For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000."

Transkript

1 JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den som krever jordbruksfradrag må ha: Produksjon av jordbruksvarer av et ikke ubetydelig omfang Drevet jordbruksnæring minst halve inntektsåret Vært bosatt på bruket minst halve inntektsåret (med visse unntak) Der en eiendom bortforpaktes vil eier kunne levere næringsoppgave fordi han utøver en viss aktivitet ved f eks vedlikehold o l. For å hindre at både eier og forpakter får rett til et jordbruksfradrag, er det i loven satt som krav at den næringsdrivende som driver jordbruk er produsent. Eier vil bare få rett til jordbruksfradrag derom han beholder nok jord til at han anses som næringsdrivende (egnet til å gå med overskudd m m) innenfor jordbruk, og samtidig er produsent. I den grad forpakter ikke har egen eiendom i tillegg til den eiendom han forpakter, vil bortforpakter (eier) og forpakter kun ha krav på ett jordbruksfradrag tilsammen. Personer som deler jordbruksinntekt fra samme næringsoppgave, skal kunne dele fradraget mellom seg i forhold til fordelingen av inntekt fra næringen. Enten vi her har å gjøre med ektefeller eller samboere så vil det kun innrømmes ett jordbruksfradrag så lenge det er en næring som drives. 2

2 Når kravene er oppfylt, vil en også kunne ta med andre inntekter i grunnlaget, eksempelvis kjøreinntekter. Dette innebærer at inntekter en har hatt ved leiekjøring for naboer, kan tas med i grunnlaget for beregning av jordbruksfradrag: Kjøreinntekter, det vil si arbeid for andre ved bruk av egne maskiner og redskaper, skal tas med som jordbruksinntekt når kjøringen foregår med traktor eller andre maskiner som er driftsmiddel i jordbruket. Er bruttoinntekten av slik kjøring over kr skal imidlertid inntektene normalt føres som inntekt av annen virksomhet, og kan ikke for noen del anses som jordbruksinntekt med mindre driftsmidlene brukes minst 80 % i eget jordbruk. For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr Bondelagets kommentarer: Så lenge kjøreinntektene/ leiekjøringen ikke fremstår som egen virksomhet skal altså disse inntekter behandles som jordbruksinntekt, og følgelig inngå i grunnlag for jordbruksfradrag. Vi erfarer at Skatteetaten i mange tilfeller hevder at så lenge inntektene overstiger kr , er det egen virksomhet. Dette mener vi er feil. Det skal svært mye til for å hevde at kjøreinntekter med driftsmidler som brukes minst 80 % i jordbruksvirksomhet blir egen virksomhet. 3

3 NOK OG GODT GROVFÔR? HVILKEN FRØBLANDING VELGER JEG? Grovfôrmøte på Orkladal Ysteri, Gjølme (Orkanger) fredag 10. februar kl PROGRAM: LUNSJ Innledning ved Ragnhild Borchsenius, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Sør- Trøndelag Hvorfor dårlige enger? (innvintring, overvintring og varighet) ved Bjørn Molteberg, produktsjef frø hos Strand Unikorn AS Strand Unikorns frøblandinger i Trøndelag hvor og hvorfor? Erfaringsutveksling Oppsummering og konklusjoner av Lars Nesheim, grovforkoordinator i Norsk Landbruksrådgiving. (Hvilken frøblanding skal vi så velge? Lite fiber, mye sukker, høy fôrenehetskonsentrasjon). VELKOMMEN! Kommer du? Fint om du sender en SMS til , eller e-post: slik at vi får laget nok kaffe til alle som kommer 4

4 AUTORISASJONSKURS I BRUK AV PLANTEVERNMIDLER Norsk Landbruksrådgiving planlegger å arrangere fornyingskurs i bruk av plantevernmidler i 2012 på følgende steder og tider: Støren: dagkurs tirsdag 20. mars. Leinstrand: kveld, mandag 19. & onsdag 21. mars. Rissa og Meldal: Hvis mange nok blir påmeldt blir det dagkurs, ellers så må vi henvise til kurset på Leinstrand. Nøyaktig hvor kurset blir holdt på det enkelte sted, er enda ikke bestemt, men dette vil det bli gitt opplysninger om etter påmeldingsfristen. Påmelding til Ole Edvard Silderen på tlf: / Ved påmelding er det viktig at du oppgir mobiltelefonnummer, e-postadresse og kurssted. Frist for påmelding er 15. februar Det er også mulig for de som ønsker å ta sprøytesertifikatet for 1. gang å delta på denne teorigjennomgangen, men de må også delta på en obligatorisk praksisdag. Denne dagen kommer til å bli gjennomført seinere utpå våren. Om du melder deg på, vil du få informasjon om dette. 5

5 MIS-FIGURER, STORT ANSVAR FOR SKOGEIER Forskriften om bærekraftig skogbruk pålegger skogeier å ha oversikt over og ta hensyn til miljøverdier i egen skog. I praksis innebærer dette at ingen tømmerkjøpere kan ta i mot tømmer fra en skog der det ikke er foretatt miljøregistreringer etter MiS-metoden. En MiS- figur er et avgrenset areal på minst 2 dekar der skogeier har en begrenset mulighet til hogst eller andre tiltak som vil berøre miljøkvalitetene på dette arealet. Det kan dreie seg om at figuren skal stå fullstendig urørt eller at den kan gjennomhogges på særlig beskrevne vilkår. Dersom MiSregistreringen ble gjort i forbindelse med utarbeidelse av skogbruksplan (gjelder i de fleste tilfeller) er forvaltningsopplegget for den enkelte MiS-figuren beskrevet i planen. Skogeier er også ansvarlig for å påse at innleide arbeidsfolk følger bestemmelsene knyttet til MiS-figurene. Brudd på MiS-bestemmelsene er et avvik i forhold til tømmerkjøpers sertifiseringsopplegg og kan i verste fall føre til at kjøper mister miljøsertifikatet og kan derfor også få til følge at skogeierne ikke lenger får levert sitt tømmer gjennom sin vanlige salgskanal. Samtidig er et slikt brudd straffbart i forhold til lovverket og kan innebære reaksjoner fra skogbruksmyndigheten. I den seinere tid er det avdekket en del brudd på bestemmelsene, og kommunene er i ferd med å skaffe seg oversikt over tilstanden blant egne skogeiere. Berørte skogeiere, der en mistenker at det kan være gjort tiltak som bryter med den enkelte MiS-figurs bestemmelser, vil bli kontaktet for en nærmere avklaring av situasjonen. Der det viser seg at skogeier har gjort vesentlige brudd på 6

6 bestemmelsene med vitende og vilje, må det påregnes en offentlig reaksjon. Alle skogeiere oppfordres til å gjennomgå og sjekke sine egne MiS-figurer og ta kontakt med kommunen dersom noe virker uklart eller noe ikke er helt på stell i forhold til disse figurene. Eksempel på MiS-figurer: 7

7 FOKUS PÅ FORVALTNING AV ULIKE MILJØER I SKOG. Skogsdrift Resdalen januar Labyrintkjuke - en typisk art i gammel bjørkeskog. Bildne er tatt utom Resdalssetra januar Foto: Terje Nordvik 8

8 Et driftslag til Jostein Aas gjennomførte drifta med tre manuelle skogsarbeidere og en lassbærer. Oppdraget var Lauvskoghogst i gammel bjørkeskog i en nøkkelbiotop (MISfigur). Store grove lauvtrær (rogn, selje og bjørk) skulle settes igjen i henhold til behandlingsforslag. Dette ble altså en plukk-hogst. Biologisk rådgiver i ALLSKOG Terje Nordvik var godt fornøyd med resultatet da vi var på befaring her mens drifta pågikk. FAGTUR FOR MELKEPRODUSENTER Meldal Produsentlag arrangerer fagtur til Tines anlegg på Heimdal og Tunga onsdag 15. februar. Avreise fra rutebilstasjonen i Meldal kl Vi kjører om Storås og regner med å være tilbake ca. kl Alle melkeprodusenter ønskes velkommen på tur. Påmelding til Kristin tlf

9 TINE-RÅDGIVING I 2012 Det fellesfinansierte tilbudet for 2012 er medlemsbesøk + 1 gruppebesøk. Ønsker du å delta på flere gruppebesøk, er prisen 500 kr for ekstra møte. Tilbud om gruppebesøk i 2012 i ditt område: Dette året vil tilbudet være fire ulike tema. Har DU ønske om andre tema, er vi glade for innspill. Tema Årsutskriftsgjennomgang Hva forteller tallene i årsutskrifta? Hvordan ligger du an i forhold til sammenlignbare bruk? Mål og tiltak for videre drift på ditt bruk. Hva er riktig fôrplanlegging på min gård? Melkekvalitet Forebygging, tips og råd Avlsplanlegging - praktisk gjennomføring Hva skal vi se etter i buskapen? Fjøsbesøk Praktisk bruk av det nye avlsprogrammet. Tid februar-april februar-mars oktobernovember mars- april november April oktobernovember Påmelding: Alle med e-postadresse får invitasjon dit + SMS om å sjekke e-posten. Du melder deg enkelt på via kobling i e-posten, og kan samtidig skrive inn merknader, f.eks. ønske om andre tema eller evt. hvem du vil delta på gruppe sammen med. Når alle grupper er satt sammen, får du endelig bekrefting om tid, sted og gruppesammensetning. Har du ikke registrert e-postadresse, får du alternativ påmeldingsmulighet sammen med invitasjonen. 10

10 Annen planlagt Tine-aktivitet i området i 2012: Uttak av grovfôrprøver Sigmund Ness disponerer og tar prøver med langbor (periodevis). Alle Nøkkelrådgivere kan også ta ut fôrprøve med vanlig prøvebor når det er ønskelig. Du kan også låne prøvebor hos oss. Vi har også silovekt til utlån for kontroll av fôropptak. Kontakt: Sigmund Ness, eller din NR. AMS erfaringsgrupper/robotring Møteplass der produsenter med automatisk melking kan møtes for å utveksle erfaring, og få tilført ny kunnskap fra hverandre eller gjennom et fagtema for hver samling. Oppstart organiseres av TINE. Rådgiver kan også drifte robotringen videre. Nye grupper startes opp etter ønske. Kontakt: May Britt Størset eller Sigmund Ness. Helsetjenesten for Storfe Det vil komme tilbud om Klauvkurs i april, AHTS fagmøter, Fruktbart samarbeid. Evt.vil det startes ved behov/interesse. Kontakt: May Britt Størset, Tlf: Vandreutstillinger Det blir vandreutstillinger i følgende produsentlag: Rennebu 7. februar, Oppdal 8. februar. TINE Medlemstelefon: Medlemstelefon for medlemsspørsmål, gardstank og produsentavregning i hele TINE, er åpen mandag - fredag mellom kl og

11 LEIE ARBEIDSFOLK SOM TIDLIGERE IKKE HAR ARBEIDET I NORGE. Fra , (fra for noen kontor) skal all behandling av utlendingssaker i Sør-Trøndelag politidistrikt sentraliseres til Sentrum politistasjon i Trondheim. De lokale lensmannskontora blir da stengt for oppmøte i utlendingssaker. For at prosessen skal være så effektiv som mulig, er det innført mulighet for å registrere søknader på internett, Når en går inn på denne adressen, blir en veiledet gjennom søkeprosessen på internett. Gebyret kan også betales her. En kan også via nettet bestille time for å levere dokumenter hos politiet, og en skal da slippe å stå i kø ved oppmøte. Først når pass og annen nødvendig dokumentasjon er levert, er søknaden formelt mottatt og politiet starter sin behandling. Politiet opplyser at sentralisering av denne tjenesten er et forberedende effektiviseringstiltak knyttet til opprettelse av nytt UDI-førstelinjekontor, som fra 2013 skal ta over flere av politiets oppgaver i utlendingsforvaltningen. Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag ser ikke for seg at dette blir mer effektivt for søkere og arbeidsgivere! De fleste av utlendingene som kommer hit for å jobbe har ikke bil og det vil for de fleste bli lang avstand til Trondheim. Vi håper bare ikke dette oppleves så tungvint og byråkratisk at folk tar sjansen på å leie folk uten at de har godkjent tillatelse. Vi må imidlertid forholde oss til det som nå gjelder og håpe det går bra! Det er opplyst at dette kun gjelder nye arbeidsfolk, som tidligere ikke har arbeidet i Norge og fått tildelt D-nummer. For dere som skal bruke de samme som tidligere år, tror vi ikke det vil bli noen endring. 12

12 Ved spørsmål, ta kontakt med Landbrukstjenester i Sør- Trøndelag, tlf Fra 1.februar 2012 utføres ID-kontroll, mottak av innflyttingsmeldinger og søknad om skattekort ved utvalgte skattekontor. Formålet med den nye organiseringen er å heve sikkerheten, slik at antallet falske identiteter reduseres. Utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge, må møte opp personlig på skattekontoret for å få skattekort. Skal de oppholde seg her i mer enn seks måneder, må de også melde innflytting. NYTT FRA LANDBRUKETS HMS-TJENESTE Landbrukets HMS-tjeneste ønsker alle et godt og skadefritt nytt år! Hyppigheten av dødsulykker, branner, ulike skader og yrkeslidelser i landbruket er belastende for næringa. Den enkelte yrkesutøver påføres store kostnader og lidelser og samfunnskostnadene er store. Dette kan bidra til et negativt omdømme og virke negativt inn på rekrutteringa til yrket. Skadefri bonde Prosjektet SKADEFRI BONDE er nå fullført. Prosjektet konkluderer med at antall personskader i landbruket er langt flere enn offentlige statistikker viser. Bønder under 30 år har flest skader, og dyr og maskiner er årsaken til de fleste skadene. Dette kan du lese mer om i prosjektrapporten, som kan lastes ned fra hjemmesida til LHMS, 13

13 Du kan også kontakte HMS-rådgiver landbruk for å få den tilsendt som e-post. Husk å melde fra om skader du pådrar deg i arbeidet. Det kan få stor betydning for deg ved eventuelle seinskader. Vi anbefaler og at du sørger for regelmessig helseoppfølging gjennom tilknytning til bedriftshelsetjeneste. HMS Tjenesten Orkladal står for helseoppfølging til LHMS sine medlemmer i regionen. HMS-kampanje En landsomfattende HMS-kampanje er nå etablert for å sikre økt fokus og samordna innsats for å redusere omfanget av uønska hendelser; branner, skader, ulykker og yrkeslidelser i norsk landbruk. Kampanjen legger opp til et forpliktende samarbeid mellom flest mulig organisasjoner og aktører i landbruket. Denne kampanjen vil du helt sikkert bli bedre kjent med i løpet av året. Eksempel på aktuelle fokusområder er: Trygg bruk av traktor, sikrere håndtering av store dyr, reduksjon av støveksponering, og reduksjon av fallulykker. Behov for å dokumentere HMS-kompetanse før våronna? Ved KSL-revisjon gis det avvik dersom du ikke har dokumentert HMS-opplæring. Det er fortsatt et behov for slik opplæring og det vil derfor bli startet opp et nytt Praktisk HMS-kurs for landbruket, i Orkdal 1. mars. Kurset er åpent for deltakere fra flere kommuner. For nærmere informasjon og påmelding, kontakt HMSrådgiver Marit Øien, tlf/sms , e-post: 14

14 VANNFORVALTNING I ORKDAL OG MELDAL I likhet med resten av Norge er det mye vann i Orkdal og Meldal. Mange har et spesielt forhold til en bekk eller et vann hvor vi liker å fiske eller bade. Tilgang til rent vann er dessuten helt nødvendig for at vi skal overleve, og grunnlaget for mye av den landbruksrelaterte næringsaktiviteten i dalføret som plante- og husdyrproduksjon og lakseturisme. For at også de som kommer etter oss skal ha tilgang til rent vann har Norge vedtatt en egen vannforskrift. Formålet er å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Enkelt sagt er målet god miljøtilstand i alt vann senest i år Arbeidet med vannforskriften er lagt opp slik at alle som ønsker å påvirke skal kunne delta. Vi er nå inne i en fase med kartlegging av miljøtilstand. Dette skal i neste omgang danne grunnlag for tiltak der hvor miljøtilstanden ikke er tilfredsstillende. Orkla vannområde skal gi innspill til Vannregion Trøndelag om vesentlige vannforvaltningsspørsmål innen 1. mars. For å gi best mulig innspill ønsker vi hjelp fra både privatpersoner og organisasjoner som bondelag eller jeger- og fiskeforeninger innen onsdag 22. februar Dette kan være innspill om vandringshindre for fisk, forurensning fra avløp/landbruk, forsøpling, fremmede arter eller annet. Nærmere informasjon om denne runden med innspill vil også bli annonsert og lagt ut på hjemmesidene til Orkdal og Meldal. Dersom du har spørsmål eller innspill er det bare å ta kontakt med Odd N. Lykkja på tlf: , eller e- post: 15

15 OVERVÅKNING AV INNSLAG AV RØMT OPPDRETTSLAKS I ELVENE RUNDT TRONDHEIMSFJORDEN 2011 I år var det knyttet ekstra spenning til laksefiskesesongen etter flere større rømminger av oppdrettsfisk i løpet av vinteren. Enda større ble spenningen da man allerede i starten av juni hadde et innslag på 40 % oppdrettslaks i fangstene ytterst i Trondheimsfjorden. I samarbeid med Salmar kjørte Elvene Rundt Trondheimsfjorden et prosjekt for fortløpende å beregne andelen av oppdrettsfisk med hjelp av skjellprøver. Målet var at det skulle tas skjellprøve av all avlivet laks. Disse prøvene ble jevnlig samlet inn og sendt til Veterinærinstituttet for analyse. Rapport over resultatene ble så sendt ut ukentlig. Uansett resultat var prosjektet viktig både biologisk og kommersielt. Det var biologisk viktig for tidlig å kunne iverksette tiltak hvis elvene fyltes med oppdrettsfisk. Kommersielt var det viktig for oss å kunne dokumentere kvaliteten på elvene våre. Alle rømmingene og all omtale i media ga et meget dårlig bilde av elvene rundt Trondheimsfjorden. Toppen ble nådd i juni da Adresseavisa kjørte forsidesaken Elvene rundt Trondheimsfjorden er fulle av oppdrettslaks. Oppslaget medførte at de fleste så oppdrettsfisk overalt og at det ble etablert som en sannhet at elvene hadde et innslag på ca 40 % av oppdrett. De første rapportene som kom, kunne dokumentere en helt annen virkelighet. Noe oppdrettsfisk ble tatt, men en betydelig lavere andel enn man fikk inntrykk av fra media. Innslaget i sesongen for de elvene som ble undersøkt endte opp på 3,8 %. Det var store variasjoner mellom elvene, hvor Nidelva hadde det høyste innslaget på 10 % og Gaula det 16

16 laveste på 1,8 %. Orkla endte på 3,8 %, noe som slett ikke var så høyt som man fryktet i starten av sesongen. Hvordan dette er i forhold til et normalår er umulig å si, da det ikke finnes tilsvarende omfattende undersøkelser. Skjellprøver og fettfinner av fisken er sendt inn for genetisk testing. Resultatene så langt viser at dette sannsynligvis ikke er fra de to Salmar-rømmingene i vinter / vår, men prøveresultatene kan heller ikke si så mye mer. Trolig stammer mesteparten av oppdrettslaksen som ble tatt fra en urapportert rømming i vår. Det er vedtatt at prosjektet skal gjennomføres på samme måte i 2012, nå med økonomisk støtte også fra miljøfondet til Fiskeri og Havbruksnæringens landsforening. HAR DU GÅRDSKART? Vet du at du når som helst kan finne gode gårdskart på internett over alle landbrukseiendommer? I nesten alle saker der man trenger kart over landbrukseiendommen sin, enten det gjelder fradeling, nydyrking eller miljøplan, er gårdskartet det suverent beste for å få vist alle relevante registreringer. Gårdskartet har oppdatert flyfoto, det viser dyrka mark, innmarksbeiter, eiendomsgrenser, kulturminner, høydekoter, sameier og mye mer. Du finner det på denne adressa: På samme side finner du også et nettsted som heter Kilden. Her kan du finne mange ulike typer arealinformasjon som kan være nyttig både i jordbruket og skogbruket. 17

17 Best på melk i samarbeid med Orkdal og Meldal produsentlag inviterer til åpent fagmøte med tema driftsledelse: GOD DRIFTSLEDELSE ER LØNNSOMT! Det stilles stadig større krav til bonden som bedriftsleder. Spesielt dere som har planer om endringer i driftsopplegg eller nylig har gjennomført investeringer bør ha fokus på dette. Vi har invitert Jon Rannem som vil snakke om: - Hva kjennetegner de som tjener penger? Og hva er årsaken til økonomiske problemer? - Regnskapet som styringsverktøy i drifta. - Investering og finansiering, lån eller leasing? HVA SIER BANKEN? Banken har en sentral rolle når investeringer skal finansieres. Meldal Sparebank vil si litt om: - Hvordan vurderer banken investeringsprosjekt i landbruket? - Hva skal til for at banken blir med? Sted: Grendstuggu By, onsdag 22. februar. Kveldsmat fra kl og utover. Programmet starter kl

18 SMIL NÅ KAN DU SØKE NÅR DU VIL! For å søke om støtte gjennom ordningen Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) har det tidligere vært operert med to søknadsfrister. Nå kan du søke når du vil! Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Tilskuddsmidlene skal gå til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet, eller tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning eller risikoen for forurensning fra jordbruket. Det er kun tiltak som går utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift som skal få tilskudd. Det kan også gis tilskudd til prosjekter som innebærer kartlegging av problemer, organisering av grunneiere og planlegging av tiltak som for eksempel: å organisere grunneiere langs en bekk for å bli enige om tiltak for å redusere forurensninga. Årets ramme for SMIL-midler til kommunen er foreløpig ikke klar. Vi vil likevel oppfordre de som mener de har gode prosjekter til å kontakte Orkla Landbruk så tidlig som mulig, i god tid før prosjektet blir igangsatt. Husk at prosjekter som allerede er gjennomført ikke kan gis tilskudd! Du finner AKTIVITETSKALENDEREN for Landbrukssenteret Midt her: 19

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL Det foregår for tida store vegarbeider i Orkdal. Det investeres for i alt 8,2 millioner kroner på tre veger. Disse er Strømtjønnvegen, Mjovassvegen og Hamranvegen. Alle

Detaljer

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne

Detaljer

LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM?

LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM? LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM? Spørsmål om en skal velge lån eller leasing som finansieringsform dukker ofte opp i forbindelse med kjøp av ny traktor, diverse redskap, melkerobot, inventar i

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket Sluttrapport for kampanjen Trygghet og helse i landbruket 2011-2014 Innhold: Forord 1 Bakgrunn 2 Prosjektets mål og strategier organisasjons-strategi faglig strategi 3 Organisering og gjennomføring organisering

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014 Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet Prosjektperiode 2012-2014 15.01.2015 Innledning FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2011-17. årgang. Tema Landbruksjus

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2011-17. årgang. Tema Landbruksjus EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2011-17. årgang Tema Landbruksjus Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 11 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer