Molde kommune Budsjett og økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009"

Transkript

1 Molde kommune Budsjett og økonomiplan K-sak: 78/05 F-sak:139/05 Vedtatt av Molde kommunestyre 15 desember 2005

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Behandling av budsjett og økonomiplan RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING 5 SAKSPROTOKOLL I MOLDE FORMANNSKAP FORMANNSKAPETS INNSTILLING 6 BEHANDLING 6 SAKSPROTOKOLL I MOLDE KOMMUNESTYRE VEDTAK 26 Behandling Sammendrag oppsummering Innledning Visjon, mål og strategier for Molde kommune STIFINNERPROSJEKTET Økonomisk status Molde kommune REGNSKAPSRESULTAT DRIFTSSITUASJONEN ARBEIDSKAPITAL LÅNEGJELD OG KAPITALUTGIFTER KOSTRA (Kommune Stat Rapportering) Framskrevet folkemengde Statlige rammebetingelser - sentrale forutsetninger STATSBUDSJETTET NYTT INNTEKTSSYSTEM LØNNSOPPGJØR Rammebetingelser Molde kommune BEREGNING AV RAMMER FOR MOLDE KOMMUNE TOTALE INNTEKTSRAMMER MOLDE KOMMUNE KOMPENSASJONSTILSKUDD INVESTERINGSBIDRAG R MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON EIENDOMSSKATT TOPPFINANSIERING RESSURSKREVENDE BRUKERE TILSKUDD FLYKTNINGER OG INNVANDRERE AKSJEUTBYTTE KALKULATORISKE POSTERINGER KONSESJONSKRAFT Driftsbalanse og utfordringer i perioden BUDSJETT I BALANSE OPPBYGGING AV RESERVE DRIFTSBALANSE PENSJONSUTGIFTER - AVTALEFESTET PENSJON SYKEFRAVÆR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER SKOLE Budsjettrammer til stabs- og driftsavdelingene NETTO DRIFTSUTGIFTER I PERIODEN DRIFTSBUDSJETT STABS- OG DRIFTSAVDELINGENE RÅDMANNEN OG DRIFTS- OG FORVALTNINGSAVDELINGEN 80

4 11.4 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN ØKONOMIAVDELINGEN KIRKELIG FELLESRÅD SERVICETORGET SKOLEAVDELINGEN BARNEHAGEAVDELINGEN HELSEAVDELINGEN BARNE- OG FAMILIEAVDELINGEN SOSIALAVDELINGEN PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE BRANN- OG REDNINGSAVDELINGEN EIENDOMSAVDELINGEN BYGGESAK OG GEODATA KOMMUNALTEKNIKK KULTUR Investeringer INVESTERINGSBEHOV FOR ALLE AVDELINGENE FELLESOMRÅDET PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN KIRKELIG FELLESRÅD SKOLEAVDELINGEN PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN BRANN- OG REDNINGSAVDELINGEN EIENDOMSAVDELINGEN BYGGESAK OG GEODATA KOMMUNALTEKNIKK KULTURAVDELINGEN Fondsdisposisjoner Kommunens garantiansvar Budsjettskjema 1 A Hovedoversikt driftsbudsjett Budsjettskjema 2 A Hovedoversikt investeringsbudsjett Anskaffelse og anvendelse av midler Driftsbudsjett fordelt på ansvar Prosjektoversikt investeringer 202

5 1. Behandling av budsjett og økonomiplan Molde kommune Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2005/ Saksbehandler: Jannicke Tautra Ingeborgvik Dato: Budsjett og økonomiplan Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Molde formannskap Molde kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling Formannskapet legger saken frem for kommunestyret med slik innstilling: 1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett 2006 og økonomiplan Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og Kirkelig fellesråd. 3. Kommuneskatten for 2006 blir å utligne med høyeste lovlige prosentsats for alle skattearter. 4. Eiendomsskatten skrives ut med 2,5 promille av takst. 5. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom stabs- og driftsavdelingene i kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av bevilgningen på felles lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av formannskapet, fordeling av pott for økt pensjonskostnad og pott for økte øvrige forsikringskostnader. 6. Molde kommune tar opp lån på kr ,- til finansiering av budsjetterte investeringer iht. vedlagte spesifikasjoner. Lånet forutsettes avdratt over investeringens levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene. 7. Ordføreren godtgjørelse er lik rådmannens grunnlønn

6 Saksprotokoll i Molde formannskap Formannskapets innstilling 1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett 2006 og økonomiplan Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og Kirkelig fellesråd. 3. Kommuneskatten for 2006 blir å utligne med høyeste lovlige prosentsats for alle skattearter. 4. Eiendomsskatten skrives ut med 2,5 promille av takst. 5. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom stabs- og driftsavdelingene i kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av bevilgningen på felles lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av formannskapet, fordeling av pott for økt pensjonskostnad og pott for økte øvrige forsikringskostnader. 6. Molde kommune tar opp lån på kr ,- til finansiering av budsjetterte investeringer iht. vedlagte spesifikasjoner. Lånet forutsettes avdratt over investeringens levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene. 7. Ordføreren godtgjørelse er lik rådmannens grunnlønn Behandling Følgende dokumenter ble delt ut i møtet: Uttalelse fra hovedarbeidsmiljøutvalget i Molde kommune til budsjett og økonomiplanen Uttalelse fra eldrerådet til budsjett og økonomiplan , handlingsplan for eldreomsorg og Glomstua omsorgssenter og sjukeheim samt fylkeslegens uttalelse til saken Notat vedrørende reduksjon i bemanningsfaktoren på sjukeheimene Brev fra Molde lokallag av landslaget for offentlige pensjonister vedrørende eldres kultursenter Brev fra KLP forsikring vedrørende reduksjon av premien i KLP s pensjonsordninger i 2006 Brev fra rådmannen vedrørende pensjonskostnader Torgeir Dahl (H) fremmet følgende forslag: Tillegg punkt 1: med følgende endringer i rammene for den enkelte avdeling: Drift- og forvaltning: Personal- og organisasjon: Økonomiavdelingen: Servicetorget: Kultur, dekning merforbruk 2005: Sum rammereduksjon:

7 Økt inntektskrav Brann- og redning: Effektiviseringskrav 1% på ramme for alle avd, unntatt: Kirkelig fellesråd Skole Barnehage Sosial Pleie- og omsorg Tiltak funksjonshemmede Kultur Sum effektiviseringskrav: Besparelse pensjon: Sum rammeforbedringer: Endringer investeringsplan: Investeringer Adm Endr Forsl Adm Endr Forsl Adm Endr Forsl Adm Endr Forsl Drift- og forvaltn Pers- og org. IKT, IP telefon, Kirkelig f.råd. Kirkens hus Skole. Kvam, Bolsøya skole, Barnehage, uteom Eiendom.adm.bygg,, Lager Berg, ENØK, Komm.tekn.Glomstuvn Kultur,Moldemarka, Idr.anlegg komm.gr., Sum Nytt punkt 4: Eiendomsskatten skrives ut med 2,2 promille av takst. Reduserer eiendomsskatten 2006 fra 36 mill til 32 mill, dvs en reduksjon av inntektsrammen med kroner. Endringer punkt 6: Molde kommune tar opp lån på kr til finansiering av budsjettets investeringer iht. vedlagte spesifikasjoner.

8 Thorbjørn Myhre (AP) fremmet følgende forslag: Budsjett 2006 Økte utgifter Pleie- og omsorg økt ramme ,- (bemanningsfaktoren reduseres ikke) Dekning Eiendomsskatten reduseres ikke ,- (i følge rådmannens framlegg) Harald Valved (FRP) fremmet følgende forslag til alternativt budsjett 2006 for Molde kommune:

9 Innledning: Molde Fremskrittsparti vil med dette fremme sitt alternative kommunebudsjett for Molde Fremskrittsparti baserer sitt budsjettforslag på kommunelovens 45-47, regler for utarbeidelse av årsbudsjett, samt utarbeidede forskrifter for kommunebudsjetter. I Økonomireglementet for Molde kommune, overordnede prinsipper side 10 står det: Når avdelingens årsresultat viser et merforbruk i forhold til budsjett skal merforbruk dekkes av avdelingens disposisjonsfond. Dersom det gjenstår merforbruk skal dette dekkes inn i påfølgende års budsjett i form av en tilsvarende reduksjon i avdelingens bevilgning Det er uansvarlig økonomistyring å akseptere overforbruk. Tiltak mot overforbruk må innskjerpes og ansvar må gjøres gjeldende. Generelle betraktninger Kommunens plass i samfunnet Den offentlige virksomhet skal utøves innenfor rammen av rettsstaten og demokratiet. Det norske demokratiet bør ha sin basis i lokalsamfunnet. Molde Fremskrittsparti vil understreke at kommunen skal være til for kommunens innbyggere, og ikke motsatt. Derfor må det også bli mye lettere for innbyggerne å bestemme hvordan man vil at ens egen kommune skal være. Molde Fremskrittsparti har som sitt mål at partiets folkevalgte skal være innbyggernes ombudsmenn, og talsmenn overfor det offentlige. Molde Fremskrittsparti vil at lokale folkeavstemninger, folkemøter, åpne høringer, brukerstyrer og servicekontrakter må bli naturlige deler av en åpen kommunal forvaltning. Med slike tiltak vil man bringe Molde kommunes innbyggere med i både beslutningsprosesser og drift av tjenestene. Dette samtidig som man begrenser politikernes, profesjonenes og byråkratenes makt til fordel for tjenestemottaker, pårørende, elev, foreldre, brukere og innbyggere. Kort om innholdet i dette budsjettforslaget Molde Fremskrittsparti vil som vi har gjort over flere år, gi utrykk for at vi er svært bekymret over at det politiske flertallet i kommunen fortsatt ikke vil ta inn over seg den alvorlige situasjonen dette flertallet har bidratt til at kommunen nå er havnet i. Kommunen har i løpet av de siste årene havnet i et økonomisk uføre, som i løpet av kort tid kan bidra til at man ikke lenger har mulighet til å gi innbyggerne det tjenestetilbudet disse har krav på. Det er en fare for at flertallets beviste og ansvarsløse holdningen nå er i ferd med å resultere i en trussel mot dette tjenestetilbudet, og kvaliteten på kommunens primæroppgaver som skole, helse, pleie og eldreomsorg. Molde Fremskrittsparti vil i dette alternative budsjett og i forslag til økonomiplan foreslå en rekke tiltak for å skape handlingsrom for fremtiden. Fremskrittspartiet foreslår å redusere Molde kommunes totale lønnsbudsjett ved å innføre stillingsstopp. Forutsetningen for ny stillingshjemmel skal være at det stilles konverteringsgrunnlag, eller en beslutning i kommunestyret. I vårt alternative forslag legges det inn midler som vil sikre at kommunens primære ansvarsområder som skole, barnevern og pleie og omsorg ikke får redusert tjenestetilbudet overfor disse brukerne. Molde Fremskrittsparti ønsker å omorganisere kommunens ledelsesstruktur. Vi ønsker snarest å få en

10 flatere struktur (en 2nivå modell) med færre ledernivåer, samt å effektivisere og konkurranseutsette flere av kommunens tjenester. Molde Fremskrittsparti vil videre vurdere å selge ut kommunens eierandeler i diverse foretak og annen eiendomsmasse. Fremskrittspartiet er sterkt uenig i den ekspansjon kommunene boligforetak har gjort det siste året. Blant annet oppkjøp av Sykepleieskolen. Eventuelt vil vi kunne være med å kreve at Istad kraft må gi ut et større utbytte til eierne. Dette bør da kunne forventes å være på minimum 8 %. Fremskrittspartiet vil arbeide for at elevene og foreldrene får et reelt valg til selv å velge hvilken skole eleven ønsker å gå på. Molde Fremskrittsparti mener videre at det er viktig å sette pris på det frivillige arbeidet som blir gjort i kommunen og foreslår derfor blant annet å øke tilskuddet til frivillighetssentralen i 2006 med kr ,-. Vi øker også tildelingene til frivillige lag og organisasjoner med ,-. Dette tas innen rammen kultur. Molde Fremskrittsparti mener videre at dette budsjettforslaget vil gi brukerne av Molde kommunes primære tjenester et tilfredsstillende tilbud tilpasset kommunens inntekter. Med vennlig hilsen Molde Fremskrittsparti Per Hanekamhaug Ingebjørg Klausen Thorbjørn Ulleland Kjell Tore Wirum Harald Valved Ole Johan Ytterhaug Alf Idar Tverli Inger Hanekamhaug Fremskrittspartiet i MOLDE Ansvarlig Handlekraftig Troverdig Folkelig Gjennom lojalitet til det programmet vi gikk til valg på og ved at disse 4 begrepene skal gjennomsyre vår politikk skal vi sette vårt preg på politikken i Molde kommune. Gjennom de forhandlingene Fremskrittspartiet har gjennomført med Regjeringspartiene de siste årene økte overføringene til kommunene med flere milliarder. Gjennom forlikene har Fremskrittspartiet medvirket til at budsjettene fikk en sterkere sosial profil. Molde Fremskrittsparti har i perioden etter valget hatt fokus på å leve opp til det programmet vi gikk til valg på. Vi har stemt mot en rekke saker ikke fordi det ikke har vært gode saker, men fordi saken ikke kunne tilgodesees på grunn av kommunens økonomi. Vi har og skal fortsatt ha fokus på kommunens lovpålagte primæroppgaver; Helse, Omsorg, Skole og Samferdsel. Vi skal fortsatt ha samme fokus på reduksjon av eiendomsskatten med mål om opphør i 2010.

11 Molde kommune har over flere år tatt for mye vann-, avløp- og renovasjonsavgifter. Dette har medført at kommunen skylder innbyggerne 37 millioner. Molde Fremskrittsparti krever at dette tilbakebetales snarest mulig og at avgiftene for ettertiden legges på et kostnadsdekkende nivå som er i overensstemmelse med retningslinjene. Fremskrittspartiet legger fram et alternativt budsjett som vil danne grunnlag for vår behandling av budsjettet i Formannskapet og Kommunestyret. Forslaget er preget av det programmet vi gikk til valg på. Med dette som utgangspunkt håper vi på at vi sammen med de øvrige partier kan komme fram til et budsjett i balanse med en profil som vil skape handlefrihet på lang sikt. Status Molde kommune Molde kommune har ca 1800 ansatte. Fram til i dag har antallet bare gått en vei. Det vises for liten vilje til å redusere i organisasjonen og fjerne eller konkurranseutsette oppgaver. En for stor del av kommunens driftsbudsjett er bundet opp i kommunens egne faste ansatte. Dette gir liten fleksibilitet. Moldes økonomi er særdeles anstrengt. Kommunen lever over evne og gjennom vedtak og disposisjoner har kommunen skjøttet sitt bo på en elendig måte. Handlefriheten er fraværende. Det siste grepet i denne sammenheng var at den såkalte utbyttedelen av Istad-fondet ble brukt til å saldere et underskudd på regnskapet i Driften er på bristepunktet og låneopptakene er maksimale med maksimale avdragstider. Kommunens økonomi er særdeles sårbar for enhver svingning. Tiltak og retning Kommunens organisasjonsstruktur Fremskrittspartiet mener dagens modell ikke er hensiktsmessig. Den er lite oversiktlig og ansvarsmessig lite inspirerende i de mest ressurskrevende områdene. Vi ønsker en flatere struktur med flere selvstendige resultatområder (den enkelte skole og institusjon). Dette vil gi utvidet delegering og et økt ansvar gjøres gjeldende ute i organisasjonen. Vi tror at en slik organisering vil lette oversikten og øke mulighetene for rasjonelle og motiverende driftsformer og øke motivasjonen for budsjettdisiplin. Fortløpende omstilling Alle store organisasjoner krever omstilling. Gjennom endringsprosesser vil elementer i kommunens organisasjon finne mer rasjonelle løsninger på kommunens oppgaver. Det skal være vårt mål å gi innbyggerne tilfredsstillende tjenester og mest mulig fornuftig bruk av de midler innbyggerne stiller til disposisjon for kommunen. Strategisk retning Molde fremskrittsparti ser det som avgjørende at kommunen opparbeider seg økonomisk handlefrihet både driftsmessig og investeringsmessig. Mesteparten av kommunens driftsmidler er bundet i lønnsutgifter. Dette hemmer fleksibiliteten og fører til at det bindes kapital i anlegg, maskiner og utstyr. Molde FrP ønsker at kommunen skal konkurranseutsette de oppgaver andre (les private) kan løse på en like bra eller bedre måte. På de aller fleste felter er dette mulig. Vårt alternative budsjett Vi ønsker et budsjett som baseres på realistiske forutsetninger og som har et langsiktig perspektiv. Tjenestetilbudet til kommunen må justeres ned slik at det står i forhold til inntektsgrunnlaget.

12 Eiendomsskatten Eiendomsskatten er en usosial skatt som rammer død (eller frosset) kapital. Den rammer unge i etableringsfasen og eldre mer enn de kapitalsterke. Fremskrittspartiet vil avvikle eiendomsskatten innen 2010 etter følgende nedtrapping : 2006: 2,2 promille (31 mill), 2007: 1,7 promille (24 mill), 2008: 1,2 promille (17 mill), 2009: 0,7 promille (10 mill). De aller fleste barnefamilier og eldre har fast eiendom som er pålagt eiendomsskatt. En reduksjon i skatten på 0,6 promille representerer for en eiendom som er taksert til 2 mill, kr 1200,- i redusert skatt. Den samme eiendommen har totalt fått redusert eiendomsskatten med kr 3000,- siden nedtrekket startet på 3,5 promille. Friheten den enkelte selv har til å velge øker i takt med reduksjonen av skatten. Potensialet for eiendomsskatten med dagens takstgrunnlag er kr for en bolig med takst 2 millioner. Når nedtrekket startet hadde denne boligen en eiendomsskatt på kr Når denne skatten reduseres og senere fjernes helt, må alle påregne å betale større egenandeler for de aktiviteter de selv velger å delta i. Helse og omsorg Dette er et område som krever store ressurser. Dette er et område alle ønsker skal ha en høg prioritet. Når området krever så store ressurser setter det krav til rasjonell drift. Dette må vektlegges i større grad enn i dag. Molde FrP ønsker å ha fokus på fleksibel hjemmebasert omsorg. De aller fleste ønsker å greie seg selv lengst mulig. Ved å finne fleksible løsninger som tilpasses den enkelte kan slike løsninger utvides. En sykehjemsplass koster i snitt ca og alle alternative løsninger som tilfredsstiller brukerne må derfor utvikles. Fremskrittspartiet aksepterer ikke at oppstart av Råkhaugen blir utsatt til Molde kommune vil ha en dekningsprosent på 19 % for personer over 80 år. Dette er under den nasjonale målsetting på 25 % (kan være for høy i Molde). Kommunen må finne den dekningsgraden som samsvarer med det reelle behovet. Molde FrP vil starte renoveringen av Glomstua i 2006 og sluttføre denne i Innflytting første halvdel Renoveringen gjennomføres med en lavere kostnad (45mill) enn kommunens plan (65mill). Kommunen skal treffe alle tiltak for å trekke statlige midler til renoveringen, men renoveringen starter uavhengig av dette. Skole, oppvekst og barnehage Skolestrukturen beholdes som i dag. Iverksetting av mer rasjonell administrasjon av skolene bør vurderes straks. Det bør snarest igangsettes et arbeid for å vurdere sammenslåing av skoler uten at undervisningsstedene endres. Ved å oppheve de geografiske inntaksreglene vil skoleverket bli brukerstyrt, ettersom foreldre og elever selv vil kunne velge hvilken skole de ønsker å benytte. Dette vil føre til at skolene må konkurrere om å være mest attraktiv. Det er ikke en klar sammenheng mellom kvaliteten på undervisningen og rammetimetallet. En undersøkelse gjennomført av OECD viser at å økte utdanningsutgiftene ut over et visst nivå har en negativ effekt på resultatene i skolene målt i effekt på resultatene. Vi er forbi dette nivået i Norge. Molde Fremskrittsparti vil opprettholde nivået slik det var forutsatt for 2005 pluss de pålagte endringer som er kommet fra sentralt hold. Dette kan gjøres innenfor et budsjett på 165 mill. Det

13 vises til kommunens egen evalueringsrapport som beskriver at elevgrunnlaget i skolen ikke tilsier en økning av driftsnivået ut over planlagt nivå i Det vises til den tallmessige oversikten som beskriver opprettholdelsen av 2005-nivået påplusset de lovpålagte tilleggene: Skole har mindre utgifter/større inntekter i 2006 enn i 2005 på grunn av følgende: Vaktmestere flyttet til eiendom Spes ped logoped synsped flyttet til barn/familie SFO inntekt er øket 17% Morgentilbud økt betaling Stilling flyttet til dokumentsenteret Ny rammeavtale innkjøp Redusert utgifter (ramme) Sum I tillegg er det avtalt følgende endringer tidligere Rammereduksjon Rammeøkning Kostnadsreduksjon Redusert ramme Sum NY ramme for skole for 2006 før endringer Økninger Lønnsoppgjør 2005, virkn Bolsøya 5-7 og Sekken u-skole Sekken barnehage Økt rammetimetall /06 helårseff Kunnskapsløftet saker Sum økninger Totalt skoleavdelingen Molde skal ha full barnehagedekning med forsvarlig kvalitet, men dette krever samtidig at ressursene nøye avpasses nøkternt etter behovet. Kommunens Sentraladministrasjon Administrasjonen har gjennomgått en betydelig omstilling. Så langt har ikke dette gitt økonomiske gevinster. Erfaringer viser at en synliggjøring av gevinster er vanskelig, men FrP pålegger administrasjonen å synliggjøre i Administrasjonen har fagområder som kan konkurranseutsettes. Vi ønsker at dette blant annet blir vurdert innen drift av IKT, felt innen kulturavdelingen og kommunalteknikk. Konkurranseutsetting Kommunen bør i langt større grad enn i dag gjennomføre konkurranseutsetting av kommunale tjenester til private eller kommunale bedrifter. En slik konkurranseutsetting vil erfaringsmessig gi økonomiske gevinster. Det vil også synliggjøre på en bedre måte hva de ulike tjenestene koster. Dette kan blant annet gjelde vaktmestertjenester, feiing, verkstedtjenester I et tidligere vedtak er administrasjonen pålagt å forberede konkurranseutsetting av Råkhaugen. Dersom dette ikke kan realiseres i nær framtid ønsker Fremskrittspartiet at samme prosessen gjennomføres med Kirkebakken så snart som mulig.

14 Kultur Kultursjefen er den eneste avdelingssjefen i Molde som aktivt informerer politikerne om alle aktivitetene i avdelingen. Dette gjør han på en objektiv måte og han fortjener ros. Vi savner noe av denne positive ståpåviljen og søken etter nye måter å operere på i andre avdelinger. Mye av trivselen til folk i kommune-norge er knyttet til opplevelser på det kulturelle område. Lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats for å tilby variasjon. Denne innsatsen skal kommunen støtte aktivt. Spesielt gjelder dette aktivitet som inkluderer barn og unge. Kommunen skal være en samarbeidspartner og støttespiller. Det er derimot ikke kulturavdelingens oppgave å arrangere kulturarrangementer i egen regi. Fremskrittspartiet går inn for at en langt større del av avdelingens budsjett skal gå til økonomisk driftsstøtte til lag og foreninger som aktiverer barn og ungdom. Deres arbeid er det beste rus- og kriminalforebyggende arbeid kommunen kan støtte. Fremskrittspartiet mener flere av avdelingens områder ligger vel til rette for alternative driftsformer. Vi går blant annet inn for konkurranseutsetting av store deler av Park og idrett. Molde kommune skal ha et bassengtilbud, både til idrett og fornøyelse, men også til behandling. FrP mener det eneste realistiske alternativ er opprusting av dagens anlegg. Det er ingen realisme å satse på et badeland til over 100 mill. Vi vil annullere opplåningen til badeland og stanse forfallet av Idrettens hus straks. Badelandskommiteen må straks dreie til opprusting av Idrettens hus. Politisk virksomhet Molde Fremskrittsparti er tilfreds med at det politiske flertallet har en positiv innstilling til å drive forandringsledelse i kommunen. Men vi er skeptisk til at flertallet i kommunen sist år økte stillingen som varaordfører fra 40 til 50 % Fremskrittspartiet tror ikke at en slik økning vil bidra til økt politisk aktivitet og engasjement i lokalmiljøet. Vi tror heller dette vil bidra til å forsterke politikerforakten i kommunen. For Fremskrittspartiet i Molde er det viktig med politisk aktivitet og engasjement hos flere av kommunens innbyggere. Vi er derfor positiv til ordningen med et kommunalt tilskudd til de politiske partiene tilsvarende statsstøtten i stedet for de økningene i de politiske ledergodtgjørelsene. I den økonomiske situasjonen kommunen er kommet opp i 2005 så er det viktig for politikerne å vise at også vi er innstilt på å se om ting kan gjøres mer effektivt og annerledes for å spare penger. Derfor er det et viktig signal til innbyggere og ansatte for å vise måtehold og ansvarlighet i bruk av ressursene også på politisk aktivitet. FREMSKRITTSPARTIET VIL I 2006 ARBEIDE FOR Å NÅ FØLGENDE MÅL: 1. Molde kommune skal være en ja kommune som innbyggerne og næringslivet opplever at er der for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer disse måtte ha. 2. Molde kommune skal være en kommune som tilstreber seg å både tenke og handle forebyggende. 3. Molde kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og derigjennom skape grunnlag for å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine innbyggere. 4. Molde kommune skal fortsette arbeidet med å øke tilbudet til de som er mest avhengige av kommunens tjenester i perioden.

15 5. Molde kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder på alle sine tjenester. 6. Molde kommune skal i perioden aktivt arbeide for å redusere sykefraværet blant kommunens ansatte. 7. Molde kommunen skal være en kommune som skal hjelpe mennesker som havner i et rusmisbruk tilbake til et verdig liv. 8. Molde kommune skal arbeide for å redusere eiendomsskatten for private, næringslivet og på sikt fjerne denne dobbeltbeskatningen. 9. Molde kommune skal støtte opp om, og stimulere til økt aktivitet i det frivillige barne- og ungdomsarbeide i kommunen. MOLDE KOMMUNE SKAL VÆRE EN KOMMUNE TIL BESTE FOR BÅDE INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV! Drifts- og investeringsbudsjettet: Fremskrittspartigruppen i Molde Kommunestyre. Driftsbudsjett forslag 2006 INNTEKTER (1000) Budsjett Budsjett FRP Frp 2007 Frp 2008 Frp Gruppens AVDELING Revidert Rådmannen budsjettforsl s siste ag 2006 forslag Skatteinntekter Rammeoverføringer Netto inntektsutjevning 743 Andre stalige overføringer, rentekompensasjon skolelån, og kirkebygg Inv. Bidrag R Stalig fullfinans. Glomstua Kompensasjonstilskudd omsorgsbolig og sykehjem

16 Overføring overskudd fra Molde Utleieboliger Momskompensasjon "gammel" NY Momskompensasjon for MVA investeringer. Mva kompensasjon fra andre selskaper inkl investeringsavgift til disse selskapene Eiendomsskatt Toppfinansiering ressurskrevende brukere Flyktningetilskudd Aksjeutbytte Istad Kraft as Kalkulatoriske posteringer Konsesjonskraft Summer Fremskrittspartigruppens forslag til Driftsbudsjett 2006 Utgifter etter 22. Nov UTGIFTER Rådmanne ns etter 22.Nov FRP gruppens endringer FRP gruppens Frp 2007 Frp 2008 AVDELING Budsjett 2005 forslag til budsjett for 2006 økning/reduksjon av utgiftene Budsjett forslag 2006 Frp 2009 Plan og utvikling Planrådgiver utsettes Balansert målstyring

17 halveres Drift og forvaltning Varaordfører beholdes som 40% Controllerstilling utsettes Web-redaktør utsettes Sekretær dok-senteret utsettes Personal og organisasjon 731 Økonomiavdelinge n Økonomikonsulent utsettes Regnskapskontrollør utsettes Kirkelig fellesråd Vedlikehold kirker økes Servicetorget Skoleavdelingen tall strukturendret Full bemanning utsettes Økt ramme tildeles ikke ( ) Barnehager Helse Drift helsedel Råkhaugen utsettes Barne og familie Beholde ramme barnevern Sosial Utsette seng og frokost ( - 0,4 mill) Ikke øke sosialhjelp ( - 1 mill) Pleie og omsorg Tiltak funksjonshemmede Endre prioriteringer innenfor rammen

18 Brann og redningsavdelingen Eiendomsavdelinge n Kostnadsreduserende tiltak Innsparinger i forhold til rammen Øket vedlikehold kommunale bygg Byggesak og Geodata Kommunalteknikk Kultur Økt tilskudd frivillige org ( ) Økt tilskudd frivillighetssentralen ( ) Nedlegge MOT samarbkommune ( ) Redusere i rammen ( ) Generell rammereduksjon utover Admin. synliggjør foreslått effektivisering ( ) Rammered.andre avd fordeles ( ) Summer

19 Fremskrittspartigruppen i Molde Kommunestyre. Driftsbalanse forslag 2006 ( i 1000 ) Budsjett 2005 Budsjett 2006 FRP Gruppens FRP 2007 Driftsbalanse Revidert Rådmannens budsjettforsla etter 22 nov g 2006 FRP 2008 FRP 2009 Inntekter Netto driftskostnader Brutto driftsresultat Renter Avdrag Netto Finansutgifter Netto Driftsresultat Avsetning felles lønnspott Avsetn av inv moms til disp-fond. Økt pensjonskostnad KLP Økt forsikringskostnad Overføringer fra boligselskap KLP premie fra Avsetn renter bundne driftsfond Forventet økt kommunestatsing Fra disp.-fond Til disp.-fond RESULTAT Avsetning/bruk driftsfond

20 Fremskrittspartigruppen i Molde Kommune. Forslag til Investeringsbudsjett 2006 ( i 1000) Rådmannens FRP gruppens endringer 2006 FRP gruppens Frp 2007 Frp 2008 Frp 2009 AVDELING forslag til investeringer for 2006 økning/ reduksjon av investeringene forslag til Investerings budsjett 2006 Fellesområdet Plan og utvikling Sentrumstiltak reduseres 500 Opparbeide strandomr økes 500 Drift og forvaltning Personal og organisasjon IKT investeringer reduseres (- 1000) Økonomiavdelingen Kirkelig fellesråd Servicetorget Skoleavdelingen Utvidelse av investeringer utsettes til 2007 (-30000) Barnehager Helse Barne og familie Sosial Pleie og omsorg Glomstua oppstart renovering ( 20000)

21 Tiltak funksjonshemmede Brann og redningsavdelingen Eiendomsavdelinge n Byggesak og Geodata Ikke flytte investering i ny kommandobil Omorg adm bygg ( -3000). Rehab komm bygg (1000) Kommunalteknikk Nytt tomtefelt boliger forsinket oppstart (-5000) Ny-asfaltering komm.grusveier utkant-molde (4000) Investeringer vann og avløp reduseres ( ) Kultur Utsette uteområde Bjørset (- 200) IT bibliotek utsettes (-400) Turveg til skihytta (400) Starte rehab Idrettens hus (3000) Utsette Investering Badeland ( ) Summer

22 Verbalforslag : Skole Med bakgrunn i ovennevnte legger Fremskrittspartiets kommunestyre gruppe frem følgende verbal forslag på skole: 1. Kommunen skal praktisere fritt skolevalg så langt dette er praktisk mulig. 2. Kommunestyret ber administrasjonen intensivere arbeidet for å omdanne skolene i kommunen til egne driftsselskaper med egne driftsstyrer. Forelderrepresentanter skal ha flertall i skolenes driftsstyrer. Driftsstyrene får totalansvar for drift av skolene, herunder ansvar for budsjett og personale. Skolene tilføres inntekter fra kommunen gjennom et stykkprissystem. 3. Leieinntekter fra aktiviteter som foregår i skolene utenom skoletid skal tilfalle den enkelte skole direkte. Administrasjon og Rådmann Med bakgrunn i ovennevnte legger Fremskrittspartiets kommunestyre gruppe frem følgende verbal forslag: 1. Kommunestyret ber administrasjonen gjennomgå alle kommunens forsikringsavtaler for å innhente alternative tilbud samt å vurdere kommunenes status som selvassurandør. I denne sammenheng tas det kontakt med andre kommuner for å vurdere et samarbeid med sikte på stordriftsfordeler. 2. Kommunestyret ber administrasjonen innarbeid antall ansatte og antall årsverk i årsmelding og budsjett for avdelingene/resultatområdene med oversikt 3 år bakover og 1 år fremover. Sosiale tjenester Med bakgrunn i ovennevnte legger Fremskrittspartiets kommunestyre gruppe frem følgende verbal forslag: 1. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide et særskilt regnskap for kostnadene forbundet med mottak og integrering av flyktninger og asylsøkere. Regnskapet må skille mellom kostnader forbundet til personer som har vært bosatt i kommunen i inntil 5 år og personer som har vært bosatt i kommunen i mer enn 5 år. Dette for å sikre en bedre kontroll med at de statlige refusjonene gjennom integreringstilskuddet de 5 første årene faktisk dekker kommunes kostnader forbundet med mottak av flyktninger/asylsøkere. 2. Ordningen Arbeid for sosialhjelp (vilkår for sosiale ytelser) utredes. Administrasjonen bes innhente erfaringer med ordningen fra andre kommuner.

23 Helse og omsorg Molde Fremskrittspartiets kommunestyregruppe legger frem følgende verbal forslag: 1. Kommunestyret ber administrasjonen forbereder konkurranseutsetting av Kirkebakken så snart som mulig. Eiendomsforvaltning Molde Fremskrittspartiets kommunestyre gruppe legger frem følgende verbal forslag: 1. Kommunestyret ber om å få en utredning av eiendomsforvaltningen i Molde kommunen og Det KF Molde utleieboliger. 2. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en prioritert liste over kommunale bygninger, tomter og eiendommer som kan legges ut for salg. Listen legges frem for politisk behandling i kommunestyrets møte i juni Kommunalteknikk Molde Fremskrittspartiets kommunestyre gruppe legger frem følgende verbal forslag: 1. Kommunestyret ber om å få fremlagt de kommunale gebyrene for vann, avløp og renovasjon som egne kapittel i budsjett og regnskap. Kapitlene skal synliggjøre kostnadskomponentene i beregningsgrunnlaget for gebyrene på en oversiktlig og lettlest måte. Kapitalkostnader, driftskostnader og fordelte indirekte driftskostnader, samt rentesatser og dekningsgrad må kunne leses ut av budsjett/regnskapet. Også budsjett for forventede utvikling i vann-, avløps- og renovasjons-sektorene de nærmeste 3 år må være med (herunder investeringsplan og gebyrnivå). Administrasjonen forbereder sak og innhenter anbud for veivedlikehold / vintervedlikehold / rengjøring / vaktmestertjenester / oppmålingstjenester, slik at en kan vurdere alternative driftsoperatører. 2. Feietjenesten i kommunen settes ut på anbud. 4. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en oversikt over kommunens totale bil- og maskinpark. Oversikten skal munne ut i en plan for samkjøring / samordning over etatsgrensene / sektorene i kommunen og et eventuelt samarbeid over kommunegrensene. Overflødig materiell selges. Ved nyanskaffelser og utskifting av gammelt / utrangert materiell skal leieavtaler med private vurderes opp mot kommunalt eierskap. Ola Fremo (SV) fremmet følgende forslag: Nytt punkt 1: Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett 2006 og økonomiplan , med følgende endringer: Skole: Økes med 3 mill. Opprettholdes på dagens nivå.

24 SFO: Omsorg: Økes med 1,5 mill. Økes med 3 mill. Bemanningsfaktoren opprettholdes på dagens nivå. Sosial: Økes med 1 mill. Styrking av arbeidet med unge rusmisbrukere og ungdom på vei inn i rusmiljøet. Drift- og forvaltning: Reduseres med 0,5 mill. Brann og redning: Kommunalteknikk: Reduseres med 0,5 mill. Reduseres med 0,5 mill. Nytt punkt 4: Eiendomsskatten skrives ut på 2004-nivå. Investeringer: Pleie- og omsorgsavdelingen: Glomstua: Investeringene fremskyndes til 2006 og Frøydis Austigard (V) fremmet følgende forslag: Besparelse KLP 4,5 mill Hjelset servicesenter Eldres kultursenter oppvekstledere Til reduksjon av bruk av momskompensasjon mill Det ble avholdt gruppemøter for samordning/endring av forslag. Det ble etter dette gjort følgende endringer. AP og SV trakk sine fremsatte forslag. Det ble deretter fremmet følgende fellesforslag fra AP/SV/SP/KRF: Økte inntekter: - ikke redusere eiendomsskatt reduserte pensjonskostnader Sum Økte utgifter: - pleie- og omsorg: ikke redusere bemanningsfaktor skole

25 - kultur SFO Sum Votering: FRP s fremsatte forslag falt med 10 mot 1 (FRP) stemmer. H s fremsatte forslag falt med 7 mot 4 (H) stemmer. AP/SV/SP/KRF s fellesforslag falt med 6 mot 5 (AP,SV,SP,KRF) stemmer. V s fremsatte forslag falt med 10 mot 1(V) stemmer. Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 2 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 3 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 4 ble vedtatt med 6 mot 4(H) stemmer. Innstillingens pkt 5 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 6 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 7 ble enstemmig vedtatt.

26 Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak 2. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett 2006 og økonomiplan med følgende endringer: a) med sum endringer i avdelingsrammene for 2006 i forhold til formannskapets innstilling: ( fordeling på avdelingene, se tabell) b) Besparelse pensjon: Sum rammeforbedringer: Avdelingsrammer: Oppr. Endringer i forhold Forslag H, Frp, Kroknes Budsjett Formannskapets til AVDELING 2005 forslag til budsjett 2006 innstilling budsjett 2006 Plan og utvikling Drift og forvaltning Personal og organisasjon Lærlingeordningen belastes avdelingene Økonomiavdelingen Kirkelig fellesråd Servicetorget Skoleavdelingen Barnehager Helse Barne og familie Sosial Pleie og omsorg Vurdere beholde pleiefaktor evt. økt hjemmebasert oms.

27 Tiltak funksjonshemmede Brann og redningsavdelingen Inkl dagtilbud på Enen Økt inntektskrav alarm Eiendomsavdelingen Byggesak og Geodata Kommunalteknikk Kultur Trekk merforbruk 2004: Inkl eldres kultursenter Molde og Hjelset Summer c) Endringer investeringsplan: Investeringer Adm End r Fors l Adm End r Fors l Adm End r Fors l Ad m End r For sl Drift- og forvaltn Pers- og org. IKT, IP telefon, Kirkelig f.råd. Kirkens hus Skole. Kvam, Bolsøya skole, Barnehage, uteom Pleie- og oms, Glomstua Eiendom.adm.bygg,, Lager Berg, ENØK, Rehabilitering bygg Komm.tekn.Glomstuvn Asfaltering kommuneveier Kultur,Moldemarka, Idr.anlegg komm. g r., Sum

28 d) Effektiviseringskrav 1% på rammene for 2007, 2008 og 2009 for alle avdelingene som en følge av MIO. 7. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og Kirkelig fellesråd. 8. Kommuneskatten for 2006 blir å utligne med høyeste lovlige prosentsats for alle skattearter. 9. Eiendomsskatten skrives ut med 2,2 promille av takst. 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom stabs- og driftsavdelingene i kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av bevilgningen på felles lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av formannskapet, fordeling av pott for økt pensjonskostnad og pott for økte øvrige forsikringskostnader. 11. Molde kommune tar opp lån på kr ,- til finansiering av budsjetterte investeringer iht. vedlagte spesifikasjoner. Lånet forutsettes avdratt over investeringens levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene. 8. Ordføreren godtgjørelse er lik rådmannens grunnlønn Verbalforslag: 8. Betalingssatser på tjenestetilbud i PLO er bundet etter forskrift. Kommuneledelsen bes om å arbeide for betalingssatser mer i overensstemmelse med nytteverdien for brukerne. Spesielt gjelder dette: -matombringing (for eksempel kr 60,- for middag) - dagsenterbesøk (kr 59,- for frokost, middag og kaffe) - korttidsopphold ved sykehjem (kr 118,- pr døgn) 9. Budsjettprosessen evalueres før neste budsjettrunde, spesielt med sikt på detaljeringsnivået i kommunestyrets behandling. 10. Pleie- og omsorg: Det foretas en utredning av utvidelse av Skåla omsorgssenter med siktemål å øke antall plasser og samtidig redusere gjennomsnittsprisen pr institusjonsplass i Molde kommune. 11. Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for å budsjettere og finansiere investeringer med netto tall (eksl mva). Dette bør gjennomføres fra budsjettåret Skole a) Kommunen skal praktisere fritt skolevalg så langt dette er praktisk mulig. b)leieinntekter fra aktiviteter som foregår i skolene utenom skoletid skal tilfalle den enkelte skole direkte.

29 13. Administrasjon og rådmann Kommunestyret ber administrasjonen innarbeide antall ansatte og antall årsverk i årsmelding og budsjett for avdelingene/resultatområdene med oversikt 3 år bakover og 1 år fremover. 14. Sosial tjenester Ordningen Arbeid for sosialhjelp (vilkår for sosiale ytelser) utredes. Administrasjonen bes innhente erfaringer med ordningen fra andre kommuner. 15. Eiendomsforvaltning Kommunestyret ber rådmannen legge frem en prioritert liste over kommunale bygninger, tomter og eiendommer som kan legges ut for salg. Listen legges frem for politisk behandling i kommunestyrets møte i juni Kommunalteknikk a)kommunen fastsetter vann- og avløpsgebyret for 2006 og 2007 slik at VA-fondet er tilnærmet lik null ved utgangen av b)feietjenesten i kommunen settes ut på anbud. 17. Det skal i løpet av 1. halvår 2006 gjennomføres en evaluering av omstillingsprosessen MIO. Evalueringen skal omfatte så vel det administrative som det politiske nivået. 18. Samtidig skal det vurderes sammenslåing av : - avdelingene Plan- og utvikling og Byggesak og geodata - Park- og idrett, Kommunalteknikk og eiendom Behandling Følgende dokumenter ble utdelt: Brev av fra leder Bjørg Hjelset vedrørende fortsatt drift av Hjelset servicesenter. Vedlagt følger underskriftsliste (110 navn) mot nedleggelse av servicesenteret. Brev fra Bolsøy Helselag v/eldfrid Holen m.fl. vedrørende Eldres kultursenter. Brev av fra Norsk Pensjonsforbund Møre og Romsdal v/helseutvalget vedrørende eldresentrene. Uttalelse av fra distriktslederne v/sjukeheimene og omsorgssentrene i Molde kommune om konsekvensene av å redusere bemanningen ved boenhetene i sjukeheimene. Brev av fra Harald M. Hjell vedrørende Molde kommunestyres budsjettsak om bevilgning til å lage gjennomfartsveg av Glomstuvegen. Brev av fra beboere i Glomstuvegen mellom Britvegen og Bjønnan v/jon-ola Furberg vedrørende kommunestyrets behandling av forslag om forelngense av Glomstuvegen. Gruppelederne ble gitt 12 minutter taletid og det ble fremmet følgende forslag: Fellesforslag fra Høyre/Fremskrittspartiet/Uavhengig representant Kroknes: Høyres, Fremskrittspartiets og Kroknes' forslag til Driftsbudsjett 2006 Avdelingsrammer: Oppr. Endringer i forhold Forslag H, Frp, Kroknes Budsjett Formannskapets til AVDELING 2005 forslag til budsjett 2006 innstilling budsjett 2006

30 Plan og utvikling Drift og forvaltning Personal og organisasjon Lærlingeordningen belastes avdelingene Økonomiavdelingen Kirkelig fellesråd Servicetorget Skoleavdelingen Barnehager Helse Barne og familie Sosial Pleie og omsorg Vurdere beholde pleiefaktor evt. økt hjemmebasert oms. Tiltak funksjonshemmede Brann og redningsavdelingen Inkl dagtilbud på Enen Økt inntektskrav alarm Eiendomsavdelingen Byggesak og Geodata Kommunalteknikk Kultur Trekk merforbruk 2004: Inkl eldres kultursenter Molde og Hjelset

31 Summer Tillegg punkt 1: a) med sum endringer i avdelingsrammene for 2006 i forhold til formannskapets innstilling: ( fordeling på avdelingene se vedlegg 1) b) Besparelse pensjon: Sum rammeforbedringer: c) Endringer investeringsplan: Investeringer Adm End r Fors l Adm End r Fors l Adm End r Fors l Ad m End r For sl Drift- og forvaltn Pers- og org. IKT, IP telefon, Kirkelig f.råd. Kirkens hus Skole. Kvam, Bolsøya skole, Barnehage, uteom Pleie- og oms, Glomstua Eiendom.adm.bygg,, Lager Berg, ENØK, Rehabilitering bygg Komm.tekn.Glomstuvn Asfaltering kommuneveier Kultur,Moldemarka, Idr.anlegg komm. g r., Sum d) Effektiviseringskrav 1% på rammene for 2007, 2008 og 2009 for alle avdelingene som en følge av MIO. Nytt punkt 4: Eiendomsskatten skrives ut med 2,2 promille av takst. Reduserer eiendomsskatten 2006 fra 36 mill til 32 mill, dvs en reduksjon av inntektsrammen med kroner. Endringer punkt 6:

32 32 Molde kommune tar opp lån på kr til finansiering av budsjettets investeringer iht. vedlagte spesifikasjoner. Arbeiderpartiet 1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett 2006 og økonomiplan , med følgende endringer: Investeringer: Pleie- og omsorg: Glomstua sjukeheim investeringer fremskyndes til 2006 og 2007 Drift: Økte inntekter og reduserte utgifter - eiendomsskatt holdes på nåværende nivå ,- - reduserte pensjonsutgifter ,- - reduserte rammer for drift- og forvaltning, personal og organisasjon ,- - effektiviseringsgevinst ,- Til sammen ,- Økte utgifter: Pleie- og omsorg - bemanningsfaktoren på sykehjemmene opprettholdes ,- - økte ressurser til hjemmebaser omsorg ,- - Råkhaugen bofellesskap to nye årsverk fra ,- - åpning av Råkhaugen dagavdeling ,- Skole - rammeøkning ,- - redusere økning i SFO gebyrene ,- Kultur - rammeøkning ,- Hjelset servicesenter og Eldres kultursenter drives videre Stillingene for oppvekstlederne opprettholdes Sum økte utgifter ,- 2. Eiendomsskatt: Dersom eiendomsskatten skal reduseres i 2006, skal det skje ved at det innføres et likt bunnfradrag i alle takster, også for hver leilighet i borettslagene. Rådmannen får fullmakt til å beregne og fastsette bunnfradraget.

33 33 3. Molde AP viser til den underdekning kommunen har mht sykehjemplasser, og ber rådmannen straks starte arbeidet med å regulere inn tomt for ny sjukeheim. Sosialistisk Venstreparti Nytt punkt 1: Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett 2006 og økonomiplan , med følgende endringer: Investeringer: 1. Pleie og omsorg: Glomstua sjukehjem fremskyndes til 2006 og Skole: Bolsøya skole på 4,5 millioner går ut. Drift: Skole: SFO: Pleie og omsorg: Økes med 3 millioner. Økes med 1,5 million. Økes med 2,9 millioner. Bemanningsfaktoren opprettholdes på dagens nivå. Kultur: Økes med 0,6 million. Sub Urban: 0,1 mill Lag og org.: 0,2 Hjelset og Eldres kulturs: 0,3 Sosial: Økes med 0,9 million. Styrking av arbeidet med unge rusmisbrukere og ungdom på vei inn i miljøet. (Sum økte driftsutgifter: 8,9 millioner) Drift og forvaltning: Brann og Redning: Kommunal Teknikk: Reduseres med 0,5 millioner. Reduseres med 0,5 millioner. Reduseres med 0,5 millioner. (Sum reduserte driftsutgifter: 0,5 x 3 = Besparelse pensjon: Nytt punkt 4: Eiendomskatt økes med: forslag. (Sum rammeforbedringer: (Differanse: som går til redusert bruk av momskomp). 1,5 millioner) 4,9 millioner 5,0 millioner i forhold til rådmannens 10,9 millioner) 2,0 millioner

34 34 Kristelig Folkeparti Drift: Skole: Økes med 3 millioner. Det innebærer at driftsnivået i 2005 opprettholdes i Pleie- og omsorg: Økes med 2,9 millioner. Bemanningsfaktoren opprettholdes på dagens nivå Kirkelig fellesråd Økes med kr ,- SFO: Økes med 0,6 million Kultur: Økes med 1,0 million Sub Urban Lag og org Hjelset servicesenter Eldres kultursenter Oppvekstledere Sosial: Økes med 0,4 million Seng og frokost (Sum økte driftsutgifter: 3+2,9+0,6+1,0+0,4= Besparelse pensjon: 8,1 millioner) 4,9 millioner Nytt punkt 4: Eiendomsskatt økes med 5,0 millioner I forhold til rådmannens forslag (2 mill fra dagens nivå) (Sum rammeforbedringer: (Differanse: som går til redusert bruk av momskompensasjon). 9,9 millioner) 2,0 millioner Senterpartiet Nytt punkt 1: Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett 2006 og økonomiplan , med følgende endringer: Drift: Skole: Driftsnivået i 2005 opprettholdes i ,0 mill

35 35 Pleie- og omsorg: Bemanningsfaktoren opprettholde på dagens nivå + 3,0 mill SFO: + 1,0 mill Kultur: Sub Urban + 0,1 mill Lag og org. + 0,2 mill Oppvekstledere + 0,2 mill Eldres kultursenter + 0,2 mill Hjelset servicesenter + 0,2 mill Sum økte driftsutgifter 7,9 mill Besparelse pensjon: - 4,9 mill Nytt punkt 4: Eiendomsskatt holdes på dagens nivå - 3,0 mill Sum reduserte driftsutgifter/økte inntelkter -7,9 mill Venstre Økte utgifter: Eldres kultursenter Hjelset servicesenter oppvekstledere à 20 % Pleie- og omsorg Bemanningsfaktoren uendret Sum økte utgifter Dekning: Rammeendring for enkeltavdelinger: Drift- og forvaltning Pers.- org Økonomiavdelingen Kulturavdelingen (merforbruk 2005) Økte inntekter Brann/redning Effektiviseringskrav 1% på ramme alle avdelinger unntatt: Kirkelig fellesråd Skole Barnehage Sosialavdelingen

36 36 Pleie- og omsorg Tiltak funksjonshemmede Kultur Sum effektiviseringskrav Reduksjon av besparelse pensjon (KLP) Sum dekning Resten av besparelse pensjonsutgifter Redusert bruk av momskompensasjon Det ble fremsatt slike verbalforslag: Høyre/Fremskrittspartiet/Uavhengig representant Kroknes 1.Skole a) Kommunen skal praktisere fritt skolevalg så langt dette er praktisk mulig. b)leieinntekter fra aktiviteter som foregår i skolene utenom skoletid skal tilfalle den enkelte skole direkte. 2.Administrasjon og rådmann Kommunestyret ber administrasjonen innarbeide antall ansatte og antall årsverk i årsmelding og budsjett for avdelingene/resultatområdene med oversikt 3 år bakover og 1 år fremover. 3.Sosial tjenester Ordningen Arbeid for sosialhjelp (vilkår for sosiale ytelser) utredes. Administrasjonen bes innhente erfaringer med ordningen fra andre kommuner. 4.Eiendomsforvaltning Kommunestyret ber rådmannen legge frem en prioritert liste over kommunale bygninger, tomter og eiendommer som kan legges ut for salg. Listen legges frem for politisk behandling i kommunestyrets møte i juni Kommunalteknikk a)kommunen fastsetter vann- og avløpsgebyret for 2006 og 2007 slik at VA-fondet er tilnærmet lik null ved utgangen av b)feietjenesten i kommunen settes ut på anbud. Sosialistisk Venstreparti 1. Sykehjemsutbygging Som en del av arbeidet med å bedre kommunens sykehjemsdekning skal utvidelse av antall sykehjemsplasser på Skåla helse og omsorgssenter utredes, både med tanke på lokalt behov og kostnader pr seng.

37 37 2. Utbygging av Bolsøya skole Kommunestyret ber om en utredning av drift og driftskostnader for skole og kirkebygg på Bolsøya. Planarbeidet med Bolsøya skole stilles i bero inntil dette foreligger. Kristelig Folkeparti 1. Betalingssatser på tjenestetilbud i PLO er bundet etter forskrift. Kommuneledelsen bes om å arbeide for betalingssatser mer i overensstemmelse med nytteverdien for brukerne. Spesielt gjelder dette: -matombringing (for eksempel kr 60,- for middag) - dagsenterbesøk (kr 59,- for frokost, middag og kaffe) - korttidsopphold ved sykehjem (kr 118,- pr døgn) 2. Budsjettprosessen evalueres før neste budsjettrunde, spesielt med sikt på detaljeringsnivået i kommunestyrets behandling. Senterpartiet Pleie- og omsorg: Det foretas en utredning av utvidelse av Skåla omsorgssenter med siktemål å øke antall plasser og samtidig redusere gjennomsnittsprisen pr institusjonsplass i Molde kommune. Uavhengig representant Kroknes Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for å budsjettere og finansiere investeringer med netto tall (eksl mva). Dette bør gjennomføres fra budsjettåret Det ble avhold gruppemøter og samordning/endring av forslag: Det ble etter dette gjort følgende endringer: AP/SV/SP/KRF trakk sine fremsatte forslag og fremmet følgende fellesforslag: Molde kommunestyreslutter seg til formannskapets forslag til budsjett 2006 og økonomiplan , med følgende endringer. Investeringer: 1. Pleie og omsorg: Glomstua sjukehjem investeringer fremskyndes til 2006 og Drift: Økte inntekter og reduserte utgifter 2. eiendomsskatt holdes på nåværende nivå reduserte pensjonsutgifter effektiviseringsgevinst Til sammen Økte utgifter:

38 38 Pleie og omsorg 5. bemanningsfaktoren på sykehjemmene opprettholdes økte ressurser til hjemmebasert omsorg Skole 7. rammeøkning redusere økning i SFO gebyrene Kultur 9. Sub Urban: Frivillige lag og organisasjoner: Hjelset servicesenter og Eldres kultursenter Sosial 12. Styrking av arbeidet med unge rusmisbrukere og ungdom på veg inn i miljøet: Sum økte utgifter Verbalforslag 1. Eiendomsskatt: Dersom eiendomsskatten skal reduseres i 2006, skal det skje ved at det innføres et likt bunnfradrag i alle takster, også for hver leilighet i borettslagene. Rådmannen får fullmakt til å beregne og fastsette bunnfradraget. 2. Molde AP viser til den underdekning kommunen har m.h.t. sykehjemsplasser, og ber rådmannen straks starte arbeidet med å regulere inn tomt for ny sjukehjem. SV trakk sitt verbalforslag pkt 1. H/FRP/Uavhengig representant Kroknes fremmet følgende verbalforslag: 6. Det skal i løpet av 1. halvår 2006 gjennomføres en evaluering av omstillingsprosessen MIO. Evalueringen skal omfatte så vel det administrative som det politiske nivået. 7. Samtidig skal det vurderes sammenslåing av : - avdelingene Plan- og utvikling og Byggesak og geodata - Park- og idrett, Kommunalteknikk og eiendom Det ble votert over de fremsatte tallforslag: H/FRP/Uavhengig representant Kroknes s tilleggsforslag a) og b) til innstillingens pkt 1 ble vedtatt med 24 mot 23 stemmer. AP/SV/KRF/SP s pkt 2 falt med 25 mot 22 stemmer. AP/SV/KRF/SP s pkt 3 falt med 24 mot 23 stemmer. AP/SV/KRF/SP s pkt 4 falt med 24 mot 23 stemmer. AP/SV/KRF/SP s pkt 5 falt med 24 mot 23 stemmer. AP/SV/KRF/SP s pkt 6 falt med 25 mot 22 stemmer. AP/SV/KRF/SP s pkt 7 falt med 25 mot 22 stemmer. AP/SV/KRF/SP s pkt 8 falt med 25 mot 22 stemmer. AP/SV/KRF/SP s pkt 9 falt med 24 mot 23 stemmer. AP/SV/KRF/SP s pkt 10 falt med 24 mot 23 stemmer.

39 39 AP/SV/KRF/SP s pkt 11 falt med 24 mot 23 stemmer. AP/SV/KRF/SP s pkt 12 falt med 25 mot 22 stemmer. V s fremsatte forslag falt med 46 mot 1 stemmer. Det ble votert over de fremsatte investeringsforslag: H/FRP/Uavhengig representant Kroknes fremsatte forslag pkt c) Endringer i investeringsplan ble vedtatt med 24 mot 23 stemmer. AP/SV/KRF/SP s fremsatte forslag pkt 1 Glomstua sjukeheim falt med 24 mot 23 stemmer. Votering over SV s fremsatte forslag pkt 1 Glomstua sjukeheim bortfalt derved. SV s fremsatte forslag pkt 2 Bolsøya skole falt med 41 mot 6 stemmer. Det ble votert over de fremsatte verbalforslag SV sluttet seg til SP s verbalforslag, fremsatt som fellesforslag fra SP/SV. SV s pkt 2 Utbygging av Bolsøya skole falt med 41 mot 6 stemmer. KRF s pkt 1 ble enstemmig vedtatt. KRF s pkt 2 ble vedtatt med 32 mot 15 stemmer. SP/SV s fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt. Uavhengig representant Kroknes fremsatte forslag ble vedtatt med 25 mot 22 stemmer. H/FRP/UAR s pkt 1 a) ble vedtatt med 24 mot 23 stemmer. H/FRP/UAR s pkt 1 b) ble vedtatt med 25 mot 22 stemmer. H/FRP/UAR s pkt 2 ble enstemmig vedtatt. H/FRP/UAR s pkt 3 ble vedtatt med 24 mot 23 stemmer. H/FRP/UAR s pkt 4 ble vedtatt med 25 mot 22 stemmer. H/FRP/UAR.s pkt 5 a) ble vedtatt med 24 mot 23 stemmer. H/FRP/UAR s pkt 5 b) ble vedtatt med 24 mot 23 stemmer. H/FRP/UAR s pkt 6 ble vedtatt med 46 mot 1 stemmer. H/FRP/UAR s pkt 7 ble vedtatt med 25 mot 22 stemmer. AP/SV/KRF/SP s pkt 1 falt med 24 mot 23 stemmer. AP/SV/KRF/SP s pkt 2 falt med 31 mot 16 stemmer. Innstillingens pkt 1 med ovennevnte endringer ble vedtatt med 24 mot 23 stemmer. Innstillingens pkt 2 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 3 ble enstemmig vedtatt. H/FRP/UAR s forslag til nytt pkt 4 ble vedtatt med 24 mot 23 stemmer. Votering over innstillingens pkt 4 bortfalt derved. Innstillingens pkt 5 ble enstemmig vedtatt. Det ble votert alternativt mellom innstillingens pkt 6 og H/FRP/UAR s fremsatte forslag til nytt 1. avsnitt der sistnevnte ble vedtatt med 24 mot 23 stemmer. Innstillingens pkt 6, første og andre kulepunkt ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 7 ble enstemmig vedtatt.

40 40 2. Sammendrag oppsummering Budsjettprosessen. Budsjettprosessen i 2005 har vært sterkt preget av kommunens nye styringshjul hvor dialog mellom politisk og administrativ ledelse har en sentral funksjon. Det ble i vårhalvåret gjennomført en dialogprosess i kommunestyret, hvor styret gjennom komiteer for de enkelte resultatområdene drøftet utfordringer, prioriteringer og rammeforutsetninger for de kommunale virksomhetene. Med bakgrunn i disse drøftingene vedtok kommunestyret i møte rammer for budsjett Arbeidet med budsjettet har hatt disse rammene som økonomisk utgangspunkt. Dialogprosessen ble videreført høsten 2005 da rådmannen la frem skisser til budsjettbalansering for kommunestyrets gruppeledere i to møter og formannskapet i ett møte, før rådmannens forslag til budsjett nå er blitt utarbeidet. Erfaringene fra denne arbeidsformen vil bli evaluert og videreført i Økonomiske rammeforutsetninger. Kommunestyret behandlet sak om revidert budsjett for 2005 og sak om rammer for budsjett Vedtakene i disse sakene er videreført i arbeidet med budsjett for 2006 og økonomiplan Rammesaken la til grunn en reduksjon i kommunens netto driftsutgifter på til sammen 21,3 mill. kroner. Tilleggsproposisjonen til Stoltenberg-regjeringen ga Molde kommune en rammeøkning på 14,8 mill kroner. Videre gir momskompensasjon på investeringer kommunen 16 mill kroner i netto inntekt som i sin helhet blir brukt til driftsformål. Beløpet burde ideelt sett blitt satt av til fond for å møte senere års svingninger i kompensasjon eller i beste fall brukt til delfinansiering av investeringer. Renteutgifter er i 2006 regnet til gjennomsnittlig 2,7% på lån med flytende rente. Dette er nivået rentene gjennomsnittlig ligger på i dag. Dersom en i tillegg tar hensyn til en ekstraordinær netto skatteinntekt i 2006 på ca 3 mill kroner, burde driftsrammene vært redusert med ca 20 mill kroner. Dette blir en utfordring for kommunestyret å finne langsiktige løsninger på. Denne utfordringen må også ses opp mot de forventninger som regjeringen har skapt når det gjelder å øke kommunens frie inntekter i årene fremover. Driftsbudsjettet. For å komme i balanse har det i tillegg til de inntektsforutsetningen som er nevnt ovenfor, vært nødvendig å redusere kostnadene på en rekke tjenesteområder. Selv med disse tilpasningene bærer budsjettet preg av at kommunens drift har et høyt kostnadsnivå. I budsjettprosessen har det vært nødvendig å vurdere nedbygging at enkelte tjenestetilbud. Det er et gjennomgående meget stramt budsjettert på alle driftsområder, og et slikt budsjett krever en effektivt og aktiv økonomistyring. Kommunen vil i løpet av 2006 ta i bruk et nytt styringssystem, Balansert Målstyring. Dette har vært under forberedelse en tid, og det knytter seg store forventninger til systemets nytteverdi. Investeringsbudsjettet. En av kommunens store utfordringer i tiden fremover er den voksende lånegjelden. Den er ved inngangen til planperioden på ca. 1 milliard kroner. Økning i rentene kan få meget store konsekvenser for kommunens driftsbudsjett. En har likevel sett det som nødvendig å gjennomføre en del større investeringer. Spesielt gjelder dette innenfor skole, hvor et relativt ambisiøst program for å fullføre den bygningsmessige oppgradering av kommunens skoler er prioritert. I programperioden er den samlede investeringsrammen til skole 186,9 mill. kroner. En har også ført opp 65 mill kroner i

41 41 investeringsmidler til Glomstua sjukeheim i perioden. Når det gjelder dette prosjektet forutsettes det statlig fullfinansiering både på investerings- og driftssiden. Ut over dette videreføres en rekke andre investeringsprosjekt som var oppført i gjeldende økonomiplan. Det må også nevnes at budsjettet finansierer kommunens medvirkning i den nye veiløsningen på Haukebøen og utvidelsen av rullebanen på Molde lufthavn. Det samme gjelder gjennomføringen av sentrumsplanen med fokus på sjøfronten, renovering av Idrettens Hus/bygging av badeland. Den samlede investeringsplanen for hele planperioden beløper seg til 555,3 mill. kroner. Budsjettets profil. Ved fokusering av budsjettets profil har en lagt vekt på de føringer som følger av kommuneplanen og de strategiske delmålene som er avledet av denne. Budsjettets hovedprofil er at det har til hensikt å opprettholde og videreutvikle den kommunale tjenesteproduksjonen. Selv om det her vil ligge store omstillingsutfordringer for deler av den kommunale organisasjonen, er brukerhensynet sterkt vektlagt i prioriteringene. God tilgjengelig har lenge vært kommunens mål. Molde kommune er senter for en region. Det er derfor viktig at de politiske strategier som kommunens planer bygger på også ivaretar regionens interesser. Dette er vektlagt i budsjett. Kommunens bidrag til ROR økes og støtten til Molde næringsforum opprettholdes. Det samme gjelder inkubatorvirksomheten i Molde Kunnskapspark. Tilskuddsbeløpet til destinasjon Molde og Romsdal økes vesentlig og det settes av midler til deltagelse i Regionalt utviklingsfond (GassROR- IKS). Det har vært et politisk mål å redusere innbyggernes utgifter til eiendomsskatt og kommunale avgifter. Dette er også ivaretatt i budsjettet. Eiendomsskatten reduseres med 7 mill. kroner i Det samme gjelder kommunens gebyrer til vann og avløp, hvor reduksjonen blir henholdsvis 20 pst. og 30 pst.

42 42 3. Innledning For budsjett 2006 fastsatte kommunestyret i juni de foreløpige rammene som danner grunnlaget til budsjettprosessen. Som forberedelse til dette har kommunestyret gjennomført en prosess med dialogmøter mellom politisk og administrativ ledelse, hvor avdelingenes utfordringer er blitt vurdert opp mot de økonomiske muligheter kommunen ser for seg i I forbindelse med dialogmøtene ble det fremlagt et økonomisk analysenotat over kommunens driftssituasjon i Dette ble utarbeidd med bakgrunn i vedtatt budsjett for 2005 og økonomiplan for Etter rådmannens vurdering foreligger et behov for å redusere kommunens utgifter/øke inntekter i 2006 med ca. 28,7 mill. kroner. Dette ble under behandling i kommunestyret redusert til 21,3 mill. kroner ved å redusere rente- og avdragsutgifter. I kommunestyrets dialogmøte 19. mai 2005 ble det redegjort for de synspunkter som fremkom i komiteenes arbeide når det gjelder prioriteringer. I den etterfølgende plenumsdiskusjon ble disse ytterligere presisert, og det synes å være en generell politisk enighet om å styrke følgende tjenesteområder: Skole Barn og unge Helse og omsorg Administrativ kapasitet til omstilling Det kom derimot ingen forslag fra komiteene på kostnadsreduserende/effektiviserende tiltak. Kommunestyret vedtok at budsjettprosessen evalueres før neste budsjettrunde, spesielt med sikt på detaljeringsnivået i kommunestyrets behandling. Med bakgrunn i de inntekstsignaler som var gitt i kommuneproposisjonen, ble det i budsjettrundskrivet fra rådmannen satt i gang en budsjettprosess, hvor avdelingene har deltatt i forhandlingsmøter og hvor den enkelte avdeling har fått presentere sine forslag til tiltak for å oppfylle kravet om kostnadsreduksjoner. Noen av disse tiltakene har man sett seg nødt til å prioritere inn igjen i rammene, da det ville by på store problemer å opprettholde et tilfredsstillende tjenestenivå dersom tiltakene ble gjennomført. De inntekstforutsetningene som framkommer av statsbudsjettet til Stoltenberg regjeringen danner grunnlaget for budsjett og økonomiplan. Det investeres betydelig i perioden og dette medfører økte driftsinntekter som følge av den nye momskompensasjonsforskriften. Molde kommune er trukket i rammen både på forventet driftsmoms og forventet normal investeringsmoms. Dette utgjorde samlet ca. 31 mill. kroner hvorav ca. 16 mill. kroner henspeiles til driften og resterende 15 mill. kroner til investeringer. Molde kommune har budsjettert med hele 31 mill. kroner i investeringsmoms og dette utgjør 16 mill. kroner mer enn kommunen er trukket og som er forutsatt å være et normalnivå. Av disse midlene er 3,398 mill. kroner avsatt til et driftfond for å bl.a. håndtere økte rente- og avdragskostnader i perioden, resterende er i sin helhet anvendt direkte i driften.

43 43 Det er en betydelig lettelse for kommunens innbyggere at vann- og avløpgebyrene blir ytterliggere satt ned fra 2005 til Kommunen fastsetter vann- og avløpsgebyret for 2006 og 2007 slik at VA-fondet er tilnærmet lik null ved utgangen av Videre forutsetter kommunestyret at feietjenesten i kommunen settes ut på anbud. Kommunen har store utfordringer på investeringssiden. For å redusere rente- og avdragsbelastningen utover i planperioden, har man funnet det nødvendig å skyve noen prosjekter ut i tid. Mange av skolene er i en så dårlig forfatning at betydelige renoverings- og ombyggingsarbeid må prioriteres. Videre ber kommunestyret rådmannen legge til rette for å budsjettere og finansiere investeringer med netto tall (eksl mva). Dette bør gjennomføres fra budsjettåret Det er budsjettert med 19 mill. kroner over trekket som er gjort i rammetilskuddet til kommunen, i investeringsmoms i 2007, disse midlene er så langt lagt inn i driften. Molde kommune har med bakgrunn i problemer med å dekke inn tidligere års underskudd, vært i Statens register for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Ved regnskapsavslutningen for 2004, lyktes det kommunen å dekke inn tidligere års underskudd og kommunen ble såledels strøket fra ROBEK-listen. Kommunen mottok i 2005 et skjønnstilskudd på 1 mill. kroner. Dette tilskuddet skulle medvirke til at tiltak ble iverksatt på kort og lang sikt med målsetting om å bringe balanse mellom utgifter og inntekter slik at kommunen igjen kunne unntas fra betinget statlig godkjenning og kontroll. Dette skjønnstilskuddet vil kommunen ikke motta i Soria Moria erklæringen inneholder bl.a. en lovnad om økt satsing på kommunene, og at dette vil gjenspeiles i økte overføringer. Molde kommune har i denne økonomiplanen forutsatt at satsingen på kommune-norge vil gi økte overføringer på 2,2 mill. kroner i 2007 og 24,5 mill. kroner i 2008 og 28,2 mill. kroner i For pleie- og omsorgstjenesten gjelder det spesielle forhold at beboerne på Kirkebakken sjukeheim er flyttet tilbake fra Råkhaugen og at beboerne på Glomstua sjukeheim nå har tatt i bruk Råkhaugen. Gjenværende virksomheter på Glomstua vil være produksjonskjøkkenet, kontorer for hjemmetjenesten i distrikt Vest og dagsentervirksomheten. Sak om ombygging av Glomstua sjukeheim innenfor en foreslått investeringsramme på 65 mill. kroner, er lagt fram for kommunestyret. Budsjettet legge opp til at det skal være full drift ved Glomstua sjukeheim i 2009, forutsatt statlig fullfinansiering av prosjektet. Kommunestyret ber administrasjonen foreta en utredning av utvidelse av Skåla omsorgssenter med siktemål å øke antall plasser og samtidig redusere gjennomsnittsprisen pr institusjonsplass i Molde kommune.

44 44 Betalingssatser på tjenestetilbud i PLO er bundet etter forskrift. Kommuneledelsen bes om å arbeide for betalingssatser mer i overensstemmelse med nytteverdien for brukerne. Spesielt gjelder dette: -matombringing (for eksempel kr 60,- for middag) - dagsenterbesøk (kr 59,- for frokost, middag og kaffe) - korttidsopphold ved sykehjem (kr 118,- pr døgn) Sak vil bli lagt fram i april 06. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en prioritert liste over kommunale bygninger, tomter og eiendommer som kan legges ut for salg. Listen legges frem for politisk behandling i kommunestyrets møte i juni Ordningen Arbeid for sosialhjelp (vilkår for sosiale ytelser) utredes. Administrasjonen bes innhente erfaringer med ordningen fra andre kommuner. Sak skal legge fram i april 06. Når det gjelder skoleavdelingen vedtok kommunestyret følgende: a) Kommunen skal praktisere fritt skolevalg så langt dette er praktisk mulig. b)leieinntekter fra aktiviteter som foregår i skolene utenom skoletid skal tilfalle den enkelte skole direkte. (dette er innarbeidet i skoleavdelingens budsjett) Sak. Ang. punkt a) vil bli lagt fram i juni. Det skal i løpet av 1. halvår 2006 gjennomføres en evaluering av omstillingsprosessen MIO. Evalueringen skal omfatte så vel det administrative som det politiske nivået. Samtidig skal det vurderes sammenslåing av : - avdelingene Plan- og utvikling og Byggesak og geodata - Park- og idrett, Kommunalteknikk og eiendom Sak vil bli lagt fram i juni. Særbudsjett for Molde havnevesen og Molde Utleieboliger KF blir lagt fram som egne saker.

45 45 4. Visjon, mål og strategier for Molde kommune Visjon og overordna mål Vedtatt kommuneplan viser visjon og overordna mål for kommunen. Visjon: 14 overordna mål i kategoriene: Hjerte for regionen Vekst i kvalitet Alle blir med Offensiv organisasjon Økonomisk handlefrihet (Vedtatt i 2004) Kommuneplanen vedtatt i 2002 står foran en rullering i Arbeidet med å lage et helhetlig system for planlegging, bestilling og rapportering, der kommuneplanen er et sentralt utgangspunkt, vil pågå i hele planperioden, og vil bli beskrevet under kapitlet, balansert målstyring. Organisasjonen bruker nå kommuneplanen i større eller mindre grad på en aktiv og positiv måte. Dette skjer parallelt med utviklingen av det helhetlige styringssystemet.

46 Stifinnerprosjektet Molde kommune deltar i et kommunalt omstillingsprogram som skal støtte opp under helhetlige omstillings- og moderniseringsprosesser i deltakerkommunene. Prosjektet administreres fra Kommunal- og regionaldepartementet. Programmet er kommet i gang som et bidrag til å sette kommunene bedre i stand til å møte de utfordringene kommunesektoren står overfor; begrensede inntektsrammer, knapphet på spesialisert arbeidskraft og økte behov og forventninger fra innbyggerne. Med dette som utgangspunkt er det behov for å gjennomføre et større og helhetlig omstillingsarbeid innen kommunesektoren hvor man ser på alle kommunens sentrale roller; kommunen som myndighetsutøver, kommunen som tjenesteprodusent og kommunen som samfunnsutvikler. Hensikten med programmet er å få organisert en samlet effektiv tjenesteproduksjon, riktig prising av tjenester og god styring ved hjelp av rapporteringsverktøyer. Følgende oppgaver er lagt til Stifinnerprosjektet: Prosjekt "Mulige resultatenheter" Administrativ organisering Dette prosjektet er tillagt Stifinner i etterkant ut fra vedtak i kommunestyret i sak 100/04, i forbindelse med budsjettbehandlingen Kommunestyret ønsker å vite mer om resultatenheter og hva dette kan bety for Molde kommune. Særlig vil dette omfatte vurdere etablering av de kommunale institusjonene innenfor pleie- og omsorg og skole som egne resultatenheter. Senere er også vurdering av annen organisering ved kulturskolen og barnehage trukket inn. Forprosjekt har vært ute til høring. Eiendomsforvaltningen Kommunestyret har vedtatt et strategisk delmål om at formålsbyggene skal organiseres i et kommunalt foretak. Organisering av formålsbygg er under utreding i et eget delprosjekt. Spørsmål om foretak er derfor separert fra delprosjektet i en egen utredning som en del av stifinnerprogrammet. Eiendomssjefen arbeider med utredningen som ventes ferdigstilt til jul. Serviceerklæring eller Velferdserklæring Begrepsbruken er ennå ikke avklart og prosjektet er så vidt igangsatt. En velferdserklæring bør uttrykke kommunestyrets felles budskap til innbyggerne og skal gi et bilde av kommunestyrets politikk på viktige velferdsområder. Velferdserklæringen bør utvikles og vedtas som en integrert del av kommunens budsjett- og økonomiplanarbeid og øvrige styringssystemer som "Balansert målstyring". Fremlegges første gang høsten ROSE - prosjektet ROSE står for respekt/omsorg/samarbeid/effektivitet. Filosofien bygger på å utvikle og bruke menneskelige ressurser på en bedre måte. Det handler om ledelse og kunsten å omgås hverandre på en måte som utløser energi og gode synergier. Arbeidsmiljøutvalget bør ha en sentral rolle i deltakelsen ved å utvikle dette prosjektet. Hoved arbeidsmiljø utvalget(hamu) bør få sak til behandling i november Det bør inviteres til samling i januar for alle ansatte hvor ROSE - filosofien blir sentral.

47 47 Selskapsorganisering VA og Lager Berg Prosjektet skal utrede fordeler og ulemper ved å selskapsorganisere vann og avløpstjenestene (VA) og kommunens lager og verksted på Berg. Det er etablert en prosjektgruppe og prosjektrapport er ferdig utarbeidet. Politisk behandling gjenstår. Lokalsamfunnsutvikling Prosjektet skal bidra til å legge til rette for en positiv og aktiv samfunnsutvikling i samarbeid med og til beste for kommunens og regionens innbyggere. Molde kommune skal gjennom prosjektet utvikle en politikk som oppfordrer til deltakelse i og utvikling av lokaldemokratiet. Prosjektet bør kobles mot Kommuneplanen og Balansert målstyring og bør forankres til første kolonne i "målekort" under BMS; "Samfunn og livskvalitet. Prosjektet er igangsatt og skal være oppe å gå mot slutten av Stifinnerperioden. Noe tid settes av på slutten til evaluering. Politisk organisering Det er nedsatt er utvalg som skal se på den politiske organiseringen i kommunen etter MIOendringen. Et hovedspørsmål i mandatet knytter seg til en mulig ordning med politiske saksordførere. Likeså skal det ses på politikernes arbeidsvilkår generelt. Arbeidet i utvalget er så vidt kommet i gang. Det regnes med at arbeidet blir vesentlig opptrappet på nyåret. Rådmannen ønsker å spille inn en vurdering av utvalgets mandat. Det er nå gått 2 år av denne valgperioden og en begynner å få noe erfaring med hvordan den nye politiske organisering virker. Rådmannen vil mene at utvalget bør vurdere å gjøre en evaluering av kommunens politiske struktur. Dersom det skulle bli aktuelt å gjennomføre endringer i strukturen trenger en tid til å forberede dette, slik at endringene kan tre i kraft fra neste valgperiode. Balansert målstyring (BMS) Denne skal danne grunnlaget for helhetlige styringssystemer for kommunen basert på både finansielle og ikke finansielle parametre. To enheter er plukket ut som pilotområder for innføring av BMS; Kviltorp skole og distrikt øst i Pleie- og omsorgsavdelingen. Arbeidet i pilot-enhetene skal pågå ut Parallelt legges det opp til å implementere BMS i flere enheter. Som ledd i utviklingen av BMS har Molde inngått kontrakt med "Kvalitetslosen AS".

48 48 5. Økonomisk status Molde kommune 5.1 Regnskapsresultat Molde kommune omdefinerte i 2004 kraftfondet til delvis å være disposisjonsfond. Dette førte til at kommunen nå har dekket tidligere opparbeidet underskudd og i tillegg har opparbeidet et driftsfond på 21,2 mill. kroner. Dette på tross av at skatteinntektene sviktet vesentlig i løpet av 2004 og hvor bare deler av denne svikten ble kompensert. Regnskapsrapporteringen for 2005 viser at skatteinntektene svikter også i år. Skatteinntektene ble nedjustert i revidert nasjonalbudsjett 05 uten at regjeringen har kommet med kompensasjon for denne svikten. Senere anslag kan likevel tyde på at opprinnelige anslag for kommunesektoren samlet kan holde. Regnskapsrapport per 30. september viser et foreløpig negativt regnskapsresultat på 15,5 mill. kroner. I hele 1000 Regnskapsresultat

49 Driftssituasjonen Molde kommune er fremdeles inne i en periode med store investeringer og dette gjelder spesielt rehabilitering og nybygg på skolesektoren. Dette medfører store låneopptak som igjen gjenspeiler seg i driftsbudsjettene i økte drifts- og kapitalkostnader i de kommende årene. Investeringsrammen med rentekompensasjon (skolepakken) på totalt 15 mrd. kroner fordelt over 8 år, er i løpet av 2005 anvendt i sin helhet for Molde kommune. Kommunens andel var på 62 mill. kroner og vil gi en rentekompensasjon over 20 år. Norge har de siste åra hatt en historisk lav rente, noe kommunen har utnyttet fullt ut ved å være i lånemarkedet med det alt vesentlige av lånemassen i flytende rente. Med så store deler av låneporteføljen i flytende rente, vil en renteøkning påføre kommunen store rentekostnader. For å sikre seg mot en eventuell renteøkning vil en fortløpende vurdere å binde deler av lånemassen i fast rente. Økonomiplanen tar hensyn til renterisikoen ved at det i planperioden ikke er lagt opp til å anvende det oppbygde driftsfondet på 21,2 mill. kroner. Kommunens pensjonskostnader har også økt vesentlig de senere år og senest med en kostnadsøkning fra 2004 til 2005 med hele 17pst. Forskriftsendring for beregning av pensjonskostnader vil sannsynligvis føre til et mer forutsigbart kostnadsnivå uten de store endringene fra et år til et annet. Veldig forenklet bestemmes pensjonskostnadene i kommunene i stor grad av risikofri rente minus lønnsvekst/g-regulering. Jo nærmere null dette regnestykket kommer, jo større blir kostnadene. I tillegg vil høyere levealder, førtidspensjonering mv. være med å øke kommunens pensjonskostnader. For 2006 ser vi derfor en pensjonskostnad på nivå med årets.

50 Arbeidskapital Endringen i arbeidskapitalen skal si noe om kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av året. Det kreves en litt nærmere analyse av resultat for å kunne si hvordan betalingsevnen faktisk har endret seg. Molde kommunes arbeidskapital er beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og er ved utgangen av 2004 på 221,6 mill. kroner. Endring fra 2003 til 2004 utgjør 80,7 mill. kroner. Av dette utgjør økningen i ubrukte lånemidler 35,6 mill. kroner og skal dekke budsjetterte ikke gjennomførte investeringer. Økning i arbeidskapitalen er en indikator som viser bedret likviditet for Molde kommune. Dette har dels sin årsak i at driften i 2004 har tilført kommunen mer midler enn det som er forbrukt. Dette ser vi igjen i driftsregnskapet som et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 18,2 mill kroner, og inndekkingen av underskudd fra tidligere år på 26,8 mill. kroner. Samtidig må en ta hensyn til bruken av 24,8 mill kroner av disposisjonsfond. I tillegg er bundne driftsfond netto økt med 17,5 mill. kroner i En stor del av dette utgjør overskudd vann og avløp (VAR - sektoren) og har ingen direkte sammenheng med driften av Molde kommune. I hele 1000 Endring arbeidskapital

51 Lånegjeld og kapitalutgifter Langsiktig gjeld økte i 2004 med 245 mill. kroner til mill. kroner. Av dette beløpet refererer 867 mill. kroner seg til pensjonsforpliktelser. Ordinære lån til investeringsformål og til videreutlån utgjorde ved utgangen av 2004, 866 mill. kroner og økte i løpet av året med 155 mill. kroner. Økningen fremstår som differansen mellom nye låneopptak på 195 mill. kroner og avdrag på 40 mill. kroner. Totale ubrukte lånemidler utgjorde 143 mill. kroner ved utgangen av Kommunens renteutgifter var 8,8 mill. kroner lavere enn i 2003 mens kommunes avdragutgifter økte med 7,8 mill. kroner. Finansutgiftene er på tross av økt gjeldsbelastning nesten uendret fra Kommunen tar opp lån i Husbanken og foretar videreutlån av såkalte etableringslån/startlån til kommunens innbyggere. Utestående etableringslån/startlån ble redusert fra 28,1 mill. kroner i 2003 til 22,5 mill. kroner ved utgangen av 2004 mye på grunn av innbetaling av 7,5 mill. kroner i ekstraordinære avdrag. I hele Netto lånegjeld i kr. per innbygger Kommunens lånegjeld vil ved utløpet av 2005 være på ca. 1 milliard kroner. Det lånes totalt i perioden til sammen 620 millioner kroner. Når man tar hensyn til budsjetterte avdrag i samme periode vil kommunens lånegjeld ved utgangen av planperioden være på ca. 1,4 milliarder kroner.

52 52 Renterisiko ved renteøkning på flytende lån Rentekostnader Renteøkning på 1 % av eksterende flytende lån (snitt 2,7 %, kr. 910 mill.) + renteøkning 1 % av nye lån Renteøkning på 2 % av eksterende flytende lån (snitt 2,7 %, kr. 910 mill.) + renteøkning 2 % av nye lån Renteøkning på 3 % av eksterende flytende lån (snitt 2,7 %, kr. 910 mill.) + renteøkning 3 % av nye lån Molde kommune har ved utgangen av 2005 ca. 910 mill. kroner av lånemassen i flytende rente. Rentesatsen i snitt utgjør 2,7 pst. Kommunen vil i økonomiplanperioden ta opp nye lån med 620 mill. kroner. Tabellen viser økningen i rentekostnadene ved økte renteutgifter, dersom de nye lånene blir tatt opp med flytende rente: Tabellen viser at en renteøkning på 1 pst. vil påføre kommunen økte renteutgifter på ca. 9,1 mill. kroner i 2006, noe som vil øke til ca. 12,5 mill. kroner i Blir renteøkningen på hele 3 pst. vil rentekostnaden øke med hele 27,3 mill. kroner i 2006 og øke til 37,5 mill. kroner i I hele 1000 Renter og avdrag Som en ser av tabellen er rente- og avdragskostnader i 2004 nesten uforandret fra året før tross økte investeringer. Dette skyldes i all hovedsak at rentekostnadene er betydelig redusert i perioden, og kommunen har valgt riktig ved å ligge med en stor andel av lånemassen i flytende renter. En skal være oppmerksom på risikoen ved dette, men på lang sikt kan kommunen tjene på å ligge i flytende

53 53 renter når det er oppbygd et fond for å håndtere svingningen. Uten et slikt fond vil kommunen måtte bygge ned tjenester for å kunne betjene gjelden ved en eventuell renteøkning. Renteinntekter Renteinntekter fremkommer ikke som egen post i budsjettet, men inngår som en del av netto renteutgifter. Overskuddslikviditeten er i hovedsak plassert hos vår hovedbankforbindelse. Renteberegningen inngår i konsernkontoavtalen mellom Molde kommune og bankforbindelsen. Det holdes jevnlig møter med bankforbindelsen hvor rentebetingelsene og andre avtaler om banktjenester blir justert. Renteinntektene er i løpet av året gått vesentlig ned og kapital innestående i bank budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet med rentenivået vi har per dato. Kommunens totale behov for banktjenester har vært ute på anbud. Endelig valg av hovedbankforbindelse ble Sparebank 1 - Romsdal fellesbank. Kraftfondet Kraftfondsmidlene fra salg av aksjer i Istad A/S, er i 2004 redusert fra ca. 90 mill. kroner til ca 60 mill. kroner, jfr. vedtak om overføring av vel 29 mill. kroner fra kraftfondet til drift i Kraftfondsmidlene var fram til plassert hos to fondsforvaltere, men er nå overført til kommunens bankforbindelse. Budsjettering av inntektene vil fra og med 2005 inngå som en reduksjon i kommunens netto rentekostnader. Det er beregnet en renteinntekt på 1,85 mill. kroner i 2006.

54 54 6. KOSTRA (Kommune Stat Rapportering) KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder blir registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til beslutningstakere både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. Det vil her bli presentert et lite utvalg av noen sentrale sammenstillinger fra KOSTRA analyse Det er lagt vekt på å sammenligne hvordan Molde kommunes midler er fordelt de siste tre årene. Det er ikke lagt opp til en sammenligning mot andre.

55 55 Tabellen viser Molde kommunes fordeling av brutto driftinntekter de siste tre årene Andre driftsinntekter i % av brutto driftsinntekter 15,9 11,6 13,7 Salgs- og leieinntekter i % av brutto driftsinntekter 16,7 17,2 19,1 Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter 4,3 5,3 3,8 Andre statlige tilskudd til driftsformål i % av brutto driftsinntekter 4,9 5,1 3,5 Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter 15,2 17,8 17,7 Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i % av brutto driftsinntekter 42, ,

56 56 Molde kommunes frie inntekter. Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter: Frie inntekter i kr. per innbygger

57 57 Tabellen viser anvendte midler per innbygger i Molde kommune Utgifter per innbygger i Molde kommune Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Som en naturlig konsekvens av svært lave frie inntekter vil kommunen ha mindre ressurser å anvende på kommunens innbyggere. Av landets 436 kommuner, er det 395 kommuner som har høyere netto driftsutgifter per innbygger enn Molde kommune.

58 58 7. Framskrevet folkemengde Kilde. SSB befolkningsstatistikk. Framskrivingene er basert på Statistisk sentralbyrå (SSB) sitt såkalte mellomalternativ om middels nasjonal vekst (middels fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet, innvandring). Prognosene tar utgangspunkt i faktiske befolkningstall fra år SSB vil oppdatere sine prognoser desember Framskrivingene er ment som en pekepinn på hva vi kan forvente av utvikling i de aktuelle aldersgruppene i perioden Forventet befolkningsvekst totalt i kommunen : Befolknigsframskrivning totalt

59 59 Barn fra 0-5 år: Befolkningsframskrivning Endring Totalt 0-5 år Antallet barn i alderen barnehagebarn vil få en nedgang i perioden Dette ser ut til å bli begynnelsen på en svak nedgang som vil fortsette i lang tid framover. Barn og ungdom 6-15 år: Befolkningsframskrivning Endring Totalt 6-15 år På lik linje med den yngste aldersgruppen vil også antallet barn i grunnskolealder gå noe ned i planperioden. Også denne reduksjonen er starten på en svak nedgang som vil fortsette i lang tid framover. Voksne (Ungdom ) år: Befolkningsframskrivning Endring Totalt år I aldersgruppen år ser det derimot ut til å bli en vekst. En vekst som fortsette også i et mer langsiktig perspektiv. Aldersgruppen forbruker ikke så mye av de kommunale velferdstjenestene, men er derimot en gruppe som kan bidra til økt skattevekst i kommunen.

60 60 Voksne/eldre fra år Befolkningsframskrivning Endring Totalt år Det er verdt å merke seg utviklingen innen aldersgruppen Denne vil holde seg relativt konstant fram mot år Etter dette viser videre framskrivning en sterk økning og vi får en ny eldrebølge. Eldre år Befolkningsframskrivning Endring Totalt år Eldre 90+ Befolkningsframskrivning Endring år og eldre Det er forventet en betydelig økning i antallet eldre over 90 år. Denne veksten vil fortsette i lang tid utover planperioden. I 2015 er det beregnet å være 234 over 90 år. I Molde bor ca. 35% av disse i sjukeheim, så denne utviklingen vil ha sterk innvirkning på behovet for boformer med heldøgns pleie- og omsorgstjenester (sjukeheim etc).

61 61 8. Statlige rammebetingelser - sentrale forutsetninger 8.1 Statsbudsjettet Den nye regjeringen la den 10. november 2005 fram St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1. ( ) for budsjettåret Den nye regjeringens budsjettforslag innebærer en reell vekst i kommunesektorens inntekter i 2006 på 7,5 mrd. kroner, eller 3⅓ pst. De frie inntektene anslås å vokse med 5,7 mrd. kroner, eller vel 3½ pst. Forsert utskifting av lærebøker og andre læremidler i grunnskolen i forbindelse med Kunnskapsløftet kommer i tillegg med 400 mrd. kroner. Veksten skal også dekke midler til gjennomføring av reformen med ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV). Det samme gjelder økt regionaltilskudd på 225 mill. kroner. De øremerkede bevilgningene til barnehager foreslås økt med 1,3 mrd. kroner sammenliknet med Gul bok Denne økningen er i hovedsak knyttet til redusert maksimalpris i barnehager, fra 2830 kroner pr. måned til 2250 kroner pr. måned, fra 1. januar De økte barnehagebevilgningene til kommunene vil langt på vei bli motsvart av redusert foreldrebetaling i kommunale barnehager (kommunale gebyrinntekter) og økte tilskudd fra kommunene til private barnehager. Stoltenberg-regjeringen har gitt klare signal om at kommuneøkonomien er et høyt prioritert område som den vil satse på. Følgende sitat er hentet fra tilleggsproposisjonen til budsjettet: Regjeringen har ambisjoner om at kommunesektorens frie inntekter skal styrkes betydelig i løpet av stortingsperioden slik at tilbudet i skolen og eldreomsorgen kan bedres. Regjeringen vil derfor gjennomføre en flerårig opptrappingsplan for å rette opp den økonomiske ubalansen i kommunesektoren. Dette må ses i sammenheng med at Regjeringen ønsker en mer forpliktende konsultasjonsordning mellom staten og kommunesektoren, slik at de totale ressursene innenfor offentlig sektor kan utnyttes bedre. Balansen i kommunens økonomiplan for perioden gjenspeiler dette. 8.2 Nytt inntektssystem. Borge-utvalget har levert en grundig utredning om kommunesektorens inntektssystem. Utredningen legger et godt grunnlag for den politiske behandlingen av utvalgets forslag. Vi vil også vurdere den kommunale selskapsskatten, som den forrige regjeringen ikke hadde tatt med i utvalgets mandat, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Utredningen fra Borge-utvalget (NOU 2005: 18 Om inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner) er sendt på bred høring med frist 1. februar Regjeringen vil komme med sin vurdering av utredningen og legge fram forslag til endringer i inntekts- og finansieringssystemet tidligst i kommuneproposisjonen for I den sammenheng vil det også bli vurdert om selskapsskatten fortsatt bør være en kommunal skatt. Den generelle momskompensasjonsordningen ble innført i 2004 som en erstatning for en mer begrenset ordning. Det er behov for en vurdering av hvordan momskompensasjonsordningen fungerer. Regjeringen vil komme med sin vurdering av ordningen og legge fram eventuelle forslag til endringer på et senere tidspunkt.

62 Lønnsoppgjør Det legges opp til en årslønnsvekst på 3,5 pst. i Bondevik II regjeringens statsbudsjett. Dette tilsvarer omlag 22,5 mill. kroner for Molde kommune. Midlene er avsatt på en sentral lønnspott og skal fordeles på de enkelte avdelinger etter at lønnsoppgjøret er kjent. I beregning av lønnspottens størrelse er det tatt hensyn til lønnsglidning i 2006, og lønnsoverheng fra 2005.

63 63 9. Rammebetingelser Molde kommune 9.1 Beregning av rammer for Molde kommune Det vises til kapitel 8 hvor kommunens inntektsforutsetninger er beskrevet. I dette kapitelet for rammebetingelser, beskrives de totale inntektsanslag for Molde kommune. Med bakgrunn i disse inntektsanslagene er det beregnet driftsrammer for den enkelte avdeling. De økonomiske rammene for stabs- og driftsavdelingene i 2006 er basert på opprinnelig budsjett 2005 justert for rammesaken som ble vedtatt av kommunestyret Videre er rammen justert i henhold til vedtak i kommunestyret 15 desember Kompensasjon for økte lønnsutgifter i 2006 er lagt i en felles lønnspott. Denne er beregnet ut ifra forutsetningene i forslaget til Statsbudsjett som forventer en årslønnsvekst fra 2005 til 2006 på 3,5pst. Det er i rammen for 2006 budsjettert med 14,1 pst. arbeidsgiveravgift. Arbeidsgivers andel av pensjonspremien i KLP er budsjettert med 14 pst., og for pedagogisk personell budsjetteres med 11,12 pst. pensjonspremie i Statens pensjonskasse. Videre er det satt av til disposisjonsfond en forventet besparelse på pensjonsutgifter med netto kr. 3,25 mill. kroner. Det er ikke gitt kompensasjon i rammene for prisstigning fra 2005 til 2006 noe som i realiteten betyr en rammereduksjon for 2006 på anslagsvis 4,5 mill. kroner. I forslaget til Statsbudsjett er forventet prisstigningen satt til 1,5pst. Regjeringen Stoltenberg forslag til skattevedtak medfører en vekst i skatteinntektene på 5,6 pst. Dette er begrunnet i lønnsoppgjøret i 2006 i tillegg til at det er regnet inn en sysselsettingsvekst. I anslaget for egne skatteinntekter er Statsbudsjettets forutsetninger lagt til grunn. I tillegg er det regnet inn en lokal skattevekst på netto ca. 3 mill. kroner som følge av salget av Romsdals Fellesbank ASA. I resten av økonomiplanperioden er driftsnivået i 2006 videreført, men da korrigert for nye tiltak og kjente endringer i inntekter og utgifter. Videre er rammen til den enkelte avdeling justert iht. kommunestyrets vedtak om effektiviseringskrav på 1% på rammene for 2007, 2008 og 2009 for alle avdelingene som en følge av MIO. Denne reduksjonen er ikke beskrevet for den enkelte avdeling men tallmessig innarbeidet i tabellene.

64 64 Rammetilskudd - Molde kommune Faste 2006 priser i hele Rammetilskudd Budsjett 2005 Revidert budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangsordning Utenfor overgangsord (inkl oppgavediff) Momskompensasjon Skjønnsmidler Netto inntekstutjevning Selskapsskatt, innlagt i rammetilskuddet SUM Totale inntektsrammer Molde kommune Faste 2006 priser i hele Inntekter Budsjett 2005 Revidert budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Skatteinntekter Rammeoverføringer Andre statelige overføringer/rentekomp. skolelån og kirkebygg Inv. bidrag R Statlig fullfinansiering av Glomstua Kompensasjonstilskudd oms.bolig og sjukeheim Overføringer fra Molde Utleieboliger overskudd 598 Momskompensasjon Kompenasjon for MVA. investeringer Mva kompensasjon fra andre selkap inkl. investeringsmoms Eiendomsskatt Toppfinasiering ressurskrevende brukere Flyktningetilskudd Aksjeutbytte Istad Kraft AS Kalkulatoriske posteringer Konsesjonskraft Sum inntekter Skatteinntekter og rammetilskudd er fra Staten definert som frie inntekter for kommunene og utgjør 69 pst. av samlede inntekter til kommunesektoren. Disse inntektene kan kommunesektoren disponere fritt i den grad dette i praksis lar seg gjøre ettersom rettighetslover, forskrifter m.m. gir klare føringer for hvordan midlene skal brukes. Handlefriheten til kommunene er således svært begrenset dette tatt i betraktning. Statsbudsjettet (Stoltenberg regjeringen) legger opp til en reell vekst i de frie inntektene fra 2005 til 2006 på 6,1 mrd. kroner, fordelt med 1,2 mrd. kroner på fylkeskommunene og 4,9 mrd. kroner på kommunene inkl. læremidler til kunnskpasløftet. Etter flere år med svikt i skatteinntektene, ser skatteanslaget i Statsbudsjettet for 2005 ut til å holde. Molde kommunes andel av selskapsskatten blir kraftig redusert fra 2005 til Grunnen er selvsagt at utlignet etterskuddsskatt for 2003 er vesentlig lavere enn for Svikten som er på hele 6,7 mill. kroner blir delvis kompensert gjennom inntektsutjevningen. Med dette som basis er vi kommet til en skatteinntekt for 2006 på 457 mill. kroner.

65 Kompensasjonstilskudd Tilskuddsordningen for bygging av omsorgsboliger og sjukeheimsplasser har foruten oppstartingstilskuddet en ordning med kompensasjonstilskudd for renter og avdrag. Beregningsgrunnlag for avdragsdelen for kompensasjonstilskuddet er satt til kr ,- pr omsorgsbolig og kr ,- per sjukeheimsplass. Tilskuddet utbetales over 30 år med et tillegg for renter tilsvarende Husbankens til en hver tids flytende rente. På denne posten er det også budsjettert et beløp som gjelder rentekompensasjon for skoleanlegg. Molde kommune har en investeringsramme på 62 mill. kroner som det kan søkes om rentekompensasjon for. Rammen utgjør sum lånebeløp som gir grunnlag for rentekompensasjon. Til nå har vi søkt om og fått bevilget rentekompensasjon for en ramme på 34,4 mill. kroner. Vi vil i løpet av 2005 søke om rentekompensasjon for resten av vår ramme. Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2005, ble det etablert en rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg. Ordningen er en ekstraordinær satsing for istandsetting av kirker. Rentekompensasjon utbetales normalt det året prosjektet ferdigstilles og etter at utbetaling er godkjent av Husbanken. Kompensasjonen tilsvarer renter for et serielån i Husbanken med 20 års løpetid med den til en hver tid gjeldende flytende rente (Husbanken). Molde kommune har i 2005 søkt om kompensasjon for tre prosjekter og disse er alle godkjent. Ved ferdigstillelse vil det bli søkt om utbetaling av kompensasjonen. Det er budsjettert med rentekompensasjon på denne ordningen av et grunnlag på 12,6 mill. kroner i Investeringsbidrag R-97 Dette er kompensasjon av renter og avdrag i forhold til investeringer knyttet til 6-års reformen, og behovet for utvidelse av skolebygg i den forbindelse.

66 Merverdiavgiftskompensasjon Fra 1.januar 2004 ble den tidligere avgrensede momskompensasjonsordningen som har vært i funksjon siden 1995 erstattet med en generell momskompensasjonsordning, hvor kommunene har fått en generell rett på kompensasjon av betalt merverdiavgift på lik linje med fradragsretten de private har. Når det gjelder den generelle momskompensasjonsordningen ble Molde kommune trukket i rammetilskuddet med 31 mill. kroner i Dette var et permanent trekk i rammetilskuddet. Departementet har i 2005 gjennomgått trekket for alle kommuner og funnet at det er behov for en del justeringer kommunene imellom. Molde kommune har som en konsekvens av dette fått justert overgangsordningen for momskompensasjon i inntektssystemet for 2006 med kr ,-. Dette er forbeholdt driftsmomskompensasjon. Momskompensasjonen er beregnet til ca. 16 mill. kroner fra driftsposter, hvorav driftsrammen til den enkelte avdeling har fått et engangstrekk i 2005 på 13,6 mill. kroner Det er videre beregnet 31 mill. kroner i momskompensasjon fra investeringsbudsjettet. Tabellen nedfor viser trekket i rammen og budsjetterte inntekter av momskompensasjonen. Differansen fra trekket i rammetilskuddet og det kommunen har ført som inntekt i driftsbudsjettet er på 16 mill. kroner, videre er 3,398 mill. kroner av disse midlene avsatt til et disposisjonsfond. Kommunestyret ber videre rådmannen legge til rette for å budsjettere og finansiere investeringer med netto tall (eksl mva). Dette bør gjennomføres fra budsjettåret Momskompensasjon 2006 Forventet kompensasjon i avdelingene Forventet kompensasjon fra andre selskaper Forventet kompensasjon fra investeringer Totalt budsjettert kompensasjon Trekk i rammeoverføringer Omfordelt trekk etter gjennomgang "Overskudd" momskompensasjon

67 Eiendomsskatt Det forutsettes oppkrevd 32 mill. kroner i eiendomsskatt i Skattesatsen er satt til 2,2 promille av takst, og ligger flatt på dette nivået resten av perioden. Eiendomsskattene var på 33 mill. kroner i 2003 før omtaksering. Omtakseringen i 2004 ga en eiendomsskatt på 48 mill. kroner. Fra 2004 til 2006 vil den bli redusert med 17 mill. kroner dersom man tar hensyn til veksten i antall eiendommer i perioden. Innbyggerne på Skåla har ment at det ikke er hjemmel for å skrive ut eiendomsskatt i dette området slik som kommunestyret har gjort. Problemstillingen vil bli avgjort i lagmannsretten i januar Bondevik II regjeringen har foreslått eiendomsskatt som en generell fri beskatning for kommunene og ville også fremme forslag om endring i utskrivningsreglene slik at eiendomsskatt kunne kreves inn generelt, også der hvor infrastruktur ikke er utbygd på bymessig vis. Dersom Stoltenberg regjeringen og et samlet Storting slutter seg til dette, vil det i Molde kommune kunne kreves inn ca. 37 mill. kroner i årlig eiendomsskatt ved en skattepromille på 2, Toppfinansiering ressurskrevende brukere Staten har en tilskuddsordning til kommunene når det gjelder å dekke utgifter til ressurskrevende brukere. Tidligere var dette noe som ble vurdert skjønnsmessig av fylkesmannen. Det er i hovedsak sterkt funksjonshemmede med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser eller sterke bevegelseshemminger som utgjør brukergruppen. Bruttoutgiftene til tiltakene budsjetteres på det enkelte resultatområde. Statstilskuddet budsjetteres som en kommunal fellesinntekt. I budsjettforslaget for 2006 er det lagt til grunn en inntekt på 8,3 mill. kroner. Dette videreføres i hele perioden. Stoltenberg regjeringen har signalisert endringer i denne ordningen Tilskudd flyktninger og innvandrere Molde kommune har de siste årene ikke hatt noen avtale med UDI om mottak av flyktninger. Det har likevel skjedd bosettinger av personer i kommunen som utløser integreringstilskudd. I all hovedsak gjelder dette familiegjenforeningstilfeller. Molde kommune vedtok i K-sak 042/05 å inngå avtale med UDI om mottak av i alt 60 flyktninger i perioden Flyktningtjenesten organiseres som en del av Servicetorgets virksomhet. Kommunestyret forutsetter et bredt samarbeid mellom ulike kommunale virksomheter ved bosetting av nye flyktninger. Sentrale aktører i dette arbeidet blir Molde Utleieboliger KF, Molde Voksenopplæringssenter, Sosialavdelingen og Servicetorget. Det forutsettes at kommunens samlede utgifter til bosetting av flyktninger i den aktuelle perioden, i sin helhet dekkes innenfor rammen av integreringstilskuddet. Utgifter og inntekter vil bli innarbeidet og fordelt gjennom administrativ budsjettjustering når endelige beregninger foreligger. Flyktningtjenesten er nå under oppbygging, og det er gjort avtale om mottak av de første flyktningene allerede i november Dette gjøres mulig ved at en person fra sosialavdelingen og en person fra Molde Voksenopplæring er frikjøpt i 20pst. stilling (1 dag per uke hver) for å arbeide med mottak av flyktninger. I tillegg vil det bli innleid ekstrahjelp som miljøarbeider og

68 68 tolketjenester. Servicesjefen deltar som tilrettelegger og praktisk administrator av dette arbeidet. Det er opprettet eget budsjettkapittel underlagt Servicetorgets virksomhet (ansvar: 20200). Ordinære stillinger for flyktningkonsulent, programveileder og miljøarbeider er nå til utlysning, og en håper å ha faste ansettelser i disse stillingene fra nyttår. Kommunens samlede bosetting av flyktninger skal evalueres høsten Aksjeutbytte Fra Istad AS er det lagt til grunn et utbytte på 12 mill. kroner i 2006 og tilsvarende i resten av planperioden Kalkulatoriske posteringer Kalkulatoriske posteringer er den delen av kommunens finanskostnader som belastes sektorene på de selvfinansierende områdene. Det budsjetteres som driftskostnader på sektorene og inntekter i driftsbalansen sentralt. Når det gjelder belastning på vann- og avløpskapitlet vises det til egen sak Konsesjonskraft Molde kommune andel av konsesjonsinntekter i Istad-vassdraget.

69 Driftsbalanse og utfordringer i perioden 10.1 Budsjett i balanse oppbygging av reserve Det skal utarbeides et årsbudsjett og en økonomiplan i balanse. I dette ligger å synliggjøre de inntekter og utgifter kommunen genererer i løpet av perioden, og ut i fra dette vise at kommunen har økonomisk mulighet til å gjennomføre planlagte oppgaver. Molde kommune bør ha en langsiktig strategi for å bygge opp reserver for å takle uforutsette hendelser i driften, og for å ha egenkapital til investeringer. Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Indikatoren er lett å tolke i og med at negativt netto driftsresultat innebærer at formuen reduseres. Et netto driftsresultat lik null vil også over tid redusere kommunens formue i den forstand at en økende andel av realkapitalen etter hvert vil bli lånefinansiert. Samtidig vil det være viktig å vurdere utviklingen i netto driftsresultat over en periode på flere år. Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi har beregnet hva netto driftsresultat bør utgjøre i pst. av sum driftsinntekter. Utvalgets beregninger indikerer at netto driftsresultat bør utgjøre minst 3 pst. om kommunesektorens formue skal bevares. Molde kommune bør derfor hvert år oppnå et netto driftsresultat som minimum utgjør 3 pst. av sum driftsinntekter i kommunen. Et positivt resultat i denne størrelsesorden er nødvendig for å oppnå en sunn og god økonomi over tid. Et slikt resultat har som mål at kommunen kan egenfinansiere en større del av sine investeringer og bedre møte svingninger og uforutsette hendelser i årene som kommer. Dette vil si at Molde kommune bør ha et positivt netto driftsresultat på ca. 22,3 mill. kroner i 2006.

70 Driftsbalanse Driftsbalansen for budsjett og økonomiplan : Faste 2006 priser i hele Driftsbalanse B-2005 Revidert budsjett Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Inntekter Netto driftskostnader Brutto driftsresultat Renter** Avdrag*** Netto finansutgifter Netto driftsresultat Avsetn. felles lønnspott Avsetning av inv. moms til disp.fond Besparelse pensjonsutgifter Økt pensjonskostnad KLP Økt forsikringskostnad (foreløpig ikke spredd på den enkelte avd.) Overføringer fra boligselskap KLP premieavvik fra Avsetn. renter bund. Driftsfond Forventet økt kommunesatsing fra regjeringen i perioden Resultat * * Revidert budsjett ga en underdekning på kr ,- som følge av at foreslått gebyrøkning SFO ikke ble vedtatt. Det ble ikke foreslått annen balansering av budsjettet. Dette vil bli rettet i egen sak som blir lagt fram for kommunestyret. ** Renteutgifter og renteinntekter er basert på 2,7% i 2006 og for resten av perioden 3%. *** Avdrag på nye lån er forutsatt til kr. 0 i opptaksåret. Renter og avdrag er fra deflatert med 2,8 %, dvs. at kostnadene er redusert som følge av at vi oppgir alle andre priser i 2006 priser, mens rente og avdragkostnadene vil bli "lettere å bære" med verdien av deflatoren i perioden. Det er lagt inn et effektiviseringskrav 1% på rammene for 2007, 2008 og 2009 for alle avdelingene som en følge av MIO. Videre er det lagt inn en forutsetning om at regjeringen følger opp sine løfter om å opptrappe styrkingen av kommunesektoren, og en forventer at dette vil gi Molde kommune 2,2 mill. kroner i 2007, 24,5 mill. kroner i 2008 og 28,2 mill kroner i 2009.

71 Pensjonsutgifter - avtalefestet pensjon Pensjonskostnader. Pensjonskostnadene er budsjettert med 14 pst. av all pensjonsgivende inntekt i Etter at budsjettet var lagt har man fått signaler om at pensjonskostnaden kan bli noe lavere, og kommunestyret har besluttet at denne forventede reduserte utgiften kommer til syne på en sentral post for senere fordeling ut på de enkelte ansvar. Netto utgjør dette for budsjettett 3,25 mill. kroner. Kommunen har nylig gjennomført konkurranseutsetting av pensjonsavtalen, og leverandøren som ble valgt er kommunens tidligere leverandør KLP. Avtalefestet pensjon (AFP) I henhold til hovedtariffavtalen kan alle som når en alder av 62 år, velge om de vil gå av med hel eller delvis avtalefestet pensjon. For arbeidsgiver er dette meget dyrt, arbeidsgiver betaler ut lønn uten å motta tjenesteproduksjon. Aldersgruppen år (i 2005) er de som i løpet av kommende økonomiplanperiode vil nå 62 årsgrensen, og kunne vurdere å gå av med AFP. Fødselsår Fyller 62 Antall 25% uttak Kostnad Akkumulerte år i: kostnader Sum I tillegg kommer de AFP-kostnader som vi har per i dag for de som allerede har valgt å gå av med slik pensjon. I budsjett for 2006 er det tatt høyde for en AFP-kostnad (egenandel) på kr ,-. Ny seniorpolitikk Molde kommune har vedtatt ny seniorpolitikk fra 1. juli Ordningen går i korthet ut på at ansatte med medlemskap i KLP får tilbud om et seniortillegg på kr ,- kroner for hvert år de forplikter seg å stå i jobb fra 62 til 65 år. Alternativt kan de velge økt fritid eller individuelle tilpasninger innenfor en ramme på kr ,-. Det er ennå for tidlig å si om ordningen virker, men målet er at flere skal velge arbeid framfor AFP. Kostnaden blir en del av lønnsbudsjettet på den enkelte avdeling, og blir delvis finansiert ved hjelp av redusert arbeidsgiveravgift med 4 pst. for de som har fylt 62 år. For en lønnskostnad på kr ,- vil redusert arbeidsgiveravgift utgjøre kr ,- og slik dekke seniortillegget.

72 Sykefravær En av de største utfordringer for Molde kommune på driftsiden er å redusere sykefraværet. Et redusert sykefravær vil redusere driftsutgiftene og øke tjenesteproduksjonen, noe som er essensielt for at kommunen skal nå sine målsettinger. Molde kommune inngikk i oktober 2002 en avtale med Trygdeetatens arbeidslivssenter om et mer inkluderende arbeidsliv, hvor hensikten er å redusere sykefraværet. Fra 1. juli 2004 ble reglene for sykmelding i Norge skjerpet med sterkere krav til aktivitet fremfor passivitet. For å ha rett til sykepenger må du være i arbeidsrelatert aktivitet, hvis ikke tungtveiende medisinske grunner hindrer det. Målet er å få sykmeldte så raskt som mulig tilbake på jobb. Arbeidstaker og arbeidsgiver skal samarbeide om å finne løsninger for at arbeidstaker så tidlig som mulig skal komme tilbake til arbeidsrelatert aktivitet. Arbeidsgiveren skal legge forholdene til rette for å gjennomføre nødvendige tiltak, og senest innen 8 uker fra sykmeldingsdato utarbeide en konkret oppfølgingsplan sammen med arbeidstakeren. Av nedenstående tabell over sykefraværet fra 1997 og fram til i dag ser en at sykefraværet svinger en del fra kvartal til kvartal, og at det ikke er lett å få til store reduksjoner tross en innsats både lokalt og nasjonalt. Men utviklingen går riktig vei. Rådmannen ser dette som et kontinuerlig og langsiktig arbeid, og som svært viktig at avdelingene følger opp avtalen om inkluderende arbeidsliv, slik at vi på denne måten kan få avkortet sykefraværsperioden til fordel for den enkelte, og i tillegg spare sykelønnskostnader for kommunen. Tabell - sykefravær Årstall 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samlet sykefravær i prosent % % % % ,2 7,2 7,3 8,9 7, ,7 8,3 7,8 8,7 8, ,4 8,8 7,7 9,8 9, ,7 8 8,2 9,7 9, ,3 10 9,4 9 9, ,1 9,5 6,7 9,1 8, ,3 7,9 6,6 9,7 8, ,5 9,1 5,8 8,5 8,7 En sykedag er beregnet til en kostnad på kr ,-. Et fravær på 8,4 pst., som i 2003, tilsvarer da ca sykedager. Totalt koster dette 24 millioner kroner. Som arbeidsgiver må Molde kommune selv bære alle utgifter de første 16 dagene, som utgjør ca. 14 millioner kroner, deretter overtar trygdekontoret. En reduksjon i sykefraværet på 1pst. vil redusere utgiftene totalt med ca. 3 millioner kroner. For Molde kommune vil en reduksjon på 1pst. i sykefraværet (forutsatt korttidsfraværet) her utgjøre ca. 1,75 millioner kroner i sparte kostnader. (Barns sykdom er ikke tatt med i sykefraværsstatistikken). Det jobbes med alternative tiltak for å få ned sykefraværet, og hovedfokuset vil her ligge på de første 16 dagene.

73 Pleie- og omsorgstjenester Pleie- og omsorgstjenestene i Molde kommune er organisert i 2 driftsenheter. Pleie- og omsorgsavdelingen driver kommunens sjukeheimer og yter hjemmebaserte tjenester, hvor den eldre befolkningen utgjør majoriteten av brukerne. Tiltak for funksjonshemmede yter tjenester i hovedsak til brukere med en psykisk utviklingshemming. Tiltakene er hjemmetjenester (botjenester) og dagsenter. Brukergruppen for disse tjenestene er gjennomgående noe yngre enn for pleie- og omsorgsavdelingen. Etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester er sterkt økende i kommunen. Det vil den også være i hele økonomiplanperioden. Befolkningsanalyser forteller at det i årene ut over planperioden vil bli en meget sterk økning i antall eldre. Dette vil representere en utfordring for kommunen. Utfordringen vil først og fremst være av økonomisk karakter, men også når det gjelder personell og tomteareal til fremtidig sjukeheimsbygging, vil vi allerede nå måtte begynne å forberede oss på fremtidige løsninger. Også når det gjelder psykisk utviklingshemmede vil vi bli stilt overfor krav fra stadig flere yngre brukere om å få bo i en selvstendig tilværelse. Dette utløser personellinnsats og nye kommunale kostnader. Byggeprosjektene som ble finansiert gjennom den statlige eldresatsingen er nå ferdigstilt. Det siste prosjektet, Kirkebakken omsorgssenter og sjukeheim er nå tatt i bruk. Imidlertid er Råkhaugen sjukeheim fortsatt i midlertidig bruk. Institusjonen brukes nå av Glomstua sjukeheim i påvente av ombygging. Ombygging av Glomstua sjukeheim som er kostnadsberegnet til 65 mill. kr. er i økonomiplanen lagt inn i 2006 og Fristilling av Råkhaugen sjukeheim kan da skje i løpet av 2008/2009. Dette vil gi en årlig merkostnad på ca. 25 mill. kroner i driftskostnader og ca. 3 mill. kroner i finanskostnader. Rådmannen legger til grunn at en realisering av dette prosjektet, og det gjelder både bygging og drift, forutsetter statlig fullfinansiering med til sammen ca. 28 mill. kroner årlig. Kommunestyret har bedt om at det blir utarbeid et grunnlag for å konkurranseutsette Råkhaugen sjukeheim. Arbeidet med dette er i gang i administrasjonen og vil følge den fremdriftsplan som er skissert ovenfor. Det er åpenbart at det i årene utover denne planens tidshorisont vil bli behov for en sterk økning i antall sjukeheimplasser i kommunen. Dette må vi allerede nå begynne å forberede oss på når det gjelder regulering av tomtearealer. Strategien de første årene vil være å utnytte den tomtereserven som er i Råkhaugen. Deretter må vi se oss om etter en ny sjukeheimstomt. Denne må ligge i sentrumsområdet. Det vil også som et ledd i dette arbeidet bli nødvendig å utrede hvordan vi i dagens omsorgsboliger, og spesielt de boligene som ligger i nærheten til en sjukeheim kan ta hånd om beboere med store pleiebehov. Kommunestyret har bedt om at det foretas en utredning av utvidelse av Skåla omsorgssenter med siktemål å øke antall plasser og samtidig redusere gjennomsnittsprisen pr institusjonsplass i Molde kommune.

74 Skole De økonomiske ressursene knyttet til skolene konverteres til undervisningstimer som synliggjør hvor mange ansatte det er behov for. Det har vært vanskelig å få klarhet i den faktiske timetallsutviklingen ved skolene de senere årene. En gjennomgang av vedtatte rammeendringer knyttet til undervisningstimer, kan tyde på at skolene i 2005 har tilsatt undervisningspersonell til å dekke drøyt undervisningstimer (årstimer) mer enn det er bevilget økonomiske midler til. Grove anslag på endringene i de økonomiske rammeforutsetningene i perioden 2004 til 2006, tyder på at rammene i denne perioden er redusert med ca 5,5 mill kroner. Når skolene i tillegg har et overforbruk i forhold til disse rammene i 2004 med ca 2,7 mill kroner, er underbalansen i forhold til eksisterende driftsnivå i budsjettet for 2006 på hele 9 mill kroner. Av dette er det i budsjettet for 2006 foreslått å dekke 4,9 mill kroner gjennom rammeøkning mens dekningen i 2007 og resten av planperioden blir på 2,9 mill kroner. Dette betyr i klartekst at skoleavdelinga må redusere sine netto driftsutgifter i 2006 med 4,1 mill kroner og med helårsvirkning på 6,1 mill kroner i 2007 og utover i planperioden. Dette har skolene foreslått å dekke inn gjennom reduksjon av undervisningstimetallet. Dette vil bli en stor utfordring for den enkelte skole og kan få konsekvenser for mulighetene til organiseringen i grupper m.v. I de økonomiske rammene for 2006, er det gitt full kompensasjon for helårsvirkningen av timetallsøkningen med 4 timer fra høsten Kommunestyret beslutte 15 des. 05 at kommunen skal praktisere fritt skolevalg så langt dette er praktisk mulig. Kommunestyret har vedtatt at inntektene fra utleie av skoler skal overføres til den enkelte skole fra 2006, slik som de var t.o.m Disse inntektene var opprinnelig budsjettert på den enkelte skole i Men som følge av at eiendommene og vaktmestrene ble omorganisert, ble postene overført til eiendomsavdelingen. Budsjettkorreksjonen skjedde i juni, men gjaldt for hele året. Regnskapet er korrigert i samsvar med budsjettet. Eiendomsavdelingen overtok i 2005 et inntektsbudsjett på kr mens inntektene ser ut til å lande på i underkant av kr. Ut fra situasjonen i 2005 innebærer vedtaket altså en ekstrabelastning for skolene. Kommunestyrets vedtak betyr at utleievirksomheten ikke samordnes med vaktmesterkorpset. Eiendomsavdelingens arbeid for å samordne utleie virksomhet på kveldstid og ellers må nå stilles i bero. Vedtaket gir også uklare ansvarsforhold. Rådmannen arbeider med å få avklart disse spørsmålene. Reform i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Målet med reformen er å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter, bl.a. ved å sette tydeligere kompetansemål for fagene. Reformen omfatter nye læreplaner, ny fag- og timefordeling, ny struktur i videregående opplæring, kompetanseutvikling for lærere og videreutvikling av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Reformen stiller store krav til at skoleeiere og skoler utnytter den lokale handlefriheten, de nasjonale virkemidlene og tilgjengelig kunnskap om tilstanden i grunnopplæringen, slik at kvaliteten på opplæringen heves og elevenes læringsutbytte styrkes. Kunnskapsløftet innebærer at trinn i grunnskolen og videregående trinn 1 skal ta i bruk nye læreplaner og ny fag- og timefordeling fra høsten Reformen blir innført høsten 2007 på 10. trinn i grunnskolen og videregående trinn 2, og fra høsten 2008 også på videregående trinn 3. Det er i rammene til skoleavdelingen for 2006 gitt kompensasjon på 2 mill kroner for merutgifter til lærebøker og utstyr knyttet til kunnskapsløftet. Dette er Molde kommunes andel av totalrammen på

75 mill kroner som ligger i statsbudsjettet som frie inntekter med klar øremerking. Videre er det i skoleavdelingens rammer for 2006 og 2007 lagt inn til sammen kr ,- som er kommunens andel av kompetanseutviklingen som er en del av kunnskapsløftet og inngår i kommunens vedtatte plan for kompetanseutvikling. Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet for planperioden viser en klar prioritering av renovering av skolebygg. Dette er til dels etterslep av tidligere manglende vedlikehold men også knyttet til behov for endret rominndeling i forhold til den tradisjonelle klasseromsinndelingen, samt behov for arbeidsplasser for undervisningspersonellet.

76 Budsjettrammer til stabs- og driftsavdelingene 11.1 Netto driftsutgifter i perioden Tabellen nedenfor viser oversikt over budsjetterte netto driftsutgifter i planperioden De økonomiske rammene for stabs- og driftsavdelingene i 2006 er basert på opprinnelig budsjett 2005 justert for rammesaken som ble vedtatt av kommunestyret Kompensasjon for økte lønnsutgifter i 2006 er lagt i en felles lønnspott. Denne er beregnet ut ifra forutsetningene i forslaget til Statsbudsjett som forventer en årslønnsvekst fra 2005 til 2006 på 3,5pst. Hvordan man har kommet fram til den enkelte avdelings driftramme, samt en beskrivelse av aktiviteten, framkommer i de avdelingsvise kapitlene.

77 77 En foreslår at budsjettet vedtas som bindende ramme for følgende områder: Tabell 3: Rammer til den enkelte avdeling Avdelinger B B B B Plan- og utvikling Drift og forvaltning Personal- og organisasjonsavdeling en Økonomiavdelingen Kirkelig fellesråd Servicetorget Skole Barnehage Helse Barne og familie Sosial Pleie- og omsorg Tiltak funksjonshemmede Brann & Rednings avd Eiendom Byggesak/geodata Kommunalteknikk Kultur Sum ramme Rammene i budsjett 2006 framkommer etter følgende forutsetninger: Driftsrammer for de enkelte avdelinger er basert på vedtatt budsjett 2005 og økonomiplan for , samt endringer i revidert budsjett 2005 med helårsvirkning i Rammen er kompensert for helårsvirkning av lønnsoppgjøret i Gjennomsnittlig lønnsvekst i 2006 anslås til 3,5pst. og er foreløpig budsjettert på en felles lønnspott, men vil bli fordelt når lønnsoppgjøret er kjent. Det budsjetteres med en KLP pensjonskostnad på 14 pst. i 2006 (pensjonskostnad utover dette er foreløpig budsjettert på en sentral pott med 1,3 mill. kroner) For pedagogisk personell budsjetteres med 11,12 pst. pensjonspremie i Statens pensjonskasse Arbeidsgiveravgiften budsjetteres med 14,1 pst. Det er lagt inn en forutsetning om at avdelingene må redusere sine rammer med 21,3 mill. kroner i forhold til budsjett Fordelingen er basert på netto driftsutgifter til den enkelte avdeling. Etter at Soria Moria erklæringen forelå med økte overføringer i fri inntekter til kommunen er denne reduksjonen nesten i sin helhet fjernet. Reduksjonen framkommer som et kutt i rammen til den enkelte avdeling og videre vises hvilke poster som er kommet inn igjen, enten basert på generell økning eller som kompensasjon for tjenester som ikke kan gjennomføres uten økning i midler til avdelingen. Det er lagt inn et effektiviseringskrav 1% på rammene for 2007, 2008 og 2009 for alle avdelingene som en følge av MIO.

78 Driftsbudsjett stabs- og driftsavdelingene Budsjetterte netto driftskostnader, prosentvis fordeling av Molde kommunes totale netto driftsbudsjett i ,0 % 5,3 % 1,8 % 0,4 % 3,2 % 2,0 % 1,0 % 2,8 % 2,6 % 1,3 % 0,7 % 9,2 % 26,1 % 30,1 % 4,3 % 3,9 % 0,8 % 3,6 % Plan- og utvikling 1,0% Drift og forvaltning inkl. rådmann 2,6% Personal- og organisasjonsavdelingen 2,8% Økonomiavdelingen 1,3% Kirkelig fellesråd 1,0% Skole 26,1% Servicetorget 0,7% Barnehage 0,8% Helse 3,6% Barne og familie 4,3% Sosial 3,9% Pleie- og omsorg 30,1% Tiltak funksjonshemmede 9,2% Eiendom 3,2% Brann & Rednings avd. 2,0% Byggesak/geodata 0,4% Kommunalteknikk 1,8% Kultur 5,3%

79 79 Fordeling budsjettrammer 2006 sammenlignet med opprinnelig budsjett 2005: Avdelinger fordeling i % 2005 fordeling i % 2006 Plan- og utvikling 0,8 % 1,0 % Drift og forvaltning 2,3 % 2,6 % Personal- og organisasjonsavdeli 2,8 % 2,8 % Økonomiavdelingen 1,2 % 1,3 % Kirkelig fellesråd 1,1 % 1,0 % Servicetorget 0,8 % 0,7 % Skole 26,9 % 26,1 % Barnehage 1,7 % 0,8 % Helse 3,7 % 3,6 % Barne og familie 3,9 % 4,3 % Sosial 4,3 % 3,9 % Pleie- og omsorg 30,1 % 30,1 % Tiltak funksjonshemmede 9,0 % 9,2 % Brann & Rednings avd. 2,0 % 2,0 % Eiendom 1,6 % 3,2 % Byggesak/geodata 0,3 % 0,4 % Kommunalteknikk 1,8 % 1,8 % Kultur 5,5 % 5,3 % Sum ramme 100,0 % 100,0 % I all hovedsak skyldes den store endringen mellom skole, barnehager og eiendomsavdelingen overflytting av vaktmestertjenester. Dette gir videre en viss omrokering av fordelingen mellom avdelingene.

80 Rådmannen og drifts- og forvaltningsavdelingen Budsjettområdene rådmannen og drifts- og forvaltningsavdelingen er slått sammen til en budsjettramme og rapporterer som ett rammeområde. Rådmannen er det formelle bindeledd mellom administrasjonen og de politiske organer og er den sentrale premissleverandør til politisk nivå. Samtidig er rådmannen øverste admini- strative leder og ansvarlig for at alle politiske vedtak blir iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves i Molde kommune også gjennom rådmannsteamet der rådmannen, kommunalsjef plan- og utvikling, kommunalsjef drift- og forvaltning inngår. Drifts- og forvaltningsavdelingen : Avdelingen arbeider med en rekke oppgaver som er sentrale for den løpende driften av kommunens samlede virksomhet. Avdelingen håndterer også forvaltningssaker overfor næringslivet og andre. Innen oppfølging av driften skal avdelingen iflg MIO-vedtakene, utvikle en kvalitetssikrings og kontrollerfunksjon som del av balansert målstyring. Avdelingen ivaretar kommunens informasjonsog presseansvar samt internasjonal kontakt/vennskapssamarbeid. Politisk sekretariat Samordnet sekretariat og service overfor sentrale politiske styringsorgan, ordfører og rådmannsfunksjonen Bevilgninger/budsjettansvar for sentrale politiske organ Valgadministrasjon. Kommuneadvokaten (Juridisk seksjon) Prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. Juridisk rådgivning for folkevalgte organ, rådmannsfunksjonen og virksomhetene. Leder av overformynderiet. Innkjøpsseksjon Sentral innkjøpsforvaltning for Molde kommune og nabokommuner. Forhandling og inngåelse av innkjøpsavtaler og forvaltning av nasjonalt regelverk samt EØS regelverk. Dokumentsenter/hovedarkiv Postmottak for kommunen, journalføring, fordeling Drift av saksbehandlingssystemene Hovedarkivfunksjon Fellestjenster Trykkeri og budtjenester Leder for avdelingen er Kommunalsjef for drift- og forvaltning som også har ansvar for oppfølging av kommunens samlede drift og tjenesteproduksjon.

81 81 Rammen for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Drift og forvaltning inkl. rådmannen B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Rådmannskontoret Kommuneadvokaten Administrasjon Drift og forvaltning Fellestjenester rådhusene Fellesutgifter - kommunen Salg av tjenester Omorganisering Innkjøp Sentrale politiske styringsorganer Sekretæriat kontrollutvalgene Næringsformål Bevilgningsfunksjon skjenking Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Økt stillingshjemmel varaordfører Rammetilpasninger Stortingsvalg lagt inn i B-2005 trekkes her ut av rammen Controllerstilling helårskostnad (forutsettes ansatt fra 1 juli 06) Stilling flyttet fra skole til dokumentsenteret Kommune valg Medlemskontigent ROR viderutvikling og styrking Støtte til politsike parti innlemmes i frie inntekter Web redaktør Sekretær dokumentsenteret Overført inntekt fra Molde Utleieboliger KF til revisjonen Korrigering for sentral innkjøpsfunksjon Bortfall inntekter forliksrådet Opptrapping Destinasjon Molde og Romsdal (tidligere Atlantic Safari) Økning KS kontingent Honorar overformynderiet Endring ramme kommunestyret 15 des MIO effektivisering 1% Sum Budsjettforslaget for området rådmannen og drifts- og forvaltningsavdelingen er utarbeidet med den forutsetning at stabsavdelingen skal gis et reelt budsjett i forhold til den vedtatte organisasjonsplan og de oppgaver avdelingen er tillagt. Det eneste nye tiltaket som er innarbeidet i budsjettforslaget er stilling som kontroller, et høyt prioritert tiltak som er lagt inn med virkning fra med kr ,-. Det vil si at rammen må økes med ytterligere kr ,- for å dekke helårsvirkning fra og med Det er ellers lagt spesiell vekt på å få et reelt budsjett for dokumentsenteret som er et satsingsområde og har så stor betydning for at hele kommunens organisasjon skal fungere på en god måte. Etableringen er i hovedsak internfinansiert. Stillingene som ellers inngår i rammetilpasningene i skjemaet ovenfor er stillinger som finnes i systemet i dag, men overført til Drift og Forvaltningsavdelingen som ledd i omstillingen etter MIO. Web-redaktør er en 50% -funksjon (i kombinasjon med dokumentsenter) som hittil har vært lønnet i lang tid over prosjekter og dermed lånefinansiert.

82 82 I budsjettbehandlingen i kommunestyret 15 desember 06 ble rammen til rådmannen og drift- og forvaltningsavdelingen redusert med kr ,- For å tilpasse seg den nye rammeforutsetningen har avdelingene gjort følgende: Webredaktørstillingen finansieres over prosjektmidler ett år til. Dette reduserer driftsbudsjettet med kr Det forutsettes i større grad at kommunen går over til digital utsendelse av saksdokumenter og post, som gir en utgiftsreduksjon på kr Bevilgningen til gaver, konsulentbistand, mv. reduseres med kr Ved å begrense den politiske møteaktiviteten til det som følger av vedtatt møteplan kan utgiftene til møtegodtgjørelse reduseres med kr Formannskapets post til tilskudd til gode formål, som er på kr strykes. Tiltak som knytter seg til strategiske delmål , og kostnadsberegning av disse. Overordna mål 4.1: Offensiv organisasjon Utvikle og iverksette system for planlegging, bestilling og rapportering som er bruker- og serviceorientert. Tiltak: For drifts- og forvaltningsavdelingen inngår her innføring av it-basert innkjøpssystem (e-handel). Tiltaket planlegges gjennomført i løpet av perioden. Motivene er å få kompetanse og kapasitet til regelhåndtering, effektivsering og gevinstrealisering over tid. Noe gevinst tas ut allerede i økplanperioden. Økt interesse i ROR for innkjøpssamarbeid ligger også til grunn for behovet for å se nærmere på dette. Se nærmere beskrivelse under Investeringsdelen. Overordna mål 4.4: Molde kommune skal drive aktiv informasjon Etablere stilling som informasjonsmedarbeider. Tiltak: Skal kommunen drive aktiv og profesjonell informasjon er det nødvendig å etablere en sentral informasjonstjeneste som kan profilere kommunen i kommuneplanens ånd om å "stikke seg ut" på en positiv måte, herunder om bl.a. økonomiske forhold tjeneste-produksjon m.v., både skriftlig og digitalt. Kostnad for stilling som informasjonsrådgiver ca. kr ,- per år. Rådmannen har ikke funnet plass til denne stillingen i Det vurderes omgjøring av eventuelle vakante stillinger til dette formålet - eventuelt i kombinasjon med andre oppgaver. Overordna mål 5.1: Molde kommune skal sikre optimal utnyttelse av tildelte ressurser Utvikle kontrollerfunksjonen i kommunen. Tiltak: I tråd med forutsetningene i gjeldende økonomiplan er stilling som kontroller lagt inn i budsjettforslaget med virkning fra Funksjonen er vedtatt i MIO som en viktig del av bestiller/utførermodellen og system med balansert målstyring. Den skal bidra til benchmarking, kvalitetssikring og økonomistyring.

83 83 Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor ramme Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak som ønskes inn i rammen Som beskrevet i tekst ovenfor Effektivisering 1 % Informasjonsmedarbeider, jfr. Merknader under tiltak som knytter seg til vedtatte strategiske delmål Prosjekt ansvarlig vertskap Tiltak som ønskes inn i rammen: Informasjonsmedarbeider Skal kommunen drive aktiv og profesjonell informasjon er det nødvendig å etablere en sentral informasjonstjeneste som kan profilere kommunen i kommuneplanens ånd om å "stikke seg ut" på en positiv måte, herunder om bl.a. økonomiske forhold tjeneste-produksjon m.v., både skriftlig og digitalt. Kostnad for stilling som informasjonsrådgiver ca. kr ,- per år. Rådmannen har ikke funnet plass til denne stillingen i 2006.

84 84 Ansvarlig vertskap Prosjektet er vedtatt av kommunestyret i møte den Som forutsetning for gjennomføring av prosjektet er det bl.a. lagt tilgrunn forventning om prosjektmidler fra staten. Dette er nå avklart og søknaden om slike midler er avslått. Fra prosjektgruppen er det foreslått at kommunen bevilger kr ,- i 2006 til gjennomføring av prosjektet. Rådmannen har ikke funnet plass til dette tiltaket og har ført det opp under tiltak utenfor rammen.

85 Plan- og utviklingsavdelingen Avdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt å legge strategier for utvikling av kommunens tjenester og tjenesteapparat. I tillegg har avdelingen ansvaret for flere særskilte oppgaver som blant annet sivilt beredskap, oppfølging av festetomter, gjennomføring av skattetaksering av eiendom, ajourhold av takstene, samt sørge for grunnerverv, særlig til utbyggingsformål. Seksjon for Strategi og bestilling Samordning av plan og utviklingsarbeidet i kommunen. Bestillerfunksjonen overfor den kommunale tjenesteproduksjonen. Denne ivaretas gjennom forhandlingene med resultatområder om budsjettrammer. Planfunksjonen i forbindelse med driftsbudsjett, investeringsbudsjett og økonomiplanen. Systemansvarlig for planprosessene (årshjulet) i organisasjonen. Stifnnerprosjektet. Seksjonen leder arbeidet med delprosjektet Helhetlig system for planlegging, bestilling og rapportering. Prosjektet er omtalt i kapitelet om kommunens framtidige styringsredskap. Prosjektleder for Stifinner er organisasjonsmessig lagt til seksjonen. Overordnet ansvar for kommunens samfunnsmedisinske arbeide og smittevernberedskap. Beredskapsarbeidet. Omsorgsberedskapsgruppen og kommunens generelle beredskap. Kommunens strategiarbeid og arbeidet med kommuneplanen. Seksjon for Arealplan Utføre reguleringsplanarbeid som kommunen selv gjennomfører. Behandle og framlegge private reguleringsplaner og bebyggelsesplaner til politisk godkjennelse. Utføre rådgiving i alt arealplanarbeid og gi arkitektfaglig bistand i større byggesaker. Frambringe opplysninger om plansituasjon og arealopplysning til byggherrer. Behandle klagesaker som følge av godkjenningsvedtak. Bistå plan- og utviklingsstyret i alle arealplansaker. Har ansvaret for arealdelen i kommunaplanen. Seksjon for Landbruk, Miljø og Naturforvaltning Skogbruk Miljøvern Viltstell Innlandsfiske Etter at bemanningen på seksjonen for landbruk, miljø og naturforvaltning er redusert fra , kan avdelingen ikke lenger ivareta oppgaven som miljøvernleder. Rådmannen foreslår at funksjonen nedlegges. Miljøspørsmål er nå godt forankret i kommunens virksomheter, slik at det er mulig å dra inn denne funksjonen uten at det gir nevneverdige negative konsekvenser. Leder av avdelingen er kommunalsjef for Plan- og utvikling, og inngår som sådan i den strategiske ledergruppen og rådmannsfunksjonen med de oppgaver som følger av det. Også strategisjef som er seksjonsleder i Strategi og Bestilling, inngår i rådmannens strategiske ledergruppe.

86 86 Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Plan og utvikling B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Balansert målstyring Eiendomsskatt klagebhandling Rammetilpasninger Tomter selges og deler av festeavg. (inntekter) faller bort årlig Konsulentbistand vedr. planarbeid Overføre inntekt på tomtelister til servicetorget Regionalt utviklingsfond (kr.25,- per innbygger (jfr.tekst under)) MIO effektivisering 1% Endring ramme kommunestyret 15 des Sum Regionalt utviklingsfond GassROR IKS. I kommunestyremøte ble det vedtatt å bidra økonomisk til opprettelse av et regionalt utviklingsfond med årlig tilførsel av tilskudd fra deltagerkommunene. Forutsatt samme opptrapping av tilskudd som er forutsatt av kommunestyret i Aukra, som er den største bidragsyteren til fondet, vil Molde kommunes andel i 2006 og 2007 ligge på ca. kr ,-, kr ,- i 2008 og kr ,- i I budsjettbehandlingen i kommunestyret 15 desember 06 ble rammen til plan- og utviklingsavdelingen redusert med kr For å tilpasse seg den nye rammeforutsetningen har avdelingene gjort følgende: Posten for innleie av konsulentbistand reduseres med kr Dette kan føre til problemer med fremdriften i kommuneplanarbeidet. Videre barberes driftsposter med kr Det forventes noe høyere inntekter fra festeavgifter. En utfordring blir at vedlikeholdet av omsorgsberedskapsgruppa er budsjettert med kr lavere enn det som er behovet. Tiltak som knytter seg til strategiske delmål , og kostnadsberegning av disse. Overorda mål 2.1: Molde kommune skal sørge for en bærekraftig forvaltning av kommunens naturressurser og ivareta det biologiske mangfoldet Ferdigstille arbeidet med en klimaplan for Molde som kan danne et grunnlag for en bærekraftig energibruk Gjennom utarbeidelse av kystsoneplan, sikre forvaltningen av kyst- og strandsonen. Tiltak: Det var bevilget kr ,- i driftsmidler i 2006 til å utarbeide klimaplan og kystsoneplan. Avdelingen er pålagt kutt på ca. kr ,- i 2006, men er svært presset på plansida fra før. Det foreslås derfor om at disse midlene omdisponeres slik at arbeidet med klimaplan og kystsoneplan stilles i bero inntil videre. Reelt kutt: ca. kr ,-. Avdelingen har altfor liten kapasitet når det gjelder å ha oppdaterte arealplaner som retningslinjer i saksbehandlingen. Planene er foreldet og dette bidrar til merarbeid og ekstra runder med politiske vedtak når tiltakshavere melder inn saker. I gjeldende økonomiplan er det bevilget kr ,- til en stilling som planrådgiver (kommuneplanlegger) fra Internt i avdelingen er det høsten 2005 forsøkt å skape en hurtig forbedring ved å omgjøre en ledig stilling i seksjon landbruk til en

87 87 planrådgiverstilling. Men fortsatt vil avdelingen ha et udekket behov på plansida, og det er nødvendig å opprettholde vedtak i gjeldende økonomiplan. Bakgrunnen for dette er at avdelingen må ha midler til konsulentbistand, utredningsarbeid m.v. og grafisk fremstilling (GIS) i forbindelse med kommuneplan og arealplaner. Siden planrådgiver er ansatt ved å foreta en intern omdisponering av en stillingshjemmel, foreslås det å omdisponere deler av de bevilgede planrådgivermidlene til konsulentbistand. Det føres opp kr ,- til formålet fra Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor rammen Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak for å komme på rammen Som beskrevet i tekst ovenfor Effektivisering 1 % Utarbeidelse av klimaplan og kystsoneplan Tiltak som ønskes inn i rammen Sivilt beredskap - krise-team, FSK-sak 027/05 pr Sivilt beredskap - kvalitetsforbedring Utarbeidelse av klimaplan og kystsoneplan Tiltak for å komme på rammen: Arbeidet med kystsoneplan og klimaplan. Tiltak som ønskes inn i rammen: Sivilt beredskap kriseteam og kvalitetsforbedring Når det gjelder sivilt beredskap er det i 2005 inngått avtaler som sikrer at kommunen til enhver tid har et kriseteam klart, i tillegg til øvrig beredskap. Opplæring og oppfølging for kriseteamet vil koste ca. kr ,- årlig. Se FSK-sak 027/05 Godkjenning av plan for omsorgsberedskap i Molde kommune. Kriseteamet for omsorgsberedskap, fastsetting av godtgjørelse for teamets medlemmer. I tillegg er det behov for oppgraderinger og kvalitetsforbedringer i lokaliteter som sivilt beredskap disponerer, kr ,- årlig. Utarbeidelse av klimaplan Det er videre ønskelig at arbeidet med kystsoneplan og klimaplan tas inn igjen, kostnad kr ,-. Avsluttende kommentarer Avdelingen har det siste året hatt store utskiftninger i sentrale stillinger og preges noe av dette fortsatt. Avdelingen er nå blitt faglig styrket gjennom ansettelse av ny arealplansjef og planrådgiver (kommuneplanlegger). Det ventes at arbeidet med revisjon av kommuneplanen, og da spesielt arealdelen vil komme i gang tidlig på nyåret.

88 Personal- og organisasjonsavdelingen Personal- og organisasjonsavdelingen har ansvaret for arbeidet med personal- og organisasjonsspørsmål, utvikling av arbeidsgiverpolitikken, lønnskjøring, samt daglig drift og utvikling av IKT i kommunen. Hovedfokuset for avdelingen er å gi service og support til de 13 driftsavdelingene og de 3 øvrige stabsavdelingene. Ansettelsesfullmaktene er delegert ut til avdelingssjefene, mens det er personal- og organisasjonsavdelingen som har sekretariatsfunksjonen i tilknytning til alle ansettelser - alt fra produksjon av søkerlister til tilsettingsbrev. Ansvaret for lønnsforhandlingene ligger også til personal- og organisasjonsavdelingen. Personalseksjonen: Bistå avdelingene i tilsettingssaker Ansvar for å holde lønnsbudsjetteringsmodulen oppdatert Oppfølging av sykemeldte/attføringsarbeid Bistå avdelingene i vanskelige personalsaker AKAN ordning og vernetjenesten Intern informasjon gjennom internavis og intranett Ansvar for opplæringsplanen Kommunens arbeidsgiverpolitikk, herunder seniorpolitikken Overordnet ansvar for likestillingsarbeidet i kommunen Lederopplæring, herunder utvidet ledersamling Hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) og arbeidsmiljøutvalg (AMU) Samarbeid og oppfølging av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud Lønnsforhandlinger og lønnspolitikk Lærlingordningen Hjemme-PC ordningen Overordnet ansvar for HMS og internkontroll Ansvar for forsikringsordninger og de ansattes velferdsordninger Lønnsseksjonen: Registrering av lønnsbilag, og kjøring av lønn for 6 selskaper Registrering av sykemeldinger, egenmeldinger, fødselspermisjon og andre velferdspermisjoner Oppfølging av sykepengerefusjon fra trygdekontoret Rapportering til arbeidstaker registeret, PAI-registeret og til pensjonskassene KLP og SPK IKT-seksjonen: Support til alle brukere Daglig drift, vedlikehold og utvikling av nettverket Datasikkerhet!

89 89 Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Personal- og organisasjonsavdelingen B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Personal Lønn IKT Interne felleskostnader Kurs og seminar Kommunale felleskostnader Hovedtillitsvalgt ordning Hovedverneombud Lærlinger Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Rammetilpasninger Lærlinger inngåtte avtaler IKT driftspersonell Drift av fakturabehandlingssystem (IKT) Reduserte AFP-kostnader (fra 1,1 mill til 0,5 mill) Endring ramme kommunestyret 15 des MIO effektivisering 1% Sum I budsjettbehandlingen i kommunestyret 15 desember 06 ble rammen til personal- og organisasjonsavdelingen redusert med kr ,- For å tilpasse seg den nye rammeforutsetningen har avdelingene gjort følgende: Av dette dekkes kr ved at utgifter til lønn til lærlinger går ut. Avdelinger som i dag har lærlinger må finansiere disse ved hjelp av ledige lønnsmidler på eget budsjett. Noen avdelinger får gjennom dette en ytterligere innskjerpelse i budsjettet for En konsekvens av tiltaket kan bli at noen avdelinger vil vegre seg mot å ta imot nye lærlinger. Det resterende tas på fastlønn, IKT og opplæring. Tiltak som knytter seg til strategiske delmål , og kostnadsberegning av disse. Overordna mål 1.5: Molde kommune skal til en hver tid være en av Norges viktigste kunnskapsbyer Bidra til at Molde kommune ligger i front når det gjelder digital informasjon og framstår som en digital kommune. Overordna mål 4.3: Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekruttering i fremtiden Opprette flere lærlingplasser I 2005 tok Molde kommune imot 8 lærlinger, og dette ble svært godt mottatt. Å satse på ungdom er pekt ut som et av hovedsatsingsområdende for Molde. I 2005 ble det forespeilet en opptrapping av lærlingordningen. Gjennom reform -94 har kommunen forpliktet seg til å ta imot 1 lærling per per år. For Molde kommune betyr dette til sammen 48 lærlinger. Dersom vi tar inn 5 nye

90 90 lærlinger i 2006 koster dette bare ,- første året (4 av 24 måneder). Deretter er det en progresjon i lønn fra 30% til 40%, 50% og 80% av fagarbeiderlønn (årslønn i 100% stilling pt. kr ,-) I økonomiplanen er det ført opp en utgift til ordningen på kr ,-. Beløpet dekker kun lønn til lærlinger som begynte høsten 2005, og som har kontrakt til høsten ingen nye lærlinger. Lærlingtilskudd utbetales etter telling og Molde kommune trenger ny fagkompetanse, og det er et økende problem å rekruttere personell inn i pleie- og omsorgsyrker. Disse lærlingene vil imidlertid aldri kunne bli selvfinansierende, fordi de skal gjennom moduler der vi ikke har mulighet til at de arbeider alene (f.eks. hjelp i hjemmet). Fra 2008 vil behovet øke ytterligere, bl.a. grunnet nytt studium som helsefagarbeider som lanseres i Dette er en sammenslåing av hjelpepleierutdanningen og omsorgsarbeider-utdanning i dag. For å møte framtidens bemanningsbehov, spesielt innen pleie og omsorg, er det av avgjørende betydning å satse på rekruttering av ungdom. Det er lærlinger i systemet i dag som krever ressurser for å bli i organisasjonen og det er videre ønskelig å øke antallet. Lærlingene bidrar til tjenesteproduksjonen, men skal i samsvar med kontrakt også ha opplæring. I en presset situasjon som vår, er det problematisk å legge tiltak inn i den løpende drift. Derfor er det behov for å bevilge midler og organisere dette over en egen tjeneste : Arbeide for at kommunen får en god livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk. Tiltak: Ny seniorpolitikk ble vedtatt i 2005, og dette forventer man har en positiv virkning på for tidlig pensjoneringen. Kostnadene med ordningen er fulgt opp i budsjettet. I det videre arbeidet med å ha en god livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk, må vi også vurdere andre arbeidstakeres behov, for eksempel småbarnsforeldre, og en større mulighet for bruk av hjemmekontor i de yrker hvor det er mulig. Det er ikke lagt inn spesielle bevilgninger til disse formålene i budsjettet. Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen. Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor rammen Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak som ønskes inn i rammen Lærlinger Som beskrevet i tekst ovenfor Effektivisering 1 % IKT-drift jfr. punkt i strategiske delmål Lærlinger, jfr. punkt i strategiske delmål (dette gjelder nye lærlinger) Tiltak som ønskes inn i rammen: IKT drift Antall PCer i kommunen har passert 1000 og vil øke ytterligere i 2006 bl.a. når alle lærere får egen maskin, samtidig som også elevnettverkene øker. Videre etableres nytt stort system innen helse og omsorgsområdene gjennom fagsystemet Gerica med 1000 brukere. Den digitale aktiviteten øker og behovet for oppfølging likeså. Bemanningen i IKT-seksjonen er meget knapp og innebærer i dag en betydelig risiko for driftssikkerheten. Bemanningen må økes her framover og det er lagt inn en ny stilling fra Lærling på IKT-seksjonen oppleves som et positivt supplement.

91 91 Lærlinger Vi bør fortsette å vise at Molde kommune vil satse på sine ungdommer, og tilby lærlingplasser. Fra 2008 vil behovet øke ytterligere, fordi et nytt studium som helsefagarbeider lanseres i Dette er en sammenslåing av hjelpepleierutdanningen og omsorgsarbeiderutdanning i dag. For å møte framtidens bemanningsbehov, spesielt innen pleie og omsorg, er det av avgjørende betydning å satse på rekruttering av ungdom. Å ha lærlinger er også en positiv ressurs for de avdelingene som har dem i lære.

92 92 Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden Antall seniorer i Molde kommune er stigende, og kommer i neste økonomiplanperiode til å øke med over 150 personer. Dersom disse velger å ta ut AFP kommer en høy kostnad til å bli pålagt kommunen. Greier vi ved den nyetablerte seniorpolitikken å få flere til å stå i arbeid, kan kostnadene fortsatt holdes på et akseptabelt nivå. Kostnaden til seniorer som ikke går av med AFP vil tilsvare per årsverk per år. Avsluttende kommentarer En del fellesutgifter er noe usikre. Spesielt gjelder dette kommunens andel til AFP, det noe usikkerhet om tiltakene i kommunens seniorpolitikk, bidrar til redusert uttak etter AFP-ordningen.. Presset på IKT-seksjonen er sterkt. Spesielt gjelder dette støttefunksjonene. Vi må unngå å komme i den situasjon at effektiviteten i organisasjonen blir hemmet pga. mangelfull støtte fra IKT. Det føres opp en ny stilling fra 2007.

93 Økonomiavdelingen Økonomiavdelingen utfører nå en samlet økonomifunksjon for hele kommunen. Alle avdelinger i kommunen skal nå få fagstøtte på økonomiområdet fra avdelingen. Økonomiavdelingens arbeidsområder fordeles på tre seksjoner: skatt, budsjett og økonomi og regnskap og finans. Seksjon Regnskap og Finans Føre regnskap for kommunen, samt ulike klientregnskap Innfordre kommunale krav,(eiendomsskatt, barnehagebetalinger, SFO, parkeringsgebyr, husleie, boligutlån, sosiale lån, renovasjon, vannavgift, kloakkgebyrer m.m) Regnskapsrapportering KOSTRA rapportering til staten Finansforvaltning Seksjon Budsjett og Økonomi Levere økonomitjenester og fagstøtte til kommunens drifts- og stabsavdelinger Utarbeidelse av økonomiske analyser/regnskapsrapportering/bistand til KOSTRA-rapportering Tilrettelegge og bistå avdelingene i budsjettprosessen Utarbeide driftsbudsjett og økonomiplan Beregne totale budsjettrammer til kommunens disposisjon Seksjon Skatt Føring av skatteregnskapet/utarbeiding av rapporter Foreta skatteavregning Arbeidsgiverkontroll Skatteinnfordring og særnamsmannfunksjon, bistå andre kommuner og land med innkreving av skatt Utstede skatteattester Ajourholde arbeidsgiverregisteret Behandle søknader om gjeldsordning Sekretariat for skatteutvalget

94 94 Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Økonomiavdelingen B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Budsjett og økonomi Regnskap og finans Skatt Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Rammetilpasninger Økonomikonsulent (helårsvirkning ,-, forutsatt ansatt fra 1 juli 06) Bemanning regnskapskontrollør 1/2 stilling (Molde kommunes andel forutsetter interkommunalt samarbeid) Endring ramme kommunestyret 15 des MIO effektivisering 1% Sum I budsjettbehandlingen i kommunestyret 15 desember 06 ble rammen tiløkonoiavdelingen redusert med kr ,-. For å tilpasse seg den nye rammeforutsetningen har avdelingene gjort følgende: Det er tatt bort 3/4 stillingshjemmel permanent og 7 månedsverk er stilt i vakanse i 2006 noe som netto utgjør ca kr ,-. Omfanget av gebyrinntekter er økt med om lag kr ,- og øvrige driftsutgifter er redusert med kr ,-. Det forutsettes at oppgaver og ressurser knyttet til innfordring av parkeringsgebyr blir overført fra servicetorget til økonomiavdelingen fra I tilpasningene som er foretatt er det også tatt høyde for utvidet bruk av overtid, ekstraressurser knyttet til innføring av nytt skatteregnskap og dekning av utgifter til lærling i 4,5 måneder. Tiltak som knytter seg til strategiske delmål , og kostnadsberegning av disse. Overordna mål 1.2 : Kommunen skal være en pådriver i regionalt samarbeid Skape data og grunnlag for beregning av lønnsomhet for et interkommunalt regnskapssamarbeid (forslag til nytt mål): Utrede mulighetene for et interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontrollen. Overordna mål 5.1: Molde kommune skal sikre optimal utnyttelse av tildelte ressurser Sørge for opplæring i gode økonomirutiner. Tiltak: Samlet medfører disse målene en god del merarbeid for avdelingen. Framdriften på disse områdene har ikke vært den beste i Dette skyldes blant annet at en ved avdelingen har hatt stor utskifting i sentrale stillinger i året. For å kunne gjennomføre arbeidsoppgavene tilfredsstillende for avdelingslederne ute i driftsavdelingen, er behovet for ytterligere en økonomimedarbeider stort. Økonomisjefen mener avdelingen langt på vei kan gjennomføre en del allerede planlagte tiltak, samt gjennomføre en del av de nye målsettingene ved å få tilført ressurser i form av denne nye medarbeideren ved avdelingen. Hovedoppgaver lagt til denne stillingen vil være utredning, systematisk analyse gjennom hele året og økonomisk bistand til driftsavdelingene. Dette gjelder analyse av

95 95 inntektssiden, riktig belastning av indirekte og direkte kostnader på gebyrtjenester og selvkosttjenester og riktig belastning av kostnader i investeringsregnskapet. Stillingen skal også se på kostnader i forbindelse med samarbeidsprosjekt/interkommunale samarbeid eller mulige private aktører som kan føre til en besparelse i økt effektivitet/bedre ressursutnyttelse. Tjenester med for høy kostnad skal identifiseres slik at effektiviseringstiltak kan iverksettes. Stillingen er lagt inn i budsjettet for 2006 med virkning fra 1/7-06 med en kostnad på kr ,-. Kostnad videre i planperioden er kr ,- per år. Ved skatteseksjonen er behovet for styrking av ressursene til arbeidsgiverkontroll stort. Gjennom interkommunalt samarbeid forventer vi at styrking av egen ressursbruk tilsvarende en halv stilling er tilfredsstillende. Dette er lagt inn med kr ,- for hele planperioden.

96 96 Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor ramme Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak for å komme på rammen Som beskrevet i tekst ovenfor Effektivisering 1 % Vakant stilling skatt redusert til 1/ Tiltak som ønskes inn i rammen Økonomikonsulent ønskes inn for hele året Vakant stilling skatt som er redusert til 1/ Økt kurspott for oppdatering på nye forskrifter etc Tiltak for å komme på rammen: Vakant stilling skatt For å dekke opp tidigere innsparingsmål, har økonomiavdelingen i 2005 valgt å sette en stilling vakant. Stillingen utfører i all hovedsak ekstern regnskapskontroll og er underlagt skatteinnkreverinstruksen. Arbeidsoppgaver som denne stillingen skal utføre, stilles det sterke krav til fra skattedirektoratet i henhold til måloppnåelse. Kommunen kan bare utføre en begrenset del av disse oppgavene med dagens bemanning. Stillingen blir nå tatt inn igjen i budsjett og økonomiplan men er redusert til halv stilling. Årlig reduksjon: kr ,-. Tiltak som ønskes inn i rammen: Økonomikonsulent Stillingen som økonomikonsulent var i økonomiplan for lagt inn fra januar Belastningen er nå flyttet til og reduksjon i driftsutgifter i 2006 blir kr ,-. Det er stor etterspørsel etter økonomisk kompetanse både i stabsavdelingene og driftsavdelingene mht. økonomiske utredninger og analyser, prising av tjenester (riktig belastning av indirekte og direkte kostnader), driftskonsekvenser av foreslåtte investeringer etc. Det hadde vært ønskelig at denne var på plass som opprinnelig forutsatt per Vakant stilling skatt Full stilling ønskes. Kostnad kr ,- Økt kurspott Økonomiavdelingens oppgaver har endret seg de siste årene og det er et stekt behov for å få økt kompetanse i avdelingen. Det er stort behov for ressurser til oppdatering og opplæring. Konsekvenser ved å ikke tilføre avdelingen økt kurspott for å høyne kompetansen til ansatte ved avdelingen, er at økonomiske analyser som kan føre til betydelige besparelser på sikt vil bli liggende.

97 97 Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden Økonomiavdelingen må stadig forholde seg til nye forskrifter og dette krever store ressurser og høy kompetanse. Avdelingen må få tilført midler til økt kurspott om avdelingen skal videreføre dagens arbeid og tilfredsstille lovpålagte oppgaver. Avsluttende kommentarer Molde kommune er inne i en fase hvor overgangen fra gammel til ny organisasjon fortsatt preger virksomhetene. I denne overgangsperioden har enkelte funksjoner vist seg mer sårbare enn andre. Økonomifunksjonen er en av disse. Dette har sammenheng med skifte av arbeidsmåter og at enkelte sentrale personer har skiftet roller. Organisasjonen er nå i ferd med å gå seg til i den nye arbeidsformen. Spesielt gjelder det økonomiavdelingen. Det budsjett som avdelingen får for 2006 inneholder en reduksjon av bemanningen på økonomifunksjonene, og en frykter med dette at tjenestene vil bli svekket.

98 Kirkelig fellesråd Molde kirkelige fellesråd ivaretar oppgaver på vegne av de enkelte sokn i den lokale kirken i Molde kommune. Fellesrådet forvalter midler som i hovedsak kommer som overføringer fra Molde kommune, og har ansvaret for: Økonomiske og administrative oppgaver Drift og vedlikehold av kirker, kirkegårder og kirkelige kontorer Arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelig ansatte Utarbeidelse av mål og planer Når det gjelder soknenes ansvar for det kristelige liv, herunder forkynnelse, undervisning, diakoni og kirkemusikk, har menighetsrådene virksomhetsansvar for dette. Men det er fellesrådets ansvar å forvalte midler fra kommune og stat til dekking av utgifter til lønn og utstyr for de ansatte i soknene. Kirken i Molde består av seks sokn fordelt i to prestegjeld, og er organisert med to staber i tillegg til fellesrådets administrasjon Kirkelig fellesråd har ansvaret for kirkegårdsdriften som i hovedsak utføres av kommunens parkvesen som tjenesteyting. Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Kirkelig Fellesråd B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Kirkelig fellesråd Rammetilpasninger Lønnsoppgjør 2005, virkning Kostnadsreduksjonsprosess (andel av 28,7 mill) Økning ramme for å lette på reduksjonen Endring ramme kommunestyret 15 des Ramme Rammen for perioden er redusert med kr i henhold til kommunestyrets vedtak i juni Det er nå foreslått en økning av rammen med kr slik at reell reduksjonen blir kr Kirkelig fellesråd har også en del inntekter i form av direkte tilskudd fra staten og den nye regjeringens forslag til statsbudsjett medfører en reduksjon i dette direkte tilskuddet til fellesrådet. Reduksjonen er på landsbasis 10.8 mill, og endelig fordeling er ikke klar før i februar/mars Avhengig av hvordan tilskuddet fordeles (grunnbeløp og per innbygger) må en erfaringsmessig regne med mellom og kroner i mindre tilskudd i 2006.

99 99 Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor ramme Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak for å komme på rammen Reduksjon av vikarmidler, opplæring og materiell. Redusert gudstjenestefrekvens Tiltak som ønskes inn i rammen Vedlikehold kirker (midler fra rentekompensasjon) Nordbyen kirke - aktivitet Kirkemusikk domkirken Administrativ ressurs Informasjonsmedarbeider domkirken Tiltak for å komme på rammen: En reduksjon av rammen på ca. kr ,- er ikke mulig å gjennomføre uten reduksjon av aktivitet. Det ser imidlertid ut til at det skal være mulig å gjennomføre dette uten å måtte gå til oppsigelser av faste stillinger. (En reduksjon på kr ,- vil innebære oppsigelser av faste stillinger.) For å komme på rammen må nå feriehjelp og ekstrahjelp reduseres, noe som vil innebære færre antall gudstjenester, dårligere sommervedlikehold på kirkegårdene i Bolsøy, samt at en muligens må styre vielser sommerstid slik at de kan gjennomføres med faste ansatte. Utgifter til opplæring og aktivitetsrelatert materiell må også reduseres for å komme på rammen. Kirkelig fellesråd vedtar budsjett etter at endelig ramme er fastsatt i kommunestyrets budsjettbehandling i desember. Endelig vedtak om reduksjon vil derfor først bli foretatt etter at rammene er klare. Tiltak som ønskes inn i rammen: Vedlikehold kirker (rentekompensasjon kirkebygg) Kirkelig fellesråd har et ønske om å styrke vedlikeholdet av kirkebygg. Nordbyen kirke. I forbindelse med overtakelse av kirke/skolebygget i Nordbyen skal driftsmidler til selve bygget i henhold til avtale overføres fra skole/eiendom til kirkelig fellesråd. Det er i tillegg behov for midler til aktiviteter i bygget. Dette gjelder først og fremst gjennomføring av gudstjenester, og gjelder både kirketjener, klokker og organisttjenester. Det er ventet at bygget skal initiere stor aktivitet og slik bli et viktig tilskudd til det aktivitetsgrunnlaget i lokalmiljøet i Nordbyen. Sum kr ,-. Kirkemusikk/Administrativ ressurs Kirkelig fellesråd sliter fortsatt med konsekvensene har tidligere reduserte tiltak innefor kirkemusikk og administrasjon, og bør tilgodeses med ekstra midler. Sum kr ,-. Informasjonsmedarbeider Molde domkirke. I forbindelse med den store aktiviteten knyttet til Molde domkirke har en stort behov for samordning av informasjon både internt og eksternt. Ca. et halvt årsverk er nødvendig. Sum kr ,-.

100 100 Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden Når Kirkens hus er ferdigstilt og innflyttet i 2007 kan dette medføre økte kostnader til drift i forhold til dagens situasjon. Foreløpig anslag for økning i kommunens driftsutgifter er beregnet til ca. kr ,-. Disse beregningene er usikre og inkluderer ikke kapitalkostnader. Avsluttende kommentarer Det legges til grunn at virksomheten til kirkelig fellesråd skal videreføres med om lag samme aktivitetsnivå som i Kostnadsdelingen i forbindelse med kjøp, ombygging og drift av lokalene i tidligere Molde fengsel er ennå ikke tilstrekkelig avklart til at en vil legge inn kostnader utover det som følger av dagens drift.

101 Servicetorget Servicetorget er Molde kommunes portal ut mot kommunens innbyggere og publikum, fysisk og digitalt, og skal på vegne av fagavdelingene yte service, samt rask og korrekt behandling av de henvendelser som kommer, eventuelt vise publikum videre til rett sted. Servicetorget ivaretar kommunens sentralbord, yter informasjon, veiledning, samt forberedende- og regelstyrt saksbehandling. Servicetorget skal i løpet av våren 2006 etablere en koordinatortjeneste for flyktningmottak. Dette gjelder mottak etter den nye finansieringsordningen med introduksjonstilskudd. Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Servicetorg B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Servicetorg Informasjon og saksbehandling Fordelte servicekostnader Flyktninger Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Rammetilpasninger Kostnadsreduksjonsprosess (andel av 28,7 mill) Nasjonal tjenestekatalog, IT-lisens Merkostnad ved full bemanning Nye arbeidsklær Rammejustering Overførte inntekt på tomtelister fra plan og utviklingsavd Endring ramme kommunestyret 15 des MIO effektivisering 1% Sum Nasjonal tjenestekatalog er tatt inn i økonomiplan fra Dette er et abonnement på en samling tjenestebeskrivelser for tjenester som er felles for alle kommunene i Norge, og som vil gi oppdatert informasjon om lov, forskrifter og andre felles retningslinjer for tjenestene direkte i kommunens egne tjenestebeskrivelser. Kommunen legger inn egen lokal informasjon i tillegg. Dette vil være svært arbeidsbesparende for alle avdelingene i kommunen. Tjenestebeskrivelsene, som vil være tilgjengelig for innbyggerne gjennom kommunens hjemmeside, vil være en sentral kilde til tjenesteinformasjon ut mot publikum. I budsjettbehandlingen i kommunestyret 15 desember 06 ble rammen til servicetorget redusert med kr For å tilpasse seg den nye rammeforutsetningen har avdelingene gjort følgende: Utgiften til arbeidsklær reduseres med kr Dette kan føre til at ordningen med uniformering må avvikles. Resten av reduksjonen må tas på personalutgifter. I tillegg til reduksjonsbeløpet blir servicetorget også på ført en ny kostnad med lærlingelønn på kr I 2006 vil en av de ansatte gå av med pensjon. Denne stillingen kan inndras. Imidlertid vil det medføre at arbeidsoppgaver må overføres til andre. Det er ikke klargjort hvordan dette skal gjøres. Utover dette er det nødvendig å redusere bemanningen med ytterligere et halvt årsverk. Servicesjefen har på nåværende tidspunkt ikke oversikt i hvordan dette skal gjennomføres.

102 102 Tiltak som knytter seg til strategiske delmål , og kostnadsberegning av disse. Overorda mål 1.4: Molde sentrum skal fremstå som en attraktiv handels- og møteplass Bidra til at Servicetorget blir en attraktiv møteplass for informasjon om offentlige tjenester og kulturarrangementer i kommunen. Tiltak: Servicetorget skal utvikles til å bli en attraktiv møteplass for informasjon om offentlige tjenester for innbyggerne i Molde. Det kan skje gjennom en samlokalisering av publikumsrettede tjenester fra kommune, fylke og stat. Servicetorget i Molde kommune er, gjennom det nasjonale Stifinnerprogrammet, i startfasen på et NAV-prosjekt der målet er å innlemme tjenester fra aetat, trygd og forbrukerrådet i servicetorget innen utgangen av Tiltakene i prosjektfasen vil finansieres innenfor Stifinnerprosjektet. Gjennomføring av en samlokalisering vil måtte finansieres ved at de statlige etatene leier kontorplass i servicetorget. Tiltak: Servicetorget skal utvikles til å bli en arena for informasjon om kulturarrangementer i kommunen. På sikt vil servicetorget kunne være ett av flere utsalgssteder for billetter til kulturarrangementer. Dersom dette skal realiseres må finansieringen avtales mellom servicetorget og kulturinstitusjonene, gjennom avtale om kjøp av tjenester fra servicetorget. Overordna mål 1.5: Molde kommune skal til enhver tid være en av Norges viktigste kunnskapsbyer Bidra til at Molde kommune ligger i front når det gjelder digital informasjon og fremstår som en digital kommune. Tiltak: Det digitale servicetorget er under utvikling gjennom et eget Stifinnerprosjekt, og det er lagt inn midler under investering for å kunne videreutvikle dette i planperioden.

103 103 Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor rammen Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak for å komme på rammen Som beskrevet i tekst ovenfor Effektivisering 1 % Bemanning ferievikar og ekstrahjelp Tiltak som ønskes inn i rammen Bemanning ferievikar og ekstrahjelp Tiltak for å komme på rammen: Servicetorget er tilført ekstra kostnader som følge av drifting av nytt telefonsystem (kr ,-) og modul for digitalt servicetorg (kr ,-). For å tilpasse driften til rammen for 2006 er det redusert kraftig på alle driftsposter. Når det gjelder bemanningen er midler til ferievikar/ekstrahjelp tatt helt ut. Eventuelle ytterligere nedskjæringer må taes ut i form av reduksjon i lønnsmidler til faste stillinger. Tiltak som ønskes inn i rammen: Servicetorget har behov for ferievikarer/ekstrahjelp og ønsker å få styrket rammen. Avsluttende kommentarer Virksomheten begynner nå å bli innarbeid blant publikum og brukerne av kommunale tjenester. Den offentlige velferdsforvaltningen står overfor en stor omorganisering i årene fremover, gjennom det som kalles NAV-prosjektet (tidligere SATS). Det er åpenbart at dette vil få konsekvenser for servicetorgets virksomhet. Imidlertid er prosessen omkring NAV-organiseringen ennå ikke kommet så langt at disse spørsmålene er tilstrekkelig avklart. De synspunktene på organisering som fremgår av kommentarene overfor er det innspill Molde kommune har gjort i saken.

104 Skoleavdelingen Skoleavdelingen administrerer: 13 grunnskoler 8 barneskoler 2 ungdomsskoler 3 kombinerte barne- og ungdomsskoler Til sammen utgjør elevtallet ved skolene 3293 elever. Videre har vi en privat grunnskole i kommunen. I tillegg administrerer skoleavdelingen: Skolefritidsordningen i kommunen med tilbud for 828 barn Molde Voksenopplæringssenter Cap Clara spesialskole Skoleavdelingen har i tillegg tilsynsmyndighet med private skoler og skolefritidsordninger i kommunen. Logopedtjeneste, audio- og synspedagog og spesialundervisning for førskolebarn, denne blir fra lagt under Barn- og familieavdelingen. Skoleavdelingen har ansvaret for å legge til rette for følgende tjenester: Et godt og tjenlig grunnskoletilbud til elever fra 6-16 år Tilpasset tilbud til funksjonshemmede elever i grunnskolen Tilbud om skolefritidsordning (SFO) Opplæringstilbud til ulike grupper voksne Gi kompetanseheving til lærere og andre ansatte i samsvar med læreplanene Tilrettelegge for utvikling av lærende skoler

105 105 Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Skole B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Administrasjon Sentral tjenester og ufordelt budsjett Grunnskoler / SFO Spesped/logoped Molde Voksenopplæringssenter Tilskuddbaser syns. 0 Ekstern finansierte aktiviteter 0 Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Styrking av rammen Rammetilpasninger Kostnadsreduksjonsprosess (andel av 28,7 mill) SFO inntekt 17% økning gebyrsats Reduksjon ramme (15 mill) ,- helårsvirkning i 2006 på kr ,- (fra økonomiplan) Bolsøya skole 5-7 trinn Sekken skole Økning fra 10 til 11 mnd. betaling for morgentilbudet Vaktmestere har flyttet til eindomsavd Stilling flyttet til dokumentsenteret, drift og forvaltningsavd Ny rammeavtale innkjøp Styrking ramme jfr. rammesak juni Syns og audioped. og spes.ped/logoped overflyttes til barn- og familiavdelingen Sekken barnehage overførte midler fra barnehage Økt rammetrimetall 1-4 klasse skoleåret 05/06 5/12 effekt er på ,- helåreffekt Kompetanseutvikling del av kunnskapsløftet kommunal andel tot ,- jfr. vedtak formannskapsmøte 6 sept Kunnskapsløftet (innlagt i rammetilskuddet i statsbudsjettet) Driftskostnader ut over rammen (virkning i 2007 er på 4 mill. derfor reduseres med 2 mill. i 2007) Endring ramme kommunestyret 15 des MIO effektivisering 1% Leieinntekter på skolebygg tilbake til skolene, tidligere flyttet fra skole til eiendomsavdelingen Sum I budsjettbehandlingen i kommunestyret 15 desember 06 ble rammen til skoleavdelingen redusert med kr ,-. For å tilpasse seg den nye rammeforutsetningen har avdelingene gjort følgende: Situasjonen har i stor grad sin årsak i at reduksjonskravet avdelingen har på seg fra budsjettet i 2004 og 2005 ennå ikke er gjennomført. Som et positivt bidrag i den forbindelse har avdelingen fått styrket sitt budsjett gjennom bevilgninger i statsbudsjettet på kr ,-. Denne bevilgningen er knyttet til kunnskapsløftet. I tillegg forventer en et tilskudd fra fylkesmannen på ca kr ,- til kompetanseutviklingstiltak. Avdelingens ramme er i 2006 også blitt øket med kr ,- til samme formål. Avdelingen vil gjennomføre budsjettreduksjonen ved å redusere vikarbudsjettene i perioden med kr ,-. Videre vil en ta ut effektiviseringsgevinsten av administrativ samordning av Skjevik/Vikamyra og Hjelset og samordning av Cap Clara og Bekkevoll med til

106 106 sammen kr ,-. Innkjøp av skolemateriell reform 2006 forskyves. Dette vil gi en innsparing på kr ,- Videre har kommunestyret vedtatt at inntektene fra utleie av skoler skal overføres til den enkelte skole fra 2006, slik som de var t.o.m Disse inntektene var opprinnelig budsjettert på den enkelte skole i Men som følge av at eiendommene og vaktmestrene ble omorganisert, ble postene overført til eiendomsavdelingen. Budsjettkorreksjonen skjedde i juni, men gjaldt for hele året. Regnskapet er korrigert i samsvar med budsjettet. Eiendomsavdelingen overtok i 2005 et inntektsbudsjett på kr mens inntektene ser ut til å lande på i underkant av kr. Ut fra situasjonen i 2005 innebærer vedtaket altså en ekstrabelastning for skolene. Kommunestyrets vedtak betyr at utleievirksomheten ikke samordnes med vaktmesterkorpset. Det må derfor etableres nye prosedyrer for utleievirksomheten. SFO økte inntekter Forskrift om skolefritidsordningen som bl.a. omhandler belastning av SFO kostnader er opphevet, og en kan derfor legge til grunn KRD s beregning for selvkost for tjenesten. Analysen viser at SFO gebyrene ikke dekker de kostnadene som kommunen har for å produsere tjenesten. En foreslår derfor å øke gebyrinntekten med 17 %. Dette medfører en økning i betalinger for full plass SFO på kr. 315,- Nye satser pr måned: Tilbud i skolefritidsordningen Satser pr Nye satser fra Endring i % Endring i kr. Endring i årskostnad Full plass Kr ,- Kr ,- 17% Kr. 315,- Kr ,- Morgentilbud Kr. 250,- Kr. 293,- 17% Kr. 43,- Kr. 473,- Deltidstilbud Kr ,- Kr % Kr. 219,- Kr ,- inkl.morgen Ettermiddags-/ferie tilbud Kr ,- Kr ,- 17% Kr. 272,- Kr ,- Det foreslåes samtidig å innføre betaling for 11 måneder for samtlige tilbud. Dagens ordning er 10 terminer for morgentilbud og 11 terminer for ettermiddags-/ ferietilbud og deltidstilbud. Dette vil gi en merinntekt på kr ,- Prisene kan oppleves som høye og dermed føre til at barn blir tatt ut av ordningen, noe som vil føre til reduserte inntekter. Totalt regnes en merinntekt på 2,5 mill. kroner. Det blir lagt fram egen sak om gebyrsatsene. Tiltak som knytter seg til strategiske delmål , og kostnadsberegning av disse. Overordna mål 1.3. Molde skal til enhver tid være en av Norges viktigste kulturbyer Utvikle samarbeid mellom skolene i grunnopplæringen, kulturskole og kulturlivet ellers i kommunen.

107 107 Tiltak: Det er behov for en videre utvikling og oppfølging av det formaliserte samarbeidet mellom kulturskolen, kulturavdelingen og skoleavdelingen. Dette vil gjelde både organisatoriske og økonomiske forhold. Overordna mål 4.1: Molde kommune skal være en organisasjon som er bruker- og serviceorientert Følge opp den eksterne kvalitetsvurdering. Tiltak: Det er utviklet et nasjonalt system for kvalitetsvurdering som gjennom lov og forskrift forplikter den enkelte kommune til aktiv oppfølging. Dette arbeidet bør prioriteres i enda sterkere grad enn hva en har maktet så langt. Personalressurser og kompetanse vil være avgjørende faktorer for en tilfredsstillende oppfølging her. Dette arbeidsområdet vil stå helt sentralt både for skolene og avdelingen i tiden som kommer.

108 108 Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor ramme Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak for å komme på rammen Som beskrevet i tekst ovenfor Effektivisering 1 % rammetimar pr. veke i 7 mnd, a kr , rammetimar pr. veke i 5 mnd, a kr , Tiltak som ønskes inn i rammen Rammetimer Tiltak spesialundervisning 50 rammetimer Læremidler, Reform 2006 (1.000,- per elev gir 3.3 mill. fått 2 mill i 2006) Økt kontorbemanning Tiltak for å komme på rammen: Reduksjon i rammetimetallet Dette er et tiltak man i utgangspunktet har prøvd å unngå. På den andre side ser en ikke andre muligheter for nedskjæringer i det generelle driftsnivået ved skolene. En eventuell reduksjon i rammetimetallet, vil føre til færre delingstimer og færre timer til spesialundervisning. Dette vil føre til et kvalitativt dårligere tilbud for elevene samtidig som tilsatte får en enda mer utfordrende arbeidssituasjon. Skolens overordna målsetting om tilpasset opplæring for alle elever blir ytterligere utfordret. Alternativ til en reduksjon i rammetimetallet kan være strukturelle endringer. En gjennomgang av renholdsplaner ved skolene/organisering av renholdet generelt, kan gi innsparinger, men dette er svært usikkert. Tiltak som ønskes inn i rammen: Økning av rammetimetallet Ved en eventuell reduksjon i rammetimetallet på 250 uketimer fra høsten 2006, vil opplæringstilbudet bli kvalitativt dårligere. Personalressursen er den viktigste innsatsfaktoren i skolen. Tiltak for spesialundervisning Etter ny modell for utlegging av rammetimer, blir samlet ressurs fordelt ut til skolene. I løpet av året vil det erfaringsmessig oppstå utfordringer som ingen kan forutse. Det kan være akutte problemer internt ved en eller flere skoler, eller elever som kommer fra andre kommuner som har et vesentlig opplæringsbehov. Det vil ofte være vanskelig å følge opp slike utfordringer uten betydelige omlegginger som svekker de aktuelle skolers opplæringstilbud. En mindre ressursramme som ligger på kommunalt nivå, vil ha stor betydning for tilrettelegging av aktuelle tilbud. Læremidler til oppfølging av Reform 2006 En er kjent med at en på sentralt nivå vil avsette midler til innkjøp av læremidler, og skoleavdelingen. Har fått tilført 2 mill. kroner til dette formålet i Erfaringsmessig vil behovet ved oppstarten av en reformperiode være større enn tilskuddsrammen. Skolene har små muligheter for oppfølging innenfor sine ordinære budsjetter. Det er et ønske om kr ,- per elev, rammen er kompensert for ca. kr. 600,- per elev, og en mangler slik 1,3 mill. kroner i Videre er rammen redusert med 2 mill. kroner i 2007, og skoleavdelingen ser et behov for en videreføring på kr ,- per elev også i 2007, med en nedtrapping til kr. 500,- per elev i 2008 og 2009.

109 109 Økt kontorbemanning For at oppgaver skal kunne overføres til den enkelte skole, vil det være et behov for økt kontorbemanning. Skolene melder også i dag om for liten ressurs på det merkantile området. Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden Tiltak for flyktninger og utfordringer knyttet til innvandring generelt Det er bestemt at kommunen skal motta flere flyktninger fra Vi kjenner ikke til hvor mange barn som eventuelt skal inn i skolene, men erfaringsmessig vil det være behov for ekstra oppfølging av denne elevgruppen. Vi har også gjennom året et betydelig mottak av innvandrerbarn generelt i skolene. Disse har ofte også et ekstra behov for oppfølging. Tiltak ved Tøndergård skole Fra neste skoleår vil Molde kommune få flere elever ved Tøndergård skole. Per dato har vi 6,6 plasser ved skolen, men fra høsten 2006 vil vi ha behov for 8 eller 9 plasser. Allerede fra nyttår 2006 vil trolig omfanget øke. Voksenopplæring Behovet knyttet til spesialundervisning for voksne har økt de siste årene i kommunen. Den avsatte rammen til denne delen av tilbudet ved voksenopplæringssenteret er i dag fullt utnyttet, og en ytterligere økning i behovet vil bety en rammeutfordring for skoleavdelingen. Reform 2006 Reform 2006 stiller store krav til avdelingen når det gjelder tilrettelegging og oppfølging av tilsatte, spesielt i forhold til kompetanseutvikling. Det vil også bli betydelige utfordringer knyttet til organiseringen av reformen i kommunene. I tillegg skal en gjennomføre utviklingsprogram knyttet til ledelse for skolelederne. Molde kommune tar mål av seg til å være en pådriver og aktiv medspiller i dette arbeidet i regionen. Avsluttende kommentarer Skoleavdelingen vil gjennomarbeide drifts- og kostnadsfordelingen mellom skolene i kommende budsjettår. Skoleavdelingen får en stor utfordring i Avdelingens ramme ble videreført på 2005-nivå av kommunestyret i rammetildelingssaken i juni. Dette er uttrykk for en politisk vilje til å skjerme området for kostnadsreduksjoner. Situasjonen er imidlertid at det reduksjonskravet avdelingen har på seg fra budsjettet i 2004 og 2005, ennå ikke er gjennomført. Dette vil prege budsjettet for 2006 og i hele perioden. Det må i den forbindelse også nevnes at avdelingen gjennom bevilgninger i stasbudsjettet har fått styrket sin ramme med 2 mill. kroner knyttet til kunnskapsløftet. Molde formannskap har bevilget 0,5 mill. kroner til kompetanseutvikling i 2006 og ytterligere kr ,- i 2007 (kr ,- per skoleår). Dette kommer i tillegg til et forventet tilskudd fra fylkesmannen på ca. 1 mill. kroner per år i tre år.

110 Barnehageavdelingen I Molde kommune er det totalt 31 barnehager som gir plass til ca barn i alderen 0 6 år. Kommunen eier og driver 10 av barnehagene og er arbeidsgiver for ca. 110 ansatte. 2 barnehager er offentlige ikke- kommunale barnehager og eies av Helse Nordmøre og Romsdal HF. De øvrige 19 barnehagene har 14 ulike eiere; borettslag, foreldre, studentsamskipnad, eneeiere, velforeninger, menigheter mv. Den største private eier er MoBarn som driver 6 barnehager. Det er svært god barnehagedekning i Molde. Kommunen er både barnehagemyndighet og barnehageeier. Som barnehagemyndighet har kommunen bl.a. ansvar for: Tilsyn med all barnehagevirksomhet Godkjenning av barnehager Veiledning til publikum, eiere, ansatte Formidling av alt statstilskudd og annet offentlig tilskudd Samordnet opptak for samtlige barnehager Kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling Barnehagereformen har ført til store endringer på barnehageområdet når det gjelder kommunens ansvar også for privat drift. Disse er regulert i lov om barnehager.

111 111 Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Barnehager B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Administrasjon Tjenester private barnehager Sentrale tjenester og ufordelte budsjett Barnehager Søskenmoderasjon komm. Barnehager 0 Drift private barnehager Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Forventet statlig refusjon - kommunens andel Rammetilpasninger Kostnadsreduksjonsprosess (andel av 28,7 mill) Vedlikeholdsmidler overført til eindomsavd Sekken barnehage overføres til skole (Sekken oppvekstsenter) MIO effektivisering 1% Endring ramme kommunestyret 15 des Sum barnehage I regjeringen Stoltenbergs tilleggsproposisjon til statsbudsjettet foreslås det en maksimalpris for barnehager på kr.2.250,- for en heltidsplass fra Dette vil gi en merkostnad på kr. 2,3 mill. kroner for Molde kommunes egne barnehageplasser, og en forutsetter at denne merkostnaden blir fullfinansiert. Tiltak som knytter seg til strategiske delmål , og kostnadsberegning av disse. Overordna mål 1.3: Molde kommune skal til en hver tid være en av Norges viktigste kulturbyer : Legge til rette for at barnehagene skal få tilgang til kulturelle aktiviteter/opplevelser, samt stimulere og synliggjøre barns kultur. Tiltak: Arbeide for å gjeninnføre barnekulturfestival. Kostnad : kr ,-. Overordna mål 2.3: Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tjenester som i kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes grunnleggende behov 2.3.1: Innarbeide rutiner og system for tilsyn (jfr. Lov om barnehager 10, rammeplan for barnehagen, miljørettet helsevern i barnehagen, kommunale planer). Tiltak: Utvikle retningslinjer for tilsyn av barnehagene. Tilsynsbesøk foretas i den enkelte barnehage annenhver år. Ingen ny kostnad. Overordna mål 3.1: Molde kommune skal ha et oppvekstmiljø som gir trygge, glade, selvstendige og skapende barn og unge : Bidra til å skape et trygt og godt oppvekstmiljø i den enkelte barnehage (jfr. Lov om barnehager 1, rammeplan for barnehagen, miljørettet helsevern i barnehagen)

112 112 Tiltak: Videreutvikle barnehagen som barns første organiserte læringsarena. Gjennomføres innenfor den bemanningsramme en har i dag : Utvikle barns sosiale kompetanse gjennom samhandling, lek og læring. Tiltak: Lære barna prososiale handlinger, selvkontroll, selvhevdelse, empati og gi rom for glede og humor. Tiltak: Styrke språkforståelsen hos alle barn, inkl barn med minoritetsbakgrunn. Begge tiltakene gjennomføres innenfor nåværende budsjettrammer. Overordna mål 4.1: Molde kommune skal være en organisasjon som er bruker- og serviceorientert : Ha en barnehagedekning som fanger opp variasjoner i etterspørsel og behov. Tiltak: Tilrettelegge for småbarn/spedbarnsplasser Tiltak: Tilrettelegge for fleksibel åpningstid. Tiltak: Tilrettelegge for flere åpne barnehager. Alle tiltakene gjennomføres så langt mulig innenfor nåværende budsjettrammer : Videreutvikle ordningen med samordnet opptak. Tiltak: Fulldigitialisering av opptak. Kostnad: kr ,- som forutsettes finansiert over kommunens IKT-investeringer i Ha en barnehagedekning som fanger opp variasjoner i etterspørsel og behov Tiltak: Søkere som står på venteliste nå og fra nytt år 2006 er i aldersgruppen 7 måneder til 2.5 år. Barnehagedekningen er på 96pst. Stortingets mål har vært en barnehagedekning på 80pst. I forbindelse med kommunens gode barnehagedekning ser vi at foreldre/foresatte nå har et reelt valg mellom kontantstøtte og barnehageplass, og etterspørsel etter plasser til de minste barna vil trolig øke ytterligere framover.

113 113 Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen. Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor rammen Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak for å komme på rammen Effektivisering 1 % Det er lagt inn en forventing om fullfinansiering fra staten til private barnehager Tiltak som ønskes inn i rammen Økt bemanning for barn under 3 år ( barnehager) Utvidet åpningstid Samordnet opptak(digitalisering) Samordnet opptak opplæring div. 31 barnehager Tiltak for å komme på rammen: Fullfinansiering fra staten Det er forutsatt at staten kompenserer barnehagene for å gjennomføre likebehandling. Tiltak som ønskes inn i rammen: Økt bemanning Det kreves en høyere bemanningsfaktor for barn under 3 år. Utvidet åpningstid Full barnehagedekning fører til at tilbudet i stadig større grad må tilpasses brukernes behov, Ved enkelte barnehager er det stort behov for å utvide åpningstid med en halv time på begynnelse og slutten av dagen. (kl eller kl ). Dette har barnehagene liten mulighet til å ivareta i dag uten å bli tilført økte ressurser. Samordnet opptak (digitalisering og opplæring) Siden kommunen har svært høy dekningsgrad bør det utvikles og innføres felles opptakskriterier for opptak til barnehageplass gjeldende for samtlige barnehager i kommunen som gir tilbud til hele befolkningsgruppen. Dette må skje i nært samarbeid og forståelse med private eiere. Videre bør det arbeides med å videreutvikle de elektroniske løsningene vi har for søknadsbehandling. Dette vil ha en kostnadsramme på kr ,-. Samordning av opptakskriterier og gode elektroniske system vil gi raskere og enklere saksbehandling, ytterligere likebehandling av søkere og med det bedre kvalitet for publikum. Kostnad kr ,-.

114 114 Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden Utfordringer framover vil være knyttet til å legge til rette for økning av småbarnsplasser, samt å etablere en fleksibilitet i barnehagestrukturen som bidrar til et mangfold i tilbudet og som kan takle endringer i etterspørsel mellom eiere og kommunen. Barnehageplanen for Molde kommune (k 083/01) er gjennomført når det gjelder Tiltak til dekning av behovet for barnehageplasser med unntak av de nye boligområdene på Årø, Røbekk, Eikrem og Kringstad. Nye barnehager framover bør først og fremst ligge i familienes nærområder som vil bli de ovenfor nevnte boligområdene. Etterspørselen vil påvirkes av nivået på foreldrebetalingen. Lavere pris vil kunne føre til en økt etterspørsel, det er noe tidlig å anslå hvor og i hvilke omfang dette kommer. Utviklingen må følges nøye, særlig gjennom studier av ventelistene. Når det endelig er fastsatt hvilke prisnivå det blir i barnehagen, kan det også bli aktuelt å gjennomføre nye behovsundersøkelser blant småbarnsforeldre. Kvalitetsutvikling Kvalitetsutvikling i barnehagen plan for Molde kommune sak 61/02. Planen gir føringer for hvordan en i Molde kommune skal arbeide for å videreutvikle kvaliteten i barnehagene, og er en oppfølgning av Barne- og familiedepartementet sin treårige satsing på kvalitet i barnehagen. Økt kvalitet i barnehagene krever en ekstra innsats av alle ansatte på alle nivå i barnehagevirksomheten. Kommunen har gjennom barnehagereformen fått større ansvar for private barnehager. I forbindelse med innføring av balansert målstyring i kommunen knyttes det videre arbeidet med kvalitetsutvikling til kommunens strategiske mål. I den sammenheng er det viktig at også private barnehager inkluderes i dette arbeidet både hva gjelder utarbeiding av mål og ved evaluering av måloppnåelse. Avsluttende kommentarer Budsjettet legger opp til å videreføre dagens aktivitetsnivå på barnehagedriften i kommunen. Dette gjelder både de kommunale og de privateide barnehagene. Det forutsettes at overføringsordningen gjennom skjønnsmidlene dekker kommunens utgifter til driftstilskudd til de private barnehagene fullt ut. Eventuelle endringer i maksimalprisene for opphold forutsettes kompensert gjennom øremerkede tilskudd fra staten. Når det gjelder volumet på barnehagetilbudet tar en til etterretning at vi nå har full barnehagedekning i kommunen. Dette bildet kan endre seg f.eks. dersom maksimalprisene for opphold blir satt ned. Det kan da bli behov for en volumøkning på tilbudet. Molde har et sterkt innslag av privat engasjement i barnehagedriften. Rådmannen legger derfor til grunn at en eventuell økning i volumet vil skje i privat driftsregi.

115 Helseavdelingen Helseavdelingen har ansvaret for kommunens: Legetjenester, herunder fastlegeordning, tilsynslegeordning og legevakt Miljørettet helsevern, herunder smittevern og reisevaksinasjon Fysioterapitjeneste, herunder offentlige og private tjenester Ergoterapitjeneste Somatiske rehabiliteringsteam Psykisk helsearbeid, herunder koordinator, rehabiliteringsteam, psykolog, flere prosjekt og veiledningstjeneste Prosjekt Partnerskap for folkehelsearbeid Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Helseavdelingen B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Fellestjenester Legeavtaler Legekontor. Skåla. Kleive og Kvam Legevakt og syketransport Fysio og ergoterapi Rehabiliteringsteam Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Vakanser Rammetilpasninger Kostnadsreduksjonsprosess (andel av 28,7 mill) Drift Råkhaugen - helsedelen (tidligere utsatt) Ny rammeavtale innkjøp Drift Råkhaugen - helsedelen (forskyves til 2009) om Råkahaugen åpnes som egen institusjon Stilling folkehelsearb Kleive og Skåla legekontor opprettholdes Helsesøster overført fra barn- og famileavdelingen MIO effektivisering 1% Endring ramme kommunestyret 15 des Sum I budsjettbehandlingen i kommunestyret 15 desember 06 ble rammen til helseavdelingen redusert med kr ,-. For å tilpasse seg den nye rammeforutsetningen har avdelingene gjort følgende: Når budsjettreduksjoner gjennomføres som en gitt prosent av netto driftsbudsjett blir helseavdelingen rammet på en spesiell måte. En vesentlig del av avdelingens budsjett er avtalebestemte overføringer til private lege- og fysioterapivirksomheter. Disse kan kommunen ikke gjøre endringer i. Reduksjonen må derfor tas i sin helhet på avdelingens kommunale driftsfunksjoner. Disse er i stor grad tjenesteyting til ulike brukergrupper i kommunen. Avdelingens løsning på å tilpasse seg den nye rammen blir å inndra en driftshjemmel for fysioterapeut, redusere tilsynslege i eldreomsorgen og inndra en kontorfullmektigstilling som yter støttefunksjoner til det tjenesteytende apparatet. Dette gir kr Resten forutsettes tatt i vakanser som oppstår i budsjettåret.

116 116 Tiltak som knytter seg til strategiske delmål , og kostnadsberegning av disse. Overordna mål 1.2: Molde kommune skal være en pådriver i regionalt samarbeid : Bidra til å etablere en interkommunal legevaktsentral i Molde i Tiltak: Tiltaket er med nåværende tilskuddsordninger kostnadsberegnet til vel 1 million kroner. Det blir ikke satt av midler til dette i budsjettet. Tiltaket blir derfor lagt på is inntil nye finansieringsmodeller fra sentralt hold foreligger. Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor rammen Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak for å komme på rammen Som beskrevet i tekst ovenfor Effektivisering 1 % Konkurranseutsette legevaktsformidlingen, forventet besparelse , Drift Råkhaugen - helsedelen omprioriteres til drift ( ) Tiltak som ønskes inn i rammen Reduksjon i ett årsverk fysio-/ergoterapi Interkommunal legevaktsentral Helseavdelingen har fått tildelt en ramme som innebærer en reduksjon i forhold til budsjettet for 2005 og de endringene som er lagt inn i økonomiplanen med kr ,- Helseavdelingens reduksjon utgjør 3,7pst. av den innsparingen som er foreslått. I helseavdelingens budsjett er ca. 50pst. av utgiftene låst i statlige og langsiktige kommunale avtaler. Som eksempel nevnes at tilskuddet til fastlegene utbetales etter statlige takster, og kommunen mottar nøyaktig det beløpet som betales ut i rammetilskuddet. Dette er tilskudd og utgifter fordelt etter antall innbyggere i kommunen. Andre liknende områder er utbetalingene til private fysioterapeuter og avtaler med lang bindingstid. Her kan vi ikke gjøre noen endringer, og det betyr at de reduksjonene som er foreslått må gjøres i den andre 50pst. av helseavdelingens budsjett, og rammer derfor betydelig kraftigere her ved at driften må reduseres med det dobbelte, nemlig 7,4pst. Tiltak for å komme på rammen: Oppsigelse av samarbeidsavtale med helseforetaket om legevaktformidling. Konkurranseutsetting av tjenesten. I dag er formidlingen av meldinger fra kommunens innbyggere til legevakt lagt til AMK-sentralen ved Molde sykehus. Molde kommune betaler i dag helseforetaket for 2,5 sykepleierstillinger for dette, tilsvarende ca. kr ,-. Ordningen er meget kostbar. Og vi har en sterk følelse av å betale for mer enn hva vi får igjen. Vi har derfor sett på alternative muligheter. Noe av virksomheten kan vi legges til Kvam legekontor og til vår egen legevakt ved å styrke denne. Utfordringene har vært på natt når legevaktskontoret ikke er bemannet. I 2002 var det forhandlinger med helseforetaket om de kunne ta formidlingen kun på natt, men dette var de ikke villige til det. Nå har det dukket opp alternative muligheter, men det kan bety at formidlingen legges til Trondheim. Dette har beredskapsmessige utfordringer, men kan teknologisk løses. Ålesund har lagt disse tjenestene ut på anbud og vi følger prosessen spent. Et overslag viser at vi kan spare ca. kr ,- i årlige driftskostnader.

117 117 Drift Råkhaugen Helsesjefen har satt opp et budsjett i samsvar med de gitte rammeforutsetningene. I økonomiplanen for 2006 er det lagt inn en styrking på kr ,- til lege- og fysioterapitjenester i forbindelse med at Råkhaugen sjukeheim skulle bli tatt i bruk (som ny institusjon). Dette blir ikke gjennomført. Kr ,- av dette trekkes inn. Kr ,- overføres til prosjekt folkehelsearbeid. Molde kommune er inne i et prosjekt med økt satsing på folkehelsearbeid. Det er engasjert en folkehelsekoordinator i 60pst. stilling. Dette er det sterkt ønskelig å videreføre ved å etablere en 100pst. fast stilling som folkehelsekoordinator. Grunnet gode tilskuddsordninger med støtte fra fylkeskommunen fram til 2009 og intern omstokking, vil vi kunne sikre dette ved et minimalt beløp på kr ,- Tiltak som ønskes inn i rammen: Dette gjelder de tiltak som er tatt ut av rammen, se over. Reduksjon i ett årsverk fysio-/ergoterapi og tilsynslege i eldreomsorgen kr ,- ønskes inn igjen. Interkommunal legevaktsentral 1 million kroner. Avsluttende kommentarer Eventuelle endringer i legevaktformidlingen forutsettes å skje uten at kvaliteten på tjenesten blir dårligere.

118 Barne- og familieavdelingen Barne- og familieavdelingens oppgave er å yte hjelp til barn, ungdom og deres familier, samt å gi råd og veiledning til samarbeidspartnere. Fagpersonene er organisert i geografiske områdeteam, som igjen er delt opp i lokalteam. Hensikten er at publikum og samarbeidspartnere skal få tilgang på avdelingens kompetanse på et tidlig tidspunkt, slik at vi med større sannsynlighet setter inn rett hjelp til rett tid. Seksjon for PPT Råd og veiledning til foreldre og samarbeidspartnere med barn og unge som har vansker med utvikling, trivsel og opplæring PPT yter tjenester også til Aukra, Midsund og Fylket Syns- og audiopedagogiske tjenester til regionen. Disse tjenestene går til alle aldersgrupper i befolkningen som har rettigheter etter opplæringsloven Spesialpedagogiske tjenester til førskoletrinnet og logopedtjenester til barn i kommunens barnehager og skoleverk ( fra 2006) Seksjon for Forebyggende Helsetiltak Helsestasjonsvirksomhet (herunder også helsestasjon for ungdom) Jordmortjeneste Skolehelsetjeneste Seksjon for Barnevern Tjenester til barn og unge ved å sikre at de som lever under forhold som kan være til skade for deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid Videre skal barneverntjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn Til spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn har det vært avsatt 2 lærerstillinger. På dette feltet har det vært en underbudsjettering siste årene, for 2005 på ca. kr ,-. Denne tjenesten blir i 2006 organisatorisk overført til Barn- og familieavdelingen. I samsvar med opplæringsloven skal også assistentressursen vurderes som spesialpedagogisk hjelp. Det skal gis fritak for forelderbetaling for spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder, kostnad ca. kr ,-. Disse kostnadene blir det kompensert for i avdelingens nye ramme.

119 119 Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Barn og familie B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Økt ramme til barnevern Rammetilpasninger Lønnsoppgjør 2005, virkning Kostnadsreduksjonsprosess (andel av 28,7 mill) Syns og audioped. og spes.ped/logoped overflyttes fra skoleavdelingen Leksehjelp samarbeidstiltak mellom barnevern og skole For lite budsjettert i forhold til vedtak spesialpedagoger (overflyttet fra skoleavd.) Helsesøster overført fra barn- og famileavdelingen MIO effektivisering 1% Endring ramme kommunestyret 15 des Sum I budsjettbehandlingen i kommunestyret 15 desember 06 ble rammen til Barn- og familieavdelingen. redusert med kr ,-. For å tilpasse seg den nye rammeforutsetningen har avdelingene gjort følgende: Avdelingen tilpasser seg kravet ved å redusere bevilgningene på ulike poster til barnevernstiltak. Det er forbundet med stor risiko å redusere bevilgningene til slike tiltak. Iverksetting av tiltak etter barnevernloven er bortimot umulig for kommunen å styre seg bort fra. Fylkesmannen fører tilsyn med virksomheten. Det ble registrert avvik i 2005 som ennå ikke er lukket. Kommunen er også inne i en konfliktsak med BUF-etat. Dersom vi taper denne vil det påføre kommunen betydelig kostnader, som ikke er budsjettert. Tiltak som knytter seg til strategiske delmål , og kostnadsberegning av disse. Overordna mål 1.3: Molde kommune skal til en hver tid være en av Norges viktigste kulturbyer Legge til rette for en styrking av barne- og ungdomsarbeid Tiltak: Avdelingen mener å kunne oppnå de områdespesifikke mål som er satt i kommunens planprogram innenfor den virksomhet som i dag drives. Hovedårsaken er at avdelingen har fått midler til å gjennomføre pkt _utekontakt og tiltak for utsatte grupper ved psykiatrimidler og bidrag fra Bufetat.

120 120 Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor rammen Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak for å komme på rammen Som beskrevet i tekst ovenfor Effektivisering 1 % Lønn forebyggende helsetiltak Reduksjon i forbyggende,institisjon og ettervern i barnevernet Refusjon sykelønn Leksegrupper i barneskolene som forebyggende tiltak Tiltak som ønskes inn i rammen PP- rådgiver (psykolog) helsesøster barnevern kurator Tiltak for å komme på rammen: Barne- og familie avdelingen hadde et negativt avvik på 2,9 millioner kroner i I overkant av 2 millioner kroner av merforbruket skyldes tiltak i barnevernet. Avdelingen har fått styrket budsjettet ved budsjettkorigeringssak i kommunestyret juni Når avdelingen nå skal redusere rammen med 1,2 millioner kroner vil det selvsagt by på utfordringer. Forebyggende helsetiltak Ved å la være å ansette i vakante lønnsmidler, som til nå har vært en beredskapsressurs innen helsesøstertjenesten vil en spare kr ,-. Nåværende tjenestetilbud vil likevel kunne opprettholdes uendret. Barnevern Barnevernet har de seinere årene hatt en økning hva gjelder barn og unge i tiltak. En del av disse har vært kostnadskrevende. Vi er nå i en situasjon der noen av disse unge skal ut av barnevernets omsorg. Basert på den kunnskap vi har i dag mener avdelingssjefen at vi som følge av dette kan foreta reduksjoner i budsjettet. Det må imidlertid gjøres oppmerksom på at dette er et sårbart område, idet det lett kan dukke opp nye tilfeller som igjen vil kreve utgifter som budsjettet vanskelig kan tåle. Denne reduksjonen er beregnet til kr ,-. Barneverntjenesten driver i dag et forbyggende tiltak i samarbeid med skolene. Dette er et grupperettet tiltak, kalt leksegrupper som skolene arrangerer både hva gjelder utvelgelse av barn og gjennomføring. Tilbudet, som ikke er lovpålagt, er i budsjettet for 2005 ført opp med kr Det er nå tatt ut av rammen for Refusjoner Å forutsi sykefravær er selvsagt vanskelig, men basert på erfaringstall har vi stipulert et sykefravær som vil økte refusjonene med kr ,- dette er lagt til grunn for rammen. Tiltak som ønskes inn i rammen: PP rådgiver PPTs tjenester til barn og unge er ofte vurdert som verdifulle for skoler og barnehager og barnas foreldre. På bakgrunn av stor saksmengde har tjenesten måttet dreie arbeidet fra individ rettede tjenester til å mer innsats rettet mot system (skole,avdeling,klasse). I denne prosessen har antall

121 121 saker som venter på utredning/bistand blitt redusert. Det er imidlertid ting som tyder på at vi nå har gått noe vel langt i systemretning. Med de stillingsressursene vi har vil vi måtte fortsette å gi mye av bistanden på systemnivå, mens behovet for innsats rettet mot enkelt elever/barn er økende. Skal vi kunne imøtekomme disse behovene må tjenesten styrkes i tiden framover. Avdelingssjefen foreslår derfor en styrking av disse tjenestene med ett årsverk i økonomiplanperioden Helsesøster Avdelingen ser at utfordringene er store i kommunens førstelinje hva gjelder barn og unge som er i behov for hjelp i form av råd og veiledning. Barn og unge med psykiske eller medisinske problemstillinger sier selv at de går lettest med sine spørsmål til helsesøster. Helsesøstertjenesten for ungdomsskolene er mer etterspurt enn det vi klarer å imøtekomme. En styrkning av disse tjenestene ville trolig kunne innbefatte kvalitativ hjelp for unge med til dels ulike problemstillinger på en slik måte at flere unge får hjelp på et tidligere tidspunkt. Avdelingssjefen ønsker derfor å styrke denne tjenesten med ett årsverk i 2006, alternativt De vakante lønnsmidlene kunne vært en del av finansieringen av tiltaket. Barnevernskurator Jfr. tiltak som er tatt ut for å komme på rammen. Avdelingen ønsker en barnvernskurator fra 2006, kostnad kr ,- Avsluttende kommentarer Det er gjort noen endringer i budsjettet. Disse er i hovedsak tilpasninger til svingninger i etterspørselen etter tjenestetilbudet. Tilskottet til leksegruppene er imidlertid tatt ut. Dette er en ordning som ikke er lovpålagt.

122 Sosialavdelingen Sosialavdelingen omfatter: Sosialkontoret Smia kompetansesenter Grandfjæra arbeidstreningssenter Sosialkontoret yter følgende tjenester som er hjemlet i Lov om sosiale tjenester: Opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer Økonomisk hjelp til ulike formål når en som søker selv ikke har penger til disse formålene Hjelpe og behandlingstiltak overfor rusmisbrukere Støttekontakt til personer med ulike typer funksjonshemninger Smia kompetansesenter var ut 2004 et samarbeidsprosjekt med Aetat, Bergmoprodukter A/S og Staten. Formålet med prosjektet var å få langtidsmottakere av sosialhjelp ut i arbeid, tiltak eller skolegang. Fra er Smia kompetansesenter av Aetat godkjent som et APS - tiltak (arbeidsplass i skjerma næring.) Godkjenning er foreløpig ut Vilkåret er at de resultatkrav som Aetat stiller blir oppfylt. Smia har oppnådd å bli tildelt APS - midler i konkurranse med andre arbeidsmarkedstiltak. Faktorer det er lagt vekt på er kompetanse, metodikk og resultater. Grandfjæra arbeidstreningssenter er et aktivitets og arbeidstilbud for personer med psykiske lidelser. Målgruppen er personer med alvorlige psykiske lidelser. Arbeidstreningssenteret er finansiert av øremerkede midler til psykiatriformål. Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Sosial B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Administrasjon Merkantil gruppe Sosialtjenestegruppen Innvandrerkontor Grandfjæra arbeidstrening Smia Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Økte bokostnader, økt sosialhjelp Rammetilpasninger Kostnadsreduksjonsprosess (andel av 28,7 mill) Seng og frokost for hjemløse, omdisponeres til vanlig drift Endring ramme kommunestyret 15 des MIO effektivisering 1% Sum I budsjettbehandlingen i kommunestyret 15 desember 06 ble rammen til sosialavdelingen redusert med kr ,-. For å tilpasse seg den nye rammeforutsetningen har avdelingene gjort følgende: Posten for utgifter til økonomisk sosialhjelp reduseres tilsvarende.

123 123 Tiltak som knytter seg til strategiske delmål , og kostnadsberegning av disse. Overordna mål 2.3: Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tjenester som i kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes grunnleggende behov Ved kvalitativ, målrettet klientbehandling, utvikle nye tiltak, sørge for effektiv ressursbruk og kvalitet på tjenestene. Tiltak: Sosialavdelingen har i flere år lagt vekt på tiltaksarbeide. Resultatet har vist seg ved en nedgang i tallet på klienter. Det er en rekke forutsetninger for å kunne drive effektivt tiltaksarbeide. Noen av dem legger staten ved blant annet premissene for størrelsen på arbeidsmarkedstiltakene og vilkårene for ulike trygdeytelser. Innenfor de ytre rammene som er lagt har sosialavdelingen etablert et godt samarbeid med Aetat og trygdekontoret. Dette samarbeidet blir nå videreutviklet gjennom NAV ( Nye arbeids- og velferdsforvaltningen). Som nevnt tidligere har en håp om at når NAV kommer på plass, vil det på bakgrunn av et nærmere samarbeid med Aetat og trygdekontoret føre til en positiv utvikling med hensyn til sosialhjelpen. Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor rammen Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak for å komme på rammen Som beskrevet i tekst ovenfor Effektivisering 1 % Omdisponerer seng og frokost til sosialhjelp ,- ( ,- fra B-2005 og Økplan ,-) til vanlig drift Sosialhjelp Tiltak som ønskes inn i rammen Heldøgns bolig for rusmisbrukere Kuratorstilling rus Tiltak for å komme på rammen: Frelsesarmeen har opprettet et dagsenter for rusmisbrukere som nå er åpent 2 dager i uka. Det blir opplyst derfra at de er i kontakt med ca. 40 rusavhengige gjennom senteret. De ønsker nå å flytte inn i nye lokaler og utvide åpningstiden og aktivitetene. Frelsesarmeen søker derfor om at kommunen går inn med midler for å delfinansiere dagsenteret. Det virker som en rimelig og god løsning for kommunen og bør vies oppmerksomhet i budsjettprosessen. Den største utfordringen er rammene for sosialhjelp som er for knappe. Selv om sosialavdelingen gjennom aktivt tiltaksarbeid jobber målrettet for å redusere tallet på klienter og utgifter, har ytre rammevilkår ført til at den økonomiske sosialhjelpen øker. Tiltak som ønskes inn i rammen Heldøgnsbolig for rusmisbrukere Det arbeides med en sak som vil bli lagt fram til behandling i nær framtid. Kuratorstilling rus Har sammenheng med punktet over.

124 124 Avsluttende kommentarer Budsjettet for sosialavdelingen innebærer at avdelingens drift videreføres slik det har vært forutsatt i gjeldende økonomiplan. Det vil være en stor utfordring for avdelingen å redusere utgiftene til økonomisk sosialhjelp. Virkemidlet til dette vil ligge i de ordningene som blir etablert innenfor NAV-satsingen. Når det gjelder de tiltakene som er vedtatt i forbindelse med Ruspolitisk plan og som disponerer deler av Strandgata 15, vil rådmannen initiere at det kommer en oppfølgingssak til planen hvor det også vurderes annen anvendelse av Strandgata 15.

125 Pleie- og omsorgsavdelingen Pleie- og omsorgsavdelingen har ansvar for å yte tjenester i henhold til Lov om kommunehelsetjenesten og Lov om sosialtjenester. Dette omfatter hjemmebaserte tjenester, sjukeheimsdrift og hjelpemiddelforvaltning. Totalt er det i dag 239 sjukeheimsplasser fordelt ved 6 sjukeheimer. Alle sjukeheimer i kommunen har nå høy boligkvalitet etter rehabilitering og nybygging. Unntaket er Glomstua omsorgssenter og sjukeheim som flyttet driften av sjukeheimsdelen til Råkhaugen høsten 2005, i påvente av eventuell renovering av bygget. Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Pleie og omsorg B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Administrasjon Distrikt vest Distrikt sentrum Distrikt Øst Distrikt indre Distrikt Skåla Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Kjøp av plass Halsa Rammetilpasninger Kostnadsreduksjonsprosess (andel av 28,7 mill) Skåla sykehjem opprettholdes Glomstua sjukehjem oppstart før 2009, forutsetter statlig ny reform (se kommunens inntekter ) Økt hjemmetjen. med bakgrunn i Glomstua utsettelse Økt hjemmetjeneste redusers Deler av stilling flyttet fra tiltak funksjonshemmede Ny rammeavtale innkjøp Skåla ressurskrevende bruker Bemanningsfaktor fra 5.6 til 5,4 sykehjem (ny turnus) Endring ramme kommunestyret 15 des MIO effektivisering 1% Sum I budsjettbehandlingen i kommunestyret 15 desember 06 ble rammen til Pleie- og omsorgsavdelingen økt med kr ,-. For å tilpasse seg den nye rammeforutsetningen har avdelingene gjort følgende: Økningen av budsjettrammen ble gitt i den hensikt å unngå de nedskjæringene som fulgte av innstillingen fra formannskapet. Dette er gjennomført i den driftsplanen som nå foreligger. For oppnå dette er det gjort en del korrigeringer på lønnsposter, reduksjon i omsorgslønn og tilpasninger på andre driftsposter samt økning oppholdsbetaling. Bemanningsfaktoren på sykehjemmene er opprettholdt.

126 126 Tiltak som knytter seg til strategiske delmål , og kostnadsberegning av disse. Overordna mål 2.3: Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tjenester som i kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes grunnleggende behov : Arbeide for en dekningsgrad på 25pst. av sjukeheimsplasser for de som er 80 år og mer. Tiltak: Dekningsgraden for sjukeheimsplasser i 2005 er 19,5pst. for eldre over 80 år. Det er foreløpig ingen planer om videre bygging av nye sjukeheimsplasser. 25pst. dekning betyr et behov for ca. 45 nye plasser innen 2008 i tillegg til rehabilitering av Glomstua. Antatt driftskostnad årlig ca. 23 mill. kroner : Ha ressurser nok i hjemmetjenesten til å imøtekomme årlig befolkningsvekst og hjelpebehov. Tiltak: Målet er at brukeren skal ha trygghet for at fattede vedtak blir innfridd. Dette er ikke virkeligheten i dag. Etter de rettigheter som brukerne har i henhold til lov, er det gjennomsnittlig per måned innvilget vedtak for hjemmesykepleie for 13 årsverk mer enn det tjenesten har tilgjengelig. Det har ikke vært økning i antall ansatte i hjemmetjenesten de siste 4 årene. Pleie- og omsorgssjefen mener at det er et behov for 13 nye årsverk i 2006 for å imøtekomme innvilgede vedtak og forebygge etterspørselen etter sjukeheimsplasser. Beregnet kostnad ca. 6,1 mill. kroner. Overordna mål 4.3: Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekruttering i fremtiden : Arbeide aktivt for å redusere gjennomsnittlig sykefravær ned til 7,3pst. innen utgangen av Tiltak: Målet for Pleie- og omsorgsavdelingen er å arbeide aktivt for å redusere gjennomsnittlig sykefravær med 20 pst. Fraværet i 2. kvartal 2004 var 12,3pst.. Samme periode i 2005, 11,4pst. En reduksjon på ca. 8pst. Det arbeides aktivt i forhold til IA avtalen med oppfølging av sykemeldte og med tilrettelegging av rutiner og tekniske hjelpemidler. Sykefraværet i avdelingen ligger over gjennomsnittet for øvrig i kommunen. Dette skyldes at det er i all hovedsak kvinner som arbeider her samt at det er et tungt fysisk arbeid som gir seg utslag i slitasje og belastningsskader over tid. Mange opplever arbeidssituasjonen som utrygg pga. få ansatte på arbeid. Pleie- og omsorgssjefen mener at det er behov for å øke bemanningen til 2000 nivå, slik at en har full dekning i aktiv del av døgnet. Det tilsvarer en økning på 0,25 årsverk/ 8 beboere, totalt 7,25 årsverk. Beregnet kostnad ca. 2,9 mill. kroner. Budsjettet inneholder ingen slik økning. Avdelingen må derfor arbeide mot målet innenfor den bemanning en som er i dag : Stimulere og legge til rette for kompetanseheving og videreutdanning. Avdelingen har de siste årene hatt lite midler til kompetansehevning for ansatte. Det er en klar motivasjonsfaktor for de ansatte å få delta på kurs og opplæring. Det gjør den enkelte tryggere i eget arbeid og gir økt kvalitet på tjenesteutførelsen. I 2005 er det budsjettert med kr. 660,- per årsverk/ år. Pleie- og omsorgssjefen ønsker å øke posten med kr. 500,- per årsverk /år. Beregnet kostnad ca. kr ,-. Heller ikke her ligger det noen økning i budsjettet. Kompetansehevingsmålet må derfor arbeides etter innenfor den gitte budsjettramme.

127 127 Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor rammen Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak for å komme på rammen Effektivisering 1 % Økt hjemmetjen. med bakgrunn i Glomstua utsettelse fjernes i sin helhet, midlene på ,- omfordeles til vanlig drift Tiltak utenfor rammen Tiltak som ønskes inn i rammen Økt res. Hj.tjenester Mål 2.3.2/ Råkhaugen bofellesskap Råkhaugen dagavdeling ( står tom i dag) Glomstua psyk. Bolig (nytt tiltak, bygges i 05/06) bolig for 4 tung psyk Økt dagsenter Økt res. boenheter sykehjem Mål Økt bemanning demensenheter Bergmo bofellesskap II G.Liespl. 1 bofellesskap Økt komp.heving Mål Bemanning Tollero % sykehj.dekning, drift (drift av 48 nye sykehjemsplasser) i tillegg til 40 plasser Glomstua Tiltak for å komme på rammen: Det har vært arbeidet med flere skisser til nedskjæringer i avdelingens driftsutgifter. Dette for å komme i samsvar med den rammen som ble fastsatt av kommunestyret. De mest vesentlige tiltakene har vært: Reduksjon på 8 sengeplasser i Råkhaugen (Glomstua) sjukeheim Reduksjon i bemanningsfaktoren i sjukeheim Reduksjon i hjemmetjenestene Midlertidig avvikling av sjukeheimsdriften ved Skåla omsorgssenter og sjukeheim Konsekvensene av disse tiltakene kan bli alvorlige både for brukere og ansatte. Rammen for avdelingens drift for øvrig er blitt oppjustert vesentlig slik at virksomheten i 2006 i hovedsak blir en oppfølging av driftsnivået i I gjeldende økonomiplan er det ført opp en styrking av hjemmetjenesten med 2 mill. kroner i Denne styrkingen blir imidlertid ikke fulgt opp i budsjettforslaget. Større etterspørsel etter hjemmetjenester vil imidlertid føre til enda strengere prioriteringer ved tildeling. En må regne med at dette vil føre til en del klagesaker til Fylkeslegen, som søker kan få medhold i. Ferdigbehandlede pasienter som ble liggende ved sykehuset i påvente av sykehjemsplass, kostet Molde kommune kr ,- i En vil anta at beløpet vil bli tilsvarende for Det er et stort behov for flere korttidsplasser og rehabiliteringsplasser. I 2006 vil behovet ytterligere forsterke seg når betalingsreglene for rehabiliteringsopphold ved Muritun endres.

128 128 Tiltak som ønskes inn i rammen: Økt ressurs hjemmetjeneste Se strategiske delmål Kostnader kr ,-. Råkhaugen bofellesskap Omsorgsleilighetene i Råkhaugen er tilrettelagt med bofellesskap for 8 personer. Etter innflytting av dette, har hjemmetjenesten i distriktet gitt et minimumstilbud til beboerne her. Det er behov for 2 nye årsverk for å kunne gi et ansvarlig tjenestetilbudet til de som bor der. Kostnad kr ,-. Råkhaugen dagavdeling Dagavdelingen på Råkhaugen står i dag tom og ubrukt pga. manglende ressurser. Målet er å tilrettelegge et tilbud for hjemmeboende med demens. Behovet for et slikt tilbud er stort både blant yngre (50 65 år) og eldre. Et dagtilbud ville kunne avlaste både pårørende og hjelpetilbudet for øvrig. Kostnader kr ,-. Glomstua psykiatrisk bofellesskap Det er i gang satt bygging av en bolig ved Glomstua sjukeheim som tilrettelegges for 4 tunge psykiatriske brukere. Dette vil bli en spesialbolig tilpasset denne brukergruppen. Brukere og personale vil bli overført fra annen bolig, men en trenger å styrke bemanningen til også å dekke natten. Kostnader helårsvirkning kr ,-. Årsvirkning 2006 kr ,-. Økt bemanning ved dagsentra Dagsenterene fikk redusert sin bemanning i budsjett for Det resulterte i en reduksjon av dagtilbud lik 55 plasser per uke. En ser det som nødvendig at denne ressursen blir økt til 2002 nivå slik at tilbudet til brukergruppen kan gjenopprettes. Det er stor etterspørsel etter tjenesten. Manglende tilbud gir økt etterspørsel etter hjemmetjenester og sjukeheimsplasser. Det er behov for kr ,-. Økt ressurs boenheter i sjukeheim Se strategiske delmål Kostnader kr ,-. Økt bemanning demensenheter Boenhetene som har beboere med demensdiagnose bør bemannes opp til en personalressurs lik 1 1, som er en nasjonal standard på denne tjenesten. Brukergruppen er krevende og det er et økende behov for personell med faglig kompetanse. Det er stadig nødvendig å leie inn ekstra personale for å takle hverdagen i disse enhetene. Det trengs en bemanningsøkning tilsvarende 6 årsverk, kr ,-. Bergmo bofellesskap II. Ved Bergmo omsorgsboliger er det tilrettelagt for bofellesskap for 4 brukere. Pga. mangel på ressurser har ikke boligene blitt bemannet og brukt slik som planene var. Kostnad kr ,-. G. Liesplass 1 bofellesskap Ved G. Liespl. 1 omsorgsboliger er det tilrettelagt for bofellesskap for 5 brukere. Pga. mangel på ressurser har ikke boligene blitt bemannet og brukt slik som planene var. Kostnad kr ,-. Økt kompetanse hevning Se strategiske delmål Kostnad kr ,-.

129 129 Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden Distrikt Vest har flyttet driften av Glomstua sjukeheim til Råkhaugen. I bygningen på Glomstua vil det fortsatt være drift av dagsenter, kjøkken, fysioterapi og hjemmetjenester. Driften av bygningen innebærer utgifter til kommunale avgifter, strøm, brensel, vedlikehold med mer. Disse utgiftene vil løpe så lenge det er drift i bygget. Driftsutgiftene er beregnet til kr ,-. En ser at det stadig er vanskelig å få leid ut leiligheter i de nyeste omsorgsboligene. Dette pga. at de eldre vegrer seg i forhold til de høye husleiene. Pleie- og omsorgsavdelingen må dekke husleie for vakante leiligheter. Posten til dekning av vakant husleie til Boligforetaket er derfor økt med 100pst. Tilsvarer kr ,-. Avsluttende kommentarer Pleie- og omsorgsavdelingen står overfor svært store utfordringer i budsjettperioden. Behovet for å øke innsatsen er meget stor. Dette gjelder både i forhold til sjukeheimsplasser, hjemmetjenester og andre tiltaksområder. Det er en stor utfordring å holde driften på nåværende nivå. Foreliggende budsjett har dette som hovedmål. Den økning på 2 mill. kroner som gjeldende økonomiplan la opp til innen hjemmetjenesten i 2006 har en imidlertid ikke funnet plass til. Området må i tiden fremover ha sterk fokus på områder hvor ressursene kan utnyttes på en mer effektiv måte.

130 Tiltak for funksjonshemmede Tiltak for funksjonshemmede yter tjenester til psykisk utviklingshemmede i alle aldre og til barn under 18 år med fysisk og psykisk funksjonshemming. Botjenesten yter omsorg, opplæring og kompenserende tjenester til både barn og voksne med utviklingshemming. Tjenesten ytes i den enkeltes hjem. Det gis også bistand i forhold til arbeid / aktivitetstilbud, helse og fritidstilbud alt etter individuelle behov. Enen dagsenter er et dagtilbud til voksne mennesker med utviklingshemming, og har en brukergruppe på 46 voksne. Tilbudet er variert med hovedvekt på tilrettelagte arbeidsoppgaver eller annen form for aktivitet, alt etter grad av funksjonshemming. Enen dagsenter er organisert i fire ulike seksjoner. I tillegg ytes oppfølgingstjenester for utviklingshemmede i tilrettelagt arbeid utenfor senteret. Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold i avlastningsboliger for kortere eller lengre tidsrom. Tilbudet er primært for barn og hjemmeboende med utviklingshemming. Tilbudet er ment å være et avlastningstiltak for dem som utøver det daglige tilsyn og pleie. Av andre tiltak ytes støttekontakt, privat avlastning, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistent med assistansegaranti. Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Tiltak funksjonshemmede B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Administrasjon Enen dagsenter Andre tiltak funksjonshemmede Avlastningsboliger Dagsenter og avlastningsboliger Boprosjekt Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Samlet utgift nye brukere fra Tariffestet tillegg Rammetilpasninger Kostnadsreduksjonsprosess (andel av 28,7 mill) Deler av stilling flyttet til pleie- og omsorgsavd Boutique Frierveien Redusere kostnadsred.prosess for å opprettholde - Avlastningstjen opprettholdes på dagens nivå Botjenesten opprettholdes på dagens nivå Ekstrahjelp poster opprettholdes på dagens nivå Full drift Enen dagsenter Økte inntekter Enen jfr. nytt prosjekt beskrevt under tabel Eget effektiviseringstiltak Endring ramme kommunestyret 15 des MIO effektivisering 1% Sum

131 131 I budsjettbehandlingen i kommunestyret 15 desember 06 ble rammen til Tiltak funksjonshemmede redusert med kr ,- For å tilpasse seg den nye rammeforutsetningen har avdelingene gjort følgende: Avdelingen tilpasser seg reduksjon ved å ommøblere noe på tjenesten. Dette er blitt muliggjort som følge av at en ressurskrevende bruker er død. Tiltak som knytter seg til strategiske delmål , og kostnadsberegning av disse. Overordna mål 2.2:Molde kommune skal bevare og videreutvikle sine natur-, kultur-, og miljøkvaliteter Legge til rette for at personer med funksjonshemninger kan benytte seg av tilgjengelige kultur- og fritidstilbud. Tiltak: Det legges opp til at dette målet skal nås innen de rammer avdelingen har til disposisjon i budsjettet. Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor rammen Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak for å komme på rammen Som beskrevet i tekst ovenfor Effektivisering 1 % Omfordeler midlene til frieverveien til ordinær drift Redusere bemanning 2,8 årsverk + andre effektiviseringstiltak Øke inntekter på Enen dagsenter Sum tiltak for å komme på rammen Tiltak som ønskes inn i rammen Unngå bemanningsreduskjon Støttekontakter økning lønn- nye satser Etableringer jfr. Plan for Tiltak og tjenester til psykisk utviklingshemmede: - Etablering av 3 brukere Etablering av 1 bruker i barnebolig Etablering av 2 brukere Ny avlastningsbolig Etablering av to brukere Tiltak for å komme på rammen: Midlene til Frierveien på kr ,- er omfordelt til ordinær drift. I tillegg reduseres bemanningsfaktoren med 2,8 årsverk for å komme ned på tildelt budsjettramme. Avdelingen har fortått at dette skjer ved at en 100% førstekonsulentstilling ved Enen dagsenter og en 50% faglig veilederstilling for tjenesteområdet inndras. I tillegg må det reduseres tilsvarende 1,3 årsverk i avdelingens øvrige driftsenheter. Rådmannen er innforstått med at dette tiltaket reduserer saksbehandlingskapasiteten på vedtaksfatting etter sosialtjenesteloven og tidsbruken på kvalitetsutvikling og

132 132 internkontrolloppfølging. Tiltaket er likevel valgt fordi det ikke rammer den daglige tjenesteproduksjonen så sterkt som alternativet med reduksjon i brukertallet på dagsenteret. Dagsenteret opprettholdes på dagens brukernivå. Det legges samtidig opp til å øke senterets inntekter. Dette ved i større grad å bruke senterets kjøkkenenhet til leveranser i kommunale virksomheter som kantiner, møteservering, mv. Tiltak som ønskes inn i rammen: Bemanningsreduksjon Avdelingen prioriterer høyt å få remmen styrket med 1 mill. kroner. Dette for å unngå å gjennomføre de bemanningsreduksjoner som er foreslått. Støttekontakt Støttekontaktene har i dag en timelønn på kr. 79,95 per time. Avdelingen bruker mye tid på å rekruttere støttekontakter, og pga lav timelønn er det ofte vanskelig å få engasjert nok støttekontakter. Avdelingen mener at en økning på kr. 20,05 per time, til kr vil gjøre det lettere å rekruttere og beholde flinke støttekontakter. Dette vil også gjøre det lettere å oppfylle intensjonen om å legge til rette for at personer med funksjonshemninger kan benytte seg av tilgjengelige kultur- og fritidstilbud, jfr. strategisk delmål pkt Dette tiltaket ønskes inn i rammen med kr ,-. Etableringer jfr. Plan for Tiltak og tjenester til psykisk utviklingshemmede Det vises til egen sak.

133 133 Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden Botjenester og omfattende avlastningsbehov Tiltak funksjonshemmede drifter i dag 2 barneverntiltak på vegne av Barn- og familieavdelingen i Molde kommune. For 2006 er det budsjettert med kr ,- i refusjoner fra Statens barn og familievern for disse tiltakene. I løpet av 2004 er det oppstått en uenighet mellom Statens barn- og familieavdeling og Molde kommune vedrørende finansieringen av disse tiltakene. Saken er ennå ikke avklart. Resultatet kan bli at Tiltak funksjonshemmede får en hel eller delvis reduksjon i de budsjetterte inntektene, og følgelig en betydelig svikt i planlagte inntekter for Dette må dersom situasjonen oppstår korrigeres gjennom en tilleggsbevilgning, idet avdelingen ikke har noen reservemidler som kan dekke utgiften. Avsluttende kommentarer Å redusere bemanningsfaktoren i avdelingen skaper nye utfordringer. Dette er et tiltak som kommunen må ty til pga. økonomiske begrensninger. Imidlertid er tiltaket ikke av en slik karakter at det berører tjenesteproduksjonen direkte. Avdelingen vil stå overfor store utfordringer i årene fremover. Stadig flere brukere når voksen alder og vil etablere seg i en selvstendig tilværelse. For få kunne gjøre dette må kommunen sette inn ressurser til botjeneste. Dette påfører kommunen store utgifter, som det er vanskelig å finne tilfredsstillende dekning for i økonomiplanperioden.

134 Brann- og redningsavdelingen Brann- og redningsavdelingen har det overordnede og administrative ansvar for oppgaver etter Brann- og eksplosjonsvernloven og tilhørende forskrifters bestemmelser i kommunene Eide, Midsund og Molde. Avdelingen har også ansvar for og oppgaver av forebyggende art etter Brann- og eksplosjonsvernloven, samt tilhørende forskrifters bestemmelser i kommunene Eide, Midsund og Molde, samt noen oppgaver av forebyggende art for kommunene Fræna og Nesset etter inngåtte avtaler. I tillegg har avdelingen ansvar for: Beredskaps- og aksjonsplikt i forbindelse med branner og andre akutte ulykkessituasjoner i Molde og deler av Aukra og Fræna kommune etter inngåtte avtaler. Restverditjeneste (RVR) etter branner, vannskader og andre ulykker for alle kommunene i Romsdal og på Nordmøre etter inngått avtale med forsikringsselskapene. Tilby diverse servicetjenester for publikum i egen og omliggende kommuner (tilbyr og gjennomfører kurs m.a. i regi av Norges brannskole, kontroll, fylling og salg av håndslokkere, trykkprøving og fylling av pressluftflasker, utleie av redningsvester, stigebiloppdrag, flagging etc.). Vaktsentral for Molde kommune for overvåkning og betjening. Trygghetsalarmtjenesten for pleie- og omsorg i MK og eventuelt andre kommuner, Molde Parkeringshus, vektertjeneste og utleie av Molde rådhus samt mottak og formidling av tjenester i forbindelse automatiske brann- og andre tekniske varslingsanlegg fra bygninger i Molde kommune. I forbindelse med en større utredning om mulig interkommunalt brannvernsamarbeid på Nordmøre og i Romsdal vedtok kommunene Eide, Midsund og Molde at de ønsker samarbeid på brannvernområdet organisert som et interkommunalt selskap (IKS). Det videre arbeidet med IKS har i 2005 blitt nedprioritert pga. vakante stillinger, men vil bli prioritert i 2006.

135 135 Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Brann- og redningstjenesten B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Alarmsentral Forebyggende seksjon Feiing Beredskap Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Rammetilpasninger Kostnadsreduksjonsprosess (andel av 28,7 mill) Bemanning beredskap for godkjent brannordning MIO effektivisering 1% Endring ramme kommunestyret 15 des Sum I budsjettbehandlingen i kommunestyret 15 desember 06 ble rammen til Brann- og redningsavdelingen redusert med kr ,-. For å tilpasse seg den nye rammeforutsetningen har avdelingene gjort følgende: Avdelingen legger til grunn at det selges 100 boligalarmer mer enn det som ligger til grunn i det opprinnelige budsjettet. Dette vil gi en merinntekt på kr ,-. Resten kr ,- tas på barberering av øvrige driftsposter. Tiltak som knytter seg til strategiske delmål , og kostnadsberegning av disse. Med henvisning til vedtatte strategiske delmål er brann- og redningsavdelingen innstilt på å arbeide for å oppnå de målene med de rammer som er gitt i budsjettet. Dette er mål som i hovedsak er forankret i avdelingens daglige drift, og er således en naturlig målsetting.

136 136 Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor rammen Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak som er tatt ut for å komme på rammen Som beskrevet i tekst ovenfor Effektivisering 1 % Reduksjon diverse driftsposter Økning av inntekter på alarmsentralen Andre inntektsøkninger Vakant stilling (pga konstituert avdelingsleder) Tiltak som ønskes inn i rammen Vakant stilling (pga konstituert avdelingsleder) Tiltak for å komme på rammen: Reduksjon diverse driftsposter Enkelte driftsposter har blitt økt som følge av underbudsjettering. Andre poster har på samme måte blitt redusert. Man har også sett en markert effekt av tidligere iverksatte enøkttiltak, slik at blant annet strømkostnadene har blitt lavere. Totalt er reduksjonen på driftsutgiftene allikevel beskjeden: kr ,- Økning inntekt alarmsentralen Det har blitt satset mye på salg av private boligalarmanlegg, og det forventes økt salg av disse. Videre er blant annet oppdragsmengden ved restverdiredning økende. Videre er det foretatt en generell prisøkning. Totalt forventes en inntektsøkning på ca. kr ,- Vakant stilling På grunn av fortsatt uavklart situasjon vedrørende overgang til interkommunalt selskap (IKS), er det sannsynlig at avdelingsleder som er konstituert vil være det også i store deler av Dette medfører at en stilling på forebyggende seksjon vil bli holdt vakant i deler av eller hele Besparelse ca. kr ,- Tiltak som ønskes inn i rammen: Vakant stilling Ved eventuell overgang til interkommunalt selskap eller annen driftsform, vil det bli nødvendig å foreta fast ansettelse av avdelingsleder. Det vil da bli behov for å fylle vakant stilling ved forebyggende seksjon. Kostnad: kr ,-

137 137 Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden Det tas sikte på å utarbeide en ny risiko- og sårbarhetsanalyse (ny brannordning) i løpet av perioden. En slik analyse vil avdekke eventuelle endrede krav til drift- og investering. Avsluttende kommentarer Rådmannen legger til grunn at brann- og redningsavdelingen vil videreføre det aktivitetsnivå som ligger til grunn for økonomiplanens forutsetninger i Det er en utfordring for avdelingen å utnytte ressursene på en mer effektiv måte, gjennom inntektsbringende tiltak. Satsingen på private boligalarmer er et slikt tiltak. Det forventes en økt innsats på salg av disse produktene. Avdelingen har ellers en utfordring knyttet til inntekter på salg av opplæring. Dette er et satsingsområde for Brann og redning som de dessuten har vært dyktige på, men og et område som er under endring.

138 Eiendomsavdelingen Eiendomsavdelingen er kommunens fagetat innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygg. Avdelingen har i 2005 fått overført eiendommer og vaktmestere fra skoleavdelingen og barnehageavdelingen og vil i 2006 forvalte og drive følgende eiendommer: Administrasjonsbygg Barnehager Skoler (unntatt Cap Clara skole og voksenopplæringen) Utleiebygg og diverse mindre bygg (Trappekiosken, bispekontoret m.fl.) Sentralisert eiendomsforvaltning av disse byggene er innført som en foreløpig ordning og skal ikke vedtas endelig før den er evaluert. Slik evaluering kan tidligst skje i 2. halvår Eiendommer i pleie og omsorgsavdelingen, park og idrett og tiltak funksjonshemmede er ikke tatt med foreløpig fordi vaktmesterdriften i disse avdelingene vanskelig kan løses fra øvrig drift. Innsparingskravet i budsjett 2005 (varig rammereduksjon) er fordelt mellom avdelingene forholdsvis. Eiendomsavdelingen har gjennom kommunens byggherrefunksjon ansvaret for kommunens investeringer i bygg.

139 139 Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Eiendom B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Administrasjon Bygninger og vedlikehold Forsikring Adm. bygg renhold Adm. Bygg teknisk drift Kantine Bygning utleie Bygn.kostn. til fordeling Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Mva. på husleie Rammetilpasninger Kostnadsreduksjonsprosess (andel av 28,7 mill) Vaktmestere og vedlikeholdsmidler fra skole og barnehage Ny rammeavtale innkjøp Enøk tiltak jfr. investeringsprosjekt Prosjektstilling renhold over ett år Redusert kostand som følge av reduskjon i VA gebyr 30% Husleieinntekter flyttes tilbake til den enkelte skole, tidligere flyttet til eiendomsavdelingen, jfr. k-sak 15 des MIO effektivisering 1% Endring ramme kommunestyret 15 des Sum I budsjettbehandlingen i kommunestyret 15 desember 06 ble rammen til Eiendomsavdelingen. redusert med kr ,- For å tilpasse seg den nye rammeforutsetningen har avdelingene gjort følgende: Budsjettet skal reduseres med kr Avdelingen reduserer vedlikeholdsbudsjettet tilsvarende, men vil tilpasse seg reduksjonen ved å redusere i stillinger i vaktmesterkorpset ved en eventuell naturlig avgang. Det samme gjelder stillinger i administrasjonen. Videre har kommunestyret vedtatt at inntektene fra utleie av skoler skal overføres til den enkelte skole fra 2006, slik som de var t.o.m Disse inntektene var opprinnelig budsjettert på den enkelte skole i Men som følge av at eiendommene og vaktmestrene ble omorganisert, ble postene overført til eiendomsavdelingen. Budsjettkorreksjonen skjedde i juni, men gjaldt for hele året. Regnskapet er korrigert i samsvar med budsjettet. Eiendomsavdelingen overtok i 2005 et inntektsbudsjett på kr mens inntektene ser ut til å lande på i underkant av kr. Ut fra situasjonen i 2005 innebærer vedtaket altså en ekstrabelastning for skolene. De budsjetterte inntektene på kr ,- er slik tatt ut av eiendomsavdelingen og tilbakeført til skoleavdelingen. Kommunestyrets vedtak betyr at utleievirksomheten ikke samordnes med vaktmesterkorpset. Det må derfor etableres nye prosedyrer for utleievirksomheten.

140 140 Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor ramme Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak for å komme på rammen Som beskrevet i tekst ovenfor Effektivisering 1 % Red. i antall årsverk i vaktmesterkorpset eller økte inntekter Tiltak som ønskes inn i rammen Vedlikeholdsmidler for lavt budsjettert på drift: - nødvendig moderat ønske utover helt nødvendig Sum Tiltak for å komme på rammen: Eiendomsavdelingen har i likhet med andre avdelinger fått redusert driftsrammen for Dette kommer i tillegg til den spesielle reduksjonen i Omorganiseringen av vaktmestrene har ikke medført personellmessige endringer i Denne bemanningen fortsetter i Eiendomsavdelingen har budsjett til å lønne det antall vaktmestere som avdelingen har ansvaret for, men har få midler til materialer og vedlikeholdstjenester som uansett må kjøpes (rørlegger, elektriker m.m.). Avdelingen kompenserer for dette ved å øke prosjekt rehabilitering av kommunale bygg, og forutsetter dermed at vaktmesterkorpset i større grad jobber for investeringsmidler. Eksternt salg av tjenester (Molde Utleieboliger KF) økes noe i 2006 i forhold til Effektivisering av eiendomsdriften er likevel en realitet i og med at en større del av ressursene settes inn i vedlikehold, investeringsfinansierte tiltak og eksternt salg. Tiltak som ønskes inn rammen: Behovet for økte vedlikeholdsmidler kan ikke understrekes sterkt nok. Større vedlikehold budsjetteres som investeringer. Små vedlikeholdsmidler på drift presser aktiviteten mot tiltak som kan føres som investeringer. Forslag rammeøkning på drift: 3,0 mill kroner.

141 141 Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden Vaktmesterkorpset Vaktmesterkorpset har en alderssammensetning som gjør at korpset kan nedbemannes med naturlig avgang i løpet av få år. Dette vil gi rom for økt driftsmessig vedlikehold. Hvilke tjenester som vaktmesterkorpset utfører må revideres i takt med en slik nedbygging. ENØK Det er ført opp ENØK-investeringer i investeringsbudsjettet. Renter og avskriving av investeringene er lagt inn som rammereduksjon i driftsbudsjettet i planperioden. Hvis investeringsrammen ikke brukes fullt ut, reduseres driftsrammen tilsvarende mindre. Har ENØK-investeringen tilgodesett en annen avdeling, overføres rammereduksjonen til denne avdelingen. Omorganisering av renhold Molde kommune har et desentralisert renholdet, dvs at hver skole, barnehage osv. gjør renhold med egne medarbeidere. Ved å omorganisere disse under en felles ledelse kan det oppnås gevinster på arbeidsmiljø og arbeidsmetoder, og stillingsstørrelser kan bedre tilpasses den enkelte medarbeider. Noen kommuner har også oppnådd økonomiske gevinster ved å sentralisere renholdet, bl.a. som følge av redusert sykefravær. Renhold er en del av prosjekt formålsbygg, men har kommet i skyggen av vaktmestersaken. Det bør settes i gang er eget prosjekt på omorganisering av renhold. Det legges inn midler til stilling som renholdsleder fra som forutsettes å bli selvfinansierende etter ett år. Men det er for tidlig å legge inn forventninger om økonomiske besparelser. Før ordningen igangsettes må det kjøres sak politisk. Avsluttende kommentarer Omorganiseringen av vaktmesterordningen er en omfattende og komplisert sak å gjennomføre i praksis. Dette har sammenheng med den kompleksitet hva gjelder arbeidsoppgaver som ligger i vaktmesterfunksjonen. Hensikten med endringen er å effektivisere virksomheten slik at det kan tas ut økonomisk besparelse. Dette uten at volum og kvalitet på tjenesten blir skadelidende. Foreløpig er det lagt til rette for av vaktmestertjenesten og vedlikeholdsmidlene i skolen og barnehagene blir overført til eiendomsavdelingen. Det vil være vanskelig å få til en samlet effekt av omorganiseringen før all vaktmestertjeneste er organisatorisk samordnet.

142 Byggesak og geodata Seksjon Byggesak: Kundemottak og rettledning i byggesaker Byggesaksbehandling med delegert avgjørelsesmyndighet, samt forberedelse av saker til politisk behandling Eiendomsdeling med delegert avgjørelsesmyndighet, samt forberedelser av saker til politisk behandling Tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak Ajourføring av GAB, bygningsdelen (B) Koordinator for nettverksprosjekt i Romsdalsregionen i regi av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Seksjon Geodata: Kundemottak og rettledning om kart og eiendommer Behandling av seksjoneringssaker med delegert avgjørelsesmyndighet Behandling av saker om offisiell adressering med delegert avgjørelsesmyndighet Kart- og delingsforretninger m/målebrev Ajourføring av GAB, grunneiendoms- og adressedelen (G og A) Ajourføring og vedlikehold av kart Infoland/Meglerpakken opplysningstjeneste til eiendomsmeglere Kartproduksjon Drift av datasystemer (V/G Innsyn, produksjon av kart mv.) Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Byggesak og geodata B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Byggesaksforvaltning Oppmåling Kartproduskjon Geodata Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Rammetilpasninger Kostnadsreduksjonsprosess (andel av 28,7 mill) Kompensere rammen for vakante stillinger som nå er besatt Bortfall inntekter Aukra MIO effektivisering 1% Endring ramme kommunestyret 15 des Sum

143 143 Tiltak som knytter seg til strategiske delmål , og kostnadsberegning av disse. Overordna mål 4.1: Molde kommune skal være en organisasjon som er bruker- og serviceorientert Rask og effektiv byggesaksbehandling. Tiltak: For å nå delmålet om rask og effektiv saksbehandling, kan det settes inn flere tiltak. Dette kan f.eks. være videreutvikling av organisasjonskultur og arbeidsrutiner, legge til rette for økt fagkompetanse, øke bemanningen, utvikle kartgrunnlaget herunder digitalisering av alle arealplaner (kommunedelplaner og reguleringsplaner mv.), kvalitetssikring av reguleringsforslag, oppretting av elektronisk arkiv mv. Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor ramme Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak for å komme på rammen Effektivisering 1 % Økt inntekter med kr ,- (kostandsdekning på alle områder hvor dette er mulig) Halv stilling kartproduksjon Halv stilling kartprod. omfordelt midler til ordinær drift Tiltak som ønskes inn i rammen Hel stilling kartproduksjon Drift elektronisk eiendsomsarkiv Rask og effektiv byggesaksbehandling er en utfordring når kartverket ikke er godt nok og planarkivet fysisk er plassert i annet bygg. Digitalisering av eksisterende planer er under arbeid. Vi mangler likevel kapasitet (ansatte) både ved arealseksjonen og ved avdeling Byggesak og geodata til å håndtere innkomne planer og få planene inn i kartbasene. Tiltak for å komme på rammen: Hel stilling knyttet til kartproduksjon blir holdt vakant. Tiltak som ønskes inn i rammen: Hel stilling kartproduksjon Hel stilling knyttet til kartproduksjon vil bidra til utvikling av kartverket samt medføre vesentlig styrking av fagmiljøet i organisasjonen. Økt satsing innenfor kartproduksjon vil få positive konsekvenser for servicen til brukerne ved servicetorget, avdeling byggesak og geodata samt ved arealplanseksjonen. Kostnad pr år om lag kr ,-. Drift elektronisk eiendomsarkiv Innføring i elektronisk eiendomsarkiv. Nødvendig for å optimalisere servicen til brukerne ved blant annet å redusere saksbehandlingstiden.

144 144 Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden Avtalen vedr. salg av byggesakskompetanse til Aukra kommune gjelder ut Dette vil medføre et inntektsbortfall på om lag kr ,- per år fra og med I praksis utgjør dette 30pst. stilling av en eksisterende stilling, hvor Molde kommune har hatt en meget god avtale med Aukra. Behovet for å styrke kapasiteten i avdelingen er økende og tilbakeføringen av denne ressursen vil virke positivt inn i den sammenheng. Avdelingen ser ikke for seg noen mulighet for å kompensere inntektsbortfallet. Dette må fanges opp i økonomiplanen fra Avsluttende kommentarer Avdelingens utgiftsside er budsjettert med faktisk antall stillinger. Inntektssiden avhenger av byggeaktiviteten og gebyrberegningen. Det arbeides med å endre gebyrregulativ hvor en legger opp til at betalingssatsene står i et mer riktig forhold til faktisk arbeidsmengde.

145 Kommunalteknikk Området omfatter drift- og investeringsoppgaver innen veg, parkering, vannforsyning og avløp. I tillegg håndteres kommunens oppgaver innen renovasjon som hovedsakelig omfatter kundebehandling, fakturering og kontakt mot RIR. Planlegging og oppfølging av utbygging av aktuelle tiltak som boligområder og større investeringsoppgaver innen veg, vannforsyning og avløp. Disse oppgavene utføres gjennom entrepriser. Driftstekniske oppgaver innen veg, vannforsyning og avløp utføres delvis i egen regi og delvis ved innleide tjenester. Oppgaver innen trafikksikkerhet og framkommelighet. Ajourhold av kommunens avgiftsgrunnlag og andre myndighetsoppgaver relatert til bygge- og utslippstillatelser og oppfølging av private utbyggere. Drift og håndheving i samsvar med vegtrafikkloven og gjeldende forskrifter av Molde parkeringshus, andre offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, samt parkeringen ved Molde sjukehus og privat parkeringsplass ved Hotel Molde. Avdelingen har ellers ansvar for kommunens faktureringsgrunnlag på selvkosttjenester. Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Kommunalteknikk B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Adm. Kommunalteknikk Kommunalteknisk planlegging Parkering Adm. veier og gater Kommuneveier Veg,veglys og plasser Ingeniørvesenet (Lager Berg) Vannverk Avløp Renovasjon Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Økte inntekter parkering Reduserte kostnader kommunal vei Rammetilpasninger Kostnadsreduksjonsprosess (andel av 28,7 mill) MIO effektivisering 1% Endring ramme kommunestyret 15 des Sum I budsjettbehandlingen i kommunestyret 15 desember 06 ble rammen til avd. kommunalteknikk redusert med kr ,-. For å tilpasse seg den nye rammeforutsetningen har avdelingene gjort følgende: Reduksjonen gjennomføres ved at innsatsen i avdelingens prosjekteringsseksjon bygges ned. Dette med unntak av prosjekt som kan finansieres med prosjektmidler eller på annen måte faktureres til bruker.

146 146 Tiltak som knytter seg til strategiske delmål , og kostnadsberegning av disse. Overordna mål 1.4: Molde sentrum skal fremstå som en attraktiv handels og møteplass : Sørge for at parkeringstilbudet i Molde sentrum er tilpasset sentrumsaktivitetene. Tiltak: Målinger viser at flere bruker parkeringstunnelen. Molde parkeringshus nærmer seg 20 år og vedlikeholdsbehovet øker. I investeringsbudsjett foreslås det en oppgradering av anlegget. Driftssikkerheten og funksjonaliteten for brukerne vil bli bedre etter oppgraderingen. Det arbeides videre med oppretting av flere p-plasser for publikum. Overordna mål 2.3: Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tjenester som i kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes grunnleggende behov (felles adm): Sikre godt tilbud til publikum som er forankret i KS og HMS-systemer (kommunalteknikk): Arbeide for å redusere grusvegandelen på det kommunale vegnettet. Tiltak: Økt bemanning kommunevei 1/2 ingeniørstilling kr ,- årlig fra 2006 og 1/2 ingeniørstilling kr ,- årlig fra Avdelingen har for liten kapasitet (1 1/2 stilling) til å håndtere tilfredsstillende saksbehandling og kundekontakt innen administrasjon veger og gater. Dette gjelder drift av veg og belysning, herunder trafikkframkommelighet og trafikksikkerhet. Saksbehandlingsmengden er økende. Oppsatt avdelingsmål om å utarbeide en samlet plan for rehabilitering av eksisterende asfaltnett og legging av ny asfalt på grusveger er ikke oppstartet som følge av kapasitetsproblemer. Vi har også et mål om å øke brukermedvirkning. Dette har vi ikke kapasitet til å håndtere med dagens bemanning. Andre byer med samme størrelse og vegnett har minst 2-4 stillinger i samme funksjon. Det foreslås en økning av bemanningen med 1/2 ingeniørstilling fra 2006 på ansvaret. Avdelingen har i dag 1/2 stilling som parkeringsleder. I praksis tilsvarer arbeidsoppgavene hel stilling som parkeringsleder. Det foreslås derfor økning av bemanning med 1/2 ingeniørstilling. Til sammen utgjør dette en hel stilling som er finansiert innenfor budsjettets ramme : Være konkurransedyktig i de oppgavene som løses innen drift- og investeringsbudsjettet. Tiltak: Kommunalteknikk arbeider fortløpende med effektivisering av tjenesteproduksjonen. I 2006 legger avdelingen opp til å gjennomføre en fullstendig gjennomgang av vann- og avløpstjenesten for å sikre at tjenesten utføres på en kvalitets-, sikkerhetsmessig og billigste måte. Etter gjennomgangen vil resultatet bli sammenlignet med andre kommuner med sikte på å avdekke effektiviseringsgevinster.

147 147 Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor ramme Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak for å komme på rammen Som beskrevet i tekst ovenfor Effektivisering 1 % Økte inntekter parkering og redusert vedlikehold kommunale veger Tiltak som ønskes inn i rammen Vedlikehold kommunale veger Tiltak for å komme på rammen: Økte inntekter parkering og redusert vedlikehold kommunale veger Kostnadsreduksjon og inntektsøkning på kr ,- på parkeringstjenesten, og en reduksjon i utgiftene til veg og gatelys på kr ,- Tiltak som ønskes inn i rammen: Vedlikehold kommunale veger Drift av veg omfatter sommer- og vintervedlikehold. Midlene er for små til å gi transportbrukerne et tilfredsstillende tilbud. Særlig er budsjettet til vintervedlikehold marginalt. Avdelingen har greid å holde budsjettet de seinere år som følge av forholdsvis milde vintrer. I normale snøvintrer vil rammen erfaringsmessig være for liten. Sommervedlikeholdet holdes generelt på et minimum. Gatelysnettet er gammelt og selv om en fortløpende foretar en oppgradering av dette over investeringsmidler, vil enkeltlamper og sammenhengende kurser erfaringsmessig faller ut i en grad som gjør at bevilgningene er for små til å holde gatelysnettet tilfredsstillende over året. Torg og plasser Renhold og vedlikehold av torg og plasser er økende og rammen er for liten til å kunne utføre dette arbeidet tilfredsstillende. Behovet for økte midler innenfor vegekapittelet (inkl torg og plasser) er stort. For å kunne ta unna for en del av etterslepet er det ønskelig med en tilleggsbevilgning på 2 mill. kroner per år de neste 4 årene. Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden Midler til drift og investering av vann, avløp og renovasjon finansieres over gebyrer. For vann- og avløp skjedde i 2004 en overgang fra kontantfinansiering til lånefinansiering av investeringer. Det har medført at en i løpet av kort tid har fått bygd opp et fond. Dette bør være bestemmende for gebyrutviklingen. For renovasjon vil Romsdalshalvøyas Renovasjonselskap (RIR) sine budsjettall være bestemmende for eventuelle endringer i gebyrer. Avsluttende kommentarer Avdelingen vil få en utfordring når det gjelder bruken av midler til vedlikehold. Med begrensende bevilgninger må prioriteringen være faglig godt forankret. Dette er for så vidt ikke noen ny situasjonen for avdelingen. Den har god erfaring med å arbeide innenfor stramme rammevilkår.

148 Kultur Allmenn kultur Innebærer kulturadministrasjon, aktivitetssentre, kulturminneforvaltning, samarbeid og tilskuddsformidling til både frivillige organisasjoner og profesjonelle kulturinstitusjoner, tildeling av videokonsesjoner m.m. Oppvekst Ivaretar tverrfaglige oppgaver vedrørende barn og unge, drifter to oppvekstområder og tre ungdomsklubber. Står for årlig arrangering av Ungdommens Kulturmønstring og Barnekulturfestivalen. Bibliotek Er organisert med en barne- og voksenavdeling i hovedbiblioteket i sentrum, samt to filialer i distriktet (Røvik og Hjelset) bokutlån i I sentrum finnes lesesal og noen få datamaskiner med Internett for publikum. Park og Idrett Har ansvar for drift og vedlikehold av idrettshaller, baner, anlegg, tur- og skiløyper, friområder/badeplasser, parker, grøntareal, kirkegårder og gravlunder i Molde kommune. Kulturskolen Gir individuell- og gruppeundervisning på instrument/sang, og innen billedkunst. Selger tjenester til kor og korps i kommunen, til andre kulturinstitusjoner i fylket og til musikk/dans/dramalinjen ved Molde Videregående skole.

149 149 Ramme for budsjett og økonomiplan Hele kroner i 2006 priser Kultur B-2005 Ramme 2006 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Netto driftskostnader Kultur- og kirkeadministrasjon Aktivitetssentra Kulturminneforvaltning Andre kulturaktiviteter Oppvekst, barne og ungdomsarbeid Bibliotek Park og idrett Kulturskole Revidert budsjett Lønnsoppgjør 2005, virkning Ny leieavtale Gjestestova ( ,-) Kulturskolen ( ,-) Tilskudd Teateret Vårt (økt statstilskudd) Bjørnsonhuset innløsning av lån, leiavtale faller bort. ( ,-) Rammetilpasninger Kostnadsreduksjonsprosess (andel av 28,7 mill) Redusere kostnadsred.prosess for å opprettholde - Opprettholde stilling aktivitetsleder Opprettholde tilskudd til kulturtiltak Opprettholde frivillighetssentralen MOT samrabeidskommune (varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom) jfr. k-sak 51/ Endring ramme kommunestyret 15 des Trekk i rammen jfr. sak mer/mindreforbruk (k-sak 21/05) hele beløpet må tas inn i Finansiering av Hjelseth servicesenter og Eldres MIO effektivisering 1% Sum I budsjettbehandlingen i kommunestyret 15 desember 06 ble rammen til kulturavdelingen. redusert med kr ,-. I tillegg skal avdelingen trekkes for kr ,- som følge av merforbruk i I kommunestyrets budsjettvedtak ble avdelingen pålagt å videreføre drift av Eldres kultursenter og Hjelset servicesenter. Til å finansiere dette fikk avdelingen beholde trekkbeløpet på kr ,-. Rådmannen har også funnet det riktig å gi avdelingen kompensasjon i rammen for merutgifter/inntektsbortfall som det ellers er vanlig å kompensere for. Dette gjelder merutgifter ved ny leieavtale for Gjestestova kr ,-, lønnsvekst distr. musikerne kr ,-, bortfall av øremerket statstilskudd kr ,- og bortfall av leieinntekter Moldelivegen kr ,-, tilsammen kr ,-. Rådmannen vil komme tilbake til finansieringen av denne rammeøkning i forbindelse med sak om revidert kommunebudsjett. I forbindelse med utarbeidelse av denne saken er det også kommet frem at kulturavdelingen totalt sett er underbudsjettert. Vedtatt budsjett for 2006 fanger ikke opp alle utgiftene som følger av avdelingens driftstiltak. Differansen er beregnet til kr ,-. Av dette blir altså kr ,- kompensert gjennom rammeøkning. Det øvrige med kr ,- må dekkes gjennom innsparingstiltak i avdelingens virksomheter. I avdelingssjefens notat redegjøres det for de tiltakene som må gjennomføres for at virksomhetene skal komme i balanse med budsjettet. Kulturskolen alene er underbudsjettert med kr ,-, og det foreslås reduksjonstiltak på til sammen kr ,- i denne virksomheten. Ut over dette foreslås det reduksjoner i øvrige virksomheter i og tilskuddsordninger på til sammen kr ,-.

150 150 Tiltak som knytter seg til strategiske delmål , og kostnadsberegning av disse. Overordna mål 1.3: Molde skal til enhver tid være en av Norges viktigste kulturbyer Legge forholdene til rette for det frivillige og profesjonelle kulturliv, og samarbeidet mellom disse Ha en kulturskole med et kvalitativt godt og kvantitativt godt tilbud innen et vidt spekter av kultur- og kunstaktiviteter: Overordna mål 1.4: Molde sentrum skal fremstå som en attraktiv handels- og møteplass Bidra til at Molde videreutvikles som rosenes by. Overordna mål 2.2: Molde sentrum skal bevare og videreutvikle sine natur-, kultur- og miljøkvaliteter Legge til rette for at Moldemarka skal være det viktigste anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

151 151 Overordna mål 3.2: Molde sentrum skal stimulere frivillighet, spesielt overfor eldre, både hjemmeværende og i institusjon Være en aktiv medspiller til lags- og foreningslivet i kommunen. Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen Hele kroner i 2006 priser Tiltak utenfor rammen Kostnad 2006 Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Tiltak for å komme på rammen Som beskrevet i tekst ovenfor Effektivisering 1 % Nedlegging Hjelset servicesenter Nedlegging Eldres kultursenter Avvikle to stillinger oppvekstledere Tiltak som ønskes inn i rammen Nedlegging Hjelset servicesenter Nedlegging Eldres kultursenter Avvikle to stillinger oppvekstledere Det vises til Kulturpolitisk handlingsprogram for der disse 10 driftstiltak er prioritert: 1. Øke kommunens tilskudd til kor, korps, idrett Bidra til utvikling av ungdomskafèen Sub Urban Styrke arbeidet med kultur i skole og barnehage, dvs. kultursekken Gjøre det rimeligere for idrettslagene å benytte kommunale og private idrettsanlegg Gi rimeligere dirigenttilbud til korpsene Øke bibliotekets mediebudsjett Bidra til kompetanseheving av trenere som arbeider med idrett for barn og ungdom Videreutviklie kulturskolen i samsvar med kulturskoleplanen Få til økt koordinering av informasjon av kulturtiltak i Styrke kulturkontorets frie midler til allsidige prosjekt og aktiviteter Sum tiltak 11-25, jfr. Plan som behandles samme dag som budsjett Tiltak som er tatt ut for å komme på rammen: Midler til videre drift av Hjelset servicesenter Innebærer at tilbudet vil bli nedlagt. Molde kommune bidrar til driften med en 60 pst. stilling. Husleie og andre utgifter/inntekter knyttet til driften besørges av andelslaget som eier bygget. Hjelset servicesenter er en møteplass og kafé for eldre og andre i bygda. Innsparing 2006: kr ,- Midler til videre drift av Eldres kultursenter Innebærer at kultursenteret i Molde sentrum kan bli nedlagt. Senteret drives med to personer som hver er ansatt i 75 pst. stilling. Det eksisterer en langsiktig leieavtale som er inngått for en 10 - årsperiode (utløper i 2013). Eldres kultursenter har åpent alle hverdager og drives som en

152 152 aktivitetskafé for eldre. Tilbudet brukes daglig av ca personer. I tillegg kommer de faste aktivitetene som gjennomføres på senteret. Innsparingstiltaket gjelder bemanningsutgiftene. Det er fortsatt mulig å drive virksomheten dersom dette kan la seg finansiere gjennom en kombinasjon av økte inntekter for utleie av lokalet og bidrag fra private. Innsparing 2006: kr ,- Midler til videre drift av to stillinger som oppvekstledere (Bergmo/Nordbyen og Hjelset/Kleive) Innebærer at ordningen med to oppvekstledere knyttet til disse to skolekretsene vil bli nedlagt. Oppvekstlederne er ansatt i 20 pst. stillinger. For begge gjelder det at resten av stillingen er ordinær lærerstilling ved henholdsvis Bergmo skole og Vågsetra skole. Oppvekstlederne arbeider med tverrsektorielle tiltak i samarbeid med andre kommunale avdelinger og kulturtiltak i samarbeid med elever og organisasjoner i bygda/bydelene. Innsparing 2006: kr ,- Samlet skal disse tre tiltakene føre til en innsparing på kr ,- i Tiltak som ønskes inn i rammen: Avdelingen har et ønske om at de tre tiltakene som er tatt ut av rammen blir lagt inn igjen. Videre har avdelingen en prioriter liste over tiltak som er beskrevet i kulturpolitisk handlingsprogram for , som ikke har budsjettmessig dekning i dag, og følgelig ønskes inn i rammen. Avsluttende kommentarer Budsjettet legger opp til å videreføre driften i avdelingen på 2005-nivå, slik den er forutsatt i økonomiplanen. Dette med den endring at deler av kommunens tilskudd til Eldres kultursenter, Hjelset servicesenter og oppvekstlederfunksjonene på Bergmo/Nordbyen og Hjelset/Kleive avvikles. Når det gjelder Eldres kultursenter vil kultursjefen invitere frivillige lag og organisasjoner i kommunen til å stå for driften. Kommunen vil dekke alle utgifter knyttet til lokalene. Avdelingens andel av underskuddet i 2004 som skal trekkes i rammen, gjennomføres i 2007.

153 Investeringer 12.1 Investeringsbehov for alle avdelingene priser i hele Investeringer Revidert-2005 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Fellesområdet Plan- og utvikling Drift og forvaltning inkl. rådmann Personal- og organisasjonsavdelingen Økonomiavdelingen Kirke Servicetorg Skole Barnehage Helse Barne og familie Sosial Pleie- og omsorg Tiltak funksjonshemmede Brann & redningsavdelingen Eiendom Byggesak/Geodata Kommunalteknikk Kultur Sum Fellesområdet (Dette er investeringer som ikke kan lånefinansieres og vil bli finansiert over kapitalfondet) 2006 priser i hele Fellesområdet Prosjektnr. Tidligere B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Egenkapitaltilskudd KLP Akjser i flyplassen RV 662 Haukebøen Sum Egenkapitalinnskudd I brev fra KLP datert blir det opplyst at selskapet i 2006 vil tilbakeføre overskudd for 2005 til vårt premiefond. Samtidig gjøres det oppmerksom på at det vil bli innkrevd egenkapitalinnskudd. Følgende tabell viser anslag på summene det her er snakk om for Molde kommune i 2006: Tilbakeføring Egenkapital- Premiereserve Premiegrunnlag overskudd innskudd Fellesordninga Sykepleiere Sum Tilbakeføringen av overskudd på 6,7 mill kroner vil bli inntektsført i vårt driftsregnskap fra og med år 2007 over en periode på 15 år, mens egenkapitalinnskuddet er en investering (kapitalkostnad) som må finne sin finansiering fra kapitalinntektene. Egenkapitalinnskuddet kan ikke lånefinansieres og det er derfor naturlig å bruke kapitalfondet som finansieringskilde.

154 154 Aksjer i flyplassen Molde Lufthavnutvikling AS eies av Møre og Romsdal fylkeskommune, alle Romsdalskommunene og tre kommuner på Nordmøre. Selskapet er etablert for å arbeide for forlengelse av rullebanen ved Molde lufthavn og har tatt initiativ overfor Avinor for å få gjennomført en slik forlengelse. Konkret har selskapet foreslått at det inngås en avtale med Avinor, der Molde lufthavnutvikling forplikter seg til å utvide rullebanen ved lufthavnen. Som motytelse skal selskapet enten få ordinær betaling fra Avinor, eller andel av de merinntekter som genereres av utvidelsen, alternativt en kombinasjon av dette. Molde Lufthavnutviklings motivasjon for å gå inn i en slik avtale er først og fremst at selskapets eiere ønsker trafikkøkning ved lufthavnen, da dette vil komme næringslivet og beboerne i eierkommunene til gode. Både Avinor og Molde Lufthavnutvikling antar at Molde Lufthavnutvikling vil kunne gjennomføre utvidelsen til en lavere kostnad for Avinor enn det som ville være tilfellet dersom utvidelsen gjennomføres på ordinær måte med Avinor som byggherre. Dette skyldes at eierkommunene har en egeninteresse av at rullebanen utvides. De er derfor villige til å prise sitt tilbud til Avinor lavere enn ordinære entreprenører og "subsidiere" utbyggingen, av hensyn til de gunstige ringvirkninger utvidelsen gir for distriktet. For å realisere utvidelsen er det nødvendig å skaffe tilvege lokal aksjekapital fra banker,næringsliv og kommuner i regionen. Ut fra de drøftinger som har vær ført foreslår rådmannen å sette av 7 mill kr som Molde kommunes andel i aksjekapitalen som samlet vil være på 20 mill. Det er allerede skaffet tilsagn om 9 mill. Det forusettes kapital ut over aksjekapitalen lånes inn og at kapitaliseringen av lån finansieres gjennom økte inntekter som salg av reklame og økt trafikk vil føre med seg. Når Avinor senere overtar anleggene vil aksjekapitalen bli utløst og tilbakebetalt innskyterne. RV 662 Haukebøen I kommunestyremøte ble det vedtatt å bidra med 10 mill kroner av kraftfondet til parsellen gjennom Haukebøen. Bidraget fra Molde kommune er gjort avhengig av ulike andre forutsetninger som også må falle på plass. Det er fortsatt uavklart når dette lar seg realisere, men for å synliggjøre prosjektet i plansamenheng, er beløpet lagt inn i 2008.

155 Plan- og utviklingsavdelingen 2006 priser i hele Plan og utvikling Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Investeringer Div. erverv og tiltak Gjeldende økonomiplan Utvidelse av investering Sentrumstiltak Gjeldende økonomiplan Utvidelse av investering Opparbeiding av strandområder Gjeldende økonomiplan Utvidelse av investering Digitalisering av arealplaner* Gjeldende økonomiplan Utvidelse av investering -100 Sum * Digitalisering av arealplaner er gjort i driften og er slik tatt ut av investeringsbudsjettet. Diverse erverv og tiltak I tråd med tidligere år foreslås det midler til diverse tiltak som ikke tas inn i økonomiplan og budsjett andre steder. Midlene går til å dekke tiltak og mindre grunnkjøp som kommer opp i løpet av budsjettårene og som det ikke er mulig å forutse når budsjettet lages. Sentrumsplantiltak På bakgrunn av arkitektkonkurransen om sjøfronten er konsulent engasjert for utarbeiding av ny reguleringsplan for Molde sentrum. Arbeidet med planen er i avslutningsfasen. Det legges inn midler fra 2007 til å opparbeide sjøfronten fra Storkaia til torget i samarbeid med gårdeierne og eventuelt andre. Opparbeiding av strandområder Opparbeidelse av nytt strandområde ved Nøisomhed rundt renseanlegget ble oppstartet i 2005 og fortsetter i planperioden. Det skjer i første omgang ved at området fylles opp med tilfeldige fyllmasser som plastres med stein. Området skal ha samme kvalitet som Retiroområdet.

156 Personal- og organisasjonsavdelingen 2006 priser i hele Personal- og organisasjonsavdelingen Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Investeringer Prosjekt internett/intranett med mer Gjeldende økonomiplan Utvidelse av investering 600 IKT- program/maskinvarer Innføring av IP telefoni Red. IP telefoni Sum Prosjekt internett/intranett med mer Molde kommune har inngått et samarbeid med flere av de ledende og store aktørene på markedet innen dataprogram, internett, intranett med mer. Vi er derfor i fremste rekke, hva gjelder hjemmeside, digitalt servicetorg og bruk at interaktive skjema på nett. Interkommunalt samarbeid vil kreve nye og effektive portalløsninger. For 2006 vil det bli bygd opp og lansert nye versjoner både av hjemmeside og intranettside. Siste nytt i web-teknologi med såkalte web-parts vil gjøre sidene våre enda mer skreddersydd og samtidig fleksibel. I tillegg er det fortsatt en del å hente på at de forskjellige systemene i kommunen er samordnet. Det må bli et poeng at opplysninger bare registreres inn en gang i systemet, og dermed at alle de andre systemene oppdateres! IKT utvikling Vårt datanett består i dag av over 1000 PC-er. Dette er et stort nettverk, som krever både utvikling og vedlikehold. Vårt operativsystem må skiftes ut, og vi står foran store og omfattende oppgaver i den forbindelse. Ivaretakelse av datasikkerheten er viktig, og står sentralt i det videre arbeidet. Maskinparken er gammel, og kapasiteten på maskinene er liten i forhold til det som kreves for de ulike dataprogrammene. Utvikling av IP-telefoni er også på full fart inn. Det vil si telefoni som skal kjøres over vårt interne datanett. Det settes av 1,5 mill. kroner hvert år i perioden, dette er en reduksjon på kr. 1 mill per år enn rådmannens forslag, reduksjonen vil medføre en forsinkelse i utskiftingsprosessen. Innføring av IP-telefoni Mange skoler sliter i dag med telefonsentraler som det er vanskelig å skaffe reservedeler til. Alle skoler er nå tilknyttet kommunens bredbåndsnett. Dermed vil en kunne koble alle skolene inn på kommunens telefonnett. Det vil gi en bedre service til den som ringer skolene, da skolene i dag for eksempel er helt eller delvis uten kontorhjelp. Det vil også ligge en liten innsparing i og med at man nå kan ringe internt mellom skoler og resten av kommunens virksomheter. Budsjettposten gjelder også andre avdelinger i Molde kommune som også har behov for å knyttes til kommunens telefonsentral. Det settes av kr ,-.

157 Kirkelig fellesråd 2006 priser i hele Kirke Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Investeringer Div. prosjekt "Kirkens hus" - kontorlokaler domkirken Gjeldende økonomiplan endring i tid Oppgradering Orgler i Bolsøy Kirkekjeller domkirken Menighetslokale Kleive (prosj) 100 Bolsøya kapell (skole) (ny) Utvidelse Tøndergård gravlund (ny) Sum Pott til mindre prosjekter I arbeidet med forvaltningen av kirkene i Molde er det mange oppgaver og tiltak som må løses. Dette dreier seg om mindre ombygginger, oppgraderinger og tiltak som er pålagt fra utenforstående myndigheter (brannvesen, arb.tilsyn, mv.), f.eks. brannsikringsanlegg, rullestoltilkomst, sanitærforhold, edb-anlegg, innkjøp av salmebøker etc. Det settes av kr ,- hvert år i planperioden. Kirkens hus /kontorlokaler kirken. Det er nå under utredning bygging av Kirkens hus med nye kontorlokaler og menighetslokaler på fengselseiendommen i Øvre veg. Det er stort behov for dette bygget, og bispedømmerådets administrasjon er aktuelle som leietakere i prosjektet. Eiendommen kjøpes til formålet høsten 2005 av kirkedepartementet gjennom midler fra Opplysningsvesenets fond. Total kostnad er anslått til ca 40 mill. kroner, av dette er kommunens andel foreløpig satt til ca. 20 mill. kroner. Byggearbeidene kan tidligst starte opp i 2006 med ferdigstilling i 2007/08. Det er fortsatt mye uavklart i denne saken, både hva gjelder eierforhold, investeringsstørrelse og utgifter til drift. Det settes derfor foreløpig av 10 mill. kroner fordelt på årene 2007 og Oppgradering av orgelparken i Bolsøy menighet. I løpet av perioden må det startes arbeid for å oppgradere orgelparken i Bolsøy menighet. Dette vil skje etter prioritering gjort av en arbeidsgruppe som ble nedsatt våren Det er satt av 2,6 mill kroner i 2008 til tiltak i Røvik kirke der det er størst behov. Kirkekjeller domkirken Videreutvikling av kirkekjelleren vil dekke et stort behov for lokaler til barne- og ungdomsarbeid i bysentrum, herunder arbeid med trosopplæringsreformen der Molde og Bolsøy menigheter har fått innvilget kr ,- i årlig statlig støtte. Det legges opp til at store deler av investeringen dekkes av innsamlede midler. Det må likevel settes av kommunale midler til noe av arbeidet, spesielt gjelder dette tiltak som går på oppgradering av bygningsmassen. Likeså vil det være behov for bedret tilkomst fra våpenhuset til kirkekjelleren for bevegelseshemmede. Menighetslokale Kleive Et tjenlig menighetslokale på Kleive har vært et stort behov lenge. Tidligere planer har vært nær ved å realiseres, men har strandet av forskjellige årsaker. Midler til prosjektering med kr ,- er ført opp i 2008.

158 158 Kirke/kapell på Bolsøya (Ny) Det foreligger et forslag om et samarbeidsprosjekt mellom kirke og skole for å realisere et felles bygg på Bolsøya som inneholder både skole og kirkelokale. Av kostnadsrammen er kirkens andel beregnet til 2,2 mill. kroner. Dette er penger som er samlet inn til kirken gjennom ca 70 år og er kirkens del av finansieringen. En konsekvens av budsjettvedtaket der 4,5 mill til utvidelse av prosjektet tas ut fra skoleavdelingens budsjett er at samarbeidsprosjektet skole-kirke heller ikke er gjennomførbart. Kr. 2,2 mill som står som utgift til kapell på Bolsøya faller derfor også bort, herunder også kr. 2,2 mill i overføring fra kirken til finanisering av kapell/kirkedelen i bygget. Utvidelse Tøndergård gravlund (Ny) Utarbeidet rapport vedrørende behov for framtidig kirkegårdsareal i kommunen konkluderer med at det allerede i 2007 er behov for flere opparbeidede gravplasser på Tøndergård gravlund. Dette er utgifter som ikke kan utsettes og det er derfor satt av 4 mill. kroner i Etter dette vil Tøndergård gravlund i stor grad være ferdig opparbeidet og vil ventelig dekke behovet fram til ca Krematorium Tøndergård gravlund For å imøtekomme framtidig behov for gravplasser spesielt i sentrum vurderes det å bygge et krematorium i Molde. Det er i kommuneplanen satt av plass til formålet ved Tøndergård gravlund. Total investering for prosjektet vil ligge mellom 15 til 20 mill. kroner. Utredning av krematorium startet høsten Utredningsarbeidet er imidlertid ikke avsluttet. Så snart det foreligger en tilrådning fra Kirkelig Fellesråd vil sak bli lagt frem for kommunestyret. Det føres ikke opp midler til tiltaket i denne økonomiplanen.

159 Skoleavdelingen 2006 priser i hele Skole Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Investeringer Miljørettet rehabilitering - Miljørettet rehabilitering (gjeldende økonomiplan Arbeidsplasser lærere (gjeldende økonomiplan) Grupperom skoler (gjeldende økonomiplan) Utvidelse av investeringsprogram Omfordeling til enkeltprosjekt (sum linjer over): Bekkevoll ungdomsskole Bergmo ungdomsskole Kvam skole Langmyra skole. Storskolen Sellanrå skole (fase 1) Nordbyen, Vågsetra og Sellanrå (fase 2) Ikke avklart Kviltorp skole - Gjeldende økonomiplan 2001/ Vikamyra - Skjevik - Hjelset skoler - Gjeldende økonomiplan Bolsøya skole (kapellet beskrevet i kirkelig fellesråd`s tabell, totalkostnad 9.700) - Gjeldende økonomiplan Ny skole Årølia Gjeldende økonomiplan Forskyving av investering IT til undervisning IKT-lærere Sum Miljørettet rehabilitering Kommunen har under gjennomføring et større rehabiliteringsprogram på flere skoler. Prosjektene omfatter rehabilitering, tilpasninger og etablering av grupperom og arbeidsplasser for lærere (egne prosjektmidler for grupperom og arbeidsplasser). Investeringsmidler for 2005 ble fordelt i plan- og utviklingsstyrets møte For å finansiere alle prosjektene var det nødvendig å øke investeringene med 66,863 mill. kroner. Dette følges opp i denne økonomiplanen. Dessuten var Kvam, Nordbyen, Vågsetra og deler av Sellanrå ikke med i de første planene. Det foreligger nå kostnadsberegninger over nødvendige tiltak også for disse skolene. Det innebærer at bevilgningen må økes med 26,409 mill. kroner. Totalkostnaden blir dermed på 93,272 mill. kroner. Som det fremgår av tabellen er dette faset inn i perioden frem til Prosjektene med kalkyler vil bli fremmet enkeltvis for plan og utviklingsstyret. Fra 2006 foreslås at prosjektrammen fordeles på enkeltprosjekt i den ordinære budsjettprosessen: Bekkevoll ungdomsskole. Det planlegges igangsatt utvidelse og rehabilitering av skolen i løpet av 1. kvartal 2006 Bergmo ungdomsskole. Det gjennomføres for tiden rehabilitering av vestre del (øvre plan). Budsjettforslaget og økonomiplanen dekker prosjektets fase 2, dvs rehabilitering av resten av skolen. Planlegging pågår slik at byggestart for fase 2 kan skje i Kvam skole. Grupperom og arbeidsplasser for lærere krever tilbygg. Foreliggende plan viser nye klasserom mot øst, og ombygging av eksisterende klasserom til grupperom og

160 160 arbeidsplasser. Planen viser også nye garderober. Kommunestyret skjøv investeringen fra 2007 til 2008 i kommunestyret 15 des. 05 Langmyra skole. Storskolebygget. Ny ventilasjon satt i drift og yttervegger renovert. Oppussingsarbeider innvendig og heiser gjenstår. Sellanrå skole. Skolen har fått nytt ventilasjonsanlegg. Tilbygg med arbeidsplasser for lærere og grupperom er planlagt med byggestart tidlig i Fase 2 omfatter rehabilitering av klasseromsfløyene. Nordbyen skole. Denne skolen er ikke ferdig gjennomgått. Vågsetra skole. Denne skolen er ikke ferdig gjennomgått. Kviltorp skoleutvikling Kviltorp skole fase 1 er ferdig og tatt i bruk. Byggearbeider fase 2 starter når Romsdal VGS flytter ut i løpet av sommeren Kjøp og byggearbeider er dekket i gjeldende økonomiplan. Ny organisering Vikamyra, Skjevik og Hjelset skoler Det er utarbeidet et idé-/skisseprosjekt som viser hvordan Vikamyra skole og Skjevik ungdomsskole kan bindes sammen til én skole og samtidig gi plass for elevene ved Hjelset skole. Planen viser et kombinert administrasjons- og undervisningsbygg i en paviljong mellom skolene. Mellom paviljongen og begge skolene etableres overbygde passasjer. Begge skolene har et stort rehabiliteringsbehov. En vesentlig del av kostnadene knyttes også til tiltak som ikke direkte er relatert til sammenslåingen av de tre skolene. I tilknytning til budsjettet for 2005 ble det vedtatt å flytte Hjelset skole over til Vikamyra. Dette for å spare driftsutgifter, anslått til kr ,-. Denne endringen nødvendiggjorde bygningsmessig tilpasninger på Vikamyra skole. Disse var kostnadsmessig beregnet til 5 mill. kroner. Den skisse som nå foreligger for investeringer på Vikamyra og Skjevik skoler har en kostnad som ligger betydelig over dette. Dette kan endre de forutsetningene som lå til grunn for flyttingen av Hjelset skole. Rådmannen vil se nærmere på spørsmålet om skolestrukturen i dette området, både hva gjelder drift og investeringer. Det vil bli lagt frem egen sak til kommunestyret tidlig på nyåret I økonomiplanen føres det ikke opp midler utover de 5 mill. kroner som ble bevilget i Bolsøya skole For Bolsøya skole foreligger nå skisser av et kombinert skole- og kirkebygg øst for skolen. Det er usikkerhet knyttet bl.a. til arkeologiske utgravninger. Prosjektet har en totalkostnad på 9,7 mill. kroner. Av dette føres opp 7,5 mill. kroner på skole, resten 2,2 mill. kroner føres under kirkelig fellesråd. Kommunestyret reduserte senne posten med 4,5 mill. kroner 15 des. 05, dette med bakgrunn at skolen ikke skulle ha en kostnadsramme på mer enn 3 mill. kroner som allerede er bevilget til formålet. Ny skole Årølia Planleggingsmidler til ny skole i Årølia (Røbekk) er videreført fra gjeldende økonomiplan, men flyttet til siste året. En ny 2-parallellers 1-7 skole vil koste i størrelsesorden mill kroner. IKT - undervisning Plan for IKT i opplæringen i Molde kommune har vært til behandling i politiske organ og viser et investeringsbehov på 8-10 mill. kroner. For å følge opp intensjonene med denne planen foreslås fortsatt 1 mill. kroner per år i perioden. IKT- lærere

161 161 Den nye arbeidstidsavtalen forutsetter lengre tilstedeværelse på skolen. Dette innebærer at lærerne må ha tilfredsstillende arbeidsforhold og tilgang til dataverktøy. Med en investering på 1 mill. kroner per år i økonomiplanperioden regner en med å få en tilfredsstillende dekning.

162 Pleie- og omsorgsavdelingen 2006 priser i hele Pleie og omsorg Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Investeringer Glomstua omsorgssenter og sjukeheim - Gjeldende økonomiplan Flytting i tid og utvidelse av investering Datautvikling PLO Gjeldende økonomiplan utvidelse av investering 200 Nye busser til 2 dagsenter Gjeldende økonomiplan utvidelse av investering 450 Tollero møbler/inventar (ny) 250 Glomstua omsorgsboliger - møbler/inventar (ny) 250 Sum Glomstua omsorgssenter og sjukeheim Prosjektet har en investeringskostnad på 65 mill. kroner. Bevilgningen til prosjektet er i økonomiplanen lagt inn med en oppstart i 2006 og en ferdigstillelse i løpet av Det er en klar forutsetning for igangsetting av prosjektet at det fra statlig hold blir bevilget ekstraordinære midler til dekning av både kapitalkostnader som renter og avdrag og selve driften av sjukeheimen. Selve driften av Glomstua sjukeheim ligger nå inne fra 2009 med 25 mill. kroner. Datautvikling i PLO Målet har vært at Pleie- og omsorgsavdelingen skal ta i bruk fagprogrammet Gerica før årsskifte , som den siste store bykommunen i Norge. I løpet av våren 2006 vil dette være klart til bruk. Det gjenstår en del innkjøp av datautstyr for at programmet skal kunne drives effektivt og sikkert. Beregnet innkjøp kr ,- i Busser til dagsenter Det er behov for utskifting av minibusser til transport av dagsenterbrukere og sjukeheimsbeboere. Bussene ved 3 av sjukeheimmene er i elendig forfatning og svært slitte. Det er behov for å skifte disse ut i En beregner innkjøp av 3 busser med løfteheis. Avdelingen har noen avsatte midler, men vil totalt ha behov for 1,45 mill. kroner. Det er satt av 1 mill. kroner i gjeldende økonomiplan. Det føres opp midler tiltaket i Tollero møbler og inventar (Ny) Det er Molde utleieboliger KF som eier boligen, men Molde kommune er ansvarlig for møbler og inventar. Inventar og utstyr Glomstua psykiatriske bofellesskap (Ny) En regner med oppstart av bofellesskapet ca I bofellesskapet må det møbleres og tilrettelegges både i personalareal og fellesareal for beboere. Dette er kostnadsberegnet til kr ,-. Beløpet er ført opp i 2006.

163 Brann- og redningsavdelingen 2006 priser i hele Brann- og redningstjenesten Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Investeringer Branngarasje på Røvika gjeldende økonomiplan utvidelse av investering 600 Diverse brannutstyr Ny tankbil hovedstasjonen gjeldende økonomiplan forskyvning av investering Ny feierbil Ny kommandobil gjeldende økonomiplan flytting i tid og reduksjon av investering Sum Branngarasje på Røvika Arbeidet med å utvide branngarasje på Røvik er påbegynt, og det er allerede lagt ned et betydelig antall dugnadstimer. Innhenting av tilbud på snekkerarbeid viser at tidligere anslag var satt alt for lavt. Pga av uforutsette forhold måtte også planene for utvidelse av garasjen endres til å bygge ut i bredden i stedet for lengde. Dette har også fordyret prosjektet. Det er å beklage at prosjektet har vært dårlig planlagt. Imidlertid ville vel kostnadene likevel blitt de samme. Det føres opp ytterligere kr ,- til prosjektet i Diverse brannutstyr Røykdykkerutstyr må skiftes på grunn av elde. Det er regler (CE-norm) for utskifting av slikt utstyr. Det må også foretas utskifting og supplering av slanger og armaturer. Det er ført opp kr ,- til formålet i 2007 og kr ,- i Nyere tankbil hovedstasjonen Dagens tankbil er en 1986-modell som var kjøpt ombygd på 90-tallet. Den må byttes ut pga forventning om store vedlikeholdskostnader. Det planlegges innkjøpt en nyere bruktbil, noe mindre enn dagens bil. Investeringen er ført opp i 2007 med 1,25 mill. kroner. Ny feierbil På grunn av elde, slitasje og høyt antall kjørte kilometer er det nødvendig å skifte ut dagens bil til en nyere bruktbil. Kr ,- føres opp i Ny kommandobil Det er ønskelig å fremskynde kjøp av ny kommandobil. Dette har sammenheng med at det for tiden er en ordning med avgiftsfritak for slike biler dersom de er innredet for røykdykkere. Det er usikkert hvor lenge denne ordningen vil vare, og det vil derfor være fornuftig å handle nå. Dette vil også medføre at investeringsbehovet reduseres fra kr ,- til kr ,-. Beløpet er ført opp i 2006.

164 Eiendomsavdelingen 2006 priser i hele Eiendom Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Investeringer Rehabelitering av kommunale bygninger: Adm.bygg, omorganisering - Gjeldende økonomiplan Utvidelse av investeringsprogram Rådhussalene - Gjeldende økonomiplan Forlengelse av investeringsprogram Heis i Molde rådhus (gjeldende økonomiplan) Tilpasninger Lager Berg og biler (ny) ENØK (ny) Sum Rehabilitering kommunale bygg. Administrasjonsbygg omorganisering Omorganiseringen og flytteprosessene har utløst et behov for tilpasninger i administrasjonsbyggene, bl.a. for å få plass til flere medarbeidere. Rådhuset er svært nedslitt etter 40 års bruk, noe som har blitt svært synlig etter flytteprosessene. Dette gjelder også i de andre byggene. Rådhuset har bl.a. et varme- og ventilasjonsanlegg som gir et dårlig inneklima på arbeidsplassene og i salene. Dette krever ombygging av kanalsystemet og nye radiatorer. Behovet for utbedring av tekniske anlegg i de andre byggene har også vært stort. Utskifting av inventar har vært nødvendig fordi svært mye av det eksisterende inventaret ikke tilfredsstiller dagens ergonomiske krav. Prosjektet omfatter etableringen av Servicetorget, arbeider i Rådhuset, Storgata 31, Gotfred Lies plass 4 og i Hamnegata 35. Flere tiltak gjenstår. Arbeidene må videreføres i planperioden. De to prosjektene (4201 og 1015) er sett i sammenheng og det er forskuttert midler fra økonomiplanperioden (3,0 + 3,0 + 1,0 mill kroner per år). Deler av ENØK-midlene (se egen omtale) vil finansiere noe av investeringene i varme- og ventilasjonsanlegg i rådhuset. Midlene til rehabilitering av kommunale bygg har i stor grad blitt brukt på administrasjonsbyggene. En vil i større grad rette fokus mot andre kommunale bygg i neste periode. Vaktmesterkorpset vil i større grad bli brukt som utfører. Kommunestyret økte bevilgningen med 1 mill. kroner i Rådhussalene Det er satt i gang et program for oppgradering av rådhussalene. Nye rådhusmøbler og nytt AVanlegg er levert og det er gjort store utbedringer i foajeen og på toaletter. Det er behov for å fortsette arbeidene bl.a. i baksalen og på galleriet. Investeringene videreføres et par år til. Heis i rådhuset Rådhuset har ikke heis. Rådet for funksjonshemmede har anbefalt plattformheis framfor trappeheis. En slik heis vil også kunne brukes til øvrig drift, bl.a. renhold. Det er undersøkt mange mulige plasseringer, og en har kommet til at en heis i hovedtrapperommet vil være den beste løsningen. En slik heis vil kunne dekke 1. til 3. etasje og kanskje også kjelleren. Det er kun gjort foreløpige tekniske avklaringer. Heisen er med økonomiplanen for 2006, og føres nå inn som budsjettforslag med 1 mill. kroner.

165 165 Lager Berg og biler Etablering av vaktmesterkorps krever investeringer i lokaler, utstyr og kjøretøy. Det føres opp 1,5 mill. kroner som forutsettes belastet avdelingens drift som kapitalkostnader (lagt inn i driftsbudsjettet). Lånefinansiering er en forutsetning for etablering av ordningen. Renter og avskrivninger belastes avdelingens drift. Kommunestyret reduserte investeringene med 1 mill. kroner. Renter og avskrivninger i eiendomsavdelingens driftsbudsjett ble ikke redusert som følge av reduserte investeringer, og en vil komme tilbake til dette ved revidering av budsjettet i juni. ENØK Kommunen har tidligere budsjettert med årlige ENØK-midler. Dette videreføres med 1,0 mill. kroner hver år i perioden. Kapitalkostnadene som følger av investeringene trekkes av driftsrammen. I budsjettforslaget for 2006 føres inn et større beløp. Dette for å kunne videreføre ombygging av varme- og ventilasjonsanlegget i rådhuset, bl.a. til kommunestyresalene og formannskapssalen. Når tiltakene er gjennomført er det beregnet en større energisparing som følge av mer effektiv oppvarming, varmegjenvinning og styring. Kommunestyret reduserte investeringspotten med kr. 1 mill i 2006 og Om eiendomsavdelingen kan gjennomføre planlaget tiltak på ENØK vil en komme tilbake til ved en eventuell revidering av budsjettet eller i forbindelse med utarbeidingen av budsjettet for 2007.

166 Byggesak og geodata 2006 priser i hele Byggesak og geodata Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Investeringer Kartverk og grunnlagsmål Etablering av elektronisk arkiv (ny) Sum Kartverk og grunnlagsmålinger Det føres opp kr ,- årlig i perioden for å holde kommunens kartverk a jour. Kartverket er grunnlaget for alle planleggings- og utbyggingssaker, og er en hovednøkkel for økt effektivitet i saksbehandlingen ved avdelingen. Store deler av organisasjonen trenger et oppdatert kartverk for å kunne yte best mulig service til brukerne. Innføring av elektronisk arkiv for byggesak og geodata Det er utarbeidet et forprosjekt for innføring av elektronisk arkiv med følgende målsetninger; Molde kommune skal være en døgnåpen servicebedrift Eksterne aktører skal ha tilgang til relevant informasjon og dokumentasjon Etablere felles post- og ekspedisjonsrutiner Etablere helhetlig praksis ang. arkivering og bruk av sakssystemet. Sørge for at alle avdelinger har samme ståsted. Avdeling Byggesak og geodata ønsker å kunne starte arbeidet med innføring av elektronisk arkiv (byggesak og eiendom) i Dette arkivet må integreres i kommunens øvrige arkivsystem for å få optimal nytte av investeringen. Kostnadene, kr ,- er beregnet ut fra erfaringstall i andre kommuner og fordelt over tre år.

167 Kommunalteknikk 2006 priser i hele Kommunalteknikk Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Investeringer Opparbeiding tomtefelt boliger Opparbeiding av tomtefelt til næring Diverse tiltak boligfelt Vannverk Avløp Trafikksikkerhetstiltak/fellestiltak med Statens vegvesen Glomstuvegens forlengelse, refunderes av fylkeskommunen Kommunale veger Trafikksikring Veg- og gatelys Utskifting av maskiner Parkeringsseksjonen, p-huset Sum Opparbeiding av tomtefelt boliger. I planperioden skal det bygges ut tomter i området Årø-Røbekk, "Årølia". Startkostnadene for dette feltet vil bli store. Kryss med Riksveg 64 i Årødalen er ferdigstilt. I perioden vil det bli nødvendig å forlenge vegen inn i området og i de enkelte tomtefeltene. I tillegg må det påregnes en utvidelse av tomtefeltet Åsan. Det er uklart når utbygging av feltet Kringstad - Djupdalen kan ta til. Opparbeiding av tomtefelt til næring. Det vil være nødvendig å utvide industriområdet i Årødalen. Ut over dette bør kommuneplanen for Molde kommune evalueres snarest og kommuneplanlegging for distriktene igangsettes for å få avklart arealer for nye industriområder. Diverse tiltak boligfelt Det settes av 0,1 mill. kroner. hvert år til mindre tiltak, som sluttarbeid og miljøskapende tiltak i kommunale boligfelt. Vannverk De foreslåtte investeringene følger vedtatt vannverksplan. Disse omfatter bl.a. bygging av høydebasseng, utvidelser hovedledningsnett, og utskifting av gamle eternittrør og vannledningsrør i tilknytning til saneringstiltak. Ut over dette vil det bli nødvendig å oppgradere dam Bårdsdalsvatn og Bergsvatn. Det er også ønskelig å legge om fra desinfeksjon med klor til desinfeksjon med UV ved Hindalsøra vannbehandlingsanlegg. Egen sak om investeringsnivå og avgiftsfastsettelse vil bli lagt fram for kommunestyret. Avløp De foreslåtte investeringer bygger stort sett på Hovedplan vannforsyning Disse omfatter i hovedsak gjenstående sanering av utslipp til sjø, saneringstiltak på hovedledninger i gater, oppgradering av kloakkrenseanleggene og nytt hovedledningsnett i Årølia. Egen sak om investeringsnivå og avgiftsfastsettelse vil bli lagt fram for kommunestyret.

168 168 Trafikksikkerhetstiltak/fellestiltak med Statens vegvesen Det er foreslått 1,7 mill. kroner årlig i egenandel til trafikksikkerhetstiltak og til fellestiltak med Statens vegvesen. I 2006 forutsettes ferdigstilt gangveg langs fylkesveg 406 mellom Groven skole og avkjøring til Kleive Idrettspark. Gangveg langs Frænavegen fram til kryss med Kviltorpvegen blir ferdigstilt høsten Dersom det blir bevilget penger fra Møre og Romsdal fylke over posten trafikksikkerhetstiltak vil det være mulig å fortsette videre mot kryss med Fannebostadvegen høsten Glomstuvegens forlengelse Glomstuvegens forlengelse er kostnadsberegnet til totalt. 20 mill. kroner. Refusjon fra Møre og Romsdal fylke vil utgjøre 6 mill. kroner. Restbeløpet 14 mill. kroner må finansieres ved lån over kommunebudsjettet. Prosjektet foreslås gjennomført i 2006 og Kommuneveger Det er foreslått 1,5 mill. kroner årlig i perioden til bygging av fortau/gangveger og utbedring av trafikkfarlige punkt i samsvar med prioriteringer i "Handlingsplan for trafikksikkerhet" og andre vegplaner. Midlene nyttes også som egenandel til trafikksikkerhetstiltak (tidl. "Aksjon skoleveg"). Aktuelle prosjekt som i perioden er foreslått i trafikksikkerhetsplanen vil være gang- og sykkelveg Enenvegen-Nøisomhedsvegen, utbedring kryss Fjellbruvegen/Langmyrvegen og fortau langs Birger Hatlebakksveg, Mekvegen og Sollivegen. Foreslåtte bevilgningsomfang vil ikke dekke hele investeringsbehovet for disse tiltakene. For 2005/2006 vil det være aktuelt å ferdigstille fortau langs Mikkelivegen og Fr. Nansens gt. Midler er bevilget i I tillegg vil det være mulig å starte opp gang-/sykkelvegprosjekt i samsvar med vedtak i trafikksikkerhetsplanen som beskrevet over. Hatlelitunnelen er preget av vannlekkasjer som fører til issvuller og store istapper og trenger snarlig utbedring. Tiltaket er kostnadsberegnet til 2,8 mill. kroner og forutsettes utført 2006 og Halve summen på hvert år. Betongrekkverket i Romsdalsgata og Elvebakken er skadet som følge av armeringskorrosjon. I tillegg har rekkverket et skjemmende utseende da malingen er flasset av. Rekkverket og trapp mellom Romsdalsgata og P-plass ved kinoen foreslås reparert. Kostnad 1,7 mill. kroner. Muren langs elven ved Godfred Lies plass buler ut. Marktrykket og tele fører til at muren blir presset fremover. På et tidspunkt vil muren falle i elva. Det er usikkert å antyde når dette vil skje. Muren bør derfor repareres. Det er også behov for å skifte ut kloakkledningene som går langs muren. Disse arbeidene bør gjøres samtidig. Kostnadene er beregnet til kr , og føres opp i Det er årlig satt av 3,0 mill. kroner til reasfaltering/nyasfaltering. I første omgang nyasfalteres den del av grusvegnettet hvor vedlikeholdet er størst. Tiltaket vil være i samsvar med strategiske delmål Budsjettposten ble økt med 2 mill. kroner i 2006 for å framskynde prosessen med å få asfaltert grusvegnettet. Trafikksikring Det oppførte beløpet på 0,55 mill. kroner i hvert av årene i planperioden vil bli benyttet til tiltak i samsvar med "Handlingsplan for trafikksikkerhet" og eventuelt andre supplerende tiltak. For 2006 vil dette hovedsakelig omfatte nedsetting av fartsgrenser, særlig i boligområder og andre mindre tiltak.

169 169 Veg- og gatelys Det er generelt foreslått satt opp 0,6 mill. kroner hvert år til bygging av nyanlegg og utskifting av armaturer. Dette har både en trafikksikkerhets- og vedlikeholdsmessig effekt. Utskifting av maskiner Det har i mange år vært et fast program for utskifting av biler og maskiner ved Kommunalteknikk. Dette har bidratt til at en har en maskinpark som i best mulig grad er konkurransedyktig. Lånene nedbetales over drifta. Investeringsrammen settes til 0,7 mill. kroner hvert år i perioden. Parkeringsseksjonen. Molde parkeringshus/parkering i dagen Molde parkeringshus nærmer seg 20 år og vedlikeholdsbehovet øker. Dette gjelder bl.a. brannmeldere, billettautomater, drypp fra taket og kjørebane. Billettautomatene har etter hvert begynt å få gjentatte funksjonsfeil og i tillegg trenger gangtunnelen og området rundt billettautomatene opprusting. I dagen bør det foretas utskifting av billettautomater mer tilpasset publikums behov, bl.a. med kredittkortfunksjonalitet. Ut over dette vil det være behov for å etablere bedre funksjonalitet når det gjelder parkeringsplasser i Molde sentrum, herunder generell kundetilpasning, bedre fordeling av belegg og endring av håndhevingstider og taksering. Ovennevnte tiltak vil være i samsvar med strategiske delmål For 2006 vil det være aktuelt å skifte ut billettautomatene i parkeringshuset og to billettautomater i dagen.

170 Kulturavdelingen 2006 priser i hele Kultur Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Investeringer Byggene, rehabilitering (Idr Hus) gjeldende økonomiplan endring i påvente av badeland Rehabilitering av gulv i Idrettens hus Ny 800 Folkebad Garderobeanlegg KGB gjeldende økonomiplan utvidelse av investering 200 Maskinelt utstyr Molde idrettspark - friidrettsbanen Moldemarka, markaplanen Toalettløsning Retiro (slettet bev ) forslaget gjennopptas Parker, grøntanlegg, lekeplasser Idr.anlegg på kommunal grunn Molde bibliotek, utvikling IT Reknesbanen - kunstgress - gjeldende økonomiplan endring i tid og sum av investering Gravemaskin til kirkegårder gjeldende økonomiplan utvidelse av investering 50 Lager - tøndergård gravlund Opparbeidelse av uteområdet ved Bjørset Aktivitet gjeldende økonomiplan utvidelse av investering Roser i "Rosenes by" tiltaksplan Sum Byggene Ved bygg og idrettsanlegg er det behov for oppgraderinger for å gjøre anleggene funksjonelle etter dagens standard og krav. Videre er det nødvendig å oppgradere ventilasjonsanlegget i kontorfløy på Idrettens Hus. Tiltaket er foreløpig utsatt i påvente av badeland. Rehabilitering av gulv Idrettens Hus Parkettgulvet i Idrettens Hus er utslitt etter ca. 35 års bruk. Gulvet må erstattes med et nytt gulv. Kostnadene inkl. merking vil utgjøre ca. 0,8 mill. kroner. Prosjektet er berettiget tilskudd av spillemidlene. Varmtvannsbasseng/Folkebad Det som først startet som et utbyggingsprosjekt ved Idrettens Hus, kan kanskje med tiden bli et nytt folkebad, forutsatt et samarbeid med næringslivet. Det er bevilget midler til investering i år 2002, 2003, 2004 på 8 mill. kroner per år til tiltaket. Det er ingen bevilgninger i budsjett 2005, men 16 mill. kroner er ført opp i Totalt vil prosjektet få en ramme på 40 mill. kroner som tilsvarer tilnærmet kostnadene med å rehabilitere svømmehallen ved Idrettens Hus.

171 171 Garderobeanlegg ved Kunstgressbanen Økt totalbruk og en stor økning av damefotball gjør behovet for nye garderober stort. Det er i dag kun ett garderobesett i bygget (2 garderober), og dette gjør det svært vanskelig når det som oftest er mannlige dommere ved damekamper. Det er tidligere bevilget kr ,-. Meningen er at nåværende Molde Helsehall rives og at det bygges garderober og lager for KGB. KGB, Publikumstoaletter Det er et stort behov for publikumstoaletter ved kunstgressbanen. Nå leies det inn et mobilt toalett for publikum. Dette er over tid ikke tilfredsstillende. Toalettbehovet må vurderes i forbindelse med garderobeprosjektet. Maskinelt utstyr til Park- og Idrettsseksjonen. Det er sterkt behov for å etablere en fast ordning med utskifting av maskiner og transportmidler. Personellressurser kunne vært bedre utnyttet dersom maskinparken ble oppgradert. Molde Idrettspark friidrettsbanen Behov for ny merking og toppsprøyting av løpebane. Tiltaket var inne i 2004, men ble utsatt som følge av en mulig omdisponering av midlene. En har fått renovert banen i 2004 (rensing/vasking). Dette var vellykket og vil bidra til at prosjektet kan utsettes til Anbudsdokument er under utarbeiding og arbeidet kan påbegynnes våren Markaplanen Det er vedtatt en satsing på Markaplanen på kr ,- i årene 2003 og 2004, og kr ,- i 2005 og Visjon i Markaplanen: Moldemarka skal utvikles som en sentral del av byens og befolkningens identitet. I Moldemarka ønskes primært mosjonsidrett og konkurranseformer som er naturtilpasset og i liten konflikt med andre brukerinteresser, og til dette er det behov for videre tilrettelegging. Det føres opp en ytterligere investering i år 2007 på kr ,-. Arbeidet med utbedring av gamle lysløypa er påbegynt og kommet godt i gang. Det er bl.a. bygget flere broer, utført sprengningsarbeide og grusing/drenering. Retiro toaletter Arbeidet er stilt i bero, med midlertidige løsninger. Dette inntil reguleringsplanen er stadfestet og vann og avløp er ført frem til området. Inntil videre er det inngått avtale med Molde båthavnlag om disponering av toaletter. Det er utarbeid et skisseutkast som har tatt hensyn både til kommunens og båthavnlagets behov for lokaliteter. Videre var det tatt høyde for en kafé. Nytt skisseutkast er nå under utarbeidelse. Det er lagt inn en investeringsramme på 1 mill. kroner fordelt på årene 2006 og Parker og grøntanlegg Kommunens leikeplasser har de senere år vært nedprioritert, og barne- og ungdomsplanen innebærer satsing på nærmiljøanlegg. Flere leikeplasser må oppgraderes i form av støtdempingsunderlag og lekeplassutstyr som er godkjent etter de nye forskriftene; Forskrift om sikkerhet ved leikeplassutstyr vedtatt Noen av de eksisterende leikeplasser måtte fjernes p.g.a. manglende sikkerhet, men er nå i startfasen med å bli erstattet. Videre er det startet med oppgradering av flere parker, bl.a. Alexandraparken,Gotfred Lies park og Reknesparken samt diverse grøntområder. Dette arbeidet vil fortsette i 2005 og 2006.

172 172 Investeringer til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg på kommunal grunn. I forbindelse med nyetableringer av mindre anlegg i nærmiljøene, er det behov både for kommunale investeringer og en delvis deltakelse fra kommunens side i lagseide anlegg. I den senere tid er flere slike anlegg realisert, og nye er planlagt. I 2004 bidro denne bevilgningen til at nye anlegg ble bygget i lagseids regi. I tillegg genererer kommunens bevilgning statlige spillemidler til prosjektene. Investeringen reduseres fra kr 1 mill til kr ,- årlig i planperioden. Det vil bli lagt fram en egen sak for kommunestyret der det vil framgå hvordan man ser for seg kommunal finansiering av ulike anlegg. I kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet framgår det at idrettslag, velforeninger, skoler og andre har mange viktig anleggsprosjekt som skal realiseres de nærmeste årene. Molde Bibliotek, IT-utvikling Biblioteket er sparsommelig utstyrt med moderne teknologi og informasjonsmedium. For å imøtekomme behov og krav i dagens informasjonssamfunn er det behov for midler til utvikling av IT, innkjøp av programvare og AV-media. Kostnad: kr ,- årlig i planperioden. Flg. tiltak skal realiseres: Selvbetjent utlån/innlevering Er nå i gang med påsetting av alarmer på bøkene. Svært omfattende arbeid som må gjøres før investering i selvbetjeningsautomatene Automatisering av Hjelset filial Skjevik skole har avsatt personalressurs til skolebiblioteket som er kombinasjon med bibliotekfilialen. Strekkoding av bøkene er i gang og utstyr er i bestilling for levering i år. Nettbaserte tjenester Biblioteket er i ferd med å legge ut tjenester på nettet. Også planer om SMS-tjenester. Skjer mye i årene framover mht Norsk digitalt bibliotek. Krever mye nytt utstyr og programvare. Utvikling av e-boka forventes å komme i årene framover. Internett-tilgang for publikum Selv om kapasiteten er økt betraktelig i år, er den allerede sprengt. Trådløst tilgjengelig nettverk for private PC-er på lesesalen vil være en viktig avlastning/tilleggstjeneste. Kunstgress Reknesbanen Behovet for fotballbaner med internasjonale mål på spilleflaten ( min 100x64 meter) er fortsatt stort i Molde. Videre er spilleunderlag i rivende utvikling og over tid vil nok de fleste fotballkamper i Norge (både bredde og topp) bli spilt på kunstgress. Dagens kunstgress bidrar til betydelig lavere driftskostnader enn spilleunderlag med naturgress eller grus. Reknesbanen ligger godt til rette for legging av kunstgress. Grunnarbeidene vil bli minimale og lysanlegg finnes ved banen. Det er tidligere ført opp 2,7 mill. kroner i årene 2008 og 2009 en foreslår å flytte prosjektet fram i tid og samtidig reduseres totalkostnaden med kr ,-. Det føres opp 4,5 mill. kroner i Gravemaskin kirkegårder Ved kirkegårdene er det behov for innkjøp av ny gravemaskin. Virksomheten har driftsansvar for 9 kirkegårder og det er svært viktig at en til enhver tid har driftssikre maskiner. Med opp mot fire begravelser per dag på forskjellige kirkegårder er det viktig å bedre beredskapen med nye og driftssikre maskiner. En har i dag kun to gravemaskiner (minimaskiner) hvorav den nyeste begynner å nærme seg 10 år.

173 173 Opparbeidelse av uteområdet ved Bjørset aktivitetssenter Landskapsarkitekt har utarbeidet plan for uteområdet for Bjørset aktivitetssenter. Det er ikke gjort noe med uteområdet siden skolen ble nedlagt. Unntaket er anlegget for rullebrett. Målet er å lage et allsidig uteområde med ulike tiltak for trivsel og fysisk aktivitet. Samlet kostnad er stipulert til ca. 2 mill. kroner. Det vil være mulig å søke spillemidler til prosjektet, og man fører foreløpig opp en kostnad for Molde kommune på kr ,-. Lagerplass/carport Tøndergård gravlund Tøndergård gravlund har fått en ny og meget funksjonell driftsbygning. Imidlertid står det igjen noen tiltak for å løse problemet med lagerplass for biler, utstyr og annet materiell. Dette kan løses ved å bygge et delvis åpent lager/carport nord for selve driftsbygningen. Tiltaket er viktig for å bevare kostbare maskiner og utstyr for vær og vind. Roser i Rosenes by For å gjennomføre roseplanen for byen er det lagt opp en investeringsplan som går over hele økonomiplanperioden. Arbeidet startet opp i 2005 og det er gjort et merkbart løft for at byen skal framstå slik alle ønsker som rosenes by.

174 Fondsdisposisjoner I samsvar med de kommunale regnskapsforskriftene er Molde kommunes fondsavsetninger delt opp i fire kategorier; bundne driftsfond, bundne investeringsfond, ubundne investeringsfond og disposisjonsfond. Avsetninger til bundet driftsfond og bundet investeringsfond gjøres i de tilfeller hvor kommunen ikke fritt kan bestemme bruken av midlene, mens avsetninger på ubundet investeringsfond og disposisjonsfond gjelder kommunens egne frie inntekter hvor den selv bestemmer bruken. Overskuddet i regnskapet for 2004 på 18,2 mill kroner ble satt av til disposisjonsfond ved behandlingen av regnskapssaken. I tillegg ble 4,5 mill kroner av kraftfondet og udisponerte midler på 1,6 mill kroner innenfor barnehage godskrevet disposisjonsfondet i Spesifisert oppgave over avsatte fondsmidler går fram av sist avlagte regnskap for året 2004, og viser følgende utvikling de senere år: Fondsmidler: R-2002 R-2003 R-2004 Bundne driftsfond Bundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Disposisjonsfond Etter dette er 3,2 mill kroner av disposisjonsfondet overført som disponible fond til enkelte stabsog driftsavdelinger som bidro med innsparinger i 2004 og 1,1 mill kroner ble brukt ved budsjettrevisjonen for Det er en målsetting å opprettholde et disposisjonsfond/bufferfond. Dette skal blant annet sikre kommunen i forhold til uforutsette endringer i rentene. Fondet kan også brukes til å håndtere andre uforutsette utgifter, svikt i inntekter og svingninger i statlige tilskudd. Eventuelle felles merinntekter/sparte driftsutgifter skal overføres til dette bufferfondet. I økonomiplan for ser fondsavsetningene slik ut: Fondsdisposisjoner RB-2005 B-2006 B-2007 B-2008 B-2009 Lønnsreservefond (disp.fond) Bruk av disp.fond: Red. pensjonskostnad (disp.fond)( mill i red.kostnad i økt kostnad= netto 3.250) Avsetning disp. fond (investeringsmoms) Økt forsikringskostnad (disp.fond) Avsetning bundne driftsfond 990 Sum fondsavsetning

175 Kommunens garantiansvar KOMMUNENS GARANTIANSVAR GARANTIANSVAR PERSON, FIRMA, ORGANISASJON PR Den Norske Stats Husbank Molde Barnehager A/L Indremisjonens barnehage Skålahallen A/S Molde og omegns pensjonistboliger Romsdals Fellesbank ASA Molde Menighetspleie Sportsklubben Træff Sparebanken Møre Molde Husmorlag (Barnehage Banehaugvn) Gotfred Lies plass 1 A/S Skålahallen Ba Opplysningsvesenets fond Bolsøy Sokneråd, menighetshus Nordbyen Kommunal Landspensjonskasse Garantier vedr. boliglån DnB Molde Havnevesen Kommunalbanken A/S Molde Havnevesen Gotfred Lies plass 1 A/S Nordea Bank Norge ASA: Molde hestesportklubb Kommunekreditt Norge A/S: Tøndergård skole RIR

176 Budsjettskjema 1 A Budsjettskjema 1A - drift Regnskap 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

177 Hovedoversikt driftsbudsjett Regnskap 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

178 178 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

179 Budsjettskjema 2 A Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

180 Hovedoversikt investeringsbudsjett Regnskap 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

181 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer 0 0 0

182 Driftsbudsjett fordelt på ansvar Budsjettet for 2006 ble vedtatt 15 desember 2005 i kommunestyret. I punkt 10 i vedtaket lyder det: Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom stabs- og driftsavdelingene i kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av bevilgningen på felles lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av formannskapet, fordeling av pott for økt pensjonskostnad og pott for økte øvrige forsikringskostnader. I detaljbudsjettet har rådmannen funnet det nødvendig å benytte seg av denne fullmakten og tabellen nedenfor viser hvilke endringer som er foretatt mellom avdelingene. Alle endringer er innarbeidet i detaljbudsjettett: Avdelinger B Detaljbudsjett Avrunding Differanse Kommentar Plan- og utvikling Drift og forvaltning Personal- og organisasjonsavdeling en Økonomiavdelingen Kirkelig fellesråd Kirken overtar ansvaret for kirkedelen i skolebygget ved nordbyen skole Servicetorget Overført tidligere kostander i forbindelse med nordbyen skole kirkedel. Videre er rammen økt ved at skoleavdelingen for tilbakeført midler for logopedtjenesten. Rammen til skole er videre redusert som følge av at de Skole nå selv hat fått tilbakeført ansvaret ved utleie av byggene. Barnehage har fått økt rammen ved at spesialpedagoger nå skal være en Barnehage tjenste under barnehageavdelingen Helse Rammen er justert ved at logopeder og spesialpedagoger nå er overflyttet til hhv. skoleavd. og barnehageavd. Videre er husleie til hamnegt. Barne og familie overflyttet til eiendomsadvelingen Sosial Pleie- og omsorg Tiltak funksjonshemmede Brann & Rednings avd Eiendom Husleie og renhold hamnegt. og driftskostnader nordbyen kirkedel Byggesak/geodata Kommunalteknikk Kultur Sum ramme

183 183 Driftsbudsjett 2006 Rådmann Budsjett RÅDMANNEN KOMMUNEADVOKATEN OVERFORMYNDERIET T O T A L T

184 184 Driftsbudsjett 2006 Plan- og utviklingsavdelingen Budsjett ADMINISTRASJON - PLAN OG UTVIKLING SIVILT BEREDSKAP FESTETOMTER AREALPLAN LANDBRUK SKOGBRUK FISKE- OG VILTFORVALTNING STRATEGI OG BESTILLING T O T A L T

185 185 Driftsbudsjett 2006 Drift- og forvaltningsavdelingen Budsjett ADMINISTRASJON - DRIFT OG FORVALTNING FELLESTJENESTER RÅDHUSENE FELLESUTGIFTER KOMMUNEN SALG AV TJENESTER TIL KF INNKJØP SENTRALE POLITISKE STYRINGSORGANER SEKRETÆRIAT KONTROLLUTVALGENE NÆRINGSFORMÅL BEVILGNINGSFUNKSJON SKJENKING T O T A L T

186 186 Driftsbudsjett 2006 Personal- og organisasjonsavdelingen Budsjett PERSONAL LØNN IKT KURS OG SEMINAR KOMMUNALE FELLESUTGIFTER HOVEDTILLITSVALGTORDNINGEN HOVEDVERNEOMBUD LÆRLINGER T O T A L T

187 187 Driftsbudsjett 2006 Økonomiavdelingen Budsjett BUDSJETT OG ØKONOMI REGNSKAP OG INNFORDRING SKATT T O T A L T

188 188 Driftsbudsjett 2006 Kirkelig fellesråd Budsjett KIRKELIG FELLESRÅD T O T A L T

189 189 Driftsbudsjett 2006 Servicetorget Budsjett INFORMASJON OG SAKSBEHANDLING T O T A L T

190 190 Driftsbudsjett 2006 Skoleavdelingen Budsjett SKOLESJEFENS ADMINISTRASJON SENTRALE TJENESTER/UFORDELT BUDSJ SKOLE KVAM SKOLE SELLANRÅ SKOLE LANGMYRA SKOLE NORDBYEN SKOLE KVILTORP SKOLE HJELSET SKOLE GROVEN SKOLE BOLSØYA SKOLE VÅGSETRA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SEKKEN OPPVEKSTSENTER BEKKEVOLL UNGDOMSSKOLE BERGMO UNGDOMSSKOLE SKJEVIK/VIKAMYRA SKOLE CAP CLARA LOGOPED MOLDE VOKSENOPPLÆRINGSSENTER T O T A L T

191 191 Driftsbudsjett 2006 Barnehageavdelingen Budsjett BARNEHAGER ADMINISTRASJON UFORDELT BUDSJETT BARNEHAGER BARNAS HUS BERG BARNEHAGE HATLELIA BARNEHAGE HAUGLEGDA BARNEHAGE HJELSET BARNEHAGE KLEIVE BARNEHAGE KVAM BARNEHAGE ST SUNNIVA BARNEHAGE ØVRE BERGMO BARNEHAGE SPESIALPEDAGOGER PRIVATE BARNEHAGER T O T A L T

192 192 Driftsbudsjett 2006 Helseavdelingen Budsjett FELLESTJENESTER HELSEAVDELINGA LEGEAVTALER LEGEKONTOR SKÅLA LEGEKONTOR KLEIVE LEGEKONTOR KVAM LEGEVAKT OG SYKETRANSPORT FYSIO- OG ERGOTERAPI FYSIOREHABILITERINGSTEAM PSYK REHABILITERINGSTEAM T O T A L T

193 193 Driftsbudsjett 2006 Barn- og familieavdelingen Budsjett ADMINISTRASJON BARN OG FAMILIE FOREBYGGENDE HELSETILTAK BARNEVERNETS GRUPPE TILSKUDDSBASERT SYNS- OG AUDIOPEDAGOG PP-TJENESTEN T O T A L T

194 194 Driftsbudsjett 2006 Sosialavdelingen Budsjett ADMINISTRASJON SOSIALAVDELINGEN MERKANTIL GRUPPE SOSIALAVDELINGEN SOSIALTJENESTEGRUPPEN INNVANDRERTJENESTER GRANDFJÆRA ARBEIDSTRENINGSSENTER SMIA T O T A L T

195 195 Driftsbudsjett 2006 Pleie- og omsorgsavdelingen Budsjett ADMINISTRASJON PLEIE OG OMSORG SENTRALE TJENESTER PLEIE OG OMSORG GLOMSTUA SJUKEHEIM DAGAVDELING VEST KJØKKEN GLOMSTUA HJEMMETJENESTEN VEST SPES TILR TILTAK I INSTITUSJON-VEST KVAM BOFELLESSKAP VASKERI GLOMSTUA KIRKEBAKKEN SJUKEHEIM DAGAVDELING SENTRUM HJEMMETJENESTEN SENTRUM SPESIELT TILR TILTAK I HJEMMET SENTRUM SPESIELT TILR TILTAK I HJEMMET SENTRUM GODTFRED LIES PLASS BOFELLESSKAP ROSESTUA DAGSENTER VASKERI KIRKEBAKKEN RÅKHAUGEN SJUKEHEIM HJELPEMIDDELFORVALTNING BERGMO SJUKEHEIM DAGAVDELING ØST KJØKKEN BERGMO HJEMMETJENESTEN ØST SPESIELT TILR TILT I HJEMMET ØST SPESIELT TILRETTELAGT TILTAK TN BERGMO BOFELLESSKAP RØBEKK SJUKEHEIM VASKERI RØBEKK KLEIVE SJUKEHEIM DAGAVDELING INDRE KJØKKEN KLEIVE HJEMMETJENESTEN INDRE SPESIELT TILR TILT I HJEMMET INDRE PSYKIATRITILTAK DAGTILBUD INDRE VASKERI KLEIVE SKÅLA SJUKEHEIM DAGAVDELING SKÅLA HJEMMETJENESTEN SKÅLA VASKERI SKÅLA T O T A L T

196 196 Driftsbudsjett 2006 Tiltak for funksjonshemmede Budsjett ADMINISTRASJON - TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE ENEN DAGSENTER ANDRE TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE AVLASTNINGSBOLIGER BOPROSJEKT ØSTRE PLASSV 33/ BOPROSJEKT BOLSØYVEGEN BOPROSJEKT ENENVEGEN SAMLOKALISERT BOLIG BERGMO BOPROSJEKT BORÅSVEGEN BOPROSJEKT ØVERLANDSTUNET T O T A L T

197 197 Driftsbudsjett 2006 Brann- og redningsavdelingen Budsjett ALARMSENTRALEN BRANNFOREBYGGING FEIING BRANNBEREDSKAP T O T A L T

198 198 Driftsbudsjett 2006 Eiendomsavdelingen Budsjett ADMINISTRASJON - EIENDOM BYGNINGER VEDLIKEHOLD/UTVIKLING FORSIKRINGER BYGNINGER OG INVENTAR RENHOLD AV BYGG DRIFT AV BYGG KANTINE VAKTMESTERKORPS BRUKERTJENESTER BYGNINGSUTLEIE T O T A L T

199 199 Driftsbudsjett 2006 Byggesak og geodata Budsjett BYGGESAKSFORVALTNING GEODATA T O T A L T

200 200 Driftsbudsjett 2006 Kommunalteknikk Budsjett ADMINISTRASJON KOMMUNALTEKNIKK KOMMUNALTEKNISK PLANLEGGING PARKERINGSTJENESTEN ADMINISTRASJON VEGER OG GATER KOMMUNEVEGER VEG- OG GATELYS TORG OG PLASSER Vann Avløp Renovasjon 0 T O T A L T

201 201 Driftsbudsjett 2006 Kulturavdelingen Budsjett KULTURADMINISTRASJON ELDRES KULTURSENTER HJELSET SERVICESENTER FRIVILLIGHETSSENTRALEN AKTIVITETSTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE KIRKELIG ADMINISTRASJON KULTURVERN OG ARKIVER KULTURBASERT PROFILERING TILSKUDD KUNSTFORMIDLING ANDRE TILSKUDD - KULTURAKTIVITETER ANDRE KULTURAKTIVITETER - ALLMENNKULTUR ADMINISTRASJON OPPVEKST BARNE- OG UNGDOMSARBEID HUSET UNGDOMSKLUBB TOMROMMET UNGDOMSKLUBB OPPVEKSTOMRÅDET BERGMO/NORDBYEN MOLDE BIBLIOTEK ADMINISTRASJON PARK OG IDRETT IDRETTENS HUS SVØMMEHALLEN FUGLSETHALLEN MOLDE IDRETTSPARK KUNSTGRESSBANEN REKNESBANEN ANDRE ANLEGG PARK OG IDRETT MASKINELT UTSTYR IDRETTSANLEGG TUR- OG SKILØYPER FRIOMRÅDER-BADEPLASSER TILSKUDD TIL ORG EIDE ANLEGG KULTURHUSET LEKEPLASSER PARKER OG GRØNTANLEGG MASKINELT UTSTYR PARKER/GRAVLUNDER KIRKEGÅRDER-GRAVLUNDER DRIFTSBYGG TØNDERGÅRD KULTURSKOLE KULTURSKOLE-VIDEREG OPPL FYLKESKOMM T O T A L T

202 Prosjektoversikt investeringer PROSJEKTOVERSIKT INVESTERINGER Prosjekt Art AnsvarTjeneste Debet Kredit 1013 Intranett/internett/IKT-utvikling Lån Adm.bygg omorg/servicetorg Lån IKT-utvikling Lån IP - telefoni skole Lån Rådhussalene, opprusting Lån Egenkapitalinnskudd KLP Ubundet fond IT til undervisning Lån Kviltorp - skoleutvikling inventar og utstyr Lån IKT - lærere Lån Sellanrå skole - miljørehabilitering Lån Bergmo u-skole, miljørehabilitering Lån Bekkevoll u-skole, miljørehabilitering Lån Uteområde kommunale barnehager Lån Glomstua sjukeheim - renovering Lån Datautvikling, PLO i institusjon Datautvikling, PLO i hjemmet Lån Busser til 2 dagsenter Lån Tollero bofellesskap - møbler/inventar Lån Opparb. tomtefelt, boliger Tomtesalg

203 203 Prosjekt Art AnsvarTjeneste Debet Kredit 4330 Elektronisk arkiv byggesak & geodata Lån Molde parkeringshus, inv & utstyr Lån Glomstuvegens forlengelse - fylkesveg gangveg Tilskudd fra fylkeskommunen Lån Div. prosjekter kirkelig fellesråd Lån Bolsøya kapell (skole) Overføring fra andre Uteområde Bjørset Aktivitetshus Lån Molde bibliotek, utvikling IT Lån Varmtvannsbasseng/Folkebad Lån Garderobeanlegg - KGB Lån Maskinelt utstyr, idrett Maskinelt utstyr, parkanlegg Lån Tiltak ifølge Markaplanen Lån Parker og grøntanlegg (leikepl.) Lån Molde idrettspark Lån Idr.anlegg på kommunal grunn Lån Roser i "Rosenes by" Lån Toalettløsning Retiro (2006) Lån Tøndergård gravlund - lager Lån Gravemaskin kirkegårder Lån Sum investeringer

204 Prosjekt Art AnsvarTjeneste Debet Kredit 4002 Diverse tiltak boligfelt Tomtesalg Opparb. tomtefelt, næring Tomtesalg Diverse erverv og tiltak Lån Sentrumstiltak Lån Vannverk Lån Avløp Lån Fylkesveger Lån Kommunale veger Lån Trafikksikring Lån Veg- og gatelys Lån Opparb. utfyllingsområder Lån Kartverk og grunnlagsmålinger Lån Biler og maskiner - vei Lån Branngarasje Røvika Lån Ny kommandobil - brann Lån Større bygningstiltak, komm bygg Lån ENØK (eiendomsavd) Lån Biler - eiendomsavdelingen Lån Heis Molde Rådhus Lån

205 205 Sum investeringer Finansiering: Lån, ordinære Ubundet fond Tomtesalg Tilskudd fra andre Sum finansiering

206 206

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: 24.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Notat

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: 17.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet:

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer