16.2. Økonomiske rammebetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16.2. Økonomiske rammebetingelser"

Transkript

1 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen etter kommunale tjenester forventes å øke i årene fremover, blant annet som følge av demografiske endringer og stigende behov hos våre innbyggere. Trange økonomiske rammer og høye forventninger fra innbyggerne stiller store krav. Driften må derfor organiseres på en kostnadseffektiv måte og aktivitetsnivået tilpasses faktiske økonomiske rammer. Den administrative driftsmodellen i kommunen innebærer at ansvaret for oppfølging og internkontroll av bruk av tildelte ressurser, skjer innenfor den enkelte enhet. Bystyret holdes orientert om avvik i forhold til vedtatte forutsetninger og rammer gjennom tertialrapporter. Regnskapet for de to siste driftsår viser et netto driftsresultat som er negativt. Det forventes et negativt resultat også for Ubalansen i kommunens økonomi har medført at reservene i form av disposisjonsfond er tømt, arbeidskapitalen halvert og det er lite rom for å håndtere uforutsette hendelser. Det er en forutsetning for en positiv kommunal utvikling at en sunn økonomi gjenopprettes fra Rådmannen vurderer det imidlertid som svært vanskelig å oppnå målsettingen om et netto driftsresultat på 3 av brutto driftsinntekter i handlingsplanperioden Regjeringens kommuneopplegg for 2010 Regjeringen legger opp til en vekst i kommunesektorens inntekter for Det er reell vekst i frie inntekter, dvs. at det i budsjettopplegget er lagt inn kompensasjon for pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i 2010 på 3,1 pst i tillegg til andre økninger. Elementer i veksten for sektoren samlet (kommuner og fylkeskommuner): 15 av 66

2 230 mill. kroner til styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunene i tilknytning til samhandlingsreformen 1 mrd. kroner er til fylkeskommunenes økte ansvar på samferdselsområdet. Kommunesektorens økte demografikostnader, anslagsvis 1,5 mrd kroner. Økning i pensjonskostnadene med om lag 600 mill. kroner. Veksten i de frie inntektene i 2010 mener regjeringen legger til rette for en styrking av det kommunale barnevernet med 400 årsverk, en styrking av skoletilbudet, samt flere årsverk i pleie og omsorg (omsorgsplan 2015) Anslag på regnskap Nivå RNB Nivå tiltakspakken Nivå saldert 2009 Figur 4: Prognose vekst frie inntekter 1,2 mrd. kr 4,2 mrd. kr Konsekvenser av statsbudsjettet for Arendal kommune. Den største endringen i rammen til kommunen er justering for lønns- og prisvekst (deflator). Denne er for 2010 satt til 3,1, og antyder en beskjeden lønns- og prisutvikling neste år. En beregnet lønnsjustering fra 2009 til 2010 er avsatt for fordeling til enhetene i løpet av budsjettåret. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene mellom kommunene og fylkeskommunene. Fordelingsmodellen er ment å gi mulighet for et likeverdig tjenestetilbud i kommunene. Det er ingen større endringer i inntektssystemet for 2010, bortsett fra at vektingen av innbyggere 6-15 er økt grunnet satsningen innenfor grunnskolen. Regjeringen varsler en ny kostnadsnøkkel fra 2011 der tilskudd til barnehagene vil være innlemmet. Figur 5: Fri inntekter, Arendal kommune (år 2010-prisnivå i perioden ) 1000 kr PROGNOSE Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger/INGAR (fra 2009) Utenfor overgangsord (inkl oppgavediff) Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap "Bykletrekket" (anslag) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Midler til satsingsområdene fra staten er inkludert i rammetilskuddet innenfor innbyggertilskuddet. I sum utgjør dette netto 6 mill. kroner i økning. 16 av 66

3 Tilnærmingen til handlingsprogrammet Premissene fra forrige handlingsprogram har ligget til grunn for arbeidet med rulleringen for perioden Det er videre tatt utgangspunkt i de føringene rådmannen presenterte i rapporten for 1. tertial 2009 og som bystyret ga sin tilslutning til. Det betyr økte inntekter fra eiendomskatt, gebyrer og brukerbetalinger. Det ettårige flate kuttet på enhetene i 2009 er ført tilbake. Tiltak fra Dugnad 2010 følges opp. Følgende forutsetninger ligger som hovedpremisser for vurdering av de økonomiske rammene for handingsplanperioden. 1. Skatt og rammetilskudd som i kommuneproposisjonen/statsbudsjettet 2. Lånegjeld med flytende rente 3,5 for Utbytte Agder Energi 58 mill. kroner pr. år. 4. Eiendomsskatt 80 mill kroner 5. Bygging av idrettshall Myra (avtale med AAFK) Rådmannens forslag til driftsrammer for enhetene er avhengig av økte inntekter. Uten økt eiendomsskatt må tjenestene isolert sett redusere sitt driftsnivå med vel 40 mill. kroner. Kommunen kan i liten grad imøtekomme forventninger og uttalte behov fra enhetene. Forventede satsinger annonsert i statsbudsjettet er det ikke rom for. Det er et stramt budsjett med hensyn til vekst og nye satsingsområder som legges frem. Det legges ikke frem en detaljert liste over kuttforslag i dette handlingsprogrammet. Det kan likevel anses som indirekte kutt innbakt i de driftsrammene som er lagt til enhetene. Dagens struktur medfører at de økonomiske rammene ikke tillater en drift utover dagens nivå. For å legge til rette for et større handlingsrom og mulighet for å oppnå en sunn kommuneøkonomi, må struktur og tjenester vurderes. Rådmannen ser det fortsatt som nødvendig å vurdere mulige alternativer. Enten må kommunen stramme enda hardere inn i driften av de store tjenestene som skole og omsorg eller så må inntektene økes betydelig. I tillegg må strukturen på tjenestene vurderes i forhold til hensiktsmessigheten til enhver tid. Rådmannen vil anbefale bystyret å starte en bred prosess allerede vinteren 2010 for å arbeide fram en strategi for bærekraftig tjenestetilbud og kommuneøkonomi hvor hovedfokus er forholdet mellom tjenestekvalitet og ressursbruk. Økonomiske rammer for handlingsprogram Konsekvensjustert budsjett fremkommer som en kostnadsberegning av videreføring av dagens driftsnivå, inklusiv de vedtak som er fattet siste år og som vil få en økonomisk konsekvens i neste års budsjett. Ved beregningene av konsekvensjustert budsjett fremkommer fortsatt et stort gap mellom forventede inntekter og driftskostnader knyttet til videreføring av dagens nivå. I sum er gapet stipulert til i overkant av 70 mill. kroner. Det er meldt behov om økte ressurser fra flere av tjenesteområdene. Disse er også i liten grad imøtekommet. Det er fortsatt en stor utfordring at etterslepet på vedlikehold av kommunale eiendommer og at veinettet ikke kan prioriteres. Helse- og omsorgstjenestene har økt volum på sine tjenester og søker større bevilgninger. Satsingen på kvalitet i skolen og nye tiltak krever økte ressurser. Også på andre tjenesteområder er behovet og volumet økende. 17 av 66

4 Prognose for fellesinntekter og -utgifter Figuren under viser anslag fellesinntekter og utgifter for perioden. Inntekter til kommunen skal dekke tjenesteproduksjon samt finansielle utgifter og avsetninger. Prognosen legger til grunn skatt og rammetilskudd på nivå med føringene i statsbudsjettet samt prognose for andre inntekter ut fra dagens nivå og kjente endringer. De enkelte elementer blir drøftet under. Figur 6: Beregning fellesinntekter og -utgifter Fellesinntekter og -utgifter (1000 kr) Skatt og rammetilskudd , , , ,5 Eiendomsskatt -80,0-80,0-80,0-80,0 Momskompensasjon -73,0-83,5-74,2-57,1 Andre kompensasjonsordninger -48,0-47,3-46,8-46,3 Utbytte og renteinntekter -68,0-68,0-68,0-68,0 Utgifter renter og avdrag 191,2 201,7 211,4 214,0 Premieavvik 0,6 1,5 1,5 1,5 Andre inntekter -0,4 0,4 0,4 0,4 Sum netto drifts/finansinntekter , , , ,0 Overføringer til investeringsbudsjettet 9,0 16,9 17,6 7,6 Avsetninger 1,3 1,3 1,3 1,3 Til finansiering av tjenestene , , , ,4 Frie inntekter - skatt og rammetilskudd Frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd fra staten. Det forventes at Arendal kommune får en vekst i de frie inntektene neste år på 59 mill. kroner. Denne økningen samsvarer med rådmannens tidligere prognose for Veksten knytter seg til demografiske endringer, økte skatteinntekter og finansiering av regjeringens satsingsområder. Skatteinntekter prognose Skatt på inntekt og formue er kommunens viktigste inntektskilde. Med regjeringens forslag legges det til grunn en skattevekst på 5,9 for Den kommunale skattøren er foreslått uendret på 12,80 i Skatteprognosen er i utgangspunktet mer usikker enn rammetilskuddet, men så lenge Arendal kommune ligger under 90 av gjennomsnittlig skatteinntekt vil store deler av avviket fra utviklingen i landet bli kompensert gjennom inntektsutjevningen. Figur 7: Utvikling skatteinntekter og inntektsutjevning Skatt på formue og inntekt Netto inntektsutjevning Skatt i pst av landsgjennomsnittet ,5 88,3 86,1 86,83 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 91,0 90,0 89,0 88,0 87,0 86,0 85,0 84,0 83,0 18 av 66

5 Prognosen for 2010 tilsier en skatteinntekt på 861 mill. kroner, og en utjevning på hele 73 mill. kroner som utbetales via rammetilskuddet. Skattenivået i forhold til landssnittet ligger på 86,8. Dette er betydelig lavere enn nivået i 2005, hvor kommunen lå like i overkant av 90 av landssnittet. Rammetilskudd Innbyggertilskuddet er et likt tilskudd pr. innbygger for alle landets kommuner. Økningen i innbyggertilskuddet inkluderer videreføring av tiltaksmidler fra 2009, samt innlemming av øremerkede tilskudd og andre endringer. For 2010 er følgende endringer tatt med: tiltak for å bekjempe kjønnslemlestelse, fysioterapibehandling i utlandet, avvikling av vaksineordninger (trekk), økt antall elever i private skoler, helårsvirkning tiltak skole fra 2009, økt timetall i skolen og leksehjelp, bostøtte (trekk), ressurskrevende tjenester (trekk) samt avvikling av hovedstadstilskuddet. Alle endringene er fordelt mellom kommune etter kostnadsnøkkelen. For Arendal er samlet effekt av endringene isolert sett på 6 mill. kroner i økning. Inntektsutjevning Når rådmannen legger til grunn landssnittet for skattevekst viser prognosen at kommunen kun vil få 87 av skattenivået i landet. Dette medfører en betydelig økning i inntektsutjevningen og prognosen viser 73 mill. kroner. Kompensasjonsgraden øker fra 57 til 59, samtidig som tilleggskompensasjonen på 35 av nivået under 90 av landssnittett opprettholdes. Utgiftsutjevning Utjevningen består av omfordeling mellom kommunene som følge av forskjeller i beregnet utgiftsbehov og omfordeling som følge av korreksjonsordningen for statlige og frittstående skoler. Arendal kommune trekkes 2 mill. kroner mer i rammetilskuddet i 2010 enn året før.. Andre elementer Arendal kommune har fått tildelt ordinære skjønnsmidler på 6,25 mill. kroner. Dette er en liten økning fra 2009-nivået. I tillegg mottar kommunen vel 10 mill. kroner som fordeles utenfor kostnadsnøkkelen. Det største tilskuddet knytter seg til minoritetsspråklige elever (6 mill. kroner). Inntektsgarantitilskuddet tildeles kommuner som har en vekst i frie inntekter som er mer enn 300 kroner pr innbygger svakere enn landssnittet. Arendal har en noe lavere vekst med 37 kr/innbygger enn landet som ligger på 103 kr/innbygger, men utløser ingen tilskudd. Kostnaden med denne ordningen fordeles på landets kommuner og Arendal trekkes 1 mill. kroner. Eiendomsskatt Arendal kommune har i 2009 omtaksert alle eiendomsobjekter i kommunen for å få nytt grunnlag for utskriving av eiendomsskatt fra og med år Pr. jan var det registrert følgende antall eiendomsskattetakster: boligeiendommer, 1320 fritidseiendommer, 1400 næringseiendommer og 165 verker og bruk. I omtakseringsprosjektet vil tallene kunne endres noe pga. bruk av andre takseringsregler. Det ble lagt til grunn kostnader ved omtakseringen på 7,5 mill. kroner i 2009 og tilsvarende i Kommunen legger til grunn at sum eiendomsskattinntekter i 2010 utgjør ca. 80 mill. kroner. Dette innebærer om lag en fordobling av inntektene samlet fra eiendomsskatt i forhold til 2009-budsjettet. Etter at eiendomsskattgrunnlaget for alle eiendomsobjekter i kommunen er klart og vedtatt av sakkyndig nemnd, vil bystyret vedta endelige satser. Ut fra foreløpige prognoser ser det ut til at eiendomsskatten må settes til 2,5 promille for at 19 av 66

6 eiendomsskattinntektene skal bli på 80 mill. kroner i Sum eiendomsskattegrunnlag vil være klart i begynnelsen av desember 2009, i forkant av bystyrets budsjettvedtak. Momskompensasjon Med virkning fra 2004 har kommunene fått kompensert betalt merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester. Denne kompensasjonen er finansiert av et tilsvarende kutt i rammetilskuddet. Momskompensasjonen føres som en driftsinntekt, også for den delen som gjelder kjøp av varer og tjenester som er utgiftsført i investeringsregnskapet. Når investeringer i stor grad er finansiert med lån, innebærer denne føringen at kommunens driftsutgifter indirekte finansieres med lån. For å korrigere dette har regjeringen vedtatt endringer i budsjett- og regnskapsforskriftene. I henhold til disse endringene skal momskompensasjon for investeringsutgifter med virkning fra 2014 føres som en investeringsinntekt. Omleggingen skjer gradvis ved at 20 av kompensasjonen fra 2010 overføres til investeringsbudsjettet. Deretter øker overføringen med 20 hvert år. Basert på utviklingen i mottatt momskompensasjon gjennom de siste årene budsjetteres en kompensasjon for driftskostnader på 44 mill. kroner i For resten av planperioden er beløpet øket noe. Basert på forslaget til investeringsprogram vil investeringskompensasjonen utvikle seg som vist i tabellen nedenfor. I tabellen er dessuten vist hvor stor del av kompensasjonen som er forutsatt overført til investeringsregnskapet. Dette samsvarer i hovedsak med kravet i forskriften, men er mindre enn det bystyret har vedtatt som sitt ambisjonsnivå på dette punkt. Figur 8: Prognose momskompensasjon Driftskompensasjon Investeringskompensasjon Sum kompensasjon Inv.komp overført til inv.budsjettet Toppfinansieringstilskudd Det gis et tilskudd fra staten til ressurskrevende tjenester. Dette gjelder tjenester til personer under 67 år som mottar omfattende tjenester innen områdene helse, sosial, pleie og omsorg fra kommunen. Dette kan blant annet gjelde psykisk utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede, rusmiddelmisbrukere og personer med psykiske lidelser. Regjeringen foreslår å endre kompensasjonsgraden for kommunenes netto utgifter fra 85 til 80, samt innslagspunktet på fra kr til kr med virkning allerede for 2009 (tilbakevirkende kraft). Selv om volumet ser ut til å øke i kommunen, er prognosen for tilskudd uendret fra 2009 til 2010 på 28 mill. kroner. Andre tilskudd fra staten Kommunen mottar kompensasjonstilskudd for renter og avdrag i forbindelse med eldresatsingen, opptrappingsplanen psykisk helse og skolebygg. I sum utgjør dette anslagsvis 20 mill. kroner i av 66

7 Finansinntekter og utgifter Renter og avdrag Kommunen har en betydelig lånegjeld. Utviklingen på kredittmarkedet er derfor av stor betydning for kommunens renteutgifter. Det spesielle i 2009 er at vi har hatt et betydelig risikopåslag på markedsrentene i forhold til styringsrenten. Dette er i noen grad i ferd med å endre seg. Figuren nedenfor viser utviklingen i Norges Banks foliorente (målt som månedlig gjennomsnitt) og 1 og 3 måneders markedsrenter (NIBOR) også målt som månedlige gjennomsnitt. I figuren er også vist differansen mellom styringsrente og markedsrentene. Figur 9: Renteutvikling 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 NB foliorente 1 mnd NIBOR 3 mnd NIBOR Rentemargin 2,00 1,00 0, Måned Rådmannen forventer en utvikling mot et høyere rentenivå i handlingsplanperioden. Det er usikkert hvilket nivå rentene vil stabilisere seg på. Det er imidlertid antatt at vi vil få en styringsrente på om lag 5 på sikt og en normal margin mot markedsrentene på om lag 0,5 prosentpoeng. Utbytte fra Agder Energi Eierandelen i Agder Energi er 6,39 prosent. Det er lagt til grunn et utbytte fra Agder Energi på 58 mill kroner hvert år i planperioden. Overføring til investeringsbudsjettet Bystyret behandlet i mai 2007 en sak vedrørende utviklingen i investeringsvolum og finansiering. Bystyret sluttet seg til den anbefalte langsiktige investeringsstrategien fra ad hoc-utvalget. Strategien innebærer følgende: For perioden skal opptas lån til investeringer innenfor totalt 500 mill. kroner. For de påfølgende år skal lånebeløpet ikke overstige 150 mill. kroner pr år. Innenfor denne rammen forutsettes 10 mill. disponert i henhold til vedtak gjennom året. Med virkning fra budsjettåret 2008 overføres 10 mill. kroner av driftsinntekten til egenkapital investeringer. Beløpet økes med 10 mill. kroner for hvert år, opp til av 66

8 mill. kroner. Dersom regnskapsføring av momskompensasjon investeringer endres til å bli en investeringsinntekt inkluderes dette i totalbeløpet. Det har vist seg vanskelig å følge opp intensjonene hva angår overføring av driftsmidler til investeringsbudsjettet. I forslag til budsjett for 2010 legger rådmannen derfor til grunn at overføringen følger de krav som er stilt i den endrede budsjett- og regnskapsforskriften mht bruk av kompensasjon for betalt mva til investeringsprosjekter. Skatteinntekter 42 Rammetilskudd/ statlige tilskudd 26 Fordelingen av kommunens inntekter er vist i figuren til høyre. Summen av skatt og rammetilskudd utgjør hele 68 av kommunens driftsinntekter. Brukerbetalinger, salg og leieinntekter står for 14, mens øremerkede tilskudd gir 15. Finansinntekter (inkl. utbytte) er relativt beskjedent med kun 3. Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter 14 Øremerkede tilskudd 15 Finansinntekter 3 Figur 10: Fordeling kommunens inntekter Investeringer Langsiktig investeringsstrategi Investeringsbudsjettet består av både avgiftsfinansierte, lånefinansierte og egenfinansierte investeringer. Det er bystyrets uttalte forventning at investeringsnivået skal reduseres samtidig som det legges opp til en høyere grad av egenfinansiering. For perioden legges det fram et forslag til investeringer på 897,3 mill. kroner. Investeringsprogrammet for planperiode har vært gjennom en omfattende prosess med tanke på å redusere omfanget. Målt i forhold til vedtatt program for perioden på 997 mill. kroner og 939,1 mill kroner for perioden representerer årets forslag likevel bare 10 reduksjon i volum. I denne forbindelse vises det også til at det ikke er lagt inn forslag om større beløp til oppgradering av de skolene som fortsatt trenger det (bl a Stuenes og Roligheten skoler). Det er derfor grunn til å regne med at investeringsnivået kan øke i neste planperiode igjen. Arendal kommune skal sammen med Aust-Agder fylkeskommune legge til rette for Arendal idrettspark i tilknytning til ny videregående skole. Det er innarbeidet foreløpige anslag på finansieringskostnader, men endelige tall for prosjektet vil bygge på kontraktspriser, tilsagn om tilskudd og andre elementer. Arbeidstilsynet har foretatt en vurdering av utbedringer/endringer i kommunens skolebygg. Saken fremlegges bystyret i forkant av handlingsprogrammet. Det er avsatt midler i perioden til å starte arbeidet med en kommunedelplan for skoler og barnehager som også vil ta utgangspunkt i de vurderinger som er kommet fra Arbeidstilsynet. Konkrete investeringstiltak vil følge ved neste rullering av handlingsprogrammet ( ). For investeringsprogrammet for kommende planperiode er det lagt til grunn slikt finansieringsopplegg som vist i tabellen nedenfor. 22 av 66

9 Selv om dette investeringsopplegget innebærer innslag som reduserer lånebehovet, vil det etter rådmannens oppfatning være riktig å vurdere andre utbyggingsopplegg i en del sammenhenger. Figur 11: Finansieringplan Finansieringsplan (mill. kr) Statstilskudd/spillemidler Overføring fra driften Tilskudd fra fylkeskommunen Tilskudd fra private Fonds VAR-lån Låneopptak, øvrige Brutto investeringer I kap er det varslet at det kommer forslag om å overlate investeringene i Barbubukt og på Tollbodkaia til private investorer. Etter rådmannens oppfatning bør det være riktig å vurdere slik løsning også for andre større prosjekter. Blant de prosjektene som kan være mest aktuelle er idrettshallen på Myra og ny brannstasjon. Dette alternativet bør også tas inn som en del av momentene som legges inn i utarbeiding av kommunedelplanen for skoler og barnehager som det fremmes forslag om i handlingsprogrammet. Utvikling lånegjeld Kommunens lånegjeld har vært et gjennomgående tema i de siste handlingsprogrammene. Kommunen kan oppta lån i Husbanken for videre utlån til boligkjøpere og byggere i kommunen. Alle andre låneopptak er knyttet til kommunale investeringsprosjekter (inklusive investeringer som skjer i regi av Arendal kirkelige fellesråd). Kommunens gjeldsportefølje fordeles i hovedsak på faste lån som er opptatt i Kommunalbanken, Kommunekreditt og Sparebanken Sør. For en del av investeringene vil kommunen få refundert sine rente- og avdragsutgifter helt eller delvis via særlige ordninger. For vann- og avløpsinvesteringene vil renter og avdrag bli regnet inn i eiendomsgebyrene. For en del av omsorgsinvesteringene mottar vi statstilskudd tilsvarende renter og avdrag på antatt investeringslån. For deler av skoleinvesteringene mottar vi også noe kompensasjon. I figuren nedenfor er det vist hvordan kommunens investeringsgjeld forventes å utvikle seg i planperioden basert på løpende låneavtaler og opptak av lån i samsvar med forslag til investeringsprogram. Figuren viser både total investeringsgjeld samt den delen av investeringsgjelden som finansieres uten kompensasjonstilskudd eller gebyrer. Med rådmannens forslag til investeringsprogram vil lånegjelden, basert på gjeldende låneavtaler og med den finansieringen som er lagt opp til for handlingsprogramperioden, fortsette å øke. Ved utløpet av planperioden vil kommunen ha en samlet investeringsgjeld på nesten 3 mrd. kroner. Av dette vil renter og avdrag for 620 mill kroner bli dekket av kommunale eiendomsgebyrer og kompensasjon fra staten. 23 av 66

10 Kommunen vil også for 2010 oppta startlån i Husbanken for videre utlån som et virkemiddel i sin boligpolitikk. Det foreslås opptatt startlån på inntil 45 mill. kroner. Figur 12: Utvikling lånegjeld, , , ,0 Mill. kroner 2 000, , ,0 500,0 0, Total inv.gjeld 1 528, , , , , , , , ,1 Lån med egen dekning 563,4 539,1 526,4 532,7 613,2 587,0 599,9 610,9 620,3 Egenfinansiert lån 965, , , , , , , , ,8 Igangsetting av vann- og avløpsanlegg, endring Det er til nå arbeidet etter et prinsipp om at før det inngås kontrakt med entreprenør og nye anlegg igangsettes, skal det foreligge fullfinansiering av anlegget gjennom vedtatte bevilgninger for det året anlegget igangsettes eller i foregående år. I og med at investeringsbeløpet for 2010 er redusert i forhold til tidligere vedtatt hovedplan, forslås prinsippet endret. Det innebærer at det kan inngås kontrakt om gjennomføring av anlegg når beløpet som skal benyttes i budsjettåret er bevilget og anlegget for øvrig er vedtatt finansiert gjennom handlingsprogrammet Netto driftsresultat Netto driftsresultat måler hvor mye som er disponibelt for å dekke årets investeringer av driftsmidler eller avsetning av midler til å dekke fremtidige utgifter. Et null-resultat i netto driftsresultat betyr at kommunen ikke finansierer noen av sine investeringer inneværende år over driften, men overlater dette til fremtiden (ved lån). Kommuneloven fastslår at hvert av årene i handlingsprogramperioden skal salderes ift inndekning av forventede kostnader priser ligger til grunn og justeringer knyttet til deflator (lønns- og prisvekst) vil bli vurdert ved hver rullering av programmet. 24 av 66

11 Figur 13: Oversikt driftsbudsjett 2010 (1000 kr) oppr regnskap Brukerbetaling, salgs- og leieinntekt Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd, overføringer Skatt på inntekt og formue Andre skatter Sum driftsinntekter Lønn og sosiale utg Kjøp av varer og tjenester, overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Med de forutsetninger som nevnt ovenfor, vil rådmannen for 2010 foreslå et saldert budsjett med et negativt netto driftsresultat på 15,3 mill. kroner. Merforbruket oppstår ved at enhetene legger fondsmidler til grunn for sin saldering av enhetsbudsjettene. Særlig slår det ut at det er foreslått brukt 23,3 mill kroner av VA-fondene i Bruk av fond genererer et negativt netto driftsresultat, mens den økonomiske balansen er null etter bruk av fondsmidler. Rådmannen har saldert budsjettet for 4-årsperioden ved de forannevnte tiltak og forutsetninger. Budsjetter er i balanse for hvert av budsjettårene, og oppfyller således kommunelovens krav. Figur 14: Saldering handlingsprogrammet Saldering (2010-priser) Til finansiering av driftsenhetene -1417,1-1424,7-1415,2-1405,0 Netto driftsutg enhetene eksklusive bruk av avsetninger til drift 1432,3 1406,2 1399,2 1399,2 Nye tiltak, effektivisering -1,3-1,3 Netto driftsresultat 15,2-18,5-17,3-7,1 Netto bruk av avsetninger -24,3 1,3 1,3 1,3 Overført til investeringsbudsjettet 9,0 16,9 17,6 7,6 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -0,1-0,3 1,7 1,8 For å oppnå en mer robust økonomi fremover er det likevel behov for å øke inntektsnivået eller forbedre balansen i driftsnivået, slik at det blir et mer forutsigbart grunnlag for utvikling av tjenestene. 25 av 66

12 Betalingssatser 2010 Det fremmes forslag om endring av en rekke betalingssatser for Forslag om nye betalingssatser er innarbeidet i eget vedlegg til budsjettet. Kommunale eiendomsgebyrer: Med bakgrunn i nasjonalt deponiforbud og nye miljøkrav fra og med 1.juli 2009 har Agder renovasjon varslet økte renovasjonsutgifter for Arendal kommune på 25 fra 2009 til Dette skyldes at Agder Renovasjon må transportere restavfall til Kristiansand når forbrenningsanlegget står ferdig, på grunn av forbud mot deponering av husholdningsavfall. Forbudet medfører: Økt pris på restavfall Økte transportkostnader (ca 3 transporter daglig til Kristiansand) Økte investeringskostnader for oppgradering av anlegg (tilrettelegge Østerhus og Heftingsdalen for økt sortering og behandling før transport). I tillegg til dette kommer et beregnet underskudd på renovasjon på 1 mill.kroner i regnskap 2009 som må dekkes inn av gebyrøkning i Samlet sett gjør dette at standard renovasjonsgebyr foreslås økt med 30,9 fra 2009 til Figur 15: Oversikt gebyrer VAR KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 2009 OG 2010 Alle beløp er inkl 25 mva Middels bolig 140m2 Liten bolig 100m2 Stor bolig 200m2 Beskrivelse endr endr endr Vann Abonnementsgebyr kr 920 kr 476 kr 920 kr 476 kr 920 kr 476 Forbruksgebyr kr kr 886 kr 934 kr 633 kr kr Sum årsgebyr vann kr kr ,9 kr kr ,2 kr kr ,6 Avløp Abonnementsgebyr kr kr kr kr kr kr Forbruksgebyr kr kr kr kr kr kr Sum årsgebyr avløp kr kr ,3 kr kr ,4 kr kr ,9 Standard renovasjonsgebyr kr kr ,9 kr kr ,9 kr kr ,9 Feiegebyr (v/feiing hvert 2.år) kr 225 kr 225 0,0 kr 225 kr 225 0,0 kr 225 kr 225 0,0 SAMLEDE EIENDOMSGEBYRER kr kr ,6 kr kr ,8 kr kr ,5 Gebyret for slamtømming foreslås økt med 14,6 fra kr til kr inkl mva fra 2009 til Vanngebyret foreslås redusert med 39 for en middels stor bolig. I tillegg til effekten av lavere rente, er saldoen på vannfondet svært høyt etter flere år med overskudd (beregnet til ca 24 mill. kroner ved utløpet av 2009). 17,2 mill kroner av disse er brukt til å redusere gebyrgrunnlaget i Dette kan medføre at gebyret må økes igjen senere i perioden. Avløpsgebyret foreslås redusert marginalt med 0,3 for en middels stor bolig. Effekten av lavere rente på avløpsinvesteringene blir redusert på grunn av økninger i driftsbudsjettet Forslag om endringer i gebyrene for vann og avløp (VA) innebærer samlet sett en reduksjon på 13,5 for en middels stor bolig. Det foreslås ikke endringer i feiegebyret. Totalt vil 26 av 66

13 gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en middels stor bolig på 140 m2 bli redusert med 1,6 fra 2009 til Det er forutsatt at byggesaksgebyrene øker med om lag 30 fra nyttår, grunnet økt bemanning og nye IKT-løsninger som vil bedre servicenivået og redusere saksbehandlingstiden. Det vil bli lagt fram egen sak om gebyrregulativet samtidig med budsjettet. Det vil komme forslag om endring av satsen for eiendomsskatt. Det legges til grunn en ny sats på 2,5 promille, uten bunnfradrag og reduksjonsfaktor. Bystyret vil få fremlagt et eget grunnlag i forkant av budsjettbehandlingen i desember. For øvrig er det fremmet forslag om endring av en rekke betalingssatser slik det framkommer av eget bilag til budsjettforslaget Styringsinformasjon Indikatorene under økonomiperspektivet er forslått videreført til neste periode. Indikatorene under bærekraftig kommuneøkonomi har tall fra Angående indikatorene under god økonomistyring er periode målet satt til 100, dvs målsettingen er å oppnå det budsjetterte målet for hver periode. Det arbeidet smed å få automatiserte uttrekk inn i styringsinformasjonsverktøyet pr dd., dermed kommer det ikke indikator resultater fram her. Det vises for øvrig til definisjoner av indikatorer som vedlegg i Vedlegg: Enhetenes forslag 27 av 66

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Økonomi

Folkevalgtopplæring. Økonomi Folkevalgtopplæring Økonomi 1 3 072 491 000 16.11.2015 2 Økonomi Økonomiavdeling og funksjoner i Karmøy kommune I sentraladministrasjonen: Økonomiavdelingen Regnskap Budsjett/finans Innkjøp Kemner I etatene:

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Høring - Midlertid endring i balansekravet - Endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Arkivsaksnr.: 07/44117 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet gir sin tilslutning

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100 HVALER KOMMUNE Rådmannen NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: 14.08.2012 Gradering: Klassering: 100 Til: Alle deltakere på kommunestyrets budsjettkonferanse 2012 Fra: Rådmannen

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Skattedekningsgraden

Skattedekningsgraden VEDLEGG 1 Eksempler på hvordan finansieringsanalysen kan presenteres og kommenteres 1 Finansieringsanalyse Utvikling i inntekter 4 35 3 25 2 15 1 5 Skatt 89 714 8 394 9 563 11 837 14 41 111 551 121 93

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer