Styremøte nr. 6/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 6/2010"

Transkript

1 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl til kl med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling til styremøte nr 6/ Sak STY 68/10 Saksliste... 3 Sak STY 69/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/ Sak STY 70/10 Budsjett Sak STY 71/10 Forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU Sak STY 72/10 Campusutvikling Sak STY 73/10 Evaluering av internasjonalt kontor Orienteringssaker: Sak STY 74/10 Fokus på interne enheter: Studienemnda Sak STY 75/10 Orientering om aktuelle temaer i UH-sektoren Sak STY 76/10 Eventuelt Gjøvik 01. november 2010 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør 1

2 Sak STY 67/10 Innkalling til styremøte nr 6/2010 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 6/

3 Sak STY 68/10 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 6/2010, sakene 67/10 76/10. 3

4 Sak STY 69/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr 5/2010, den Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr 5/2010 er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 5/

5 Sak STY 69/10 Vedlegg Styremøte nr. 5/ protokoll Tid: 10 november 2010 kl til kl Felles styreseminar PIU, kl til Felles middag fra kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet og 1/3 Eureka. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder (fratrådte under sak 63/10, pkt 1. og 2.) Ingegerd Palmér, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ole Fredrick Rognerud Klaseie, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. Personale John Retzius, ekstern vararepresentant Forfall: Lars Erik Flatø, ekstern styrerepresentant Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Gunn Marie Rognstad, studie og forskningsdirektør, til stede under sak 56 til og med sak 61 Roger Lian, dekan HOS, til stede under sak 56 til og med sak 61 Morten Irgens, dekan IMT, til stede under sak 56 til og med sak 61 Torbjørn Skogsrød, dekan TØL, til stede under sak 56 til og med sak 60 Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Beslutningssaker: Sak STY 56/10 Innkalling til styremøte nr. 5/2010 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 5/2010. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 57/10 Saksliste 5

6 Følgende punkter ble meldt inn under eventuelt: Campusutvikling Navneskifte Arena Kallerud Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 5/2010, sakene 56-67/10. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 58/10 Protokoll fra styremøtet nr. 4/2010 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr. 4/2010. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 59/10 Forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU datert 18. oktober Rektor orienterte om status i saken. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble ikke tatt opp til behandling før felles seminar mellom høgskolestyrene ved HiG, HH og HiL. Etter felles seminar mellom de tre høgskolestyrene ble det bestemt å ta saken opp på et senere møte. Sak STY 60/10 Strategisk studieportefølje Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskolestyret tar til etterretning den strategiske prosess som gjennomføres, og ønsker saken tatt opp igjen når lønnsomhetsanalysene er på plass i forbindelse med langtidsbudsjettet våren Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag og la fram følgende nye forslag til vedtak: Styret er godt fornøyd med de strategiske analysene. Styret ber om at momenter fra debatten tas med i den videre prosessen. Sakes tas opp igjen våren 2011 samtidig med langtidsbudsjettet. Høgskoledirektørens nye forslag til nytt vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 61/10 Studieportefølje ved HiG for studieåret 2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak 6

7 1. Studieporteføljen for studier ved Høgskolen i Gjøvik for studieåret utlyses i henhold til vedlagt tabell. Endringer i forhold til inneværende studieår framgår av punkt 2-4: 2. Nye utdanninger med oppstart i 2011: Det etableres et nytt studium med oppstart høsten 2011: Master i gerontologi Det etableres et nytt studium med oppstart høsten 2011: Master in Sustainable Manufacturing (med forbehold om NOKUT-akkreditering våren 2011) Master i brukersentrert mediedesign kan få oppstart høsten 2011 (med forbehold om finansiering) 3. Utdanninger som lyses ut i 2011 (som ikke ble utlyst i 2010): Videreutdanning i palliativ omsorg trinn I Bachelor i ingeniørfag Bygg, studieretning landmåling. Fleksibel utdanning. 4. Utdanninger som ikke lyses ut i 2011 (som var utlyst i 2010): Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Videreutdanning i palliativ omsorg trinn II Videreutdanning i aldring og eldreomsorg 5. Rektor gis fullmakt til å fordele de 30 nye studieplassene som høgskolen er tildelt i forslag til statsbudsjett. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 62/10 Forslag til satsinger utenfor rammen 2012 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret ber høgskoledirektøren sende søknad til KD om satsingsmidler utenfor rammen for 2012 for følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 1. Utvidet husleieramme i forbindelse med nybygg/ombygging 2. Etablering av Senter for universell utforming Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 63/10 Ny ledelsesordning, tilsetting av rektor og videre prosess Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret vedtar følgende utlysingstekst for kunngjøring av rektorstilling ved HiG fra Rektor er institusjonens øverste leder med ansvar for institusjonens samlede virksomhet (jf Lov om universitet og høyskoler 10-4). Høgskolen i Gjøvik søker en lydhør og engasjert leder som kan være en samlende kraft internt, og som evner å etablere og styrke et godt samarbeid med institusjonens studenter, samt med FoU-institusjoner og samfunns- og næringsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. For stillingen kreves høy faglig kompetanse, solid ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og internasjonal erfaring. Det kreves god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren. Relevant lederutdanning er ønskelig. Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt. 7

8 Rektor får støtte av høgskolens administrasjon, som ledes av høgskoledirektøren. Rektor fastsetter høgskoledirektørens ansvar og oppgaver. Stillingen gjelder for en åremålsperiode på fire år, med mulighet til forlengelse i ytterligere fire år. Lønn etter avtale. Etter åremålets utløp tilbys fast stilling ved Høgskolen. 2. Styret vedtar følgende innstillingsutvalg ved tilsetting av rektor fra Eksternt styremedlem (leder) utpekt av styret (vedtas i møtet) Internt styremedlem utpekt av styret (vedtas i møtet) Høgskoledirektør Studentrepresentant utpekes i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder Dekan utpekes av dekanene i fellesskap 2 representanter utpekes felles fra fagforeningene 3. Styret vedtar følgende fremdriftsplan for prosess med tilsetting av rektor medio november 2010: Kunngjøring av ledig rektorstilling fra ved HiG med søknadsfrist primo januar 2011: Innstillingsutvalg starter sitt arbeid med å prioritere søkere, gjennomføre intervju og foreta innstilling, som foreligger for høgskoledirektør innen / , eventuelt 28./ : Styret tilsetter rektor 4. Styret oppretter et utvalg med følgende sammensetning og mandat å gi forslag til ekstern styreleder og eksterne styremedlemmer: Rektor Høgskoledirektør Et medlem utpekt blant de eksterne styrerepresentantene (vedtas i møtet) Et medlem utpekt av de hovedtillitsvalgte i fellesskap 5. Styret ber om at reviderte ansvars- og arbeidsbeskrivelser senest legges fram for styret den 1 mars Rektor ba styret vurdere om han kunne fratre som styreleder/møteleder under sak 1 og 2. Han viste særlig til følgende i uttalelse fra Kunnskapsdepartementet, datert : Sitat: Det kan imidlertid likevel være mer personlige grunner til å ønske å fratre behandlingen, for eksempel for å sikre at det ikke i ettertid skal kunne reises tvil eller spørsmål ved hvilke personlige interesser vedkommende har hatt i behandling av saken. Departementet forutsetter at dette er noe styret/ rektor selv må være nærmest til å vurdere. Rektor fratrådte. (1. og 2. vararepresentant til styret var innkalt, men kunne ikke møte). Strandlie foreslo Wangensteen som møteleder. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styret vedtok enstemmig at rektor kunne fratre som møteleder under punkt 1. og punkt 2. 8

9 Høgskoledirektørens forslag til punkt 1. ble enstemmig vedtatt. Wangensteen foreslo eksternt styremedlem Furuseth som leder og Øvstetun som internt medlem i innstillingsutvalget utpekt av styret. Styret vedtok enstemmig punkt 2. i høgskoledirektørens forslag til vedtak, med de refererte forslagene på Furuseth og Øvstetun. Wangensteen fratrådte som møteleder Rektor tiltrådte som møteleder Høgskoledirektørens forslag til punkt 3., 4. og 5 ble enstemmig vedtatt. Strandlie foreslo Svensson som medlem i utvalg med mandat å gi forslag til ekstern styreleder og eksterne styremedlemmer (jfr. punkt 4.) Forslaget ble enstemmig vedtatt. Samlet vedtak lyder slik: 1. Styret vedtar følgende utlysingstekst for kunngjøring av rektorstilling ved HiG fra Rektor er institusjonens øverste leder med ansvar for institusjonens samlede virksomhet (jf Lov om universitet og høyskoler 10-4). Høgskolen i Gjøvik søker en lydhør og engasjert leder som kan være en samlende kraft internt, og som evner å etablere og styrke et godt samarbeid med institusjonens studenter, samt med FoU-institusjoner og samfunns- og næringsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. For stillingen kreves høy faglig kompetanse, solid ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og internasjonal erfaring. Det kreves god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren. Relevant lederutdanning er ønskelig. Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt. Rektor får støtte av høgskolens administrasjon, som ledes av høgskoledirektøren. Rektor fastsetter høgskoledirektørens ansvar og oppgaver. Stillingen gjelder for en åremålsperiode på fire år, med mulighet til forlengelse i ytterligere fire år. Lønn etter avtale. Etter åremålets utløp tilbys fast stilling ved Høgskolen. 2. Styret vedtar følgende innstillingsutvalg ved tilsetting av rektor fra Eksternt styremedlem (leder) utpekt av styret; Furuseth Internt styremedlem utpekt av styret; Øvstetun Høgskoledirektør Studentrepresentant utpekes i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder Dekan utpekes av dekanene i fellesskap 2 representanter utpekes felles fra fagforeningene 3. Styret vedtar følgende fremdriftsplan for prosess med tilsetting av rektor medio november 2010: Kunngjøring av ledig rektorstilling fra ved HiG med søknadsfrist

10 primo januar 2011: Innstillingsutvalg starter sitt arbeid med å prioritere søkere, gjennomføre intervju og foreta innstilling, som foreligger for høgskoledirektør innen / , eventuelt 28./ : Styret tilsetter rektor 4. Styret oppretter et utvalg med følgende sammensetning og mandat å gi forslag til ekstern styreleder og eksterne styremedlemmer: Rektor Høgskoledirektør Eksternt styremedlem Jan-Erik Svensson 5. Styret ber om at reviderte ansvars- og arbeidsbeskrivelser senest legges fram for styret den 1. mars Sak STY 64/10 Lønnsforhandling for rektor og høgskoledirektør Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolestyret vedtar: 1. Som forhandlingsdelegasjon for fastsettelse av høgskoledirektørens lønn og rektors godtgjøring ved forhandlinger 2010, vedtar styret å oppnevne følgende representanter: a) b) 2. Høgskolestyret gir delegasjonen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Midler til eventuelt lønnstillegg til rektor og høgskoledirektør dekkes innfor høgskolens budsjett, men legges utenfor den sentralt avsatte økonomiske rammen for forhandlingene etter HTA pkt Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Etter forslag fra Wangensteen oppnevnte høgskolestyret følgende representanter til forhandlingsdelegasjon for fastsettelse av høgskoledirektørens lønn og rektors godtgjøring: a) Wenche Aamodt Furuseth b) Jan Erik Svensson Styret diskuterte saken videre i lukket møte etter at rektor, høgskoledirektør og sekretær hadde forlatt møterommet. Orienteringssaker: Sak STY65/10 Sak STY 66/10 Sak STY 67/10 Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger. Status for kommende års budsjettarbeid. Eventuelt. 10

11 Sak STY 70/10 Budsjett 2011 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomi og driftsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Budsjett 2011 Vedlegg 1 Fordeling av budsjettrammer Vedlegg 2 Budsjettdokument 2011 Saksopplysninger Høgskolen er i forslag til statsbudsjett for 2011 tildelt en budsjettramme på 213,695 mill.kr, som er 9,1 % mer enn budsjettrammen for Økningen skyldes i tillegg til lønns- og prisøkning hovedsakelig økte inntekter fra studiepoengsproduksjon (11,4 mill.kr) og nye og videreførte studieplassendringer (3,9 mill.kr). Budsjetterte inntekter fra PIU øker med 0, 415 mill.kr til 8,775 mill.kr i 2011 pga. tilskudd til Master in Sustainable Manufacturing. Vurdering Høgskolens budsjett gir et godt grunnlag for å gjennomføre neste års planlagte aktivitet. Spesielt er det resultatene fra utdanningsinsentivene som bidrar til dette, men nye tildelte studieplasser er også viktig i denne sammenheng. Det er likevel risiko forbundet med hvor mye bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) vil gi i resultat for kommende år. Det er også fortsatt risiko i forhold til finansieringen av PIU-satsingene, der egenandelene er langt tyngre enn tidligere forutsatt. Usikkerhet i forhold til markedet for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet kan resultere i at det blir vanskeligere å opprettholde denne aktiviteten på samme nivå som i Dette er et kritisk punkt for høgskolen, som har blitt stadig mer avhengig av eksterne inntekter for å finansiere aktivitetsnivået. Høgskolens lønnsbudsjett er fortsatt inne i en sterk vekst, som delvis må finansieres med oppdragsinntekter. Høgskolestyret vedtok i Sak STY 33/09 Budsjettmodell, at nåværende budsjettmodell (2007) videreføres for perioden Modellen kan matematisk uttrykkes slik: fs R ( 2011) = R(2010) + PL + α Sp + β RBO + Så + γ Spl + Sd + δ Pi + Op Fs R = ramme (stor delta)= endring PL = pris- og lønnskompensasjon Sp = studiepoeng RBO = resultatbasert omfordeling Så = stipendiatårsverk Spl = nye studieplasser fs = førstestillinger på avdeling Fs = førstestillinger HiG Sd = små driftsmidler Pi = PIU-inntekter 11

12 Op = omprioriteringer α(alfa)= 0,9 betyr at 90 % av inntekter fra utdanningsinsentivene fordeles til avdeling β (beta) = 1 betyr at forskningsinsentivene fordeles ut i sin helhet til avdelingene γ(gamma) = 0,5 betyr at 50 % fordeles ut til avdelingene og 50 % holdes igjen til felleskostnader δ(liten delta) = 1 betyr at PIU inntektene fordeles i sin helhet til avdelingene Vedlegg 1 bak i dokumentet viser konsekvensene for budsjett Dette betyr at budsjettrammen for 2010 korrigeres for prisstigning, endringer i utdanningsinsentiver, forskningsinsentiver, nye studieplasser, små driftsmidler, PIU-inntekter og omprioriteringer. Utdanningsinsentiver Høgskolens inntekter fra utdanningsinsentivene er økt med hele 11, 35 mill.kr i forhold til inneværende år (HOS 2,241 mill.kr, IMT 3,612 mill.kr, TØL 4,3 mill.kr og 10 % til sentral avsetning 1,17 mill.kr). 90 % av inntektene foreslås fordelt direkte ut til avdelingene. Denne veksten i inntektene gir økt handlingsrom i kommende års budsjett. Strategiske midler 10 % av inntektene fra utdanningsinsentivene holdes tilbake sentralt, for 2011 utgjør det 6,17 mill.kr. Det foreslås følgende disponeringer av dette: For å opprettholde et nødvendig minimum på høgskolens reservepost (for oppdukkende hendelser) mener jeg at det må avsettes 1,5 mill.kr slik at posten kommer på 2 mill.kr. Dette er fortsatt svært lavt, ca 0,8 % av driftskostnadene. Forhåpentligvis kan denne reserven ytterligere styrkes ved et positivt regnskapsresultat. Følgende strategiske formål foreslås allerede nå tildelt midler, med dette budsjettforslaget slik: - Fortsettelse av førstelektorprogrammet med 1 mill.kr. - 0,687 mill.kr til dekning av en stipendidatstilling ved TØL for å dekke et utilsiktet overforbruk av 1 stipendiatstilling i 2011, se ellers under. - 0,35 mill.kr til dekning av et strategisk viktig studieprogram ved HOS (videreutdanning i veiledning), som uten en slik rammeøkning ville blitt foreslått nedlagt. Det legges som tidligere år opp til fordeling av resterende strategiske midler på 2,633 mill.kr i styremøte i juni Da vil vi ha sikrere oversikt over regnskapssituasjonen for 2011, inkl. årsoppgjøret for Slik sett vil denne bevilgningen også inngå i HiGs samlede økonomiske reserve fram til dette tidspunkt. Forskningsinsentivene Forskningsinsentivene som består av RBO (resultatbasert omfordeling) og strategiske forskningsmidler (stipendiatstillinger). RBO foreslås videreført etter samme kriterier som er benyttet for 2010 og av KD. Forskningsinsentivene er redusert med 1,249 mill.kr i forhold til 2010 på grunn av reduserte EU inntekter. Når det gjelder KD-stipendiater, får HiG videreført 14 stipendiater slik som for Det foreslås at to frigjorte stipendiatstillinger på HOS i 2011 ( og ) blir overført til IMT fra samme tidspunkt. Det foreslås videre at IMT får beholde de KD-stipendiatstillingene som blir frigjort 12

13 på avdelingen kommende år. TØL har i 2010-budsjett hatt 4 KD-stipendiathjemler, men har i virkeligheten hatt 5 besatte stillinger. I kommende års budsjett forslås den 5. stipendiatstillingen midlertidig finansiert med strategiske midler. I 2012 forutsettes imidlertid denne stillingen finansiert med en ordinær KD hjemmel. Denne må enten komme som en ny stillingshjemmel i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, eller overføres fra IMT eller HOS ved ledighet i stillingshjemmel der. Fordelingen på avdelingene etter blir etter dette slik: IMT 7, TØL 5 og HOS 3. Studieplasser HiG har fått 40 nye studieplasser (av i alt på landsbasis). 10 er øremerket til sykepleie, 30 er til fri disposisjon). Dette vil for HiG gi økt basisfinansiering av studieplasser på 1,33 mill.kr i Etter full opptrapping f.o.m vil vi få økt basisfinansiering av 150 studieplasser med ca 10 mill.kr. Etter en samlet vurdering har rektor, i henhold til fullmakt, fordelt slik de 30 frie studieplassene i finansieringskategori D tilsvarende kr ,- (halvårsvirkning): Utdanning Finansingringskategori Nye studieplasser Basisfinansiering 60 % Mill. kr Kommentar Tildelt D ,035 Master i gerontologi D ,345 Master i brukersentrert mediedesign C ,343 Master in Sustainable Manufacturing C ,196 Ny, akkreditert utdanning Ny, akkreditert utdanning Søkes akkreditert Bachelor i økonomi og ledelse F ,168 God søkning Differanse 28-0,017 HOS Budsjettet er i balanse. Økning i lønnskostnader sammenliknet med budsjett for 2010 skyldes: effekt av lønnsoppgjøret, samt endret lønn som resultat av kompetanseutvikling hos ansatte. HOS har budsjettert med en hel stilling som avdelingssekretær fra 2011 for å sørge for en bedre administrativ nærstøtte for ledergruppe, studieprogramansvarlige og forskere. 1 Forutsetter akkreditering i NOKUT og oppstart i løpet av Dersom noe annet skulle skje, vil midlene for 2011 fordeles til godt søkte utdanninger våren

14 Det er forutsatt driftskostnader i 2011 på omtrent samme nivå som i 2009 og Det er lagt til grunn interne driftsinntekter fra oppdrag tilsvarende kr 1,409 mill.kr. I hovedsak skyldes budsjetterte inntekter for 2010 finansiering fra NFR relatert til Senter for omsorgsforskning i tillegg til prosjektbevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet, Norsk Pensjonistforbund og NOVA. Senterets hovedforskningsprosjekt ( Flyttefot ) er midlertidig stanset i deler av 2011 i påvente av godkjenninger fra Datatilsynet på kobling av databaser som grunnlag i studien. IMT Avdelingen har budsjettert med et underskudd på 0,429 mill. kr i Dette skyldes økte lønnskostnader og egenandeler. Økning i lønnskostnader sammenliknet med 2010 skyldes: Økte lønnsutgifter som effekt av lønnsoppgjør Økte utgifter som følge av at kompetanseheving som medfører økte lønnsutgifter 2 nye, hele stillinger for å møte kravet til en akkreditering for en ph.d. i Computer Science 1.5 nye, hele stillinger for å starte masterstudiet i brukersentrert mediedesign 1.5 nye, hele stillinger for å sikre kontinuitet av Bachelor i Media Management når studieprogramansvarlig for dette programmet går av med pensjon Øvrige driftskostnader er redusert betydelig sammenlignet med Avdelingen har budsjettert med en kraftig økning i egenandeler grunnet krav om egenandeler i NFR prosjekter, samt nytt EU prosjekt. Egenandeler på 2,2 mill.kr skyldes altså i hovedsak prosjektet CompFor (Regionalt forskningsfond) og Suplight (EU), hvor tildelningen fra EU først tilkommer HIG i Det gjøres oppmerksom på at EU prosjektet er innenfor FP7, og vil gi RBO uttelling i 2012 og Eksterne inntekter fra oppdrag er budsjettert med 1,878 mill.kr. Avdelingen deltar i en rekke prosjektsøknader til NFR (Forskningsrådet), RFF (Regionalt forskningsfond) og FP7 (EUs 7. rammeprogram). Underskudd i 2011 vil bli dekket inn med disse inntektene i 2012 til TØL Avdelingen planlegger en ekspansiv utvikling både i eksterne inntekter og personalkostnader i Dette er en klar økning fra Den betydelige økningen i personalkostnadene skyldes: Økte lønnskostnader som effekt av lønnsoppgjør 6 stipendiater, samt ansettelser innenfor seksjoner med stor vekst (ingeniørfag og økonomi og ledelse). Bevilgningen fra departementet øker på grunn av økt studiepoengsproduksjon. Netto eksterne inntekter utenom NFR vil ha en økning sammenlignet med nivået i Det er lagt inn muligheter for å redusere kostnader ved inntektsvikt. Det er knyttet risiko til disse inntektene, noe avdelingen har tatt hensyn til. Det er lagt inn muligheter for å redusere kostnader ved inntektssvikt. Videre er det lagt inn en økning i investeringsnivået for laboratoriene, sammenlignet med tidligere år. Investeringen i laboratoriet henger sammen med forventede inntekter. FA og HiG felles FA og HiG felles viderefører årets aktivitetsnivå med en styrking av markedsbudsjettet med 0,5 mill.kr 14

15 i henhold til vedtatt langtidsbudsjett for Felles internasjonalt kontor med HiL foreslås delt med virkning fra og med , samtidig som bemanningen styrkes med 0,5 årsverk for å dekke den økte satsningen. Det er videre lagt inn økt stillingsressurs på personalseksjonen inkl. arkiv med 1 årsverk. Det vises for øvrig til nærmere omtale av budsjettet i budsjettdokumentet for 2011 jfr. vedlegg 2. Virksomhetsplaner for avdelingene vil på vanlig måte bli utarbeidet innenfor vedtatte budsjettrammer og ut i fra føringer i strategisk plan. Hovedutfordringer 2011 Høgskoledirektøren mener, i samråd med ledergruppa, at avdelingene har følgende hovedutfordringer i 2011: ALLE AVDELINGENE FELLES Følge opp prosessen med Prosjekt Innlandsuniversitetet, herunder å forberede søknad om fusjon med HiL og HH innen 1. januar 2012 Bedre studentgjennomstrømning og studiepoengsproduksjon Følge opp revidert strategisk plan med økt satsing på bærekraftig innovasjon, verdiskapning og sikkerhet Starte opp Idèlab-virksomheten FA Oppstart av ombygging/nybygg av A og B-byggene Lage plan for utvidelse av B-bygget, helst inklusive Statens bygningstekniske etat (BE) Bistand til bedret studentgjennomstrømning og studiepoengsproduksjon Følge opp økonomisk og administrativ ledelsesstøtte til avdelingene Følge opp framdriften i vedtatte strategiske satsinger TØL Utvikle fagmiljøet i Bærekraftige prosesser (Sustainable Processes) Bygge opp Senter for universell utforming (undervisning og forskning) Videreutvikle nettbaserte studietilbud og EVU Sikre oppbyggingen av fagområdet økonomi og ledelse Sikre oppbyggingen av fagområdet fornybar energi IMT Sende søknad til NOKUT om akkreditering av Ph.d. i informatikk (Computer Science) Øke antall ph.d. - stipendiater (+ 30 %) Starte Master i brukersentrert mediedesign Åpne nytt fokuslaboratorium Øke antall nye studentsøkere (+ 8 %) HOS Gjennomføre SAK-prosjekt med forslag til funksjonsfordeling mellom HiG, HiL og HH Videreføre omstillingsarbeidet for å sikre måloppnåelse innen budsjettrammen Starte Master i gerontologi 15

16 Videreutvikle Simuleringssenteret i samspill med Sykehuset Innlandet og kommunesektoren Videreutvikle velferdsteknologi som profilområde mellom avdelingene Høgskoledirektør vil ut i fra en totalvurdering foreslå at budsjettrammen for 2011 fordeles og vedtas som vist nedenfor. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar 1. Følgende fordeling av budsjett 2011 (1 000 kr) av KD og PIU - bevilgninger, og tilhørende rammer for 2011: HOS TØL IMT Felles FA HiG KD+ PIU tildeling Følgende brutto inntekter og kostnader i 2011: HIG BUDSJETT 2011 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger (inkl. strategiske midler 6 170) Strategiske midler Andre interne prosjekter PIU Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter Sum totale prosjektinntekter Prosjektkostnader 16

17 HIG BUDSJETT 2011 Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Nettoresultat Ved frigjøring av KD-stipendiatstillinger etter endt stipendperiode kan rektor, i samråd med høgskoledirektør, fordele stillingene på nytt. 4. Det avsettes 2,633 mill.kr til strategiske tiltak til seinere fordeling av styret 5. Disponeringsfullmakter: Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen dersom merinntekten faller bort. 17

18 Sak STY 70/10 Vedlegg 1 Oversikt over rammetildeling: Bevilgning fra KD og PIU Endring fra 2010 Enhet Bud 2010 Pris.k Utdanning RBO Stipend Nye stpl. Stpl. RNB Små drif.m Ompr. PIU Bud 2011 HOS IMT TØL HiG felles FA HiG

19 Sak STY 70/10 Vedlegg 2 Budsjettdokument, se separat vedlegg. 19

20 Sak STY 71/10 Forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU. Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Revidert forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU Saksopplysninger: Viser til Sak STY 59/10 fra sist styremøte der saksframlegg og utkast til avtale ble diskutert. Saken ble trukket på dette møtet pga juridiske betenkninger fra KUF-fondet. I ettertid har forhandlingsgruppen innarbeidet disse betenkningene og forankret dette hos alle samarbeidspartnerne. Vedlagt følger nå et nytt utkast til avtale hvor det substansielle innholdet ikke er endret i forhold til forrige utkast, men der de nødvendige justeringer er foretatt. Vurderinger: Det synes å være mulighet for enighet mellom avtalepartene om dette avtaleforslaget, der også KUFfondets juridiske innspill nå er hensyntatt. Etter en samlet vurdering vil høgskoledirektøren anbefale at styret vedtar forslaget. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar forslaget til ny avtale mellom høgskolene i Gjøvik, Lillehammer og Hedmark og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i Innlandet as, datert 16. november

21 Vedlegg Sak STY 70/10 Forslag til SAMARBEIDSAVTALE mellom Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Hedmark fylkeskommune Oppland fylkeskommune og Kompetanse-, universitets-, og forskningsfondet i Innlandet AS for ETABLERING AV ET UNIVERSITET I INNLANDET 16. november

22 1. INNLEDNING OG HISTORIKK 1.1 Bakgrunn for universitetsambisjonene Siden år 2000 har det vært arbeidet systematisk med ambisjonen om å utvikle de tre høgskolene i Innlandet til å kunne oppnå status som universitet. For å stå sterkere i den skjerpede konkurransen om studenter, ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger og forskningsmidler, ser høgskolene i Innlandet store muligheter i et tettere samarbeid med sikte på sammenslåing og framtidig universitetsstatus. Fagtilbudene på master- og doktorgradsnivå skal bygges på høgskolenes grunnutdanninger, slik at også disse berikes gjennom å bli knyttet opp mot mer forskningsbaserte fagmiljøer. Høgskolene vil gjennom dette også bli en mer interessant samarbeidspartner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Et universitet i Innlandet vil være en viktig kilde til kunnskap og kompetanse, og en av motorene i det framtidige innovasjonsarbeidet regionen er avhengig av. Et universitet vil produsere kompetanse som gjør Innlandssamfunnet i mange varianter mer produktivt, nyskapende og dynamisk. Utviklingen vil kreve et tett samarbeid mellom høgskolene, andre kunnskapsmiljøer, det offentlige og det private næringsliv i regionen. Fagkretsene som tilbys skal ha sammenheng med både akademiske, samfunnsog næringsmessige behov. Den grunnleggende forutsetningen for å kunne lykkes i dette arbeidet har vært å legge til rette for å kvalifisere høgskolene til å kunne tilby utdanningstilbud på master- og doktorgradsnivå. En annen forutsetning for å lykkes er at de tre høgskolene slås sammen til én institusjon. De tre høgskolene har et hovedansvar for det faglige utviklingsarbeidet og den organisatoriske samordningen. En tredje forutsetning har vært å sikre et tilstrekkelig finansielt grunnlag for forannevnte, og her har de to fylkeskommunene et hovedansvar sammen med kommunene og næringslivet i Hedmark og Oppland. Strategien som ble valgt for 10 år siden for å etablere et universitet i Innlandet, var å satse på de miljøer i høgskolene som hadde kortest vei fram til å få godkjent masterutdanninger, - og etter hvert PhD-utdanninger. De 11 første områdene for mastergradssatsing ble valgt ut i 2003, og de første utdanningene på dette nivået startet i I 2004 ble mastergradsporteføljen utvidet og områdene for doktorgradssatsing ble identifisert. Den første doktorgradsutdanningen ble godkjent i En formalisering av samarbeidet mellom de tre høgskolene og de to fylkeskommunene ble gjort i samarbeidsavtalen fra 2005 og i tilleggsavtale fra 2007 (jfr. pkt. 1.1 og 1.2 nedenfor). 1.2 Samarbeidsavtalen fra 2005 I samarbeidsavtalen fra 2005 er følgende hovedprioritering lagt til grunn for videre arbeid i Prosjekt Innlandsuniversitetet: Prosjekt Innlandsuniversitetet er primært et faglig utviklingsprosjekt for å kvalifisere høgskolene i Innlandet for universitetsstatus. Målsettingen er at én sammenslått høgskole i Innlandet skal søke om universitetsstatus innen En sammenslått høgskole i Innlandet skal søkes etablert så snart HiG, HH og HiL alle kan vise til faglige resultater på doktorgradsnivå. En god framdrift i 22

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A61 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Ingrid Juul Andersen INNLANDSUNIVERSITETET REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE

Saknr. 10/ Ark.nr. A61 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Ingrid Juul Andersen INNLANDSUNIVERSITETET REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE Saknr. 10/2449-3 Ark.nr. A61 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Ingrid Juul Andersen INNLANDSUNIVERSITETET REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

SAMARB ElDSAVTALE. mellom. Høgskolen i Gjøvik Hogskolen i Hedmark Hogskolen i Lillehammer Hedmark Fylkeskommune og Oppland Fylkeskommune.

SAMARB ElDSAVTALE. mellom. Høgskolen i Gjøvik Hogskolen i Hedmark Hogskolen i Lillehammer Hedmark Fylkeskommune og Oppland Fylkeskommune. * M SAMARB ElDSAVTALE mellom Høgskolen i Gjøvik Hogskolen i Hedmark Hogskolen i Lillehammer Hedmark Fylkeskommune og Oppland Fylkeskommune for UTVIKLING AV ET UNIVERSITET I INNLANDET 1. INTENSJON Fylkeskommunene

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget

Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget Styremøte nr. 4/2007 Tid: Styremøte HiG 29. juni 2007 kl. 11.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 38/07 Godkjenning av innkalling, s 2 Sak

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste Styremøte nr. 4/2011 Tid: Torsdag 18. august 2011. Styreseminar kl. 10 00-14.30 og styremøte kl. 14.30 16.00, med påfølgende tapasbuffèt og mingling fra kl. 16 00-17 30. Sted: Møterom Ørneredet (3. etg.

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011...

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011... Styremøte nr 8/2011 Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:00 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Saksliste Beslutningssaker Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 84/11 Saksliste...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

Styremøte nr. 7/2009

Styremøte nr. 7/2009 Styremøte nr. 7/2009 Tid/Sted: 16.12.09 kl 10.00 16.00, Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 62/09 Innkalling til styremøte nr 7/2009... 2 Sak STY 63/09

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret /

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret / HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10 INNKALLING Møtedato: 14. desember 2004 Møtetidspunkt: 15.00-19.00 Møtedato: 15. desember 2004 Møtetidspunkt: 09.00-15.30 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Styremøte nr. 6/2013

Styremøte nr. 6/2013 Styremøte nr. 6/2013 Tid: Fredag 13. desember 2013, kl. 09:00 13:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 61/13 Innkalling til styremøte

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: E1-062, Studiested Halden Dato: 21.11.2013 Tid: 09:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder UF-pers

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styresak

Høgskolen i Telemark Styresak Høgskolen i Telemark Styresak Møtedato: Saksnummer: 07.05.2009 S-sak 11/09 Saksbehandler: Journalnummer: Olav Risholt 2009/124 Status for og videreutvikling av arbeidet med universitetsprosjektet 1 Saken

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Protokoll fra møte/seminar i Høgskolestyret 24. mars 2010

Protokoll fra møte/seminar i Høgskolestyret 24. mars 2010 Protokoll fra møte/seminar i Høgskolestyret 24. mars 2010 Styremøtet/seminaret varte fra kl. 12.30-15.40 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Krister Johnson Styremedlem

Detaljer

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016 P360 - dokument 15/08222-5 Saksbehandler Anne Berit Faaberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 15.12.2015 VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1.

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL SAMARBEIDSAVTALEN AV JUNI mellom

TILLEGGSAVTALE TIL SAMARBEIDSAVTALEN AV JUNI mellom M i TILLEGGSAVTALE TIL SAMARBEIDSAVTALEN AV JUNI 25 mellom Høgskolen i Gjøvik Hogskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Hedmark Fylkeskommune og Oppland Fylkeskommune for UTVIKLING AV ET UNIVERSITET

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Innkalling Innkalling til styremøte 13. desember 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH DIREKTØRMØTET I BODØ, 19. MAI 2016 VED PÅL E DIETRICHS, DIREKTØR VED HØGSKOLEN I HEDMARK VISJONENE TIL DE TO HØGSKOLENE HiL Høgskolen i Lillehammer - læring og opplevelser

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til innkalling.

Vedtak: Ingen merknader til innkalling. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/00 Tid: 13. april 2000 kl. 09.00-13.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom C106 i fellesadministrasjonen Tilstede: Aud Findal Johnsen, styrets leder Jørn Wroldsen, styrets nestleder

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Protokoll fra møtet 28. april 2010

Protokoll fra møtet 28. april 2010 Protokoll fra møtet 28. april 2010 Saksnr 2010/555 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kristian K. Fredriksen, Guro Grimstad, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 8. mars 2003 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 03/14 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 26/2003 SAK: FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER FINANSIERT AV

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl 9 12.30. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 7 12. desember 2012 HØGSKOLEN I GJØVIK Saksbehandler: Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 31.10.12 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer