MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE TID: kl STED: NYTHUN Gruppemøte: kl. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET 140/08 STATUS BUDSJETT FORMANNSKAPETS BUDSJETTSEMINAR NORDRE LAND KOMMUNE, den

2 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 140/08 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 9474/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/2313 Saksbeh.: John Løvmoen Arkivnøkkel.: 151 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Rådet for funksjonshemmede /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Eldrerådet /08 Formannskapet /08 Saksbehandler: JLM Utskrift til: STATUS BUDSJETT FORMANNSKAPETS BUDSJETTSEMINAR Saksopplysninger/anbefalinger: Kommunen har et betydelig urealisert inntektspotensialet. Ved gjeninnføring av eiendomskatt i kommunen vil dette kunne generere merinntekter fra eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer på i størrelsesorden ca. kr. 6,4 mill. Dette anslaget er beregnet ut fra forutsetninger om at et gjennomsnittlig bolighus i kommunen er taksert til kr ,- og en gjennomsnittlig fritidseiendom er taksert til kr ,-. Skattesatsen er i beregningen 2 promille, og det er ikke benyttet bunnfradrag. Eiendomsskatt har vært signalisert som tema ved flere anledninger den siste tiden. Rådmannen er nå av den oppfatning at temaet om en eventuell gjeninnføring av eiendomsskatt må drøftes. Det er ikke realistisk å få gjennomført en fullstendig taksering tidsnok til å kunne gjeninnføre eiendomsskatt for budsjettåret Rådmannen vil imidlertid anbefale at det avsettes feks. Kr. 2 mill (disponert fra disposisjonsfond) for å kunne foreta en grundig takseringsgjennomgang, for så å gi politikerne et bedre diskusjonsgrunnlag i forhold til en vurdering av en eventuell gjeninnføring av eiendomskatt fra budsjettåret Innspill fra sentraladministrasjonen: 1. Sentraladm har et behov for 750' for ivaretakelse av nye oppgaver (jfr oversikt i tidl. utsendte sakspapirer). Dette er tilført. 2. Vurdering av områdene Økonomi, strategi, informasjon, IKT, fellestjenester og Sentrumsservice: De siste årene er det effektivisert 1,8 årsverk (100% økonomisjef, 40% konsulent kontering etc og 40% konsulent i 08). Oppgavene er imidlertid utvidet. Nye fagsystemer er innført, og

3 gevinsten ligger i stor grad ute i enhetene. Scanning av fakturaer krever min 0,5 årsverk med mer. Mye av 1 årsverk er høsten 08 omdisponert fra Sentrumsservice til styrking av web, IKTdrift/brukerservice, telefoni og beredskap. E-kommuneutfordringen vil kreve enda mer av denne tjensten. Det er mange uløste oppgaver og nye utfordringer innenfor arkiv, esak (oppgradering, oppplæring etc). Det er mange vakanser innenfor fellestjenesten, og utfordringen blir å se Sentrumsservice og fellestjenesten i sammenheng. Det anbefales ingen bemanningsreduksjoner innenfor denne delen av administrasjonen. Sentralbordet burde flyttes fra Landmo til fellestjenesten, forutsatt at 100% lønn++ fulgte med. 3. Vurdering av områdene organisasjon, personal, lønn, HMS, opplæringskontor etc. Det er i Handlingsplanen meldt behov for styrking av lønn og utredningskapasitet organisasjon på 0,5 årsverk. Spesielt faggruppe lønn har fått flere krevende oppgaver etter innføringen av felles økonomisystem, og har generelt en uforsvarlig arbeidsmengde/-tid. Å få tilført friske midler har rådmannen erkjent er problematisk i dagens økonomiske situasjonen, og har meldt at dette behovet må søkes løst innenfor de gitte rammer til administrasjonen. Det legges en plan for hvordan dette kan skje. Stillinger og oppgaver må gjennomgås. I budsjettseminaret kan rådmannen gi noe utdypende informasjon. 4. Vurdering av næringsrådgiverstillinger. Næringsrådgiverstillingene; En næringsrådgiverstilling er finansiert 50% fra næringsfond og 50% over drift. Det foreslås å finansiere hele denne stillingen over næringsfond. Innspring på drift er ca. kr ,-. Den andre næringsrådgiverstillingen er en prosjektstilling i perioden vår vår 2010, som i sin helhet er finansiert over næringsfond. Hvor står vi i salderingsprosessen? Utgpkt fra handlingsplanen Fra hpl anbefaler rådmannen Dette gjelder valg, kulturskole og at det legges inn veivedlikehold Endringer i forutsetninger etter handlingsplanen er: - rammetilskudd Økning av rammetilskudd til 246, konsesjonskraftsalg Lagt inn med kr. 14,6 mill i hpl. Etter kontrollregning av inntektene viser det seg at tallene for 2009 er oppgitt som brutto inntekter. Dette betyr at det fra inntekten må trekkes ut innkjøpskostnaden på ca. kr. 3,9 mill og admkost på ca. 0,4 mill. - Opptrapp psyk.helse Innlemming av øremerkede midler Eiendomskatt 2008 var det første året med eiendomsskatt etter omtaksering for verker og bruk. Det er behov for en reduksjon på kr Videre har vi mottatt ligningsverdier av kraftverkene i Side 3

4 kommunen. Disse viser at verdiene av kraftverkene er redusert i forhold til 2008, og vil derfor bety en ytterligere reduksjon på Renteutgifter Rentekostnadene er beregnet ut fra en gjennomsnittlig rente på 6 % for året Renteinntekter Inntektene er basert på en gjennomsnittlig avkastning på 5,9 % på all avkastningsgivende kapital. Dette er en nedgang fra 6,12 % i Rente ansvarlig lån Vokks oppgir at revisoranbefalt rente på ansvarlig lån til Vokks kan settes til 9% - Geodata Kommunen har inngått en avtale om 270 i årlig utgift i en innføringsfase. Det er tidligere avsatt kr. 200 på PLN. - Avdrag på lån Avdrag på nytt lån tatt opp Rentekompensasjoner Pga høyere rentenivå er det beregnet 1% høyere rentekomp av komp.grunnlag Sum etter endrede fellestiltak Enheters innmeldte økte behov og innsparingstiltak: Sentraladministrasjon Som omhandlet i tidligere dokumenter Dokka barnehage Innmeldte behov til nye avdelinger Åsligata, 0 Friluftsbarnehagen samt utvidelse med 2 dager på Gry forutsettes dekket innenfor forventede mottatte skjønnsmidler innenfor barnehage Skoleskyss Gjelder spesielt økning av spesialskyss Voksenopplæring / TDE Økt lokalleie pga nye lokaler Det er av rådmannens oppfatning at VO kan øke sine inntekter ved salg av kurs i norsk for betalende deltakere Kulturskolen Har fått kr til opprettholdelse av 0 tilbudene til ferien 2009 jfr. F-sak 89/08. Utover dette vurderes det å ikke opprettholdelse av tilbudene etter ferien Rådmannen vurderer en reduksjon av enheten i denne størrelsesorden vil kunne være akseptabel i forhold til annet alternativt tjenestenivå. Det kan være opp til enheten selv å vurdere om innsparingen bør tas som reduksjon på tilbudet til bilde/skulptur eller som reduksjon på dirigentutgifter til skolekorpsene. Familie og helse Kompensasjon for lønnsøkning utover 6% Basistilskudd jfr side 14 inkl fysak Tiltak til barnevern. Det vurderes fra rådmannens side at tiltakene bør søkes gjennomført innen 1 mill, altså 700 under innmeldt behov Som en følge av innlemmingen av øremerket tilskudd til opptrappingsplanen for psykisk Side 4

5 Omsorg og rehabilitering helsevern, kan det være tilrådelig å redusere noe av den delen som har blitt benyttet til kompetanseutvikling innen tjenesten. Rådmannen finner det aktuelt å anbefale at vakante stillingen innen fysioterapi og fysak forblir vakante i permisjonstiden Enheten har foreslått en innsparing på generelle driftsposter, og rådmannen finner å kunne anbefale dette Kommunen har de siste år etablert et tilbud innen familierådgiving, finansiert med psykiatrimidler. Erfaringer viser at det er begrenset etterspørsel etter slike tjenester. Videre mener rådmannen at det kan være gode omplasseringermuligheter for den kompetansen som denne stillingen besitter Underbudsjetteringen innen enheten har vært omtalt i kvartalsrapporter gjennom hele 2008 Kompensasjon for lønnsøkning utover 6%. Stor grupper av ansatte, som i enheten er sterkt representert har hatt lønnsøkninger på 8,1% og 8,9%. Styrking av bemanningen i 2. etg ved LOR. Dette betyr i praksis en permanent styrking av det midlertidige prosjektet som går ut se for øvrig evalueringen som presenteres i dokumentasjonen. Rådmannen vil i utgangspunktet anbefale en flytting av beboere ved Furuholtet, med en flytting/omdisponering av eksisterende bemanning inn i andre vakante stillinger i enheten Styrking av bemanningen i 2. etg ved LOR forventes å gi innsparing på vikarutgifter tilsvarende utgiftsøkningen. Enheten har foreslått en innsparing i forhold til hjemmebasert omsorg. Rådmannen vurderer å anbefale en innsparing på dette området, og vil overlate til enheten å vurdere hvor innen tjenestene innsparingskravet bør rettes. En innsparing vil ofte gi betydelige konsekvenser for tjenestemottakere. Rådmannen vil imidlertid anbefale å redusere/fjerne aktivitørstillingene innen langtidsavdelingen og rehabavdelingen med 0,5 årsverk, alternativt stillinger i forbindelse med dagtilbudene. Dette er et tiltak som rådmannen vurderer som et tiltak med begrensede konsekvenser for Side 5

6 tjenestemottakerne. Rådmannen vil overlate til enheten å vurdere hvor innsparingen kan tas. Skolene Skolene har benyttet modellen fra 2001, revidert for pålagte endringer/utvidelser av skoledagene. Samlet har skolene et avvik i forhold til modellnivå på ca. 5,5 mill. Rådmannen utfyller kommenterer verbalt Kultur Enheten tilføres behovene som beskrevet Rådmannen vil anbefale at det legges et innsparingskrav innen enheten med å redusere tilbudet på Parken. Teknisk drift og eiendom Økte utgifter til nye lokaliteter tilføres midler i noen mindre grad enn innmeldt behov. Dette skyldes i all hovedsak at barnehagelokalene sees i sammenheng med mottatte skjønnsmidler til barnehagesektoren Innmeldt behov innen brann og redning mener rådmannen det kan være forsvarlig å løse over et par år. Noe av behovet gjelder korrekt budsjettering av lønnsmidler og dette prioriteres. Noe skyldes ressurser til tilsyn, og dette avventes Til strømutgiftene bemerker rådmannen at det forventes en innsparing av strømforbruket, bla som et resultat av gjennomførte ENØK-tiltak Brøytekontrakter må reforhandles. Disse har ikke vært regulert på 6 år, og det forventes at disse utgiftene øker betraktelig. Videre legges det inn forventninger om hyppigere brøyting på enkelte veistrekninger Det er i utgangspunktet huseiers ansvar at drikkevannet har godkjent kvalitet. Det er derfor behov for noen midler for å sikre dette på kommunale eiendommer. Vedlikeholdsplanen (se egen sak) legger opp til et vedlikeholdsbehov i 2009 på ca. 6,6 mill. Etter prioritering er behovet korrigert til 2,2 mill. Det er en avveining av hvor mye av dette som kan forsvares overført til investeringsbudsjettet. Rådmannen mener at det vil være forsvarlig å tro at nær alle prioriterte tiltak i 2009 kan gjennomføres dersom det avsettes noe ressurser utover den millionen som i dag brukes til vedlikehold Enheten kan redusere den kommunale subsidiering av selvkostområdene ved å øke avgiftene i noen grad. Dette for å oppnå budsjettmessig 100 % dekningsgrad Side 6

7 Plan og næring Kirkelig fellesråd Diverse leieinntekter kan synes noe forsiktig budsjettert de senere år, og rådmannen mener å kunne anbefale at enheten øker leien budsjettmessig Innleie av vikarer ved korttidssykefravær kan reduseres ved å være mer bevisst på hvilke tjenester som skal kunne ytes til enhver tid. Rådmannen mener at enheten vil kunne redusere sin vikarbruk med en helhetlig vurdering av behovet for vikarinnleie Enheten har de senere år hatt et betydelig budsjettmessig overskudd av refusjon sykepenger. Dette kan i noen grad også sees i sammenheng med punktet ovenfor. Enheten vil kunne redusere hyppigheten av renholdstjenester ved flere av de lokaliteter der enheten står for renholdet. Dette er et tiltak som rådmannen vil kunne anbefale. Som en engangsinntekt for 2009, vil et etterslep på tilknytningsavgifter innen vann og avløp kunne gi en betydelig merinntekt. Dette forutsetter at selvkost-områdene ikke overstiger 100 % dekningsgrad. Rådmannen er i tvil om dette, men finner allikevel å kunne anbefale etter tiltaket, som altså kun vil gjelde for Det kan være nødvendig å avsette noe ressurser til bla en kulturminneundersøkelse i forbindelse med kommunedelplanen for Synnfjell syd. Landbruksvikarordningen er omgjort fra budsjettåret Kommunen har tidligere subsidiert denne ordningen med kr ,-. I tillegg har ordninger fått en delsubsidiering fra næringsfondet årlig med kr Enheten har i sine innsparingstiltak foreslått å øke enhetens inntjening/gebyrer innenfor områdene oppmåling, bygg og landbruk. Rådmannen kan anbefale disse tiltakene Det er meldt opp behov for kompensasjon for lønnsutgifter. Rådmannen har vurdert fellesrådets budsjettbehov på lik linje med kommunens øvrige enheter, og har også vurdert fellesrådets innsparingstiltak med samme tunge hjerte som tiltakene innenfor de øvrige enhetene. Rådmannen finner å kunne anbefale at alle fellesrådets innparingstiltak kan gjennomføres Side 7

8 Rådmannen vil også foreslå at vedlikeholdsbehovene innenfor kirkelig fellesråd for kommende år blir vurdert innarbeidet i vedlikeholdsplanen. Sum restutfordring Tiltak med varig reduksjonsvirkning i driften Administrasjonens innstilling: NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. oktober Jarle Snekkestad rådmann Behandling i Rådet for funksjonshemmede: Innledning/orientering v/leder. Vedtak: Behandling i Formannskapet: Budsjettsaken ble drøftet med vekt på fellesinntekter/fellesutgifter, driftsnivå og investeringsprosjekter. Vedtak: Behandling i Formannskapet: Statsbudsjettet og konsekvenser for Nordre Land ble drøftet. Vedtak: Behandling i Formannskapet: Side 8

9 Vedtak: Innspill fra formannskapet: - vudrere inntekts- og utgiftsforutsetninger på nytt (bl.a. konsesjonskraft, lønnspott, renter) - samtlige enheter må få en utfordring knyttet til innsparinger, helst der det i minst mulig grad går ut over innbyggerne, skjønnsmessig - kun helt nødvendige tiltak er aktuelt - ikke aktuelt å nedlegge sykehjemsplasser - skolen skal ikke redusere mer (beholde gitte foreløpige rammer) - ikke budsjettere med overskudd på sykepengerefusjon? - la nedlegging av Furuholtet være med i vurderingen videre - vedlikehold av bygninger, spesielt utvendig og isolering prioriteres - vurdere leasing av biler - økte inntekter Voksenopplæring og andre enheter - innsparing på skoleskyss? - vurdere NAV, sosial. Innspillene enstemmig vedtatt. Budsjettforslag innenfor foreløpige rammer, herunder konsekvenser for tjenestene, legges fram for drøfting 21. oktober d.å. Formannskapet har foretatt første budsjettdrøfting for budsjett 2009, og gitt rådmannen premisser for videre budsjettarbeid mot formannskapets neste budsjettdrøfting. Neste møte, 29. oktober, blir et fellesmøte vedr. budsjett 2009, med eldrerådet og de to hovedutvalgene. Leder ønsker innspill til budsjettmøtet/prosessen fra rådets medlemmer og/eller organisasjonene de representerer. Side 9

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.11.2012 kl. 09.00 STED: SPÅTIND HELSE OG HØYFJELLSHOTELL AS Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 Økonomiplan 2009-2012 Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. RAMMEBETINGELSER...4 1.1 Kommunens utvikling...4 1.2 Økonomisk status...5 1.3 Vurdering

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer