Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn"

Transkript

1 for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9)

2 INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM og STJØRDAL Viktige telefonnummer Sentralbord (Orkanger, Trondheim og Stjørdal) Telefaks (Orkanger, Trondheim og Stjørdal) Havnevakta (Orkanger, Trondheim og Stjørdal) Havnevakta, mobil (Døgnbetjent, alle havner) Drift Orkanger (07:00-15:00, utover dette ) Drift Stjørdal ( ) Utenom ordinær arbeidstid (hverdager kl. 08:00 15:30) er sentralbordet omkoblet til havnevakta, benytt Havnevakta er døgnbetjent og lytter også på VHF kanal 14/16. Oppnås ikke kontakt, er havnevakta ute av patruljebilen. Prøv igjen noen minutter senere, eller legg igjen beskjed på svarer. Havnevakta Skipsanløp/tjenester Ass. havnekaptein Barstad Skipsklarering/tjenester Trafikkinspektør Fagerdal Parkering/tjenester Vedlikeholdsleder Eiendomsforvalter Bjørnbeth Eiendommer, utleie Eiendomsforvalter Nordmo Eiendommer, utleie Konsulent Mattsson Avgifter, faktura Driftsleder Bjørn Steinshaug Driftsansvarlig Orkanger Stjørdal Sjøtransport Drift Stjørdal ANDRE VIKTIGE TELEFONNUMMER Trondheim Orkanger Stjørdal Brann Politi 112/ / /02800 Sykehus/ambulanse Luftambulanse Broåpning til/fra Kanalhavna. Bestilling på Internett eller tlf./vhf til Havnevakta Losbestilling (Kvitsøy) telefaks J.P. Strøm Losse & Lastekontoret Bring Logistics, Trondheim Bring Logistics, Orkanger / P.T. Lykke Nor Lines Veolia Miljø Gjenvinning Rimship Fosen Trafikklag Tollvesenet Orkla Shipping & Trading / Stjørdal Sjøtransport AS Se også

3 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. I ALMINNELIGE BESTEMMELSER ALMINNELIGE BESTEMMELSER Formål (jf. Forskrift nr av ) Hjemmel Straffeansvar (jf. Forskrift av ) Avgiftsområde, Trondheim havnedistrikts grenser Innkreving av havneavgifter Avrundingsregler Regulering av takster m.m Morarenter Merverdiavgift Ikrafttredelse, opphevelse... 8 KAP. II SKIPS- OG VAREAVGIFTER ANLØPSAVGIFT (JF. FORSKRIFT NR AV , 5 OG 8) Beregningsgrunnlag for anløpsavgift Regulativ for anløpsavgift Anløpavgiften erlegges etter følgende kriterier: Fritatt for anløpsavgift er: KAIAVGIFT (JF. FORSKRIFT NR AV OG 9) Beregningsgrunnlag for kaiavgift Regulativ for kaiavgift Kaiavgiften erlegges etter følgende kriterier: Fritatt for kaiavgift er: VAREAVGIFT (JF. FORSKRIFT NR AV , 11) Beregningsgrunnlag for vareavgift Regulativ for vareavgift Vareavgift beregnes ut fra følgende kriterier:... 16

4 4.4 Fritatt for vareavgift er: Oppkrevingsbestemmelser m.m. : ISAVGIFT (JF. FORSKRIFT NR AV , 12) PASSASJERAVGIFT (JF. FORSKRIFT NR AV , 13) KAP. III VEDERLAG (TJENESTER) (JF. FORSKRIFT NR AV , 15) KRANER Kapasitet og regulativ for kraner Vilkår for leie av kraner LAGRING AV VARER OG CONTAINERE M.V Beregningsgrunnlag for opplagsavgift Regulativ for opplagsavgift Bestemmelser for opplagsavgift SPORAVGIFT Regulativ og vilkår for sporavgift BORTLEIE OG BRUK AV BÅTER OG FLYTENDE MATERIELL Regulativ for båter og flytende materiell m.v Vilkår VANN TIL SKIP Regulativ og vilkår for levering av vann UTLEIE AV MATERIELL Utleie av materiell inkludert fører Utleie av annet materiell UTLEIE AV ARBEIDSKRAFT M.V Utleie av arbeidskraft til andre REGULATIV OG VILKÅR FOR LEVERING AV STRØM Regulativ for levering av strøm... 26

5 14.2 Vilkår for levering av strøm BRUK AV RO/RO-RAMPE VED KAI Vilkår og regulativ UTLEIE AV PARKERINGSPLASSER Regulativ for parkeringsplasser (personbiler) Vilkår for leie av parkeringsplass(er) ANDRE TJENESTER FORTØYNINGSBISTAND Regulativ og vilkår for bistand ved fortøyning FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV AREAL OG EIENDOM LEIE AV FORTØYNINGSPLASSER (JF. FORSKRIFT NR AV , 9E) Regulativ og vilkår BESTEMMELSER OG GEBYR VED LEVERING OG MOTTAK AV AVFALL OG LASTERESTER FRA SKIP (JF. FORSKRIFT NR OM LEVERING AV AVFALL OG LASTERESTER FRA SKIP) Hjemmel Forskriftens formål Avfallsplan Vilkår Gebyret (vederlag) beregnes etter følgende kriterier Avfallsgebyrer (Vederlag) Fakturering VEDERLAG FORBUNDET MED GJENNOMFØRING AV SIKKERHETSTILTAK (JF. FORSKRIFT NR. 825 OM SIKKERHET OG TERRORBEREDSKAP I NORSKE HAVNER) Bakgrunn Hjemmel Beregningsgrunnlag for vederlagene ISPS- Vederlag... 34

6 22.5 Fakturering... 34

7 Kap. I ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 Formål (jf. Forskrift nr av ) Havneavgiftene skal sammen med havnas øvrige inntekter (vederlag) bringe til veie de midler Trondheimsfjorden Interkommunale Havn (TIH) trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg, installasjoner m.v. Basis for avgiftene skal være TIH kostnader og utgifter. 1.2 Hjemmel Avgiftene er fastsatt etter Kgl. res. av nr og forskrift fastsatt av Fiskeridepartementet av nr i medhold av 22 og 24 i Havne- og farvannsloven av 8. juni 1984 nr. 5. Dette er i henhold til Midlertidig forskrift om havneavgifter som ledd i en overgangsordning, med hjemmel i lov om havner og farvann ledd, samt vedtak i Styret i TIH, sak 47/09 og Representantskapet, sak 10/ Straffeansvar (jf. Forskrift av ) Med bøter straffes etter 28 i lov om havner og farvann den som forsettelig eller uaktsomt unndrar seg betaling av gyldig vedtatte havneavgifter. Manglende vederlag innkreves etter de privatrettslige regler. 1.4 Avgiftsområdes grenser Trondheim havnedistrikts grense på land i Trondheim kommune ble fastsatt av Trondheim bystyre den , sak B nr. 208/87, og på Orkanger av Orkdal kommunestyre den , sak 082/02. I sjøen gjelder avgiftsområdet innfor kommunes sjøområde (grensene i sjø) i kommunene Stjørdal, Trondheim og Orkanger hjemlet i havne- og farvannsloven ledd. 1.5 Innkreving av havneavgifter Havneavgiftene kreves opp innenfor avgiftsområde og gjelder for bruk av farvannet, offentlige kaier og kaiarealer som eies/disponeres av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS. Oppkreving og beregning skal skje i samsvar med dette regulativ (jf. Forskrift av , 2). 1.6 Avrundingsregler Avgifter og vederlag avrundes til hele kroner etter vanlige regler (50 øre ned, 51 øre opp). 1.7 Regulering av takster m.m. Arbeidslønnsandelen i regulativets takster kan bli gjenstand for regulering av havneadministrasjon ved endringer i nye lønnsregulativ.

8 Regulering av takster for leie av strøm og levering av vann foretas av havneadministrasjonen i takt med reguleringen av elektrisitetsverkets og kommunens regulativ for vannlevering. Havneavgiftene gjelder i budsjettåret. Havneavgiftene skal ikke forhøyes i perioden med mindre det oppstår vesentlig endrede forhold som kan føre til at det oppstår underskudd. Havneadministrasjonen kan, når særlige omstendigheter foreligger, bestemme at påløpende havneavgifter i enkelte tilfeller nedsettes eller ettergis. Merverdiavgiften reguleres til enhver tid etter Lov om merverdiavgift med forskrifter. 1.8 Morarenter Renter belastes i henhold til morarenteloven med tillegg av et purregebyr fastsatt av staten. 1.9 Merverdiavgift Alle satser i regulativet er uten mva. Merverdiavgift belastes etter Merverdiavgiftsloven av 19. juni 1969 nr. 66 med senere endringer, samt etter aktuelle forskrifter og skatte-, avgifts- og tollvedtak. Det beregnes merverdiavgift ved omsetning av infrastrukturtjenester fra kommunal havn omfattet av Havneloven (lov av 8. juni 1984 nr. 51) på virksomhetsområder hvor det oppkreves havneavgifter eller vederlag i samsvar med Havnelovens kapittel VI. Det beregnes ikke merverdiavgift på infrastrukturtjenester til utenlandske skip, til norske skip i utenriks fart, til orlogsfartøy, eller til andre statsfartøy med bestemt virksomhet. Dette bygger på en særskilt fritaksregel, jf. forskrift og 15. Det beregnes ikke merverdiavgift på utleie av båtplasser til fritidsbåter som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt Ikrafttredelse, opphevelse Trondheimsfjordens Interkommunale Havns Forskrift og Havneregulativ trer i kraft fra 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves Trondheimsfjorden Interkommunale Havns Forskrift og Havneregulativ av Side 8

9 Kap. II SKIPS- OG VAREAVGIFTER 2. ANLØPSAVGIFT (jf. Forskrift nr av , 5 og 8) 2.1 Beregningsgrunnlag for anløpsavgift Anløpsavgifter beregnes etter fartøyets ytre mål med største lengde (L), pluss største bredde (B) multiplisert med sommerdypgående (D). Avgiftsgrunnlaget G = (L+B) x D (min. 3 m, for lengde over 25 m). Fartøyer/flytende innretninger som er definert som hjemmehørende, jf og beregnes ut fra største lengde. Dersom dimensjonene ikke går frem av målebrev, bestemmes disse av Trondheim Havn etter skjønn. 2.2 Regulativ for anløpsavgift Med de unntak som er nevnt, skal et hvert fartøy som anløper innenfor avgiftsområde betale anløpsavgift etter følgende G-grupperinger og satser: SATS PR G SUM KR. AKK. SUM KR De første 150 G kr 1,31 196,50 196,50 De neste 150 G kr 1,76 264,00 460,50 De neste 200 G kr 2,00 400,00 860,50 De neste 200 G kr 3,77 754, ,50 De neste 200 G kr 4,13 826, ,50 De neste 300 G kr 4, , ,50 De neste 300 G kr 4, , ,50 De neste 500 G kr 5, , ,50 De neste 500 G kr 5, , ,50 De neste 1000 G kr 6, , ,50 For alle G over 3500 G: kr 8,35 pr. G. Det totale avgiftsbeløp avrundes til nærmeste krone. Sjøfly betaler kr. 57,00 pr. landing. Side 9

10 2.3 Anløpavgiften erlegges etter følgende kriterier: Anløpsavgift erlegges pr. anløp i havnedistriktetene. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn. (Døgn beregnes fra ankomst). Anløp av flere havner (Orkanger, Trondheim og Stjørdal) innfor TIHs havnedistrikter medfører ikke ny anløpsavgift Ankring eller stopp innenfor havnedistriktet for i landsetting av gods eller passasjerer, er anløp og beregnes etter punkt Fartøyer som er under 25 m og er fortøyd ved privat kai/brygge innenfor det sentrale havneområdet i Trondheim betaler anløpsavgift med 40 % av satsene i punkt Fritatt for anløpsavgift er: Fartøyer som passerer havnedistriktet uten å anløpe havnen eller har kortere stopp for losskifte Fartøyer som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand (ikke fritidsbåter), når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster eller losser eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer Bergings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging eller isbryting Orlogsfartøyer, så vel norske som utenlandske. (jf. kgl. res. av ) Politiets, Brannvesenets, Redningsselskapets og egne fartøyer, og fartøyer som har oppgaver for TIH innen havnedistriktet Fartøyer som betaler havneavgifter etter pkt Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet Kystverkets fartøyer som utfører arbeid innen havnedistriktet. 3. KAIAVGIFT (jf. Forskrift nr av og 9) 3.1 Beregningsgrunnlag for kaiavgift Kaiavgifter beregnes etter fartøyets ytre mål med største lengde (L), pluss største bredde (B) multiplisert med sommerdypgående (D). Avgiftsgrunnlaget G = (L+B) x D (min 3 m, for lengde over 25 m). Fartøyer under 25 m betaler avgift etter pkt Dersom dimensjonene ikke går frem av målebrev, bestemmes disse av Trondheim Havn etter Side 10

11 skjønn. 3.2 Regulativ for kaiavgift Trondheim. Med de unntak som er nevnt, skal et hvert fartøy som benytter offentlige kaier i Trondheim betale kaiavgift etter følgende G-grupperinger og satser: SATS PR SUM AKK. SUM G KR KR De første 150 G kr 1,59 238,50 238,50 De neste 150 G kr 2,27 340,50 579,00 De neste 200 G kr 3,36 672, ,00 De neste 200 G kr 4,04 808, ,00 De neste 200 G kr 5, , ,00 De neste 300 G kr 5, , ,00 De neste 300 G kr 5, , ,00 De neste 500 G kr 7, , ,00 De neste 500 G kr 8, , ,00 De neste 1000 G kr 9, , ,00 For alle G over 3500 G: kr 10,62 per G. Minste kaiavgiftssats per døgn: kr 86,28. Det totale avgiftsbeløp avrundes til nærmeste krone Orkanger. Med de unntak som er nevnt, skal et hvert fartøy som benytter de offentlige kaier i Orkanger betale kaiavgift etter følgende G-grupperinger og satser: SATS PR SUM AKK. SUM G KR KR De første 150 G kr 1,40 210,00 210,00 De neste 150 G kr 2,04 306,00 516,00 De neste 200 G kr 3,10 620, ,00 De neste 200 G kr 3,78 756, ,00 De neste 200 G kr 4,25 850, ,00 De neste 300 G kr 5, , ,00 De neste 300 G kr 5, , ,00 De neste 500 G kr 7, , ,00 De neste 500 G kr 8, , ,00 De neste 1000 G kr 8, , ,00 For alle G over 3500 G: kr 10,11 per G. Minste kaiavgiftssats per døgn: kr 66,78. Det totale avgiftsbeløp avrundes til nærmeste krone Stjørdal. Med de unntak som er nevnt, skal et hvert fartøy som benytter offentlige Side 11

12 kaier i Stjørdal betale kaiavgift etter følgende G-grupperinger og satser: SATS PR SUM AKK. SUM G De første 150 G Kr 1,28 192,00 192,00 De neste 150 G Kr 1,90 285,00 477,00 De neste 200 G Kr 2,84 568, ,00 De neste 200 G Kr 3,45 690, ,00 De neste 200 G Kr 3,88 776, ,00 De neste 300 G Kr 4, , ,00 De neste 300 G Kr 4, , ,00 De neste 500 G Kr 6, , ,00 De neste 500 G Kr 7, , ,00 De neste 1000 G Kr 7, , ,00 For alle G over 3500 G: kr 8,58 per G. Minste kaiavgiftssats per døgn: kr. 86,71 Det totale avgiftsbeløp avrundes til nærmeste krone Havneavgifter for båter under 25 m betaler etter følgende lengder og satser: Med største lengde fra: Lengde i meter Pr. mnd Pr. år 0-9,9 kr 353, , ,9 kr 790, , ,9 kr 1035, , ,9 kr 2453, ,00 Alle båter som avgiftsberegnes etter punkt har en måneds oppsigelse Sjøfly som benytter pongtonger/kaier betaler kr. 59,00 pr. døgn. 3.3 Kaiavgiften erlegges etter følgende kriterier: Kaiavgiften svares pr. påbegynt døgn (liggetid) Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for 1/2 døgn. Det betales dog alltid full kaiavgift for minst ett døgn For fartøyer, som etter ordre fra havneadministrasjon, må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. Men hvis fraværet fra kaien overstiger 3 timer, skal det skje tilsvarende fradrag i den beregnede totale liggetid. Skifter et fartøy Side 12

13 offentlig kaiplass innenfor havnedistriktet uten i mellomtiden å ha vært utenfor havnedistriktets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet hadde ligget ved kaien uten avbrytelse I tilfeller hvor et fartøy har fått tillatelse til å ligge ved kai over 2 døgn, uten at lossing/lasting av gods eller passasjerer har funnet sted, og hvor det ikke ligger i veien for annen trafikk, blir kaiavgiften redusert med 50 % fra 3. døgn. Dette gjelder ikke fartøyer som er definert under punkt Fartøyer som etter søknad blir tildelt opplagsplass utover 30 dager, kan få en rabatt på kaiavgift med 70 %. Dette gjelder ikke fartøyer under punkt Fartøyer under 25 m som fortøyer ved offentlig kai/gjestebrygge med liggetid inntil 2 timer mellom kl. 08:00 og 20:00 på hverdager og mellom kl. 08:00 og 14:00 på lørdager kan etter avtale med havnevakta bli fritatt for kaiavgift for denne perioden. De ovennevnte båter som blir tildelt kaiplass utover de 2 timer som nevnt ovenfor, eller fortøyer ved gjestebrygge, skal betales forskuddsvis med kr. 150,- pr. påbegynt døgn. Tilkobles strøm uten måler betales i tillegg kr 50,00 pr. påbegynt døgn Båtforeninger, institusjoner og firma, kan etter søknad leie fortøyningsinnretning innenfor havnedistriktet, jf. kap. III, vederlag, punkt Selv om et fartøy er tilstått fortøyningsplass må det til enhver tid kunne forhale til en annen plass eller avvises fra havnen etter pålegg fra havnemyndighetene. 3.4 Fritatt for kaiavgift er: Orlogsfartøyer, så vel norske som utenlandske. (jf. Kgl.res. av ) Fartøyer dokket i Trondheim Tørrdokk og ved private kaier, jf Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet Politiets, Brannvesenets, Redningsselskapets og egne fartøyer, samt fartøyer som har oppgaver for TIH innen havnedistriktene Kystverkets fartøyer som utfører arbeid for TIH eller Kystverket innenfor havnedistriktene Fartøy som betaler avgifter etter pkt VAREAVGIFT (jf. Forskrift nr av , 11) Side 13

14 4.1 Beregningsgrunnlag for vareavgift Vareavgiften kreves opp innenfor Trondheim, Orkdal og Stjørdals havnedistrikts grenser, for varer som losses/lastes på TIHs eiendom. Oppkreving og beregning skal skje i samsvar med dette havneregulativ. Beregningsgrunnlaget for vareavgiften er varens brutto vekt i metrisk tonn. Volumgods regnes om til vektenhet, hvor 1 m 3 ikke er mindre enn 0,5 tonn. Enhetslaster avgiftsberegnes etter stykkpris, men både antall og vekt innrapporteres. 4.2 Regulativ for vareavgift Definisjon av lastetyper A = Stykkgods er varer som er emballert, palletert eller stuet i containere, eller løst stuet, slik at det kan behandles som en enhet enten med kran, truck/traktor eller flak, unntak er Big Bags og spesifiserte varer, se nedenfor. B = C = Bulk menes varer (tørr eller flytende) som er uemballert og løst stuet direkte i lasterom og losses/lastes med grabb eller spesielle anordninger f.eks. rør/ transportband/skruer. Annet er alle partilaster som losses/lastes som Big Bags (storsekker) og i tillegg andre spesifiserte partilaster som: Bygningsprodukter, trelast og skifer Papir og plast Jern og aluminium Enhetslaster kjøretøy/transportmidler: D = Lastebiler, busser og trailere uten tilhengere E = Medfølgende og ikke selvgående tilhengere/campingvogner F = Personbiler Havnemyndighetene fastsetter varegruppe og lastetype etter skjønn hvis tvist oppstår. Vareavgift over offentlige kaier i Trondheim NST/R Lastetyper Varegr: Varebenevnelse (tonnpris): A B C 1 Korn Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 2 Potet, friske grønnsaker, frukt Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 3 Levende dyr, sukkerroer Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 4 Tre og kork Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 5 Tekstiler og tekstilavfall, andre Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 6 Næringsmiddel, fisk, matvarer, for med mer Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 7 Oljefrø og oljeholdige frukter, fett Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 8 Fast mineralsk brensel Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 9 Råolje Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 10 Petroleumsprodukter Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 11 Jernmalm, jern- og stålavfall, støv Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 12 Ikke-jernholdige mineraler og avfall Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 Side 14

15 13 Råvarer/halvfabrikata av metall Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 14 Sement, kalk, bearbeidede bygningsmaterialer Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 15 Råmineraler og bearbeidede mineraler Kr 19,70 Kr 5,18 Kr 12,35 16 Natur- og kunstgjødsel Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 17 Kjemiske kullprodukter, tjære Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 18 Kjemiske produkter, unntatt kjemiske og tjære Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 19 Cellulose og papiravfall Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 20 Kjøretøyer og transportmateriell, maskiner. motorer, også demonterte deler Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 21 Bearbeidede varer av metall Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 22 Glass, glassvarer, kjemiske produkter Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 23 Lær, tekstiler, klær, diverse bearbeidede varer Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 24 Diverse varer Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 25 Uspesifiserte varer (Ukjent vare) Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 Enhetslaster (stykkpris): D E F 20 Kjøretøy, lo/lo, ro/ro, lastetype D, E og F 54,54 27,53 27,53 24 Motorbåter, seilbåter, lastetype D 54,54 60 Passasjerer kr 00,00 kr 00,00 kr 00,00 Vareavgift over offentlige kaier i Orkanger: NST/R Lastetyper Varegr: Varebenevnelse (tonnpris): A B C 1 Korn Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 2 Potet, friske grønnsaker, frukt Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 3 Levende dyr, sukkerroer Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 4 Tre og kork Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 5 Tekstiler og tekstilavfall, andre Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 6 Næringsmiddel, fisk, matvarer, for med mer Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 7 Oljefrø og oljeholdige frukter, fett Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 8 Fast mineralsk brensel Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 9 Råolje Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 10 Petroleumsprodukter Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 11 Jernmalm, jern- og stålavfall, støv Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 12 Ikke-jernholdige mineraler og avfall Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 13 Råvarer/halvfabrikata av metall Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 14 Sement, kalk, bearbeidede bygningsmaterialer Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 15 Råmineraler og bearbeidede mineraler Kr 17,62 Kr 5,18 Kr 12,35 16 Natur- og kunstgjødsel Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 17 Kjemiske kullprodukter, tjære Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 18 Kjemiske produkter, unntatt kjemiske og tjære Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 19 Cellulose og papiravfall Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 20 Kjøretøyer og transportmateriell, maskiner. motorer, også demonterte deler Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 21 Bearbeidede varer av metall Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 22 Glass, glassvarer, kjemiske produkter Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 23 Lær, tekstiler, klær, diverse bearbeidede varer Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 24 Diverse varer Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 25 Uspesifiserte varer (Ukjent vare) Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 Enhetslaster (stykkpris): D E F 20 Kjøretøy, lo/lo, ro/ro, lastetype D, E og F Kr 179,70 Kr 179,70 Kr 179,70 24 Motorbåter, seilbåter, lastetype D Kr 179,70 Kr 179,70 Kr 179,70 Side 15

16 60 Passasjerer Kr 0,00 Kr 0,00 Kr 0,00 Merknader/spesialpriser for Orkanger Oljerør/stålrør som losses over kai på konvensjonell måte eller i container og som skal inngå i produksjon på Grønøra for deretter å bli utskipet ved spooling over kai IV vil bli ilagt vareavgift som dekker både inn- og utskipning (Transittlast) ved innskipning. Denne avgiften beregnes etter totalt losset kvantum og erlegges med gjeldende sats multiplisert med 2. For rør som blir belagt med belegg på Grønøra og som skipets ut som nevnt i dette avsnitt kommer et tillegg på kr 1,15 pr tonn. Dette ilegges også ved innskipning. All avgift ilegges vareeier. Vareavgift over offentlige kaier i Stjørdal: NST/R Lastetyper Varegr: Varebenevnelse (tonnpris): A B C 1 Korn Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 2 Potet, friske grønnsaker, frukt Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 3 Levende dyr, sukkerroer Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 4 Tømmer, Tre og kork Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 5 Tekstiler og tekstilavfall, andre Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 6 Næringsmiddel, fisk, matvarer, for med mer Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 7 Oljefrø og oljeholdige frukter, fett Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 8 Fast mineralsk brensel Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 9 Råolje Kr 17,02 Kr 14,00 Kr 12,35 10 Petroleumsprodukter, gass Kr 18,00 Kr 18,0 Kr 18,00 11 Jernmalm, jern- og stålavfall, støv Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 12 Ikke-jernholdige mineraler og avfall Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 13 Råvarer/halvfabrikata av metall Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 14 Sement, kalk, bearbeidede bygningsmaterialer Kr 17,02 Kr 8,81 Kr 12,35 15 Råmineraler og bearbeidede mineraler Kr 17,02 Kr 5,18 Kr 11,76 16 Natur- og kunstgjødsel Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 17 Kjemiske kullprodukter, tjære Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 18 Kjemiske produkter, unntatt kjemiske og tjære Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 19 Cellulose og papiravfall (returpapir) Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 03,47 20 Kjøretøyer og transportmateriell, maskiner. motorer, også demonterte deler Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 21 Bearbeidede varer av metall Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 22 Glass, glassvarer, kjemiske produkter Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 23 Lær, tekstiler, klær, diverse bearbeidede varer Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 24 Diverse varer Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 25 Uspesifiserte varer (Ukjent vare) Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 Enhetslaster (stykkpris): D E F 20 Kjøretøy, lo/lo, ro/ro, lastetype D, E og F Kr 180,00 Kr 180,00 Kr 180,00 24 Motorbåter, seilbåter, lastetype D Kr 180,00 Kr 180,00 Kr 180,00 60 Passasjerer Kr 0,00 Kr 0,00 Kr 0, Vareavgift beregnes ut fra følgende kriterier: Vareavgiften gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen og som Side 16

17 føres over TIHs kaier For varer som ankommer havnen i transitt og som videreforsendes med fartøy uten bearbeiding etter et opphold i havna, erlegges vareavgift kun ved inngående. For varer i transitt til utlandet, erlegges dog vareavgiften ved utgående Vareavgift pålegges også varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kaianlegget, hvis et av fartøyene ligger ved kaien. Avgiften oppkreves med en tredjedel av hva som er bestemt for varer som føres over kaien Vareavgiften dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning disponert av TIH inntil 48 timer etter endt utlossing av skip eller inntil 48 timer før lastingen av skipet tar til Vareavgift for inngående varer påhviler varemottaker, og for utgående varer påhviler avgiften vareavsender. Dette skal dog ikke være til hinder for at vareavgiften ved innenrikske forsendelser etter avtale kan pålegges transportøren dersom avgiften innberegnes i frakten Tunglast og farlig last som krever spesielle arrangement/behandling i havna, avgiftsberegnes og behandles etter avtale. 4.4 Fritatt for vareavgift er: Passasjerers bagasje Proviant, vann, olje og skipsfornødenheter som innlastes til fartøyets eget behov. 4.5 Oppkrevingsbestemmelser m.m. : Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi TIH de opplysninger som er nødvendige for å beregne og innkreve avgifter og føring av statistikk. TIH har adgang til å foreta kontroll ved stikkprøver og kan kreve å få utlevert, manifest, fraktbrev og annen fraktdokumentasjon Vareavgiften oppkreves av lokale skipsmeglere/havneoperatører etter faktura fra TIH. For denne tjenesten gis en oppkrevingsgodtgjørelse på 7 % av beregnet vareavgift dersom losse- og lasteoppgaven er oversendt Trondheim Havn innen 5 virkedager fra skipets avgang. Skipsførere og andre operatører skal oversende losse- lasterapport senest en virkedag etter skipets avgang Skyldig havneavgifter både av fartøy og vare er tvangsgrunnlag for utlegg. Side 17

18 5. ISAVGIFT (jf. Forskrift nr av , 12) Hvis det fryser til farleden, og dette hinder for den alminnelige ferdsel vil isbryting bli iverksatt. Kostnadene ved isbrytingen i tidsrommet mellom 1. desember og 31. mars skal oppkreves som isavgift av ethvert fartøy som trafikkerer havnedistriktene og av varer som lastes eller losses. Avgiften erlegges pr. anløp. 6. PASSASJERAVGIFT (jf. Forskrift nr av , 13) Ingen passasjeravgift for Side 18

19 KAP. III VEDERLAG (TJENESTER) (jf. Forskrift nr av , 15) 7. KRANER 7.1 Kapasitet og regulativ for kraner Kapasitet og plassering Kran nr. Sted Maks tonn Radius m/tonn 42 Kai 42, Transittkaia m / 33 tonn 32 m / 16 tonn 46 Kai 46, Kullkranpiren m (fra kaikant 12,2 m) 1 Kai 3, Orkanger 25 11,5 m på 25 tonn 2 Kai 2, Orkanger m på 50 tonn-30 m/ 30 tonn Regulativ for kraner inkludert kranfører eks. mva. Kran nr. Kr/time Kr/time Kr/time Lørdag Lørdag Helg og høytidsdager 42 TRD 1483, , , ,00 46 TRD 798,00 985, , ,00 1 ORK 798,00 985, , ,00 2 ORK 798,00 985, , ,00 Del av halvtime regnes som halvtime Minimum betaling per løft eller lastebil = 1 time, deretter per påbegynte halvtime For krandrift utenfor ordinær arbeidstid bergenes minstetid 2 timer Priser per tonn per time gis på forespørsel. Oppmøte og ventetid uten krandrift beregnes etter punkt Vilkår for leie av kraner Mot godtgjørelse og etter disse bestemmelser, stiller Trondheim Havn følgende skinnegående elektriske kraner med løfteevne fra 12 til 50 tonn til disposisjon for havnens brukere: Kranene utleies fortrinnsvis til lossing og lasting av skip. Kranene bestilles ved henvendelse til Trondheim Havn Ordinær arbeidstid for krankjøring er fra kl. 07:00 15:00 på ukens 5 første dager. Bestilling av kraner til arbeid innenfor ordinær arbeidstid må skje med minst to timers frist. Bestilling av kran til kl. 07:00 må skje innen kl. 14:00 dagen før Krankjøring på bevegelige høytids- og helligdager som 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, Side 19

20 langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag kan utføres hvis Trondheim Havn kan stille bemanning Arbeid utenom ordinær arbeidstid skal fortrinnsvis varsles innen kl. 14:30 dagen før og skal bekreftes innen kl. 14:30 samme dag som arbeidet skal utføres. Siste frist for endringer i tidspunkt for utkallelse, må skje minimum 2 timer før tidspunkt for forhåndsvarsling er gitt. Godtgjøring skjer fra det endelige fastsatte tidspunkt for fremmøte Bestilling av kraner til overtidsarbeid på lørdag og søndag, må varsles innen kl. 12:00 på fredag. Bestilling av kran til arbeid på dager etter bevegelige høytids- og helligdager må skje innen kl. 12:00 dagen før helgedagen Bestilleren plikter å gi oppgave over godsets art og vekt ved bestilling. Ved bestilling av kran til overtidsarbeid skal det alltid oppgis antatt tidspunkt, varighet og godsmengde Krankjøring som er bestilt utenom nevnte frister, utføres bare hvis Trondheim Havn kan stille bemanning Fremleie eller overdragelse av kran til andre er ikke tillatt med mindre Trondheim Havn samtykker i dette Kranførerens oppgave over brukstid, mengde eller konnossementets vekt, attestert av Trondheim Havn, vil bli lagt til grunn for avgiftsberegningen, med mindre bestilleren selv ønsker å attestere brukstiden Brukstiden omfatter klargjøring av kranen før og etter bruk, og om nødvendig, fremkjøring og tilbakekjøring av kranen før og etter bruk Kranene må ikke benyttes til større løft enn anført. Bestilleren må på oppfordring fremvise konnossement, faktura eller annet bevis for vekten av godset som skal løftes. Ansvar vil i tilfelle bli gjort gjeldende Kranene må ikke benyttes til å trekke frem last i skipsrommet. Tau og krankrok må holdes klar av lukekarm. All personell som befinner seg under kranens arbeidsområde skal bære værnesko og hjelm Forlanger bestiller kranene flyttet, må han stille tilstrekkelig hjelp, og han er ansvarlig for passing av kabel under flyttingen. Det påligger også bestillerens folk å påse, at kransporet er klart før flyttingen foretas. Bestiller belastes etter punkt 13.1 med unntak hvis det gjelder en pågående operasjon. Side 20

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund 11.07.2013 Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 - INFORMASJON

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2015, revidert 15.12.14, PS-14/195 (14/2790) Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

FORSLAG www.drammenhavn.no

FORSLAG www.drammenhavn.no Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2014 FORSLAG www.drammenhavn.no 1 Drammen havn Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen

Detaljer

2015 Ferge og trafikkhavn

2015 Ferge og trafikkhavn 2015 Ferge og trafikkhavn Vederlag og gebyrer for Horten havn Horten havnevesen 01.01.2015 HORTEN HAVNEVESEN Telefon: 33 08 64 00 E-post: postmottak@hortenhavn.no Postadresse: Postboks 167, 3192 Horten

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

Avfallsplan for Kjøllefjord havn

Avfallsplan for Kjøllefjord havn Avfallsplan for Kjøllefjord havn Lebesby-Kjøllefjord havn KF Revidert og vedtatt xx.xx.xxxx i Lebesby havnestyre Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1 Innledning...2 2 Formål og virkeområde...3

Detaljer

Forskrift om orden i og bruk av havner, Vikna kommune, Nord- Trøndelag. Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene

Forskrift om orden i og bruk av havner, Vikna kommune, Nord- Trøndelag. Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene Forskrift om orden i og bruk av havner, Vikna kommune, Nord Nord-Trøndelag. Trøndelag. Forskrift om orden i og bruk av havner, Vikna kommune, Nord- Trøndelag. Fastsatt av Vikna kommunestyre 10.12.2009

Detaljer

FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS

FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS 1 Forskrift om bruk av og orden i havner, Nordkapp og Porsanger kommune, Finnmark. Fastsatt av Nordkapp og Porsanger havnestyre 29.april 2008

Detaljer

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT Fastsatt av Grenland havneråd 18. desember 1992 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann 16, 2. ledd. Godkjent av Kystdirektoratet

Detaljer

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene. Kap. II Fortøyning, opphold i havnen m.m Kap III. Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg Kap. IV Forskjellige

Detaljer

5/92 SKIPSAVFALL. Problembeskrivelse og forslag til løsning

5/92 SKIPSAVFALL. Problembeskrivelse og forslag til løsning 5/92 SKIPSAVFALL Problembeskrivelse og forslag til løsning Norges Rederiforbund Norges Naturvernforbund FORORD Norge har en lang og sårbar kyst. Et rikt liv trues stadig av ulike typer forurensing. Både

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004 Rundskriv nr. 1/2004 Mo Tollvesenets Inngående håndbok gruppe M-4, avgiftskode EM Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag.

Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag. Namsos Kommune Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag. Fastsatt av Namsos kommunestyre 13.12.2012 med hjemmel i lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og

Detaljer

ELEKTRISK KRAFT 2005

ELEKTRISK KRAFT 2005 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2005 Rundskriv nr. 10/2005 S Oslo 28. desember 2004 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

VILKÅR FOR NÆRINGSFARTØY UNDER 15 METER ELLER 25 BRUTTOTONN

VILKÅR FOR NÆRINGSFARTØY UNDER 15 METER ELLER 25 BRUTTOTONN For forsikringen gjelder lov om forsikringsavtaler (FAL) av 16. juni 1989 nr. 69, 1-1 til 8-6 samt 20-2, med mindre annet følger av forsikringsbeviset eller disse vilkår. A. GENERELLE VILKÅR Kapittel 1

Detaljer

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Forside: Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Logo Illustrasjon/bilde Revidert utgave 2010 Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. V 77/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Dato: 10.10.2008 Saksnummer: 2008/306 SAK: Revisjon av forskrift

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares.

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares. Vareførsel Loven får anvendelse på enhver vareførsel til eller fra tollområdet. Begrepet vareførsel omfatter innførsel, utførsel og transitt. Innførsel innebærer å bringe en vare inn i tollområdet, mens

Detaljer