Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag"

Transkript

1 Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag

2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering Side 23 5 Sentraladministrasjon/felles Side 27 6 Oppvekst Side 36 7 Kultur og stedsutvikling Side 44 8 Helse og omsorg Side 51 9 Sosial og flyktninger Side Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Side Investeringsbudsjett Side Interkommunalt samarbeid Side 111 Vedlegg: Kongsbergregionen sekretariatets budsjettinnspill for 2015 ( ) Gebyrer og egenbetalinger

3 1 Rådmannens innledning Notodden kommune sin økonomiske situasjon har forverret seg betydelig fra 2013 til Årsregnskapet for 2013 viser et lite overskudd grunnet påplussing av budsjettet mot slutten av 2013 med 14 mill. kr. finansiert med bruk av fond. Konsekvensen av dette er at utgiftsnivået ved inngangen til 2014 lå alt for høyt i forhold til inntektene. I tillegg var sektorrammen for NAV og sosial budsjettert urealistisk lavt samtidig som året 2014 hittil viser betydelig svikt når det gjelder skatteinntekter. Situasjonen tilsier at driftsnivået i 2015 må reduseres betydelig i forhold til Som en følge av dette har alle sektorrammene, unntatt NAV og sosial, fått redusert sine rammer med i størrelsesorden 2% til 4%. Dette innebærer at tjenestenivået i 2015 må reduseres noe både kvantitativt og kvalitativt. For å kompensere for de negative effektene av dette, har rådmannen søkt å finne frem til både organisasjons- og effektiviseringsmessige tiltak som reduserer virkningene av de reduserte rammene mest mulig. Dette medfører en noe strengere holdning til f.eks. å få innvilget helse- og omsorgstjenester samtidig som grunnskoleundervisningen bl.a. må endres i retning av noe større grupper. Siden Notodden fra og med 2014 er registrert på den såkalte ROBEK-listen, skal fylkesmannen godkjenne kommunale låneopptak. Fylkesmannen har uttalt at kommunen må redusere sine driftskostnader og at godkjenning av låneopptak er betinget av at de benyttes til såkalte strukturelle grep med driftsmessige positive konsekvenser. Som en konsekvens av dette er samlet investeringsvolum, og dermed størrelsen på låneopptak for 2015, redusert i forhold til gjeldende økonomiplan. Kommunens økonomiske reserver er nesten i sin helhet disponert. Konsekvensen er at driften også må gi et overskudd som må brukes til å gjenoppbygge kommunens økonomiske reserver. Dette er et tiltak som kommunen må prioritere i flere år fremover. Skifte av pensjonsleverandør medfører også økonomiske utfordringer i forbindelse med innbetaling av eierinnskudd ved gjeninntreden i KLP. Rådmannen sitt budsjettforslag gjøres opp med et positivt driftsresultat stort 19,206 mill. kr. I tillegg bidrar driften med 7,3 mill. kr. ved overføring til investeringsbudsjettet. Dette for dekning av bl.a. eierinnskudd i KLP. Notodden kommune sine tjenester holder både kvalitativt og kvantitativt et høyt nivå. Slik rådmannen vurderer situasjonen, vil kommunens tjenester basert på de rammer som ligger i budsjettforslaget, fortsatt være forsvarlige og av høy kvalitet. Utfordringen i 2015 blir å realisere de tiltak som er nødvendige for å holde tjenesteomfanget innen de noe reduserte rammene. Det omfattende budsjettarbeidet for 2015 er et resultat av stor innsats i hele organisasjonen. Rådmannen retter en stor takk til alle som har bidratt. Notodden kommune, Svein Aannestad konst. rådmann 3

4 2 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Drift Budsjettskjema 1A synliggjør de samlede midler som kommunen kan bruke på tjenester. Opprinnelig Revidert Tall i 1000 kroner Regnskap Budsjett budsjett Budsjett Økonomiplan 2015-prisnivå f.o.m Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre statstilskudd: 5.1 Investeringskomp. reform ' Momskompensasjon fra investeringsutg Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter ansvarlige lån Utbytte Notodden Energi AS Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8.1 Renteutgifter Avdrag på lån 9.1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Til ubundne avsetninger 12.1 Disposisjonsfond Pensjonsfond 0 0 Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond Netto avsetninger Overført investeringsbudsjettet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

5 Kommentarer til postene Beregning av innbyggertilskudd bygger på kommunens befolkningsdata pr , mens anslag for skatteutjevning bygger på antatt folketall pr , 2 Nominell økning i skatt og rammetilskudd er 16,1 mill. kr. i forhold til revidert budsjett Nominell økning er mindre fra 2014 til 2015 enn fra 2013 til Dette skyldes i det vesentligste at kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles f.o.m I Statsbudsjettet/ Grønt hefte anslås frie inntekter for Notodden kommune å utgjøre 658,707 mill. kr. i Rådmannen har som tidligere valgt å benytte alternativ prognosemodell fra Telemarksforsking. Denne gir et anslag på egne skatteinntekter og skatteutjevning som ligger om lag 2,3 mill. kr. lavere enn Statsbudsjettet/ Grønt hefte (innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, distriktstilskudd og skjønnstilskudd er like i begge prognosemodellene). I alternativ prognosemodell fra Telemarksforsking brukes snitt for kommunens skatteinntekter , samtidig med SSB s 4M-alternativ (alternativet som legger til grunn middels utvikling i fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring) for å finne anslag for folketallet Denne modellen har vist seg å gi et mer treffsikkert anslag for skatt og netto inntektsutjevning for kommuner med svak befolkningsutvikling og skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet. Det er, i samsvar med forslag i Statsbudsjettet, lagt inn en forventning om 1 % realvekst i skatteinntekter og rammetilskudd hvert år i økonomiplanperioden. I økonomiplanperioden er rammetilskuddet redusert med 4,81 mill. kr. f.o.m grunnet økt antall elever i private skoler/lisleherad Montessoriskole (anslår 59 elever som hver ville gitt et trekk på kr i 2015). Rammetilskuddet er ytterligere redusert med 2,5 mill. kr. f.o.m da fylkesmannen kun tildeler skjønnsmidler for ett år av gangen. 3 Rådmannen foreslår å videreføre eiendomsskatten med skattepromille på 7,0 for alle eiendommer i Eiendomsskatten for kraftverk økes med 0,4 mill. kr. på grunn av økt takstgrunnlag. Forventet inntekt fra eiendomsskatt er beholdt uendret gjennom økonomiplanperioden. Det vil imidlertid bli fremmet en egen kommunestyresak i januar 2015 som vil omhandle eventuell omtaksering av eiendomsskatteobjektene i Nytt skattegrunnlag vil da i tilfelle gjelde fra Andre direkte og indirekte skatter gjelder konsesjonsavgifter fra innehavere av vassdragskonsesjoner. Årlig konsesjonsavgift beregnes av NVE og innbetales til Notodden kommune av konsesjonshaverne. Inntektsposten har vært overbudsjettert de seneste årene og reduseres med kr f.o.m Rådmannen foreslår at kommunen viderefører bosetting av opptil 40 nye flyktninger i Det er i tillegg beregnet ca. 20 familiegjenforeninger hvert år. Det samme antall legges til grunn utover i økonomiplanperioden inntil noe annet eventuelt er vedtatt. 7.3 Resterende lån til Notodden Energi AS er på 19,6 mill. kr. Renteinntekt for kommunen i 2015 blir 1,274 mill. kr. 5

6 7.4 I samsvar med vedtak i kommunestyresak 60/14 foreslår rådmannen et utbytte fra Notodden Energi Holding AS på 1 mill. kr. for årene Samme beløp legges også inn for Notodden kommune behandler på nytt sak vedr. utbytte fra Notodden Energi AS i løpet av 1. halvår Innlånsrenten se under investeringer nedenfor Rådmannen foreslår avsetning til disposisjonsfond i 2015 på 19,2 mill. kr. Dette er helt nødvendig for å gjenvinne kommunens økonomiske handlefrihet, for å starte gjenoppbyggingen av kommunens fond - hvor det nå gjenstår bare kr samt etter hvert bidra med egenandel til investeringer Rådmannen foreslår å utbetale opptil 7,0 mill. kr. fra næringsfondet til Notodden Utvikling AS (NUAS) i Utbetalingene reduseres til tidligere nivå på 4,5 mill. kr. for årene Rådmannen foreslår overføring av 7,3 mill. kr. til investeringsbudsjettet til finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP. Dette som en følge av flytting av Notodden kommune sin pensjonskasse fra DNB Liv til KLP fra Egenkapitalinnskuddet skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og kan ikke lånefinansieres. Det må derfor overføres midler fra driftsregnskapet til finansiering av dette innskuddet. Dersom KLP viderefører de senere års nivå på årlig egenkapitalinnskudd, anslår rådmannen at Notodden kommune kan måtte innbetale om lag 2,6 mill. kr. i ny egenkapital i I tillegg til egenkapitalinnskudd for 2015, overføres også 4,7 mill. kr. til finansiering av ¼ av egenkapitalinnskudd ved flytting av pensjonsordning fra DNB Liv til KLP (totalt skal det innbetales18,76 mill. kr. i egenkapitalinnskudd pga. flytting av pensjonsordningen, og dette er fordelt på alle fire år i økonomiplanen). Notodden kommune har søkt om innbetaling av egenkapitalinnskuddet på 18,76 mill. kr. over flere år og avventer svar på dette. KLP har ennå ikke avsluttet beregningen av flytteoppgjøret fra DNB Liv. Dersom det viser seg at premiereserve blir lavere og premiefond større hos KLP enn tilsvarende størrelser hos DNB Liv, ønsker rådmannen å bruke disse frigjorte midlene til raskere innbetaling av egenkapitalkravet på 18,76 mill. kr. Det vil i så fall medføre en budsjettrevisjon i 2015 der fellesområdets ramme reduseres (pga. lavere amortiseringsutgift grunnet premieavvik 2014) og høyere overføring til investeringsbudsjettet. De øvrige seksjonenes rammer vil ikke bli påvirket. Endringer fra Tall i 1000 kroner Endring Økning i skatt og rammetilskudd Økning i eiendomsskatt -400 Reduksjon i andre direkte og indirekte skatter (konsesjonsavgifter) 300 Økt tilskudd flyktninger Andre statstilskudd 164 Økt netto finansutgifter Økning avsetning til fond Overført investeringsregnskapet Redusert ramme til fordeling på seksjonene

7 Felleskostnader Tidligere økonomiplanvedtak Skogen Vel - utbetalt Økt tilskudd Notodden Lufthavn AS Redusert tilskudd Kirkelig fellesråd -125 Økt tilskudd Notodden Lufthavn AS (utbet. NUAS) Helårsvirkning nedlegging Kultur- og stedsutviklingsutvalget -30 Opprusting av grusbanen på Sport 261 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2014: Merinntekt kraftsalg 650 Redusert lønnsreserve 400 Nye tiltak Tilbakeført ubrukt lønnsreserve Lønnsreserve Redusert tilskudd Notodden Lufthavn AS Oppgjør Vinterlys Telemark 727 Økt pensjonsutgift/premieavvik Helårsvirkning lønnsoppgjør 2014 Kirkelig fellesråd 116 Prisvekst Flytte helårsvirkning nedl. kultur- og stedsutv. til sentraladm. 30 Flytte renter/avdrag opprusting av grusbanen til finans -261 Flytte budsjett skjenkekontroll til sentraladm. 95 Sentraladministrasjon Tidligere økonomiplanvedtak: Valg hvert annet år (valg i 2015) 300 Helårsvirkning reduksjon i stillinger -600 Avsetn. fond - verneverdige bygg Reversering av tiltak i revidert budsjett 2014: Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsoppgjør Prosjektmidler rådmannen 500 Prosjektmidler folkehelsearbeid 400 Overført helårsvirkn. nedl. Kultur- og stedsutv. fra fellesområdet -30 Overført budsjett skjenkekontroll fra fellesområdet -95 Prisvekst

8 Oppvekst Tidligere økonomiplanvedtak: Reversert avvikling leirskole 100 Reduksjon lærerårsverk Reversert nedlegging Yli skole fra Økt IP-lønn (15 nye flyktninger per år) Helårsvirkning reduksjon lærerårsverk Helårsvirkning reduksjon PPT -150 Økning grunnskole og voksenopplæring pga. økt ant. flyktn Reduksjon kulturskolen -200 Helårsvirkning slå sammen Tinnesmoen/Lisleherad på Tinnesm Helårsvirkning slå sammen Nordbygda/Yli/Rygi Helårsvirkn. innsparing Tinnesmoen/Lisleherad overf. teknisk 201 Helårsvirkn. innsparing Nordygda/Yli/Rygi overf. teknisk 694 Helårsvirkning reduksjon lærerårsverk Notodden barneskole, avd. Tinnesmoen Reversering av tiltak i revidert budsjett 2014: Kommunalt driftstilskudd private bhg. - avregn Mindreinntekt sykepengerefusjon Innkjøps- og stillingsreduksjon Nye tiltak Helårsvirkning lønnsoppgjør Red. pedagog Gransherad bhg pga red. ant barn -300 Salg av Voksenopplæringstjeneste til Hjartdal kommune -352 Subsidiert kapitaltilskudd private barnehager avvikles Reduksjon grunnskole Reduksjon Voksenopplæring -250 Reduksjon Kulturskole -180 Prisvekst Prisvekst egeninntekter Kultur og stedsutvikling Tidligere økonomiplanvedtak: Reversering av tiltak i revidert budsjett 2014: Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Prisvekst Bibliotek -185 Tinfos Bad -90 Ungdomsarrangementer -75 Arrangementstilskudd -70 Idrett driftstilskudd til organisasjoner, lag og foreninger -50 Kultur - driftstilskudd til organisasjoner, lag og foreninger -50 Flytte kulturadm - utleie kontorer (gjelder eiendomsavd.) -50 8

9 Helse og omsorg Tidligere økonomiplanvedtak: Helårsvirkning NOS avd. 2 legges ned - 15 plasser Helårsvirkning red. støttekontakt/avlastning -85 Helårsvirkning kutt psykisk helse -250 Helårsvirkning - ikke stønad til nye elever internat Seljord -75 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2014: Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Avvikling kommunal medfinansiering (KMF) Prisvekst Reduksjon refusjon ressurskrevende tjenester 2500 Reduksjon BPA Brukerstyrt Personlig Assistent - (endret behov) Åpent anbud vaskeritjenester -375 Strukturendring TFF Reduksjon Psykisk helse Reduksjon HBT Redusert kjøp av tjenester utenfor kommunen Sosial og flyktninger Tidligere økonomiplanvedtak: Tilbakeført innsparing vakant stilling flyktninger 100 Tilbakeført reduksjon boligsosialt arbeid 60 Helårsvirkning reduksjon sosialhjelp -250 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: Økt sosialhjelp Tilbakeført innsparing vakanser 500 Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Økt sosialhjelp Prisvekst Redusert kjøp fra NAV Stat (ledelse) -300 Vakanse sosialrådgivningstjenesten

10 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Tidligere økonomiplanvedtak: Toalett Øygardsvingen/lys inngangsparti idrettshall/lys Gulltun -200 Helårsvirkning kutt brannvesen forebyggende avdeling -100 Kutt renhold -750 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: Tilbakef. redusert leieinntekt Tinnes vdg. skole -700 Tilbakef. innsparing utsatt kulturminneplan 100 Tilbakef. innsparing red. innleie konsulent oppmåling 200 Tilbakef. innkjøps- og ansettelsesrestriksjoner 400 Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Helårsvirkn. innsparing Tinnesmoen/Lisleherad overf. teknisk -201 Helårsvirkn. innsparing Nordygda/Yli/Rygi overf. teknisk -694 Helårsvirkn. leieinntekt Lisleherad Montessoriskole -150 Netto økt ramme i TLG 543 Prisvekst Sum endring driftsrammer Netto endring 0 Fordeling mellom seksjoner Fordelingen av netto driftsutgifter mellom seksjonene i henhold til rådmannens forslag til økonomiplan framgår av følgende tabell: Revidert Regnskap Regnskap budsjett Budsjett Økonomiplan Seksjoner Felleskostnader 1 % 2 % 3 % 5 % 4 % 5 % 5 % Sentraladministrasjon 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 5 % 4 % Oppvekst 33 % 34 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % Kultur og stedsutvikling 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Helse og omsorg 46 % 43 % 42 % 40 % 40 % 39 % 39 % Sosial og flyktninger 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 10

11 Tabellen ovenfor viser hvordan kommunens samlede driftsramme fordeles på de ulike seksjonene. Det kan ikke leses direkte ut av seksjonsrammene hvor mye av kommunens samlede driftsramme som benyttes til de ulike tjenesteområdene. Det vil derfor være avvik mellom seksjonenes relative andeler av driftsrammen, og Kostra sin rapportering av andel av driftsutgifter som brukes på de ulike tjenesteområdene. Helse og omsorg sin reduserte andel av samlede midler til fordeling drift fra 2012 til 2013 skyldes i stor grad at tilskudd for ressurskrevende tjenester ble flyttet fra finans til seksjonen i 2013 (flyttet en inntektspost på om lag 20 mill. kr. som reduserte seksjonens ramme tilsvarende). På samme måte er det særlig bortfall av kommunal medfinansiering på 18 mill. kr. av spesialisthelsetjenesten som forklarer den reduserte andelen fra 2014 til Fellesområdets budsjett omfatter lønnsreserven, dvs. kostnader forbundet med lønnsoppgjøret i Overhenget, dvs. årseffekten av forrige års lønnsoppgjør, anslås til 1,8 %, og er lagt inn i seksjonenes rammer for Hvor mye som skal avsettes til lønnsreserve avhenger av antatt samlet lønnsvekst i For 2015 er denne anslått til 1,5 % utover overhenget. Dette gir en samlet årslønnsvekst i 2015 på 3,3 %. Lønnsreserven ombudsjetteres fra fellesområdet til de ulike seksjonene når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent. 11

12 2.2 Investeringer Budsjettskjema 2A synliggjør de samlede midler som kommunen bruker på investeringer. Opprinnelig Revidert Tall i 1000 kroner Regnskap budsjett budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidl. års merforbruk Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler - investeringer Bruk av lånemidler - utlån Momskompensasjon Inntekt fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finanseiring Overføringer fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Rådmannens detaljerte forslag til investeringer er beskrevet i kapittel 11. I tallene for 2015 videreføres bevilgninger med beregnede resterende rammer for prosjekter som ikke regnes å være ferdigstilt pr Det er kun estimerte beløp som er oppgitt i oversikten i budsjettdokumentet. Vedtak om overføring av endelige resterende rammer fra 2014 til 2015 vil bli fattet av kommunestyret ved behandling av årsregnskap Statlige rammer og forutsetninger for økonomiplanen Nedenfor er hovedpunktene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i Deflator Lønns- og prisstigningen på kommunal tjenesteyting (deflatoren) for 2015 er beregnet til 3,0 %. Årslønnsveksten er beregnet til 3,3 % og prisveksten er beregnet til om lag 2,4 %. Samlede inntekter Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 anslås i forslaget til statsbudsjett til 6,2 mrd. kr. målt mot anslag for 2014 i revidert nasjonalbudsjett Av samlet inntektsvekst er 4,4 mrd. kr. frie inntekter fordelt med 3,9 mrd. kr. på kommunene og 0,5 mrd. kr. på fylkeskommunene. Av økning i frie inntekter på 4,4 mrd. kr. anslås 2,1 mrd. kr. å dekke økte utgifter som følge av befolkningsendringer og 0,5 mrd. kr. å dekke økte pensjonskostnader. 0,8 mrd. kr. antas å kunne gi en generell styrking av kommunenes tjenestetilbud. 12

13 Innenfor rammen av frie inntekter ønsker regjeringen en prioritering av helse- og skolehelsetjenesten, rus og psykisk helse og fleksibelt barnehageopptak. Egenbetalinger Regjeringen foreslår å øke maksimal foreldrebetaling i barnehage til kr per måned for heltidsplass. Dette gir en økning på kr 100 utover generell prisvekst i Rammetilskuddet til kommunene reduseres samtidig med 312 mill. kr. Endringer i øremerkede tilskudd I statsbudsjettet 2015 anslås økningen i øremerkede tilskudd å utgjøre 1,3 mrd. kr. i forhold til foregående år. Det foreslås økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Det gis en tilsagnsramme til nye plasser, og den maksimale anleggskostnaden økes. En økt bevilgning på 130 mill. kr. skal legge til rette for nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. Øyeblikkelig hjelp døgntilbud skal bygges videre ut i 2015, og totalt vil det her gis et tilskudd til kommunene på vel 300 mill. kr. Regjeringen foreslår 144 mill. kr. til styrket satsing på videreutdanning for lærere. Dette skal gi nye videreutdanningsplasser i Bevilgning til kompetanseheving for barnehageansatte øker med om lag 60 mill. kr. i Regjeringen foreslår å videreføre en kompensasjonsgrad på 80 % i refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester. Innslagspunktet foreslås imidlertid økt med kr utover ordinær prisjustering. På grunn av ulikt periodiseringsprinsipp i statlig og kommunalt regnskap, får dette betydning for kommunene allerede i Regjeringen foreslår å øke integreringstilskuddet for flyktninger med 50 millioner i 2015 (=4 % nominelt). 2.4 Lokale rammer og forutsetninger for økonomiplanen Frie inntekter Notodden har et samlet anslag på frie inntekter i Grønt hefte på 658,7 mill. kr. i Dette gir en økning på ca. 20 mill. kr. i forhold til anslag frie inntekter i regnskap På grunn av endringer i kommunens oppgaver beregnes et anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter i Sett i forhold til dette anslaget, øker Notodden kommune sine frie inntekter med 35,1 mill. kr. fra 2014 til Dette gir en vekst i frie inntekter på 5,6 %, dvs. 2,6 % utover deflator. 13

14 Rådmannen legger Telemarksforskings alternative prognose til grunn ved budsjettering av frie inntekter. De frie inntektene er sammensatt slik: År 2015 Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Distriktstilskudd Sør-Norge Ordinært skjønnstilskudd Skjønn grunnet tap på endret inntektssystem Saker med særskilt fordeling/overgangsordninger 78 Sum rammetilskudd uten skatteutjevning Netto skatteutjevning Sum rammetilskudd uten skatteutjevning Egne skatteinntekter på inntekt og formue Sum skatt og rammetilskudd Regjeringen har beregnet at Notodden kommune har et samlet utgiftsbehov på 107,87 % av en gjennomsnittskommune. Dette er en økning fra 105,99 % i 2014, og medfører at utgiftsutjevningskomponenten i rammetilskuddet øker med 10,9 mill. kr. fra 2014 til Distriktsindeksen for Sør-Norge er revidert fra 2014 til Indeksen gir uttrykk for distriktsutfordringer i en kommune, og Notodden har falt fra 51 til 41 poeng på denne indeksen. Den øvre poenggrensen for å motta distriktstilskudd går ved 46 poeng, og for 2015 utløser dette et tilskudd på 6,8 mill. kr. til Notodden kommune. Tilskuddet kan forventes videreført i Lønnsvekst Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret i I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst i 2015 på 3,3 % inkludert overheng på ca. 1,5 %. Prisvekst I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en prisvekst i 2015 på omlag 2,4 %. Rådmannen foreslår å legge inn kompensasjon for denne prisveksten i seksjonenes budsjettposter for innkjøp og refusjoner i I resten av økonomiplanperioden ( ) er det benyttet faste 2015-priser. Gebyrer og egenbetalinger Rådmannen foreslår å øke gebyrer og egenbetalinger som ikke er regulert av lov- eller avtaleverk med statsbudsjettets deflator (3%) i Seksjonenes kompensasjon for prisvekst er redusert med anslag på seksjonenes økte inntekter fra egne brukerbetalinger og salgsinntekter. For avgifter og gebyrer som er regulert med eget regelverk, foreslår rådmannen en del økninger. Dette er spesielt omtalt under kommentarene til de seksjonene det gjelder. De fleste som kommer inn under denne kategorien hører til under Seksjon samfunnsutvikling og tekniske tjenester. En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetaling framkommer i vedlagte gebyrhefte. 14

15 Næringsfondet Notodden Utvikling AS (NUAS) Rådmannen foreslår å utbetale opptil 7,0 mill. kr. fra næringsfondet til NUAS i 2015, mens utbetalingen reverseres til 4,5 mill. kr. fra For utbetalinger utover 4,5 mill. kr. kreves styrevedtak i NUAS om støtte til konkrete utviklingsprosjekter for ny næringsvirksomhet i Notodden. Rådmannen vil bemerke at næringsfondet reelt sett trolig vil bli redusert i verdi hvert år grunnet større uttak enn hva avkastningen innebærer. Avkastningen på næringsfondet varierer med avkastningen i finansmarkedet. Avkastningen pr ligger på 5,7 %. Verdi på næringsfondet pr etter utbetaling av 6,6 mil. kr. til NUAS (herav 0,65 mill. kr. bokført i 2013) er 66.7 mill. kr. Pr hadde næringsfondet en markedsverdi på 69,7 mill kr. Netto driftsresultat Rådmannens forslag innebærer et positivt netto driftsresultat i 2015 på om lag 2,7 % av brutto driftsinntekter. Budsjettert avkastning på næringsfondet (7 mill. kr.) påvirker ikke netto driftsresultat, da samme beløp er budsjettert overført til NUAS. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet ved at netto driftsresultat viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift. Teknisk beregningsutvalg har framholdt at netto driftsresultat bør ligge på om lag 3 % for at kommunen skal ha en bærekraftig økonomi. Dette anslaget bygger på tidligere regelverk der momskompensasjon fra investeringer i sin helhet ble inntektsført i driftsregnskapet. Nå skal denne momskompensasjonen i sin helhet inntektsføres i investeringsregnskapet, og det er ventet at Teknisk beregningsutvalg vil komme med en oppdatert anbefaling angående netto driftsresultat i løpet av inneværende år. Netto driftsresultat Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.snitt Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -0,7 1-0,5 1,6 1,5 2,3 I tabellen over vises netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfond Disposisjonsfondet viser hvilket handlingsrom kommunen har til å takle uforutsette kostnader. I tabellen under vises også pensjonsfondet som kommunen har opprettet for å håndtere store svingninger i premieavvik. Pensjonsfondet inngår i tallet som rapporteres for disposisjonsfond i Kostra. Disposisjonsfond Pensjonsfond 2013 Inngående balanse Avsatt resultat Bruk etter budsjettvedtak Reversert avsatt resultat Avsatt resultat Bruk etter budsjettvedtak Sum

16 Tabellen under viser at Notodden kommune sitt disposisjonsfond har falt fra 2,2 % til 1,1 % av brutto driftsinntekter fra 2012 til Notodden kommune har et betydelig lavere disposisjonsfond enn kommunegruppe 11, Telemark og landet. Ifølge budsjettvedtak for 2014, vil disposisjonsfondet kun utgjøre kr per Disposisjonsfond Tall i % Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.snitt Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 3,1 2,2 1,1 4,3 3,2 5,1 Økonomiplanen legger opp til årlig avsetning til disposisjonsfond for å gjenoppbygge kommunens handlefrihet. Likviditet Kommunens likviditet svinger mye gjennom året. Den avhenger bl.a. av tidspunkt for låneopptak og framdrift i investeringsprosjekter. På grunn av manglende godkjenning av kommunens budsjett for 2014, ble låneopptak til investeringer forsinket. Dette ga en krevende likviditetssituasjon i årets første måneder der trekkrettigheten i DnB ble benyttet fullt ut. Kommunens nedbygging av disposisjonsfond, forsinket tilgang til premiefond grunnet flytting av pensjonsordning og forsinket innbetaling av avdrag for 2012 gjør at kommunens trekkrettighet søkes utvidet fra 30 mill. kr. til 80 mill.kr. i Et driftsnivå som muliggjør avsetning til disposisjonsfond samt kostnadsføring av tidligere balanseførte premieavvik skal de kommende årene bedre kommunens likviditet. 16

17 Likviditet pr. måned (september) Lividitet driftskonti Notodden kommune Januar Februar Mars April Mai Juni Juli AugustSeptemberOktoberNovember Desember Snitt likviditet pr. måned (september) Likviditet driftskonti årlig snitt pr. måned (september)

18 Pensjon I økonomiplan var det lagt inn en opptrappingsplan for kostnadsføring av hele fjorårets premieavvik i løpet av årene Dette skjer i form av økende avsetning til utgiftsføring av premieavvik på fellesområdet. Årlig økning i premieavvik forsøkes styrt ved bruk av premiefond. Bruk av premiefond i 2014 påvirker størrelsen på premieavviket som skal kostnadsføres i Opptrappingsplanen som lå inne i økonomiplan videreføres i økonomiplan I tillegg avsettes en reserve til økte pensjonsutgifter i 2015 på 2,5 mill. kr. Regjeringen anslår at kommunenes pensjonsutgifter vil øke med 0,5 mrd. kr. utover deflator i 2015, og rådmannen anslår at Notodden kommune sin andel av denne økningen vil utgjøre 2,5 mill. kr. Gjeld Tall i 1000 kroner Nye investeringslån Avdrag på investeringslån Sum innlån Investeringer for 2015 i budsjettskjema 2A inneholder et estimert etterslep fra 2014 på om lag 63 mill. kr. (om lag 54 mill. kr. ekskl. momskompensasjon). Siden det er tatt opp maksimalt investeringslån i henhold til vedtatt investeringsramme for 2014, er det ikke lagt inn nytt låneopptak til disse investeringene i tabellens lånebeløp for Nytt låneopptak for 2015 gjelder altså nye investeringsbevilgninger i Differanse mellom årlig avdrag i tabellen ovenfor og avdrag oppgitt i post 9.1 i budsjettskjema1a, skyldes avdragskomponenten i VAR-avgiftene som føres til fradrag i brutto avdragsutgifter i post 9.1. Samtlige prosjekter i investeringsbudsjettet er beskrevet i kapittel 11. Av samlet låneopptak i 2015 med 146,570 mill. kr., utgjør investeringer innen selvkostområdet - VAR 46,2 mill. kr. Gjeld Tall i % Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landet Nettogjeld pr. innbygger Bruk av lån i % av brutto investeringsutgifter 93,9 75,1 79,2 58,7 72,8 64,5 Indikatoren viser netto lånegjeld i kroner pr. innbygger. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Sammenlignet med andre kommuner er Notoddens gjeld høyere pr. innbygger enn både Telemark, kommunegruppe 11 og landsgjennomsnittet. Lånerente investeringslån Norges Bank anslag styringsrente 1,50 % 1,75 % 2,00 % 2,25 % Anslag påslag i pengemarkedet 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % Anslag bankens marginpåslag 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % Beregnet rente 2,20 % 2,45 % 2,70 % 2,95 % Med 50 % rentebinding 2,80 % 2,90 % 3,10 % 3,30 % 18

19 Norges banks styringsrenteprognose er lagt til grunn ved beregning av kommunens rentekostnader i økonomiplanperioden. Kommunen har imidlertid bundet en vesentlig del av sin låneportefølje for å få mer forutsigbare kostnader, og dette utgjør i dag om lag 50 % av låneporteføljen. Samlet låneportefølje har en rentebinding på 3,1 år. Porteføljeandelen som er omfattet av fastrenteavtaler har en gjennomsnittlig bindingstid på 5,6 år. Dagens låneportefølje har en gjennomsnittlig rente på 2,78 %. Dersom det generelle rentenivået skulle stige med 0,5 %, ville gjennomsnittlig rente øke til 3,02 %. Dette ville øke kommunens renteutgifter med om lag 2,5 mill. kr. Økte renteutgifter som skriver seg fra VAR-investeringer (om lag 25 % av samlede investeringer) vil i vesentlig grad kompenseres av økte VAR-avgifter. Rådmannen har lagt til grunn en gjennomsnittlig lånerente på 2,8 % for Avdrag Rådmannen foreslår en avdragstid på ca. 39 år for Dette er marginalt mindre enn hva det forskriftsmessige minsteavdraget utgjør. Momskompensasjon til bruk ved investeringer Fra og med budsjettåret 2014 har merverdikompensasjonen fra investeringer i sin helhet blitt regnet som inntekt knyttet til investeringsprosjekter og budsjettert i investeringsregnskapet. Omstillingsbehovet som fulgte av den femårige nedtrappingsplanen for inntektsføring av momskompensasjon fra investeringer har således full effekt i 2014 og gir ikke ytterligere reduserte driftsinntekter i

20 3 STYRINGSSYSTEM Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Fig. Kompasshuset i Mål for utviklingen Overordnede strategiske føringer. Seksjonenes mål og tiltak Attraktivitet for folk Attraktivitet for næring Bærekraftig utvikling Utnyttet handlingsrom Nærvær Samfunn Brukere RÅDMANNENS MÅLEKART Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle Velferd for alle Brukermedvirkning Overordnede strategiske føringer Seksjonenes mål og tiltak Overordnede strategiske føringer Organisasjon/ medarbeidere Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt Seksjonenes mål og tiltak Riktig kompetanse Utnyttet handlingsrom Økonomi Budsjettkontroll Kostnadseffektivitet Utnyttet handlingsrom Seksjonenes mål og tiltak Overordnede strategiske føringer 20

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 20/14 Møtedato: 20.03.2014 Arkivsak: 14/230 SAKSPROTOKOLL ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Nytt bilde for 2016 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 2 3 Styringssystem Side 14 4 Organisering Side 17 5 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 42/13 Møtedato: 26.11.2013 Arkivsak: 13/635 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 Formannskapets innstilling til

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 51/14 Møtedato: 25.11.2014 Arkivsak: 14/835 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Formannskapets innstilling til

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer