Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag"

Transkript

1 Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag

2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering Side 23 5 Sentraladministrasjon/felles Side 27 6 Oppvekst Side 36 7 Kultur og stedsutvikling Side 44 8 Helse og omsorg Side 51 9 Sosial og flyktninger Side Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Side Investeringsbudsjett Side Interkommunalt samarbeid Side 111 Vedlegg: Kongsbergregionen sekretariatets budsjettinnspill for 2015 ( ) Gebyrer og egenbetalinger

3 1 Rådmannens innledning Notodden kommune sin økonomiske situasjon har forverret seg betydelig fra 2013 til Årsregnskapet for 2013 viser et lite overskudd grunnet påplussing av budsjettet mot slutten av 2013 med 14 mill. kr. finansiert med bruk av fond. Konsekvensen av dette er at utgiftsnivået ved inngangen til 2014 lå alt for høyt i forhold til inntektene. I tillegg var sektorrammen for NAV og sosial budsjettert urealistisk lavt samtidig som året 2014 hittil viser betydelig svikt når det gjelder skatteinntekter. Situasjonen tilsier at driftsnivået i 2015 må reduseres betydelig i forhold til Som en følge av dette har alle sektorrammene, unntatt NAV og sosial, fått redusert sine rammer med i størrelsesorden 2% til 4%. Dette innebærer at tjenestenivået i 2015 må reduseres noe både kvantitativt og kvalitativt. For å kompensere for de negative effektene av dette, har rådmannen søkt å finne frem til både organisasjons- og effektiviseringsmessige tiltak som reduserer virkningene av de reduserte rammene mest mulig. Dette medfører en noe strengere holdning til f.eks. å få innvilget helse- og omsorgstjenester samtidig som grunnskoleundervisningen bl.a. må endres i retning av noe større grupper. Siden Notodden fra og med 2014 er registrert på den såkalte ROBEK-listen, skal fylkesmannen godkjenne kommunale låneopptak. Fylkesmannen har uttalt at kommunen må redusere sine driftskostnader og at godkjenning av låneopptak er betinget av at de benyttes til såkalte strukturelle grep med driftsmessige positive konsekvenser. Som en konsekvens av dette er samlet investeringsvolum, og dermed størrelsen på låneopptak for 2015, redusert i forhold til gjeldende økonomiplan. Kommunens økonomiske reserver er nesten i sin helhet disponert. Konsekvensen er at driften også må gi et overskudd som må brukes til å gjenoppbygge kommunens økonomiske reserver. Dette er et tiltak som kommunen må prioritere i flere år fremover. Skifte av pensjonsleverandør medfører også økonomiske utfordringer i forbindelse med innbetaling av eierinnskudd ved gjeninntreden i KLP. Rådmannen sitt budsjettforslag gjøres opp med et positivt driftsresultat stort 19,206 mill. kr. I tillegg bidrar driften med 7,3 mill. kr. ved overføring til investeringsbudsjettet. Dette for dekning av bl.a. eierinnskudd i KLP. Notodden kommune sine tjenester holder både kvalitativt og kvantitativt et høyt nivå. Slik rådmannen vurderer situasjonen, vil kommunens tjenester basert på de rammer som ligger i budsjettforslaget, fortsatt være forsvarlige og av høy kvalitet. Utfordringen i 2015 blir å realisere de tiltak som er nødvendige for å holde tjenesteomfanget innen de noe reduserte rammene. Det omfattende budsjettarbeidet for 2015 er et resultat av stor innsats i hele organisasjonen. Rådmannen retter en stor takk til alle som har bidratt. Notodden kommune, Svein Aannestad konst. rådmann 3

4 2 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Drift Budsjettskjema 1A synliggjør de samlede midler som kommunen kan bruke på tjenester. Opprinnelig Revidert Tall i 1000 kroner Regnskap Budsjett budsjett Budsjett Økonomiplan 2015-prisnivå f.o.m Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre statstilskudd: 5.1 Investeringskomp. reform ' Momskompensasjon fra investeringsutg Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter ansvarlige lån Utbytte Notodden Energi AS Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8.1 Renteutgifter Avdrag på lån 9.1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Til ubundne avsetninger 12.1 Disposisjonsfond Pensjonsfond 0 0 Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond Netto avsetninger Overført investeringsbudsjettet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

5 Kommentarer til postene Beregning av innbyggertilskudd bygger på kommunens befolkningsdata pr , mens anslag for skatteutjevning bygger på antatt folketall pr , 2 Nominell økning i skatt og rammetilskudd er 16,1 mill. kr. i forhold til revidert budsjett Nominell økning er mindre fra 2014 til 2015 enn fra 2013 til Dette skyldes i det vesentligste at kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles f.o.m I Statsbudsjettet/ Grønt hefte anslås frie inntekter for Notodden kommune å utgjøre 658,707 mill. kr. i Rådmannen har som tidligere valgt å benytte alternativ prognosemodell fra Telemarksforsking. Denne gir et anslag på egne skatteinntekter og skatteutjevning som ligger om lag 2,3 mill. kr. lavere enn Statsbudsjettet/ Grønt hefte (innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, distriktstilskudd og skjønnstilskudd er like i begge prognosemodellene). I alternativ prognosemodell fra Telemarksforsking brukes snitt for kommunens skatteinntekter , samtidig med SSB s 4M-alternativ (alternativet som legger til grunn middels utvikling i fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring) for å finne anslag for folketallet Denne modellen har vist seg å gi et mer treffsikkert anslag for skatt og netto inntektsutjevning for kommuner med svak befolkningsutvikling og skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet. Det er, i samsvar med forslag i Statsbudsjettet, lagt inn en forventning om 1 % realvekst i skatteinntekter og rammetilskudd hvert år i økonomiplanperioden. I økonomiplanperioden er rammetilskuddet redusert med 4,81 mill. kr. f.o.m grunnet økt antall elever i private skoler/lisleherad Montessoriskole (anslår 59 elever som hver ville gitt et trekk på kr i 2015). Rammetilskuddet er ytterligere redusert med 2,5 mill. kr. f.o.m da fylkesmannen kun tildeler skjønnsmidler for ett år av gangen. 3 Rådmannen foreslår å videreføre eiendomsskatten med skattepromille på 7,0 for alle eiendommer i Eiendomsskatten for kraftverk økes med 0,4 mill. kr. på grunn av økt takstgrunnlag. Forventet inntekt fra eiendomsskatt er beholdt uendret gjennom økonomiplanperioden. Det vil imidlertid bli fremmet en egen kommunestyresak i januar 2015 som vil omhandle eventuell omtaksering av eiendomsskatteobjektene i Nytt skattegrunnlag vil da i tilfelle gjelde fra Andre direkte og indirekte skatter gjelder konsesjonsavgifter fra innehavere av vassdragskonsesjoner. Årlig konsesjonsavgift beregnes av NVE og innbetales til Notodden kommune av konsesjonshaverne. Inntektsposten har vært overbudsjettert de seneste årene og reduseres med kr f.o.m Rådmannen foreslår at kommunen viderefører bosetting av opptil 40 nye flyktninger i Det er i tillegg beregnet ca. 20 familiegjenforeninger hvert år. Det samme antall legges til grunn utover i økonomiplanperioden inntil noe annet eventuelt er vedtatt. 7.3 Resterende lån til Notodden Energi AS er på 19,6 mill. kr. Renteinntekt for kommunen i 2015 blir 1,274 mill. kr. 5

6 7.4 I samsvar med vedtak i kommunestyresak 60/14 foreslår rådmannen et utbytte fra Notodden Energi Holding AS på 1 mill. kr. for årene Samme beløp legges også inn for Notodden kommune behandler på nytt sak vedr. utbytte fra Notodden Energi AS i løpet av 1. halvår Innlånsrenten se under investeringer nedenfor Rådmannen foreslår avsetning til disposisjonsfond i 2015 på 19,2 mill. kr. Dette er helt nødvendig for å gjenvinne kommunens økonomiske handlefrihet, for å starte gjenoppbyggingen av kommunens fond - hvor det nå gjenstår bare kr samt etter hvert bidra med egenandel til investeringer Rådmannen foreslår å utbetale opptil 7,0 mill. kr. fra næringsfondet til Notodden Utvikling AS (NUAS) i Utbetalingene reduseres til tidligere nivå på 4,5 mill. kr. for årene Rådmannen foreslår overføring av 7,3 mill. kr. til investeringsbudsjettet til finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP. Dette som en følge av flytting av Notodden kommune sin pensjonskasse fra DNB Liv til KLP fra Egenkapitalinnskuddet skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og kan ikke lånefinansieres. Det må derfor overføres midler fra driftsregnskapet til finansiering av dette innskuddet. Dersom KLP viderefører de senere års nivå på årlig egenkapitalinnskudd, anslår rådmannen at Notodden kommune kan måtte innbetale om lag 2,6 mill. kr. i ny egenkapital i I tillegg til egenkapitalinnskudd for 2015, overføres også 4,7 mill. kr. til finansiering av ¼ av egenkapitalinnskudd ved flytting av pensjonsordning fra DNB Liv til KLP (totalt skal det innbetales18,76 mill. kr. i egenkapitalinnskudd pga. flytting av pensjonsordningen, og dette er fordelt på alle fire år i økonomiplanen). Notodden kommune har søkt om innbetaling av egenkapitalinnskuddet på 18,76 mill. kr. over flere år og avventer svar på dette. KLP har ennå ikke avsluttet beregningen av flytteoppgjøret fra DNB Liv. Dersom det viser seg at premiereserve blir lavere og premiefond større hos KLP enn tilsvarende størrelser hos DNB Liv, ønsker rådmannen å bruke disse frigjorte midlene til raskere innbetaling av egenkapitalkravet på 18,76 mill. kr. Det vil i så fall medføre en budsjettrevisjon i 2015 der fellesområdets ramme reduseres (pga. lavere amortiseringsutgift grunnet premieavvik 2014) og høyere overføring til investeringsbudsjettet. De øvrige seksjonenes rammer vil ikke bli påvirket. Endringer fra Tall i 1000 kroner Endring Økning i skatt og rammetilskudd Økning i eiendomsskatt -400 Reduksjon i andre direkte og indirekte skatter (konsesjonsavgifter) 300 Økt tilskudd flyktninger Andre statstilskudd 164 Økt netto finansutgifter Økning avsetning til fond Overført investeringsregnskapet Redusert ramme til fordeling på seksjonene

7 Felleskostnader Tidligere økonomiplanvedtak Skogen Vel - utbetalt Økt tilskudd Notodden Lufthavn AS Redusert tilskudd Kirkelig fellesråd -125 Økt tilskudd Notodden Lufthavn AS (utbet. NUAS) Helårsvirkning nedlegging Kultur- og stedsutviklingsutvalget -30 Opprusting av grusbanen på Sport 261 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2014: Merinntekt kraftsalg 650 Redusert lønnsreserve 400 Nye tiltak Tilbakeført ubrukt lønnsreserve Lønnsreserve Redusert tilskudd Notodden Lufthavn AS Oppgjør Vinterlys Telemark 727 Økt pensjonsutgift/premieavvik Helårsvirkning lønnsoppgjør 2014 Kirkelig fellesråd 116 Prisvekst Flytte helårsvirkning nedl. kultur- og stedsutv. til sentraladm. 30 Flytte renter/avdrag opprusting av grusbanen til finans -261 Flytte budsjett skjenkekontroll til sentraladm. 95 Sentraladministrasjon Tidligere økonomiplanvedtak: Valg hvert annet år (valg i 2015) 300 Helårsvirkning reduksjon i stillinger -600 Avsetn. fond - verneverdige bygg Reversering av tiltak i revidert budsjett 2014: Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsoppgjør Prosjektmidler rådmannen 500 Prosjektmidler folkehelsearbeid 400 Overført helårsvirkn. nedl. Kultur- og stedsutv. fra fellesområdet -30 Overført budsjett skjenkekontroll fra fellesområdet -95 Prisvekst

8 Oppvekst Tidligere økonomiplanvedtak: Reversert avvikling leirskole 100 Reduksjon lærerårsverk Reversert nedlegging Yli skole fra Økt IP-lønn (15 nye flyktninger per år) Helårsvirkning reduksjon lærerårsverk Helårsvirkning reduksjon PPT -150 Økning grunnskole og voksenopplæring pga. økt ant. flyktn Reduksjon kulturskolen -200 Helårsvirkning slå sammen Tinnesmoen/Lisleherad på Tinnesm Helårsvirkning slå sammen Nordbygda/Yli/Rygi Helårsvirkn. innsparing Tinnesmoen/Lisleherad overf. teknisk 201 Helårsvirkn. innsparing Nordygda/Yli/Rygi overf. teknisk 694 Helårsvirkning reduksjon lærerårsverk Notodden barneskole, avd. Tinnesmoen Reversering av tiltak i revidert budsjett 2014: Kommunalt driftstilskudd private bhg. - avregn Mindreinntekt sykepengerefusjon Innkjøps- og stillingsreduksjon Nye tiltak Helårsvirkning lønnsoppgjør Red. pedagog Gransherad bhg pga red. ant barn -300 Salg av Voksenopplæringstjeneste til Hjartdal kommune -352 Subsidiert kapitaltilskudd private barnehager avvikles Reduksjon grunnskole Reduksjon Voksenopplæring -250 Reduksjon Kulturskole -180 Prisvekst Prisvekst egeninntekter Kultur og stedsutvikling Tidligere økonomiplanvedtak: Reversering av tiltak i revidert budsjett 2014: Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Prisvekst Bibliotek -185 Tinfos Bad -90 Ungdomsarrangementer -75 Arrangementstilskudd -70 Idrett driftstilskudd til organisasjoner, lag og foreninger -50 Kultur - driftstilskudd til organisasjoner, lag og foreninger -50 Flytte kulturadm - utleie kontorer (gjelder eiendomsavd.) -50 8

9 Helse og omsorg Tidligere økonomiplanvedtak: Helårsvirkning NOS avd. 2 legges ned - 15 plasser Helårsvirkning red. støttekontakt/avlastning -85 Helårsvirkning kutt psykisk helse -250 Helårsvirkning - ikke stønad til nye elever internat Seljord -75 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2014: Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Avvikling kommunal medfinansiering (KMF) Prisvekst Reduksjon refusjon ressurskrevende tjenester 2500 Reduksjon BPA Brukerstyrt Personlig Assistent - (endret behov) Åpent anbud vaskeritjenester -375 Strukturendring TFF Reduksjon Psykisk helse Reduksjon HBT Redusert kjøp av tjenester utenfor kommunen Sosial og flyktninger Tidligere økonomiplanvedtak: Tilbakeført innsparing vakant stilling flyktninger 100 Tilbakeført reduksjon boligsosialt arbeid 60 Helårsvirkning reduksjon sosialhjelp -250 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: Økt sosialhjelp Tilbakeført innsparing vakanser 500 Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Økt sosialhjelp Prisvekst Redusert kjøp fra NAV Stat (ledelse) -300 Vakanse sosialrådgivningstjenesten

10 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Tidligere økonomiplanvedtak: Toalett Øygardsvingen/lys inngangsparti idrettshall/lys Gulltun -200 Helårsvirkning kutt brannvesen forebyggende avdeling -100 Kutt renhold -750 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: Tilbakef. redusert leieinntekt Tinnes vdg. skole -700 Tilbakef. innsparing utsatt kulturminneplan 100 Tilbakef. innsparing red. innleie konsulent oppmåling 200 Tilbakef. innkjøps- og ansettelsesrestriksjoner 400 Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Helårsvirkn. innsparing Tinnesmoen/Lisleherad overf. teknisk -201 Helårsvirkn. innsparing Nordygda/Yli/Rygi overf. teknisk -694 Helårsvirkn. leieinntekt Lisleherad Montessoriskole -150 Netto økt ramme i TLG 543 Prisvekst Sum endring driftsrammer Netto endring 0 Fordeling mellom seksjoner Fordelingen av netto driftsutgifter mellom seksjonene i henhold til rådmannens forslag til økonomiplan framgår av følgende tabell: Revidert Regnskap Regnskap budsjett Budsjett Økonomiplan Seksjoner Felleskostnader 1 % 2 % 3 % 5 % 4 % 5 % 5 % Sentraladministrasjon 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 5 % 4 % Oppvekst 33 % 34 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % Kultur og stedsutvikling 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Helse og omsorg 46 % 43 % 42 % 40 % 40 % 39 % 39 % Sosial og flyktninger 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 10

11 Tabellen ovenfor viser hvordan kommunens samlede driftsramme fordeles på de ulike seksjonene. Det kan ikke leses direkte ut av seksjonsrammene hvor mye av kommunens samlede driftsramme som benyttes til de ulike tjenesteområdene. Det vil derfor være avvik mellom seksjonenes relative andeler av driftsrammen, og Kostra sin rapportering av andel av driftsutgifter som brukes på de ulike tjenesteområdene. Helse og omsorg sin reduserte andel av samlede midler til fordeling drift fra 2012 til 2013 skyldes i stor grad at tilskudd for ressurskrevende tjenester ble flyttet fra finans til seksjonen i 2013 (flyttet en inntektspost på om lag 20 mill. kr. som reduserte seksjonens ramme tilsvarende). På samme måte er det særlig bortfall av kommunal medfinansiering på 18 mill. kr. av spesialisthelsetjenesten som forklarer den reduserte andelen fra 2014 til Fellesområdets budsjett omfatter lønnsreserven, dvs. kostnader forbundet med lønnsoppgjøret i Overhenget, dvs. årseffekten av forrige års lønnsoppgjør, anslås til 1,8 %, og er lagt inn i seksjonenes rammer for Hvor mye som skal avsettes til lønnsreserve avhenger av antatt samlet lønnsvekst i For 2015 er denne anslått til 1,5 % utover overhenget. Dette gir en samlet årslønnsvekst i 2015 på 3,3 %. Lønnsreserven ombudsjetteres fra fellesområdet til de ulike seksjonene når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent. 11

12 2.2 Investeringer Budsjettskjema 2A synliggjør de samlede midler som kommunen bruker på investeringer. Opprinnelig Revidert Tall i 1000 kroner Regnskap budsjett budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidl. års merforbruk Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler - investeringer Bruk av lånemidler - utlån Momskompensasjon Inntekt fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finanseiring Overføringer fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Rådmannens detaljerte forslag til investeringer er beskrevet i kapittel 11. I tallene for 2015 videreføres bevilgninger med beregnede resterende rammer for prosjekter som ikke regnes å være ferdigstilt pr Det er kun estimerte beløp som er oppgitt i oversikten i budsjettdokumentet. Vedtak om overføring av endelige resterende rammer fra 2014 til 2015 vil bli fattet av kommunestyret ved behandling av årsregnskap Statlige rammer og forutsetninger for økonomiplanen Nedenfor er hovedpunktene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i Deflator Lønns- og prisstigningen på kommunal tjenesteyting (deflatoren) for 2015 er beregnet til 3,0 %. Årslønnsveksten er beregnet til 3,3 % og prisveksten er beregnet til om lag 2,4 %. Samlede inntekter Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 anslås i forslaget til statsbudsjett til 6,2 mrd. kr. målt mot anslag for 2014 i revidert nasjonalbudsjett Av samlet inntektsvekst er 4,4 mrd. kr. frie inntekter fordelt med 3,9 mrd. kr. på kommunene og 0,5 mrd. kr. på fylkeskommunene. Av økning i frie inntekter på 4,4 mrd. kr. anslås 2,1 mrd. kr. å dekke økte utgifter som følge av befolkningsendringer og 0,5 mrd. kr. å dekke økte pensjonskostnader. 0,8 mrd. kr. antas å kunne gi en generell styrking av kommunenes tjenestetilbud. 12

13 Innenfor rammen av frie inntekter ønsker regjeringen en prioritering av helse- og skolehelsetjenesten, rus og psykisk helse og fleksibelt barnehageopptak. Egenbetalinger Regjeringen foreslår å øke maksimal foreldrebetaling i barnehage til kr per måned for heltidsplass. Dette gir en økning på kr 100 utover generell prisvekst i Rammetilskuddet til kommunene reduseres samtidig med 312 mill. kr. Endringer i øremerkede tilskudd I statsbudsjettet 2015 anslås økningen i øremerkede tilskudd å utgjøre 1,3 mrd. kr. i forhold til foregående år. Det foreslås økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Det gis en tilsagnsramme til nye plasser, og den maksimale anleggskostnaden økes. En økt bevilgning på 130 mill. kr. skal legge til rette for nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. Øyeblikkelig hjelp døgntilbud skal bygges videre ut i 2015, og totalt vil det her gis et tilskudd til kommunene på vel 300 mill. kr. Regjeringen foreslår 144 mill. kr. til styrket satsing på videreutdanning for lærere. Dette skal gi nye videreutdanningsplasser i Bevilgning til kompetanseheving for barnehageansatte øker med om lag 60 mill. kr. i Regjeringen foreslår å videreføre en kompensasjonsgrad på 80 % i refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester. Innslagspunktet foreslås imidlertid økt med kr utover ordinær prisjustering. På grunn av ulikt periodiseringsprinsipp i statlig og kommunalt regnskap, får dette betydning for kommunene allerede i Regjeringen foreslår å øke integreringstilskuddet for flyktninger med 50 millioner i 2015 (=4 % nominelt). 2.4 Lokale rammer og forutsetninger for økonomiplanen Frie inntekter Notodden har et samlet anslag på frie inntekter i Grønt hefte på 658,7 mill. kr. i Dette gir en økning på ca. 20 mill. kr. i forhold til anslag frie inntekter i regnskap På grunn av endringer i kommunens oppgaver beregnes et anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter i Sett i forhold til dette anslaget, øker Notodden kommune sine frie inntekter med 35,1 mill. kr. fra 2014 til Dette gir en vekst i frie inntekter på 5,6 %, dvs. 2,6 % utover deflator. 13

14 Rådmannen legger Telemarksforskings alternative prognose til grunn ved budsjettering av frie inntekter. De frie inntektene er sammensatt slik: År 2015 Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Distriktstilskudd Sør-Norge Ordinært skjønnstilskudd Skjønn grunnet tap på endret inntektssystem Saker med særskilt fordeling/overgangsordninger 78 Sum rammetilskudd uten skatteutjevning Netto skatteutjevning Sum rammetilskudd uten skatteutjevning Egne skatteinntekter på inntekt og formue Sum skatt og rammetilskudd Regjeringen har beregnet at Notodden kommune har et samlet utgiftsbehov på 107,87 % av en gjennomsnittskommune. Dette er en økning fra 105,99 % i 2014, og medfører at utgiftsutjevningskomponenten i rammetilskuddet øker med 10,9 mill. kr. fra 2014 til Distriktsindeksen for Sør-Norge er revidert fra 2014 til Indeksen gir uttrykk for distriktsutfordringer i en kommune, og Notodden har falt fra 51 til 41 poeng på denne indeksen. Den øvre poenggrensen for å motta distriktstilskudd går ved 46 poeng, og for 2015 utløser dette et tilskudd på 6,8 mill. kr. til Notodden kommune. Tilskuddet kan forventes videreført i Lønnsvekst Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret i I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst i 2015 på 3,3 % inkludert overheng på ca. 1,5 %. Prisvekst I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en prisvekst i 2015 på omlag 2,4 %. Rådmannen foreslår å legge inn kompensasjon for denne prisveksten i seksjonenes budsjettposter for innkjøp og refusjoner i I resten av økonomiplanperioden ( ) er det benyttet faste 2015-priser. Gebyrer og egenbetalinger Rådmannen foreslår å øke gebyrer og egenbetalinger som ikke er regulert av lov- eller avtaleverk med statsbudsjettets deflator (3%) i Seksjonenes kompensasjon for prisvekst er redusert med anslag på seksjonenes økte inntekter fra egne brukerbetalinger og salgsinntekter. For avgifter og gebyrer som er regulert med eget regelverk, foreslår rådmannen en del økninger. Dette er spesielt omtalt under kommentarene til de seksjonene det gjelder. De fleste som kommer inn under denne kategorien hører til under Seksjon samfunnsutvikling og tekniske tjenester. En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetaling framkommer i vedlagte gebyrhefte. 14

15 Næringsfondet Notodden Utvikling AS (NUAS) Rådmannen foreslår å utbetale opptil 7,0 mill. kr. fra næringsfondet til NUAS i 2015, mens utbetalingen reverseres til 4,5 mill. kr. fra For utbetalinger utover 4,5 mill. kr. kreves styrevedtak i NUAS om støtte til konkrete utviklingsprosjekter for ny næringsvirksomhet i Notodden. Rådmannen vil bemerke at næringsfondet reelt sett trolig vil bli redusert i verdi hvert år grunnet større uttak enn hva avkastningen innebærer. Avkastningen på næringsfondet varierer med avkastningen i finansmarkedet. Avkastningen pr ligger på 5,7 %. Verdi på næringsfondet pr etter utbetaling av 6,6 mil. kr. til NUAS (herav 0,65 mill. kr. bokført i 2013) er 66.7 mill. kr. Pr hadde næringsfondet en markedsverdi på 69,7 mill kr. Netto driftsresultat Rådmannens forslag innebærer et positivt netto driftsresultat i 2015 på om lag 2,7 % av brutto driftsinntekter. Budsjettert avkastning på næringsfondet (7 mill. kr.) påvirker ikke netto driftsresultat, da samme beløp er budsjettert overført til NUAS. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet ved at netto driftsresultat viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift. Teknisk beregningsutvalg har framholdt at netto driftsresultat bør ligge på om lag 3 % for at kommunen skal ha en bærekraftig økonomi. Dette anslaget bygger på tidligere regelverk der momskompensasjon fra investeringer i sin helhet ble inntektsført i driftsregnskapet. Nå skal denne momskompensasjonen i sin helhet inntektsføres i investeringsregnskapet, og det er ventet at Teknisk beregningsutvalg vil komme med en oppdatert anbefaling angående netto driftsresultat i løpet av inneværende år. Netto driftsresultat Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.snitt Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -0,7 1-0,5 1,6 1,5 2,3 I tabellen over vises netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfond Disposisjonsfondet viser hvilket handlingsrom kommunen har til å takle uforutsette kostnader. I tabellen under vises også pensjonsfondet som kommunen har opprettet for å håndtere store svingninger i premieavvik. Pensjonsfondet inngår i tallet som rapporteres for disposisjonsfond i Kostra. Disposisjonsfond Pensjonsfond 2013 Inngående balanse Avsatt resultat Bruk etter budsjettvedtak Reversert avsatt resultat Avsatt resultat Bruk etter budsjettvedtak Sum

16 Tabellen under viser at Notodden kommune sitt disposisjonsfond har falt fra 2,2 % til 1,1 % av brutto driftsinntekter fra 2012 til Notodden kommune har et betydelig lavere disposisjonsfond enn kommunegruppe 11, Telemark og landet. Ifølge budsjettvedtak for 2014, vil disposisjonsfondet kun utgjøre kr per Disposisjonsfond Tall i % Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.snitt Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 3,1 2,2 1,1 4,3 3,2 5,1 Økonomiplanen legger opp til årlig avsetning til disposisjonsfond for å gjenoppbygge kommunens handlefrihet. Likviditet Kommunens likviditet svinger mye gjennom året. Den avhenger bl.a. av tidspunkt for låneopptak og framdrift i investeringsprosjekter. På grunn av manglende godkjenning av kommunens budsjett for 2014, ble låneopptak til investeringer forsinket. Dette ga en krevende likviditetssituasjon i årets første måneder der trekkrettigheten i DnB ble benyttet fullt ut. Kommunens nedbygging av disposisjonsfond, forsinket tilgang til premiefond grunnet flytting av pensjonsordning og forsinket innbetaling av avdrag for 2012 gjør at kommunens trekkrettighet søkes utvidet fra 30 mill. kr. til 80 mill.kr. i Et driftsnivå som muliggjør avsetning til disposisjonsfond samt kostnadsføring av tidligere balanseførte premieavvik skal de kommende årene bedre kommunens likviditet. 16

17 Likviditet pr. måned (september) Lividitet driftskonti Notodden kommune Januar Februar Mars April Mai Juni Juli AugustSeptemberOktoberNovember Desember Snitt likviditet pr. måned (september) Likviditet driftskonti årlig snitt pr. måned (september)

18 Pensjon I økonomiplan var det lagt inn en opptrappingsplan for kostnadsføring av hele fjorårets premieavvik i løpet av årene Dette skjer i form av økende avsetning til utgiftsføring av premieavvik på fellesområdet. Årlig økning i premieavvik forsøkes styrt ved bruk av premiefond. Bruk av premiefond i 2014 påvirker størrelsen på premieavviket som skal kostnadsføres i Opptrappingsplanen som lå inne i økonomiplan videreføres i økonomiplan I tillegg avsettes en reserve til økte pensjonsutgifter i 2015 på 2,5 mill. kr. Regjeringen anslår at kommunenes pensjonsutgifter vil øke med 0,5 mrd. kr. utover deflator i 2015, og rådmannen anslår at Notodden kommune sin andel av denne økningen vil utgjøre 2,5 mill. kr. Gjeld Tall i 1000 kroner Nye investeringslån Avdrag på investeringslån Sum innlån Investeringer for 2015 i budsjettskjema 2A inneholder et estimert etterslep fra 2014 på om lag 63 mill. kr. (om lag 54 mill. kr. ekskl. momskompensasjon). Siden det er tatt opp maksimalt investeringslån i henhold til vedtatt investeringsramme for 2014, er det ikke lagt inn nytt låneopptak til disse investeringene i tabellens lånebeløp for Nytt låneopptak for 2015 gjelder altså nye investeringsbevilgninger i Differanse mellom årlig avdrag i tabellen ovenfor og avdrag oppgitt i post 9.1 i budsjettskjema1a, skyldes avdragskomponenten i VAR-avgiftene som føres til fradrag i brutto avdragsutgifter i post 9.1. Samtlige prosjekter i investeringsbudsjettet er beskrevet i kapittel 11. Av samlet låneopptak i 2015 med 146,570 mill. kr., utgjør investeringer innen selvkostområdet - VAR 46,2 mill. kr. Gjeld Tall i % Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landet Nettogjeld pr. innbygger Bruk av lån i % av brutto investeringsutgifter 93,9 75,1 79,2 58,7 72,8 64,5 Indikatoren viser netto lånegjeld i kroner pr. innbygger. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Sammenlignet med andre kommuner er Notoddens gjeld høyere pr. innbygger enn både Telemark, kommunegruppe 11 og landsgjennomsnittet. Lånerente investeringslån Norges Bank anslag styringsrente 1,50 % 1,75 % 2,00 % 2,25 % Anslag påslag i pengemarkedet 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % Anslag bankens marginpåslag 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % Beregnet rente 2,20 % 2,45 % 2,70 % 2,95 % Med 50 % rentebinding 2,80 % 2,90 % 3,10 % 3,30 % 18

19 Norges banks styringsrenteprognose er lagt til grunn ved beregning av kommunens rentekostnader i økonomiplanperioden. Kommunen har imidlertid bundet en vesentlig del av sin låneportefølje for å få mer forutsigbare kostnader, og dette utgjør i dag om lag 50 % av låneporteføljen. Samlet låneportefølje har en rentebinding på 3,1 år. Porteføljeandelen som er omfattet av fastrenteavtaler har en gjennomsnittlig bindingstid på 5,6 år. Dagens låneportefølje har en gjennomsnittlig rente på 2,78 %. Dersom det generelle rentenivået skulle stige med 0,5 %, ville gjennomsnittlig rente øke til 3,02 %. Dette ville øke kommunens renteutgifter med om lag 2,5 mill. kr. Økte renteutgifter som skriver seg fra VAR-investeringer (om lag 25 % av samlede investeringer) vil i vesentlig grad kompenseres av økte VAR-avgifter. Rådmannen har lagt til grunn en gjennomsnittlig lånerente på 2,8 % for Avdrag Rådmannen foreslår en avdragstid på ca. 39 år for Dette er marginalt mindre enn hva det forskriftsmessige minsteavdraget utgjør. Momskompensasjon til bruk ved investeringer Fra og med budsjettåret 2014 har merverdikompensasjonen fra investeringer i sin helhet blitt regnet som inntekt knyttet til investeringsprosjekter og budsjettert i investeringsregnskapet. Omstillingsbehovet som fulgte av den femårige nedtrappingsplanen for inntektsføring av momskompensasjon fra investeringer har således full effekt i 2014 og gir ikke ytterligere reduserte driftsinntekter i

20 3 STYRINGSSYSTEM Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Fig. Kompasshuset i Mål for utviklingen Overordnede strategiske føringer. Seksjonenes mål og tiltak Attraktivitet for folk Attraktivitet for næring Bærekraftig utvikling Utnyttet handlingsrom Nærvær Samfunn Brukere RÅDMANNENS MÅLEKART Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle Velferd for alle Brukermedvirkning Overordnede strategiske føringer Seksjonenes mål og tiltak Overordnede strategiske føringer Organisasjon/ medarbeidere Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt Seksjonenes mål og tiltak Riktig kompetanse Utnyttet handlingsrom Økonomi Budsjettkontroll Kostnadseffektivitet Utnyttet handlingsrom Seksjonenes mål og tiltak Overordnede strategiske føringer 20

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag 2012

Rådmannens budsjettforslag 2012 Rådmannens budsjettforslag 2012 Sperrefrist: 03/11-2011 kl. 17.00 Innledning Etter kommunelovens kapittel 8 45 og 46 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Budsjettet

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer