Styremøte nr. 6/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 6/2010"

Transkript

1 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl til kl med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling til styremøte nr 6/ Sak STY 68/10 Saksliste... 3 Sak STY 69/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/ Sak STY 70/10 Budsjett Sak STY 71/10 Forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU Sak STY 72/10 Campusutvikling Sak STY 73/10 Evaluering av internasjonalt kontor Orienteringssaker: Sak STY 74/10 Fokus på interne enheter: Studienemnda Sak STY 75/10 Orientering om aktuelle temaer i UH-sektoren Sak STY 76/10 Eventuelt Gjøvik 01. november 2010 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør 1

2 Sak STY 67/10 Innkalling til styremøte nr 6/2010 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 6/

3 Sak STY 68/10 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 6/2010, sakene 67/10 76/10. 3

4 Sak STY 69/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr 5/2010, den Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr 5/2010 er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 5/

5 Sak STY 69/10 Vedlegg Styremøte nr. 5/ protokoll Tid: 10 november 2010 kl til kl Felles styreseminar PIU, kl til Felles middag fra kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet og 1/3 Eureka. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder (fratrådte under sak 63/10, pkt 1. og 2.) Ingegerd Palmér, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ole Fredrick Rognerud Klaseie, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. Personale John Retzius, ekstern vararepresentant Forfall: Lars Erik Flatø, ekstern styrerepresentant Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Gunn Marie Rognstad, studie og forskningsdirektør, til stede under sak 56 til og med sak 61 Roger Lian, dekan HOS, til stede under sak 56 til og med sak 61 Morten Irgens, dekan IMT, til stede under sak 56 til og med sak 61 Torbjørn Skogsrød, dekan TØL, til stede under sak 56 til og med sak 60 Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Beslutningssaker: Sak STY 56/10 Innkalling til styremøte nr. 5/2010 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 5/2010. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 57/10 Saksliste 5

6 Følgende punkter ble meldt inn under eventuelt: Campusutvikling Navneskifte Arena Kallerud Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 5/2010, sakene 56-67/10. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 58/10 Protokoll fra styremøtet nr. 4/2010 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr. 4/2010. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 59/10 Forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU datert 18. oktober Rektor orienterte om status i saken. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble ikke tatt opp til behandling før felles seminar mellom høgskolestyrene ved HiG, HH og HiL. Etter felles seminar mellom de tre høgskolestyrene ble det bestemt å ta saken opp på et senere møte. Sak STY 60/10 Strategisk studieportefølje Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskolestyret tar til etterretning den strategiske prosess som gjennomføres, og ønsker saken tatt opp igjen når lønnsomhetsanalysene er på plass i forbindelse med langtidsbudsjettet våren Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag og la fram følgende nye forslag til vedtak: Styret er godt fornøyd med de strategiske analysene. Styret ber om at momenter fra debatten tas med i den videre prosessen. Sakes tas opp igjen våren 2011 samtidig med langtidsbudsjettet. Høgskoledirektørens nye forslag til nytt vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 61/10 Studieportefølje ved HiG for studieåret 2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak 6

7 1. Studieporteføljen for studier ved Høgskolen i Gjøvik for studieåret utlyses i henhold til vedlagt tabell. Endringer i forhold til inneværende studieår framgår av punkt 2-4: 2. Nye utdanninger med oppstart i 2011: Det etableres et nytt studium med oppstart høsten 2011: Master i gerontologi Det etableres et nytt studium med oppstart høsten 2011: Master in Sustainable Manufacturing (med forbehold om NOKUT-akkreditering våren 2011) Master i brukersentrert mediedesign kan få oppstart høsten 2011 (med forbehold om finansiering) 3. Utdanninger som lyses ut i 2011 (som ikke ble utlyst i 2010): Videreutdanning i palliativ omsorg trinn I Bachelor i ingeniørfag Bygg, studieretning landmåling. Fleksibel utdanning. 4. Utdanninger som ikke lyses ut i 2011 (som var utlyst i 2010): Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Videreutdanning i palliativ omsorg trinn II Videreutdanning i aldring og eldreomsorg 5. Rektor gis fullmakt til å fordele de 30 nye studieplassene som høgskolen er tildelt i forslag til statsbudsjett. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 62/10 Forslag til satsinger utenfor rammen 2012 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret ber høgskoledirektøren sende søknad til KD om satsingsmidler utenfor rammen for 2012 for følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 1. Utvidet husleieramme i forbindelse med nybygg/ombygging 2. Etablering av Senter for universell utforming Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 63/10 Ny ledelsesordning, tilsetting av rektor og videre prosess Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret vedtar følgende utlysingstekst for kunngjøring av rektorstilling ved HiG fra Rektor er institusjonens øverste leder med ansvar for institusjonens samlede virksomhet (jf Lov om universitet og høyskoler 10-4). Høgskolen i Gjøvik søker en lydhør og engasjert leder som kan være en samlende kraft internt, og som evner å etablere og styrke et godt samarbeid med institusjonens studenter, samt med FoU-institusjoner og samfunns- og næringsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. For stillingen kreves høy faglig kompetanse, solid ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og internasjonal erfaring. Det kreves god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren. Relevant lederutdanning er ønskelig. Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt. 7

8 Rektor får støtte av høgskolens administrasjon, som ledes av høgskoledirektøren. Rektor fastsetter høgskoledirektørens ansvar og oppgaver. Stillingen gjelder for en åremålsperiode på fire år, med mulighet til forlengelse i ytterligere fire år. Lønn etter avtale. Etter åremålets utløp tilbys fast stilling ved Høgskolen. 2. Styret vedtar følgende innstillingsutvalg ved tilsetting av rektor fra Eksternt styremedlem (leder) utpekt av styret (vedtas i møtet) Internt styremedlem utpekt av styret (vedtas i møtet) Høgskoledirektør Studentrepresentant utpekes i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder Dekan utpekes av dekanene i fellesskap 2 representanter utpekes felles fra fagforeningene 3. Styret vedtar følgende fremdriftsplan for prosess med tilsetting av rektor medio november 2010: Kunngjøring av ledig rektorstilling fra ved HiG med søknadsfrist primo januar 2011: Innstillingsutvalg starter sitt arbeid med å prioritere søkere, gjennomføre intervju og foreta innstilling, som foreligger for høgskoledirektør innen / , eventuelt 28./ : Styret tilsetter rektor 4. Styret oppretter et utvalg med følgende sammensetning og mandat å gi forslag til ekstern styreleder og eksterne styremedlemmer: Rektor Høgskoledirektør Et medlem utpekt blant de eksterne styrerepresentantene (vedtas i møtet) Et medlem utpekt av de hovedtillitsvalgte i fellesskap 5. Styret ber om at reviderte ansvars- og arbeidsbeskrivelser senest legges fram for styret den 1 mars Rektor ba styret vurdere om han kunne fratre som styreleder/møteleder under sak 1 og 2. Han viste særlig til følgende i uttalelse fra Kunnskapsdepartementet, datert : Sitat: Det kan imidlertid likevel være mer personlige grunner til å ønske å fratre behandlingen, for eksempel for å sikre at det ikke i ettertid skal kunne reises tvil eller spørsmål ved hvilke personlige interesser vedkommende har hatt i behandling av saken. Departementet forutsetter at dette er noe styret/ rektor selv må være nærmest til å vurdere. Rektor fratrådte. (1. og 2. vararepresentant til styret var innkalt, men kunne ikke møte). Strandlie foreslo Wangensteen som møteleder. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styret vedtok enstemmig at rektor kunne fratre som møteleder under punkt 1. og punkt 2. 8

9 Høgskoledirektørens forslag til punkt 1. ble enstemmig vedtatt. Wangensteen foreslo eksternt styremedlem Furuseth som leder og Øvstetun som internt medlem i innstillingsutvalget utpekt av styret. Styret vedtok enstemmig punkt 2. i høgskoledirektørens forslag til vedtak, med de refererte forslagene på Furuseth og Øvstetun. Wangensteen fratrådte som møteleder Rektor tiltrådte som møteleder Høgskoledirektørens forslag til punkt 3., 4. og 5 ble enstemmig vedtatt. Strandlie foreslo Svensson som medlem i utvalg med mandat å gi forslag til ekstern styreleder og eksterne styremedlemmer (jfr. punkt 4.) Forslaget ble enstemmig vedtatt. Samlet vedtak lyder slik: 1. Styret vedtar følgende utlysingstekst for kunngjøring av rektorstilling ved HiG fra Rektor er institusjonens øverste leder med ansvar for institusjonens samlede virksomhet (jf Lov om universitet og høyskoler 10-4). Høgskolen i Gjøvik søker en lydhør og engasjert leder som kan være en samlende kraft internt, og som evner å etablere og styrke et godt samarbeid med institusjonens studenter, samt med FoU-institusjoner og samfunns- og næringsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. For stillingen kreves høy faglig kompetanse, solid ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og internasjonal erfaring. Det kreves god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren. Relevant lederutdanning er ønskelig. Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt. Rektor får støtte av høgskolens administrasjon, som ledes av høgskoledirektøren. Rektor fastsetter høgskoledirektørens ansvar og oppgaver. Stillingen gjelder for en åremålsperiode på fire år, med mulighet til forlengelse i ytterligere fire år. Lønn etter avtale. Etter åremålets utløp tilbys fast stilling ved Høgskolen. 2. Styret vedtar følgende innstillingsutvalg ved tilsetting av rektor fra Eksternt styremedlem (leder) utpekt av styret; Furuseth Internt styremedlem utpekt av styret; Øvstetun Høgskoledirektør Studentrepresentant utpekes i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder Dekan utpekes av dekanene i fellesskap 2 representanter utpekes felles fra fagforeningene 3. Styret vedtar følgende fremdriftsplan for prosess med tilsetting av rektor medio november 2010: Kunngjøring av ledig rektorstilling fra ved HiG med søknadsfrist

10 primo januar 2011: Innstillingsutvalg starter sitt arbeid med å prioritere søkere, gjennomføre intervju og foreta innstilling, som foreligger for høgskoledirektør innen / , eventuelt 28./ : Styret tilsetter rektor 4. Styret oppretter et utvalg med følgende sammensetning og mandat å gi forslag til ekstern styreleder og eksterne styremedlemmer: Rektor Høgskoledirektør Eksternt styremedlem Jan-Erik Svensson 5. Styret ber om at reviderte ansvars- og arbeidsbeskrivelser senest legges fram for styret den 1. mars Sak STY 64/10 Lønnsforhandling for rektor og høgskoledirektør Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolestyret vedtar: 1. Som forhandlingsdelegasjon for fastsettelse av høgskoledirektørens lønn og rektors godtgjøring ved forhandlinger 2010, vedtar styret å oppnevne følgende representanter: a) b) 2. Høgskolestyret gir delegasjonen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Midler til eventuelt lønnstillegg til rektor og høgskoledirektør dekkes innfor høgskolens budsjett, men legges utenfor den sentralt avsatte økonomiske rammen for forhandlingene etter HTA pkt Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Etter forslag fra Wangensteen oppnevnte høgskolestyret følgende representanter til forhandlingsdelegasjon for fastsettelse av høgskoledirektørens lønn og rektors godtgjøring: a) Wenche Aamodt Furuseth b) Jan Erik Svensson Styret diskuterte saken videre i lukket møte etter at rektor, høgskoledirektør og sekretær hadde forlatt møterommet. Orienteringssaker: Sak STY65/10 Sak STY 66/10 Sak STY 67/10 Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger. Status for kommende års budsjettarbeid. Eventuelt. 10

11 Sak STY 70/10 Budsjett 2011 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomi og driftsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Budsjett 2011 Vedlegg 1 Fordeling av budsjettrammer Vedlegg 2 Budsjettdokument 2011 Saksopplysninger Høgskolen er i forslag til statsbudsjett for 2011 tildelt en budsjettramme på 213,695 mill.kr, som er 9,1 % mer enn budsjettrammen for Økningen skyldes i tillegg til lønns- og prisøkning hovedsakelig økte inntekter fra studiepoengsproduksjon (11,4 mill.kr) og nye og videreførte studieplassendringer (3,9 mill.kr). Budsjetterte inntekter fra PIU øker med 0, 415 mill.kr til 8,775 mill.kr i 2011 pga. tilskudd til Master in Sustainable Manufacturing. Vurdering Høgskolens budsjett gir et godt grunnlag for å gjennomføre neste års planlagte aktivitet. Spesielt er det resultatene fra utdanningsinsentivene som bidrar til dette, men nye tildelte studieplasser er også viktig i denne sammenheng. Det er likevel risiko forbundet med hvor mye bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) vil gi i resultat for kommende år. Det er også fortsatt risiko i forhold til finansieringen av PIU-satsingene, der egenandelene er langt tyngre enn tidligere forutsatt. Usikkerhet i forhold til markedet for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet kan resultere i at det blir vanskeligere å opprettholde denne aktiviteten på samme nivå som i Dette er et kritisk punkt for høgskolen, som har blitt stadig mer avhengig av eksterne inntekter for å finansiere aktivitetsnivået. Høgskolens lønnsbudsjett er fortsatt inne i en sterk vekst, som delvis må finansieres med oppdragsinntekter. Høgskolestyret vedtok i Sak STY 33/09 Budsjettmodell, at nåværende budsjettmodell (2007) videreføres for perioden Modellen kan matematisk uttrykkes slik: fs R ( 2011) = R(2010) + PL + α Sp + β RBO + Så + γ Spl + Sd + δ Pi + Op Fs R = ramme (stor delta)= endring PL = pris- og lønnskompensasjon Sp = studiepoeng RBO = resultatbasert omfordeling Så = stipendiatårsverk Spl = nye studieplasser fs = førstestillinger på avdeling Fs = førstestillinger HiG Sd = små driftsmidler Pi = PIU-inntekter 11

12 Op = omprioriteringer α(alfa)= 0,9 betyr at 90 % av inntekter fra utdanningsinsentivene fordeles til avdeling β (beta) = 1 betyr at forskningsinsentivene fordeles ut i sin helhet til avdelingene γ(gamma) = 0,5 betyr at 50 % fordeles ut til avdelingene og 50 % holdes igjen til felleskostnader δ(liten delta) = 1 betyr at PIU inntektene fordeles i sin helhet til avdelingene Vedlegg 1 bak i dokumentet viser konsekvensene for budsjett Dette betyr at budsjettrammen for 2010 korrigeres for prisstigning, endringer i utdanningsinsentiver, forskningsinsentiver, nye studieplasser, små driftsmidler, PIU-inntekter og omprioriteringer. Utdanningsinsentiver Høgskolens inntekter fra utdanningsinsentivene er økt med hele 11, 35 mill.kr i forhold til inneværende år (HOS 2,241 mill.kr, IMT 3,612 mill.kr, TØL 4,3 mill.kr og 10 % til sentral avsetning 1,17 mill.kr). 90 % av inntektene foreslås fordelt direkte ut til avdelingene. Denne veksten i inntektene gir økt handlingsrom i kommende års budsjett. Strategiske midler 10 % av inntektene fra utdanningsinsentivene holdes tilbake sentralt, for 2011 utgjør det 6,17 mill.kr. Det foreslås følgende disponeringer av dette: For å opprettholde et nødvendig minimum på høgskolens reservepost (for oppdukkende hendelser) mener jeg at det må avsettes 1,5 mill.kr slik at posten kommer på 2 mill.kr. Dette er fortsatt svært lavt, ca 0,8 % av driftskostnadene. Forhåpentligvis kan denne reserven ytterligere styrkes ved et positivt regnskapsresultat. Følgende strategiske formål foreslås allerede nå tildelt midler, med dette budsjettforslaget slik: - Fortsettelse av førstelektorprogrammet med 1 mill.kr. - 0,687 mill.kr til dekning av en stipendidatstilling ved TØL for å dekke et utilsiktet overforbruk av 1 stipendiatstilling i 2011, se ellers under. - 0,35 mill.kr til dekning av et strategisk viktig studieprogram ved HOS (videreutdanning i veiledning), som uten en slik rammeøkning ville blitt foreslått nedlagt. Det legges som tidligere år opp til fordeling av resterende strategiske midler på 2,633 mill.kr i styremøte i juni Da vil vi ha sikrere oversikt over regnskapssituasjonen for 2011, inkl. årsoppgjøret for Slik sett vil denne bevilgningen også inngå i HiGs samlede økonomiske reserve fram til dette tidspunkt. Forskningsinsentivene Forskningsinsentivene som består av RBO (resultatbasert omfordeling) og strategiske forskningsmidler (stipendiatstillinger). RBO foreslås videreført etter samme kriterier som er benyttet for 2010 og av KD. Forskningsinsentivene er redusert med 1,249 mill.kr i forhold til 2010 på grunn av reduserte EU inntekter. Når det gjelder KD-stipendiater, får HiG videreført 14 stipendiater slik som for Det foreslås at to frigjorte stipendiatstillinger på HOS i 2011 ( og ) blir overført til IMT fra samme tidspunkt. Det foreslås videre at IMT får beholde de KD-stipendiatstillingene som blir frigjort 12

13 på avdelingen kommende år. TØL har i 2010-budsjett hatt 4 KD-stipendiathjemler, men har i virkeligheten hatt 5 besatte stillinger. I kommende års budsjett forslås den 5. stipendiatstillingen midlertidig finansiert med strategiske midler. I 2012 forutsettes imidlertid denne stillingen finansiert med en ordinær KD hjemmel. Denne må enten komme som en ny stillingshjemmel i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, eller overføres fra IMT eller HOS ved ledighet i stillingshjemmel der. Fordelingen på avdelingene etter blir etter dette slik: IMT 7, TØL 5 og HOS 3. Studieplasser HiG har fått 40 nye studieplasser (av i alt på landsbasis). 10 er øremerket til sykepleie, 30 er til fri disposisjon). Dette vil for HiG gi økt basisfinansiering av studieplasser på 1,33 mill.kr i Etter full opptrapping f.o.m vil vi få økt basisfinansiering av 150 studieplasser med ca 10 mill.kr. Etter en samlet vurdering har rektor, i henhold til fullmakt, fordelt slik de 30 frie studieplassene i finansieringskategori D tilsvarende kr ,- (halvårsvirkning): Utdanning Finansingringskategori Nye studieplasser Basisfinansiering 60 % Mill. kr Kommentar Tildelt D ,035 Master i gerontologi D ,345 Master i brukersentrert mediedesign C ,343 Master in Sustainable Manufacturing C ,196 Ny, akkreditert utdanning Ny, akkreditert utdanning Søkes akkreditert Bachelor i økonomi og ledelse F ,168 God søkning Differanse 28-0,017 HOS Budsjettet er i balanse. Økning i lønnskostnader sammenliknet med budsjett for 2010 skyldes: effekt av lønnsoppgjøret, samt endret lønn som resultat av kompetanseutvikling hos ansatte. HOS har budsjettert med en hel stilling som avdelingssekretær fra 2011 for å sørge for en bedre administrativ nærstøtte for ledergruppe, studieprogramansvarlige og forskere. 1 Forutsetter akkreditering i NOKUT og oppstart i løpet av Dersom noe annet skulle skje, vil midlene for 2011 fordeles til godt søkte utdanninger våren

14 Det er forutsatt driftskostnader i 2011 på omtrent samme nivå som i 2009 og Det er lagt til grunn interne driftsinntekter fra oppdrag tilsvarende kr 1,409 mill.kr. I hovedsak skyldes budsjetterte inntekter for 2010 finansiering fra NFR relatert til Senter for omsorgsforskning i tillegg til prosjektbevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet, Norsk Pensjonistforbund og NOVA. Senterets hovedforskningsprosjekt ( Flyttefot ) er midlertidig stanset i deler av 2011 i påvente av godkjenninger fra Datatilsynet på kobling av databaser som grunnlag i studien. IMT Avdelingen har budsjettert med et underskudd på 0,429 mill. kr i Dette skyldes økte lønnskostnader og egenandeler. Økning i lønnskostnader sammenliknet med 2010 skyldes: Økte lønnsutgifter som effekt av lønnsoppgjør Økte utgifter som følge av at kompetanseheving som medfører økte lønnsutgifter 2 nye, hele stillinger for å møte kravet til en akkreditering for en ph.d. i Computer Science 1.5 nye, hele stillinger for å starte masterstudiet i brukersentrert mediedesign 1.5 nye, hele stillinger for å sikre kontinuitet av Bachelor i Media Management når studieprogramansvarlig for dette programmet går av med pensjon Øvrige driftskostnader er redusert betydelig sammenlignet med Avdelingen har budsjettert med en kraftig økning i egenandeler grunnet krav om egenandeler i NFR prosjekter, samt nytt EU prosjekt. Egenandeler på 2,2 mill.kr skyldes altså i hovedsak prosjektet CompFor (Regionalt forskningsfond) og Suplight (EU), hvor tildelningen fra EU først tilkommer HIG i Det gjøres oppmerksom på at EU prosjektet er innenfor FP7, og vil gi RBO uttelling i 2012 og Eksterne inntekter fra oppdrag er budsjettert med 1,878 mill.kr. Avdelingen deltar i en rekke prosjektsøknader til NFR (Forskningsrådet), RFF (Regionalt forskningsfond) og FP7 (EUs 7. rammeprogram). Underskudd i 2011 vil bli dekket inn med disse inntektene i 2012 til TØL Avdelingen planlegger en ekspansiv utvikling både i eksterne inntekter og personalkostnader i Dette er en klar økning fra Den betydelige økningen i personalkostnadene skyldes: Økte lønnskostnader som effekt av lønnsoppgjør 6 stipendiater, samt ansettelser innenfor seksjoner med stor vekst (ingeniørfag og økonomi og ledelse). Bevilgningen fra departementet øker på grunn av økt studiepoengsproduksjon. Netto eksterne inntekter utenom NFR vil ha en økning sammenlignet med nivået i Det er lagt inn muligheter for å redusere kostnader ved inntektsvikt. Det er knyttet risiko til disse inntektene, noe avdelingen har tatt hensyn til. Det er lagt inn muligheter for å redusere kostnader ved inntektssvikt. Videre er det lagt inn en økning i investeringsnivået for laboratoriene, sammenlignet med tidligere år. Investeringen i laboratoriet henger sammen med forventede inntekter. FA og HiG felles FA og HiG felles viderefører årets aktivitetsnivå med en styrking av markedsbudsjettet med 0,5 mill.kr 14

15 i henhold til vedtatt langtidsbudsjett for Felles internasjonalt kontor med HiL foreslås delt med virkning fra og med , samtidig som bemanningen styrkes med 0,5 årsverk for å dekke den økte satsningen. Det er videre lagt inn økt stillingsressurs på personalseksjonen inkl. arkiv med 1 årsverk. Det vises for øvrig til nærmere omtale av budsjettet i budsjettdokumentet for 2011 jfr. vedlegg 2. Virksomhetsplaner for avdelingene vil på vanlig måte bli utarbeidet innenfor vedtatte budsjettrammer og ut i fra føringer i strategisk plan. Hovedutfordringer 2011 Høgskoledirektøren mener, i samråd med ledergruppa, at avdelingene har følgende hovedutfordringer i 2011: ALLE AVDELINGENE FELLES Følge opp prosessen med Prosjekt Innlandsuniversitetet, herunder å forberede søknad om fusjon med HiL og HH innen 1. januar 2012 Bedre studentgjennomstrømning og studiepoengsproduksjon Følge opp revidert strategisk plan med økt satsing på bærekraftig innovasjon, verdiskapning og sikkerhet Starte opp Idèlab-virksomheten FA Oppstart av ombygging/nybygg av A og B-byggene Lage plan for utvidelse av B-bygget, helst inklusive Statens bygningstekniske etat (BE) Bistand til bedret studentgjennomstrømning og studiepoengsproduksjon Følge opp økonomisk og administrativ ledelsesstøtte til avdelingene Følge opp framdriften i vedtatte strategiske satsinger TØL Utvikle fagmiljøet i Bærekraftige prosesser (Sustainable Processes) Bygge opp Senter for universell utforming (undervisning og forskning) Videreutvikle nettbaserte studietilbud og EVU Sikre oppbyggingen av fagområdet økonomi og ledelse Sikre oppbyggingen av fagområdet fornybar energi IMT Sende søknad til NOKUT om akkreditering av Ph.d. i informatikk (Computer Science) Øke antall ph.d. - stipendiater (+ 30 %) Starte Master i brukersentrert mediedesign Åpne nytt fokuslaboratorium Øke antall nye studentsøkere (+ 8 %) HOS Gjennomføre SAK-prosjekt med forslag til funksjonsfordeling mellom HiG, HiL og HH Videreføre omstillingsarbeidet for å sikre måloppnåelse innen budsjettrammen Starte Master i gerontologi 15

16 Videreutvikle Simuleringssenteret i samspill med Sykehuset Innlandet og kommunesektoren Videreutvikle velferdsteknologi som profilområde mellom avdelingene Høgskoledirektør vil ut i fra en totalvurdering foreslå at budsjettrammen for 2011 fordeles og vedtas som vist nedenfor. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar 1. Følgende fordeling av budsjett 2011 (1 000 kr) av KD og PIU - bevilgninger, og tilhørende rammer for 2011: HOS TØL IMT Felles FA HiG KD+ PIU tildeling Følgende brutto inntekter og kostnader i 2011: HIG BUDSJETT 2011 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger (inkl. strategiske midler 6 170) Strategiske midler Andre interne prosjekter PIU Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter Sum totale prosjektinntekter Prosjektkostnader 16

17 HIG BUDSJETT 2011 Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Nettoresultat Ved frigjøring av KD-stipendiatstillinger etter endt stipendperiode kan rektor, i samråd med høgskoledirektør, fordele stillingene på nytt. 4. Det avsettes 2,633 mill.kr til strategiske tiltak til seinere fordeling av styret 5. Disponeringsfullmakter: Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen dersom merinntekten faller bort. 17

18 Sak STY 70/10 Vedlegg 1 Oversikt over rammetildeling: Bevilgning fra KD og PIU Endring fra 2010 Enhet Bud 2010 Pris.k Utdanning RBO Stipend Nye stpl. Stpl. RNB Små drif.m Ompr. PIU Bud 2011 HOS IMT TØL HiG felles FA HiG

19 Sak STY 70/10 Vedlegg 2 Budsjettdokument, se separat vedlegg. 19

20 Sak STY 71/10 Forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU. Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Revidert forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU Saksopplysninger: Viser til Sak STY 59/10 fra sist styremøte der saksframlegg og utkast til avtale ble diskutert. Saken ble trukket på dette møtet pga juridiske betenkninger fra KUF-fondet. I ettertid har forhandlingsgruppen innarbeidet disse betenkningene og forankret dette hos alle samarbeidspartnerne. Vedlagt følger nå et nytt utkast til avtale hvor det substansielle innholdet ikke er endret i forhold til forrige utkast, men der de nødvendige justeringer er foretatt. Vurderinger: Det synes å være mulighet for enighet mellom avtalepartene om dette avtaleforslaget, der også KUFfondets juridiske innspill nå er hensyntatt. Etter en samlet vurdering vil høgskoledirektøren anbefale at styret vedtar forslaget. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar forslaget til ny avtale mellom høgskolene i Gjøvik, Lillehammer og Hedmark og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i Innlandet as, datert 16. november

21 Vedlegg Sak STY 70/10 Forslag til SAMARBEIDSAVTALE mellom Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Hedmark fylkeskommune Oppland fylkeskommune og Kompetanse-, universitets-, og forskningsfondet i Innlandet AS for ETABLERING AV ET UNIVERSITET I INNLANDET 16. november

22 1. INNLEDNING OG HISTORIKK 1.1 Bakgrunn for universitetsambisjonene Siden år 2000 har det vært arbeidet systematisk med ambisjonen om å utvikle de tre høgskolene i Innlandet til å kunne oppnå status som universitet. For å stå sterkere i den skjerpede konkurransen om studenter, ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger og forskningsmidler, ser høgskolene i Innlandet store muligheter i et tettere samarbeid med sikte på sammenslåing og framtidig universitetsstatus. Fagtilbudene på master- og doktorgradsnivå skal bygges på høgskolenes grunnutdanninger, slik at også disse berikes gjennom å bli knyttet opp mot mer forskningsbaserte fagmiljøer. Høgskolene vil gjennom dette også bli en mer interessant samarbeidspartner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Et universitet i Innlandet vil være en viktig kilde til kunnskap og kompetanse, og en av motorene i det framtidige innovasjonsarbeidet regionen er avhengig av. Et universitet vil produsere kompetanse som gjør Innlandssamfunnet i mange varianter mer produktivt, nyskapende og dynamisk. Utviklingen vil kreve et tett samarbeid mellom høgskolene, andre kunnskapsmiljøer, det offentlige og det private næringsliv i regionen. Fagkretsene som tilbys skal ha sammenheng med både akademiske, samfunnsog næringsmessige behov. Den grunnleggende forutsetningen for å kunne lykkes i dette arbeidet har vært å legge til rette for å kvalifisere høgskolene til å kunne tilby utdanningstilbud på master- og doktorgradsnivå. En annen forutsetning for å lykkes er at de tre høgskolene slås sammen til én institusjon. De tre høgskolene har et hovedansvar for det faglige utviklingsarbeidet og den organisatoriske samordningen. En tredje forutsetning har vært å sikre et tilstrekkelig finansielt grunnlag for forannevnte, og her har de to fylkeskommunene et hovedansvar sammen med kommunene og næringslivet i Hedmark og Oppland. Strategien som ble valgt for 10 år siden for å etablere et universitet i Innlandet, var å satse på de miljøer i høgskolene som hadde kortest vei fram til å få godkjent masterutdanninger, - og etter hvert PhD-utdanninger. De 11 første områdene for mastergradssatsing ble valgt ut i 2003, og de første utdanningene på dette nivået startet i I 2004 ble mastergradsporteføljen utvidet og områdene for doktorgradssatsing ble identifisert. Den første doktorgradsutdanningen ble godkjent i En formalisering av samarbeidet mellom de tre høgskolene og de to fylkeskommunene ble gjort i samarbeidsavtalen fra 2005 og i tilleggsavtale fra 2007 (jfr. pkt. 1.1 og 1.2 nedenfor). 1.2 Samarbeidsavtalen fra 2005 I samarbeidsavtalen fra 2005 er følgende hovedprioritering lagt til grunn for videre arbeid i Prosjekt Innlandsuniversitetet: Prosjekt Innlandsuniversitetet er primært et faglig utviklingsprosjekt for å kvalifisere høgskolene i Innlandet for universitetsstatus. Målsettingen er at én sammenslått høgskole i Innlandet skal søke om universitetsstatus innen En sammenslått høgskole i Innlandet skal søkes etablert så snart HiG, HH og HiL alle kan vise til faglige resultater på doktorgradsnivå. En god framdrift i 22

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer