Barnefattigdom november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnefattigdom 2012. 6. november 2012"

Transkript

1 Barnefattigdom november 2012

2 1. Sammendrag Innledning Bakgrunn for handlingsplan Arbeidet med handlingsplanen Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer Lavinntekt i barnefamilier Bekjempe lavinntekt i barnefamilier Andre tiltak og planer Tiltaksplan Litteraturliste... 17

3 2 1. Sammendrag Handlingsplan for bekjempelse av lavinntekt i barnefamilier i Siljan kommune er ett ledd i regjeringens satsning for fattigdomsbekjempelse, som igjen samsvarer med FN s Barnekonvensjon 1, artikkel 27 og 31. Regjeringen har bestemt at samtlige kommuner som har en relativt stor fattigdomsutfordring i forhold til innbyggere kan søke om midler til å bekjempe og forebygge fattigdomsutfordringen i sin kommune. I denne planen har vi gjort rede for hvilke hoved satsningsområder regjeringen har i forhold til barnefattigdom. Videre har vi trukket frem noe av det viktigste Siljan kommune gjør i sitt arbeid mot lavinntekt. I den delen hvor vi presenterer hvordan vi har arbeidet med denne handlingsplanen har vi presentert hvem arbeidsgruppen for dette prosjektet består av og hvilken bakgrunn de ulike medlemmene har. Når vi skulle gjøre rede for fattigdomsforståelse og foreta en del begrepsavklaringer oppdaget vi at dette er et stort tema, med mange ulike definisjoner å forholde seg til. Vi valgte å ha hoved fokus på EU sin definisjon av hva som er lavinntektsgrensen, da vi opplever at det er den definisjonen som er mest brukt i arbeid mot barnefattigdom i Norge. Noe av det mest interessante i denne handlingsplanen er hvem som har lavinntekt i Norge, og spesielt i Telemark og i Siljan. Vi har ved hjelp av tall fra SSB 2 vist at det i Siljan kommune er innbyggere som lever under lavinntektsgrensen. Vi har gjennom relevant litteratur og ulik forskning vist at lavinntekt i barnefamilier er ett stort felt, med mange sammensatte områder som alle er med på å skape problematikken og opprettholde den. Fra kapittel 7 i denne planen har fokuset vært hvordan vi skal bekjempe lavinntekten i Siljan kommune. Vi har i denne planen vist hva Siljan kommune har gjort i dette arbeidet frem til nå, deretter har vi listet opp ulike tiltak vi vil videreføre i Til alle tiltakene har vi kommet med en faglig begrunnelse for hvorfor vi har valgt å ha fokus på de tiltakene vi vil ha fokus på. Videre trekker vi frem hvilke tiltak og satsningsområder som finnes i Siljan kommune som har en direkte påvirkning på kommunens arbeid mot lavinntektsproblematikken.. Deretter har vi gjort rede for noen tiltak i Telemark fylke, som har en påvirkning på kommunens arbeid mot lavinntekt i barnefamilier. 1 FNs konvensjon om barns rettigheter er en traktat om menneskerettigheter som omhandler sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter til barn. Konvensjonen definerer et barn som et menneske under 18 år, så fremst ikke en annen grense for voksen alder er anerkjent av landets lover. Loven ble signert av FNs generalforsamling den 20. november 1989 og trådte i kraft den 2. september Statistisk sentralbyrå.

4 3 2. Innledning Denne handlingsplanen er et resultat av arbeidet som er gjort til nå og arbeidet som skal bli gjort fremover i arbeidet mot lavinntekt i barnefamilier i Siljan kommune. Vi vil belyse dagens situasjon i kommunen ved hjelp av tall fra Statistisk sentralbyrå, forskning og relevant litteratur. Vi vil forsøke å besvare viktige spørsmål som hvorfor vi har lavinntekts familier, hvordan vi på best mulig måte kan sørge for at de barna som lever under lavinntektsgrensen kan få en god hverdag. Det viktigste spørsmålet vi vil belyse og finne gode forslag til løsninger på er hvordan vi skal forebygge lavinntekt i barnefamilier i Siljan kommune. Avslutningsvis vil vi komme med konkrete tiltak som Siljan kommune har, eller planlegger å starte opp med, som har som formål å bedre hverdagen til barn som pr dags dato lever i familier med lavinntekt. Videre vil vi gjøre rede for de tiltakene vi har eller skal starte opp med, som har som formål å forebygge lavinntekt i barnefamilier i Siljan kommune. 3. Bakgrunn for handlingsplanen FN s barnekonvensjon som Norge har implementert, som en del av sitt lovverk, understreker i art. 27 at barn har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sosiale utvikling. Videre trekker art. 31 frem «barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder» I tråd med FN s barnekonvensjon har regjeringen gitt strenge føringer til at barnefattigdom og fattigdom generelt må bekjempes. I dette kapittelet vil vi trekke frem noen områder som regjeringen fokuserer på i deres kamp mot lavinntekt. Videre vil vi kort gjøre rede for noen av de tiltakene Siljan kommune har igangsatt i vårt arbeid mot barnefattigdom Regjeringens satsning Handlingsplan mot barnefattigdom er ett prosjekt som er en del av regjeringens satsning for å forebygge og bekjempe fattigdom i Norge. I stortingsprop. 1S ( ) er det skrevet i punkt Innsats for bedre fordeling og mot fattigdom: «Regjeringen oppnevnte i 2008 Fordelingsutvalget for å se på utviklingen i økonomiske forskjeller over tid, hvilke faktorer som påvirker fordelingen og hvilke tiltak som kan bidra til en jevnere fordeling. ( ) utvalget har sett på tiltak som kan bidra til å forhindre at økonomiske forskjeller strekker seg over tid, herunder at fattigdom går i arv». Videre står det skrevet: «Regjeringen la sammen med forslaget til statsbudsjettet for 2007 fram en handlingsplan mot fattigdom. Handlingsplanen er fulgt opp med tiltak og styrkninger i de årlige statsbudsjettene i perioden Handlingsplan mot fattigdom videreføres i Handlingsplanen mot fattigdom er rettet inn mot tre delmål: at alle skal gis mulighet til å komme i arbeid, at alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg og å bedre levekårene for de vanskeligst stilte». I punkt 7 Handlingsplan mot fattigdom, rapport og status er det skrevet at arbeidet med handlingsplan mot fattigdom omfatter tiltak i flere ulike departementer, som for eksempel

5 4 kunnskapsdepartementet, barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, arbeids- og inkluderingsdepartementet og kommunal- og regionaldepartementet. Et av de tiltakene det blir satset mye på er kvalifiseringsprogrammet. Dette er ett program som er ment å være langsiktig og for personer som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og som har ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold fra folketrygden. Andre tiltak er blant annet gratis leksehjelp. Barn og unge som er i kontakt med barneverntjenesten og / eller NAV har mulighet til å søke om midler til blant annet ferietilbud, fritidstilbud og lignende. Størrelsen på bostøtteordningen har økt og inntektsgrensen er satt ned. Det er satt av midler som kommunene kan søke om til å bekjempe barnefattigdom i sitt nærmiljø. Det er strenge kriterier for å få innvilget disse midlene og kommuner som får disse følges nøye opp og må rapportere og redegjøre tildelte midler og hvordan disse blir disponert Kommunens satsning: Arbeid mot lavinntekt i barnefamilier og arbeidet med handlingsplan Siljan kommune fikk tildelt midler til arbeid mot lavinntekt i barnefamilier førstegang i Siden den gang har kommunen satt i gang ulike tiltak som for eksempel Jente- og guttegrupper som kommer sammen ca. hver 14. dag og gjør ulike aktiviteter. Økonomisk støtte til betaling av kontingenter og nødvendig utstyr til barn og unge som ønsker å delta i en organisert fritidsaktivitet. Kompetanseheving for ansatte som jobber med barn og unge. Økonomisk støtte til deltakelse ved for eksempel ferieleirer for ungdom som blir organisert av frivillige organisasjoner. I 2012 er det opprettet en prosjektstilling som skal jobbe med utarbeidelse av handlingsplan mot lavinntekt i barnefamilier. Alle tiltakene som er igangsatt er i tråd med de kravene som stilles for å få tilskudd til bekjempelse av lavinntekt, jamfør «kriterier for tildeling av tilskudd for å styrke innsatsen mot barnefattigdom i kommunene kap ». Bakgrunnen for hvorfor Siljan kommune har valgt de tiltakene de har gjennomført til nå vil bli nærmere presentert i kapittel 7.

6 5 4. Arbeidet med handlingsplanen I denne delen vil prosjektgruppa (heretter omtalt som vi) gjøre rede for hvordan vi har arbeidet med lavinntekt i barnefamilier prosjektet og hva som er tenkt videre i forhold til arbeidet mot lavinntekt. Arbeidet med handlingsplanen mot lavinntekt i barnefamilier har vært organisert som ett prosjekt. Prosjekt ansvarlig er NAV leder Magne Haglund. Hensikten med handlingsplanen er å forebygge og i størst mulig grad motvirke at barne- familier blir «fattige» Organisering av prosjektet Arbeidet med handlingsplanen er organisert som ett prosjekt og det er dannet en prosjektgruppe. Prosjekt ansvarlig er som nevnt NAV leder Magne Haglund. Videre består gruppen av: Sigrid Pedersen (barnevernleder i Siljan kommune). Morten Nystad (nestleder i oppvekstavdelingen). Marit Bergan (ledende helsesøster i Siljan kommune). Jeanette Aas Andersen (kulturkonsulent i Siljan kommune). Linda Thommesen (Ansatt i NAV Siljan for å utarbeide planen mot lavinntekt i barnefamilier i Siljan kommune). Prosjektgruppen skal lage en konkret plan på tiltak som skal forebygge lavinntekt i barnefamilier i tiden fremover. Tiltakene skal ha en effekt her og nå, men hovedformålet med tiltakene skal være å forhindre at barnefamilier i fremtiden fortsetter å ligge under lavinntekts grensen i fremtiden Prosjektaktiviteter Det har i arbeidet med planen vært avholdt to møter i prosjektgruppen. Første møtet var andre møtet var På det første møtet ble det satt noen rammer for hva vi ønsker med tiltakene og hva vi skal ha hovedfokus på. På det andre møtet presenterte hver avdeling sine forslag til tiltak og hva de ønsket å ha med i denne planen på tiltakssiden. I forkant og etterkant av disse to møtene har gruppen benyttet seg av kommunikasjon via telefon og e-post.

7 6 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer I denne handlingsplanen velger vi konsekvent å bruke begrepet lavinntekt istedenfor begrepet fattigdom. Fattigdom er et negativt ladet ord. Den gruppen som lever under slike forhold ønsker ikke å bli omtalt som fattige. På et seminar som ble holdt på Bø hotell våren 2012, var det et utvalg av ungdommer som lever i familier med lavinntekt. Disse ungdommene skulle forklare oss litt om hvordan de opplever sin hverdag og hvordan de opplever det å være i offentlige systemer, som for eksempel barnevern og NAV. Det første disse ungdommene sa var: «Slutt å omtal oss som fattige. Barn i Afrika som sulter, er fattige. Vi er ikke fattige, vi har bare ikke de samme økonomiske forholdene som majoriteten i Norge har. Vi har lavinntekt, men vi er IKKE fattige». På bakgrunn av uttalelser som dette og fordi vi i prosjektgruppen er helt enig med de ungdommene vi har møtt i ulike kontekster i forhold til bruken av begrepet fattigdom, velger vi derfor å bruke begrepet lavinntekt. Definisjon av lavinntektshusholdninger «En person tilhører lavinntektsgruppen hvis husholdningens samlede inntekt etter skatt per forbruksenhet er lavere enn 60 % av medianinntekten. Medianinntekten er midtpunktet i fordelingen av husholdninger etter ekvivalentinntekt. Ekvivalentinntekten er husholdningens inntekt etter skatt delt på antallet forbruksenheter i husholdningen. Husholdningens samlede inntekt omfatter både skattepliktige og ikke skattepliktige inntekter, for eksempel sosialhjelp, bostøtte fra Husbanken, stipend fra Statens lånekasse (lån fra Statens lånekasse regnes derimot ikke som inntekt)» 3 (SSB.no ). Med dette menes at man innen for ett geografisk område som for eksempel ett fylke eller en kommune først finner en husholdnings ekvivalentinntekt, dette gjøres ved å se på familiens samlede inntekt etter skatt fordelt på antall personer i husstanden. I EU 4 skalaen vektes personer i husholdningen slik: Første voksene har en vekt lik 1, andre voksene har en vekt lik 0,5 og hvert barn i husstanden har en vekt lik 0,3. Så finner man frem til den midterste inntekten i området. Ikke gjennomsnittet, men den midterste, dette blir da referert til som medianinntekten. Dette vil da si at halvparten av innbyggerne tjener over det som er medianinntekten og halvparten tjener undre det som er medianinntekten. Videre finnes det ulike metoder for å fastsette hvem som skal kategoriseres som fattige og hvem som ikke er det. De vanligste måtene å fastsette hvem som er fattige er ved bruk av OECD 5 sine måle metoder eller EU sine målemetoder. OECD legger til grunn at de som tjener under 50 % av medianinntekten har lavinntekt. EU legger til grunn at de som tjener under 60 % av medianinntekten har lavinntekt. Man vil få flere innbyggere som vil bli definert somgruppen med lavinntekt ved bruk av EU sin definisjon 6. Andre sider som er viktig å ta hensyn til når men definerer hvem som er har lavinntekt er varigheten av den tiden familien har lavinntekt. Det er stor forskjell på å ha lavinntekt ett år og å ha være vedvarende lavinntekt. Alle kan av ulike årsaker som for eksempel studie, lærlingtid og permisjoner ha lav inntekt en kort periode på opptil ett år uten å tilhøre de som har vedvarende lav inntekt Den europeiske union. 5 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. 6 Fattigdom og levekår i Norge,

8 7 Vedvarende lavinntekt har man først når inntekten har vært lav over tid. OECD definerer de som har hatt lav inntekt (under 50 % av medianinntekten) de siste tre årene som fattige. EU definerer de som har hatt lav inntekt (under 60 % av medianinntekten) to av de tre siste årene som fattige. Hvem som har lavinntekt er avhengig av hvilken definisjon vi bruker. I forbindelse med arbeidet mot lavinntekt i barnefamilier i Siljan kommune og arbeide med denne handlingsplanen har vi valg å forholde oss til EU sin definisjon av lavinntekt, fordi det er denne definisjonen som hovedsakelig blir benyttet på regjeringen sine nettsider Hvem har lavinntekt i Norge og hva er situasjonen i Siljan? Lavinntekt i ett så «rikt» land som Norge er ett komplisert fagfelt. Det handler om så mye mere enn å være blakk av og til. Å ha lavinntekt er ett skambelagt område, det skal ikke snakkes om og de som går under denne kategorien jobber aktivt med å skjule det så godt de kan. Dagens samfunn har velferdsordninger som skal være tilgjengelig for alle som har behov for det. En barnefamilie som går under kategorien «fattige» er oftest barnefamilier med en forsørger, altså en inntekt 7. De nyeste tallene som er tilgjengelige fra Statistisk Sentralbyrå er for perioden I 2010 var medianinntekten for alle husholdninger i Siljan kommune uavhengig av hvor mange husholdningen består av kroner, mens den for en voksen og barn i alderen 0-17 år var kroner. Medianinntekten i en kommune blir regnet ut ifra hele kommunens befolkning sin inntekt, noe som betyr at de som hadde under kroner i 2010 hadde en inntekt under 60 % av median inntekten. 2,4 % av Siljan sin befolkning som hadde inntekt i 2010 hadde en årlig inntekt under 60 % av median inntekten, dette tilsvarer ca. 60 personer. Dette tallet kan anses som overaskende stort, men det er viktig å huske på at antall familier som hadde inntekt under 60 % av median inntekten er mye lavere. Noen familier i Siljan har mange barn, denne familien vil da måtte ha mye høyere inntekt en familie med for eksempel et barn for å komme over 60 % av median inntekten. Det finnes ingen tilgjengelig statistikk på SSB som gir en indikator på hvor mange barn det gjennomsnittlig er pr husholdning i Siljan. En annen ting som er viktig å huske på er at den statistikken vi trekker frem er gjelder for 2010, altså ett år, ikke over en tre års periode som er kriteriet for tilhøre vedvarende lavinntektsgruppen. Tilgjengelig statistikk er nå to år gammel, og mye har endret seg i samfunnet i forhold til inntekt siden Statistikken vise også at innvandrer familier ofte ligger under lavinntektsgrensen 8. I følge SSB vil den nyeste statistikken for 2011 bli publisert , det vid derfor ikke la seg gjøre å få med de ferskeste tallene i denne handlingsplanen 9. 7 Tormod Øia og Halvor Fauske: Oppvekst i Norge Abstrakt forlag, Oslo. refererer til statistikk fra SSB som skisserer den økonomiske situasjonen til barnefamilier i perioden SSB, SSB,

9 8 6. Lavinntekt i barnefamilier Det er mange faktorer som påvirker barnefamilier sin inntekt I dette kapittelet vil vi gjøre rede for hvilke faktorer som spiller inn, hva som forårsaker lavinntekt i barnefamilier, hvilke konsekvenser det gir å leve under vedvarende lavinntekts forhold og hva som opprettholder dette problemet Hva forårsaker lavinntekt i barnefamilier, hva er konsekvensene og hva opprettholder problemet? Hva som forårsaker lavinntekt i barnefamilier og hvordan man kan få slutt på dette problemet er et omdiskutert tema. Det de fleste forskningsrapporter på dette området trekker frem som hoved årsaken er mangel på arbeid og arbeidsinntekt. Likevel viser det seg at husstander som har en arbeidsinntekt allikevel kan havne i kategorien lavinntekts familier. Årsaken til det er da at arbeidsinntekten er for lav i forhold til hvor mange som bor i husstanden. De aller fleste som havner i kategorien lavinntektsfamilier til tross for at de har en arbeidsinntekt er oftest enslige forsørger og innvandrere. Disse gruppene finner vi også igjen i den delen av befolkningen som har lavinntekt på grunn av manglende arbeidsinntekt, altså de som lever på sosialhjelp og eller andre offentlige stønader. Årsaken til at personer ikke har arbeid som gir nok inntekt eller ikke har arbeid i det hele tatt, er mange. Vi velger å trekke frem to hovedårsaker, nemlig mangel på utdanning, som betyr at personen ikke har nok kompetanse til å komme inn på arbeidsmarkedet. Videre er helse, både fysisk og psykisk en faktor som kan begrense en persons deltagelse i arbeidslivet 10. Konsekvensene av å leve med vedvarende lavinntekt, altså over en tre årsperiode er mange. Her vil vi liste opp noen av de mest fremtredende konsekvensene. Sosial eksklusjon, blant annet fordi familiens økonomiske situasjon tilsier at familien ikke har råd til å ha det samme utstyret og delta på de samme aktivitetene som andre i nærområdet. I Norge har mange svært god råd, noe som medfører et «kjøpepress» som skaper stor avstand mellom familier med lavinntekt og resten av samfunnet 11. Barn i lavinntekts familier har ofte stor risiko for å få kroniske sykdommer som for eksempel astma. De er mere utsatt for å få andre helseplager også, deriblant depresjoner og lav selvfølelse. Liten eller ingen kjennskap til hvilke yrker og utdanningsmuligheter som finnes 12. Til tross for at det er forsket mye på hva som forårsaker lavinntekt i barnefamilier, hva konsekvensene er og hva som opprettholder denne problematikken, finnes det ingen fasit svar. Det de fleste enes om er at arbeid er hovednøkkelen, men hvordan dette målet skal oppnås, og hva som kan hjelpe på «her og nå» situasjonen for de som lever med lavinntekt er fortsatt ikke avklart. Det finnes mange prosjekter og tiltak som er igangsatt og under utarbeidelse / planlegging, for å bekjempe lavinntekt i barnefamilier eller har andre hoved formål, men som allikevel har en direkte påvirkning på lavinntektsproblematikken. Dette vil vi komme tilbake til senere i planen. Noe av utfordringen er vel at det som blir gjort for disse familiene skal oppmuntre til arbeid / aktivitet og selvforsørgelse, samtidig som de barna som befinner seg i disse familiene ikke skal leve under uakseptable forhold. 10 Fattigdom og levekår, Tormod Øia og Halvor Fauske: Oppvekst i Norge Abstrakt forlag, Oslo. 12 SSB,

10 Lavinntekt sett i sammenheng med boligforhold, helse, sosial inkludering og utdanning/ arbeid- ulike utfordringer som alle påvirker hverandre. Forskning underbygger betydningen av boligforhold for barnefamilier 13. Hvor folk bor, under hvilke forhold de vokser opp og om det er eid eller leid bolig spiller en stor rolle for hvor vidt familien er sosialt inkludert eller ekskludert. Videre viser de til at boligforhold henger tett sammen med familien sin økonomiske situasjon. Familier med lav inntekt bor oftest i leid bolig. Rapporten viser at boligforhold henger blant annet sammen med helse situasjonen i familien og arbeidsforhold. Så man ser at det er en ond sirkel, lav inntekt gir dårligere boligforhold, dårligere boligforhold gir dårligere helse som blant annet depresjoner, noe som igjen fører til at man ikke kan være like aktiv på arbeidsmarkedet. Dårlige boforhold påvirker barnas lærings evne i skole situasjon. Barn som bor under dårlige boforhold har ofte mange bekymringer som blant annet foreldrenes økonomi og hvor lenge de får bli boende der de bor. Disse barna har ofte dårligere helse enn hva gjennomsnittsbarn har da foreldrenes økonomiske situasjon fører til at barna ikke får det varierte og næringsrike kostholdet de trenger. I rapporten har forfatterne intervjuet fem familier som bor under dårlige boforhold. Det som kommer frem i disse intervjuene er blant annet at boforholdene er trange, slik at det er blant annet ikke plass eller ro for barna til å gjøre lekser. Boligen ligger ofte i belastede strøk, noe som fører til at barna ikke kan ferdes utenfor boligen uten tilsyn og barna bekymrer seg mye for naboer og lignende. Samtlige av overnevnte forhold påvirker barna sin skoledag, de blir trøtte og uopplagte, alle bekymringene blir forstyrrende elementer som gjør at barna mister konsentrasjon og deres innlæringsevne blir svært redusert. Dette fører igjen til dårlige resultater på skolen, noe som reduserer mulighetene når det kommer til videregående skole og høyere utdanning. Dette begrenser hvilke muligheter disse barna vil ha på arbeidsmarkedet. Dette vil påvirke deres økonomi og boligforhold i voksen alder. 13 FAFO rapport 2011:16 av Inger Lise Skog Hansen og Bjørn R. Lescher Nuland.

11 10 7. Hvordan bekjempe lavinntekt i barnefamilier i Siljan kommune? Siljan kommune har deltatt i prosjektet «mot barnefattigdom» siden I perioden har det vært satt inn ulike tiltak der kommunen har vurdert at det er mest hensiktsmessig. I dette kapittelet vil vi gå nærmere inn på hvilke tiltak som er satt i gang i Siljan kommune, hvem som har ansvaret for hva og ikke minst, hvilken faglig begrunnelse som er lagt til grunn for hvorfor vi har valgt nettopp de tiltakene vi har valgt Nåværende og planlagte tiltak i regi av avdeling oppvekst, primært barneverntjenesten i Siljan Det har blitt oppretter guttegrupper og jentegrupper, som har gitt barn fra familier med lav inntekt i Siljan kommune en ny arena å ferdes på. På denne arenaen har barna fått være med på positive og utviklingsfremmende aktiviteter. Bakgrunnen for disse tiltakene har vært at barn i lavinntektsfamilier ofte blir sosialt ekskludert. Barn i lavinntektsfamilier kan ofte bli isolert fra resten av samfunnet fordi familien ikke har råd til at de kan delta på diverse aktiviteter. Videre har noen av midlene blitt brukt til å dekke kontingenter til for eksempel fotball, speider, skolemusikk og kulturskolen, samt andre aktuelle fritidsaktiviteter for barn og unge. Dette har ført til at barna som har fått støtte til dette har fått en positiv arena som har gitt dem muligheten til å skape nye positive relasjoner til jevnaldrende barn, som igjen fremmer barnets sosiale utvikling. Andre tiltak har vært støtte til å delta på feriekolonier, sesongkort i alpinbakken og lignende. Det har blitt opprettet en utstyrsbank på barneskolen. Her kan barn og unge låne utstyr som ski, skøyter og lignende. Ved å gjøre diverse fritidsutstyr tilgjengelig for de som ikke har anledning til å kjøpe eget, øker disse barnas mulighet for å delta på ulike aktiviteter med jevnaldrende Tiltak som planlegges og videreføres i Barneverntjenesten i Siljan kommune fortsetter med jente- og guttegrupper. 2. Unge mødre grupper: En arena hvor de unge mødrene i Siljan møtes. Her får de veiledning i forhold til omsorgsoppgaver, barneoppdragelse o.l. Gruppen skal samles annen hver uke og for eksempel spise mat sammen, gjøre aktiviteter og få foreldre veiledning. 3. Utstyrsbanken opprettholdes.

12 Nåværende og planlagte tiltak i NAV Siljan NAV møter daglig de familiene som trenger økonomisk bistand i en eller annen form for å klare å håndtere situasjonen med boutgifter, barnehage, skolefritidsordning eller forefallende utgifter. Hjelp rettet mot barn blir prioritert. Det være seg penger til deltakelse i aktiviteter eller f.eks. ferieopphold. NAV har ansvar for er gjeldsrådgiving. Gjeld og opparbeidelse av gjeld kan være svært tyngende for flere av familiene. NAV Siljan har ansvaret for oppfølging av flykningene i kommunen. Oppfølging er blant annet å skaffe den første boligen og nødvendig utstyr til etablering, boveiledning og praktisk bistand og veiledning i forhold til økonomi. Voksene flyktninger har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet når de blir bosatt i en kommune. Dette programmet kan vare i inntil to år og kan rett til introduksjonsstønad. Innholdet i programmet skal, i tillegg til norskopplæring, også inneholde generell faglig opplæring og veiledning om hvordan man skal orientere seg i det norske samfunn innbefattet det med økonomi. Når foreldrene har en plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet, må barna ha tilsyn, NAV Siljan oppfordrer til at barna skal være i barnehage og SFO. Dette er viktig perspektiv i forhold til språklig-, sosial- og kulturell integrering. Siljan kommune har praktisert at et medlem (forsørgeren) i hver flyktningfamilie som blir bosatt i Siljan kommune kan få støtte til å ta førerkort. Støtten som kan gis er pr nov 2012 på inntil kr. Bakgrunnen for å ha bidratt til at innvandrere kan ta førerkort er at det er få jobber i Siljan kommune, for å få arbeid må innvandrerne da dra til Skien, eventuelt Porsgrunn. Ved å bidra til at en person i hver familie som blir bosatt i kommunen får førerkort bidrar vi til å øke deres muligheter for å få seg arbeid. NAV Siljan har også fokus på familiene, og spesielt barnas mulighet for deltakelse i fritidsaktiviteter sammen med andre. Derfor er NAV Siljan behjelpelig med å ta kontakt med aktuelle lag/foreninger, og å legge til rette for at barna skal få mulighet til å delta på lik linje med andre barn.

13 Planlagte tiltak som NAV Siljan har koordineringsansvaret for og som videreføres eller opprettes i Aktivitetsgruppe for arbeidssøkere i Siljan kommune (mest forebyggende, men vil også ha en positiv effekt på nåsituasjonen). Dette er Siljan kommune sitt hovedtiltak for å forebygge lavinntekt i barnefamilier. Det er et stort tiltak og det vil bli utarbeidet en egen plan med rutiner og faglig innhold for aktivitetsgruppen. En arena hvor arbeidssøkere skal møte. Gruppen samles for eksempel på biblioteket, i idrettshallen eller et annet sted hvor det med få endringer kan legges til rette for de behovene vi vil ha. Aktuelle aktiviteter: Jobbsøking. Jobbsøker kurs, jobbsøker veiledning. Kost og ernæring, matlagingskurs (må eventuelt leie skolekjøkkenet for å få gjennomført det). Økonomi kurs, økonomi veiledning. Felles arrangerte turer. Utdeling av praktiske oppgaver hver dag (plenklipping, vedhogst, snømåking for eldre og syke i kommunen, bli med skole/sfo/barnehager som hjelp på div utflukter osv). Ut på jobb/praksis plass leting (hvor deltakerne har vært og resultatet må dokumenteres). Intervjutrening individuelt og i mindre grupper. Yrkesveiledning, hva finnes av mulige yrkesvalg/ utdanninger. Noe av formålet med aktivitetsgruppen skal være å få folk ut i arbeid og å holde arbeidssøkerne daglig aktivitet. De vil få kjennskap til arbeidsmarkedet og ulike utdanningsmuligheter, samt for eksempel en innføring i økonomi og kosthold. På denne måten vil vi øke deres muligheter til innpass arbeidsmarkedet. De som trenger inspirasjon til yrkesvalg vil få det. De vil ha en forpliktelse og noe å gå til hver dag, noe som igjen vil øke deres forståelse for hva som er forventet av innbyggerne i dagens samfunn. Resultatet vil være at flere kommer seg i arbeid og/eller aktivitet. Veien ut av lavinntekt arbeid. Finansiering av prosjektet må bli ett samarbeid mellom kommunen, NAV og eksterne samarbeidspartnere. 2. NAV utarbeider en «sjekk liste» med faresignaler/tegn på barnefattigdom, som gir en oversikt over hvem denne problematikken berører. Vi vil da få en bedre oversikt over hvilke familier som er i en slik situasjon. Da vil vi også vite hvem som har behov av for eksempel gjeldsrådgivning / økonomiveiledning. Videre må det holdes jevnlige samarbeidsmøter med aktuelle enheter i kommunen om de aktuelle familiene, slik at hver familie får den rette hjelpen og oppfølgingen. 3. NAV har utarbeidet skriftlige rutiner på hvordan unge mennesker skal tas imot og følges opp når de kommer til NAV. 4. Integreringsplan: Det skal utarbeides en integreringsplan for flyktninger i Siljan kommune. Denne planen vil synliggjøre hva som er flykningenes behov i løpet av en fem års periode. Formålet med planen er blant annet å sikre flyktninger god integrering, oppfølging og trygge overganger mellom voksen opplæringen, jobb og/ eller utdanning.

14 Samfunnsavdelingen i Siljan sine tiltak som skal bidra til å bedre barn i lavinntekt familier sin hverdag 1. Det er i dag ingen ungdomsklubber som drives av kommunen. Kommunen bidrar økonomisk med støtte til tiltak for barn og unge, som ungdomsklubbene i regi av Siljan Normisjon og Siljan IL. Kommunens erfaring er at det de beste resultatene kommer når det er private aktører som står bak initiativene, og kommunen bidrar med økonomiske midler. Dette vil videreføres i Siljan Idrettslag får også tilskudd for sitt arbeid rettet mot barn og unge i form av Allidrett som er tilbud til barn fra klasse. Et tiltak vi mener kunne være hensiktsmessig er å bevilge økonomisk støtte til idrettslagene til å kjøpe inn utstyr, slik at alle skal kunne være med. Som vi vet er utstyr av typen ski og alpint og sykler dyre investeringer for en familie med dårlig økonomi. Det ville derfor være et godt tiltak at idrettslagene hadde noe utstyr til lån slik at barn kan få delta i fysisk aktiviteter. Her kunne man også gjøre idrettslagene selv bevisste i arbeidet med å få «gammelt» utstyr fra medlemmene når barna har vokst fra det. 3. Fysisk aktivitet har flere verdier: Det sprer glede til den som deltar i aktiviteten, den som er aktiv oppnår mestringsfølelse og blir i bedre fysisk form. Som vi vet er fysisk aktivitet kroppens eget antidepressiva og er på den måten med på å gi barn en god psykisk helse. Fysisk aktivitet er også gjerne knyttet opp mot sosiale møteplasser som vi også vet er positive for barns utvikling. 4. Det er gjort flere forsøk på å ha arrangementer på biblioteket, men det har vist seg at det har vært synkende interesse for dette blant befolkningen. Det er derfor pr. i dag ingen aktiviteter der i regi av kommunen. Vi vil gjerne at biblioteket kan være et sted hvor frivillige kan møtes og bruke lokalet til sine aktiviteter som for eksempel lesegrupper, filmklubb og lignende. Kulturkonsulenten vil arbeide med å finne gode løsninger for å øke organisert frivillig aktivitet i biblioteket sine lokaler.

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 1 Sammendrag Antallet fattige barn (0-18 år) har steget de siste årene. I 2010 bodde det 99 728 barn i Norge som ble definert som fattige. Samme periode bodde

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Barnefattigdom i Oslo En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Oslo, desember 2011 1 Forord Høsten 2010 fikk Helse- og velferdsetaten et oppdrag

Detaljer

Skjervøy kommune 2014-2018

Skjervøy kommune 2014-2018 Foto: Inger Bolstad Skjervøy kommune 2014-2018 Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge. Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen

Detaljer

Strategiplan mot fattigdom 2014-2018

Strategiplan mot fattigdom 2014-2018 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Evaluering og rullering av Tiltaksplan mot fattigdom 2007... 2 2.1. Tiltak fra forrige planperiode med kommentarer... 2 3. Formålet med en strategiplan mot fattigdom... 4 4.

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier

Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier En panelstudie 2000 2009 Mona Sandbæk & Axel West Pedersen (red.) Rapport nr 10/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Barn og

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Karin Gustavsen TF-rapport nr. 283 2011 TF-rapport Tittel: TF-rapport nr: 283 Forfatter(e): År: 2011 Gradering: Antall sider: 98 Sosiale ulikheter

Detaljer

Det er jo ingen som sulter her, men...

Det er jo ingen som sulter her, men... Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll Det er jo ingen som sulter her, men... Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom Inger

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer