Tinn kommune. Økonomiplan Kommunestyrets vedtak. K-sak 55/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tinn kommune. Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak. K-sak 55/14"

Transkript

1 Tinn kommune Økonomiplan Kommunestyrets vedtak K-sak 55/14 Dette dokumentet inneholder kommunestyrets vedtak til økonomiplan Økonomiplanen behandles på våren og danner grunnlaget for arbeidet med årsbudsjettet om høsten. Planen viser hva kommunen kan regne med av inntekter i perioden og hvordan disse inntektenes brukes for å finansiere kommunal drift og investeringer

2 Innholdsfortegnelse 1 Kommunestyrets vedtak Kommunestyrets vedtak til økonomiplan Økonomiske hovedoversikter Rådmannens forslag til økonomiplan Innledning Økonomiplan Sammendrag Økonomiplan - drift Økonomiplan - investeringsrammer Forutsetninger Prisforutsetninger Økonomiske mål Nøkkeltallene i økonomiplanperioden: Kommunens inntekter Generelt Inntekter uten vekst Forslag til budsjettreduksjoner Innledning Forslag til nedskjæringer på overføringer Forslag til nedskjæringer på enhetenes rammer Investeringer Renter og avdrag Kommunens lånegjeld Rammebetingelser Kommuneplan og sektorplaner Befolkningsutviklingen i Tinn Behovsanalyser fra KRD Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen Generelt Revidert nasjonalbudsjett Tinn kommune Side 1

3 4.4.3 Kommuneproposisjonen Innspill og forslag fra enhetene Lederavtaler Kommunale planer Kommunens planverk Nivå 1: Overordnede planer Nivå 2: Strategiske planer Nivå 3: Delplaner Nivå 3: Enhetenes detaljplaner Overordnede planer Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Økonomiplan Strategiske planer Strategisk næringsplan Reiselivsstrategien Grip mulighetene Energi og klimaplan Folkehelseplan Helse- og omsorgsplan Kulturplan Overordnet beredskapsplan Overordnet sosialplan Boligsosial plan Overordnet teknisk plan Overordnet oppvekstplan Arbeidsgiverstrategi Eierstrategi Delplaner Tinn kommune Side 2

4 1 Kommunestyrets vedtak 1.1 Kommunestyrets vedtak til økonomiplan K-sak 55/14: «Økonomiplan Investeringsplan B2014* Tot IKT skoler Gvepseborg opplevelsessenter Gvepseborg opplevelsessenter midler fra Fylkeskommunen Atråbadet Atrå ungdomsskole Atrå boligb./infrastruktur Ny Barnehage Rassikring Trafikksikring Rjukan torg Renseanlegg og vannverk m/nettiltak Høydebasseng Tinn Austbygd Tinn kommune Side 3

5 Renovasjon inkl. Mårvik Mæland bru Austbygde sentrum Teknisk anlegg og maskiner Lekeapparat bgh Boligsosial plan Nytt telefonsystem Tinnsoga Fotoplass på Miland Avsetning til disposisjonsfond Sum investeringer Lånefinansiering må justeres Tinn kommune Side 4

6 Driftsbudsjett Budsjett 2014 Nedskjæringer Budsjett 2015 Lærlinger Tilskudd til eks. næringsliv Landbrukstilskudd Kommunal informasjon Utviklingstiltak Nye arbeidsplasser-rådgivning/jur Oppfølging av næringsplan Markedsbidrag VisitRjukan Offentlige toaletter Rjukanbadet-driftstilskudd Rjukan Idrett Hybler Rjukan vgs Krossobanen - Lånegaranti Admini-driftstilskudd Rammetilskudd kirkelige fellesråd Kulturtilskudd Private barnehager Samhandlingsreformen NIA reduserte overføringer Totalt reduksjon tilskudd Innsparinger totalt Rest kr reduksjon rammene til enhetene Tinn kommune Side 5

7 2015 kr 19,3 mill ,7 mill. kr dvs. ytterligere 4,4 mill. kr i forhold til ,7 mill. kr dvs. ytterligere 4,0 mill. kr i forhold til ,6 mill. kr. dvs ytterligere 4,9 mill.kr i forhold til 2017 Verbale vedtak Lærlinger: Utvide inntak på: Helsefagarbeider/ Barne- og Ungdomsarbeider med to lærlinger Tilskudd til eks. næringsliv: Etter tre år og styrking av eks. næringsliv med totalt 1,5 mill vil kommunestyret prioritere landbruket Landbrukstilskudd: Kommunestyret vil opprettholde tilskuddet for å stimulere til innvestering i landbruket Markedsbidrag VisitRjukan: Kommunestyret vil opprettholde dagens overføringer til VisitRjukan NIA: Kommunestyret ønsker å redusere overføringene til NIA Gvepseborg opplevelsessenter: Kommunestyret ønsker å bidra til utvikling av Gvepseborg opplevelsessenter i økonomiperioden med kr bidraget fra Telemark fylkeskommune på kr totalt kr Atrå badet: Kommunestyret ser ikke muligheter for å realisere nytt Atråbad til 38,8 mill. kr. Atrå Ungdomsskole: Kommunestyret vil oppgradere Atrå ungdomsskole i økonomiplanperioden for kr Det er stor sannsynlighet for at denne rammen må utvides. Kommunestyret vil fremskynde arbeidet med oppgraderingen av Atrå ungdomsskole til 2015 og dette settes ned en politisk valgt arbeidsgruppe på 3 personer i tillegg skolen og administrasjonen. Fra posisjonen: Eivind Ørnes (leder) og Hans Røysland. Fra opposisjonen: Bjørn Næset. Atrå boligb./infrastuktur: Kommunestyret vil fremskynde arbeidet til Ny barnehage: Kommunestyret trur ikke det er realistisk å bygge ny barnehage i , og utsetter dette til forprosjekt ferdigstilles Renseanlegg og Vannverk m/nettiltak: Kommunestyret vil slå sammen TVA og VA. Ved en slik sammenslåing vil man bygge et godt fagmiljø, og samle kompetansen. Bygge opp eget team og utføre vann og avløps prosjektene i eget AS. Renovasjon Mårvik: Kommunestyret ønsker å se på rimeligere alternativer Tinn kommune Side 6

8 Boligsosial plan: Kommunestyret øker rammen fra tidligere vedtak på kr til kr Teknisk og Brann: Kommunestyret vil be administrasjonen se på mulighetene for å slå sammen Brann og teknisk til en enhet, Tinn H-V og SP mener det vil styrke kapasiteten og mulighetene innenfor disse enhetene, samtidig som det vil være kostnadsbesparende. Servicetorget og Turistkontoret: Kommunestyret vil be administrasjonen se på mulighetene for å slå sammen disse tjenestene, det er i dag høy kompetanse i begge enheter, her kan man med stor sannsynlighet styrke enhetene ved en sammenslåing. Store muligheter for å spare kostnader RNU og VisitRjukan: Kommunestyret vil be administrasjonen se på mulighetene for å fusjonere disse selskapene, samle kompetansen og ressursene i et felles selskap. Disposisjonsfond: Kommunestyret vi styrke disp.fondet med totalt kr. 2014: kr utsatt nytt telefonsystem : kr ikke realisering av nytt Atråbad, rest. investeringsramme totalt Kommunestyret vil styrke disp.fondet med bakgrunn i de utfordringer Tinn kommune kommer i pga. ny sykehusstruktur. Tinn kommune må se på det totale helse- og omsorgstilbudet for å sikre et best mulig tilbud i tiden fremover, arbeidet for nye arbeidsplasser må stå i fokus. Gvepseborgområdet: Det søkes kontakt med foreninger og andre grupperinger/firma for bruk og deltakelse i utvikling av annen ekstern finansiering av området. Vedlikehold av Eldres Hus: Samfunns- og miljøutvalget bes sørge for at en hovedplan for vedlikehold av Eldres hus utarbeides Klimautfordringene i forhold til oversvømmelse i kjelleretasje må hensyntas. Planen må være klar til budsjettbehandlingen i Det bes vurdert på hvilken måte Stortingets vedtak om nedleggelse av Rjukan sykehus vil få for sykehjemsdekningen i kommunen. Mat på ungdomsskolene: Det henstilles til at mat innarbeides innen skolens eget budsjett Boligsosial plan: Det arbeides for å utvikle en boligplan som kan gi beboerne eierforhold til sin bolig, f.eks. gjennom boligbyggerlaget. Tinn kommune Side 7

9 1.2 Økonomiske hovedoversikter HOVEDOVERSIKT DRIFT Økonomiplan tall i tusen, side 1 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Brukerbetaling Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte/indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrument Mottatte avdrag SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrument Avdrag Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSERNE FINANSTRANSAKSJONER Avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Netto driftsresultat i % 3,5 2,7 3,0 3,1 3,2 2,9 Tinn kommune Side 8

10 HOVEDOVERSIKT DRIFT tall i tusen, side 2 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan Budsjett Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond SUM AVSETNINGER REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREBORBRUK Tinn kommune Side 9

11 HOVEDOVERSIKT INVESTERING Regnskap 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan Budsjett tall i tusen Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelser Momskompensasjon for investeringer Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte SUM INVESTERINGSINNT Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter SUM INVESTERINGSUTG Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven SUM FINANSTRANS FINANSIERINGSBEHOV Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond SUM FINANSIERING UDEKKET/UDISPONERT Tinn kommune Side 10

12 BUDSJETTSKJEMA 1 a drift Tall i tusen Regnskap 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/- utgifter Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk Tinn kommune Side 11

13 BUDSJETTSKJEMA 1 b drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Øk.plan 2016 Øk.plan 2017 Øk.plan 2018 Tall i tusen Sentralt tjenesteområde Tjenesteområde kultur og oppvekst Skoler Barnehager Kultur og bibliotek Tjenesteområde Levekår Tjenesteområde Samfunn Sum fordelt til drift fra Regnskapsskjema 1 a Tinn kommune Side 12

14 BUDSJETTSKJEMA 2a investering Økonomiplan tall i tusen Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av mindreforbruk året før Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Tinn kommune Side 13

15 Budsjettskjema 2b investering Tall i tusen B2014* Tot IKT skoler Gvepseborg opplevelsessenter Gvepseborg opplevelsessenter midler fra fylkesmann Atrå Ungdomskole Atrå - boligb./infrastruktur Ny barnehage Rassikring Trafikksikring Rjukan torg Renseanlegg og vannverk og nettiltak Høydebasseng Tinn Austbygd Renovasjon inkl. Mårvik Mæland Bru Austbygde Sentrum Tekniske anlegg og maskiner Lekeapparater barnehage Boligsosial plan Tinnsoga Fotoplass Miland Udisponert Sum investeringsplan Tinn kommune Side 14

16 2 Rådmannens forslag til økonomiplan Innledning Kommunestyret har vedtatt at økonomiplanen skal behandles på våren og danne grunnlaget for arbeidet med årsbudsjettet om høsten. En ønsker med dette å få større grep om den langsiktige økonomiske planleggingen og styringen. Dagens økonomiplan/budsjettprosess fokuserer i for stor grad på diskusjoner om enkeltprosjekter og enkeltbevilgninger og i for liten grad på den langsiktige utviklingen. Et annet grep er å sikre sammenhengen mellom kommunal planlegging og økonomi. Denne koblingen er svak og forholdsvis tilfeldig i dag. Kommuneplaner og kommunale sektorplaner skal bli det sentrale grunnlag for økonomiplanen og det må arbeides systematisk med handlingsprogrammer knyttet til planverket. Det er tiltakene i handlingsprogrammene som skal finansieres i økonomiplanen. Finnes det ikke økonomisk grunnlag for gjennomføring av disse, må de utgå og ambisjonene i kommunens planverk justeres. Den nye modellen med integrering av økonomiplan og handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel må skje gradvis, og rådmannen hadde gjerne sett at vi var kommet lenger med dette. Arbeidet med økonomiplanen i 2014 går fortsatt etter en forenklet prosess knyttet til eksisterende planverk og ikke en full integrasjon mellom kommuneplanens samfunnsdel/ handlingsprogram og økonomiplanen. Kommuneplanens samfunnsdel ble ikke revidert i 2013 som forutsatt, men dette vil få høy prioritet framover. Økonomiplanen viser at Tinn kommune får betydlige økonomiske utfordringer framover og det er behov for innstramminger i driftsbudsjettene noe som både rammer kommunens egen drift og ytelsene fra kommunen til eksterne. Rune Lødøen Rådmann Tinn kommune Side 15

17 3 Økonomiplan 3.1 Sammendrag Vi har pr. i dag god kontroll på kommuneøkonomien i Tinn. Økonomiplanen byr imidlertid på flere utfordringer: Det er for høy drift på mange enheter i dag i forhold til tildelte budsjettrammer/rammer i ØP jf. regnskap for 2013 Store deler av kommunens inntekter vil ikke stige i økonomiplanperioden dette tilsier innstramminger Det er stort press på kommunens utgifter og forventninger om økte budsjetter Rådmannen har i forslaget til økonomiplan gjort følgende tilpasninger av kommunens driftstutgifter: Sykehjemmenes driftsbudsjetter økes. Vedlikeholdsrammer skjermes Det er foretatt nedskjæringer av enhetenes drift og overføringer fra dagens driftsnivå med vel 15 mill. i 2015 økende til 26 mill. i 2018 Investeringsrammene er beregnet på grunnlag av vedtatte handlingsregler. Det gjøres endringer i forhold til gjeldende investeringplan innenfor disse rammene. Forutsetningene for nytt bad i Atrå er nå så usikre at rådmannen ikke kan se at det er realistisk å gjennomføre denne utbyggingen. Det avsettes betydlige midler til kommunaltekniske anlegg for å tilrettelegge for ny boligbygging i Atrå og opprusting Atrå ungdomsskole. Rådmannen mener dette er en fornuftig prioritering av utviklingstiltak for denne delen av kommunen. På investeringsplanen er også rekkefølgen på gjennomføring av noen investeringsprosjekt endret med bakgrunn i realistiske framdriftsplaner. Investeringsplanen legger opp til å sluttføre prosjekter som allerede er i gang før en starter nye. Dette gjelder bl.a ferdigstilling av sentrumsplanen for Austbygde sentrum og uteområdet på Gvepseborg. På grunn av uavklart plassering av ny barnehage på Rjukan utsettes dette prosjektet ett år. Det avsettes midler til oppfølging av boligsosial plan. Tinn kommune Side 16

18 3.2 Økonomiplan - drift Det foreslåtte driftsbudsjettet i økonomiplanen for ser slik ut : Økonomiplan Løpende priser Faste priser R 2014B Driftsinntekter Personalkostnader Andre driftsutgifter Netto finans NETTO DRIFTSRESULTAT ,5 % 2,7 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Driftsinntektene vil reelt sett reduseres med ca. 26 mill. kr. i løpet av økonomiplanperioden regnet med utgangspunkt i 2014-budsjettet (korrigert til 2015-prisnivå). Dette betyr at det må gjøres grep i form av bl.a. innstramminger i enhetenes drift for å opprettholde et netto driftsresultat på 3 %. Dette gjøres det nærmere rede for i kapittel Økonomiplan - investeringsrammer Med bakgrunn i de økonomiske målindikatorene fastsettes investeringsrammene i økonomiplanen slik: Økonomiplan Løpende priser Faste priser R 2014B Beregna investeringsramme Forutsetninger Prisforutsetninger Faste priser Økonomiplanen framstilles i faste 2015 priser. De fleste inntektspostene vil i løpende priser øke med en indeks uttrykt ved den såkalte deflatoren for kommunesektoren. I faste priser endres i kke disse postene økonomiplanen da de angis i faste 2015-kroner (har samme realverdi i hele perioden). Tinn kommune har imidlertid noen inntektsposter som ikke får nominell vekst i økonomiplanperioden, noe som innebærer de mister sin verdi år for år. Disse inntektene blir derfor omregnet ved hjelp av deflatoren for å få den reelle verdien uttrykt i 2015-priser. Dette blir gjennomgått senere i dokumentet. Tinn kommune Side 17

19 Deflator lønns- og prisvekst Deflatoren for kommunesektoren utarbeides i Finansdepartementet (FIN) i forbindelse med statsbudsjettet. Deflator består av en delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer og tjenester. Lønnsvekst teller knapt 2/3 av deflatoren. Andelen har vært stabil over tid. Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: Rentekostnader Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn lønnsveksten, fanges ikke dette opp av budsjettdeflatoren. Demografikostnader Statsbudsjettet for 2014 anslås deflatoren for 2014 til 3,0 %. I revidert nasjonalbudsjett 2014 holdes deflator fortsatt på dette nivået. Deflator er sammensatt slik: Lønnsvekst 3,5 % Prisvekst 2,0 % Deflator 3,0 % Rådmannen har brukt 3,0 som deflator hvert år videre i økonomiplanen. Dette forutsetter da at det blir en årlig lønsveksten på 3,5 % de neste fire årene. Blir lønnveksten høyere vil behovet for innstramminger også øke. Rentenivå Det forventes en renteoppgang i økonomiplanperioden. Kommunens finansrådgivere forutsetter følgende rentenivå på kommunens låneportefølgje: 2014B Rentenivå 1,76 % 2,09 % 2,47 % 2,75 % 2,99 % Økonomiske mål For å sikre fremtidige utviklingsmuligheter er det viktig med økonomisk kontroll og handlefrihet. I budsjettforslaget er det lagt inn krav til netto driftsresultat og andel lånegjeld som sikrer økonomisk handlefrihet i fremtiden. For å sikre økonomisk balanse er det viktig at tilfeldige ekstrainntekter ikke brukes til å finansiere et aktivitetsnivå som ikke kan opprettholdes på lengre sikt. Rådmannen har fastsatt følgende måltall for overordnet økonomistyring av kommunen: Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 3-5 % Lånefinansiering av investeringer % Netto finansutgifter i % av driftsinntektene 2-3 % Likviditetsgrad 2 minst 1 Tinn kommune Side 18

20 Ved utarbeidelse av budsjettet for hele økonomiplanperioden er disse målsettingene hensyntatt. Sentralt for valg av nøkkeltall har vært at de skal være enkle å forstå og lette å benytte i den praktiske økonomistyringen i kommunen. Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Det er denne størrelsen i regnskapet som best kan sammenlignes med resultatet i en bedrift, og kan derfor betegnes som kommunens overskudd. Netto driftsresultat benyttes som et mål på økonomisk balanse i kommunene, bla av Teknisk Beregnings Utvalg (TBU). TBU anbefaler at netto driftsresultat bør være minst 3 % av driftsinntektene. Det synes å være bred faglig enighet om at kommunesektoren over tid bør ha et netto driftsresultat på minimum 3 %. Ved å budsjettere med et netto driftsresultat på 3-5 % av driftsinntekter sikrer kommunen mulighet til egenfinansiering av investeringer og vedlikehold. Løpende driftsutgifter må ikke være høyere enn at vi klarer å erstatte gamle og utrangerte realaktiva (bygg med mer) med nye realaktiva, uten at dette fortrenger tjenesteproduksjonen. Lånefinansiering/netto finansutgifter i % av driftsinntektene Måltallene lånefinansiering av investeringer og netto finansutgifter i % av driftsinntektene er knyttet til kommunens finansiering av investeringer. Ved en egenfinansiering på mellom 60 % og 70 % av investeringene vil kommunen sikre økonomisk handlefrihet også i fremtiden, samtidig som kommunen blir mindre sårbar for endringer i renteutgifter. Et viktig poeng med nøkkeltall knyttet til finansiering, er at rådmannen ønsker å begrense hvor stor andel av inntektene som går til å betjene gjeld. Det er først og fremst kostnader knyttet til gjelden som er interessant, da høye finansutgifter reduserer tjenestetilbudet. Rente- og avdragsbelastning (netto finansutgifter) vil normalt også si noe om hvilken finansieringsstrategi kommunen har og hvor mye fremmedkapital nye prosjekter finansieres med. Et annet sentralt element i økonomistyringen er at prioriteringen av driftsrammene skal være førende også for investeringsprogrammet. Dette innebærer at før nye tiltak settes i gang, skal de driftsmessige konsekvensene vurderes i forhold til de økonomiske målsetningene. Likviditet Nøkkeltall for likviditet sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Likviditeten i Tinn kommune er god, slik at det ikke har vært noe problem for kommunen å oppfylle dette kravet. Målet bør likevel være en underliggende forutsetning i økonomistyringen i kommunen. Tinn kommune Side 19

21 3.4.3 Nøkkeltallene i økonomiplanperioden: Økonomiplan Budsjett Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 2,7 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Lånefinansiering av nye investeringer 23,8 % 32,3 % 32,3 % 32,3 % 32,3 % Andel netto finanskost av driftsinntekter 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1 etter avsetning til næringsutvikling Nøkkeltallene for økonomiplanperioden viser at kommunen holder seg innenfor de økonomiske målene. Tinn kommune Side 20

22 3.5 Kommunens inntekter Generelt Kommunens inntekter er grunnlaget for de tjenester og ytelser en kan gi befolkningen og hvilke investeringer som kan gjennomføres. Vi forutsetter at de fleste inntektene justeres med deflator i økonomiplanperioden, dvs. de har samme reelle verdi målt i faste priser (2015-kr.). Det kan stilles spørsmål om Tinn vil få en reell vekst i sine inntekter i planperioden. Den reelle økningen som det legges opp til i kommuneproposisjonen går til å dekke økte demografikostnader. Når Tinns befolkningsutvikling er negativ samtidig som det er den del av befolkningen som veier tyngst i kostnadsnøklene (bl.a. de eldste) som har stor nedgang, er faren for realnedgang i inntektene kanskje vel så stor. Dessuten foretas de nå endringer i inntektssystemet som kan gi uheldige utslag for Tinn, bl.a. endringene i distriktstilskuddet. Vi har ennå ikke beregnet effektene av dette, men frykter inntektsreduksjon i rammetilskuddet fra staten på anslagsvis 1,7 mill. kr. Dette er ikke innarbeidet i den foreslåtte økonomiplanen. I tillegg er det to faktorer som vi vet vil redusere kommunens inntekter. Det ene er knyttet til samhandlingsreformen. Statistikkene viser at det faktiske forbruket av sykehustjenester i Tinn er betydelig større enn det beregna behovet. Tinn har i en overgangsperiode fått et kompensasjonstilskudd på grunn av dette. Kompensasjonstilskudd til samhandlingsreformen skal gjelde i 3 år fra 2012 dvs. det blir tatt bort i Dette er en overgangsordning for kommuner som har «overforbruk» av sykehusinnleggelser i forhold til landsgjennomsnittet. Kompensasjonstilskuddet utgjør 1,7 mill. kr i 2014 og blir borte fra Det var forutsatt at kommunen skulle redusere sykehusinnleggelsene til normalt nivå i løpet av de 3 årene kompensasjonsordningen galdt hvis ikke må kommunen betale «overforbruket» av egne midler. I den nylig framlagte kommuneproposisjonen sies det at kommunal medfinansiering avvikles fra Uttrekket fra rammetilskuddet til den enkelte kommune gjøres etter fordelingen gjennom samhandlingsnøkkelen. Det er mulig dette opphever de økonomiske utfordringen knyttet til borfall av kompensasjonstilskuddet da kommunen ikke lenger skal betale for sykehusinnleggelsene, dette må undersøkes nærmere. Kraftprisene har de siste årene vært fallende og dette gir nå utslag på konsesjonskraftinntektene. Inntektene har på grunn av prissikring kunne holdes på tidligere nivå en periode, men nå slår lavere priser inn for fullt. Kommunen har fått melding om en reduksjon i inntektene på %, nærmere prognoser kommer i begynnelsen av juni. I økonomiplanen er inntektene redusert med 6 mill. kr. pr. år. Tinn kommune Side 21

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14 til Budsjett 2015 for Tinn kommune K-sak 112/14 Vedtatt i Tinn kommunestyret 18. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. 4 2. Hovedoversikter kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015 7 3. Rådmannens

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. for. Tinn kommune. K-sak 173/11

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. for. Tinn kommune. K-sak 173/11 Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 for Tinn kommune K-sak 173/11 Vedtatt i Tinn kommunestyret 14. desember 2011 Kommunestyrets vedtak INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Kommunestyrets

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer