FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13"

Transkript

1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10: Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Bente Hagem, Frida Holand, Agneta Bladh, Tor Einar Horsberg, Elin Pålerud, Jon Olafsen, David Persson og Anne Brit Leifseth. Observatører: Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Margrethe Løksa (UMB), Mari Sundli Tveit (UMB), Yngvild Wasteson, Halvor Hektoen (NVH), Birger Kruse (NVH), Bjørn Næss (VI) Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Knut Moksnes, Jan Aldal, Birgitte Bye, Geir Tutturen, Hans Gran og Lise Gorseth Sakliste: FS-169/13 FS-170/13 FS-171/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll. Vedleggene til protokollen av 29. november sendes ikke ut til Fellesstyret, men kan leses på lifesciences.no Orienteringssaker fra Styreleder Påtroppende rektor Rektorene Sekretariatsleder FS-172/13 Referat fra IDF-møtet FS-173/13 Etablering av Sandnes Educational and Research Center Høyland (SEARCH) FS-174/13 Faglige nemnder; Forskningsnemnda og Studienemnda (ettersendes) FS-175/13 Notat fra Fellesstyrets medlem David Persson: Organisering av instituttene med ansvar for veterinær og dyrepleierutdanningen FS-176/13 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser FS-177/13 Regelverk for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FS-178/13 Anskaffelsesreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FS-179/13 Plan for bruk av SAK-midler FS-180/13 Orientering om reserveposter og strategimidler i budsjettet for 2014 FS-181/13 Oppnevning av eksterne representanter til fakultets- og instituttstyrene FS-182/13 Forlenging av driftsstyra ved Senter for planteregulert klimaforsøk (SKP) og Senter for husdyrforsøk (SHF) FS-183/13 Oppnevning av medlemmer til NMBUs klagenemnd 1

2 FS-184/13 Forslag til retningslinjer for Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NMBU FS-185/13 Grunnlagsdokument for sikkerhet ved NMBU FS-186/13 Status for implementering av administrative systemer FS-187/13 Status «Sikker drift og robust start for NMBU fra » FS-188/13 Målstruktur for NMBU FS-189/13 NMBUs første 100 dager rektoratet orienterer (muntlig) FS-190/13 Fellesstyrets oppsummering av arbeidet og anbefalinger til NMBUs styre FS-191/13 Etikkutvalg NMBU. Retningslinjer FS-192/13 Orientering om val av interne representantar til instituttstyra ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitskap til FS-193/13 Eventuelt FS-169/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste. FS-170/13 Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokollen av 29. november godkjennes. FS-171/13 Orienteringssaker fra Styreleder - Gratulerer UMB med salget av Sem Påtroppende rektor Mari Sundli Tveit - Det påtroppende rektoratet var i Sandnes og fortalte om godt faglig program og god stemning - Har jobbet mye med innstillingsutvalg for instituttleder ti IPV og oppnevning av fakultetsstyremedlemmer Rektorene v/ Yngvild Wasteson - Flott felles Campus Ås-seminar på matsatsingen den på Nofima. Samme dag var det aquaseminar på NVH som ble ledet av Øystein Lie, påtroppende dekan for VetBio-fakultetet - NVH hadde sin siste disputas Uteksaminering i morgen Rapporten til ERV-akkrediteringen er ferdig og sendt inn Rektorene v/ Hans Fredrik Hoen - Viste til gjennomføringen av en stor nasjonal undersøkelse som er veldig hyggelig lesning for UMB/NMBU. Handelshøyskolen scorer på pallplass på nesten alle områder - Det ble en fin markering av avslutningen av UMB på Ås; 650 deltok på julebordet - To studenter fra Institutt for landskapsplanlegging vant en 2

3 del av konkurransen EUROPAN, hvor unge arkitekter skal løse byutviklingsutfordringer - Viste også til den vellykkede Campus Ås Matsatsingen den Sekretariatsleder - Oppnevningsbrevet til den nye Universitetsstyret er mottatt - KA-direktor, Studiedirektør og IT-direktør har akseptert stillingene. IT-direktør tiltrer 1.2. og KA-direktør Sekretariatet for Fellesstyret avslutter med dette fellesstyremøte sitt arbeid Jan Martinsen fra Landbruks- og matdepartementet ønsket lykke til med etableringen av NMBU FS-172/13 Referat fra IDF-møtet Referat fra Felles IDF-møte 17. desember ble delt ut i møtet, Birger Kruse presenterte punktene fra IDF-møtet under hver enkelt aktuell sak. Referatet legges ved protokollen. FS-173/13 Etablering av Sandnes Educational and Research Center Høyland (SEARCH) Fellesstyret er positive til prosjektet og er fornøyd med det utdypende arbeidet av saken. Fellesstyret tror det vil være en fordel for det nye Universitetsstyret å dra til Sandnes. Vedtak: 1. Fellesstyret ser positivt på planene om etablering av Sandnes Educational and Research Center, Høyland SEARCH, og ønsker at senteret skal realiseres. 2. Fellesstyret godkjenner at konsortieavtalen kan undertegnes av rektor når forholdene som er beskrevet i saksframlegget, del 4, er løst på en tilfredsstillende måte. 3. Når fullfinansiering av byggeprosjektet er sikret, legges det fram sak for universitetsstyret om godkjenning til å starte opp prosjektet. FS-174/13 Retningslinjer for Studieutvalget (USU) ved NMBU og retningslinjer for Forskningsutvalget ved NMBU (UFU) Fellesstyret gav en del innspill til endringer i retningslinjene til Studieutvalget og Forskningsutvalget ved NMBU. Bl.a. må det tydeliggjøres at nemndene er rådgivende utvalg for rektor. De foreslåtte navnene på utvalgene er ikke endelige. 3

4 Vedtak: Fellesstyret gir rektor, i samråd med styreleder, fullmakt til å fastsette retningslinjene i samsvar med de innspill som framkom i møtet. Fellesstyret anbefaler at det i løpet av 2014 gjøres en vurdering av utvalgenes størrelse og sammensetning. Retningslinjene vedlegges protokollen. FS-175/13 Mandat for programutvalg Fellesstyrets leder har ikke brukt fullmakten som ble gitt i forrige Fellesstyremøte for å ferdigstille mandatet for programutvalg for veterinær- og dyrepleierutdanningen. Fellesstyret fikk lagt på bordet en revidert utgave av mandatet. David Persson har utarbeidet et notat som ble sendt styret sammen med ordinær innkalling. Vedtak: Mandatet for programutvalget for veterinær- og dyrepleierutdanningen vedtas med de endringene som framkom i møtet. Mandatet vedlegges protokollen. Notatet fra Fellesstyrets medlem David Persson legges ved protokollen. FS-176/13 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser Vedtak: Fellesstyret vedtar Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser med de endringene som framkom i møtet. Forskrift med utfyllende bestemmelser vedlegges protokollen. FS-177/13 Regelverk for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet for Norges miljøog biovitenskapelige universitet Vedtak: Reglementet for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet vedtas. Reglementet vedlegges protokollen. FS-178/13 Anskaffelsesreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 4

5 Fellesstyret viser til vedtak i FS-sak 153/13, Instruks for økonomiforvaltningen, hvor det ble bedt om at administrasjonen presenterer en sak for det nye Universitetsstyret med en anbefaling på hvilken måte og i hvilket omfang det bør etableres internrevisjon for NMBU. Vedtak: Anskaffelsesreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet vedtas. Reglementet vedlegges protokollen. FS-179/13 Plan for bruk av SAK-midler Fellesstyret ønsker å øremerke flere midler til forskning/formidling/kulturbygging/samarbeid/organisasjons- og lederutvikling. Dette gjøres ved å sette gjenværende reserve til 6 mill. kroner. Rektor disponerer disse midlene. Vedtak: Det fremlagte budsjett for bruk av SAK-midler i 2014 vedtas med følgende tillegg: Gjenværende reserve settes til 6 mill. kroner for å etablere midler til forskning/formidling/kulturbygging/samarbeid/ organisasjons- og lederutvikling. Midlene disponeres av rektor. FS-180/13 Orientering om reserveposter og strategimidler i budsjettet for 2014 Det bør tas en gjennomgang av postene i budsjettet for 2014, herunder fordeling av strategimidler mellom de ulike styringsnivåene (institutt/fakultet/universitetsstyret), for å få opp en entydig oversikt over satsingsmidlene. Dette vil lette kommunikasjon og transparens omkring bruken av midlene. Gjennomgangen bør avvente regnskapsavslutningen for 2013 da den kan bidra til å avdekke hvilke reelle reserve institusjonene bringer med seg over til NMBU. Et naturlig tidspunkt for tilbakemelding til universitetsstyret er i forbindelse med revidert budsjett. Vedtak: Saken tas til orientering. FS-181/13 Oppnevning av eksterne styremedlemmer til fakultets- og instituttstyrene Fellesstyret ønsker at minst ett av de eksterne styremedlemmene skal komme fra et av de andre fakultetene ved NMBU. Videre ønsker Fellesstyret varamedlemmene for eksterne styremedlemmer i fakultetsstyrene skal oppnevnes i rekkefølge. 5

6 Vedtak: 1. Ved oppnevning av eksterne styremedlemmer til fakultetsstyrene for perioden skal minst ett av medlemmene komme fra ett av de andre fakultetene ved NMBU. 2. Fellesstyret gir styreleder fullmakt til å oppnevne ekstern leder av fakultetsstyrene og de øvrige tre eksterne styremedlemmene og varamedlemmene. 3. Fellesstyret vedtar at valgreglementet 21 siste kulepunkt skal lyde: «tre medlemmer med ekstern tilknytning med 1., 2. og 3. varamedlem.» 4. Fellesstyret forlenger funksjonsperioden for de nåværende eksterne styremedlemmer ved instituttstyrene til 1. februar FS-182/13 Forlenging av driftsstyra ved Senter for planteregulert klimaforsøk (SKP) og Senter for husdyrforsøk (SHF) Vedtak: Funksjonsperioden for driftsstyra ved Senter for husdyrforsøk og Senter for klimaregulerte planteforsøk vert forlenga til FS-183/13 Oppnevning av medlemmer til NMBUs klagenemnd Vedtak: Fellesstyret oppnevner følgende medlemmer med personlige varamedlemmer til NMBUs klagenemnd for perioden 1. januar juli 2017: Leder: Jon Thorvald Johnsen Vara for leder: Ragnhild Helene Hennum Medlem: Marit Nesje Vara: Nils Ivar Dolvik Medlem: Birger Eikenes Vara: Siv Fagertun Remberg FS-184/13 Forslag til retningslinjer for Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NMBU Fellesstyret ber NMBU være bevisst på de strategiske veivalg og hvilket økonomisk ansvar man påtar seg som vertsorganisasjon eller deltaker i prosjekter som SFI, SFF og FME. Styret er opptatt av å sikre god fordeling av strategiske ressurser til slike prosjekter. Rektor finner en praktisk ordning vedrørende håndtering av punkt 6.2 bruk av 6

7 rekrutteringsstillinger. Vedtak: 1. Fellesstyret tar oversikt over NMBUs SFI-skisser til orientering (FS-159/2013, del 1) 2. Fellesstyret vedtar retningslinjer for Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI) ved NMBU. Retningslinjene følgjer protokollen. FS-185/13 Grunnlagsdokument for sikkerhet ved NMBU Fellesstyret ber om at styrets og styreleders rolle i forhold til varsling klargjøres i grunnlagsdokumentet for sikkerheten ved NMBU. Administrasjonen bes komme tilbake til det nye Universitetsstyret med en anbefaling for å legge til rette for årlig gjennomgang av avvik, internkontroll etc. Vedtak: Fellesstyret vedtar framlagte forslag til Grunnlagsdokument for sikkerhet ved NMBU. FS-186/13 Status for implementering av administrative systemer Vedtak: Fellesstyret tar redegjørelsen om implementering av administrative systemer til orientering. FS-187/13 Status «Sikker drift og robust start for NMBU fra » Fellesstyret anbefaler at rektor for NMBU kommer tilbake til det nye Universitetsstyret med et forslag om avrapportering på status og oppfølging av sikker drift i Vedtak: Fellesstyret tar redegjørelsen av status for driftskritiske oppgaver og systemer til orientering. FS-188/13 Målstruktur for NMBU Vedtak: Fellesstyret ber om at forslag til målstruktur legges frem for det nye styret for NMBU med utgangspunkt i fellesstyrets drøftinger og kommentarer som framkom på møtet FS-189/13 NMBUs første 100 dager rektoratet orienterer (muntlig) 7

8 Mari Sundli Tveit, påtroppende rektor, redegjorde for NMBUs planer for de 100 første dagene og fikk med seg råd og innspill fra Fellesstyret. Styreleder oppfordret rektor til å komme tilbake til Universitetsstyret i januar 2015; hvilke er de tre områdene hvor ny ledelse ved NMBU spesielt vil legge vekt på å lykkes i den første 4-års perioden? Vedtak: Tas til orientering. FS-190/13 Fellesstyrets oppsummering av arbeidet og anbefalinger til NMBUs styre Fellesstyret drøftet og reflekterte rundt saken med utgangspunkt i saksdokumentet. Fellesstyrets leder, rektor og Kunnskapsdepartementet finner i fellesskap en måte å ta erfaringene videre på. Vedtak: Saken ble drøftet. FS-191/13 Etikkutvalg NMBU. Retningslinjer Fellesstyret understreket at dette er et veldig viktig arbeid for et universitet. Etikkutvalget vil rapportere til Universitetsstyret. Fellesstyret ber om at utvalget oppnevnes så fort som mulig, men det er viktig å finne medlemmer som har god kompetanse. Det nye Universitetsstyret bør få saken til behandling på sitt første styremøte i Vedtak: Fellesstyret vedtar de foreslåtte retningslinjer for Etikkutvalg for NMBU med de endringer som framkom i møtet. Retningslinjene vedlegges protokollen. FS-192/13 Orientering om val av interne representantar til instituttstyra ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitskap til Vedtak: Fellesstyret tek saka til orientering. FS-193/13 Eventuelt Ingen saker. 8

9 Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Hemsen NVH Tid: tirsdag , kl Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB Anne Gravdahl NITO UMB Jan Erik Paulsen, Forskerforbundet NVH Greta Indahl, Parat NVH Signe Kroken, NTL UMB Lena Kjøbli Forskerforbundet UMB Gry T. Jæger, HVO NVH Trude Wicklund, Akademikerne UMB Fra arbeidsgiversiden: Administrerende direktør Birger Kruse, NVH (møteleder) Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa, UMB Personal og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot, UMB Personalsjef Torborg Storaas, NVH Avdelingsleder Hans Gran, NVH Fra Sekretariatet: Sekretariatsleder Jan Olav Aasbø Referent: Hans Gran, NVH Saksliste: **** 143/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 144/2013 Referat fra IDF-møtet /2013 FS-171/13 Orientering fra sekretariatsleder I 146/2013 FS-173/13 Etablering av Sandnes Educational and Research Center I Høyland (SEARCH) 147/2013 FS-174/13 Faglige nemnder; Forskningsnemnda og Studienemnda I 148/2013 FS-175/13 Notat fra styremedlem David Persson; Organisering av I instituttene med ansvar for veterinær- og dyrepleierutdanningen 149/2013 FS-176/13 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med I utfyllende bestemmelser 150/2013 FS-177/13 Regelverk for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet for I NMBU 151/2013 FS-178/13 Anskaffelsesreglement for NMBU I 152/2013 FS-179/13 Plan for bruk av SAK-midler D 153/2013 FS-180/13 Orientering om reserveposter og strategimidler i budsjettet I for /2013 FS-181/13 Oppnevning av eksterne representanter til fakultets- og instituttstyrene I

10 155/2013 FS-182/13 Forlengelse av driftsstyrene for Senter for klimaregulert I planteforskning og Senter for husdyrforsøk 156/2013 FS-183/13 Oppnevning av medlemmer til NMBUs klagenemnd I 157/2013 FS-184/13 Forslag til retningslinjer for Senter for forskningsdrevet I innovasjon (SFI) ved NMBU 158/2013 FS-185/13 NMBUs grunnlagsdokument for sikkerhet ved NMBU I 159/2013 FS-186/13 Status for implementering av administrative systemer I 160/2013 FS-187/13 Status «Sikker drift og robust start for NMBU fra I » 161/2013 FS-188/13 Målstruktur for NMBU I 162/2013 FS-190/13 Fellesstyrets oppsummering av arbeidet og anbefalinger til I NMBUs styre 163/2013 FS-191/13 Etikkutvalg NMBU. Retningslinjer 164/2013 Eventuelt Innkallingen ble sendt ut torsdag , mens sakspapirene ble sendt ut , og med ettersending fredag Sakspapirene ligger ute på følgende side: desember /2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. 144/2013 Referat fra IDF-møtet Referatet ble godkjent. 145/2013 FS-171/13 Orientering fra sekretariatsleder Sekretariatsleder orienterte om at det første styremøte på NMBU er 28. januar. Han orienterte om sammensetningen av det nye universitetsstyret. Det ble orientert rundt byggestart SHF. Arbeidsgiver sender Statsbyggs presentasjon fra det siste prosjektrådsmøtet. 146/2013 FS-173/13 Etablering av Sandnes Educational and Research Center Høyland (SEARCH) I I Tjenestemannsorganisasjonene hadde følgende kommentarer: Det ble presisert at det var viktig for fagmiljøet ved NVH at samarbeidet fortsetter og de var opptatte av at Fellesstyret ikke måtte stoppe prosessen. FF- UMB peker på at det må arbeides for å minske risikofaktorene. Arbeidsgiver presiserte at det ligger i vedtaket at man arbeider videre med presisjonsnivået i avtalen, og at saken skal behandles av styret igjen til sommeren. 147/2013 FS-174/13 Faglige nemnder; Forskningsnemnda og Studienemnda I

11 Arbeidsgiver orienterte om at Sekretariatet arbeider med å klargjøre de uklarhetene som er i saksdokumentet rundt om utvalgene skal være rådgivende utvalg for rektor og/eller universitetsstyret. Det ønskes at de evt. beslutninger utvalgene tar er på fullmakt fra rektor, og at utvalgene ellers er rådgivende for rektor. Tjenestemannsorganisasjonene var usikre på om størrelsen av utvalgene vil gjøre at disse vil fungere, og ber derfor om at dette evalueres etter en passende periode. FF-UMB; Savner omtale av fakultetsnivået og hvilke utvalg som skal sørge for samarbeid der. Arbeidsgiver presiserte at dette vil bli håndtert når fakultetene er operative. FF-UMB; Savnet en omtale av de prioriteringer dagens utvalg har. Arbeidsgiver sier at det bevisst er utelatt da dette ansvaret ligger i linjen. FF-UMB stilte også spørsmål rundt avstemningsreglene, og om at reglene for lukking av møtet ble bedre definert. 148/2013 FS-175/13 Notat fra styremedlem David Persson; Organisering av instituttene med ansvar for veterinær- og dyrepleierutdanningen Orienteringssak til Styret. Fellesstyret vil vurdere på møtet hvordan saken behandles. Organisasjonene er bekymret for at det evt. skal komme vedtak som ikke er diskutert med organisasjonene. 149/2013 FS-176/13 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser Arbeidsgiver orienterte om at de kvalitetssikrer teksten i forskriften slik at den harmoniserer med vedtaket om utvalgene. De foretar også mindre justeringer blant annet om antallet sensorer.. Tjenestemannsorganisasjonene hadde følgende kommentarer: Viktig med ekstern sensor for kvalitetssikring. 150/2013 FS-177/13 Regelverk for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet for NMBU Ingen endringer i forhold til eksisterende regelverk, følger statens regelverk. Tjenestemannsorganisasjonene hadde følgende kommentarer: FF-UMB, viktig at det etableres verktøy og rutiner slik at prosjektledere enkelt kan følge regelverket. 151/2013 FS-178/13 Anskaffelsesreglement for NMBU Ingen kommentarer til forslaget. I I I I

12 152/2013 FS-179/13 Plan for bruk av SAK-midler Arbeidsgiver orienterte om de føringer de hadde, og det viktigste var å ikke fordele ut alle midler med en gang.: Tjenestemannsorganisasjonene hadde følgende kommentarer: NITO-UMB; omstillingsmidler Adamstuen, burde det ha blitt bevilget nå? Arbeidsgiver presiserte at det ligger i NMBUs ordinære budsjett. FF-UMB; smøring av prosesser videokonferanseutstyr, trådløst nett praktiske livet for de ansatte. Arbeidsgiver presiserte at dette dels er i ordinært budsjett, og dels ønsker de en nærmere teknisk vurdering av løsningsforslagene. NTL-UMB Ønsket at fusjonskostnader til tillitsvalgtarbeid blir synliggjort. Arbeidsgiver peker på at det er allerede innkalt til møte om tilpasningsavtale, og at noe midler allerede ligger inne i budsjettet. D 153/2013 FS-180/13 Orientering om reserveposter og strategimidler i budsjettet for 2014 I Tjenestemannsorganisasjonene ønsker en oversikt på bruk av disse ved årets slutt. 154/2013 FS-181/13 Oppnevning av eksterne representanter til fakultets- og instituttstyrene Kort orientering om forslagene. Ingen kommentarer 155/2013 FS-182/13 Forlengelse av driftsstyrene for Senter for klimaregulert planteforskning og Senter for husdyrforsøk I I Ingen kommentarer. 156/2013 FS-183/13 Oppnevning av medlemmer til NMBUs klagenemnd Ingen kommentarer 157/2013 FS-184/13 Forslag til retningslinjer for Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NMBU I I Ingen kommentarer. 158/2013 FS-185/13 NMBUs grunnlagsdokument for sikkerhet ved NMBU I Dette er et overordnet dokument. Utarbeidende og detaljerte instrukser vil komme etter hvert, og disse vil forankres i organisasjonen. Ingen kommentarer til forslaget: NITO-NVH Viktig med å få felles rutiner for NMBU. Men

13 også at det er viktig med beredskapsplan for begge campus. 159/2013 FS-186/13 Status for implementering av administrative systemer I Ingen kommentar til notatet, men organisasjonene var bekymret for ressurser på IT-avdeling særlig Adamstuen på grunn av ledighet i stillinger. Arbeidsgiver melder at de håndterer saken. 160/2013 FS-187/13 Status «Sikker drift og robust start for NMBU fra » Ingen kommentarer. 161/2013 FS-188/13 Målstruktur for NMBU I I Foreløpig arbeid. Vil arbeide videre i 2014 Tjenestemannsorganisasjonene mener at det hadde vært lettere å vurdert saksdokumentet hvis man hadde presisert at styringsparametrene er fra KD og at man arbeider videre med å definere egne parametre. 162/2013 FS-190/13 Fellesstyrets oppsummering av arbeidet og anbefalinger til NMBUs styre Ingen kommentar I 163/2013 FS-191/13 Etikkutvalg NMBU. Retningslinjer Ingen kommentar 164/2013 Eventuelt Status for hovedtillitsvalgte: Fagforeningene orienterte om de valg som er foretatt. Framsenteret: NITO-NVH spurte om NVHs deltakelse i Framsenteret. I olg med overførselen av Seksjon for arktisk veterinærmedisin til Universitetet i Tromsø er NVH/NMBU ikke lengere med i planene om å flytte inn i bygg, men ønsker velkommen faglig samarbeid med fagmiljøene tilknyttet senteret

14 FS sak 174/13 V1 Retningslinjer for Studieutvalget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (USU) Hjemmel Retningslinjene er vedtatt av Fellesstyret med utgangspunkt i lov (univl.), og på grunnlag av Fellesstyrets vedtak i sak 09/2013, Styringsreglement for NMBU endelig vedtak om utfyllende bestemmelser og fullmaktsfordeling. Formål Hensikten med retningslinjene er å klargjøre USUs rolle, myndighet og ansvarsområder, og gi nærmere regler om USUs arbeid og saksbehandling. Sammensetning Prorektor (Leder) 13 faste vitenskapelige tilsatte med personlige vara. Instituttleder i samråd med dekan foreslår enten leder av instituttenes tilsvarende organer (undervisningsutvalg) eller en fast vitenskapelig ansatt, alle med personlige varamedlemmer. Dekanene i felleskap skal påse at sammensetning av utvalget oppfyller krav i likestillingsloven. 1 ph.d.-kandidat med personlig vara oppnevnt av doktorgradskandidatenes organisasjon 5 studenter med personlige vara oppnevnt av Studenttinget 1 medlem fra tilsatte i teknisk og administrativ stilling og personlig varamedlem oppnevnt av administrasjonsdirektøren etter forslag fra enhetene og tjenestemannsorganisasjonene. Studiedirektør er utvalgets sekretær. Faglig leder for Programutvalget for veterinær- og dyrepleierutdanningen har møte- og talerett i USU. Oppnevning og funksjonsperiode Rektor oppnevner de faste og midlertidige vitenskapelige tilsatte og personlige vara. USU utpeker selv nestleder blant medlemmene. USU følger universitetsstyrets funksjonsperiode. Medlemmene oppnevnes for en periode tilsvarende universitetsstyrets funksjonsperiode med unntak av studenter som oppnevnes for ett år, ph.d.-kandidat og representant for midlertidig vitenskapelige ansatte oppnevnes for to år. Som hovedregel skal ingen være medlem av USU i mer enn to funksjonsperioder. 1

15 Rolle, myndighet, ansvars- og oppgaveområder Rolle og myndighet USU er NMBUs rådgivende utdanningspolitiske organ, og skal gi råd og strategiske innspill til rektor i strategiske saker som gjelder utdanning. Med utdanning forstås emner, programmer, pedagogisk utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning. USU er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på NMBUs utdanningsvirksomhet. USU arbeider på delegasjon fra og rapporterer til rektor. USU skal være en møteplass for menings-, erfarings- og idéutvikling. Ansvars- og oppgaveområder USU skal - på oppdrag fra rektor og på eget initiativ bidra i utviklingen av strategier og tiltaksplaner innenfor utdanning - utvikle, vedlikeholde og gi tilråding om godkjenning av systemer for kvalitetssikring av utdanningsaktivitetene på alle nivå - påse at NMBUs utdanning utvikles og evalueres i tråd med NMBUs strategiske planer - påse at NMBU har systemer som gjør at utdanningsressursene ved NMBU brukes effektivt og i samsvar med NMBUs strategiske planer - medvirke til samordning av utdanningen og styrking av tverrfaglig samarbeid - gi tilrådning overfor universitetsstyret i spørsmål om opprettelse og nedleggelse av studieprogram - bidra til at NMBU er aktiv i nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk - tilrettelegge for utdanningssamarbeid med NMBUs alliansepartnere - ha ansvar for samordning av utdanningsavtaler mellom UMB og andre institusjoner - medvirke til at utdanningsvirksomheten følger etiske normer - ha ansvar for å rapportere samlet utdanningsaktivitet ved NMBU til rektor og vurdere om den utvikles i tråd med NMBUs strategier - tilrettelegge for markedsføring av NMBUs utdanningsvirksomhet Det er utarbeidet styrings- og beslutningsregler for NMBUs Studieutvalg og Forskningsutvalg (vedlegg 3). Disse skal inngå som vedlegg til retningslinjene for Studieutvalget. 2

16 FS sak 174/13 V2 Retningslinjer for Forskningsutvalg ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (UFU) Hjemmel Retningslinjene er vedtatt av Fellesstyret med utgangspunkt i lov (univl.), og på grunnlag av Fellesstyrets vedtak i sak 09/2013, Styringsreglement for NMBU endelig vedtak om utfyllende bestemmelser og fullmaktsfordeling. Formål Hensikten med retningslinjene er å klargjøre UFUs rolle, myndighet og ansvarsområder, og gi nærmere regler om UFUs arbeid og saksbehandling. Sammensetning Prorektor (Leder) 13 faste vitenskapelige tilsatte med personlige vara. Instituttleder i samråd med dekan foreslår enten leder av instituttenes tilsvarende organer (forskningsutvalg) eller en fast vitenskapelig ansatt, alle med personlige varamedlemmer. Dekanene i felleskap skal påse at sammensetning av utvalget oppfyller krav i Likestillingsloven. 1 midlertidig vitenskapelig tilsatt, fortrinnsvis en postdoktor, med personlig vara foreslått av dekan 1 ph.d.-kandidat med personlig vara oppnevnt av doktorgradskandidatenes organisasjon 2 studenter med personlige vara oppnevnt av Studenttinget 1 medlem fra tilsatte i teknisk og administrativ stilling og personlig varamedlem oppnevnt av administrasjonsdirektøren etter forslag fra enhetene og tjenestemannsorganisasjonene. Forskningsdirektøren er utvalgets sekretær. Oppnevning og funksjonsperiode Rektor oppnevner de faste og midlertidige vitenskapelige tilsatte og personlige vara. UFU utpeker selv nestleder blant medlemmene. UFU følger universitetsstyrets funksjonsperiode. Medlemmene oppnevnes for en periode tilsvarende universitetsstyrets funksjonsperiode med unntak av studenter som oppnevnes for ett år, ph.d.-kandidat og representant for midlertidig vitenskapelige ansatte oppnevnes for to år. Som hovedregel skal ingen være medlem av UFU i mer enn to funksjonsperioder. Rolle, myndighet, ansvars- og oppgaveområder Rolle og myndighet - UFU er universitetets rådgivende forskningspolitiske organ, og skal gi råd og strategiske innspill til rektor i strategiske saker som gjelder forskning. UFUs mandat omfatter 3

17 forskningsstrategi og prioriteringer, forskerutdanning, rekruttering til forskning, forskningsformidling, internasjonalt forskningssamarbeid, innovasjon og verdiskaping, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid, samt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis. - UFU er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på NMBUs forskningsvirksomhet. UFU rapporterer til rektor. - UFU skal være en møteplass for menings-, erfarings- og idéutvikling, Ansvar og oppgaver UFU skal - på oppdrag fra rektor og på eget initiativ, bidra i utviklingen av strategier og tiltaksplaner innenfor forskning - være med på å sikre at forskningen ved NMBU holder høy kvalitet og ha et særlig ansvar for å initiere tiltak som hever kvaliteten på forskning og forskerutdanning - arbeide for å sikre best mulige vilkår for forskningen, med særlig vekt på den grunnleggende forskningen - ha det overordnede ansvaret for og gi råd om den organiserte forskerutdanningen og dr. philos.-graden ved NMBU - ha ansvar for opplegg og godkjenning av studieplaner og utarbeide retningslinjer for opptak ph.d.-utdanningen ved NMBU - gi råd om o universitetets bidrag til innovasjon o universitetets samspill med næringsliv og offentlig sektor o nasjonal og internasjonal forskningspolitikk o utvikling av NMBUs forskningssamarbeid - medvirke til at forskningen gjennomføres i samsvar med god vitenskapelig praksis og holder høy etisk standard Det er utarbeidet styrings- og beslutningsregler for Studieutvalget og Forskningsutvalget (vedlegg 3). Disse skal inngå som vedlegg til retningslinjene for Forskningsutvalget. 4

18 Programutvalg for veterinær- og dyrepleierutdanningene Vedtatt av fellesstyret Formål Programutvalget har som formål: Utvikle og styrke profesjonsutdanningene for veterinærer og dyrepleiere Sikre internasjonal akkreditering av studieprogrammene Implementere NMBUs overordnete utdanningsstrategi i veterinær- og dyrepleierutdanningen Sørge for en god koordinering mellom instituttene for å få helhetlige studieprogrammer Oppgaver Programutvalget behandler og koordinerer strategiske, utdanningsfaglige og ressursmessige spørsmål som angår veterinær- og dyrepleierutdanningene. Programutvalget er rådgivende for faglig leder. Programutvalgets hovedoppgaver er: Gjennom studieplanarbeid sørge for helhet, sammenheng og kvalitet i veterinær- og dyrepleierstudiet og arbeide for at NMBUs mål om kvalitet nås. Herunder arbeide med: - Vurdere, behandle og foreslå større revisjoner av veterinær- og dyrepleierstudieplan ved behov - Vurdere, behandle og foreslå mindre endringer i studieplanene årlig - Gjennom arbeid med studieplanene ha fokus på at læringsutbytte skal dekke samfunnets behov og akkrediteringsorganenes krav til innhold og læringsutbytte - Gjennom arbeid med studieplanene påse at undervisningsmetoder tilrettelegger for at læringsutbytte nås og at studiene har vurderingsordninger som dokumenterer dette Arbeide for å utdanne kandidater som tilfredsstiller samfunnets samlede behov gjennom rekruttering og opptak av de riktige studentene og utvikling av samfunnsaktører innen alle relevante områder i løpet av studiene Følge opp den dokumentasjon kvalitetssystemet frembringer vedrørende utdanningene og bidra til å utvikle kvalitetssystemet for utdanningene videre slik at akkrediteringsorganenes krav og NMBUS kvalitetssystem blir ivaretatt Utvikle pedagogisk og didaktiske tiltak for studiene i samarbeid med den sentrale studienemnd ved NMBU Behandle retningslinjer til studiene og strategier relevant for studiene Behandle programmene for etter- og videreutdanningskurs innen veterinærmedisin og dyrepleie Behandle andre saker forelagt av faglig leder, herunder utdanningspolitiske spørsmål 1

19 Programutvalget kan nedsette ad hoc utvalg for utredning av særlige saker. Innstillinger fra ad hoc utvalg behandles i Programutvalget. Leder av Programutvalget oppnevnes av dekan ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Leder av Programutvalget er faglig leder for veterinær- og dyrepleierstudiene. Programutvalget har et særlig ansvar for å sikre forankring hos studentene og instituttene gjennom høringsprosesser. Alle endringer i studieplaner, strategier og retningslinjer skal sendes på høring til instituttene og studentene. Instituttrepresentantene og studentrepresentantene har et særlig ansvar for å informere om saker som skal behandles i Programutvalget og diskusjoner som har vært i utvalget på instituttene og studentene, og å informere Programutvalget om instituttets og studentenes synspunkter. Faglig leder og instituttrepresentantene i Programutvalget møter i NMBUs sentrale studienemnd. Medlemmer av Programutvalget Programutvalget består av: Antall Leder. Faglig leder 1 Representant fra institutt for basalfag og 1 akvamedisin Representant fra institutt for mattrygghet og 1 infeksjonsbiologi Representant fra institutt for 1 produksjonsdyrmedisin Representant fra institutt for sports og 1 familiedyrmedisin Fagansvarlig dyrepleierutdanningen 1 Studentrepresentanter 2 Instituttstyret oppnevner instituttets representant, med personlig vararepresentant, til utvalget Funksjonstid er fire år. Veterinærmedisinsk studentråd oppnevner to studentrepresentanter og en vararepresentant. Dersom begge studentrepresentantene er veterinærstudenter, skal det innkalles en representant for dyrepleierstudentene når saker som spesielt angår dyrepleierstudiet behandles. Utdanningsleder for veterinær- og dyrepleierutdanningene i administrasjonen er sekretær for Programutvalget. Faglig leder, i samarbeid med sekretæren, innkaller til møte, Det avholdes minst et møte i måneden. Referat fra møtene skal gjøres tilgjengelige på nett. 2

20 Oppgaver for faglig leder Leder for Programutvalget er ansvarlig faglig leder, og benevnes Faglig leder ( Study Programme Director). Faglig leder oppnevnes av dekanen for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap for en periode på fire år. Faglig leder skal være veterinær med undervisnings-, forsknings- og pedagogisk kompetanse og/eller erfaring. Faglig leder har ansvar for at Programutvalgets formål og oppgaver blir ivaretatt. Faglig leder møter i NMBUs sentrale studienemd som representant for veterinær- og dyrepleierutdanningene i tillegg til instituttrepresentantene. Faglig leder for Programutvalget har ansvar for å innkalle til møter, i samarbeid med sekretæren. Faglig leder samarbeider tett med instituttlederne som er ansvarlig for veterinær -og dyrepleierutdanningen, utdanningsleder og dekanen. Oppgaver: Leder av Programutvalget. Vedta årlige justeringer innenfor gjeldende rammer av studie- og semesterplanene. Initiere større revisjoner av studieplanene for Programutvalget. Ansvar for kontakt med nasjonale og internasjonale utdannings- og akkrediteringsorganisasjoner for veterinær- og dyrepleierutdanningene, og ansvar for at veterinær- og dyrepleierstudiet tilfredsstiller akkrediteringsorganenes krav. Etablere kontakt med relevante mottakere av kandidater fra utdanningene, herunder næringsliv, offentlige instanser og interesseorganisasjoner. Etablere kontakt med og ha jevnlig møter med veterinærmedisinsk studentråd. Ivareta kontakt med utdanningsutvalgene for andre relevante utdanninger ved NMBU, i særlig grad innen Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Koordinere arbeid med strategier delegert fra instituttene innen utdanningsvirksomheten og legge dette frem for relevant styre (instituttstyrene og/eller fakultetsstyret). 3

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Mulig fakultetsorganisering av UMB

Mulig fakultetsorganisering av UMB Utkast 06.05.10 ÅAa/RH Mulig fakultetsorganisering av UMB Rapport fra prosjektgruppa som har utredet organisering av UMB i det nye universitetet som skal etableres på Ås Mai 2010 Universitetet for miljø-

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

Håndbok for studenter (Versjon august 2012)

Håndbok for studenter (Versjon august 2012) Håndbok for studenter (Versjon august 2012) 1 2 OM HÅNDBOKEN 3 NY STUDENT PÅ NVH 4 Opptak og mottak 4 Kort introduksjon til oppbygging av NVH og studieorganisering. 4 Informasjon ved studiestart 5 STUDIEADMINISTRATIVE

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer