For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000."

Transkript

1 JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den som krever jordbruksfradrag må ha: Produksjon av jordbruksvarer av et ikke ubetydelig omfang Drevet jordbruksnæring minst halve inntektsåret Vært bosatt på bruket minst halve inntektsåret (med visse unntak) Der en eiendom bortforpaktes vil eier kunne levere næringsoppgave fordi han utøver en viss aktivitet ved f eks vedlikehold o l. For å hindre at både eier og forpakter får rett til et jordbruksfradrag, er det i loven satt som krav at den næringsdrivende som driver jordbruk er produsent. Eier vil bare få rett til jordbruksfradrag derom han beholder nok jord til at han anses som næringsdrivende (egnet til å gå med overskudd m m) innenfor jordbruk, og samtidig er produsent. I den grad forpakter ikke har egen eiendom i tillegg til den eiendom han forpakter, vil bortforpakter (eier) og forpakter kun ha krav på ett jordbruksfradrag tilsammen. Personer som deler jordbruksinntekt fra samme næringsoppgave, skal kunne dele fradraget mellom seg i forhold til fordelingen av inntekt fra næringen. Enten vi her har å gjøre med ektefeller eller samboere så vil det kun innrømmes ett jordbruksfradrag så lenge det er en næring som drives. 2

2 Når kravene er oppfylt, vil en også kunne ta med andre inntekter i grunnlaget, eksempelvis kjøreinntekter. Dette innebærer at inntekter en har hatt ved leiekjøring for naboer, kan tas med i grunnlaget for beregning av jordbruksfradrag: Kjøreinntekter, det vil si arbeid for andre ved bruk av egne maskiner og redskaper, skal tas med som jordbruksinntekt når kjøringen foregår med traktor eller andre maskiner som er driftsmiddel i jordbruket. Er bruttoinntekten av slik kjøring over kr skal imidlertid inntektene normalt føres som inntekt av annen virksomhet, og kan ikke for noen del anses som jordbruksinntekt med mindre driftsmidlene brukes minst 80 % i eget jordbruk. For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr Bondelagets kommentarer: Så lenge kjøreinntektene/ leiekjøringen ikke fremstår som egen virksomhet skal altså disse inntekter behandles som jordbruksinntekt, og følgelig inngå i grunnlag for jordbruksfradrag. Vi erfarer at Skatteetaten i mange tilfeller hevder at så lenge inntektene overstiger kr , er det egen virksomhet. Dette mener vi er feil. Det skal svært mye til for å hevde at kjøreinntekter med driftsmidler som brukes minst 80 % i jordbruksvirksomhet blir egen virksomhet. 3

3 NOK OG GODT GROVFÔR? HVILKEN FRØBLANDING VELGER JEG? Grovfôrmøte på Orkladal Ysteri, Gjølme (Orkanger) fredag 10. februar kl PROGRAM: LUNSJ Innledning ved Ragnhild Borchsenius, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Sør- Trøndelag Hvorfor dårlige enger? (innvintring, overvintring og varighet) ved Bjørn Molteberg, produktsjef frø hos Strand Unikorn AS Strand Unikorns frøblandinger i Trøndelag hvor og hvorfor? Erfaringsutveksling Oppsummering og konklusjoner av Lars Nesheim, grovforkoordinator i Norsk Landbruksrådgiving. (Hvilken frøblanding skal vi så velge? Lite fiber, mye sukker, høy fôrenehetskonsentrasjon). VELKOMMEN! Kommer du? Fint om du sender en SMS til , eller e-post: slik at vi får laget nok kaffe til alle som kommer 4

4 AUTORISASJONSKURS I BRUK AV PLANTEVERNMIDLER Norsk Landbruksrådgiving planlegger å arrangere fornyingskurs i bruk av plantevernmidler i 2012 på følgende steder og tider: Støren: dagkurs tirsdag 20. mars. Leinstrand: kveld, mandag 19. & onsdag 21. mars. Rissa og Meldal: Hvis mange nok blir påmeldt blir det dagkurs, ellers så må vi henvise til kurset på Leinstrand. Nøyaktig hvor kurset blir holdt på det enkelte sted, er enda ikke bestemt, men dette vil det bli gitt opplysninger om etter påmeldingsfristen. Påmelding til Ole Edvard Silderen på tlf: / Ved påmelding er det viktig at du oppgir mobiltelefonnummer, e-postadresse og kurssted. Frist for påmelding er 15. februar Det er også mulig for de som ønsker å ta sprøytesertifikatet for 1. gang å delta på denne teorigjennomgangen, men de må også delta på en obligatorisk praksisdag. Denne dagen kommer til å bli gjennomført seinere utpå våren. Om du melder deg på, vil du få informasjon om dette. 5

5 MIS-FIGURER, STORT ANSVAR FOR SKOGEIER Forskriften om bærekraftig skogbruk pålegger skogeier å ha oversikt over og ta hensyn til miljøverdier i egen skog. I praksis innebærer dette at ingen tømmerkjøpere kan ta i mot tømmer fra en skog der det ikke er foretatt miljøregistreringer etter MiS-metoden. En MiS- figur er et avgrenset areal på minst 2 dekar der skogeier har en begrenset mulighet til hogst eller andre tiltak som vil berøre miljøkvalitetene på dette arealet. Det kan dreie seg om at figuren skal stå fullstendig urørt eller at den kan gjennomhogges på særlig beskrevne vilkår. Dersom MiSregistreringen ble gjort i forbindelse med utarbeidelse av skogbruksplan (gjelder i de fleste tilfeller) er forvaltningsopplegget for den enkelte MiS-figuren beskrevet i planen. Skogeier er også ansvarlig for å påse at innleide arbeidsfolk følger bestemmelsene knyttet til MiS-figurene. Brudd på MiS-bestemmelsene er et avvik i forhold til tømmerkjøpers sertifiseringsopplegg og kan i verste fall føre til at kjøper mister miljøsertifikatet og kan derfor også få til følge at skogeierne ikke lenger får levert sitt tømmer gjennom sin vanlige salgskanal. Samtidig er et slikt brudd straffbart i forhold til lovverket og kan innebære reaksjoner fra skogbruksmyndigheten. I den seinere tid er det avdekket en del brudd på bestemmelsene, og kommunene er i ferd med å skaffe seg oversikt over tilstanden blant egne skogeiere. Berørte skogeiere, der en mistenker at det kan være gjort tiltak som bryter med den enkelte MiS-figurs bestemmelser, vil bli kontaktet for en nærmere avklaring av situasjonen. Der det viser seg at skogeier har gjort vesentlige brudd på 6

6 bestemmelsene med vitende og vilje, må det påregnes en offentlig reaksjon. Alle skogeiere oppfordres til å gjennomgå og sjekke sine egne MiS-figurer og ta kontakt med kommunen dersom noe virker uklart eller noe ikke er helt på stell i forhold til disse figurene. Eksempel på MiS-figurer: 7

7 FOKUS PÅ FORVALTNING AV ULIKE MILJØER I SKOG. Skogsdrift Resdalen januar Labyrintkjuke - en typisk art i gammel bjørkeskog. Bildne er tatt utom Resdalssetra januar Foto: Terje Nordvik 8

8 Et driftslag til Jostein Aas gjennomførte drifta med tre manuelle skogsarbeidere og en lassbærer. Oppdraget var Lauvskoghogst i gammel bjørkeskog i en nøkkelbiotop (MISfigur). Store grove lauvtrær (rogn, selje og bjørk) skulle settes igjen i henhold til behandlingsforslag. Dette ble altså en plukk-hogst. Biologisk rådgiver i ALLSKOG Terje Nordvik var godt fornøyd med resultatet da vi var på befaring her mens drifta pågikk. FAGTUR FOR MELKEPRODUSENTER Meldal Produsentlag arrangerer fagtur til Tines anlegg på Heimdal og Tunga onsdag 15. februar. Avreise fra rutebilstasjonen i Meldal kl Vi kjører om Storås og regner med å være tilbake ca. kl Alle melkeprodusenter ønskes velkommen på tur. Påmelding til Kristin tlf

9 TINE-RÅDGIVING I 2012 Det fellesfinansierte tilbudet for 2012 er medlemsbesøk + 1 gruppebesøk. Ønsker du å delta på flere gruppebesøk, er prisen 500 kr for ekstra møte. Tilbud om gruppebesøk i 2012 i ditt område: Dette året vil tilbudet være fire ulike tema. Har DU ønske om andre tema, er vi glade for innspill. Tema Årsutskriftsgjennomgang Hva forteller tallene i årsutskrifta? Hvordan ligger du an i forhold til sammenlignbare bruk? Mål og tiltak for videre drift på ditt bruk. Hva er riktig fôrplanlegging på min gård? Melkekvalitet Forebygging, tips og råd Avlsplanlegging - praktisk gjennomføring Hva skal vi se etter i buskapen? Fjøsbesøk Praktisk bruk av det nye avlsprogrammet. Tid februar-april februar-mars oktobernovember mars- april november April oktobernovember Påmelding: Alle med e-postadresse får invitasjon dit + SMS om å sjekke e-posten. Du melder deg enkelt på via kobling i e-posten, og kan samtidig skrive inn merknader, f.eks. ønske om andre tema eller evt. hvem du vil delta på gruppe sammen med. Når alle grupper er satt sammen, får du endelig bekrefting om tid, sted og gruppesammensetning. Har du ikke registrert e-postadresse, får du alternativ påmeldingsmulighet sammen med invitasjonen. 10

10 Annen planlagt Tine-aktivitet i området i 2012: Uttak av grovfôrprøver Sigmund Ness disponerer og tar prøver med langbor (periodevis). Alle Nøkkelrådgivere kan også ta ut fôrprøve med vanlig prøvebor når det er ønskelig. Du kan også låne prøvebor hos oss. Vi har også silovekt til utlån for kontroll av fôropptak. Kontakt: Sigmund Ness, eller din NR. AMS erfaringsgrupper/robotring Møteplass der produsenter med automatisk melking kan møtes for å utveksle erfaring, og få tilført ny kunnskap fra hverandre eller gjennom et fagtema for hver samling. Oppstart organiseres av TINE. Rådgiver kan også drifte robotringen videre. Nye grupper startes opp etter ønske. Kontakt: May Britt Størset eller Sigmund Ness. Helsetjenesten for Storfe Det vil komme tilbud om Klauvkurs i april, AHTS fagmøter, Fruktbart samarbeid. Evt.vil det startes ved behov/interesse. Kontakt: May Britt Størset, Tlf: Vandreutstillinger Det blir vandreutstillinger i følgende produsentlag: Rennebu 7. februar, Oppdal 8. februar. TINE Medlemstelefon: Medlemstelefon for medlemsspørsmål, gardstank og produsentavregning i hele TINE, er åpen mandag - fredag mellom kl og

11 LEIE ARBEIDSFOLK SOM TIDLIGERE IKKE HAR ARBEIDET I NORGE. Fra , (fra for noen kontor) skal all behandling av utlendingssaker i Sør-Trøndelag politidistrikt sentraliseres til Sentrum politistasjon i Trondheim. De lokale lensmannskontora blir da stengt for oppmøte i utlendingssaker. For at prosessen skal være så effektiv som mulig, er det innført mulighet for å registrere søknader på internett, Når en går inn på denne adressen, blir en veiledet gjennom søkeprosessen på internett. Gebyret kan også betales her. En kan også via nettet bestille time for å levere dokumenter hos politiet, og en skal da slippe å stå i kø ved oppmøte. Først når pass og annen nødvendig dokumentasjon er levert, er søknaden formelt mottatt og politiet starter sin behandling. Politiet opplyser at sentralisering av denne tjenesten er et forberedende effektiviseringstiltak knyttet til opprettelse av nytt UDI-førstelinjekontor, som fra 2013 skal ta over flere av politiets oppgaver i utlendingsforvaltningen. Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag ser ikke for seg at dette blir mer effektivt for søkere og arbeidsgivere! De fleste av utlendingene som kommer hit for å jobbe har ikke bil og det vil for de fleste bli lang avstand til Trondheim. Vi håper bare ikke dette oppleves så tungvint og byråkratisk at folk tar sjansen på å leie folk uten at de har godkjent tillatelse. Vi må imidlertid forholde oss til det som nå gjelder og håpe det går bra! Det er opplyst at dette kun gjelder nye arbeidsfolk, som tidligere ikke har arbeidet i Norge og fått tildelt D-nummer. For dere som skal bruke de samme som tidligere år, tror vi ikke det vil bli noen endring. 12

12 Ved spørsmål, ta kontakt med Landbrukstjenester i Sør- Trøndelag, tlf Fra 1.februar 2012 utføres ID-kontroll, mottak av innflyttingsmeldinger og søknad om skattekort ved utvalgte skattekontor. Formålet med den nye organiseringen er å heve sikkerheten, slik at antallet falske identiteter reduseres. Utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge, må møte opp personlig på skattekontoret for å få skattekort. Skal de oppholde seg her i mer enn seks måneder, må de også melde innflytting. NYTT FRA LANDBRUKETS HMS-TJENESTE Landbrukets HMS-tjeneste ønsker alle et godt og skadefritt nytt år! Hyppigheten av dødsulykker, branner, ulike skader og yrkeslidelser i landbruket er belastende for næringa. Den enkelte yrkesutøver påføres store kostnader og lidelser og samfunnskostnadene er store. Dette kan bidra til et negativt omdømme og virke negativt inn på rekrutteringa til yrket. Skadefri bonde Prosjektet SKADEFRI BONDE er nå fullført. Prosjektet konkluderer med at antall personskader i landbruket er langt flere enn offentlige statistikker viser. Bønder under 30 år har flest skader, og dyr og maskiner er årsaken til de fleste skadene. Dette kan du lese mer om i prosjektrapporten, som kan lastes ned fra hjemmesida til LHMS, 13

13 Du kan også kontakte HMS-rådgiver landbruk for å få den tilsendt som e-post. Husk å melde fra om skader du pådrar deg i arbeidet. Det kan få stor betydning for deg ved eventuelle seinskader. Vi anbefaler og at du sørger for regelmessig helseoppfølging gjennom tilknytning til bedriftshelsetjeneste. HMS Tjenesten Orkladal står for helseoppfølging til LHMS sine medlemmer i regionen. HMS-kampanje En landsomfattende HMS-kampanje er nå etablert for å sikre økt fokus og samordna innsats for å redusere omfanget av uønska hendelser; branner, skader, ulykker og yrkeslidelser i norsk landbruk. Kampanjen legger opp til et forpliktende samarbeid mellom flest mulig organisasjoner og aktører i landbruket. Denne kampanjen vil du helt sikkert bli bedre kjent med i løpet av året. Eksempel på aktuelle fokusområder er: Trygg bruk av traktor, sikrere håndtering av store dyr, reduksjon av støveksponering, og reduksjon av fallulykker. Behov for å dokumentere HMS-kompetanse før våronna? Ved KSL-revisjon gis det avvik dersom du ikke har dokumentert HMS-opplæring. Det er fortsatt et behov for slik opplæring og det vil derfor bli startet opp et nytt Praktisk HMS-kurs for landbruket, i Orkdal 1. mars. Kurset er åpent for deltakere fra flere kommuner. For nærmere informasjon og påmelding, kontakt HMSrådgiver Marit Øien, tlf/sms , e-post: 14

14 VANNFORVALTNING I ORKDAL OG MELDAL I likhet med resten av Norge er det mye vann i Orkdal og Meldal. Mange har et spesielt forhold til en bekk eller et vann hvor vi liker å fiske eller bade. Tilgang til rent vann er dessuten helt nødvendig for at vi skal overleve, og grunnlaget for mye av den landbruksrelaterte næringsaktiviteten i dalføret som plante- og husdyrproduksjon og lakseturisme. For at også de som kommer etter oss skal ha tilgang til rent vann har Norge vedtatt en egen vannforskrift. Formålet er å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Enkelt sagt er målet god miljøtilstand i alt vann senest i år Arbeidet med vannforskriften er lagt opp slik at alle som ønsker å påvirke skal kunne delta. Vi er nå inne i en fase med kartlegging av miljøtilstand. Dette skal i neste omgang danne grunnlag for tiltak der hvor miljøtilstanden ikke er tilfredsstillende. Orkla vannområde skal gi innspill til Vannregion Trøndelag om vesentlige vannforvaltningsspørsmål innen 1. mars. For å gi best mulig innspill ønsker vi hjelp fra både privatpersoner og organisasjoner som bondelag eller jeger- og fiskeforeninger innen onsdag 22. februar Dette kan være innspill om vandringshindre for fisk, forurensning fra avløp/landbruk, forsøpling, fremmede arter eller annet. Nærmere informasjon om denne runden med innspill vil også bli annonsert og lagt ut på hjemmesidene til Orkdal og Meldal. Dersom du har spørsmål eller innspill er det bare å ta kontakt med Odd N. Lykkja på tlf: , eller e- post: 15

15 OVERVÅKNING AV INNSLAG AV RØMT OPPDRETTSLAKS I ELVENE RUNDT TRONDHEIMSFJORDEN 2011 I år var det knyttet ekstra spenning til laksefiskesesongen etter flere større rømminger av oppdrettsfisk i løpet av vinteren. Enda større ble spenningen da man allerede i starten av juni hadde et innslag på 40 % oppdrettslaks i fangstene ytterst i Trondheimsfjorden. I samarbeid med Salmar kjørte Elvene Rundt Trondheimsfjorden et prosjekt for fortløpende å beregne andelen av oppdrettsfisk med hjelp av skjellprøver. Målet var at det skulle tas skjellprøve av all avlivet laks. Disse prøvene ble jevnlig samlet inn og sendt til Veterinærinstituttet for analyse. Rapport over resultatene ble så sendt ut ukentlig. Uansett resultat var prosjektet viktig både biologisk og kommersielt. Det var biologisk viktig for tidlig å kunne iverksette tiltak hvis elvene fyltes med oppdrettsfisk. Kommersielt var det viktig for oss å kunne dokumentere kvaliteten på elvene våre. Alle rømmingene og all omtale i media ga et meget dårlig bilde av elvene rundt Trondheimsfjorden. Toppen ble nådd i juni da Adresseavisa kjørte forsidesaken Elvene rundt Trondheimsfjorden er fulle av oppdrettslaks. Oppslaget medførte at de fleste så oppdrettsfisk overalt og at det ble etablert som en sannhet at elvene hadde et innslag på ca 40 % av oppdrett. De første rapportene som kom, kunne dokumentere en helt annen virkelighet. Noe oppdrettsfisk ble tatt, men en betydelig lavere andel enn man fikk inntrykk av fra media. Innslaget i sesongen for de elvene som ble undersøkt endte opp på 3,8 %. Det var store variasjoner mellom elvene, hvor Nidelva hadde det høyste innslaget på 10 % og Gaula det 16

16 laveste på 1,8 %. Orkla endte på 3,8 %, noe som slett ikke var så høyt som man fryktet i starten av sesongen. Hvordan dette er i forhold til et normalår er umulig å si, da det ikke finnes tilsvarende omfattende undersøkelser. Skjellprøver og fettfinner av fisken er sendt inn for genetisk testing. Resultatene så langt viser at dette sannsynligvis ikke er fra de to Salmar-rømmingene i vinter / vår, men prøveresultatene kan heller ikke si så mye mer. Trolig stammer mesteparten av oppdrettslaksen som ble tatt fra en urapportert rømming i vår. Det er vedtatt at prosjektet skal gjennomføres på samme måte i 2012, nå med økonomisk støtte også fra miljøfondet til Fiskeri og Havbruksnæringens landsforening. HAR DU GÅRDSKART? Vet du at du når som helst kan finne gode gårdskart på internett over alle landbrukseiendommer? I nesten alle saker der man trenger kart over landbrukseiendommen sin, enten det gjelder fradeling, nydyrking eller miljøplan, er gårdskartet det suverent beste for å få vist alle relevante registreringer. Gårdskartet har oppdatert flyfoto, det viser dyrka mark, innmarksbeiter, eiendomsgrenser, kulturminner, høydekoter, sameier og mye mer. Du finner det på denne adressa: På samme side finner du også et nettsted som heter Kilden. Her kan du finne mange ulike typer arealinformasjon som kan være nyttig både i jordbruket og skogbruket. 17

17 Best på melk i samarbeid med Orkdal og Meldal produsentlag inviterer til åpent fagmøte med tema driftsledelse: GOD DRIFTSLEDELSE ER LØNNSOMT! Det stilles stadig større krav til bonden som bedriftsleder. Spesielt dere som har planer om endringer i driftsopplegg eller nylig har gjennomført investeringer bør ha fokus på dette. Vi har invitert Jon Rannem som vil snakke om: - Hva kjennetegner de som tjener penger? Og hva er årsaken til økonomiske problemer? - Regnskapet som styringsverktøy i drifta. - Investering og finansiering, lån eller leasing? HVA SIER BANKEN? Banken har en sentral rolle når investeringer skal finansieres. Meldal Sparebank vil si litt om: - Hvordan vurderer banken investeringsprosjekt i landbruket? - Hva skal til for at banken blir med? Sted: Grendstuggu By, onsdag 22. februar. Kveldsmat fra kl og utover. Programmet starter kl

18 SMIL NÅ KAN DU SØKE NÅR DU VIL! For å søke om støtte gjennom ordningen Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) har det tidligere vært operert med to søknadsfrister. Nå kan du søke når du vil! Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Tilskuddsmidlene skal gå til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet, eller tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning eller risikoen for forurensning fra jordbruket. Det er kun tiltak som går utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift som skal få tilskudd. Det kan også gis tilskudd til prosjekter som innebærer kartlegging av problemer, organisering av grunneiere og planlegging av tiltak som for eksempel: å organisere grunneiere langs en bekk for å bli enige om tiltak for å redusere forurensninga. Årets ramme for SMIL-midler til kommunen er foreløpig ikke klar. Vi vil likevel oppfordre de som mener de har gode prosjekter til å kontakte Orkla Landbruk så tidlig som mulig, i god tid før prosjektet blir igangsatt. Husk at prosjekter som allerede er gjennomført ikke kan gis tilskudd! Du finner AKTIVITETSKALENDEREN for Landbrukssenteret Midt her: 19

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 10.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

Økonomi og bedriftsledelse

Økonomi og bedriftsledelse Kurs: Landbrukshelga 26 januar 2013 Økonomi og bedriftsledelse Økonomistyring og samarbeidsformer! Foredragsholder: Jens Kristian Nyerrød Vorma Økonomi & Regnskap SA Sparebankgården 2150 Årnes 1 Fra lønnstager

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL Det foregår for tida store vegarbeider i Orkdal. Det investeres for i alt 8,2 millioner kroner på tre veger. Disse er Strømtjønnvegen, Mjovassvegen og Hamranvegen. Alle

Detaljer

Bestillingsfrist 8. desember.

Bestillingsfrist 8. desember. Trondheim 28.10.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I TINGVOLL Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 vil du ikke lenger kunne

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 5.2.2015 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

Hogst som berører nøkkelbiotoper saksbehandling og rutiner i kommunen

Hogst som berører nøkkelbiotoper saksbehandling og rutiner i kommunen Hogst som berører nøkkelbiotoper saksbehandling og rutiner i kommunen Bakgrunn I 2011 ble det kjent at det flere steder har forekommet ulovlig hogst i nøkkelbiotoper. Fylkesmannen i Hedmark har fått opplysninger

Detaljer

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Fra 2013 forutsetter alt tømmersalg

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN Alle skogeiere i Stranda, Norddal og Sykkylven mangler ny skogressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016

Detaljer

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Fagsamling Haugesund, 14.03.2012 Kolbjørn Taklo- distriktsleiar LHMS vi gir trygghet og overskudd- Dyrevern Arealvern Kulturvern

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

_ e 3., I forbindelse med miljøregistreringene i Balsfjord kommune ble følgende livsmiljø kartlagt:

_ e 3., I forbindelse med miljøregistreringene i Balsfjord kommune ble følgende livsmiljø kartlagt: Balsfjord kommune Rådhusveien 11 9050 Storsteinnes 1"'g Dato: 08.01.2016 Dok.navn: 19330003400050000_Balsfjord Kommune Saksbehandler: ton _ e 3., Registrering av miljøverdier i skog (MIS) ble iverksatt

Detaljer

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen Områdetakst i Namsskogan kommune Harald K. Johnsen Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre/utføre oppdraget. Det gis 65% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Namsskogan. En

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning STUDIETILBUD Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning Tomb Fagskole Fagskoletilbud: Storfehold og driftsledelse Tomb Kompetansesenter tilbyr ettårig fagskolekurs i storfehold og

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

PEFC Norge. Kontroll av nøkkelbiotoper. Thomas Husum, PEFC Norge

PEFC Norge. Kontroll av nøkkelbiotoper. Thomas Husum, PEFC Norge PEFC Norge Kontroll av nøkkelbiotoper Thomas Husum, PEFC Norge 1 Norsk PEFC Skogstandard Kravpunkt 4: Biologisk viktige områder «Skog definert som biologisk viktige områder har betydning for et stort antall

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift

Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift Påtrykk fra bønder og næringsorganisasjoner om at landbrukskontoret måtte profilere seg mer. Kommunedialogen 2010. Ca 400 landbrukseiendommer. 21 660 dekar jordbruksareal

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge

Detaljer

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND Vedtatt i landbruksnemnda 28.01.2009 Utfordringer i skogbruket i Bjugn og Ørland Mer av ungskogen bør stelles og gammelskogen bør avvirkes. Skogbruket har en utfordring

Detaljer

Tilbud på skogbruksplan i Melhus

Tilbud på skogbruksplan i Melhus Tilbud på skogbruksplan i Melhus Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Vi anmoder de som har internett om å bestille

Detaljer

Dødsulykker etter næring tall pr. 01.12.2008

Dødsulykker etter næring tall pr. 01.12.2008 Dødsulykker etter næring tall pr. 01.12.2008 Totalt 52 av disse Jordbruk og skogbruk 12 2008 Klemt/fanget. Under reparasjonsarbeid på henger, oppsto brudd i hydraulikkslangen og lasteplanet har så falt

Detaljer

Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling.

Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling. Notat Tilskudd til gjødsling for klima. Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling. Ordningen med tilskudd til gjødsling for klima ble innført i 2016. Dette notatet

Detaljer

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa Maten i systemet Kommunens rolle Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa 4.12.2015 Kommunens oppgaver Administrasjon: Tilskuddsforvaltning Erstatningsordninger Skogfond

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no Fagmelding 2014 Nummer 1 6. januar 2014 Snart fått nok? Desember varta opp med 560

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 09.12.2015 Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY

KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY Nå er klimastasjonene satt ut i Meldal (Muan), Rindal (Rindalsskogen) og Rennebu (Stamnan). Klimastasjonene måler jordtemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet,

Detaljer

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester S. 25-43 -Miljøplan på gårdsbruk Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester -Miljøprogram for landbruket i Nordland d -Nasjonalt miljøprogram -Lokale tiltaksstrategier/smil Mobilisering og

Detaljer

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet 3 Melkeproduksjon I regnskapsundersøkelsen har det i perioden 21 21 vært mellom 1 og 63 bruk med melkeproduksjon i Trøndelag. Det er tatt med gjennomsnittstall for alle bruk med melkeproduksjon, og en

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015

Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 01.12.2016 Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune Områdetakst i Melhus kommune Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre utføre oppdraget. Det gis 50% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Melhus. En styringsgruppe som representerer

Detaljer

! " " #$ %! " " +,-.! )/&0).*1&))&! "#! $%%!! #

!   #$ %!   +,-.! )/&0).*1&))&! #! $%%!! # ! " " #$ % &'(')**! " " +,-.! )/&0).*1&))& )2&)).*0&))&! "#! $%%!! # BLI MED PÅ KURS! I høst og utover vinteren vil landbrukskontora i fjellregionen sammen med småfeprogrammet gå sammen om å arrangere

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

HVA ER EN GOD ØKONOMI?

HVA ER EN GOD ØKONOMI? HVA ER EN GOD ØKONOMI? Hvorfor fører vi regnskap Forstå ditt regnskap Regnskapet som styringsverktøy Skatteregnskap/Driftsregnskap MÅL MED REGNSKAPET Regne ut skattenivået mva. og skatt Måle resultat -

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Olav Moberg, Fiskeridirektoratet Nasjonal høringskonferanse Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Trondhjem 28.-29. oktober 2014 LFI Uni Miljø Om

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR VG 3 LANDBRUK.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR VG 3 LANDBRUK. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR VG 3 LANDBRUK. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av programfagene Plante- og husdyrproduksjon Programfaget omfatter ulike typer plante- og dyreproduksjon med tilhørende teknologi

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat

Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Åpent møte 12. og 13. april 2010 Prosjektleder Leif Simonsen Foto: Haakon Haaverstad Presentasjon av prosjektleder Leif Simonsen Naturforvalter fra NLH, 1996

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Vanndirektivet og kystvannet

Vanndirektivet og kystvannet Vanndirektivet og kystvannet Tom Hansen, Fiskeridirektoratet region Troms Vannregion Troms Antall kystvannsforekomster 196 Areal kystvannsforekomster 12576 km 2 Fiskeridirektoratets sektoransvar/rolle

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik

Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik ; Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik Vedtatt 13.03.2013 Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik Vedtatt av PEFC Norge 13.03.2013-1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2012 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

Konferanse - Mat og landbruk på Hadeland 4. Beitesesongen 2015 6. Kurs i praktisk HMS-arbeid 7. Fornyingskurs autorisasjon plantevernmidler 7

Konferanse - Mat og landbruk på Hadeland 4. Beitesesongen 2015 6. Kurs i praktisk HMS-arbeid 7. Fornyingskurs autorisasjon plantevernmidler 7 Landbruksposten - Informasjon til jord- og skogbrukere på Hadeland Utgave 2/ november 2015 Side 1 I DETTE NUMMERET Viktige endringer i regelverk for produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2 Midler til

Detaljer

Landbrukets HMS-tjeneste

Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets egen bedriftshelsetjeneste Medlemskap PHMS kurs Inn på Tunet kurs Lunde 15.februar 2011 Per J. Obrestad Snart vår? Organisasjonsplan, Telemark Bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL NMSK Tilbakeførte inndregne midlar Kr. 21.262

Detaljer

Bonde så klart! Om nettverksbygging for nye, unge og blivende bønder i Oppdal og Rennebu. Ingunn Løvsletten

Bonde så klart! Om nettverksbygging for nye, unge og blivende bønder i Oppdal og Rennebu. Ingunn Løvsletten Bonde så klart! Om nettverksbygging for nye, unge og blivende bønder i Oppdal og Rennebu Ingunn Løvsletten Om meg Fra Oppdal Blivende melkebonde Jobber i Felleskjøpet som fagkonsulent på drøvtyggerfôr.

Detaljer

KRISEPLAN KRISE HOS BONDEN

KRISEPLAN KRISE HOS BONDEN KRISEPLAN KRISE HOS BONDEN FOREBYGGENDE: Sende ut hvis uhellet skulle være ute, og en fremmed skal i fjøset skjemaet til alle melkeprodusenter. Sende ut informasjonsplakaten Hvis landbrukstjenester sør

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis KVEKA NR. 1 MARS 2012 Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum Fagtur i skogbruket Øvre Romerike Skogeierområde i samarbeid med landbrukskontorene arrangerer tur til Østerrike,

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

"OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009.

OPPDALPROSJEKTET 2006-2009. "OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009. - Ett prosjekt for økt avvirkning og verdiskaping i skogen i Oppdal. 1 Prosjektrapport mai 09. 1. Innledning. 1.1 Bakgrunn. Den 4.03.05 ble det arrangert et møte med representanter

Detaljer

Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013

Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013 NILFs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding10.12.2014 Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013 Driftsgranskingene i jordbruket er en årlig statistikk basert på regnskap og opplysninger

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021»

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Scenariokonferanse, vannregion Nordland 22.03.12: «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Arne Farup Fylkesmannen i Nordland landbruksavdelinga Foto: Karsten Steinvik

Detaljer

TEMA Nr. 2 - Januar 2015

TEMA Nr. 2 - Januar 2015 TEMA Nr. 2 - Januar 2015 Foto: Maud Grøtta Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken,

Detaljer

NYTT FRA LANDBRUKETS HMS-TJENESTE

NYTT FRA LANDBRUKETS HMS-TJENESTE NYTT FRA LANDBRUKETS HMS-TJENESTE Brannvern- aktuelt også i 2013. Brannvern er et viktig område i bondens HMS-arbeid og et sentralt tema for HMS-kampanjen i landbruket. Årlig går ufattelige verdier opp

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

3. SAMLING: TRYGGERE SAMMEN. En god beredskapsplan er viktig. Men hvordan blir den god?

3. SAMLING: TRYGGERE SAMMEN. En god beredskapsplan er viktig. Men hvordan blir den god? TRYGGERE SAMMEN Et villere, våtere og varmere vær stiller skjerpede krav til vår beredskap. Branner og ulykker minner oss om vår sårbarhet. Hvordan forbereder vi oss best mulig? «Tryggere sammen»-prosjektet

Detaljer

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Til bønder i Oslo og Akershus Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og SABIMA

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen : 08.09.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015. 1. Tilskuddsregler 1.1. Skogkultur. Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november.

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november. SKOGBRUK. SKOGFOND Søknad om utbetaling av skogfond må fremmes innen utgangen året etter at investeringen er foretatt. Det er viktig at all nødvendig dokumentasjon/informasjon følger med søknaden. Det

Detaljer

Morgendagens kunnskapsbonde

Morgendagens kunnskapsbonde Morgendagens kunnskapsbonde Økt melk- og kjøttproduksjon Økt kompetanse på grovfor og utnyttelse av utmarka/beiteressursene Økt utnyttelse av landbrukets ressurser Økt kompetanse knyttet til økonomi Etablere

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2 Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Elin Valand Sandnes, 21.08.2015 Deres ref: Vår ref: 13/01475-50 Saksbehandler: Monica Nedrebø Nesse Arkivkode: --- Søknad om miljøtiltaksmidler

Detaljer

Finansieringsmuligheter i normal drift og ved investeringer. - Hvordan finansierer en mest mulig fornuftig nødvendige investeringer

Finansieringsmuligheter i normal drift og ved investeringer. - Hvordan finansierer en mest mulig fornuftig nødvendige investeringer Finansieringsmuligheter i normal drift og ved investeringer. - Hvordan finansierer en mest mulig fornuftig nødvendige investeringer Fagmøte Solhaug grendehus 3. mars. Gunnar Aunsmo Tine Rådgivning og medlem

Detaljer

Hva er dyrest? Grovfôr eller kraftfôr? En studie av driftsgranskingene 2014

Hva er dyrest? Grovfôr eller kraftfôr? En studie av driftsgranskingene 2014 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 14.03.2016 11/01319-10 Utarbeidet av Anders Huus Til: Representantskapet og styret i Norges Bondelag Kopi: Hva er dyrest? Grovfôr eller kraftfôr? En

Detaljer

Miljøfondet- status og ny organsiering for 2015 Årsmøte Nordnorsk 08.01.2015 Trude Nordli, Fagsjef Miljø og Helse

Miljøfondet- status og ny organsiering for 2015 Årsmøte Nordnorsk 08.01.2015 Trude Nordli, Fagsjef Miljø og Helse Miljøfondet- status og ny organsiering for 2015 Årsmøte Nordnorsk 08.01.2015 Trude Nordli, Fagsjef Miljø og Helse Om miljøfondet Havbruksnæringens miljøfond ble presentert på FHLs generalforsamling i Bergen

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Læreplan VG 3 Landbruk

Læreplan VG 3 Landbruk Læreplan VG 3 Landbruk Obligatoriske fag Plante- og husdyrprod. 12 t/uke Utmark og kulturlandskap 5 t/uke Gårdsdrift 6 t/uke Obligatorisk tverrfagleg praktisk eksamen Plante- og husdyrproduksjon Programfaget

Detaljer

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS)

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS) Til bønder i Østfold Kurs for bønder i Østfold mandag 23. februar 2015 Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og OIKOS Program 0900 Velkommen.

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I LEKA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I LEKA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I LEKA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge

Detaljer

Kommunedelplan landbruk - Handlingsplan Rælingen kommune

Kommunedelplan landbruk - Handlingsplan Rælingen kommune Kommunedelplan landbruk - Handlingsplan 2016 2027 Rælingen kommune 4.1 HOVEDMÅLSETTING FOR MATPRODUKSJON Øke matproduksjonen i Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet. Delmål: Sikre et sterkt jordvern

Detaljer

Høringssvar til utkast til forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Høringssvar til utkast til forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Trondheim, 28.11.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11891 Saksbehandler: Heidi Hansen Høringssvar til utkast

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NOAs ARK

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NOAs ARK Innhold: Byvandring om biologisk mangfold langs Ljanselva. Onsdagsforum om truslene mot naturmangfoldet NOA søker web-redaktør! Årets Markaregistreringer Biologisk vandring: Bevaring av Oslos elver viktig

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato /8726-8 Aksel Håkonsen952 78

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2013 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 8. februar på

Detaljer