Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED)"

Transkript

1

2 Barns levekår Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED) Med bidrag av: ANNE SKEVIK GRØDEM LARS B. KRISTOFERSEN JON IVAR ELSTAD STEN-ERIK CLAUSEN ANNE BRITA THORØD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/2008

3 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet i 1996 og er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Instituttet er administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). Instituttet har som formål å drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Instituttet skal fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet, samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester. Instituttet har et særlig ansvar for å utføre forskning om sosiale problemer, offentlige tjenester og overføringsordninger ivareta og videreutvikle forskning om familie, barn og unge og deres oppvekstvilkår ivareta og videreutvikle forskning, forsøks- og utviklingsarbeid med særlig vekt på utsatte grupper og barnevernets temaer, målgrupper og organisering ivareta og videreutvikle gerontologisk forskning og forsøksvirksomhet, herunder også gerontologien som tverrfaglig vitenskap Instituttet skal sammenholde innsikt fra ulike fagområder for å belyse problemene i et helhetlig og tverrfaglig perspektiv. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 2008 NOVA Norwegian Social Research ISBN ISSN Illustrasjonsfoto: Desktop: Trykk: stock exchange (sxc) Torhild Sager Allkopi Henvendelser vedrørende publikasjoner kan rettes til: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Munthesgt. 29 Postboks 3223 Elisenberg 0208 Oslo Telefon: Telefaks: Nettadresse: 2 NOVA Rapport 7/2008

4 Forord I denne rapporten presenterer og drøfter vi resultatene fra andre datainnsamling i prosjektet «Barns levekår betydningen av familiens inntekt» som ble gjennomført i Prosjektet ble initiert av Norske Kvinners Sanitetsforening i 2000, og presentasjonen fra den første datainnsamlingen i 2003 forelå året etter (Sandbæk 2004). Hovedmaterialet hentes fra en landsdekkende og representativ intervjuundersøkelse med barn og foreldre som informanter. Målet med undersøkelsen «Barns levekår betydningen av familiens inntekt» er å se nærmere på sammenhengen mellom familiens levekår og barns hverdag: Hva innebærer det for barn i Norge å vokse opp i en familie som har en betydelig lavere inntekt enn familier flest? Prosjektet går over en tiårsperiode med datainnsamling tre ganger: 2003, 2006 og Dette gir oss anledning til å følge barna og familiene deres gjennom noen viktige år i barnas oppvekst. Vi vil rette en stor takk til Norske Kvinners Sanitetsforening for å ha initiert og satset på et langsiktig prosjekt som på en omfattende måte kartlegger hvilke konsekvenser lav inntekt har for barn over tid og hvilke tiltak som kan iverksettes. Takk også til Intervjuseksjonen ved Statistisk sentralbyrå for gjennomføring av intervjuene, og en spesiell takk til Bengt Oscar Lagerstrøm som har vært prosjektets hovedkontakt i SSB. Selv om enkeltpersoner står oppført som forfattere for hvert bidrag, har kapitlene sirkulert og vært diskutert av hele forskningsgruppen. Ved NOVA vil vi spesielt takke forskningsleder Viggo Nordvik ved seksjon for forskning om velferdspolitikk og migrasjon og Axel West Pedersen, NOVAs leder av FAMI, Senter for fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon. Begge har deltatt aktivt i forskningsgruppen, lest utkast til rapport og gitt verdifulle kommentarer til analyser og vurderinger. Axel West Pedersen takkes også for viktige bidrag som NOVAs leseansvarlige på rapporten. Oslo, juni 2008 Mona Sandbæk Barns levekår 3

5 4 NOVA Rapport 7/2008

6 Innhold Sammendrag... 9 Mona Sandbæk 1 Barn i inntektsfattige familier andre datainnsamling Fokus i rapporten...19 Bakgrunn for prosjektet Politisk og teoretisk kontekst Resultater fra intervjuene i Rapportens innhold Anne Skevik Grødem 2 Metode, design og frafall Introduksjon Gjennomføringen av undersøkelsen De to utvalgene Beregningen av inntekter Frafall i Skjevhet i frafallet? Sentrale inntektsvariabler Anne Skevik Grødem 3 Familie, yrkestilknytning og inntekter Ulike familiefaser Arbeidsmarkedsstatus og inntektskilder Inntekt over tid Sammenfatning...59 Anne Skevik Grødem 4 Flytting, boligforhold og boligproblemer Flytting og eieform til boligen Boligkvalitet Sammenfatning...75 Anne Skevik Grødem 5 Materielle levekår: utvikling og fordeling Eierskap til forbruksgoder Egenrapporterte økonomiske problemer Fordeling av levekårsproblemer Opphoping av dårlige levekår? Sammenfatning...96 Anne Skevik Grødem 6 Familieliv og sosiale nettverk Aktiviteter og familiebegivenheter Familienes sosiale nettverk Tilfredshet i parforholdet Sammenfatning Barns levekår 5

7 Jon Ivar Elstad 7 Helse og helserelaterte forhold blant foreldre og foresatte Hva viste analysene i 2003? Helsetilstanden i Har selvrapportert allmennhelse blitt mer forverret i lavinntektsutvalget? Helse i 2003 og yrkesaktivitet i Helse i 2003 og å ha partner i Hva var av betydning for lavinntektsmødrenes helse i 2006? Sammenfatning Lars B. Kristofersen 8 Barns skolehverdag: Prestasjoner, sosiale relasjoner og trivsel Skolen som undervisnings- og læringsarena Drøfting Skolen som sosial arena Kontakt med hjelpetjenester Sammenfatning Lars B. Kristofersen 9 Fritid og sosial deltakelse Innledning Organisert fritid Den sosiale fritiden Utstyr til fritid Sammenfatning Lars Kristofersen 10 Barns opplevelse av familieøkonomien og egne økonomiske ressurser Har familien god eller dårlig råd slik barnet ser det? Barnets egne økonomiske ressurser Sammenfatning Jon Ivar Elstad 11 Helse blant lavinntektsbarna Innledning Å måle helse blant barn Framgangsmåte Helse i 2006 blant lavinntektsbarna sammenlignet med kontrollutvalget Betydningen av dårlig økonomi over lengre tid Fattigdom eller annet som forklaring? Sammenfatning Sten-Erik Clausen 12 Barnas selvoppfatning av egen kompetanse og ferdigheter Harters barneskala for selvoppfattet kompetanse Harters ungdomsskala Årsaksplassering: egne ferdigheter eller ytre omstendigheter? Sammenfatning Anne Brita Thorød 13 Sosial eksklusjon Innledning Sosial eksklusjon og fattigdom Utvalg og metode NOVA Rapport 7/2008

8 Kjennetegn ved barnas familier Skole Venner nettverk Deltakelse i organisert aktivitet Diskusjon Sammenfatning Mona Sandbæk 14 Barns levekår konklusjoner Valg av forskningsdesign Familienes levekårsprofil Barnas situasjon Lav inntekt nedfeller seg ulikt for foreldre og barn Valg av tiltak Summary Referanser Vedlegg: Brev til informantene Spørreskjema til foresatte Selvutfyllingsskjema til foresatte Spørreskjema for barn og ungdom Selvutfyllingsskjema til barn Selvutfyllingsskjema til ungdom Barns levekår 7

9 8 NOVA Rapport 7/2008

10 Sammendrag Kapittel 1: Innledning Undersøkelsen «Barns levekår betydningen av familiens inntekt» er et samarbeidsprosjekt mellom Norske Kvinners Sanitetsforening og NOVA. Den landsomfattende og representative intervjuundersøkelsen studerer levekårene til barn som lever i familier med under 60 prosent av medianinntekten. Barn og foreldre er informanter om ulike sider av levekårene sine. Det er en longitudinell undersøkelse med tre datainnsamlinger over 10 år, med både kvantitativ og kvalitativ informasjon. Valget av et paneldesign gjør at vi følger de samme familiene over tid. I denne rapporten presenterer og drøfter vi resultatene fra andre datainnsamling som ble gjennomført i Statistisk sentralbyrå intervjuet 1303 familier og et tilsvarende antall barn i alderen 9 15 år for andre gang av informantene kom fra «lavinntektsutvalget», mens 235 kom fra et «kontrollutvalg». Et sentralt spørsmål i denne rapporten er hvilke endringer som har funnet sted i løpet av de tre årene som har gått fra vi intervjuet barn og foreldre første gang i 2003 (Sandbæk red. 2004). Kapittel 2: Metode Kapittel 2 går nærmere inn på metodiske aspekter ved studien. Studien består av to utvalg: lavinntektsutvalget, som består av familier som hadde inntekter under EUs fattigdomsgrense i inntektsåret 2000, og kontrollutvalget, som består av familier med inntekter fra hele inntektsfordelingen. Fattigdomsgrensen er definert som inntekt per forbruksenhet lavere enn 60 prosent av medianinntekten ved bruk av den modifiserte OECD-skalaen. Intervjuene ble gjennomført våren Vi intervjuet både voksne og barn, barna var på intervjutidspunktet mellom 9 og 15 år gamle. Svarprosentene i 2006 var 65,6 prosent i lavinntektsutvalget og 75,8 prosent i kontrollutvalget, som er omtrent som forventet i en undersøkelse av denne typen. En frafallsanalyse viser at vi har størst frafall blant ikke-vestlige innvandrere og blant familier med svak arbeidstilknytning. Barns levekår 9

11 Kapittel 3: familieforhold og yrkestilknytning Kapitlet gjennomgår noen av de sentrale bakgrunnskjennetegnene ved familiene i undersøkelsen. Som i 2003 finner vi at andelen barn som bor sammen med begge foreldrene, er mer enn 10 prosentpoeng lavere i lavinntektsutvalget enn i kontrollutvalget (63 mot 73 prosent). Flere i lavinntektsutvalget har opplevd familieendring i perioden Dette skyldes delvis at mange av de som var enslige foreldre i 2003, har etablert nye parforhold i Ser vi på yrkestilknytning, finner vi at 70 prosent av kontrollutvalget er toforeldrefamilier med to inntekter. Tilsvarende tall for norske i lavinntektsutvalget er 48 prosent, for innvandrere i lavinntektsutvalget 26 prosent. Toforeldrefamilier der ingen av de voksne har lønnet arbeid, utgjør mindre enn én prosent av kontrollutvalget, 3 prosent av norske lavinntektsfamilier, og 24 prosent av innvandrerfamilier i lavinntektsutvalget. Den vanligste familiekonstellasjonen blant ikke-vestlige innvandrere i lavinntektsutvalget er toforeldrefamilier der bare én er yrkesaktiv. Det er generelt en klar tendens i retning av at familiene i lavinntektsutvalget har sterkere arbeidstilknytning i 2006 enn de hadde i Utdanningsnivået er høyest i kontrollutvalget og lavest blant ikke-vestlige innvandrere i lavinntektsutvalget. Ser vi på mottak av sosialhjelp, finner vi at 14 prosent av familiene i lavinntektsutvalget har mottatt større eller mindre summer, mot under to prosent i kontrollutvalget. Alle gruppene vi ser på har hatt en viss inntektsøkning i perioden (målt i nominelle kroner), men forskjellene mellom kontrollutvalget, norske/vestlige familier i lavinntektsutvalget og ikke-vestlige innvandrere i lavinntektsutvalget er fortsatt tydelige. 63 prosent av de ikke-vestlige innvandrerne og 46 prosent av de norske i lavinntektsutvalget har hatt inntekt under fattigdomsgrensen i minst tre av de seks årene vi har opplysninger om. Kapittel 4: Flytting, boligforhold og boligproblemer Flere familier i lavinntektsutvalget enn i kontrollutvalget (27 versus 14 prosent) har opplevd flytting i perioden Det har vært mest flytting blant familier som hadde en utilfredsstillende boligsituasjon i Flere har etablert seg som selveiere på boligmarkedet: 64 prosent av familiene i lavinntektsutvalget, og 87 prosent i kontrollutvalget, bor i selveide boliger i Boligstørrelsen, målt som antall rom per person i husholdningen, har 10 NOVA Rapport 7/2008

12 økt lite i perioden. Ikke-vestlige innvandrere bor trangt svært mye oftere enn andre grupper hele 63 prosent av dem disponerer mindre enn ett rom per person. Det tilsvarende tallet for norske familier i lavinntektsutvalget er 12 prosent. Andelen som oppgir ulike boligproblemer, er lavere i 2006 enn i 2003, men familiene i lavinntektsutvalget oppgir fortsatt flere boligproblemer enn kontrollutvalget. I 2003 oppga 48 prosent av lavinntektsutvalget, og 62 prosent i kontrollutvalget, at de ikke hadde noen av de boligproblemene vi spesifiserte. Andelene i 2006 er hhv. 57 og 69. Antallet boligproblemer varierer i noen grad med inntektsutviklingen etter 2000: det er flere som har svært dårlige boliger blant dem i lavinntektsutvalget som hadde inntekter under fattigdomsgrensen i 2005 enn blant de som har hatt en bedre inntektsutvikling. Kapittel 5: Materielle levekår 79 prosent av familiene i lavinntektsutvalget eier alle de tre sentrale forbruksgodene vi har definert (fryser, vaskemaskin, oppvaskmaskin) i 2006, mot 71 prosent i Andelen i kontrollutvalget er 95 prosent. Andelen i lavinntektsutvalget som sier at de ikke har mulighet til å klare en uforutsett regning på kroner er falt fra 8 til 4 prosent. Ingen i kontrollutvalget gir dette svaret. Andelene som oppgir at de ikke får pengene til å strekke til, er stabile, og fortsatt høyere i lavinntektsutvalget enn i kontrollutvalget. De som har inntekter under fattigdomsgrensen i 2005, sier oftere at de har problemer med å få pengene til å strekke til enn familier som har hatt en bedre inntektsutvikling. Ikke-vestlige innvandrere, enslige forsørgere og familier med svak yrkestilknytning er overrepresenterte blant familier med dårlige levekår innenfor lavinntektsutvalget. 62 prosent av familiene i lavinntektsutvalget oppgir ingen av de levekårsproblemene vi har definert (boligproblemer, mangel på forbruksgoder, føler at pengene ikke strekker til), mens 26 prosent opplever ett problem, 9 prosent to, og 3 prosent oppgir alle tre levekårsproblemer. Det har skjedd en forbedring på dette området i perioden: i 2003 oppga 50 prosent av familiene i lavinntektsutvalget at de ikke hadde noen av de aktuelle levekårsproblemene. Av de som hadde problemer på alle de tre områdene i 2003, har nesten hver tredje beveget seg til «ingen levekårsproblemer»-kategorien. Vi ser altså en generell tendens til forbedring, samtidig som vi ser at få opplever svært dårlige levekår etter disse indikatorene over tid. Barns levekår 11

13 Kapittel 6: Familieliv og sosiale nettverk De viktigste skillelinjene med hensyn til familieliv og nettverk går mellom ikke-vestlige innvandrerfamilier på den ene sida, og norske familier på den andre, heller enn mellom familier med god eller mindre god økonomi. 33 prosent av ikke-vestlige innvandrere i lavinntektsutvalget avstår fra å reise på årlige ferier, mot 11 prosent av norske familier i lavinntektsutvalget og 7 prosent i kontrollutvalget. 28 prosent av ikke-vestlige innvandrerfamilier går ikke ut og spiser eller på kino minst en gang i halvåret, mot 16 prosent av de norske i lavinntektsutvalget og 11 prosent i kontrollutvalget. Men: andelen innvandrere som inviterer venner/familier hjem er 85 prosent, som er høyere enn for norske i lavinntektsutvalget (77 prosent) og for kontrollutvalget (80 prosent). Det er ingen forskjeller mellom lavinntektsutvalget og kontrollutvalget når det gjelder kontakt med besteforeldre, derimot har ikkevestlige innvandrerbarn vesentlig mindre besteforeldrekontakt. 81 prosent av barna i kontrollutvalget ser minst en av besteforeldrene sin minst en gang i måneden, mot 71 prosent av norske barn i lavinntektsutvalget og 14 prosent av de ikke-vestlige innvandrerbarna. Ikke-vestlige innvandrere i lavinntektsutvalget har langt mer sårbare sosiale nettverk enn norske familier i lavinntekts- og kontrollutvalget. 25 prosent av innvandrerne sier de mangler noen å snakke fortrolig med i familien, mens 30 prosent mangler noen å snakke med utenfor familien. Tilsvarende tall for norske i lavinntektsutvalget er 7 og 9 prosent. 26 prosent av innvandrerne mangler noen i familien som kan stille opp ved sykdom, og 27 prosent har ingen utenfor familien. Andelene blant de norske er 9 og 16 prosent. Rundt 10 prosent av innvandrerne har ingen å gå til for en fortrolig samtale eller når de trenger hjelp ved sykdom, verken i eller utenfor familien. Kapittel 7: Helse og helserelaterte forhold blant foreldre og foresatte Som i 2003 har de foresatte i lavinntektsutvalget også i 2006 generelt en mye dårligere helsesituasjon enn de foresatte i kontrollutvalget. I lavinntektsutvalget rapporterer 23 prosent av mødrene og 22 prosent av fedrene i 2006 at deres egenvurderte allmennhelse er middels eller dårlig, mot henholdsvis 13 og 15 prosent blant mødrene og fedrene i kontrollutvalget. Også omfanget av psykiske plager er klart større blant mødrene i lavinntektsutvalget 12 NOVA Rapport 7/2008

14 enn blant mødrene i kontrollutvalget. Endringene av helsetilstanden blant de foresatte fra 2003 til 2006 er imidlertid ganske lik i lavinntektsutvalget og i kontrollutvalget, og helsetilstanden blant de foresatte varierer ikke på noen klar måte med varigheten av fattigdom i perioden Analysene ga inntrykk av at helseproblemer hemmet yrkesaktiviteten i 2006 blant de foresatte i lavinntektsutvalget, og helseproblemer er derfor trolig en av årsakene til at disse familienes lavinntektssituasjon vedvarte. Blant de foresatte i lavinntektsfamiliene er det særlig de ikke-vestlige og eneforsørgerne som gir inntrykk av relativt dårlig helsetilstand, mens lavinntektsforeldrene som opplever en mer romslig familieøkonomi i 2006, rapporterer om mindre omfang av dårlig egenvurdert helse og av psykiske plager. Opplevelsen av en dårlig familieøkonomi ser derfor særlig ut til å ha sammenheng med de subjektive helseplagene blant foreldrene. Kapittel 8: Barns skolehverdag: Prestasjoner, sosiale relasjoner og trivsel De fleste barna i lavinntektsutvalget kom i første fase av undersøkelsen godt ut på flere av indikatorene både når det gjaldt skolen som læringsarena og sosial trivsel. Likevel var det en større andel i lavinntekts- enn i kontrollutvalget som syntes de klarte seg dårligere på skolen enn «de andre». En noe større andel i lavinntekts- enn i kontrollutvalget hadde spesialundervisning. Etter annen intervjurunde finner vi at dette bildet er litt, men ikke vesentlig, endret. Alle barna som deltok i andre fase, svarte selv på spørsmålene. Åtte av 10 barn både i lavinntekts- og kontrollutvalget oppgir at de trives veldig godt / godt på skolen. Ni av 10 synes at de har veldig god / god kontakt med lærer og kan snakke med læreren. Godt over halvparten sier seg helt enige i at læreren oppfordrer dem til å uttrykke meningene sine og behandler alle rettferdig. Det er signifikante forskjeller i retning av at ikkevestlige ungdommer utrykker seg mer positivt om disse forholdene. Nærmere ni av 10 i begge utvalg oppgir at de har fire eller flere gode venner i klassen / på trinnet og omlag 10 prosent to eller tre. Ungdommene i lavinntektsutvalget oppgir signifikant lavere matematikk-karakterer enn kontrollutvalget. For øvrig er det små variasjoner i karakterer, de største variasjonene finner vi mellom gutter og jenter i kontrollutvalget. Barns levekår 13

15 Det er en større andel som blir mobbet på skolen i lavinntektsutvalget sammenliknet med kontrollutvalget, men forskjellene er ikke signifikante. Blant dem som ble mobbet i 2003, er det en større sjanse for å bli mobbet også i I familier med lav inntekt i 2005 er det signifikant flere barn som benytter pedagogisk-psykologisk tjeneste. Kapittel 9: Fritid og sosial deltakelse Som i 2003 finner vi i 2006 signifikante resultater når det gjelder høyere deltaking i organiserte fritidsaktiviteter (trener i klubb, for eksempel fotball, riding eller liknende) blant norske barn i lavinntektsgruppen 9 12 år sammenliknet med ikke-vestlige barn i samme alder. Blant åringene er en enda høyere andel av de ikke-vestlige innvandrerne i lavinntektsgruppen passive i forhold til organiserte aktiviteter, det gjelder nå vel 46 prosent. I kontrollutvalget og blant barn med norsk/vestlig bakgrunn i lavinntektsutvalget er henholdsvis 33 og 22 prosent passive. Det er først og fremst de ikke-vestlige jentene som bidrar til de signifikante forskjellene mellom inntektsgruppene, ikke guttene. Blant de yngste finner vi at ikke-vestlige barn i lavinntektsgruppen sammenliknet med både lavinntektsgruppen av norske / vestlige innvandrere og kontrollgruppen sjeldnere har venner hjemme hos seg. Dette gjelder både gutter og jenter. Vi finner ikke slike forskjeller for åringene. Barna og de unge i kontrollutvalget oppgir noe oftere enn barna og de unge i lavinntektsgruppen at de eier CD-spiller, mobiltelefon, ski/snowboard eller sykkel. Når vi splitter lavinntektsutvalget i norske / vestlige innvandrere og ikke-vestlige innvandrere, ser vi at disse typene av utstyr oftere eies av de norske enn av ikke-vestlige innvandrere. Forskjellene er særlig store for ski/snowboard og vesentlig mindre for sykkel. Alle forskjellene er statistisk signifikante. Kapittel 10: Barns opplevelse av famlieøkonomien og egne økonomiske ressurser I 2003 svarte bare de eldste barna (10 12-åringene) på spørsmålet om deres eget syn på familiens økonomi. Flertallet av barna svarte den gangen at familien verken hadde god eller dårlig råd, og at familiens økonomi ikke 14 NOVA Rapport 7/2008

16 hadde lagt begrensninger på deres egen sosiale deltakelse. Vi observerer i 2006 også bare små variasjoner i barna og de unges subjektive opplevelse av familiens økonomi på grunnlag av den registrerte inntektssituasjonen. Dette kan ha sammenheng med at foreldrene skjermer barna, men og med at barna vegrer seg for å fortelle om familiens økonomiske vansker. Men vi finner en noe klarere og sterkere sammenheng i forventet retning med foreldrenes subjektive rapportering. I familier der foreldrene rapporterer om en anstrengt økonomi, er også barna langt mer tilbøyelige til å rapportere det samme. I den delen av lavinntektsutvalget med de gjennomgående laveste inntektene, hvor foreldrene i egne intervjuer hevder at pengene ikke strekker til, svarer en vesentlig høyere andel av barna at familien har dårlig / veldig dårlig råd sammenliknet med familier i lavinntektsutvalget hvor foreldrene hadde mer positivt syn på familieøkonomien. Målene vi har for barnas egne økonomiske ressurser viser med enkelte unntak mindre forskjeller mellom de to delene av lavinntektsutvalget (lavinntekt / ikke lavinntekt tre av de seks siste årene) og kontrollutvalget. Det er litt forskjell i gjennomsnittstallene for lommepenger (ukentlig beløp) og en viss forskjell i andelen åringer som jobber utenom skolen. 27 prosent i kontrollutvalget jobber utenom skolen i 2006 mot kun vel 15 prosent i lavinntektsutvalget. Kapittel 11: Helse blant lavinntektsbarna I analyser av helseforhold blant barn er det viktig å legge vekt ikke bare på sykdommer og funksjonshemninger, men også på barnets kroppslige, mentale og sosiale utvikling, ettersom slike indikatorer representerer barnets potensial for helse på lengre sikt. Kapitlet viser at lavinntektsbarna har en lavere høydevekst enn barna i kontrollutvalget. Kontrollert for alders- og kjønnssammensetning er lavinntektsbarna 2 3 cm kortere enn barna i kontrollutvalget. Det er også en litt større tendens til overvekt blant lavinntektsbarna enn blant barna i kontrollutvalget, mens sykdommer og funksjonshemninger ikke forekommer oftere blant lavinntektsbarna enn blant kontrollutvalgsbarna. Når det gjelder trivsel, psykosomatiske symptomer og sosial tilpasning, er ikke situasjonen blant lavinntektsbarna med ikke-vestlig bakgrunn påtakelig dårligere enn blant kontrollutvalgsbarna. For slike forhold som er knyttet til psykososial utvikling og problematisk atferd, er det imidlertid klare forskjeller mellom kontrollutvalgsbarna og lavinntektsbarna Barns levekår 15

17 med norsk bakgrunn. Blant de norske lavinntektsbarna rapporterer for eksempel 24 prosent om minst ett ukentlig psykosomatisk symptom, mot 17 prosent blant barna i kontrollutvalget. 15 prosent av de norske lavinntektsbarna har hatt mer enn 10 dagers skolefravær på grunn av sykdom «siden skoleferien», mot 9 prosent blant kontrollutvalgsbarna. De norske lavinntektsbarna har også oftere hatt kontakt med instanser som barne- og ungdomspsykiatrien og barnevernet enn kontrollutvalgsbarna, flere av foreldrene rapporterer at barnet har ADHD (3,8 mot 0,9 prosent), og blant åringene er det flere dagligrøykere blant de norske lavinntektsbarna enn blant kontrollutvalgsbarna (5,2 mot 0,9 prosent). Den uheldige profilen når det gjelder slike helserelaterte forhold blant de norske lavinntektsbarna er særlig markant i familier som har hatt en svak familieøkonomi over lengre tid, men den er også mer utpreget i eneforsørgerfamilier og i familier der de foresatte selv rapporterer om egne helseproblemer. Dette tyder på at lav familieinntekt, men også andre familierelaterte forhold som forekommer hyppigere i lavinntektsfamilier, kan være en stressfaktor for barna som er forbundet med en høyere risiko for mistrivsel, uheldig psykososial utvikling og problematisk atferd. Dette ser særlig ut til å inntreffe blant lavinntektsbarna med norsk bakgrunn, men kanskje litt overraskende ikke så mye blant lavinntektsbarn med ikke-vestlig bakgrunn. Riktignok er ikke helsesituasjonen generelt sett dårlig blant de norske lavinntektsbarna, men det er altså en overhyppighet av problematiske forhold som kan bety en mer ugunstig helseutvikling på lengre sikt. Kapittel 12: Selvtillit og kontrollplassering Resultatene av analysene av Harters (1982, 1988) to skalaer for selvoppfattet kompetanse viser at barn som kommer fra familier med lav inntekt, skårer lavere på selvoppfattet kompetanse enn barn i kontrollutvalget som kom fra familier med inntekter fra hele inntektsfordelingen. Også i familier hvor foreldrene mener at pengene ikke strekker til, er det flere barn som har lav selvoppfattet kompetanse. Barn som bor hos begge foreldrene skårer betydelig høyere både på Harters barne- og ungdomsskala. Nowicki og Stricklands (1973) skala for kontrollplassering viser at barn fra familier med lave inntekter over flere år har en større tilbøyelighet til å forklare ulike hendelser med tilfeldigheter og ytre omstendigheter. Tilsvarende er de mindre tilbøyelige til å vektlegge betydningen av egne ferdig- 16 NOVA Rapport 7/2008

18 heter. Vi finner samme resultater for barn i familier hvor foreldrene vurderer at pengene ikke strekker til. Videre viste resultatene at lavinntektsbarn fra ikke-vestlige opphavsland også hadde en sterkere tendens til å ytre kontrollplassering, det vil si tilskrive hendelser til ytre omstendigheter. Kapittel 13: Sosial ekskludering Kapittelet bygger på det kvalitative datasettet i Barns levekår, dvs. 26 intervjuer med barn i alderen år. Det belyser om barn som lever i familier med lav inntekt, er utsatt for sosial eksklusjon, og hvilke eksklusjonsprosesser som i så fall er i virksomhet. Sosial eksklusjon er knyttet både til strukturelle og relasjonelle forhold, og analyseres langs dimensjonene skole, fritid, venner og forbruk. Tilgang til penger regulerer i stor grad aktiviteter både i skole, den organiserte og uorganiserte fritiden. Dette legger grunnlag for sosial eksklusjon. De ekskluderende prosessene beveger seg langs to akser. Den ene går fra struktur til relasjon, den andre fra lav til høy grad av eksklusjon. Barna i utvalget befinner seg i forskjellige posisjoner. Noen barn erfarer i liten grad sosial eksklusjon, mens andre opplever eksklusjon på mange områder. Det ser ut til at de barna som lever under de dårligste økonomiske vilkårene også er de som i størst grad risikerer å bli sosialt ekskluderte. Kapittel 14: Barns levekår konklusjoner I dette kapitlet gir vi en samlet drøfting av hvordan resultatene fra andre datainnsamling belyser prosjektets problemstillinger. Vi ser nærmere på utviklingen av familienes levekår fra 2003 til 2006, i henholdsvis lavinntektsog kontrollutvalget og på forholdet mellom lav inntekt og levekår; kan familiene i vårt lavinntektsutvalg kalles fattige? Foreldrenes svar viser signifikante forskjeller på alle de områdene vi har undersøkt i disfavør av familier med lav inntekt, mens bildet er mer sammensatt for barna. Også her går alle ulikheter i disfavør av barn fra familier med lav inntekt, men på mange områder finner vi ikke store forskjeller mellom barn fra ulike inntektsgrupper. Kan dette skyldes at foreldrene beskytter barna sine mot de negative konsekvensene av lav inntekt, eller er det mer dekkende å si at de prioriterer barna, men ikke lykkes med å beskytte dem? Flere av funnene våre peker i retning av at barna fanger opp den faktiske økonomiske situasjonen, særlig Barns levekår 17

19 når den er vanskelig nok. Avslutningsvis drøfter vi hvordan vi kan beholde et fokus på barn i bekjempelsen av barnefattigdom. Vi drøfter tiltak langs to dimensjoner; universelle tiltak som bygger opp om foreldrenes vilje og ønsker om selv å legge til rette for at barna skal ha gode oppvekstforhold, og tiltak rettet direkte mot barna selv på deres ulike arenaer. 18 NOVA Rapport 7/2008

20 MONA SANDBÆK 1 Barn i inntektsfattige familier andre datainnsamling Fokus i rapporten Resultatene fra første datainnsamling i prosjektet «Barns levekår betydningen av familiens inntekt» er presentert i Sandbæk (red. 2004). I denne rapporten presenterer og drøfter vi resultatene fra andre datainnsamling i prosjektet som ble gjennomført i Statistisk sentralbyrå intervjuet 1303 familier og et tilsvarende antall barn i alderen 9 15 år for andre gang av informantene kom fra «lavinntektsutvalget», mens 235 kom fra et «kontrollutvalg». Lavinntektsutvalget består av barn som i 2000 var i alderen 6 12 år og som levde i familier som hadde en inntekt lavere enn 60 prosent av medianinntekten. Kontrollutvalget består av barn i samme alder som levde i familier fra alle inntektsgrupper. Barna ble som ved første datainnsamling i 2003 intervjuet om ulike sider ved hverdagslivet sitt hjemme, på skolen og i fritida og om sitt syn på familiens økonomiske situasjon. Foreldrene ble intervjuet om demografiske forhold, tilknytning til arbeidsliv, familieøkonomi og sosiale relasjoner. Innledningsvis i dette kapitlet vil vi presentere bakgrunnen for prosjektet og sette dette arbeidet om barn som lever i familier med lave inntekter inn i en politisk og teoretisk kontekst. Et sentralt spørsmål i denne rapporten vil være om det har funnet sted noen endring i løpet av de tre årene som har gått fra vi intervjuet barn og foreldre første gang. Bakgrunn for prosjektet Et hovedmål med undersøkelsen «Barns levekår betydningen av familiens inntekt» er å se nærmere på om det er noen sammenheng mellom familiens levekår og barns hverdag. Fokuset er på barn som lever i familier med lave inntekter. Hva innebærer det for barn i Norge å vokse opp i en familie som har en betydelig lavere inntekt enn familier flest. Hvem er disse familiene, hvordan har det de, og ikke minst hvordan har barna det? Barns levekår 19

Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier

Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier En panelstudie 2000 2009 Mona Sandbæk & Axel West Pedersen (red.) Rapport nr 10/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Barn og

Detaljer

Fattige innvandrerbarn TORMOD ØIA ANNE SKEVIK GRØDEM OLVE KRANGE

Fattige innvandrerbarn TORMOD ØIA ANNE SKEVIK GRØDEM OLVE KRANGE Fattige innvandrerbarn TORMOD ØIA ANNE SKEVIK GRØDEM OLVE KRANGE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 16/2006 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og

Detaljer

Familier med vedvarende lav inntekt i Norge har de dårlige levekår?

Familier med vedvarende lav inntekt i Norge har de dårlige levekår? Barn nr. 3 2005:51-66, ISSN 0800-1669 2005 Norsk senter for barneforskning Familier med vedvarende lav inntekt i Norge har de dårlige levekår? Fattigdom har igjen dukket opp på den politiske agendaen i

Detaljer

Subjektiv fattigdom i et velferdssamfunn

Subjektiv fattigdom i et velferdssamfunn Subjektiv fattigdom i et velferdssamfunn Barn og foreldres opplevelse av økonomisk knapphet 2000 2009 Christine Thokle Martens notat nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Kunnskapsbilder og forskningsbehov

Kunnskapsbilder og forskningsbehov Barn og unges levekår og velferd Kunnskapsbilder og forskningsbehov MONA SANDBÆK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Barnefattigdom i Oslo En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Oslo, desember 2011 1 Forord Høsten 2010 fikk Helse- og velferdsetaten et oppdrag

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Enslige forsørgere uten betalt arbeid: foreldrenes situasjon og barns trivsel

Enslige forsørgere uten betalt arbeid: foreldrenes situasjon og barns trivsel Barn nr. 3 2008:57 74, ISSN 0800 1669 2008 Norsk senter for barneforskning Enslige forsørgere uten betalt arbeid: foreldrenes situasjon og barns trivsel Sammendrag Artikkelen ser på situasjonen til enslige

Detaljer

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Karin Gustavsen TF-rapport nr. 283 2011 TF-rapport Tittel: TF-rapport nr: 283 Forfatter(e): År: 2011 Gradering: Antall sider: 98 Sosiale ulikheter

Detaljer

Bolig og levekår i Norge 2012

Bolig og levekår i Norge 2012 Omslag-Rapport-14-2013A.indd 1 Hans Christian Sandlie & Anne skevik grødem (red) 14/2013 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring Rapport nr 14/13 Postadresse:

Detaljer

Barnevernsklienter i Norge 1990 2005

Barnevernsklienter i Norge 1990 2005 ISBN 978-82-78-94277-2 ISSN 0808-5013 En longitudinell studie Sten-Erik Clausen Lars B. Kristofersen 3/2008 Rapport nr 3/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Bolig og levekår i Norge 2007

Bolig og levekår i Norge 2007 Bolig og levekår i Norge 2007 En artikkelsamling HANS CHRISTIAN SANDLIE (RED) Rapport nr 2/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Bolig og levekår i Norge 2007 En artikkelsamling

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

Vennskap, utdanning og framtidsplaner

Vennskap, utdanning og framtidsplaner innvandrerbakgrunn i valg av videregående skole og framtidige utdanningsplaner. Samtidig er det klare forskjeller på områder som samhold i familien, opplevd læringsmiljø, trivsel på skolen og framtidige

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem,

Detaljer

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013 ISBN 978-82-7894-490-5 0ISSN 0808-5013 Rapport fra et fireårig forskningsprogram Elisabeth Backe-Hansen, toril Havik & Arne Backer Grønningsæter (red) 16/2013 Rapport nr 16/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg,

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Barnefattigdom i Norge

Barnefattigdom i Norge Barnefattigdom i Norge Hvordan kan fattigdom påvirke barn sin livssituasjon. av kandidatnr: 333 og Kristine Midttun Child poverty in Norway Sosialt arbeid BSV5-300 Mai 2014 Avtale om elektronisk publisering

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Til god hjelp for mange Evaluering av Losprosjektet ELISABETH BACKE-HANSEN (RED) METTE LØVGREN KRISTIN AARLAND HILDE ANETTE AAMODT AINA WINSVOLD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Vold og overgrep mot barn og unge En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole

Vold og overgrep mot barn og unge En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole Vold og overgrep mot barn og unge En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole SVEIN MOSSIGE & KARI STEFANSEN (RED.) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Å ha foreldre av samme kjønn hvordan er det, og hvor mange gjelder det?

Å ha foreldre av samme kjønn hvordan er det, og hvor mange gjelder det? Å ha foreldre av samme kjønn hvordan er det, og hvor mange gjelder det? Eivind Grip Fjær & elisabeth Backe-hansen Rapport nr 9/13 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Å ha

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har finansiert prosjektet. Omslag-Rapport-13-2014-A.indd 1 13/2014 Rapport nr 13/14 NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO. TF-rapport nr. 305

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO. TF-rapport nr. 305 Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO TF-rapport nr. 305 2012 Tittel: Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom Undertittel: TF-rapport

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer