MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall vert melde på tlf , evt. mobil E-post: aase.eriksen(dmolde.kommune.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall vert melde på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99 70 80 19. E-post: aase.eriksen(dmolde.kommune.no"

Transkript

1 WKONTROLLUTVALET AUKRA KOMMUNE I Til medlemmene i kontrollutvalet Aukra, 17.februar 2015 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/15 TID: kl. 09:30 STED: Kommunestyresalen, Aukra kommunehus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 01/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 18. NOVEMBER 2014 PS 02/15 REFERAT OG ORIENTERINGAR PS 03/15 KONTROLLUTVALET. ÅRSMELDING FOR 2014 PS 04/15 UTBYGGING BERGETIPPEN BARNEHAGE. BYGGEREKNESKAP PS 05/15 TORHAUGMYRA BUSTADFELT. BYGGEREKNESKAP PS 06/15 PARKERINGSPLASS JULSUNDET SKOLE. BYGGEREKNESKAP PS 07/15 REVISJONEN SIN RAPPORT TIL KONTROLLUTVALET FOR 2. HALVÅR 2014 PS 08/15 MØTEPLAN FOR 2015 PS 09/15 OPPFØLGINGSLISTE Dersom det er saker kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i seinare møte, kan dette gjerast under Eventuelt. Eventuelle forfall vert melde på tlf , evt. mobil E-post: aase.eriksen(dmolde.kommune.no Innkallinga går som melding til varamedlem som vert innkalla etter behov. Kopi: Ordførar Rådmann Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R Rita Rognskog (s) leiar Åse Solveig Eriksen rådgiver

2 AUKRA KOMMUNE Kontrollutvalet Saksmappe: Arkiv: Saksbehandlar: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utvalssaksnr Utval PS 01/15Kontrollutvalet Møtedato GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 18. NOVEMBER 2014 Sekretariatet si tilråding Protokollen frå møte 18. november 2014 vert godkjend. Bakgrunn for saka Vedlagt følgjer protokollen frå førre møte. Protokollen er tidligare utsendt. Det er ikkje kome merknader til protokollen. Åse Solveig Eriksen rådgiver

3 WKONTROLLUTVALET AUKRA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/14 Møtedato: Tid: kl kl Møtestad: Møterom 2. etg, Aukra kommunehus Sak nr: 29/14 38/14 Møteleiar: Møtande medlemmer: Forfall: Ikkje møtt: Møtande vara: Frå sekretariatet: Frå revisjonen: Rita Rognskog, leiar (V) Arne Hjelmås, (Krf) Gro Kjellnes Løvik (AL) Katrine Rindarøy, nestleiar (Ap) Knut Inge Bakkemyr (H) Ingen Ingen Åse Solveig Eriksen, rådgiver June B. Fostervold, regnskapsrevisor Einar Andersen, forvaltningsrevisor Av øvrige møtte: Ingrid Husøy Rimstad, rådmann (under sak 31/14 og 34/14) Jorunn Hurlen, einingsleiar heimetenester (under sak 31/14 32/14) Randi Fredriksen, einingsleiar institusjonstenester (under sak 31/14-32/14) Terje Urdshals, utbyggingssjef (under sak 33/14 34/14) Gerd Nerbø, prosjektleiar (under sak 33/14 34/14) Leiaren ønska velkommen og leia møtet. Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste vart godkjent. I TIL HANDSAMING: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 29/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 2. OKTOBER 2014 PS 30/14 PS 31/14 PS 32/14 PS 33/14 PS 34/14 PS 35/14 PS 36/14 PS 37/14 PS 38/14 REFERAT OG ORIENTERINGAR FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I SYKEHJEMSTJENESTER I AUKRA KOMMUNE» OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I HJEMMEBASERTE TJENESTER I AUKRA KOMMUNE» BYGGING AV AMBULANSESTASJON. BYGGEREKNESKAP BUSTADTOMTER FALKHYTTEN SØR. BYGGEREKNESKAP FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. BESTILLING NKRF's KONTROLLUTVALSKONFERANSE DELTAKING OPPFØLGINGSLISTE EVENTUELT Side 1 av 7

4 PS 29/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 2. OKTOBER 2014 Kontrollutvalet sitt vedtak Protokollen frå møte 2. oktober 2014 vert godkjend. Kontrollutvalet si handsaming Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (4 voterande) PS 30/14 REFERAT OG ORIENTERINGAR Kontrollutvalet sitt vedtak Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering. Kontrollutvalet si handsaming Referatsaker: RS 10/14 Sluttrapport for utbyggingsprosjekt Midlertidig avlastningsbustad - saksprotokoll frå Aukra kommunestyre i K-sak 82/14 Orienteringssaker: OS 11/14 Korrekt og forsvarlig saksbehandling? «Bernt svarer: Kan ikke avfeie opplysninger som kommer sent» - artikkel fra Kommunal Rapport, OS 12/14 Lukket prosess om sammenslåing omgår kommuneloven - artikkel fra Kommunal Rapport, Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (4 voterande) PS 31/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I SYKEHJEMSTJENESTER I AUKRA KOMMUNE» Kontrollutvalet si tilråding Aukra kommunestyre tek forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i sykehjemstjenester i Aukra kommune» til etterretning og sluttar seg til anbefalingane som går fram av rapportens avsnitt 1 under Samlede vurderinger og anbefalinger. Kommunestyret ber rådmann om å sjå til at revisjonens anbefalingar i avsnitt 1 blir følgt og følgje opp at dette arbeidet gjennomførast. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følgje opp rapporten og gje skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan ein periode på mnd. Side 2 av 7

5 Kontrollutvalet si handsaming Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om arbeidet med forvaltningsrevisj onsprosjektet og gjorde greie for revisjonen sine anbefalingar i rapporten. Rådmann Ingrid Husøy Rimstad og einingsleiarane Randi Fredriksen og Jorunn Hurlen svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Rådmann ga uttrykk for at ho var nøgd med at det var gjennomført forvaltningsrevisjon av sjukeheimstenestene og var stolt over at rapporten viste at Aukra kommune har gode og tilpassa tenester til brukarane innan pleie- og omsorg. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (4 voterande) PS 32/14 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I HJEMMEBASERTE TJENESTER I AUKRA KOMMUNE» Kontrollutvalet sitt vedtak Kontrollutvalet tek administrasjonen si utgreiing av forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i hjemmebaserte tjenester i Aukra kommune», datert 6 november 2014, herunder revisjonen si vurdering av kommunens oppfølging, til vitande. Kontrollutvalet si handsaming Forvaltningsrevisor Einar Andersen ga ei kort orientering om oppfølginga av forvaltningsrevisjonsrapporten og gjorde greie for dei punkta revisjonen anbefaler at kontrollutvalet bør halde seg orientert om framover. Rådmann Ingrid Husøy Rimstad kommenterte at hensikta med omorganiseringa av pleie- og omsorgstenesta i to einingar var for å yte ei betre teneste til brukarane Einingsleiar heimetenester Jorunn Hurlen gjorde greie for utfordringane kommunen har med å gje eit godt tilbod til brukarane i Julsundet. Aukra kommune vil vurdere eit nærare samarbeid med nabokommunane for å dekke behovet på fastlandsdelen. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (4 voterande) PS 33/14 BYGGING AV AMBULANSESTASJON. BYGGEREKNESKAP Kontrollutvalet sitt fråsegn Kontrollutvalet har i sak 33/14 handsama byggerekneskapen for Bygging av ambulansestasjon. Grunnlaget for handsaminga har vore byggerekneskapen samt revisor sin uttale, datert Prosj ektet Bygging av ambulansestasjon var først budsjettert med ei utgiftsramme på kr , men vart seinare auka til kr Sluttrekneskapen for prosjektet viser ein totalkostnad på kr Dette medfører eit mindreforbruk på prosjektet på Side 3 av 7

6 kr i høve til budsjett. Prosjektet er finansiert med frie midlar. Bygging av ambulansestasjon vart ferdig i februar I medhald av pkt. 12 i Aukra kommune sitt reglement for Investeringsprosjekt, skal byggerekneskap leggast fram for politisk handsaming innan 1 år etter overtakingsforretning. Kontrollutvalet har sett til at reglementet er følgt i denne saka. Ut over dette, og det som kjem fram av byggerekneskapen og revisor sin uttale, har ikkje kontrollutvalet noko merknader til byggerekneskapen for Bygging av ambulansestasjon. Kontrollutvalet si handsaming Utbyggingssjef Terje Urdshals gjorde greie for byggeprosjektet og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Rekneskapsrevisor June B. Fostervold gjorde greie for revisjonen sitt arbeid. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (4 voterande) PS 34/14 BUSTADTOMTER FALKHYTTEN SØR. BYGGEREKNESKAP Kontrollutvalet si fråsegn Kontrollutvalet har i sak 34/14 handsama byggerekneskapen for Bustadtomter Falkhytten Sør. Grunnlaget for handsaminga har vore byggerekneskapen samt revisor sin uttale, datert Prosjektet Bustadtomter Falkhytten Sør var budsjettert med ei utgiftsramme på kr Sluttrekneskapen for prosjektet viser ein totalkostnad på kr I tillegg kjem kostnader til grunnerverv på kr Budsjettramma for grunnerverv var på kr Totalkostnad for prosjektet er med dette kr mot ei total budsjettramme på kr Dette medfører eit meirforbruk på prosj ektet på kr eller 19 % i høve til totalbudsjett. Prosjektet er finansiert med frie midlar og eit anleggsbidrag på kr ,-. Kostnader til grunnerverv er finansiert ved bruk av fond. Utbygging av bustadtomter på Falkhytten Sør vart ferdig i I medhald av pkt. 12 i Aukra kommune sitt reglement for Investeringsprosjekt, skal byggerekneskap leggast fram for politisk handsaming innan 1 år etter overtakingsforretning. Kontrollutvalet har merka seg at reglementet ikkje er følgt i denne saka. Kontrollutvalet har 6g merka seg revisor sin merknad om at kommunen burde tatt med både budsjettramme og kostnad til grunnerverv i sluttrekneskapen da alt er rekneskapsført på same prosj ekt. Ut over dette, og det som kjem fram av byggerekneskapen og revisor sin uttale, har ikkje kontrollutvalet fleire merknader til byggerekneskapen for Bustadtomter Falkhytten Sør. Side 4 av 7

7 Kontrollutvalet si handsaming Rekneskapsrevisor June B. Fostervold gjorde greie for revisor sin merknad om meirkostnader og budsjettramma knytt till grunnerverv. Utbyggingssjef Terje Urdshals gjorde greie for årsak til at kostnader til grunnerverv ikkje var rekna inn i totalkostnadane. Vidare gjorde han greie for årsak til at prosjektet hadde eit meirforbruk i forhold til budsjettramma. Sekretæren viste til at revisor hadde korrigert kostnads- og budsjettbeløpa i revisor sin uttale etter at saksdokumenta vart sendt ut. Korrigert revisoruttale, datert vart delt ut i møtet. Kostnads- og budsjettbeløpa i kontrollutvalet sitt fråsegn vert korrigert tilsvarande. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatets tilråding. (4 voterande) PS 35/14 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. BESTILLING Kontrollutvalet sitt vedtak Kontrollutvalet bestiller følgjande forvaltningsrevisjonsprosjekt: «Informasjonssikkerhet i Aukra kommune» Undersøkinga skal bygge på aktuelle problemområder som gjeng fram av protokollen Prosjektet bestilles utført hos Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R. Prosjektplan skal utarbeidas og leggas fram for kontrollutvalet Kontrollutvalet si handsaming Utvalet hadde ei grundig drøfting av kva for prosjekt som skulle bestillast og samla seg til slutt om følgjande prosjekt: «Informasjonssikkerhet i Aukra kommune» Prosjektet kjem inn under pkt. 3.2 Gode og effektive tjenester i Plan for forvaltningsrevisjon for Kontrollutvalet vil at revisjonen i arbeidet med rapporten skal sjå nærare på følgjande: Har kommunen tilfredstillande rutinar for informasjonssikkerhet? Internkontroll ved handsaming av personopplysningar Følgjer kommunen sikkerheitsbestemminga i personopplysningsforskriftene? Sikrar kommunen tilgang til sensitive opplysningar? Følgjes god IT-skikk i kommunen? Rutinar for kommunen sitt Postmottak Utvalet gir revisjonen fullmakt til å sjå på andre problemstillingar som kan vere aktuelle for rapporten og legge dei fram for kontrollutvalet i samband med gjennomgang av prosjektplan i eit seinare møte. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med omforeint forslag frå utvalet sine medlemmer. (4 voterande) Side 5 av 7

8 Sekretariatets tilråding 1. Kontrollutvalet bestiller følgjande forvaltningsrevisjonsprosjekt: Undersøkinga skal bygge på aktuelle problemområder som er skissert i saksframlegget Prosjektet bestilles utført hos Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R. Prosjektplan skal utarbeidas og leggas fram for kontrollutvalet PS 36/14 NKRF's KONTROLLUTVALSKONFERANSE I DELTAKING Kontrollutvalet sitt vedtak Rita Rognskog og Gro Kjellnes Løvik deltek på NKRF sin kontrollutvalskonferanse Gardermoen 4. og 5. februar på Kontrollutvalet si handsaming Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med omforeint forslag frå utvalets medlemmer. (4 voterande) Sekretariatets tilråding...deltek på NKRF sin kontrollutvalskonferanse på Gardermoen 4. og 5. februar PS 37/14 OPPFØLGINGSLISTE Kontrollutvalet I oppfølgingslista sitt vedtak vert det gjort følgjande endringar: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i hjemmebaserte tjenester i Aukra kommune» Rapporten vart lagt fram for kontrollutvalet i møte i sak PS 10/13. Rapporten vart oversendt til kommunestyret som handsama sak i møte i k-sak 60/ : Oppfølging av rapporten handsama i dagens møte i sak PS 32/14. Etter anbefaling frå revisjonen vil kontrollutvalet framover følgje opp kommunen sitt vidare arbeid med følgjande punkt: Brukarmedverknad på systemnivå og individnivå Individuell plan og koordinator for brukarane Likeverdig døgntilbod/beredskap for heimetenesta i heile kommunen Kontrollutvalet ønskjer ei ny orientering frå kommunen til første møte hausten Kontrollutvalet si handsaming Leiar og sekretær orienterte. Til dette møtet var det ikkje lagt opp ti1 orientering frå administrasjonen. Side 6 av 7

9 Utvalet gjekk i gjennom sakene på oppfølgingslista. Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med omforeint forslag frå utvalets medlemmer. (4 voterande) PS 38/14 EVENTUELT Fastsetting av dato for kontrollutvalet sitt første møte i 2015 Kontrollutvalet sin møteplan for eit helt år fastsettast normalt av utvalet i det første møte i nytt år. Det kan vere formålstenleg at dato for kontrollutvalets første møte i nytt år vert avtalt i det siste møtet i inneverande år. Kontrollutvalet si handsaming Kontrollutvalet vedtok at dato for første møte i 2015 skal vere onsdag 25. februar. Rita Rognskog Katrine Rindarøy Arne Hjelmås leiar nestleiar Åse Solveig Eriksen rådgiver Gro Kjellnes Løvik Side 7 av 7

10 WAUKRA Kontrollutvalet KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandlar: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utvalssaksnr Utval PS 02/15Kontrollutvalet Møtedato REFERAT OG ORIENTERINGAR Sekretariatet si tilråding Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering. Bakgrunn for saka Referatsaker: RS 01/15 RS 02/15 RS 03/15 RS 04/15 Forslag til budsjett 2015 for kontroll og tilsyn - saksprotokoll frå Aukra kommunestyre i K-sak 113/14 (vedlagt) Sluttrapport for utbyggingsprosjekt Bustadtomter Falkhytten Sør - saksprotokoll frå Aukra kommunestyre i K-sak 122/14 (vedlagt) Sluttrapport for bygging av ambulansestasjon - saksprotokoll frå Aukra kommunestyre i K-sak 123/14 (vedlagt) Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i sjukeheimstjenster i Aukra kommune» - saksprotokoll frå Aukra kommunestyre i K-sak 5/15 (vedlagt) RS 04/15 Protokoll frå møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal RS 05/15 RS 06/15 Ny interkommunal revisjonsordning i M&R referat frå møte i styringsgruppa (vedlagt) Ny interkommunal revisjonsordning i M&R referat frå møte i styringsgruppa (vedlagt) Orienteringssaker: OS 01/15 Forbundsbasert kvalitetskontroll av Kommunerevisjonsdistrikt 2, M&R rapport fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), datert , vedlagt Kontrollrapport av regnskapsrevisjon Kontrollrapport av forvaltningsrevisjon Skriftlig tilbakemelding fra Kommunerev.distr. 2 M&R OS 02/15 Endringer i kommuneloven og offentleglova, brev fra Kommunal- og moderniseringsdep., datert (vedlagt) OS 03/15 Kontrollutvalgene fyller sin funksjon på en god måte artikkel fra nkrfino, publisert (vedlagt)

11 OS 04/15 Årsrapport og rekneskap for 2014 Skatteoppkrevjaren i Aukra kommune (vedlagt) OS 05/15 Kontrollrapport 2014 vedkommande skatteoppkrevjarfunksjonen for Aukra kommune brev frå Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert (vedlagt) Åse Solveig Eriksen rådgiver

12 Behandling Audhild Mork satt fram følgjande forslag: Tal på medlemmar i Kommunestyret vert uendra, dvs. 21 medlemmar Forslaget frå Audhild Mork vart samrøystes vedtatt. Innstilling frå Formannskapet Tal på medlemmar i Kommunestyret vert uendra, dvs. 21 medlemmar Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedtatt Vedtak Tal på medlemmar i Kommunestyret vert uendra, dvs. 21 medlemmar PS 113/14 Forslag til budsjett 2015 for kontroll og tilsyn Kontrollutvalet si tilråding: Kontrollutvalet sitt forslag til budsj ett for 2015 med ei ramme på kr , inkludert kjøp av revisjonstenester og sekretariatstenester for kontrollutvalet, vert vedteke. Kontrollutvalet si handsaming Sekretæren gjorde greie for budsjettforslaget. Kontrollutvalet gikk igjennom og korrigerte beløpa i følgjande budsjettpostar: Post 1100 Faglitteratur, aviser, abonnement reduseras til kr 2 000,- Post 1115 Bevertning reduseras til kr 2 500,- Post 1160 bilgodtgjersle + diett reduseras til kr 3 000,- Post 1475 kjøp av tenester KU-sekretariat ble avrunda til nærmaste tusen. Budsjettforslaget kan s esifiserast som føl er: Konto Tekst Budsjett Godtgjørsle utvalsleiar Godtgjørsle folkevalte (1 000,- x 4 x 5) Tapt arbeidsforteneste Arbeidsgivaravgift Faglitteratur, aviser, abonnement Bevertning Opplæring og kursutgifter Bilgodtgjersle + diett (oppg.pl.) Utgiftsdekning reise Kontingenter 4 000

13 1475 Sum kontrollutvalet si eigen verksemd Kjøp tenester Revisjons KR Kjøp tenester KU-sekretariatet Sum kontrollutval, sekretariat og revisjon Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med med omforeint forslag frå utvalets medlemmer. (4 voterande) Sekretæren si tilråding Kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for 2015 med ei ramme på kr , inkludert kjøp av revisjonstenester og sekretariatstenester for kontrollutvalet, vert vedteke. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt Innstilling frå Formannskapet Som tilrådinga frå rådmannen Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Innstillinga vart samrøystes vedtatt Vedtak Kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for 2015 med ei ramme på kr , inkludert kjop av revisjonstenester og sekretariatstenester for kontrollutvalet, vert vedteke. PS 114/14 Kjøp av yktningteneste fra Molde kommune Rådmannen si tilrå ng: Flyktningtenest i Aukra skal organiserast i samarbeid med Flyktningtenesta i Molde kommune, etter vudtrekka i vedlagte samarbeidsavtale. Samarbeidsmodel en skal sikre ei organisering som gir god lokal forankring, fagleg styrking, god tilgje gelegheit for brukarane, samt nødvendig deltaking i tverrfaglege forum. Det vert lagt fram ei evaluering av samarbeidet innan utgangen av 2017.

14 PS 122/14 Sluttrapport for utbyggingsprosjekt Bustadtomter Falkhytten Sør Rådmannen si tilråding: Kommunestyret godkjenner sluttrapport for utbyggingsprosjekt Bustadtomter Falkhytten Sør. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt Innstilling frå Formannskapet Som tilrådinga frå rådmannen Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedtatt Vedtak Kommunestyret godkjenner sluttrapport for utbyggingsprosjekt Bustadtomter Falkhytten Sør. PS 123/14 Sluttrapport bygging av ambulansestasjon Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt Innstilling frå Formannskapet Som tilrådinga frå rådmannen Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Innstillinga frå formannskapet vart samrøysts vedtatt Vedtak Kommunestyret godkjenner sluttrapport for utbyggingsprosjekt Ambulansestasjon og nytt ventilasjonsanlegg i TEB-bygget.

15 waukra kommune Arkivsak: 2014/989-6 Arkiv:H12 Saksbeh:Anita Raknes Otterlei Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Kommunestyret Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kvalitet i sjukeheimstjenester i Aukra kommune" Tilråding frå kontrollutvalet: Aukra kommunestyre tek forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i sykehjemstjenester i Aukra kommune» til etterretning og sluttar seg til anbefalingane som går fram av rapportens avsnitt lunder Samlede vurderinger og anbefalinger. Kommunestyret ber rådmann om å sjå til at revisj onens anbefalingar i avsnitt 1 blir følgt og følgje opp at dette arbeidet gjennomførast. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følgje opp rapporten og gje skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan ein periode på mnd. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Einar Andersen frå kommunerevisjonen orienterte Tilrådinga frå kontrollutvalet vart samrøystes vedtatt Vedtak Aukra kommunestyre tek forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i sykehjemstjenester i Aukra kommune» til etterretning og sluttar seg til anbefalingane som går fram av rapportens avsnitt lunder Samlede vurderinger og anbefalinger. Kommunestyret ber rådmann om å sjå til at revisj onens anbefalingar i avsnitt 1 blir følgt og følgje opp at dette arbeidet gjennomførast.

16 3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følgje opp rapporten og gje skriftleg tilbakemelding til kontrollutvalet innan ein periode på mnd. Vedlegg 1 Sak i kontrollutvalet: Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kvalitet i sjukeheimstjenester i Aukra kommune" 2 Følgebrev datert Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kvalitet i sjukeheimstjenester i Aukra kommune" Særutskrift: Kontrolluvalet Bakgrunn: Kontrollutvalet handsama i møte den , sak 31/14, Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i sjukeheimstjenester i Aukra kommune» Det er kontrollutvalet som legg fram denne saka direkte til kommunestyret, og kontrollutvalets saksframlegg med tilråding til kommunestyret, følgjer som vedlegg. Rett utskrift Freddy A. Ræstad

17 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: Møtedato: Tid: Møtested: Sak nr: Møteleder: Av styretsmedlemmermøtte: Aukra kommune: Eide kommune: Fræna kommune: Gjemnes kommune: Molde kommune: Nesset kommune: Rauma kommune: Sunndal kommune Forfall: Vestnes kommune: Møtendevara: Ikkemøtt: Fra sekretariatet: Av øvrigemøtte: 3/ kl kl Møterom «Formannskapssalen», 13/14 18/14 Ola Krogstad, leder Rita Rognskog, nestleder Ola Krogstad, leder Jim Erik 11.Johansen Stein Brubæk Finn Myrland Paul Nauste Odd Ivar Røhmesmo Trond Hansen Riise Molde rådhus Øyvind Uren Ingen Ingen Jane Anita Aspen, daglig leder Åse Solveig Eriksen, rådgiver Hans Blø, Kontrollsjef Møre og Romsdal fylkeskommune (under sak OS 05/14) Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til saksliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. TIL BEHANDLING: UTV. SAKSNR. TITTEL ST 13/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11. SEPTEMBER 2014 ST 14/14 ST 15/14 ST 16/14 REFERAT OG ORIENTERINGER KU SEKRETARIATET. ARBEIDST1DFOR SEKRETAR1ATETSANSATTE KU SEKRETARIATET. OR1ENTERINGOM STATUS ST 17/14 MØTEPLAN FOR STYREMØTER 2015 ST 18/14 EVENTUELT Side 1 av 5

18 ST 13/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11. SEPTEMBER 2014 Styrets vedtak Protokollen fra møte 11. september 2014 godkj ennes. Styrets behandling Det var ingen spørsmål til protokollen. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (8 voterende). ST 14/14 REFERAT OG ORIENTERINGER Styrets vedtak Referat- og orienteringssakene tas til orientering. Styrets behandling Referatsaker: RS 03/14 Møtebok fra møte i styringsgruppa for ny revisjonsordning Leder orienterte fra møtet i styringsgruppa. RS 04/14 Møtereferat fra møte i arbeidsgruppa for ny revisjonsordning og Møtedeltakerne fikk i møtet utdelt referat fra arbeidsgruppemøtene og Sekretær refererte til innholdet i referatene samt til informasjon om vedtak fra representantskapet i Kommunerevisjonsdistrikt 3 fra Orienteringssaker: OS 05/14 Innspill til kommunelovutvalget Hans Blø, kontrollsjef Møre og Romsdal fylkeskommune Hans Blø, kontrollsjef i Møre og Romsdal fylkeskommune var invitert til å orientere om arbeidet med revidering av kommuneloven og de innspillene som kontrollutvalgssekretariatene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har sendt til kommunelovutvalget. Hans Blø gjennomgikk lysark med informasjon om mandatet til kommunelovutvalget og de diskusjoner som ligger bak innspillene til kommunelovutvalget. Utvalget har også bedt om innspill til andre tema som bør vurderes, utover de som ligger i mandatet. Slik kommuneloven er utformet i dag så er det rettslige grunnlaget for kontrollutvalgets virke mangelfullt. Innspillene fra sekretariatene kan systematiseres slik: kontrollutvalgets formelle status må styrkes, hjemmelsgrunnlaget må styrkes og kontrollutvalgets saksprosedyrer må sikres. Underveis i presentasjonen var det innspill fra møtedeltagerne, diskusjoner og spørsmål. Innspillene som ble sendt kommunelovutvalget fra sekretariatene følger vedlagt møtereferatet. OS 06/14 Kommunen foretok ulovlige anskaffelser for 13 millioner 3 artikler fra Tidens Krav, 17.10, og Side 2 av 5

19 Leder og sekretær refererte til problemstillingen. Anskaffelsesregelverket er komplisert og problemstillinger omkring offentlig anskaffelser bør en være oppmerksom på i alle kontrollutvalgene. OS 07/14 OS 08/14 Beskytt kommune! Håndbok i antikorrupsjon Transparency International Norge, Sekretæren oppfordret styremedlemmene, som alle er kontrollutvalgsledere, til å bruke denne håndboken. Håndboken tar opp tema som bl.a. anskaffelser og etiske retningslinjer. Sekretæren fremhevet spesielt eksempler og tips for kontrollarbeidet som er oppført på side i håndboken. Her fremgår det bl.a. at kontrollutvalget bør gjennom sin tilsynsrolle og forvaltningsrevisjoner undersøke hvordan de korrupsjonsforebyggende og avdekkendetiltakene som er iverksatt, fungerer. Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn og valg av revisjonsordning svar på e- post fra NKRF til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Sekretær refererte til svar fra Norsk Kommunerevisjonsforbund på to konkrete spørsmål omkring utsettelse av vedtak i sak om forslag til budsjett for kontroll og tilsyn og saksprosedyrer omkring valg av revisjonsordning. Kopi av e-posten ble utdelt til styremedlemmene i møte. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (8 voterende). ST 15/14 KU SEKRETARIATET. ARBEIDSTID FOR SEKRETARIATETS ANSATTE Styretsvedtak Arbeidstid i forbindelse med jul- og nyttår for de ansatte ved Kontrollutvalgssekretariatet Romsdal for 2014 blir: for Arbeidstid i romjula Fri jul- eller nyttårsaften pluss en dag mellom jul og nyttår. Styret ber daglig leder legge frem en sak for styret om organisering av forhandlinger lønns- og arbeidsforhold. om Styretsbehandling Sekretær viste til saksframlegget. Det ble fra sekretariatet presisert at det var ment å stå «arbeidstid i romjula» i sekretærens innstilling, og ikke «kjernetid i romjula». Styret ønsker ikke å gjøre et vedtak som gjelder for flere år. Saker som har preg av forhandlinger bør avgjøres utenfor styremøtene. om lønns- Styret ber derfor daglig leder legge frem en sak om organisering av forhandlinger og arbeidsforhold. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styret medlemmer. (8 voterende) Sekretærensinnstilling Arbeidstid i forbindelse med jul- og nyttår for de ansatte ved Kontrollutvalgssekretariatet Romsdal: for Side 3 av 5

20 Kjernetid i romjula Fri jul- eller nyttårsaften pluss en dag mellom jul og nyttår. ST 16/14 KU SEKRETARIATET. ORIENTERING OM STATUS Styretsvedtak Styret tar informasjonen fra daglig leder til orientering. Styret ønsker å avvente innkjøp av elektronisk saks- og arkivsystem, men ber daglig leder om å sette i gang prosessen med å etablere egen hjemmeside for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Styretsbehandling Sekretæren gjennomgikk de sakene som fremkommer av saksframlegget. Som følge av usikkerheten rundt etablering av ny revisjonsordning og mulig påfølgende ny organisering av sekretariatene, ønsker styret at det avventes med å etablere et elektronisk saks- og arkivsystem. Vurderingene bygger også på sekretariatets forsikringer om at det ikke er akutt behov for en slik etablering. For å få en bedre tilgjengelighet til kontrollutvalgenes saker og møtedokument, ønsker styret at det settes i gang arbeidet med å etablere en hjemmeside for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Trond Hansen Riise forlot møte k1.1235, før votering i saken. Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styret medlemmer. (7 voterende) Sekretærensinnstilling Styret tar informasjonen fra daglig leder til orientering. SF 17/14 MØTEPLAN FOR STYRET 2015 Styretsvedtak Møteplan for styret for 2015 tas til etterretning. Styretsbehandling Ingen hadde innvendinger til at mandag 23.mars, onsdag 9.september og onsdag 2. desember blir datoer for styremøter i Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (7 voterende). ST 12/14 EVENTUELT Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp: Side 4 av 5

21 skjema for reiseregning, kjøreregning og kjørebok. Det ble delt ut skjema uten Molde kommunes logo, slik styret bad om i forrige møte. styrehonorar. Sekretæren bad om kontonummer for utbetaling av styrehonorar fra de som ikke hadde innlevert dette tidligere. Rita Rognskog Ola Krogstad Jim Erik H. Johansen nestleder leder Stein Brubæk Paul Nauste Odd I. Røhmesmo Trond Hansen Riise Finn Myrland Jane Anita Aspen sekretær Side 5 av 5

22 Møtebok fra møte i styringsgruppa Møtet ble avviklet i fylkesrevisjonens møterom i Julsundvn. 7, Molde og tok til kl Til stede: Knut Anders Oskarson, Ola Krogstad, Ola Rognskog, Thorbjørn Fylling, Ronny Rishaug. Ellers var innkalt Asmund Kristoffersen, Eirik Jenssen, Sigmund Harneshaug, Bjarne Dyrnes og Kjetil Bjørnsen. Hans Blø førte møteboka. Lederen, Knut Anders Oskarson, ønsket velkommen, og gav en kort statusmelding siden forrige møte, bl.a. om behandlinga av utredninga om ny interkommunal revisjonsordning i kommunene. Det ble bl.a. opplyst at representantskapet i Kommunerevisjonsdistrikt 3 i M&R IKS skal ta stilling til utredninga i møte den 5. des. d.å. Status i dag. Vedtakene i resp. kommunestyrer og fylkesting som har behandlet utredninga, var utsendt til deltakerne på forhånd, og lederen gjennomgikk innholdet i disse. På forespørsel orienterte revisjonssjef Kjetil Bjørnsen fra behandlinga av utredninga i distr. 3, og nevnte at utredninga fikk en positiv tilslutning i styret i IKSet. Vedtak: Styringsgruppa tar vedtakene i kommunestyrene og i fylkestinget samt orienteringa fra distr. 3 til etterretning. Arbeidsgruppa blir bedt om å vurdere innspillene som er kommet i det videre arbeidet. Organisering av arbeidet videre. Vedtak: Organiseringa av arbeidet blir videreført etter samme modell som tidligere med styringsgruppe og arbeidsgruppe. Som prosessleder og som leder av arbeidsgruppa blir engasjert/valgt Asmund Kristoffersen. Oppgaver Vedtak: Arbeidsgruppa får i oppdrag å utarbeide utkast til selskapsavtale og eieravtale, og at disse foreligger innen neste møte i styringsgruppa. Styringsgruppas neste møte. Vedtak: Styringsgruppa ønsker å få besøk av daglig leder i KomRev Trøndelag IKS i neste møte, for å bli orientert om erfaringene man har høstet mht. organisering og styring av selskapet. Videre oppgaver. Vedtak: Arbeidsgruppa blir bedt om å arbeide videre med og ev. legge fram for styringsgruppa forslag til hvordan man skal løse utfordringer knyttet til IKT-løsning, revisjonsverktøy kontorlokaler i Molde

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/156 Møtedato/tid: 02.12.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer