Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune"

Transkript

1 Årsberetning Nord-Trøndelag fylkeskommune 1

2 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Tone Mediaas Reitlo 12/ Innledning Økonomi Økonomiutvikling i drift Økonomiutvikling i investering Økonomiutvikling i balanse og finansiell status Fylkeskommunens finansforvaltning Framtidsutsikter Organisering Etikk Likestilling og diskriminering Klima Intern kontroll KOSTRA utvalgte nøkkeltall Innledning Nord-Trøndelag fylkeskommune gir i dette dokument sin pliktige årsberetning for. Årsberetning gis ihht kommuneloven 48, 5.ledd, sforskriftens 10 og KRS nr 6 Foreløpig standard. Årsberetningen er en redegjørelse som presenterer og analyserer fylkeskommunens utvikling, spesielt de faktorer som påvirker resultat og finansielle stilling. Årsregnskapet er eget dokument og avlagt Årsberetningen er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet og gis på et overordnet nivå. Finansrapport var ikke tatt inn i årsregnskapet, og har fått et eget kapittel i dette dokument. I tillegg er det tatt inn egne kapitler om likestilling/diskriminering, klima, etikk og internkontroll. Bevilgningsregnskapet i Nord-Trøndelag fylkeskommune viser en omsetning i på vel 3 milliarder kroner, hvorav 2,5 milliarder kroner i driftsregnskapet og 0,55 milliarder kroner i investeringsregnskapet. I balanseregnskapet viser sum eiendeler en kapital på 8,99 milliarder kroner hvorav finansiering med egenkapital utgjør 54%. 2

3 2 Økonomi Fylkeskommunens samlede forvaltning i drift og investering i form av tilgang til og bruk av eksterne midler, har hatt følgende utvikling (beløp i mill. kroner): Tilgang Brukt i drift Brukt i invest Finansutg Udisponer fig Økonomiutvikling i drift Driftsregnskapet viser et mindreforbruk i forhold til innvilget budsjett på 53,7 mill.kroner som forklares slik: smessig mindreforbruk i drift i sammenlignet med tilsvarende i 2011: mill. kroner Fylkestingets budsjettområde Budsjettavvik Budsjettavvik 2011 Skatt og inntektsutjevning 14,1 14,0 Rammetilskudd 0,0 0,0 Sentral drift Generelle statstilskudd/ kompensasjon for invest. MVA -0,1-12,6 Andre statlige overføringer og fellesinnt. inkl. rentekomp. 13,6 1,3 Konsesjonskraftinntekt -0,3-1,1 Rente- og garantiinntekter, utbytte 0,3 6,1 Sentral finans Regulering verdi obligasjoner 1,6 0,1 Renteutgift, lånekost 3,3 0,1 Overføring til investering 5,7 58,3 Sentrale fonds Netto bruk/avsetning fonds (felles) 0,0-0,1 Sum avvik sentral økonomi (fylkestingets budsjettområde) 38,2 66,1 Avvik netto driftsutgifter sektorene Sum avvik / mindreforbruk (2011) 15,5-3,1 53,7 63,0 3

4 Resultatutvikling drift Utviklingen i drift for perioden 2009 til kan spesifiseres som følger: Utvikling drift 2009 til (mill. kroner) Rev. budsj Avvik Brukerbetalinger -19,6-19,2-0,5-17,8-16,7-14,0 2 Andre salgs- og leieinntekter -75,8-61,7-14,1-73,9-66,6-77,7 3 Overføringer med krav til motytelse -531,8-447,7-84,1-518,5-467,9-528,6 4 Rammetilskudd fra staten , ,6 3, , ,8-834,0 5 Andre statlige tilskudd -8,0-5,8-2,2-8,2-5,9-4,0 6 Andre overføringer -6,9-7,4 0,5-17,9-28,8-16,4 7 Inntekts- og formueskatt -535,1-518,0-17,1-487,0-474,0-442,7 8 Andre direkte og indirekte skatter 9 Sum driftsinntekter , ,4-114, , , ,4 10 Lønnsutgifter inkl. sos. kostn ,8 975,6 33,2 957,5 902,1 872,7 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. 650,4 624,7 25,6 642,9 651,8 512,5 12 Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod. 490,0 450,8 39,2 456,0 425,3 333,8 13 Overføringer 346,3 336,0 10,3 373,3 343,3 317,9 14 Avskrivninger 84,4 84,4 0,0 71,8 59,1 51,8 15 Fordelte utgifter -71,7-41,2-30,5-73,0-115,0-123,1 16 Sum driftsutgifter 2 508, ,4 77, , , ,6 17 Brutto Driftsresultat 19,3 56,0-36,7 34,3-16,0 48,2 18 Renteinntekter og garantiprovisjon -176,8-175,1-1,7-181,7-177,9-186,4 19 Utbytte -0,4-0,4-20,0-0,6-20,2 20 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -1,7-1,7-0,1-1,1 21 Mottatte avdrag på utlån 22 Renteutgifter og låneomkostninger 61,2 64,5-3,3 50,5 35,4 37,3 23 Tap finansielle instrumenter (Omløpsmidler) 0,1 24 Avdrag på lån 83,9 83,9 0,0 79,0 65,3 54,0 25 Utlån 26 Motpost avskrivninger -84,4-84,4 0,0-71,8-59,1-51,8 Netto driftsresultat (før interne 27 finansieringstransaksjoner) -98,8-55,0-43,8-109,7-154,0-118,9 Netto bruk av og avsetning til fonds samt overføring 28 til investering 45,2 55,0-9,9 46,7 43,8 38,9 29 smessig mindreforbruk (overskudd) -53,7 0,0-53,7-62,9-110,2-80,1 Generelt I henhold til forskriftsmessig regnskapsrapportering, er sentrale resultatbegrep: Brutto driftsresultat som viser resultatet av den ordinære drift inkludert avskrivninger på varige driftsmidler. Resultatet gir uttrykk for fylkeskommunens evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til senere års bruk. Netto driftsresultat viser resultatet av den ordinære, løpende drift innenfor det finansielt orienterte regnskapssystemet. Man korrigerer for virkningen av avskrivninger og erstatter dette med avdrag på lån. I tillegg er netto renteutgifter trukket fra brutto driftsresultat. smessig mer-/mindreforbruk (underskudd/overskudd) er bunnlinja som viser om det er disponert mere/mindre enn eller i samsvar med budsjettforutsetningene gitt av fylkestinget. I tabelloppsettet Utvikling i drift foran, illustrerer linjene 17, 27 og 29 de nevnte resultatbegrepene. Brutto driftsresultat i var på negativt 19,3 mill. kroner og 36,7 mill. kroner bedre enn budsjettert. Tilsvarende resultat var negativt med 34,3 mill. kroner i Avvik i skyldes bl.a høyere inntekter enn budsjettert på inntekts- og formuesskatt, andre salgs- og leieinntekter, samt overføringer med krav til motytelse hvor utgiftene påløper senere enn inntekt mottas. 4

5 Budsjettering med negativt brutto driftsresultat må ses i sammenheng med eksterne finansieringsposter som renteinntekter på ansvarlig lån til NTE. Uten dette ville budsjetteringen av driftsutgifter måtte reduseres tilsvarende. Da deler av driftsutgiftene inklusive merforbruket i forhold til budsjett finansieres av fonds, kan en for analyseformål korrigere brutto driftsresultat som følger (mill. kroner): Budsjett Brutto driftsresultat -19,3-56,0-34,3 16,0-48,0 Bruk av bundne fonds 136,1 113,9 163,0 143,9 86,0 Bruk av disposisjonsfond 142,9 134,5 80,8 20,2 31,0 Korrigert brutto driftsresultat 259,7 192,4 209,5 180,1 69,0 Gjennom denne korrigeringen ble brutto driftsresultat for forsterket fra -19,3 til 259,7 mill. kroner. Dette var korrigert brutto driftsresultat før en trekker inn eksterne finansieringsposter. Utviklingen i brutto driftsresultat slik det er regnskapsført, har vært som følger (mill. kroner): fig 2 Netto driftsresultat var i positivt med 98,8 mill. kroner, som var 43,8 mill. kroner høyere enn revidert budsjett for samme. I 2011 var netto driftsresultat positivt med 109,7 mill. kroner og 10 mill.kroner høyere enn revidert budsjett. Hovedårsaken til avvik i var for uten avvik i brutto driftsresultat (se foran), lavere eksterne finansieringsutgifter enn budsjettert. Netto driftsresultat i forhold til sum driftsinntekter var på 4 % i, mot 4,6 % i KS sin anbefaling for samme ligger på 3 %. Dette vurderes bl.a. i forhold til det å opprettholde et visst handlingsrom i forhold til sparing og investeringer. Utviklingen i netto driftsresultat i % av driftsinntektene framgår av grafen nedenfor. 5

6 7 6 5,9 6,2 6, ,9 4, , Netto driftsres i % av driftsinntekter fig 3 Kommuner og fylkeskommuner fører finansielt orientert regnskap. Sammenlignet med et regnskap ført etter regnskapsloven, som er gjeldende i privat sektor, er avskrivninger her erstattet med utgifter til lånerenter og avdrag på innlån. Avdragene i var 0,5 mill. kroner lavere enn avskrivningene (som var belastet sektorene, men tilbakeført sentralt). For reell sammenligning med budsjett for, kan netto driftsresultat korrigeres som følger (mill. kroner): Budsjett Brutto driftsresultat -19,3-56,0-34,3 16,0-48,0 Tilbakeførte avskrivninger 84,4 84,4 71,7 59,1 52,0 Netto finansposter eks. avdrag 117,7 110,6 151,2 144,1 169,0 Avdrag på lån -83,9-83,9-79,0-65,3-54,0 Netto driftsresultat 98,9 55,1 109,6 153,9 119,0 Bruk av bundne fond 136,1 113,8 163,0 143,9 150,0 Bruk av disposisjonsfond 142,9 134,5 80,8 20,2 31,0 Bruk av tidligere års overskudd 62,9 62,9 110,2 80,1 25,0 Avsetning til bundne fond -137,4-113,5-149,8-127,0-168,0 Korrigert netto driftsresultat 303,4 252,8 313,8 271,1 157,0 Positivt avvik fra budsjettert netto driftsresultat i er forbedret etter korrigeringen, fra 43,8 mill. kroner til 50,6 mill. kroner. Fylkeskommunen skal i henhold til gjeldende regler, oppfylle balansekravet: Det vil si at brutto driftsresultat foruten å dekke avdrag og renter, skal dekke nødvendige/ bundne avsetninger. I regnskap og budsjett for, oppfylles dette kravet; se illustrasjon under (mill. kroner): 6

7 Budsjett Netto driftsresultat: 98,9 55,1 109,6 153,9 119,0 Bruk av egenkapital: Bruk av bundne fond 136,1 113,8 163,0 143,9 150,0 Bruk av disposisjosfond 142,9 134,5 80,8 20,2 31,0 Bruk av tidligere års overskudd 62,9 62,9 110,2 80,1 25,0 Pliktige avsetninger: Avsetning til bundne fond -137,4-113,5-149,8-127,0-168,0 Til fri disposisjon 303,4 252,8 313,8 271,1 157,0 Korrigerer en i tillegg for fylkestingets vedtak om avsetning til disposisjonsfond på 108,6 mill. kroner i henhold til revidert budsjett for, viser bildet et fortsatt styrket netto driftsresultat og en god oppfylling av balansekravet. smessig mindreforbruk, det positive sluttresultatet i drift i, var på avrundet 53,7 mill. kroner. Tilsvarende i 2011 var på avrundet 63 mill. kroner. Dette var netto driftsresultat etter korrigering for bruk av og avsetning til fonds samt for overføringer fra drift til investering. Utviklingen i regnskapsført netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk (mill. kroner): ,6 5,3 118,9 80,1 153,9 110,2 109, , ,7 Netto dr.res smessig mindreforbruk fig 4 Driftsinntekter og driftsutgifter Av inntektene i driftsregnskapet utgjør de frie inntekter størsteparten. Utviklingen i sentrale inntekter framgår av linje 1-8 i tabellen Utvikling drift 2009 til foran. Rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning var 1.846,6 mill. kroner og 74,2 % av sum driftsinntekter i, mot 1.757,8 mill. kroner og 73,4 % i Økning i kroner fra 2011 til var 88,8 mill.kroner eller 5,2%. Innenfor driftsutgifter må fordelte utgifter ses primært mot varer og tjenester i egenproduksjonen (linje 11 og 15 i nevnte tabell). Lønn og sosiale utgifter i var 40,2 % av sum driftsutgifter, mot 39,4 % i Avviket mot revidert budsjett for var på negativt 33,2 mill. kroner eller 3,4 %. Dette må bl.a. ses mot ikke budsjetterte lønnsutgifter i driftsprosjekt med eksterne/ statlige tilskudd (fullfinansiert). 7

8 Varer og tjenester i egenproduksjonen i viste et mindreforbruk på 0,8 % i forhold til revidert budsjett, tatt hensyn til fordelte utgifter. Varer og tjenester som erstatter egenproduksjonen, var bl.a. kjøpte tjenester innenfor samferdselsområdet, utdannings- og tannhelsesektor, samt revisjon. Samlet merforbruk i var på 39,2 mill. kroner eller 8,7 %. Overføringer til andre viste et merforbruk i på 10,3 mill. kroner. Dette omfattet ikke budsjettert bruk/videreformidling av statlige, øremerkede tilskudd mv. Eksterne finansieringsinntekter og utgifter som renteinntekter, renteutgifter og avdrag på innlån, viste for fylkeskommunen samlet et positivt budsjettavvik i på 7,1 mill. kroner. Avviket skyldes merinntekter for innskuddsrenter bank og lavere renteutgifter. Netto driftsramme på sektornivå Fylkeskommunens virksomheter, oppsummert pr. sektor, er målt etter netto utgiftsramme i drift. Dette er fordelt ramme av sentrale, frie inntekter. Revidert budsjett i for sektorene samlet, var på 1977,3 mill. kroner. et viste et mindreforbruk på 15,5 mill. kroner. Sektorene hadde positive avvik fra budsjettet, så nær som fagskolene og regional utvikling. Netto driftsramme for var 2 % høyere enn tilsvarende for 2011 mens tilsvarende for 2011 var 9,8 % høyere enn Utviklingen i netto driftsrammer for sektorene har vært som følger (mill. kroner): Sektor Beskrivelse Rev. bud Avvik Fylkesordfører, fylkesting 17,9 18,7 0,8 19,3 16,5 1 Politisk virksomhet, ledelse, stab 90,8 99,7 8,9 87,5 84,7 2 Utdanning / videregående opplæring 1 001, ,4 1,7 998,0 865,8 3 Tannhelse og Folkehelse 88,2 90,4 2,2 81,6 75,1 4 Fagskolene 21,6 21,5-0,2 21,2 22,6 7 Regional utvikling 671,5 667,6-3,9 663,3 632,0 8 Kultur 65,5 70,7 5,2 64,1 62,8 6 Kontroll og Tilsyn 4,5 5,3 0,8 4,4 4,3 Sum sektorene 1 961, ,3 15, , ,8 Sektor 0 Fylkesordfører, fylkesting: Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre utgifter til LU, da Landsdelsutvalget ble nedlagt sommeren. Sektor 1 Politisk virksomhet, ledelse og stab: Funksjonene i sektoren hadde alle besparelser hvorav besparelse på 1,5 mill.kroner på Fylkesrådet. Mindreutgifter til personalpolitiske tiltak utgjorde ca 4 mill.kroner, forsinkelse i gjennomføring av tiltak i IT-strategi utgjorde ca 1 mill. kroner. Det var også økte salgsinntekter og mindreforbruk på kjøp av varer og tjenester. Sektor 2 Utdanning/videregående opplæring: Det er 13 virksomheter i sektoren hvorav 5 hadde merforbruk. Resultatet for sektoren samlet viser generelt en økonomi under kontroll og god økonomistyring. De største kronemessige avvik er på Avd.for videregående utdanning og Eiendomsavdelingen. Sektoren utgjør halvparten av netto driftsramme for alle sektorer og samlet avvik er under 1%. Sektor 3 Tannhelse og Folkehelse: Mindreforbruket skyldes i hovedsak forsinkelse ved igangsetting av tiltak innenfor Folkehelse. Sektor 4 Fagskolene: Sektoren har 4 fagskoler og har et resultat tilnærmet i balanse. 8

9 Sektor 7 Regional utvikling: Sektoren utgjør ca 34% av netto driftsramme til sektorene. Merforbruk samlet i året er 3,9 mill.kroner. Elementer som inngår i dette er bl.a forsinket oppstart på forprosjekt elektrifisering av Trønder-/Meråkerbanen som utgjør 10 mill.kroner i mindreforbruk, samme på veg 5,8 mill.kroner og fylkesvegferjer 5,1 mill. kroner. Bilruter bidrar negativt med et merforbruk på 22,6 mill. kroner som i hovedsak forklares med en kostnadsøkning utover forventet generell prisvekst, økt produksjon innenfor bestillingstransport og at en ikke har klart å nedjustere tilbudet i tilstrekkelig grad. Sektor 8 Kultur: På kultursektoren er det besparelser innenfor ordinær drift som skyldes sykelønns- og fødselspengerefusjoner. Innenfor prosjekter er det forsinkelse i oppstart. Innenfor musikktjenesten er det et lite merforbruk som skyldes inntektssvikt på kommunale andeler og merforbruk på et produksjonsområde. Sektor 6 Kontroll og tilsyn: Kontrollutvalget budsjettområde har et mindreforbruk som skyldes lavere kjøp av varer og tjenester. 4 Økonomiutvikling i investering Investeringer i bygg, anlegg, utstyr m.v. Rev. bud Budsjett Avvik Utdanning Fagskolen Regional utvikling Kultur Tannhelse og folkehelse Politisk virksomhet, ledelse og stab Sum Andre investeringsutgifter Utlån og forskutteringer Avsetninger Sum brutto investeringsutgifter Investeringsregnskap/budsjett er i hht gjeldende regler ettårig og skal ha et realistisk budsjett med finansiering. Detaljer om investeringer i framgår av årsregnskapets punkt 2 (formelle regnskapsrapporter), punkt 4 med kommentar til investeringsregnskapet samt under punkt 7 med bl.a. spesifikasjoner av investeringsregnskapet ned på prosjektnivå. Fylkeskommunens investeringer i anleggsmidler i var samlet på 537,3 mill. kroner, mot 519,6 mill. kroner i Som i tidligere år, var investering i skolebygg og i fylkesveger de største postene. Sum regnskapsførte anleggsmidler var 40,8 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det var for øvrig noe lavere investering enn forventet både innenfor skole og veg. Låneandelen for finansiering av anleggsmidlene var på 59 % i. Tilsvarende var 85 % i 2011 og 74,6 % i Bruk av lån i var 60,4 mill. kroner lavere enn tilsvarende i revidert budsjett. Investeringer i utover anleggsmidler, var utlån på 0,65 mill. kroner og 11,6 mill. kroner i aksjekjøp, herunder økt eierinnskudd i KLP med 1,6 mill. kroner. I er også solgt anleggsmidler i form av eiendommer. De største salgene er Rotvoll i Trondheim med 22,1 mill. kroner og Vonheim i Leksvik med 1,2 mill. kroner. 9

10 I investeringsregnskapet ble også ført salg av aksjer og andeler samt mottatte avdrag på utlån. Av større beløp nevnes omgjøring av likviditetslån til aksjekapital for Steinkjerhallen AS og salg av aksjer i Innherred Produkter AS. Nærmere om investering i anleggsmidler Skolesaken Av en samlet investeringer i i bygg og anlegg innenfor sektor utdanning på 213 mill. kroner, var investeringsutgiften i skolesaken 194,3 mill. kroner. Avviket fra revidert budsjett for samme på 198,2 mill. kroner var da på 3,8 mill. kroner. I dette inngikk feilplassert utgiftsramme for belastninger i drift på ca 5,8 mill.kroner. I forhold til revidert plan for skoleinvesteringer i perioden 2006 til, var status påløpte investeringsutgifter på 1.144,1 mill. kroner. Skolesaken ble avsluttet pr og alle investeringsprosjekter med påfølgende endringer er gjennomført og styrt som en portefølje av prosjekter. 4 prosjekter videreføres som egne separate prosjekt fra Sum regnskap for skoleinvesteringer i perioden viser et mindreforbruk på 9,1 mill.kroner når en hensyntar salg av foretatt investering til Namsos kommune som først skjer i Investering i fylkesveger Samlet investering i fylkesveger i ble 315,4 mill. kroner som er 6,7 mill. kroner lavere enn revidert budsjett for samme. De største postene var som i 2011 investeringer i Forsterkning 10 tonn asfalt, Strekningsvis omlegging, Trafikksikkerhetstiltak samt Gang og sykkelveger. Forsterkning 10 tonn asfalt har et merforbruk på 15,5 mill. kroner, mens de andre 3 viser mindreforbruk. I tillegg var det en del mindre investeringer med varierende avvik fra revidert budsjett. Det vises til årsregnskapets punkt og til eget notat fra Statens Vegvesen som er vedlegg til årsregnskapssaken. Øvrige investeringer i anleggsmidler Det ble i investert i en del utstyr spesielt innenfor skolene og noe innenfor tannhelse. Det var også noe investering i administrative system og IKT infrastruktur. Samlet investering i maskiner og utstyr var på 27,6 mill. kroner. Budsjett for samme var på 57,8 mill. kroner. Det vises til spesifikasjon av investeringsprosjekt under punkt 7 i årsregnskapet. 10

11 5 Økonomiutvikling i balanse og finansiell status Hovedtall for fylkeskommunens balanse pr (mill. kroner): Beskrivelse 2011 Økning fra til 2011 Eiendeler Anleggsmidler 8 194, ,3 519 Omløpsmidler 800,2 811,4-11 Sum eiendeler 8 994, ,7 508 Egenkapital og gjeld Egenkapitalen (før resultatet) , ,1-32 Årets resultat -53,7-63,0 9 Sum egenkapital , ,1-22 Pensjonsforpliktelser , ,5-172 Langsiktig gjeld , ,8-208 Kortsiktig gjeld -484,7-379,3-105 Sum egenkapital og gjeld , ,7-508 Arbeidskapital Omløpsmidler (OM) kortsiktig gjeld (KG) 315,4 432,2-117 Arbeidskapitalen i % av driftsinnt. 12,7 % 18,1 % Likviditetsgrad 1 (OM / KG) 1,7 2,1 Egenkapital-andel Egenkapitalen i % av sum egenkapital og gjeld 54% 57% Egenkapitalen ekskl. NTE (ca.) 22,4 % 22,4 % smessig viser oversikten at fylkeskommunens finansielle status og utvikling er tilfredsstillende og stabil. Nærmere om likviditet Likviditeten er fylkeskommunens evne til å møte løpende forpliktelser og er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, uttrykt som arbeidskapital. Det er også av interesse å se denne i forhold til fylkeskommunens samlede driftsinntekter. Utvikling i arbeidskapital/likviditet kan illustreres som følger (beløp i mill. kroner): ,9 21,3 17,8 15,1 14, , Utv. arbeidskapitalen Arb.kapital i % av driftsinntekter fig. 5 fig. 6 Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld) var 1,7 ved utgangen av mot 2,1 ved utgangen av Dette oppfattes som tilfredsstillende, men en svekking av likviditetsgraden fra utgangen av

12 En strengere vurdering av likviditetsgrad gjøres gjennom likviditetsgrad 2. Denne viser forholdet mellom de mest likvide omløpsmidler som kasse og bankinnskudd og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 er 1,11 mot 1,4 i Likviditeten vil variere noe over året og vil være under noe press i enkelte måneder. Dette har bl.a. sammenheng med tidspunkt for låneopptak, avdragsbetaling vedrørende lån samt at eieruttak (renter mv) fra NTE skjer først ved utgangen av desember måned. Fylkeskommunen har en tilgjengelig kassakreditt på 300 mill. kroner, men denne har ikke vært benyttet i. Fylkeskommunens bankkonti inngår i et konsernkontosystem. Dette forenkler muligheten til å overvåke den løpende driftslikviditeten samt er grunnlag for oppfølging av likviditetsbudsjetteringen. Nærmere om egenkapitalen Fylkeskommunens egenkapital består av frie og bundne fonds, årets overskudd samt kapitalkontoen. Den siste representerer egenfinansieringen av registrerte anleggsmidler, inklusive å være motpost til aktivasidens eierinnskudd i og ansvarlig lån til NTE. Egenkapitalen pr var på 4856,4 mill. kroner. Tilsvarende ut 2011 var på 4834,1 mill. kroner. I egenkapitalen ut var disposisjonsfond, balanseført med 201,1 mill. kroner og en nedgang med 43,6 mill kroner fra Innholdet i og utviklingen av egenkapitalen spesifiseres slik i hele 1000 kroner: Endring i regnskapsprinsipp Disposisjonsfond Bundne fond; øremerkede midler inkl bundne midler fra Regionalt utviklingsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond smessig mindreforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital Egenkapitalen i prosent av sum egenkapital og gjeld (egenkapitalandelen) var ut på 54 % mot 57 % ut Egenkapitalandelen eller soliditeten anses å være betydelig. Hovedpostene i balansen er nærmere omtalt i årsregnskapets punkt 5. Det vises også til etterfølgende avsnitt om fylkeskommunens finansforvaltning. 12

13 6 Fylkeskommunens finansforvaltning Innledning Fylkeskommunens finansforvaltning er regulert av gjeldende finansreglement, fastsatt av fylkestinget i juni 2010, sak 10/32, i medhold av Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av (Kommunal- og regionaldepartementet), gjeldende fra Denne er gitt i medhold av kommunelovens 52 punkt 2. Myndighet innenfor området er delegert fra fylkestinget via fylkesrådet til administrasjonssjefen. Finansrutiner ble utarbeidet i løpet av, og gjennomgått av sakkyndig instans (KomRev Trøndelag IKS). Fylkesrådet har i januar 2013 vedtatt endelige finansrutiner. Innskudd og plasseringer Fylkeskommunen har, etter forutgående konkurranse, inngått ny hovedbankavtale med Sparebank 1 SMN. Ledige midler var pr , plassert i henhold til bankavtalen. I tillegg var 30 mill. kroner plassert i Grong sparebank, 10 mill. kroner i Hegra sparebank, 3,5 mill. kroner i KLP Fondsforvaltning og 48,5 mill. kroner i ansvarlig (innskutt) kapital i Sparebank1 Midt-Norge, med en bokført ligningsverdi pr på 45,3 mill. kroner (oppskrevet med 1,6 mill. kroner). Sum bankinnskudd og plasseringer varierte gjennom året, og var samlet pr på 538,5 mill. kroner. I tillegg kom Sparebankobligasjoner og KLP pengemarkedsfond på samlet 48,8 mill. kroner. Av dette utgjorde grunnlikviditeten (løpende driftslikviditet) avrundet 245 mill. kroner. En har da holdt utenfor plasseringer, bundne innskuddsmidler, skatteavsetning og egenkapital regionalt utviklingsprogram. Imidlertid kan en betrakte noe av bundne næringsfondsmidler samt bundne midler innenfor kultur (eksempelvis tippemidlene) som tilleggsfinansiering i løpende drift. Tatt inn en skjønnsmessig andel av dette, var grunnlikviditeten ut ca. 257 mill. kroner. Dette er godt over en måneds løpende likviditetsbehov, og oppfyller reglementets krav til driftslikviditet. Tilgjengelig kassekreditt har ikke vært benyttet i. Utvikling i driftslikviditeten kan for øvrig illustreres som følger (tall i 1000 kroner og eksklusive kontoer som motsvarer bundne avsetninger og skatteavsetning): 13

14 Grafen viser virkelig likviditet i (tykk linje) sammenlignet med likviditetsbudsjett (gul linje) og reelle tall for 2011 (tynn rød linje). Det er ikke foretatt kortsiktige plasseringer i aksjer eller aksjefond, eller i direkte eie i verdipapirer. Det er ikke inngått avtale om aktiv forvaltning. Samlet inntekt på innskudd og plasseringer var i noe høyere enn budsjettert, og kan bl.a. ses i sammenheng med perioder med relativt høy likviditet. Dette kan igjen ses i sammenheng med bl.a. framdriften i investeringsaktiviteten i forhold til opptak av lån. De fleste rentesatsene på innskudd og plasseringer er knyttet til 3-måneders norsk interbankrente (3M nibor), som pr (IMM-dato) var på 1,87 %. Kontrollskjema plasseringer Plassering utenfor bank ja nei merknad Er plasseringen vurdert opp mot likviditetsprognosen? Finansreglement kap. 6, x avsnitt 1. Er plasseringen vurdert opp mot ulike typer finansiell risiko? Finansreglement kap. 5, avsnitt 1 x og kap. 6, avsnitt 2 Er plasseringen vurdert opp mot begrensningene i finansreglementet? Finansreglement kap. 6, avsnitt x 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er avkastningspotensialet på plasseringen vurdert opp mot avkastning på konsernkonto? Finansreglementet kap 6, avsnitt 1. x Ja = i samsvar med rutiner og finansreglement Nei = avvik fra rutiner og finansreglement 14

15 Låneporteføljen Forklaring av ord og uttrykk finnes i egen boks lengre bak. Sammensetning av låneporteføljen. Ved utløpet av hadde fylkeskommunen et samlet lånevolum på millioner kroner. Fordelingen av lån på långivere er slik: Kommunalbanken 1403 mill. kroner Verdipapirmarkedet (obl.lån) 410 mill. kroner Sum 1813 mill. kroner Endringer i låneporteføljen og risikoeksponeringen Det er betalt avdrag på til sammen kroner. Av dette gjelder kroner et obligasjonslån (NTE). Det resterende er i Kommunalbanken. Det er tatt opp lån på til sammen 292 mill. kroner, i to omganger i. Først ble det opptatt et lån den 16. mars, i Kommunalbanken på kroner, etter anbudskonkurranse. Senere, den 5. desember, ble det tatt opp et lån i Sparebank1 SMN på ,- kroner. Dette er et sertifikatlån med flytende rente basert på 3M nibor og med renteregulering hver 3. måned på IMM. Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet pr IMM september Løpetid på lånene. Fylkeskommunen har vektlagt å skaffe seg langsiktig finansiering. Tabellen under illustrerer forfallsdato på alle lån. Samlet skal 2 lån refinansieres i Den totale refinansieringsrisikoen anses å være lav. saldo utløps- Långiver dato Obl.lån FRN fast margin ff 3/13 (DnB) mars 2013 Sertifikatlån forfall 9/2013 fast margin september 2013 NKB 3M nibor - fast margin til 3/13) mars 2037 NKB 3M nibor - var margin september 2031 NKB 3M nibor - var margin desember 2025 NKB 3M nibor - var margin desember 2025 NKB 3M nibor - var margin desember 2030 NKB 3M nibor - var margin juni 2030 NKB 3M nibor - var margin juni 2030 NKB 3M nibor - var margin september 2027 NKB 3M nibor - var margin september 2028 NTE obl.lån fast 4,50% til oktober 2014 Om fylkeskommunens låneportefølje. Fylkeskommunen etablerer ihht. intern låne- og rentesikringsstrategi sine lån til flytende rente basert på 3M nibor. Denne referanserenten lå ved siste renteregulering (IMM desember) på 1,87%. I tillegg til niborrenten betaler fylkeskommunen en margin, som långiver kan endre på kort varsel (gjelder de fleste av lånene). Denne flytende marginen er ved siste årsskifte lik 0,20 prosentpoeng (varslet økt til 0,25 prosentpoeng fra IMM mars 2013). I tillegg har fylkeskommunen fastrenter etablert ved renteswapper (rentebytteavtaler). Renteswappene er slik at fylkeskommunen (fra motparten, banken) mottar rente lik 3M nibor - og denne rentereguleres hver 3. måned på samme tidspunkt som 15

16 fylkeskommunens underliggende lån. Fylkeskommunen betaler den avtalte, faste renten (til motparten, banken). Renteswapper gir en lavere fastrentekostnad enn tradisjonelle fastrentelån og det er mer fleksibelt ved evt. refinansiering. Fastrenteposisjonene, som fremgår av tabellen under, har et omfang som gjør at låneporteføljen har 47% fastrente og 53% flytende rente ved årsskiftet. Gjennomsnittsdurasjonen i låneporteføljen er 2,56 år og rentefølsomheten er 2,5 %. Fylkeskommunen har etablert sikring på deler av den flytende lånemassen for Omfanget av disse sikringsforretninger fremgår som gule søyler i diagrammet nedenfor. I praksis innebærer dette at 1/4 av den flytende rentekostnaden er sikret for Fremskriving av fastrenteandel. Fastrenteandelen i låneporteføljen for økonomiplanperioden kan framskrives slik: 100 Andel lån med fast- og flytende rente 1,00 andle av låneporteføljen ,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 mar.13 jun.13 sep.13 des.13 mar.14 jun.14 sep.14 des.14 mar.15 jun.15 sep.15 des.15 mar.16 jun.16 sep.16 des.16 andel av flytende lån som er sikret med FRA (h. akse) andel portefølje m fast rente (v.akse) andel portefølje m flytende rente (v. akse) andel flytende lån som er sikret med FRA tidspunkt 16

17 Dette tar utgangspunkt i dagens sammensetting av fast- og flytende rente, justert for forventede låneopptak/avdragsbetalinger, fastrenter som forfaller og oppstart av fremtidige (allerede etablerte) fastrenteposisjoner. Strategi for rentesikringer. Bruken av rentesikring er hjemlet i fylkeskommunens finansreglement. Når fylkeskommunen tar i bruk rentesikringer (renteswapper og FRA s) er det for å skape forutsigbarhet og stabilitet. All etablering av rentesikring skjer i hht. intern strategi for innlån og rentesikring. Hovedforutsetning her er at alle rentesikringer skjer med lang tidshorisont og at de vil bli holdt til forfall (som anleggsmiddel). Verdi på låneporteføljen og rentesikringer. De fleste av fylkeskommunens lån har flytende rente med renteregulering hver tredje måned på IMM. Markedskursen på disse lånene vil derfor i all hovedsak være omkring pålydende verdi. Når det gjelder fylkeskommunens fastrenteposisjoner (renteswapper) var disse verdt null ved avtaleinngåelsen. Markedsverdien av fastrenteposisjonene vil deretter svinge i takt med markedsutviklingen for tilsvarende rentebindinger. Ved utløp av bindingsperioden vil markedsverdien igjen være null. Beregninger ved siste årsskifte viser at markedsverdien av løpende renteswapper er negative (overkurs). Dette skyldes at fastrentenivåene har falt betydelig siden avtaleinngåelsen: Ved utløp av rentebindingsperioden ("sluttdato") vil markedsverdien være lik pålydende ("volum"). Markedet for lån med kommunal- og fylkeskommunal risiko. Over hele verden, også i Norge, foregår en tilpasning av regulatoriske krav for finansinstitusjoner. Dette vil påvirke lån til kommunal sektor. Hvordan de nye kravene blir, er ennå ikke bestemt men det går klart i en retning av at det kreves mer egenkapital bak utlånsvirksomhet. Man kan gå ut fra at dette ligger bak Kommunalbankens uttalelse mot slutten av, om at det ikke er "en selvfølge at alle våre kunder får finansieringstilbud når de ber om det". Bl.a. på denne bakgrunn har det vært riktig å legge vekt på lang finansiering, slik det så langt i hovedsak er gjort. Det er heller ikke unaturlig å regne med økte marginer fra Kommunalbanken, for å akkumulere egenkapital. 17

18 Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet. Ingen bestemmelser i finansreglementet er overtrådt og det har ikke funnet sted avvik fra dette i perioden. I denne sammenheng vises til vedlegget "Avviksanalyse" lengre bak i rapporten. Markedsrenter og egne betingelser. Gjennomsnittsrenten i fylkeskommunens låneportefølje er 3,11 % ved utløpet av. Markedets prising av fremtidig kortrente (FRA-kurven) tilsier at den korte renten kan bli liggende omtrent på dagens nivå gjennom store deler av 2013: 4,5 3M forwardrente 4 3,5 3 2,5 2 1, Grafen ovenfor illustrerer at markedet priser inn omtrent uendret kortrente i Markedets prising ligger under rentebanen fra Norges Bank. Sammenligning av renteutgifter (benchmarking) Fylkeskommunen sammenligner porteføljerenten med en valgt referanserente som er relevant for fylkeskommunal risiko, sammensatt av 3M nibor og 4-års fastrente med en durasjon på 2,5 år. Margintillegget fylkeskommuner betaler er ikke hensyntatt for referanserenten, som følgelig blir liggende "for lavt" i grafen. Norges Bank sin styringsrente (foliorenten) og 3M niborrente fremgår også av grafen: 18

19 Den valgte referanserenten faller en del i løpet av. Dette skyldes hovedsakelig at nivået på ny fastrente har falt betydelig i perioden. Fylkeskommunens porteføljerente preges av de etablerte fastrentene og at disse er gjennomført på nivåer som i dag fremstår som høye. Vurdering og håndtering av finansiell risiko. Fylkeskommunen vurderer jevnlig den finansielle risikoen, i henhold til utarbeidete rutiner. Det gjennomføres også slik vurdering i forkant av alle porteføljetilpasninger (ved etablering av rentesikringer) og låneopptak. Her gjennomgås finansiell risiko, som består av flere elementer. Fylkeskommunen har etablert rutiner for å gå gjennom hvert av elementene under finansiell risiko. Vurdering av disse elementene er gjennomført. Nedenfor i egne oversikter, fremgår de ulike vurderinger som er gjennomført. Disse henviser til bestemmelsene i fylkeskommunens finansreglementet. Samlet vurderes den finansielle risikoen å være tilfredsstillende, ønsket og innenfor rammene i vedtatt finansreglement, intern låne-/sikringsstrategi, forskrift og gjeldende lov. Stresstest. Fylkeskommunen kjører stresstest på sin låneportefølje ved å simulere en parallell renteoppgang på 2 prosentpoeng over hele rentekurven. Formålet med stresstesten er å måle effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk. En renteoppgang vil medføre økte rentekostnader og positiv kursendring på fastrenteposisjonene (fastrentene vil fremstå som gunstigere etter en renteoppgang): Oversikten viser at fastrenteposisjonene vil ha en positiv verdi-/kursendring på (mindre enn) 64 millioner kroner dersom hele rentekurven stiger med 2 prosentpoeng. Samtidig vil renteutgiftene øke. Tabellen under viser endring i renteutgiftene ved en renteoppgang på 2 prosentenheter i forhold til den ordinære renteprognosen: Differanse ift. ordinær renteprognose Stresstesten omfatter kun lånesiden. Effekten av den simulerte renteendringen vil delvis motvirkes av tilsvarende effekt med motsatt fortegn på fylkeskommunens rentebærende aktiva. 19

20 Avviksanalyse låneporteføljen - nøkkeltallsrapport. Nord-Trøndelag fylkeskommune jfr. forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, vedtatt finansreglement og intern rutinebeskrivelse for finansområdet. Rapport "Nå" : 31. desember Rapport "Forrige" : IMM desember Sammensetning av passiva: Nå Forrige Krav/limit Andel lån med fast rente: 47 % 47 % Maksimum 80 % Andel lån med flytende rente: 53 % 53 % Maksimum 80 % herav rentesikret for (resten av) % 26 % herav rentesikret for % 0 % Gjennomsnittdurasjon i ant år: 1,84 1,87 Min.-/makskrav: 0-4 år Gjennomsnittlig rentefølsomhet (%) 1,8 1,82 Andel største enkeltlån i porteføljen: 19 % 19 % Maksimalgrense: 35 % Gjennomsnittlig porteføljerente: 3,12 % 3,12 % Anslag renteutgift 2013 (mill. kroner) 64,9 64 Budsj. renteutg. Innløsningsverdi renteswapper (i prosent av lån). Negativ verdi kommer i tillegg til pari kurs, mens positiv verdi kommer til fradrag til pari kurs. -3,00 % -2,73 Innløsningsverdi renteswapper(i mill kroner). Negativ verdi kommer i tillegg til pålydende gjeld, mens positiv verdi kommer til fradrag til pålydende gjeld Innløsningsverdi FRA-sikring (mill. kr) -2,9-2,9 Lån som skal refinansieres innen 1 år (andel i %) Maksgrense 40 % Kommentar til "vesentlige markedsendringer": Kommunalbanken sier "at det ikke er en selvfølge at alle som søker vil få innvilget lån. Både kvantitative og kvalitative vurderinger vil bli lagt til grunn (når lånesøknader vurderes). Dette spesielt som et resultat av en stadig mer anstrengt økonomi i kommunesektoren". Marginen på lån i Kommunalbanken heves med 0,05 prosentpoeng til 0,25 prosent fra IMM mars Begrensningene i finansreglementet er overholdt. 20

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE - 200

Sauherad kommune Arkiv: FE - 200 Sauherad kommune Arkiv: FE - 200 Saksmappe: 16/1079-2 Saksbehandler: Mona Slaaen Dato: 09.05.2016 Finansrapportering 1. tertial 2016 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Låneporteføljen 31.12.2015

Låneporteføljen 31.12.2015 Verdal kommune. Låneporteføljen 31.12.2015 Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2013.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2013. Verran kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2013. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Sammensetning av låneporteføljen. Kommunens samlede lånevolum (ex. Husbank) utgjør

Detaljer

Årsberetning 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsberetning 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsberetning 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune (Avgitt i henhold til kommunelovens 48, regnskapsforskriften samt god kommunal regnskapsskikk, standard 6) 1 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler:

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2017.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2017. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2017. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016.

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Steinkjer kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2014.

Steinkjer kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2014. Steinkjer kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2014. Forskriften som hjemler rapporteringskrav og - omfang for låneporteføljen inneholder bestemmelser om ulike nøkkeltall og verdier som skal rapporteres.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2013.

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2013. Verran kommune. Låneporteføljen Rapport 31. desember 2013. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Kravet til rapportering fra låneporteføljen er hjemlet i "forskrift om kommuners

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Verran kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016.

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2017.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2017. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2017. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2016.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2016. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2016.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2016. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2011/446 Arkivkode: 209 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Administrasjonen si tilråding: Finansrapport 2010 vert

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2016.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2016. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Vår referanse Saksbehandler Dato 12/07425-17 Oddvar Andersen 10.01.2013 Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Fastsatt av fylkesrådet i Nord-Trøndelag den.,

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.:17/1532-1Arkiv: FINANSRAPPORT PR. 30.04.17 RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer