstrategi, Kontraktstrategi) Prosjektplan (Arbeidsomfang, Produktnedbrytingsstruktur, Kostnadsoverslag, Budsjett og investeringsplan, Tidsplan, Organisering og ansvarsdeling) Styringsdokumentet bør oppdateres løpende med vedtatte endringer Page 26

27 PROSJEKTFORSLAG Det anbefalte alternativet skal beskrives i form av et prosjektforslag Ledelsesproduktet Business Case kan inngå som en del av prosjektforslaget For smidig gjennomføring bør det i prosjektforslaget beskrives en initiell Produktkø med overordnede behov og effektmål Se produktbeskrivelsen for Prosjektforslag for mer informasjon Page 27

28 Nivå 3 - Prosjektplan En plan uttrykker hvordan og når mål skal oppnås, ved å vise de viktigste produktene, aktivitetene og ressursene som kreves for å levere omfanget av planen. En Prosjektplan leverer planlagte kostnader til Business Case og identifiserer ledelsesfasene og andre viktige kontrollpunkter. Den blir brukt av Prosjektstyret som en baseline som prosjektfremdriften skal måles opp mot. En plan bør ikke bare dekke aktivitetene for å opprette produktene, men også aktiviteter for å styre produktopprettelse inklusive aktiviteter for sikring, kvalitetsstyring, usikkerhetsstyring, konfigurasjonsstyring, kommunikasjon og all annen prosjektledelse som kreves. Se produktbeskrivelsen for Prosjektplan for mer informasjon Prosjektet kan utføres smidig, da er blant annet produktene representert i en Produktkø, og de er planlagt realisert ihht antall faser. Se Smidig Prosjektplan Page 30

29 Nivå 3 - Smidig prosjektplan Produktkøen består av Epos som alle har estimerte kostnader og nytteverdier knyttet til seg Planen viser hvilke Epos som skal leveres i hvilke Faser Prioriteringen av produktkøen gir et periodisert budsjett Nytteverdiene skal være relatert til effektmålene Page

30 EIERSTYRING Formål Prosjektleder skal i prosjektperioden ha en overordnet Prosjekteier som skal sørge for at viktige avgjørelser tas og at det utøves tilstrekkelig overordnet overvåkning, styring og hjelp til prosjektleder som har det daglige, operative ledelsesansvaret i prosjektet Oppgaver Benytte ledelsesproduktene fra prosjektet til å autorisere prosjektarbeid fase for fase med ledelsesansvar tydelig delegert til prosjektleder Være virksomhetsledelsens bindeledd mot prosjektet og bidra til den kontinuerlige forretningsmessige forankring av investeringen Påse relasjonen mellom prosjektet og den nødvendige endringsledelse i virksomheten forøvrig som realisering av prosjektets gevinster forutsetter Sikre avtalt ressurstilgang jf. prosjektplan og tilstrekkelig rådgiving og støtte fra ledelsen til at prosjektleder kan utøve sin rolle Utgjør en beslutningspunkt/eskaleringspunkt for endringsanmodninger, usikkerheter, avvik eller andre problemer Se også rollebeskrivelser for prosjekteier og styringsgruppe.

31 ROLLER OG ANSVAR Prosjektveiviseren gir en beskrivelse av følgende roller og deres ansvar i IKT prosjekter: Prosjekteier Prosjektleder Prosjektstøtte Teamleder Teknisk ansvarlig Funksjonelt ansvarlige Testleder Opplæringsansvarlig Konfigurasjonsansvarlig Roller i smidige prosjekt Produkteier Scrum-leder - Styringsgruppen - Referansegruppen Page 34

32 Summegruppe Sett dere sammen i grupper på 3-4, og oppsummer kurset Hvordan svarte kurset til forventningene innledningsvis? Har dere kommentarer til prosjektmodellen? Direktoratet for forvaltning og IKT

33 Veien videre Difi lanserer Prosjektveiviseren 2.0 i desember (19.12?) Vi etablerer en beta-versjon, som det er mulig å få tilgang til ved å sende e-post til 2013; kurs, e-læring, formaliserte nettverk?? Vi ønsker tilbakemeldinger på deres behov Direktoratet for forvaltning og IKT

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18¤torg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

E-handel brukersamling 4. november

E-handel brukersamling 4. november E-handel brukersamling 4. november 2015-1000 1515 TID: TEMAER: ANSVARLIG: 1000 Registrering + kaffe Difis kurslokaler 2. etg. 1030 Åpning, praktisk informasjon og status Difis e-handelsarbeid Jostein Engen,

Detaljer

Statlege IKT-prosjekt: korleis sikre betre gjennomføring? Erfaringer fra Prosjektveiviseren.no Veien videre? Oslo, 29.03.

Statlege IKT-prosjekt: korleis sikre betre gjennomføring? Erfaringer fra Prosjektveiviseren.no Veien videre? Oslo, 29.03. Statlege IKT-prosjekt: korleis sikre betre gjennomføring? Erfaringer fra Prosjektveiviseren.no Veien videre? Oslo, 29.03.2012 Jens Nørve Forventninger til offentlige tjenester Oslo 17/04/09 Direktoratet

Detaljer

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken PROGRAM: Kl. 09.30 Kaffe/te - nettverking Kl. 10.00 Hvorfor har vi laget veilederen?

Detaljer

«I think I need to be reminded of things I already know more than I need to be told things I don t.»

«I think I need to be reminded of things I already know more than I need to be told things I don t.» Being busy does not always mean real work. The object of all work is production or accomplishment and to either of these ends there must be forethought, system, planning, intelligence, and honest purpose,

Detaljer

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V2016 - Kort oppsummert Prosjektrammeverk og prosjektlederkurs m. eiermodul Små og mellomstore administrative prosjekter Sist endret 21.4.16 EKM Hva er i fokus

Detaljer

Jens Nørve 3 september 2015

Jens Nørve 3 september 2015 DnD 3Ps Jens Nørve 3 september 2015 Virksomhetens kompetansetiltak Formål og tiltak Vellykkede digitaliseringsprosjekter Kurs og kompetansetilbud i markedet Modenhetsundersøkelse Leverandørutviklet verktøystøtte

Detaljer

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015 SAK NR: V-sak 13/2-2015 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT TEMA: Styringsgruppe for Forprosjektet:MUSITs IT-arkitektur:Tilleggsnotat til Mandat DATO: 04.06.2015 Tilleggsnotat til Mandat Forprosjektet MUSITs

Detaljer

muligheter og utfordringer

muligheter og utfordringer IT-styring muligheter og utfordringer Nokios 2010 Jens Nørve Utfordringer! Vi vil ha mer effekt av våre IT invistereinger i i Dagens tips; for de som ikke har sett den; SSØ med helt ny; Veileder i gevinstrealisering

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser

Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Fremtidens skole Sauherad

Fremtidens skole Sauherad Fremtidens skole Sauherad Kommunestyrets vedtak 2.5.2013 pkt. 5 KS-023/13 Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen legge fram for kommunestyret så snart som mulig eit forslag til plan for planprosess, for bygging

Detaljer

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform Innledning: I kapittel 1 i KG og kapittel 2 i BHG møter du prosjektbegrepet, typiske kjennetegn ved prosjekter og ulike prosjekttyper. Sentralt er beskrivelsen av prosjektets

Detaljer

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 Behov for forbedret prosjektstyring i SSB 1. Utarbeide en samlet oversikt over prosjektstyringsrutiner

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no

Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no Storsamling difi 29.1. 2013 INNSTILLING FRA KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN OM REPRESENTANTFORSLAG FOR BEDRE KOORDINERING OG STRATEGISK

Detaljer

Prosjektveiviser for sikkerhet. Sikkerhet og Sårbarhet 2016/Jens Lien

Prosjektveiviser for sikkerhet. Sikkerhet og Sårbarhet 2016/Jens Lien Prosjektveiviser for sikkerhet Sikkerhet og Sårbarhet 2016/Jens Lien Når man endelig har fått til noe - og lagd noe som er bra, så kommer det ei «knetakling» inn fra sikkerhetshold og ødelegger alt! 3

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve

Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve Rikets tilstand? Felles målbilde? Felles arkitekturmålbilde? Felles syn på felles komponentene? Mange tiltak bidrar til å fremmer gevinstrealisering

Detaljer

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn]

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] Prosjektplan Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] 1 KONSEPTBESKRIVELSE... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 BEHOV... 3 1.3

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

IT-styring muligheter og utfordringer

IT-styring muligheter og utfordringer IT-styring muligheter og utfordringer Nokios 2010 Jens Nørve Utfordringer! Vi vil ha mer effekt av våre IT investeringer Dagens tips; for de som ikke har sett den; SSØ med helt ny; Veileder i gevinstrealisering

Detaljer

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag Versjon 6 25.08.2014 Som ansvarlig for regjeringens IKT- og fornyingspolitikk, skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere departementenes

Detaljer

Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. - prosjektveiviseren.no

Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. - prosjektveiviseren.no Hvordan lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor - prosjektveiviseren.no Kurs 25.4.2013 VELKOMMEN- MÅL MED KURSET Gi en introduksjon til beste praksis innenfor prosjektmetodikk, med særlig

Detaljer

Introduksjon BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

Introduksjon BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE Utvidet foilsett. Settet inneholder foiler som ikke ble benyttet på presentasjonen. Introduksjon NOKIOS 30.10.2012 PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office The Swirl logo is a trade mark

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 Morten A. Torp Version 2.3 14.10.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

Fornye, forenkle og forbedre

Fornye, forenkle og forbedre Fornye, forenkle og forbedre Standard norgen frokostmøte om prosjektledelse prosjektveiviseren.no 23.09.2014 Jens Nørve Takk Direktoratet for forvaltning og IKT HVA ER NYTT? "FORNYE, FORENKLE OG FORBEDRE"

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Prosjektbegrunnelse for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet

Detaljer

Milepælsplan Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter

Milepælsplan Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter Page 1 Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter F 1 Ide - Konsept F2 Konsept: Skisseprosjekt F3 Detaljplanlegge Vedtaks sted F-skap K-styre Kode Aktivitet Beskrivelse Ide- og konseptutviklingsfase A1

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Prosjektmandat PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 3K Rådmenn Beslutning: Konseptfasen

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Vedlegg 4A PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 1.00 Godkjent dato: Godkjent av virksomhetsleder: Utarbeidet av: 15.03.2017 Inga Nordberg Hans Löwe

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet

Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet Lars Nokken Ragnhild Anker Ljosland 31. Oktober 2017 Plan for dagen 1. Oppstart 10 min 2. Hvordan balansere to behov?

Detaljer

PROFF Gjentagende gode prosjekter

PROFF Gjentagende gode prosjekter PROFF Gjentagende gode prosjekter PROSJEKTVEIVISEREN Helse Sør-Østs felles prosjektstyringsmodell Prosjektveiviseren beskriver en overordnet prosess for prosjektledelse gjennom prosjektets livssyklus,

Detaljer

Prosjektstyring i DFØ. Arbeidet med å etablere et rammeverk

Prosjektstyring i DFØ. Arbeidet med å etablere et rammeverk Prosjektstyring i DFØ Arbeidet med å etablere et rammeverk Direktoratet for økonomistyring Oppdrag: statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter.

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal MANDAT FOR Program for overgang til strukturert journal Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 24.04.15 Førsteutkast 0.8 28.04.15 Gjennomgått mellom Nina, Jan Eirik og Gunnar 0.9 26.05. 15 Revidering etter

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Gevinstrealisering Gardermoen april 2013

Gevinstrealisering Gardermoen april 2013 Gevinstrealisering Gardermoen april 2013 Så hva er nå dette med gevinster, gevinstrealisering, gevinstplan, gevinstrealiseringsplan??? Noen avklaringer Gevinst- Nyttevirkninger på grunn av prosjektet

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

Felles begrepsapparat KS 1

Felles begrepsapparat KS 1 Kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ Felles begrepsapparat KS 1 Versjon 1.0, datert 11.3.2008 Innhold 1. Bakgrunn, og bruk av veilederen

Detaljer

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP )

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) DIFI Gevinstrealiseringsseminar 16/12-14 Ingar Brauti, Fornebu Consulting Geir Graff, Asker kommune Liv Dreierstad, Skatteetaten Grete

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Evaluering som prosjektarbeid. Engangsoppgave med gitte betingelser

Evaluering som prosjektarbeid. Engangsoppgave med gitte betingelser Evaluering som prosjektarbeid Engangsoppgave med gitte betingelser Egenskaper ved en evaluering Engangsoppgave Ett bestemt IT-system skal evalueres Skal gi et troverdig resultat Vi skal kunne stole på

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter prosjektmodeller og tidligfasevurderinger. NKRFs Fagkonferanse 2017 Haugesund 13. Juni 2017

Kommunale investeringsprosjekter prosjektmodeller og tidligfasevurderinger. NKRFs Fagkonferanse 2017 Haugesund 13. Juni 2017 Kommunale investeringsprosjekter prosjektmodeller og tidligfasevurderinger NKRFs Fagkonferanse 2017 Haugesund 13. Juni 2017 1 Kostnadsoverskridelser i store offentlige prosjekter Internasjonal studie av

Detaljer

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat PLP Prosjektlederprosessen PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra

Detaljer

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Gry Hilde Nilsen, NAV Morten Tveit, Fornebu Consulting NAV, 08.03.2011 Side 1 Smidig gjennomføring i NAV Fagportal Individer og samspill framfor prosesser

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN VERSJON 2.0 ANBEFALT PROSJEKTMODELL FOR OFFENTLIG SEKTOR

PROSJEKTVEIVISEREN VERSJON 2.0 ANBEFALT PROSJEKTMODELL FOR OFFENTLIG SEKTOR PROSJEKTVEIVISEREN VERSJON 2.0 ANBEFALT PROSJEKTMODELL FOR OFFENTLIG SEKTOR Oslo,31.5.2012 VELKOMMEN «Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital forvaltning!» Digitaliseringsprogrammet

Detaljer

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT Prosjektmandat 26.02.2016 Norsk Helsenett SF 2 DOKUMENTINFORMASJON Saksnummer i 360: DATO VERSJON UTARBEIDET AV: GODKJENT AV: 26.02.16 1.0 Norsk

Detaljer

PRINCE2:2009 MANAGING - ORDLISTE (NORSK) (Glossary of Terms Norwegian)

PRINCE2:2009 MANAGING - ORDLISTE (NORSK) (Glossary of Terms Norwegian) akseptere (usikkerhetstiltak) Et tiltak knyttet til en risiko (trussel) hvor beslutningen er å akseptere risikoen uten å iverksette tiltak. Beslutningen tas etter en vurdering hvor man kommer frem til

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

GEVINSTREALISERING I HELSE OG OMSORG. Ikomm - samarbeidspartneren innen teknologi-, rådgiving- og digitaliseringstjenester.

GEVINSTREALISERING I HELSE OG OMSORG. Ikomm - samarbeidspartneren innen teknologi-, rådgiving- og digitaliseringstjenester. GEVINSTREALISERING I HELSE OG OMSORG Ikomm - samarbeidspartneren innen teknologi-, rådgiving- og digitaliseringstjenester. Om Ikomm AS Lokalisert på Lillehammer og nå Hamar! 60 ansatte 12.000 brukere på

Detaljer

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen

Prosjektveiviseren og gevinstrealisering. v/ Jostein Engen Prosjektveiviseren og gevinstrealisering v/ Jostein Engen Metoder og veiledningsmateriell Nytt metode- og veiledningsmateriell Tilgjengeliggjøres på www.prosjektveiviseren.no Prosessrammeverk Beste praksis

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G SYKEHJEMSETATEN PROSJEKT- OG UTRULLINGSTEAM; Prosjekt- og porteføljestyring

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Prosjekteierstyring. Bedre prosjekter eller mer byråkrati? Prosjekteierrollen Historisk perspektiv

Prosjekteierstyring. Bedre prosjekter eller mer byråkrati? Prosjekteierrollen Historisk perspektiv styring Bedre prosjekter eller mer byråkrati? Svein A. Nordstrand Prosjektsjef Tidligfaseprosjekter Jernbaneverket Utbygging rollen Historisk perspektiv The price of greatness is responsibility Store prosjekter

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet

Detaljer

DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet, oppfølging av styresak

DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bengt F. Nilsfors Bodø, 2.12.2016 Styresak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet,

Detaljer

Digitalisering og effektivisering Kongsvinger kommune

Digitalisering og effektivisering Kongsvinger kommune KS-samling 14. september 2017 Digitalisering og effektivisering KONGSVINGER KOMMUNE Hvordan jobber med digitalisering? STYRINGSMODELL KONGSVINGER KOMMUNE 1. Strategiske Mål Målene uttrykker hva som skal

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Prosjektveiviseren.no Fordypningsdagen 16. oktober 2013

Prosjektveiviseren.no Fordypningsdagen 16. oktober 2013 Prosjektveiviseren.no Fordypningsdagen 16. oktober 2013 Introduksjon/innledning v/ Seniorrådgiver Arve Sandvoll Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Program - Fordypningsdag

Detaljer

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Felles grunnmur for digitale tjenester Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Bygge grunnmur for bedre samhandling i sektoren Program Felles Infrastruktur og Arkitektur Samhandling Sikkerhetsinfrastruktur

Detaljer

Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Gry Hamarsland Seksjonssjef analyse og evaluering

Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Gry Hamarsland Seksjonssjef analyse og evaluering Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser Gry Hamarsland Seksjonssjef analyse og evaluering Hvorfor samfunnsøkonomiske analyser? Samfunnets ressurser er knappe Fatte beslutninger til det beste for samfunnet

Detaljer

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor.

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor. PRINCE2 whitepaper PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter. PRINCE2

Detaljer

Spede spirer og nye muligheter Innovasjon og samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Spede spirer og nye muligheter Innovasjon og samfunnsøkonomisk lønnsomhet Spede spirer og nye muligheter Innovasjon og samfunnsøkonomisk lønnsomhet Lars Bjerke, rådmann Asker kommune Utfordringer Perspektivmeldingen for velferdsstaten Vi blir flere eldre og færre yrkesaktive.

Detaljer

20 minutter GEVINSTREALISERING

20 minutter GEVINSTREALISERING 20 minutter GEVINSTREALISERING IT leveranser og gevinst Kilde: The Standish Group s Chaos Study Vellykkede Problemer (avvik fra planer) Mislykkede (100% over budsjett og tidsplan, ufullstendig funksjonalitet

Detaljer

Åpent møte om Prosjektveiviseren 2.0. 1.3.2013 Elin Kristine Fjørtoft og Jens Nørve

Åpent møte om Prosjektveiviseren 2.0. 1.3.2013 Elin Kristine Fjørtoft og Jens Nørve Åpent møte om Prosjektveiviseren 2.0 1.3.2013 Elin Kristine Fjørtoft og Jens Nørve FORVENTNINGER TIL OFFENTLIGE TJENESTER Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT BETYDNINGEN AV DIGITALISERINGEN

Detaljer

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Gevinstrealisering Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Hvem er vi? Etablert 8. august 1995 Sagabygget, UMB Campus Ås Forretningsidé: sikre prosjektkvalitet hos oppdragsgivere. Erfaring fra:

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap Prosjektmandat Delprosjekt A1/2 Oppvekst, undervisning, kunnskap 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A1/2: Oppvekst, undervisning, kunnskap. Mandatet er utarbeidet

Detaljer

Frokostmøte Magne Lilleland-Olsen Merethe K Woldseth

Frokostmøte Magne Lilleland-Olsen Merethe K Woldseth Presentasjon av veileder for tidligfase METIER AS Frokostmøte 2015-11-17 Magne Lilleland-Olsen Merethe K Woldseth B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser Sverre Berg, seniorrådgiver DFØ 16.12.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Hvorfor samfunnsøkonomiske analyser? Samfunnets ressurser er knappe Hver off.

Detaljer

Digital transformasjon. Jens Nørve Tromsø

Digital transformasjon. Jens Nørve Tromsø Digital transformasjon Jens Nørve 10.01.2018 Tromsø Hva er problemet? Hvorfor skal dere digitaliser deres tjenester? To perspektiver på dette Olje og gass, Flere eldre, Det grønne skifte, Global konkurranse,?

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

UTKAST. Prosjektmandat. Delprosjekt A3. Kommunikasjon

UTKAST. Prosjektmandat. Delprosjekt A3. Kommunikasjon UTKAST Prosjektmandat Delprosjekt A3 Kommunikasjon 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A3: Kommunikasjon. Mandatet er utarbeidet av rådmennene i Hurum, Røyken og Asker

Detaljer

Erfaringer fra offentlige anskaffelser

Erfaringer fra offentlige anskaffelser Erfaringer fra offentlige r Oddrun Lyslo Kristiansen og Bjørn Børresen 15.03.2012 20.03.2012 www.a-2.as Om A-2 Oddrun Lyslo Kristiansen, seniorkonsulent, A-2 Bjørn Børresen, seniorkonsulent, A-2 Forretningsområder

Detaljer

Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter. Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder

Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter. Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter Leif Skiftenes Flak, Ph.D Leder for institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Innhold Bakgrunn for tema Hva er gevinstrealisering? Hva er (offentlige)

Detaljer

Kvalitetssikring i alle ledd

Kvalitetssikring i alle ledd Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Kvalitetssikring i alle ledd Helse Sør-Øst

Detaljer

Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor

Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor Utdrag fra Presentasjon for NSP Lysaker 14 desember Ragna Brekke Prosjektporteføljestyring Prinsipper og metoder for prosjekt porteføljestyringen

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Dette kreves for å lykkes med it-prosjekter i det offentlige CIO Forum Prosjektstyring august

Dette kreves for å lykkes med it-prosjekter i det offentlige CIO Forum Prosjektstyring august Dette kreves for å lykkes med it-prosjekter i det offentlige CIO Forum Prosjektstyring - 30. august Hans Christian Holte Direktoratet for forvaltning og IKT Kommisjonens viktigste anbefaling er at ledere

Detaljer

Prosjektstyring og gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no

Prosjektstyring og gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no Prosjektstyring og gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no Offentlig sektors anbefalte prosjektmodell for digitaliseringsprosjekter Jens Nørve 9 januar 2015 - Trondheim Nytte MÅLBILDET REALISERES OFTE

Detaljer

Fremtidig løsning for deklarering av valuta i Tolletaten (konseptanalyse)

Fremtidig løsning for deklarering av valuta i Tolletaten (konseptanalyse) Tor Gunnar Saakvitne 26.10.2016 Presentasjon for DFØ s nettverk for samfunnsøkonomisk analyse Fremtidig løsning for deklarering av valuta i Tolletaten (konseptanalyse) Innhold 1) Kort om valutadeklarering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer