Marita er medlem nummer 6000 side 4 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marita er medlem nummer 6000 side 4 5"

Transkript

1 Nr 8 - oktober 2011 Skolenes landsforbund øker: Marita er medlem nummer 6000 side 4 5 Ny ungdomsrepresentant side 6 Årets ildsjel i Haugesund side 12 13

2 I skolen min mening Stortingsmelding om ungdomstrinnet Skolenes landsforbund mener at Stortingsmelding 22. ( ) om ungdomstrinnet gir en god beskrivelse av situasjonen og utfordringene på ungdomstrinnet. Vi synes derfor det er trist å oppsummere at vi ikke finner tiltak som er målrettet mot det vi oppfatter som hovedmotivet for meldinga: «et mer praktisk, variert og relevant ungdomstrinn for elevene i alle fag». Vi finner ingen tiltak som er egnet til å påvirke undervisningspraksis i «alle fag». Departementet har altså ikke evnet å foreslå tiltak som treffer hovedmotivet slik statsråden selv så treffende har formulert det. Skolenes landsforbund slutter seg imidlertid til forslaget om å innføre et tverrfaglig valgfag og forslaget om å åpne for å innføre arbeidslivsfaget som forsøksordning, men dette gir ikke i seg selv svar på hovedutfordringen. Skolenes landsforbund er skuffet over hvordan meldinga har materialisert seg ved å bære preg av summarisk å skulle innfri alle edle ønsker på sikt. De skrevne ord i meldinga bygger på et resonnement som etter vår vurdering snarere er egnet til å underslå hovedintensjonen i meldinga enn å påvirke undervisningspraksisen i alle fag. Skolenes landsforbund er også bekymret over å registrere i flere dokumenter fra departementet at de tar sikte på å ferdigstille en gjennomføringsstrategi for meldingen om ungdomsskoletrinnet allerede før Stortinget har behandlet den. Som følge av våre vurderinger foreslår Skolenes landsforbund noen konkrete tiltak vi mener er egnet til å påvirke undervisningspraksisen. Departementet skal utforme et forpliktende program for kompetanseheving og erfaringsspredning i varierte og praktiske arbeidsformer Departementet skal utforme et forpliktende program som sikrer at elevmedvirkning i læringssituasjonen blir en realitet Skoleeier får et definert ansvar for at lærerne avlastes for byråkratiske arbeidsoppgaver som flytter både tid og fokus bort fra lærernes kjerneoppgave Det innføres et tverrfaglig valgfag med samme vurderingsform som de øvrige fagene Stortinget fastsetter en felles fag- og timefordeling som angir minstetimetall i alle fag Arbeidslivfaget innføres som forsøksordning mens evalueringen pågår Fra høringsuttalelsen til Skolenes landsforbund Send inn din mening (maks 35 linjer) e-post: - Tlf: Sentralbord: Postadresse: I skolen, PB 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo Bøssebærere Søndag 23. oktober går årets tv-aksjon «Vi rydder for livet» av stabelen, til inntekt for Norsk Folkehjelp. De som vil bidra som bøssebærere, kan registrere seg via nettsiden til Skolenes landsforbund (skolenes.no), og vil bli kontaktet med nærmere informasjon om oppmøtetid og -sted. Registreringen bidrar til at Skolenes landsforbund blir med i forbundskonkurransen for tv-aksjonen. Ungdomskurs LOs sentrale ungdomsutvalg har vedtatt å innføre firetrinns LO-ungdomskurs fra Første og andre trinn gjennomføres i fylkene allerede fra i år. Utvalget vedtok 22. september rammeprogrammet på 40 timer per modul for LOs ungdomskurs i tredje og fjerde trinn, som skal arrangeres nasjonalt i Folkets Hus neste år. Vinn kr Alle som er studenter ved fagskole, høyskole eller universitet kan bli vinner av LO favørs inspirasjonsstipend ved å fortelle hva som kan gi deg ekstra inspirasjon i studiene dine. Gjerne noe som vil gi deg en ekstra erfaring i arbeidslivet etter studiene. Fristen er 30. november. Les mer: Har du flyttet eller byttet jobb? Send adresseendring på epost til Vivian Broberg på forbundskontoret: eller via hjemmesiden til SL: foto: Plan Norge FOTO: SIDSEL VALUM OD-midler til Rwanda Side 20 LOs ungdomsutvalg Side 6 7 I skolen Adresse: Keysers gate 15, 0130 Oslo Sentralbord: Telefaks: Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen Tlf.: FOTO: WENCHE JOHNSEN/HAUGESUND KOMMUNE Redaktør: Sidsel Valum Tlf.: Ildsjelprisen 2011 Side 12 Utgiver: Skolenes landsforbund (SL) Utkommer 10 ggr pr. år og sendes gratis til alle medlemmer i SL. Abonnementspris øvrige: kr 100 pr år. ISSN: Layout/trykk: LO Media. Tlf MILJØMERKET Trykksak Annonser: Norsk Militærteknisk Forlag v/knut Berg Tlf: , Fax E-post: SL i vekst 4 Ny ungdomsrepresentant 6 Forbundslederen mener 7 LOs Utdanningskonferanse 8 Tillitsvalgt i SL 11 Yrkes-VM 16 Spør SL Nr 8 - oktober 2011 Skolenes landsforbund øker: Marita er medlem nummer 6000 side 4 5 Ny ungdomsrepresentant side 6 Årets ildsjel i Haugesund side FORSIDEN: Adjunkt Marita Sandstad (30) ved Byåsen videregående skole ble i begynnelsen av oktober medlem nummer i Skolenes landsforbund. Forbundet var i fjor det LO-forbundet som vokste mest, og veksten fortsetter for fullt i år. Annonsepriser (4-farger) 1/1 side kr /2 side kr /4 side kr Baksiden kr Prisene forutsetter ferdig materiell, eks. mva. Redaksjonen avsluttet: 11. oktober 2011 Neste nummer: 9. november 2011 Formålsparagraf I skolen: 1. Formålet med Skolenes landsforbunds blad er å holde medlemmene informert om virksomheten i forbundet, ivareta deres interesser ved å belyse situasjonen deres i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier. Bladet skal ta opp og belyse viktige samfunnspolitiske spørsmål. 2. Bladet skal redigeres i tråd med Skolenes landsforbunds grunnholdninger, verdisyn og politiske ståsted. Ansvarlig redaktør er ansvarlig for bladets innhold. 3. Bladet skal drive en saklig journalistikk, forankret i bestemmelsene i Fagpressens Redaktørplakat, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. foto: Merete Haseth 2 I skolen I skolen

3 Aktuelt Aktuelt Medlem nummer 6000 SL vokser I fjor var Skolenes landsforbund det LOforbundet som økte mest. I 2011 fortsetter økningen uforminsket. En milepæl ble nådd da medlemstallet i Skolenes landsforbund passerte 6000 i begynnelsen av oktober. Tekst: SIDSEL VALUM Foto: MERETE HASETH Jeg meldte meg inn per e-post mandag 3. oktober. Dagen etter fikk jeg en melding om at jeg var medlem nummer Jeg ble positivt overrasket over å få en så personlig henvendelse, og syntes det var ekstra koselig, sier Marita Sandstad (30). Ønsket velkommen Torsdag samme uke fikk hun overrakt blomster av fylkesleder Terje Moen i Sør-Trøndelag, som ønsket henne velkommen i fylkeslaget og i Skolenes landsforbund. Marita Sandstad er fra Skogn i Nord-Trøndelag, og jobber som lærer ved Byåsen videregående skole i Trondheim. Hun er adjunkt, og underviser i engelsk på helse- og sosialfag og studiespesialisering, og spansk på studiespesialisering. Hun har jobbet ved skolen i fem år, og forteller at hun stortrives. Hun har studert fagene engelsk, spansk og sosialantropologi i Norge, New Zealand og Spania, og ble ferdig utdannet som lærer med ett års praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved NTNU i Trondheim. Gjennomtenkt valg Marita ble vervet av plasstillitsvalgt Finn Robert Strand. Hun var tidlige- FIKK BLOMSTER: Fylkesleder Terje Moen i SL Sør-Trøndelag overrekker blomster og ønsker Marita Sandstad (30) velkommen som medlem nummer i Skolenes landsforbund. Til høyre plasstillitsvalgt Finn Robert Strand på Byåsen videregående skole. re medlem av Utdanningsforbundet. Han har delt ut brosjyrer om SL på kontorpultene. Vi har hatt en del samtaler før jeg bestemte meg. Han har god oversikt over hva som skjer, er oppdatert og aktivt interessert. Det er betryggende å ha en tillitsvalgt på skolen hvis noe skjer, og man trenger noen å prate med, sier Marita. Medlem nummer 6000 forteller at hun tenkte seg nøye om, og at hun også gikk inn på nettsidene til SL for å se hva forbundet står for. Jeg fant ut at jeg er enig i mye av det forbundet står for, forteller Marita Sandstad. Forbundssekretær Gunnvor Sen er ikke overrasket over at medlem nummer er en ung kvinne bosatt i Sør-Trøndelag. SL Sør-Trøndelag er et av våre beste fylkeslag når det gjelder verving, sier hun, og understreker at det er mange fylkeslag som er flinke til å verve. Hittil i år er SL Sør-Trøndelag det fjerde beste fylkeslaget når det gjelder nyinnmeldinger, mens SL Hordaland topper statistikken både når det gjelder totalt antall nyinnmeldte og nyinnmeldte studenter. Blant nye medlemmer er det mange studenter, og blant dem er det en overvekt av kvinner. Vi har også en god tilstrømning av lærere, som i likhet med Marita Sandstad er i jobb, slår Gunnvor Sen fast. Totalt antall medlemmer per 6. oktober er Innmeldte hittil i år er 480, derav 317 kvinner og 163 menn. Av dem er det 72 nye medlemmer i Hordaland (inkludert 47 studenter), 66 i Oslo (inkludert 25 studenter), 62 i Rogaland (inkludert 13 studenter) og 55 i Sør-Trøndelag (inkludert 32 studenter). Skolenes landsforbund har hatt en jevn økning i medlemstallet siden starten i Tall fra årene etter 2004 viser at vi i begynnelsen av perioden hadde en økning på i overkant av 50 medlemmer i året. De siste par årene er økningen på , sier forbundssekretær Gunnvor Sen. Skolenes landsforbund Stiftet som selvstendig fagforbund 2. januar 1982 med omkring medlemmer. Forløperen Skolenes Landsforening organiserte yrkesfaglærere innen Norsk Tjenestemannslag (NTL). Forbundet ble dannet av yrkesfaglærere, men organiserer i dag også lærere i alle skoleslag, skoleledere, førskolelærere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren. Skolenes landsforbund er medlem i Landsorganisasjonen i Norge (LO), og er tilsluttet LO Stat og LO Kommune. 4 I skolen I skolen

4 Studenter forbundslederen mener Nye student-representanter LOs sentrale ungdomsutvalg Representantene fra 19 forbund i LOs sentrale ungdomsutvalg ble 22. september enige om at de ønsker fire nye fellestiltak for Studentene Lene Ness (25) og Jo Skårderud (26) er SLs nye, unge stemmer i LOs sentrale ungdomsutvalg. Tekst og foto: SIDSEL VALUM Lene Ness (25) ble enstemmig valgt som ny representant for SL i LOs sentrale ungdomsutvalg på forbundsstyrets møte 22. september. Jo Skårderud (26) ble enstemmig valgt som vara. Ny i SL Jeg har ikke vært medlem i Skolenes landsforbund så lenge, og var litt overrasket over å bli spurt! sier Lene Ness. Hun meldte seg inn i Skolenes landsforbund sommeren NYVALGTE: Lene Ness (25) er ny SL-representant i LOs sentrale ungdomsutvalg, med Jo Skårderud (26) som vara. Forbundene som er representert i LOs sentrale ungdomsutvalg har i 2011 for første gang gjennomført fire omfattende felles tiltak: rekrutteringsuke, LOs sommerpatrulje, semesterstartmarkering og fylkesting- og kommunevalgkamp. Utvalget har også økt fokus på yrkesfagselever i skole og i lære. På møtet i LOs sentrale ungdomsutvalg i september, ble tiltakene evaluert for å legge grunnlag for neste års aktiviteter. Forbundenes tilbakemeldinger på gjennomføring av årets fellestiltak var enstemmig positive. Alle fire felles tiltakene er store aktiviteter som krever god forankring i hvert enkelt forbund. Å samkjøre og systematisere aktivitetene i mye større grad gir positive resultater, sier ungdomsrådgiver i LO, Olav Andresen, som er sekretær for det sentrale ungdomsutvalget. Forbundene vil bruke høsten på å planlegge fellesaktiviteter i Datoer, felles prioriteringer og metoder for aktivitetene blir vedtatt på neste møte i LOs sentrale ungdomsutvalg 17. november. Samme dag skal LOs sentrale ungdomsutvalg møte LOs ungdomssekretærer i fylkene for å samkjøre og forankre forbundenes vedtak. Jeg er veldig motivert til å jobbe aktivt med å bygge opp en skikkelig studentavdeling i SL, sier Lene, som var innom forbundets kontor samme dag som forbundsstyret gjorde vedtaket. Avløser Lene Ness avløser Anna Christine Stenersen Hovet, som ble valgt som den aller første SL-representanten til LOs sentrale ungdomsutvalg på nyåret i fjor. Landsstyret vedtok i mars 2010 at studentrepresentanten skal ha møte- og talerett i landsstyret. Det er forbundsstyret som har mandat til å velge hvem som skal inneha vervet. Stenersen Hovet trakk seg tidligere i høst fra vervet, men fortsetter i styret til SL Oslo. Lene er fra Arendal, og studerer norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo. Hun har en deltidsjobb som vervekoordinator i «Nei til EU», og har lang erfaring fra organisasjonsarbeid. Jeg har vært medlem av AUF siden jeg var 16 år, forteller hun. Den aktive damen har vært opptatt med bryllupsforberedelser i sommer og i høst. Hun giftet seg med samboeren, Torbjørn, 15. oktober. Sa hei LOs sentrale ungdomsutvalg hadde møte i sekretariatssalen i Folkets Hus samme dag som Lene ble valgt. Den nyvalgte vararepresentanten for Lene, Jo Skårderud, deltok på møtet i ungdomsutvalget. Vi fikk lov til å komme inn i salen under møtet for å ta et bilde av de to nye SL-representantene i utvalget. Kristian Tangen, leder av LOs ungdomsutvalg, ønsket samtidig Lene Ness og Jo Skårderud velkommen og presenterte dem for resten av utvalget. «Det er mulig Feil medisin Ei ukes tid før regjeringa la fram statsbudsjettet, gikk statsministeren ut i media og varslet at det kommende budsjettet ville utløse protester. Her kommer en: De internasjonale vindene blåser også inn over Norge. Den stadig større ubalansen mellom finanskapitalen og realkapitalen (bobleøkonomi), sterkt understøttet av skattelettelser, har ført til statsfinanskrise i en rekke land i den vestlige verden. I (ny)liberalismens tidsalder er det bare én medisin og nødvendig det pekes på: Offentlige å bringe veksten i offentlig utgifter må ned, offentlig virksomhet og eiendom må selges uansett om konsum opp på medisinen truer med å ta livet av pasienten. Det samme nivå som kommer derfor i seg sjøl ikke som noen stor overraskelse når regjeringa nå i det private om nødvendig legger fram et stramt, ved å øke skatteinntektene.» påholdent budsjett for Stein Grøtting, leder i sl Men det er et paradoks at den samme medisinen riktignok i langt lavere doser forordnes i et land der statsfinansene er bunnsolide, som i land på randen av statlig bankerott. Den bitreste pillen er forslaget om å redusere veksten i overføringene til kommuner og fylkeskommuner ned til om lag 1,5 prosent. Bortsett fra at dette legger et svært vanskelig utgangspunkt for tariffoppgjøret til våren, betyr det ikke ubetydelige nedskjæringer på tjenestetilbudet til innbyggerne. Kampen mellom alle gode formål vil tetne til. Utdanning, eldreomsorg og veivedlikehold vil settes enda sterkere opp mot hverandre. Forskjellene fra kommune til kommune vil bli større. Det private konsumet vil fortsette å stige vesentlig mer enn det offentlige konsumet. Det private forbruket er ujevnt fordelt i befolkningen, og forskjellene generelt i samfunnet vil bli større. Utfordringene står i kø. Befolkninga blir eldre og krever mer av omsorgstjenestene. Kunnskapssamfunnet krever mer og bedre utdanning. Å løse klimautfordringene krever store investeringer. Å holde veksten i offentlig sektor nede i forhold til det private konsumet, legger ikke grunnlag for å møte disse utfordringene. Det fører bare til en nedadgående spiral for de offentlige tjenestenes tilgjengelighet og kvalitet. På lengre sikt legges det da til rette for privatiseringer som fører til ytterligere forskjellsutvikling og undergraving av velferdsstaten. Min protest mot dette bygger på at det finnes alternativ: Det er mulig og nødvendig å bringe veksten i offentlig konsum opp på samme nivå som i det private om nødvendig ved å øke skatteinntektene. FOTO: BO MATHISEN 6 I skolen I skolen

5 Politikk Politikk Samling om livslang læring LOs Utdanningskonferanse viste en samhørighet for målet om et livslangt læringsløp, og næringsministeren oppfordret partene til å bringe finansieringen inn i avtaleforhandlingene. Tekst: ODD ARNE OLAFSEN Foto: MAGNE SVENDSEN Da kunnskapsminister Kristin Halvorsen innledet på LOs todagers utdanningskonferanse 29. september på Sørmarka, kunne hun fortelle at ungdommer har fått lærekontrakt hittil i år. Det er en økning på tolv prosent målt mot samme tid i fjor. Flere fullfører Dette er veldig bra, og det betyr at flere kan fullføre. I fagene barne- og ungdomsarbeid og helse og omsorg har det vært en økning på 20 prosent. Samtidig er det flere som søker lærlingplass. Derfor kan vi ikke slappe av. Det er fremdeles elever som ikke kan fullføre. Derfor må dette være starten på en offensiv for å få enda flere læreplasser, sa Halvorsen ungdommer har søkt læreplass i år, en økning på fra året før. To dager før konferansen hadde kunnskapsministeren fått overlevert et notat fra LO og Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH, se faktaboks) om et felles politisk grunnlag for en nasjonal kompetansepolitikk. Fast toppmøte Et av kravene er å etablere et fast toppmøte på kompetanseområdet. Statsråden ga svar. Jeg er innstilt på å formalisere et slikt bredt samarbeid for å få større trøkk og et mer helhetlig grep om å utvikle Norges viktigste ressurs menneskene og vår felles kompetanse, lovet Halvorsen, som oppfordret skolene til å invitere partene i arbeidslivet inn i skoleverket i enda sterkere grad for å øke elevenes kunnskap om hva som skjer i arbeidslivet. LO og Virke kvitterte overfor kunnskapsministeren: Vi trenger en nasjonal kompetansepolitikk som favner bredere og som tar utgangspunkt i arbeids- og næringslivets behov. En slik politikk må utformes i tett dialog mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Et fast toppmøte kan bli enige om kompetansebehovet framover og hvordan vi kan løse det, sa LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Vi har i lengre tid drøftet hvordan vi sammen kan bidra til å få større politisk oppmerksomhet om et svært viktig område. Arbeidslivets tradisjoner for læring må anerkjennes som likeverdig med læring på andre arenaer. Den enkeltes evne, lyst og forutsetninger for å lære gjennom hele livet er avgjørende for fortsatt verdiskaping og høy sysselsetting. Da trenger vi en helt annen og mer systematisk satsing på livslang læring, sa Inger-Lise Blyverket fra Virke. Trepartssamarbeid De to partene understreket behovet for å bygge broer mellom tradisjonelle utdanningsinstitusjoner og kompetansetiltakene som settes i gang innen arbeidslivet. Nærings- og handelsminister Trond Giske pekte i sitt innlegg på Norges gode håndtering av tidligere ÅRLIG SAMLING: Vel hundre lydhøre deltakere fra arbeidslivet og utdanningsmiljøene stilte på LOs Utdanningskonferanse september på Sørmarka. ENIGHET: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og LOs nestleder Tor-Arne Solbakken er ganske enige om målene for utdannings- og kompetansepolitikken. finanskriser der verktøyene kompetanse, kunnskap, teknologi og innovasjon var svært avgjørende. Usikkerheten rundt det kommende statsbudsjettet er stor, fordi en ny finanskrise ikke kan løses i samme grad med samme verktøy. Det finnes ikke en næring i Norge som ikke er kunnskapstung, og dette har historisk forankring. De fleste er enige om målene for livslang læring, men vi mangler fortsatt noe HSH = Virke Fra 28. september endret Hovedorganisasjonen for handel og tjenester (tidligere Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon), HSH, navn til Hovedorganisasjonen Virke, som representerer medlemsvirksomheter med til sammen nesten ansatte i en rekke bransjer. for å få alt til å fungere. Derfor må vi få et solid treparts spleiselag for å sikre finansieringsfundamentet. Jeg vil oppfordre partene til å bringe dette inn i tariff- og hovedoppgjørene i form av et uttak av produksjonsveksten i det norske samfunnet, sa Giske. Skryt til LO LOs utdanningspolitikk, som kom inn i LOs handlingsprogram som eget kapittel på 2009-kongressen, er det viktigste dokumentet bak de årlige utdanningskonferansene. Denne politikken får mye skryt. Asgeir Fløtre, prosjektleder for Vitenskapsåret 2011, Kunnskapsdepartementet, roste LO for grunnsynet om at all utdanning skal være forskningsbasert. Kim Orlin Kantardjiev, leder for Norsk Studentorganisasjon, roste LO for klare prioriteringer om ressursbruken i utdanningspolitikken. Viseadministrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, arbeidet med kompetansetillitsvalgte som en flott modell, men minnet om viktige veivalg. I dag velger hver sjette ungdom helse- og omsorgsfag. I 2030 må hver tredje ungdom gjøre det samme. Men hva med resten av arbeidslivet? Vet rådgiverne i skolen nok om hvordan arbeidslivet fungerer, eller vet de mest om utdanningsmulighetene. Vi kan ikke gjøre mange feil framover for å takle utfordringene som kommer, understreket Anne-Kari Bratten. Sagt på konferansen Tekst: SIDSEL VALUM Vi må ha flere læreplasser. Tolv prosent økning er ok, Kristin Halvorsen, men ikke nok. 1. august var det elever som har søkt læreplass og ikke fått noe tilbud. Det må gis et annet tilbud til dem som ikke får læreplass enn Vg3, som i dag er en strykmaskin. Det må innføres mer opplæring i bedrift mens elevene går på skolen, og et toårig løp med mest mulig praksis i bedrift. LOs nestleder Tor-Arne Solbakken 80 prosent av ansatte i norske skipsverft er innleid arbeidskraft fra utlandet. De fortrenger lærlinger, og kompetansen hives ut av døra når oppdraget er over. SRY-leder Rolf Jørn Karlsen Da jeg var med i Jern & Metall, var vi utålmodige og brukte knyttnevene. Mangelen på læreplasser er et problem i dag og er det hvert år. Kristin Halvorsen trenger en ny statssekretær, en som Andreas (Borud, leder i Elevorganisasjonen, journ.anm), med et oppdrag om innen 2013 å gjennomføre det dere sier i dag. Tidligere forbundsleder Sverre Worum i Skolenes landsforbund Tillitsvalgte kan med hjemmel i Hovedavtalen på neste medbestemmelsesmøte drøfte vårt forhold til at står uten læreplass. Tillitsvalgte kan sammen bidra til at flere får læreplass. Ut og jobb! Nestleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund 8 I skolen I skolen

6 Livslang læring Tillitsvalgt i SL Tekst: ODD ARNE OLAFSEN Foto: ERLEND ANGELO LO og Virke med felles appell LO og Hovedorganisasjonen Virke har jobbet tett sammen for å skaffe kompetansepolitikk bedre vilkår. I slutten av september sparket de ballen over til kunnskapsministeren. LO og Hovedorganisasjonen Virke (som har skiftet navn fra Hovedorganisasjonen for handel og tjenester HSH red. anm.) overleverte i slutten av september et felles notat til kunnskapsminister Kristin Halvorsen om livslang læring og kompetansepolitikk. Organisasjonene ønsker å få etablert en nasjonal og helhetlig strategi på hele området livslang læring. Målet er å få etablert et effektivt trepartssamarbeid om kompetansepolitikken. Vi er mest opptatt av å få klare tilbakemeldinger. Vi ønsker virkelig å få til denne strategien, sa nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, da notatet ble overlevert. LO og Virke ønsker blant annet å videreutvikle det kompetansepolitiske toppmøtet som ble varslet i stortingsmeldingen «Utdanningslinja», men som man foreløpig bare har sett tilløp til. Et slikt toppmøte må forankres på tvers av departementene og få som oppgave å etablere en strategi for livslang læring, sa Solbakken. FELLES KRAV: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen fikk i slutten av september overlevert felles krav til et løft for kompetansepolitikken fra LO og Hovedorganisasjonen Virke. Bedre sammenheng i politikken Det er sammenhengen mellom de ulike politikkområdene de to partene vil ha systematisert. I notatet peker LO og Virke på at kompetansepolitikk også omfatter arbeidslivets behov og dermed må sees i en bredere sammenheng, og ikke bare utdanningspolitisk. Realkompetansevurderingen må integreres som et verktøy i et helhetlig utdanningssystem, og ikke fungere som et verktøy for «utsatte» grupper. Partene mener at dagens praksis gir kompetansevurderingen en begrenset rolle. De mener også at akademisk utdanning og yrkesopplæring må få en mye større grad av likeverdighet der læringsutbyttet fra én læringsarena kan tas med og bli verdsatt i en annen sammenheng og på en annen arena. Dermed vil ulike gruppers tilgang til livslang læring bli ivaretatt. Seigt emne å jobbe med Det er veldig interessant at LO og HSH (som siden da har skiftet navn til Hovedorganisasjonen Virke, red. anm.) jobber systematisk sammen på dette området, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen. I HSH og LO er det allerede mange bedrifter og enkeltpersoner som jobber med kompetanse. Det er klokt å tenke i slike baner, og vi trenger innspill som dette. Samtidig må jeg erkjenne at det er et seigt emne å jobbe med politisk. Vi er opptatt av at vi skal treffe godt med de tiltakene vi setter inn. Vi må ikke lage blindveier der vi akademiserer yrkesfag for mye. Egenarten i yrkesfagene må ivaretas, mente statsråden. Ungdomskontakt i Karmøy Innsikt i lov og rett gjennom fagforeningsarbeid har gjort det enklere å møte utfordringene som ny i lærerjobben, mener Geir Ove Nyrud (26). Tekst: SIDSEL VALUM Foto: Privat Geir Ove Nyrud ble valgt inn i styret til Karmøy SL på årsmøtet, og stupte samtidig inn i vervet som lokallagets ungdomskontakt. Kolleger i lokallaget forteller at de er glade for å ha fått en ungdomskontakt som selv er ung, og som dessuten blir beskrevet som både blid, positiv og engasjert. Han har allerede deltatt på møte med andre ungdomsrepresentanter i LO. Fra Karmøy Geir Ove er fra Karmøy, og ble ferdig utdannet som lærer ved Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling Stord, i Han er ansatt som almenlærer og underviser i fagene norsk, matte, RLE, samfunnsfag og kunst- og håndverk ved Skudenes ungdomsskole, som har ansatte og tre parallelle klasser på hvert trinn. Merket du noe til det såkalte «praksissjokket» som nyutdannet lærer? Jeg jobbet litt som lærer ved siden av studiene, og på skolen har vi et greit samarbeid mellom lærerne på samme trinn. Jeg er nå klasseforstander på andre året og begynner å komme inn i rutinene. Det som kan være vanskelig for nye lærere, er alt som kreves utenom undervisningen. Vi er godt forberedt til å undervise i fagene, men skal i tillegg utføre mye rapportering og bli kjent med lover og NY TILLITSVALGT: Geir Ove Nyrud (26) er ungdomskontakt i SL Karmøy. regler. Hverdagen for en lærer dreier seg ikke bare om fag, man må være litt psykolog også. Hvorfor SL? Det var litt tilfeldig. Jeg ble vervet på det første stedet jeg jobbet, på Åkra ungdomsskole, og der var SL størst. På skolen hvor jeg jobber nå, er Utdanningsforbundet størst. Da var det to SL-ere her. Nå er vi tre. Hvilke saker er viktige for ditt lokallag? Akkurat nå er det arbeidsstidsavtalen. Lærer om lov og rett Hva gir det deg å være tillitsvalgt? Jeg har ikke vært tillitsvalgt så lenge! Det er en grei måte å få vite mer om hva som foregår. I lærerutdanningen lærer vi lite om fagbevegelsen og lærernes rettigheter i arbeidslivet. Som tillitsvalgt får man mye gratis, særlig når det gjelder kunnskap om lov og rett i arbeidslivet. Man får dessuten en oversikt over hele yrket. Største utfordringen som tillitsvalgt? Utfordring som ny tillitsvalgt er å sette seg inn i ting, bli kjent med regler, vite hva man kan slå i bordet med når det trengs. Det er også viktig å lese dato på brosjyrer, og å kunne regler. Mener du at SL blir hørt og har gjennomslag i din kommune? Ja, det tror jeg. Hvilke saker brenner du mest for å få gjennomført? Mer ressurser til skolen og lærerne. Bokorm Hvilken bok leste du sist? «En kort historie om nesten alt» av Bill Bryson. Jeg leser mye i perioder. Gir media et rettferdig bilde av lærerne og skolehverdagen? Nei, ikke helt. Det blir ofte litt lite målretta. Det er mye politikk i det. Hva gjør du i fritiden for å hente nye krefter og inspirasjon? Jeg ser på tv eller leser en bok. Ellers reiser jeg mye. Jeg liker meg godt i storbyer i Europa. En drøm er å reise et halvt år uten mål og mening i Asia. Geir Ove Nyrud Alder: 26 Sivilstatus: Har samboer og hund Arbeidsplass: Skudenes ungdomsskole Tillitsverv: Plasstillitsvalgt og ungdomskontakt i SL Karmøy 10 I skolen I skolen

7 Ildsjel-pris En fighter som ikke er redd for å sparke oppover i systemet hvis det gagner elevene, og en krumtapp i antimobbearbeidet ved sin skole, sies det om Årets ildsjel 2011 i Haugesund, Tor Inge Westerlund. Ikke redd for å sparke oppover Tekst: SIDSEL VALUM Foto: WENCHE JOHNSEN/HAUGESUND KOMMUNE Sosiallærer Tor Inge Westerlund ved Haraldsvang skole i Haugesund er tildelt prisen Årets ildsjel 2011 av Haugesund kommune. Bakgrunn for prisen er blant annet lave mobbetall ved Haraldsvang skole. Juryen mener Tor Inge Westerlund gjennom sitt arbeid som sosiallærer de siste ti årene har mye av æren for markant nedgang i antall elever som opplyser at de blir mobbet. I begrunnelsen for tildelingen er det lagt stor vekt på hans innsats og engasjement for elever og foresatte som i perioder har hatt behov for oppfølging i og rundt skoledagen. Glad og overraska Tor Inge Westerlund er medlem av Skolenes landsforbund, og er tidligere klubbleder ved skolen. Det vanket derfor blomster også fra SL-kolleger i juni, da han ble tildelt den gjeve prisen fra kommunen som besto av reisegavekort på kroner, gavekort på tre tusen kroner og blomster, i tillegg til diplom og hedrende ord. Jeg ble både glad og overraska. Det er alltid kjekt å få skryt og anerkjennelse, selv om jeg ikke selv synes jeg har gjort noe ekstraordinært, sier Tor Inge Westerlund. Skolens rektor Mary Anne Vestre, som foreslo ham til prisen, og Komite for kvalitet i tjenestene i Haugesund kommune, beskriver ham som krumtappen i det systematiske arbeidet som de mener forklarer lave mobbetall ved Haraldsvang skole. SOSIALLÆRER: Tor Inge Westerlund er adjunkt og sosiallærer, og medlem av Skolenes landsforbund. Lite mobbing Fra 2004 til 2010 har andel elever som føler seg mobbet på Haraldsvang skole, falt fra 7,6 prosent til 2,6 prosent. I 2011 er det kun to prosent som sier at de føler seg mobbet, ifølge rektor Mary Anne Vestre. På landsbasis svarer 8,5 prosent av elevene i Elevundersøkelsen at de blir mobbet flere ganger i måneden. Denne andelen har vært uendret i perioden Olweus-skole Bakgrunnen er at vi siden 2003 har jobbet med Olweus-programmet, som har en dokumentert effekt mot antisosial adferd og mobbing. I Olweus-programmet er Tor Inge Westerlund skolens koordinator og krumtappen i å holde fokus på at arbeidet drives etter prosedyrene. Han har ledet arbeidet vårt i mange tunge mobbesaker, og har blant annet vist at han ikke er redd for å sparke oppover i systemet når det gagner elevenes beste, sier rektor Mary Anne Vestre. Skolen ble første gang sertifisert skoleåret , og ble ved skoleårets oppstart sertifisert for to nye år. Alle skolene i Haugesund følger programmet, men hittil i år er det kun Haraldsvang skole som i skrivende stund er sertifisert. I fjor var fire skoler i kommunen sertifisert, og flere blir det trolig i løpet av tiden som kommer. Sertifiseringen gir garanti for at kvalitetssikringssystemet er på plass, oppfyller Olweusstandard og at systemet med jevne mellomrom blir revidert. Sosiallærer Til daglig jobber Tor Inge Westerlund i hundre prosent stilling som sosiallærer. Han er adjunkt med videreutdanning innen psykososialt arbeid for barn og unge. Stillingen hans ble opprettet for å oppfylle kapittel 9a om psykososialt arbeid i Opplæringsloven, og ble utvidet fra en femti prosent stilling da han begynte for cirka ti år siden. Det er elevenes «arbeidsmiljølov», sier Tor Inge, som jobber nært sammen med andre lærere, og har mye kontakt med foresatte i arbeidet med å følge opp elever. Han arbeider med konfliktløsning, rådgivning og veiledning, og har ansvar for deler av skolens forebyggende arbeid. Han har også nært samarbeid med andre etater i kommunen, som PP-tjenesten, barnevern og politiets forebyggende avdeling. I tillegg er han skolens representant i kommunens samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge i Haugesund (SLT). Smiler hver dag Skolen har cirka 530 elever. Viktige oppgaver for sosiallæreren er oppfølging av elever som har behov for hjelp av ulik art. Skolen opplever at en del unge har behov for hjelp knyttet til det psykososiale feltet. Vi opplever en økning i psykiske vansker for en del av våre elever. For mange kan for eksempel en skilsmisse og brudd mellom foresatte føre til at livet for en periode blir vanskelig, sier Tor Inge. Trives du i jobben? Ja, jeg smiler hver morgen når går på jobb, og også når jeg kommer hjem. Ikke fordi alle dager er like hyggelige, men jeg trives med ungdommene og kollegene i en travel hverdag. Det gir meg energi! sier Tor Inge Westerlund. I skolen

8 Forbundsnytt Melding om ungdomstrinnet Stortinget behandler Stortingsmelding 22. om ungdomstrinnet i januar Skolenes landsforbund etterlyser konkrete tiltak. Nestleder Anne Finborud innledet til debatt om stortingsmeldingen på forbundsstyrets møte 22. september. Mange gode situasjonsbeskrivelser, men jeg savner konkrete t il tak som kan påvirke undervisningspraksis, sa hun om meldingen. Anne Finborud viste også til at Kunnskapsdepartementet i tråd med råd fra OECD har kommet med en anbefalning om at norsk ungdomsskole må satse mer på tre hovedområder, regning, lesning og klasseledelse. Hun fortalte at det parallelt med at stortingsmeldingen er på høring, pågår arbeid med en handlingsplan i regi av OECD, som skal være ferdig før nyttår. Flere i forbundsstyret fant det merkelig at det pågår samtidig, og fryktet at den politiske prosessen skal bli overstyrt av OECD. Forbundsstyret delte seg i grupper for å diskutere seg fram til forslag til konkrete tiltak, som kan fremmes gjennom høringsuttalelsen fra forbundet. SL var invitert til åpen høring i Utdanningskomiteen i Stortingets 10. oktober, som var dato for høringsfristen. Svikt i fylkeskommunenes oppfølgingstjeneste Fylkeskommunenes oppfølgingstjeneste (OT) er i krise, sier forbundsleder Stein Grøtting i Skolenes landsforbund om at tjenesten ikke kan gjøre rede for hva som skjer med cirka 30 prosent eller rundt unge i målgruppa. Tekst: SIDSEL VALUM Forbundsstyret i Skolenes landsforbund behandlet 22. september forslag om endringer i forskrift til Opplæringsloven som gjelder Oppfølgingstjenesten for videregående opplæring. OT svikter Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endringer på høring, fordi departementet ønsker at flere unge i målgruppa må fanges opp. Fylkeskommunenes oppfølgingstjeneste (OT) har ansvar for å ha oversikt over og følge opp hver enkelt ungdom som har avsluttet ungdomsskolen og ikke er under opplæring eller arbeid. OT skal også samordne og koordinere den tverretatlige innsatsen til og med det året vedkommende fyller 21 år. Rundt unge har vært i målgruppa de siste årene, ifølge Kunnskapsdepartementet, som konstaterer at det på landsbasis er mellom unge som ikke følges opp. Dette kommer fram av fylkeskommunenes halvårige rapporter, og det er store forskjeller mellom fylkene. OT må få ressurser Det er opplagt at OT ikke fanger opp målgruppa si, sa forbundsleder Stein Grøtting. Han minnet om at OT ikke bare har ansvar for elever som faller ut av videregående opplæring eller som misligholder lærekontrakter, men også elever med praksisbrev. Departementet foreslår innskjerping når det gjelder oppgaver og plikt til informasjon om rettigheter, samt plikt til å etablere kontakt med hver enkelt i målgruppa. Jeg synes det er greie forslag til endringer i forskriften. OT må gjøre det tjenesten skal ifølge lov og forskrifter, men vi bør også presisere at OT må tilføres ekstra ressurser og kompetanseutvikling, sa Grøtting. Organisering I Oslo og mange andre fylker er OT desentralisert, og det er kontaktlærere og rådgivere som gjør jobben, påpekte Ulrich Vollmerhaus, som er kritisk til måten OT er organisert på. Organiseringen er forskjellig fra fylke til fylke, i Buskerud har vi en ressursperson som følger opp drop outs, sa Marit Gislesen fra Buskerud. Skolenes landsforbund skal uttale seg om forslaget til endringer i forskriftene i en høringsuttalelse innen 31. oktober. Fylkesleder i Buskerud Thor Backe er konstituert som fylkesleder i SL Buskerud. Han ble valgt som sekretær på årsmøtet i vår. Marit Gislesen er innvilget permisjon fra vervet i perioden 1. oktober til fylkesårsmøtet våren Marit Gislesen er valgt inn i formannskapet og administrasjonsutvalget i fylkeskommunen. Hun fortsetter som styremedlem i SL Buskerud. Bjørn Svendsen fungerer i perioden som sekretær, i stedet for Thor Backe. Oslobudsjettet for 2012 Byrådet i Oslo la i slutten av september fram sitt forslag til budsjett for Det er foreslått kutt i alle virksomheter. I skolene er driften kuttet med 170 millioner kroner. Barne- og utdanningsbyråden hevder at det uansett vil være mulig å gi en god undervisning. Dette er nytale. Fylkeslagets tillitsvalgte og medlemmer for øvrig vil mest sannsynlig måtte møte opp i borggården i desember og fryse. Men protestere må vi jo! sier fylkesleder Ulrich Vollmerhaus i SL Oslo. 14 I skolen

9 Yrkes-Vm LANDSLAGET: Jeg er stolt på Norges vegne, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen om den strålende innsatsen til det norske yrkeslandslaget under Yrkes-VM i London. I verdenstoppen 16 I skolen Dette er det beste resultatet Norge har fått noen gang, sier en stolt sekretariatsleder for WorldSkills Norway, Elisabeth Lange. Tekst: KRISTIAN HANSEN/NORSK INDUSTRI Foto: TONE BUENE/WORLdSKILLS NORWAY Det ble gull til kokk Øyvind Bøe Dalelv fra Bodø, som jobber i Oslo. Bronse gikk til billakkerer Fredrik Røed Meek fra Slemmestad i Røyken og til elektriker Bernt Erlend Fridell fra Vik i Sogn, som nå bor i Trondheim. Jeg er stolt på Norges vegne, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Resultatene inspirerer WorldSkills har pågått i London oktober, og det har vært noen intense konkurransedager for de 21 norske deltakerne. Kunnskapsministeren takker det norske yrkeslandslaget for inspirasjonen de gir. Alle må bidra videre i dugnaden for å løfte statusen til yrkesfagene, sa hun på norsk aften i WorldSkills. Kristin Halvorsen ber flere organisasjoner om delta aktivt i dugnaden. Det norske yrkeslandslaget viser seg å hevde seg i verdenstoppen. Denne gangen har det vært rekordmange land med i WorldSkills, det har vært mer enn 950 deltakere fra hele 51 land. Når poengene fra alle land er regnet sammen, kommer Norge på en 16. plass av de 51 landene. Jeg gratulerer Øyvind Bøe Dalelv, Fredrik Røed Meek og Bernt Erlend Fridell med fantastisk innsats, og er stolt på deres og Norges vegne, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen etter at hun har fått vite resultatet. De norske resultatene er til stor inspirasjon for alle som vil ta fagbrev og øker status og prestisje for fagarbeid. Vi trenger mange flere som tar fagbrev i framtida. Når de norske deltakerne viser at vi er i verdenstoppen på flere områder, og samlet også har svært gode resultater, øker stoltheten for praktisk arbeid, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Norge best i Norden Ser man på Europa, kommer Norge på en sterk sjuende plass blant 19 land, sier Elisabeth Lange. Vi har gjort det knallbra. Og så er vi beste land på yrkesfag i Norden. Tenk at vi også er bedre enn Finland som vi har sett på som et land vi har mye å lære av. Dette er veldig artig. Jeg blir rørt jeg, og må nesten gråte en skvett, sier Lange. Hun er svært glad og svært stolt av det årets yrkeslandslag har fått til. I yrkes-vm er det også slik at hver enkelt deltaker på en måte konkurrerer mot seg selv. Dersom den enkelte deltaker i poengsammenregningen får mer enn 500 poeng, får de den såkalte «Medal of Exellence». Dette er en utmerkelse for spesiell flott kvalitetsmessig utført arbeid. Deltakerne for hele sju av de 18 fagene Norge deltok i har fått denne. Å bli ufør er en strek i regninga Når du ikke lenger kan jobbe, får du fort en økonomisk nedtur, i tillegg til annen nedtur. Med LOfavør Uførepensjon slipper du å tenke på at din helsetilstand skal gå utover tingene som betyr mye for deg. Se hvilke økonomiske konsekvenser det vil ha for deg å bli ufør, send LIV til 2440 eller besøk lofavør.no

10 Kontakt SL spør sl Navn/adresseendring Ved endring av navn, adresse eller arbeidssted, fyll ut og send snarest til: Skolenes landsforbund, Boks 8783 Youngstorget, OO28 Oslo Fødselsnr. (11 siffer):... Navn:... Evt. nytt navn:... Ny adresse:... Mob.:... E-post:... Nytt arbeidssted:... Fra når:... Hvem betaler ut lønn:... Innmeldingsblankett Det er av stor betydning ved medlems registreringen at de gitte opplysninger er så nøyaktige som mulig. NB! Bruk blokkbokstaver Fødselsnr. (11 siffer): Navn:... Adresse (privat):... Mob.:...E-post:... Lønnskontor:... Arbeidssted:... Yrke/stilling:... Fagkrets i videregående skole: For studentmedlemmer: Navn på høyskole/universitet: Studiet ventet avsluttet: Studieretning:... Er du medlem i annet LO-forbund, vennligst gi beskjed til forbundet om at du ønsker overføring til SL. Sted:... Dato:... Egenhendig underskrift:... Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund Forbundet for skolepersonell i LO Tilsluttet Landsorganisasjonen, LO Stat og LO Kommune Besøksadresse: Møllergata 20, inng. Hammersborggt, 7. etg. i Folkets Hus, Oslo Postadresse: PB 8783, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: , Telefaks: E-post: Hjemmeside: Forbundsstyret/landsstyret Forbundsleder: Stein Grøtting, forbundskontoret 1. nestleder: Anne Finborud, forbundskontoret 2. nestleder: Geir Granås, forbundskontoret Forbundsstyremedlemmer/landsstyremedlemmer: Magne Hovet, Risør v.g.skole Aust-Agder, Ninni Jensen, Bodø v.g.skole Nordland, Marit Gislesen, Tinius Olsen skole Buskerud, Geir Allan Stava, Åkra ungd.skole Rogaland, Ulrich Vollmerhaus, Ulsrud v.g.skole Oslo, Terje Moen, Ladejarlen v.g.skole Sør-Trøndelag. Vara til forbundsstyret og landsstyremedlemmer: 1. Rolf Rotmo, Verdal v.g.skole Nord-Trøndelag, 2. Stig Ole Pedersen, Hammerfest v.g.skole Finnmark, 3. Marius Arnason Bøe, Løvås skole Hordaland, 4. Astrid Sebulonsen, Tromsø maritime skole Troms, 5. Erna Hamrum, Luster v.g.skole Sogn og Fjordane. Øvrige landsstyremedlemmer: Steinar Betten, Kr.sund v.g. skole Møre og Romsdal, Erik Steinar Dahl, Tangen v.g.skole Vest- Agder, Geir Olav Tveit, Porsgrunn v.g. skole Telemark, Arnt Begby Karlsen, Andebu Komp.senter Vestfold, Sven Berggren, Valdres v.g.skole Oppland, Erik Hoff, Vestby v.g.skole Akershus, Petur Halldorsson, Kruseløkka ungd.skole Østfold. Forbundssekretærer: Gro Tove Andersen, Bjørn Henriksen, Brit Langvik og Gunnvor Sen forbundskontoret Forbundskontoret for øvrig: Vivian Broberg - kontorfullmektig, Irene Machac - førstesekretær, Svetlana Mitic - regnskap, Tony Mossberg (org.medarb.) og Helene Rathke (vikar) SLs representant i LOs sentrale ungdomsutvalg: Lene Ness. T: Fylkeslagene i Skolenes landsforbund ved lederne: Akershus: Erik Andre Hoff, Espensvei 18, 1445 Heer, T: , Aust-Agder: Kurt Ivan Rasmussen, Risør v.g.s. T: / , Buskerud: Thor Backe (konst.), Arbeidsinstituttet i Buskerud, T: / , Finnmark: Eli Dalseng, Karasjok skole, 9730 Karasjok, T: , Hedmark: Per H. Gunderrud, Solør v.g.s. T: , Hordaland: Tomas Reikvam, Storebø skule, , Hjemmeside: Møre og Romsdal: Steinar Betten, Kristiansund v.g.skole, 6514 Kristiansund, T: , Nordland: Chris Gøran Holstad, Polarsirkelen v.g.skole, pb 53, 8601 Mo i Rana, T: / , Hjemmeside: lokal.lo.no/sl-nordland/ Nord-Trøndelag: Bodil Gullseth, Meråker skole, T: , Oppland: Sven Berggren, Valdres v.g.s. T: / , Oslo: Ulrich Vollmerhaus, Skolenes landsforbund. T: / , Hjemmeside: Rogaland: Monika Kvilhaugsvik, Karmøy voksenopplæringssenter, T: , Hjemmeside: Sogn og Fjordane: Magnar Aase, Eid v.g.s, T: , Sør-Trøndelag: Terje Moen, Ladejarlen skole. T: , Telemark: Geir Olav Tveit, Porsgrunn v.g.s, avd. sør, T: / , Troms: Asbjørn Pettersen, Tromsø Maritime skole, pb 6341, 9293 Tromsø, T: , Vest-Agder: Erik Steinar Dahl, Tangen v.g.s. T: , Vestfold: Anne Lise Olafsen, Orerønningen ungd.skole, pb 1010, 3194 Horten, T: /70, M: , Østfold: Petur Halldorsson, Kruseløkka ungd.skole i Sarpsborg, T: , AFP og forsikring Jeg går av med AFP Hvordan blir det da med kollektiv hjem-forsikringen, og reiseforsikringen som per i dag betales over kontingenten? Lærer SVAR: Du må melde fra til forbundskontoret at du går av med AFP. Du vil da bli plassert i kategorien «pensjonister» og går over på pensjonistkontingent på kroner 500 per år. Forsikringene dine fortsetter som før og du behøver ikke gjøre noe i den forbindelse. Gunnvor Sen Hvilken lønn? Jeg har et fått spørsmål fra et medlem om det er riktig, som hennes personalsjef sier, at hun ikke kan få lønn som adjunkt selv om hun har nok studiepoeng. Han sier at hennes treårige høyskoleutdanning ikke er relevant og derfor ikke teller. Hun har PPU og 30 studiepoeng i norsk. Hun er fast ansatt på en barneskole i kommunen min. Har personalsjefen rett? Tillitsvalgt SVAR: Hvis hun er ansatt i kapittel 4 C, så skal hun ha adjunktlønn. Det spiller ingen rolle om hennes høyskoleutdanning «ikke er relevant». Alt som gir studiepoeng, teller i beregningen av lønn i vårt kompetanselønnssystem. Riktignok er KS mot det og ønsker å avskaffe det systemet og i all fall ikke la «irrelevante fag» telle, men enn så lenge har de ikke fått gjennomslag for det! Så derfor skal hun ha adjunktlønn, og det skal hun ha fra den dagen hun leverte inn papirene med krav om endring fra lærer til adjunkt. Gunnvor Sen Stipend fra SL? Jeg er assistent i barnehage, men har begynt å videreutdanne meg til førskolelærer på deltid ved siden av jobben. Jeg lurte på om SL har en ordning med stipend og om det går an å få flere ganger? Assistent SVAR: Ja, SL har en stipendordning. Du finner søknadsskjemaet på hjemmesiden bak «Medlemsservice». Det deles ut to ganger i året og søknadsfristen er henholdsvis 1. mai og 1. november. Man kan få stipend flere ganger, men ikke mer enn en gang per kalenderår. Lykke til med studiene! Gunnvor Sen Dialogmøte og IA-avtalen Skal det avholdes dialogmøte 1 etter IA-avtalen også ved delvis sykmelding? Lærer SVAR: Ja, dialogmøter er også til for positiv og god oppfølging av delvis sykmeldte. Bjørn Henriksen Lønn for pliktige møter? Jeg har fått et korttidsvikariat som faglærer for en TIP-VG1-klasse. Det er usikkert hvor langt vikariatet blir, men jeg stortrives så langt. Hvordan skal lønna regnes ut? Rektor sier at jeg får betalt per undervisningstime. Hun sier jeg også må stille på møter, men at det ikke blir ekstra betalt for dette. Jeg føler at dette blir å jobbe gratis. Skal det være sånn? Nyutdanna lærer SVAR: Dette står i KS-avtalen: Arbeidstakere tilsatt for én måned eller mindre godtgjøres med timelønn. Arbeidstakere tilsatt for mer enn én måned, godtgjøres med månedslønn. Arbeidstakere i timelønnet stilling går over til månedslønn etter mer enn én måned sammenhengende tjeneste. Spredte timer i tillegg til delstilling godtgjøres med ordinær timelønn. Timelønn for undervisningspersonale for undervisningstimer: Våre forbundssekretærer Gunnvor Sen Telefon: Bjørn Henriksen Telefon: Årslønn X 1400 X 100 = timelønn Årsramme X 1687,5 X 112 Brit Langvik Telefon: Vi svarer på dine spørsmål. Spørsmål til SL sendes på epost: Timelønn for annet arbeid enn undervisning (møter etc.): Årslønn : 1950 = timelønn Så lenge du ikke får månedslønn, skal du ha timelønn for møtetiden også. (Se nederste brøk). Håper dette kan være til hjelp. Ta gjerne kontakt med SL- tillitsvalgte på skolen din, som jeg er sikker på vil gi god hjelp og støtte. Brit Langvik Kurs i SL Oslo Tillitsvalgte og øvrig interesserte medlemmer i SL-klubbene i Oslo invirteres til kurs 3. november. Det er satt opp følgende program for kurset: LOfavør-ordninger/kollektive forsikringsavtaler v/svein Skarhol, SpareBank 1 Tilsettinger v/ulrich Vollmerhaus Fast v. tidsbegrenset Kompetanselønnssystemet/stillingskoder og ansiennitet Fireårsregelen i Arbeidsmiljøloven Overtallighet Permisjoner Tillitsvalgte og medlemmer Religiøse høytider Andre Hovedavtalen/MBU-avtalen 14 F Oppnevning av MBU-medlemmer Gro Tove Andersen Telefon: Deltakelsen gir rett til permisjon med hjemmel i hovedavtalen/ overføringsavtalen. 18 I skolen I skolen

11 Returadresse: I skolen, Skolenes Landsforbund, Boks 8783 Youngstorget, 0028 Oslo B Elevdugnad for Rwanda 27. oktober gjør elever over hele landet et krafttak gjennom Operasjon Dagsverk (OD) for å gi unge i Rwanda bedre muligheter til utdanning. Tekst: SIDSEL VALUM Foto: OPERASJON DAGSVERK Rundt elever og lærere deltar i Internasjonal Uke fra oktober, som avsluttes med Operasjon Dagsverk den 27. oktober. Vi regner med at rundt elever deltar i Operasjon Dagsverk, anslår årets OD-leder Fredrikke Marie Trana (19). Uken før Internasjonal Uke var 630 skoler påmeldt. I RWANDA: OD-leder Fredrikke Marie Trana (19) og ungdom på Kiziguro Secondary School i Rwanda. Her gjør elevene praktisk arbeid etter skoletid. Foto: TROND TVEIT/OPERASJON DAGSVERK Innsamling Det meldes på nye skoler hver dag. Vi regner med at et sted mellom skoler deltar. Enkelte skoler slår seg sammen. Antallet har vært stabilt de siste årene, sier Fredrikke Marie Trana. Gjennom OD har norske skoleelever samlet inn millioner kroner årlig til ulike prosjekter omkring i verden. I år er prisen for elevens dagsverk økt med hundre kroner til 300 kroner for ungdomsskoleelever og 400 kroner for elever fra videregående skoler. Elevtinget (høyeste organ for Elevorganisasjonen) vedtok i vår å tildele midlene fra årets OD-aksjon til skoleprosjekter i Rwanda gjennom Plan Norge. Representanter for OD har besøkt Rwanda. Det var lærerikt og jeg har inntrykk av at den jobben vi gjør vil bety en forskjell, sier Fredrikke Marie Trana. Folkemord og aids Hun besøkte Rwanda i mai i år og tilbrakte også to og en halv uke i landet i juni for å forberede årets innsamlingsaksjon. Folkemord og hiv/aids har ført til at over halvparten av befolkningen på ni millioner innbyggere i Rwanda er under 18 år. I det hardt rammede landet vokser nesten én million barn og unge opp uten foreldre husholdninger består av barn og ungdom alene. Hele fire av fem må slutte på skolen før ungdomsskolen, ifølge tall fra Plan Norge. Gjennom Plans prosjekt i Rwanda skal OD-midlene bygge og utstyre skoler, tilrettelegge slik at flere kan gå på skole og fullføre skolegangen, styrke unges mulighet til å delta og påvirke eget liv, samt å få bidra i utviklingen i landet sitt. OD-dagen avsluttes med fakkeltog under parolen «Mot likegyldighet» og deretter en konsert om kvelden i Oslo.

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 Nr 3 - april 2012 Namsos-prosjekt Null frafall side 10 11 SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 1982 2012 30 år leder Praksisnær teori Fellesfaglærere i matematikk, norsk og engelsk, programfaglærere

Detaljer

Nr 9 - November 2011. Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er. overgrep side. Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13

Nr 9 - November 2011. Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er. overgrep side. Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13 Nr 9 - November 2011 Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er overgrep side 14 15 Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13 I_Skolen_0911.indd 1 08.11.11 09.47 I skolen 9 2011 min mening

Detaljer

Nr 10 - Desember 2011. Kroppsøving: Elever dropper ut side 9 12. Privatisering på svensk side 4 5 Miljøterapeuter vant tvist side 6 7

Nr 10 - Desember 2011. Kroppsøving: Elever dropper ut side 9 12. Privatisering på svensk side 4 5 Miljøterapeuter vant tvist side 6 7 Nr 10 - Desember 2011 Kroppsøving: Elever dropper ut side 9 12 Privatisering på svensk side 4 5 Miljøterapeuter vant tvist side 6 7 Mette Hanekamhaug Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet. Medlem i

Detaljer

Strid om språkkartlegging

Strid om språkkartlegging Nr 8 - oktober 2012 Strid om språkkartlegging side 8 11 1982 2012 30 år Mot lederskifte i Skolenes landsforbund side 4 6 Kvinner på tvers side 20 leder I skolen 8 2012 New Public Management (NPM) Gjørv-kommisjonens

Detaljer

Nr 5 - Juni 2011. Falstadsenteret: Klassebesøk. i tidligere nazileir. side 12 15. Rekordmange HMS-pålegg side 4 5 Ny inneklimakampanje side 6

Nr 5 - Juni 2011. Falstadsenteret: Klassebesøk. i tidligere nazileir. side 12 15. Rekordmange HMS-pålegg side 4 5 Ny inneklimakampanje side 6 Nr 5 - Juni 2011 Falstadsenteret: Klassebesøk i tidligere nazileir side 12 15 Rekordmange HMS-pålegg side 4 5 Ny inneklimakampanje side 6 min mening Å feie for egen dør! På side to i «I skolen» nummer

Detaljer

Nr 1 - januar 2013. Byggfaglærere: Glade for frifinnelse. side 8 11. Unge funksjonshemmete lærlinger side 12-13 LO-kongressen side 20

Nr 1 - januar 2013. Byggfaglærere: Glade for frifinnelse. side 8 11. Unge funksjonshemmete lærlinger side 12-13 LO-kongressen side 20 Nr 1 - januar 2013 Byggfaglærere: Glade for frifinnelse side 8 11 Unge funksjonshemmete lærlinger side 12-13 LO-kongressen side 20 leder I skolen 1 2013 Stortingsvalget 4 LOs studentkonferanse 7 11 Glade

Detaljer

Fanger opp «dropouts» Alternativ skole i Sverige: side 8 10. Akademisk kapitalisme side 4 5 Gratis kurs for lærere skal stoppe hatprat side 20

Fanger opp «dropouts» Alternativ skole i Sverige: side 8 10. Akademisk kapitalisme side 4 5 Gratis kurs for lærere skal stoppe hatprat side 20 Nr 9 - november 2014 Alternativ skole i Sverige: Fanger opp «dropouts» side 8 10 Akademisk kapitalisme side 4 5 Gratis kurs for lærere skal stoppe hatprat side 20 leder I skolen 9 2014 Foto: sidsel valum

Detaljer

Jakten på lærlingkontrakt. Etterstad videregående skole: side 8 10

Jakten på lærlingkontrakt. Etterstad videregående skole: side 8 10 Nr 2 - februar 2015 Etterstad videregående skole: Jakten på lærlingkontrakt side 8 10 SL ønsker ny avdeling for utdanning i LO side 4 5 Sorg på Den Franske skolen i Oslo side 14 leder I skolen 2 2015 FOTO:

Detaljer

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 Nr 10 - desember 2014 Undervisning i fengsel side 14 15 Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 leder I skolen 10 2014 Foto: privat Skrinlegger studieavgift 6 Ung i

Detaljer

Nr 4 - mai 2014. Valfaga: Dei beste faga. side 10 12. Vil sikre lærebedrifter side 4 Samarbeid gir kvalitet side 6

Nr 4 - mai 2014. Valfaga: Dei beste faga. side 10 12. Vil sikre lærebedrifter side 4 Samarbeid gir kvalitet side 6 Nr 4 - mai 2014 Valfaga: Dei beste faga side 10 12 Vil sikre lærebedrifter side 4 Samarbeid gir kvalitet side 6 leder I skolen 4 2014 Ny button 8 Valfaga 10 Spør SL 19 Barnehageforskning 20 Foto: colourbox.com

Detaljer

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 Nr 8 - oktober 2014 Stor framgang for Skolenes landsforbund side 4 7 Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 landsstyret landsstyret SL styrket i LO Gjennom lærerstreiken

Detaljer

Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11

Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11 Nr 8 - oktober 2013 Forbundsleder Anne Finborud: Vil ha engasjerte medlemmer side 8 9 Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11 aktuelt AKTUELT Får etterbetalt krav

Detaljer

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 Nr 9 - november 2013 På veg mot draumene side 8-11 Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 leder I skolen 9 2013 Styrker praksis i landbruket 4 Byrådet i Bergen vil ha karakterer i

Detaljer

Tillitsvald og masseoppseiingar

Tillitsvald og masseoppseiingar Nr 5 - juni 2013 Tillitsvald og masseoppseiingar side 12 13 Stein Grøtting takker for seg side 8 10 Frå Sogn til Kuben side 16 17 leder I skolen 5 2013 Foto: Sissel M. Rasmussen, LO Media Ny forbundsledelse

Detaljer

Ledertrio valgt for 2013 2017 side 4 9. Landsmøtet i Haugesund: Rettleiar for skuleskyting SIDE 10 HMS-samarbeid med lærere i Romania SIDE 12 15

Ledertrio valgt for 2013 2017 side 4 9. Landsmøtet i Haugesund: Rettleiar for skuleskyting SIDE 10 HMS-samarbeid med lærere i Romania SIDE 12 15 Nr 4 - mai 2013 Landsmøtet i Haugesund: Ledertrio valgt for 2013 2017 side 4 9 Rettleiar for skuleskyting SIDE 10 HMS-samarbeid med lærere i Romania SIDE 12 15 leder I skolen 4 2013 Lese- og skrivevansker

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Nr 5 - juni 2012. Hengt ut på internett side. Streiken side 4 5 Bedre karakterer med daglig gym side 12 15

Nr 5 - juni 2012. Hengt ut på internett side. Streiken side 4 5 Bedre karakterer med daglig gym side 12 15 Nr 5 - juni 2012 Hengt ut på internett side 8 10 Streiken side 4 5 Bedre karakterer med daglig gym side 12 15 1982 2012 30 år I_Skolen_0512.indd 1 29.05.12 12.22 leder I skolen 5 2012 Skolen og 22. juli

Detaljer

Frykt i franske skoler

Frykt i franske skoler Nr 1 - januar 2015 Terroren i Paris: Frykt i franske skoler side 8 10 Ny modell for barnehagefinansiering side 14 15 Pris til lærere for sivilt mot side 20 leder I skolen 1 2015 FOTO: ALEXANDRU NICOLAE

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Nr. 9 Oktober 2011 www.nslf.no Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Skap dialog mellom skole og hjem Debatt om læreryrkets status En gull og to bronse! 20.000 timer m Lavere totalkost med Levetid på lampe

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder SKOLELEDEREN Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse Landsmøtet 2015 s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder s 10: Professor Røvik: Skolelederen må være en etterdikter s 22: Eli Bjørhusdal:

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

Tester ny vei til fagbrev

Tester ny vei til fagbrev Min favorittlærer 20 Med naturlig disiplin Reportasje 24 Tjuvstarter i videregående Fotoreportasje 30 Tett på ville dyr Frisonen 35 Klikker i fritida 3 8. FEBRUAR 2013 utdanningsnytt.no Tester ny vei til

Detaljer

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk >

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > 16 8. oktober 2010 www.utdanningsnytt.no karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > Utdanning > nr 16/8. oktober

Detaljer

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Nr. 1 Januar 2011 www.nslf.no På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Lystig lesing! Mange tiltak er satt i gang for å bedre lesekompetansen. Leselystaksjonen er ett av dem. Tekst og foto: Tormod

Detaljer

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 Foto: Trond Isaksen. Foto: Jan Lillehamre Jobber du naken? Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre

Detaljer