Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Side 1 av 27 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Saksliste Sak nr. Sakstittel 044/12 Referatsaker 045/12 Delegasjonssaker 046/12 Junior Grand Prix Søknad om støtte 047/12 Salg av Porten til Nord-Norge (PTNN). 048/12 Grane kommunes årsoppgjør for Desisjon 049/12 1. tertialrapport Grane kommune 050/12 Budsjettregulering 1. tertial Kjøp av arkiv etter tidligere Fotohuset Trofors, den 12. juni 2012 Bjørn Ivar Lamo Ordfører Lars E. Kapskarmo Rådmann

2 Side 2 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 12/216 12/2098 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 044/12 Formannskapet Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/2089 I Det kgl. Nærings- og Handelsdep. Oppfølging og rapportering for næringsfond for kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Grane og Vefsn

3 Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering. Side 3 av 27

4 Side 4 av 27

5 Side 5 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 12/215 12/2097 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 045/12 Formannskapet Delegasjonssaker Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S Delegasjonssaker DFS. 018/12: Søknad om skjenkebevilling - Granedagene 2012 Vedtak: Grane Idrettslag og Grane Skolekorps innvilges dispensasjon fra Rusmiddelpolitisk handlingsplan for og gis anledning til skjenking av øl fredag under årets Granedager, men skjenkingen kan først foregå fra kl Grane Idrettslag og Grane Skolekorps gis skjenkebevilling for salg av øl, gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent) Sted: Gammelsagmaro Dato: Fredag 15. juni 2012 Grilling / Kulturkveld Tidsrom: 21:00 24:00 Dato: Lørdag 16. juni 2012 Grilling / Asfaltdans Tidsrom: 21:00 01:00 Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Kjell Mellingen, 8680 Trofors Heidi Brennhaug, 8680 Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement.

6 Side 6 av 27 DFS. 019/12: Søknad om serveringsbevilling v/ Porten til Nord-Norge Vedtak: 1. Med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997 nr. 55 3, gis Tjønnerud Gård serveringsbevilling ved Porten til Nord-Norge, i perioden 11. juni 2012 til 31. august Daglig leder Kitty Lise Vassdal godkjennes som styrer.

7 Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning. Side 7 av 27

8 Side 8 av 27

9 Side 9 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/28 12/2049 Halvar Botnen Saksnummer Utvalg Møtedato 046/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Junior Grand Prix Søknad om støtte Trykte vedlegg: Søknad om støtte fra 4. klasse GBU Oversikt over kostnader til turen Sammendrag: 2 elever far 4. klasse ved Grane- barne og ungdomsskole er tatt ut til finalen i Junior Grand Prix i Oslo spektrum 1. september Hele klassen ønsker å være til stede i finalen. Kostnadene til dette er til sammen kr ,- for elever, lærere og ledsagere. Vurdering: Dette er god reklame for Grane kommune. Finalen sendes direkte på TV, og programmet har mange seere. Kommunen bør derfor ha interesse for å støtte dette. Det er også søkt om midler fra andre sponsorer, og det foreslås derfor at Grane kommune støtter turen med inntil kr ,-. Dersom klassen får sponsormidler fra andre og summen overstiger kostnadene, reduseres kommunens støtte tilsvarende, slik at samlet støtte ikke overstiger kr ,-.

10 Side 10 av 27 Rådmannens innstilling: Grane kommune gir en økonomisk støtte på inntil kr ,- til 4. klasse ved Grane barneog ungdomsskole for reise til Junior Grand Prix 1. september Dersom klassen får sponsormidler fra andre og summen overstiger kostnadene, reduseres kommunens støtte tilsvarende, slik at samlet støtte ikke overstiger kr ,-. Formannskapets disp.konto: Budsjettregulering: K D

11 Side 11 av 27

12 Side 12 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FA-U64 07/608 12/1942 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 047/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Salg av Porten til Nord-Norge (PTNN). Trykte saksdokumenter: - Brev fra Helgeland Reiseliv as , vedrørende eierskap, drift mv av PTNN - Brev fra styreleder Destination Helgeland AS , vedrørende salg av PTNN - Avtale om Videreføring av avtale om drift av turistinfo, FS-sak 049/11 - Overtakelse av anlegget PTNN, KS-sak 083/03 - Diverse statusinfo på anlegget fra DH, juni 2012 Sammendrag: Det vises til KS-sak 083/03 der det ble vedtatt å overdra anlegget Porten til Nord-Norge uten kostnader til Destination Helgeland as (DH), der det ifm denne overdragelsen i et eget pkt E ble anført: - Destination Helgeland as skal ikke kunne selge anlegget videre til andre, og dersom DH ikke ønsker å drive anlegget videre, eller ved en eventuell nedleggelse av selskapet, overdras anlegget tilbake til Grane kommune. - I forbindelse med etableringen av Helgeland Reiseliv as (HR) fra ønsker det nye selskapet primært ikke å overta eierskapet til PTNN, men kun ha en avtale om ansvar- og drift av turistinformasjon på anlegget. I brevet fra HR anføres det at ved et eventuelt salg av bygningsmassen på PTNN vil det være interessant for HR å ha muligheten til vederlagsfritt å kunne drive turistinformasjon i en eller annen form ved anlegget. De ber derfor om at det legges inn en klausul som ivaretar denne rettigheten ved et salg! Med nevnte som bakgrunn foreslår DH i sitt brev at de i samarbeid med Grane kommune averterer PTNN til salgs og at vi sammen avgjør hvem som får kjøpe anlegget. Et evt overskudd av salget foreslås delt likt mellom DH og Grane kommune. Vurdering: Ref overdragelse av eierskapet for PTNN fra Grane kommune til DH fra og med 2004, er det iht vedtaket i KS-sak 083/03 mulig med en tilbakeføring av eierskapet til oss ved den situasjonen som nå har oppstått. DH legges ned og det nye reiselivsselskapet ønsker ikke å være eier og utleier av bygninger, herunder bygningsmassen i tilknytning til PTNN. Hva er så realverdiene på PTNN i dag!

13 Side 13 av 27 Tjønnerud Gård v Thor Arne Reinfjell har kjøpt tømmerhytta på stedet og den frittstående kiosken som tidligere hadde souvernir og kafe salg. Den var tidligere stengt av mattilsynet for servering- og matproduksjon, men skal nå være godkjent. Sanitæranlegget er av eldre årgang og kun til sommerbruk. Er modent for oppgradering. Se vedlagt statusoversikt på bygningsmassen fra DH. Det som da vil følge en eventuell overdragelse tilbake til Grane kommune er en oppgradert hovedbygning, portalen med ett visst vedlikeholdsbehov og infrastruktur i vei, parkering og vann/avløp til sommerbruk. Anlegget ble taksert for ca 3 år siden av Breimo. Utbedringsanslag ligger vedlagt! For årets sommersesong er det Tjønnerud Gård som leier anlegget av DH, mens HR er ansvarlig for 3x selvbetjente Info-kiosker. Tjønnerud Gård tilbyr souvernirsalg og matservering i Hovedbygget. Maten tillages i det tidligere kiosk-bygget som er oppgradert av Reinfjell og godkjent av Mattilsynet. De har også ansvaret for drift av sanitær- og uteanleggene. Kjønnerud Gård opplyser videre at de har leieavtale ut denne sommersesongen, men at de ønsker å videreutvikle stedet med sikte på å få til helårsdrift. Da må bl annet vann/avløp/sanitæranlegg oppgraderes. Tilrådningen er ut fra nevnte at Grane kommune overtar PTNN ved planlagt nedleggelse av DH. Dette for å ha full styring og kontroll på framtidig salg eller framleie, som videreutvikler PTNN i tråd med lokale- og kommunale utviklingsplaner og satsinger. Overdragelsen bør tidfestes til 01. okt 2012, etter at årets turistsesong er over.

14 Side 14 av 27 Rådmannens innstilling: Ved kommende nedleggelse av Destination Helgeland as overdras anlegget Porten til Nord- Norge tilbake til Grane kommune. Ref tidligere avtale fra 2003 mellom Grane kommune og Destination Helgeland as. Formålet ved overtakelsen er videre drift på stedet ved salg eller utleie, som ivaretar anmodningen fra Helgeland Reiseliv as om framtidig mulighet for å drive turistinformasjon.

15 Side 15 av 27

16 Side 16 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/191 12/2051 Rigmor Tverå Saksnummer Utvalg Møtedato 048/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Grane kommunes årsoppgjør for Desisjon Trykte vedlegg: Kontrollutvalgets uttalelse Revisjonsberetning Regnskap 2011 Årsberetning 2011 Sammendrag: 1. Grane kommunes årsregnskap 2011 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk kr ,04 godskrives investeringsfond (Helgelandskraft utbytte). 3. Fremlagt årsrapport 2011 godkjennes. Vurdering: Økonomisjef Jonny Haldorsen gikk ut i permisjon 1. januar Ekstern hjelp ble innleid for å få avsluttet årsregnskapet for Asbjørn Pedersen (KS) og Karin Bjune Sveen (tidligere økonomisjef i Bodø) utførte jobben sammen med konstituert økonomisjef Rigmor Tverå. Regnskapet ble ikke levert til revisjonen innen fristen. Konsulentene hadde satt av 2 (Asbjørn) +4(Karin)dager til jobben. Tida holdt ikke, og det måtte settes av ytterligere 2 dager i slutten av februar. Jobben ble utfordrende fordi ingen av oss 3 hadde oversikt over regnskapsførsler/ budsjettreguleringer som var gjort gjennom året. Alle politiske vedtak med tilhørende budsjettreguleringer måtte gjennomgås og sjekkes. Mange transaksjoner måtte rettes opp. Alt ble ikke rettet opp, men vil bli gjort i Punkt 4.4, 4.5 og 6.5 i revisjonsberetning. Grane kommunes årsregnskap er regnskapsført ihht. kommunelovens 48. Splittet i drifts- og investeringsregnskap, samt balanseregnskap pr Regnskapet er revidert og godkjent av Indre Helgeland Kommunerevisjon. Revisors beretning er vedlagt. Viser til pkt. 4 i revisjonsberetning:. Grunnlag for konklusjon med forbehold Pkt.4.1 Ekstraordinært utbytte fra Helgelandskraft AS omgjort til ansvarlig lån. Når det gjelder renter på ansvarlig lån mener revisor at inntektene skulle vært klassifisert som en investeringsinntekt og viser til regnskapsforskriftens 3 nr. 3 og nr. 7 samt tolkninger fra KRD. Ordlyden i regnskapsforskriftens 3 nr. 3 og nr. 7 er: Investeringsregnskapet skal omfatte: 3. Øvrige inntekter og innbetalinger som ikke er løpende.

17 Side 17 av Øvrige finansieringstransaksjoner knyttet til utlån og forskutteringer Hva som er en ikke løpende inntekt fremgår av KRS 4 - Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet: 4.3 Andre ikke-løpende inntekter/innbetalinger 1. Andre inntekter/innbetalinger skal klassifiseres som ikke-løpende dersom inntekten/innbetalingen er både uvanlig, uregelmessig og vesentlig. "Uvanlig" er når inntekten og innbetalingen ikke har en sammenheng med kommunens normale virksomhet. Med dette menes at inntekten eller innbetalingen blant annet ikke kan vedrøre virksomhet hvor kommunen ved lov er pålagt et ansvar, det er stilt krav om utførelse i kommunens regi eller som kommunen tidligere har bevilget midler til og/eller mottatt midler fra. "Uregelmessig" er når kommunen ikke har innflytelse på om og når inntekten eller innbetalingen kan forventes å komme og den ikke kommer årlig eller med jevne mellomrom. "Vesentlig" er når inntekten eller innbetalingen anses som vesentlig i forhold til kommunens virksomhet eller inntekten/innbetalingen har stor prinsipiell betydning for kommunen. 2. Det er det reelle innholdet i inntekten/innbetalingen som er bestemmende for regnskapsføringen. Om en inntekt/innbetaling er uvanlig eller uregelmessig må vurderes med utgangspunkt i kommunens spesifikke forhold og de omgivelser kommunen befinner seg i. Disse kravene tilsier at det skal svært mye til for at en inntekt/innbetaling, utover det som er drøftet ovenfor og ikke er et rent investeringstilskudd, skal regnskapsføres i investeringsregnskapet. Mottatte renteinntekter på dette ansvarlige lånet kommer årlig og er derfor ikke uvanlig eller uregelmessig. Beløpet er heller ikke vesentlig. Konklusjon: Inntekten er derfor en driftsinntekt. Når det gjelder punkt nr. 7 i regnskapsforskriftens 3 gjelder ikke dette renter. Det er nok å vise til renter mottatt på startlån som blir bokført i driftsregnskapet, mens mottatte avdrag naturlig hører hjemme i investeringsregnskapet. Undertegnede kjenner heller ikke til at KRD har gitt noen nærmere tolkninger av dette skriftlig. Netto driftsresultat ble for 2011 negativt, -0,6 %. Årsaken til det negative resultatet er oppretting på regnskapsføring fra 2010, ressurskrevende brukere kr Dette skulle vært rettet opp i fjor. (En årsak til stort overskudd i 2010). Merutgift på pensjonsutgifter statens pensjonskasse ble høyere enn forventet. Avvik på pensjonspremie kunne ikke belastes tidligere avsatte midler til formålet. Det var ikke fattet politisk vedtak på bruk av fondet i ( saldo kr og saldo kr ) Men slik utviklingen for fremtidige pensjonsinnbetalinger ser ut, er det en fordel for kommunen at vi har dette fondet som buffer i Prognosene varsler sterkt økende pensjonspremier i 2012 og For deretter å flate ut mot For 2012 er pensjonsutgifter KLP budsjettert med 18 %, og i prognosene ligger nå 21,3 %. Dette vil få betydning for resultatet inneværende år. Disse 2 transaksjonene alene medførte at vi fikk negativt netto driftsresultat. Netto driftsresultat kunne i motsatt fall vært positivt, 0,9 %.

18 Kontrollutvalget har behandlet kommunens regnskap i møte og utvalgets rapport følger som vedlegg. Regnskap 2011 er avsluttet med resultat mindreforbruk kr ,04. Overskuddet foreslås avsatt på investeringsfond (Helgelandskraft-utbytte). For nærmere vurdering og omtale av årsregnskap 2011 vises til revisjonsberetningen, rådmannens årsberetning og hovedoversikter. Side 18 av 27 Andel eldremilliarden kr som i revisors beretning burde flyttes til bundet disposisjonsfond, er allerede fattet vedtak på anvendelse innen pleie- omsorg. FS 40/2012. Forslag til etiske retningslinjer for Grane kommune er behandlet i formannskapet sak 28/2012. Endelig vedtak vil bli gjort i førstkommende kommunestyremøte.

19 Rådmannens innstilling: 1. Grane kommunes årsregnskap 2011 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk kr ,04 godskrives investeringsfond (Helgelandskraft utbytte). 3. Fremlagt årsrapport 2011 godkjennes. Side 19 av 27

20 Side 20 av 27

21 Side 21 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/29 12/2053 Rigmor Tverå Saksnummer Utvalg Møtedato 049/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 1. tertialrapport Grane kommune Vedlegg: Tertialrapporter avdelingsvis. Sammendrag: Tertialrapporten viser et merforbruk på ansvar 1 Sentraladministrasjonen, ansvar 3- Helse, ansvar 4 Teknisk og ansvar 5 Pleie-og omsorg. Viser til rapporter med kommentarer fra avdelingsledere. Vurdering: Sentraladministrasjon: Innkjøp hovedmengde kontorrekvisita på begynnelsen av året. Innbetaling av lisenser for hele året i januar måned. I og med at budsjettet har flat periodisering, vil de ordinære utgifter/ inntekter utjevnes gjennom året. Ikke budsjettert innleie ekstern hjelp til årsregnskapet budsjettreguleres. Oppvekst/kultur: OK Helse: Feilbudsjettering på lønn. Kjøp av tjeneste fra Nord-Vik (legevikarbyrå) ikke budsjettert. Budsjettreguleres. Teknisk: Vintervedlikehold veg, vedlikehold skolen, opprustning toalett i gammeldelen kommunehuset og oppussing lensmannskontoret er hovedårsaken til overskridelse på art 11 og 12 (kjøp varer/tjenester). Vintervedlikehold vil utjevnes pga. flat periodisering. Aktivitetsnivået på opprustning bygg vil bli redusert utover året. Art 18 overføringsinntekter og 19 - finanstransaksjoner blir regnskapsført ved årets slutt. Budsjettregulering på tapt husleieinntekt. Pleie- omsorg: Etterslep på diverse refusjoner og brukerbetalinger. Vil utjevnes gjennom året. NAV OK

22 Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering. Side 22 av 27

23 Side 23 av 27

24 Side 24 av 27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/29 12/2055 Rigmor Tverå Saksnummer Utvalg Møtedato 050/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Budsjettregulering 1. tertial 2012 Sammendrag: Budsjett Grane kommune 2012 må reguleres. Vurdering: Helse: Vesentlige avvik må rettes opp innen ansvar 3100 legetjenesten. Kjøp av legetjeneste via legevikarbyrå Nord-Vik - ikke budsjettert. Lønnsutgifter reguleres ned. Flyttes fra art 10 til 13. Underbudsjettering på Sentraladministrasjon: Lønnsmidler kommunekasse/ servicetorg stemmer ikke med dagens situasjon. Reduksjon ½ stilling servicetorget, regulert. For lite lønnsmidler kommuneklassen. Innleie konsulenter for avleggelse årsregnskap ikke budsjettert. Kostnad Ellers er budsjettet regulert opp mot reelle tall både på forsikring og refusjoner. Underbudsjettering på Teknisk: Barnebolig etablert. Dette medfører tapte husleieinntekter. Tapt inntekt kr NAV: Utbedringstilskudd må inn i budsjett. Ikke tatt med i hovedbudsjett Kommunen har mottatt fra Husbanken til formålet. Budsjettreguleringer: Ansvar Regulert beløp Debet/ Kredit Finans: K Helse: K K K D K D

25 K K K K Sentraladministrasjon: D D D D K K D K K Teknisk: D NAV: D K Side 25 av 27

26 Rådmannens innstilling: Budsjettendringer vedtas. Side 26 av 27

27 Side 1 av27

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 22 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Møtetid: 09:00 15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. november

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat ved

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer