Digitalisering av prosesser i Skedsmo kommune. Innlegg på brukerforum KS Kommit 11. juni 2015 Terje Linløkken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalisering av prosesser i Skedsmo kommune. Innlegg på brukerforum KS Kommit 11. juni 2015 Terje Linløkken"

Transkript

1 Digitalisering av prosesser i Skedsmo kommune Innlegg på brukerforum KS Kommit 11. juni 2015 Terje Linløkken Skedsmo Kommune, Teknisk sektor KS Kommit brukerkonferanse 1

2 Skedsmo kommune Lillestrøm er bysenter i en vekstkommune innbyggere (2015) Areal ca. 77 km 2 Ca arbeidsplasser. Kunnskapsbyen Lillestrøm Norges største kongress- og messekommune 2

3 Utfordringer ved digitalisering av prosesser i en kommune Utfordringer? Magnus Carlsen 3

4 Politisk forankring Skedsmo kommunes digitaliseringsstrategi Viktig verktøy for digitalisering av prosesser og tjenester Teknisk sektor «Digitalisering gir bedre tjenester» - Rådmann Torstein Leiro, Skedsmo kommune KS Kommit brukerkonferanse 4

5 Styringsverktøy må være på plass Brukerforum 5

6 Ledelsesutfordringer ved digitalisering Manglende digitaliseringsstrategi, ikke tydelig nok strategi eller for omfattende strategi Utydelig forankring og eierskap til strategien fra toppledelse, fagenheter og ansatte Manglende brukerinvolvering, planlegging og prioritering Silotenkning og samhandling Mange berørte fagområder (IT, byggesak, plan, web/portal, geodata, sak/arkiv, etc), kan være krevende med samhandling Endringsvilje ny måte å jobbe på krever omstilling Et ledelsesansvar å gripe tak i dette 6

7 Digital endringskompetanse Strategisk IKT lederkompetanse Prioritering og valg Planlegging Innovasjonsstyring IT-styring Verdiskapning gevinstrealisering Strategisk gjennomføring Prosjektledelse Porteføljestyring Endringsledelse Risikostyring Generell IKT kompetanse blant ansatte Kan du ikke gjøre noe rett? 7

8 Øke kvaliteten på tjenester til kunden Strategi - innbyggerfokus Prosess Prosess Kunder/Innbygger forventninger Prosess Prosess Kunder/Innbygger tilfredshet Prosess Redusere kvalitetskostnader Modellering av arbeidsprosesser 8

9 nåsituasjon I dag: manuelt drevet prosess Inngående post / sak post - status Utgående post / vedtak Basert på subjektive erfaringer 9

10 Digitalt (delautomatisert) drevet prosess strategi Situasjonskart Meglerpakker Prosess Prosess Plandialog Byggesøknad Delesøknad Inngående post / sak Prosess Prosess Utgående post / vedtak Prosess Tjenester basert på felles og lokale komponenter. 10

11 Modellering av arbeidsprosesser 11

12 Noen forutsetninger for automatisering Avhengig av å øke fokuset på datakvalitet gjennom hele verdikjeden for å kunne stole på resultatet Definere hvor masterdata hører hjemme og sikre gjenbruk av data Gjennom prosessene modellere dataflyt for å kunne automatisere og dermed kunne sette opp tjenestene Standardisering og felles komponenter må ligge til grunn Kompetansebygging og forankring i ledelsen viktig 12

13 Prosjektgjennomføring Profesjonalisert prosjektlederrollen alle IKT relaterte prosjekter kjører etter forenklet utgave av prosjektveiviseren til DIFI Styringsgruppe for å sikre forankring Vedtatt prosjektmandat for å sikre riktig leveranse brukerinvolvering helt sentralt Maler som støtter prosjektdokumentasjon/oppfølging SCRUM i leveranseprosessen Basert på kommunens regelverk og bygger på Skedsmo kommunes IT plattform 13

14 Scrum erfaringer så langt Fokus på hva som er prioritert Leveranse til avtalt tid Høyere involvering og deling av kompetanse Unngår unødvendige møter 14

15 Verktøykassen fra KS KommIT Hvordan kan verktøykassen fra KS KommIT bidra i kommunens omstillingsarbeid? Standardisere på spesifikasjoner, dokumentasjon, IT plattform, avtaler, Bedre tjenester og økt nytteverdi Sikrer gjenbruk Økt volum vil forskyve makt fra leverandør til kommune Bedre kvalitet og raskere saksbehandling Kompetanseheving Effektivisere prosesser og bedre samhandling Synliggjøre gevinster Større likebehandling og transparens Reduserte kostnader på lenger sikt 15

16 Suksessfaktorer / krav ved leveranser IKT leveranser skal være i tråd med teknisk kravspesifikasjon for IKT i Skedsmo kommune følge arkitekturprinsippene utarbeidet av KS KommIT benytte felleskomponenter der det er hensiktsmessig være godt dokumentert Digital kompetanse, både hos bestiller/mottaker og utfører, er en forutsetning for å lykkes Prosjekter sammensatt med tverrfaglig kompetanse og lokalt eierskap IKT og tjenesteutvikling, GIS, Sak/Arkiv, fagavdelinger, etc Erfaringsdeling på tvers og kompetansenettverk (f.eks. KS, andre kommuner, kartverket, private firmaer) Gode prosessdrivere/prosjektledere med teknologikunnskap avgjørende Involvering i alle ledd Oppmerksomhet underveis 16

17 Utfordringer for kunden ved byggesaksbehandling i dag Eldre og overlappende reguleringsplaner Informasjon lagret i ulike baser og på ulike formater Kartvertøy er lite intuitive = Forstår ikke kart/evner ikke å tolke informasjon Vanskelig å finne informasjon på kommunens hjemmeside Mange faguttrykk Må forholde seg til ulike enheter som ikke alltid er samkjørt Man kjenner ikke til klagemuligheter Mange søknader har feil/må returneres Må kunne dokumentere nabovarsel Ved telefonhenvendelse er det ofte ventetid og henvendelse gir ikke komplette svar Vet ikke at det er krav til ferdigattest Privatrettslige avtaler kan gjøre bygg ulovlig Får ikke tak i saksbehandler direkte (kun byggesaksvakt, eller fellestjenesten) KAN FÅ FRUSTRERTE KUNDER 17

18 Utfordringer for kommunene ved byggesaksbehandling For dårlig samhandling med regulerende myndighet Uklare reguleringsbestemmelser Feilklassifisering av saker Vanskelig å finne igjen saker i sakssystemet (dårlige søkemuligheter) For lang saksbehandlingstid Ulik behandling av dispensasjonssøknader Sjekklister krever oppslag i flere informasjonskilder for å få beslutningsgrunnlag Saksdokumenter skannes med for dårlig oppløsning eller i feil målestokk Utfordringer med navnestandarder (mange dokumenter med likelydende navn) Gebyrregelverket tolkes ulikt Saker "forsvinner" i systemet Fatter feil eller uklart vedtak Søkerne har ulike forventninger til veiledning LITE KUNDEVENNLIG, FOR LAV KVALITET OG KOSTBART 18

19 Kvaliteten på plandatagrunnlaget Er denne god nok i dag? 19

20 Kvaliteten på plandatagrunnlaget Det digitale plandatagrunnlaget er av varierende kvalitet Mange gamle reguleringsplaner vedtatt etter ulikt lovverk Mange mindre endringer til planene er kompliserende Mye data som skal etableres og forvaltes Ikke godt nok for regelstyring Mangel på standarder som ivaretar integrasjoner mellom fagsystemer og sak/arkiv løsninger 20

21 Lover og bestemmelser Regelverket per i dag legger for mye opp til skjønnsutøvelse Byggesaksbehandleren: ønsker sjekklister (regelstyring) Arkitekten og planleggeren: ønsker frihet til å vurdere Uklarheter i bestemmelsene gjør at utbygger i for stor grad kan tolke regelverket «Eplehagetomter» enklere å håndtere enn store utbyggingsprosjekter i bymessige områder Problemstilling: Papirkartet er pr i dag det juridisk bindende, ofte ikke entydig i det digitale kartet hvor ulike juridiske linjer skal gå Ønske: plan- og bygningsloven med forskrifter og veiledning tilrettelagt som en «nasjonal felleskomponent» 21

22 3D arealplan og digitalisering av planleggingsprosesser Mangel på standarder for å modellere alle plandata tilstrekkelig for regelstyrt byggesaksbehandling Skedsmo: tanker rundt en datamodell for «tillatte byggevolumer». basert på byggegrenser, senterlinje vei, gesims-/mønehøyder, u- grad, bebygd areal, byggegrenser, formål, krav til uteareal, ant. p- plasser, ulike temakart, etc. etableres som flater/volumer kvalitetsangivelse støtte for dispensasjoner, klager og innsigelser 22

23 Sak/Arkiv Noark 5 kjerne Arkivfaglig forståelse Noark er komplisert (for mange) Tradisjonelt lite brukervennlig Holde arkivet konsistent Integrasjon med fagsystem Klassifisering, status, etc Ønske om at større grad av ansvar flyttes over på fagsystem Leverandørmakt Å bytte system er krevende ebyggesak setter høye krav til en arkivløsning Må ha en klar strategi for hvordan dette skal håndteres 23

24 Integrasjons- og applikasjonsserver IKT arkitektur basert på åpne løsninger EIS SQL Client Bruker DB ASP.NET WCF/SOAP/REST IAS WCF/SOAP/REST FILER SQL Client GEO Databaser SQL Databaser NVDB Skedsmo kommune 24

25 Teknologi vs organisasjon 80% Organisasjon Prosesser Teknologi 20% 25

26 Digitale tjenester i et litt lengre perspektiv Teknologi er selve tjenesten Prosesser og tjenester digitaliseres og baseres på åpen, standardisert teknologi Verktøy, infrastruktur og støttefunksjoner er til for, og må tilpasses til, resten av org 26

27 IKT omorganisering 2015 IKT omorganisering i kommunen prosess forankret hos rådmannen er igangsatt Noen utsagn fra ledere: «Viljen er ofte større enn kompetansen» «Som leder har man alltid en tilbøyelighet til å overvurdere forankringen» «Mangler tøffe prosjektledere som tør å iverksette, og ikke bare utrede» «Det blir verktøyet som styrer meg, og ikke omvendt» «Det er høy aksept for å digitalisere, men å ta konsekvensene av digitalisering er verre» «Utfordrende at digitalisering skal gjøres på toppen av alt annet» 27

28 Utfordringer ved digitalisering av prosesser Budsjett Gjenbruk Datakvalitet IKT verktøy Datakvalitet Lover og bestemmelser Leverandørmakt Politisk forankring Ledelsesforankring Digitaliseringsstrategi Digital kompetanse Arkiv kompetanse Endringsvilje Silotenking Planlegging Standardisering Prosessmodellering Prosjektmetodikk Strategisk gjennomføring Prioritering Brukerinvolvering Gevinstrealisering 28

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunekartlegging 2012

Kommunekartlegging 2012 Rapport IKT-Norge: Kommunekartlegging 2012 Innledning Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008 Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Fredrikstad kommune? Eksamensoppgaven er utarbeidet av Turid Johansen og Karine Engebretsen studentnummer 702840 og

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer