DEN SYD-INDISKE KIRKE-25 AR ETTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN SYD-INDISKE KIRKE-25 AR ETTER"

Transkript

1 DEN SYD-INDISKE KIRKE-25 AR ETTER av J. E. LESSLJE NEWBIGIN En mai-dag i 1919 val' en gruppe pa 33 indiske prestel' -' anglikanere, reformene og kongregasjonale - kommet sammen for fl utarbeide og undertegne en kart og fyndig erkl ering am sam menslutning av den syd.indiske kirke. M0testedet var den IiUe kystbyen Tranqu~bar, hvor de rste protestantiske misjol1 erer i India hadde gatt i land i det 18. arhllndre. I sin erki ering pekei' de pa «den gigantiske oppgave a vinne India for KrislllS», og fortsetter: ((Stilt averfor dette veldige ansvar f0ler vi ass svake og temmelig avmektige pa gtunn av Val' lilykkelige splittelse - en splittelse sam vi selv ikke er ansvarlige for, men sam er palvllnget ass utenfra. Denne splittelse 0nsker vi ikke afortsette tued.» De presenterer videre en sammenslutningsplan basert pa Skriften, trosbekjennelsen, sakramentene ag «det hislariske bispeembete slik det er lit"iklet lakalt». Ti ar sen ere ble et fllustendig utarbeidet «Utkast til sammenslutning» affentliggjart. Sa fulgte mcrmere 20 ars debatt. Den 27. september i 1947 gikk anglikanerne, metadistene, de reformene og de kongregasjonale i Syd.lndia sammen til en kirke. I 1972 hal' vi altsa 25 ars f0dselsdag for Den syd-indiske Kirke. For 25 ar siden ut!0ste denne begivenhet de mest fantastiske tvilens ag fryktens kvaler i mange fromme menneskers bryst. Overhadene for samtlige anglikanske samfllnn i England unnlatt et, meddelte erkebiskapen av Canterbury sin «dypeste bekymring» for at de (gtunnleggende prinsipper i Val' religion» val' i fare. Et Rad til farsvar for kirkens gnll1nprinsipper ble ned salt, ag. derfra ble det sendt lit en str0m av brasjyrer for a vekke de troende til a se den fr)'ktelige fare sam truet demo Omlag tre 169

2 tusen anglikanske soknemenigheter Iyste Syd.lndias kristne i bann, og T. S. Eliot lelte 21 sider med tarer over den tragedie at «det har tatt 20 ar a bygge 01'1' det som bare er blitt et formida belt kunstknep: 20 ar for a konstruere en papirtiger!» Nar vi i dag leser disse ordene, lyder de utrolige. Men jeg hus ker godt da jeg var i England i 1947 hvordan hver eneste angli. kanske prest jeg m~me, snuste rundt i begynnelsen inntil han had de fatt klart for seg om jeg trodde pa jomfrufpdselen. Nar jeg i dag m ter en anglikansk geistlig, ma jeg f le meg fram inntil jeg hal' funnet ut om han tror pa Cud. Hvis det er sant at de «grunnleggende prinsipper i vflr religion» er blitt utsatt for fare, sa har det ialfall ikke skjedd i Syd.lndia. Del' er vi aile mer el ler mindre tilb yelig til f, v<cre fundamentalister - eller iallfall s<erdeles lite skikket til a produsere effektivt kjetteri. Men om ikke all frykt var begrunnet, hva sa med forhflpnin. gene? Utkastet ble satt i pennen av menn med visjonen av en kir ke som val' ekte indisk, ekte alminuelig, ekte evangelisk - og bedre skikket til a I se «den gigantiske oppgave a vinne India for Kristus» enn noe man tidligere hadde hatt. Da vi tok det en delige sprang pfl den minneverdige dagen for 25 ar siden, fullt klar over at ingen vei f rte til bake, val' det med en gledens og for ventningens gl cl sam aldri vii bli glenn av de som deltok. Hvor dan har det sa fortonet seg i praksis? lallfall ikke sam «en papirtiger». Den er h yst levende og be vegejig! Det hal' aldri v<crt noe tegn til at de gamle skillelin jer dukket 01'1' igjen. Naturligvis hal' det v<ert uoverenstemmel ser, men de hal' alltid v<ert knyttet til aktuelle problemer, ikke til gamle temaer. Det hal' ogsfl Eorekommet to beklagelige tileel ler - et i Kerala og et i Tamilnadu - del' grupper Ira sosialt tilbakeliggende 10kalsamEunn hal' brutt ut av kirkefellesskapet. I begge tileeller hal' Iinansiell st tte fra sekteriske grupper i USA vlcrt en dominerende faktor. Ingen av eleln resulterte i Hoen varigkirkedannelse etter splittelsen. Bortsett fra disse to bevegelser som omeattet i h yden en prosent av medlemstallet, har det v<ert en solid integrering. Bisped mmene fungerer som effektive en heter - uten hensyn til gamle kirkelige Eorhold. 170

3 P5 den annen side har Den syd-indiske Kirke h'.rdnakket motsatt seg a bygge 01'1' en sterk sentraladministrasjon. De 17 bispedl'smmer er de virkelige administrative enheter, og de nekter a gi fra seg noe av sin autoritet. Like til for fa ar siden besto kirkens hovedkvarter av en kontormann. Dette har irritert de oversjl'siske kirkesamfunn. Hvorfor i all verden kan ikke aile bispedl'smmer styres fta det sanune komori Tankegangen er forstaelig, men jeg tror det er klokt av Den syd-indiske Kirke a holde 1'5 en meget hds, desentralisert administrasjonsstruktur. Det er mye mer holdbart enn et utbygd byr5krati. Den mest il'synefaliende fordel ved sammenslutningen har va:rt evnen til a takle nye oppgaver hurtig og konsentrert. I en by som Madras med en befolkningsl'skning 1' i '.ret, ville det V4ere umulig agjsilre noe - med indllstrien, fremluedarbeiderne. slummen og de veldige bello\' og mulig heter i en LIng og nylig opplyst generasjon. Gudstjenestelivet er et annet omrade del" sammenslutningen har v<:ert berikende. Va.rt litllrgiske liver Ulen sammenligning mer omfattende enn det val' for 25 ar sidell, og vi har pa dette omr~de vokset hurtigere sammen cnn initiativtakerne regl1ct med. Det viktigste linntak er et lite antall gamic anglikanske menigheter som kronisk er angrepet av en patologisk skrekk for selv den minste forandring i den tidligere glldstjenestefonn. Dette skyldes kanskje i hovedsaken de rystelser i Syd-India som var fremkalt av de voldsomme angrep fra England. De etterlot sar som det vii ta lang tid a hele. Og endelig er en av pionerenes forhapninger uten tvil gatt i oppfyllelse: Vi er i dag meget mer en indisk kirke enn de trossamfllnn som gikk inn i llnionen i Det har mange 5rsaker - ikke minst den indiske regjerings beslulning 0111 at de fremmede elementer gradvis skal forsvinne fra kirken. Men sammenslutl1lngen hal' vxrt en viktig faktor. Selve det faktulti at Den syd-indiske Kirke ikke var anglikausk, metodistisk eller refonnert, tvang den til 5 forme sitt eget syn, og denne dyd av nl'sdvendighet gjenspeiler seg i fremveksten av et sterkt og teologisk myndig indisk lederskikt. 171

4 Mange hap er bliu oppfylt, noen er det ikke. Det hal' ikke v;ert noen slor evangelisk fremgang slik pionerene hapet del. Langt pa vei kan delle lilskrives den endrede totalsituasjon for de kristne i landet. Nar store gmpper harijaner (kastell'lse) i gamle dager ble kristne, betl'ld det ulvilsomt bedret sosial stilling for-dem, sell' om de ofte ble slilt overfor mange prl'lvelser. I dag vii en harijan som blir kristen, miste aile de slore I'lkonomiske privilegier han nyler som hindu. Til tross for dette foregar det en sladig bevegelse av harijaner inn i kirken - pa samme male som fra andre samfunnslag. l\'len det er likevel et faktnm at Den syd-indiske Kirke ikke er sa ivrig i sin evangelisering som man kunne I'lnske del. Det hersker kanskje en lreghet blant oss som fed rene fra Tranquebar ikke drl'lmte om. Og h\lil skal vi si til den Sl'lrgelige tilbc.yelighet i enkelte deler av kirken til fl bringe den tninsle Hoverenslemmc)se fram [or retten og kjempe den ut til siste trevl, uten hensyn til skadevirkningene? Deue er noe som syncs fi hjems~ke protestantiske og 01' lodokse kirker over hele India. Sammenslulningen har ikke hindret det. Men den hal' skapt en viss elastisitet som har gjort del mulig a laic slike dumheler uten a la dem bryte ned kirkens murer, og det er myeav<.ere lakkncmlig for. Vnr del umahell vent? Da jeg for 40 ar siden val' student i Cambridge, planla vi en debattserie om kirkelig enhet. Fra dr. John Oman som vi hadde invitert til a della, moltok vi et brevkort med delte korte svar: «Problemene med kirkelig sammensnekring interesserer meg ikke». Etter noen arlier hvor kirken har statt i sentrum for teologisk og praktisk oppmerksomhet, er vi tilbake til det punktet al problemer med kirkelig sammensnekring ikke interesserer. To alternalive veier blir anbefalt. Den cnc er den 1110derne utgave av «rerormering utea n0ien». «La oss se i I'lynene at kirkene er hapll'lst reaksjomcre og at de ikke kan bli radikalt forvandlet. La dem som ser hvordan Gud arbeider i dag. shiue seg sammcll i JeslI navl1 slik at kirken kan ta form omkring de ekle virkemidler hvor Gud, vilje blil"' setl og 172

5 gjorl» Ja - men hvis det ikke er noell f~jelse av sammenheng med den kirke som allerede eksisterer, sa vii resultatet bli noe meget mindre enn kirken i Det nye testamente. Vi kan lett fore stille oss at vi i "ret 2050 vii finne et utall av sma sekter med for stenede rester av val' tids levende religil1ise ideer pa samme mate som utallige trossamfunn i dag representerer de levende religil1ise ideer fra lnidten av det 19. arhllndre. Kirken er mer enn en sam ling pressgtupper. Den er i en forstand menneskehetens gjenopprettede og gjenforente familie. Den andre Jinje er forsoningens. II La kirkene v~re i fred, kast ikke bort tiden med a sli,ss om tro og kirkeforfatning. La dem samarbeide om de ting de kan bli enige om, og la resten ligge.».ra - jeg er overbevist om at forsoning er et av midlene til kir kens fornyelse i va.. tid. Men ikke en forsoning som lukker!'lyne ne for de viktigste betingelser for kirkens sanne eksistens tro, tilbedelse og menighetsfellesskap. Ekte forsoning ma alltid reise nye spl1irsmal [or kirkene, fremfor alt spl1irsmalet om hvor vidt det kan rettferdig'gjl1ires at de fortsatt lever sitt liv adskilt fra hverandre. Men enhver som hal' erfaring fra arbeid i [elleskirke lige did og Era en kirkesammenslutning som den syd.indiske. hal' klart [or seg at det f!'lrste ikke er noen erstatning for det siste..reg er fullt klar over at forsoning hal' en viktig rolle a spille for kirkens fornyelse, og at det er et Guds kall til kirken a v<ere sa fri og elastisk at den kan utvikle de former for sameksistens $Om kan svare til menneskenes nye situasjon i et plurajistisk sam funn. Men jeg er ogsa overbevist om at kirkens fornyelse ikke kall komme uten at man tar opp de dypereliggende sp!'lrsmal om tro ag kirkefarfatning sam adskiller ass, men sam samtidig litgj~r v!lrt Iiv som kristne..reg haper og tror at den herskende uvilje i dag overfor sp!'lrs mal om kirkesammenslutniug vii v<ere forbigaende..reg tror yare erfaringer i Syd-India i disse 25 ar gir grunnlag for en n!'lktern tiltro til at splittelsen mellom yare kirker kan overvinnes, at til n<ermingen vii I1ike i styrke, og at kirkelig enhet skaper et felles kristent liv $Om gjl1ir oss bedre skikket til a f!'llge Gilds kall enll det ville v<ere mulig i adskilte kirkesamfunn. 173

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum.

Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum. FREMDELES MISJON? av FRI DTJOV BI RKELl Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum. Jeg vii gjerne hilse dere og Egede Instituttet med disse kjente ordene

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

Noen særskilte trekk ved Islam

Noen særskilte trekk ved Islam Noen særskilte trekk ved Islam Dette er en tale holdt ved University of Canberra, Australia, av Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV. Oversatt av Truls Bølstad. Intet monopol på sannheten Når

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Rådslagning i de åndelige råd

Rådslagning i de åndelige råd Rådslagning i de åndelige råd BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 4 Rådslagning i de åndelige råd BAHÁ Í FORLAG OSLO 1986 Til norsk etter en artikkel i Canadian Bahá í News, november 1984. Bahá í Forlag 1986

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring

Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE - NR 17 NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE 1 Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE 3 Sammen på vei mot livet:

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913 - 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE Første foredrag Bergen, 10. oktober 1913 Med en hjertlig takk besvarer jeg den elskverdige hilsen som Deres formann (overlærer Arentz) nettopp har uttalt. Jeg er overbevist

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu)

Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu) Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu) Urduutgaven ble først gang publisert i 1891 Oversatt til norsk av: Hamzah Ahmed Rajpoot Coverdesign: Salman Sajid Ahmadiyya Muslim Jama at

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad:

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Hva skjer mellom oss? Vi er ikke alltid så avslappet som vi gir inntrykk av når vi møtes. Lenge før de åpne konfliktene kommer for dagen, har vi opplevd spenninger oss i mellom. Det er slike

Detaljer

Tale med Gud eller om Gud

Tale med Gud eller om Gud Tale med Gud eller om Gud Noen ville si at Dominikus var en stille helgen. Han etterlot seg ikke noen skrifter, intet åndelig testamentet, men han etterlot seg et verk: en svært levedyktig orden. Når en

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer