Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 08:30 16:15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 08:30 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Hilde Rollefsen Næss, Medlem, ankom 08:55 AP Jonas Valle Paulsen Medlem AP Tom Kristian Hermo Medlem AP Elin Mølmann Holmgren Medlem, ankom 09:30 AP Chris Jørgensen Medlem AP Kurt Methi Medlem AP Dan Andersen Medlem AP Håvard Hargaut-Jensen Medlem AP Leif Arne Asphaug-Hansen Medlem AP Haldis Olsen Medlem AP Hans-Petter Rasmussen Medlem AP Anne-Mette Bæivi Medlem AP Fred Johansen Medlem H Monique Jørgensen Medlem H Ole Martin Rønning Medlem H Reidar Johansen Medlem SV Grethe E. Johansen Medlem SV Mia Hansen Medlem FRP Medlem FRP Møteprotokoll Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Hans Morten Olafson MEDL H Willy Olsen MEDL AP Thomas F. Øien MEDL H Jarle Edvardsen MEDL AP Liv Mari Bakkeby Lasse Jøgvan Duurhuus MEDL MEDL AP FRP Bente Orvik Medlem SV Varamedlemmer som møtte:

2 Navn Eva Gebhardt Sjøtun Jarle Edvardsen AP Solbjørg Mikkelsen Willy Olsen AP Gunhild Engstad Liv Mari Bakkeby AP Gunnar Bolle Daniel Randoph Hans Morten Olafson Bente Orvik 24 representanter (av 29 til stede) Hilde Rollefsen Næss ankom kl. 08:30 og Elin M. Holmgren ankom 09: representanter til stede. Leif Arne Aspehaug-Hansen hadde permisjon fra kl. 11:00 12:15 og Fred Johansen hadde permisjon fra kl. 11:30 til kl 12:15. Tarjei Jensen Beck og Chris Jørgensen fikk innvilget permisjon fra kl. 14: representanter (av 29) til stede. Solbjørg Mikkelsen fikk innvilget permisjon fra kl. 15: representanter (av 29) til stede. H SV Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommuneadvokat Cathrine Leistad, kommunalsjef Arve Paulsen, kommunalsjef Violet Karoliussen, kommunalsjef Geir Nesse, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, økonomisjef Trond Rognlid og rådgiver Grethe Gebhardt. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte daglig leder Rune Karlsen. Fra Hammerfest Parkering KF møtte økonomisjef Trond Olsen. Fra Hammerfest Havn KF møtte daglig havnedirektør Per Åge Hansen og økonomisjef Trond Nilsen. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innkalling godkjent Saksliste /dagsorden: Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle tilleggssak PS 112/14 Gjeninntreden etter avsluttet permisjon. Nyvalg. Sakslista med sakene 95/14 til og 112/14 godkjent. Ordfører orienterte også om at julelunsjen ble servert på Frivillighetssentralen kl. 12:00.

3 Saksliste Saksnr PS 95/14 PS 96/14 PS 97/14 PS 98/14 PS 99/14 PS 100/14 PS 101/14 PS 102/14 PS 103/14 PS 104/14 PS 105/14 Innhold Kommunereformen Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Høringsuttalelse - melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett Gebyrgrunnlag Vann Gebyrgrunnlag Avløp Gebyrgrunnlag Renovasjon Gebyrgrunnlag Feiing Budsjettregulering Hammerfest kommune / Hammerfest eiendom KF Gebyrendringer 2015 Hammerfest havn KF Gebyrregulativ Hammerfest parkering KF Gebyrregulativ Hammerfest eiendom KF PS 106/14 Gebyr og avgiftsregulativ 2015 PS 107/14 PS 108/14 PS 109/14 PS 110/14 PS 111/14 Tilleggssak PS 112/14 Økonomiplan Budsjett Hammerfest parkering KF Økonomiplan Budsjett Hammerfest havn KF Økonomiplan Budsjett Hammerfest eiendom KF Økonomiplan Hammerfest kommune Godkjenning av møteprotokoll Gjeninntreden etter avsluttet permisjon. Nyvalg

4 PS 95/14 Kommunereformen Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å nedsette følgende arbeidsgruppe i forbindelse med kommunereformarbeidet i Hammerfest kommune: Gruppas mandat er å utarbeide en enkelt utredning om muligheter og utfordringer ved; Kvalsund og Hammerfest som en kommune Hammerfest og flere omkringliggende kommuner som en kommune 3. Arbeidsgruppa skal lage to kommunebilder som kan presenteres på «Kommunereformkonferansen» Arbeidsgruppa legger fram sin utredning, samt anbefaling for videre prosess og prosessorganisering, for kommunestyret i mars. Saksprotokoll i Kommunestyret Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følende forslag: Under pkt. 1 i innstillingen: Arbeidsgruppa sammensettes slik: 1.) Ordfører Alf E. Jakobsen 2.) Gruppeleder Arbeiderpartiet Berit Hågensen 3.) Høyre Gunnar Bolle 4.) Gruppeleder Sosialistisk Venstreparti Reidar Johansen 5.) Gruppeleder Fremskrittspartiet Mia Hansen 6.) Rådmann Leif Vidar Olsen Nytt pkt. 5: Administrasjonen bes søke fylkesmannen om skjønnsmidler til kommunereformprosjektet innen søknadsfristen som er 1.februar Votering: Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar å nedsette følgende arbeidsgruppe i forbindelse med kommunereformarbeidet i Hammerfest kommune: a. Ordfører Alf E. Jakobsen b. Gruppeleder Arbeiderpartiet Berit Hågensen c. Høyre Gunnar Bolle d. Gruppeleder Sosialistisk Venstreparti Reidar Johansen

5 e. Gruppeleder Fremskrittspartiet Mia Hansen f. Rådmann Leif Vidar Olsen 2. Gruppas mandat er å utarbeide en enkelt utredning om muligheter og utfordringer ved; Kvalsund og Hammerfest som en kommune Hammerfest og flere omkringliggende kommuner som en kommune 3. Arbeidsgruppa skal lage to kommunebilder som kan presenteres på «Kommunereformkonferansen» Arbeidsgruppa legger fram sin utredning, samt anbefaling for videre prosess og prosessorganisering, for kommunestyret i mars. 5. Administrasjonen bes søke fylkesmannen om skjønnsmidler til kommunereformprosjektet innen søknadsfristen som er 1.februar PS 96/14 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Ordførerens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyret vil først beklage at denne saken ikke er sendt på høring til de berørte kommuner, men bare benyttet Kommunenes Sentralforbund som høringsinstans på vegne av kommunene. 2. Kommunestyret vil gå imot at de kommunale skatteoppkreverkontorene gjøres statlig. Det er gode resultater i innkrevingen i et desentralisert kommunalt system. Rettssikkerheten er en viktig begrunnelse for at innkrevingen skal være kommunal. Etter Hammerfest kommunestyrets mening er skatteyterne tjent med at det er et organisatorisk skille mellom fastsettelsen av skatten (ligningen) og innkrevingen av skatten. Også åpenhet gjennom lokalt folkevalgt innsyn og kontroll taler for at innkrevingen bør fortsette å være kommunal. 3. Avslutningsvis vil kommunestyre vise til at staten har satt i gang en kommunereform for å legge til rette for større og mer robuste kommuner som skal få overført flere oppgaver. Mens Regional og kommunaldepartementet jobber for å desentralisere oppgaver legger skattedirektoratet og Finansdepartementet opp til sentralisering av oppgaver. Dette virker planløst når det ikke er helhetstenking i de prosessene som settes i gang. Saksprotokoll i Kommunestyret Votering: Innstillingen fikk 21 stemmer for og 4 stemmer mot. 1. Hammerfest kommunestyret vil første beklage at denne saken i første omgang ikke er sendt på høring til de berørte kommuner, men bare benyttet Kommunenes Sentralforbund som høringsinstans på vegne av kommunene. 2. Kommunestyret vil gå imot at de kommunale skatteoppkreverkontorene gjøres statlig. Det er gode resultater i innkrevingen i et desentralisert kommunalt system. Rettssikkerheten er en

6 viktig begrunnelse for at innkrevingen skal være kommunal. Etter Hammerfest kommunestyrets mening er skatteyterne tjent med at det er et organisatorisk skille mellom fastsettelsen av skatten (ligningen) og innkrevingen av skatten. Også åpenhet gjennom lokalt folkevalgt innsyn og kontroll taler for at innkrevingen bør fortsette å være kommunal. 3. Avslutningsvis vil kommunestyre vise til at staten har satt i gang en kommunereform for å legge til rette for større og mer robuste kommuner som skal få overført flere oppgaver. Mens Regional og kommunaldepartementet jobber for å desentralisere oppgaver legger skattedirektoratet og Finansdepartementet opp til sentralisering av oppgaver. Dette virker planløst når det ikke er helhetstenking i de prosessene som settes i gang. PS 97/14 Høringsuttalelse - melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar rådmannens vurdering til etterretning 2. Kommunestyret vedtar at rådmannens vurdering er Hammerfest kommunes innspill til høringsinstansene NFKK og Finnmark fylkeskommune. Saksprotokoll i Kommunestyret Innstillingen er omformulert og uttalelsen fra rådmannens vurdering er hentet inn i vedtaket. Votering: Den justerte innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens uttalelse. Uttalelsen oversendes høringsinstansene NFKK og Finnmark fylkeskommune. Uttalelsen lyder som følger: Hammerfest kommune er svært fornøyd med at departementet ser nødvendigheten av å legge denne meldingen frem for Stortinget slik at den får en bred forankring, da dette vil være essensielt for «forutsigbarheten» til innholdet i meldingen. Målet med meldingen er å legge premissene for hvordan en forutsigbar og bærekraftig vekst innenfor oppdrett av laks og ørret skal oppnås. Som det fremgår av meldingen er det to sett med tillatelser en aktør trenger for å produsere laks, ørret og regnbueørret: 1. Tillatelse; et dokument som gir rett til å produsere disse artene innenfor en viss avgrensning (maksimalt tillatt biomasse stående i sjø, forkortet til MTB) og 2. en lokalitet, en gitt geografisk plass der fisken kan produseres. Også avgrenset i MTB. Denne meldingen fokuserer i stor grad på det første sett med tillatelser en aktør trenger og i (for) liten grad på lokaliteten, som er allmenhetens areal forvaltet av vertskommunen. Lokaliteten er en knapp ressurs med stort fortjenestepotensial som ved tildeling gir aktøren monopolistiske rettigheter på bekostning av allmenheten. For å rettferdiggjøre en slik overdragelse fra allmenheten har man innført

7 begrepet «samfunnskontrakt», en uforpliktende intensjonsavtale mellom aktør og (nær)samfunn som skal sikre verdiskapning lokalt og nasjonalt. Hammerfest kommune mener at havbruksnæringen er en av de viktigste næringene for distriktene langs kysten, gitt en løser utfordringene med blant annet lus og rømming, samt evt. andre biologiske faktorer. Dette er utfordringer som i hovedsak adresserer bærekraft-elementet i forutsetningene og som denne meldingen har hovedfokus på. Skal havbruksnæringen utvikle seg og legge et grunnlag for videre vekst, er tilgang til egnede arealer en forutsetning. Dette har Arealutvalget stadfestet i sin rapport av 4. februar At vi nordover langs kysten har store arealreserver som kan benyttes av havbruksnæringen er udiskutabelt. Dette må man anta fører til at man i fremtiden vil se at hovedtyngden av vekstpotensialet for næringen ligger i nord, med nye konsesjoner og økt arealpress. Regjeringen har bestemt at kommunen som er vertskap der nye konsesjoner tildeles, får et engangsvederlag for å avsette areal (lokalitet). Dette er veldig positivt og gir et godt incentiv for å tilrettelegge for havbruksnæringen slik at videre vekst kan oppnås. For å revitalisere samfunnskontrakten mellom vertskommune og næringsaktør ønsker Hammerfest kommune at det legges opp til en årlig avgift for bruk av areal til sjømatproduksjon. Denne skal gå uavkortet som vederlag til vertskommunen. Dette er et syn som også lederen for Stortingets kommunalog forvaltningskomiteen Helge Andre Njåstad forfekter i sitt innlegg i Fiskeribladet Fiskaren Hammerfest kommune mener at en avgift basert på produsert biomasse ved den enkelte lokalitet vil være det mest rettferdige avgiftsgrunnlaget. Både for næringen og den enkelte vertskommune. Dette på bakgrunn av at vertskommunene i de mest modne områdene på Vest- og Sør-Vestlandet, vederlagsfritt har måttet tåle tidligfase-belastningene fra næringen i en årrekke og slik har kommet i en posisjon at det er stor produksjon i disse områdene. Disse kommunene blir dermed tilgodesett med bortimot maksimalt vederlag fra dag en, når endringen av avgiftsstrukturen er vedtatt. For næringen vil en avgift basert på produsert biomasse i sjø være gunstig da man kun belastes avgift for de kvanta man faktisk produserer på lokaliteten. Når en lokalitet blir brakklagt og det ikke produseres sjømat på denne vil det etter vårt syn være urimelig å kreve avgift fra området. Dette vil være viktig for de små- og nyetablerte sjømatprodusentene, som i en tidligfase vil være sårbare for nettopp brakklegging av lokaliteter og tap av produksjon. I tillegg erfarer vi at dess mer produksjon det er på en lokalitet, dess større vil fotavtrykket fra aktiviteten være. Dette være seg utfordringer knyttet til ytre omkringliggende miljø, så vel som marint biologisk miljø. PS 98/14 Gebyrgrunnlag Vann Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for vann som følger: a. Gebyrsatsene for vann bolig reduseres med 6 % i Det blir ingen gebyrendringer i perioden ut over kommunal deflator. b. Øvrige gebyrsatser endres ikke i økonomiplanperioden For økes de med kommunal deflator. 2. Tilknytningsavgiften for vann endres ikke i Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/ fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

8 Saksprotokoll i Formannskapet Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for vann som følger: a. Gebyrsatsene for vann bolig reduseres med 6 % i Det blir ingen gebyrendringer i perioden ut over kommunal deflator. b. Øvrige gebyrsatser endres ikke i økonomiplanperioden For økes de med kommunal deflator. 2. Tilknytningsavgiften for vann endres ikke i Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/ fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. Saksprotokoll i Kommunestyret Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for vann som følger: a. Gebyrsatsene for vann bolig reduseres med 6 % i Det blir ingen gebyrendringer i perioden ut over kommunal deflator. b. Øvrige gebyrsatser endres ikke i økonomiplanperioden For økes de med kommunal deflator. 2. Tilknytningsavgiften for vann endres ikke i Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/ fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. PS 99/14 Gebyrgrunnlag Avløp Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for avløp som følger: a. Gebyrsatsene for avløp bolig økes med 6 % i 2015 og Det blir ingen gebyrendringer i perioden ut over kommunal deflator. b. Øvrige gebyrsatser økes med 9 % i 2015 og Det blir ingen gebyrendringer i perioden utover kommunal deflator.

9 2. Tilknytningsavgiften for avløp endres ikke i Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/ fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. Saksprotokoll i Formannskapet Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for avløp som følger: a. Gebyrsatsene for avløp bolig økes med 6 % i 2015 og Det blir ingen gebyrendringer i perioden ut over kommunal deflator. b. Øvrige gebyrsatser økes med 9 % i 2015 og Det blir ingen gebyrendringer i perioden utover kommunal deflator. 2. Tilknytningsavgiften for avløp endres ikke i Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/ fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. Saksprotokoll i Kommunestyret Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for avløp som følger: a. Gebyrsatsene for avløp bolig økes med 6 % i 2015 og Det blir ingen gebyrendringer i perioden ut over kommunal deflator. b. Øvrige gebyrsatser økes med 9 % i 2015 og Det blir ingen gebyrendringer i perioden utover kommunal deflator. 2. Tilknytningsavgiften for avløp endres ikke i Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/ fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. PS 100/14 Gebyrgrunnlag Renovasjon Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for renovasjon med 4 % i For øker ikke gebyrsatsene ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/ fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

10 Saksprotokoll i Formannskapet Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for renovasjon med 4 % i For øker ikke gebyrsatsene ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/ fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. Saksprotokoll i Kommunestyret Fred Johansen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: 1. Hammerfest Kommunestyre vedtar ikke å øke gebyrsatsene for renovasjon i For øker gebyr satsene med 2 % i 2016 og 1 % i 2017 og Som rådmanns forslag. Votering: Innstillingens punkt 1 fikk 22 stemmer og Høyres forslag fikk 4 stemmer. Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for renovasjon med 4 % i For øker ikke gebyrsatsene ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/ fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. PS 101/14 Gebyrgrunnlag Feiing Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke årsgebyret for feiing med 3 % i For økes ikke gebyrene ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/ fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

11 Saksprotokoll i Formannskapet Fred Johansen (H) fikk innvilget permisjon fra kl. 12:00 Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke årsgebyret for feiing med 3 % i For økes ikke gebyrene ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/ fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. Saksprotokoll i Kommunestyret Fred Johansen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: 1. Hammerfest Kommunestyre vedtar ikke å øke gebyrsatsene for feiing i For øker gebyr satsene med 1 % i 2016 og 1 % i 2017 og 1 % i Som rådmanns forslag. Tom-Kristian Tommen Hermo fremmet på vegne av AP følgende forslag: Nytt navn for Feieavgift: Feie- og tilsynsavgift. Votering: Innstillingens punkt 1 fikk 22 stemmer og Høyres forslag fikk 4 stemmer. Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. AP s forslag fikk 25 stemmer og 1 stemme mot. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke årsgebyret for feiing med 3 % i For økes ikke gebyrene ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/ fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. 3. Nytt navn for Feieavgift: Feie- og tilsynsavgift. PS 102/14 Budsjettregulering Hammerfest kommune / Hammerfest eiendom KF Rådmannens forslag til vedtak: 1. All lån opptatt i Hammerfest eiendom KF overføres Hammerfest kommune. 2. Lån tilsvarende boligenes andel kr ,00 pluss kr ,00 for nye

12 investeringer 2014 gis fra Hammerfest kommune til Hammerfest eiendom. 3. Budsjettpost 2014 på kr ,00 for Mellomvannet omsorgsboliger flyttes til Hammerfest kommune. 4. Alle rente og avdragskostnader som Hammerfest eiendom KF har hatt i 2014 overføres til Hammerfest kommune. 5. Ubrukte lånemidler 2014 (eks. parkeringshuset) i Hammerfest eiendom KF overføres til Hammerfest kommune. 6. Finansdel husleie som Hammerfest kommune betaler til Hammerfest eiendom KF bortfaller i FDVU kostnadene som Hammerfest kommune betaler til Hammerfest eiendom KF reduseres med kr ,00 for Eksterne låneopptak kr ,00 bortfaller og finansieres ved overførsel fra drift. 9. Eiendomsskatteinntektene økes med , Avsetning til disposisjonsfond Hammerfest kommune økes med kr ,00 Saksprotokoll i Kommunestyret Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. All lån opptatt i Hammerfest eiendom KF overføres Hammerfest kommune. 2. Lån tilsvarende boligenes andel kr ,00 pluss kr ,00 for nye investeringer 2014 gis fra Hammerfest kommune til Hammerfest eiendom. 3. Budsjettpost 2014 på kr ,00 for Mellomvannet omsorgsboliger flyttes til Hammerfest kommune. 4. Alle rente og avdragskostnader som Hammerfest eiendom KF har hatt i 2014 overføres til Hammerfest kommune. 5. Ubrukte lånemidler 2014 (eks. parkeringshuset) i Hammerfest eiendom KF overføres til Hammerfest kommune. 6. Finansdel husleie som Hammerfest kommune betaler til Hammerfest eiendom KF bortfaller i FDVU kostnadene som Hammerfest kommune betaler til Hammerfest eiendom KF reduseres med kr ,00 for Eksterne låneopptak kr ,00 bortfaller og finansieres ved overførsel fra drift. 9. Eiendomsskatteinntektene økes med , Avsetning til disposisjonsfond Hammerfest kommune økes med kr ,00 PS 103/14 Gebyrendringer 2015 Hammerfest havn KF Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF s gebyrøkning på 2,4% på anløpsavgift, vederlag kai og tjenester. Prisen på vann som leveres til skip endres ikke i 2015.

13 Saksprotokoll i Formannskapet Votering: Som innstillingen enstemmig vedatt. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF s gebyrøkning på 2,4% på anløpsavgift, vederlag kai og tjenester. Prisen på vann som leveres til skip endres ikke i Saksprotokoll i Kommunestyret Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF s gebyrøkning på 2,4% på anløpsavgift, vederlag kai og tjenester. Prisen på vann som leveres til skip endres ikke PS 104/14 Gebyrregulativ Hammerfest parkering KF Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar nye parkeringsgebyrer for Hammerfest parkering KF slik det fremgår av saken. Saksprotokoll i Formannskapet Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar nye parkeringsgebyrer for Hammerfest parkering KF slik det fremgår av saken. Saksprotokoll i Kommunestyret

14 Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar nye parkeringsgebyrer for Hammerfest parkering KF slik det fremgår av saken. PS 105/14 Gebyrregulativ Hammerfest eiendom KF Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar nye husleiesatser for Hammerfest eiendom KF slik det fremgår av gebyrregulativ Saksprotokoll i Kommunestyret Leif Arne Aspehaug-Hansen fikk innvilget midlertidig permisjon fra kl. 11:05 til ca. kl. 12:30 Etter diskusjon ble det enighet om at maksimum økning på 1.500, må tas med i vedtaket. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Det skal være mulig å søke tilskudd til husleie etter retningslinjer. Administrasjon bes laget et forslag til retningslinjer som legges frem for formannskapet i løpet av våren Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Sv s forslag enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar nye husleiesatser for Hammerfest eiendom KF slik det fremgår av gebyrregulativ 2015 med endringer av maksimal sats på kr 1.500,-. Det skal være mulig å søke tilskudd til husleie etter retningslinjer. Administrasjon bes laget et forslag til retningslinjer som legges frem for formannskapet i løpet av våren PS 106/14 Gebyr og avgiftsregulativ 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3,5 % for 2015 med de unntakene som er nevnt over. 2. Eiendomsskatten fastsettes for 2015 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven.

15 b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr ,00. For boliger med flere boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50 m 2. Saksprotokoll i Formannskapet Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Følgende avgiftssatser fryses på 2014 nivå i heldags og halvdagsplass SFO 4.2 Flat sats for barn 1 - Flat sats for barn 2 - Flat sats for barn Hjemmebaserte tjenester Betaling pr. mnd. Gruppe 01 og 02 og Trygghetsalarm minstepensjonister med inntekt mindre enn 3 G. Votering: Sv s forslag fikk 1 stemme for og 7 stemmer mot. Innstillingen ble enstemmig vedatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3,5 % for 2015 med de unntakene som er nevnt over. 2. Eiendomsskatten fastsettes for 2015 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven. b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr ,00. For boliger med flere boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50 m 2. Saksprotokoll i Kommunestyret Fred Johansen fikk innvilget midlertidig permisjon fra kl. 11:30 og i 15 min. Administrasjonen fremmet endring i innstillingen: Endring i tekst siste avsnitt «Eiendomsskatt». Kommunestyret må årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen fastsette hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jf eiendomsskatteloven 10, «Kommunestyret fastset kvart år i samband med budsjettet kva satsar og reglar som skal nyttast ved utskriving av eigedomsskatt for det komande skatteåret». I forbindelse med ny alminnelig taksering vedtok kommunestyret regler for skatteåret 2014, ref PS 95/13, disse bestemmelsene videreføres til Med unntak av størrelsen på bunnfradraget er det ingen endringer. Reglene gjelder hvilke typer eiendommer som er skattepliktig i kommunen og geografisk område for utskriving, hjemmel for utskriving, skattesatser, størrelsen på bunnfradraget, antall terminer for utskriving, metode for fastsetting av skatt på boliger og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt.

16 I gebyr- og avgiftsregulativet vedtatt for 2015 (PS 114/19) er den generelle skattesatsen fastsatt til 7. For boliger er satsen 2, jf eiendomsskatteloven 12 bokstav a som gir kommunen anledning til å differensiere satsene. Bunnfradraget for hver boenhet er økt fra til ,- kr i I tillegg til skattesats og størrelsen på bunnfradraget foreslås videreført følgende: Rådmanns forslag til vedtak: Endring punkt.2 2. Eiendomsskatten fastsettes for 2015 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. I medhold av eiendomsskatteloven 2og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2015: bokstav e) eiendomsskatt skrives ut i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang og på verk og bruk i hele kommunen. Det geografisk avgrensede område er tegnet inn på eget kart. b. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven. c. For boliger gis det et bunnfradrag på kr ,00. For boliger med flere boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50 m2. d. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. e. Kommunestyrets vedtak om fritak av eiendomsskatt i 2014, jf eiendomsskatteloven 7, videreføres til Eiendommene som er gitt fritak er opplistet i møteprotokollen - PS 2/14. Tilsvarende gis fritak for èn eiendom som er behandlet av kommunestyret etter søknad, jf protokoll i sak 14/14. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Følgende avgiftssatser fryses på 2014 nivå i heldags og halvdagsplass SFO 4.2 Flat sats for barn 1 - Flat sats for barn 2 - Flat sats for barn Hjemmebaserte tjenester Betaling pr. mnd. Gruppe 01 og 02 og Trygghetsalarm minstepensjonister med inntekt mindre enn 3 G. Ole Martin Rønning fremmet på vegne av Høyre følende forslag: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3,5 % for 2015 med de unntakene som er nevnt over. 2. Eiendomsskatten fastsettes for 2015 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger kreves ikke eiendomsskatt i perioden Votering: Høyre s forslag fikk 3 stemmer for og 21 stemmer mot. Punkt. 2 Formannskapets innstilling falt og administrasjonens endret innstilling ble enstemmig vedtatt. SV forslag - fikk stemmer 5 stemmer og 19 stemmer mot Innstillingen m/ endringer enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3,5 % for 2015 med de unntakene som er nevnt over.

17 2. Eiendomsskatten fastsettes for 2015 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. I medhold av eiendomsskatteloven 2og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2015: bokstav e) eiendomsskatt skrives ut i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang og på verk og bruk i hele kommunen. Det geografisk avgrensede område er tegnet inn på eget kart. b. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven. c. For boliger gis det et bunnfradrag på kr ,00. For boliger med flere boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50 m2. d. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. e. Kommunestyrets vedtak om fritak av eiendomsskatt i 2014, jf eiendomsskatteloven 7, videreføres til Eiendommene som er gitt fritak er opplistet i møteprotokollen - PS 2/14. Tilsvarende gis fritak for èn eiendom som er behandlet av kommunestyret etter søknad, jf protokoll i sak 14/14. PS 107/14 Økonomiplan Budsjett Hammerfest parkering KF Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest parkering KF s budsjett for 2015 og økonomiplan Saksprotokoll i Formannskapet Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest parkering KF s budsjett for 2015 og økonomiplan Saksprotokoll i Kommunestyret Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest parkering KF s budsjett for 2015 og økonomiplan Saksprotokoll i Formannskapet

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF

Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 24.11.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015 14/1142 28 145 Handlingsplan for perioden 20152018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 86/14 i møte 09.12.2014 Innhold I INNLEDNING... 5 Mål og resultatstyringsprosessen i Hemne kommune...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. for. Tinn kommune. K-sak 173/11

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. for. Tinn kommune. K-sak 173/11 Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 for Tinn kommune K-sak 173/11 Vedtatt i Tinn kommunestyret 14. desember 2011 Kommunestyrets vedtak INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Kommunestyrets

Detaljer