Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/147 Møtedato/tid: , kl. 11:30 Møtested: Bårdshaug Herregård, Orkanger Møtedeltakere: Guro A. Gimse (leder) Eivind Stende Hans Bøe Gunnar Hynne Wenche Wuttudal Forfall: Sigrid Angen Andre møtende: Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) Frode Singstad, RMN Torbjørn Berglann, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (Konsek) Torbjørn Brandt, Konsek Kopi: Fylkesordfører Fylkesrådmann Revisjon Midt-Norge IKS Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven 31. Eventuelle forfall eller spørsmål om habilitet, meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Torbjørn Berglann på telefon eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Guro A. Gimse (sign.) Leder av kontrollutvalget Torbjørn Berglann Rådgiver, Konsek 1

2 Sakliste 001/15 002/15 003/15 004/15 005/15 006/15 007/15 008/15 Referatsaker Eventuelt Leveranse av revisjonstimer Rapport fra enhetsbesøk 2014 Valg av prosjekt for bestilling. Forvaltningsrevisjon - STFKs oppfølging av kollektivtrafikken i 2013 og 2014 Godkjenning av protokoll Orienteringer - Revisjon Midt-Norge IKS 2

3 Referatsaker Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 001/15 Torbjørn Berglann 033, &17 14/147-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering. Vedlegg Saksprotokoll FT, , Sak , Rapport fra forvaltn...pdf Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 1. Fylkestingets behandling av rapport fra forvaltningsrevisjon Etikk og varsling. 2. Opplegg for besøk hos Riksrevisjonen 3. februar 3

4 SAKSPROTOKOLL Rapport fra forvaltningsrevisjon - etikk og varsling i STFK Arkivsak-dok. Saksbehandler Torbjørn Berglann Saksgang 1 Fylkestinget Møtedato Saknr 101/14 KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING: 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger og: a. Sørge for at de etiske retningslinjene gjøres kjent blant alle ansatte b. Sørge for systematisk gjennomgang og eventuell oppdatering, slik at de etiske retningslinjene er aktuelle c. Sørge for systematisk diskusjon om etiske dilemmaer og problemstillingeri hele organisasjonen d. Sørge for å gjøre kjennskapen til retningslinjer for varsling kjent blant alleansatte e. Sørge for informasjon og veiledning i forsvarlig varsling f. Vurdere gjennomgang og evaluering av retningslinjer for varsling ogpraksis i oppfølging og vurdering i slike saker. 2. Fylkestinget ber om en tilbakemelding fra fylkesrådmannen om oppfølgingen i fylkestingets møte i juni Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere å opprette en uavhengig varslingskanal, slik KS og Transparency international anbefaler. 4. Fylkestinget tar rapporten for øvrig til orientering. Fylkestinget har behandlet saken i møte sak 101/14 Protokoll Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt 4 side 1 av 2

5 Vedtak 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger og: a. Sørge for at de etiske retningslinjene gjøres kjent blant alle ansatte b. Sørge for systematisk gjennomgang og eventuell oppdatering, slik at de etiske retningslinjene er aktuelle c. Sørge for systematisk diskusjon om etiske dilemmaer og problemstillingeri hele organisasjonen d. Sørge for å gjøre kjennskapen til retningslinjer for varsling kjent blant alleansatte e. Sørge for informasjon og veiledning i forsvarlig varsling f. Vurdere gjennomgang og evaluering av retningslinjer for varsling ogpraksis i oppfølging og vurdering i slike saker. 2. Fylkestinget ber om en tilbakemelding fra fylkesrådmannen om oppfølgingen i fylkestingets møte i juni Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere å opprette en uavhengig varslingskanal, slik KS og Transparency international anbefaler. 4. Fylkestinget tar rapporten for øvrig til orientering 5 side 2 av 2

6 Eventuelt Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Torbjørn Berglann 033, &17 14/147-4 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges fram uten innstilling. 6 Saksnr 002/15

7 Leveranse av revisjonstimer Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 003/15 Torbjørn Berglann 216, &30 12/13-26 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg rapport STFK årlige avtaler og prosjekter FR Saksutredning I løpet av høsten 2014 har kontrollutvalget blitt orientert om timeleveransen og disponible ressurser til forvaltningsrevisjon i flere saker. I sak 53/14 vedtok utvalget blant annet at sekretariatet skal følge opp saken når timeleveransen for 2014 foreligger. Sekretariatet har nå fått en oversikt over timeforbruket for hver enkelt forvaltningsrevisjon/selskapskontroll samt en totaloversikt over den årlige leveransen av forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon til STFK i perioden (se vedlegg). Vi har sammenfattet oversikten i tabellen under. Prosentvis leveranse av revisjonstimer i forhold til budsjetterte timer Leveranse av finansiell revisjon ift. budsjett % 94 % 100 % 100 % Leveranse av forvaltningsrevisjon ift. budsjett 84 % 87 % 92 % 83 % Total leveranse av revisjon ift. budsjett 92 % 90 % 95 % 89 % Tabellen viser at revisjonen har levert litt for få timer til finansiell revisjon i perioden , mens leveransen av forvaltningsrevisjon har vært lavere enn budsjettert hvert år i hele perioden. Den totale leveransen fra revisjonen har ligget mellom 89 og 95 prosent av budsjett. Det utgjør 1167 timer totalt, eller et gjennomsnitt på noe under 300 timer pr. år. For en detaljert oversikt over leveransen viser vi til oversikten fra revisjonen. 7

8 Fylkestinget vedtok i 2010 at STFK aksepterer variasjon i leveransen av revisjonstimer, men at den over år skal stå i rett forhold til honoraret (sak 23/10). For at kontrollutvalget skal kunne følge opp dette vedtaket er kontrollutvalgets sekretariat av den oppfatning at utvalget må ha innsyn i totalsummen av leverte revisjonstimer til samtlige eierkommuner. Revisjonen anser dette som sensitiv informasjon og ønsker derfor ikke å oppgi den årlige leveransen av revisjonstimer. Revisjonen opplyser sekretariatet om at daglig leder vil orientere utvalget om ressursdisponeringen når utvalget besøker revisjonen 19. januar. En sammenligning av revisjonshonorar og timeleveranse til hver av eierkommunene viser at revisjonen setter opp et timebudsjett som samsvarer med honorarandelen til hver kommune. Hvis timeleveransen stemmer overens med timebudsjettet betyr det at eierkommunene mottar revisjonstimer i samsvar med honorarandelen. Den vedlagte oversikten fra revisjonen viser som nevnt at leveransen til STFK har vært for lav, noe som kan tyde på at det ikke er samsvar mellom leveranse og honorar. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Oversikten over leverte revisjonstimer viser at fylkeskommunen har fått levert færre revisjonstimer enn budsjettert de siste fire årene, og at dette særlig har gått ut over timene til forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalgets sekretariat kan ikke på bakgrunn av rapporteringen fra revisjonen konkludere om fylkestingets vedtak er fulgt. Vi anbefaler derfor at utvalget avventer ytterligere informasjon fra revisjonen i møtet før det fatter eventuelle vedtak. 8

9 9

10 10

11 Rapport fra enhetsbesøk 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 004/15 Torbjørn Berglann /181-8 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar rapport fra enhetsbesøk til orientering. Vedlegg Samlet rapport enhetsbesøk 2014 Saksutredning Revisjon Midt-Norge IKS gjennomfører hver høst besøk ved noen enheter i fylkeskommunen. Besøkene, som er et ledd i den finansielle revisjonen, omfatter kartlegging og testing av den økonomiske internkontrollen, veiledning i regelverk og styringsdokumenter og tilbakerapportering til enhetene i etterkant av besøkene. Høsten 2014 avla revisjonen besøk ved fem videregående skoler og én tannklinikk. I etterkant av besøkene er det laget en rapport for hver enhet, i tillegg er det utarbeidet en samlet rapport der revisjonen oppsummerer hovedfunnene, som dette sakframlegget bygger på. Under enhetsbesøkene har revisjonen samtale med ledelsen og foretar test av rutiner på økonomiområdet. I 2014 har revisjonen undersøkt fire områder spesielt: økonomisk internkontroll, innkjøp, salg og merverdiavgift og lønn. I rapporten skriver revisjonen at det er god forståelse for viktigheten av økonomisk internkontroll. Det er etablert ulike kontrolltiltak ved enhetene, og den økonomiske internkontrollen synes i hovedsak å være tilfredsstillende. Revisjonen har likevel pekt på forbedringsmuligheter på noen områder, flere av disse er også gitt etter enhetsbesøk tidligere år. Forholdene er aktuelle for flere enheter og ikke bare de som er besøkt denne høsten. Revisjonen har sammenfattet anbefalingene etter enhetsbesøkene slik: Enhetene er anbefalt å gjennomføre systematiske risikovurderinger for å se om det finnes risikoer for feil og misligheter i regnskapet, som enhetene ikke har systemer for å avdekke eller forebygge i dag Enhetene som ikke gjennomfører etiske diskusjoner, er anbefalt å sette av tid til det Enhetene er anbefalt å ta grep rundt konkrete anskaffelser for å sikre etterlevelsen av regelverket om offentlige anskaffelser Videre har enhetene blitt anbefalt å foreta enkelte justeringer i sine rutiner for kontroll og utbetaling av variabel lønn Det er anbefalt at enhetene utarbeider bedre rutiner for kontroll og dokumentasjon i forbindelse med oppgjør av kontantomsetning 11

12 Enhetene er anbefalt å vurdere avskaffelse av kontantkasser som i liten grad er i bruk, eller å redusere til en kasse der enheten har flere kontantkasser Enheter med utleie av areal er anbefalt å gjennomgå sine utleieforhold for å sikre korrekt behandling av merverdiavgift for utleiedelen Enhetene er anbefalt å følge retningslinjene til fylkeskommunen for salg av elevarbeid, herunder sikre at den avgiftsmessige behandlingen av salget er korrekt Enhetene er oppfordret til å ta kontakt med sentrale enheter i fylkeskommunen ved behov for hjelp og veiledning på de ulike fagområdene, som for eksempel Regnskapstjenesten eller Jus- og innkjøpstjenesten Sekretariatet viser til samlet rapport etter enhetsbesøk for ytterligere detaljer. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Revisjonens enhetsbesøk viser at det er god forståelse for viktigheten av internkontroll, men at fylkeskommunen har en vei å gå når det kommer til det praktiske. Dette kommer til syne i anbefalingene, der revisjonen påpeker nødvendigheten av å ha gode systemer å redusere risiko for økonomisk rot, misligheter og brudd på de etiske retningslinjene. Anbefalingene viser også at ansatte i organisasjonen har behov for mer kunnskap om fylkeskommunens eget regelverk. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar rapporten til orientering og eventuelt benytter den som bakgrunnsinformasjon dersom det er aktuelt å bestille forvaltningsrevisjon av STFKs arbeid med internkontroll. 12

13 RAPPORT ETTER ENHETSBESØK HØSTEN 2014 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

14 Forord Revisjon Midt-Norge IKS har i perioden 1. oktober til 12. november 2014 avlagt besøk ved fem videregående skoler og en tannklinikk i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Gjennom enhetsbesøkene søker vi, som et ledd i den finansielle revisjonen, å kartlegge og teste den økonomiske internkontrollen ved enhetene. Vi legger også vekt på veiledning i interne og eksterne regelverk og styringsdokumenter, både under besøkene og i rapporteringen tilbake til enhetene. Vi håper at våre besøk har bidratt til å øke bevisstheten blant ledelse og merkantilt personale på enhetene om viktigheten og forståelsen av god økonomisk internkontroll. Rapporten dokumenterer formål og innhold i enhetsbesøkene, samt revisors vurderinger, konklusjon og eventuelle anbefalinger på et overordnet nivå. Trondheim, 9. januar 2015 Ann Katharine Gardner Oppdragsansvarlig revisor Gunnhild Ramsvik Revisjonsmedarbeider 14 Hanne Bakken Tangen Revisjonsmedarbeider

15 RAPPORT ETTER ENHETSBESØK HØSTEN 2014 Oppsummering Revisjon Midt-Norge IKS har i løpet av høsten 2014 gjennomført enhetsbesøk ved fem videregående skoler og en tannklinikk i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Vi har avlagt besøk ved Byåsen videregående skole, Malvik videregående skole, Oppdal tannklinikk, Orkdal videregående skole, Skjetlein videregående skole og Trondheim Katedralskole. Enhetsbesøkene gjennomføres som et ledd i den finansielle revisjonen, da revisor skal "vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lover og forskrifter" og videre at "revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll". Dette er en samlet rapport til Fylkesrådmannen med utgangspunkt i de særskilte rapportene som ble utarbeidet i etterkant av hvert enkelt enhetsbesøk. En foreløpig utgave av den enkelte rapport ble sendt på høring til den respektive enheten, og tilbakemelding ble innarbeidet i den endelige rapporten. Enhetsbesøkene har blitt gjennomført dels gjennom samtale med ledelsen og dels gjennom kontroller rundt sentrale rutiner av økonomisk art. Vi har i høst sett på fire overordnede fagområder ved enhetene. Områdene er økonomisk internkontroll, innkjøp, salg og merverdiavgift, og lønn. Hovedinntrykket fra enhetsbesøkene er at enhetslederne har forståelse for viktigheten av å ha en tilfredsstillende økonomisk internkontroll. Flere kontrolltiltak er etablert ved enhetene, og den økonomiske internkontrollen synes i hovedsak å være tilfredsstillende. Revisor har likevel gitt anbefalinger til flere av enhetene om å bedre rutinene på enkelte områder. Flere av anbefalingene er også gitt etter avlagte enhetsbesøk ved andre enheter tidligere år, da det er forhold som synes å være gjennomgående for flere enheter i fylkeskommunen. Anbefalingene som er gitt kan i hovedtrekk sammenfattes slik: Enhetene er anbefalt å gjennomføre systematiske risikovurderinger for å se om det finnes risikoer for feil og misligheter i regnskapet, som enhetene ikke har systemer for å avdekke eller forebygge i dag Enhetene som ikke gjennomfører etiske diskusjoner, er anbefalt å sette av tid til det Enhetene er anbefalt å ta grep rundt konkrete anskaffelser for å sikre etterlevelsen av regelverket om offentlige anskaffelser Videre har enhetene blitt anbefalt å foreta enkelte justeringer i sine rutiner for kontroll og utbetaling av variabel lønn Det er anbefalt at enhetene utarbeider bedre rutiner for kontroll og dokumentasjon i forbindelse med oppgjør av kontantomsetning Enhetene er anbefalt å vurdere avskaffelse av kontantkasser som i liten grad er i bruk, eller å redusere til en kasse der enheten har flere kontantkasser Enheter med utleie av areal er anbefalt å gjennomgå sine utleieforhold for å sikre korrekt behandling av merverdiavgift for utleiedelen Enhetene er anbefalt å følge retningslinjene til fylkeskommunen for salg av elevarbeid, herunder sikre at den avgiftsmessige behandlingen av salget er korrekt Enhetene er oppfordret til å ta kontakt med sentrale enheter i fylkeskommunen ved behov for hjelp og veiledning på de ulike fagområdene, som for eksempel Regnskapstjenesten eller Jus- og innkjøpstjenesten 2 15

16 RAPPORT ETTER ENHETSBESØK HØSTEN 2014 Innholdsfortegnelse Oppsummering Formål og gjennomføring Et ledd i den finansielle revisjonen Veiledning Prosedyren ved enhetsbesøk Forståelse og innhold i begrepet økonomisk internkontroll Om administrasjonssjefens ansvar COSO-rammeverkets innhold Praktisk anvendelse Anbefalinger for god internkontroll Fylkeskommunens organisering av økonomisk internkontroll Ledelsesprinsipper Delegering av ansvar og myndighet Agresso og ESK Praksis ved enhetene Økonomisk internkontroll Tilrettelegging for økonomisk internkontroll i STFK Internt miljø Informasjon og kommunikasjon Ledelsens oppfølging Revisors vurdering Revisors konklusjon og anbefalinger Innkjøp Gjeldende bestemmelser Enhetenes etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Avgrensning mellom drifts- og investeringsregnskapet Revisors vurdering Revisors konklusjon og anbefalinger Lønn Gjeldende bestemmelser Rutine for variabel lønn Godtgjørelser og naturalytelser Rutine for fraværsregistrering Revisors vurdering Revisors konklusjon og anbefalinger Salg og merverdiavgift Gjeldende bestemmelser Rutiner ved enhetene Revisors vurdering Revisors konklusjoner og anbefalinger

17 RAPPORT ETTER ENHETSBESØK HØSTEN Formål og gjennomføring 1.1 Et ledd i den finansielle revisjonen Innholdet i den finansielle revisjonen er definert gjennom forskrift for revisjon1 3. Det framgår av forskriften at revisor skal " vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lover og forskrifter." Det framgår videre av forskriften at revisor skal " se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll". Det innebærer at revisor må foreta en kartlegging av den økonomiske internkontrollen i fylkeskommunen og foreta tester av rutinene for å kontrollere at de fungerer som forutsatt. Sør-Trøndelag fylkeskommune (heretter kalt STFK) har delegert mye av oppgavene knyttet til økonomisk internkontroll ut til den enkelte enhet (skole/tannklinikk). Det er derfor nødvendig for revisor å ha kjennskap til den delen av den økonomiske internkontrollen som skjer ved den enkelte virksomhet. Resultatet av enhetsbesøkene er med og danner grunnlaget for revisjonsberetningen som legges fram for fylkestinget i Sør-Trøndelag. Revisjonsforskriftens 4 inneholder bestemmelser om hvordan revisor skal rapportere 2 mangler og avvik. Vesentlige forhold skal rapporteres skriftlig til kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen Veiledning Gjennom den finansielle revisjonen får vi et godt innblikk i fylkeskommunens virksomhet og erfaringer med hva som oppleves som komplisert. Som revisor har vi god kjennskap til gjeldende regelverk innen områder som regnskapsføring, merverdiavgiftslovgivning, regelverk for offentlige anskaffelser og bestemmelser for lønnsområdet. Ikke minst er vi opptatt av endringer i bestemmelser og hvordan endringene virker inn på fylkeskommunens virksomhet. Vi er derfor bevisste på å legge inn et element av veiledning i enhetsbesøkene, gjennom at vi legger vekt på å møte ledelsen ved den enkelte skole/tannklinikk og ta opp tema hvor vi tror det kan være et forbedringspotensial. Av samme årsak har vi valgt å være relativt detaljerte i beskrivelsen av regelverket i rapportene. 1.3 Prosedyren ved enhetsbesøk Vi har gjennomført besøk ved den enkelte enhet i en årrekke, første gang i Enheter som besøkes det enkelte år velges ut gjennom en rulleringsplan, slik at alle enheter vil få besøk av revisor i løpet av en fire-årsperiode. For tannklinikker har vi valgt å besøke de tannklinikkene der overtannlegen har sitt hovedarbeidssted. Dette fordi overtannlegen har en overordnet funksjon overfor de øvrige tannklinikkene i sitt distrikt. 1 Forskrift for revisjon av kommuner og fylkeskommuner mv. gitt i medhold av kommuneloven Kontrollutvalget skal utføre kontroll og tilsyn med den løpende forvaltningen i fylkeskommunen på vegne av fylkestinget, jf. forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner mv. gitt i medhold av kommuneloven Kommuneloven benytter begrepet " administrasjonssjef" om fylkeskommunens øverste administrative leder. I Sør-Trøndelag fylkeskommune er benyttes tittelen fylkesrådmann. 4 17

18 RAPPORT ETTER ENHETSBESØK HØSTEN 2014 I forkant av besøkene setter vi oss inn i eventuelle endringer som har skjedd i fylkeskommunen og den enkelte virksomhet, foretar en økonomisk analyse og sender ut en agenda som kan forberede ledelsen på møtet. I etterkant av gjennomført enhetsbesøk gir vi en tilbakemelding til den enkelte virksomhet i form av en rapport hvor ledelsen ved enheten gis anledning til å verifisere innhentet informasjon om rutiner og praksis. Vår tilbakemelding til Fylkesrådmannen består av en oppsummering av våre funn og anbefalinger til enhetene. Fylkesrådmannen vil i tillegg motta den enkelte enhets rapport etter enhetsbesøkene til orientering. Kontrollutvalget orienteres gjennom en egen sak. 5 18

19 RAPPORT ETTER ENHETSBESØK HØSTEN Forståelse og innhold i begrepet økonomisk internkontroll I dette kapitlet gir vi en beskrivelse av krav og føringer for intern kontroll. 2.1 Om administrasjonssjefens ansvar Ifølge kommuneloven 23, 2. ledd har administrasjonssjefen et ansvar for at "administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. " Det er utarbeidet en rapport4 til Kommunal- og regionaldepartementet som inneholder 85 anbefalinger knyttet til den kommunale egenkontrollen, herunder den økonomiske internkontrollen. En av hovedanbefalingene i denne rapporten er å styrke arbeidet med internkontroll i kommunene og fylkeskommunene. Arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten brukte andre rapporter som grunnlag for sitt arbeid og anbefalinger, bla. en rapport fra revisjonsselskapet Pricewaterhouse Coopers (PwC) om 6 internkontroll i kommuner.5 I begge rapportene er COSO-rammeverket, som er et rammeverk for internkontroll utviklet av regnskapsførere og revisorer, benyttet som en sentral kilde. Kommunesektorens organisasjon (KS) utarbeidet i 2012 et arbeidshefte7i forbindelse med at KS Effektiviseringsnettverk startet et pilotnettverk innenfor internkontroll. Et utvalg av de 85 anbefalingene i rapporten til Kommunal- og regionaldepartementet er gjengitt i arbeidsheftet. Arbeidsheftet har som hensikt å gi en enkel og praktisk støtte til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å styrke den administrative internkontrollen. 2.2 COSO-rammeverkets innhold I COSO-rammeverket defineres internkontroll som en prosess som er iverksatt og gjennomført av organisasjonens ledende organer og medarbeidere, utviklet for å gi en rimelig sikkerhet for å nå virksomhetens mål. Modellen for internkontroll består av fem innbyrdes sammenhengende komponenter: Internt miljø - Kjernen i enhver virksomhet er menneskene som arbeider der og de individuelle egenskapene de ansatte besitter. Dette inkludert integritet, etiske verdier, kompetanse og miljøet de arbeider i. Risikovurdering - Virksomheten må være bevisst på og håndtere den risiko den står ovenfor. Det må etableres mekanismer for å identifisere, analysere og håndtere relatert risiko. Kontrollaktiviteter - Aktiviteter og rutiner må etableres for å sikre at de tiltak ledelsen har innført for å håndtere risiko, og dermed for å oppnå virksomhetens mål, blir gjennomført. Informasjon og kommunikasjon - Informasjons- og kommunikasjonssystemer som omgir kontrollaktivitetene og gjør det mulig for de ansatte å fange opp og utveksle informasjon som er nødvendig for å utføre, styre og kontrollere virksomhetens aktiviteter. 4 Kommunal- og regionaldepartementet. Rapport "85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane". Desember Rapport "Interkontroll i kommuner", Pricewaterhouse Coopers, Oktober Den første utgaven av COSO-rammeverket kom i Rammeverket gikk gjennom en revisjon i perioden I vår rapport bygger vi på det reviderte rammeverket 7 Rådmannens internkontroll Orden i eget hus!,

20 RAPPORT ETTER ENHETSBESØK HØSTEN 2014 Oppfølging - Den interne kontrollen må følges opp for å sikre at systemet er effektivt over tid. Oppfølging kan skje kontinuerlig som en del av de daglige ledelsesoppgavene, som frittstående evalueringer eller som en kombinasjon av disse. Rammeverket viser videre til synergi og sammenheng mellom komponentene. Internkontroll skal gi en rimelig sikkerhet for at virksomheten når sine mål. Kontrollaktiviteter skal bidra til at virksomheten når sine mål, og skal utføres i et omfang som motvirker virksomhetens risikofaktorer. Sammenhengen mellom mål, risikoer og kontroll kan illustreres slik: Figur 1: Sammenhengen mellom mål, risiko og kontrollaktiviteter KONTROLLAKTIVITETER MÅL RISIKO 2.3 Praktisk anvendelse COSO-rammeverket er en teoretisk modell som kan anvendes innenfor ulike virksomhetsområder. I dette avsnittet vil vi gjennom eksempler vise hvordan den teoretiske modellen kan benyttes i den praktiske hverdagen ved en fylkeskommunal enhet innen økonomisk internkontroll. Sett i forhold til økonomisk internkontroll er bl.a. følgende mål relevante: - Innkjøps- og lønnsutgifter som genereres ved enheten skal være i tråd med gjeldende bestemmelser. Med gjeldende bestemmelser forstås lover og forskrifter og interne bestemmelser i fylkeskommunen (styrende dokumenter). Et eksempel 8 på dette kan være samleforskrift til skattebetalingsloven (3) som krever underlagsdokumentasjon for reiseregning. Dette for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon for at det ikke foreligger grunnlag for forskuddstrekk. - Alle utgifter som genereres ved enheten skal gjelde virksomheten og ikke omfatte private utgifter. 8 FOR

21 RAPPORT ETTER ENHETSBESØK HØSTEN 2014 Ledelsen er ansvarlig for å gjennomføre systematiske risikovurderinger og identifisere faktorer som kan bidra til at virksomheten ikke når sine mål. For å kunne håndtere en risiko må den identifiseres. En risikovurdering skal gjennomføres med faste intervall og dokumenteres. Etablering av kontrollaktiviteter skal håndtere og redusere de identifiserte risikofaktorene. Aktuelle risikoer for at enheten ikke når målene kan f.eks. være: - Medarbeidere har ikke fått tilstrekkelig kunnskap til å vite hvilken dokumentasjon de skal legge ved reiseregningen. - Personer som utfører attestasjonsoppgaver kjenner ikke regelverket tilstrekkelig til å vite hvilke krav de skal stille til underlagsdokumentasjon. Eksempler på kontrollhandlinger som kan redusere risikoen for at målene ikke nås ved en enhet er: - Attestasjon av alle utgifter, som innebærer en realitetskontroll av underlagsdokumentasjonen og kontroll av faktura/ lønnsbilag mot gjeldende bestemmelser. - Anvisning av alle utgifter. Informasjon og kommunikasjon er viktig for å kunne oppnå og opprettholde en god internkontroll. Medarbeidere må få informasjon om hva som forventes av dem, f.eks. hvilke dokumenter som skal legges ved en reiseregning. Et eksempel på kommunikasjon kan være at en medarbeider får tilbake en reiseregning med beskjed om hva som er mangelfullt. Det er også viktig at de som har attestasjonsoppgaver har tilstrekkelig kunnskap om innholdet i oppgaven til å kunne utføre den på en tilfredsstillende måte. Et eksempel på løpende oppfølgingsaktivitet fra ledelsens side er budsjettoppfølging, hvor påløpte utgifter sammenholdes mot budsjett. En annen oppfølgingsaktivitet kan være at anviser på stikkprøvebasis kontrollerer at attestanten har utført de riktige kontrollaktivitetene knyttet til en faktura. 2.4 Anbefalinger for god internkontroll Arbeidsgruppen som utarbeidet 85 anbefalinger for å styrke egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene sluttet seg til prinsippene i rapporten "Internkontroll i kommuner" og mente at følgende kunne være anbefalinger for god internkontroll: Tilråding 16: Kommunane bør basere seg mindre på uformell kontroll. Ei formalisering vil gjere kommunen mindre sårbar for skifte av personell, endringar i omgivnadene og habilitetskritikk og vil auke det organisatoriske minnet. Tilråding 17: Kommunane bør i større grad nytte risikovurderingar i styringa av verksemda og særleg når ein skal definere innretninga på og omfanget av kontrollaktivitetar. Tilråding 18: Kommunane bør i samanheng med behovet for auka formalisering av internkontrollen dokumentere internkontrollen i større grad. Tilråding 19: Kommunane bør ha, bruke og halde ved like dokument som gjer greie for roller og ansvar. I tillegg bør kommunane i større grad inkludere kontrollansvaret i desse dokumenta. Tilråding 20: Kommunane bør sikre arbeidsdelinga ved utforming og utføring av kontrollar. Prinsippet om arbeidsdeling vil seie at ein og same person ikkje skal vere ansvarleg for både aktiviteten og kontrollen. Tilråding 21: Kommunane bør ha ei systematisk tilnærming til kompetanseutvikling og sikring, gjennom opplæringstiltak og informasjon og ved rekruttering. 8 21

22 RAPPORT ETTER ENHETSBESØK HØSTEN 2014 Tilråding 22. Kommunane bør i den løpande drifta av internkontrollen prioritere nok ressursar og prioritere naudsynt vedlikehold høgare. Sentralt i et velfungerande vedlikehaldsregime er det at ansvaret for oppdatering/ revidering av dokumentasjonen er tydelig plassert. Det er vidare sentralt at oppdateringar/ revideringar av til dømes risikovurderinger og dokumentasjon skjer regelmessig og i faste intervall, til dømes i eit internkontrollårshjul. Tilråding 23: Kommunane bør etablere tiltak som sikrar god løpande informasjon og kommunikasjon til leiarar og medarbeidarar, og som sørgjer for at dei får naudsynt opplæring og kompetanse. Vidare må administrasjonssjefen ta ansvaret for å følgje opp internkontrollen systematisk og reagere ved avvik og brot. Arbeidsheftet til KS gir tre viktige råd til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å forbedre sin internkontroll: Risikoanalyser må danne grunnlaget for internkontroll Internkontrollen må i større grad være en del av ordinær ledelse og virksomhetsstyring Det er nødvendig å formalisere mye av den internkontrollen som allerede gjøres Dette er anbefalinger som kan være relevante også for økonomisk internkontroll ved enhetene. 9 22

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE 10.09.2014 FORORD Økonomistyring Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering FORVALTNINGSREVISJON KOSTRA-rapportering Malvik kommune Desember 2012 - KOSTRA-rapportering - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706027 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring Forvaltningsrevisjon Rapport Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring November 2009 Forsand kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer