MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall vert melde på tlf , evt. mobil E-post: aase.eriksen(dmolde.kommune.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall vert melde på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99 70 80 19. E-post: aase.eriksen(dmolde.kommune.no"

Transkript

1 WKONTROLLUTVALET AUKRA KOMMUNE I Til medlemmene i kontrollutvalet Aukra, 17.februar 2015 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/15 TID: kl. 09:30 STED: Kommunestyresalen, Aukra kommunehus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 01/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 18. NOVEMBER 2014 PS 02/15 REFERAT OG ORIENTERINGAR PS 03/15 KONTROLLUTVALET. ÅRSMELDING FOR 2014 PS 04/15 UTBYGGING BERGETIPPEN BARNEHAGE. BYGGEREKNESKAP PS 05/15 TORHAUGMYRA BUSTADFELT. BYGGEREKNESKAP PS 06/15 PARKERINGSPLASS JULSUNDET SKOLE. BYGGEREKNESKAP PS 07/15 REVISJONEN SIN RAPPORT TIL KONTROLLUTVALET FOR 2. HALVÅR 2014 PS 08/15 MØTEPLAN FOR 2015 PS 09/15 OPPFØLGINGSLISTE Dersom det er saker kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i seinare møte, kan dette gjerast under Eventuelt. Eventuelle forfall vert melde på tlf , evt. mobil E-post: aase.eriksen(dmolde.kommune.no Innkallinga går som melding til varamedlem som vert innkalla etter behov. Kopi: Ordførar Rådmann Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R Rita Rognskog (s) leiar Åse Solveig Eriksen rådgiver

2 AUKRA KOMMUNE Kontrollutvalet Saksmappe: Arkiv: Saksbehandlar: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utvalssaksnr Utval PS 01/15Kontrollutvalet Møtedato GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 18. NOVEMBER 2014 Sekretariatet si tilråding Protokollen frå møte 18. november 2014 vert godkjend. Bakgrunn for saka Vedlagt følgjer protokollen frå førre møte. Protokollen er tidligare utsendt. Det er ikkje kome merknader til protokollen. Åse Solveig Eriksen rådgiver

3 WKONTROLLUTVALET AUKRA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/14 Møtedato: Tid: kl kl Møtestad: Møterom 2. etg, Aukra kommunehus Sak nr: 29/14 38/14 Møteleiar: Møtande medlemmer: Forfall: Ikkje møtt: Møtande vara: Frå sekretariatet: Frå revisjonen: Rita Rognskog, leiar (V) Arne Hjelmås, (Krf) Gro Kjellnes Løvik (AL) Katrine Rindarøy, nestleiar (Ap) Knut Inge Bakkemyr (H) Ingen Ingen Åse Solveig Eriksen, rådgiver June B. Fostervold, regnskapsrevisor Einar Andersen, forvaltningsrevisor Av øvrige møtte: Ingrid Husøy Rimstad, rådmann (under sak 31/14 og 34/14) Jorunn Hurlen, einingsleiar heimetenester (under sak 31/14 32/14) Randi Fredriksen, einingsleiar institusjonstenester (under sak 31/14-32/14) Terje Urdshals, utbyggingssjef (under sak 33/14 34/14) Gerd Nerbø, prosjektleiar (under sak 33/14 34/14) Leiaren ønska velkommen og leia møtet. Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste vart godkjent. I TIL HANDSAMING: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 29/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 2. OKTOBER 2014 PS 30/14 PS 31/14 PS 32/14 PS 33/14 PS 34/14 PS 35/14 PS 36/14 PS 37/14 PS 38/14 REFERAT OG ORIENTERINGAR FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I SYKEHJEMSTJENESTER I AUKRA KOMMUNE» OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I HJEMMEBASERTE TJENESTER I AUKRA KOMMUNE» BYGGING AV AMBULANSESTASJON. BYGGEREKNESKAP BUSTADTOMTER FALKHYTTEN SØR. BYGGEREKNESKAP FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. BESTILLING NKRF's KONTROLLUTVALSKONFERANSE DELTAKING OPPFØLGINGSLISTE EVENTUELT Side 1 av 7

4 PS 29/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 2. OKTOBER 2014 Kontrollutvalet sitt vedtak Protokollen frå møte 2. oktober 2014 vert godkjend. Kontrollutvalet si handsaming Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (4 voterande) PS 30/14 REFERAT OG ORIENTERINGAR Kontrollutvalet sitt vedtak Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering. Kontrollutvalet si handsaming Referatsaker: RS 10/14 Sluttrapport for utbyggingsprosjekt Midlertidig avlastningsbustad - saksprotokoll frå Aukra kommunestyre i K-sak 82/14 Orienteringssaker: OS 11/14 Korrekt og forsvarlig saksbehandling? «Bernt svarer: Kan ikke avfeie opplysninger som kommer sent» - artikkel fra Kommunal Rapport, OS 12/14 Lukket prosess om sammenslåing omgår kommuneloven - artikkel fra Kommunal Rapport, Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (4 voterande) PS 31/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I SYKEHJEMSTJENESTER I AUKRA KOMMUNE» Kontrollutvalet si tilråding Aukra kommunestyre tek forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i sykehjemstjenester i Aukra kommune» til etterretning og sluttar seg til anbefalingane som går fram av rapportens avsnitt 1 under Samlede vurderinger og anbefalinger. Kommunestyret ber rådmann om å sjå til at revisjonens anbefalingar i avsnitt 1 blir følgt og følgje opp at dette arbeidet gjennomførast. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følgje opp rapporten og gje skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan ein periode på mnd. Side 2 av 7

5 Kontrollutvalet si handsaming Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om arbeidet med forvaltningsrevisj onsprosjektet og gjorde greie for revisjonen sine anbefalingar i rapporten. Rådmann Ingrid Husøy Rimstad og einingsleiarane Randi Fredriksen og Jorunn Hurlen svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Rådmann ga uttrykk for at ho var nøgd med at det var gjennomført forvaltningsrevisjon av sjukeheimstenestene og var stolt over at rapporten viste at Aukra kommune har gode og tilpassa tenester til brukarane innan pleie- og omsorg. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (4 voterande) PS 32/14 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I HJEMMEBASERTE TJENESTER I AUKRA KOMMUNE» Kontrollutvalet sitt vedtak Kontrollutvalet tek administrasjonen si utgreiing av forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i hjemmebaserte tjenester i Aukra kommune», datert 6 november 2014, herunder revisjonen si vurdering av kommunens oppfølging, til vitande. Kontrollutvalet si handsaming Forvaltningsrevisor Einar Andersen ga ei kort orientering om oppfølginga av forvaltningsrevisjonsrapporten og gjorde greie for dei punkta revisjonen anbefaler at kontrollutvalet bør halde seg orientert om framover. Rådmann Ingrid Husøy Rimstad kommenterte at hensikta med omorganiseringa av pleie- og omsorgstenesta i to einingar var for å yte ei betre teneste til brukarane Einingsleiar heimetenester Jorunn Hurlen gjorde greie for utfordringane kommunen har med å gje eit godt tilbod til brukarane i Julsundet. Aukra kommune vil vurdere eit nærare samarbeid med nabokommunane for å dekke behovet på fastlandsdelen. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (4 voterande) PS 33/14 BYGGING AV AMBULANSESTASJON. BYGGEREKNESKAP Kontrollutvalet sitt fråsegn Kontrollutvalet har i sak 33/14 handsama byggerekneskapen for Bygging av ambulansestasjon. Grunnlaget for handsaminga har vore byggerekneskapen samt revisor sin uttale, datert Prosj ektet Bygging av ambulansestasjon var først budsjettert med ei utgiftsramme på kr , men vart seinare auka til kr Sluttrekneskapen for prosjektet viser ein totalkostnad på kr Dette medfører eit mindreforbruk på prosjektet på Side 3 av 7

6 kr i høve til budsjett. Prosjektet er finansiert med frie midlar. Bygging av ambulansestasjon vart ferdig i februar I medhald av pkt. 12 i Aukra kommune sitt reglement for Investeringsprosjekt, skal byggerekneskap leggast fram for politisk handsaming innan 1 år etter overtakingsforretning. Kontrollutvalet har sett til at reglementet er følgt i denne saka. Ut over dette, og det som kjem fram av byggerekneskapen og revisor sin uttale, har ikkje kontrollutvalet noko merknader til byggerekneskapen for Bygging av ambulansestasjon. Kontrollutvalet si handsaming Utbyggingssjef Terje Urdshals gjorde greie for byggeprosjektet og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Rekneskapsrevisor June B. Fostervold gjorde greie for revisjonen sitt arbeid. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (4 voterande) PS 34/14 BUSTADTOMTER FALKHYTTEN SØR. BYGGEREKNESKAP Kontrollutvalet si fråsegn Kontrollutvalet har i sak 34/14 handsama byggerekneskapen for Bustadtomter Falkhytten Sør. Grunnlaget for handsaminga har vore byggerekneskapen samt revisor sin uttale, datert Prosjektet Bustadtomter Falkhytten Sør var budsjettert med ei utgiftsramme på kr Sluttrekneskapen for prosjektet viser ein totalkostnad på kr I tillegg kjem kostnader til grunnerverv på kr Budsjettramma for grunnerverv var på kr Totalkostnad for prosjektet er med dette kr mot ei total budsjettramme på kr Dette medfører eit meirforbruk på prosj ektet på kr eller 19 % i høve til totalbudsjett. Prosjektet er finansiert med frie midlar og eit anleggsbidrag på kr ,-. Kostnader til grunnerverv er finansiert ved bruk av fond. Utbygging av bustadtomter på Falkhytten Sør vart ferdig i I medhald av pkt. 12 i Aukra kommune sitt reglement for Investeringsprosjekt, skal byggerekneskap leggast fram for politisk handsaming innan 1 år etter overtakingsforretning. Kontrollutvalet har merka seg at reglementet ikkje er følgt i denne saka. Kontrollutvalet har 6g merka seg revisor sin merknad om at kommunen burde tatt med både budsjettramme og kostnad til grunnerverv i sluttrekneskapen da alt er rekneskapsført på same prosj ekt. Ut over dette, og det som kjem fram av byggerekneskapen og revisor sin uttale, har ikkje kontrollutvalet fleire merknader til byggerekneskapen for Bustadtomter Falkhytten Sør. Side 4 av 7

7 Kontrollutvalet si handsaming Rekneskapsrevisor June B. Fostervold gjorde greie for revisor sin merknad om meirkostnader og budsjettramma knytt till grunnerverv. Utbyggingssjef Terje Urdshals gjorde greie for årsak til at kostnader til grunnerverv ikkje var rekna inn i totalkostnadane. Vidare gjorde han greie for årsak til at prosjektet hadde eit meirforbruk i forhold til budsjettramma. Sekretæren viste til at revisor hadde korrigert kostnads- og budsjettbeløpa i revisor sin uttale etter at saksdokumenta vart sendt ut. Korrigert revisoruttale, datert vart delt ut i møtet. Kostnads- og budsjettbeløpa i kontrollutvalet sitt fråsegn vert korrigert tilsvarande. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (4 voterande) PS 35/14 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. BESTILLING Kontrollutvalet sitt vedtak Kontrollutvalet bestiller følgjande forvaltningsrevisjonsprosjekt: «Informasjonssikkerhet i Aukra kommune» Undersøkinga skal bygge på aktuelle problemområder som gjeng fram av protokollen Prosjektet bestilles utført hos Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R. Prosjektplan skal utarbeidas og leggas fram for kontrollutvalet Kontrollutvalet si handsaming Utvalet hadde ei grundig drøfting av kva for prosjekt som skulle bestillast og samla seg til slutt om følgjande prosjekt: «Informasjonssikkerhet i Aukra kommune» Prosjektet kjem inn under pkt. 3.2 Gode og effektive tjenester i Plan for forvaltningsrevisjon for Kontrollutvalet vil at revisjonen i arbeidet med rapporten skal sjå nærare på følgjande: Har kommunen tilfredstillande rutinar for informasjonssikkerhet? Internkontroll ved handsaming av personopplysningar Følgjer kommunen sikkerheitsbestemminga i personopplysningsforskriftene? Sikrar kommunen tilgang til sensitive opplysningar? Følgjes god IT-skikk i kommunen? Rutinar for kommunen sitt Postmottak Utvalet gir revisjonen fullmakt til å sjå på andre problemstillingar som kan vere aktuelle for rapporten og legge dei fram for kontrollutvalet i samband med gjennomgang av prosjektplan i eit seinare møte. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med omforeint forslag frå utvalet sine medlemmer. (4 voterande) Side 5 av 7

8 Sekretariatets tilråding 1. Kontrollutvalet bestiller følgjande forvaltningsrevisjonsprosjekt: Undersøkinga skal bygge på aktuelle problemområder som er skissert i saksframlegget Prosjektet bestilles utført hos Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R. Prosjektplan skal utarbeidas og leggas fram for kontrollutvalet PS 36/14 NKRF's KONTROLLUTVALSKONFERANSE I DELTAKING Kontrollutvalet sitt vedtak Rita Rognskog og Gro Kjellnes Løvik deltek på NKRF sin kontrollutvalskonferanse Gardermoen 4. og 5. februar på Kontrollutvalet si handsaming Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med omforeint forslag frå utvalets medlemmer. (4 voterande) Sekretariatets tilråding...deltek på NKRF sin kontrollutvalskonferanse på Gardermoen 4. og 5. februar PS 37/14 OPPFØLGINGSLISTE Kontrollutvalet I oppfølgingslista sitt vedtak vert det gjort følgjande endringar: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i hjemmebaserte tjenester i Aukra kommune» Rapporten vart lagt fram for kontrollutvalet i møte i sak PS 10/13. Rapporten vart oversendt til kommunestyret som handsama sak i møte i k-sak 60/ : Oppfølging av rapporten handsama i dagens møte i sak PS 32/14. Etter anbefaling frå revisjonen vil kontrollutvalet framover følgje opp kommunen sitt vidare arbeid med følgjande punkt: Brukarmedverknad på systemnivå og individnivå Individuell plan og koordinator for brukarane Likeverdig døgntilbod/beredskap for heimetenesta i heile kommunen Kontrollutvalet ønskjer ei ny orientering frå kommunen til første møte hausten Kontrollutvalet si handsaming Leiar og sekretær orienterte. Til dette møtet var det ikkje lagt opp ti1 orientering frå administrasjonen. Side 6 av 7

9 Utvalet gjekk i gjennom sakene på oppfølgingslista. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med omforeint forslag frå utvalets medlemmer. (4 voterande) PS 38/14 EVENTUELT Fastsetting av dato for kontrollutvalet sitt første møte i 2015 Kontrollutvalet sin møteplan for eit helt år fastsettast normalt av utvalet i det første møte i nytt år. Det kan vere formålstenleg at dato for kontrollutvalets første møte i nytt år vert avtalt i det siste møtet i inneverande år. Kontrollutvalet si handsaming Kontrollutvalet vedtok at dato for første møte i 2015 skal vere onsdag 25. februar. Rita Rognskog Katrine Rindarøy Arne Hjelmås leiar nestleiar Åse Solveig Eriksen rådgiver Gro Kjellnes Løvik Side 7 av 7

10 WAUKRA Kontrollutvalet KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandlar: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utvalssaksnr Utval PS 02/15Kontrollutvalet Møtedato REFERAT OG ORIENTERINGAR Sekretariatet si tilråding Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering. Bakgrunn for saka Referatsaker: RS 01/15 RS 02/15 RS 03/15 RS 04/15 Forslag til budsjett 2015 for kontroll og tilsyn - saksprotokoll frå Aukra kommunestyre i K-sak 113/14 (vedlagt) Sluttrapport for utbyggingsprosjekt Bustadtomter Falkhytten Sør - saksprotokoll frå Aukra kommunestyre i K-sak 122/14 (vedlagt) Sluttrapport for bygging av ambulansestasjon - saksprotokoll frå Aukra kommunestyre i K-sak 123/14 (vedlagt) Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i sjukeheimstjenster i Aukra kommune» - saksprotokoll frå Aukra kommunestyre i K-sak 5/15 (vedlagt) RS 04/15 Protokoll frå møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal RS 05/15 RS 06/15 Ny interkommunal revisjonsordning i M&R referat frå møte i styringsgruppa (vedlagt) Ny interkommunal revisjonsordning i M&R referat frå møte i styringsgruppa (vedlagt) Orienteringssaker: OS 01/15 Forbundsbasert kvalitetskontroll av Kommunerevisjonsdistrikt 2, M&R rapport fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), datert , vedlagt Kontrollrapport av regnskapsrevisjon Kontrollrapport av forvaltningsrevisjon Skriftlig tilbakemelding fra Kommunerev.distr. 2 M&R OS 02/15 Endringer i kommuneloven og offentleglova, brev fra Kommunal- og moderniseringsdep., datert (vedlagt) OS 03/15 Kontrollutvalgene fyller sin funksjon på en god måte artikkel fra nkrfino, publisert (vedlagt)

11 OS 04/15 Årsrapport og rekneskap for 2014 Skatteoppkrevjaren i Aukra kommune (vedlagt) OS 05/15 Kontrollrapport 2014 vedkommande skatteoppkrevjarfunksjonen for Aukra kommune brev frå Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert (vedlagt) Åse Solveig Eriksen rådgiver

12 Behandling Audhild Mork satt fram følgjande forslag: Tal på medlemmar i Kommunestyret vert uendra, dvs. 21 medlemmar Forslaget frå Audhild Mork vart samrøystes vedtatt. Innstilling frå Formannskapet Tal på medlemmar i Kommunestyret vert uendra, dvs. 21 medlemmar Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedtatt Vedtak Tal på medlemmar i Kommunestyret vert uendra, dvs. 21 medlemmar PS 113/14 Forslag til budsjett 2015 for kontroll og tilsyn Kontrollutvalet si tilråding: Kontrollutvalet sitt forslag til budsj ett for 2015 med ei ramme på kr , inkludert kjøp av revisjonstenester og sekretariatstenester for kontrollutvalet, vert vedteke. Kontrollutvalet si handsaming Sekretæren gjorde greie for budsjettforslaget. Kontrollutvalet gikk igjennom og korrigerte beløpa i følgjande budsjettpostar: Post 1100 Faglitteratur, aviser, abonnement reduseras til kr 2 000,- Post 1115 Bevertning reduseras til kr 2 500,- Post 1160 bilgodtgjersle + diett reduseras til kr 3 000,- Post 1475 kjøp av tenester KU-sekretariat ble avrunda til nærmaste tusen. Budsjettforslaget kan s esifiserast som føl er: Konto Tekst Budsjett Godtgjørsle utvalsleiar Godtgjørsle folkevalte (1 000,- x 4 x 5) Tapt arbeidsforteneste Arbeidsgivaravgift Faglitteratur, aviser, abonnement Bevertning Opplæring og kursutgifter Bilgodtgjersle + diett (oppg.pl.) Utgiftsdekning reise Kontingenter 4 000

13 1475 Sum kontrollutvalet si eigen verksemd Kjøp tenester Revisjons KR Kjøp tenester KU-sekretariatet Sum kontrollutval, sekretariat og revisjon Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med med omforeint forslag frå utvalets medlemmer. (4 voterande) Sekretæren si tilråding Kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for 2015 med ei ramme på kr , inkludert kjøp av revisjonstenester og sekretariatstenester for kontrollutvalet, vert vedteke. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt Innstilling frå Formannskapet Som tilrådinga frå rådmannen Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Innstillinga vart samrøystes vedtatt Vedtak Kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for 2015 med ei ramme på kr , inkludert kjop av revisjonstenester og sekretariatstenester for kontrollutvalet, vert vedteke. PS 114/14 Kjøp av yktningteneste fra Molde kommune Rådmannen si tilrå ng: Flyktningtenest i Aukra skal organiserast i samarbeid med Flyktningtenesta i Molde kommune, etter vudtrekka i vedlagte samarbeidsavtale. Samarbeidsmodel en skal sikre ei organisering som gir god lokal forankring, fagleg styrking, god tilgje gelegheit for brukarane, samt nødvendig deltaking i tverrfaglege forum. Det vert lagt fram ei evaluering av samarbeidet innan utgangen av 2017.

14 PS 122/14 Sluttrapport for utbyggingsprosjekt Bustadtomter Falkhytten Sør Rådmannen si tilråding: Kommunestyret godkjenner sluttrapport for utbyggingsprosjekt Bustadtomter Falkhytten Sør. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt Innstilling frå Formannskapet Som tilrådinga frå rådmannen Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedtatt Vedtak Kommunestyret godkjenner sluttrapport for utbyggingsprosjekt Bustadtomter Falkhytten Sør. PS 123/14 Sluttrapport bygging av ambulansestasjon Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt Innstilling frå Formannskapet Som tilrådinga frå rådmannen Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Innstillinga frå formannskapet vart samrøysts vedtatt Vedtak Kommunestyret godkjenner sluttrapport for utbyggingsprosjekt Ambulansestasjon og nytt ventilasjonsanlegg i TEB-bygget.

15 waukra kommune Arkivsak: 2014/989-6 Arkiv:H12 Saksbeh:Anita Raknes Otterlei Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Kommunestyret Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kvalitet i sjukeheimstjenester i Aukra kommune" Tilråding frå kontrollutvalet: Aukra kommunestyre tek forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i sykehjemstjenester i Aukra kommune» til etterretning og sluttar seg til anbefalingane som går fram av rapportens avsnitt lunder Samlede vurderinger og anbefalinger. Kommunestyret ber rådmann om å sjå til at revisj onens anbefalingar i avsnitt 1 blir følgt og følgje opp at dette arbeidet gjennomførast. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følgje opp rapporten og gje skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan ein periode på mnd. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Einar Andersen frå kommunerevisjonen orienterte Tilrådinga frå kontrollutvalet vart samrøystes vedtatt Vedtak Aukra kommunestyre tek forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i sykehjemstjenester i Aukra kommune» til etterretning og sluttar seg til anbefalingane som går fram av rapportens avsnitt lunder Samlede vurderinger og anbefalinger. Kommunestyret ber rådmann om å sjå til at revisj onens anbefalingar i avsnitt 1 blir følgt og følgje opp at dette arbeidet gjennomførast.

16 3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følgje opp rapporten og gje skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan ein periode på mnd. Vedlegg 1 Sak i kontrollutvalet: Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kvalitet i sjukeheimstjenester i Aukra kommune" 2 Følgebrev datert Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kvalitet i sjukeheimstjenester i Aukra kommune" Særutskrift: Kontrolluvalet Bakgrunn: Kontrollutvalet handsama i møte den , sak 31/14, Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i sjukeheimstjenester i Aukra kommune» Det er kontrollutvalet som legg fram denne saka direkte til kommunestyret, og kontrollutvalets saksframlegg med tilråding til kommunestyret, følgjer som vedlegg. Rett utskrift Freddy A. Ræstad

17 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: Møtedato: Tid: Møtested: Sak nr: Møteleder: Av styretsmedlemmermøtte: Aukra kommune: Eide kommune: Fræna kommune: Gjemnes kommune: Molde kommune: Nesset kommune: Rauma kommune: Sunndal kommune Forfall: Vestnes kommune: Møtendevara: Ikkemøtt: Fra sekretariatet: Av øvrigemøtte: 3/ kl kl Møterom «Formannskapssalen», 13/14 18/14 Ola Krogstad, leder Rita Rognskog, nestleder Ola Krogstad, leder Jim Erik 11.Johansen Stein Brubæk Finn Myrland Paul Nauste Odd Ivar Røhmesmo Trond Hansen Riise Molde rådhus Øyvind Uren Ingen Ingen Jane Anita Aspen, daglig leder Åse Solveig Eriksen, rådgiver Hans Blø, Kontrollsjef Møre og Romsdal fylkeskommune (under sak OS 05/14) Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til saksliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. TIL BEHANDLING: UTV. SAKSNR. TITTEL ST 13/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11. SEPTEMBER 2014 ST 14/14 ST 15/14 ST 16/14 REFERAT OG ORIENTERINGER KU SEKRETARIATET. ARBEIDST1DFOR SEKRETAR1ATETSANSATTE KU SEKRETARIATET. OR1ENTERINGOM STATUS ST 17/14 MØTEPLAN FOR STYREMØTER 2015 ST 18/14 EVENTUELT Side 1 av 5

18 ST 13/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11. SEPTEMBER 2014 Styrets vedtak Protokollen fra møte 11. september 2014 godkj ennes. Styrets behandling Det var ingen spørsmål til protokollen. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (8 voterende). ST 14/14 REFERAT OG ORIENTERINGER Styrets vedtak Referat- og orienteringssakene tas til orientering. Styrets behandling Referatsaker: RS 03/14 Møtebok fra møte i styringsgruppa for ny revisjonsordning Leder orienterte fra møtet i styringsgruppa. RS 04/14 Møtereferat fra møte i arbeidsgruppa for ny revisjonsordning og Møtedeltakerne fikk i møtet utdelt referat fra arbeidsgruppemøtene og Sekretær refererte til innholdet i referatene samt til informasjon om vedtak fra representantskapet i Kommunerevisjonsdistrikt 3 fra Orienteringssaker: OS 05/14 Innspill til kommunelovutvalget Hans Blø, kontrollsjef Møre og Romsdal fylkeskommune Hans Blø, kontrollsjef i Møre og Romsdal fylkeskommune var invitert til å orientere om arbeidet med revidering av kommuneloven og de innspillene som kontrollutvalgssekretariatene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har sendt til kommunelovutvalget. Hans Blø gjennomgikk lysark med informasjon om mandatet til kommunelovutvalget og de diskusjoner som ligger bak innspillene til kommunelovutvalget. Utvalget har også bedt om innspill til andre tema som bør vurderes, utover de som ligger i mandatet. Slik kommuneloven er utformet i dag så er det rettslige grunnlaget for kontrollutvalgets virke mangelfullt. Innspillene fra sekretariatene kan systematiseres slik: kontrollutvalgets formelle status må styrkes, hjemmelsgrunnlaget må styrkes og kontrollutvalgets saksprosedyrer må sikres. Underveis i presentasjonen var det innspill fra møtedeltagerne, diskusjoner og spørsmål. Innspillene som ble sendt kommunelovutvalget fra sekretariatene følger vedlagt møtereferatet. OS 06/14 Kommunen foretok ulovlige anskaffelser for 13 millioner 3 artikler fra Tidens Krav, 17.10, og Side 2 av 5

19 Leder og sekretær refererte til problemstillingen. Anskaffelsesregelverket er komplisert og problemstillinger omkring offentlig anskaffelser bør en være oppmerksom på i alle kontrollutvalgene. OS 07/14 OS 08/14 Beskytt kommune! Håndbok i antikorrupsjon Transparency International Norge, Sekretæren oppfordret styremedlemmene, som alle er kontrollutvalgsledere, til å bruke denne håndboken. Håndboken tar opp tema som bl.a. anskaffelser og etiske retningslinjer. Sekretæren fremhevet spesielt eksempler og tips for kontrollarbeidet som er oppført på side i håndboken. Her fremgår det bl.a. at kontrollutvalget bør gjennom sin tilsynsrolle og forvaltningsrevisjoner undersøke hvordan de korrupsjonsforebyggende og avdekkendetiltakene som er iverksatt, fungerer. Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn og valg av revisjonsordning svar på e- post fra NKRF til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Sekretær refererte til svar fra Norsk Kommunerevisjonsforbund på to konkrete spørsmål omkring utsettelse av vedtak i sak om forslag til budsjett for kontroll og tilsyn og saksprosedyrer omkring valg av revisjonsordning. Kopi av e-posten ble utdelt til styremedlemmene i møte. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (8 voterende). ST 15/14 KU SEKRETARIATET. ARBEIDSTID FOR SEKRETARIATETS ANSATTE Styretsvedtak Arbeidstid i forbindelse med jul- og nyttår for de ansatte ved Kontrollutvalgssekretariatet Romsdal for 2014 blir: for Arbeidstid i romjula Fri jul- eller nyttårsaften pluss en dag mellom jul og nyttår. Styret ber daglig leder legge frem en sak for styret om organisering av forhandlinger lønns- og arbeidsforhold. om Styretsbehandling Sekretær viste til saksframlegget. Det ble fra sekretariatet presisert at det var ment å stå «arbeidstid i romjula» i sekretærens innstilling, og ikke «kjernetid i romjula». Styret ønsker ikke å gjøre et vedtak som gjelder for flere år. Saker som har preg av forhandlinger bør avgjøres utenfor styremøtene. om lønns- Styret ber derfor daglig leder legge frem en sak om organisering av forhandlinger og arbeidsforhold. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styret medlemmer. (8 voterende) Sekretærensinnstilling Arbeidstid i forbindelse med jul- og nyttår for de ansatte ved Kontrollutvalgssekretariatet Romsdal: for Side 3 av 5

20 Kjernetid i romjula Fri jul- eller nyttårsaften pluss en dag mellom jul og nyttår. ST 16/14 KU SEKRETARIATET. ORIENTERING OM STATUS Styretsvedtak Styret tar informasjonen fra daglig leder til orientering. Styret ønsker å avvente innkjøp av elektronisk saks- og arkivsystem, men ber daglig leder om å sette i gang prosessen med å etablere egen hjemmeside for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Styretsbehandling Sekretæren gjennomgikk de sakene som fremkommer av saksframlegget. Som følge av usikkerheten rundt etablering av ny revisjonsordning og mulig påfølgende ny organisering av sekretariatene, ønsker styret at det avventes med å etablere et elektronisk saks- og arkivsystem. Vurderingene bygger også på sekretariatets forsikringer om at det ikke er akutt behov for en slik etablering. For å få en bedre tilgjengelighet til kontrollutvalgenes saker og møtedokument, ønsker styret at det settes i gang arbeidet med å etablere en hjemmeside for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Trond Hansen Riise forlot møte k1.1235, før votering i saken. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styret medlemmer. (7 voterende) Sekretærensinnstilling Styret tar informasjonen fra daglig leder til orientering. SF 17/14 MØTEPLAN FOR STYRET 2015 Styretsvedtak Møteplan for styret for 2015 tas til etterretning. Styretsbehandling Ingen hadde innvendinger til at mandag 23.mars, onsdag 9.september og onsdag 2. desember blir datoer for styremøter i Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (7 voterende). ST 12/14 EVENTUELT Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp: Side 4 av 5

21 skjema for reiseregning, kjøreregning og kjørebok. Det ble delt ut skjema uten Molde kommunes logo, slik styret bad om i forrige møte. styrehonorar. Sekretæren bad om kontonummer for utbetaling av styrehonorar fra de som ikke hadde innlevert dette tidligere. Rita Rognskog Ola Krogstad Jim Erik H. Johansen nestleder leder Stein Brubæk Paul Nauste Odd I. Røhmesmo Trond Hansen Riise Finn Myrland Jane Anita Aspen sekretær Side 5 av 5

22 Møtebok fra møte i styringsgruppa Møtet ble avviklet i fylkesrevisjonens møterom i Julsundvn. 7, Molde og tok til kl Til stede: Knut Anders Oskarson, Ola Krogstad, Ola Rognskog, Thorbjørn Fylling, Ronny Rishaug. Ellers var innkalt Asmund Kristoffersen, Eirik Jenssen, Sigmund Harneshaug, Bjarne Dyrnes og Kjetil Bjørnsen. Hans Blø førte møteboka. Lederen, Knut Anders Oskarson, ønsket velkommen, og gav en kort statusmelding siden forrige møte, bl.a. om behandlinga av utredninga om ny interkommunal revisjonsordning i kommunene. Det ble bl.a. opplyst at representantskapet i Kommunerevisjonsdistrikt 3 i M&R IKS skal ta stilling til utredninga i møte den 5. des. d.å. Status i dag. Vedtakene i resp. kommunestyrer og fylkesting som har behandlet utredninga, var utsendt til deltakerne på forhånd, og lederen gjennomgikk innholdet i disse. På forespørsel orienterte revisjonssjef Kjetil Bjørnsen fra behandlinga av utredninga i distr. 3, og nevnte at utredninga fikk en positiv tilslutning i styret i IKSet. Vedtak: Styringsgruppa tar vedtakene i kommunestyrene og i fylkestinget samt orienteringa fra distr. 3 til etterretning. Arbeidsgruppa blir bedt om å vurdere innspillene som er kommet i det videre arbeidet. Organisering av arbeidet videre. Vedtak: Organiseringa av arbeidet blir videreført etter samme modell som tidligere med styringsgruppe og arbeidsgruppe. Som prosessleder og som leder av arbeidsgruppa blir engasjert/valgt Asmund Kristoffersen. Oppgaver Vedtak: Arbeidsgruppa får i oppdrag å utarbeide utkast til selskapsavtale og eieravtale, og at disse foreligger innen neste møte i styringsgruppa. Styringsgruppas neste møte. Vedtak: Styringsgruppa ønsker å få besøk av daglig leder i KomRev Trøndelag IKS i neste møte, for å bli orientert om erfaringene man har høstet mht. organisering og styring av selskapet. Videre oppgaver. Vedtak: Arbeidsgruppa blir bedt om å arbeide videre med og ev. legge fram for styringsgruppa forslag til hvordan man skal løse utfordringer knyttet til IKT-løsning, revisjonsverktøy kontorlokaler i Molde

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

Innkalling og sakliste ble godkjent med den merknaden som fremkom. REGLEMENT FOR KONTRLLUTVALGET I MOLDE. REVIDERING

Innkalling og sakliste ble godkjent med den merknaden som fremkom. REGLEMENT FOR KONTRLLUTVALGET I MOLDE. REVIDERING KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/15 Møtedato: 10.6.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 14.20 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 21/15 26/15 Møteleder: Finn Myrland (Ap) Møtende

Detaljer

Eva Cecilie Steigre (Sp) Kåre Vevang (Ap) Ove Silseth, ordfører Håvard Herskedal, økonomimedarbeider

Eva Cecilie Steigre (Sp) Kåre Vevang (Ap) Ove Silseth, ordfører Håvard Herskedal, økonomimedarbeider KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 22.06.2015 Tid: kl. 10.00 kl. 12.15 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 16/15 21/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE

RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 07.11.2011 Tid: kl 13.00 kl 16.20 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 31/11 39/11 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/13 Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.15 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 37/13 43/13 Møteleder: Finn Myrland, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/14 Møtedato: 18.06.2014 Tid: kl 10.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus Sak nr: 18/14 23/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 11.04.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 10/11 15/11 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE Til medlemmene i kontrollutvalet Aukra, 16.april 2015 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 2/15 TID: 23.04.2015 kl. 09:30 STED: Kommunestyresalen, Aukra kommunehus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 21.11.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.10 Møtested: Grupperom 1, Grand hotell, Bellevue, Åndalsnes Sak nr: 35/11 44/11 Møteleder: Møtende

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/12 Møtedato: 29.11.2012 Tid: kl 11.00 kl 14.15 Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus Sak nr: 32/12 39/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/12 Møtedato: 16.02.2012 Tid: kl 13.00 kl 16.00 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/12 09/12 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/13 Møtedato: 15.10.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.40 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 29/13 36/13 Møteleder: Are Krohn Venås, (Frp)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/16 Møtedato: 10.2.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 15.45 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 01/16 08/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/14 Møtedato: 04.09.2014 Tid: kl 12.00 kl 14.15 Møtested: Møterom «Innsikten», Molde rådhus Sak nr: 24/14 30/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset i Tysnes Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

Gro Kjellnes Løvik (AL) Knut Inge Bakkemyr (H) Arne Hjelmås (Krf) (under sak 28/15 36/15) Ingen

Gro Kjellnes Løvik (AL) Knut Inge Bakkemyr (H) Arne Hjelmås (Krf) (under sak 28/15 36/15) Ingen KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/15 Møtedato: 18.09.2015 Tid: kl 09.30 kl 13.15 Møtestad: Kommunestyresalen, Aukra kommunehus Sak nr: 26/15 36/15 Møteleiar: Rita Rognskog, leiar

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF)

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 28.11.11 Kl.: 10.00 13.20 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 37/11 46/11 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 02/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 03/2016 04/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Tirsdag 08.03. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom i 2.høgda, Fitjar rådhus Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2012 8. mars 2012 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2012/18025-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Under møtets del 2 deltok også: Egon Leonhardsen, leder Knut Arnestad, nestleder Mona

Detaljer

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.3 /2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 03 Journalnr. 2012/13012-12 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Elisabeth H. Karlsen, leder Kjell Pedersen, nestleder Carina Prytz, varamedlem Andre:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Kontrollutvalet Møteprotokoll

Kontrollutvalet Møteprotokoll Kontrollutvalet Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Samnanger kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen i rådhuset Møtedato: Onsdag 17.9.2014 Varighet: 10.00 11.15 KÅFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Hermund Dalvik Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/16 Møtedato: 06.12.2016 Tid: kl. 12.30 kl. 15.30 kl. 10.00 kl. 11.45 virksomhetsbesøk oppvekst Møtested: Formannskapssalen 2.etg., Fræna kommunehus

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Spesialrevisor Rådgivar

Spesialrevisor Rådgivar Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Muritunet, Valldal Dato: 15.02.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson Leiar H Ann Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/14 Møtedato: 12.02.2014 Tid: kl 12.00 kl 15.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/14 07/14 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: 157 Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 15.6.2016 Tid: Kl. 12.00 kl. 15.15 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 15/16 20/16 Møteleder: Øyvind Gjøen,

Detaljer

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen 1 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.01.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 22.01.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 Møtested: Gamle rådhus, møterom 1, 1.etg. Fra til saksnr.: 14/1-14/10 Frammøte: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget LONGYEARBYEN LOKALSTYRE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 21.2.2012 Varighet: 0900-1125 Møteleder: Sekretær: Jon Sandmo Bjørn-Harald Christensen

Detaljer

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/247 Vår dato: 29.09.2014 Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen Kviteseid kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 25.08.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Møterom Vrådal Heidi Åmot Økonomisjef Rune Pedersen Til stades:

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen. Monica Loene L. Larsen

SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen. Monica Loene L. Larsen SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1 Møtedato: 21.3.2014 Varighet: 1100-1320 Møteleder: Sekretær: Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen Møtedato: 4.11.2016 Varighet: 9.30 13.05 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21. Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009 Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt

Detaljer

kontrollutvalet Seljord kommune - kontrollutvalet Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg.

kontrollutvalet Seljord kommune - kontrollutvalet Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg. Vår ref. 13/89-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 04.02.2013 Seljord kommune - Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg.

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må det snarest meldes ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90 58 90 43.

Dersom du ikke kan møte må det snarest meldes ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90 58 90 43. Vår ref. 15/151-2 033 /VONEBE Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.02.2015 Arendal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette kalt inn til møte: Dato: 11.02.2015 Tid: Kl. 09:00 14:00 Sted: Arendal Kultur-

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/13 MØTEBOK Dato: 22.10.2013 kl. 13.00-14.45 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

PS 17/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.APRIL 2016 PS 19/16 SUNNDAL KOMMUNE ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2016

PS 17/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.APRIL 2016 PS 19/16 SUNNDAL KOMMUNE ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2016 KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 01.06.2016 Tid: kl 10.00 kl 14.30 Møtested: Møterom «Driva», Sunndal rådhus Sak nr: 17/16 24/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Trond

Detaljer

SAUDA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL. Mandag 25. april 2016 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson.

SAUDA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL. Mandag 25. april 2016 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson. SAUDA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Mandag 25. april 2016 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson. MØTESTED: Sauda Rådhus, kommunestyresalen MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Kontrollutvalet i Ulvik herad Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Ulvik herad Møtestad: ved biblioteket, Ulvik Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møtedato: 23.11.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:35 Møtested: Askim kommune, møterom Annekset Fra til saksnr.: 15/23 15/30 Medlemmer Møtt Varamedlemmer Jan

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 17. november 2011 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2011/10030-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf I. Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke,

Detaljer

Rådet for funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma VESTNES KOMMUNE Rådet for funksjonshemma Innkalling til møte i Rådet for funksjonshemma Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 03.11.2015 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

Fusa kommune Møteprotokoll

Fusa kommune Møteprotokoll Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Loftet, kommunehuset i Fusa, Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Legland

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 04.03.2014 kl. 17:00 21:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen. Per-Arild Lyng,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 18.april 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 4/07 TID: 26.04.2007 kl. 14:00 NB! MERK TIDEN! STED: Formannskapssalen,

Detaljer

Bø kommune - kontrollutvalet

Bø kommune - kontrollutvalet Bø kommune - kontrollutvalet Kontrollutval Møteprotokoll frå Bø kommune - kontrollutvalet Møtedato: 13.12.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Kommunestyresalen 2.etg. Bø kommunehus Ole Morten Aasgrav Karstein

Detaljer

LENVIK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

LENVIK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget LENVIK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Lenvik, møterom 4 (4. etg.) Møtedato: 11.2.2016 Varighet: 9.00 13.30 Møteleder: Sekretær: Roger Hanssen Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes SNILLFJORD KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2005 kl. 13.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom. Saknr: 19/2005-24/2005 Arkivsaknr.: Møteleder: Oddvar Lian Møtende

Detaljer