MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Keth Olsen for Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans Petter Rasmussen for Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen Roy Mienna Roger Hansen Odd Ivar Gladsø MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. MØTET STARTER MED ÅPEN TIME. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0092/04 04/00300 Unntatt offentlighet SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR SPISERIET ANS 0093/04 04/00293 BUDSJETTREGULERING 2. TERTIALMELDING FOR /04 04/00237 KOMMUNEDELPLAN HAVN /04 04/00390 VALG AV STYRESAMMENSETNING TIL HASVIK I UTVIKLING KF (HUT)

2 0096/04 04/00114 HANDLINGSPLAN FOR HUT /04 04/00266 BUDSJETT HUT 0098/04 04/00116 KOMMUNENS GODKJENNING OG PRIORITERING AV SØKNADER TIL NÆRMILJØANLEGG 0099/04 04/00018 ÅRSREGNSKAP ENDRING AV INNDEKNING PÅ UNDERSKUDDET 0100/04 04/00273 KOMMUNAL ORGANISERING AV HASVIK BOLIGSELSKAP AS OG SØRVÆR SERVICEBYGG AS 0101/04 04/00346 ÅRSBUDSJETT /04 04/00346 ØKONOMIPLAN FOR Breivikbotn, 8. desember 2004 Geir A. Iversen (s) ordfører

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 04/00293 Sak 0093/04: BUDSJETTREGULERING 2. TERTIALMELDING FOR 2004 Faglig tilråding: Hasvik formannskap innstilling til kommunestyret på budsjettregulering: Hasvik kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering: Kto.nr. Tekst Bud.f.reg. Bud.e.reg. Utgifter Inntekter Økn. Red. Økn. Red. 1) Egenkap.innskudd KLP Bruk av kapitalfond ) Statstilskudd Vedlikeholdsmateriell SUM Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Note: 1) Egenkapitalinnskudd til KLP. Bruk av fond ) Tildeling av midler til ungdomssatsing i distriktene 2004 fra Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen. Dersom det blir nødvendig med flere budsjettreguleringer vil ordføreren framme det direkte i neste kommunestyremøte. BREIVIKBOTN, Are Hammervold Solvang Konstituert rådmann

4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arild Jenssen Arkiv: P10 Arkivsaksnr.: 04/00237 Sak 0094/04: KOMMUNEDELPLAN HAVN Faglig tilråding: Hasvik kommunestyret vedtar den fremlagte kommunedelplan havn for med følgende merknader: Planens punkt Fiskeflåten. Planens 3. avsnitt utgår og erstattes med: "Sesongfisket på Breivikfjorden er viktig og trekker til seg mange fiskere. En stor fremmedflåte bidrar ned å styrke råstoffgrunnlaget for industrien og er en betydelig etterspørrer av varer og tjenester lokalt." Pkt Innseiling og miljøforhold. Planens avsnitt utgår og erstattes med: "Fiskerihavn med stor trafikk hele året. Innseilingen er vanskelig for større båter, nærmest umulig ved sterk eksponering fra nw og sø. Havnene er beskyttet av en lang molo mot vest og en kortere, 50 m lang molo i nordøst. Navigerbar innseilingsbredde mellom moloene er ca. 80 m." Kommunestyret anmoder Hasvik Havnestyre i det videre planarbeide å vurdere de andre merknader som er innkommet. Saksutredning: Dok: Kommunedelplan havn av 28. februar Innspill fra Hasvik Båtforening sendt på e- mail 15. september Innspill fra Breivikbotn Grendelag av Innspill fra Breivikbotn Fiskeindustri AS innkommet Ovenfornevnte sak ble førstegangsbehandlet i kommunestyret og har tidligere vært lagt ut til offentlig ettersyn 1. gang Saken ble av kommunestyret utsatt til behandling til Planen er bekjentgjort og lagt ut for 2. gang til offentlig ettersyn i tidsrommet til i skriv fra teknisk seksjon av Alle innspill er tatt med, også de som kom inn etter 1. gangs offentlig ettersynsrunde. Det er etter siste utlegging til offentlig ettersyn at planen har fått innspill fra Breivikbotn Fiskeindustri AS. Breivikbotn Grendelag har følgende merknader : Planens pkt Her mener Grendelaget at Breivikbotn må ha høyeste prioritet blant havner i Hasvik kommune når det gjelder prioriteringer. Her foreslås det tiltak med sprengning og utfylling og et avsatt område (utfylt) til nausttomter for fiskere. Videre flytting av nåværende flytebrygger til "Ringberget".

5 Utreders merknad: Når det gjelder mudring/sprengning og oppfylling må dette sees i sammenheng med kystverkets planer og tiltak og en prioritering av slike midler. Dette er meget kostnadskrevende arbeider. Spørsmål om det nevnte område skal reguleres til nausttomter vil være gjenstand for en bredere diskusjon på et sinere tidspunkt. Når det gjelder forslag om å flytte nåværende flytebrygger til Ringberget, så vil en minne om de hringsrunder som har vært foretatt tidligere hvor forslagene om nye plass for flytebryggene spriket i alle retninger. Utreder mener at det er lite tjenelig at denne debatten tas opp direkte i kommunestyret, men at en heller avventer med å ta standpunkt til saken. Planen kan jo endres og prioriteringer kan også endres etter som tiden går. I Grendelagets merknader til pkt. 7.2 "Prioritering av tiltak" er det ønskelig at dagens molo blir forlenget. Utreders merknad: Dette alternativ har vært utprøvet og vil gi en ca. 30% roligere havn - noe som en tror det ikke er uenighet om, og kommunen bør her presse på for å få dette igjennomført. Dette er da også noe som er satt som pkt. 2 i prioriteringslista. Grendelaget er også av den formening at det er direkte uheldig at kommunen binder seg opp rent økonomisk ved å prioritere privat industrikai fremfor å tilrettelegge og utbedre fiskeindustrihavna i Breivikbotn. Merknader: Når det gjelder endringer på prioriteringer så anser utreder dette for å være en rent politisk sak. Båtforeninga har følgende kommentarer: 1. Forlengelse av 75- metringen på sørsiden av Hasvik havn bør prioriteres høyere. I dag er det ikke liggeplasser for fremmende fiske- og fritidsbåter. 2. Båtopptrekk på Finnroren er et fint tiltak. Dette bør imidlertidig ferdigstilles ved at støyping iverksettes. 3. Finnrorveien bør oppgraderes til en bedre standard. Nærmere begrunnelse burde være unødvendig. 4. I avgiftsregulativet bør det presiseres at avgifta gjelder for bås- bredde og ikke båt- bredde slik at kartet stemmer med terrenget. Utreders kommentar: Punkt 1 stemmer med de faktiske forhold Punkt 2 er det unødvendig å gjøre noe med siden nåværende båtutsettings/båtopptrekksfjæra er godt brukbar til formålet. Selv 2- hjulstrekkere greier oppgaven. Til pkt. 3 angående Finnrorveien, så vil budsjettets midler til vedlikehold og utbedringer være avgjørende for hva en kan få utført hvert år. Merknadene til pkt.4 er rettet opp i dagens avgiftsregulativ. Innspill fra Breivikbotn Fiskeindustri AS: Planens punkt Fiskeflåten. Forslag til nytt 3. avsnitt: "Sesongfisket på Breivikfjorden er viktig og trekker til seg mange fiskere. En stor fremmedflåte bidrar ned å styrke råstoffgrunnlaget for industrien og er en betydelig etterspørrer av varer og tjenester lokalt." Pkt Innseiling og miljøforhold. Forslag til nytt avsnitt.

6 "Fiskerihavn med stor trafikk hele året. Innseilingen er vanskelig for større båter, nærmest umulig ved sterk eksponering fra nw ogsø. Havnene er beskyttet av en lang molo mot vest og en kortere, 50 m lang molo i nordøst. Navigerbar innseilingsbredde mellom moloene er ca. 80 m." Pkt Behov for tiltak. Innspill/merknader. 1. Roligheten i havna må bedres. Nåværende flytebrygger flyttes til Ringberget. 2. Indre havn må utdypes for plassering av flytebrygger og tilrettelegging for båtopptrekk Pkt Havneområde. Innspill/merknader. "Øst for Breivikbotn Fiskeriservice i tilknyting til kaia må det legges til rette for en etablering av et bunkringsanlegg for fiskeflåten. Situasjonsplan over Breivikbotn Havn kai nr.4: Almenningskai bør opprustes og forlenges for å få mer liggeplass spesielt for fremmedflåten." Pkt.7.2 Prioritering av tiltak Innspill/merknader. Breivikbotn Fiskeindustri ser det som særdeles viktig å tilrettelegge for hjemme- og fremmedflåten med tanke på tilførsel av råstoff i vår produksjon. Breivikbotn havn bør føres opp på første plass under prioritering av tiltak. Utreders kommentarer: Når det gjelder Breivikbotn Fiskeindustris merknader/innspill til planens pkt (Behov for tiltak), pkt (Havneområde) og pkt. 7.2 (Prioritering av tiltak) så forslår utreder at havnestyret vurderer disse i sitt videre planarbeide. Prioritering av tiltak bør i utgangspunktet være slik som planen skisserer. Merknadene til planens punkt (Fiskeflåten) og (innseiling og miljøforhold) bør bli tatt til følge og innarbeidet i planen. BREIVIKBOTN, Arild Jenssen Seksjonsansvarlig

7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eva Danielsen Husby Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/00390 Sak 0095/04: VALG AV STYRESAMMENSETNING TIL HASVIK I UTVIKLING KF (HUT) Faglig tilråding: Som medlemmer og personlige varamedlemmer i HUT-styret velges: Ordfører: Geir A Iversen Personlig vara: Kommunestyremedlem: Personlig vara: Næringslivsrepresentant: Personlig vara: Næringslivsrepresentant: Personlig vara: Fiskernes representant: Personlig vara: Lag/ foreningers repr: Personlig vara: Som observatører og personlige varamedlem til HUT-styret velges: Ungdomsrådets repr: Rådmann i Hasvik: Personlig vara: Personlig vara: Organisasjonssjefen Finnmark fylkeskommune og INNOVASJON Norge velger selv sine representanter. Som leder i HUT-styret velges: Som nestleder velges: Arbeidsgruppene oppnevnt i KOS-sak 02/048 inndras og erstattes av Referansegrupper for Næring og Stedsutvikling. Referansegruppene inviteres til samarbeid og kan komme med innspill til styret i HUT og daglig leder. Saksutredning: Hasvik i utvikling KF er et kommunalt foretak der styret velges av kommunestyret. Strategisk plan for HUT ble enstemmig godkjent av Hasvik kommunestyre i møte den 28.oktober 2002, sak 02/048. Hasvik kommunestyre valgte i Sak 02/049 VALG AV PROGRAMSTYRE enstemmig følgende programstyre: Odd-Egil Simonsen ordfører Kjell Pedersen KOS-medlem Odd Ivar Gladsø Næringslivet Mona J. Saab Næringlivet Målfrid Rasmussen Lag og foreninger

8 Etter kommunestyrevalget med følgende konstituering den ble Geir A. Iversen valg til ny ordfører i Hasvik kommune. Som en følge av dette ble Geir A.Iversen i KOS-sak 077/03 valgt som ny leder i HUT. Organisering er beskrevet Strategisk plan for HUT, pkt. A.4.5, Programstyre og arbeidsgrupper. Ny organisering av HUT Med utgangspunkt i de erfaringer som er gjort de 2 årene HUT har vært operativ, foreslås det å nedlegge arbeidsgruppene og erstatte disse med referansegrupper som tas i bruk ved behov. Samtidig økes antall medlemmer i HUT slik at styret også er representert med en fisker. Styret i HUT tilrår følgende ny organiseringen av HUT: PROGRAMSTYRE Ordfører KOS-medlem Næringslivet Næringslivet. Lag og foreninger Fisker OBSERVATØRER Finnmark fylkeskommune SND Finnmark Adm.sjef Ungdomsrådet REFERANSEGRUPPE- Næring: Hasvik næringsforening, Fiskerorganisasjonene, Aafjord Seafood as, Breivikbotn fiskeindustri as, andre i enkeltsaker. REFERANSEGRUPPE - Stedsutvikling Hasvik stedsutvalg, Breivikbotn grendelag, Sørvær grendelag, Breivik grendelag, Andre i enkeltsaker REFERANSEGRUPPENE inviteres til samarbeid og kan komme med innspill til styret i HUT og daglig leder. Daglig leder og styret kan benytte referansegruppene til å drøfte problemstillinger med samt få råd og veiledning. Referansegruppene er et rådgivende organ. Hasvik Næringsforening, Fiskerorganisasjonene og Grendelagene er invitert til å komme med navnetilfang på medlemmer i HUT styret. Følgende navn er meldt inn: Næringslivsrepresentant: Fiskernes representant: Lag/ foreningers repr: Odd-Ivar Gladsø, Jan-Wiggo Hustad, Mona Saab, John-T.Alvestad og John Evjen. Tore Hansen, Kurt Nilssen, Ole-K Olsen og Tor Gamst Gerd Bårdsen, Ann-Mari Christensen, Rigmor Einan og Anne-Grete Dahl.

9 Ungdomsrådet er invitert til å komme med navnetilfang på medlem og varamedlem som observatør til HUTstyret. Det er ikke kommet inn forslag på navn fra Ungdomsrådet. Saksutreder finner samtlige foreslåtte personer skikket til å gjøre en god jobb i HUT-styret. Saken oversendes kommunestyret uten tilrådning på hvilke personer som bør velges. BREIVIKBOTN, Eva Danielsen Husby Daglig leder HUT

10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 04/00114 Sak 0096/04: HANDLINGSPLAN FOR HUT Faglig tilråding: Saksutredning: Handlingsplan for HUT 2005 skal opp til behandling i styret i HUT den 8.desember. HUT-styret innstiller til kommunestyret. Planen ettersendes så snart den er ferdig behandlet. BREIVIKBOTN, Are Hammervold Solvang Organisasjonssjef

11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/00266 Sak 0097/04: BUDSJETT HUT Faglig tilråding: Styret i HUTs innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar følgende budsjett 2005 for Hasvik i utvikling KF : Overgripende tiltak Administrasjon Styret Mobiliseringskonferanser Næringsutvikling Nyskaping og stabilisering Utvikling oppdrett/nye arter Utvikling av fiskeflåten Festivaler Produkt og bedriftsutvikling- reiseliv Markedsføring Attraksjoner og severdigheter Turistinformasjon Etablering ny næring Tilflytting, rekruttering og stabilisering HUT-tiltak, disp.fond Kompetanseutvikling Kompetansekartlegging Kompetanseheving Stedsutvikling Stedsanalyser Tettstedsutvikling Trivselstiltak totalt Det vedtatte budsjettet forutsetter tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune på kr ,-. Saksutredning: Styret i HUT behandlet budsjett for HUT 2005 i møte den 8.desember. Ut fra gitte signaler legges det opp til en total ramme på 4 millioner kr i form av 3 mill. i tilskudd fra Finnmark fylkeskommune og 1 mill. fra Hasvik kommune. Dette er samme beløp som i I 2003 ble det gitt tilskudd på totalt kr ,-. Budsjettet gjenspeiler tiltak prioritert i Handlingsplan for HUT 2005.

12 Tabellen nedenfor viser kostnadene fordelt på overgripende tiltak og satsingsområder : Tiltak Kostnader %-andel Overgripende tiltak % Næringsutvikling % Kompetanseutvikling % Stedsutvikling og infrastruktur % Sum kostnader ,0 % Styret i HUTs innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar følgende budsjett 2005 for Hasvik i utvikling KF : Overgripende tiltak Administrasjon Styret Mobiliseringskonferanser Næringsutvikling Nyskaping og stabilisering Utvikling oppdrett/nye arter Utvikling av fiskeflåten Festivaler Produkt og bedriftsutvikling- reiseliv Markedsføring Attraksjoner og severdigheter Turistinformasjon Etablering ny næring Tilflytting, rekruttering og stabilisering HUT-tiltak, disp.fond Kompetanseutvikling Kompetansekartlegging Kompetanseheving Stedsutvikling Stedsanalyser Tettstedsutvikling Trivselstiltak totalt Det vedtatte budsjettet forutsetter tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune på kr ,-. BREIVIKBOTN, 9.desember 2004 Eva D. Husby Daglig leder HUT

13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: L05 Arkivsaksnr.: 04/00116 Sak 0098/04: KOMMUNENS GODKJENNING OG PRIORITERING AV SØKNADER TIL NÆRMILJØANLEGG Faglig tilråding: Kommunestyret i Hasvik prioriterer følgende nærmiljøanlegg iht. kommunens egen plan foranlegg og områder for idrett og friluftsliv sist revidert i sak 0053/04, jfr. 6.1 og 6.2: 1. Ballbinge i nærområde Breivikbotn skole. 2. Ballbinge på Sørvær skole. Saksutredning: I forbindelse om søknad på eksterne midler må kommunen prioritere nærmiljøanlegg. I kommunens siste rullering av kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv ble følgende prioritert: 6.2 Nærmiljøanlegg Behovsdokumentasjon for nærmiljøanlegg med prioritering: Pri. Aktivitetstype Sted Eier Beskrivelse 1 Ballbinge m/ kunstgress, lekeplass, friidrettsfasiliteter. Skøytebane på vinterstid Breivikbotn BIL/ HK? 2 Ballbinge m/ kunstgress, lekeplass Tilknyttet Breivikbotn fotballbane og estertomta Sørvær HK Lokalisert hos Sørvær skole Følgende muntlige søknader er innkommet på nærmiljøanlegg ballbinger: Breivikbotn skole i samarbeid med Breivikbotn Idrettslag. Kostnadskalkyle kr ,-

14 Finansiering: Spillemidler kr ,- Dugnad/egen innsats kr ,- Sørvær skole: Kostnadskalkyle kr ,- Finansiering: Spillemidler kr ,- Dugnad/egen innsats kr ,- BREIVIKBOTN, Are Hammervold Solvang Konstituert rådmann

15 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 04/00018 Sak 0099/04: ÅRSREGNSKAP ENDRING AV INNDEKNING PÅ UNDERSKUDDET Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Uinndekket merforbruk på driftsregnskapet (driftsunderskudd) på kr på kr ,16 skal dekkes inn med kr ,72 i hver av budsjettene for 2005, 2006 og I økonomiplanen for innarbeides inndekningen av underskuddet. Kommunestyret vedtar samtidig å oppheve følgende punkt i sak 27/04: 3. Uinndekket merforbruk på driftsregnskapet (driftsunderskudd) på kr på kr ,16 skal i sin helhet dekkes inn i budsjettet for Ordfører Geir A. Iversen fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens utsettelsesforslag. Enstemmig vedtatt. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til Kommunestyret. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens innstillingsforslag mot 1 stemme. Saksutredning: innstilte formannskapet til kommunestyremøte om regnskapet for Det ble vedtatt at regnskapsmessig underskudd for 2003 skulle dekkes inn i budsjettet for På grunn av dårlig kommuneøkonomi vil det være særlig vanskelig å dekke inn underskuddet på ett år. Kommuneloven 48 nr. 5: Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. Å inndekke underskudd over flere å betyr at Hasvik kommune blir innmeldt i ROBEK og kommunens handlefrihet blir redusert, da fylkesmannen må godkjenne en del økonomiske disponeringer.. jfr. Kommuneloven 60 nr. 1. (ROBEK = Register om betinget godkjenning og kontroll).

16 60. Statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser. 1. Vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre kommunen eller fylkeskommunen utgifter ut over de fire neste budsjettår, er ikke gyldig før det er godkjent av departementet, dersom: a. kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet, b. kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn på økonomiplanen, c. kommunestyret eller fylkestinget etter 48 nr. 4 annet punktum har vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles ut over det påfølgende budsjettår etter at regnskapet er framlagt, eller d. kommunen eller fylkeskommunen ikke følger vedtatt plan for dekning av underskudd. 2. Dersom et av vilkårene i første ledd bokstav a-d er oppfylt, skal departementet føre kontroll med lovligheten av kommunestyrets eller fylkestingets budsjettvedtak. 3. Departementet skal opprette et register over alle kommuner og fylkeskommuner som er underlagt godkjenning. Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det som er registrert i registeret, og få utskrift av dette. 4. Inntil den enkelte kommune eller fylkeskommune er registrert i registeret, kan departementet ikke iverksette godkjenning etter nr. 1. I forhold til rettsregler som lar det være avgjørende for tredjepersons rettsstilling om denne kjente til eller ikke kjente til et forhold, anses det som er registrert etter denne bestemmelse for å ha kommet til tredjepersons kunnskap. 5. Kommuner og fylkeskommuner som inngår kontrakter som krever godkjenning, må orientere sine medkontrahenter om at de er satt under betinget kontroll og godkjenning. Tilføyd ved lov 7 juli 2000 nr. 71 (i kraft 1 jan 2001 iflg. res. 7 juli 2000 nr. 730), endret ved lov 12 des 2003 nr. 113 (i kraft 1 juli 2004 iflg. res. 18 juni 2004 nr. 915), endret paragraftallet fra 59a, samtidig ble tidligere 60 opphevet. BREIVIKBOTN, Are Hammervold Solvang Organisasjonssjef

17 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 04/00273 Sak 0100/04: KOMMUNAL ORGANISERING AV HASVIK BOLIGSELSKAP AS OG SØRVÆR SERVICEBYGG AS Faglig tilråding: Formannskapet innstilling til kommunestyret: Havik Boligselskap AS og Sørvær Servicebygg AS kjøpes av Hasvik kommune og selskapene slettes. Kjøpesummen settes til henholdsvis kr ,- og kr ,-. Kommunen overtar langsiktig gjeld til Hasvik Boligselskap AS hos Husbanken med kr ,- og beløpet kan refinansieres over 20 år. Øvrig langsiktig gjeld til Hasvik Boligselskap slettes, da kommunen har viderelånt Husbankmidler som kommunen er ansvarlig for. Om mulig refinansieres kommunens gjeld over 20 år. Gjelden til Sørvær Servicebygg AS overtas. Lånet til DNB refinansieres med 20 nye års løpetid. Salg av kommunale boliger som har nedbetalt gjeld går til dekning av dokumentavgift, tinglysningsgebyr og nedbetaling av lån som overtas fra selskapene. Boliger som overføres fra Hasvik Boligselskap organiseres i budsjettets overordnet ansvarsnivå kommunale utleieboliger Eiendommen Sørvær servicebygg overføres til overordnet ansvarsnivå kommunale utleiebygg Hasvik Eiendom KF slettes. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Opplysninger oppført etter formannskapets møte : En kommunal overtakelse av selskapene bør skje første halvdel av Låneopptaket må oppføres i årsbudsjettet for Refinansieringen bør være lenger enn 20 år for en del bygg. Prisen på Sørvær Servicebygg AS må justeres til restgjeld pr overtakelsestidspunkt i Boliger kan det tas opp lån på 40 år. Boligene er oppført i 1985/1986.

18 Gjeld kr ,- er tilknyttet boliger oppført i Forretningsbygg kan det tas opp lån på 50 år. Servicebygget er 16 år (1989). Det betyr at gjenværende lånetid på bygget er potensielt 34 år. Det vil bli laget en oversikt over driften, herunder hvor mye økonomiske midler kan det bli igjen til framtidig behov for vedlikehold utarbeidet Hasvik Regnskapskontor AS mulig organisasjonsformer for kommunal eiendomsdrift. Skrivet inneholder beskrivelse av ulike typer organisasjonsformer og økonomiske innvirkninger. Skattemessig og avgiftsmessig er det mest gunstig at eiendommene overføres til Hasvik kommune. Følgende økonomiske forhold har selskapene: Hasvik Boligselskap AS eier kommunen 100%. Selskapet har til sammen 13 bygg med 45 leiligheter. Fordelt slik: 5 bygg med 18 leiligheter på Hasvik. 1 garasjebygg med 2 garasjer. 2 bygg med 6 leiligheter på Hasvåg. 2 bygg med 7 leiligheter på Breivikbotn. 1 garasjebygg med 2 garasjer. 4 bygg med 14 leiligheter på Sørvær. Kommunen er gjennom videreformidlingslån garantist for selskapets gjeld. Hasvik Boligselskap AS har en administrasjons- og vedlikeholdsavtale på kr ,- for 2005 mot at Hasvik kommune yter tjenester, jfr. Kommunens budsjett overordnet ansvarsnivå Etter dagens husleiesatser utgjør maksimal husleie årlig kr ,-. I tillegg kommer garasjeleie med kr ,-. Bokført leieinntektene i regnskapet for 2003 var kr ,-. Selskapets kostnader for regnskap, revisjon og styrehonorar utgjør årlig ca. kr ,- Selskapet har store betalingsproblemer på grunn av store årlig avdrag på lån. Selskapet har økonomisk overlevd ved at kommunen ikke har mottatt renter og avdrag siden Selskapets nettoresultat for 2003 eksk. Vedlikeholdsavtale kommunen, styrehonorar, revisjon og regnskap er: Ca ,- i pluss. Dette skal dekke renter og avdrag! Langsiktig gjeld utgjør 8,2 millioner kroner. Dersom lånene refinansieres over 20 år (kr i årlig avdrag) vil det med dagens leieinndekning dekke årlige renter og avdrag på lån. Før var det en faktor hvor mye en kan låne for å dekke alle kostnadene på utleiebygg:

19 Nettodriftsresultat eksk. renter/avdrag x faktor på 7 = Verdivurdering på eiendom. Med dagens lave renteutgifter er faktoren sikkert 8 eller 9. Dersom en ser på økonomi skulle Hasvik Boligselskap aldri ha kjøpt eiendommene for 7 millioner kroner og bygget 3 mannsboligene med kr. 1,7 millioner i gjeld. Objektivt kunne ikke selskapet overleve med høy renteutgifter og lavere leieinntekter den gang, i tillegg med en administrasjons- og vedlikeholdsavtale mot kommunen med kr ,- i året. Sørvær Servicebygg AS eier kommunen 100%. Selskapet har 1 bebygd tomt på stedet Sørvær. Kommunen har garantert for lånet til DNB. Lånets løpetid utløper Saldo pr utgjør kr ,-. Årlig avdrag ,-. Innovasjon Norge med lån som utløper. Saldo pr utgjør kr ,-. Årlig avdrag ,-. Lånets løpetid utløper Samlet leieinntekter årlig leieinntekter utgjør kr ,-. Av leieinntekter betaler kommunen: Kr ,- for ungdomsklubben Kr ,- for utekontor lege I tillegg er det en leiekontrakt til en årlig verdi til kr ,- som er usikker. Selskapets kostnader for regnskap og revisjon utgjør årlig ca. kr ,- utenom styrehonorar. Selskapet er godt økonomisk stillet, da gjelden utgjør kun ,-. Selskapet har fått dårlig likviditet på grunn av manglende leiebetaling kr ,- i året for en av leietakerne. BREIVIKBOTN, Are Hammervold Solvang Konstituert rådmann

20 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/00346 Sak 0101/04: ÅRSBUDSJETT 2005 Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjettforutsetninger: Hasvik kommune har som effekt av omfordeling i inntektssystemet ikke klart å tilpasse seg de økonomiske rammer. Kommunen har faste bunnkostnader for terskeltjenester, hvor små driftsenheter gir høye enhetspriser. Kommunen driver dyrere enn staten beregner utgiftsbehovet. Regionalpolitiske begrunnet tilskudd er ikke tilstrekkelig til å opprettholde dagens drift. Årsaken til avviket mellom faktiske utgifter og det som er normert kan være følgende forhold: - Kommunen kan har høyere kvalitet på tjenesten enn det som er normert - Kommunen kan ha høyere tjenestevolum enn det som er normert - Kommunen kan ha mindre effektiv drift enn det som er normert - Utgiftsnormene reflekterer ikke tjenesteproduksjonsbetingelsene for tjenesteproduksjonen - Utgiftsnormene reflekterer ikke merutgifter til å holde tjenesteproduksjonen på et nivå som samsvarer med fastsatt regelverk og standard I budsjettet for 2005 er regnskapsmessigunderskudd for 2003 fordelt over 3 år. Kommunen vil bli underlagt departementet økonomisk betinget kontroll for perioden Det legges fram et underskudd i budsjettet for 2005 som utgjør kr ,-. Budsjettet skal være i økonomisk balanse dvs kr. 0,-. Det er et absolutt krav at budsjettet skal være i økonomisk balanse uavhengig om kommunen blir under økonomisk betinget kontroll. Dersom kommunen legger ned Sørvær Servicebygg AS og Hasvik Boligselskap AS og kjøper eiendommene mot overtakelse av aktiva og gjeld kan kommunens underskuddet reduseres, jfr. egen utredning. Kommunen må da overta selskapets gjeld og refinansiere gjeld pr , og følgende overordnet ansvarsnivå vil bli endret: ungdomstiltak reduseres, legestasjon utgifter reduseres, kommunale utleieboliger nettoinntekter styrkes, kommunale utleiebygg nettoinntekter styrkes, tilrettelegginger inntekter reduseres, renteutgifter på lån økes og renteinntekter av utlån reduseres, avdrag på utlån økes og overføring til kapitalregnskapet reduseres med avdrag på videreformidlingslån. Det arbeides videre med å få årsbudsjettet 2005 og økonomiplanen i økonomisk balanse. Prioriteringer og tiltak skal beskrives i økonomiplanen, iht. kommuneloven 60 nr. 1 bokstav b. Det søkes til fylkesmannen for 2005 om tilskudd til modernisering og utvikling for å komme i økonomisk balanse for 2006 og for senere år. Alle prosjektene skal være politisk forankret.

21 - Følgende kommunale utviklingsprosjekter ses det muligheter å søke om økonomisk midler for å endre egen organisasjon og tjenesteproduksjon: Endring av skolestruktur, reduksjon av helseinstitusjonsplasser, slanking av administrasjonstjenester, tekniske vedlikeholdstjenester og salg av aksjer i Hammerfest Energi AS. I utkast til budsjett for 2005 er stillinger som har mistet oppgaver foreslått lagt ned, da brukerne av tjenestene ikke blir berørt. Budsjettet som er lagt fram er meget stramt, men skal være realistisk ut i fra de forutsetningene som er lagt til grunn, jfr. kommuneloven millioner opptas i kassakreditt som gjøres opp innen regnskapsavslutningen for Opprinnelig avdragsplanen endres iht. budsjettforutsetningen til ,- for Formidlingslån opptas med kr ,- som nedbetales over 15 år. Budsjetteres inneholder for øvrig ikke noe investeringsdel. Ansatte og brukerne av kommunale tjenester informeres om kommunens økonomiske situasjon og konsekvenser av endringer for budsjettet 2005, samt planlagte endringer for 2006/2007. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for tallmaterialet i driftsbudsjettet. Pensjonspremie er budsjettert med følgende for 2005 sammenlignet med 2004: Type: 2005: 2004: KLP13 Sykepleiere 20,90 % 17,75 % KLP18 Kommunalt ansatte 18,10 % 14,48 % KLP23 Ordfører 29,15 % 23,00 % SPK Lærere 11,12 % 11,00 % I tillegg trekkes arbeidstakerne 2% egenandel for dekning av pensjonspremien. Følgende antall årsverk er lagt til grunn i budsjettet for 2005 sammenlignet med 2004: Overordnet ansvarsnivå: Antall årsverk 2004: Antall årsverk 2005: Fellesutgifter Kostnadene har vært belastet ansvarsområdene og 0,5 (frikjøp av tillitsvalgte i henhold til hovedavtale) Sentrale 11 10,8 støttefunksjoner Administrasjon ekstern 9,8 7,8 drift PP-tjenesten Grunnskole 26,49 27,23 I tillegg 0,7 årsverk som refunderes. Rammetimetallet skal

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 26.04.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS Hasvik kommune Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Mari Gamst for Målfrid Hansen Halvard Holst-Olsen for Per Sæther Siv

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer