RAPPORT ZOOLOGISK SERIE : FISKEBESTANDENE I ESSAND-NESJØ MAGASINENE ETTER 22 AR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT ZOOLOGISK SERIE : 1993-4 FISKEBESTANDENE I ESSAND-NESJØ MAGASINENE ETTER 22 AR"

Transkript

1 RAPPORT ZOOLOGISK SERIE : FISKEBESTANDENE I ESSAND-NESJØ MAGASINENE ETTER 22 AR I

2 ZOOLOGISK AVDELINGS OPPDRAGSTJENESTE Utredning og forskning innen anvendt zoologisk miljøproblematikk Helt siden 1969 har Zoologisk avdeling ved Vitenskapsmuseet, UNIT, patatt seg oppdrag innen anvendt zoologisk miljøproblematikk. Et laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) ble da tilknyttet avdelingen. Siden har en ogsa fatt en terrestrisk oppdragsenhet. Avdelingen har derfor i dag et utredningsorgan som blant annet tar sikte pa A bista forvaltningsmyndighetene innen stat, fylker, fylkeskommuner og kommuner med miljøutredninger. Vi patar oss ogsa oppgaver i forbindelse med utredninger av miljøkonsekvensene av planlagte naturinngrep fra interesserte bedrifter etc. Avdelingen har i dag faglig kapasitet innenfor fagfeltene a) ferskvannsbiologi b) fiskeribiologi c) ornitologi d) smavilt Avdelingen pbtar seg I I1 Utredning a) faunakartlegging b) for- og etterundersøkelser ved naturinngrep c) konsekvensanalyser av planlagte naturinngrep d) biologiske verdivurderinger av arealer Ulike forskningsoppdrag Zoologisk avdelings geografiske arbeidsfelt vil normalt være innenfor Vitenskapsmuseets ansvarsomrtlde; det vil grovt sett si fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Vi ønsker A kunne tilby alle som benytter seg av vare tjenester et faglig arbeid av god standard og til avtalt tid. For A sikre dette, er det ønskelig at oppdrag blir bestilt i SA god tid som mulig pa forhand. Spesielt er det viktig A fa oversikt over arbeidsoppgaver som krever større feltinnsats SA tidlig som mulig pa Aret.

3 Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie John W. Jensen Universitetet i Trondheim Vitenskapsmuseet Trondheim, desember 1993

4 ISBN ISSN

5 REFERAT Jensen, J.W Fiskebestandene i Essand-Nesje magasinene etter 22 Ar. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Rapport Zoologisk Sene : Denne rapporten gir resultatene av fiskeribiologiske undersakelser utfort i Essand-Nesje magasinene i og i Materiale ble samlet inn ved 6 fiske med gamserier. Essand ble anlagt i Den ga fer 1983 et godt utbytte av mye (Salvelinus alpinia (l.)) og i 1990 var vektutbyttei sunket til ca. 25 % av utgangsnivaet. Royas vekt og kondisjon var jevnt bra i hclc perioden. Nesjo ble anlagt i 1970 ved B demme ned 38,7 kn? terreng. Den gar i ei med Essand inellom 722,4 og 719,O m. Etter at orre1 (Snbno urrira L.) og deretter lake (Lora (L.)) haddc gitt storst fangster, ble mye den domincmnde fiskearten etter De forste irene ga Nesje usedvanlig store fangster av hurtigvoksende og feit fisk. I 1992 var utbyttet. ruyas vekst, kondisjon og spesielt sirarrelse fortsatt bedre enn i Essand. SA sent som i 1983 gikk mya tilbake til Essand for A gyte. Nesje fungerte som et oppvekstbasseng for mye som hadde levd minst 3-4 Ar i Essand. Dette hadde endret seg i 1992, da det kun ble tatt gytemye -- - i Nesje i september. - Begge. delmagasinene, og særlig Nesje, har stor produksjon av - fjmn~ygg (Chironomidae), som i alt vesentlig ma leve av de ov&emte planterestene. Fjærmyggene klekker mest intenst den fprrsle &neden etter islesning og gir et stort næringstilskudd i den perioden da fiskens vekstevne er pb topp. Utover sommeren gbr mya over til A ete planktoncladocererog overflateinsekter. Det siste mest utpreget i Easand. At mya n& ogd har tatt seg gyteplasser i Nesje vil medfere bestandsend~ger, mot sbrre antall og mindre vekst. Emneord: vannkrafimagasin - fiskepopulasjoner John W. Jensen, Virenrkapsn~useer, Erling Skakkesga& 47, N-7004, Trondheim. ABSTRACT Jensen, J.W The fish populations in the Essand-Nesjo reservoirs arer 22 years. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Rapport Zoologisk Serie : This paper presents the results of studies on the fish populations of the Essand and Nesje reservoin in and Sampling was done with series of nets of various mesh sizes. Essand was established in Before 1983 the catches of Arctic char (Salvelinus alpinia (L.)) exceeded the usual leve1 of Norwegian lakes. In 1983 and 1990 the catches had declined to 25 % of the initial level. The gro* and condition of the char were ordinary and constantover the research period. Nesjo was established in 1970 by flooding38.7 k d of land. Nesjo and Essand make one reservoir between and m. The Nesja caiches were initially dominated by brown tmut (Salmo frurra L.), hen by burbot (Lora (L.)), and since 1977 by Arctic char. They were exceptionally large during the first 6-7 years, a period with fish of extraordinary growth and condition. In 1992 the catches, the growlh and especially the size of the char were still larger in Nesjo than in Essand. Before 1984, the spawning char retumed to its spawning grounds in Essand. Char recmited from Essand could therefore grow up in Nesje, without the competition from individuals younger han 3-4 years. In September 1992 only spawning char were taken in Nesje. Both reservoirs, and Nesje in particular, produce large amounts of Chironomidae, which min food resource has to the flooded plant debris. Their hatching is most intense during the first month afier ice-out, when the growih potential of the salmonids is highest. Later in summer the char tum to cladoceran plankton and insects dritting on the lake surface. The last group is most impor(ant in Essand. The new situation with char spawning also in Nesje, will give a char population of increasing numbers and poorer population charscteristics. Keywords: reservoirs - fish populations p John W. Jensen, Museum of Naarral Hisrory and Archaeology, Erling Skakkesgare 47, N-7004 Trondheim, Norway.

6

7 INNHOLD REFERAT ABSTRACT FORORD METODIKK OG MATERIALE Utbyttet av fisket Næringsopptak Kvalitet RESULTATER Størrelse og vekst KONKLUSJONER REFERANSER..

8

9 FORORD I 1990 og 1992 ble det utført oppfølgende undersøkelser i Essand og Nesjø. Arbeidet ble finansiert av Norges vassdrags- og energiverk og Trondheim elektrisitetsverk. Forskningstekniker Toril Berg har statt for bearbeidelse av materialet, databehandling, figurtegning og layout. Trondheim, desember 1993 John W. Jensen

10 1. INNLEDNING Vannkraftmagasinene Essand og Nesjra ligger i Tydal kommune, nær opp til grensen mot Sverige (Figur 1). PA vannstand mellom 729,O m (HRV) og 722,4 m utgjør de ett magasin med største areal 66 km2. Nesjø kan, under bestemte forutsetninger, senkes ytterligere til 706,O m. Figur 1. Kart over Essand og Nesjra magasinene med lokalisering og det opprinnelige vannarealet (sort).

11 Essand ble oppdemt i slik at arealet økte fra 18 til 27,3 km2. Fram til 1970 hadde den vært regulert mellom 722,4 og 729,O m. I utgangspunktet var Essand sannsynligvis et av Norges beste fiskevatn og ga under garnfiske jevnstore fangster av ørret og rsye (Sivertsen 1943, 1950). I 1970 hadde det skjedd store endringer i bunnfauna, gyteforhold og bestandsammensetning. Ørreten var gatt sterkt tilbake, men Essand ga fortsatt gode fangster av rraye som var opp til 30 cm lang. Oppdemningen av Nesjø i 1970 medførte 38,7 km2 oversvømt terreng. Av dette var 3,8 km2 elver og smavatn. Fiskebestandene i det oversvømte vannsystemet var først og fremst smil elvwnet, men ogsa endel røye og lake. Ørekyt ble funnet i Nea ovenfor Nesjø i 1974 (Koksvik og Langeland 1975). Vitenskapsmuseet i Trondheim fulgte utviklingen av planktonkreps og fisk i Essand-Nesjø fra Nesjø ble anlagt i 1970 og til i Resultatene er presentert av Jensen (1988). Etter det har vi gjennomført et prmefiske i begge delmagasinene i juni 1990, men det i Nesjø ble mislykket pa grum av sterk vind. Nesjø ble igjen prsvefisket i juni Malsettingen med dette notatet er A beskrive u ~ n g e n n a v f i s k e - t *er i ~ W7e, ~ ~ ~ ~fefase~ethar skjedd forandringer etter Materialet fra 1990-ilrene er innsamlet i juni, det tidspunktet i lqet av sommeren da det er lettest a fil sammenlignbare fangster. Presentasjonen bygger derfor i vesentlig grad pa juni-materialene. 2. METODIKK OG MATERIALE Fiskemateriale ble samlet inn ved h fiske med garnserier. Til og med 1983 besto hver serie av følgende maskestørrelser: 19,5, 22,5, 26,0, 29,0, 31,5, 35,0, 39,O og 45,O mm. I 1990 og 1992 ble maskestørrelsene 10,s og 16,O mm lagt til garnserien. Begge garnseriene fanger fisk av lengde 28 m best. For A kunne sammenligne fangstene er antallet av mindre og større fisk korrigert for hver cmklasse (&) og summen av disse utgjør samlet antall pr. garnserie (NJ. Korreksjonstallene framkommer som brøken av garnseriens effekt mot fisk av 28 cm-klassen og dens effekt mot den aktuelle cm-klassen etter Jensen (1988, 1990). Lengden av fisken er malt til kløften av halefinnen. Fiskens kondisjonsfaktor (K) er beregnet slik: der W er fiskens vekt og L fiskens lengde. Fiskemagenes fyllingsgrad er et subjektivt mal for hvor mye mat det er i dem, nar en full mage settes til 1. I denne presentasjonen defineres juni-resultater som resultater oppnadd sent i juli eller tidlig i juli, septemberresultater er fra sein august eller september.

12 3. RESULTATER 3.1. Utbyttet av fisket Fisket i Nesjø startet med store ørretfangster som toppet seg i 1972 (Figur 2). Det var den smhrreten som var tilstede i elvene da oppdemningen skjedde som vokste seg til. I 1974 var fangsten av ørret nede pa Essand-niva, der en har tatt 1-3 ørret pr. garnserie. Ørret Røye Lake Figur 2. Antall av de ulike fiskeslagene tatt pr. garnserie nk de er korrigert for ujevn fangsteffektivitet (NJ i Essand (kryss) og Nesjø (ovaler). Essandrøye er representert med junifangster, lake med septemberfangster mens de øvrige gruppene bygger pa begge fangstperiodene.

13 I tok mengden av lake seg opp. Denne arten er kjent for A unnvike garn og blir dermed undervurdert i et arbeid som dette. Høstfangstene uttrykker at lake var den dominerende fiskearten i Nesjø i perioden I 1979 falt den ned pa samme niva som i Essand. Etter den tid har junifangstene av lake vært ubetydelige i begge delmagasinene. Utviklingen av lakebestanden i Nesjø fulgte og knyttes til mengden av strandlevende smilkreps i fiskemagene. Sorokin (1968) fant at lakeyngel som var mindre enn 3,l-3,6 cm levde pa grunt vatn og at de utelukkende spiste smilkreps. Det ble tatt fil røyer i Nesjø før vannstanden der nildde over Essand-terskelen 28. juli Deretter økte tettheten av røye i Nesjø til og med Dette skjedde ved utvandring fra Essand, der tettheten gikk tilbake. I 1977 snudde tetthetsforholdet mellom delmagasinene helt om. Det ble halvert i Nesjø og doblet i Essand. Forholdet holdt seg slik, med en synkende tendens i begge delmagasinene, til i Da var korrigert antall per garnserie henholdsvis 42 røyer i Nesjø og 26 i Essand. Resultatene fra var noe i underkant av de en oppnadde som gjennomsnitt for De store endringene mellom delmagasinene ser ut til A henge sammen med følgende forhold. Røya tok opp et vandringsmønster mellom delmagasinene. Den gikk ut i Nesjø, sannsynligvis like etter isgang, for A beite. Om høsten gikk den tilbake til gyteplassene i Essand. I gikk dette greit fordi vannstanden stort sett la over terskelen mellom delmagasinene (Figur 3). I var vannstanden jevnt over lavere, Nesjø ble hardere tappet om vinteren og terskelen var tørr under isgangen. Det ser ut som røya stort sett ble stengt inne i Essand i 1977 og at vandringen til Nesjø var beskjeden fram til Da ble tettheten igjen størst i Nesjø, pa bekostning av tettheten i Essand, samtidig som manøvreringen av magasinene samsvarte med forholdene før HRV LRV l Figur 3. Vannstandvariasjoner i Essand-Nesjø i ,4 m representerer Essandterskelen, slik at de solide delene av linjen viser nar magasinet normalt er isdekket. Gjennomsnittlig utbytte av ørret og røye pa maskestørrelsene 26,O-35,O mm kan brukes som et miil for fangsten av matfisk, dvs. fisk som veier 150 g eller mer glgarnnatt er et vanlig utbytte i et godt norsk fiskevatn (Jensen 1979). Figur 4 gjenspeiler det som ovenfor er sagt om utviklingen av fiskebestandene. Junifisket i Essand ga i utgangspunktet omkring 1000 glgarnnatt. Utbyttet var større i 1977 og 1980, mens det var vesentlig mindre i 1983 og Fangsten i 1973 er neppe representativ fordi vanntemperaturen var SA lav. I Nesjø IA junifangsten nær 2000 glgarnnatt til og med Etter 1975 har den vekslet ganske mye. I 1992 var den av samme størrelse som det en oppnidde i

14 S o E 2500 : [r \ E e 500- Essand juni o,,,,,,,,, i,,,,, -, i,,,., ~ i. i Q Q0 91 Q2 Nesjø juni Essand sept. Nesjø sept. Figur 4. Gjennomsnittlig utbytte som gramlgarnnatt pa mm maskevidder av srret (Apen søyle), røye (svart søyle) og lake (skravert søyle).

15 I Essand var utbyttet av fisket i september, som er gytetid, vesentlig større enn i juni. Det økte pi i , vesentlig som følge av at stor Nesjørøyevendte tilbake til gyteplassene i Essand. De største gytefangstene ble imidlertid tatt i 1977 og 1979, i den perioden da raya ble stengt i Essand. I ga septemberfisket i Nesjø et fantastisk utbytte opp mot 3000 glgarnnatt. Et lignende resultat ble oppnidd i 1976, da røyebestanden var pa topp i Nesjø. Senere gikk utbyttet ned og i 1992 ble det bare tatt 531 glgarnnatt av røye. 85 % av fangsten gikk i et enkelt garn som var satt ved havnemoloen. Et mer omfattende fiske i forbindelse med en annen undersøkelse ga samme resultat. I de fnrrste 10 irene var det en liten andel gyterøye i septemberfangstene i Nesjø, ogsa sammenlignet med forholdet tidligere pa sommeren (Tabell 1). Dette kom av at gyterøya søkte tilbake til Essand. I 1992 var det bare gyterøye tilstede i Nesjø i september, og kun pa bestemte plasser. Ur og steinsatt strand, som f. eks. moloen i Nesjs, er ypperlige gyteplasser for røye. Røya har tydeligvis b ~tt med det tidligere vandringsmønsteret og tatt seg gyteplasser ogsi i Nesjø. Tabell 1. Prosent kjønnsmodne røyer i Nesjø Ar Før september I september O De første kene etter oppdemningen var magene til Nesjørøya nesten fullpakket i juni (Figur 5). Den hadde ogsi i kene etter vesentlig mer mat i magene enn Essandrøya. Etter 1973 ser det ut som mengden av mat svingte parallelt i de to delmagasinene. Dette mil bety klige vekslinger i tilgangen pi mat, som i juni bestar nesten utelukkende av fjærmygglarver og -pupper i begge delmagasinene. Ut over sommeren blir det mindre mat i magene, etter som røya gir over til i spise planktoncladocerer og overflateinsekter. De aktuelle artene av planktoncladocerer er mindre i Essand enn i Nesjø, fordi de beskattes hardere av flere og mindre røyer. Overflateinsekter er derfor av større betydning i Essand enn i Nesjø.

16 Figur 5. Gjennomsnittlig fyllingsgrad av magene til Essandrøye (stjerner) og Nesjørøye (ovaler) tatt i juni Størrelse og vekst Gjennomsnittsvekten til Essandrøya tatt pa garnserien 19,545 mm i juni la i perioden før 1980 pa g (Figur 6). Den gikk ned til 110 g i 1983, men var oppe pa 140 g i Gjennomsnittsvekten til røya i Nesjø nadde opp i 550 g de første Arene etter oppdemningen. Den la pil omkring 300 g i og var gatt litt ned i Figur 6. Gjennomsnittsvekt av røye tatt pa serien 19,545 mm maskevidder i juni i Essand (stjerner) og Nesjø (ovaler). Til og med 1983 ble det tatt fil røyer i Nesjø som malte mindre enn 20 cm, nemlig 1,9 % mot 11,2 % av Essandrøya. Dette forholdet samt tilbakevandringen til gyteplassene i Essand førte til den konklusjon at røya ikke reproduserte i Nesjø, men kom dit fra Essand. De minste var 3 og 4 Ar og

17 av størrelsen cm. Heller ikke vekstanalysene har avslørt hurtigvoksende smarøye, som hadde vært det naturlige om de hadde dratt nytte av de gode matforholdene i Nesjø. Figur 7 viser lengdefordelingen av røya i de siste fangstene etter at den er korrigert for ujevn garneffektivitet. Essandraya fordelte seg forholdsvis jevnt over lengdeomrildet cm. I Nesjø var det flere pr. garnserie. Hovedgruppen var av størrelsen cm. I tillegg var det en adskilt gruppe av størrelsen cm og av alder 3-4 Ar. De hadde neppe vokst opp i Nesjø og er sannsynligvis rekrutter fra Essand. Essand Lengde cm Figur 7. Lengdefordeling av Essandrøye tatt i juni 1990 og Nesjørraye tatt i juni 1992 PA garnserien 10,s-45 mm maskevidder etter korreksjon for ujevn fangsteffektivitet.... Figur 8 viser gjennomsnittlengder for 5 og 6 Ar gammel røye. For Essandrøya har disse lengdene variert lite fra 25 og 27 cm. For Nesjørøya var de 32 og 36 cm i 1972, siden har de gatt ned. Det var ogsa en reduksjon pa ca. 2 cm for begge Arsklassene fra 1983 til 1992.

18 Figur 8. Gjennomsnittslengde av Essandrøye som er 5 (stjerner) og 6 Ar (plusstegn) og Nesjørøye som er 5 (ovaler) og 6 Ar (kryss) Kvalitet Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for Essandrøya i juni har svingt mellom 1,00 og 1,10 i hele undersøkelsesperioden (Figur 9). Nesjørøya, og spesielt de som var lengre enn 25 cm, var vesentlig feitere. Den har imidlertid blitt magrere med tiden. I 1992 hadde de som var mindre enn 25 cm samme kondisjonsfaktor som Essandrøya, men de som var større viste 1,18. Figur 9. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for Essandrøye (stjerner), Nesjørøye mindre enn 25 cm (ovaler) og Nesjørøye større enn 25 cm (plusstegn) tatt i juni. Røya i Essand-Nesjø har ikke utpreget rødt kjøtt. En svak rødfarge utvikler seg med størrelsen pa røya. I de siste fangstene hadde 36 % av Essandrøya og 49 % av Nesjørøya som var lengre enn 20 cm slik kjøttfarge. De fa ørretene som tas har rødt og delikat kjøtt. Det har aldri vært mye bendelorm i røya. Noen fil cyster pa innvollene, av størrelse som risengryn, er det vanlige. Nesjøørreten var i perioden sterkt befengt med store cyster, som ogsa kunne ga i fiskekjøttet. I 1992 var imidlertid mengden av cyster helt ubetydelig ogsa i ørreten.

19 4. KONKLUSJONER I Arene etter 1970 ga Nesjø noen av de største fangstene av ørret og røye som er registrert under prsvefiske i Skandinavia. Lignende fangster er kjent fra andre magasin som Innerdalsvatnet (Koksvik 1992) og Granasjøen (Jensen og Bergan 1992) de første Arene etter oppdemning. De 2 første Arene i Nesjø gjaldt det ørret som var til stede i elvene da oppdemningen skjedde. Ørreten gikk deretter sterkt tilbake. Dette skyldes manglende rekruttering. Ørreten gyter kun i Broksjøelva. I de øvrige elvene og bekkene gyter røya og fortrenger ørreten. De fa mretene som tas vokser jevngodt med røya og er av god kvalitet. Lake dominerte garnfangstene i perioden Den gikk da bratt tilbake i antall, noe som tillegges tilbakegang av strandlevende smikreps som er funnet A være eksklusiv næring for lakeyngel. Etter at vannstanden i Nesjø nadde terskelen til Essand for første gang i 1971, ble det en gradvis rekruttering av røye fra Essand og røye ble etter hvert den dominerende fiskearten ogsa i Nesjø. De minste rekruttene er 3-4 Ar gamle og av størrelsen cm. Antall røye fanget pr. garnserie var i større i Nesjø enn i Essand. I 1977 snudde dette rundt og holdt seg slik til i Disse store forandringene tillegges manøvreringen av Nesjø, som i perioden ga dhrligere muligheter for A passerer terskelen mellom delmagasinene. Dette gjaldt spesielt etter isløsning da vandringen til Nesjø syns A være størst. Slik ble røya holdt tilbake i Essand. Nesjø ga et svært godt utbytte av røye til og med I Ilrene etter oppdemning vokste fisken svært godt i Nesjø og var av usedvanlig god kondisjon. Dette tok noe av med Arene, men var enna i 1983 langt over det som er vanlig i norske vatn. Vurdert ut fra utbytte av prsvefisket i juni, røyas størrelse, vekst og kondisjon har tilstanden blitt noe ugunstigere bade i Essand og Nesjø fra 1983 til Det gjelder spesielt Essand, der vektutbyttet av prsvefisket i juni 1983 og 1990 bare var 25 % av det en oppnadde i Fyllingsgraden av magene var meget stor i juni 1990 og Den ser imidlertid ut til A følge naturlige svingninger i næringstilbudet, som i juni nesten utelukkende er larver og pupper av fjærmygg. Det rike fisket i Nesjø skyldes først og fremst to ting, gyte- og næringsforhold. Røya kom til Nesjø for A beite om sommeren. Om høsten returnerte den til gytegrunnene i Essand. Gyting skjedde ogsa i elver og bekker. Det er ikke funnet belegg for at røyeyngel vokste opp i Nesjø. Nesjø fungerte dermed som et oppvekstbasseng for røye, som kom dit nar de var minimum 15 cm lange. Deretter vokste de videre uten A møte A konkurranse fra mindre røye. Det er en stor produksjon av fjærmygg i Nesjø. De største mengdene klekker like etter isløsning og 3-4 uker framover. De er tilgjengelig i store mengder i den perioden av sommeren da fisken vokser best, fordi omsetningen fra næring til fiskekjøtt er mest effektiv (Jensen 1988). Fjærmyggene ma leve av det oversvømte plantematerialet. I de senere bene har det betydd torv og myrrester, som vaskes opp i vatnet under sterk vind og fordeles over hele sjøarealet. Tilsvarende forhold eksisterer ogsa i Essand. NAr røyemagene der inneholder mindre mengder av fjærmygg, ma en ta i betraktning de store mengdene av smarøye som tar sitt. Resten av sesongen lever Nesjørøya vesentlig av planktoncladocerer og endel insekter som snappes pa overflaten. Planktoncladocerer som er SA stor at fisken kan utnytte dem, forekommer i større tettheter i Nesjø enn i Essand. I første omgang skyldes dette bedre vekstforhold for planktonkreps i Arene etter oppdemningen. Etter hvert ble det en konsekvens av at det var langt flere og mindre røyer i Essand som presset planktonet. Nye resultat om fiskegarns effektivitet mot laksefisk av ulik størrelse og kondisjon er under

20 publisering (Jensen 1993). Effektiviteten (E) viser seg a øke for ørret, og sikkert nok ogsa for røye, med skende maskevidde i mm (M): Figur 10 viser hvordan effektiviteten av den garnserien som ble brukt i 1990 og 1992 øker med fiskelengden. Etter dette vil det under v& prøvefiske være 2,5 ganger surre sjanse A ta en typisk Nesjørsye pa 30 cm og kondisjonsfaktor 1,25 enn en typisk Essandrve pa 20 cm og kondisjonsfaktor 1,lO. Tar en for seg den typiske Nesjørøya tidlig i 1970-Arene, av lengde 35 cm og kondisjon 1,40, sker forholdet til 3,s. Dvs. at antall fisk tatt pr. garnserie (Figur 2) i stor grad overvurderer de egentlige tetthetene av fisk i Nesjø. Utbytte bade som antall og vekt (Figur 3) er først og fremst et mili for fangst. Disse forholdene forklarer i ytterligere grad det suksessrike fisket i Nesjs, og dens funksjon som et oppvekstbasseng for et begrenset antall fisk, som øver lite press mot næringsdyrene, vokser godt, fh god kondisjon og lett lar seg fange i garn. At røya ni har tatt seg gyteplasser i Nesjø vil sikkert nok endre situasjonen totalt. Mye vil avhenge av hvor stor gytebestanden er og i hvilken grad deponert rogn blir tørrlagt og fryser om vinteren. Erfaringen fra regulerte magasin tilsier imidlertid at rekrutteringen blir stor. Det siste fisket etter gyterøye i Essand ble utført i Septemberfisket i Nesjs i 1992 var svært begrenset, og sier ikke noe om utstrekningen av gyteplasser og mengden av gytefisk. Det knytter seg derfor stor usikkerhet til rekrutteringssituasjonen. Fiskelengde cm Figur 10. Effektivitet i forhold til fiskelengde av garnserien: 10,5, 16,0, 19,5, 223, 26,0, 313, 35,0, 39,O og 45,O mm maskevidde for salmonider som har kondisjonsfaktor 1,lO.

21 -p - 5. REFERANSER Jensen, J.W Variation in catches on standard series of bottom nets in Norwegian trout and char lakes. S i H. Hytteborn (red.), The use of ecological variables in environmental monitoring. - National Swedish Environment Protection Board, Report PM Jensen, J.W Crustacean plankton and fish during the first decade of a subalpine, man-made reservoir. - Nordic J. Freshw. Res. 64: Jensen, J.W Comparing fish catches taken with gi11 nets of different combinations of mesh sizes. - J. Fish Biol. 37: Jensen, J.W A direct estirnate of gi11 net selectivity for brown trout (Salmo trutta L.). Manuskript. Jensen, J.W. og Bergan, P.I Økologien til ørreten i Granasjnren, et oppdemnt magasin. Norges vassdrags- og energiverk, Publikasjon : Koksvik)J.KT~~eten1~aaisvameri-petieBm hl~lr~rags-ag energiverk, Publikasjon : Koksvik, J.I. & A. Langeland New records of the minnow, Phoxinus phoxinus L., from the lake Tallsjøen (Nord-Østerdal) and the river Nea (Tydal), summer Fauna, Oslo 28: Sivertsen, E Essandsjøreguleringen og fisket. - Trondhjems Fiskeriselskaps ksberetning : Sivertsen Fiskebestanden i Essandsjøen etter reguleringen. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Arsberetn. 1949: Sorokin, V.N Biology of the young burbot Lota lota (L.). - J. Ichthyol. 8:

22 TIDLIGERE UTKOMMET I K. NORSKE VIDENSK. SELSK. MUS. RAPPORT ZOOL. SER. ( ) VITENSKAPSMUSEET, RAPPORT ZOOLOGISK SERIE ( Jensen, J.W. Fisket i Ringvatnene, Abjeravassdraget. (LFI-19). 14 s. -2 Langeland, A. Virkninger p8 fiskebestand og næringsdyr av regulering og utrasing i Storvatnet i Rissa og Leksvik kommuner. (LFI-20). 20 s. -3 Heggberget, T.G. Fiskeribiologiske undersekelser i de lakseferende deler av Abjara~assdra~et (LFI-23). 15 S. -4 Jensen, J.W. En hydrografisk og biologisk inventering i Abjeravassdraget, Bindalen. 30 s. -5 Lundquist, P. Brukerbeskrivelse for EDB-program. Plankton 2, vertikalfordeling - pumpeprever. 19 s. -6 Langeland, A. Gjedsling av naturlige innsjeer -en litteraturoversikt. (LFI-22). 16 s. -7 Holthe, T. Resipientundersekelse av Trondheimsfjorden. Bunndyrsundersekelser; Preliminærrapport. 45 s. -8 Lundquist, P. & Holthe, T. Brukerveiledning til fire datamaskinprogrammer for kvantitative makrobenthosundersekelser. 54 s. -9 Lande, E. Resipientundersekelsen av Trondheimsfjorden. Arsrapport Langeland, A. Ørretbestanden i Holden i Nord- Trendelag etter 60 ars regulering. (LFI-23). 21 s Koksvik, J.I. Fiskeribiologiske og hydrografiske undersekelser i Nesjøen (Tydal) fjerde ar etter oppdemningen. (LFI-24). 43 s Heggberget, T.G. Habitatvalg hos yngel av laks, Salmo salar L. og arret, Salmo trutta L. 75 s. -13 Langeland, A. Fiskeribiologiske undersøkelser i -3 Storvatnet, Åfjord kommune, fer regulering. -14 Haukebe, T. En hydrografisk og biologisk inventering i Forra-vassdraget. 57 s. -15 Suul, J. Ornitologiske undersøkelser i Rusasetvatnet, Ørland kommune, Ser-Trøndelag. 32 s. -16 Langeland, A. Fiskeribiologiske undersekelser i Freyningsvassdraget, Namsskogan, (LFI- 26). 23 s Aagaard, K. En ferskvannsbiologisk undersekelse i Norddalen og Stordalen, Afjord. 39 s. -2 Jensen, J.W. & Holten, J. Flora og fauna i og omkring Rusasetvatn, Ørland. 30 s. -3 Sivertsen, B. Fiskeribiologiske undersekelser i Huddingsvatn, Reyrvik, i 1974, etter to ars gruvedrift ved vatnet. 22 s. -4 Heggberget, T.G. Produksjon og habitatvalg hos laks- og erretyngel i Stjerdalselva og Forra (LFI-27). 24 S. -5 Dolmen, D., Sæther, B. & Aagaard, K. Ferskvannsbiologiske undersekelser av tjenner og evjer langs elvene i.gauldalen og Orkdalen, Sar-Trendelag. 46 S Lundquist, P. & Stremgren, T. Brukerveiledning til fire datamaskinprogrammer for kvantitative zooplanktonundersekelser. 29 s. -7 Frengen, O. & Rev, N. Faunistiske undersøkelser pa Froeyene i Ser-Trendelag, s. -8 Suul, J. Ornitologiske registreringer i Gaulosen, Melhus og Trondheim kommuner, Ser-Trøndelag. 43 s. -9 Moksnes, A. & Vie, G.E. Ornitologiske undersekelser i reguleringsomradet for de planlagte Vefsna-verkene i s. Langeland, A., Kvittingen, K., Jensen, A., Reinertsen, H., Sivertsen, B. & Aagaard, K. Eksperiment med gjedsling av en naturlig innsje. Del I. Forundersekelser i eksperimentsjeen Langvatn og referansesjeen Malsjeen. (LFI-28). 65 s. Suul, J. Ornitologiske registreringer i Vega kommune, Nordland. 54 s. Langeland, A. Ørretbestandene i Øvre Orkla, Falningsjaen, Store Sverjesjeen og Grana sommeren (LFI-29). 30 s. Jensen, A.J. Statistiske beregninger av kvantitativt zooplanktonmateriale. Datamaskinprogram med brukerveiledning. (LFI-30). 29 s. Frengen, O., Karlsen, S. & Rev, N. Observasjoner fra en kalvingsplass for tamrein. Silda i Vestfinnmark s. Jensen, J.W. Fisket i endel av elvene og vatnene som bereres av Eidfjord-Nord utbyggingen. 37 s. Langeland, A. Virkninger pa fiskeribiologiske forhold i Tunnsjøflyene etter 11 ars regulering. (LFI-31). 27 S. Karlsen, S. & Kvam, T. Undersakelser omkring forholdet ern-sau i Sanddøladalen, s. Jensen, J.W. Fiskeribiologiske undersekelser i Storvatn og Utsetelv, Tingvoll. 24 s. Langeland, A., Jensen, A., & Reinertsen, H. Eksperiment med gjedsling av en naturlig innsje. Del Il. (LFI-32). 53 s. Nygard, T., Thingstad, P.G., Karlsen, S., Krogstad, K. & Kvam, T. Ornitologiske undersøkelser i fjellomradet fra Vera til Sørli, Nord-Trøndelag. 91 s. Koksvik, J.I. Hydrografi og evertebratfauna i Vefsna-vassdraget s. Langeland, A. Fiskeribiologiske undersøkelser i Selbusjeen (LFI-33). 74 s. Dolmen, D. Biologi og utbredelse hos Triturus vulaaris (L.), salamander, og T. cristau (Laurenti), stor salamander, i Norge, med hovedvekt pa Trendelagsomradet. 164 s. Langeland, A. Vurdering av fysisklkjemiske og biologiske tilstander i Øvre Gaula, Nea og Selbusjøen. (LFI-34). 27 s. Jensen, J.W. Hydrografi og ferskvannsbiologi i Vefsnavassdraget. Resultater fra 1973 og en oppsummering. 36 s. Thingstad, P.G., Spjatvoll, 0. & Suul, J. Ornitologiske undersekelser pa Rinnleiret, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trandelag. 39 s. Karlsen, S. Ornitologiske undersekelser i Fossemvatnet, Steinkjer, Nord-Trendelag, s. Jensen, J.W. En hydrografisk og ferskvannsbiologisk undersøkelse i Grevuvassdraget s. Koksvik, J.I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersekelser i Saltfjell-ISvartisomrAdet. De 1. Stormdalen, Tespdalen og Bjølladalen. 60 s. Moksnes, A. Fuglefaunaen i Forraomradet i Nord- Trøndelag. Sluttrapport fra undersekelsene s. Venstad, A. ORNITOLOGG. En beskrivelse av e' programsystem for foredling og informasjonsuttrekking av materiale samlet inn med datalogger.

23 12 s. Suul, J. Fuglefaunaen og en del vatmarker av ornitologisk betydning i fjellregionen, Ser-Trendelag. 81 s. Langeland, A. Fiskeribiologiske undersekelser i Stuesjeen, Grensjeen, Mosjeen og Tya sommeren (LFI-35). 30 S. Solhjem, F. & Holthe, T. BENTHFAUN. Brukerveiledning til seks datamaskinprogrammer for behandling av faunistiske data. 27 s. Spjetvold, 0. Ornitologiske undersekelser i Eidsbotn, Levangersundet og Alfnesfjæra, Levanger kommune, Nord-Trendelag. 41 s. Langeland, A., Jensen, A.J., Reinertsen, H. & Aagaard, K. Eksperiment med gjedsling av en naturlig innsje. Del Ill. (LFI-36). 83 s. Hindrum, R. & Rygh, O. Ornitologiske registreringer i Brekkvatnet og Eidsvatnet, Bjugn kommune, Ser-Trendelag. 48 s. Holthe, T., Lande, E., Langeland, A., Sakshaug, E. & Stremgren, T. Resipientundersekelsen av Trond- ~ d e n A i o i o ~ ~ s e r. S a m m e n - drag og sluttrapporter. 228 s. Slagsvold, T. Bird song activity in relation to breeding cycle, spring weather and environmental phenology - statistical data. 18 s. Bernhoft-Osa, A. Noen minner om konservator Hans Thomas Lange Schaanning. 40 s. Moksnes, A. & Vie, G.E. Ornitologiske undersekelser i de deler av Saltfjell-/Svartisomr5det som blir berert av eventuell kraftutbygging. 78 s. Krogstad, K., Frengen, O. & Furunes, K.A. Ornitologiske undersekelser i Leksdalsvatnet, Verdal og Steinkjer kommuner, Nord-Trandelag. 37 s. Koksvik, J.I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersekelser i Saltfjell-/Svartisomradet. Del Il. Saltdalsvassdraget. 62 s. Langeland, A. Fiskeribiologiske undersekelser i Store og Lille Kvernfjellvatn, Garbergelva ved Strasjeen og Presteyene sommeren (LFI- 37). 12 s. Koksvik, J.1. & Dalen, T. Kobbelv- og Serfjordvassdraget i Serfold og Hamarey kommuner. Forelepig rapport fra ferskvannsbiologiske undersekelser i s. Ekker, Aa.T., Hindrum, R., Thingstad, P.G. & Vie, -e.mu~serv-m~affi-- rein. Kvaleya i Vestfinnmark s. Reinertsen, H. & Langeland. A. Vurdering av kjemiske og biologiske forhold i Neavassdraget. (LFI-41/39). 55 S. Moksnes, A. & Ringen, S.E. Vurdering av ornitologiske verneverdier og skadevirkninger i forbindelse med planene om tilleggsreguleringer i Neavassdraget, Tydal kommune. 28 s. Langeland, A. Bestemmelsestabell over norske Cyclopoida Copepoda funnet i ferskvann (34 arter). 21 s. Koksvik, J.I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Saltfjell-/Svartisomradet. Del Ill. Vassdrag ved Svartisen. 57 s. Bevanger, K. Fuglefaunaen i Kobbelvomradet, Serfold og Hamarey kommuner. Kvantitative og kvalitative registreringer sommeren s. Langeland, A. Fiskeribiologiske undersekelser i vatn i Sanddelavassdraget, Nord-Trendelag, somrene 1976 og (LFI-40). 27 s. Sivertsen, B. Fiskeribiologiske undersøkelser i Huddingsvatn, Rayrvik, s. Koksvik, J.I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersekelser i Saltfjell-/Svartisomradet. Del IV. Beiarvassdraget. 66 s. Dolmen, D. Norsk herpetologisk oversikt. 50 s. Jensen, J.W. Hydrografi og evertebrater i tre vassdrag i Indre Visten. 23 s. Koksvik, J.I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersakelser i Saltfjell-Rvartisomr3det. Del V. Misværvassdraget. 43 s. Baadsvik, K. & Bevanger, K. Botaniske og zoologiske undersekelser i samband med planer om tilleggsregulering av Aursjeen; Lesja og Nesset kommuner i Oppland og Mere og Romsdal fylker. 44 s. Bevanger, K. & Frengen, O. Ornitologiske verneverdier i Ørland kommunes vatmarksomr~der, Ser- Trøndelag. 93 s. Jensen, J.W. Plankton og bunndyr i Aursjemagasinet. 31 s Langeland, A. FisketiSøvatneTJiwm,~~- Orkdal kommuner, i ar etter reguleringen. (LFI-41). 18 S. Koksvik, J.I. Ferskvannsbialogiske og hydrografiske undersekelser i Saltfjell-Isvartisomradet. Del VI. Oppsummering og vurderinger. 79 s. Koksvik, J.I. Kobbelvutbyggingen. Vurdering av virkninger pa ferskvannsfaunaen. 22 s. Langeland, A. Fiskeribiologiske undersøkelser i Holvatn, Redsjøvatn, Kringsvatn, Østre og Vestre Osavatn sommeren (LFI-42). 26 s. Langeland, A. Fisket i Tunnsjeelva 15 ar etter reguleringen. (LFI-43). 16 s. Bevanger, K. Fuglefauna og ornitologiske verneverdier i Hellemoomr8det, Tysfjord kommune, Nordland. 122 s. Koksvik, J.I. Hydrografi og ferskvannsbiologi i Eiteraga, Grane og Vefsn kommuner. 34 s. Koksvik, J.I. &Dalen, T. Hydrografi og ferskvannsbiologi i Krutvatn og Krutaga, Hattfjelldal kommune. 45 s. Bevanger, K. Fuglefaunaen i Krutagas nedslagsfelt, Hattfjelldal kommune, Nordland. Kvantitative og kvalitative undersøkelser sommeren s. LangelamkALFiskeribiologiske undersekelser i vassdrag i Mosvik og Leksvik kommuner i 1978 og 1979 (Meltingvatnet m.fl.). (LFI-44). 47 s. Langeland, A. & Reinertsen, H. Resipientforholdene i Meltingvassdraget og Innerelva, Mosvik og Leksvik kommuner. (LFI-45). 16 s. Bevanger, K. Fuglefaunaen i Eiteraga, Grane og Vefsn kommuner, Nordland. Kvantitative og kvalitative undersekelser sommeren s. Krogstad, K. Fuglefaunaen i Meltingenomradet, Mosvik og Leksvik kommuner. 49 s. Holthe, T. & Stokland, 0. Biologiske undersekelser - Kristiansunds fastlandssamband. Bunndyrundersekelser s. Arnekleiv, J.V. & Koksvik, J.I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersekelser i Stjørdalsvassdraget s. Langeland, A., Brabrand, A., Saltveit, S.J., Styrvold, J.-0. & Raddum, G. Fremdriftsrapport. Betydningen av utsettinger og bestandsreguleringer for fiskeavkastningen i regulerte innsjeer.

24 (LFI-46). 47 S. -8 Nøst, T. & Koksvik, J.I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Nesavassdraget S. -9 Langeland, A. & Koksvik, J.I. Fiskeribiologiske og andre faunistiske undersøkelser i Greavassdraget (b1.a. Svartsnytvatn og Dalavatn) sommeren (LFI-47). 46 S. -10 Koksvik. J.I. & Dalen, T. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Hellemoomradet, Tysfjord kommune. 57 s Bevanger, K. Fuglefaunaen i Gaulas nedbørfelt, Sør-Trøndelag og Hedmark. 156 s. -2 Nøst, T. & Koksvik, J.I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Sørlivassdraget s. -3 Reinertsen, H. & Langeland, A. Kjemiske og biologiske forhold sommeren 1980 i Bjøra, Eida og Søraa i Nord-Trøndelag. (LFI-49). 22 s. -4 Koksvik, J.I. & Haug, A. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Verdalsvassdraget s. -5 Langeland, A. & Kirkvold, I. Fisket i Grønsjøen, Tydal (LFI-50). 28 s. -6 Bevanger, K. & Vie, G. Fuglefaunaen i Sørlivassdraget, Lierne og SnAsa kommuner, Nord-Trøndelag. 65 s. -7 Bevanger, K. &Jordal, J.B. Fuglefaunaen i Drivas nedbørfelt, Oppland, Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker. 145 s. -8 Rav, N. Ornitologiske undersøkingar i vestre Grødalen, Sunndal kommune, sommaren S. -9 Rygh, O. Ornitologiske undersøkelser i forbindelse med generalplanarbeidet i Åfjord kommune, Sør- Trøndelag. 57 s. -10 Nøst, T. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Drivavassdraget s. -11 Reinertsen, H. & Langeland, A. Kjemiske og biologiske undersøkelser i Leksdalsvatn og Hoklingen, Nord-Trøndelag, sommeren (LFI-51). 32 s. -12 Nøst, T. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Todalsvassdraget, Nord-Møre s. -13 Bevanger, K. Fuglefaunaen i Istras nedberfelt, Rauma kommune, Møre og Romsdal. 37 s. -14 Nøst, T. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Istravassdraget s. -15 Bevanger, K. Fuglefaunaen i Nesaas nedbørfelt, Nord-Trøndelag. 5 1 s. -16 Bevanger, K., Gjershaug, J.O. & Ålbu, 0. Fuglefaunaen i Todalsvassdragets nedbørfelt, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker. 63 s. -17 Bevanger, K. Fuglefaunaen i Ognas nedbørfelt, Nord-Trøndelag. 58 s. -18 Bevanger, K. Fuglefaunaen i Skjækras nedbørfelt, Nord-Trøndelag. 42 s. -19 Nøst, T. & Koksvik, J.I. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Snasavatnet s. -20 Arnekleiv, J.V. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Lomsdalsvassdraget s. -21 Bevanger, K., Rofstad, G. & Sandvik, J. Fuglefaunaen i Stjørdalsvassdragets nedbørfelt, Nord- Trøndelag. 88 s. -22 Bevanger, K. & Ålbu, 0. Fuglefaunaen i Loms- undersøkelser i Garbergelvas nedslagsfelt Trøndelag og Hedmark fylker. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i forbindelse med midlertidig hydrografiske undersøkelser i Ognavassdraget dalsvassdraget, Nordland. 46 s. -23 Nøst, T. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske 44 s. -24 Koksvik, J.I. & Nøst, T. Gaulavassdraget i Sørvern. 96 s. -25 Nest, T. & Koksvik, J.I. Ferskvannsbiologiske og s. -26 Langeland, A. & Reinertsen, H. Phyto- og zooplanktonundersekelser i Jonsvatnet 1977 og (LFI-52). 19 S Bevanger, K. Ornitologiske observasjoner i Høy. landsvassdraget, Nord-Trøndelag. 57 s. 2 Nøst, T. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser i Høylandsvassdraget s. -3 Moksnes, A. Undersøkelser av fuglefaunaen 06 smilviltbestanden i de omradene som blir berørt ac planene om kraftutbygging i Garbergelva, Rotla og Torsbjarka. 91 s. -4 Langeland, A., Reinertsen, H. & Olsen, Y. Under. søkelser av vannkjemi, fyto- og zooplankton I Namsvatn, Vekteren, Limingen og Tunnsjøen 1979, 1980 og (LFI-53). 25 S. -5 Haug, A. & Kvittingen, K. Kjemiske og biologiske undersøkelser i Hammervatnet, Nord-Trøndelag sommeren (LFI-54). 27 s. -6 Thingstad, P.G. & Nygard, T. Ornitologiske under. søkelser i Sanddøla- og Luruvassdragene. 112 s. -7 Thingstad, P.G. & Nygard, T. Smaviltbiologiske undersøkelser i Sanddøla- og Luruvassdragene 1981 og s. -8 Nøst, T. Hydrografi og ferskvannsevertebrater SanddølaILuru-vassdragene 1981 i forbindelse med planlagt vannkraftutbygging. 86 s. -9 Koksvik, J.I. & Arnekleiv, J.V. Fiskeribiologiske undersøkelser i Sanddøla-ILuruvassdraget mec konsekvensvurderinger av planlagt kraftutbygging. (LFI-55). 108 S. -10 Jordal, J.B. Ornitologiske undersøkingar i Meisal vassdraget og Grytneselva, Nesset kommune, samband med planer om vidare kraftutbygging. 21 S Reinertsen, H., Olsen, Y., Nøst, T., Rueslatten H.G. & Skotvold, T. Resipientforhold i Sanddøla og Luruvassdraget i Nordli, Grong og Snasa kom mune i Nord-Trøndelag. (LFI-56). 57 s. midae) i oppdemte magasin. Et forprosjekt. 33 : Nøst, T. & Arnekleiv, J.V. Fiskeribiologiske o ferskvannsfaunistiske undersøkelser i Meisa vassdraget (LFI-57). 25 s. -2 Nøst, T. Hydrografi og ferskvannsevertebrater Raumavassdraget s. -3 Arnekleiv, J.V. Fiskeribiologiske undersøkelser Lysvatnet, Åfjord kommune (LFI-58) Jensen, J.W. & Olsen, A.J. Fjærmygg (Chironc -5 Bevanger, K., Rofstad, G. & Ålbu, 0. Vurdering a ornitologiske verneinteresser og konsekvenser fc fuglelivet ved eventuell kraftutbygging RaumaIUlvaa. 97 s. -6 Thingstad, P.G. Smaviltbiologiske undersøkelser Raumavassdraget 1982 og s. -7 Arnekleiv, J.V. & Koksvik, J.I. Fiskeribiologisk forhold, evertebratfauna og hydrografi i Ormsetorr

25 radet, Verran kommune, (LFI-59). 76 s. Albu, 0. Kraftlinjer og fugl. 60 s. Koksvik, J.I. & Arnekleiv, J.V. Fiskeribiologiske undersekelser i Bersjeen, Tynset kommune. (LFI- 60). 27 s. Sandvik, J. & Thingstad, P.G. Midlertidig rapport om vannfuglpopulasjonene ved Nedre Nea, Selbu. 33 s. Koksvik, J.I. & Arnekleiv, J.V. Fiskebestand og næringsforhold i Nidelva ovenfor lakseferende del. (LFI-61). 38 S. Nest, T. Hydrografi og ferskvannsevertebrater i Raumavassdraget i forbindelse med planlagt kraftutbygging. 36 s. Nest, T. Hydrografi og evertebrater i Indre Visten, Nordland fylke, s. Thingstad, P.G. Resultatene av de avbrutte smaviltbiologiske undersekelsene i Indre Visten, Vevelstad. 28 s. Albu, 0. & Bevanger, K. Vurdering av ornitologiske verneinteresser og konsekvenser ved eventuell kraftutbygging i Indre Visten. 57 s. Thingstad, P.G. Produksjonspotensialet. En indeks for produksjonssammenligninger av ulikefuglesamfunn. 27 s. Arnekleiv, J.V. & Koksvik, J.I. Fiskeribiologiske undersøkelser i Raumavassdarget med konsekvensvurderinger av planlagt vannkraftutbygging. (LFI-62). 68 s. Stremgren, T. & Stokland, 0. Hydrologiske og marinbiologiske undersekelser i Visten juni november s. Nest, T. Hydrografi og ferskvannsevertebrater i evre deler av Stjerdalsvassdraget i forbindelse med planlagt vannkraftutbygging. 52 s. Arnekleiv, J.V. Fiskeribiologiske undersekelser i evre deler av Stjerdalsvassdraget i forbindelse med planlagt vannkraftutbygging. (LFI-63). 87 s. Koksvik, J.I. Ørretbestanden i lnnerdalsvatnet, Tynset kommune, de tre ferste arene etter regulering. (LFI-64). 35 s. Arnekleiv, J.V. Ungfiskundersekelser i evre deler av Stjerdalsvassdraget i (LFI-65). 29 s. Langeland, A., Koksvik, J.I. & Nydal, J. Reguleringer og utsetting av Mvsis relicta i Selbusjøen - virkninger pa zooplankton og fisk. (LFI-66). 72 s. Arnekleiv, J.V. & Koksvik, J.I. Fisk, zooplankton og Mvsis relicta i Bangsjøene (LFI-67). 23 s. VITENSKAPSMUSEET, RAPPORT ZOOLOGISK SERIE Jensen, J.W. Faunaen i Rusasetvatn etter at vanndybden ble redusert fra 1,3 til 0,3 m. 20 s. -2 Strømgren, T., Bremdal, S., Bongard, T. & Nielsen, M.V. Forseksdrift med blaskjell i Fosen s. -3 Arnekleiv, J.V. & Nest, T. Fiskeribiologiske undersekelser i Homlavassdraget, Ser-Trøndelag, og (LFI-68). 32 s. -4 Koksvik, J.I. Studier av ørretbestanden i Innerdalsvatnet de fem ferste arene etter regulering. (LFI-69). 22 S. Bongard, T. & Arnekleiv, J.V. Ferskvannsøkologiske undersekelser og vurderinger av Sedalsvatnet, Mere og Romsdal (LFI-70). 25 s. Cyvin, J. & Frafjord, K. Sylaneomradet -bruken og virkninger av bruken. 54 s. Koksvik, J.I. & Arnekleiv, J.V. Zooplankton, Mvsis relicm og fisk i Snasavatn (LFI-71). 50 S. Arnekleiv, J.V. 81 Nydal, J. Fiskeribiologiske undersekelser i Nordelva-vassdraget, Ser-Trendelag, med konsekvensvurdering av planlagt vannkraftutbygging. (LFI-73). 57 s. Arnekleiv, J.V., Bongard, T. & Koksvik, J.I. Resipientforhold, vannkvalitet og ferskvannsinvertebrater i Nordelva-vassdraget, Fosen, Ser-Trendelag. (LFI-74). 45 s. Haug, A. Phyto- og planktonundersekelser i Granavatn, Nord-Trendelag s. Bongard, T. & Koksvik, J.I. Lokal forurensning i Nidelva og en del tilløpsbekker vurdert pa grunnlag av bunnfaunaen. (LFI-75). 20 s. Dolmen, D. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser av 20 vassdrag i Mere og Romsdal 1988, Verneplan IV. (LFI-78). 105 s. Eggan, G. Lake i Selbusjøen. Ernæring og bestandsvariabler i 1988 og (LFI-76). 21 s. Dolmen, D. & Arnekleiv, J.V. En zoologisk befaring av karstomrader og grottesystemer i Grane og Rana kommuner, Nordland. (LFI-77). 43 s. Olsvik, H., Kvifte, G. & Dolmen. D. Utbredelse og vernestatus for syenstikkere pa ser- og østlandet, med hovedvekt pa forsurnings- og jordbruksomradene. (LFI-79). 71 s. Koksvik. J.I., Arnekleiv, J.V. & Winge, K. Undersekelser av bunnfauna og fisk i forbindelse med kanalisering av Sokna ved Steren i Sør-Trendelag. (LFI-80). 30 S. Koksvik, J.I., Arnekleiv, J.V., Haug, A. &Jensen, J.W. Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske undersekelser og vurdering av 21 vassdrag i Nordland. 98 s. Dolmen, D. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersekelser av Verneplan IV-vassdrag i Trendelag (LFI-81). 72 s. Bongard, T., Arnekleiv, J.V. & Solem, J.O. Bunndyr og fisk i Rotla for og etter regulering. I. Situasjonen far regulering. (LFI-82). 30 s. Johnsen, B.O., Koksvik, J.I., Jensen, A.J. & Haker, M. Alternativ produksjon av laksesmolt basert pa yngelutsetting i elv. Bunndyr og fisk i Litjvasselva, Vefsnavassdraget. 48 s. Arnekleiv, J.V., Hellesnes, I., Jensen, A. & Lindstram, E.A. Vannkvalitet, begroing og bunndyr i Nea 1988 og Del I. Forholdene før regulering, uten Nedre Nea kraftverk. (LFI-83). 53 s. Dolmen, D. & Strand, L.Å. Evjer og dammer langs Glomma (Hedmark) og Gaula (Sør-Trøndelag). En zoologisk undersøkelse over status og verneverdi, med hovedvekt pa Tjennomradet, Tynset. (LFI-84). 23 s. Jensen, J.W. Fiskebestandene i Langvatn og Raudvassaga, et brepavirket vannsystem. 19 s.

26 ~rnekleiv, J.V. Fiskebestanden i Nedre Nea og vurdering av skadevirkninger av Nedre Nea kraftverk. 41 s Jensen, A.J., Koksvik, J.I., Jensen, J.W., Jensas, J.G., Johnsen, B.O., Møkkelgjerd, P.I. &Winge, K. Stor-Glomfjordutbyggingen i Nordland: Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Beiarelva før utbygging ( ). 48 s. -2 Thingstad, P.G. Ornitologiske etterundersøkelser ved Nerskogmagasinet, Rennebu kommune. Sammendrag av prosjektarbeidet s. -3 Thingstad, P.G. Ornitologisk artsmangfold og verifisering av nøkkelfaktorer for fuglelivet i ulike skoghabitater innen Trondheim Bymark. 37 s. -4 Jensen, J.W. Fiskebestandene i Essand-Nesjø magasinene etter 22 ar. 19 s.

27

28 ISBN ISSN

TELEMETRISTUDIER OVER GAUSA0RRETENS VANDRINGER I LÅGEN OG GAUSA

TELEMETRISTUDIER OVER GAUSA0RRETENS VANDRINGER I LÅGEN OG GAUSA NOTAT FRA ZOOLOGISK AVDELING: 1993-5 TELEMETRISTUDIER OVER GAUSA0RRETENS VANDRINGER I LÅGEN OG GAUSA STATUS FOR PROSJEKTARBEIDET 1992 Morten Kraabøl Jo Vegar Amekleiv UNIVERSITETET I TRONDHEIM VITENSKAPSMUSEET

Detaljer

Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen

Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen Gyteområder for ørret og forekomst av Gjendeflue Stein Ivar Johnsen Morten Kraabøl Jostein Skurdal John Gunnar Dokk NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Finnmark - del 3

Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Finnmark - del 3 NINANorsk institutt for naturforskning Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Finnmark - del 3 Martin-A. Svenning Morten Johansen Audun Rikardsen NINA oppdragsmelding 699 NINA NIKU

Detaljer

Økologiske forhold i vassdrag

Økologiske forhold i vassdrag Økologiske forhold i vassdrag konsekvenser av vannføringsendringer En sammenstilling av dagens kunnskap Svein Jakob Saltveit (red.) Økologiske forhold i vassdrag konsekvenser av vannføringsendringer En

Detaljer

Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk

Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk 1147 Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk Resultater fra eksperimentelle feltstudier 2010-2014 Gunnbjørn Bremset Ola Diserud Laila Saksgård Odd Terje Sandlund NINAs publikasjoner

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

DN rapport 2008-1. Handlingsplan. for stor salamander. Triturus cristatus

DN rapport 2008-1. Handlingsplan. for stor salamander. Triturus cristatus DN rapport 2008-1 Handlingsplan for stor salamander Triturus cristatus Handlingsplaner for trua ar ter i Norge Handlingsplan for stor salamander Triturus cristatus Rapport 2008-1 Utgiver: Direktoratet

Detaljer

Kartlegging av fiskebestander med usikker bestandsstatus i Nordland 2009

Kartlegging av fiskebestander med usikker bestandsstatus i Nordland 2009 Rapport 2-2 Kartlegging av fiskebestander med usikker bestandsstatus i Nordland 29 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2-2 Antall sider: 35 Tittel : Forfatter : Oppdragsgiver : Kartlegging

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

i norske Rita Strand Per Fauchald

i norske Rita Strand Per Fauchald Oppvandring og innslag av rømt oppdrettslaks i norske lakseelver; basert på videoovervåking, fangstfeller og drivtelling Martin-A. Svenning Øyvind Kanstad-Hanssen Anders Lamberg Rita Strand Brian Dempson

Detaljer

Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter. Svein-Håkon Lorentsen

Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter. Svein-Håkon Lorentsen 629 Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter Svein-Håkon Lorentsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 25 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding

Detaljer

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Detaljer

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter Reports 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad og Hilde Lidén Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag. Hans Tømmervik Jan Åge Riseth

Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag. Hans Tømmervik Jan Åge Riseth 672 Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag Hans Tømmervik Jan Åge Riseth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter Reports 2015/3 Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter 2015/3 Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 Notat 214 (P 214:4) Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 PO Box 3233 Elisenberg NO-28 Oslo, Norway www.samfunnsforskning.no Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 213 De første

Detaljer

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir?

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? 02\2011 Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering i gårdsdrift Marianne Eidem Fostervold (red) Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

Utviklingen av narkotikabruk i Norge

Utviklingen av narkotikabruk i Norge Artikel STURLA NORDLUND Utviklingen av Tilgjengelighet, holdinger og bruk i følge surveydata Innledning Før 1960-årene ble narkotikabruk og narkotikaproblemer nesten utelukkende knyttet til godt voksne

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer