Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn"

Transkript

1 for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9)

2 INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM og STJØRDAL Viktige telefonnummer Sentralbord (Orkanger, Trondheim og Stjørdal) Telefaks (Orkanger, Trondheim og Stjørdal) Havnevakta (Orkanger, Trondheim og Stjørdal) Havnevakta, mobil (Døgnbetjent, alle havner) Drift Orkanger (07:00-15:00, utover dette ) Drift Stjørdal ( ) Utenom ordinær arbeidstid (hverdager kl. 08:00 15:30) er sentralbordet omkoblet til havnevakta, benytt Havnevakta er døgnbetjent og lytter også på VHF kanal 14/16. Oppnås ikke kontakt, er havnevakta ute av patruljebilen. Prøv igjen noen minutter senere, eller legg igjen beskjed på svarer. Havnevakta Skipsanløp/tjenester Ass. havnekaptein Barstad Skipsklarering/tjenester Trafikkinspektør Fagerdal Parkering/tjenester Vedlikeholdsleder Eiendomsforvalter Bjørnbeth Eiendommer, utleie Eiendomsforvalter Nordmo Eiendommer, utleie Konsulent Mattsson Avgifter, faktura Driftsleder Bjørn Steinshaug Driftsansvarlig Orkanger Stjørdal Sjøtransport Drift Stjørdal ANDRE VIKTIGE TELEFONNUMMER Trondheim Orkanger Stjørdal Brann Politi 112/ / /02800 Sykehus/ambulanse Luftambulanse Broåpning til/fra Kanalhavna. Bestilling på Internett eller tlf./vhf til Havnevakta Losbestilling (Kvitsøy) telefaks J.P. Strøm Losse & Lastekontoret Bring Logistics, Trondheim Bring Logistics, Orkanger / P.T. Lykke Nor Lines Veolia Miljø Gjenvinning Rimship Fosen Trafikklag Tollvesenet Orkla Shipping & Trading / Stjørdal Sjøtransport AS Se også

3 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. I ALMINNELIGE BESTEMMELSER ALMINNELIGE BESTEMMELSER Formål (jf. Forskrift nr av ) Hjemmel Straffeansvar (jf. Forskrift av ) Avgiftsområde, Trondheim havnedistrikts grenser Innkreving av havneavgifter Avrundingsregler Regulering av takster m.m Morarenter Merverdiavgift Ikrafttredelse, opphevelse... 8 KAP. II SKIPS- OG VAREAVGIFTER ANLØPSAVGIFT (JF. FORSKRIFT NR AV , 5 OG 8) Beregningsgrunnlag for anløpsavgift Regulativ for anløpsavgift Anløpavgiften erlegges etter følgende kriterier: Fritatt for anløpsavgift er: KAIAVGIFT (JF. FORSKRIFT NR AV OG 9) Beregningsgrunnlag for kaiavgift Regulativ for kaiavgift Kaiavgiften erlegges etter følgende kriterier: Fritatt for kaiavgift er: VAREAVGIFT (JF. FORSKRIFT NR AV , 11) Beregningsgrunnlag for vareavgift Regulativ for vareavgift Vareavgift beregnes ut fra følgende kriterier:... 16

4 4.4 Fritatt for vareavgift er: Oppkrevingsbestemmelser m.m. : ISAVGIFT (JF. FORSKRIFT NR AV , 12) PASSASJERAVGIFT (JF. FORSKRIFT NR AV , 13) KAP. III VEDERLAG (TJENESTER) (JF. FORSKRIFT NR AV , 15) KRANER Kapasitet og regulativ for kraner Vilkår for leie av kraner LAGRING AV VARER OG CONTAINERE M.V Beregningsgrunnlag for opplagsavgift Regulativ for opplagsavgift Bestemmelser for opplagsavgift SPORAVGIFT Regulativ og vilkår for sporavgift BORTLEIE OG BRUK AV BÅTER OG FLYTENDE MATERIELL Regulativ for båter og flytende materiell m.v Vilkår VANN TIL SKIP Regulativ og vilkår for levering av vann UTLEIE AV MATERIELL Utleie av materiell inkludert fører Utleie av annet materiell UTLEIE AV ARBEIDSKRAFT M.V Utleie av arbeidskraft til andre REGULATIV OG VILKÅR FOR LEVERING AV STRØM Regulativ for levering av strøm... 26

5 14.2 Vilkår for levering av strøm BRUK AV RO/RO-RAMPE VED KAI Vilkår og regulativ UTLEIE AV PARKERINGSPLASSER Regulativ for parkeringsplasser (personbiler) Vilkår for leie av parkeringsplass(er) ANDRE TJENESTER FORTØYNINGSBISTAND Regulativ og vilkår for bistand ved fortøyning FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV AREAL OG EIENDOM LEIE AV FORTØYNINGSPLASSER (JF. FORSKRIFT NR AV , 9E) Regulativ og vilkår BESTEMMELSER OG GEBYR VED LEVERING OG MOTTAK AV AVFALL OG LASTERESTER FRA SKIP (JF. FORSKRIFT NR OM LEVERING AV AVFALL OG LASTERESTER FRA SKIP) Hjemmel Forskriftens formål Avfallsplan Vilkår Gebyret (vederlag) beregnes etter følgende kriterier Avfallsgebyrer (Vederlag) Fakturering VEDERLAG FORBUNDET MED GJENNOMFØRING AV SIKKERHETSTILTAK (JF. FORSKRIFT NR. 825 OM SIKKERHET OG TERRORBEREDSKAP I NORSKE HAVNER) Bakgrunn Hjemmel Beregningsgrunnlag for vederlagene ISPS- Vederlag... 34

6 22.5 Fakturering... 34

7 Kap. I ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 Formål (jf. Forskrift nr av ) Havneavgiftene skal sammen med havnas øvrige inntekter (vederlag) bringe til veie de midler Trondheimsfjorden Interkommunale Havn (TIH) trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg, installasjoner m.v. Basis for avgiftene skal være TIH kostnader og utgifter. 1.2 Hjemmel Avgiftene er fastsatt etter Kgl. res. av nr og forskrift fastsatt av Fiskeridepartementet av nr i medhold av 22 og 24 i Havne- og farvannsloven av 8. juni 1984 nr. 5. Dette er i henhold til Midlertidig forskrift om havneavgifter som ledd i en overgangsordning, med hjemmel i lov om havner og farvann ledd, samt vedtak i Styret i TIH, sak 47/09 og Representantskapet, sak 10/ Straffeansvar (jf. Forskrift av ) Med bøter straffes etter 28 i lov om havner og farvann den som forsettelig eller uaktsomt unndrar seg betaling av gyldig vedtatte havneavgifter. Manglende vederlag innkreves etter de privatrettslige regler. 1.4 Avgiftsområdes grenser Trondheim havnedistrikts grense på land i Trondheim kommune ble fastsatt av Trondheim bystyre den , sak B nr. 208/87, og på Orkanger av Orkdal kommunestyre den , sak 082/02. I sjøen gjelder avgiftsområdet innfor kommunes sjøområde (grensene i sjø) i kommunene Stjørdal, Trondheim og Orkanger hjemlet i havne- og farvannsloven ledd. 1.5 Innkreving av havneavgifter Havneavgiftene kreves opp innenfor avgiftsområde og gjelder for bruk av farvannet, offentlige kaier og kaiarealer som eies/disponeres av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS. Oppkreving og beregning skal skje i samsvar med dette regulativ (jf. Forskrift av , 2). 1.6 Avrundingsregler Avgifter og vederlag avrundes til hele kroner etter vanlige regler (50 øre ned, 51 øre opp). 1.7 Regulering av takster m.m. Arbeidslønnsandelen i regulativets takster kan bli gjenstand for regulering av havneadministrasjon ved endringer i nye lønnsregulativ.

8 Regulering av takster for leie av strøm og levering av vann foretas av havneadministrasjonen i takt med reguleringen av elektrisitetsverkets og kommunens regulativ for vannlevering. Havneavgiftene gjelder i budsjettåret. Havneavgiftene skal ikke forhøyes i perioden med mindre det oppstår vesentlig endrede forhold som kan føre til at det oppstår underskudd. Havneadministrasjonen kan, når særlige omstendigheter foreligger, bestemme at påløpende havneavgifter i enkelte tilfeller nedsettes eller ettergis. Merverdiavgiften reguleres til enhver tid etter Lov om merverdiavgift med forskrifter. 1.8 Morarenter Renter belastes i henhold til morarenteloven med tillegg av et purregebyr fastsatt av staten. 1.9 Merverdiavgift Alle satser i regulativet er uten mva. Merverdiavgift belastes etter Merverdiavgiftsloven av 19. juni 1969 nr. 66 med senere endringer, samt etter aktuelle forskrifter og skatte-, avgifts- og tollvedtak. Det beregnes merverdiavgift ved omsetning av infrastrukturtjenester fra kommunal havn omfattet av Havneloven (lov av 8. juni 1984 nr. 51) på virksomhetsområder hvor det oppkreves havneavgifter eller vederlag i samsvar med Havnelovens kapittel VI. Det beregnes ikke merverdiavgift på infrastrukturtjenester til utenlandske skip, til norske skip i utenriks fart, til orlogsfartøy, eller til andre statsfartøy med bestemt virksomhet. Dette bygger på en særskilt fritaksregel, jf. forskrift og 15. Det beregnes ikke merverdiavgift på utleie av båtplasser til fritidsbåter som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt Ikrafttredelse, opphevelse Trondheimsfjordens Interkommunale Havns Forskrift og Havneregulativ trer i kraft fra 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves Trondheimsfjorden Interkommunale Havns Forskrift og Havneregulativ av Side 8

9 Kap. II SKIPS- OG VAREAVGIFTER 2. ANLØPSAVGIFT (jf. Forskrift nr av , 5 og 8) 2.1 Beregningsgrunnlag for anløpsavgift Anløpsavgifter beregnes etter fartøyets ytre mål med største lengde (L), pluss største bredde (B) multiplisert med sommerdypgående (D). Avgiftsgrunnlaget G = (L+B) x D (min. 3 m, for lengde over 25 m). Fartøyer/flytende innretninger som er definert som hjemmehørende, jf og beregnes ut fra største lengde. Dersom dimensjonene ikke går frem av målebrev, bestemmes disse av Trondheim Havn etter skjønn. 2.2 Regulativ for anløpsavgift Med de unntak som er nevnt, skal et hvert fartøy som anløper innenfor avgiftsområde betale anløpsavgift etter følgende G-grupperinger og satser: SATS PR G SUM KR. AKK. SUM KR De første 150 G kr 1,31 196,50 196,50 De neste 150 G kr 1,76 264,00 460,50 De neste 200 G kr 2,00 400,00 860,50 De neste 200 G kr 3,77 754, ,50 De neste 200 G kr 4,13 826, ,50 De neste 300 G kr 4, , ,50 De neste 300 G kr 4, , ,50 De neste 500 G kr 5, , ,50 De neste 500 G kr 5, , ,50 De neste 1000 G kr 6, , ,50 For alle G over 3500 G: kr 8,35 pr. G. Det totale avgiftsbeløp avrundes til nærmeste krone. Sjøfly betaler kr. 57,00 pr. landing. Side 9

10 2.3 Anløpavgiften erlegges etter følgende kriterier: Anløpsavgift erlegges pr. anløp i havnedistriktetene. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn. (Døgn beregnes fra ankomst). Anløp av flere havner (Orkanger, Trondheim og Stjørdal) innfor TIHs havnedistrikter medfører ikke ny anløpsavgift Ankring eller stopp innenfor havnedistriktet for i landsetting av gods eller passasjerer, er anløp og beregnes etter punkt Fartøyer som er under 25 m og er fortøyd ved privat kai/brygge innenfor det sentrale havneområdet i Trondheim betaler anløpsavgift med 40 % av satsene i punkt Fritatt for anløpsavgift er: Fartøyer som passerer havnedistriktet uten å anløpe havnen eller har kortere stopp for losskifte Fartøyer som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand (ikke fritidsbåter), når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster eller losser eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer Bergings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging eller isbryting Orlogsfartøyer, så vel norske som utenlandske. (jf. kgl. res. av ) Politiets, Brannvesenets, Redningsselskapets og egne fartøyer, og fartøyer som har oppgaver for TIH innen havnedistriktet Fartøyer som betaler havneavgifter etter pkt Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet Kystverkets fartøyer som utfører arbeid innen havnedistriktet. 3. KAIAVGIFT (jf. Forskrift nr av og 9) 3.1 Beregningsgrunnlag for kaiavgift Kaiavgifter beregnes etter fartøyets ytre mål med største lengde (L), pluss største bredde (B) multiplisert med sommerdypgående (D). Avgiftsgrunnlaget G = (L+B) x D (min 3 m, for lengde over 25 m). Fartøyer under 25 m betaler avgift etter pkt Dersom dimensjonene ikke går frem av målebrev, bestemmes disse av Trondheim Havn etter Side 10

11 skjønn. 3.2 Regulativ for kaiavgift Trondheim. Med de unntak som er nevnt, skal et hvert fartøy som benytter offentlige kaier i Trondheim betale kaiavgift etter følgende G-grupperinger og satser: SATS PR SUM AKK. SUM G KR KR De første 150 G kr 1,59 238,50 238,50 De neste 150 G kr 2,27 340,50 579,00 De neste 200 G kr 3,36 672, ,00 De neste 200 G kr 4,04 808, ,00 De neste 200 G kr 5, , ,00 De neste 300 G kr 5, , ,00 De neste 300 G kr 5, , ,00 De neste 500 G kr 7, , ,00 De neste 500 G kr 8, , ,00 De neste 1000 G kr 9, , ,00 For alle G over 3500 G: kr 10,62 per G. Minste kaiavgiftssats per døgn: kr 86,28. Det totale avgiftsbeløp avrundes til nærmeste krone Orkanger. Med de unntak som er nevnt, skal et hvert fartøy som benytter de offentlige kaier i Orkanger betale kaiavgift etter følgende G-grupperinger og satser: SATS PR SUM AKK. SUM G KR KR De første 150 G kr 1,40 210,00 210,00 De neste 150 G kr 2,04 306,00 516,00 De neste 200 G kr 3,10 620, ,00 De neste 200 G kr 3,78 756, ,00 De neste 200 G kr 4,25 850, ,00 De neste 300 G kr 5, , ,00 De neste 300 G kr 5, , ,00 De neste 500 G kr 7, , ,00 De neste 500 G kr 8, , ,00 De neste 1000 G kr 8, , ,00 For alle G over 3500 G: kr 10,11 per G. Minste kaiavgiftssats per døgn: kr 66,78. Det totale avgiftsbeløp avrundes til nærmeste krone Stjørdal. Med de unntak som er nevnt, skal et hvert fartøy som benytter offentlige Side 11

12 kaier i Stjørdal betale kaiavgift etter følgende G-grupperinger og satser: SATS PR SUM AKK. SUM G De første 150 G Kr 1,28 192,00 192,00 De neste 150 G Kr 1,90 285,00 477,00 De neste 200 G Kr 2,84 568, ,00 De neste 200 G Kr 3,45 690, ,00 De neste 200 G Kr 3,88 776, ,00 De neste 300 G Kr 4, , ,00 De neste 300 G Kr 4, , ,00 De neste 500 G Kr 6, , ,00 De neste 500 G Kr 7, , ,00 De neste 1000 G Kr 7, , ,00 For alle G over 3500 G: kr 8,58 per G. Minste kaiavgiftssats per døgn: kr. 86,71 Det totale avgiftsbeløp avrundes til nærmeste krone Havneavgifter for båter under 25 m betaler etter følgende lengder og satser: Med største lengde fra: Lengde i meter Pr. mnd Pr. år 0-9,9 kr 353, , ,9 kr 790, , ,9 kr 1035, , ,9 kr 2453, ,00 Alle båter som avgiftsberegnes etter punkt har en måneds oppsigelse Sjøfly som benytter pongtonger/kaier betaler kr. 59,00 pr. døgn. 3.3 Kaiavgiften erlegges etter følgende kriterier: Kaiavgiften svares pr. påbegynt døgn (liggetid) Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for 1/2 døgn. Det betales dog alltid full kaiavgift for minst ett døgn For fartøyer, som etter ordre fra havneadministrasjon, må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. Men hvis fraværet fra kaien overstiger 3 timer, skal det skje tilsvarende fradrag i den beregnede totale liggetid. Skifter et fartøy Side 12

13 offentlig kaiplass innenfor havnedistriktet uten i mellomtiden å ha vært utenfor havnedistriktets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet hadde ligget ved kaien uten avbrytelse I tilfeller hvor et fartøy har fått tillatelse til å ligge ved kai over 2 døgn, uten at lossing/lasting av gods eller passasjerer har funnet sted, og hvor det ikke ligger i veien for annen trafikk, blir kaiavgiften redusert med 50 % fra 3. døgn. Dette gjelder ikke fartøyer som er definert under punkt Fartøyer som etter søknad blir tildelt opplagsplass utover 30 dager, kan få en rabatt på kaiavgift med 70 %. Dette gjelder ikke fartøyer under punkt Fartøyer under 25 m som fortøyer ved offentlig kai/gjestebrygge med liggetid inntil 2 timer mellom kl. 08:00 og 20:00 på hverdager og mellom kl. 08:00 og 14:00 på lørdager kan etter avtale med havnevakta bli fritatt for kaiavgift for denne perioden. De ovennevnte båter som blir tildelt kaiplass utover de 2 timer som nevnt ovenfor, eller fortøyer ved gjestebrygge, skal betales forskuddsvis med kr. 150,- pr. påbegynt døgn. Tilkobles strøm uten måler betales i tillegg kr 50,00 pr. påbegynt døgn Båtforeninger, institusjoner og firma, kan etter søknad leie fortøyningsinnretning innenfor havnedistriktet, jf. kap. III, vederlag, punkt Selv om et fartøy er tilstått fortøyningsplass må det til enhver tid kunne forhale til en annen plass eller avvises fra havnen etter pålegg fra havnemyndighetene. 3.4 Fritatt for kaiavgift er: Orlogsfartøyer, så vel norske som utenlandske. (jf. Kgl.res. av ) Fartøyer dokket i Trondheim Tørrdokk og ved private kaier, jf Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet Politiets, Brannvesenets, Redningsselskapets og egne fartøyer, samt fartøyer som har oppgaver for TIH innen havnedistriktene Kystverkets fartøyer som utfører arbeid for TIH eller Kystverket innenfor havnedistriktene Fartøy som betaler avgifter etter pkt VAREAVGIFT (jf. Forskrift nr av , 11) Side 13

14 4.1 Beregningsgrunnlag for vareavgift Vareavgiften kreves opp innenfor Trondheim, Orkdal og Stjørdals havnedistrikts grenser, for varer som losses/lastes på TIHs eiendom. Oppkreving og beregning skal skje i samsvar med dette havneregulativ. Beregningsgrunnlaget for vareavgiften er varens brutto vekt i metrisk tonn. Volumgods regnes om til vektenhet, hvor 1 m 3 ikke er mindre enn 0,5 tonn. Enhetslaster avgiftsberegnes etter stykkpris, men både antall og vekt innrapporteres. 4.2 Regulativ for vareavgift Definisjon av lastetyper A = Stykkgods er varer som er emballert, palletert eller stuet i containere, eller løst stuet, slik at det kan behandles som en enhet enten med kran, truck/traktor eller flak, unntak er Big Bags og spesifiserte varer, se nedenfor. B = C = Bulk menes varer (tørr eller flytende) som er uemballert og løst stuet direkte i lasterom og losses/lastes med grabb eller spesielle anordninger f.eks. rør/ transportband/skruer. Annet er alle partilaster som losses/lastes som Big Bags (storsekker) og i tillegg andre spesifiserte partilaster som: Bygningsprodukter, trelast og skifer Papir og plast Jern og aluminium Enhetslaster kjøretøy/transportmidler: D = Lastebiler, busser og trailere uten tilhengere E = Medfølgende og ikke selvgående tilhengere/campingvogner F = Personbiler Havnemyndighetene fastsetter varegruppe og lastetype etter skjønn hvis tvist oppstår. Vareavgift over offentlige kaier i Trondheim NST/R Lastetyper Varegr: Varebenevnelse (tonnpris): A B C 1 Korn Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 2 Potet, friske grønnsaker, frukt Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 3 Levende dyr, sukkerroer Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 4 Tre og kork Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 5 Tekstiler og tekstilavfall, andre Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 6 Næringsmiddel, fisk, matvarer, for med mer Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 7 Oljefrø og oljeholdige frukter, fett Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 8 Fast mineralsk brensel Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 9 Råolje Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 10 Petroleumsprodukter Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 11 Jernmalm, jern- og stålavfall, støv Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 12 Ikke-jernholdige mineraler og avfall Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 Side 14

15 13 Råvarer/halvfabrikata av metall Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 14 Sement, kalk, bearbeidede bygningsmaterialer Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 15 Råmineraler og bearbeidede mineraler Kr 19,70 Kr 5,18 Kr 12,35 16 Natur- og kunstgjødsel Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 17 Kjemiske kullprodukter, tjære Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 18 Kjemiske produkter, unntatt kjemiske og tjære Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 19 Cellulose og papiravfall Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 20 Kjøretøyer og transportmateriell, maskiner. motorer, også demonterte deler Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 21 Bearbeidede varer av metall Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 22 Glass, glassvarer, kjemiske produkter Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 23 Lær, tekstiler, klær, diverse bearbeidede varer Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 24 Diverse varer Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 25 Uspesifiserte varer (Ukjent vare) Kr 19,70 Kr 7,59 Kr 12,35 Enhetslaster (stykkpris): D E F 20 Kjøretøy, lo/lo, ro/ro, lastetype D, E og F 54,54 27,53 27,53 24 Motorbåter, seilbåter, lastetype D 54,54 60 Passasjerer kr 00,00 kr 00,00 kr 00,00 Vareavgift over offentlige kaier i Orkanger: NST/R Lastetyper Varegr: Varebenevnelse (tonnpris): A B C 1 Korn Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 2 Potet, friske grønnsaker, frukt Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 3 Levende dyr, sukkerroer Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 4 Tre og kork Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 5 Tekstiler og tekstilavfall, andre Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 6 Næringsmiddel, fisk, matvarer, for med mer Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 7 Oljefrø og oljeholdige frukter, fett Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 8 Fast mineralsk brensel Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 9 Råolje Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 10 Petroleumsprodukter Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 11 Jernmalm, jern- og stålavfall, støv Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 12 Ikke-jernholdige mineraler og avfall Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 13 Råvarer/halvfabrikata av metall Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 14 Sement, kalk, bearbeidede bygningsmaterialer Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 15 Råmineraler og bearbeidede mineraler Kr 17,62 Kr 5,18 Kr 12,35 16 Natur- og kunstgjødsel Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 17 Kjemiske kullprodukter, tjære Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 18 Kjemiske produkter, unntatt kjemiske og tjære Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 19 Cellulose og papiravfall Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 20 Kjøretøyer og transportmateriell, maskiner. motorer, også demonterte deler Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 21 Bearbeidede varer av metall Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 22 Glass, glassvarer, kjemiske produkter Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 23 Lær, tekstiler, klær, diverse bearbeidede varer Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 24 Diverse varer Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 25 Uspesifiserte varer (Ukjent vare) Kr 17,62 Kr 7,59 Kr 12,35 Enhetslaster (stykkpris): D E F 20 Kjøretøy, lo/lo, ro/ro, lastetype D, E og F Kr 179,70 Kr 179,70 Kr 179,70 24 Motorbåter, seilbåter, lastetype D Kr 179,70 Kr 179,70 Kr 179,70 Side 15

16 60 Passasjerer Kr 0,00 Kr 0,00 Kr 0,00 Merknader/spesialpriser for Orkanger Oljerør/stålrør som losses over kai på konvensjonell måte eller i container og som skal inngå i produksjon på Grønøra for deretter å bli utskipet ved spooling over kai IV vil bli ilagt vareavgift som dekker både inn- og utskipning (Transittlast) ved innskipning. Denne avgiften beregnes etter totalt losset kvantum og erlegges med gjeldende sats multiplisert med 2. For rør som blir belagt med belegg på Grønøra og som skipets ut som nevnt i dette avsnitt kommer et tillegg på kr 1,15 pr tonn. Dette ilegges også ved innskipning. All avgift ilegges vareeier. Vareavgift over offentlige kaier i Stjørdal: NST/R Lastetyper Varegr: Varebenevnelse (tonnpris): A B C 1 Korn Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 2 Potet, friske grønnsaker, frukt Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 3 Levende dyr, sukkerroer Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 4 Tømmer, Tre og kork Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 5 Tekstiler og tekstilavfall, andre Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 6 Næringsmiddel, fisk, matvarer, for med mer Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 7 Oljefrø og oljeholdige frukter, fett Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 8 Fast mineralsk brensel Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 9 Råolje Kr 17,02 Kr 14,00 Kr 12,35 10 Petroleumsprodukter, gass Kr 18,00 Kr 18,0 Kr 18,00 11 Jernmalm, jern- og stålavfall, støv Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 12 Ikke-jernholdige mineraler og avfall Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 13 Råvarer/halvfabrikata av metall Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 14 Sement, kalk, bearbeidede bygningsmaterialer Kr 17,02 Kr 8,81 Kr 12,35 15 Råmineraler og bearbeidede mineraler Kr 17,02 Kr 5,18 Kr 11,76 16 Natur- og kunstgjødsel Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 17 Kjemiske kullprodukter, tjære Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 18 Kjemiske produkter, unntatt kjemiske og tjære Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 19 Cellulose og papiravfall (returpapir) Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 03,47 20 Kjøretøyer og transportmateriell, maskiner. motorer, også demonterte deler Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 21 Bearbeidede varer av metall Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 22 Glass, glassvarer, kjemiske produkter Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 23 Lær, tekstiler, klær, diverse bearbeidede varer Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 24 Diverse varer Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 25 Uspesifiserte varer (Ukjent vare) Kr 17,02 Kr 7,59 Kr 12,35 Enhetslaster (stykkpris): D E F 20 Kjøretøy, lo/lo, ro/ro, lastetype D, E og F Kr 180,00 Kr 180,00 Kr 180,00 24 Motorbåter, seilbåter, lastetype D Kr 180,00 Kr 180,00 Kr 180,00 60 Passasjerer Kr 0,00 Kr 0,00 Kr 0, Vareavgift beregnes ut fra følgende kriterier: Vareavgiften gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen og som Side 16

17 føres over TIHs kaier For varer som ankommer havnen i transitt og som videreforsendes med fartøy uten bearbeiding etter et opphold i havna, erlegges vareavgift kun ved inngående. For varer i transitt til utlandet, erlegges dog vareavgiften ved utgående Vareavgift pålegges også varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kaianlegget, hvis et av fartøyene ligger ved kaien. Avgiften oppkreves med en tredjedel av hva som er bestemt for varer som føres over kaien Vareavgiften dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning disponert av TIH inntil 48 timer etter endt utlossing av skip eller inntil 48 timer før lastingen av skipet tar til Vareavgift for inngående varer påhviler varemottaker, og for utgående varer påhviler avgiften vareavsender. Dette skal dog ikke være til hinder for at vareavgiften ved innenrikske forsendelser etter avtale kan pålegges transportøren dersom avgiften innberegnes i frakten Tunglast og farlig last som krever spesielle arrangement/behandling i havna, avgiftsberegnes og behandles etter avtale. 4.4 Fritatt for vareavgift er: Passasjerers bagasje Proviant, vann, olje og skipsfornødenheter som innlastes til fartøyets eget behov. 4.5 Oppkrevingsbestemmelser m.m. : Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi TIH de opplysninger som er nødvendige for å beregne og innkreve avgifter og føring av statistikk. TIH har adgang til å foreta kontroll ved stikkprøver og kan kreve å få utlevert, manifest, fraktbrev og annen fraktdokumentasjon Vareavgiften oppkreves av lokale skipsmeglere/havneoperatører etter faktura fra TIH. For denne tjenesten gis en oppkrevingsgodtgjørelse på 7 % av beregnet vareavgift dersom losse- og lasteoppgaven er oversendt Trondheim Havn innen 5 virkedager fra skipets avgang. Skipsførere og andre operatører skal oversende losse- lasterapport senest en virkedag etter skipets avgang Skyldig havneavgifter både av fartøy og vare er tvangsgrunnlag for utlegg. Side 17

18 5. ISAVGIFT (jf. Forskrift nr av , 12) Hvis det fryser til farleden, og dette hinder for den alminnelige ferdsel vil isbryting bli iverksatt. Kostnadene ved isbrytingen i tidsrommet mellom 1. desember og 31. mars skal oppkreves som isavgift av ethvert fartøy som trafikkerer havnedistriktene og av varer som lastes eller losses. Avgiften erlegges pr. anløp. 6. PASSASJERAVGIFT (jf. Forskrift nr av , 13) Ingen passasjeravgift for Side 18

19 KAP. III VEDERLAG (TJENESTER) (jf. Forskrift nr av , 15) 7. KRANER 7.1 Kapasitet og regulativ for kraner Kapasitet og plassering Kran nr. Sted Maks tonn Radius m/tonn 42 Kai 42, Transittkaia m / 33 tonn 32 m / 16 tonn 46 Kai 46, Kullkranpiren m (fra kaikant 12,2 m) 1 Kai 3, Orkanger 25 11,5 m på 25 tonn 2 Kai 2, Orkanger m på 50 tonn-30 m/ 30 tonn Regulativ for kraner inkludert kranfører eks. mva. Kran nr. Kr/time Kr/time Kr/time Lørdag Lørdag Helg og høytidsdager 42 TRD 1483, , , ,00 46 TRD 798,00 985, , ,00 1 ORK 798,00 985, , ,00 2 ORK 798,00 985, , ,00 Del av halvtime regnes som halvtime Minimum betaling per løft eller lastebil = 1 time, deretter per påbegynte halvtime For krandrift utenfor ordinær arbeidstid bergenes minstetid 2 timer Priser per tonn per time gis på forespørsel. Oppmøte og ventetid uten krandrift beregnes etter punkt Vilkår for leie av kraner Mot godtgjørelse og etter disse bestemmelser, stiller Trondheim Havn følgende skinnegående elektriske kraner med løfteevne fra 12 til 50 tonn til disposisjon for havnens brukere: Kranene utleies fortrinnsvis til lossing og lasting av skip. Kranene bestilles ved henvendelse til Trondheim Havn Ordinær arbeidstid for krankjøring er fra kl. 07:00 15:00 på ukens 5 første dager. Bestilling av kraner til arbeid innenfor ordinær arbeidstid må skje med minst to timers frist. Bestilling av kran til kl. 07:00 må skje innen kl. 14:00 dagen før Krankjøring på bevegelige høytids- og helligdager som 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, Side 19

20 langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag kan utføres hvis Trondheim Havn kan stille bemanning Arbeid utenom ordinær arbeidstid skal fortrinnsvis varsles innen kl. 14:30 dagen før og skal bekreftes innen kl. 14:30 samme dag som arbeidet skal utføres. Siste frist for endringer i tidspunkt for utkallelse, må skje minimum 2 timer før tidspunkt for forhåndsvarsling er gitt. Godtgjøring skjer fra det endelige fastsatte tidspunkt for fremmøte Bestilling av kraner til overtidsarbeid på lørdag og søndag, må varsles innen kl. 12:00 på fredag. Bestilling av kran til arbeid på dager etter bevegelige høytids- og helligdager må skje innen kl. 12:00 dagen før helgedagen Bestilleren plikter å gi oppgave over godsets art og vekt ved bestilling. Ved bestilling av kran til overtidsarbeid skal det alltid oppgis antatt tidspunkt, varighet og godsmengde Krankjøring som er bestilt utenom nevnte frister, utføres bare hvis Trondheim Havn kan stille bemanning Fremleie eller overdragelse av kran til andre er ikke tillatt med mindre Trondheim Havn samtykker i dette Kranførerens oppgave over brukstid, mengde eller konnossementets vekt, attestert av Trondheim Havn, vil bli lagt til grunn for avgiftsberegningen, med mindre bestilleren selv ønsker å attestere brukstiden Brukstiden omfatter klargjøring av kranen før og etter bruk, og om nødvendig, fremkjøring og tilbakekjøring av kranen før og etter bruk Kranene må ikke benyttes til større løft enn anført. Bestilleren må på oppfordring fremvise konnossement, faktura eller annet bevis for vekten av godset som skal løftes. Ansvar vil i tilfelle bli gjort gjeldende Kranene må ikke benyttes til å trekke frem last i skipsrommet. Tau og krankrok må holdes klar av lukekarm. All personell som befinner seg under kranens arbeidsområde skal bære værnesko og hjelm Forlanger bestiller kranene flyttet, må han stille tilstrekkelig hjelp, og han er ansvarlig for passing av kabel under flyttingen. Det påligger også bestillerens folk å påse, at kransporet er klart før flyttingen foretas. Bestiller belastes etter punkt 13.1 med unntak hvis det gjelder en pågående operasjon. Side 20

KVINESDAL HAVNEVESEN

KVINESDAL HAVNEVESEN KVINESDAL HAVNEVESEN FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER Avgiftsområdet er Kvinesdal havnedistrikt Forskrifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995 Avgifter sist vedtatt den 15.12.2010, sak K-82/10 1

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2011 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no Versjon 4 (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012 Priser for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 2 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 2 3.2

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2012

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2012 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2012 Forretningsvilkår Trondheim Havn 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

PRISREGULATIV FORRETNINGSBESTEMMELSER OG VEDERLAG NTH-R IKS 01.01.2015

PRISREGULATIV FORRETNINGSBESTEMMELSER OG VEDERLAG NTH-R IKS 01.01.2015 2015 PRISREGULATIV FORRETNINGSBESTEMMELSER OG VEDERLAG NTH-R IKS 01.01.2015 INFORMASJON Havnevakt + 47 95 79 54 50 e-post post@roervikhavn.no Telefon +47 74 39 00 81 Nettside www.roervikhavn.no Havnevakta

Detaljer

Prisliste. Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014

Prisliste. Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014 liste Gjeldende fra 1. januar 2014 liste Innledning Alle priser i prislisten er eks. mva. Utgående merverdiavgift fremgår av vedlegg. Når det gjelder forretningsvilkår og bestemmelser for de priser som

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN 2009 Vedtatt i kommunestyret 22.12.2008 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Skjervøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012 Loppa Havn KF 9550 Øksfjord Vedtatt i Loppa kommunestyre i sak 76/11 den 13.12.2011 Des.2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel... 3 1.3 Straffeansvar...

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Anløpsavgift NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS, ANLØPSAVGIFT, gjeldende fra 01.01.2011. Informasjon. Nordkapp og Porsanger Havn IKS 3 1. Bakgrunn 3 2.

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Leka Kommune REGULATIV FOR FORRETNINGSBESTEMMELSER ANLØPSAVGIFT VEDERLAG SAKSBEHANDLINGSGEBYR

Leka Kommune REGULATIV FOR FORRETNINGSBESTEMMELSER ANLØPSAVGIFT VEDERLAG SAKSBEHANDLINGSGEBYR Leka Kommune REGULATIV FOR FORRETNINGSBESTEMMELSER ANLØPSAVGIFT VEDERLAG SAKSBEHANDLINGSGEBYR 2012 1 Innhold Formål... 4 Hjemmel... 4 Regulativets virkeområde... 4 Innkreving av vederlag og anløps avgift...

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Forskrift og regulativ for år 2018 formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet i formannskapet den 29.11.2017 og i kommunestyret den 13.12.2017. Side

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

LINDESNES HAVNEVESEN. Forskrift om havneavgifter 01.01.2011-31.12.2011. Vedtatt av Kommunestyre den 09/12/2010 (Sak nr. 83/10)

LINDESNES HAVNEVESEN. Forskrift om havneavgifter 01.01.2011-31.12.2011. Vedtatt av Kommunestyre den 09/12/2010 (Sak nr. 83/10) Forskrift om havneavgifter 01.01.2011-31.12.2011 Vedtatt av Kommunestyre den 09/12/2010 (Sak nr. 83/10) INFORMASJON Sentralbord: 38 25 51 00 Telefaks 38 25 88 35 Havnevakten 97 561 4 49 Driftsansvarlig,

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN

REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN 2014 REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN RØRVIK HAVN KF FORRETNINGS BESTEMMELSER, ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG FOR KAI OG SAKSBEHANDLINGS GEBYR RØRVIK HAVN KF 01.01.2014 INFORMASJON Vikna havnevesen Rørvik havn

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF er for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2016 Innhold 1. Generelt...3 2. Anløpsavgift...3 3. Bruk av infrastruktur...3 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift...

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Fastsatt i medhold av Lov om havner

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV

Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV for bruk av Kirkenes havnevesens kaianlegg, landareal og tjenester og Sør-Varanger kommunes sjøareal 2012 Vedtatt i Sør-Varanger Havnestyre den xx.yy.2011 under

Detaljer

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen Alle priser er ekskl. mva dersom

Detaljer

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift. 1.FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 18.12.2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no «HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Vedtatt av Lurøy kommunestyre i sak 77/14 Justerte satser for 2017 i sak 73/16 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn Foto: Albert Henry Hansen Svalbard Museum (ca 1953-1954) Innhold 1. Generelle bestemmelser 2. Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3. Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS ÅR 2016 Havneregulativ med forskrifter AUKRA FRÆNA MIDSUND MOLDE NESSET RAUMA VESTNES Vedtatt av styret i Molde og Romsdal Havn IKS 15.09.2015 Informasjon Sentralbord: 71 19 16 20 Telefaks 71 19 16 21

Detaljer

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Trondheim Havn IKS 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre annet er fastsatt

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 2015 Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 Vedtatt av Namsos kommunestyre.. Avgiftene oppkreves i kommunens havne og sjøområder. I N N H O L D S F O R T E G N E

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017.

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Anløpsavgift 2. Generelle bestemmelser 4. Kaigebyr 5. Varegebyr 7. Kraner 8. Lagring av varer og container m.v.

Innholdsfortegnelse. Anløpsavgift 2. Generelle bestemmelser 4. Kaigebyr 5. Varegebyr 7. Kraner 8. Lagring av varer og container m.v. Innholdsfortegnelse side Anløpsavgift 2 Generelle bestemmelser 4 Kaigebyr 5 Varegebyr 7 Kraner 8 Lagring av varer og container m.v. 12 Lagring av containere tilknyttet strøm 12 Bilgodsgebyr 13 ISPS gebyr

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014 Forretningsvilkår Trondheim Havn IKS 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre annet er fastsatt

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV 2018 Vedtatt i Kommunestyret 19.12.2017 Innhold LOVERK... 2 GENERELT... 2 ANLØPSAVGIFT... 3 KAIVEDERLAG... 5 VAREVEDERLAG... 6 VEDERLAG FOR OPPLAG AV VARER... 7 VOGNVEDERLAG...

Detaljer

FORRETNINGS- BETINGELSER

FORRETNINGS- BETINGELSER FORRETNINGS- BETINGELSER 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med tilhørende

Detaljer

Lopp"n;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00

Loppn;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 Loppa kommune Parkveien 1-3 90 Øksfjord Tel. 8 30 00 www.loppa.kommune.no Avgiftsregulativ Lopp"n;;ffdistrikt Dra pä Lopp havet - et hav av rnuliqheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE l. Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS Havneregulativ 2013 Innholdsfortegnelse: Havneregulativ 2013... 1 Innholdsfortegnelse:... 2 INFORMASJON... 3 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS... 3 Andre viktige telefonnumre...

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Innhold Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva.... 4 1. KAIVEDERLAG:... 4 2. VAREVEDERLAG:... 4 3. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER:... 5 4. PASSASJERVEDERLAG...

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag :

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag : Havneregulativ Formål: Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, lovpålagte oppgaver, vedlikehold og nødvendig utbygging

Detaljer

Prisliste. HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 1 OVERSKRIFT MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA. Regulert 01.01.15

Prisliste. HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 1 OVERSKRIFT MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA. Regulert 01.01.15 Prisliste 1 OVERSKRIFT HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 2015 MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA Regulert 01.01.15 Alle priser er ekskl. mva om ikke annet er spesifikk nevnt MO I RANA HAVN Pb.

Detaljer

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH)

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) HAVNEREGULATIV Vederlag Gebyrer Salg av varer og tjenester Utleie av utstyr og personell GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 Administrasjonens forslag Vedtatt i havnestyret 2.12.2014

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Tromsø Havn KF. Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy

Tromsø Havn KF. Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy Tromsø Havn KF Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy Innhold 1. Hvor og hvordan levere avfall... 1 1.1 Systembeskrivelse... 1 2. Meldeplikt... 1 3. Gebyr... 2 3.1 Gebyrsystem... 2 3.2 Fartøy som ikke

Detaljer

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN 2015 Vedtatt av representantskapet for Grenland Havn IKS 13. desember 2013 i tråd med gjeldende forskrifter hjemlet i Lov av 27. april 2009 nr. 19

Detaljer

Prisliste. Gjeldende fra 1. januar 2012

Prisliste. Gjeldende fra 1. januar 2012 liste Gjeldende fra 1. januar 2012 liste Trondheim Havn Innledning Dette er prislisten for Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (TIH), gjeldende fra 1. januar 2012. Alle priser i prislisten er eks.

Detaljer

Priser for bruk av HARSTAD HAVN

Priser for bruk av HARSTAD HAVN Priser for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde

Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde LOPPA KOMMUNE Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde Hjemmel: Fastsatt av Loppa kommune (møtedato) med hjemmel i FOR 2010-12 20 nr 1762: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving

Detaljer

Forskrift om HAVNEAVGIFTER. for BERGEN OG OMLAND HAVNEDISTRIKT. for perioden

Forskrift om HAVNEAVGIFTER. for BERGEN OG OMLAND HAVNEDISTRIKT. for perioden HØRINGSFORSLAG Vedtatt i havnerådet 20.12.2006 Godkjent i havnestyret 08.12.2006 Forskrift om HAVNEAVGIFTER for BERGEN OG OMLAND HAVNEDISTRIKT for perioden 01.01-31.12. 20087 gitt i medhold av lov om havner

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ 2017 Avgiftsregulativ og vederlagssatser i Flekkefjord havnedistrikt 2017 Side 1 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I FLEKKEFJORD HAVNEDISTRIKT Avgiftsregulativet

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

Prisliste. Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013

Prisliste. Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 liste Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 liste Trondheim Havn IKS Innledning Dette er prislisten for Trondheim Havn IKS (TH), gjeldende fra 1. januar 2013. Alle priser i prislisten er eks.

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2013 Narvik Havn KF Pris og vilkår Vederlag Gjelder fra: 21.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 LOVREGULERT AVGIFT... 2 1.1 ANLØPSAVGIFT... 2 1.1.1 Hjemmel... 2 1.1.2 Formål... 2 1.1.3

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT Lødingen Havn KF Vedtatt av havnestyret den 8. mai 2014. Gjeldene fra 1. juni 2014 1 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETTING Målsettingen

Detaljer

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1.0 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I LYNGDAL HAVNEDISTRIKT...

Detaljer

PRISREGULATIV FORRETNINGSBESTEMMELSER OG VEDERLAG NTH-R IKS

PRISREGULATIV FORRETNINGSBESTEMMELSER OG VEDERLAG NTH-R IKS 2017 PRISREGULATIV FORRETNINGSBESTEMMELSER OG VEDERLAG NTH-R IKS 01.01.2017 1 INFORMASJON Havnevakt 74390081 e-post post@nthr.no Telefon +47 74 39 00 81 Nettside www.nthr.no Havnevakta lytter på VHF kanal

Detaljer

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik:

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: I Generellebestemmelser. Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: 1. Lov om havnerog farvannav 17.april 2009, nr. 19. 2. Forskrift av 15. desember2009fastsattav

Detaljer

Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015

Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Risavika Terminal AS Kontak tlf. 51 71 59 30, e-post; logistikksenter@risavika.no www.risavika.no Side 1 av 9

Detaljer

Risavika Terminal AS

Risavika Terminal AS Risavika Terminal AS prisliste 2013 Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2013 Gyldig f.o.m. 01.01.2013 Side 1 av 9 1. Generelle betingelser Side 3 2 Leie og kontortjenester Side

Detaljer