Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune"

Transkript

1 Årsberetning Nord-Trøndelag fylkeskommune 1

2 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Tone Mediaas Reitlo 12/ Innledning Økonomi Økonomiutvikling i drift Økonomiutvikling i investering Økonomiutvikling i balanse og finansiell status Fylkeskommunens finansforvaltning Framtidsutsikter Organisering Etikk Likestilling og diskriminering Klima Intern kontroll KOSTRA utvalgte nøkkeltall Innledning Nord-Trøndelag fylkeskommune gir i dette dokument sin pliktige årsberetning for. Årsberetning gis ihht kommuneloven 48, 5.ledd, sforskriftens 10 og KRS nr 6 Foreløpig standard. Årsberetningen er en redegjørelse som presenterer og analyserer fylkeskommunens utvikling, spesielt de faktorer som påvirker resultat og finansielle stilling. Årsregnskapet er eget dokument og avlagt Årsberetningen er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet og gis på et overordnet nivå. Finansrapport var ikke tatt inn i årsregnskapet, og har fått et eget kapittel i dette dokument. I tillegg er det tatt inn egne kapitler om likestilling/diskriminering, klima, etikk og internkontroll. Bevilgningsregnskapet i Nord-Trøndelag fylkeskommune viser en omsetning i på vel 3 milliarder kroner, hvorav 2,5 milliarder kroner i driftsregnskapet og 0,55 milliarder kroner i investeringsregnskapet. I balanseregnskapet viser sum eiendeler en kapital på 8,99 milliarder kroner hvorav finansiering med egenkapital utgjør 54%. 2

3 2 Økonomi Fylkeskommunens samlede forvaltning i drift og investering i form av tilgang til og bruk av eksterne midler, har hatt følgende utvikling (beløp i mill. kroner): Tilgang Brukt i drift Brukt i invest Finansutg Udisponer fig Økonomiutvikling i drift Driftsregnskapet viser et mindreforbruk i forhold til innvilget budsjett på 53,7 mill.kroner som forklares slik: smessig mindreforbruk i drift i sammenlignet med tilsvarende i 2011: mill. kroner Fylkestingets budsjettområde Budsjettavvik Budsjettavvik 2011 Skatt og inntektsutjevning 14,1 14,0 Rammetilskudd 0,0 0,0 Sentral drift Generelle statstilskudd/ kompensasjon for invest. MVA -0,1-12,6 Andre statlige overføringer og fellesinnt. inkl. rentekomp. 13,6 1,3 Konsesjonskraftinntekt -0,3-1,1 Rente- og garantiinntekter, utbytte 0,3 6,1 Sentral finans Regulering verdi obligasjoner 1,6 0,1 Renteutgift, lånekost 3,3 0,1 Overføring til investering 5,7 58,3 Sentrale fonds Netto bruk/avsetning fonds (felles) 0,0-0,1 Sum avvik sentral økonomi (fylkestingets budsjettområde) 38,2 66,1 Avvik netto driftsutgifter sektorene Sum avvik / mindreforbruk (2011) 15,5-3,1 53,7 63,0 3

4 Resultatutvikling drift Utviklingen i drift for perioden 2009 til kan spesifiseres som følger: Utvikling drift 2009 til (mill. kroner) Rev. budsj Avvik Brukerbetalinger -19,6-19,2-0,5-17,8-16,7-14,0 2 Andre salgs- og leieinntekter -75,8-61,7-14,1-73,9-66,6-77,7 3 Overføringer med krav til motytelse -531,8-447,7-84,1-518,5-467,9-528,6 4 Rammetilskudd fra staten , ,6 3, , ,8-834,0 5 Andre statlige tilskudd -8,0-5,8-2,2-8,2-5,9-4,0 6 Andre overføringer -6,9-7,4 0,5-17,9-28,8-16,4 7 Inntekts- og formueskatt -535,1-518,0-17,1-487,0-474,0-442,7 8 Andre direkte og indirekte skatter 9 Sum driftsinntekter , ,4-114, , , ,4 10 Lønnsutgifter inkl. sos. kostn ,8 975,6 33,2 957,5 902,1 872,7 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. 650,4 624,7 25,6 642,9 651,8 512,5 12 Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod. 490,0 450,8 39,2 456,0 425,3 333,8 13 Overføringer 346,3 336,0 10,3 373,3 343,3 317,9 14 Avskrivninger 84,4 84,4 0,0 71,8 59,1 51,8 15 Fordelte utgifter -71,7-41,2-30,5-73,0-115,0-123,1 16 Sum driftsutgifter 2 508, ,4 77, , , ,6 17 Brutto Driftsresultat 19,3 56,0-36,7 34,3-16,0 48,2 18 Renteinntekter og garantiprovisjon -176,8-175,1-1,7-181,7-177,9-186,4 19 Utbytte -0,4-0,4-20,0-0,6-20,2 20 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -1,7-1,7-0,1-1,1 21 Mottatte avdrag på utlån 22 Renteutgifter og låneomkostninger 61,2 64,5-3,3 50,5 35,4 37,3 23 Tap finansielle instrumenter (Omløpsmidler) 0,1 24 Avdrag på lån 83,9 83,9 0,0 79,0 65,3 54,0 25 Utlån 26 Motpost avskrivninger -84,4-84,4 0,0-71,8-59,1-51,8 Netto driftsresultat (før interne 27 finansieringstransaksjoner) -98,8-55,0-43,8-109,7-154,0-118,9 Netto bruk av og avsetning til fonds samt overføring 28 til investering 45,2 55,0-9,9 46,7 43,8 38,9 29 smessig mindreforbruk (overskudd) -53,7 0,0-53,7-62,9-110,2-80,1 Generelt I henhold til forskriftsmessig regnskapsrapportering, er sentrale resultatbegrep: Brutto driftsresultat som viser resultatet av den ordinære drift inkludert avskrivninger på varige driftsmidler. Resultatet gir uttrykk for fylkeskommunens evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til senere års bruk. Netto driftsresultat viser resultatet av den ordinære, løpende drift innenfor det finansielt orienterte regnskapssystemet. Man korrigerer for virkningen av avskrivninger og erstatter dette med avdrag på lån. I tillegg er netto renteutgifter trukket fra brutto driftsresultat. smessig mer-/mindreforbruk (underskudd/overskudd) er bunnlinja som viser om det er disponert mere/mindre enn eller i samsvar med budsjettforutsetningene gitt av fylkestinget. I tabelloppsettet Utvikling i drift foran, illustrerer linjene 17, 27 og 29 de nevnte resultatbegrepene. Brutto driftsresultat i var på negativt 19,3 mill. kroner og 36,7 mill. kroner bedre enn budsjettert. Tilsvarende resultat var negativt med 34,3 mill. kroner i Avvik i skyldes bl.a høyere inntekter enn budsjettert på inntekts- og formuesskatt, andre salgs- og leieinntekter, samt overføringer med krav til motytelse hvor utgiftene påløper senere enn inntekt mottas. 4

5 Budsjettering med negativt brutto driftsresultat må ses i sammenheng med eksterne finansieringsposter som renteinntekter på ansvarlig lån til NTE. Uten dette ville budsjetteringen av driftsutgifter måtte reduseres tilsvarende. Da deler av driftsutgiftene inklusive merforbruket i forhold til budsjett finansieres av fonds, kan en for analyseformål korrigere brutto driftsresultat som følger (mill. kroner): Budsjett Brutto driftsresultat -19,3-56,0-34,3 16,0-48,0 Bruk av bundne fonds 136,1 113,9 163,0 143,9 86,0 Bruk av disposisjonsfond 142,9 134,5 80,8 20,2 31,0 Korrigert brutto driftsresultat 259,7 192,4 209,5 180,1 69,0 Gjennom denne korrigeringen ble brutto driftsresultat for forsterket fra -19,3 til 259,7 mill. kroner. Dette var korrigert brutto driftsresultat før en trekker inn eksterne finansieringsposter. Utviklingen i brutto driftsresultat slik det er regnskapsført, har vært som følger (mill. kroner): fig 2 Netto driftsresultat var i positivt med 98,8 mill. kroner, som var 43,8 mill. kroner høyere enn revidert budsjett for samme. I 2011 var netto driftsresultat positivt med 109,7 mill. kroner og 10 mill.kroner høyere enn revidert budsjett. Hovedårsaken til avvik i var for uten avvik i brutto driftsresultat (se foran), lavere eksterne finansieringsutgifter enn budsjettert. Netto driftsresultat i forhold til sum driftsinntekter var på 4 % i, mot 4,6 % i KS sin anbefaling for samme ligger på 3 %. Dette vurderes bl.a. i forhold til det å opprettholde et visst handlingsrom i forhold til sparing og investeringer. Utviklingen i netto driftsresultat i % av driftsinntektene framgår av grafen nedenfor. 5

6 7 6 5,9 6,2 6, ,9 4, , Netto driftsres i % av driftsinntekter fig 3 Kommuner og fylkeskommuner fører finansielt orientert regnskap. Sammenlignet med et regnskap ført etter regnskapsloven, som er gjeldende i privat sektor, er avskrivninger her erstattet med utgifter til lånerenter og avdrag på innlån. Avdragene i var 0,5 mill. kroner lavere enn avskrivningene (som var belastet sektorene, men tilbakeført sentralt). For reell sammenligning med budsjett for, kan netto driftsresultat korrigeres som følger (mill. kroner): Budsjett Brutto driftsresultat -19,3-56,0-34,3 16,0-48,0 Tilbakeførte avskrivninger 84,4 84,4 71,7 59,1 52,0 Netto finansposter eks. avdrag 117,7 110,6 151,2 144,1 169,0 Avdrag på lån -83,9-83,9-79,0-65,3-54,0 Netto driftsresultat 98,9 55,1 109,6 153,9 119,0 Bruk av bundne fond 136,1 113,8 163,0 143,9 150,0 Bruk av disposisjonsfond 142,9 134,5 80,8 20,2 31,0 Bruk av tidligere års overskudd 62,9 62,9 110,2 80,1 25,0 Avsetning til bundne fond -137,4-113,5-149,8-127,0-168,0 Korrigert netto driftsresultat 303,4 252,8 313,8 271,1 157,0 Positivt avvik fra budsjettert netto driftsresultat i er forbedret etter korrigeringen, fra 43,8 mill. kroner til 50,6 mill. kroner. Fylkeskommunen skal i henhold til gjeldende regler, oppfylle balansekravet: Det vil si at brutto driftsresultat foruten å dekke avdrag og renter, skal dekke nødvendige/ bundne avsetninger. I regnskap og budsjett for, oppfylles dette kravet; se illustrasjon under (mill. kroner): 6

7 Budsjett Netto driftsresultat: 98,9 55,1 109,6 153,9 119,0 Bruk av egenkapital: Bruk av bundne fond 136,1 113,8 163,0 143,9 150,0 Bruk av disposisjosfond 142,9 134,5 80,8 20,2 31,0 Bruk av tidligere års overskudd 62,9 62,9 110,2 80,1 25,0 Pliktige avsetninger: Avsetning til bundne fond -137,4-113,5-149,8-127,0-168,0 Til fri disposisjon 303,4 252,8 313,8 271,1 157,0 Korrigerer en i tillegg for fylkestingets vedtak om avsetning til disposisjonsfond på 108,6 mill. kroner i henhold til revidert budsjett for, viser bildet et fortsatt styrket netto driftsresultat og en god oppfylling av balansekravet. smessig mindreforbruk, det positive sluttresultatet i drift i, var på avrundet 53,7 mill. kroner. Tilsvarende i 2011 var på avrundet 63 mill. kroner. Dette var netto driftsresultat etter korrigering for bruk av og avsetning til fonds samt for overføringer fra drift til investering. Utviklingen i regnskapsført netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk (mill. kroner): ,6 5,3 118,9 80,1 153,9 110,2 109, , ,7 Netto dr.res smessig mindreforbruk fig 4 Driftsinntekter og driftsutgifter Av inntektene i driftsregnskapet utgjør de frie inntekter størsteparten. Utviklingen i sentrale inntekter framgår av linje 1-8 i tabellen Utvikling drift 2009 til foran. Rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning var 1.846,6 mill. kroner og 74,2 % av sum driftsinntekter i, mot 1.757,8 mill. kroner og 73,4 % i Økning i kroner fra 2011 til var 88,8 mill.kroner eller 5,2%. Innenfor driftsutgifter må fordelte utgifter ses primært mot varer og tjenester i egenproduksjonen (linje 11 og 15 i nevnte tabell). Lønn og sosiale utgifter i var 40,2 % av sum driftsutgifter, mot 39,4 % i Avviket mot revidert budsjett for var på negativt 33,2 mill. kroner eller 3,4 %. Dette må bl.a. ses mot ikke budsjetterte lønnsutgifter i driftsprosjekt med eksterne/ statlige tilskudd (fullfinansiert). 7

8 Varer og tjenester i egenproduksjonen i viste et mindreforbruk på 0,8 % i forhold til revidert budsjett, tatt hensyn til fordelte utgifter. Varer og tjenester som erstatter egenproduksjonen, var bl.a. kjøpte tjenester innenfor samferdselsområdet, utdannings- og tannhelsesektor, samt revisjon. Samlet merforbruk i var på 39,2 mill. kroner eller 8,7 %. Overføringer til andre viste et merforbruk i på 10,3 mill. kroner. Dette omfattet ikke budsjettert bruk/videreformidling av statlige, øremerkede tilskudd mv. Eksterne finansieringsinntekter og utgifter som renteinntekter, renteutgifter og avdrag på innlån, viste for fylkeskommunen samlet et positivt budsjettavvik i på 7,1 mill. kroner. Avviket skyldes merinntekter for innskuddsrenter bank og lavere renteutgifter. Netto driftsramme på sektornivå Fylkeskommunens virksomheter, oppsummert pr. sektor, er målt etter netto utgiftsramme i drift. Dette er fordelt ramme av sentrale, frie inntekter. Revidert budsjett i for sektorene samlet, var på 1977,3 mill. kroner. et viste et mindreforbruk på 15,5 mill. kroner. Sektorene hadde positive avvik fra budsjettet, så nær som fagskolene og regional utvikling. Netto driftsramme for var 2 % høyere enn tilsvarende for 2011 mens tilsvarende for 2011 var 9,8 % høyere enn Utviklingen i netto driftsrammer for sektorene har vært som følger (mill. kroner): Sektor Beskrivelse Rev. bud Avvik Fylkesordfører, fylkesting 17,9 18,7 0,8 19,3 16,5 1 Politisk virksomhet, ledelse, stab 90,8 99,7 8,9 87,5 84,7 2 Utdanning / videregående opplæring 1 001, ,4 1,7 998,0 865,8 3 Tannhelse og Folkehelse 88,2 90,4 2,2 81,6 75,1 4 Fagskolene 21,6 21,5-0,2 21,2 22,6 7 Regional utvikling 671,5 667,6-3,9 663,3 632,0 8 Kultur 65,5 70,7 5,2 64,1 62,8 6 Kontroll og Tilsyn 4,5 5,3 0,8 4,4 4,3 Sum sektorene 1 961, ,3 15, , ,8 Sektor 0 Fylkesordfører, fylkesting: Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre utgifter til LU, da Landsdelsutvalget ble nedlagt sommeren. Sektor 1 Politisk virksomhet, ledelse og stab: Funksjonene i sektoren hadde alle besparelser hvorav besparelse på 1,5 mill.kroner på Fylkesrådet. Mindreutgifter til personalpolitiske tiltak utgjorde ca 4 mill.kroner, forsinkelse i gjennomføring av tiltak i IT-strategi utgjorde ca 1 mill. kroner. Det var også økte salgsinntekter og mindreforbruk på kjøp av varer og tjenester. Sektor 2 Utdanning/videregående opplæring: Det er 13 virksomheter i sektoren hvorav 5 hadde merforbruk. Resultatet for sektoren samlet viser generelt en økonomi under kontroll og god økonomistyring. De største kronemessige avvik er på Avd.for videregående utdanning og Eiendomsavdelingen. Sektoren utgjør halvparten av netto driftsramme for alle sektorer og samlet avvik er under 1%. Sektor 3 Tannhelse og Folkehelse: Mindreforbruket skyldes i hovedsak forsinkelse ved igangsetting av tiltak innenfor Folkehelse. Sektor 4 Fagskolene: Sektoren har 4 fagskoler og har et resultat tilnærmet i balanse. 8

9 Sektor 7 Regional utvikling: Sektoren utgjør ca 34% av netto driftsramme til sektorene. Merforbruk samlet i året er 3,9 mill.kroner. Elementer som inngår i dette er bl.a forsinket oppstart på forprosjekt elektrifisering av Trønder-/Meråkerbanen som utgjør 10 mill.kroner i mindreforbruk, samme på veg 5,8 mill.kroner og fylkesvegferjer 5,1 mill. kroner. Bilruter bidrar negativt med et merforbruk på 22,6 mill. kroner som i hovedsak forklares med en kostnadsøkning utover forventet generell prisvekst, økt produksjon innenfor bestillingstransport og at en ikke har klart å nedjustere tilbudet i tilstrekkelig grad. Sektor 8 Kultur: På kultursektoren er det besparelser innenfor ordinær drift som skyldes sykelønns- og fødselspengerefusjoner. Innenfor prosjekter er det forsinkelse i oppstart. Innenfor musikktjenesten er det et lite merforbruk som skyldes inntektssvikt på kommunale andeler og merforbruk på et produksjonsområde. Sektor 6 Kontroll og tilsyn: Kontrollutvalget budsjettområde har et mindreforbruk som skyldes lavere kjøp av varer og tjenester. 4 Økonomiutvikling i investering Investeringer i bygg, anlegg, utstyr m.v. Rev. bud Budsjett Avvik Utdanning Fagskolen Regional utvikling Kultur Tannhelse og folkehelse Politisk virksomhet, ledelse og stab Sum Andre investeringsutgifter Utlån og forskutteringer Avsetninger Sum brutto investeringsutgifter Investeringsregnskap/budsjett er i hht gjeldende regler ettårig og skal ha et realistisk budsjett med finansiering. Detaljer om investeringer i framgår av årsregnskapets punkt 2 (formelle regnskapsrapporter), punkt 4 med kommentar til investeringsregnskapet samt under punkt 7 med bl.a. spesifikasjoner av investeringsregnskapet ned på prosjektnivå. Fylkeskommunens investeringer i anleggsmidler i var samlet på 537,3 mill. kroner, mot 519,6 mill. kroner i Som i tidligere år, var investering i skolebygg og i fylkesveger de største postene. Sum regnskapsførte anleggsmidler var 40,8 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det var for øvrig noe lavere investering enn forventet både innenfor skole og veg. Låneandelen for finansiering av anleggsmidlene var på 59 % i. Tilsvarende var 85 % i 2011 og 74,6 % i Bruk av lån i var 60,4 mill. kroner lavere enn tilsvarende i revidert budsjett. Investeringer i utover anleggsmidler, var utlån på 0,65 mill. kroner og 11,6 mill. kroner i aksjekjøp, herunder økt eierinnskudd i KLP med 1,6 mill. kroner. I er også solgt anleggsmidler i form av eiendommer. De største salgene er Rotvoll i Trondheim med 22,1 mill. kroner og Vonheim i Leksvik med 1,2 mill. kroner. 9

10 I investeringsregnskapet ble også ført salg av aksjer og andeler samt mottatte avdrag på utlån. Av større beløp nevnes omgjøring av likviditetslån til aksjekapital for Steinkjerhallen AS og salg av aksjer i Innherred Produkter AS. Nærmere om investering i anleggsmidler Skolesaken Av en samlet investeringer i i bygg og anlegg innenfor sektor utdanning på 213 mill. kroner, var investeringsutgiften i skolesaken 194,3 mill. kroner. Avviket fra revidert budsjett for samme på 198,2 mill. kroner var da på 3,8 mill. kroner. I dette inngikk feilplassert utgiftsramme for belastninger i drift på ca 5,8 mill.kroner. I forhold til revidert plan for skoleinvesteringer i perioden 2006 til, var status påløpte investeringsutgifter på 1.144,1 mill. kroner. Skolesaken ble avsluttet pr og alle investeringsprosjekter med påfølgende endringer er gjennomført og styrt som en portefølje av prosjekter. 4 prosjekter videreføres som egne separate prosjekt fra Sum regnskap for skoleinvesteringer i perioden viser et mindreforbruk på 9,1 mill.kroner når en hensyntar salg av foretatt investering til Namsos kommune som først skjer i Investering i fylkesveger Samlet investering i fylkesveger i ble 315,4 mill. kroner som er 6,7 mill. kroner lavere enn revidert budsjett for samme. De største postene var som i 2011 investeringer i Forsterkning 10 tonn asfalt, Strekningsvis omlegging, Trafikksikkerhetstiltak samt Gang og sykkelveger. Forsterkning 10 tonn asfalt har et merforbruk på 15,5 mill. kroner, mens de andre 3 viser mindreforbruk. I tillegg var det en del mindre investeringer med varierende avvik fra revidert budsjett. Det vises til årsregnskapets punkt og til eget notat fra Statens Vegvesen som er vedlegg til årsregnskapssaken. Øvrige investeringer i anleggsmidler Det ble i investert i en del utstyr spesielt innenfor skolene og noe innenfor tannhelse. Det var også noe investering i administrative system og IKT infrastruktur. Samlet investering i maskiner og utstyr var på 27,6 mill. kroner. Budsjett for samme var på 57,8 mill. kroner. Det vises til spesifikasjon av investeringsprosjekt under punkt 7 i årsregnskapet. 10

11 5 Økonomiutvikling i balanse og finansiell status Hovedtall for fylkeskommunens balanse pr (mill. kroner): Beskrivelse 2011 Økning fra til 2011 Eiendeler Anleggsmidler 8 194, ,3 519 Omløpsmidler 800,2 811,4-11 Sum eiendeler 8 994, ,7 508 Egenkapital og gjeld Egenkapitalen (før resultatet) , ,1-32 Årets resultat -53,7-63,0 9 Sum egenkapital , ,1-22 Pensjonsforpliktelser , ,5-172 Langsiktig gjeld , ,8-208 Kortsiktig gjeld -484,7-379,3-105 Sum egenkapital og gjeld , ,7-508 Arbeidskapital Omløpsmidler (OM) kortsiktig gjeld (KG) 315,4 432,2-117 Arbeidskapitalen i % av driftsinnt. 12,7 % 18,1 % Likviditetsgrad 1 (OM / KG) 1,7 2,1 Egenkapital-andel Egenkapitalen i % av sum egenkapital og gjeld 54% 57% Egenkapitalen ekskl. NTE (ca.) 22,4 % 22,4 % smessig viser oversikten at fylkeskommunens finansielle status og utvikling er tilfredsstillende og stabil. Nærmere om likviditet Likviditeten er fylkeskommunens evne til å møte løpende forpliktelser og er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, uttrykt som arbeidskapital. Det er også av interesse å se denne i forhold til fylkeskommunens samlede driftsinntekter. Utvikling i arbeidskapital/likviditet kan illustreres som følger (beløp i mill. kroner): ,9 21,3 17,8 15,1 14, , Utv. arbeidskapitalen Arb.kapital i % av driftsinntekter fig. 5 fig. 6 Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld) var 1,7 ved utgangen av mot 2,1 ved utgangen av Dette oppfattes som tilfredsstillende, men en svekking av likviditetsgraden fra utgangen av

12 En strengere vurdering av likviditetsgrad gjøres gjennom likviditetsgrad 2. Denne viser forholdet mellom de mest likvide omløpsmidler som kasse og bankinnskudd og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 er 1,11 mot 1,4 i Likviditeten vil variere noe over året og vil være under noe press i enkelte måneder. Dette har bl.a. sammenheng med tidspunkt for låneopptak, avdragsbetaling vedrørende lån samt at eieruttak (renter mv) fra NTE skjer først ved utgangen av desember måned. Fylkeskommunen har en tilgjengelig kassakreditt på 300 mill. kroner, men denne har ikke vært benyttet i. Fylkeskommunens bankkonti inngår i et konsernkontosystem. Dette forenkler muligheten til å overvåke den løpende driftslikviditeten samt er grunnlag for oppfølging av likviditetsbudsjetteringen. Nærmere om egenkapitalen Fylkeskommunens egenkapital består av frie og bundne fonds, årets overskudd samt kapitalkontoen. Den siste representerer egenfinansieringen av registrerte anleggsmidler, inklusive å være motpost til aktivasidens eierinnskudd i og ansvarlig lån til NTE. Egenkapitalen pr var på 4856,4 mill. kroner. Tilsvarende ut 2011 var på 4834,1 mill. kroner. I egenkapitalen ut var disposisjonsfond, balanseført med 201,1 mill. kroner og en nedgang med 43,6 mill kroner fra Innholdet i og utviklingen av egenkapitalen spesifiseres slik i hele 1000 kroner: Endring i regnskapsprinsipp Disposisjonsfond Bundne fond; øremerkede midler inkl bundne midler fra Regionalt utviklingsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond smessig mindreforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital Egenkapitalen i prosent av sum egenkapital og gjeld (egenkapitalandelen) var ut på 54 % mot 57 % ut Egenkapitalandelen eller soliditeten anses å være betydelig. Hovedpostene i balansen er nærmere omtalt i årsregnskapets punkt 5. Det vises også til etterfølgende avsnitt om fylkeskommunens finansforvaltning. 12

13 6 Fylkeskommunens finansforvaltning Innledning Fylkeskommunens finansforvaltning er regulert av gjeldende finansreglement, fastsatt av fylkestinget i juni 2010, sak 10/32, i medhold av Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av (Kommunal- og regionaldepartementet), gjeldende fra Denne er gitt i medhold av kommunelovens 52 punkt 2. Myndighet innenfor området er delegert fra fylkestinget via fylkesrådet til administrasjonssjefen. Finansrutiner ble utarbeidet i løpet av, og gjennomgått av sakkyndig instans (KomRev Trøndelag IKS). Fylkesrådet har i januar 2013 vedtatt endelige finansrutiner. Innskudd og plasseringer Fylkeskommunen har, etter forutgående konkurranse, inngått ny hovedbankavtale med Sparebank 1 SMN. Ledige midler var pr , plassert i henhold til bankavtalen. I tillegg var 30 mill. kroner plassert i Grong sparebank, 10 mill. kroner i Hegra sparebank, 3,5 mill. kroner i KLP Fondsforvaltning og 48,5 mill. kroner i ansvarlig (innskutt) kapital i Sparebank1 Midt-Norge, med en bokført ligningsverdi pr på 45,3 mill. kroner (oppskrevet med 1,6 mill. kroner). Sum bankinnskudd og plasseringer varierte gjennom året, og var samlet pr på 538,5 mill. kroner. I tillegg kom Sparebankobligasjoner og KLP pengemarkedsfond på samlet 48,8 mill. kroner. Av dette utgjorde grunnlikviditeten (løpende driftslikviditet) avrundet 245 mill. kroner. En har da holdt utenfor plasseringer, bundne innskuddsmidler, skatteavsetning og egenkapital regionalt utviklingsprogram. Imidlertid kan en betrakte noe av bundne næringsfondsmidler samt bundne midler innenfor kultur (eksempelvis tippemidlene) som tilleggsfinansiering i løpende drift. Tatt inn en skjønnsmessig andel av dette, var grunnlikviditeten ut ca. 257 mill. kroner. Dette er godt over en måneds løpende likviditetsbehov, og oppfyller reglementets krav til driftslikviditet. Tilgjengelig kassekreditt har ikke vært benyttet i. Utvikling i driftslikviditeten kan for øvrig illustreres som følger (tall i 1000 kroner og eksklusive kontoer som motsvarer bundne avsetninger og skatteavsetning): 13

14 Grafen viser virkelig likviditet i (tykk linje) sammenlignet med likviditetsbudsjett (gul linje) og reelle tall for 2011 (tynn rød linje). Det er ikke foretatt kortsiktige plasseringer i aksjer eller aksjefond, eller i direkte eie i verdipapirer. Det er ikke inngått avtale om aktiv forvaltning. Samlet inntekt på innskudd og plasseringer var i noe høyere enn budsjettert, og kan bl.a. ses i sammenheng med perioder med relativt høy likviditet. Dette kan igjen ses i sammenheng med bl.a. framdriften i investeringsaktiviteten i forhold til opptak av lån. De fleste rentesatsene på innskudd og plasseringer er knyttet til 3-måneders norsk interbankrente (3M nibor), som pr (IMM-dato) var på 1,87 %. Kontrollskjema plasseringer Plassering utenfor bank ja nei merknad Er plasseringen vurdert opp mot likviditetsprognosen? Finansreglement kap. 6, x avsnitt 1. Er plasseringen vurdert opp mot ulike typer finansiell risiko? Finansreglement kap. 5, avsnitt 1 x og kap. 6, avsnitt 2 Er plasseringen vurdert opp mot begrensningene i finansreglementet? Finansreglement kap. 6, avsnitt x 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er avkastningspotensialet på plasseringen vurdert opp mot avkastning på konsernkonto? Finansreglementet kap 6, avsnitt 1. x Ja = i samsvar med rutiner og finansreglement Nei = avvik fra rutiner og finansreglement 14

15 Låneporteføljen Forklaring av ord og uttrykk finnes i egen boks lengre bak. Sammensetning av låneporteføljen. Ved utløpet av hadde fylkeskommunen et samlet lånevolum på millioner kroner. Fordelingen av lån på långivere er slik: Kommunalbanken 1403 mill. kroner Verdipapirmarkedet (obl.lån) 410 mill. kroner Sum 1813 mill. kroner Endringer i låneporteføljen og risikoeksponeringen Det er betalt avdrag på til sammen kroner. Av dette gjelder kroner et obligasjonslån (NTE). Det resterende er i Kommunalbanken. Det er tatt opp lån på til sammen 292 mill. kroner, i to omganger i. Først ble det opptatt et lån den 16. mars, i Kommunalbanken på kroner, etter anbudskonkurranse. Senere, den 5. desember, ble det tatt opp et lån i Sparebank1 SMN på ,- kroner. Dette er et sertifikatlån med flytende rente basert på 3M nibor og med renteregulering hver 3. måned på IMM. Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet pr IMM september Løpetid på lånene. Fylkeskommunen har vektlagt å skaffe seg langsiktig finansiering. Tabellen under illustrerer forfallsdato på alle lån. Samlet skal 2 lån refinansieres i Den totale refinansieringsrisikoen anses å være lav. saldo utløps- Långiver dato Obl.lån FRN fast margin ff 3/13 (DnB) mars 2013 Sertifikatlån forfall 9/2013 fast margin september 2013 NKB 3M nibor - fast margin til 3/13) mars 2037 NKB 3M nibor - var margin september 2031 NKB 3M nibor - var margin desember 2025 NKB 3M nibor - var margin desember 2025 NKB 3M nibor - var margin desember 2030 NKB 3M nibor - var margin juni 2030 NKB 3M nibor - var margin juni 2030 NKB 3M nibor - var margin september 2027 NKB 3M nibor - var margin september 2028 NTE obl.lån fast 4,50% til oktober 2014 Om fylkeskommunens låneportefølje. Fylkeskommunen etablerer ihht. intern låne- og rentesikringsstrategi sine lån til flytende rente basert på 3M nibor. Denne referanserenten lå ved siste renteregulering (IMM desember) på 1,87%. I tillegg til niborrenten betaler fylkeskommunen en margin, som långiver kan endre på kort varsel (gjelder de fleste av lånene). Denne flytende marginen er ved siste årsskifte lik 0,20 prosentpoeng (varslet økt til 0,25 prosentpoeng fra IMM mars 2013). I tillegg har fylkeskommunen fastrenter etablert ved renteswapper (rentebytteavtaler). Renteswappene er slik at fylkeskommunen (fra motparten, banken) mottar rente lik 3M nibor - og denne rentereguleres hver 3. måned på samme tidspunkt som 15

16 fylkeskommunens underliggende lån. Fylkeskommunen betaler den avtalte, faste renten (til motparten, banken). Renteswapper gir en lavere fastrentekostnad enn tradisjonelle fastrentelån og det er mer fleksibelt ved evt. refinansiering. Fastrenteposisjonene, som fremgår av tabellen under, har et omfang som gjør at låneporteføljen har 47% fastrente og 53% flytende rente ved årsskiftet. Gjennomsnittsdurasjonen i låneporteføljen er 2,56 år og rentefølsomheten er 2,5 %. Fylkeskommunen har etablert sikring på deler av den flytende lånemassen for Omfanget av disse sikringsforretninger fremgår som gule søyler i diagrammet nedenfor. I praksis innebærer dette at 1/4 av den flytende rentekostnaden er sikret for Fremskriving av fastrenteandel. Fastrenteandelen i låneporteføljen for økonomiplanperioden kan framskrives slik: 100 Andel lån med fast- og flytende rente 1,00 andle av låneporteføljen ,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 mar.13 jun.13 sep.13 des.13 mar.14 jun.14 sep.14 des.14 mar.15 jun.15 sep.15 des.15 mar.16 jun.16 sep.16 des.16 andel av flytende lån som er sikret med FRA (h. akse) andel portefølje m fast rente (v.akse) andel portefølje m flytende rente (v. akse) andel flytende lån som er sikret med FRA tidspunkt 16

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2009 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2009 I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og årsmelding

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014

INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 Innledning s. 3 Årsberetning 2014 Økonomiske analyser s. 6 Økonomiske perspektiver s. 15 Rapportering iht. finansreglement s. 17 Redegjørelse om likestilling og mangfold i kommunen

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Nord -Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 1/2014 pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/03021-3 Tone Mediaas Reitlo 27.05.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer

Verdal kommune. Årsberetning 2013. Verdal, 31.03.14 11.01.06

Verdal kommune. Årsberetning 2013. Verdal, 31.03.14 11.01.06 Verdal kommune Årsberetning 2013 Verdal, 31.03.14 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon 5 2.1. Organisasjonskart for Verdal kommune 31.12.13... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06 Levanger kommune Rådmannen Rapport Årsberetning 2013 Levanger, 15.03.14 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning... 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 5 2.1. Organisasjonskart... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2007 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2007 FORORD: I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning - en veiledning www.kommunalbanken.no Innhold 1 Innledning... 3 2 Regelverk for kommunale låneopptak... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer...4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Årsberetning 2011. Side 1

Årsberetning 2011. Side 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1. POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET... 5 1.1. Politisk virksomhet... 5 1.2. Bystyrets sammensetning 2007-2011... 6 1.3. Bystyrets sammensetning 2011-2015... 7 1.4. Kommunestyrevalget

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 41/2012 Tittel: Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Undertittel: En kartlegging blant

Detaljer