FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13"

Transkript

1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10: Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Bente Hagem, Frida Holand, Agneta Bladh, Tor Einar Horsberg, Elin Pålerud, Jon Olafsen, David Persson og Anne Brit Leifseth. Observatører: Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Margrethe Løksa (UMB), Mari Sundli Tveit (UMB), Yngvild Wasteson, Halvor Hektoen (NVH), Birger Kruse (NVH), Bjørn Næss (VI) Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Knut Moksnes, Jan Aldal, Birgitte Bye, Geir Tutturen, Hans Gran og Lise Gorseth Sakliste: FS-169/13 FS-170/13 FS-171/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll. Vedleggene til protokollen av 29. november sendes ikke ut til Fellesstyret, men kan leses på lifesciences.no Orienteringssaker fra Styreleder Påtroppende rektor Rektorene Sekretariatsleder FS-172/13 Referat fra IDF-møtet FS-173/13 Etablering av Sandnes Educational and Research Center Høyland (SEARCH) FS-174/13 Faglige nemnder; Forskningsnemnda og Studienemnda (ettersendes) FS-175/13 Notat fra Fellesstyrets medlem David Persson: Organisering av instituttene med ansvar for veterinær og dyrepleierutdanningen FS-176/13 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser FS-177/13 Regelverk for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FS-178/13 Anskaffelsesreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FS-179/13 Plan for bruk av SAK-midler FS-180/13 Orientering om reserveposter og strategimidler i budsjettet for 2014 FS-181/13 Oppnevning av eksterne representanter til fakultets- og instituttstyrene FS-182/13 Forlenging av driftsstyra ved Senter for planteregulert klimaforsøk (SKP) og Senter for husdyrforsøk (SHF) FS-183/13 Oppnevning av medlemmer til NMBUs klagenemnd 1

2 FS-184/13 Forslag til retningslinjer for Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NMBU FS-185/13 Grunnlagsdokument for sikkerhet ved NMBU FS-186/13 Status for implementering av administrative systemer FS-187/13 Status «Sikker drift og robust start for NMBU fra » FS-188/13 Målstruktur for NMBU FS-189/13 NMBUs første 100 dager rektoratet orienterer (muntlig) FS-190/13 Fellesstyrets oppsummering av arbeidet og anbefalinger til NMBUs styre FS-191/13 Etikkutvalg NMBU. Retningslinjer FS-192/13 Orientering om val av interne representantar til instituttstyra ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitskap til FS-193/13 Eventuelt FS-169/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste. FS-170/13 Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokollen av 29. november godkjennes. FS-171/13 Orienteringssaker fra Styreleder - Gratulerer UMB med salget av Sem Påtroppende rektor Mari Sundli Tveit - Det påtroppende rektoratet var i Sandnes og fortalte om godt faglig program og god stemning - Har jobbet mye med innstillingsutvalg for instituttleder ti IPV og oppnevning av fakultetsstyremedlemmer Rektorene v/ Yngvild Wasteson - Flott felles Campus Ås-seminar på matsatsingen den på Nofima. Samme dag var det aquaseminar på NVH som ble ledet av Øystein Lie, påtroppende dekan for VetBio-fakultetet - NVH hadde sin siste disputas Uteksaminering i morgen Rapporten til ERV-akkrediteringen er ferdig og sendt inn Rektorene v/ Hans Fredrik Hoen - Viste til gjennomføringen av en stor nasjonal undersøkelse som er veldig hyggelig lesning for UMB/NMBU. Handelshøyskolen scorer på pallplass på nesten alle områder - Det ble en fin markering av avslutningen av UMB på Ås; 650 deltok på julebordet - To studenter fra Institutt for landskapsplanlegging vant en 2

3 del av konkurransen EUROPAN, hvor unge arkitekter skal løse byutviklingsutfordringer - Viste også til den vellykkede Campus Ås Matsatsingen den Sekretariatsleder - Oppnevningsbrevet til den nye Universitetsstyret er mottatt - KA-direktor, Studiedirektør og IT-direktør har akseptert stillingene. IT-direktør tiltrer 1.2. og KA-direktør Sekretariatet for Fellesstyret avslutter med dette fellesstyremøte sitt arbeid Jan Martinsen fra Landbruks- og matdepartementet ønsket lykke til med etableringen av NMBU FS-172/13 Referat fra IDF-møtet Referat fra Felles IDF-møte 17. desember ble delt ut i møtet, Birger Kruse presenterte punktene fra IDF-møtet under hver enkelt aktuell sak. Referatet legges ved protokollen. FS-173/13 Etablering av Sandnes Educational and Research Center Høyland (SEARCH) Fellesstyret er positive til prosjektet og er fornøyd med det utdypende arbeidet av saken. Fellesstyret tror det vil være en fordel for det nye Universitetsstyret å dra til Sandnes. Vedtak: 1. Fellesstyret ser positivt på planene om etablering av Sandnes Educational and Research Center, Høyland SEARCH, og ønsker at senteret skal realiseres. 2. Fellesstyret godkjenner at konsortieavtalen kan undertegnes av rektor når forholdene som er beskrevet i saksframlegget, del 4, er løst på en tilfredsstillende måte. 3. Når fullfinansiering av byggeprosjektet er sikret, legges det fram sak for universitetsstyret om godkjenning til å starte opp prosjektet. FS-174/13 Retningslinjer for Studieutvalget (USU) ved NMBU og retningslinjer for Forskningsutvalget ved NMBU (UFU) Fellesstyret gav en del innspill til endringer i retningslinjene til Studieutvalget og Forskningsutvalget ved NMBU. Bl.a. må det tydeliggjøres at nemndene er rådgivende utvalg for rektor. De foreslåtte navnene på utvalgene er ikke endelige. 3

4 Vedtak: Fellesstyret gir rektor, i samråd med styreleder, fullmakt til å fastsette retningslinjene i samsvar med de innspill som framkom i møtet. Fellesstyret anbefaler at det i løpet av 2014 gjøres en vurdering av utvalgenes størrelse og sammensetning. Retningslinjene vedlegges protokollen. FS-175/13 Mandat for programutvalg Fellesstyrets leder har ikke brukt fullmakten som ble gitt i forrige Fellesstyremøte for å ferdigstille mandatet for programutvalg for veterinær- og dyrepleierutdanningen. Fellesstyret fikk lagt på bordet en revidert utgave av mandatet. David Persson har utarbeidet et notat som ble sendt styret sammen med ordinær innkalling. Vedtak: Mandatet for programutvalget for veterinær- og dyrepleierutdanningen vedtas med de endringene som framkom i møtet. Mandatet vedlegges protokollen. Notatet fra Fellesstyrets medlem David Persson legges ved protokollen. FS-176/13 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser Vedtak: Fellesstyret vedtar Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser med de endringene som framkom i møtet. Forskrift med utfyllende bestemmelser vedlegges protokollen. FS-177/13 Regelverk for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet for Norges miljøog biovitenskapelige universitet Vedtak: Reglementet for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet vedtas. Reglementet vedlegges protokollen. FS-178/13 Anskaffelsesreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 4

5 Fellesstyret viser til vedtak i FS-sak 153/13, Instruks for økonomiforvaltningen, hvor det ble bedt om at administrasjonen presenterer en sak for det nye Universitetsstyret med en anbefaling på hvilken måte og i hvilket omfang det bør etableres internrevisjon for NMBU. Vedtak: Anskaffelsesreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet vedtas. Reglementet vedlegges protokollen. FS-179/13 Plan for bruk av SAK-midler Fellesstyret ønsker å øremerke flere midler til forskning/formidling/kulturbygging/samarbeid/organisasjons- og lederutvikling. Dette gjøres ved å sette gjenværende reserve til 6 mill. kroner. Rektor disponerer disse midlene. Vedtak: Det fremlagte budsjett for bruk av SAK-midler i 2014 vedtas med følgende tillegg: Gjenværende reserve settes til 6 mill. kroner for å etablere midler til forskning/formidling/kulturbygging/samarbeid/ organisasjons- og lederutvikling. Midlene disponeres av rektor. FS-180/13 Orientering om reserveposter og strategimidler i budsjettet for 2014 Det bør tas en gjennomgang av postene i budsjettet for 2014, herunder fordeling av strategimidler mellom de ulike styringsnivåene (institutt/fakultet/universitetsstyret), for å få opp en entydig oversikt over satsingsmidlene. Dette vil lette kommunikasjon og transparens omkring bruken av midlene. Gjennomgangen bør avvente regnskapsavslutningen for 2013 da den kan bidra til å avdekke hvilke reelle reserve institusjonene bringer med seg over til NMBU. Et naturlig tidspunkt for tilbakemelding til universitetsstyret er i forbindelse med revidert budsjett. Vedtak: Saken tas til orientering. FS-181/13 Oppnevning av eksterne styremedlemmer til fakultets- og instituttstyrene Fellesstyret ønsker at minst ett av de eksterne styremedlemmene skal komme fra et av de andre fakultetene ved NMBU. Videre ønsker Fellesstyret varamedlemmene for eksterne styremedlemmer i fakultetsstyrene skal oppnevnes i rekkefølge. 5

6 Vedtak: 1. Ved oppnevning av eksterne styremedlemmer til fakultetsstyrene for perioden skal minst ett av medlemmene komme fra ett av de andre fakultetene ved NMBU. 2. Fellesstyret gir styreleder fullmakt til å oppnevne ekstern leder av fakultetsstyrene og de øvrige tre eksterne styremedlemmene og varamedlemmene. 3. Fellesstyret vedtar at valgreglementet 21 siste kulepunkt skal lyde: «tre medlemmer med ekstern tilknytning med 1., 2. og 3. varamedlem.» 4. Fellesstyret forlenger funksjonsperioden for de nåværende eksterne styremedlemmer ved instituttstyrene til 1. februar FS-182/13 Forlenging av driftsstyra ved Senter for planteregulert klimaforsøk (SKP) og Senter for husdyrforsøk (SHF) Vedtak: Funksjonsperioden for driftsstyra ved Senter for husdyrforsøk og Senter for klimaregulerte planteforsøk vert forlenga til FS-183/13 Oppnevning av medlemmer til NMBUs klagenemnd Vedtak: Fellesstyret oppnevner følgende medlemmer med personlige varamedlemmer til NMBUs klagenemnd for perioden 1. januar juli 2017: Leder: Jon Thorvald Johnsen Vara for leder: Ragnhild Helene Hennum Medlem: Marit Nesje Vara: Nils Ivar Dolvik Medlem: Birger Eikenes Vara: Siv Fagertun Remberg FS-184/13 Forslag til retningslinjer for Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NMBU Fellesstyret ber NMBU være bevisst på de strategiske veivalg og hvilket økonomisk ansvar man påtar seg som vertsorganisasjon eller deltaker i prosjekter som SFI, SFF og FME. Styret er opptatt av å sikre god fordeling av strategiske ressurser til slike prosjekter. Rektor finner en praktisk ordning vedrørende håndtering av punkt 6.2 bruk av 6

7 rekrutteringsstillinger. Vedtak: 1. Fellesstyret tar oversikt over NMBUs SFI-skisser til orientering (FS-159/2013, del 1) 2. Fellesstyret vedtar retningslinjer for Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI) ved NMBU. Retningslinjene følgjer protokollen. FS-185/13 Grunnlagsdokument for sikkerhet ved NMBU Fellesstyret ber om at styrets og styreleders rolle i forhold til varsling klargjøres i grunnlagsdokumentet for sikkerheten ved NMBU. Administrasjonen bes komme tilbake til det nye Universitetsstyret med en anbefaling for å legge til rette for årlig gjennomgang av avvik, internkontroll etc. Vedtak: Fellesstyret vedtar framlagte forslag til Grunnlagsdokument for sikkerhet ved NMBU. FS-186/13 Status for implementering av administrative systemer Vedtak: Fellesstyret tar redegjørelsen om implementering av administrative systemer til orientering. FS-187/13 Status «Sikker drift og robust start for NMBU fra » Fellesstyret anbefaler at rektor for NMBU kommer tilbake til det nye Universitetsstyret med et forslag om avrapportering på status og oppfølging av sikker drift i Vedtak: Fellesstyret tar redegjørelsen av status for driftskritiske oppgaver og systemer til orientering. FS-188/13 Målstruktur for NMBU Vedtak: Fellesstyret ber om at forslag til målstruktur legges frem for det nye styret for NMBU med utgangspunkt i fellesstyrets drøftinger og kommentarer som framkom på møtet FS-189/13 NMBUs første 100 dager rektoratet orienterer (muntlig) 7

8 Mari Sundli Tveit, påtroppende rektor, redegjorde for NMBUs planer for de 100 første dagene og fikk med seg råd og innspill fra Fellesstyret. Styreleder oppfordret rektor til å komme tilbake til Universitetsstyret i januar 2015; hvilke er de tre områdene hvor ny ledelse ved NMBU spesielt vil legge vekt på å lykkes i den første 4-års perioden? Vedtak: Tas til orientering. FS-190/13 Fellesstyrets oppsummering av arbeidet og anbefalinger til NMBUs styre Fellesstyret drøftet og reflekterte rundt saken med utgangspunkt i saksdokumentet. Fellesstyrets leder, rektor og Kunnskapsdepartementet finner i fellesskap en måte å ta erfaringene videre på. Vedtak: Saken ble drøftet. FS-191/13 Etikkutvalg NMBU. Retningslinjer Fellesstyret understreket at dette er et veldig viktig arbeid for et universitet. Etikkutvalget vil rapportere til Universitetsstyret. Fellesstyret ber om at utvalget oppnevnes så fort som mulig, men det er viktig å finne medlemmer som har god kompetanse. Det nye Universitetsstyret bør få saken til behandling på sitt første styremøte i Vedtak: Fellesstyret vedtar de foreslåtte retningslinjer for Etikkutvalg for NMBU med de endringer som framkom i møtet. Retningslinjene vedlegges protokollen. FS-192/13 Orientering om val av interne representantar til instituttstyra ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitskap til Vedtak: Fellesstyret tek saka til orientering. FS-193/13 Eventuelt Ingen saker. 8

9 Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Hemsen NVH Tid: tirsdag , kl Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB Anne Gravdahl NITO UMB Jan Erik Paulsen, Forskerforbundet NVH Greta Indahl, Parat NVH Signe Kroken, NTL UMB Lena Kjøbli Forskerforbundet UMB Gry T. Jæger, HVO NVH Trude Wicklund, Akademikerne UMB Fra arbeidsgiversiden: Administrerende direktør Birger Kruse, NVH (møteleder) Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa, UMB Personal og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot, UMB Personalsjef Torborg Storaas, NVH Avdelingsleder Hans Gran, NVH Fra Sekretariatet: Sekretariatsleder Jan Olav Aasbø Referent: Hans Gran, NVH Saksliste: **** 143/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 144/2013 Referat fra IDF-møtet /2013 FS-171/13 Orientering fra sekretariatsleder I 146/2013 FS-173/13 Etablering av Sandnes Educational and Research Center I Høyland (SEARCH) 147/2013 FS-174/13 Faglige nemnder; Forskningsnemnda og Studienemnda I 148/2013 FS-175/13 Notat fra styremedlem David Persson; Organisering av I instituttene med ansvar for veterinær- og dyrepleierutdanningen 149/2013 FS-176/13 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med I utfyllende bestemmelser 150/2013 FS-177/13 Regelverk for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet for I NMBU 151/2013 FS-178/13 Anskaffelsesreglement for NMBU I 152/2013 FS-179/13 Plan for bruk av SAK-midler D 153/2013 FS-180/13 Orientering om reserveposter og strategimidler i budsjettet I for /2013 FS-181/13 Oppnevning av eksterne representanter til fakultets- og instituttstyrene I

10 155/2013 FS-182/13 Forlengelse av driftsstyrene for Senter for klimaregulert I planteforskning og Senter for husdyrforsøk 156/2013 FS-183/13 Oppnevning av medlemmer til NMBUs klagenemnd I 157/2013 FS-184/13 Forslag til retningslinjer for Senter for forskningsdrevet I innovasjon (SFI) ved NMBU 158/2013 FS-185/13 NMBUs grunnlagsdokument for sikkerhet ved NMBU I 159/2013 FS-186/13 Status for implementering av administrative systemer I 160/2013 FS-187/13 Status «Sikker drift og robust start for NMBU fra I » 161/2013 FS-188/13 Målstruktur for NMBU I 162/2013 FS-190/13 Fellesstyrets oppsummering av arbeidet og anbefalinger til I NMBUs styre 163/2013 FS-191/13 Etikkutvalg NMBU. Retningslinjer 164/2013 Eventuelt Innkallingen ble sendt ut torsdag , mens sakspapirene ble sendt ut , og med ettersending fredag Sakspapirene ligger ute på følgende side: desember /2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. 144/2013 Referat fra IDF-møtet Referatet ble godkjent. 145/2013 FS-171/13 Orientering fra sekretariatsleder Sekretariatsleder orienterte om at det første styremøte på NMBU er 28. januar. Han orienterte om sammensetningen av det nye universitetsstyret. Det ble orientert rundt byggestart SHF. Arbeidsgiver sender Statsbyggs presentasjon fra det siste prosjektrådsmøtet. 146/2013 FS-173/13 Etablering av Sandnes Educational and Research Center Høyland (SEARCH) I I Tjenestemannsorganisasjonene hadde følgende kommentarer: Det ble presisert at det var viktig for fagmiljøet ved NVH at samarbeidet fortsetter og de var opptatte av at Fellesstyret ikke måtte stoppe prosessen. FF- UMB peker på at det må arbeides for å minske risikofaktorene. Arbeidsgiver presiserte at det ligger i vedtaket at man arbeider videre med presisjonsnivået i avtalen, og at saken skal behandles av styret igjen til sommeren. 147/2013 FS-174/13 Faglige nemnder; Forskningsnemnda og Studienemnda I

11 Arbeidsgiver orienterte om at Sekretariatet arbeider med å klargjøre de uklarhetene som er i saksdokumentet rundt om utvalgene skal være rådgivende utvalg for rektor og/eller universitetsstyret. Det ønskes at de evt. beslutninger utvalgene tar er på fullmakt fra rektor, og at utvalgene ellers er rådgivende for rektor. Tjenestemannsorganisasjonene var usikre på om størrelsen av utvalgene vil gjøre at disse vil fungere, og ber derfor om at dette evalueres etter en passende periode. FF-UMB; Savner omtale av fakultetsnivået og hvilke utvalg som skal sørge for samarbeid der. Arbeidsgiver presiserte at dette vil bli håndtert når fakultetene er operative. FF-UMB; Savnet en omtale av de prioriteringer dagens utvalg har. Arbeidsgiver sier at det bevisst er utelatt da dette ansvaret ligger i linjen. FF-UMB stilte også spørsmål rundt avstemningsreglene, og om at reglene for lukking av møtet ble bedre definert. 148/2013 FS-175/13 Notat fra styremedlem David Persson; Organisering av instituttene med ansvar for veterinær- og dyrepleierutdanningen Orienteringssak til Styret. Fellesstyret vil vurdere på møtet hvordan saken behandles. Organisasjonene er bekymret for at det evt. skal komme vedtak som ikke er diskutert med organisasjonene. 149/2013 FS-176/13 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser Arbeidsgiver orienterte om at de kvalitetssikrer teksten i forskriften slik at den harmoniserer med vedtaket om utvalgene. De foretar også mindre justeringer blant annet om antallet sensorer.. Tjenestemannsorganisasjonene hadde følgende kommentarer: Viktig med ekstern sensor for kvalitetssikring. 150/2013 FS-177/13 Regelverk for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet for NMBU Ingen endringer i forhold til eksisterende regelverk, følger statens regelverk. Tjenestemannsorganisasjonene hadde følgende kommentarer: FF-UMB, viktig at det etableres verktøy og rutiner slik at prosjektledere enkelt kan følge regelverket. 151/2013 FS-178/13 Anskaffelsesreglement for NMBU Ingen kommentarer til forslaget. I I I I

12 152/2013 FS-179/13 Plan for bruk av SAK-midler Arbeidsgiver orienterte om de føringer de hadde, og det viktigste var å ikke fordele ut alle midler med en gang.: Tjenestemannsorganisasjonene hadde følgende kommentarer: NITO-UMB; omstillingsmidler Adamstuen, burde det ha blitt bevilget nå? Arbeidsgiver presiserte at det ligger i NMBUs ordinære budsjett. FF-UMB; smøring av prosesser videokonferanseutstyr, trådløst nett praktiske livet for de ansatte. Arbeidsgiver presiserte at dette dels er i ordinært budsjett, og dels ønsker de en nærmere teknisk vurdering av løsningsforslagene. NTL-UMB Ønsket at fusjonskostnader til tillitsvalgtarbeid blir synliggjort. Arbeidsgiver peker på at det er allerede innkalt til møte om tilpasningsavtale, og at noe midler allerede ligger inne i budsjettet. D 153/2013 FS-180/13 Orientering om reserveposter og strategimidler i budsjettet for 2014 I Tjenestemannsorganisasjonene ønsker en oversikt på bruk av disse ved årets slutt. 154/2013 FS-181/13 Oppnevning av eksterne representanter til fakultets- og instituttstyrene Kort orientering om forslagene. Ingen kommentarer 155/2013 FS-182/13 Forlengelse av driftsstyrene for Senter for klimaregulert planteforskning og Senter for husdyrforsøk I I Ingen kommentarer. 156/2013 FS-183/13 Oppnevning av medlemmer til NMBUs klagenemnd Ingen kommentarer 157/2013 FS-184/13 Forslag til retningslinjer for Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NMBU I I Ingen kommentarer. 158/2013 FS-185/13 NMBUs grunnlagsdokument for sikkerhet ved NMBU I Dette er et overordnet dokument. Utarbeidende og detaljerte instrukser vil komme etter hvert, og disse vil forankres i organisasjonen. Ingen kommentarer til forslaget: NITO-NVH Viktig med å få felles rutiner for NMBU. Men

13 også at det er viktig med beredskapsplan for begge campus. 159/2013 FS-186/13 Status for implementering av administrative systemer I Ingen kommentar til notatet, men organisasjonene var bekymret for ressurser på IT-avdeling særlig Adamstuen på grunn av ledighet i stillinger. Arbeidsgiver melder at de håndterer saken. 160/2013 FS-187/13 Status «Sikker drift og robust start for NMBU fra » Ingen kommentarer. 161/2013 FS-188/13 Målstruktur for NMBU I I Foreløpig arbeid. Vil arbeide videre i 2014 Tjenestemannsorganisasjonene mener at det hadde vært lettere å vurdert saksdokumentet hvis man hadde presisert at styringsparametrene er fra KD og at man arbeider videre med å definere egne parametre. 162/2013 FS-190/13 Fellesstyrets oppsummering av arbeidet og anbefalinger til NMBUs styre Ingen kommentar I 163/2013 FS-191/13 Etikkutvalg NMBU. Retningslinjer Ingen kommentar 164/2013 Eventuelt Status for hovedtillitsvalgte: Fagforeningene orienterte om de valg som er foretatt. Framsenteret: NITO-NVH spurte om NVHs deltakelse i Framsenteret. I olg med overførselen av Seksjon for arktisk veterinærmedisin til Universitetet i Tromsø er NVH/NMBU ikke lengere med i planene om å flytte inn i bygg, men ønsker velkommen faglig samarbeid med fagmiljøene tilknyttet senteret

14 FS sak 174/13 V1 Retningslinjer for Studieutvalget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (USU) Hjemmel Retningslinjene er vedtatt av Fellesstyret med utgangspunkt i lov (univl.), og på grunnlag av Fellesstyrets vedtak i sak 09/2013, Styringsreglement for NMBU endelig vedtak om utfyllende bestemmelser og fullmaktsfordeling. Formål Hensikten med retningslinjene er å klargjøre USUs rolle, myndighet og ansvarsområder, og gi nærmere regler om USUs arbeid og saksbehandling. Sammensetning Prorektor (Leder) 13 faste vitenskapelige tilsatte med personlige vara. Instituttleder i samråd med dekan foreslår enten leder av instituttenes tilsvarende organer (undervisningsutvalg) eller en fast vitenskapelig ansatt, alle med personlige varamedlemmer. Dekanene i felleskap skal påse at sammensetning av utvalget oppfyller krav i likestillingsloven. 1 ph.d.-kandidat med personlig vara oppnevnt av doktorgradskandidatenes organisasjon 5 studenter med personlige vara oppnevnt av Studenttinget 1 medlem fra tilsatte i teknisk og administrativ stilling og personlig varamedlem oppnevnt av administrasjonsdirektøren etter forslag fra enhetene og tjenestemannsorganisasjonene. Studiedirektør er utvalgets sekretær. Faglig leder for Programutvalget for veterinær- og dyrepleierutdanningen har møte- og talerett i USU. Oppnevning og funksjonsperiode Rektor oppnevner de faste og midlertidige vitenskapelige tilsatte og personlige vara. USU utpeker selv nestleder blant medlemmene. USU følger universitetsstyrets funksjonsperiode. Medlemmene oppnevnes for en periode tilsvarende universitetsstyrets funksjonsperiode med unntak av studenter som oppnevnes for ett år, ph.d.-kandidat og representant for midlertidig vitenskapelige ansatte oppnevnes for to år. Som hovedregel skal ingen være medlem av USU i mer enn to funksjonsperioder. 1

15 Rolle, myndighet, ansvars- og oppgaveområder Rolle og myndighet USU er NMBUs rådgivende utdanningspolitiske organ, og skal gi råd og strategiske innspill til rektor i strategiske saker som gjelder utdanning. Med utdanning forstås emner, programmer, pedagogisk utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning. USU er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på NMBUs utdanningsvirksomhet. USU arbeider på delegasjon fra og rapporterer til rektor. USU skal være en møteplass for menings-, erfarings- og idéutvikling. Ansvars- og oppgaveområder USU skal - på oppdrag fra rektor og på eget initiativ bidra i utviklingen av strategier og tiltaksplaner innenfor utdanning - utvikle, vedlikeholde og gi tilråding om godkjenning av systemer for kvalitetssikring av utdanningsaktivitetene på alle nivå - påse at NMBUs utdanning utvikles og evalueres i tråd med NMBUs strategiske planer - påse at NMBU har systemer som gjør at utdanningsressursene ved NMBU brukes effektivt og i samsvar med NMBUs strategiske planer - medvirke til samordning av utdanningen og styrking av tverrfaglig samarbeid - gi tilrådning overfor universitetsstyret i spørsmål om opprettelse og nedleggelse av studieprogram - bidra til at NMBU er aktiv i nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk - tilrettelegge for utdanningssamarbeid med NMBUs alliansepartnere - ha ansvar for samordning av utdanningsavtaler mellom UMB og andre institusjoner - medvirke til at utdanningsvirksomheten følger etiske normer - ha ansvar for å rapportere samlet utdanningsaktivitet ved NMBU til rektor og vurdere om den utvikles i tråd med NMBUs strategier - tilrettelegge for markedsføring av NMBUs utdanningsvirksomhet Det er utarbeidet styrings- og beslutningsregler for NMBUs Studieutvalg og Forskningsutvalg (vedlegg 3). Disse skal inngå som vedlegg til retningslinjene for Studieutvalget. 2

16 FS sak 174/13 V2 Retningslinjer for Forskningsutvalg ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (UFU) Hjemmel Retningslinjene er vedtatt av Fellesstyret med utgangspunkt i lov (univl.), og på grunnlag av Fellesstyrets vedtak i sak 09/2013, Styringsreglement for NMBU endelig vedtak om utfyllende bestemmelser og fullmaktsfordeling. Formål Hensikten med retningslinjene er å klargjøre UFUs rolle, myndighet og ansvarsområder, og gi nærmere regler om UFUs arbeid og saksbehandling. Sammensetning Prorektor (Leder) 13 faste vitenskapelige tilsatte med personlige vara. Instituttleder i samråd med dekan foreslår enten leder av instituttenes tilsvarende organer (forskningsutvalg) eller en fast vitenskapelig ansatt, alle med personlige varamedlemmer. Dekanene i felleskap skal påse at sammensetning av utvalget oppfyller krav i Likestillingsloven. 1 midlertidig vitenskapelig tilsatt, fortrinnsvis en postdoktor, med personlig vara foreslått av dekan 1 ph.d.-kandidat med personlig vara oppnevnt av doktorgradskandidatenes organisasjon 2 studenter med personlige vara oppnevnt av Studenttinget 1 medlem fra tilsatte i teknisk og administrativ stilling og personlig varamedlem oppnevnt av administrasjonsdirektøren etter forslag fra enhetene og tjenestemannsorganisasjonene. Forskningsdirektøren er utvalgets sekretær. Oppnevning og funksjonsperiode Rektor oppnevner de faste og midlertidige vitenskapelige tilsatte og personlige vara. UFU utpeker selv nestleder blant medlemmene. UFU følger universitetsstyrets funksjonsperiode. Medlemmene oppnevnes for en periode tilsvarende universitetsstyrets funksjonsperiode med unntak av studenter som oppnevnes for ett år, ph.d.-kandidat og representant for midlertidig vitenskapelige ansatte oppnevnes for to år. Som hovedregel skal ingen være medlem av UFU i mer enn to funksjonsperioder. Rolle, myndighet, ansvars- og oppgaveområder Rolle og myndighet - UFU er universitetets rådgivende forskningspolitiske organ, og skal gi råd og strategiske innspill til rektor i strategiske saker som gjelder forskning. UFUs mandat omfatter 3

17 forskningsstrategi og prioriteringer, forskerutdanning, rekruttering til forskning, forskningsformidling, internasjonalt forskningssamarbeid, innovasjon og verdiskaping, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid, samt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis. - UFU er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på NMBUs forskningsvirksomhet. UFU rapporterer til rektor. - UFU skal være en møteplass for menings-, erfarings- og idéutvikling, Ansvar og oppgaver UFU skal - på oppdrag fra rektor og på eget initiativ, bidra i utviklingen av strategier og tiltaksplaner innenfor forskning - være med på å sikre at forskningen ved NMBU holder høy kvalitet og ha et særlig ansvar for å initiere tiltak som hever kvaliteten på forskning og forskerutdanning - arbeide for å sikre best mulige vilkår for forskningen, med særlig vekt på den grunnleggende forskningen - ha det overordnede ansvaret for og gi råd om den organiserte forskerutdanningen og dr. philos.-graden ved NMBU - ha ansvar for opplegg og godkjenning av studieplaner og utarbeide retningslinjer for opptak ph.d.-utdanningen ved NMBU - gi råd om o universitetets bidrag til innovasjon o universitetets samspill med næringsliv og offentlig sektor o nasjonal og internasjonal forskningspolitikk o utvikling av NMBUs forskningssamarbeid - medvirke til at forskningen gjennomføres i samsvar med god vitenskapelig praksis og holder høy etisk standard Det er utarbeidet styrings- og beslutningsregler for Studieutvalget og Forskningsutvalget (vedlegg 3). Disse skal inngå som vedlegg til retningslinjene for Forskningsutvalget. 4

18 Programutvalg for veterinær- og dyrepleierutdanningene Vedtatt av fellesstyret Formål Programutvalget har som formål: Utvikle og styrke profesjonsutdanningene for veterinærer og dyrepleiere Sikre internasjonal akkreditering av studieprogrammene Implementere NMBUs overordnete utdanningsstrategi i veterinær- og dyrepleierutdanningen Sørge for en god koordinering mellom instituttene for å få helhetlige studieprogrammer Oppgaver Programutvalget behandler og koordinerer strategiske, utdanningsfaglige og ressursmessige spørsmål som angår veterinær- og dyrepleierutdanningene. Programutvalget er rådgivende for faglig leder. Programutvalgets hovedoppgaver er: Gjennom studieplanarbeid sørge for helhet, sammenheng og kvalitet i veterinær- og dyrepleierstudiet og arbeide for at NMBUs mål om kvalitet nås. Herunder arbeide med: - Vurdere, behandle og foreslå større revisjoner av veterinær- og dyrepleierstudieplan ved behov - Vurdere, behandle og foreslå mindre endringer i studieplanene årlig - Gjennom arbeid med studieplanene ha fokus på at læringsutbytte skal dekke samfunnets behov og akkrediteringsorganenes krav til innhold og læringsutbytte - Gjennom arbeid med studieplanene påse at undervisningsmetoder tilrettelegger for at læringsutbytte nås og at studiene har vurderingsordninger som dokumenterer dette Arbeide for å utdanne kandidater som tilfredsstiller samfunnets samlede behov gjennom rekruttering og opptak av de riktige studentene og utvikling av samfunnsaktører innen alle relevante områder i løpet av studiene Følge opp den dokumentasjon kvalitetssystemet frembringer vedrørende utdanningene og bidra til å utvikle kvalitetssystemet for utdanningene videre slik at akkrediteringsorganenes krav og NMBUS kvalitetssystem blir ivaretatt Utvikle pedagogisk og didaktiske tiltak for studiene i samarbeid med den sentrale studienemnd ved NMBU Behandle retningslinjer til studiene og strategier relevant for studiene Behandle programmene for etter- og videreutdanningskurs innen veterinærmedisin og dyrepleie Behandle andre saker forelagt av faglig leder, herunder utdanningspolitiske spørsmål 1

19 Programutvalget kan nedsette ad hoc utvalg for utredning av særlige saker. Innstillinger fra ad hoc utvalg behandles i Programutvalget. Leder av Programutvalget oppnevnes av dekan ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Leder av Programutvalget er faglig leder for veterinær- og dyrepleierstudiene. Programutvalget har et særlig ansvar for å sikre forankring hos studentene og instituttene gjennom høringsprosesser. Alle endringer i studieplaner, strategier og retningslinjer skal sendes på høring til instituttene og studentene. Instituttrepresentantene og studentrepresentantene har et særlig ansvar for å informere om saker som skal behandles i Programutvalget og diskusjoner som har vært i utvalget på instituttene og studentene, og å informere Programutvalget om instituttets og studentenes synspunkter. Faglig leder og instituttrepresentantene i Programutvalget møter i NMBUs sentrale studienemnd. Medlemmer av Programutvalget Programutvalget består av: Antall Leder. Faglig leder 1 Representant fra institutt for basalfag og 1 akvamedisin Representant fra institutt for mattrygghet og 1 infeksjonsbiologi Representant fra institutt for 1 produksjonsdyrmedisin Representant fra institutt for sports og 1 familiedyrmedisin Fagansvarlig dyrepleierutdanningen 1 Studentrepresentanter 2 Instituttstyret oppnevner instituttets representant, med personlig vararepresentant, til utvalget Funksjonstid er fire år. Veterinærmedisinsk studentråd oppnevner to studentrepresentanter og en vararepresentant. Dersom begge studentrepresentantene er veterinærstudenter, skal det innkalles en representant for dyrepleierstudentene når saker som spesielt angår dyrepleierstudiet behandles. Utdanningsleder for veterinær- og dyrepleierutdanningene i administrasjonen er sekretær for Programutvalget. Faglig leder, i samarbeid med sekretæren, innkaller til møte, Det avholdes minst et møte i måneden. Referat fra møtene skal gjøres tilgjengelige på nett. 2

20 Oppgaver for faglig leder Leder for Programutvalget er ansvarlig faglig leder, og benevnes Faglig leder ( Study Programme Director). Faglig leder oppnevnes av dekanen for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap for en periode på fire år. Faglig leder skal være veterinær med undervisnings-, forsknings- og pedagogisk kompetanse og/eller erfaring. Faglig leder har ansvar for at Programutvalgets formål og oppgaver blir ivaretatt. Faglig leder møter i NMBUs sentrale studienemd som representant for veterinær- og dyrepleierutdanningene i tillegg til instituttrepresentantene. Faglig leder for Programutvalget har ansvar for å innkalle til møter, i samarbeid med sekretæren. Faglig leder samarbeider tett med instituttlederne som er ansvarlig for veterinær -og dyrepleierutdanningen, utdanningsleder og dekanen. Oppgaver: Leder av Programutvalget. Vedta årlige justeringer innenfor gjeldende rammer av studie- og semesterplanene. Initiere større revisjoner av studieplanene for Programutvalget. Ansvar for kontakt med nasjonale og internasjonale utdannings- og akkrediteringsorganisasjoner for veterinær- og dyrepleierutdanningene, og ansvar for at veterinær- og dyrepleierstudiet tilfredsstiller akkrediteringsorganenes krav. Etablere kontakt med relevante mottakere av kandidater fra utdanningene, herunder næringsliv, offentlige instanser og interesseorganisasjoner. Etablere kontakt med og ha jevnlig møter med veterinærmedisinsk studentråd. Ivareta kontakt med utdanningsutvalgene for andre relevante utdanninger ved NMBU, i særlig grad innen Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Koordinere arbeid med strategier delegert fra instituttene innen utdanningsvirksomheten og legge dette frem for relevant styre (instituttstyrene og/eller fakultetsstyret). 3

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) SN-SAK NR: 31/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2013/1132 Saksnummer: 31/2013 Foreløpig utkast til

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle,

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, NMBUs styrings- og ledelsesstruktur AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, 11.02.15 2 Innhald Styrene sitt formelle ansvar Rollene til råd og utvalg Erfaringar frå studentsynspunkt 3 4 Universitetsstyrets

Detaljer

når studenten er 60 studiepoeng etter normert studieprogresjon

når studenten er 60 studiepoeng etter normert studieprogresjon US-SAK NR: 84/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser

NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser US 45/2015 NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e):

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat

Detaljer

68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)

68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) 68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) Univeristetsstyret Saksansvarlig: Elin Børrud og Ole-Jørgen

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU m/utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU m/utfyllende bestemmelser Versjon 10.september Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU m/utfyllende bestemmelser Innholdsliste Overordnede bestemmelser Kap. 1 Forskriftens virkeområder Kap. 2 Myndighetsbestemmelser Kap.

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Revisjon av retningslinjene for Forskingsnemnda

Revisjon av retningslinjene for Forskingsnemnda FON-SAK NR: 57/2010 SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: LISBETH ANDREASSEN, POA ÅGOT AAKRA ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA Sak 57/2010 Revisjon av retningslinjene

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

PROTOKOLL. Følgende to saker var gjenstand for forhandling:

PROTOKOLL. Følgende to saker var gjenstand for forhandling: 1 PROTOKOLL I forhandlingsmøte den 25.1.12 har det vært ført forhandlinger mellom arbeidsgiversiden ved universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa UMB og Birger Kruse NVH og arbeidstakersiden ved NVH og

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB Tid: Tirsdag den 23.4.2013, kl. 09.30 13.00 Til stede: Signe Kroken, NTL UMB Mette Wik, Forskerforbundet UMB Ole Gjølberg Forskerforbundet

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 23.02.2016 Sted: Styrerommet og per telefon Tid: Kl. 09.00 10.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland (tlf), Jørgen Skeide, Erik Ropstad, Trond Langseth

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 24. april 2012 Tid: 10:30 13.40 Sted: NVH PROTOKOLL 03/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 07.05.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.40 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland,

Detaljer

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: torsdag 20.6.12, kl. 09.00 12.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne Gravdahl, Akademikerne

Detaljer

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK Studiestyresak: 03/11 Saksnr.: 10/3834 Møte: 26. januar 2011 HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK BAKGRUNN: På studiestyremøte 3. november stilte representant

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2011/5669 N O T A T

NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2011/5669 N O T A T NTNU S-sak 51/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.08.2011 SA/AMS Arkiv: 2011/5669 Til: Styret Fra: Rektor Om: Utvalgsstrukturen - utdanningsområdet N O T A T Tilråding: 1. Styrets vedtak

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT 3.12.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 4.11.2010 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave) US-SAK NR: 170 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIR. SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER:SENIORRÅDG. BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 4. desember 2012 Tid: 10:30 15:40 Sted: UMB PROTOKOLL 07/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

Retningslinjer for Studieutvalget (USU) ved NMBU og retningslinjer for Forskningsutvalget ved NMBU (UFU)

Retningslinjer for Studieutvalget (USU) ved NMBU og retningslinjer for Forskningsutvalget ved NMBU (UFU) 235 av 266 FS-174/2013 Retningslinjer for Studieutvalget (USU) ved NMBU og retningslinjer for Forskningsutvalget ved NMBU (UFU) Møtedato: 19. desember 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e):

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Hemsen NVH Tid: Onsdag den , kl

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Hemsen NVH Tid: Onsdag den , kl Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Hemsen NVH Tid: Onsdag den 23.10.2013, kl. 09.30-13.10. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

Møtebok SU

Møtebok SU Møtebok SU 26.11.2014 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ingunn Burud (IB), IMT Ragnar Øygard (RØ),

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Kapittel 28. Reduksjon i studiepoeng Kapittel 29. Overgang til annet studieprogram Kapittel 30. Gjestestudenter og privatister...

Kapittel 28. Reduksjon i studiepoeng Kapittel 29. Overgang til annet studieprogram Kapittel 30. Gjestestudenter og privatister... Hjemmel: Fastsatt av universitetsstyret for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 19.01.2017 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (UH-loven) 3-1, 3-2, 3-3,

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 01.06.2012 med hjemmel

Detaljer

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet MN-fakultetet skal gi en utdanning som bidrar til at «våre kandidater lykkes faglig og profesjonelt». Et viktig element i dette er en velfungerende organisatorisk

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 14.09.2010 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

2) Punkt V i Instruks for eksamensinspektører ved sentralt avviklet skriftlig prøve ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, endres til:

2) Punkt V i Instruks for eksamensinspektører ved sentralt avviklet skriftlig prøve ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, endres til: SN-SAK NR: 55/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: BJØRG EKRHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2006/283 Saksnummer: 55/2011 Forskriftsendringer høst

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av fellesstyret 5.3.2013, sak 22/2013. Endelig beslutning om ordlyden i 14 og 21 tas i fellesstyrets møte 25. april Kapittel

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

2) Prosedyre for opptak

2) Prosedyre for opptak Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for opptak Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 24.8.2012 2) Prosedyre for opptak Formål: Omfang: Skal sikre kvalitetsmessig

Detaljer

Retningslinjer for NMBUs klagenemnd, revidert

Retningslinjer for NMBUs klagenemnd, revidert US 46/2017 Retningslinjer for NMBUs klagenemnd, revidert Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Karen Eg Taraldrud Arkiv: 16/00668 Vedlegg: 1. Saksutredning

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 24.11.2016 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 10.00-15.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer av 25.4.2013 og 19.8.2013, Revidert 12. juni 2014 med

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 3. september 2012 Tid: 10:30 15:00 Sted: NVH PROTOKOLL 05/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 5/2010 Fra: Fakultetsdirektøren Møtedato: 16.4.2010 Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr.: Notat: 9.4.2010, Inger-Johanne Ullern

Detaljer

Forskrift om studier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Forskrift om studier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Forskrift om studier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Hjemmel: Fastsatt av universitetsstyret for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) XX.XX.2016 med hjemmel i

Detaljer

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser:

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser: Studiestyresak: 17/2 Saksnr.: 2014/360 Møte: 22. februar 2017 STUDIESTYRETS OG PROGRAMSTYRENES MANDAT Drøftingssak Studiestyrets og programstyrenes mandat trådte i kraft juli 2003 og ble sist oppdatert

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 07.05.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.40 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

MØTEBOK Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret

MØTEBOK Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENNES 20.5.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK-30.4.2010 Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Birger Solberg

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer