Marita er medlem nummer 6000 side 4 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marita er medlem nummer 6000 side 4 5"

Transkript

1 Nr 8 - oktober 2011 Skolenes landsforbund øker: Marita er medlem nummer 6000 side 4 5 Ny ungdomsrepresentant side 6 Årets ildsjel i Haugesund side 12 13

2 I skolen min mening Stortingsmelding om ungdomstrinnet Skolenes landsforbund mener at Stortingsmelding 22. ( ) om ungdomstrinnet gir en god beskrivelse av situasjonen og utfordringene på ungdomstrinnet. Vi synes derfor det er trist å oppsummere at vi ikke finner tiltak som er målrettet mot det vi oppfatter som hovedmotivet for meldinga: «et mer praktisk, variert og relevant ungdomstrinn for elevene i alle fag». Vi finner ingen tiltak som er egnet til å påvirke undervisningspraksis i «alle fag». Departementet har altså ikke evnet å foreslå tiltak som treffer hovedmotivet slik statsråden selv så treffende har formulert det. Skolenes landsforbund slutter seg imidlertid til forslaget om å innføre et tverrfaglig valgfag og forslaget om å åpne for å innføre arbeidslivsfaget som forsøksordning, men dette gir ikke i seg selv svar på hovedutfordringen. Skolenes landsforbund er skuffet over hvordan meldinga har materialisert seg ved å bære preg av summarisk å skulle innfri alle edle ønsker på sikt. De skrevne ord i meldinga bygger på et resonnement som etter vår vurdering snarere er egnet til å underslå hovedintensjonen i meldinga enn å påvirke undervisningspraksisen i alle fag. Skolenes landsforbund er også bekymret over å registrere i flere dokumenter fra departementet at de tar sikte på å ferdigstille en gjennomføringsstrategi for meldingen om ungdomsskoletrinnet allerede før Stortinget har behandlet den. Som følge av våre vurderinger foreslår Skolenes landsforbund noen konkrete tiltak vi mener er egnet til å påvirke undervisningspraksisen. Departementet skal utforme et forpliktende program for kompetanseheving og erfaringsspredning i varierte og praktiske arbeidsformer Departementet skal utforme et forpliktende program som sikrer at elevmedvirkning i læringssituasjonen blir en realitet Skoleeier får et definert ansvar for at lærerne avlastes for byråkratiske arbeidsoppgaver som flytter både tid og fokus bort fra lærernes kjerneoppgave Det innføres et tverrfaglig valgfag med samme vurderingsform som de øvrige fagene Stortinget fastsetter en felles fag- og timefordeling som angir minstetimetall i alle fag Arbeidslivfaget innføres som forsøksordning mens evalueringen pågår Fra høringsuttalelsen til Skolenes landsforbund Send inn din mening (maks 35 linjer) e-post: - Tlf: Sentralbord: Postadresse: I skolen, PB 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo Bøssebærere Søndag 23. oktober går årets tv-aksjon «Vi rydder for livet» av stabelen, til inntekt for Norsk Folkehjelp. De som vil bidra som bøssebærere, kan registrere seg via nettsiden til Skolenes landsforbund (skolenes.no), og vil bli kontaktet med nærmere informasjon om oppmøtetid og -sted. Registreringen bidrar til at Skolenes landsforbund blir med i forbundskonkurransen for tv-aksjonen. Ungdomskurs LOs sentrale ungdomsutvalg har vedtatt å innføre firetrinns LO-ungdomskurs fra Første og andre trinn gjennomføres i fylkene allerede fra i år. Utvalget vedtok 22. september rammeprogrammet på 40 timer per modul for LOs ungdomskurs i tredje og fjerde trinn, som skal arrangeres nasjonalt i Folkets Hus neste år. Vinn kr Alle som er studenter ved fagskole, høyskole eller universitet kan bli vinner av LO favørs inspirasjonsstipend ved å fortelle hva som kan gi deg ekstra inspirasjon i studiene dine. Gjerne noe som vil gi deg en ekstra erfaring i arbeidslivet etter studiene. Fristen er 30. november. Les mer: Har du flyttet eller byttet jobb? Send adresseendring på epost til Vivian Broberg på forbundskontoret: eller via hjemmesiden til SL: foto: Plan Norge FOTO: SIDSEL VALUM OD-midler til Rwanda Side 20 LOs ungdomsutvalg Side 6 7 I skolen Adresse: Keysers gate 15, 0130 Oslo Sentralbord: Telefaks: Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen Tlf.: FOTO: WENCHE JOHNSEN/HAUGESUND KOMMUNE Redaktør: Sidsel Valum Tlf.: Ildsjelprisen 2011 Side 12 Utgiver: Skolenes landsforbund (SL) Utkommer 10 ggr pr. år og sendes gratis til alle medlemmer i SL. Abonnementspris øvrige: kr 100 pr år. ISSN: Layout/trykk: LO Media. Tlf MILJØMERKET Trykksak Annonser: Norsk Militærteknisk Forlag v/knut Berg Tlf: , Fax E-post: SL i vekst 4 Ny ungdomsrepresentant 6 Forbundslederen mener 7 LOs Utdanningskonferanse 8 Tillitsvalgt i SL 11 Yrkes-VM 16 Spør SL Nr 8 - oktober 2011 Skolenes landsforbund øker: Marita er medlem nummer 6000 side 4 5 Ny ungdomsrepresentant side 6 Årets ildsjel i Haugesund side FORSIDEN: Adjunkt Marita Sandstad (30) ved Byåsen videregående skole ble i begynnelsen av oktober medlem nummer i Skolenes landsforbund. Forbundet var i fjor det LO-forbundet som vokste mest, og veksten fortsetter for fullt i år. Annonsepriser (4-farger) 1/1 side kr /2 side kr /4 side kr Baksiden kr Prisene forutsetter ferdig materiell, eks. mva. Redaksjonen avsluttet: 11. oktober 2011 Neste nummer: 9. november 2011 Formålsparagraf I skolen: 1. Formålet med Skolenes landsforbunds blad er å holde medlemmene informert om virksomheten i forbundet, ivareta deres interesser ved å belyse situasjonen deres i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier. Bladet skal ta opp og belyse viktige samfunnspolitiske spørsmål. 2. Bladet skal redigeres i tråd med Skolenes landsforbunds grunnholdninger, verdisyn og politiske ståsted. Ansvarlig redaktør er ansvarlig for bladets innhold. 3. Bladet skal drive en saklig journalistikk, forankret i bestemmelsene i Fagpressens Redaktørplakat, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. foto: Merete Haseth 2 I skolen I skolen

3 Aktuelt Aktuelt Medlem nummer 6000 SL vokser I fjor var Skolenes landsforbund det LOforbundet som økte mest. I 2011 fortsetter økningen uforminsket. En milepæl ble nådd da medlemstallet i Skolenes landsforbund passerte 6000 i begynnelsen av oktober. Tekst: SIDSEL VALUM Foto: MERETE HASETH Jeg meldte meg inn per e-post mandag 3. oktober. Dagen etter fikk jeg en melding om at jeg var medlem nummer Jeg ble positivt overrasket over å få en så personlig henvendelse, og syntes det var ekstra koselig, sier Marita Sandstad (30). Ønsket velkommen Torsdag samme uke fikk hun overrakt blomster av fylkesleder Terje Moen i Sør-Trøndelag, som ønsket henne velkommen i fylkeslaget og i Skolenes landsforbund. Marita Sandstad er fra Skogn i Nord-Trøndelag, og jobber som lærer ved Byåsen videregående skole i Trondheim. Hun er adjunkt, og underviser i engelsk på helse- og sosialfag og studiespesialisering, og spansk på studiespesialisering. Hun har jobbet ved skolen i fem år, og forteller at hun stortrives. Hun har studert fagene engelsk, spansk og sosialantropologi i Norge, New Zealand og Spania, og ble ferdig utdannet som lærer med ett års praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved NTNU i Trondheim. Gjennomtenkt valg Marita ble vervet av plasstillitsvalgt Finn Robert Strand. Hun var tidlige- FIKK BLOMSTER: Fylkesleder Terje Moen i SL Sør-Trøndelag overrekker blomster og ønsker Marita Sandstad (30) velkommen som medlem nummer i Skolenes landsforbund. Til høyre plasstillitsvalgt Finn Robert Strand på Byåsen videregående skole. re medlem av Utdanningsforbundet. Han har delt ut brosjyrer om SL på kontorpultene. Vi har hatt en del samtaler før jeg bestemte meg. Han har god oversikt over hva som skjer, er oppdatert og aktivt interessert. Det er betryggende å ha en tillitsvalgt på skolen hvis noe skjer, og man trenger noen å prate med, sier Marita. Medlem nummer 6000 forteller at hun tenkte seg nøye om, og at hun også gikk inn på nettsidene til SL for å se hva forbundet står for. Jeg fant ut at jeg er enig i mye av det forbundet står for, forteller Marita Sandstad. Forbundssekretær Gunnvor Sen er ikke overrasket over at medlem nummer er en ung kvinne bosatt i Sør-Trøndelag. SL Sør-Trøndelag er et av våre beste fylkeslag når det gjelder verving, sier hun, og understreker at det er mange fylkeslag som er flinke til å verve. Hittil i år er SL Sør-Trøndelag det fjerde beste fylkeslaget når det gjelder nyinnmeldinger, mens SL Hordaland topper statistikken både når det gjelder totalt antall nyinnmeldte og nyinnmeldte studenter. Blant nye medlemmer er det mange studenter, og blant dem er det en overvekt av kvinner. Vi har også en god tilstrømning av lærere, som i likhet med Marita Sandstad er i jobb, slår Gunnvor Sen fast. Totalt antall medlemmer per 6. oktober er Innmeldte hittil i år er 480, derav 317 kvinner og 163 menn. Av dem er det 72 nye medlemmer i Hordaland (inkludert 47 studenter), 66 i Oslo (inkludert 25 studenter), 62 i Rogaland (inkludert 13 studenter) og 55 i Sør-Trøndelag (inkludert 32 studenter). Skolenes landsforbund har hatt en jevn økning i medlemstallet siden starten i Tall fra årene etter 2004 viser at vi i begynnelsen av perioden hadde en økning på i overkant av 50 medlemmer i året. De siste par årene er økningen på , sier forbundssekretær Gunnvor Sen. Skolenes landsforbund Stiftet som selvstendig fagforbund 2. januar 1982 med omkring medlemmer. Forløperen Skolenes Landsforening organiserte yrkesfaglærere innen Norsk Tjenestemannslag (NTL). Forbundet ble dannet av yrkesfaglærere, men organiserer i dag også lærere i alle skoleslag, skoleledere, førskolelærere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren. Skolenes landsforbund er medlem i Landsorganisasjonen i Norge (LO), og er tilsluttet LO Stat og LO Kommune. 4 I skolen I skolen

4 Studenter forbundslederen mener Nye student-representanter LOs sentrale ungdomsutvalg Representantene fra 19 forbund i LOs sentrale ungdomsutvalg ble 22. september enige om at de ønsker fire nye fellestiltak for Studentene Lene Ness (25) og Jo Skårderud (26) er SLs nye, unge stemmer i LOs sentrale ungdomsutvalg. Tekst og foto: SIDSEL VALUM Lene Ness (25) ble enstemmig valgt som ny representant for SL i LOs sentrale ungdomsutvalg på forbundsstyrets møte 22. september. Jo Skårderud (26) ble enstemmig valgt som vara. Ny i SL Jeg har ikke vært medlem i Skolenes landsforbund så lenge, og var litt overrasket over å bli spurt! sier Lene Ness. Hun meldte seg inn i Skolenes landsforbund sommeren NYVALGTE: Lene Ness (25) er ny SL-representant i LOs sentrale ungdomsutvalg, med Jo Skårderud (26) som vara. Forbundene som er representert i LOs sentrale ungdomsutvalg har i 2011 for første gang gjennomført fire omfattende felles tiltak: rekrutteringsuke, LOs sommerpatrulje, semesterstartmarkering og fylkesting- og kommunevalgkamp. Utvalget har også økt fokus på yrkesfagselever i skole og i lære. På møtet i LOs sentrale ungdomsutvalg i september, ble tiltakene evaluert for å legge grunnlag for neste års aktiviteter. Forbundenes tilbakemeldinger på gjennomføring av årets fellestiltak var enstemmig positive. Alle fire felles tiltakene er store aktiviteter som krever god forankring i hvert enkelt forbund. Å samkjøre og systematisere aktivitetene i mye større grad gir positive resultater, sier ungdomsrådgiver i LO, Olav Andresen, som er sekretær for det sentrale ungdomsutvalget. Forbundene vil bruke høsten på å planlegge fellesaktiviteter i Datoer, felles prioriteringer og metoder for aktivitetene blir vedtatt på neste møte i LOs sentrale ungdomsutvalg 17. november. Samme dag skal LOs sentrale ungdomsutvalg møte LOs ungdomssekretærer i fylkene for å samkjøre og forankre forbundenes vedtak. Jeg er veldig motivert til å jobbe aktivt med å bygge opp en skikkelig studentavdeling i SL, sier Lene, som var innom forbundets kontor samme dag som forbundsstyret gjorde vedtaket. Avløser Lene Ness avløser Anna Christine Stenersen Hovet, som ble valgt som den aller første SL-representanten til LOs sentrale ungdomsutvalg på nyåret i fjor. Landsstyret vedtok i mars 2010 at studentrepresentanten skal ha møte- og talerett i landsstyret. Det er forbundsstyret som har mandat til å velge hvem som skal inneha vervet. Stenersen Hovet trakk seg tidligere i høst fra vervet, men fortsetter i styret til SL Oslo. Lene er fra Arendal, og studerer norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo. Hun har en deltidsjobb som vervekoordinator i «Nei til EU», og har lang erfaring fra organisasjonsarbeid. Jeg har vært medlem av AUF siden jeg var 16 år, forteller hun. Den aktive damen har vært opptatt med bryllupsforberedelser i sommer og i høst. Hun giftet seg med samboeren, Torbjørn, 15. oktober. Sa hei LOs sentrale ungdomsutvalg hadde møte i sekretariatssalen i Folkets Hus samme dag som Lene ble valgt. Den nyvalgte vararepresentanten for Lene, Jo Skårderud, deltok på møtet i ungdomsutvalget. Vi fikk lov til å komme inn i salen under møtet for å ta et bilde av de to nye SL-representantene i utvalget. Kristian Tangen, leder av LOs ungdomsutvalg, ønsket samtidig Lene Ness og Jo Skårderud velkommen og presenterte dem for resten av utvalget. «Det er mulig Feil medisin Ei ukes tid før regjeringa la fram statsbudsjettet, gikk statsministeren ut i media og varslet at det kommende budsjettet ville utløse protester. Her kommer en: De internasjonale vindene blåser også inn over Norge. Den stadig større ubalansen mellom finanskapitalen og realkapitalen (bobleøkonomi), sterkt understøttet av skattelettelser, har ført til statsfinanskrise i en rekke land i den vestlige verden. I (ny)liberalismens tidsalder er det bare én medisin og nødvendig det pekes på: Offentlige å bringe veksten i offentlig utgifter må ned, offentlig virksomhet og eiendom må selges uansett om konsum opp på medisinen truer med å ta livet av pasienten. Det samme nivå som kommer derfor i seg sjøl ikke som noen stor overraskelse når regjeringa nå i det private om nødvendig legger fram et stramt, ved å øke skatteinntektene.» påholdent budsjett for Stein Grøtting, leder i sl Men det er et paradoks at den samme medisinen riktignok i langt lavere doser forordnes i et land der statsfinansene er bunnsolide, som i land på randen av statlig bankerott. Den bitreste pillen er forslaget om å redusere veksten i overføringene til kommuner og fylkeskommuner ned til om lag 1,5 prosent. Bortsett fra at dette legger et svært vanskelig utgangspunkt for tariffoppgjøret til våren, betyr det ikke ubetydelige nedskjæringer på tjenestetilbudet til innbyggerne. Kampen mellom alle gode formål vil tetne til. Utdanning, eldreomsorg og veivedlikehold vil settes enda sterkere opp mot hverandre. Forskjellene fra kommune til kommune vil bli større. Det private konsumet vil fortsette å stige vesentlig mer enn det offentlige konsumet. Det private forbruket er ujevnt fordelt i befolkningen, og forskjellene generelt i samfunnet vil bli større. Utfordringene står i kø. Befolkninga blir eldre og krever mer av omsorgstjenestene. Kunnskapssamfunnet krever mer og bedre utdanning. Å løse klimautfordringene krever store investeringer. Å holde veksten i offentlig sektor nede i forhold til det private konsumet, legger ikke grunnlag for å møte disse utfordringene. Det fører bare til en nedadgående spiral for de offentlige tjenestenes tilgjengelighet og kvalitet. På lengre sikt legges det da til rette for privatiseringer som fører til ytterligere forskjellsutvikling og undergraving av velferdsstaten. Min protest mot dette bygger på at det finnes alternativ: Det er mulig og nødvendig å bringe veksten i offentlig konsum opp på samme nivå som i det private om nødvendig ved å øke skatteinntektene. FOTO: BO MATHISEN 6 I skolen I skolen

5 Politikk Politikk Samling om livslang læring LOs Utdanningskonferanse viste en samhørighet for målet om et livslangt læringsløp, og næringsministeren oppfordret partene til å bringe finansieringen inn i avtaleforhandlingene. Tekst: ODD ARNE OLAFSEN Foto: MAGNE SVENDSEN Da kunnskapsminister Kristin Halvorsen innledet på LOs todagers utdanningskonferanse 29. september på Sørmarka, kunne hun fortelle at ungdommer har fått lærekontrakt hittil i år. Det er en økning på tolv prosent målt mot samme tid i fjor. Flere fullfører Dette er veldig bra, og det betyr at flere kan fullføre. I fagene barne- og ungdomsarbeid og helse og omsorg har det vært en økning på 20 prosent. Samtidig er det flere som søker lærlingplass. Derfor kan vi ikke slappe av. Det er fremdeles elever som ikke kan fullføre. Derfor må dette være starten på en offensiv for å få enda flere læreplasser, sa Halvorsen ungdommer har søkt læreplass i år, en økning på fra året før. To dager før konferansen hadde kunnskapsministeren fått overlevert et notat fra LO og Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH, se faktaboks) om et felles politisk grunnlag for en nasjonal kompetansepolitikk. Fast toppmøte Et av kravene er å etablere et fast toppmøte på kompetanseområdet. Statsråden ga svar. Jeg er innstilt på å formalisere et slikt bredt samarbeid for å få større trøkk og et mer helhetlig grep om å utvikle Norges viktigste ressurs menneskene og vår felles kompetanse, lovet Halvorsen, som oppfordret skolene til å invitere partene i arbeidslivet inn i skoleverket i enda sterkere grad for å øke elevenes kunnskap om hva som skjer i arbeidslivet. LO og Virke kvitterte overfor kunnskapsministeren: Vi trenger en nasjonal kompetansepolitikk som favner bredere og som tar utgangspunkt i arbeids- og næringslivets behov. En slik politikk må utformes i tett dialog mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Et fast toppmøte kan bli enige om kompetansebehovet framover og hvordan vi kan løse det, sa LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Vi har i lengre tid drøftet hvordan vi sammen kan bidra til å få større politisk oppmerksomhet om et svært viktig område. Arbeidslivets tradisjoner for læring må anerkjennes som likeverdig med læring på andre arenaer. Den enkeltes evne, lyst og forutsetninger for å lære gjennom hele livet er avgjørende for fortsatt verdiskaping og høy sysselsetting. Da trenger vi en helt annen og mer systematisk satsing på livslang læring, sa Inger-Lise Blyverket fra Virke. Trepartssamarbeid De to partene understreket behovet for å bygge broer mellom tradisjonelle utdanningsinstitusjoner og kompetansetiltakene som settes i gang innen arbeidslivet. Nærings- og handelsminister Trond Giske pekte i sitt innlegg på Norges gode håndtering av tidligere ÅRLIG SAMLING: Vel hundre lydhøre deltakere fra arbeidslivet og utdanningsmiljøene stilte på LOs Utdanningskonferanse september på Sørmarka. ENIGHET: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og LOs nestleder Tor-Arne Solbakken er ganske enige om målene for utdannings- og kompetansepolitikken. finanskriser der verktøyene kompetanse, kunnskap, teknologi og innovasjon var svært avgjørende. Usikkerheten rundt det kommende statsbudsjettet er stor, fordi en ny finanskrise ikke kan løses i samme grad med samme verktøy. Det finnes ikke en næring i Norge som ikke er kunnskapstung, og dette har historisk forankring. De fleste er enige om målene for livslang læring, men vi mangler fortsatt noe HSH = Virke Fra 28. september endret Hovedorganisasjonen for handel og tjenester (tidligere Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon), HSH, navn til Hovedorganisasjonen Virke, som representerer medlemsvirksomheter med til sammen nesten ansatte i en rekke bransjer. for å få alt til å fungere. Derfor må vi få et solid treparts spleiselag for å sikre finansieringsfundamentet. Jeg vil oppfordre partene til å bringe dette inn i tariff- og hovedoppgjørene i form av et uttak av produksjonsveksten i det norske samfunnet, sa Giske. Skryt til LO LOs utdanningspolitikk, som kom inn i LOs handlingsprogram som eget kapittel på 2009-kongressen, er det viktigste dokumentet bak de årlige utdanningskonferansene. Denne politikken får mye skryt. Asgeir Fløtre, prosjektleder for Vitenskapsåret 2011, Kunnskapsdepartementet, roste LO for grunnsynet om at all utdanning skal være forskningsbasert. Kim Orlin Kantardjiev, leder for Norsk Studentorganisasjon, roste LO for klare prioriteringer om ressursbruken i utdanningspolitikken. Viseadministrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, arbeidet med kompetansetillitsvalgte som en flott modell, men minnet om viktige veivalg. I dag velger hver sjette ungdom helse- og omsorgsfag. I 2030 må hver tredje ungdom gjøre det samme. Men hva med resten av arbeidslivet? Vet rådgiverne i skolen nok om hvordan arbeidslivet fungerer, eller vet de mest om utdanningsmulighetene. Vi kan ikke gjøre mange feil framover for å takle utfordringene som kommer, understreket Anne-Kari Bratten. Sagt på konferansen Tekst: SIDSEL VALUM Vi må ha flere læreplasser. Tolv prosent økning er ok, Kristin Halvorsen, men ikke nok. 1. august var det elever som har søkt læreplass og ikke fått noe tilbud. Det må gis et annet tilbud til dem som ikke får læreplass enn Vg3, som i dag er en strykmaskin. Det må innføres mer opplæring i bedrift mens elevene går på skolen, og et toårig løp med mest mulig praksis i bedrift. LOs nestleder Tor-Arne Solbakken 80 prosent av ansatte i norske skipsverft er innleid arbeidskraft fra utlandet. De fortrenger lærlinger, og kompetansen hives ut av døra når oppdraget er over. SRY-leder Rolf Jørn Karlsen Da jeg var med i Jern & Metall, var vi utålmodige og brukte knyttnevene. Mangelen på læreplasser er et problem i dag og er det hvert år. Kristin Halvorsen trenger en ny statssekretær, en som Andreas (Borud, leder i Elevorganisasjonen, journ.anm), med et oppdrag om innen 2013 å gjennomføre det dere sier i dag. Tidligere forbundsleder Sverre Worum i Skolenes landsforbund Tillitsvalgte kan med hjemmel i Hovedavtalen på neste medbestemmelsesmøte drøfte vårt forhold til at står uten læreplass. Tillitsvalgte kan sammen bidra til at flere får læreplass. Ut og jobb! Nestleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund 8 I skolen I skolen

6 Livslang læring Tillitsvalgt i SL Tekst: ODD ARNE OLAFSEN Foto: ERLEND ANGELO LO og Virke med felles appell LO og Hovedorganisasjonen Virke har jobbet tett sammen for å skaffe kompetansepolitikk bedre vilkår. I slutten av september sparket de ballen over til kunnskapsministeren. LO og Hovedorganisasjonen Virke (som har skiftet navn fra Hovedorganisasjonen for handel og tjenester HSH red. anm.) overleverte i slutten av september et felles notat til kunnskapsminister Kristin Halvorsen om livslang læring og kompetansepolitikk. Organisasjonene ønsker å få etablert en nasjonal og helhetlig strategi på hele området livslang læring. Målet er å få etablert et effektivt trepartssamarbeid om kompetansepolitikken. Vi er mest opptatt av å få klare tilbakemeldinger. Vi ønsker virkelig å få til denne strategien, sa nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, da notatet ble overlevert. LO og Virke ønsker blant annet å videreutvikle det kompetansepolitiske toppmøtet som ble varslet i stortingsmeldingen «Utdanningslinja», men som man foreløpig bare har sett tilløp til. Et slikt toppmøte må forankres på tvers av departementene og få som oppgave å etablere en strategi for livslang læring, sa Solbakken. FELLES KRAV: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen fikk i slutten av september overlevert felles krav til et løft for kompetansepolitikken fra LO og Hovedorganisasjonen Virke. Bedre sammenheng i politikken Det er sammenhengen mellom de ulike politikkområdene de to partene vil ha systematisert. I notatet peker LO og Virke på at kompetansepolitikk også omfatter arbeidslivets behov og dermed må sees i en bredere sammenheng, og ikke bare utdanningspolitisk. Realkompetansevurderingen må integreres som et verktøy i et helhetlig utdanningssystem, og ikke fungere som et verktøy for «utsatte» grupper. Partene mener at dagens praksis gir kompetansevurderingen en begrenset rolle. De mener også at akademisk utdanning og yrkesopplæring må få en mye større grad av likeverdighet der læringsutbyttet fra én læringsarena kan tas med og bli verdsatt i en annen sammenheng og på en annen arena. Dermed vil ulike gruppers tilgang til livslang læring bli ivaretatt. Seigt emne å jobbe med Det er veldig interessant at LO og HSH (som siden da har skiftet navn til Hovedorganisasjonen Virke, red. anm.) jobber systematisk sammen på dette området, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen. I HSH og LO er det allerede mange bedrifter og enkeltpersoner som jobber med kompetanse. Det er klokt å tenke i slike baner, og vi trenger innspill som dette. Samtidig må jeg erkjenne at det er et seigt emne å jobbe med politisk. Vi er opptatt av at vi skal treffe godt med de tiltakene vi setter inn. Vi må ikke lage blindveier der vi akademiserer yrkesfag for mye. Egenarten i yrkesfagene må ivaretas, mente statsråden. Ungdomskontakt i Karmøy Innsikt i lov og rett gjennom fagforeningsarbeid har gjort det enklere å møte utfordringene som ny i lærerjobben, mener Geir Ove Nyrud (26). Tekst: SIDSEL VALUM Foto: Privat Geir Ove Nyrud ble valgt inn i styret til Karmøy SL på årsmøtet, og stupte samtidig inn i vervet som lokallagets ungdomskontakt. Kolleger i lokallaget forteller at de er glade for å ha fått en ungdomskontakt som selv er ung, og som dessuten blir beskrevet som både blid, positiv og engasjert. Han har allerede deltatt på møte med andre ungdomsrepresentanter i LO. Fra Karmøy Geir Ove er fra Karmøy, og ble ferdig utdannet som lærer ved Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling Stord, i Han er ansatt som almenlærer og underviser i fagene norsk, matte, RLE, samfunnsfag og kunst- og håndverk ved Skudenes ungdomsskole, som har ansatte og tre parallelle klasser på hvert trinn. Merket du noe til det såkalte «praksissjokket» som nyutdannet lærer? Jeg jobbet litt som lærer ved siden av studiene, og på skolen har vi et greit samarbeid mellom lærerne på samme trinn. Jeg er nå klasseforstander på andre året og begynner å komme inn i rutinene. Det som kan være vanskelig for nye lærere, er alt som kreves utenom undervisningen. Vi er godt forberedt til å undervise i fagene, men skal i tillegg utføre mye rapportering og bli kjent med lover og NY TILLITSVALGT: Geir Ove Nyrud (26) er ungdomskontakt i SL Karmøy. regler. Hverdagen for en lærer dreier seg ikke bare om fag, man må være litt psykolog også. Hvorfor SL? Det var litt tilfeldig. Jeg ble vervet på det første stedet jeg jobbet, på Åkra ungdomsskole, og der var SL størst. På skolen hvor jeg jobber nå, er Utdanningsforbundet størst. Da var det to SL-ere her. Nå er vi tre. Hvilke saker er viktige for ditt lokallag? Akkurat nå er det arbeidsstidsavtalen. Lærer om lov og rett Hva gir det deg å være tillitsvalgt? Jeg har ikke vært tillitsvalgt så lenge! Det er en grei måte å få vite mer om hva som foregår. I lærerutdanningen lærer vi lite om fagbevegelsen og lærernes rettigheter i arbeidslivet. Som tillitsvalgt får man mye gratis, særlig når det gjelder kunnskap om lov og rett i arbeidslivet. Man får dessuten en oversikt over hele yrket. Største utfordringen som tillitsvalgt? Utfordring som ny tillitsvalgt er å sette seg inn i ting, bli kjent med regler, vite hva man kan slå i bordet med når det trengs. Det er også viktig å lese dato på brosjyrer, og å kunne regler. Mener du at SL blir hørt og har gjennomslag i din kommune? Ja, det tror jeg. Hvilke saker brenner du mest for å få gjennomført? Mer ressurser til skolen og lærerne. Bokorm Hvilken bok leste du sist? «En kort historie om nesten alt» av Bill Bryson. Jeg leser mye i perioder. Gir media et rettferdig bilde av lærerne og skolehverdagen? Nei, ikke helt. Det blir ofte litt lite målretta. Det er mye politikk i det. Hva gjør du i fritiden for å hente nye krefter og inspirasjon? Jeg ser på tv eller leser en bok. Ellers reiser jeg mye. Jeg liker meg godt i storbyer i Europa. En drøm er å reise et halvt år uten mål og mening i Asia. Geir Ove Nyrud Alder: 26 Sivilstatus: Har samboer og hund Arbeidsplass: Skudenes ungdomsskole Tillitsverv: Plasstillitsvalgt og ungdomskontakt i SL Karmøy 10 I skolen I skolen

7 Ildsjel-pris En fighter som ikke er redd for å sparke oppover i systemet hvis det gagner elevene, og en krumtapp i antimobbearbeidet ved sin skole, sies det om Årets ildsjel 2011 i Haugesund, Tor Inge Westerlund. Ikke redd for å sparke oppover Tekst: SIDSEL VALUM Foto: WENCHE JOHNSEN/HAUGESUND KOMMUNE Sosiallærer Tor Inge Westerlund ved Haraldsvang skole i Haugesund er tildelt prisen Årets ildsjel 2011 av Haugesund kommune. Bakgrunn for prisen er blant annet lave mobbetall ved Haraldsvang skole. Juryen mener Tor Inge Westerlund gjennom sitt arbeid som sosiallærer de siste ti årene har mye av æren for markant nedgang i antall elever som opplyser at de blir mobbet. I begrunnelsen for tildelingen er det lagt stor vekt på hans innsats og engasjement for elever og foresatte som i perioder har hatt behov for oppfølging i og rundt skoledagen. Glad og overraska Tor Inge Westerlund er medlem av Skolenes landsforbund, og er tidligere klubbleder ved skolen. Det vanket derfor blomster også fra SL-kolleger i juni, da han ble tildelt den gjeve prisen fra kommunen som besto av reisegavekort på kroner, gavekort på tre tusen kroner og blomster, i tillegg til diplom og hedrende ord. Jeg ble både glad og overraska. Det er alltid kjekt å få skryt og anerkjennelse, selv om jeg ikke selv synes jeg har gjort noe ekstraordinært, sier Tor Inge Westerlund. Skolens rektor Mary Anne Vestre, som foreslo ham til prisen, og Komite for kvalitet i tjenestene i Haugesund kommune, beskriver ham som krumtappen i det systematiske arbeidet som de mener forklarer lave mobbetall ved Haraldsvang skole. SOSIALLÆRER: Tor Inge Westerlund er adjunkt og sosiallærer, og medlem av Skolenes landsforbund. Lite mobbing Fra 2004 til 2010 har andel elever som føler seg mobbet på Haraldsvang skole, falt fra 7,6 prosent til 2,6 prosent. I 2011 er det kun to prosent som sier at de føler seg mobbet, ifølge rektor Mary Anne Vestre. På landsbasis svarer 8,5 prosent av elevene i Elevundersøkelsen at de blir mobbet flere ganger i måneden. Denne andelen har vært uendret i perioden Olweus-skole Bakgrunnen er at vi siden 2003 har jobbet med Olweus-programmet, som har en dokumentert effekt mot antisosial adferd og mobbing. I Olweus-programmet er Tor Inge Westerlund skolens koordinator og krumtappen i å holde fokus på at arbeidet drives etter prosedyrene. Han har ledet arbeidet vårt i mange tunge mobbesaker, og har blant annet vist at han ikke er redd for å sparke oppover i systemet når det gagner elevenes beste, sier rektor Mary Anne Vestre. Skolen ble første gang sertifisert skoleåret , og ble ved skoleårets oppstart sertifisert for to nye år. Alle skolene i Haugesund følger programmet, men hittil i år er det kun Haraldsvang skole som i skrivende stund er sertifisert. I fjor var fire skoler i kommunen sertifisert, og flere blir det trolig i løpet av tiden som kommer. Sertifiseringen gir garanti for at kvalitetssikringssystemet er på plass, oppfyller Olweusstandard og at systemet med jevne mellomrom blir revidert. Sosiallærer Til daglig jobber Tor Inge Westerlund i hundre prosent stilling som sosiallærer. Han er adjunkt med videreutdanning innen psykososialt arbeid for barn og unge. Stillingen hans ble opprettet for å oppfylle kapittel 9a om psykososialt arbeid i Opplæringsloven, og ble utvidet fra en femti prosent stilling da han begynte for cirka ti år siden. Det er elevenes «arbeidsmiljølov», sier Tor Inge, som jobber nært sammen med andre lærere, og har mye kontakt med foresatte i arbeidet med å følge opp elever. Han arbeider med konfliktløsning, rådgivning og veiledning, og har ansvar for deler av skolens forebyggende arbeid. Han har også nært samarbeid med andre etater i kommunen, som PP-tjenesten, barnevern og politiets forebyggende avdeling. I tillegg er han skolens representant i kommunens samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge i Haugesund (SLT). Smiler hver dag Skolen har cirka 530 elever. Viktige oppgaver for sosiallæreren er oppfølging av elever som har behov for hjelp av ulik art. Skolen opplever at en del unge har behov for hjelp knyttet til det psykososiale feltet. Vi opplever en økning i psykiske vansker for en del av våre elever. For mange kan for eksempel en skilsmisse og brudd mellom foresatte føre til at livet for en periode blir vanskelig, sier Tor Inge. Trives du i jobben? Ja, jeg smiler hver morgen når går på jobb, og også når jeg kommer hjem. Ikke fordi alle dager er like hyggelige, men jeg trives med ungdommene og kollegene i en travel hverdag. Det gir meg energi! sier Tor Inge Westerlund. I skolen

8 Forbundsnytt Melding om ungdomstrinnet Stortinget behandler Stortingsmelding 22. om ungdomstrinnet i januar Skolenes landsforbund etterlyser konkrete tiltak. Nestleder Anne Finborud innledet til debatt om stortingsmeldingen på forbundsstyrets møte 22. september. Mange gode situasjonsbeskrivelser, men jeg savner konkrete t il tak som kan påvirke undervisningspraksis, sa hun om meldingen. Anne Finborud viste også til at Kunnskapsdepartementet i tråd med råd fra OECD har kommet med en anbefalning om at norsk ungdomsskole må satse mer på tre hovedområder, regning, lesning og klasseledelse. Hun fortalte at det parallelt med at stortingsmeldingen er på høring, pågår arbeid med en handlingsplan i regi av OECD, som skal være ferdig før nyttår. Flere i forbundsstyret fant det merkelig at det pågår samtidig, og fryktet at den politiske prosessen skal bli overstyrt av OECD. Forbundsstyret delte seg i grupper for å diskutere seg fram til forslag til konkrete tiltak, som kan fremmes gjennom høringsuttalelsen fra forbundet. SL var invitert til åpen høring i Utdanningskomiteen i Stortingets 10. oktober, som var dato for høringsfristen. Svikt i fylkeskommunenes oppfølgingstjeneste Fylkeskommunenes oppfølgingstjeneste (OT) er i krise, sier forbundsleder Stein Grøtting i Skolenes landsforbund om at tjenesten ikke kan gjøre rede for hva som skjer med cirka 30 prosent eller rundt unge i målgruppa. Tekst: SIDSEL VALUM Forbundsstyret i Skolenes landsforbund behandlet 22. september forslag om endringer i forskrift til Opplæringsloven som gjelder Oppfølgingstjenesten for videregående opplæring. OT svikter Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endringer på høring, fordi departementet ønsker at flere unge i målgruppa må fanges opp. Fylkeskommunenes oppfølgingstjeneste (OT) har ansvar for å ha oversikt over og følge opp hver enkelt ungdom som har avsluttet ungdomsskolen og ikke er under opplæring eller arbeid. OT skal også samordne og koordinere den tverretatlige innsatsen til og med det året vedkommende fyller 21 år. Rundt unge har vært i målgruppa de siste årene, ifølge Kunnskapsdepartementet, som konstaterer at det på landsbasis er mellom unge som ikke følges opp. Dette kommer fram av fylkeskommunenes halvårige rapporter, og det er store forskjeller mellom fylkene. OT må få ressurser Det er opplagt at OT ikke fanger opp målgruppa si, sa forbundsleder Stein Grøtting. Han minnet om at OT ikke bare har ansvar for elever som faller ut av videregående opplæring eller som misligholder lærekontrakter, men også elever med praksisbrev. Departementet foreslår innskjerping når det gjelder oppgaver og plikt til informasjon om rettigheter, samt plikt til å etablere kontakt med hver enkelt i målgruppa. Jeg synes det er greie forslag til endringer i forskriften. OT må gjøre det tjenesten skal ifølge lov og forskrifter, men vi bør også presisere at OT må tilføres ekstra ressurser og kompetanseutvikling, sa Grøtting. Organisering I Oslo og mange andre fylker er OT desentralisert, og det er kontaktlærere og rådgivere som gjør jobben, påpekte Ulrich Vollmerhaus, som er kritisk til måten OT er organisert på. Organiseringen er forskjellig fra fylke til fylke, i Buskerud har vi en ressursperson som følger opp drop outs, sa Marit Gislesen fra Buskerud. Skolenes landsforbund skal uttale seg om forslaget til endringer i forskriftene i en høringsuttalelse innen 31. oktober. Fylkesleder i Buskerud Thor Backe er konstituert som fylkesleder i SL Buskerud. Han ble valgt som sekretær på årsmøtet i vår. Marit Gislesen er innvilget permisjon fra vervet i perioden 1. oktober til fylkesårsmøtet våren Marit Gislesen er valgt inn i formannskapet og administrasjonsutvalget i fylkeskommunen. Hun fortsetter som styremedlem i SL Buskerud. Bjørn Svendsen fungerer i perioden som sekretær, i stedet for Thor Backe. Oslobudsjettet for 2012 Byrådet i Oslo la i slutten av september fram sitt forslag til budsjett for Det er foreslått kutt i alle virksomheter. I skolene er driften kuttet med 170 millioner kroner. Barne- og utdanningsbyråden hevder at det uansett vil være mulig å gi en god undervisning. Dette er nytale. Fylkeslagets tillitsvalgte og medlemmer for øvrig vil mest sannsynlig måtte møte opp i borggården i desember og fryse. Men protestere må vi jo! sier fylkesleder Ulrich Vollmerhaus i SL Oslo. 14 I skolen

9 Yrkes-Vm LANDSLAGET: Jeg er stolt på Norges vegne, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen om den strålende innsatsen til det norske yrkeslandslaget under Yrkes-VM i London. I verdenstoppen 16 I skolen Dette er det beste resultatet Norge har fått noen gang, sier en stolt sekretariatsleder for WorldSkills Norway, Elisabeth Lange. Tekst: KRISTIAN HANSEN/NORSK INDUSTRI Foto: TONE BUENE/WORLdSKILLS NORWAY Det ble gull til kokk Øyvind Bøe Dalelv fra Bodø, som jobber i Oslo. Bronse gikk til billakkerer Fredrik Røed Meek fra Slemmestad i Røyken og til elektriker Bernt Erlend Fridell fra Vik i Sogn, som nå bor i Trondheim. Jeg er stolt på Norges vegne, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Resultatene inspirerer WorldSkills har pågått i London oktober, og det har vært noen intense konkurransedager for de 21 norske deltakerne. Kunnskapsministeren takker det norske yrkeslandslaget for inspirasjonen de gir. Alle må bidra videre i dugnaden for å løfte statusen til yrkesfagene, sa hun på norsk aften i WorldSkills. Kristin Halvorsen ber flere organisasjoner om delta aktivt i dugnaden. Det norske yrkeslandslaget viser seg å hevde seg i verdenstoppen. Denne gangen har det vært rekordmange land med i WorldSkills, det har vært mer enn 950 deltakere fra hele 51 land. Når poengene fra alle land er regnet sammen, kommer Norge på en 16. plass av de 51 landene. Jeg gratulerer Øyvind Bøe Dalelv, Fredrik Røed Meek og Bernt Erlend Fridell med fantastisk innsats, og er stolt på deres og Norges vegne, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen etter at hun har fått vite resultatet. De norske resultatene er til stor inspirasjon for alle som vil ta fagbrev og øker status og prestisje for fagarbeid. Vi trenger mange flere som tar fagbrev i framtida. Når de norske deltakerne viser at vi er i verdenstoppen på flere områder, og samlet også har svært gode resultater, øker stoltheten for praktisk arbeid, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Norge best i Norden Ser man på Europa, kommer Norge på en sterk sjuende plass blant 19 land, sier Elisabeth Lange. Vi har gjort det knallbra. Og så er vi beste land på yrkesfag i Norden. Tenk at vi også er bedre enn Finland som vi har sett på som et land vi har mye å lære av. Dette er veldig artig. Jeg blir rørt jeg, og må nesten gråte en skvett, sier Lange. Hun er svært glad og svært stolt av det årets yrkeslandslag har fått til. I yrkes-vm er det også slik at hver enkelt deltaker på en måte konkurrerer mot seg selv. Dersom den enkelte deltaker i poengsammenregningen får mer enn 500 poeng, får de den såkalte «Medal of Exellence». Dette er en utmerkelse for spesiell flott kvalitetsmessig utført arbeid. Deltakerne for hele sju av de 18 fagene Norge deltok i har fått denne. Å bli ufør er en strek i regninga Når du ikke lenger kan jobbe, får du fort en økonomisk nedtur, i tillegg til annen nedtur. Med LOfavør Uførepensjon slipper du å tenke på at din helsetilstand skal gå utover tingene som betyr mye for deg. Se hvilke økonomiske konsekvenser det vil ha for deg å bli ufør, send LIV til 2440 eller besøk lofavør.no

10 Kontakt SL spør sl Navn/adresseendring Ved endring av navn, adresse eller arbeidssted, fyll ut og send snarest til: Skolenes landsforbund, Boks 8783 Youngstorget, OO28 Oslo Fødselsnr. (11 siffer):... Navn:... Evt. nytt navn:... Ny adresse:... Mob.:... E-post:... Nytt arbeidssted:... Fra når:... Hvem betaler ut lønn:... Innmeldingsblankett Det er av stor betydning ved medlems registreringen at de gitte opplysninger er så nøyaktige som mulig. NB! Bruk blokkbokstaver Fødselsnr. (11 siffer): Navn:... Adresse (privat):... Mob.:...E-post:... Lønnskontor:... Arbeidssted:... Yrke/stilling:... Fagkrets i videregående skole: For studentmedlemmer: Navn på høyskole/universitet: Studiet ventet avsluttet: Studieretning:... Er du medlem i annet LO-forbund, vennligst gi beskjed til forbundet om at du ønsker overføring til SL. Sted:... Dato:... Egenhendig underskrift:... Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund Forbundet for skolepersonell i LO Tilsluttet Landsorganisasjonen, LO Stat og LO Kommune Besøksadresse: Møllergata 20, inng. Hammersborggt, 7. etg. i Folkets Hus, Oslo Postadresse: PB 8783, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: , Telefaks: E-post: Hjemmeside: Forbundsstyret/landsstyret Forbundsleder: Stein Grøtting, forbundskontoret 1. nestleder: Anne Finborud, forbundskontoret 2. nestleder: Geir Granås, forbundskontoret Forbundsstyremedlemmer/landsstyremedlemmer: Magne Hovet, Risør v.g.skole Aust-Agder, Ninni Jensen, Bodø v.g.skole Nordland, Marit Gislesen, Tinius Olsen skole Buskerud, Geir Allan Stava, Åkra ungd.skole Rogaland, Ulrich Vollmerhaus, Ulsrud v.g.skole Oslo, Terje Moen, Ladejarlen v.g.skole Sør-Trøndelag. Vara til forbundsstyret og landsstyremedlemmer: 1. Rolf Rotmo, Verdal v.g.skole Nord-Trøndelag, 2. Stig Ole Pedersen, Hammerfest v.g.skole Finnmark, 3. Marius Arnason Bøe, Løvås skole Hordaland, 4. Astrid Sebulonsen, Tromsø maritime skole Troms, 5. Erna Hamrum, Luster v.g.skole Sogn og Fjordane. Øvrige landsstyremedlemmer: Steinar Betten, Kr.sund v.g. skole Møre og Romsdal, Erik Steinar Dahl, Tangen v.g.skole Vest- Agder, Geir Olav Tveit, Porsgrunn v.g. skole Telemark, Arnt Begby Karlsen, Andebu Komp.senter Vestfold, Sven Berggren, Valdres v.g.skole Oppland, Erik Hoff, Vestby v.g.skole Akershus, Petur Halldorsson, Kruseløkka ungd.skole Østfold. Forbundssekretærer: Gro Tove Andersen, Bjørn Henriksen, Brit Langvik og Gunnvor Sen forbundskontoret Forbundskontoret for øvrig: Vivian Broberg - kontorfullmektig, Irene Machac - førstesekretær, Svetlana Mitic - regnskap, Tony Mossberg (org.medarb.) og Helene Rathke (vikar) SLs representant i LOs sentrale ungdomsutvalg: Lene Ness. T: Fylkeslagene i Skolenes landsforbund ved lederne: Akershus: Erik Andre Hoff, Espensvei 18, 1445 Heer, T: , Aust-Agder: Kurt Ivan Rasmussen, Risør v.g.s. T: / , Buskerud: Thor Backe (konst.), Arbeidsinstituttet i Buskerud, T: / , Finnmark: Eli Dalseng, Karasjok skole, 9730 Karasjok, T: , Hedmark: Per H. Gunderrud, Solør v.g.s. T: , Hordaland: Tomas Reikvam, Storebø skule, , Hjemmeside: Møre og Romsdal: Steinar Betten, Kristiansund v.g.skole, 6514 Kristiansund, T: , Nordland: Chris Gøran Holstad, Polarsirkelen v.g.skole, pb 53, 8601 Mo i Rana, T: / , Hjemmeside: lokal.lo.no/sl-nordland/ Nord-Trøndelag: Bodil Gullseth, Meråker skole, T: , Oppland: Sven Berggren, Valdres v.g.s. T: / , Oslo: Ulrich Vollmerhaus, Skolenes landsforbund. T: / , Hjemmeside: Rogaland: Monika Kvilhaugsvik, Karmøy voksenopplæringssenter, T: , Hjemmeside: Sogn og Fjordane: Magnar Aase, Eid v.g.s, T: , Sør-Trøndelag: Terje Moen, Ladejarlen skole. T: , Telemark: Geir Olav Tveit, Porsgrunn v.g.s, avd. sør, T: / , Troms: Asbjørn Pettersen, Tromsø Maritime skole, pb 6341, 9293 Tromsø, T: , Vest-Agder: Erik Steinar Dahl, Tangen v.g.s. T: , Vestfold: Anne Lise Olafsen, Orerønningen ungd.skole, pb 1010, 3194 Horten, T: /70, M: , Østfold: Petur Halldorsson, Kruseløkka ungd.skole i Sarpsborg, T: , AFP og forsikring Jeg går av med AFP Hvordan blir det da med kollektiv hjem-forsikringen, og reiseforsikringen som per i dag betales over kontingenten? Lærer SVAR: Du må melde fra til forbundskontoret at du går av med AFP. Du vil da bli plassert i kategorien «pensjonister» og går over på pensjonistkontingent på kroner 500 per år. Forsikringene dine fortsetter som før og du behøver ikke gjøre noe i den forbindelse. Gunnvor Sen Hvilken lønn? Jeg har et fått spørsmål fra et medlem om det er riktig, som hennes personalsjef sier, at hun ikke kan få lønn som adjunkt selv om hun har nok studiepoeng. Han sier at hennes treårige høyskoleutdanning ikke er relevant og derfor ikke teller. Hun har PPU og 30 studiepoeng i norsk. Hun er fast ansatt på en barneskole i kommunen min. Har personalsjefen rett? Tillitsvalgt SVAR: Hvis hun er ansatt i kapittel 4 C, så skal hun ha adjunktlønn. Det spiller ingen rolle om hennes høyskoleutdanning «ikke er relevant». Alt som gir studiepoeng, teller i beregningen av lønn i vårt kompetanselønnssystem. Riktignok er KS mot det og ønsker å avskaffe det systemet og i all fall ikke la «irrelevante fag» telle, men enn så lenge har de ikke fått gjennomslag for det! Så derfor skal hun ha adjunktlønn, og det skal hun ha fra den dagen hun leverte inn papirene med krav om endring fra lærer til adjunkt. Gunnvor Sen Stipend fra SL? Jeg er assistent i barnehage, men har begynt å videreutdanne meg til førskolelærer på deltid ved siden av jobben. Jeg lurte på om SL har en ordning med stipend og om det går an å få flere ganger? Assistent SVAR: Ja, SL har en stipendordning. Du finner søknadsskjemaet på hjemmesiden bak «Medlemsservice». Det deles ut to ganger i året og søknadsfristen er henholdsvis 1. mai og 1. november. Man kan få stipend flere ganger, men ikke mer enn en gang per kalenderår. Lykke til med studiene! Gunnvor Sen Dialogmøte og IA-avtalen Skal det avholdes dialogmøte 1 etter IA-avtalen også ved delvis sykmelding? Lærer SVAR: Ja, dialogmøter er også til for positiv og god oppfølging av delvis sykmeldte. Bjørn Henriksen Lønn for pliktige møter? Jeg har fått et korttidsvikariat som faglærer for en TIP-VG1-klasse. Det er usikkert hvor langt vikariatet blir, men jeg stortrives så langt. Hvordan skal lønna regnes ut? Rektor sier at jeg får betalt per undervisningstime. Hun sier jeg også må stille på møter, men at det ikke blir ekstra betalt for dette. Jeg føler at dette blir å jobbe gratis. Skal det være sånn? Nyutdanna lærer SVAR: Dette står i KS-avtalen: Arbeidstakere tilsatt for én måned eller mindre godtgjøres med timelønn. Arbeidstakere tilsatt for mer enn én måned, godtgjøres med månedslønn. Arbeidstakere i timelønnet stilling går over til månedslønn etter mer enn én måned sammenhengende tjeneste. Spredte timer i tillegg til delstilling godtgjøres med ordinær timelønn. Timelønn for undervisningspersonale for undervisningstimer: Våre forbundssekretærer Gunnvor Sen Telefon: Bjørn Henriksen Telefon: Årslønn X 1400 X 100 = timelønn Årsramme X 1687,5 X 112 Brit Langvik Telefon: Vi svarer på dine spørsmål. Spørsmål til SL sendes på epost: Timelønn for annet arbeid enn undervisning (møter etc.): Årslønn : 1950 = timelønn Så lenge du ikke får månedslønn, skal du ha timelønn for møtetiden også. (Se nederste brøk). Håper dette kan være til hjelp. Ta gjerne kontakt med SL- tillitsvalgte på skolen din, som jeg er sikker på vil gi god hjelp og støtte. Brit Langvik Kurs i SL Oslo Tillitsvalgte og øvrig interesserte medlemmer i SL-klubbene i Oslo invirteres til kurs 3. november. Det er satt opp følgende program for kurset: LOfavør-ordninger/kollektive forsikringsavtaler v/svein Skarhol, SpareBank 1 Tilsettinger v/ulrich Vollmerhaus Fast v. tidsbegrenset Kompetanselønnssystemet/stillingskoder og ansiennitet Fireårsregelen i Arbeidsmiljøloven Overtallighet Permisjoner Tillitsvalgte og medlemmer Religiøse høytider Andre Hovedavtalen/MBU-avtalen 14 F Oppnevning av MBU-medlemmer Gro Tove Andersen Telefon: Deltakelsen gir rett til permisjon med hjemmel i hovedavtalen/ overføringsavtalen. 18 I skolen I skolen

11 Returadresse: I skolen, Skolenes Landsforbund, Boks 8783 Youngstorget, 0028 Oslo B Elevdugnad for Rwanda 27. oktober gjør elever over hele landet et krafttak gjennom Operasjon Dagsverk (OD) for å gi unge i Rwanda bedre muligheter til utdanning. Tekst: SIDSEL VALUM Foto: OPERASJON DAGSVERK Rundt elever og lærere deltar i Internasjonal Uke fra oktober, som avsluttes med Operasjon Dagsverk den 27. oktober. Vi regner med at rundt elever deltar i Operasjon Dagsverk, anslår årets OD-leder Fredrikke Marie Trana (19). Uken før Internasjonal Uke var 630 skoler påmeldt. I RWANDA: OD-leder Fredrikke Marie Trana (19) og ungdom på Kiziguro Secondary School i Rwanda. Her gjør elevene praktisk arbeid etter skoletid. Foto: TROND TVEIT/OPERASJON DAGSVERK Innsamling Det meldes på nye skoler hver dag. Vi regner med at et sted mellom skoler deltar. Enkelte skoler slår seg sammen. Antallet har vært stabilt de siste årene, sier Fredrikke Marie Trana. Gjennom OD har norske skoleelever samlet inn millioner kroner årlig til ulike prosjekter omkring i verden. I år er prisen for elevens dagsverk økt med hundre kroner til 300 kroner for ungdomsskoleelever og 400 kroner for elever fra videregående skoler. Elevtinget (høyeste organ for Elevorganisasjonen) vedtok i vår å tildele midlene fra årets OD-aksjon til skoleprosjekter i Rwanda gjennom Plan Norge. Representanter for OD har besøkt Rwanda. Det var lærerikt og jeg har inntrykk av at den jobben vi gjør vil bety en forskjell, sier Fredrikke Marie Trana. Folkemord og aids Hun besøkte Rwanda i mai i år og tilbrakte også to og en halv uke i landet i juni for å forberede årets innsamlingsaksjon. Folkemord og hiv/aids har ført til at over halvparten av befolkningen på ni millioner innbyggere i Rwanda er under 18 år. I det hardt rammede landet vokser nesten én million barn og unge opp uten foreldre husholdninger består av barn og ungdom alene. Hele fire av fem må slutte på skolen før ungdomsskolen, ifølge tall fra Plan Norge. Gjennom Plans prosjekt i Rwanda skal OD-midlene bygge og utstyre skoler, tilrettelegge slik at flere kan gå på skole og fullføre skolegangen, styrke unges mulighet til å delta og påvirke eget liv, samt å få bidra i utviklingen i landet sitt. OD-dagen avsluttes med fakkeltog under parolen «Mot likegyldighet» og deretter en konsert om kvelden i Oslo.

Landsmøte Skolenes landsforbund april 2017 Innstilling fra valgkomitéen

Landsmøte Skolenes landsforbund april 2017 Innstilling fra valgkomitéen Sak 8 a) Valg Valg av forbundsledelsen Landsmøte Skolenes landsforbund 3. 6. april 2017 Innstilling fra valgkomitéen Verv Namn Fylke Yrkesbakgrunn Leiar Anne Finborud Oslo Pedagog GS 1. nestleiar Terje

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011)

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Torun Riise NRLU Kautokeino 23.09.2011 Kunnskapsdepartementet Melding til Stortinget statsråd april 2 Kunnskapsdepartementet Ulikheter mellom meldingene Meld. St. 18 NOU

Detaljer

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president Kunnskapsministeren SVAR PÅ INTERPELLASJON 07.12.09 Stortingets president President Fra representanten Trine Skei Grande Til tross for at utfordringene knyttet til mobbing har vært løftet høyt på den politiske

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/12

Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/12 Høgskolen i Sør-Trøndelag, AFT Program for Kjemi og Materialteknikk Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/1 Antall totalt : 8 Anatll kjemi : Antall materialteknikk : 6 Kjønnsfordeling 33 gutter og

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning: 2. Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyre Videregående skole i Nordland, faglige resultater og frafall Over mange år har man fått målt standpunktkarakter og eksamensresultater i Nordland. Resultatene

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Janne Støen 11.02.2015 Læringsmiljøsenteret.no Veilederteamene Erik Nordgreen: Buskerud, Aust-Agder og Vest- Agder Erling Roland: Møre og Romsdal, Sogn

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel 11.3.2016 SIU Grunnlagt i 1991 under Universitets- og høgskolerådet Statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015 Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal 10. november 2015 Prosjektansatte lokalt: NAV-Veileder Kristine Heggvik NAV-Veileder Frode Bøe Hatlelid NAV, 11.11.2015 Side 2 Hva er «Forsøk

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2016 Møtedato: 15.09.2016 Journalnr.: 2016/305 Saksliste FUG-sak 37/2016 FUG-sak 38/2016 FUG-sak 39/2016 FUG-sak 40/2016 FUG-sak 41/2016 FUG-sak 42/2016 FUG-sak 43/2016

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Realfagsstrategi Trones skole

Realfagsstrategi Trones skole Realfagsstrategi Trones skole 2016-2019 1 2 Bakgrunn for planen Sandnes er en av 34 kommuner som Utdanningsdirektoratet har valgt ut til å være realfagskommuner i 2015. I følge kunnskapsminister Torbjørn

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO Norge til topps i VM i yrkesfag Etter knallhard konkurranse dro Norge i land én gull og to bronse i VM i yrkesfag i London i helgen! Kokken Øyvind

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Ungdom, utdanning og arbeid

Ungdom, utdanning og arbeid LOs nestleder, Tor-Arne Solbakken Ungdom, utdanning og arbeid hvordan hindre Råd for høyere utdanning I Nord-Norge Hurtigruta 9. november 2010 Hvem holdes utenfor arbeidslivet? Ordinært arbeidsledige og

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer